Waterschap Zuiderzeeland Postbus AE LELYSTAD telefoon: (0320) fax: (0320)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl"

Transcriptie

1 Waterschap Zuiderzeeland Postbus AE LELYSTAD telefoon: (0320) fax: (0320) Jaarverslag 2007 versie a, afgedrukt op :19

2 Pagina 2 Jaarverslag 2007

3 Inhoudsopgave 1. Waterschap Zuiderzeeland Strategie Missie Democratisch bestuur Verantwoording beleid Inleiding Veiligheid Voldoende water Schoon water Goede samenwerking Beheerste bedrijfsvoering Beheergegevens Zuivering afvalwater Bemaling Belastingen Financiële verantwoording Begroting Bestuursrapportages Analyse resultaat Resultaatbestemming Verkorte jaarrekening Verantwoording naar beleidsveld Verantwoording naar taak Accountantsverklaring Overzicht van gebruikte afkortingen en begrippen Pagina 3

4 1. Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Ook de Blokzijler Buitenlanden (gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel) en de woonwijk Lemstervaart (in de gemeente Lemsterland, provincie Friesland) vallen onder het beheersgebied. In totaal gaat het om 150 duizend hectare land, waarop ruim duizend mensen wonen. Bovendien beheert het waterschap twee randmeren (het Kadoelermeer en het Vollenhovermeer). Voor het gehele beheersgebied, zowel bebouwd als landelijk, zorgt Waterschap Zuiderzeeland dat het waterpeil op vooraf vastgestelde niveaus blijft, onderhoudt het de dijken, oevers, vaarten, sloten en tochten, bewaakt het de waterkwaliteit en zuivert het afvalwater. Waterschap Zuiderzeeland is bovendien belast met het bestrijden van muskusratten, om schade aan bijvoorbeeld dijken te voorkomen. 1.1 Strategie Waterschap Zuiderzeeland heeft begin 2005 het Bestuursprogramma vastgesteld. Daarin staan vier strategische speerpunten, te weten: Veiligheid en ruimte voor water (Veiligheid en voldoende water) Goed water (Schoon water) Goede samenwerking Beheerste bedrijfsvoering Deze vier hoofddoelen zijn voorzien van subdoelen. Zij dienen als leidraad voor het handelen van het waterschap. 1.2 Missie Samen werken aan integraal waterbeheer voor een veilige, kwalitatief goede en aantrekkelijke leefomgeving op een open en verantwoorde wijze. 1.3 Democratisch bestuur Elke vier jaar zijn er Waterschapsverkiezingen. De laatste vonden plaats in november Burgers kiezen dan het algemeen bestuur van het waterschap. De bestuurders vertegenwoordigen geen politieke partij, maar een categorie inwoners met specifieke belangen. Er zijn vijf categorieën vertegenwoordigd: de categorie ingezetenen (alle inwoners van het gebied) heeft 11 zetels, de categorie ongebouwd (met name agrariërs) heeft 7 zetels, de categorie gebouwd (huiseigenaren) heeft 4 zetels, de categorie bedrijfsgebouwd (eigenaren van bedrijven) heeft 3 zetels en de categorie pachters (de pachters van landbouwgrond) heeft 1 zetel, en daarnaast is er nog 1 zogeheten kwaliteitszetel (Domeinen). De stem van één burger kan dus in meerdere categorieën meetellen. In november 2008 worden verkiezingen gehouden voor het waterschap. Hierbij wordt afscheid genomen van het personenstelsel, dit wordt vervangen door een lijstenstelsel. 7 zetels in het bestuur betreffen zogeheten geborgde zetels (3 landbouw, 3 bedrijven, 1 natuurorganisaties). Voor het eerst wordt landelijk tegelijk gekozen voor alle waterschappen. Ook nieuw is dat via internet kan worden gestemd. Pagina 4

5 Algemene Vergadering Het algemeen bestuur van het waterschap heet de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stelt de kaders waarbinnen het dagelijks bestuur, oftewel het college van Dijkgraaf en Heemraden, zijn taak uitvoert. Daarnaast stelt het kaders waarbinnen dit moet plaatsvinden en controleert het college van Dijkgraaf en Heemraden. Bovendien bepaalt de Algemene Vergadering aan welke taken en aan welk beleid hoeveel geld wordt uitgegeven. De Algemene Vergadering houdt thematische, opiniërende en besluitvormende vergaderingen. In de opiniërende vergadering verstrekken het college van Dijkgraaf en Heemraden en de ambtelijke organisatie informatie over beleid waarover de Algemene Vergadering een beslissing moet nemen. De feitelijke beslissing valt in de besluitvormende vergaderingen. College van Dijkgraaf en Heemraden Het college van Dijkgraaf en Heemraden is het dagelijks bestuur. Het bestaat uit vier heemraden, die door de Algemene Vergadering worden gekozen, plus de door de Kroon benoemde Dijkgraaf. Het college van Dijkgraaf en Heemraden richt zich in de eerste plaats op inhoudelijke sturing van de waterschapsorganisatie en op de inzet van middelen. Het bereidt besluiten voor en zorgt er zo voor dat er binnen de organisatie doelmatig en rechtmatig wordt gewerkt. Het college laat de feitelijke bedrijfsvoering over aan de werkorganisatie. Het college van Dijkgraaf en Heemraden gaat uit van collegiaal bestuur. Dat betekent dat het op basis van gelijkwaardigheid tot besluitvorming komt. Dijkgraaf en Heemraden dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het waterschap wordt bestuurd. Het college spreekt met één mond, zodat de leden van de Algemene Vergadering, de ambtenaren en de buitenwereld een eenduidig beeld hebben van collegestandpunten. Dijkgraaf De Dijkgraaf is voorzitter van de Algemene Vergadering en lid van het college van Dijkgraaf en Heemraden. Bij calamiteiten en in bijzondere omstandigheden heeft de Dijkgraaf eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Heemraden De Heemraden hebben elk een aandachtsveld. Deze aandachtsvelden omvatten: de bedrijfsvoering; het waterkwantiteitsbeheer; het waterbeleid; het waterkwaliteitsbeheer. Secretaris-directeur De secretaris-directeur leidt de werkorganisatie en legt over het totale functioneren verantwoording af aan het college van Dijkgraaf en Heemraden. Om deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, heeft het college grote delen van de bedrijfsvoering gemandateerd aan de secretaris-directeur. De secretaris-directeur richt zich in het bijzonder op de sturing van de organisatie en het bevorderen van de samenhang in beleid en op het goed functioneren van de organisatie. Pagina 5

6 Adjunct-secretaris De adjunct-secretaris is verantwoordelijk voor een goed functionerend bestuurlijk proces en draagt namens de secretaris-directeur zorg voor een tijdige, juiste en volledige informatiestroom naar het college van Dijkgraaf en Heemraden en de Algemene Vergadering en het Managementteam. Managementteam Het managementteam is primair een platform voor overleg en afstemming. Het MT bepaalt de strategische agenda en adviseert oer sturing van de organisatie. Het managementteam is er vooral om binnen de organisatie draagvlak voor beleidsontwikkelingen te krijgen. In de praktijk zal het managementteam over concernbrede aangelegenheden bovendien besluiten nemen, om zo bij te dragen aan eenduidige en betrokken uitvoering. Sectorhoofden De sectorhoofden vormen samen met de secretaris-directeur en de adjunct-secretaris het managementteam. Daarnaast geven de sectorhoofden leiding aan hun sectoren en zijn zij eindverantwoordelijk voor de integraliteit van de sectorproducten. Hierover leggen zij verantwoording af aan de secretaris-directeur. Waterschap Zuiderzeeland kent vier sectoren: Waterbeleid, Watersystemen, Waterketen en Bedrijfsvoering. (Daarnaast zijn er nog vier stafafdelingen (Juridische Zaken, Bestuursondersteuning, Personeel en Organisatie en Communicatie). Afdelingshoofden De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de output, inhoud, middeleninzet en het proces van de eigen afdeling en voor de afstemming met andere onderdelen van de organisatie. Zij leggen daarover verantwoording af aan het sectorhoofd. De afdelingshoofden richten zich primair op de (strategische) hoofdlijnen en de bedrijfsvoering van de eigen afdeling. Om hun verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, hebben zij zeggenschap over de inzet van financiële middelen en beschikken zij over voldoende ondersteunende faciliteiten. Belastingen Alle inwoners en bedrijven betalen belasting om ervoor te zorgen dat Waterschap Zuiderzeeland zijn taken zo goed mogelijk kan uitvoeren. De zogeheten omslag is een belastingtarief voor het onderhoud van de dijken en het op peil houden van het water. Oftewel een belasting om maatregelen te nemen die nodig zijn om in het gebied te kunnen wonen, werken en recreëren. Daarnaast is er een belastingtarief voor het zuiveren van water, de verontreinigingsheffing. De belastingen vormen vrijwel de enige inkomsten van het waterschap. Waterschappen ontvangen geen geld uit Den Haag. Het verslagjaar heeft vooral in het teken gestaan van de nieuwe kostentoedeling. Waterschap Zuiderzeeland hanteerde als één van de laatste waterschappen in ons land de zogeheten methode Oldamt / Havelaar. Een methode die uitgaat van een fictief stelsel. Om over te kunnen gaan op een andere methode, in dit geval de methode Delfland, moet het provinciebestuur instemmen. De methode Delfland gaat uit van de risicobenadering bij de bescherming van de economische waarde, alsmede van het solidariteitsbeginsel. Een methode, die door de veranderde functie van de polders, veel meer past bij deze tijd. Zijn de polders oorspronkelijk bedoeld als voedselschuur voor ons land, tegenwoordig zijn ze ook heel nadrukkelijk bedoeld voor wonen, werken, en recreëren. In verhouding betaalden de agrariërs te veel aan waterschapslasten. Door de nieuwe kostentoedelingsmethode gaat Pagina 6

7 de categorie ongebouwd (vooral agrariërs) minder en de categorie gebouwd (eigenaren woningen en bedrijfspanden) meer betalen. In 2007 zijn alle stappen gezet die noodzakelijk waren om de kostentoedeling te wijzigen. Uiteindelijk kwam een dag voordat Waterschap Zuiderzeeland de begroting 2008, conform de nieuwe kostentoedeling zou vaststellen, de goedkeuring van ministerie en provincie binnen. Concerncontrol De Concerncontroller is de onafhankelijke adviseur van management en dagelijks bestuur. De Concerncontroller heeft de mogelijkheid om, vanuit het perspectief beheersing van risico's, het college van Dijkgraaf en Heemraden apart te informeren en adviseren. Andersom kan het college van Dijkgraaf en Heemraden de controller verzoeken om een advies over een bepaald onderwerp. Focus van de Concerncontroller in het werk is een beheerste bedrijfsvoering, integrale control en verbetering van de sturing binnen het waterschap. Pagina 7

8 2. Verantwoording beleid 2.1 Inleiding De indeling van dit Beleidsjaarverslag volgt in grote lijnen het Bestuursprogramma Daarbij was het niet altijd mogelijk om de strikte scheiding tussen schoon en voldoende water te volgen. Soms vallen maatregelen onder beide categorieën. 2.2 Veiligheid Veiligheid en ruimte voor water is een samenvoeging van twee hoofddoelen: externe veiligheid (hoogwaterbescherming) en Ruimte voor water (voldoende water). Hoogwaterbescherming hangt samen met de wijze waarop met mogelijke calamiteiten wordt omgegaan, de dimensionering van de waterkeringen en het onderhoud en beheer daarvan. Citaat Bestuursprogramma Waterschap Zuiderzeeland (maart 2005) Inleiding Een gebied, dat is veroverd op de voormalige Zuiderzee, vraagt veel inspanningen om droog te houden. Het hele beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland ligt onder de zeespiegel. Op sommige plaatsen zelfs bijna zes meter! Inwoners en bedrijven moeten tegen wateroverlast worden beschermd. Een van de kerntaken van Waterschap Zuiderzeeland. Waterschap Zuiderzeeland onderhoudt 265 kilometer dijken om de polders te beschermen tegen het water uit het IJsselmeer, het Markermeer, het IJmeer en de randmeren. Doorlopend vinden inspecties en onderhoud plaats om de dijken en oevers in goede conditie te houden. De stijgende zeespiegel en de verwachte toename van neerslaghoeveelheden vragen een grotere inspanning om het water tegen te houden. Waterschap Zuiderzeeland werkt hard aan de veiligheid en de ruimte voor het water, zodat de inwoners ook in de toekomst droge voeten houden. Muskusrattenbestrijding In Flevoland zijn in totaal 13 muskusrattenbestrijders dagelijks in de weer met de bestrijding van muskusratten en beverratten Zij besteden ook een deel van hun tijd aan de bestrijding van mollen op dijken. In 2005 is een trend ingezet die een vermindering van het aantal gevangen muskusratten te zien geeft. Uit de vangstresultaten blijkt dat er in 2007 ook minder muskusratten zijn gevangen dan in voorgaande jaren; totaal ten opzichte van in 2006 en dat bij een nagenoeg gelijk aantal uren in het veld. Als landelijke norm geldt dat afdoende wordt gescoord als er 0,25 muskusrat per velduur wordt gevangen. Voor heel Flevoland wordt deze norm gehaald. In de Noordoostpolder ligt de norm op 0,36 als gevolg van een sterke toestroom vanuit de kop van Overijssel. Oostelijk Flevoland zit ruim onder de norm; 0,11 en Zuidelijk Flevoland op 0,27. Met name de vangsten langs de randen van de Oostvaardersplassen zorgen voor dit hogere cijfer. In het landelijk gebied is het aantal vangsten laag. Pagina 8

9 Beverratbestrijding In Flevoland zijn in het verslagjaar 45 beverratten gevangen vooral langs de Oostzijde van de Noordoostpolder, een forse toename ten opzichte van 2006, toen er slechts 2 ratten werden gevangen. Een beeld dat zich ook landelijk voordoet. Bij de uitvoering van de muskusrattenbestrijding moet aan verschillende wetgeving worden voldaan, zoals de flora- en faunawet. Voor de bestrijding is een gedragcode ontwikkeld. De bestrijders volgen de opleiding muskusrattenbestrijder, die uit vier modules bestaat en aandacht besteedt aan de verschillende regelgeving. Mollenbestrijding De bestrijding van mollen op dijken laat zich moeilijk uitdrukken in vangstresultaten omdat mollen met klemmen gevangen worden maar ook door vergassen om het leven worden gebracht. Bij deze laatste methode wordt de mol niet gevangen. Mollen worden bestreden omdat deze gangen graven in de dijk, maar ook omdat zij voor molshopen zorgen en deze veroorzaken kale plekken in de grasbekleding. Als deze niet tijdig worden gevlakt, kunnen ze voor problemen zorgen. De algehele indruk is dat er in 2007 meer mollen in de dijken aanwezig waren dan in voorgaande jaren. Calamiteiten Al vroeg in het jaar, 9 januari, was er een calamiteit in de Noordoostpolder. Ter plaatse van de duiker in de Lindeweg, ter hoogte van de Marknessertocht was een verzakking in de weg ontstaan. Bij inspectie bleek dat de gehele duiker verzakt en verschoven was en dat er in de Marknessertocht veel zand terecht was gekomen. Het gevolg was een forse peilstijging in de afgesloten tocht. De waterleiding in de wegberm bleek eveneens te zijn beschadigd. Er is lange tijd onduidelijkheid geweest over de veroorzaker van de schade en dat is de reden geweest dat het herstel lang heeft geduurd. Er is een nieuwe duiker aangebracht en de wegverharding is hersteld evenals de waterleiding. Verzekeringsmaatschappijen zijn nog bezig de schade te regelen. Op 12 september heeft het waterschap deelgenomen aan een multidisciplinaire oefening op rijksweg A6. Het scenario bestond uit kettingbotsingen op beide rijbanen en een overval op een waardetransport met een gijzeling als gevolg. Als gevolg van de botsingen was er ook sprake van verontreiniging van het oppervlaktewater door een lekkende oliewagen. Bij rampen met een dergelijke omvang komt het waterschap pas later in beeld. De eerste aandacht gaat uit naar het redden van de mensen en het weer openstellen van de weg. Storm 18 januari 2007 Op donderdag 18 januari is er een weeralarm afgegeven door het KNMI. Er werd storm en veel regen voorspeld. De verwachte windkracht zou kracht 10 tot 11 worden met windstoten tot 130 km/h. In de praktijk krijgt Nederland donderdag 18 januari in de loop van de ochtend te maken met een zware storm. En die gaat gepaard met veel neerslag. Voor Flevoland betekent dat overgegaan werd tot intensieve dijkbewaking en in de polders tot het bestrijden van wateroverlast. Als gevolg van peilstijgingen gaat maaisel dat in de taluds van watergangen ligt, drijven en veroorzaakt vervolgens verstopping bij duikers en stuwen. Het is dan zaak deze zo snel mogelijk op te heffen en op te ruimen. Pagina 9

10 2.3 Voldoende water Veiligheid en ruimte voor water is een samenvoeging van twee hoofddoelen: externe veiligheid (hoogwaterbescherming en Ruimte voor water (Voldoende water). Voldoende water gaat over het streven naar een goed functionerend watersysteem. Dit betekent dat het systeem op orde moet zijn (het watersysteem moet voldoen aan de regionale toetsnorm; het watersysteem en de functies in het landgebruik zo goed mogelijk op elkaar afgestemd) het systeem goed werkt (beheer en onderhoud, goed peilbeheer) en een adequaat calamiteitenplan voor wateroverlast c.q.- tekort aanwezig is. Citaat Bestuursprogramma Waterschap Zuiderzeeland (maart 2005) Inleiding Het is eigenlijk best vreemd dat in een gebied dat fors onder zeepeil ligt, regelmatig water moet worden ingelaten. Logisch zou zijn dat er constant water zou moeten worden weggepompt om het leven op de bodem van de zee te garanderen. Toch moet er in tijden van droogte ook water worden ingelaten, zodat boeren en tuinders constant kunnen beschikken over voldoende water van goede kwaliteit. Waterschap Zuiderzeeland moet doorlopend afwegen wanneer ingelaten en wanneer uitgemalen moet worden. Bemalingsplan Het Bemalingsplan, met een horizon van 15 jaar, is in het verslagjaar vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Heemraden. In het plan worden de toekomstige ontwikkelingen binnen de bemalingstaak beschreven. Welke gemalen moeten worden vernieuwd? Welke moeten worden uitgebreid? Moeten er nieuwe gemalen worden gebouwd? Het Bemalingsplan geeft antwoord op deze vragen. Uit het plan blijkt dat tot 2015 alles prima op orde is. Daarbij is rekening gehouden met de klimaatveranderingen en de bodemdaling. Op weg naar 2050 moeten er wel aanpassingen plaatsvinden om de polders droog te kunnen blijven houden. Dit wil trouwens niet zeggen dat er tot 2015 niets gebeurt. Integendeel, op het moment dat daar de kans voor is, worden al aanpassingen gedaan. In het verslagjaar heeft de aanbesteding voor de renovatie van gemaal de Blocq van Kuffeler plaatsgevonden. De dieselmotoren worden de komende tijd vervangen door elektrische motoren. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Na anderhalf jaar werk is de derde pomp van gemaal Buma bij Lemmer in gebruik genomen. Deze pompen zijn alle drie vervangen omdat ze niet meer betrouwbaar waren. In totaal beheert Waterschap Zuiderzeeland zeven gemalen, Blocq van Kuffeler, Wortman, Colijn en Lovink in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en Vissering, Buma en Smeenge in Noordelijk Flevoland. Samen hebben zij in 2007 ruim 11 miljoen kubieke liter water uitgepompt. Dit is niet alleen hemelwater (in het verslagjaar is gemiddeld in Flevoland 873 mm gevallen), maar ook voor bijna de helft kwelwater. Water dat via de bodem omhoog komt. Dit betekent dat er iedere dag, ook in perioden van grote droogte, wordt gepompt. In tijden van droogte laat het waterschap ook water binnen om het peil en de kwaliteit op het juiste niveau te houden. Dat is belangrijk voor de landbouw, natuur, recreatie en inwoners. Pagina 10

11 Gebiedsprocessen Waterschap Zuiderzeeland is, net als de andere waterbeheerders in Nederland, al geruime tijd bezig met de uitwerking van Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Waterbeheer 21 e eeuw (WB21). Sinds 2007 gebeurt deze uitwerking niet meer apart, maar gecombineerd, in de vorm van gebiedsprocessen. Een van de redenen hiervoor is dat het waterschap bij voorkeur maatregelen wil uitvoeren die én de KRW- en de WB21-doelen dienen. Daarbij probeert Zuiderzeeland mee te liften met ruimtelijke ontwikkelingen in de polders, omdat samenwerken of gelijktijdig op één locatie werken, voor alle partijen goedkoper en duurzamer is. Er zijn in Flevoland gebieden waarop termijn problemen met wateroverlast kunnen ontstaan door hevige of langdurige neerslag. Om deze problemen te voorkomen moet het waterschap oplossingen vinden en vervolgens uitvoeren. De oplossingen moeten in die gebieden worden gerealiseerd waar problemen ontstaan. In de hoge delen van ons gebied treedt geen wateroverlast op, in sommige lage delen wel. Uit onderzoek is gebleken dat tot 2015 geen extra waterbergingsgebieden nodig zijn. Voor de periode (tot 2050) daarna is dat nog onzeker. Zuiderzeeland voert nu al maatregelen uit die al bewezen hebben bij te dragen aan de oplossing. Dat zijn de regelbare stuwen, die tijdelijk water vasthouden op de hogere delen van ons gebied, waardoor de lagere delen worden ontzien en de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers, waardoor in een watergang meer ruimte voor water ontstaat. In 2007 zijn de regelbare stuwen aangelegd die ervoor moeten zorgen dat water op de juiste plek wordt vastgehouden. In de periode tot 2015 wordt vooral ingezet op de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers. In het verslagjaar zijn waterhuishoudkundige computermodellen voor het hele beheergebied gemaakt. Hiermee kunnen maatregelen worden doorgerekend en effecten van maatregelen op wateroverlast worden bepaald. Met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2007 besloten te kiezen voor een maximale fasering tot Dit betekent dat Flevoland uiterlijk in 2027 moet voldoen aan de eisen van de KRW. Mochten zich in de periode naar 2017 projecten aandienen, dan bestaat de kans dat Zuiderzeeland eerder aan de eisen voldoet. Ook in het kader van de KRW zijn duurzame en natuurvriendelijke oevers een goed middel om aan de doelstellingen te voldoen. Een andere maatregel in het kader van de KRW is het op een meer ecologische verantwoorde manier maaien van de tochten. De tocht wordt niet meer in één keer helemaal gemaaid, waardoor bijna al het leven wordt verwijderd, maar in twee keer; eerste de ene helft, daarna de andere. Hierdoor krijgen beestjes de kans om te overleven. Daarnaast worden in de gemeente Lelystad en Almere maatregelen genomen in gemeentelijke plassen (Weerwater, Bovenwater en Harderbroek). Het talud wordt flauwer gemaakt, zodat er riet kan gaan groeien. Ook dit draagt bij aan een betere waterkwaliteit. Daarnaast wordt het bestaande beleid van de gemeenten gestimuleerd. Daarbij gaat het om zaken als afkoppelen (regenwater scheiden van afvalwater), zuiveren van regenwater van wegen en de aanleg van bergbezinkbassins om de riooloverstorten te ontlasten. In het verslagjaar zijn de knelpunten met betrekking tot de vismigratie geïnventariseerd. Daaruit is naar voren gekomen dat de knelpunten zich met name aan de randen van ons gebied bevinden. De meeste gemalen zijn visvriendelijk. Er wordt nu gezocht naar mogelijkheden om de knelpunten op te lossen. Wellerwaard De Wellerwaard ligt in de Corridor, een deel van de Noordoostpolder dat de gemeente wil herinrichten. De Wellerwaard biedt het waterschap de mogelijkheid een deel van de kwantitatieve wateropgave in de Noordoostpolder op te vangen. De gemeente wil in hetzelfde gedeelte recreatie realiseren en de provincie een ecologische verbindingszone. Pagina 11

12 Het project is opgeknipt in twee delen. Fase 1 is in 2007 aanbesteed en voor het grootste gedeelte uitgevoerd. Opdrachtgever voor dit deel is de gemeente Noordoostpolder. Het behelst het afgraven van ca. 45 hectare grond (in totaal wordt er ca. 80 centimeter afgegraven). In totaal gaat het om ca kubieke meter grond. Deze grond wordt gebruikt voor het afdekken van de nabij gelegen vuilnisbelt en het aanleggen op en naast die vuilnisbelt van een golfbaan. Fase 2 is eind 2007 ook aanbesteed. Voor deze fase is het waterschap opdrachtgever. In deze fase gaat het om het afgraven van het zand, zodat waterberging en recreatie kan ontstaan. Het gaat ook om ca kubieke meter zand. De bedoeling is dat dit deel van de werkzaamheden eind 2008 gereed is. OostvaardersWold Waterschap Zuiderzeeland is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de robuuste ecologische verbindingszone tussen het Horsterwold en de Oostvaarderplassen (Oostvaarders- Wold). Behalve natuur liggen er in het gebied ook opgaven op het vlak van water(overlast) en recreatie. De inrichting van deze zone biedt mogelijkheden om in de toekomst wateroverlast in Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland te voorkomen. In 2007 is de zogeheten planvormingsfase van start gegaan. Deze fase moet uiteindelijk leiden tot de ontwerp-structuurvisie die eind 2008 in de inspraak komt. In de planvormingsfase worden vier varianten ontworpen. Input voor de ontwerpers vormt een groot aantal onderzoeken, onder andere op het gebied van landbouw, water, natuur, archeologie, recreatie, de relatie tussen de zone en het omliggende gebied en wat kan er wel en wat kan er niet in de zone. De vier varianten worden geëvalueerd in een Milieu effectrapportage, waarin wordt gekeken hoe de varianten scoren op de verschillende onderzochte aspecten. Uiteindelijk moet er een voorkeursvariant in de structuurvisie komen. Beheerplan Watergangen In 2007 heeft het bestuur het Beheerplan Watergangen vastgesteld. Dit plan geeft aan welk onderhoud het waterschap in watergangen uitvoert om het kwaliteitsbeeld basis te bereiken. Bij de opstelling van het plan zijn op basis van kwaliteitsbeelden keuzes gemaakt. Kiezen voor het kwaliteitsbeeld basis betekent dat de watergangen er niet spic en span behoeven uit te zien; net voldoende is ook goed en dat betekent hier en daar een losse beschoeiingsplank en nog aanwezige begroeiing. Vervolgens is nagegaan welk onderhoud hoe vaak nodig is om dat kwaliteitsbeeld te bereiken en daarbij is gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring met het onderhoud. De inspanningen zijn vervolgens vertaald in geld en het effect van het plan is nu dat meerjarig bekend is wat het geprognosticeerde onderhoud inhoudt en welke kosten er mee gemoeid zijn. Baggervisie Om de Baggervisie concreet te maken is gestart met het opstellen van een baggerplan voor met name de watergangen in de stedelijke gebieden en de provinciale vaarten. Het baggeren van de watergangen in het landelijk gebied is een onderdeel van het onderhoud zoals beschreven in het Beheerplan Watergangen. Na het inmeten van de watergangen en het bepalen van de baggerdiktes in relatie tot de gewenste diepte volgens de legger, kan nauwkeurig worden bepaald hoeveel specie er bij het baggeren zal vrijkomen. Uitgangspunt daarbij is dat het waterschap gaat baggeren als de verondieping 0,30 m of meer bedraagt. Vervolgens zullen baggerplannen worden opgesteld die vertaald kunnen worden naar baggerbestekken voor de uitvoering. Pagina 12

13 De specie uit vaarten en de stedelijke gebieden kan niet overal op de kant worden gezet, zoals doorgaans in het landelijk gebied wel mogelijk is. Dat betekent dat ook ruimte gezocht en ingericht moet worden voor specieberging. Met de gemeente Noordoostpolder vindt er overleg plaats over de mogelijkheid om een depot bij de Venetocht in te richten. In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland vindt met verschillende partijen overleg plaats over de mogelijkheden van specieberging. Vanwege wijzigingen in het belastingsstelsel waardoor inwoners van steden meer gaan betalen aan het waterschap, heeft het bestuur besloten vooruitlopend op verdere planvorming een versnelling in de uitvoering toe te passen en dit zijn de zogeheten hot spots. Voor het baggerplan betekent dit dat baggerwerkzaamheden op Urk, in Emmeloord, Swifterbant en Zeewolde eerder worden uitgevoerd. Daarnaast zullen ook delen van vaarten in 2008 worden gebaggerd. Bij de uitwerking wordt vooral gezocht naar mogelijkheden om specie op de kant te zetten of in een (tijdelijk) depot te storten. Peilbeheer In het kader van onderhoud aan stuwen is voortgegaan met het vervangen of aanpassen van bestaande stuwen zodanig dat deze regelbaar worden. Dat biedt de mogelijkheid om bij extreme neerslag in een deel van het gebied de stuw te strijken en het overtollige water snel af te voeren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid bij veel neerslag in het hele gebied de stuw te verhogen en het teveel aan water tijdelijk vast te houden tot het watersysteem dit water ook kan verwerken. Een beleid daarvoor is in ontwikkeling. Voor het normale peilbeheer zijn streefpeilen voor al het oppervlaktewater vastgesteld in peilbesluiten. Onder invloed van gewijzigd gebruik van gronden of nieuwe inrichting is er aanleiding om peilbesluiten aan te passen; in totaal vijf plannen zijn in behandeling genomen. Het waterschap controleert de peilen van het oppervlaktewater door middel van (geautomatiseerde) metingen en analyseert deze. In het verslagjaar hebben zich geen grote afwijkingen voorgedaan. Schouw Elk jaar is het opnieuw spannend hoe de onderhoudsplichtigen de zomer en najaarsschouw hebben uitgevoerd en elk jaar is het resultaat ook verschillend. Ondanks een redelijk natte zomer hadden veel onderhoudsplichtigen (286 schouwbrieven) het maaionderhoud van hun watergangen niet op orde; een deel was wel gedaan maar niet goed of niet geheel. Bij de najaarsschouw waren vooral de grote ingelanden in gebreke gebleven en hadden de agrarische ingelanden veel kleine opmerkingen. Totaal waren er 381 waarschuwingen en 28 schikkingsvoorstellen. Bij het schouwen in de wateraanvoer was er maar een beperkt aantal opmerkingen. In 28 gevallen is een schikkingsvoorstel opgesteld omdat er geheel geen onderhoud was uitgevoerd; doorgeleiden naar de officier van justitie is in twee gevallen nodig geweest. Bij de herschouw zijn alle onderhoudswerkzaamheden wel in orde bevonden. Wateroverlast 23 juni 2007 Op zaterdagmorgen 23 juni rond 4.00 uur in de ochtend is er in het gebied ten oosten van de lijn Blokzijl Kraggenburg - loswal Neushoornweg veel neerslag gevallen en dat heeft geleid tot lokale wateroverlast. Nabij Blokzijl werd 95 mm water afgetapt en nabij Kraggenburg 92 mm. Dat zijn hoeveelheden waar het waterhuishoudkundig systeem niet op is berekend en dat betekent dan ook forse stijgingen van de oppervlaktewaterpeilen tot op maaiveldniveau. Pagina 13

14 Vanuit het getroffen gebied zijn de hele dag telefoontjes gekomen bij de medewerkers van regio Noord met als doel knelpunten aan te geven en te vragen om het water zo spoedig mogelijk weer te laten zakken. De medewerkers zijn met personeel van aannemers de hele dag in touw geweest om verstoppingen op te heffen, plaatselijk tractoren met maaikorven in te zetten om drijfvuil weg te halen en om het teveel aan water snel af te voeren. Zondagmorgen waren de peilen weer op het oude niveau terug. Monitoring Zowel voor voldoende als voor schoon water is goede monitoring van groot belang. Het doel van monitoring is voldoende informatie en kennis te vergaren om goed beleid en beheer te kunnen voeren. In het afgelopen jaar heeft het waterschap wederom een overzicht gepresenteerd van de aanwezige kennis in de jaarrapportage watersysteembeheer. Om inzicht te geven waar het waterschap metingen uitvoert zijn op de internetpagina s van het waterschap kaarten geplaatst met de meetlocaties. Door inzoomen op de kaart en selecties te maken van de gezochte meetgegevens is inzicht te krijgen in welke gegevens het waterschap heeft. Deze gegevens kunnen bij het waterschap worden opgevraagd. Samen met een groot aantal vrijwilligers worden in Flevoland de vissen geïnventariseerd. Dat gebeurt door individuele vissers, maar ook bijvoorbeeld bij viswedstrijden wordt aandacht besteed aan welke soorten worden gevangen. Bij deze inventarisaties komen plekken naar voren waar weinig bekend is over de vispopulatie, die plekken krijgen speciale aandacht. Het resultaat van alle inventarisaties komt in de (digitale)visatlas. Tijdens een symposium in het voorjaar is deze digitale atlas gepresenteerd. De komende jaren gaat het waterschap stimuleren dat er meer kennis komt over de verspreiding van vissoorten in de Flevopolders. Voor het grondwater beschikt het waterschap over een vraaggestuurd meetnet, dat wil zeggen dat er peilbuizen worden geplaatst op plaatsen waar vragen vanuit het waterbeheer ontstaan. Bijvoorbeeld bij de aanpassing van een peilbesluit wordt vooraf onderzocht of de grondwaterstand wijzigt en na aanpassing wordt gevolgd of de voorspellingen kloppen. In totaal staan er in het beheergebied inmiddels ongeveer 150 van die peilbuizen. In het kader van Flora en Faunawet is er door de Unie van Waterschappen een gedragscode opgesteld. Belangrijkste in die gedragscode is dat bij beheer en onderhoudswerkzaamheden rekening wordt gehouden met beschermde dier- en plantensoorten. Op het moment dat ergens wordt gestart met een werk wordt geïnventariseerd of er beschermde dier- en/of plantensoorten aanwezig zijn. Deze zijn weer onder te verdelen in zwaar beschermde en licht beschermde soorten. Wordt een zwaar beschermde soort aangetroffen, dan moet voor het werk mag beginnen een ontheffing worden aangevraagd bij het ministerie van LNV. Bij licht beschermde soorten hoeft dat niet, dan kan volstaan worden met handelen volgens de gedragscode. Pagina 14

15 2.4 Schoon water Het waterschap streeft naar goed water (schoon water) in het gehele beheersgebied. Schoon water betekent een goed watersysteem. Het watersysteem wordt als goed beoordeeld als het goed is vanuit zowel chemisch oogpunt (niet vervuild), vanuit biologisch oogpunt (goede leefomgeving) en vanuit het oogpunt van de gebruikers (belevingswaarde). De belevingswaarde is met name relevant voor het stedelijk waterbeheer. Wonen en leven aan het water valt of staat met de positieve beleving van dat water. Maar ook voor recreatieve doeleinden is de belevingswaarde cruciaal. Het water kan dan nog zo goed zijn vanuit technisch oogpunt, als het niet als zodanig door de gebruikers wordt beleefd, heeft het waterschap iets uit te leggen. Citaat Bestuursprogramma Waterschap Zuiderzeeland (maart 2005) Inleiding De kwaliteit van het water staat doorlopend onder druk. Rioleringen, afvalwater van bedrijven, bestrijdingsmiddelen, allemaal bedreigen ze kwaliteit van het water. Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor goed oppervlaktewater. Vijf zuiveringsinstallaties reinigen doorlopend het aangevoerde afvalwater. Het afbreken van het afval gebeurt veelal langs biologische weg. Daarna wordt het schone water teruggebracht naar het oppervlaktewater. Waterschap Zuiderzeeland probeert de aanvoer van vervuild water te beperken. Bedrijven moeten voldoen aan strenge vergunningseisen om afvalwater te mogen lozen. Om het effect van deze maatregelen te volgen, neemt het waterschap regelmatig monsters om zo de kwaliteit van het oppervlaktewater te bewaken. De inwoners van ons gebied beleven schoon water als positief. Die beleving wordt vaak afgeleid uit zaken als doorzicht, eventuele stank, de aanwezigheid van planten en dieren in en om het water, de mogelijkheid om te zwemmen, etc. Waterschap Zuiderzeeland doet heel wat om die waterbeleving positief uit te laten vallen. Schoon water is een veelomvattende taak. OAS-studies Hoe kan je de afvalwaterketen zo efficiënt mogelijk laten functioneren als je kijkt naar de kosten en de kwaliteit? Dat is de vraag die in de zogeheten OAS (Optimalisatie Afvalwater Systeem) moet worden beantwoord. Deze OAS-studies doet het watershap in nauwe samenwerking met de gemeenten. Door deze studies zal naar verwachting op langere termijn minder te hoeven worden geïnvesteerd in het transport en de zuivering van het afvalwater. In het verslagjaar is de OAS Almere ambtelijk afgerond. In de studie wordt een aantal aanbevelingen gedaan die bestuurlijk moeten worden overgenomen. Daarbij gaat het vooral om het monitoren van de kwaliteit van het afstromend regenwater en het verbeteren van het beheer. In 2007 is de OAS noordelijk Flevoland (Urk en de Noordoostpolder) gestart en ambtelijk afgerond. In Noordelijk Flevoland bevinden zich nog veel zogeheten gemengde systemen (afvalwater en regenwater worden niet gescheiden). In de OAS wordt vooral gekeken waar voordelen behaald kunnen worden. Afkoppelen van regenwater bijvoorbeeld, kan betekenen dat het waterschap kleinere rioolgemalen kan inzetten. Het is logisch dat dit op termijn besparingen kan opleveren. De OAS Dronten is aan het einde van het verslagjaar gestart en moet in 2008 worden afgerond. Pagina 15

16 De OAS Zeewolde start in Voor Lelystad is al eerder een onderzoek uitgevoerd naar de aanleg van het 5e hoofdrioolgemaal. Dit onderzoek kan als een belangrijk onderdeel worden gezien van een OAS studie. Emissiebeheerplan Doelstelling in het Emissiebeheerplan is het verminderen van verontreinigende stoffen, met name bestrijdingsmiddelen en nutriënten, in het oppervlaktewater. In het verslagjaar is begonnen met het zogeheten FAB-project (Functionele Agro Biodiversiteit). Bij FAB worden bloemrijke kruidenranden aangelegd in plaats van grasranden. Door het aanleggen van dergelijke stroken langs de akkers krijgen de natuurlijke ongediertebestrijders meer voedsel en nemen in aantal toe. Hierdoor kunnen minder bestrijdingsmiddelen in de aangrenzende gewassen worden gebruikt. Omdat dit nogal wat impact heeft op de bedrijfsvoering van de agrariërs, ontvangen zij voor de aanleg van deze randen een vergoeding. Aan het lopende project dat formeel dit jaar stopt, doen 20 agrariërs mee, met name in de noordoostrand van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De bedoeling is het project de komende 6 jaar te verlengen met een subsidie uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), waarbij het deelnemersaantal iedere twee jaar met twintig agrariërs wordt uitgebreid. Binnen het Emissiebeheerplan neemt Waterschap Zuiderzeeland ook deel aan het project duurzaam bouwen. In het manifest Nieuw Flevolands Peil is vastgelegd hoe in de bouwen beheerfase verontreiniging van water en bodem te voorkomen. Daarbij gaat het om zaken als het terugdringen van uitlogende bouwmaterialen en niet chemische onkruidbestrijding op straatverharding. Uitbreiding AWZI Tollebeek In 2010 moet AWZI Tollebeek zijn uitgebreid tot een capaciteit van i.e.. In 2007 is het voorontwerp voor deze uitbreiding afgerond en is gestart met het definitief ontwerp. Duurzame en natuurvriendelijke oevers De aanleg van duurzame oevers heeft conform plan plaats kunnen vinden. In de voorbereiding is intensief contact geweest met de betrokken aangelanden om medewerking te krijgen bij de grondverwerving. Dit kost aanzienlijk meer tijd dan jaren geleden. Prettig is het dan als aangelanden zelf komen met de vraag of bij hun kavels een duurzame oever kan worden aangelegd; in de Noordoostpolder was dat een aantal keren het geval en deze verzoeken zijn gehonoreerd en als meerwerk op lopende werken uitgevoerd. Als gevolg van in 2006 uitgevoerde baggerwerken zijn veel opmerkingen van aangelanden gekomen over de verontreiniging van de specie door stenen en glas. Door de gestorte specie visueel te inspecteren en stenen en glas te verwijderen is dit probleem grotendeels opgelost. Bij een enkele aangeland bestaat het probleem nog en wordt door gericht onderzoek getracht tot een oplossing te komen. Het vermoeden bestaat dat toen de polder nog Zuiderzee was het glas en steen door schepen overboord is gezet. Han Stijkeltocht Naar aanleiding van plannen voor de aanleg van duurzame oevers langs de Han Stijkeltocht hebben enkele aangelanden administratief beroep aangetekend bij de provincie. Deze aangelanden zijn het niet eens met de wijze waarop het waterschap oevers langs tochten in het landelijk gebied gaat inrichten ten tijde van groot onderhoudswerkzaamheden en werken niet mee aan de daarvoor noodzakelijke grondverwerving. Na partijen gehoord Pagina 16

17 te hebben, is het waterschap in het gelijk gesteld. De betrokken ingelanden zullen nog eens benaderd worden of ze alsnog meewerken en als dat niet het geval is, wordt de duldplicht procedure in gang gezet. Wisentbos Een bijzonder project voor de natuurlijke afwerking van de oevers van de Lage Vaart en de tochten vindt plaats in het Wisentbos. Provincie Flevoland en ons waterschap zijn daar samen verantwoordelijk voor. De plannen voor de recreatieve inrichting van het bos zijn ontwikkeld door de participatiegroep Wisentbos. De drie betrokken partijen hebben besloten tot samenwerking en dat heeft erin geresulteerd dat het waterschap de voorbereiding en uitvoering voor zijn rekening neemt. Eind 2007 zijn de werkzaamheden in uitvoering genomen en voor een groot deel ook uitgevoerd en dat was nodig om de toegezegde subsidies te kunnen ontvangen. Afronding van het werk vindt in 2008 plaats. Aanleg IBA-systemen Overal riolering zou de beste bijdrage leveren aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Uit kostenoogpunt is dat echter lang niet altijd mogelijk. Veel woningen en bedrijven liggen zover weg dat riolering aanleggen onverantwoord duur zou worden. Daarom heeft Waterschap Zuiderzeeland in 2004 besloten om in gebieden met zogeheten kwetsbaar water 1050 locaties te ontzorgen. Deels gebeurt dit door IBA-systemen aan te leggen. De aanleg van deze mini-zuiveringsinstallaties is nodig omdat het lozen van ongezuiverd afvalwater vanaf 1 januari 2005 niet meer is toegestaan. In het buitengebied van Flevoland zijn nog veel huishoudens niet aangesloten op de riolering. Velen hebben een (verouderde/kleine) septictank of lozen zelfs ongezuiverd op het oppervlaktewater. De bewoners zouden zelf een zes kuub septictank moeten aanleggen. Dit vergt echter, maatschappelijk gezien, een enorme investering voor een matig milieurendement (ca. 20%). Voor Waterschap Zuiderzeeland is het uitgangspunt altijd geweest, zo goed mogelijk zuiveren, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. IBAsystemen zuiveren het afvalwater voor 90%. Door in gebieden met kwetsbaar water IBAsystemen aan te leggen (ca 850), aangevuld met zo n 200 locaties in gebieden met niet kwetsbaar water, wordt een gemiddeld milieurendement gerealiseerd dat vergelijkbaar is met het aanleggen van ca zes kuub septictanks. Daarmee voldoet Waterschap Zuiderzeeland aan de landelijke norm en bovendien brengt het de laagst mogelijke kosten met zich mee. Het waterschap onderhoudt van de IBA-systemen. Bij de IBA-systemen kan gekozen worden uit een zogeheten compactsysteem of een helofytenfilter. De voorkeur van het waterschap gaat uit naar een helofytenfilter. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat het zuiveringsrendement beter is en dat dit systeem praktisch geen onderhoud vergt. Een nadeel is dat een helofytenfilter meer ruimte inneemt, dan een compactsysteem. In 2007 zijn ca. 80 IBA-systemen aangelegd in het buitengebied van Lelystad. In 2008 wordt Lelystad 2 onder handen genomen. Tevens is in 2007 de pilot uit 2004 in de Noordoostpolder afgerond. Dat betekent dat alle ca. 30 systemen die daar in zijn aangelegd door Zuiderzeeland zijn overgenomen. Ook is het merendeel van de aangelegde systemen in Dronten (2005 en 2006) overgenomen. Daarmee heeft het waterschap ruim 180 systemen in beheer en onderhoud. Na aanleg van een IBA-systeem heeft de aannemer een jaar lang de verplichting om storingen te verhelpen. In dat jaar wordt het systeem drie keer beproefd (er wordt gekeken of het milieurendement wordt gehaald). Is dat het geval, dan neemt Zuiderzeeland het systeem over. Pagina 17

18 Vergunningverlening Het team Vergunningverlening heeft in het verslagjaar veel tijd besteed aan een aantal grote projecten in ons beheergebied. In de eerste plaats de aanleg van de Hanzelijn. Daarbij ging het om Wvo-vergunningen voor de zandopspuitingen en keurontheffingen voor allerlei veranderingen in de waterhuishouding en waterkering (bijvoorbeeld het verleggen van watergangen) en de aanleg van grote (kunst-) werken (zoals bijvoorbeeld de Drontermeertunnel). Daarbij wordt nauw samengewerkt met de collega s van de regio s. Zij kennen de lokale situatie ten slotte het best. Een ander groot project is de aanleg van een gasleiding van Wapenveld naar de Flevocentrale bij Lelystad. Deze leiding doorkruist dijken en watergangen en daarvoor moeten keurvergunningen worden afgegeven. Maar de bronneringen hebben weer een vergunning op grond van de Wvo nodig. Ook bij bestemmingsplannen wordt een groot beroep gedaan op vergunningverlening. In bijvoorbeeld Almere, Lelystad en Emmeloord wordt volop gebouwd. Binnen deze bouwprojecten komt vaak veel oppervlaktewater. Deze wateren moeten allemaal via de keur worden gereguleerd, zowel de aanleg alsmede de onderhoudsplichten en onderhoudsplichtigen. Ook de wijzigingen in de wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2008 heeft in 2007 veel aandacht gehad. Daarbij gaat het om het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Waterwet en de voorgenomen wijziging van de keurverordening in De laatste twee wetten treden naar verwachting in werking op respectievelijk 1 januari 2009 en 1 juli 2009, maar werpen hun schaduwen al voor uit. Het Activiteitenbesluit geeft nu al invulling aan de 1- loketgedacht. Iedereen hoeft nog maar via 1 loket alle aanvragen om een vergunning in te dienen (bij de gemeente) en die coördineert de hele afhandeling. Het Besluit lozing afvalwater huishoudens heeft vooral gevolgen voor het IBA-beleid. De Wabo is van toepassing op grote projecten en regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. In het Wabo-coördinatoren overleg worden (werk)afspraken met betrekking tot de omgevingsvergunning tussen de gemeenten, provincie en waterschap voorbereid. Met de invoering van de Waterwet komen de grondwatertaken (onttrekkingen) in belangrijke mate te liggen bij het waterschap (met uitzondering van de hele grote onttrekkingen). De voorbereidingen voor deze grondwateroverdracht zijn met de provincie in 2007 gestart. Al deze wijzigingen vragen heel veel afstemming en overleg. Nieuwe zwemwaterrichtlijn Vanuit de EU is inmiddels een nieuwe zwemwaterrichtlijn vastgesteld. Hoofdpunten van die richtlijn zijn; er moet betere voorlichting plaatsvinden; daarvoor heeft Waterschap Zuiderzeeland (samen met Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland) op een aantal zwemstranden nieuwe informatieborden geplaatst. Inmiddels wordt bekeken of ze kunnen gelden als de Europese standaard; de gevaren moeten vooraf in beeld worden gebracht. Er moet een risico-inventarisatie plaatsvinden, er moet worden ingeschat of er wel of geen maatregelen moeten worden genomen. Voordat deze richtlijn van kracht werd, werden er pas maatregelen genomen op het moment dat er problemen waren; er zijn nieuwe normen en parameters voor zwemwater vastgesteld. Door waterschap Zuiderzeeland wordt al drie jaar gemeten zodat er voldoende kennis is over de zwemwateren als de nieuwe normen en parameters ook in de Nederlandse wetgeving zijn opgenomen. Pagina 18

19 Handhaving In 2007 is besloten de Algemene Inspectiedienst (AID) te vragen de onderzoeken in het kader van artikel 16 van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LBOT) voor Zuiderzeeland te verzorgen. Zelf doen wordt als zeer inefficiënt gezien. De AID komt toch de andere controles doen, waarom dan niet ook dat aspect meenemen? Het ministerie ging uiteindelijk akkoord met deze werkwijze, wel onder voorwaarde dat het gebeurde in opdracht van ons waterschap is gebruikt als pilot. Na evaluatie wordt gekeken of de onderzoeken ook gewoon in opdracht van de AID kunnen plaatsvinden. Dat is nog efficienter, dan hoeft maar één partij te rapporteren. In het verslagjaar is intensief samengewerkt met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Het LBOT is voor deze beroepsgroep aangepast. In overleg met de NFO is, voordat tot controles werd overgegaan, de hele sector geïnventariseerd om te kijken hoever zij zijn met de uitvoering van de voorschriften uit het LBOT. Daaruit bleek dat een groot percentage aan de voorschriften voldeed. Slechts een klein percentage voldeed niet. Deze kregen de kans dit te herstellen voor dat daadwerkelijk tot handhaving over werd gegaan. Deze samenwerking is beide partijen uitstekend bevallen. In 2007 zijn acht verzoeken bij het waterschap binnengekomen voor vliegtuigtoepassing van bestrijdingsmiddelen in de veertien meter zone langs het oppervlaktewater. Vier verzoeken zijn toegewezen voor een maximale ontheffingsperiode van één week. Het waterschap heeft de mogelijkheid om ontheffing voor vliegtuigspuiten te verlenen op basis van extreem natte omstandigheden en de landbouwer moet voldoen aan de randvoorwaarde dat er sprake is van een calamiteit en dat er een rijpadensysteem (brede banden) is aangelegd. Een agrariër die ervoor kiest geen rijpaden aan te leggen krijgt in 2008 geen ontheffing om een vliegtuigbespuiting in de veertien meter zone uit te voeren. Waterschap Zuiderzeeland is voorzitter van de landelijke werkgroep erfafspoeling. In het verslagjaar heeft deze werkgroep vooral onderzoek gedaan naar de problematiek. Na dit onderzoek is in paneldiscussies met de agrarische sector gezocht naar mogelijke oplossingen. Daarbij kan gedacht worden aan simpele oplossingen als schoonhouden van het erf, maar ook een ander type voersysteem, waardoor minder wordt geknoeid of het aanleggen van opslagplaatsen voor natte voeders. Aan de hand van deze resultaten wordt momenteel een beleidslijn ontwikkeld. Pagina 19

20 2.5 Goede samenwerking Waterschap Zuiderzeeland wil een waterschap zijn met oog en respect voor zijn omgeving. Deze omgeving is zeer divers: belastingbetalers, bedrijven, publiek, belangengroeperingen, medeoverheden en collega waterschappen. Waterschap Zuiderzeeland wil in goede samenwerking met deze omgeving functioneren. Dit houdt in dat het waterschap enerzijds maatschappelijke belangen zorgvuldig afweegt in zijn besluiten en gedrag, maar anderzijds ook begrip kweekt voor zijn taak en de wijze van uitvoering en de eigen belangen bewaakt. Goede samenwerking met de omgeving en een gedegen inhoud moeten ertoe leiden dat Waterschap Zuiderzeeland door zijn omgeving wordt gewaardeerd als vanzelfsprekende partner. Citaat Bestuursprogramma Waterschap Zuiderzeeland (maart 2005) Inleiding Een waterschap opereert steeds meer in een maatschappelijk krachtenveld. Dat is zowel een keuze als een gegeven. Waterschap Zuiderzeeland kiest er heel nadrukkelijk voor om met alle partners goed samen te werken. Daarbij gaat het om medeoverheden, belangengroeperingen, collega waterschappen, etc. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste samenwerkingsonderwerpen genoemd. Sommige hadden elders in dit jaarverslag ook kunnen worden opgenomen, maar door ze hier te zetten, onderstreept Zuiderzeeland het belang dat ze aan samenwerking hecht. Draagvlak Waterschap Draagvlak om zijn werk goed uit te kunnen voeren, is voor iedere organisatie belangrijk. Dat geldt natuurlijk helemaal voor overheidsorganisaties. Een deel van de doelgroepen van de organisatie zorgen ook voor de inkomsten en scheppen zo als het ware de voorwaarden voor het functioneren. Daarom werkt Waterschap Zuiderzeeland doorlopend aan het vergroten van het draagvlak. Hoe meer inwoners, bedrijven, (belangen)organisaties en medeoverheden het belang van een goed functionerend waterschap inzien, hoe beter een waterschap zijn taken kan uitvoeren. Waterschap Zuiderzeeland werkt structureel en systematisch aan het vergroten van het draagvlak. Dat gebeurt met name door daar waar mogelijk de dialoog aan te gaan met de verschillende doelgroepen van de organisatie. Daarbij wordt steeds gestreefd naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. Natuurlijk is het niet zo dat altijd aan alle eisen kan worden voldaan. In dat soort gevallen is het zaak om zo goed mogelijk keuzes te motiveren. Waterschap Zuiderzeeland wil graag een netwerkende organisatie zijn. Om goed te kunnen netwerken is het noodzakelijk dat contacten met de voor de organisatie relevante groepen/personen worden gelegd. Netwerken kan je ook organiseren. Een van de activiteiten die het waterschap daarvoor inzet zijn de huiskamergesprekken met buurtverenigingen. Tijdens deze gesprekken krijgt de buurtvereniging de kans vragen en opmerkingen over water en waterbeheer te stellen, terwijl het waterschap zijn verhaal kwijt kan. Maar daarnaast wordt op grote schaal contact gezocht met relevante organisaties. Soms georganiseerd, soms spontaan. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan de keukentafelgesprekken met agrariërs. Relatiebeheer Uit de verschillende signalen van functionele relaties bleek dat er behoefte bestond aan een ander soort contact. Op bestuurlijk niveau wordt regelmatig overlegd, ook de dossierhouders hebben regelmatig contact. Er was echter nergens een mogelijkheid om het Pagina 20

VERKIEZINGS- PROGRAMMA WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in

VERKIEZINGS- PROGRAMMA WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in VERKIEZINGS- PROGRAMMA 2015-2019 WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in Flevoland Bouwen We Samen Onze lijsttrekker stelt zich aan U voor Ik ben trots op Flevoland Trots op de MAG ik mij even aan U voorstellen,..

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

In de periode legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers

In de periode legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers duurzame oevers In de periode 2012-2015 legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers dragen bij aan het bereiken van de

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Werken bij Waterschap Rivierenland Welke beroepen zijn er?

Werken bij Waterschap Rivierenland Welke beroepen zijn er? Werken bij Waterschap Rivierenland Welke beroepen zijn er? Werken aan Alle medewerkers bij het waterschap.. (of ze nu binnen òf buiten aan het werk zijn)...werken aan: veilig Sterke en veilige dijken

Nadere informatie

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Watersysteem Droge voeten en schoon water www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Droge voeten en schoon water Waterschappen zorgen ervoor dat jij en ik droge

Nadere informatie

Waterkwaliteit verbeteren!

Waterkwaliteit verbeteren! Waterkwaliteit verbeteren! Erwin Rebergen Beheerder grond- en oppervlaktewater 6 juni 2013 1 Onderwerpen Waarom spant zich in om de waterkwaliteit te verbeteren? Wat willen we bereiken? Hoe willen we een

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

24/7 voor u aan het werk

24/7 voor u aan het werk 24/7 voor u aan het werk dijken afvalwaterzuivering nachtvorstbestrijding gemalen aanleg duurzame oevers magazine van waterschap zuiderzeeland / jaargang 9 / december 2014 24 uur per dag voor u aan het

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) PORTEFEUILLEHOUDER : H.J. Pereboom AB 0 VERGADERING D.D. : 31 januari 2012 0 NUMMER : WS/ZOM/GVe/6946 OPSTELLER : ing. G. Verstoep, 0522-278621

Nadere informatie

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND 30-6-2015 1 Ondergetekenden: 1. De gemeente Almere zetelende te Almere, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.P.

Nadere informatie

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken?

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? Grondwater in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? 1. Wat is grondwater? Grondwater is de naam zegt het al water onder het grondoppervlak. Normaal gesproken is dit water dus niet zichtbaar.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Wat is gewoon onderhoud? Gewoon onderhoud is het jaarlijks verwijderen van een overmaat aan begroeiing, vuil enzovoort dat zich in en direct naast de watergang

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

VEILIGHEID VOLDOENDE WATER SCHOON WATER WATERBEWUSTZIJN VEILIGHEID. Het werk van Waterschap Zuiderzeeland

VEILIGHEID VOLDOENDE WATER SCHOON WATER WATERBEWUSTZIJN VEILIGHEID. Het werk van Waterschap Zuiderzeeland februari 2009, vormgeving: Simons en Boom, fotografie: Aatjan Renders, Marga Wiebenga, Rob Elfring, Bert Boekhoven VEILIGHEID voldoende water schoon water waterschap Zuiderzeeland Meer weten over Waterschap

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Mijn koeien moeten zo vroeg mogelijk in het voorjaar de wei in

Mijn koeien moeten zo vroeg mogelijk in het voorjaar de wei in 4 Mijn koeien moeten zo vroeg mogelijk in het voorjaar de wei in Het land mag niet te droog of te nat zijn Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor het juiste waterpeil 5 De taak Het hoogheemraadschap

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel blz. 10, 4 e alinea blz. 10, 5 e alinea, laatste zin blz. 19, 5 e alinea blz. 21, 2 e alinea blz. 21, 3 e alinea blz. 22, onder

Nadere informatie

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart Wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 6 maart Onderwerp voor vanavond 1. Het hoogheemraadschap van Rijnland 2. Watersystemen en onderhoud 3. KRW2 Westeinderplassen en Bovenlanden 4. Watergebiedsplan Aalsmeer

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 20 juni 2011 J. Meijerink ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Watervergunning Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Datum 4 juli 2017 Zaaknummer 13832 Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2014

Nieuwsbrief augustus 2014 Nieuwsbrief augustus 2014 Reeuwijkse Plassen schoner en mooier Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt tot 2015 verschillende maatregelen die samen zorgen voor de verbetering van de waterkwaliteit en

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied)

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied) Bijlage 4 Toelichting beleid dempen sloten (landelijk gebied) Inleiding Doel van het dempingenbeleid is het waarborgen van de bestaande goede wateraanvoer en waterafvoer in het landelijk gebied en het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding

Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding Vraag: Waarom verandert de onderhoudsinrichting in het projectgebied Ramelerwaterleiding? Waterschap Groot Salland heeft in 2008

Nadere informatie

Resultaat inventarisatie en plan van aanpak wegwerken achterstanden baggeren.

Resultaat inventarisatie en plan van aanpak wegwerken achterstanden baggeren. Bijlage II Resultaat inventarisatie en plan van aanpak wegwerken achterstanden baggeren. Lemstervaart, gemeente Lemsterland Datum: xxxxxxx pagina 1 1. INLEIDING 1.1 Doel Dit document heeft tot doel de

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Opsteller: N. Verhoof-Schuil Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Voorontwerpfase 701700 Datum: 17-01-2013 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

VERKIEZINGS PROGRAMMA

VERKIEZINGS PROGRAMMA VERKIEZINGS PROGRAMMA 2 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2018 1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2018 Partijleden Samen werken aan water 1 Theo Hogendoorn Dronten 2 Bert Philipsen Rutten 3 M.C. Slootman-Claassen

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

Waterbeheer voor de Toekomst

Waterbeheer voor de Toekomst Water Natuurlijk Noorderzijlvest Verkiezingsprogramma 2015 Waterbeheer voor de Toekomst Inleiding Water Natuurlijk is in 2008 opgericht door de grote landelijke natuur- en recreatieorganisaties om de groene

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Wat is buitengewoon onderhoud? Het buitengewoon onderhoud omvat het op de juiste afmetingen (breedte, diepte en helling van taluds) houden van een watergang.

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584 Watervergunning Voor het hebben van een tijdelijke gedeeltelijke verondieping in een tertiair oppervlaktewaterlichaam (=natuursloot) op de locatie achter Meije 89 te Bodegraven Datum 29 augustus 2017 Zaaknummer

Nadere informatie

Uitleg deze workshop. Succes! Geschiedenis

Uitleg deze workshop. Succes! Geschiedenis Uitleg deze workshop. Wetgeving wordt vaak als droge kost ervaren. Erg moeilijk door te lezen en soms vrij onbegrijpelijk. Toch hebben we in de procesindustrie ook met wetgeving te maken. In deze workshop

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Bijlage 8: Uitvoeringsprogramma

Bijlage 8: Uitvoeringsprogramma Bijlage 8: Uitvoeringsprogramma Hoofdstuk Omschrijving acties Betrokken instanties Hoofdstuk 1 1.6.3 de Natuurwetgeving Het waterschap implementeert de Flora- en faunawet door de werkwijze uit de gedragscode

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond.

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond. V E R G A D E R D A T U M 16 december 2010 NBW S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 2 december 2010 E. Benjamin / M. Visser / T.A. Wendt ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT

Nadere informatie

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht Aan Aanwezigen Informatieavond en tijd bespreking 15 september 2015, 20.00-22.00 uur Plaats bespreking Thamerkerk, Uithoorn Contactpersoon R.L.E.M. van Zon Doorkiesnummer 020 608 36 38 Fax afdeling 020

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Projectplan Waterwet (definitief besluit) Datum 08-09-2014 Projectnummer P2200C Onderwerp Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit

Nadere informatie

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F:

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F: pagina 2 van 11 COLOFON, Adviseurs in omgevingsrecht Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: 088 321 25 20 F: 088 321 25 29 Postbus 5011, 2900 EA Capelle aan den IJssel T: 088 321 25 10 F: 088 321 25 19 Niets

Nadere informatie

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem.

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem. Inleiding De afgelopen jaren is er door de overheden veel geld gestoken in het opwaarderen van de Friese vaarwegen. Ook de komende jaren wordt er nog veel geïnvesteerd. De uitdaging is om dit prachtige

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN 307938 Aan Macéka Vastgoed t.a.v. De heer M.M. Boerse Amsterdamsestraatweg 41 Postbus 560 3740 AN Baarn Kopie aan Van Ir. J.W. Bronkhorst

Nadere informatie

Wijs met water! Verkiezingsprogramma

Wijs met water! Verkiezingsprogramma Wijs met water! Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta Lijst 10 www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag willen wij u kennis laten maken

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Beleidsregels voor dempingen

Beleidsregels voor dempingen Beleidsregels voor dempingen Doel De notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner Ron Bouwman Afdelingshoofd Vergunningverlening & Handhaving Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 06 31654101 r.bouwman@hhsk.nl Inwoners: 700.000

Nadere informatie

Juist (nu) aansluiten

Juist (nu) aansluiten Samenvatting aanpak project Juist (nu) aansluiten Opsteller: M.J.M. Wansink Status: definitief Projectfase: initiatie Datum: 9-3-2011 Versie: 0.2 Kopie: Opdrachtgever Projectteam Projectdossier (origineel)

Nadere informatie

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie 1 Rapport Evaluatie waterkwaliteit Op 21 december beschikbaar (www.pbl.nl) Samenvatting opgenomen in KRW-rapport Belangrijke waterbeheerkwesties Bijdragen

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Agrariërs

Nieuwsbrief Agrariërs Nieuwsbrief Agrariërs Baggeren landelijk gebied 2014 en 2015 Eén van de verbeteringen voor baggeren in landelijk gebied is het invoeren van meerjarige contracten. Hierdoor is voor minimaal 2 jaar en maximaal

Nadere informatie

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT pagina 1 Van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN INLEIDING Foto: Timo Tijhof, Creative Commons OP PEIL BRENGEN Voor iedereen is het belangrijk dat er genoeg schoon water

Nadere informatie

WAT WIJ WILLEN MET WATER

WAT WIJ WILLEN MET WATER WAT WIJ WILLEN MET WATER Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen Waterschap Amstel Gooi en Vecht Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge

Nadere informatie

GronDwatEr. onttrekken En LozEn Van

GronDwatEr. onttrekken En LozEn Van GronDwatEr bronnering 2014 onttrekken En LozEn Van bronneringswater waterschap Zuiderzeeland zorgt voor schoon water, voldoende water en veiligheid. dit betekent dat waterschap Zuiderzeeland ook verantwoordelijk

Nadere informatie

Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014

Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014 Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014 1 Diepte-/profielschouw, wat en waarom? EEN SLOOT MOET EEN SLOOT BLIJVEN. Het is om meerdere redenen belangrijk dat de diepte en breedte van een sloot door

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 9 september 2015 2015 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.H.14 1146492 Aan Commissie Waterkwaliteit AANPASSING INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERBREDING VAN EN AANLEG NATUURVRIENDELIJKE OEVERS SLINKSLOOT (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

Nadere informatie

Veilige dijken. Hoe veilig woont u?

Veilige dijken. Hoe veilig woont u? Veilige dijken Hoe veilig woont u? Wonen aan de Maas Veel mensen genieten van het wonen aan de Maas. Daar staat tegenover dat de Maas ook haar grillige en gevaarlijke kant kan laten zien. Limburg heeft

Nadere informatie

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND)

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) agendapunt H.10 1066161 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 De vv te verzoeken: I.

Nadere informatie

Waterschapsbelasting 2015

Waterschapsbelasting 2015 Waterschapsbelasting 2015 uw bijdrage aan droge voeten en schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Om alles te kunnen bekostigen, zijn

Nadere informatie

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem CTF Amsterdam bv Prinsengracht 436 in Amsterdam Datum 21 april 2017 Casecode W-17.00767 Kenmerk 17.070654 Watervergunning het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem Uw kenmerk / projectcode:

Nadere informatie

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER Het ontwerp Sturen met water van het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld (VIC) zet in op actief, dynamisch grondwaterbeheer

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems De Waterwet en waterbodems De Waterwet en waterbodems Waterbodembeheer Waterbodembeheer onderdeel onderdeel watersysteembeheer watersysteembeheer Een nieuwe, integrale Een nieuwe, integrale Waterwet Waterwet

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

Activiteitenbesluit milieubeheer

Activiteitenbesluit milieubeheer Activiteitenbesluit milieubeheer Algemene regels en maatwerkbeschikking voor de lozingssituatie van: VOF Hoekstra Lozingsadres: Lisdoddeweg 61 Lelystad Waterschap Zuiderzeeland Team Waterprocedures Postbus

Nadere informatie