Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg Wetteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren"

Transcriptie

1 Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016

2 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject 7 3 De omgeving 11 4 Studieaanbod 12 5 Een dag in Sint-Lodewijk 18 6 Schoolloopbaanbegeleiding Individuele begeleiding en opvolgen van de leerlingen Opvolging studieresultaten Taalbeleid Oudercontacten OV 1 en OV Infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen (OV 4) Infoavond over de studiekeuze na het tweede jaar (OV 4) Infoavond over de stages in het BSO (OV 4) Voorbereiding schoolverlater Schoolraad Mededelingen en nieuwsbrief Communicatie met apart wonende ouders Bereikbaarheid van de school 22 7 Kalender 23 8 Wie is wie De directeur De klastitularis De vakleerkrachten De coördinatoren: OV 4 / OV 1 / GON / paramedisch De ICT-coördinatoren De preventieadviseur Het secretariaat Het CLB Het medisch schooltoezicht 30 9 Evaluatie Evaluatie en rapporten in OV Dagwerk Stages en GIP Examens Ordemaatregelen bij examens Schrijfhulp en examenhulp Remediëring tijdens het schooljaar en vakantietaken Officiële waarschuwing / bijkomende proeven Rapporten dagwerk Trimesterrapporten en jaarrapport Attituderapporten Waarde van elk trimesterrapport Evaluatie en rapporten in OV 1 35 Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

3 10 Leerstoornissen Eindbeoordeling Eindbeoordeling OV Attesten Uitgestelde beslissingen Getuigschriften en diploma s Eindbeoordeling OV Levensstijl Relationele vorming en omgang Algemeen voorkomen Schoolmateriaal Schoolboeken Werkboeken, atlas Fotokopieën Mappen OV Schoolagenda Persoonlijke voorwerpen Klaslokaal Beschadigingen Klare afspraken Aanvang van de lessen Leerlingenvervoer Te laat komen Leswisseling Recreatie Middagpauze Het verlaten van het klaslokaal en het schoolgebouw na de lessen Het verlaten van het schoolgebouw tijdens de lesuren Geluidsdragers GSM Beeld- en geluidsopnamen in de school Gebruik van het computermateriaal Administratieve afspraken De inschrijving Bevestiging studiekeuze OV Het administratieve dossier van de leerling (OV 4) Het CLB Regelmatige leerling Aanwezigheid en extramurale activiteiten Afwezigheden Afwezigheid tijdens examens, CO s, praktijk, stages, taken Aanpassing van het lesprogramma Spreiding van het lesprogramma TOAH Afwezigheid tijdens de studie en evaluatiedagen Spijbelen De schoolverzekering Bewaartijd van de leerlingendocumenten De schoolrekening 55 Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

4 16 Veiligheid, gezondheid en hygiëne Milieubewustzijn in de eigen omgeving Toiletten Roken Drugs Alcoholische dranken EHBO / medische dienst Brandpreventie 58 Wettelijke bepalingen 59 1 Engagementsverklaring 59 2 Orde- en tuchtmaatregelen 61 3 Beroepsmogelijkheden na de deliberatie 65 4 Wet op de verwerking van de persoonsgegevens 66 5 Beeld- en geluidopnames 67 6 Gebruik van de naam Sint-Lodewijk 67 7 Informatieve uitgaven van de school 67 8 Studietoelagen 67 9 De verantwoordelijken 68 Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

5 WELKOM Geachte ouders, Beste leerlingen, Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school en wij danken u voor het vertrouwen dat u in Sint-Lodewijk stelt. We willen samen met alle personeelsleden een positieve omgeving creëren voor een evenwichtige ontplooiing van uw zoon of dochter. Als nieuwe leerling heten we u van harte welkom. We zijn ervan overtuigd dat u vlug de weg zal vinden in deze nieuwe omgeving. De leerkrachten zullen u zo goed mogelijk begeleiden. Ook de andere leerlingen verwelkomen we graag opnieuw op onze school. We zijn blij dat u er weer bent en we hopen dat u de nieuwe medeleerlingen mee op weg wil helpen. Het boekje dat u nu in handen houdt, is een Gids voor de leerlingen waarin wij alle informatie geven over de school. Het schoolreglement is een deel van deze Gids. Zodra u 18 wordt, treedt u volledig zelfstandig op. Meerderjarige leerlingen kunnen daarom juridisch autonoom optreden en kunnen het schoolreglement zelf ondertekenen. Dat geldt ook voor alle andere documenten zoals rapporten en bepaalde afwezigheden. Dat betekent ook dat telkens er in deze Gids naar de ouders verwezen wordt, u als meerderjarige leerling zelf autonoom kan optreden. Volgens het Burgerlijk Wetboek (art. 371) blijft een meerderjarige leerling respect verschuldigd aan beide ouders. Daarom blijft de school de ouders van meerderjarige leerlingen als gesprekspartner erkennen en worden zij steeds geïnformeerd en uitgenodigd. Wij vragen dan ook dat zij dit schoolreglement mee ter kennisname ondertekenen. We wensen iedereen veel enthousiasme en veel succes. Het personeel en de directie Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

6 1 HISTORIEK Petrus Jozef Triest werd geboren in Brussel op 31 augustus Hij werd pastoor in Lovendegem waar hij de basis zou leggen voor de uitbouw van zijn levenswerk. Petrus Jozef Triest richtte de congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria op in Op 21 augustus 1804 vertrouwde pastoor Triest zijn stichting een nieuwe taak toe. Naast het onderwijs zouden de Zusters van Liefde ook de verzorging van zieke en behoeftige mensen op zich nemen. In 2003 bestond de Congregatie van de Zusters van Liefde 200 jaar. In dat jubeljaar werden dan ook tal van activiteiten georganiseerd. Vanaf 1 januari 2003 zijn de werken (scholen, voorzieningen, instellingen, ) afgesplitst van de congregatie en krijgen zij meer autonomie. Een nieuw samenwerkingsnetwerk is opgestart, de WGO-groep TABOR. Ook Sint-Lodewijk maakt hiervan deel uit. Samen met andere scholen, ziekenhuizen, mpi s, proberen we op deze wijze een meerwaarde te realiseren. Sint-Lodewijk is een pionier instelling voor personen met een motorische handicap in Vlaanderen. Onder leiding van Monseigneur Van Reckem en Dokter A. Van Haelst startte in 1921 de opvang van motorisch gehandicapte meisjes als privé-initiatief van de Zusters van Liefde. Officieel luisterde de instelling naar de naam: Gesticht voor gebrekkige meisjes te Kwatrecht. In 1928 verruimde men het onderwijspakket met een afdeling huishoudkunde analoog aan de gewone beroepsscholen. De gehandicapte leerlingen werden van toen af reeds in de mogelijkheid gesteld een beroep te leren. Voor die tijd was dit een revolutionaire omkering in de mentaliteit rond hulpverlening. De segregatie en collocatie van gehandicapten was in die tussenoorlogse periode immers nog een algemeen aanvaard idee. In 1937 werd de school door de staat erkend. Spoedig daarop brak de tweede wereldoorlog uit en dit was onvermijdelijk een periode van stagnatie. In 1949 werd onder leiding van Kanunnik Blaton en Dokter J. Van Haelst het hele gebouw gemoderniseerd, voorzien van liften en hellende vlakken en werd er een medische afdeling opgericht met mecano-, elektro-, hydro- en kinesitherapie. In 1950 telde het lager onderwijs 94 leerlingen en de beroepsafdeling 51 leerlingen. Het waren vooral kinderen met polio, verlammingen, heup- en gewrichtsafwijkingen en enkele hersenverlamden. Het begeleidend personeel voor deze 145 kinderen beperkte zich tot 1 geneesheer-specialist, 1 kinesist, 5 verpleegsters, 2 opvoedsters, 5 onderwijzeressen, 1 toezichtster en 6 leraressen van de beroepsafdeling. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

7 Sinds 1967 (oprichting Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten - vanaf 1991 Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap en later het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap of het VAPH) werden de leerlingen na de klasuren begeleid in kleine leefeenheden. De laatste 30 jaar kwam het instituut in een ware stroomversnelling. De wijzigende mentaliteit in de gehandicaptenzorg op humaan, pedagogisch en medisch vlak en de hierbij aansluitende wetgeving, maakten een verdere structureelorganisatorische uitbouw van onze instelling mogelijk en leidden tot een inhoudelijke verrijking van onze werking. Begin jaren 70 (Regenboog) en in de jaren 80 (Klaverwei) werden 108 individuele kamers en 14 nieuwe leefgroepen bijgebouwd. In 1984 startte Sint-Lodewijk met een home voor volwassenen met een meervoudige handicap. Momenteel biedt Home Diepenbroek dus opvang aan 40 volwassenen met een motorisch-meervoudige handicap. Ook in de school (BuSO) evolueerde de werking en het studieaanbod gedurende de laatste dertig jaar. In 1974 start een nieuwe afdeling nl. de sociale leerklassen voor meervoudig gehandicapten. In 1978 wordt het buitengewoon onderwijs hertekend in vier opleidingsvormen. Sint-Lodewijk biedt OV 1 en OV 4 aan. In 1979 schakelt het Secundair Onderwijs voor OV 4 over naar het VSO (Vernieuwd Secundair Onderwijs). In 1983 en 1984 startte de school met de GON-begeleiding. Dit is de begeleiding van kinderen en jongeren met een motorische handicap in het gewoon onderwijs. Naast deze GON-begeleiding door de school, geeft het mpi ook advies en ondersteuning door de therapiecoördinator en de dienst DIATH. Na veel discussie op nationaal vlak, wordt in 1991 het eenheidstype in het secundair onderwijs ingevoerd. Een combinatie van het VSO en het traditionele onderwijs. Het studieaanbod voor OV 4 dat vroeger enkel uit een TSOstudierichting en twee BSO-studierichtingen bestond, wordt uitgebreid met drie studierichtingen in het ASO en vernieuwde studierichtingen in TSO en BSO. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

8 2 HET OPVOEDINGSPROJECT CHRISTELIJKE SCHOOL Onze school wil de leerlingen helpen opgroeien tot christelijk geïnspireerde volwassenen. Dit wil zeggen dat we mensen willen vormen die in onze samenleving gestalte durven geven aan hun christen-zijn. Zij kunnen daarbij in dialoog treden en samenwerken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing. Sint-Lodewijk probeert een eigentijdse formulering van haar christelijke identiteit binnen het vormings- en opvoedingsproject waar te maken. Hiervoor baseren we ons op de opdrachtsverklaring van de congregatie van de Zusters van Liefde van J. M., Noordprovincie waarin de volgende basiswaarden ons handelen richten: Gastvrijheid Solidariteit Kwaliteit Evenwaardigheid Openheid Soberheid Innovatie Van jou als leerling verwachten we dat: jij je openstelt voor de figuur van Jezus Christus en voor de evangelische waarden van waaruit onze school werkt. je probeert deze waarden een plaats te geven in een persoonlijke levensbeschouwelijke visie. je door studie van de christelijke godsdienst, tot een verdieping of herontdekking van je eigen geloofs(be)leven wil komen. je, vanuit het eigen christelijk zingevingsmodel, respect kan opbrengen voor de overtuiging en geloofsvisie van anderen. OPVOEDEND ONDERWIJS OP CHRISTELIJK-GELOVIGE BASIS We stellen ons actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke wijze ook, kansarm is. Wij bieden een kwalitatief onderwijs aan onze jongeren zowel op het inhoudelijke vlak als op het vlak van de didactische werking. In onze pedagogische benadering stellen wij elke jongere als uniek individu centraal. Wij streven hierbij naar de totale vorming en ontplooiing van elke leerling. We baseren onze zingeving op de christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap. Vanuit de evangelische boodschap willen wij een boodschap van vreugde en hoop meegeven aan onze jonge mensen. Daarbij vertrekken we vanuit het christelijk mensbeeld namelijk: Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

9 Volgens de bijbels-christelijke traditie is de mens op een viervoudige wijze verbonden: 1 met zijn eigen ik 2 met een ander 3 met de natuur 4 met God. Deze vier openheden of gerichtheden vormen de vier pijlers van een christelijk mensbeeld, met die belangrijke nuance dat de vierde pijler, de openheid op God, de drie voorgaande draagt en overstijgt. De vier pijlers staan ook nooit los van elkaar maar moeten als een eenheid worden beschouwd. 1 De gerichtheid van de mens naar zichzelf: De openheid of gerichtheid van de mens naar het eigen ik betekent dat de mens de opdracht krijgt te werken aan zijn eigen levensplan en zijn geluk. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een persoonlijk project en de zin die hij aan zijn leven geeft. 2 De gerichtheid van de mens naar de ander: We zien de ander fundamenteel als onze zuster en broeder en niet als onze concurrent of vijand. Dit betekent dat we dienstbaar zijn voor elkaar, dat we van de ander houden en hem kunnen vergeven, dat we solidair zijn en verdraagzaam. 3 De gerichtheid van de mens naar de wereld: De mens heeft tot taak van de wereld een huis en een thuis te maken. Dit drukt zich uit in verwondering, bewondering en ook dankbaarheid voor het geschenk van de Schepping. Zijn kennis en vaardigheden stelt hij niet in dienst van macht en beheersing maar van zorg en verantwoordelijkheid voor de natuur. Menselijke arbeid beschouwt hij als een vorm van mede-scheppen. 4 De gerichtheid van de mens naar God: De openheid van God is de overstijgende openheid die de andere gerichtheden draagt of doordesemt. Voor een christen kan er geen sprake zijn van verbondenheid met zichzelf, de ander en de natuur zonder de verbondenheid met een diepere werkelijkheid die God is. Die verbondenheid geeft een eigen kijk op en zin aan het leven. EEN SAMEN OP TE BOUWEN GELOOFSGEMEENSCHAP De katholieke school waarborgt het geloofsaanbod voor de jongeren en wil daarbij een partner zijn voor de ouders. Ze verwacht van alle leden van de school dat ze eerbied opbrengen voor de christelijke verankering van de school. Ze brengt een zo ruim mogelijke groep van mensen samen, die ze bezielt om de herkenbaarheid van de katholieke school te bevorderen en van hun geloof te getuigen. De katholieke school maakt werk van pastorale animatie, van gebedsmomenten en sacramentele vieringen. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

10 De katholieke school is een werk- en leefgemeenschap waarin men dagelijks gezamenlijk het christelijk geloof beleeft, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. Ze is gekenmerkt door haar zorg voor de beleving van de evangelische en humane waarden die daaruit voortvloeien. De katholieke school is herkenbaar aan de getuigenis van haar leden. Getuigen betekent de anderen met eerbied benaderen en de waarheid laten zien, zonder die met geweld op te dringen, inzicht in het leven vanuit de verrezen Christus proberen bij te brengen, zonder de vrijheid van de anderen te kwetsen. Openheid voor de diepere levensvragen kenmerkt de katholieke school. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

11 MISSIE Sint-Lodewijk - biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische handicap. Ook het gezin en het breder netwerk worden zo actief mogelijk betrokken. - heeft als doel kinderen, jongeren en volwassenen te laten groeien tot individuen met optimale zelfstandigheid en levenskwaliteit zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. - wil een dynamische, innovatieve en kwaliteitsvolle organisatie zijn door mee te evolueren met veranderende vragen, door een verantwoord beheer van de middelen, door een systematische verbetering van de interne werking en door het smeden van krachtige samenwerkingsverbanden. - wil aan gemotiveerde en deskundige medewerkers de ondersteuning, verantwoordelijkheid en bevoegdheid geven om onze missie te realiseren. - werkt vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie aan gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, soberheid en innovatie als basiswaarden. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

12 3 DE OMGEVING 1 Omgeving Kwatrechtsteenweg Parkeerplaats Spoorweg Schelde 2 Hoofdgebouw Klaslokalen (BuSO en BuBaO) Speelplaats Sportzaal Therapieën Kapel Administratie 3 Regenboog Oprit en parkeerplaatsen (bussen) Leefgroepen 4 Klaverwei Leefgroepen Woning Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

13 4 HET STUDIEAANBOD OPLEIDINGSVORM 4 ASO TSO BSO 7 Kantooradministratie en Gegevensbeheer Organisatie-Assistentie 6 Latijn- Moderne talen Economie- Moderne talen Humane Wetenschappen Handel Kantoor Organisatiehulp 5 Latijn- Moderne talen Economie- Moderne talen Humane Wetenschappen Handel Kantoor Organisatiehulp 4 Latijn Economie Humane Wetenschappen Handel Kantoor Verzorging-Voeding 3 Latijn Economie Humane Wetenschappen Handel Kantoor Verzorging-Voeding 2 Latijn Moderne Wetenschappen Beroepsvoorbereidend leerjaar 1 1 ste leerjaar A optie: Klassieke studiën optie: Moderne Wetenschappen 1 ste leerjaar B Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

14 Opleidingsvorm 4 ASO: Algemeen secundair onderwijs Het ASO richt zich voornamelijk tot leerlingen die theoretisch begaafd zijn en zich in hoofdzaak aangetrokken voelen door een theoretische benadering van de leerinhouden. De leerlingen worden voorbereid op het hoger onderwijs (zowel de professionele als de academische bachelor en master). De leerlingen behalen het diploma van secundair onderwijs. Binnen het ASO bieden wij in Sint- Lodewijk drie basisrichtingen aan: Latijn, Economie en Humane Wetenschappen, die in de derde graad voor Latijn en Economie gecombineerd worden met Moderne Talen. De leerlingen uit de economische richting kunnen na hun 6 de leerjaar ook nog het 7 de leerjaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer volgen. TSO: Technisch secundair onderwijs In het TSO wordt eveneens een algemene vorming aangeboden, maar met een grotere nadruk op de toepassingen. In Sint-Lodewijk bieden wij de studierichting Handel aan. Deze richting is een doorstromingsrichting die zoals in het ASO gericht is op een doorstroming naar het hoger onderwijs met nadruk op de professionele bachelors. Na het beëindigen van de opleiding (diploma van secundair onderwijs) kan de leerling kiezen voor deze verdere studie maar men kan ook onmiddellijk naar het beroepsleven. Ook het volgen van het 7 de leerjaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer behoort tot de mogelijkheden. BSO: Beroepssecundair onderwijs In het BSO wordt de nadruk gelegd op een praktische opleiding aangepast aan de manuele en motorische vaardigheden van onze leerlingen. Terwijl in het ASO de nadruk ligt op het theoretische en in het TSO op de toepassing ligt in het BSO de nadruk op de praktijk. Wij bieden in Sint-Lodewijk twee studierichtingen aan: Kantoor en Organisatiehulp. Na het 6 de jaar behalen de leerlingen het getuigschrift van het 6 de jaar BSO. Wanneer zij een 7 de specialisatiejaar doen (Kantooradministratie en Gegevensbeheer of Organisatie-Assistentie) behalen zij ook het diploma secundair onderwijs. GON-begeleiding GON staat voor Geïntegreerd ONderwijs. Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld om kinderen en jongeren met een beperking tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

15 Inschrijvingsvoorwaarden: Vanuit de GON-werking van Sint-Lodewijk bieden wij ondersteuning aan jongeren met een motorische beperking in het secundair en gesubsidieerd hoger onderwijs. Onze leerlingen dienen te beschikken over een gemotiveerd verslag met een motivering voor matige of ernstige beperking. Dit document wordt afgeleverd door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). De school gewoon onderwijs is gelegen in de regio Oost-Vlaanderen & Vlaams-Brabant. Inhoudelijke werking: De inhoudelijke GON-werking richt zich op drie belangrijke pijlers: de teamgerichte, de leerlinggerichte en de oudergerichte werking. Elk van deze pijlers wordt nog verder uitgewerkt in subpijlers. Hieronder vindt u een overzicht dat echter niet limitatief is. - Teamgerichte werking (gericht op het team gewoon onderwijs) o Informeren (i.v.m. beperking, aanpassingen, ) o Sensibiliseren en adviseren (i.v.m. de pedagogische aanpak bv. Sticordi-maatregelen, ) o Ondersteunen (in de onderwijspraktijk, ) - Leerlinggerichte werking (gericht op de GON-leerling) o Ondersteunen in het aanpassen van de onderwijsomgeving= materiaalaanpassingen, materiële ondersteuning o Begeleiden op sociaal-emotioneel vlak o Stimuleren van motorische ontwikkeling o Ondersteunen in organisatie en structuur o Aanleren en verbeteren van studie- en werkhouding o Opvolgen en begeleiden bij schoolse tekorten o Leren leren o Ondersteunen in zelfstandigheid en zelfredzaamheid o Ondersteunen in (meta)cognitieve vaardigheden - Oudergerichte werking (gericht op de ouders of ondersteuners) o Informeren (i.v.m. aanpassingen, studieloopbaan, ) o Adviseren (i.v.m. pedagogische aanpak, ) o Ondersteunen (in de thuissituatie, ) Contactgegevens: VZW Sint-Lodewijk BuSO Kwatrechtsteenweg Wetteren GON-coördinator, Kim Redant Secretariaat, Lieve Vervaet Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

16 SCHAKEL 2 SCHAKEL 1 OPLEIDINGSVORM 1 FSO SSO MSO BASIS BASIS BASIS Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining FINALITEIT FINALITEIT FINALITEIT Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

17 Opleidingsvorm 1 Klasgroepen Binnen opleidingsvorm 1 zijn er 3 hoofdstromen en 2 schakelklassen die als het ware een schakel vormen tussen deze 3 hoofdstromen. De 3 hoofdstromen zijn: FSO = Functioneel Secundair Onderwijs SSO = Sociaal Secundair Onderwijs MSO = Maatschappelijk Secundair Onderwijs De 2 schakelklassen zijn: Schakel 1: aanbod van vakken uit FSO en SSO Schakel 2: aanbod van vakken uit SSO en MSO Algemene werking Opleidingsvorm 1 richt zich tot leerlingen die later terecht komen in een beschermd leef- en woonmilieu. Binnen OV 1 wordt er een onderscheid gemaakt volgens niveau, rekening houdend met de mentale mogelijkheden en beperkingen van de leerling. Hierdoor worden 3 hoofdstromen gecreëerd: FSO SSO MSO. Afhankelijk van de leeftijd wordt eerst een basisvorming en nadien een finaliteitswerking aangeboden. Niveaugebonden FSO De leerstofverwerking gebeurt volledig binnen de lessen zelf en wordt sterk begeleid. Motorische en sociale vaardigheden worden aangeleerd om ze zo functioneel mogelijk toe te passen in een beperkte context. De toekomst wordt op maat van de leerling voornamelijk praktisch voorbereid. SSO De leerstofverwerking gebeurt grotendeels binnen de lessen zelf en wordt begeleid. Af en toe gebeurt de verdere verwerking en automatisatie aan de hand van kleine taken en toetsen. Motorische en sociale vaardigheden worden aangeleerd om ze zo functioneel mogelijk toe te passen in een ruime context. De toekomst wordt op maat van de leerling zowel theoretisch als praktisch voorbereid. MSO Hier onderscheiden we leerlingen die onmiddellijk in OV 1 starten en leerlingen die de eindtermen in OV 4 niet meer kunnen bereiken en overgaan naar OV 1. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

18 In deze richting is er aandacht voor de verdere cognitieve ontwikkeling van de leerling waarbij men de leerlingen begeleidt om hen zo zelfstandig mogelijk met de aangeboden leerstof en vaardigheden te leren omgaan. Verwerking van de aangeboden leerstof gebeurt dus zowel binnen alsook buiten de schooluren, aan de hand van taken en toetsen. De toekomst wordt op maat van de leerling zowel theoretisch als praktisch voorbereid. De schakelklassen bieden een aangepast, samengesteld programma aan met vakken uit de beide aanleunende hoofdstromen. Deze werking is steeds op het niveau van het kennen en kunnen van de leerlingen, waardoor er individueel en groepsgebonden les wordt gegeven. Algemene accenten: - vast lessenrooster - samenwerking van leefgroep en therapie binnen het klasgebeuren voor een aantal specifieke activiteiten - aandacht voor de specifieke noden van de leerling - uitbreiden van algemene en culturele kennis - werken rond persoonsvorming - aanleren en toepassen van functionele vaardigheden - aanleren van verschillende communicatievaardigheden - aanleren en verwerven van attitudes zoals weerbaarheid, assertiviteit, verantwoordelijkheidszin, initiatiefname, sociale gerichtheid, - aangepast evaluatiesysteem (pictogrammen, pijltjes, punten, attitudes, ) Leeftijdsgebonden Binnen elke hoofdstroom onderscheiden we een basisvorming en een finaliteitswerking. Basisvorming: leerlingen met een leeftijd van maximaal 18 jaar. Binnen deze vorming wordt de nadruk gelegd op een functionele werking die aangepast is aan de cognitieve en lichamelijke mogelijkheden van onze leerlingen. Het onderhouden en uitbreiden van toekomstgerichte functionele vaardigheden is hier het hoofdaccent. Via thematisch en projectonderwijs worden de lessen op een boeiende manier aangeboden. Finaliteitswerking: leerlingen die de leeftijd van 18 jaar bereiken. Binnen deze werking wordt de toekomsttraining een hoofdaccent. Deze jaren zijn heel belangrijk in het voorbereiden naar een mogelijks woon-, leef- en werkmilieu. Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften zal een leerling kennis maken met deze toekomstperspectieven, dit zowel theoretisch als praktisch (a.d.h.v. bezoeken, stages, ). Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

19 5 EEN DAG IN SINT-LODEWIJK uur uur: het leerlingensecretariaat (mevr. L. Vervaet) is open uur uur: eerste lesuur uur uur: tweede lesuur uur uur: recreatie uur uur: derde lesuur uur uur: vierde lesuur uur uur: middagpauze (leefgroepen) uur uur: middagactiviteiten uur uur: vijfde lesuur mediatheek / informatica uur uur: zesde lesuur uur uur: recreatie (niet op vrijdag voor OV 1 - de lessen eindigen dan om uur) uur uur: zevende lesuur uur uur: achtste lesuur (enkel voor OV 4 op dinsdag en donderdag) Op vrijdag voor OV 4: uur uur uur uur uur uur (pauze) uur uur Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

20 Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

21 6 SCHOOLLOOPBAANBEGELEIDING 6. 1 INDIVIDUELE BEGELEIDING EN OPVOLGING VAN DE LEERLINGEN In samenwerking met de diensten van het MFC worden alle leerlingen individueel gevolgd. Hiervoor worden de ouders individueel uitgenodigd om samen met de leerkrachten de vorderingen van hun zoon/dochter te bespreken. Er wordt voor elke leerling, na overleg met alle begeleiders, een handelingsplanning opgesteld OPVOLGING STUDIERESULTATEN Naast de individuele begeleiding wenst de school geregeld georganiseerde oudercontacten te hebben om de studieresultaten te bespreken. Naast de schoolagenda (OV 4) die een dagelijks communicatiekanaal is, geven de dagwerkrapporten (OV 4) en de trimesterrapporten (OV 4 en OV 1) een overzicht van de studieresultaten of de vorderingen van de leerlingen. De data waarop deze rapporten worden meegegeven, staan verder in deze gids vermeld TAALBELEID Vanaf het schooljaar moeten de scholen elke leerling die voor het eerst in het gewoon secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs OV 4 instroomt, screenen op het niveau van de leerling in de onderwijstaal. Het resultaat van de screening kan leiden tot een aangepast begeleidingsvoorstel. Dit kan een traditionele remediëring zijn of in Sint-Lodewijk ondersteuning door een logopedist (op school of in het MFC). We raden de leerlingen en de ouders aan hierop in te gaan. De screening gebeurt in Sint-Lodewijk (OV 4) aan de hand van het programma Diataal in samenwerking met de scholengemeenschap waartoe wij behoren (KSGWL, Katholieke Scholengemeenschap Wetteren-Lede) OUDERCONTACTEN OV 1 en OV 4 Driemaal per jaar is er een georganiseerd oudercontact. Op vrijdag 30 oktober is er voor OV 4 tussen uur en uur een oudercontact met de klastitularis. Op vrijdag 15 januari is er een algemeen oudercontact (OV 1 en OV 4) met alle vakleerkrachten van uur tot uur. En op donderdag 30 juni is er oudercontact (OV 1 en OV 4) met de klastitularis voor de afhaling van het rapport op het einde van het schooljaar. Daarnaast is er de mogelijkheid dat u telefonisch uitgenodigd wordt door de klassenraad voor een bijkomend oudercontact (eind december, vóór de kerstvakantie of eind maart, vóór de paasvakantie) indien de resultaten een bijkomend gesprek zouden vragen. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

22 6. 5 INFO(NAMIDDAG) VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN (OV 4) Op maandagnamiddag 28 september worden de ouders van de nieuwe leerlingen (OV 4) uitgenodigd op een infonamiddag. Op deze namiddag wordt de manier van werken in de school en daarna in de leefgroep uitgelegd. Na een algemene uitleg kunnen de ouders nog individueel met de klastitularis en de respectieve coördinatoren spreken. Aansluitend op het schoolgedeelte wordt de werking van het MFC en de leefgroepen uitgelegd in de leefgroep. Voor de nieuwe leerlingen van OV 1 wordt dit georganiseerd op maandagnamiddag 12 oktober INFOAVOND OVER DE STUDIEKEUZE NA HET TWEEDE JAAR (OV 4) Op maandagavond 15 februari om uur worden de ouders van de leerlingen van het tweede jaar en de leerlingen zelf uitgenodigd op een infoavond over de studiekeuze na het tweede jaar. De overgang van de eerste naar de tweede graad is een scharnierpunt voor de studiekeuze. Om zowel de leerlingen als de ouders hierover voldoende informatie te geven, zullen de directie en de leerkrachten de studierichtingen van het derde jaar voorstellen. Naast deze infoavond werken de leerkrachten samen met het CLB in de klassen samen met de leerlingen, als groep of individueel, aan de studiemotivering en de studiekeuze INFOAVOND OVER DE STAGES IN HET BSO (OV 4) Op maandagavond 25 april om uur worden de ouders van de leerlingen van het 4 de jaar Verzorging-Voeding en het 5 de jaar Kantoor samen met de leerlingen uitgenodigd op een infoavond over de stages. In het 5 de, 6 de en 7 de BSO volgen de leerlingen een dag tot anderhalve dag (6 OH en 7 OA) per week stage in een bedrijf of instelling. Dit is voor onze leerlingen een zeer rijke en bijzondere ervaring. Om te weten hoe dit allemaal verloopt, zullen de directie en de stagebegeleiders de nodige uitleg geven en zullen enkele leerlingen die reeds stage doen, komen getuigen over hun ervaringen VOORBEREIDING SCHOOLVERLATERS Zowel in OV 1 als in OV 4 heeft de school een programma om de schoolverlaters te begeleiden en te ondersteunen in hun zoektocht naar een beschermd woon- of leefmilieu na OV 1, naar een tewerkstelling (of vrijwilligerswerk) na OV 4 of een studiekeuze voor een verdere opleiding na Sint-Lodewijk (se-n-se, HBO of hoger onderwijs). De respectieve graadcoördinatoren werken hierbij nauw samen met het CLB, het MFC en externe diensten. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs Schooljaar

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Verantwoording en doelstellingen 1 1. De schoolcultuur 4 1.1. Welke school willen we worden? 4 1.2. Hoe kan de school dit ideaalbeeld bereiken? 4 1.2.1.

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie