Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie"

Transcriptie

1 Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/ Na ardrniuws Gmnt Naardn houdt gloof in positif bsluit GV4 ton strooizout is aan Bussum glvrd Fusi onzkr, Bussum ropt rgio op tot korswijziging BUSSUM D gmnt Bussum plit rvoor om d tokomst van d rgio opniuw t bkijkn mt als dol altrnativn t vindn voor d GV4 (fusi Bussum, Naardn, Muidn n Wsp). Laat dz fusi los. Latn w gzamnlijk kijkn ho w d zakn praktisch kunnn aanpakkn, in d tussntijd problmn oplossn n ht pad kizn van n altrnatif dat wl draagvlak hft, zo stlt burgmstr Milo Schonmakr aan d rgio voor. In Dn Haag gaat idrn r vanuit dat ht hrindlingsvoorstl controvrsil wordt vrklaard n nit mr door dz Kamr wordt bhandld. Of ht voorstl daarna nog n kans maakt, hangt in rst instanti af van d vrkizingsuitslag. Niuws Pag. 2-3 Bussum in acti! In ht hart van dz krant: d fusi raampostr! Omrijdn in ht cntrum BUSSUM Door wrkzaamhdn op d kruising Brinklaan/ Prinsnstraat wordt ht autovrkr d komnd maandn omglid. Manifstati in Spant! D Kamrcommissi voor Binnnlands Zakn hft ht wrkbzok aan d rgio op 5 maart afgzgd. Ook d hoorzitting is gannulrd. D manifstati van d gmnt Bussum op 3 maart gaat toch door. In Spant! is r vanaf uur n gratis toganklijk avond mt prsntatis, n Bussum-quiz n optrdns van ondr andrn Bastiaan Ragas n Jron van dr Boom. D avond is bdold om zovl moglijk handtkningn op t haln voor d ptitiacti tgn d fusi. Wij makn daarm aan onz inwonrs duidlijk dat w nog stds achtr z staan. Bovndin kunnn w d stm van d bvolking god gbruikn voor ht gval d GV4- fusi latr alsnog op d agnda komt, aldus d burgmstr. Handtkningn scorn tgn fusi Fuchsia-roz n nit t missn. D acticaravan van d gmnt Bussum stond gistrn aan d Huizrwg. Raadsldn n andrn uit d Bussums politik houdn d wacht bij d caravan. Z gvn inwonrs informati ovr d fusi n latn z graag n handtkning zttn ondr d ptiti tgn d fusi. Er zijn al mr dan 4500 handtkningn binnn n d totaalscor wordt bij d roz caravan mt vl tintalln pr dag opgschrofd. D caravan hoort bij d publiksacti van d gmnt Bussum om zovl moglijk gluid tgn n GV4-fusi t makn. Er staat nog nits vast, is d krt op d caravan. Er komn van ht publik luk ractis los, zo mldn d raadsldn. Erdr stond d caravan al op ht Julianaplin n bij station Naardn-Bussum. D komnd dagn duikt hij op andr plaatsn op. 4=2 Om idrn n kr knnis t latn makn mt onz kwalitit n srvic hbbn w vanaf dinsdag 9 maart tot n mt zatrdag 3 april onz 4=2 acti. U rsrvrd voor 4 prsonn n 3-gangn prstig mnu á 39,50 n rknt 2 mnu s af. Rstaurant Promrs Naardn-Vsting In ons prstig mnu vrwrkn wij dlicat (biologisch) productn zoals: Truffl, krft, krab, tarbot, kalfszwzrik, ndlvr, ostrs, vrs paddstoln, Irs rundvls, rauwmlks bornkaas n nog vl mr. (op onz wbsit is ht mnu vrmld) Rstaurant Promrs is gvstigd in d oud Promrs kazrn van Naardn-Vsting. Wij zijn rolstol toganklijk, kindvrindlijk n mgaand mt vgtariërs. Makklijk gratis parkrn voor d dur , Aanvanklijk zou ht wrk aan d wg vorig wk al startn, maar door d wrsomstandighdn is dat n wk uitgstld. D altrnativ rout wordt mt bordn aanggvn. Ook d bussn rijdn om. Uw prsoonlijk kukn. Hlmaal naar uw wnsn ontworpn n mt d hand gmaakt. Ht kan bij Kloostrman. Want Kloostrman lvrt, plaatst n installrt complt kukns. Prcis op maat. Onbzorgd gnitn dus.

2 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 2 DE GEMEENTEPAGINA EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE BUSSUM I POSTBUS 6000, 1400 HA BUSSUM I TEL.: (035) I I 24 FEBRUARI 2010 gron #583 blauw #288 REDACTIE: AFDELING COMMUNICATIE V*-#%*4%'&,W""%$.*,X*="23,62$$25,=%>,!2%5.*)%>#*,N3()%.*%.$9-%>$, L(., %$, /*., ())*-5""%$.*, &*8 ="23,0(',62$$25M,?9,3*)#, &*="23, %', 62$$25, =*'., 2, /*., 5**$.,.-".$M, L((-, =)%>;., 2,*0*',=%>,$.((',#%>#*'M,L*)#, 9('1,/**;.,**23%&/*%1$3((-8 1*M, L*))%7/., 1*, N"*9*)#*-#<, OO', 0(', 1*, $.(.%&*, "21*, 0%)8 )(K$, %', /*., P9%*&*)<, $.(.%"'$8 &*="23, E((-1*'862$$25<, /*., '%*23*<, 5"1*-'*, $9"-.8, *',43*57"59)*Q,+*,R('14**, ";,."7/,%*.$,/**),('1*-$M, S'3"'*-$,'"5%'*-*',*', #%*4*',5""%$.*,&*="23,?'&($25**3$'*407$..3$*42$-&0$.5$,&)./:&+$,**07$+"&0$0&$0:"20&+;$ <&$,&5&&+0&$!/22/5$ (.&>0$ -**($"+:.+&(2$.>$.5$5&0$'..(1 %(*=-0&+$0&$3.5&+$'..($%&$'&(1 3"&9"+,$'*+$-&0$5.."20&$,&)./:$ '*+$!/22/5;$X.0$ZS$5**(0$DESE$ 3/++&+$ )/(,&(2$ +.5"+*0"&2$ '..($-&0$5.."20&$,&)./:$"+%"&1 +&+$ )"#$ %&$,&5&&+0&$!/22/5;$ [+$ *>("4$ 9*4$ %*+$ '"*$ %&$ :&)2"0&$ '*+$ %&$,&5&&+0&$!/22/5$ &+$ Opn haard: gzllig, maar slcht voor miliu n gzondhid +*,&-".*,/"*0**)/*1*',$'**23,*',#"2,0(',1*4*,3%'.*-,5(#*',1(.,""#,62$$25*-$,4%7/,5($8 $((),0""-,1*,"9*',/((-1,$7/((-.:,+*,/"2.9(##*..*',0%'1*',&-*.%&,(;.-*#<,3('.,1*,3(-5.*=-"',%$, =%>4"'1*-,9"92)(%-:,?'1('#$,1*,&*4*))%&/*%1,-((1.,1*,&*5**'.*,((',5*.,5(.*,1*,/((-1,";,/"2.8 #(7/*),"9,.*,$."#*':,+*,$.";;*',1%*,0-%>#"5*',=%>,/*.,0*-=-('1%'&$9-"7*$,4%>','(5*)%>#,=*)($.*'1, 0""-,/*.,5%)%*2,*',1*,&*4"'1/*%1:!"#$%&$'&()(*+%"+,$'*+$-./0$ **0$ &($.+%&($ *+%&(&$ "%&7$20" "%&+7$9:*'&4.6"1 %&+$&+$3.5&+$&($(.&0%&&40#&2$'("#;$ <&9&$ 20.88&+$ %(*,&+$ )"#$ **+$ -&0$ )(.&"3*2&88&=07$9/(&$(&,&+$&+$9"#+$ 2=-*%&4"#3$'..($>4*+0&+$&+$%"&(&+;$?.3$'..($5&+2&+$"2$-&0$4*+,%/(",$ "+*%&5&+$'*+$%&9&$20.88&+$2=-*1 =-&4$ %"&$ **+20**07$ 9.(,0$ -&4**2$ +"&0$*44&&+$'..($:*(50&$"+$%&$:.1 +"+,;$!/"0&+2-/"2$3*+$-&0$.'&(4*20$ '&(..(9*3&+$ '..($.5:.+&+%&+;$ A&0$+*5&$5&+2&+$5&0$,&'.&4",&$ 4/=-0:&,&+$3/++&+$+*%&4",&$,&1 '.4,&+$.+%&('"+%&+$'*+$%&$(..3$ &+$ B.+9"=-0)*(&C$ '&()(*+%"+,21,*22&+$ %"&$ '"*$ +**20,&4&,&+$ 2=-..(20&+&+$"+$%&$4/=-0$3.5&+; <&$,&5&&+0&$!/22/5$ '.&(0$ 2"+%2$ DEEF$ %&$ 5"4"&/=*5>*,+&$ G!/22/5$ )&:/20H;$ I*+:&,&$ %&$ )&4*20&+%&$ /"020..0$ %"&$ -**(%&+$ &+$-./03*=-&42$'&(..(9*3&+7$9./$ %&$,&5&&+0&$,(**,$ 9"&+$ %*0$ %&$ "+:.+&(2$ '*+$!/22/5$ )&:/20&($.5,**+$5&0$%&$.>&+$-**(%;$J&0$ '"*$ '&(2=-"44&+%&$ 5&%"*$ %&$ 4"#20$ 5&0$ **+5&4%"+,&+$,&>/)4"1 =&&(%$:.(%&+;$ J&0$,&)./:$ 5&0$ %&$ 5&&20&$ 20&55&+$:"+0$&+$3("#,0$&&+$>4*1 \/&00&;!2%5.*)%>#*, N3()%.*%.$9-%>$, 62$$25,GTCT J&0$ 5.."20&$,&)./:$ '*+$!/21 2/5$"2$&&+$"+"0"*0"&8$"+$-&0$3*%&($ '*+$ %&$ U/"50&4"#3&$ ]:*4"0&"021 >("#2$!/22/5$ DESE;$ <&9&$ >("#2$ :.(%0$ "+$ %&$ (&,&4$ &&+2$ "+$ %&$ 0:&&$ #**($ /"0,&(&"30;$ I..(5*1 4",$ :&0-./%&($ J*+2$ M.++&'&4%$ -&&807$ 0&($,&4&,&+-&"%$ '*+$ 9"#+$ *82=-&"%$*42$:&0-./%&($"+$DEED7$ -&0$"+"0"*0"&8$,&+.5&+$0.0$-&0$"+1 20&44&+$'*+$%&$U/"50&4"#3&$]:*1 4"0&"02>("#2$!/22/5;$J"#$:"4%&$'"*$ %"0$>*(0"=/4"&(&$"+"0"*0"&8$)4"#'&+%&$ **+%*=-0$'(*,&+$'..($%&$(/"51 0&4"#3&$ 3:*4"0&"0$ "+$!/22/5;$ [+$ DEEZ7$DEE^$&+$DEE_$'.+%&+$%&$ &&(%&(&$'&(3"&9"+,&+$>4**02$&+$ 9"#+$ &($ >(.#&=0&+$ 5&0$ &&+$ >("#2$ )&4..+%;$ *%'"&2$ 4/"%0K$ 20..3$ 5&0$ 5*0&$ &+$ :**(%..($ /$ '&(*+0:..(%0$ 3/+0$ 20.3&+7$ 9.%*0$ /$ %&$ ("2"=.H2$ '..($ -&0$5"4"&/$&+$%&$,&9.+%-&"%$5"1 +"5*4"2&&(0;$ J&0$ )&4*+,("#320&$ "2$ %*0$ &($,.&%&$ 4/=-00.&'.&($ "2$ &+$ -&0$ -./0$ )(*+%0$.+%&($ &&+$ -.,&$ '&()(*+%"+,20&5>&(*0//(;$ L*0$ /$ %**('..($+.%",$-&&80$"2$&&+$,.&1 %&$ -**(%$.8$ 3*=-&47$ &&+$ 2=-.+&$ &+$,.&%$ 0(&33&+%&$ 2=-..(20&&+$ &+$%(..,$-./0;$ J*3-./0$&+$-./0)("3&00&+$9"#+$%&$ )&20&$ 3&/9&$ *42$ )(*+%20.8;$ M&&($.+,&2=-"30$.5$ 0&$ '&()(*+%&+$ "2$,&'&(8%$.8$,&N5>(&,+&&(%$ -./07$ >4*20"=7$ >*>"&($ &+$ 0&60"&4;$ J"&()"#$ 3.5&+$ +.,$ 5&&($ 20.88&+$ '("#$ %"&$ 2=-*%&4"#3$ 9"#+;$ O*0$ -./0$.8$ -./0$ 5&0$ -*(2$,&&80$ '&&4$ '.+3&+;?.3$ "2$-&0$.+'&(20*+%",$.5$%&$-**(%$.>$0&$20.3&+$)"#$:"+%20"4$.8$5"20",$ :&&(;$<&$(..3$3*+$%*+$24&=-0$:.(1 %&+$ *8,&'.&(%$ %..($ %&$ 2=-..(1 +"*,**',0""-1-(7/. <&$ U/"50&4"#3&$ 3:*4"0&"02>("#2$ DESE$9*4$&"+%$5&"$:.(%&+$/"0,&1 (&"30;$?.3$ -"&('..($ 3/++&+$ 0.0$ ZS$5**(0$DESE$>(.#&=0&+$:.(%&+$ **+,&%(*,&+;$ J&0$,**0$ %**()"#$.5$ (&=&+0$,&(&*4"2&&(%&$ >4*+1 +&+;$ L**($ -&0$ )"#$ -&0$ A.."20&$ `&)./:$ '*+$!/22/5$.5$ &&+$ '.432(**%>4&,"+,$,**07$ )&24"20$ )"#$%&$U/"50&4"#3&$]:*4"0&"02>("#2$ &&+$.+*8-*+3&4"#3&$#/(a; U*',%'4*'1%'&,%'1%*'*' [+9&+%"+,&+$ '..($ %&$ U/"50&1 4"#3&$ ]:*4"0&"02>("#2$ &+$ '..($ %&$ '&(3"&9"+,$ '*+$ J&0$ A.."20&$ `&)./:$ '*+$!/22/5$ 3/++&+$ :.(%&+$ "+,&%"&+%$ %..($ &43&$ "+:.+&($ '*+$!/22/5$ &+$ %..($ %&$*5)0&4"#3&$2&=(&0*("2$'*+$%&$ #/(a7$ &&+$ 5&%&:&(3&($ '*+$ %&$ *8%&4"+,$ U/"50&4"#3&$ [+("=-0"+,$ '*+$%&$`&5&&+0&$!/22/5;$<&$ **+'(*,&+$5.&0&+$'..(9"&+$9"#+$ '*+$ &&+$ 5.0"'&("+,$ &+$ :.(%&+$,&("=-0$**+$%&$b/(a$U/"50&4"#3&$ ]:*4"0&"02>("#2$!/22/57$ >c*$ %&$ 20&&+$&+$%*0$,&&80$'&&4$4/=-0'&(1 '/"4"+,$"+$&+$.5$-&0$-/"2;$<.+3&(&$ (..3$.8$ &&+$.(*+#&7$.+'*20$ P$*31 3&(&+%&$'4*5$,&'&+$**+$%*0$-&0$ '&()(*+%"+,2>(.=&2$ +"&0$,.&%$,**0;$ <"0$ 3*+$ 3.5&+$ %..($ &&+$ 24&=-0$ 0(&33&+%&$ 2=-..(20&&+7$ 0&$ :&"+",$4/=-00.&'.&(7$0&$+*0$-./0$.8$ '&(3&&(%&$ )(*+%20.8;$!"#$ :"00&$.8$ 34&/(4.9&$(..3$,**0$-&0$:&4$,.&%$ 5&0$20.3&+;$ A**30$ /$ '&&4$,&)(/"3$ '*+$ -**(%$.8$-./03*=-&4Q$I&+0"4&&($-&0$-/"2$ %*+$ '.4%.&+%&$ &+$.+%&(-./%$ %&$ 2=-..(20&&+$ (&,&45*0",;$ <*0$ "2$'&"4",$&+$)&0&($'..($-&0$5"4"&/;$ J./%$-&0$%/2$'..($"&%&(&&+$,&1 9&44",$&+$20..3$5&0$5*0&R$!"#$%&"'()&''&$(*+,-,.(/0$001-0()&''&$2 2&=(&0*("2$'*+$%&$b/(a$5&'(./:$ d;$ ].37$ `&5&&+0&$!/22/57$ *8%&4"+,$ U/"50&4"#3&$ '"*$ &15*"4$ K$,'(7/.$,1%7/. "9, 1*, &-*'$, 0(',A2%4*'<,62$$25,*',B(-*', %$,0('(;,C,5((-.,D$,(0"'1$,*', D$, '(7/.$, (7/., 3*#*', (;&*8 $)".*':, +*, 9-"0%'7%*, E""-18 A"))('1, 0"*-., "'1*-/"21$8 3*-#4((5/*1*', 2%., "9, 1*, $*3*&J:, A*., 0*-#**-, 4(), /%*-8 1""-,/%'1*-,"'1*-0%'1*':, I*+$S$5**(0$0.0$&+$5&0$DT$*>("4$ DESE$9*4$%&$-..8%("#)**+$'*+*8$ 3(/"2"+,$ U"#3220(**0:&,$ 0.0$ &+$ 5&0$ 3(/"2"+,$ V("+2$ J&+%("34**+$ B!4*("=/5C$ *=-0$ :&3&+$ :.(%&+$ *8,&24.0&+$ '..($ -&0$ '&(3&&(;$ <&9&$*824/"0"+,$,&4%0$'*+$5**+1 %*,$0.0$&+$5&0$'("#%*,$,&%/(&+1 %&$ %&$ *'.+%$ &+$ +*=-0$ 0/22&+$ DEKEE$//($&+$EWKEE$//(;$!/"0&+$ %&9&$ 0"#%&+$ :.(%0$ -&0$ :&,'*3$.>&+,&20&4%;$ J/4>%"&+20&+$ 3/++&+$ )"#$ =*4*1 5"0&"0&+$.+%&($ )&,&4&"%"+,$ -&0$ :&(3'*3$ %..(3(/"2&+;$ X&(,.."1 +4$.+%&($ '&(5&4%"+,$ '*+K$ d*+1 '(**,$U/"50&4"#3&$]:*4"0&"02>("#2$!/22/5$DESE;$<&$"+9&+%%*0/5$ "2$/"0&(4"#3$ZS$5**(0$DESE; 9"&3&+-/"9&+$ 4.=*0"&$!4*("=/5$ )4"#80$)&(&"3)**(;$ <&$.+%&(-./%2:&(39**5-&1 %&+$ )&20**+$ /"0$ -&0$ *28*40&(&+$ '*+$ %&$,&+.&5%&$ 3(/"2"+,&+$ &+$ &($ '"+%&+$.+%&(-./%2:&(31 9**5-&%&+$ >4**02$ **+$ Y$&0217$ '.&01$&+$(/"0&(>*%&+;$<**(+**20$ :.(%&+$ %&$ '&(3&&(24"=-0&+$ &+$.>&+)*(&$ '&(4"=-0"+,$ '&('*+1,&+;$ <&9&$ '&(3&&(24"=-0&+$ 9"#+$ **+$ '&('*+,"+,$ 0.&$ :**(%..($ 20.("+,&+$ "+$ %&$ 0.&3.520$ B9.1 '&&4$ 5.,&4"#3C$ 3/++&+$ :.(%&+$ '..(3.5&+; X"#%&+2$%&$:&(39**5-&%&+$9*4$ %&$:&,$,&-&&4$:.(%&+$*8,&24.1 0&+$ '..($ *4$ -&0$ '&(3&&(;$ <&9&$ *824/"0"+,$ "2$ +..%9*3&4"#3$ 5&0$ -&0$..,$.>$ %&$ '&"4",-&"%$ '*+$ -&0$'&(3&&($&+$%&$:&,:&(3&(2;$ <&$.54&"%"+,&+$ :.(%&+$ 5&0$ ).(%&+$ **+,&,&'&+;$ B!(.5C Y$&02&(2$ &+$ '.&0,*+,&(2$ 9/44&+$,&&+$ 4*20$.+%&('"+%&+$ '*+$ %&$ :&(39**5-&%&+;

3 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 3 DE GEMEENTEPAGINA 24 FEBRUARI 2010 EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE BUSSUM I POSTBUS 6000, 1400 HA BUSSUM I TEL.: (035) I I REDACTIE: AFDELING COMMUNICATIE Aanslagbiljt gmntlijk blastingn 2010 Komnd wk kunt u ht aanslagbiljt voor d gmntlijk blastingn 2010 in d brivnbus vrwachtn. Op dit biljt vindt u, voor zovr van topassing, d rioolhf ng, d afvalstoffnhf ng, d hondnblasting, grafrchtn, d onrorndzaakblasting (OZB) n d niuw WOZ waard voor ht jaar Waard-ontwikkling woningn: pildatum 1 januari 2009 D gmnt hft d woningn gwaardrd in ovrnstmming mt d rgls van d Wt waardring onrornd zakn (Wt WOZ). Dat btknt dat d WOZ-waard is bpaald aan d hand van vrkoopcijfrs van vrglijkbaar typ woningn in d gmnt. Di waard kan hogr of lagr zijn dan d WOZ- waard in Dit hft t makn mt d pildatum van 1 januari In d rst hlft van 2008 was nog sprak van n prijsstijging. Di stijging wordt nit ghl ongdaan gmaakt door D gmntraad hft bslotn d OZB- opbrngst 2010 tn opzicht van 2009 t vrhogn mt 3.000,- Voor d brkning van d OZB tarivn 2010 wordt daardoor uitggaan van n ntto graamd OZB opbrngst van ,- Bij n hogr woningwaard gaat ht tarif in d rgl naar bndn. Daarbij is uitggaan van n gmiddld waardstijging of- daling. In spci k d daling in d twd hlft van D gmnt mag gn rkning houdn mt d dalnd markt na 1 januari Daarm zou d gmnt in strijd handln mt d Wt WOZ. Di schrijft voor dat d WOZ- waard in 2010 mot zijn vastgstld naar d waardpildatum 1 januari D Waardringskamr zit nauwgzt to op corrct topassing van d voorschriftn. Bij onnauwkurig taxatis krijgt d gmnt gn tostmming d WOZ-bschikkingn t vrzndn. Uit ggvns van ht Kadastr n Cntraal burau voor d Statistik (CBS) blijkt dat r op 1 januari 2009 sprak was van n licht stijging tn opzicht van d prijspildatum 1 januari In Bussum is in d priod d gmiddld waardstijging van woningn 5,6%. D WOZ- waard kan in positiv of in ngativ zin afwijkn van ht gmiddld. D waard van d woningn is gvalln zijn uitzondringn moglijk. Is d waard van uw woning bovngmiddld gstgn, dan gaat u mr OZB btaln. Is uw woning mr dan gmiddld in waard gdaald, dan zal u mindr gaan btaln. Taxativrslag D spci k vrkoopcijfrs di d gmnt hft ghantrd bij d waardring van uw woning staan vrmld in ht taxativrslag. U kunt uw taxativrslag inzin n uitprintn via d Bussum hft wr strooizout Door d xtrm gladhid van dz wintr, slonk d voorraad strooizout in Bussum in rap tmpo. Inmiddls hft d gmnt vijftig ton vrs zout binnn gkrgn. Bij niuw gladhid zulln d strooiwagns wr d volldig rout rijdn. Door d schaarst in d gmnt Bussum modlmatig bpaald. Ggvns di ht modl ondr andr bpaln zijn d vrkoopcijfrs, ht typ woning, inhoud, bijgbouwn, kavlgroott n drglijk. Dz ggvns wordn ht ghl jaar door vrzamld, ganalysrd n in ht modl vrwrkt. D gmnt vrkrijgt d informati ovr vrkoopprijzn uit ht Kadastral rgistr. Blang WOZ-waard D WOZ- waard wordt, naast d gmnt, gbruikt door d Blastingdinst n ht Watrschap. Ook wordt d WOZ- waard maatschapplijk stds brdr gbruikt. Zo zijn r vrstrkkrs van (hypothcair) lningn di d WOZ- waard als uitgangspunt nmn n vrzkraars di d WOZ- waard hantrn voor d brandvrzkring. En t lag WOZ- waard is dan voor n huisignaar n nadlig aspct. WOZ- waard n d aanslag OZB: minimal stijging opbrngst aan zout kon d gmnt d afglopn wkn slchts bprkt strooin. Op hoofdwgn n bij xtrm calamititn kon nog bprkt gstrooid wordn. Om toch zovl moglijk wgn bgaanbaar t houdn, gbruikt d gmnt d laatst wkn n combinati van zzand n strooizout. Normaal wbsit van d gmnt Bussum of opvragn bij d gmnt. Informati Ht aanslagbiljt is voorzin van n tolichting mt daarop informati ovr ondr andr tarivn, ht indinn van n bzwaarschrift n ht aanvragn van kwijtschlding. Bovndin is op mr informati t vindn ovr d gmntlijk blastingproductn n dinstn. gsprokn wordt r in Bussum in d wintr gmiddld 33 kr gstrooid. Dit sizon staat d tllr chtr al op 60. Pr rond wordt ongvr 7000 kg zout gbruikt. D vrwachting is dat d niuw voorraad zout voldond is tot ht ind van ht strooisizon. Dat loopt tot ind maart van dit jaar. BEKENDMAKINGEN Gmnt Bussum Postbus HA Bussum Tlfoon: (035) Informati: Voor informati kunt u op kantoordagn, tussn 8.30 n uur, tlfonisch of door middl van n balibzok contact opnmn mt d bhandlnd afdling. Inzag: Stukkn mt btrkking tot bouw- n miliuzakn liggn tr inzag aan d bali van d Afdling Vrgunningn & Handhaving (gopnd op kantoordagn van 8.30 tot uur). Stukkn mt btrkking tot miliuvrgunningn liggn bovndin tr inzag in d bibliothk aan ht Wilhlminaplantson 18 (ook gopnd op zatrdag van uur tot uur). All ovrig stukkn liggn tr inzag bij d Cntral Bali (gopnd op kantoordagn van 8.30 tot uur n op wonsdagavond van tot uur). AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN EN OVERIGE VERGUNNINGEN Aanvragn licht bouwvrgunning: P.J. Lomanlaan 6 Plaatsn rfafschiding Voormulnwg 76 Dakkapl dakvlak zijgvl woning Walthrlaan 36 Uitbridn woning achtrgvl Aanvragn rgulir bouwvrgunning: F. Blkrstraat 1 Dakopbouw; dakkapl dakvlak voorgvl; uitbridn woning achtrgvl Noordrwg 26 Vrgrotn woning op vrdiping Pr. Mauritslaan 42; Vrgrotn van d woning Voglkrsstraat 11 Uitbridn woning achtrgvl; plaatsn dakkapl in dakvlak voor- n achtrgvl Zandrijwg 61 Plaatsn woonwagn ONTWERPBESLUITEN Ontwrp bouwvrgunningn (artikl 3.6, lid 1c Wro): Pr. Margritplantson 82 Dakopbouw dakvlak achtrgvl woning 2 wkn Ontwrp bouwvrgunningn (artikl 3.22 n 3.23 Wro): Amrsfoortsstraatwg 89 A Lgalisrn rfafschiding 6 wkn St. Janslaan 163 G-15 Wijzign garag/brging naar kantoorruimt 6 wkn Zinswijz: Ht collg ovrwgt mdwrking t vrlnn aan bovnstaand ontwrpbsluitn. Dz ontwrpbsluitn liggn vanaf hdn gdurnd n bpaald trmijn tr inzag. Gdurnd dz trmijn kunnn blanghbbnd, bij voorkur schriftlijk, n zinswijz knbaar makn aan ht collg. Voor ht knbaar makn van n mondling zinswijz kunt u contact opnmn mt d Afdling Vrgunningn & Handhaving brikbaar ondr tlfoonnummr Ingdind zinswijzn wordn mgwogn bij d vrdr bsluitvorming. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN 3.6, LID 1C WRO EN OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN Vrlnd bouwvrgunningn: Brnstinrlaan 48 divrs gvlwijzigingn; makn balkon hk voor n achtr woning Boslaan 33 plaatsn zonnpanl dakvlak achtrgvl woning Brinklaan 70 A wijzign ntr bovnwoning van voorzijd naar achtrzijd pand (wijziging op rdr aangvraagd vrgunning ( ) Landstraat 42 wijzign wstgvl door ht vrplaatsn van gldautomaat Wisntstraat 10 vrgrotn woning op vrdiping Zandrijwg 63 plaatsn woonwagn Vrlnd bouwvrgunningn mt topassing van 3.6, lid 1c Wro: Brdrodlaan 9 makn aanbouw achtrgvl woning Vrlnd kap- n rooivrgunningn: Gn. D la Rijlaan 27 Zilvrsdoorn, achtrtuin Prinsnstraat/Brinklaan 1 taxus gronstrook langs Prinsnstraat Thirnsstraat 7 Esdoorn, achtrtuin Vrlnd vrgunningn Algmn Plaatslijk Vrordning: Huizrwg 5a Containr op d opnbar wg van 10-2 t/m ; Bzwaar: Indin u ht nit ns bnt mt dz bschikking kunt u binnn zs wkn na d bkndmaking van ht bsluit n bzwaarschrift indinn. Ht bzwaarschrift mot schriftlijk, gmotivrd n ondrtknd ingdind wordn binnn zs wkn na d bkndmaking van d vrgunning of ht bsluit aan d aanvragr bij ht collg van burgmstr n wthoudrs. Dz bkndmaking valt nit altijd samn mt d publicati. Ht bzwaar hft gn schorsnd wrking, mt uitzondring van bzwaar tgn n vrgunning ingvolg d Monumntnwt. Wannr u d wrking van ht bsluit wil latn schorsn dan kunt u bij d Voorziningnrchtr van d rchtbank van ht arrondissmnt Amstrdam, sctor bstuursrcht vrzokn om n voorlopig voorzining t trffn. COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT D Commissi Ruimtlijk Kwalitit vrgadrt op 2 maart Ht opnbar dl van d vrgadring bgint om uur. D agnda daarvan vrmldt d volgnd puntn: Middnlaan 1 Plaatsn van prgola bij woning Kodijklaan 21 Aanbouw zijgvl woning; vrgrotn dakkapl achtr dakvlak Ls vrdr op pagina -> 19

4 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 4 Mt n familibricht in d Bussums Krant kunt u n gboort, ovrlijdn of huwlijk bkndmakn. Opgvn of mr informati via of Door n misvrstand is dz advrtnti nit rdr gplaatst. Informati-avond ign huis kopn voor jongrn BUSSUM Wi voor d rst kr n woning wil kopn, maar d wg nog nit (hlmaal) wt, kan trcht op d Startravond. En initiatif van ondr mr Koopmanschap & Grb Maklaardij, n jong maklaarskantoor dat zich hft gspcialisrd voor startrs op d huidig woningmarkt. Op d Startrsavond wordn vragn bantwoord zoals: wil ik nu kopn, of toch maar hurn, wat kan ik ignlijk maximaal lnn, of wat dot n maklaar ignlijk voor mij? Naast Koopmanschap & Grb zijn nog mr partijn aanwzig di kunnn hlpn bij ht makn van kuzs n zorgn voor bgliding waarondr woningcoöprati Dudok Wonn, financil spcialist Baar, d National Hypothk Garanti, n Van Hngstum & Stolp Ntwrk Notarissn. Dat Startrsavond wordt ghoudn op 2 maart 2010 vanaf 18:00 uur in Vrnissag (naast Spant!) in Bussum. Emotionl lichaamswrk BUSSUM - Mariann n Joop van dr Kooij van praktijk D Cirkls startn binnnkort d vrdipingscursus Emotionl Lichaamswrk (ELW). D ssnti van ELW is ht gwaarwordn van wat in ht lichaam lft n gvold kan wordn. Emotis zijn als richtingaanwijzrs. Daar kunnn w ons voordl m don, aldus d docntn. Door ht lichaam gricht in bwging t brngn wordn gfixrd motis als Naardn-Vsting, 2010 Voor all liv ractis, tlfoontjs, brivn, kaartn, d prachtig blomn n Uw aanwzighid bij d uitvaart van FREDERICUS JOHANNES HENRI MARQUENIE ~ Frd ~ zg ik U alln hartlijk dank. Dit alls dot mij hl god n ht zijn prachtig hrinnringn om m vrdr t gaan. Dank hirvoor. Los Marquni-Guby ht war wakkr gmaakt, komn daardoor in ht bwustzijn n kunnn alsnog vrwrkt wordn. Doordat motionl ballast vrdwijnt ga j j vrijr voln. D cursus is daarom vooral do-wrk n gn praatwrk. D lssn kunnn vanaf 3 maart wordn gvolgd in d aula van basisschool D Hokstn aan d Brmstraat 1 (hok Papavrstraat). Mr informati is vrkrijgbaar via d wbsit: Van d lzrs In dz rubrik kunt u ragrn op ht niuws uit Bussum. Kijk voor d splrgls op bussumskrant.nl (ondr tips n ragrn). Fusi (1) Ik nm nit aan dat d val van ht kabint gvolgn hft voor d bsprking van d fusi tussn Bussum, Naardn, Muidn n Wsp in d Twd Kamr? Voor Dn Haag zal dit vast nit valln ondr d controvrsil ondrwrpn. Ik bn om mrdr rdnn tgn d fusi. Maar ht mst kwaad maak ik m op dit momnt ovr ht fit dat Bussumrs, in afwachting van d bslissing van d Twd Kamr, 3 maart nit mogn stmmn! Mijn oma zaligr draait zich om in haar graf. Zij hft ons rvan doordrongn dat j kisrcht mot zin als n (kis)plicht. Er is immrs in ht vrldn hard gvochtn voor ht vrkrijgn van kisrcht voor idrn. In dat rcht vol ik m nu rnstig aangtast. En dan woon ik nog wl in ht huis waar Mariann Philips d rst bwoonstr van was. Zij wrd in 1919 als één van d rst Ndrlands vrouwn gkozn tot gmntraadslid, in Bussum. Margrt d Brokrt Fusi (2) Slchts n slootj schidd mijn in Naardn staand oudrlijk huis van d Bussums Brdiuswg. Vl van mijn schoolvrindjs woondn in Bussum, n latr ook vl vrindn n vrindinnn. Maar mijn rspct voor d Bussummrs nam d laatst tijd af. Nu brikt dat n diptpunt door d postrs di ht gmntbstuur in Bussum aanplakt. Ik kan gn Naardr mr zin is n van d krtn daarop, n Ht mag van Europa, maar alln als wij Muidn wr vrkopn. Muidn als handlswaar, alsof daar gn mnsn wonn, nt zoals Bussumrs n u n ik. Europa hft gn zggnschap ovr d fusi van Ndrlands gmntn, zo n krt is dus j rinst populism. Ht op di manir inspln op ondrbuikgvolns is n gmntbstuur onwaardig. Ht is n schand dat ht Bussums gmntbstuur gmnschapsgldn daarvoor misbruikt. Bussums burgrs kunnn r ovrigns ook wat van. Dr. P.J. van Doorn vrglk d fusi mt d ovrnam van Papoa Niuw Guina door d Rpublik Indonsië. Zulk krtn n disproportionl vrglijkingn dragn nit bij tot n rdlijk dbat mt zaklijk argumntn. Als d Twd Kamr ht wtsontwrp voor d G4 vrwrpt op grond van d publik opini, dan btknt dat nit dat dan automatisch n fusi tussn Naardn n Bussum r voor in d plaats komt. Dan mot r n niuw wtsontwrp komn; dat gft dan wr tijd voor niuw actis. D houding van d Bussumrs maakt dat r vl voorstandrs kunnn komn van ht activrn van d publik opini in Naardn, Wsp n Muidn om di dri oud vstingstdn rond ht Naardrmr t latn samngaan, zondr ht luidkls schldnd Bussum. Als dat d publik opini in di dri gmntn wordt, dan kan n mrdrhid van d Twd Kamr, als di zich rdr hft gbasrd op d volkswil, daar nit mr omhn. Carlos Schltma Fusi (3) D campagn van ht Bussums gmntbstuur tgn n fusi mt Naardn, Wsp n Muidn bgint m zo tgn t staan uro (!) is r voor uit gtrokkn, mt Valntijnsdag wr n dur foldr in mijn brivnbus. D fusi lijkt n spltj van raadsldn n ambtnarn gwordn. Zijn wij als Bussumrs cht zo slcht af in n niuw gmnt Naardrmr? Consqunt d nadln blichtn, vrwacht ik in idr gval nit van mijn ovrhid. En ondrzok door inghuurd wtnschapprs maakt ht allmaal nit gloofwaardigr. 1) D fusi gaat ons gld kostn. Als ht zo is, wat mrk ik r dan in d praktijk van? Dz wintr rijdt d snuwschuivr van d gmnt ook nit door onz straat. 2) Naardrmr vormt n onlogisch ghl. Ik idntificr m zlf mr mt historisch stadjs als Naardn, Wsp n Muidn, dan Bijvanck-achtig blokkn als d Mnt. D vrbinding mt n in Ndrland unik natuurgbid vormt bovndin n prachtig vrbindnd lmnt, its wat Bussum nu in idr nit hft. Wat t dnkn van bijvoorbld ducativ projctn ovr ht Naardrmr op onz middlbar scholn, waar vl kindrn uit Muidn n Wsp lk dag naar to fitsn. Hozo gn langtrmijnoplossing? Nt of d planologisch ontwikkling n samnhang van ons dorp op dit momnt bij d gmnt in god handn is. 3) Nog zo n dooddonr: gmntbstuur komt mr op afstand. Wat n flauwkul, nt of z zich op ht gmnthuis nu cht its van wnsn van bwonrs aantrkkn als z plannn hbbn in j buurt. 4) Er is gn draagvlak. Bst mdburgrs. Stm nit klakkloos tgn. Is ht nit gwoon ignblang dat bstuurdrs all middln inzttn tgn dz fusi, zognaamd in ons allr blang. Ht is maar zr d vraag of w mt Naardrmr cht zo vl slchtr af zijn. Zo doormoddrn in Bussum is op trmijn ook niks. En friss wind door ht gmnthuis kan gn kwaad. D zlfingnomnhid di r mijns inzins nu van afstraalt is nit mr van dz tijd. Zittn wij t wachtn op foto s van n wthoudr hir of daar, wk in wk uit in d huis-aan-huisbladn? Of als hij muzik maakt in d gmntband? Misschin zijn d fusi, n d komnd gmntraadsvrkizingn, wl n mooi glgnhid om ht wonn in Bussum n onz omgving, mt bhoud van ht god maar mt n niuw bstuur, nog aantrkklijkr t makn. Mrl Rijkman, Bussum Fusi (4) In Bussum zijn dit jaar gn gmntraadsvrkizingn, omdat d stad in n fusitrajct zit. Maar Bussum houdt wl altrnativ vrkizingn op 3 maart. Mt als inzt dat d burgrs zich kunnn uitsprkn of zij voor of tgn d fusi mt Wsp, Muidn n Naardn zijn. Nu wt ik nit ho ovr dz kwsti in d gmntraad van Bussum is gsprokn. Maar ik vind ht wl vrmd. D organisati van dz altrnativ vrkizingn kost d gmnt nkl tonnn. Maar ht vogt nits to aan d discussi ovr d fusi. Dz hl zognaamd vrkizingn zijn nit mr dan n opinipiling. En nit ns n god, want dgnn di hun stm uitbrngn zijn alln dgnn di zich opwindn ovr d fusi. Dat zulln vooral nzijdig d tgnstandrs zijn. Bovndin: nig tijd gldn hbbn w toch in n rfrndum ons kunnn uitsprkn? Waarom dan nu wr htzlfd vragn? Is d gmnt Bussum zo Bussums Krant is n uitgav van Naardr Korir BV Vrschijning wklijks huis-aan-huis in Bussum n Hilvrsums Mnt. Oplag Adrs Uw (prs)brichtn voor d rdacti kunt u mailn naar: Post Zwartwg GD Naardn Tl (035) Intrnt: Hoofdrdacti André Vrhul Rdacti Frd Bos, Jssica d Jong-Vissr, Sjord Stoop Colofon rijk dat z zomaar nkl tonnn ovr d balk kunnn gooin voor n symbolisch acti? Ht nit zo lang gldn ghoudn rfrndum zal ook nit godkoop gwst zijn. Zijn r gn social doln in d stad of instllingn di daar mr nuttig wrk m zoudn kunnn don? Kortom: gaat d gmntraad wl vrantwoord om mt ht publik gld? Als dit collg zo mt gld smijt is n fusi misschin toch btr. Kan ik mijn stm van ht rfrndum nog trugdraain? Nancy van Ettn, Bussum Bomn In uw blad van vandaag d.d , staat n artikl ovr d wrkzaamhdn aan d A1 m.b.t. ht vrvangn van d schrmn. Dat dit plaats zou vindn was ons, als bwonrs van d Amrsfoortsstraatwg, bknd. Wat ons chtr nit bknd was, was d ravag di daarvoor aangricht is voor onz dur. Kaalslag n vrwosting, Dit is d ntr van Bussum Tijdns d inspraak ovr dit projct hb ik hrhaald maln gvraagd of d bomn di voor d wandn stondn blvn staan. Mt zkrhid wrd mij bvstigd dat dat zou gburn, op wat bomn na di dirct tgn d schrmn aan stondn. Wat schtst dan ook onz vrbazing ton wij dz wk d motorzagn hoordn: all bomn wg! Waar blijft d btrouwbaarhid van d ovrhid. Mn ligt j dus gwoon its voor. Wij zijn raznd. Ht argumnt dat mn andrs nit god bij d schrmn kan komn gaat nit op omdat r al n dl van d schrmn aan ht bgin van d Amrsfoorts straatwg is vrvangn (bij afslag 7) zondr dat daar n zlfd kaalslag hft plaatsgvondn. Wij hopn dat u ook dz kant van d zaak wilt latn horn. Hoogachtnd, n zr tlurgstld burgr, E.S. van Lamon Fotografi Christian Pfiffr Informati ovr advrtrn Myrna Bos (035) of Opmaak Ingrid Handjs, Ingborg Ruitnbk, Jolanda d Rijk Corrcti Elln Kamminga Vormgving Ems Willms Druk Dijkman Offst bv Copyright Op d tkstn, d foto s n ht ontwrp van d Bussums Krant rust copyright. Nits mag op wlk wijz dan ook wordn ovrgnomn, vrvlvoudigd n/of opnbaar gmaakt zondr tostmming van d uitgvr.

5 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 5 Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 Plan vnmntnbir van tafl BUSSUM Door polsbandjs t vrstrkkn aan ht publik wordt d vrkoop van drank tijdns Spoorpop grgulrd. Mt dit xprimnt is ht aanvanklijk id van d gmnt om d ghl Bussums horca t vrplichtn mt Koninginndag op straat vnmntnbir t schnkn van d baan. Dit tot grot opluchting van d ondrnmrs. Want ondr d krogbazn bstond tot op ht laatst momnt d vrs dat ht schnkn van ht licht-alcoholisch vnmntnbir zou wordn opglgd. Dat zou volgns hn, vanuit bdrijfsconomisch oogpunt, n draconisch bsluit zijn gwst. Echtr, in n ovrlg mt d gmnt blk afglopn vrijdag dat di vrs onggrond was. Evnmntnbir wordt door d brouwr alln glvrd in 20-litr vatn. Dat zou in d praktijk btknn dat j imand mot inhurn om doorlopnd vatn t wissln, lgt Martin d Vris van Café D Puk uit. Op spciaal vrzok kan wliswaar pr 50 litr wordn glvrd, maar dan mag n ovrschot nit wordn grtournrd aan d brouwr. Los daarvan zou ht binnn in d horcaglgnhdn n suprmarktn gwoon moglijk blijvn om andr drank t kopn. Klurn Ht id van d polsbandjs blk d oplossing. Dz wordn in dri klurn uitgrikt. Rood voor publik ondr d zstin, oranj voor 16- tot n mt 18-jarign n gron voor oudr dan achttin. Vooralsnog gldt ht systm alln voor ht Spoorpop-trrin op d kruising Stationswg, Vlitlaan n Gnraal D La Rijlaan. Daar is ht wrkbaar, omdat drank alln vrkrijgbaar is mt vooraf ingkocht muntjs. Di kunnn bij all vir d organisrnd krogn wordn gbruikt. Ondrzocht wordt of dit zou kunnn wrkn voor hl Bussum. Ht is nu aan d horca-ondrnmrs om zich hirovr t buign. Klantn financirn vrbouwing Wrldwinkl BUSSUM - Alln ht plafond mot nog wordn afgwrkt. Bovn, op ht niuw kantoor want daar ging ht om - liggn nog wat klin klussn. Nog vn, kortom, n d vrbouwing van d Wrldwinkl op ht Julianaplin zit rop. Ht grot wrk is bgin januari gdaan. Daar most d winkl voor dicht. En aannmr rgld ht cht bouwkundig dl, vrijwilligrs ddn d rst. En zo zit d Wrldwinkl r bhoorlijk wat ruimr bij. Van pakbt 20 virkant mtr vloropprvlak naar n vl ruimr kantoor op 50 m 2. Allmaal md moglijk gmaakt door vast klantn in n crativ constructi. Zij zijn gvraagd om n rntloz lning t vrstrkkn van 50 uro. Mt n crtificaat is d invstring bvstigd. Aan ht ind van lk bokjaar wordt door middl van uitloting van indnummrs van d crtificatn bpaald wi op dat momnt d inlg trugkrijgt. W dachtn rst dat ht nit zovl zou don. J vraagt toch in n conomisch moilijk tijd om n bijdrag, aldus Suztt Volkr, bdrijfslidr van d Wrldwinkl. Maar ht is norm god glopn. W wtn wl dat w vl trouw klantn hbbn, alln op dz grot rspons was nit grknd. Circa 130 mnsn vrstrktn n lning. Bovndin kwamn r ook nog d nodig giftn op d bankrkning binnn n n nmalig financiël stun in d rug van Naardn n Bussum. Missi gslaagd, kortom. CDA zokt jongrn maar vindt z nit (of andrsom) Partij op pad voor dialoog mt Bussumrs BUSSUM Ht is n uur of acht. In café D Puk aan d Stationsstraat vrzamlt zich n dlgati van d Bussums CDA. Bstuur n fracti, alsmd d voorzittr van d Goois jongrnafdling n d voorman van d landlijk jong christndmocratn. Grot afwzign zijn chtr d boogd n mt flyrs uitgnodigd gsprkspartnrs uit ht dorp, d jongrn. Vol god mod n nit mindr god bdolingn ging ht CDA voor d rst kr in n rks van oriëntrnd bzokn op pad. Om, tvns mt ht oog op d gmntraadsvrkizingn in novmbr, zich n bld t kunnn vormn van wat r vandaag d dag zoal lft in Bussum. Vanavond willn d politici dat graag horn van jongrn. In dz krog chtr, zo rond n uur of ngn, kwam ht daar nit van. Aanvanklijk bij gbrk aan jong Bussum. Maar trwijl d dlgati zich ondrhoudt mt krogbaas Martin szijn r inmiddls wl wat cafégangrs waar ht CDA voor kwam; alln van n god gsprk komt ht nit. Idrn gaat zijn of haar ign gang. Ht is n uur of tin als d CDA rs ht voor gzin houdn. Aan d bar ontwikklt zich ondrtussn n boind gsprk ovr ondr mr d gmntlijk fusi. Mt d wat oudr Bussumrs wliswaar, maar nit mindr intrssant. Café D Puk, nit vl latr. D dur zwaait opn n r komt n grot grop jongrn binnn. Ht wordt di avond nog lkkr vol, n d gmiddld lftijd nmt n rsolut duik naar bndn. Aan d toog wordt d conclusi van dz avond gtrokkn: Wat ht CDA in Bussum nodig hft, is n paar cht krogtijgrs. Koop j huis zondr kostn! * Vind d slutl tot jouw droomhuis En laat j informrn ovr: Koop-godkoop Koopsubsidi NHG Startrslningn Financiringn Startrswoningn D juist bgliding Niuwsgirig? J bnt wlkom! Waar? Vrnissag Bussum (naast t Spant) Zi artikl ldrs in dz krant *Ls d splvoorwaardn Startrsavond uur

6 Bussums Krant Wonsdag 24 fbruari 2010 B&I: BOEDEL & INVENTARIS RUIMINGEN Uw huis lg n bzmschoon opglvrd! Bodl & Invntaris ruimingn zorgt rvoor dat uw huis, winkl, zoldr, kldr tc. binnn d kortst krn opgruimd, lg n schoon zijn! Alls wordt vrantwoord afgvord. In gval van huurpand wordt r conform d isn van d vrhuurdr (woningbouwvrniging, gmnt) gwrkt. B&I zorgt rvoor dat nog bruikbar artikln bij d Kringloop trchtkomn. Bij conomisch waard bstaat d moglijkhid tot aankoop. Bij intgraal gplakt vlorbdkking wordt vooraf n virkantmtrprijs afgsprokn. D grot klus waar idrn zwaar tgnop zit, don wij grondig, dskundig n snl!!! Contact n inlichtingn: Knnth Wood, Hidlaan RM BUSSUM Tl.: mobil: na uur pagina 6 Praktijk d Cirkls (Mariann n Joop van dr Kooij) vrzorgt: Basiscursus EMOTIONEEL LICHAAMSWERK (ELW) Omgaan mt motis; Lvn vanuit innrlijk kracht 10 avondn, ; start wonsdag 3 maart; 250,Er is nog nig ruimt voor dlnam na (tl.) contact vooraf. Plaats: Brmstraat 1(hok Papavrstraat) Bussum Opgav/info: ,

7 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 7 Bussum kist ht allrmooist gbouw Nominatirond loopt, in april stmmn OndrOns BUSSUM D gmnt Bussum wil wtn wat ht allrmooist gbouw van ht dorp is. Ht antwoord op di vraag mot wordn ggvn door d inwonrs van Bussum. Erst door middl van nominatis, aansluitnd door n allsbslissnd stmrond. Elk gbouw komt in aanmrking voor d rtitl. Van d Koplkrk n n villa in ht Spigl tot niuwr pandn zoals ht modr sport- n zwmcomplx D Zandz. Daarbij draait ht simplwg om d vraag bij wlk gbouw u altijd vn stil staat om rnaar t kijkn. Of waar u als Bussumr ht mst trots op bnt. Tot 31 maart 2010 zijn d nominatis wlkom. In april wordt via d wbsit van d gmnt n in d Bussums Krant d lijst mt voordrachtn gpublicrd. All inwonrs krijgn dan d moglijkhid om t stmmn. Ht gbouw mt d mst stmmn wint n krijgt n plaqutt. Wi n gbouw wil voordragn als kandidaat voor d titl Ht Mooist Gbouw van Bussum kan dat don bij d gmnt: Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, of via -mail aan Nog gn schot in ondrzok zaak Rolfzma BUSSUM - Ht Opnbaar Ministri hft nog gn conclusis kunnn trkkn in ht ondrzok naar d mishandling n dood van Bussumr Jørgn Rolfzma, vorig jaar dcmbr. Ht hft tijd nodig, zkr omdat ht slachtoffr uitindlijk is ovrldn, zo mldt n woordvorstr van ht OM dsgvraagd. Momntl ondrzokt ht Nationaal Fornsisch Instituut d xact doodsoorzaak. Ook wordn door d politi nog gtuign ghoord. Rolfzma wrd op rst krstdag rnstig gwond aangtroffn in zijn woning. Uit gtuignvrklaringn blk dat hij op krstavond was mishandld bij Café D Boml. Ht trist diptpunt van n ruzi ovr gld. D café-ignaar is als vrdacht aanghoudn. Hij zit nog in voorarrst. Ht 34-jarig slachtoffr is in ht ziknhuis nig tijd in coma ghoudn, maar omdat r nauwlijks zicht op hrstl was, wrd d bhandling uitindlijk gstaakt. Landstraat Noord in laatst fas Ht schit al lkkr op aan d Landstraat Noord. Ht wintrs wr hft wliswaar nig invlod ghad op ht bouwprojct, maar dz zomr is d wijk hlmaal klaar. Dit voorjaar gaan w oplvrn. Dat gaat god, vrzkrt woordvorstr Klin-Rnsink van projctontwikklaar Planoform. Er staan nog wat stigrs op ht bouwtrrin voor ht laatst mtslwrk. Ondrtussn wordt in d huizn d laatst hand glgd. Wat rst is d invor van gas, licht n watr. Daarna kan wordn bgonnn mt d inrichting van ht opnbaar gbid n d aanlg van d stadsgracht. Nog nit all huizn zijn vrkocht, waarondr appartmntn in divrs matn n grachtnwoningn. Komt r nog n fstj als alls hlmaal klaar is? Ja. W zijn al bzig mt n fstlijk oplvring. Maar wat dat prcis gaat wordn kan ik nu nog nit zggn, aldus Klin-Rnsink. Wthoudr Zonnvld D vrkizing van ht mooist gbouw van Bussum is n niuw initiatif. Ht hoort bij d uitriking van d Ruimtlijk Kwalititsprijs Bussum. Dz wordt in d rgl ns in d tw jaar uitgrikt aan niuw projctn (zoals niuwbouw, rnovati of inrichting van d opnbar ruimt) n is in 2002 gïnitird door Hans Zonnvld; dit tr glgnhid van zijn afschid als wthoudr in dat jaar. In tgnstlling tot d vrkizing van ht mooist gbouw, n volksraadplging, wordt d winnaar van d Kwalititsprijs gkozn door n jury. Gmnt Bussum blijkt uitstknd wrkgvr Ondrzok: Mdwrkrs bovngmiddld tvrdn BUSSUM Ht prsonl van d gmnt Bussum is zr tvrdn ovr d wrkplk, collga s n organisati. Dat blijkt uit n mdwrkrstvrdnhidsondrzok dat onlangs is ghoudn. Ht was d rst kr dat d gmnt zichzlf lit totsn als wrkgvr. Gmntscrtaris Marjolin Plantinga is trots op d rsultatn. Ht is natuurlijk altijd spannnd. J dnkt dat ht god gaat, maar of dat ook daadwrklijk zo is, dat blijft d vraag, aldus Plantinga. Ovr ht waarom zgt zij: W vindn ht wlzijn van d wrknmrs hl blangrijk. Maar ht gaat ht ons ook om d kwalitit van onz dinstvrlning. D klanttvrdnhid wordt bpaald door d manir waarop wij ons wrk don. W willn n vital, succsvoll n nthousiast organisati zijn. Mt gmotivrd n btrokkn mnsn. In ht ondrzok wordn vragn gstld ovr bijvoorbld d inhoud van ht wrk, d hovlhid wrk, d rsultaatgrichthid, d manir waarop liding wordt ggvn, omgangsvormn n d fysik wrkomstandighdn. Ht is uitgvord door n xtrn burau, dat bij mr gmntn in Ndrland d stmming ondr prsonl pilt. D rspons was hoog: waar landlijk 75% van d wrknmrs mdot, was dat in Bussum lifst 88%. Ook d rsultatn logn r nit om. Van all rspondntn gaf 90% aan tvrdn tot zr tvrdn t zijn ovr d organisati in ht algmn n d ign baan (n combinati van factorn zoals wrkplk, collga s, inhoud van ht wrk). Op d landlijk indx zit Bussum ook wat dat btrft bovn ht gmiddld: waar d gmntn mt tussn d 20 n 50 duiznd inwonrs gmiddld 72 scorn, notrt Bussum vir puntn mr. Btr Natuurlijk zijn r nog stds d nodig vrbtrpuntn. Wrkdruk is n hl blangrijk, zgt Plantinga. Maar dat gaat ignlijk hand-inhand mt positiv factorn als d hog ambiti n ht nthousiasm van d mnsn. Onwillkurig zit j daardoor jzlf n j omgving ook n btj op t juttn. Dat is van invlod op ho j d wrkdruk rvaart. Ook d communicati door d hl gmntlijk organisati hn kan btr. Plantinga: W gaan nu srius naar dz puntn kijkn. Erst volgt n analys om d rsultatn van ht ondrzok god t kunnn duidn. Daarna gaan w mt d mdwrkrs aan d slag. Gmntscrtaris Marjolin Plantinga. studio ht arsnaal 50% TUINMEUBILAIR DESIGN MEUBILAIR Tonny Stman (71) Bussums sinds 41 jaar kunstnars Wat dot u in ht daglijks lvn? Ik schildr vl in mijn atlir of bij d vrij schildrs van Bussum. Vrdr gf ik aquarlls n do ik m aan schildrwdstrijdn op plin-airdagn in Ndrland n Blgië. Bofnt u ook andr kunstvormn? Ik hb divrs cursussn gvolgd n vrschillnd crtificatn bhaald. Ik hou rvan om lkkr cratif bzig t zijn. Kunstvormn zoals houtsnijdn, bldhouwn, mozaïkn n glasbwrking hb ik allmaal bofnd. Toch blijft schildrn mijn passi. Wat schildrt u ht lifst? Omdat ik bij z bn opggroid, blijft n zgzicht trkkn. D mooi wisslnd luchtn n d klurn van d z n zandduinn gvn mij vl inspirati. Maar ook d hid, vlak achtr ons huis, hb ik vl vastglgd op dok. Wat vindt u ht mooist plkj van Bussum? D roznhof in ht Bildrdijkplantson. Waar bnt u trots op? Ik bn trots op ht fit dat mn mij vraagt om t xposrn. Zo stond ik vorig jaar nog mt 70 schildrijn op n mooi locati in Alkmaar. Wat wild u vrogr wordn? Vanaf mijn kindrjarn wild ik binnnhuisarchitct wordn. Uitindlijk bn ik stoffn gaan vrkopn n wrd ik talus. In di jarn mocht ik zlf d talag nit in, omdat n jong vrouw gn lang brok mocht dragn n n rokj was gn opti. Dus draprd ik d stoffn n siradn n gaf aanwijzingn voor d grot talagramn, tot vlal grot hilaritit van omstandrs. Mt wi wilt u nog ns n god gsprk vorn? Prinss Irn. Ik bwondr haar om haar prsoonlijkhid. Als u n dagj d burgmstr van Bussum zou zijn dan zou ik ht voor lkaar willn krijgn om d prachtig ruimt in D Hul, di nog stds lg staat n n aanfluiting is voor d wijk Oostrng, n functi t gvn zoals n Grand Café. Tkst: Jssica d Jong - Vissr

8 Bussums Krant Wonsdag 24 fbruari 2010 pagina 8 G N I R P S BOX S L A E D R E SUP St 1 St 2 Boras DLux Boras houtn potn 2 sts virkant 2 boxsprings 18 cm t damast afritstijk. m s ra Bo n trass hoofdbord* 2 ma Vlak gs atras 2 boxsprin voring mt dkm uit rs k rd of f é tof ng s w Doorg buk, rkant houtn potn atras Hrms. km d x 22 cm 2 sts vi lat n s matrassn Bora hoofdbord* , ,nu 1.995,- Vlak 2.995,- nu 3.995,- *Hoofdbord naar kuz: Sln / Luna / Curva nu 4.995,- Rcta *Hoofdbord naar kuz: Sln / Luna / Curva Rcta / Coronus EXTRA LUXE! 22 as 2 boxsprings voring mt dkmatr hoofd gn pa Doorgstoffrd uit am ch of m potn alu rond cm 2 sts aluminiu n Coronus n vrsi 2 matrass lag of g ho bord* in dkmatras. gstoffrd latx Vlak 4.805,nu 3.995,- Elctro Volldig natuurli jk afdkla gn 7.046, , ,- St 3 Elctro Elctro nu BESPAAR NU TOT E ,- OP EEN BOXS PRING. COMPLETE SETS VOO R EEN SUPERPRIJ S! nu 5.995,- *Hoofdbord naar kuz: / 210 Zlfd prijs! 0x 18 / x 18 / 0 160x200 / 160x21 Rcta / Sln / Luna / Curva g! bzorging + monta l on si s of pr s ti Gra topkwalitit D bst prijs voor kuz in r dzlfd prijs*. Ruim Vrschillnd matn voo lding. Matrastijk bk dig aar ogw Ho i. stoffn*. Lang garant ijt, antistatisch ctril, antihuisstofm mt Silvrnss: antiba hardhdn. 4 in ar rba tras is lv n antistrss. Idr ma ktvrn*. poc st sch ghard gn Matrassn mt thrmi 0. Mrprijs 220 x210, 180x200, 180x21 * Matn: 160x200, 160 Mrprijs stofgrop.* rijs ip act d op 10% lngt of 200 brdt: iprijs. 2: Ldr 15% op d act Knt u ons van buitn? Laat u binnn vrrassn! NOORDEREINDE JZ s-gravland TEL Fax: Intrnt: Brinklaan 78-78a Nstor Bussum n.nl T bu nn Grop, sinds l van d Kok Wo rd d on is r Nsto Voor al uw fitsrparatis n accssoirs Dalr van Gazll, Altra, Sparta n Motgo Burg. Vissrlaan 8 Naardn Tl. (035) n.nl Vrwn j votn, vrwn jzlf! Praktijk voor Votmassag n Votrflxzon thrapi Kon van Dijk Gntiaanstraat CT Bussum Bl vn voor n afspraak FEENSTRA SCHILDERWERKEN AMSTERDAM NAARDEN STERK IN AMBACHTELIJK SCHILDERWERK TEL FASHION SEE BY CHLOE VANESSA BRUNO DRYKORN TARA JARMON ANTIK BATIK MICHAEL STARS SCHIESSER BASIC HALE BOB BY TIMO Enrgistraat 25a 1411 AR Naardn tl SHOES & ACCESSORIES NOOSA VANESSA BUNO FAB. JEWELICIOUS CHAIN GANG TONY MORA EN VELE ANDERE PARFUMS ANNICK GOUTAL Niuw collcti stroomt binnn! GEOPEND OP DI T/M VR VANAF UUR ZA VANAF UUR OP AFSPRAAK OOK S AVONDS GEOPEND SPIEGELSTRAAT 10A BUSSUM

9 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 9 Ontwikklingssamnwrking ligt Bussums wl Rowna Kuijpr (24): Nu rst d hulp op kort trmijn BUSSUM - Ik wild altijd al naar Afrika na mijn studi n zocht n Englstalig land waar z cht hulp nodig haddn. En ht most its mt kindrn zijn, daar hb ik wat m. Altijd al ghad. Zo kwam ik vorig jaar in Ghana trcht. NVM-aankoopbgliding voor 1.250,- all-in. Idrn n huis dat volt als thuis! Dat was ht bgin van wat voor d 24-jarig Rowna Kuijpr zou uitgroin tot n hcht band mt ht land in ht algmn n ht wshuis Nw Lif in ht bijzondr. Na n vrblijf van nkl maandn in 2009 gaat z r ind maart wr naarto. Ondrtussn wordt door haar in Bussum gld ingzamld om ht wshuis vrdr t hlpn. Ht lk zomaar n tovalstrffr, maar trugkijknd kwam ht ook Thuis in Bussum. nit hlmaal uit d lucht valln. Want rdr al, tijdns haar studi aan d Vrij Univrsitit in Amstrdam, ging d jong Bussums n maand naar Surinam. Om daar samn mt studntn van d Univrsitit van Paramaribo ondrzok t don naar (d Ndrlands hulp aan) drinkwatrvoorzining. Eignlijk is daar d intrss in ontwikklingssamnwrking aangwakkrd. Z is nu train bij d provinci Noord-Holland. D rgio Amstrdam is haar wrkgbid. Daar is z voorlopig tw jaar zot m. En mooi baan, luk n lrzaam, maar uitindlijk wil Rowna als z vn d kans krijgt wl d kant van ontwikklingssamnwrking op. Dat wil ovrigns nit zggn dat ht projct in Ghana zou motn uitgroin tot its groots. Vl blangrijkr vindt Rowna d kort trmijn. Want in Nw Lif is op dit momnt grot bhoft aan schoolbokn (wiskund n Engls), schriftn, pnnn, potlodn, schoolbankn, n watrtank n mdicijnn voor rst hulp. Laat Aan ht wrk in Ghana. ik dat nu rst maar ns ralisrn n dan kijkn w latr wl wr vrdr. Ht strvn is om straks 3000 uro op d bankrkning t hbbn. Dan kan Rowna mt n waardvoll bijdrag trug naar ht wshuis. Glukkig is r ook tijd gnog om nog n btj vakanti t houdn. Glijk hft z. Zondag ging d vastnacti van d Mariaparochi van start. Daarvan komt d opbrngst tn god aan ht projct. Op 14 maart is r n bingomiddag om uur in D Slop. Idrn is wlkom. En gift ovrmakn kan op bankrkningnummr t.n.v. RK Par-bst Missi&Ontw. t Bussum ondr vrmlding van Ghana acti. Uit d Bussums Histori D Havnstraat in 1927 Ht postkantoor aan d Havnstraat aan d kop van ht Wilhlminaplantson in Havnstraat, want tot zovr lip ooit d havn. In 1906 krg Bussum n apart post- n tlgraafkantoor. Daarvoor was dat ondrgbracht in één kamrtj in ht Raadhuis. W warn r zo blij m, dat r in d loop dr jarn hl wat prntbrifkaartn van zijn gmaakt. Drtig jaar dd dit postkantoor dinst. Ton was ht vroudrd n kwam r n niuw postkantoor aan d Poststraat, dat nu nog stds dinst dot. In ht oud gbouw kwamn gmntlijk dinstn. Ht gbouw is gsloopt in Ton ht niuw postkantoor ingrijpnd vrniuwd most wordn, hft op d plk van ht oud, gdurnd vir n n half jaar, n noodpostkantoor gstaan. Tkst: Martin Hyn Oud foto: Historisch Kring Bussum (fotonummr 471) Niuw foto 2007: Maaik Witzl Huizrwg AD Bussum Tlfoon Aflvring Bussums Krant - Grafisch vrzorging: Maaik Witzl

10 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 10 Gaston Bannir; van ondrwijzrszoon tot kunstnaarsvadr Ik hb gn vrij tijd - Amy, bn j bovn? Knt u m nog? Ht komt uit d tv-rclam van d Bankgirolotrij. Man komt thuis; huis lg; vrouw wg mt ht gwonnn gld. Dd ht god tontrtijd. D actur in d film is Gaston Bannir. Bussumr. Hij dd mr commrcil tlvisiwrk, zoals tijdns ht WK votbal van 2000, maar daar hoft hij nit zo nodig aan t wordn hrinnrd. Laat staan dat daar andrn aan hrinnrd zoudn motn wordn. TEKST: Fr d Bo s FOTO s: Christian Pf i f f r Nu is ht nit zo dat hij zich schaamt voor dat wrk. Waarom zou hij? Ht was tnslott n succsvoll producti. Alln ook n volstrkt andr priod in zijn lvn, n daar gaat ht om. Ton was hij nog op wg n op zok naar wat hij anno 2010 hft brikt: n lvn in d kunst. Ik hb ht nog nooit zo druk ghad sinds ht momnt dat ik tot d conclusi kwam dat ik n kunstnaar bn. Voor d god ord: Ik bn gn schrijvr. Ik bn n kunstnaar n ik schrijf af n to n gdicht. Zo. Da s dan alvast hldr. En schlt vrdr misvrstandn ovr Bannir; rcnt nog volop in ht niuws als makr van d tw gdichtn di prmannt d muur in d hal van station Naardn-Bussum sirn. Dat bok hb ik uitggvn omdat r vraag naar kwam, doordat ik af n to voordraag. Wat volgt is n collg ovr vormn van poëzi, d taal, d wijz waarop ht is vormggvn in zijn ign publicati. Bannir is gn stilzittr. Hij vrtlt mt z n hl lichaam. Dat bgint zittnd, maar al snl gaat hij r bij staan. Enmaal in d bnn gft hij zijn ghoor hl af n to collg, maar uitindlijk wint d artistikling ht altijd wr. Zo hft d crativ Bussumr, nt als - ach wi nit - uitindlijk toch mr wg van zijn vadr dan j in rst instanti zou zggn. Of hijzlf ooit zou hbbn gdacht dat ht zo zou zijn. En hl vrogr ooit gwnst. Gborn in ht zuidn - nog stds duidlijk t horn. Kind in n katholik (dus) groot gzin. Dat tld ngn kindrn maar lifst, n kunstnaar Gaston was d jongst. D Bannirs huisdn in n 2-ondr-1-kapwoning. Toch vijf slaapkamrs, maar t winig nog stds voor n ign plk. Vrwarrnd was ht om als klin jongn idrn t zin trouwn. Vrwarrnd? Stl j voor: En oudr bror, di n andr vrouw livr vindt dan zijn, onz, modr. Dat is voor n kind van 7 nit t bvattn. Klin Gaston groid op in n ondrwijsfamili. Mt d autoritair vadr Bannir uitdrukklijk aan ht hoofd. Hij was r zo ntj van ht traditionl soort. Strng, tuchtig wllicht. Aanwzig. Dat alls vormggvn in n dridlig pak dat bij wijz van sprkn nooit wrd uitgtrokkn. Hij lip als n ondrwijzr door ht huis. Lastig voor d artistik tlg van d famili. Ik was buitnbntj maar bovnal buitnstaandr, zo omschrijft hij ht zlf. Hij had, n hft bovndin, niks maar dan ook hlmaal niks mt ht instituut school of ht gwicht dat daaraan wordt ggvn: Ht is maar school. Ngnnngntig procnt van wat kindrn wordt glrd is volstrkt kul. D door familitraditi inggvn n bijbhornd godbdold duwtjs richting n carrièr in ht ondrwijs lip dan ook vrogtijdig spaak. Of kwam ignlijk nooit op gang. D ondrwijsopliding PaBo wrd ntjs doorlopn, maar ht diploma vrschurd: Ik wild r hlmaal nits m. Toch doorlip Bannir vn latr d tonlschool. Di van Maastricht op zijn 22st, om daar vir jaar latr af t studrn als thatrmakr. Dat dan wr wl? Ik hb n lvn van voor n na d tonlschool. Daar bn ik ignlijk gstorvn n opniuw gborn. Eignlijk hb ik n pdagogisch n n sociaal-motionl famili. D laatst, dat zijn d mnsn van d tonlschool, di ik ovrigns nog stds ontmot. Dat is in mijn lvn cht n goudn priod gwst. Ht bracht Bannir uitindlijk naar zijn atlir. Mijn baarmodr, zoals hij ht zlf nomt. Gvstigd op bdrijvnpark D Vrijhid, n klin stukj historisch Bussum. Mt achtr d authntik gvls niuw bdrijvighid. D wrkplk van Bannir is lkkr rommlig - toch gorganisrd. Ehm, vanwaar al di snipprs op d grond? Ik bn aan ht schurn. Dat is typisch zo n priod waar n tijdj in zit. D snipprs gbruik ik op ht dok. Nog vn trug naar d Tonlschool. Waar is d actur gblvn? Mt tonl bn ik gstopt omdat ht m t zwaar was. Ht is mij vl t fragmntarisch. Altijd wr wachtn op gld, of n producti. Imand zi op n ggvn momnt: j mot ns n atlir hurn. Dat blk n god id. Dit wrk zi ik ook als n vorm van Ik bn n kunstnaar n ik schrijf af n to n gdicht thatr. J vrtlt tnslott nog stds vrhaln, maar dan op n dok. Of wannr j n xpositi inricht. Want dat is nit alln zomaar its ophangn. Ht gaat om ht vrhaal. Timing. D samnhang mt d ruimt. Wat dat btrft zijn r nog vl t vl kut-xpositis. Mn dot maar wat. Wat maakt imand n bldnd kunstnaar? Gstld ik krijg nu n dok D kunstnaar aan ht wrk in zijn atlir

11 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 15 want d tijd is vrij van j n ga daarm aan d slag? Jou kan natuurlijk bst its ontvalln waardoor r its moois op dat dok komt t staan. Maar d vraag is of j ht ook kan hrháln. Adm j ht? Er zijn maar winig volwassn mnsn di stds wr its op kunnn ropn. Maar ook tlkns wr d drang voln om dat hl procs van crati t doorstaan. Want ik hb ook wlns momntn dat ik hir zit n m afvraag waar ik nu ignlijk hlmaal m bzig bn. Eignlijk is Bussum wrldlijk in zijn dorpshid Gaston Bannir. Actur in bldnd kunst. Ook Limburgr in Bussum? Ik bn in 1987 hir komn wonn mt mijn vrouw Tjitsk, di ik hb lrn knnn op d tonlschool in Maastricht. Zij komt oorspronklijk uit Hilvrsum. W hbbn nog vn in Maastricht gzocht, maar dat was ht nit voor ons. Hir bn ik als n vis in ht watr. Dit is n ontzttnd luk dorp. Sommig mnsn vindn ht saai, maar dan kijk j nit god. J komt tgn wat j uitstraalt zg ik altijd maar. Ik vind ht fantastisch hir. Ht is n norm rijkdom om hir t lvn. Mt zovl natuur n watr in d buurt. Maar ook n luk winklcntrum. Klinschalig, nvoud. Daar houd ik van. Eignlijk is Bussum wrldlijk in zijn dorpshid. Andrs gstld, ht is n dorp mt d allur van n stad. Nit alln door all voorziningn, maar ook door d mnsn. Z zijn niuwsgirig. Ik vol m n Bussumr, bslist gn Limburgr. Wat is n Bussumr? Ik ontmot hir mr Bourgondisch mnsn dan in hl Limburg. Daar staat Bourgondisch voor vl n god tn n drinkn. Hir btknt ht ook dat j n god gsprk mt lkaar hbt. Ik gloof dat ht Toon Hrmans was di ooit zi: Mn t in Limburg alln maar zovl vlaain om nit mt lkaar t hovn pratn. Hij had glijk. Do mij ht lvn hir maar. Ht god lvn van Gaston Bannir. Artist. Vrhalnvrtllr. Schildr. Dichtr. Momntl ook vn papirschurdr. Maar ook, n misschin uitindlijk wl vooral, d ondrwijzrszoon di zlf n kunstnaarsvadr wrd. Gaston Bannir. Bussumr. Bslist gn Limburgr. Kindrn Valntijn (22) n Sarah (19) volgn zijn crativ spoor op rspctivlijk d pop-afdling van ht Amstrdams consrvatorium n d tonlschool. Dat was n ign kuz, voor d god ord. Ik bn n orvadr. Mt carrièr makn bn ik nit bzig. Want d nig carrièr di j kunt makn is vadr zijn én vadr blijvn. D rst is bijzaak. Ht gzinslvn gft m bovndin n norm structuur. Structuur Is dat nit d natuurlijk vijand van lk kunstnaar? Dit wrk bstaat bij d grati van vrijhid, maar ht hft zkr disciplin n structuur nodig. Strkr nog, ht is zlfs n randvoorwaard voor ht kunnn brikn van ongcomplicrd vrijhid. Dan hb j gn vrij tijd mr nodig, want dan is d tijd vrij. Hlmaal van mij.

12 Bussums Krant Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussum in acti! Bussums btrokknhid is cruciaal Bussum is in acti, daar kan inmiddls gn misvrstand mr ovr bstaan. D stratn hangn vol mt fuchsia-roz postrs n spandokn n d spcial fusicaravan rijdt door ons dorp. Als u dan ook nog d raampostr uit dz krant voor uw raam hangt, is d boodschap hlmaal ovrduidlijk: Bussum wil nit gdwongn wordn om t fusrn mt Naardn, Muidn n Wsp! Ht is god om t zin dat ht Bussums standpunt zo brd wordt gdragn in d Bussums samnlving. Uw btrokknhid is ovrwldignd. In één wk tijd is d ptiti ruim 2500 kr gtknd via d sit gngdwongnfusi.nl n op d handtkningnlijstn. Vrschillnd organisatis n vrnigingn hbbn hun zinswijz op d fusi knbaar gmaakt aan d ldn van d Twd Kamr, zoals ook d gmnt Bussum dat hft gdaan. En mnsn mldn zich spontaan aan om in t sprkn tijdns d hoor- Handtkningn zitting van d vast Twd Kamrcommissi op 5 maart aanstaand, wannr ht wrkbzok aan d btrokkn gmntn plaatsvindt. Op 3 maart aanstaand kunt u nit, zoals andr Ndrlandrs, naar d stmbus om uw gmntraad t kizn. Maar u kunt wl mdon aan onz altrnativ vrkizingsdag, mt als afsluitr n mooi vrkizingsavond in Spant!, waar Bussum kist voor Bussum. Ik hoop van hart u daar t ontmotn. Drs. M. Schonmakr Burgmstr pagina 11 En uitgav van d gmnt Bussum, Postbus 6000, 1400 HA Bussum. Tl: (035) , 24 fbruari 2010 Kabint gvalln: wat btknt dat voor Bussum? D val van ht kabint kan gvolgn hbbn voor d bhandling van ht wtsvoorstl omtrnt d hrindling van d Gooi n Vchtstrk. Of dat zo is hangt af van d vraag of ht wtsvoorstl tot hrindling als controvrsil wordt gzin of nit. Door d val van ht kabint is ht logisch dat controvrsiël wtsvoorstlln nit mr bhandld zulln wordn. Ht is nu aan d Twd Kamr om t bpaln wlk wtsvoorstl tot controvrsil wordt vrklaard. En controvrsil vrklaard wtsvoorstl wordt vrvolgns uit d wtsgvingsprocdur ghaald. nim af; dit gldt voor ht collg van burgmstr n wthoudrs, voor d hl gmntraad n, blijkns n fusipiling, voor 96% van d inwonrs van Bussum. Vrdr hbbn d gmntradn van Naardn n Wsp hir nit unanim ovr bslotn n is gblkn dat dit voorstl ook in d Twd Kamr zr omstrdn is. i sum in Act Bus Ht zal duidlijk zijn dat Bussum dit n god ontwikkling vindt. Ht bidt d kans om voor d bstuurlijk tokomst van d rgio Gooi n Vchtstrk n btr voorstl t ontwikkln. D inwonrs van d btrokkn gmntn vrdinn dat. op YouTub d n go vastglg d vi p o n s word ussuminacglijk acti utub.com/b o.y Zovl mo w w w r a na sntati utub. Ga van d pr g la rs v toond op Yo o n ht vid Boorsma daar nu al nschapprs t ti. U vindt w d k o n o va daar nd opinion rdag staan t za f van d sco a n a rt. V Niuwspoo Hrwijr in acti. n Bussum in va n ld straatb Bussum gaat rvan uit dat ht G4-voorstl als controvrsil wordt bschouwd. Er is immrs gn draagvlak voor. D grootst gmnt wijst dz variant una- Bussum kist Bussum: spttrnd vrkizingsavond op 3 maart in Spant! n! stromn binn ptiti tllr van d n zich horn. D va m ro d w at is chtr Bussum la im 4500! D kans ru op al nu t aa t tgn d fusi st rhaald is op h ruimschoots acht al nt aa t di t da g. t rin zr groo inmiddls d rva krant lst, zo is z d u t da l, bij t.n n i mom dwongnfus nn, via gng k t ds st g ssum U kunt no mn of bij d Bu u aan d dur ko j bi di n d ssum sl Bu raad tsn in vrschillnd plaa op di, an av ar nn in ht in acti-c titi tvns tk p d u nt ku rt staat. Op 3 maa n-bussum! op station Naard in Spant! gmnthuis n wordt s avonds i tit p d n va D tussnstand t uur worndtkningn to ha l al : kt aa m bknd g tld! dn nog mg agochtnd tknd op zatrd l aa g gt Na b Ro Inwonr ti-caravan. d Bussum in ac j bi t rs s al r uu Bussumrs motn op d avond van 3 maart vooral nit thuis voor d tlvisi blijvn zittn om t wachtn op vrvr kizingsuitslagn waarbij BusBus sum nit aan bod komt. Kom in plaats daarvan allmaal naar Spant! D togang is voor ii drn gratis. Optrdn Bastiaan Ragas Bussum kist Bussum wordt n uitzondrlijk vnmnt mt topntrtainmnt, cultuur n inforinfor mati. Topartist Bastiaan Ragas bijt om zvn uur s avonds ht spits af mt n optrdn vanaf ht dak van Spant! Daarna zal burgmstr Schonmakr ht vnmnt officil opnn. D avond staat bol van d fstivitifstiviti tn. D inwndig mns wordt zkr nit vrgtn. Voor hapjs n drankjs is gzorgd. Tink Vrburg prsntrt Tv-prsoonlijkhid Tink VrVr burg trdt als gastvrouw op. Zij lidt d avond in god bann, stlt d artistn voor n praat all ondrdln aan lkaar. Schoolbands n Bussum-quiz Bussum kist Bussum bidt voor n idr wat wils. D middlbar scholn in Bussum hbbn hun bst acts afgvaardigd voor n optrdn. All Bussumrs mogn mdon aan d grot Bussumquiz. D Historisch Kring Bussum zal d zaal mt pittig vragn ht vuur na aan d schnn lggn. D bloning van d afvalrac is nit mis: n vrwnarrangmnt voor tw prsonn bij ht nig cht strrnrstaurant van Bussum, Soigné. Jron van dn Boom na Hrman Plij Cultuurhistoricus Hrman Plij gaat op zok naar d idntitit van Bussum n d tussnstand van d ptiti wordt bkndgmaakt. Er wordn kort films vrtoond n gdurnd d avond wordt grgld doorgprikt naar d uitslagn van d gmntraadsvrkizingn op tlvisi. Als klappr van d avond komt zangr Jron van dn Boom zingn. Evn na lf uur is ht fst tn ind. Ht complt programma van ht vr- Tkn d ptiti via: kizingsfst wordt dz wk op d wbsit van d gmnt Bussum gpublicrd. Vir ht vrkizingsfst Bussum kist Bussum mt ons m! Wij zin u graag op 3 maart in Spant!

13 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 12 Fusi? Er staat nog nits vast!

14 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 13 Waarom gn gdwongn fusi Bussum, Naardn, Wsp n Muidn vormn gn logisch ghl Dz fusi gaat Bussum gld kostn Grotr is nit altijd btr Uw gmntbstuur komt mr op afstand Dz fusi is gn lang trmijn oplossing Er is gn draagvlak ondr inwonrs Kom in acti. Tkn d ptiti via

15 Bussums Krant Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussum in acti! 3 maart: laat uw stm horn, tkn d ptiti! Bussum bruist op 3 maart van d altrnativ vrkizingsactivititn. Daarm willn w n strk signaal afgvn aan Dn Haag. En daarm virn w dat w n prachtig n krachtig gmnt zijn, mt n ign idntitit. En gmnt waar ht god lvn, wonn n wrkn is, ook zondr n gforcrd hrindling. Rood potlood Ook al zijn r in Bussum gn gmntraadsvrkizingn, ht rod potlood kan wl ghantrd wordn. Nit om t stmmn voor d gmntraad, maar om d ptiti tgn d fusi t ondrtknn. Er zijn altrnativ stmburaus ingricht in: Gmnthuis Bussum In ht gmnthuis kunt u tussn tot uur trcht om uw handtkning t plaatsn. Opn huis D gmnt Bussum houdt op 3 maart n bschidn opn huis. U kunt mt d Bussums raadsldn n ht collg van gdachtn wissln. Dat alls in n ontspannn n plzirig ambianc, mt n drankj voor d bzokrs n optrdns van d inmiddls vrmaard huisband van d gmnt. Nm grust uw kindrn m, want voor hn zijn r van tot uur luk workshops, ggvn door Nanny Blanc van Vrnissag. Togang n dlnam is natuurlijk gratis. Tot zins op 3 maart! Station Naardn-Bussum Hir kunt u d ptiti tknn van 7.30 tot 9.30 uur n van tot uur, ook als u nit in Bussum woont. D tus snsta nd van d ptiti w o avond rdt s s in Sp ant! b gmaa knd kt: all handt ningn ktot uur w dn no org m gtld! pagina 14 En uitgav van d gmnt Bussum, Postbus 6000, 1400 HA Bussum. Tl: (035) , 24 fbruari 2010 Gn gdwongn fusi! Bussum wil nit gdwongn fusrn mt Naardn, Muidn n Wsp. Daar zijn vl god rdnn voor. Op d raampostr aan ommzijd nomn w r zs. Hirondr staan z nadr toglicht. Bussum, Naardn, Wsp n Muidn vormn gn logisch ghl D combinati van dz vir gmntn is onlogisch. Sociaalgografisch vormn dz gmntn gn samnhangnd nhid n zij zulln dit ook nit wordn. Er is gn draagvlak ondr inwonrs n bij ht bstuur In 2007 hft bijna 96% van d Bussumrs zich uitgsprokn tgn n fusi van Bussum mt Naardn, Muidn n Wsp. Dit dd u in n fusipiling waarvoor d opkomst bijna 50% was; n uitslag om rkning m t houdn! Dat daarnaast d g- mntraad zich unanim hft uitgsprokn tgn n gdwongn fusi n samn optrkt in zijn strijd om dit wtsvoorstl van tafl t krijgn, mag n kan nit onopgmrkt blijvn! k m, Kom in acti, kij m! ls m n do gnfusi.nl l l gnfusi.hyvs.n on m/bussuminacti s Krant! Ls d Bussum Dz fusi gaat Bussum gld kostn D fusigmntn krijgn gzamnlijk mindr gld uit ht Gmntfonds dan nu idr af afzondrlijk. Ht is aannmlijk dat dit consquntis hft voor ht voorziningnnivau. Uw gmntbstuur komt mr op afstand In plaats van ht vrklinn van d afstand tussn ovrhid n burgr, ht zognaamd dichtn van d kloof, wordt d afstand alln maar grotr. En bstuur dat zich mot richtn op n gmnt mt vir krnn, zal zich mr vrschansn in ht gmnthuis. Grotr is nit altijd btr Schaalvrgroting is lang tijd bschouwd als oplossing voor problmn n lidd tot opschaling van ondr andr scholn, ziknhuizn n bankn. D nadln daarvan zijn inmiddls wl bknd. Dz fusi is gn lang trmijn oplossing In ht wtsvoorstl is gn rkning ghoudn mt d ontwikklingn in d rgio, zoals d positi van ht Gwst n van d gmntn Huizn n Wijdmrn. 5 maart: wrkbzok Twd Kamr Op 5 maart komn d ldn van d Twd Kamr hun licht opdon in d rgio. Dit bzok is n blangrijk momnt in d oordlsvorming van kamrldn. Ht mag n zal z nit ont ontgaan dat Bussum in acti is! d gmntn Bussum, Muidn, Naardn n Wsp. Ht wrkbzok wordt door d provinci Noord-Holland gorganisrd. Rondrit Ondrdl van dit bzok op d middag van 5 maart n hoorzitting ghoudn. Waarschijnlijk zal pas n wk van t vorn mr bknd zijn ovr d locati n ht tijdstip. D invlod van Bussum op ht strak gorganisrd programma is gring. Toch zal ht Bussums standpunt ook di dag duidlijk wordn nrgzt. band Vrvalln in vr mt val kabintd gmnt Bussum hft ook Wrkbzok D vast commissi voor Binnn lands Zakn n Koninkrijkrla tis van d Twd Kamr (com missi BZK) brngt op vrijdag 5 maart 2010 n bzok aan ht btrokkn gbid om daar n hoorzitting t houdn ovr ht wtsvoorstl Samnvoging van z krant: In ht hart van d str! at d fusi raampo voor uw raam. La ant n hang m t d kr t Haal d postr ui van Bussum m dwongn fusi g n n g t u zin dat! n n Wsp bnt Naardn, Muid kunnn n raam dri gmntn r d an d n va Inwonrs 49 n via (035) postr of bussuminacti mag dlnmn. D rout di grdn wordt is nog nit bknd. Hoorzitting Naast dz rondrit wordt rgns in schriftlijk commntaar glvrd op ht wtsvoorstl, vastglgd in n zinswijz di u kunt na nalzn op ondr Fusiniuws. Wdstrijd Vrij xprssi Wij ropn u op om cratif uw hart t latn sprkn. Laat ons wtn wat Bussum voor u b btknt in dz wdstrijd. Alls mag! U kunt wrkn mt foto s of mt tkst, u kunt n schild schildrij makn of n muzik- of to tonlstuk op film vastlggn of n film ovr Bussum makn. En dskundig jury slctrt d mooist of bst inzndingn. D prijsuitriking vindt plaats op 3 maart tijdns d altrnativ vrkizingsavond in Spant!. Kanshbbrs krijgn vooraf bricht. Stuur uw inznding (in gval van muzik of film op cd-rom) vóór 1 Tkn d ptiti via: maart 2010 naar d gmnt Bussum, t.a.v. Willm Hrdink, Brinklaan 35, 1404 EP Bussum. U kunt ook mailn naar of uw kunstwrk of cd-rom bij d bali van ht gmnthuis langsbrngn.

16 Bussums Krant Wonsdag 24 fbruari 2010 Vls: Rollstak Jumboburgrs 4 voor gram gram gram Salad: Sandwichcrm Vlswarnkoopj: Gbradn ghakt Royal Dinnr Pié van d wk: Hollands pi maandag: tartaardag wonsdag: ghaktdag vrijdag: shoarmadag 100 gram pagina 16 * Schad taxati * Ruitsrvic * ANWB Richtspcialist * Vrvangnd vrvor 1.49 Uw schad in profssionl handn Havnstraat 46c dinsdag: gpan.schnitzldag dondrdag: bifstukdag 1271 AG Huizn Tl.: in Naardn-Vsting DIJKSTRA, kurslagr Vrnissag Classic Fortntour Mackaylaan 46a tl Aanbidingn van wo t/m di cottag whit, ikn, krsn, tak mubln, bankn, Chins kastn, fautuils, thokn, vrlichting, houtn vlorn, lloydloom, spigls, tc. Maandag gslotn, dinsdag n dondrdag opn van uur, vrijdag opn van uur, zatrdag van uur, zondag opn van uur Cattnhagstraat 45-49, Naardn, tl. (035) , NABIJ T ARSENAAL 10% korting op vrhaald schads DAMES HEREN KINDEREN NERGENS GOEDKOPER! Door vakmanschap. VOOR STIJLVOL KNIPPEN EN EEN EERLIJK ADVIES Ws mondig, laat u nit sturn! H. v.d. Rijd Enrgistraat 13a 1411 AP Naardn Tlfoon Gnit nu van hrlijk grchtn van onz wintrs mnukaart 3 gangn vanaf 23,50 Ook spuitwrk van radiatorn, kukns, kastn n mubls in all gwnst klurn Naardn-Vsting Bussum St. Vitusstraat 2 Naardn-Vsting Maandag gslotn Laardrwg 50 Bussum Maandag gopnd Al voor 125,- xcl. pr prsoon. Min. 8 n max. 80 prsonn. Kijk voor mr informati op Daglijks gopnd vanaf 10 uur (kukn gopnd van 12 tot 21) Tl: Vrnissag Classic Fortntour; n ghl vrzorgd dagj uit U tort in n klassik auto, mt picknickmand langs d fortn van d Hollands Watrlini n u sluit af mt n hrlijk dinr in fort Wrk IV. Algmn advis- n procspraktijk. Advocatn voor ht bdrijfslvn n privé-prsonn. D VAN DORT ADVOCATEN advocatn n procururs D U vindt ons in ht Bdrijvnpark Gooimr-Noord. Gooimr 2, rst étag. Postbus AA Naardn Tl.: (035) Fax: (035) Voor mr informati: Vrnissag Dr Abraham Kuyprlaan 1a, Bussum (Fort Wrk IV achtr thatr Spant!) WARME KLEUREN IN KOUDE DAGEN? DE WINTERSCHILDER ZORGT ERVOOR Profssionl schildrwrk van plint tot plafond Spcialist in mooi wandafwrkingn Uw mubls als niuw door prfct spuitwrk Mt dri vstigingn in Huizn, Hilvrsum n Naardn kunnn w u nu nog btr van dinst zijn in nit alln niuw auto s, maar ook in gbruikt xmplarn. Uitraard staat ons profssionl tam altijd voor u klaar. In onz showroom of ons ruim occasioncntrum vindt u altijd n kur aan zéér schrp gprijsd auto s in all soortn n prijsklassn. Stuk voor stuk uitgrust mt d Frd Janssn srvic mt aantrkklijk btalingsvoorwaardn n d bst garantis. Graag tot zins in d showroom! Bl ons voor n afspraak! Altijd schrp prijzn! D bst garantis Uitstknd srvic Groot aanbod occasions Amstrdamsstraatwg 17 Naardn (ind. trrin Gooimr-Zuid) tl Vouwgordijnn vuil!!! Gordijnn vuil!!! S"#$%&'() Zwrink Naardn Tl: Bankhozn vuil!!!

17 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 17 Snak prviw: D Bussums Watrtorn BUSSUM - W liggn op schma. D oplvring staat gpland voor rgns in april. Nu wordt nog hard gwrkt aan d laatst afbouw n ht inrgln van installatis. Ht gaat vrijwl ghl zoals w haddn vrwacht. Ht plotsling faillissmnt van n van d aannmrs hft glukkig gn consquntis voor d bouw n d oplvring. Aldus n zlfvrzkrd Bob Custrs, samn mt Michil Haas d initiatifnmr van ht projct Watrtorn. Hij is r stvig druk m, maar voor n snak prviw voor d lzrs van d Bussums Krant maakt hij zkr vn tijd. D rondliding lidt ons door wat straks ht duurzaamst kantoorgbouw van Ndrland is. Naast d volldig grnovrd watrtorn uit 1897 is n complt niuw gbouw vrrzn. Ht trrin lvrt straks 3500 m 2 ondrkomn aan bdrijvn. Ovrigns tot op d laatst virkant millimtr uitvrkocht. En w hbbn zlfs nog n lijstj mt gïntrssrd partijn voor als r onvrwacht huurdrs uitvalln, aldus Custrs. D officiël opning staat voor bgin juni in d agnda. En twd fstj volgt mdio sptmbr, dan kunnn all huurdrs zichzlf prsntrn aan d ign rlatis. Bob Custrs: Ht gaat vrijwl hlmaal zoals w haddn vrwacht. Fot o s: Christian Pf i f f r Bovnin d torn. Kantoorruimt mt schittrnd uitzicht. Kantoorruimt in ht paviljon naast d watrtorn. Bzt, tot op d laatst virkant mtr. Duurzaamhid. Ondr mr mt ht gslotn watrsystm. D blauwdruk van all lidingn. Bussums histori bijna to aan n twd lvn.

18 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 18 Dondrdag 25 fbruari KVG-oc htnd Jos Ktlaar vrtlt ovr d natuur op IJsland. Aanvang: uur in D Slop aan d Brinklaan 42 in Bussum. Ldn btaln 0.50 uro, donaturs 2,50 uro n nit- ldn 3 uro. Vrijdag 26 fbruari Ka m r m u z i k Ht nsmbl Yosu Ramajo, Artaga n Canstanca van Ojn brngn klassik kamrmuzik in ht zorgcntrum Goois Warand. Op ht programma staan wrkn van ondr andr Tlmann, Mozart n Schumann. Aanvang: uur aan d Mznlaan 19. Ook bzokrs van buitn ht zorgcntrum zijn wlkom. Entr: 3 uro. Schildrn in d voorja arsvakanti Kindrn tussn d 6 n 12 jaar oud kunnn schildrn bij Atlir Klin Daan in Bussum. Tijd: van tot uur. Kostn: 15 uro, inclusif matriaal n drinkn. Inschrijvn kan bij Danill Jasprs op of mail naar Thatrvoorstlling Ghtto Stichting Naardns Podium brngt d jongrnproducti Ghtto, opgvord door Thatrhuis Marc van Dril uit Baarn. D voorstlling is t zin op 26 n 27 fbruari n op 5 n 6 maart in ht Klin Arsnaal t Naardn, Kooltjsbuurt 1. Kaartn kostn 7,50 voor volwassnn n 5,- voor jongrn tot 18 jaar. Rsrvrn kan tlfonisch via , of Zatrdag 28 fbruari Tr ainn voor Goois Wandlvirda ags AV Tmpo gaat wr trainn om god voorbrid t zijn voor d Goois Wandlvirdaags di wordt ghoudn van 16 tot n mt 19 juni. Mtrainn kan op zatrdag om 9.00 uur. Vrtrk is bij ht clubgbouw aan d Voormulnwg 24D. Aanmldn kan bij Paula Smits, door na uur t blln mt: of mail naar avtmpo.nl. Dondrdag 25 fbruari uur Nic o l a a s ki k k r n d Pr i n s s va n Ca n a da Poppnthatr Sirt van dn Brg splt dz voorstlling, naar d vrhaln van Jantin Buisman, voor kindrn vanaf 4 jaar. Kaartjs kostn 8 uro. Opa s, oma s n klinkindrn btaln 6,50 uro. Hansj, Pansj is n vrolijk n klurrijk voorstlling. Agnda Bussum n Naardn Zondag 29 fbruari Zangrs Marjolin Ln Marjolin Ln trdt zondagmiddag op in jazzclub Langs d Lijn. Zij wordt bglid door pianist Harry Happl, bassist Frans Bouwmstr, drummr Gunnar Graafmans n trompttist Koos van dr Hout. Ht optrdn is van tot uur aan d Hrnstraat 43 A in Bussum. Nit-ldn btaln tin uro. Splltjsmiddag Pa l m p i t In wijkontmotingscntrum D Palmpit wordt n splltjsmiddag voor jong n oud ghoudn. Aanvang: uur. Entr is 1,50 uro, inclusif consumpti. WOC D Palmpit is t vindn aan d Kokoklaan 3 in appartmntncomplx D Hul. Klassik concrtn In hotl Jan Tabak wordn d komnd tijd divrs klassik n licht-klassik concrtn ggvn. D aftrap is zondag om uur. Acht pianistn van ht Scarbo Pianistn Collctis spln hun favorit pianostuk van Chopin. Kaartn kostn 15 uro of inclusif maaltijd 30 uro. Informati bij Jan Tabak, d hr Postma: of ga naar Maandag 1 maart Buddy training Vrsa Buddyzorg Gooi n Vchtstrk start in maart mt n niuw Buddy Training. Buddy s bidn hulp aan mnsn mt n rnstig chronisch of lvnsbdrignd aandoning. Voor niuw buddy s is r n training van dri zatrdagn in maart. Aanmldn via: of mail naar: Vrijdag 26 fbruari uur Hansj, Pansj Hansj, Pansj is n vrolijk n klurrijk voorstlling voor kindrn van 2,5 t/m 5 jaar mt tw poppn n één actur. En voorstlling mt vl grapjs, hrhalingn n nvoudig bwoordingn. Mt gitaarmuzik. Na d show van poppnthatr Hans Schon is r limonad n wordt r gknutsld. Kindrn btaln 8 uro, volwassnn gratis ntr. Zatrdag 27 fbruari uur Ht Rod Kipptj Ron Holst vrtlt ht vrhaal van ht Rod Kipptj, dat op n dag graankorrls vindt n daar n lkkr brood van wil bakkn. Nimand wil haar daarbij hlpn. Ron Holst is n rasvrtllr n d poppn waar hij m vrtlt zijn gmaakt van bolltjs wol. D kindrn mogn actif mdon. Gschikt voor kindrn van 3 tot 9 jaar. Entr: 5 uro. Cur s u s z l f v r d d i g i n g Op maandag start in Wijzr aan d Landstraat 80 d cursus Combi-fight voor jongns van grop 7 n 8 van d basisschool. D jongrn lrn divrs tchnikn, zoals trappn n stotn n ho z zich uit omarmingn motn bvrijdn. Ondrwrpn zoals pstn op school, vandalism n mishandling komn aan bod. Aanvang: uur. Kostn: 52 uro voor 6 lssn van 1,5 uur. Aanmldn: Lz i n g o v r va arvakanti Fr ankrijk Ptr Muldr gft n lzing ovr vaarvakantis in Frankrijk. Aanmldn via naardnbussum.nl of bl lzing stichting lusklo Claudia d Raadt vrtlt alls ovr d stichting Lusklo Zambia di zij samn mt n vrindin in 2004 hft opgricht. Ht bvordrn van d zlfrdzaamhid n d ign vrantwoordlijkhid van d lokal bvolking is blangrijk voor d stichting. Aanvang: uur in d Spighlwijck aan d Ipnlaan 354 A in Bussum. Aanmldn: Politik c afé In vrband mt d gmntraadsvrkizing is r n politik café in d Hilvrsums Mnt. Aanvang: uur in wijkcntrum D Kruisdam. Collct Jantj Bton D jaarlijks collct voor Jantj Bton wordt van 1 t/m 6 maart ghoudn. D hlft van d opbrngst gaat naar d collctrnd jugdorganisatis, d andr hlft naar Jantj Bton. Dinsdag 2 maart Expositi in D Pa l m p i t Janny Minkus n Btty van Doorn xposrn in wijkontmotingscntrum D Palmpit. Minkus schildrt voornamlijk landschappn n blomn. Van Doorn wrkt mt vrschillnd tchnikn, zoals hout n collags. Sinds sptmbr vorig jaar gft zij ook wklijks ls in D Palmpit, ook haar cursistn xposrn. D tntoonstlling wordt gopnd om uur aan d Kokoklaan 3 in Bussum. Fi l m avo n d bij D Sc hakl Transition Towns Naardn-Bussum hft wr n spraakmaknd do- Programma Elckr Thatr Lang Hul 149 G, Bussum Rsrvrn via: of Zatrdag 27 fbruari uur Op n Po d i u m I d r s El c k r Idr vird zatrdag van d maand is r Idrs Elckr, n opn podium voor idrn van 14 tot 96 jaar di its op ht podium wil brngn. Voor dichtrs, cabartirs, acturs, dansrs, zangrs, muzikantn n all andr podiumkunstnaars van all nivaus. Dz kr mt ondr andr d vocal grop Good Company uit Bussum n David Gronvld mt cabart. Entr 6 uro. Zondag 28 fbruari uur Tr u g s p lt h a t r m t th a t r Dr a a d Thatr Draad maakt trugsplthatr n splt d vrhaln di ht publik vrtlt. Mt zo min moglijk middln n mt optimaal improvisatitalnt zttn d acturs n muzikantn d vrblding aan ht wrk; daar is alls moglijk. Familivoorstlling vanaf 8 jaar. Entr: 12 uro. cumntair uitgzocht. Dit maal wordt d film Th Powr of Community; how Cuba survivd pakoil gdraaid.d film gaat ovr d aanpassingn di in Cuba tot stand kwamn nadat d Sovjt Uni uitn vil. D film wordt gdraaid in W.O.C. D Schakl. D film start om uur. Wonsdag 3 maart Basiscursus ELW Mariann n Joop van dr Kooij van praktijk D Cirkls startn mt n basiscursus Emotionl Lichaamswrk n vrdr vrdiping. Locati: d aula van basisschool D Hokstn, Brmstraat 1. Bl voor informati: Expositi Bruni Hink Bruni Hink xposrt d komnd wkn bij Art Gallry Busarts aan d Huizrwg 9. D galri is gopnd van dinsdag t/m zatrdag van tot uur. D xpositi is ingricht omdat Hink wrd gïntrviwd voor tlvisi. D uitznding van Tijd voor Max is wonsdag 3 maart t zin om uur. Dan vrtlt z ovr haar schildrijn n xpositi bij Busarts. Fi l m g ro p Bolltj Rolltj Bolltj Rolltj Kindrtonl start n niuw filmgrop n is op zok naar jongrn tussn d 8 n 12 jaar di m willn spln in n film. Er wordt gwrkt mt n dcor, maar r wordt ook op locati gfilmd. D kindrn bdnkn hun ign tkstn. D rst ls is tvns gratis profls. Opgvn kan via of bl Bob Kstloo op D lssn lopn tot ind juni n wordn ghoudn van tot uur in d Vitusschool aan d Sint Vitusstraat 2 in Bussum. Muzik voor d allrklinstn D cursus Muzik voor d allrklinstn start wr op wonsdag 3 n dondrdag 4 maart. Oudrs of grootoudrs kunnn samn mt hun (klin)kind mdon. Er wordt gzongn n gdanst. Er zijn 8 lssn van 60 minutn. D kostn zijn 68 uro, inclusif lsmatriaal. Aanmldn kan bij docnt Karin Brunt op of kijk op www. dnmmuzikschool.nl. Workshop zokn intrnt Biblitohk Naardn-Bussum gft n workshop ovr ht zokn naar informati op intrnt voor gvordrdn. Tijd: van tot uur. Ht tarif is 12,50 voor abonns n 17,50 uro voor nit-abonns van d bibliothk. Aanmldn kan bij d bib, via of bl mt advrtnti Ruilburs votbalpl a atjs In d sportkantin van SDO, aan d Dr. Abraham Kuyprlaan, wordt n ruilburs voor d votbalplaatjs van Albrt Hijn ghoudn. D burs is van tot uur. Ook wordn r dan 3 niuw plaatjs uitgdld. Klding vrkoop n modshow Harry Krkhofs Modhuis uit Valknswaard houdt n modshow n kldingvrkoop voor sniorn. Gratis togang. D show is van: 9.30 tot uur. Idrn is wlkom in d hal van appartmntncomplx D Hul aan d Kokoklaan 3 in Bussum. Dondrdag 4 maart Cursus Christusmystik va n Paulus In d cursus D Christusmystik van Paulus wordt n poging gdaan om d mystik vrbondnhid tussn apostl Paulus n Christus t vrhldrn. D cursus bstaat uit dri bijnkomstn van andrhalf uur in d Krknraadkamr van d Rmonstrants krk aan d Koningslaan 2B in Bussum. Opgvn kan via: of bl mt Wrba arhidstr aining Mnsn mt n lichamlijk n gstlijk bprking kunnn mdon mt d wrbaarhidstraining. Aan d ord komn zakn zoals n -zggn, pstn, zlfvrtrouwn n zlfvrddigingstchnikn. D cursus bstaat uit 6 lssn van 1,5 uur. Aanvang: uur in Wijzr aan d Landstraat 80. Aanmldn: Afrika-cursus D Volksunivrsitit start n cursus van dri avondn ovr Afrika; ht continnt van vuur, bziling n wijshid. Aanmldn: of Formulirnsprkuur D aanslagn van d gmntblasting n Watrnt komn ook dit jaar wr binnn. D mdwrkrs van ht Formulirnsprkuur hlpn all inwonrs van Bussum n Naardn mt n laag inkomn (bijstandsnivau) bij ht invulln van d kwijtschldingsformulirn. Inlopn kan idr dondrdag van tot uur op d Huizrwg 54 in Bussum. Int r o d u c t i bu i k d a n s n Roos Blinfant gft n introducticursus buikdansn van 13 lssn in Bussum. Aanmldn kan door t blln mt Roos op: of via Opgvn: Mr agnda op

19 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 19 Rsrvrn: Brdiuswg 1, Bussum. Filmntr: 7,50 n kindrfilms 5,- tnzij andrs vrmld. En zwangr n mishandld tinrmisj probrt haar lvn n niuw wnding t gvn. SNEAK PREVIEW di 2 mrt En glodniuw film voor brd publik. Gaat binnnkort in prmièr. Stds mr bzokrs pakkn dz voorstlling idr wk m. Entr slchts 5,50. SPECIALS CURSUS KIJKEN NAAR FILM Gmnt wo 3, 10, 17, 23, 31 maart n 7 april, aanvang 20.00u Dz sri mt boind filmfragmntn n inspirrnd tolichting is op vlr vrzok op hrhaling. Op brd schrm in d bovnzaal. En abonnmnt voor all zs avondn kost 60.-, voor CJP/65+/vrindn FHB CAPITALISM: A LOVE STORY wo / do / vr / za n di Mt Capitalism: A Lov Story maakt Michal Moor n aangrijpnd n humoristisch portrt van ht 21-uws kapitalistisch systm. DAS WEISSE BAND do / za / zo , ma n wo In Das Wiss Band spln aan d vooravond van d rst Wrldoorlog, in n schijnbaar gmodlijk protstants Duits dorp, gwlddadig incidntn. Zijn di ht gvolg van n paar kwaadaardig individun of van d vijandigr wordnd samnlving? KLASSIEKERS UIT DE FILMGESCHIEDENIS za / zo Filmknnr Jan Minkus slctrd tw krachtig Duits mstrwrkn. Zatrdag d klopjacht op n criminl waar idrn bij btrokkn raakt. Zondag tw mannn op d grns van ht kapitalistisch wstn n ht voormalig Oostblok. Op brd schrm in d bovnzaal. Togang pr film 5,50. Prcious Das Wis Band MICMACS À TIRE-LARIGOT wo / vr / za / zo / ma Niuwst film van d makr van Améli is n hilarisch vrhaal ovr n kansloz man di tgn d machtig wapnhandl vcht. NORTH BY NORTHWEST ma En van Hitchcock s bst films, mt Cary Grant als Nw Yorks rclamman di onvrwachts wordt ontvord. PARQUE VÍA vr / za / zo Parqu Vía is ht intrigrnd (n prijznwinnnd) dbuut ovr n nzam conciërg in Mxico-stad wins bstaan ingrijpnd vrandrt. PRECIOUS vr / za / za / zo / / Prcious is n aangrijpnd film. Kindrfilms PETTSON & FINDUS: DE VERGETELINGETJES wo / za / zo Luk loss avonturn van dz oudrwts charmant animatifilm, dl vir. Voorstllingn Spant! Javir Guzman Zatrdag 27 fbruari, uur In zijn show Por Dios schuwt Javir Guzman gn nkl risico. Vrborgn n kwtsbaar in d buitnwrld, maar hij hrst n rgrt op ht tonl. D Varknsfabrik Zatrdag 27 fbruari, uur Tw vrindn kizn in hun tinrjarn n andr bstaan. Eén van hn wordt maffiabaas, d andr wordt door d ghim dinst gdwongn t infiltrrn in dins kringn n zich op t wrpn als vrtrouwling. intrmzzo Zondag 28 fbruari, uur intrmzzo is absurd vocal comdy op z n bst, dat Th A-Tam dot vrblkn tot B- acturs, Indiana Jons vrwijst naar n cursus kantklossn n Jams Bond. U hoort n zit bknd filmmuzikklassikrs n hldn van ht witt dok in n a-capllafst van hrknning, maar dan nt vn andrs. Gmnt Politik Forum Buitn vrantwoordlijkhid van d rdacti Vrkizingn n d kuz G2 of G4 En pats!!!, daar knald d rgringscoaliti uitn. Vrschillnd agnda s kondn nit mr tot lkaar wordn gbogn, ho dicht n oplossing ook nabij was. Gn ondrling vrtrouwn mr n lkaar gn ruimt gunnn in ht licht van d gmntraadsvrkizingn zijn d oorzaak. Grot mannn n vrouwn mt n t klin oplossnd vrmogn. Hirdoor zijn ook vl vraagstukkn naar d tokomst doorgschovn. U als kizr mag nu aan d bak. Tw maal dit jaar naar d stmbus. Hlaas kunnn d gmntraadsvrkizingn van 3 maart nu in ht tkn staan van n voorrond voor d vrkizing van d Twd Kamr ind mi D VVD gaat rvoor. Op landlijk nivau zijn r, glt op d opinipilingn, 3 of 4 partijn nodig om n rgring t vormn. Doordat nkl partijn d PVV uitsluitn bhoort n zaknkabint of n mindrhidskabint, zoals in d Scandinavisch landn hl normaal is, doch ook in Ndrland succsvol bprofd, zr tot d moglijkhdn. D stabilitit van ht bstuur nmt door dit alls in Ndrland nit to. En rgrakkoord waarin all bzuinigingsopratis di nodig zijn tot in dtail grgld zijn, zal lidraad motn zijn, aangzin andrs n vchtkabint ontstaat. En n andr btknt n lang formati n n lang oponthoud voor dringnd noodzaklijk maatrgln. Dit komt hrstl van d conomi nit tn god. D komnd maandn wordn controvrsiël zakn nit mr bhandld door kabint n Twd n Erst Kamr. D kuz G2 of G4 of G3 valt fitlijk ook ondr dz gdragsrgl, glt op ht zr controvrsiël (lokal) karaktr van n uitindlijk bsluit. Kunnn n kabint n n Twd Kamr, di zr strk qua samnstlling zulln wijzign n strk vrdld rgio n n unanim tgn n G4 zijn Bussum tot n G4 dwingn. Ht is in d Ndrlands politik nog nit rdr vrtoond bij gmntlijk samnvogingn. D VVD dnkt ook nu van nit n zal mt d collga-raadsfractis r alls aan don om tot n btr samnhangnd indling van d rgio Gooi n Vchtstrk t komn. In Bussum is gn sprak van vrschillnd agnda s: EENDRACHT MAAKT MACHT. Jan Zgring Haddrs Fractivoorzittr VVD Bussum

20 Wonsdag 24 fbruari 2010 Bussums Krant pagina 20 t Wsprplin is n sfrvol, druk bzocht rstaurant, voor lunch n dinr, in hartj Wsp. Daarnaast zijn wij d vast catraar van Fortiland Pampus, waar wij van april t/m oktobr 6 dagn pr wk d lunch vrzorgn voor passantn n buitn d opningstijdn vrzorgn wij hir divrs grot vnmntn. Wij zijn op zok naar n fulltim zlfstandig wrknd kok n naar parttim bdinnd prsonl LAARWIJK Laardrwg 49 tl Dondrdag 25 maart Intrntlssn van 14 tot 16 uur. SPIEGHELWIJCK Ipnlaan 354a tl Zs lssn voor 15,-. U dint wl nig knnis van d computr t hbbn, n thuis hft u n computr mt n intrnt aansluiting. Aanmldingn graag schriftlijk t.a.v. G. Maandag 1 maart is r n lzing door Claudia d Raadt ovr Stichting Lusklo Zambia. Dz stichting hft zij samn mt n vrindin in 2004 opgricht. Bid dams zamln gld in n gaan rglmatig in d wijk van Ril, mt uw naam, adrs n tlfoonnummr o.v.v. intrnt ls. Wonsdag 31 maart is r wr n luk Paasbingo. Aanvang uur. Kaartn 0,50 pr stuk, ntr 0,50. (op ign kostn) naar Zambia om d voortgang van ht projct t bkijkn. D lzing bgint uur, ntr 3,- U kunt zich aanmldn bij d gastvrouwn om zkr t zijn van n plkj. voor zowl binnn als buitn ons rstaurant. Bschik jij ovr voldond rvaring/papirn, stuur j cv naar PALMPIT Kokoklaan 3 Tl Komt u ns n gzllig kopj koffi bij ons drinkn. En als u in d stmming bnt kunt u altijd, vanaf uur, mt n van d gastvrouwn n praatj makn. Of mt andr gastn natuurlijk. Wlkom! Bij d cursussn zijn nog nkl plaatsn vrij bij yoga n Mr Bwgn voor Oudrn. Ook bij bridg op maandagochtnd (gvordrdn) is nog plaats. AKTIE wonsdag t/m vrijdag (bijna) all pannnkokn 5 uro Opningstijdn: Wo. t/m za. vanaf uur. Zo. vanaf uur. Kukn sluit om uur. Maandag n dinsdag gslotn. Stichts End PK Ankvn Tlfoon Fax Ls d krant van Bussum ovral! Gratis digitaal abonnmnt op UIT-WIJK Dr. Schapmanlaan 10 tl WIJZER Landstraat 80 Tl / b.g.g (Vrsa) Yoga voor 55+. Op dinsdagochtnd zijn r tw gropn 55+ yoga, op bid gropn is wr plaats voor niuw dlnmrs. D 1 ls is van Maandag 1 maart combi-fight voor jongns jaar. Zs lssn voor 52,-. Dondrdag 4 maart wrbaarhidstraining voor mnsn mt n lichamlijk n gstlijk bprking. Zs lssn voor 52,- tot uur n van tot uur is d 2 grop. Komt u grust ns langs om n profls m t don! Mr informati bij Sabin Kuprus. Wonsdag 17 maart Strss adrnalin training voor vrouwn 21+. Dri lssn voor 57,50. Voor informati n aanmldingn kunt u blln mt Vrsa Wlzijn, Moniqu Duurland, tl EEN TELEFONISCH VERKOPER HEEFT MIJ ONGEVRAAGD EEN CON- TRACT GESTUURD. ZIT IK ERAAN VAST? Tlfonisch vrkoprs kunnn rg aandringn. Misschin stmd u to mt ht ontvangn van nadr informati n krg u n contract in d bus. Wilt u nit mr lastiggvalln wordn? Dat kan door u t rgistrrn in ht wttlijk Bl-Mij-Nit-rgistr, En vrkopr mag dan gn tlfonisch contact mr mt u opnmn. Komt u r alln nit uit, dan kan Vrsa Wlzijn u hlpn bij ht inschrijvn in dit rgistr. Ook voor nadr informati n advis ovr d rgls bij tlfonisch vrkoop kunt u contact opnmn mt Vrsa Wlzijn. Mr informati: Vrsa Wlzijn, Tink van dr Tol, Huizrwg 54 Bussum, Tl Altijd 250 occasions op voorraad. Bkijk ons volldig aanbod op svalaauto.nl D mooist VolVo occasions! altijd n complt aanbod company cars n slctd UsD cars Gérarititn Bknd Bussumr Gérard Buhr vrtlt. Jaap Gidding in Larn n Bussum (035) SELECTED USED CARS (12 maandn garanti) Volvo C Advantag / / Gold mtallic / Volvo C Momntum/Sason-lin / / Blauw mtaal / Volvo S (140 pk) Drivrs Edition/RTI / / Zwart mtaal / Volvo S (140 pk) Drivrs Edition / / Rood mtaal / Volvo S80 2.4D (163 pk) Momntm/Mobility/RTI / / Zilvr mtaal / Volvo V Edition I Businss Lin / / Rood mtaal / Volvo V (140 pk) Edition/Automaat / / Zilvr mtaal / Volvo V50 1.6D Edition I/Disl / / Blauw mtaal / Volvo V50 2.0D Edition II Plus lin/rti/disl / / Elctr. silvr / Volvo V Kintic/Navigati / / Oystr gry / Volvo V70 2.5T Momntum/RTI/Gartronic / / Zwart mtaal / Volvo XC70 D5 Momntum/Mobility/Gartronic / / Sashll mtaal / USED CARS (6 maandn garanti) Volvo S D / / Grijs mtaal / Altijd 250 occasions op voorraad. Bkijk ons volldig aanbod op svalaauto.nl D mooist VolVo occasions! altijd n complt aanbod company cars n slctd UsD cars Volvo S40 1.9D Europa/Navigator / / Zwart mtaal / Volvo S (140 pk) Edition / / Blauw mtaal / D garanti is van topassing bij n aankoopprijs van 4500,- of hogr Svala Auto Wsp, Nijvrhidslaan 1, Wsp T (0294) Svala Auto hft tvns vstigingn in Almr, Haarlm, Hillgom, Hoofddorp, Katwijk, Lidrdorp n Zaandam. 24 maandn garanti* *Vraag naar d voorwaardn Voor d lk is dz aanhf nitszggnd, maar voor d kunstknnr (n dat zijn r toch nog hl wat in Bussum n Naardn) is d naam Jaap Gidding ( ) n bgrip. En wat dot, om t bginnn, Jaap in Larn? In ht onvolprzn Singr Musum loopt momntl n admbnmnd kurcollcti van ultim Ndrlands uitingn uit d Art Nouvau (Jugndstil) n Art Déco priod. Singr is altijd al bromd om zijn mt zorg n balans vrzorgd tntoonstllingn, mt als voordl dat dz klin, maar toch vlzggnd zijn. En daar in Larn kunt u nkl wrkn van Jaap Gidding aanschouwn. Bromd is dz kunstnaar o.a. om zijn ontwrpn voor tapijtn n bkldingsstoffn. Gidding hft grot faam vrworvn mt ht opniuw aankldn van ht Tuschinski thatr in Amstrdam. Op d foto zit u n kld van Gidding in dz Tuschinski-stijl. Maar ook glas, aardwrk, schildrijn n mubls zijn aan Giddings crativ brin ontsprotn. Ga naar Larn kijk n bwondr! En wat dot Bussum i.v.m. Jaap Gidding? Nou, hir in ons dorp Bussum ligt n groot dl van Jaap Giddings rfgod! D chtgnot van mijn laatst bst vrind is d klindochtr van d Grot Jaap! En zij n haar man plus kindrn wonn nu nmaal in Bussum! Na n hoop gdo in d famili is alls wat nog van Gidding aanwzig was in haar bzit gkomn. Dus ik kan m af n to vrgapn aan glaswrk (unik), n stapl bordn (unik) door Gidding ontworpn voor Godwaagn, n tintal schildrijn n wat andr zakn. Maar hl blangrijk voor d kunstgschidnis is d aanwzighid van talloz ontwrptkningn én n aantal foto s van o.a. Gidding in zijn wrkplaats! Ik zal probrn nkl van dz zldzaamhdn t fotografrn n u r kond van t don!

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Museum van de Twintigste Eeuw - Hoorn JAARVERSLAG

Museum van de Twintigste Eeuw - Hoorn JAARVERSLAG Musum van d Twintigst Euw - Hoorn JAARVERSLAG 2013 1 Gwldig, hlmaal supr, n fst dr hrknning Hrknbaar. J jugd komt hlmaal trug. Mooi tntoonstllingn! Wat is ht luk hir, voor oudrn vl hrinnringn n voor jongrn

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie