Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen:"

Transcriptie

1 Kompas op IJburg Conceptplan 23 januari 2014 MV Wat is Kompas op IJburg? Kompas op IJburg is een proces waarin bewoners, ondernemers, gemeente, stadsdeel, toekomstige bestuurscommissie, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, projectbureau, Waternet en andere geïnteresseerde partijen, zo goed mogelijk samenwerken om tot een optimale (jaar)planning en (jaar)begroting te komen voor de wijk IJburg en diens 5 buurten: Steigereiland, Haveneiland-West, Haveneiland-Oost, Rieteilanden en Eiland Zeeburg. Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen: 1. Er bestaat een breedgedragen consensus (wereldwijd) over het feit dat de klassieke, hiërarchische aansturing aangevuld moet worden. Echter niemand weet exact waarmee, maar steeds terugkerende begrippen zijn: participatie, van onderop, horizontaal, van klein naar groot, lokaal, buurtgericht, etc In Amsterdam-Oost is al veel beweging en participatie is niet nieuw. Er zijn gebieds- en buurtplatforms, veel lokale gesprekken, de 'coalitie van IJburg' en er is gestart met de buurtbegroting. Allemaal bewegingen richting meer en beter participatief beleid voeren. 3. Daarop voortbouwend is er behoefte aan een verscherping van de visie op de toekomst. Hierbij kunnen experimenten worden uitgevoerd om een zich ontwikkelende visie te toetsen en verder te laten groeien. 4. IJburg wordt gezien als een wijk waarin de omstandigheden zodanig zijn dat een experiment een grote kans van slagen heeft. 5. T/m september 2013 was Stef Spigt op IJburg actief als marktmeester 2. Hij had veel parate kennis en legde overal verbindingen en dwarsverbanden. Zijn vertrek vraagt om een nieuwe, andere aanpak om op IJburg zaken voor elkaar te krijgen. 6. Een van de grootste uitdagingen op IJburg is de optimalisatie van de samenwerking van alle betrokken partijen. De focus in Kompas op IJburg ligt daarom: eerst op het bevorderen van de samenwerking, èn als tweede op het prioriteren, plannen en begroten. 7. Het experiment moet veilig zijn, en geen verwachtingen creëren die niet reëel zijn. Kompas op IJburg is ontstaan binnen het bewonersnetwerk IJburgDroomt-IJburgDoet, maar is ontwikkeld in nauwe samenwerking en met steun van Stadsdeel-Oost. 1 Veel partijen houden zich inmiddels bezig met deze vraag. Een Amsterdamse denktank probeert zo concreet mogelijk in te vullen hoe de alternatieve wereld er uit zou kunnen zien. Zie 2 Bij het afscheid van Stef is door bewoners een tijdschrift gemaakt, waarin geprobeerd is om een document te maken van zijn werkwijze. Zie 1 van 12

2 Kompas op IJburg start voor de eerste keer in januari De intentie is om het proces jaarlijks te herhalen en waar mogelijk uit te breiden. In 2014 zullen bewoners en Stadsdeel-Oost de voornaamste deelnemers zijn. Het streven is om in de daarop volgende jaren meer relevante partijen te laten participeren. In Kompas op IJburg wordt onderscheid gemaakt tussen doelen en voorstellen: Een doel is een wens, behoefte, verlangen of droom van een persoon of een groep t.a.v. de samenleving, de openbare ruimte of de wijze waarop het beheer georganiseerd is. Dit kan een wens zijn tot een verbetering (verandering) of juist een wens tot verduurzaming (behoud). In de eerste situatie zal het veelal de oplossing van een concreet probleem betreffen. Een voorstel is een plan om iets te doen om de toestand van/in de buurt te beïnvloeden (behouden of veranderen). Dit kan betrekking hebben op activiteiten die doorlopend plaatsvinden (zoals onderhoud) of activiteiten die een projectmatig karakter hebben. Voorstellen zijn per definitie nog niet geaccordeerd. Voorbeeld 1 Een doel kan zijn om bewoners in de buurt van hun woning direct gebruik kunnen laten maken van het water. Een bijbehorend voorstel is het ontwerpen en aanleggen van steigers. Voorbeeld 2 Doelen kunnen zijn: meer jongeren in contact brengen met de natuur, en zinvolle dagbesteding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Een bijbehorende voorstel is dan bijv. het oprichten van een boerderij op IJburg, waar natuureducatie wordt gegeven en waar dagbestedingsplekken worden aangeboden. Deelnemers kunnen op de volgende twee gebieden bijdragen: Creëren Deelnemers kunnen helpen bij het opstellen of verbeteren van een doel of een voorstel. Prioriteren Deelnemers kunnen helpen prioriteren: het ordenen van doelen of voorstellen op volgorde van belangrijkheid of urgentie. In Kompas op IJburg kiezen we ervoor om m.b.t. de voorstellen de nadruk te leggen op het creëren, en minder op het prioriteren. Doelen Voorstellen Creëren ja Ja Prioriteren ja Minimaal 2 van 12

3 Argumentatie: heel algemeen zou gesteld kunnen worden dat prioriteren leuk is, omdat het voor de deelnemers een concrete uitkomst is. Heel plat gezegd: mensen houden van lijstjes en winnaars. Er zijn echter ook twee overwegingen om het m.b.t. voorstellen niet te doen: 1. De verantwoordelijke bestuurders moeten een eigen afweging kunnen maken. Ze kunnen tal van redenen hebben om af te wijken van de stem van het volk. Ze hebben doorgaans een bredere blik, hebben oog voor lange termijn doelen, afspraken met andere partijen, partij-politieke belangen, professionele kennis, etc. Hun beslissingen kunnen daarom afwijken. Om teleurstellingen te voorkomen, moet prioritering door de burger niet voorop worden gesteld. 2. De kracht van het betrekken van bewoners en ondernemers is de lokale kennis, de kunst om dwars te kijken, out-of-the box denken, onverwachte verbanden kunnen leggen, eigen creativiteit, etc. Dat moeten we aanspreken. De nadruk moet daarom niet liggen op competitie TUSSEN de voorstellen (vechten om een afgebakend budget), maar op het proberen om zoveel mogelijk door samenwerking en nieuwe verbanden meer voorstellen gerealiseerd te krijgen. Fasering van Kompas op IJburg 2014 In 2014 bestaat het proces uit 2 fasen. Fase 1. Focus op doelen (opstarten doelenbarometer) Deze fase loopt van do. 23 januari t/m wo. 19 maart. In deze fase werken we aan het in kaart brengen van de dromen en doelen m.b.t. IJburg, inclusief prioritering. Fase 2. Focus op voorstellen voor 2015 Deze fase loopt globaal van 1 april t/m 30 juni. In deze fase ligt de nadruk op het creëren en verbeteren van voorstellen voor activiteiten die op IJburg uitgevoerd kunnen worden. Vooral tijdens fase 1 wordt een online tool gebruikt om gegevens te verzamelen en te structureren. Het handigst lijkt om dit in Hallo IJburg (www.halloijburg.nl) te integreren. Fase 2 zal vooral bestaan uit bijeenkomsten, omdat in deze fase de nadruk meer ligt op inspiratie en creativiteit. 3 van 12

4 Fase 1: Focus op doelen (januari maart) In deze fase worden de doelen voor IJburg zo helder mogelijk beschreven in gewonemensen taal. Er wordt aandacht besteed aan wat nu al goed is op IJburg, en daarom behouden zou moeten worden. En er wordt aandacht besteed aan wat er nog niet zo goed is, en daarom verbeterd zou moeten worden. Iedereen krijgt de mogelijkheid om online zijn eigen prioriteiten aan de doelen toe te kennen. De uitkomst is een persoonlijke doelenkaart, die mooi vormgegeven is, en die goed aangeeft wat deze persoon belangrijk vindt. De kwaliteit van leven is het uitgangspunt. Hier worden we geïnspireerd door de resultaten die op IJburg behaald worden in het project In de buurt van geluk 3. Wanneer de data van deze individuele doelenkaarten geaggregeerd wordt, ontstaat de gemeenschappelijke doelenbarometer. Deze barometer wordt automatisch opgesteld uit de afzonderlijke kaarten en geeft aan wat de deelnemers gezamenlijk belangrijk vinden. Het geeft aan waar volgens de deelnemers in 2015 meer aandacht naar toe zou moeten gaan, of waar minder aandacht naar toe kan gaan. Een voorlopige opzet van de doelen voor IJburg, zie je in onderstaand figuur: Elk blokje is een thema waarop 1 of meerdere doelen gedefinieerd kunnen worden. Elk doel krijgt een duidelijke omschrijving. Alle deelnemers kunnen thema's toevoegen of suggesties doen om thema's aan te passen. Ook kunnen doelen worden toegevoegd of aangepast. Aan elk doel kan een prioriteit worden toegekend. 3 Zie of https://www.facebook.com/gelukopijburg 4 van 12

5 Vanaf de gemeenschappelijke doelenbarometer kan worden ingezoomd op de totalen van een bepaalde doelgroep, bijv. bewoners vs. ondernemers, leeftijdsgroepen, buurt. Groepen kunnen zo met elkaar vergeleken worden om meer inzicht te krijgen in wat er werkelijk toe doet in de wijk. Elke deelnemer mag zelf bepalen of zijn persoonlijke doelenkaart wel of niet anoniem wordt getoond. In 2014 tellen de meningen van alle deelnemers even zwaar mee. Onderzocht kan worden of hier in de toekomst een weging in aangebracht zou moeten worden. Bijv. onderscheid tussen bewoners en (niet op IJburg-wonende) ondernemers. In deze fase wordt gefocust op doelen en nog niet op activiteit-voorstellen. Het is daarom belangrijk dat de deelnemers ook het onderscheid tussen doelen en voorstellen begrijpen. Doelen moeten uiteindelijk kunnen worden vertaald in een zogenaamde maatschappelijke opgave. De doelenbarometer is niet statisch, maar kan de rest van het jaar constant worden aangepast. Als prioriteiten veranderen, dan wordt de trend ook zichtbaar gemaakt. Daardoor zijn veranderingen in prioriteit door de tijd heen te volgen. De online tool die hiervoor gebruikt kan worden, bouwt voort op mijnbuurtbegroting.nl 4. Toevoegingen en veranderingen zullen zijn: Betere voorbereiding van de startlijst van mogelijke thema's Bij de start zijn er geen doelen gedefinieerd. Iedere deelnemer mag zelf doelen invoeren en tevens aanpassing van bestaande doelen voorstellen. Bij voldoende steun wordt de lijst aangepast en zo dus constant verbeterd. Meer ruimte voor dialoog Betere zoom-mogelijkheden vanaf gemeenschappelijke barometer Trends zichtbaar maken Interactieve helpfunctie (zie onder) Integratie binnen Hallo IJburg. Binnen de online-tool wordt ook een interactieve helpfunctie opgenomen. Deelnemers die een probleem in de wijk ervaren en niet zelf in staat zijn om dat te vertalen naar een doel, kunnen hulp krijgen. Ze kunnen berichten achterlaten waarin ze hun probleem schetsen. Deze berichten worden niet openbaar, maar worden wel gelezen door een groep van 10 a 20 buurtbewoners die samen een online-help-groep vormen. Iemand uit deze groep start vervolgens een dialoog met de deelnemer om te zien hoe deze geholpen kan worden om vanuit het probleem een doel te selecteren of te definiëren. 4 De site is in 2013 gebruikt om in Stadsdeel-Oost de mening van bewoners op te halen ten aanzien van de opgaven van het stadsdeel. De website is net als gebouwd op het CrossmarX Application Platform, waardoor hergebruik eenvoudig mogelijk is. 5 van 12

6 Deze interactieve helpfunctie biedt de volgende voordelen: deelname aan Kompas op IJburg wordt laagdrempeliger er ontstaan meer dwarsverbanden in de wijk deelnemers leren om vanuit een probleem een doel te formuleren er worden cases verzamelend die in fase 2 gebruikt kunnen worden De eerste fase eindigt op 19 maart, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze datum wordt het Kompas op IJburg gepresenteerd als alternatief voor de klassieke verkiezing van een volksvertegenwoordiging. We bieden de doelenbarometer graag aan aan de leden van de dan net gekozen bestuurscommissie. De online-tool blijft gewoon beschikbaar, en kan de rest van het jaar gebruikt worden, waardoor de doelenbarometer constant een indicatie geeft van wat er leeft onder de bevolking. Fase 2: Optimaliseren van voorstellen (april juni) De thema's die volgens de deelnemers in fase 1 de meeste aandacht nodig hebben, krijgen een vervolg. In fase 2 worden drie aparte creatieve ontwerpsessies georganiseerd: één in april, één in mei en één in juni. In elke sessie wordt één thema zo volledig mogelijk behandeld. De te behandelen thema's worden gekozen na afronding van fase 1. Criteria zullen zijn: hoge prioriteit veel discussie onderwerp staat dicht bij de beleving van de deelnemers de invloed van bewoners is het meest relevant en/of kan de grootste impact hebben. Doel van een sessie is om de kwaliteit van de reeds bekende voorstellen te verbeteren, nieuwe voorstellen te genereren en de steun voor de voorstellen te inventariseren. Dit kunnen voorstellen zijn van de gemeente (centrale stad, Stadsdeel-Oost, projectbureau), corporaties, Waternet, ondernemers, bewoners, andere maatschappelijke organisaties. Het gaat hier expliciet om de voorstellen. Dat wil zeggen dat er nog geen beslissing is genomen over of het voorstel al dan niet gerealiseerd gaat worden. Het doel van deze fase is om zoveel mogelijk kennis en creativiteit uit de buurt te gebruiken om de voorstellen te optimaliseren. Voorafgaand aan de themasessie wordt alle relevante informatie m.b.t. het thema geïnventariseerd. De informatie wordt in zes groepen ingedeeld. Het is niet erg glamoureus, maar wel belangrijk dat de informatie zo compleet mogelijk is, goed wordt ingedeeld en op uniforme wijze wordt gepresenteerd. 6 van 12

7 De zes informatie-groepen zijn: 1. Bij personen wordt alle informatie over deelnemende personen vastgelegd: dit zijn bewoners en professionals, maar ook mensen die vaak in de buurt komen, bijv. om er te werken, op visite of als recreant. 2. Bij partijen vinden we alle informatie over groepen en organisaties. Een partij is altijd een combinatie van 2 of meer mensen. Dat kunnen informele groepjes zijn (zoals een hobby-club), maar ook formele organisaties, zoals een bedrijf of een overheidsinstelling. 3. Bij activiteiten vinden we alles wat gedaan wordt. Dit kan onderhoud betreffen, bijv. het schoonhouden van straten en parken, maar ook het uitvoeren van projecten om iets te verbeteren in de buurt. 4. Bij middelen vinden we alle resources die in buurt aanwezig zijn en mogelijk ingezet kunnen worden. De meeste middelen zijn van een persoon of van een partij. Het omvat geld, kennis, energie, grond, vastgoed, netwerken, etc. Middelen kunnen publiek bezit zijn, of aan individuen of groepen toebehoren. Ze kunnen al beschikbaar zijn gesteld, of nog "op de plank liggen". 5. Bij doelen vinden we de wensen, de verlangens, de dromen t.a.v. de leefomgeving. Dit kan betrekking hebben op het behouden wat goed is, het oplossen van iets waarvan we hinder ondervinden of een verbeteridee. 6. En bij voorstellen tenslotte vinden we alle ideeën en plannen die uitgevoerd zouden kunnen gaan worden. De bak bevat ook informatie over ideeën die niet tot uitvoering zijn gekomen, en beschrijvingen van de reden. 7 van 12

8 Uiteraard is alle informatie online beschikbaar maar tijdens de sessie wordt de informatie op zes muren beschikbaar gesteld. In het midden bevindt zich een arena waar de deelnemers (idealiter zo'n 20 tot 50 mensen) in een spelvorm worden gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de reeds aanwezige voorstellen. Tijdens de themasessies verzamelen we input op de volgende 3 processen: 1. Het genereren van nieuwe voorstellen Hoe meer voorstellen, hoe groter de kans dat er een nuttig idee tussen zit. Het gaat hier zowel om nieuwe voorstellen, als om varianten van een bestaand voorstel: iemand kan een idee hebben om een bestaand voorstel aan te passen, bijv. om het rendement te vergroten. Zo ontstaan er varianten van voorstellen. 2. Het beoordelen van de effecten Van elk voorstel moeten zo goed mogelijk de voor- en nadelen in beeld worden gebracht. Per voorstel wordt een effect-rapport gemaakt: van alle effecten wordt geïnventariseerd wie er voordeel of nadeel van ondervindt, en tevens hoe groot dat effect is op de kwaliteit van leven. Elk voorstel (en variant) krijgt daarmee een score waarmee het totale geluk van IJburg wordt gerepresenteerd. Die score kan ook nog in de tijd veranderen, zodat zowel het korte als het lange termijn effect kan worden geschat. Voorstellen zijn op deze wijze goed met elkaar te vergelijken. 8 van 12

9 3. Het vinden van de middelen De basisgedachte is dat de buurt over heel veel middelen beschikt die potentieel ingezet zouden kunnen worden. Middelen kunnen bijv. zijn: geld, kennis, ervaring, tijd, energie, grond, roerende middelen, vastgoed, netwerken, etc. Het doel van de sessies is om zoveel mogelijk beschikbare middelen uit de buurt aan te wenden. Maar wat is dat nou eigenlijk: "beschikbaar"? In de praktijk blijkt dat middelen op heel veel verschillende manieren beschikbaar kunnen zijn. Enkele voorbeelden: Toegekend aan een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld: Er is een budget toegekend Beschikbaar voor een bepaald doel, bijvoorbeeld: "Er is een potje met geld" Beschikbaar: het is er als middel, maar nog helemaal niet toegekend: "Er hangt geld boven de markt". Aanwezig: het is er, maar het wordt nog niet eens gezien als in te zetten middel Middelen zijn altijd eigendom van personen en/of partijen. Bij het voorbereiden van de voorstellen moet er met de eigenaren gekeken worden onder welke voorwaarden de middelen ingezet kunnen worden. Hierbij is vaak sprake van creatief onderhandelen en verleiden. N.B. een middel kan bij een activiteit gebruikt worden (en zelfs opgebruikt worden), maar een activiteit kan ook nieuwe middelen creëren. Het is belangrijk dat aan de themasessies wordt deelgenomen door een mix van mensen uit de buurt (lokale denkers) en professionals van buiten de buurt (globale denkers). Lokale denkers verzinnen vaak relevante dingen, kunnen uit ervaring de effecten goed inschatten, en kennen de middelen in hun buurt het beste. Globale denkers kunnen ideeën in de groep gooien die elders bewezen zijn, kunnen eerdere ervaringen (van elders) inbrengen, en kunnen verbindingen leggen met partijen van buiten de buurt met het verzoek om middelen beschikbaar te stellen. Proces Rol van lokale denkers Rol van globale denkers 1. genereren van voorstellen Hoge relevantie Voorbeelden van elders 2. beoordelen van effecten Lokale ervaring Effecten van elders 3. vinden van middelen Kennis(sen) in de wijk Relaties grote marktpartijen Het resultaat van deze fase is de voorstellen-mix IJburg Elk voorstel wordt op een groot bord (en ook online) getoond als post-it stikker. De kleuren geven informatie over het type activiteit, maar kunnen ook iets zeggen over kenmerken zoals: welke doelen worden nagestreefd welke status heeft het voorstel (wat valt er te beslissen?) participatie-verzoeken: verzoek om tips en verbeteringen, verzoek om aandragen alternatieven, concrete hulpverzoeken. indicatie van de middelen die nodig zijn om de activiteit te kunnen uitvoeren 9 van 12

10 De voorstellen in de voorstellen-mix kunnen door de online-gebruiker gefilterd worden op bovenstaande kenmerken. De user-interface en de presentatie moet zodanig zijn dat de verleiding om te participeren maximaal is. Er is ook een lichte ranking, bestaande uit twee dimensies. Op de horizontale as worden alle doelen gepresenteerd, conform de prioritering zoals in fase 1 is afgeleid. Omdat alle voorstellen gekoppeld zijn aan deze doelen, is daarmee automatisch ook de horizontale coördinaat van het voorstel bepaald. De verticale coördinaat kan bijv. worden afgeleid van de directe steun die het voorstel krijgt. Op deze wijze zegt de positie van het voorstel op de voorstellen-mix iets over het belang, maar hoeft het niet te veel nadruk te krijgen. De 2-dimensionele kaart is makkelijker te bestuderen dan een een-dimensionele lijst, en daardoor ook makkelijker te consumeren. Zie hieronder voor een voorbeeld van de voorstellen-mix. P.S. Het wordt voor ons wel interessant om te zien welke voorstellen in welk kwadrant komen te staan. Bijv. linksboven, dit zijn voorstellen die goed worden gesteund, terwijl ze doelen realiseren die niet relevant worden geacht. Enzovoort. P.S. In de komende jaren, als de effect-rapporten per voorstel vollediger worden, dan kan de geluksscore ook worden meegenomen in het bepalen van de positie in de voorstellenmix. 10 van 12

11 Samenvattend, elke themasessie heeft tot doel om: 1. alle bovengenoemde gegevens (personen, partijen, activiteiten, middelen, doelen en voorstellen) te inventariseren en zo duidelijk mogelijk (jip-en-janneketaal taal) te beschrijven (dit moet voorafgaand aan de sessie al zijn gebeurd). 2. alle voorstellen te relateren aan de doelstellingen die in fase 1 zijn vastgesteld (dit moet voorafgaand aan de sessie al zijn gebeurd). 3. te zoeken naar verbeteringen van de voorstellen, door te praten over het rendement, de (neven)effecten, de kosten, de risico's, de haalbaarheid, etc. 4. inventarisatie van de steun van de deelnemers 5. idee-generatie voor alternatieven 6. de effecten van de voorstellen zo goed mogelijk te beschrijven 7. zo slim mogelijk omgaan met beperkte middelen De resultaten van Kompas op IJburg 2014 De doelenbarometer en de voorstellen-mix vormen samen een dashboard. Het dashboard wordt aangeboden aan alle geïnteresseerde partijen. Samenvattend valt op het dashboard te zien: 1. welke doelen belangrijk worden gevonden door de deelnemers, per groep kan dit exacter worden bekeken. 2. welke voorstellen er zijn, welke tips en suggesties daarbij zijn gegeven, en hoeveel steun een voorstel krijgt van de deelnemers. Het uitvoeren van het proces Kompas op IJburg en het opstellen van het dashboard heeft meerdere voordelen: hogere betrokkenheid van bewoners en ondernemers goed overzicht van de belangrijkheid van de doelen grotere kans op nieuwe en betere voorstellen voor het uitvoeren van de activiteiten (als input voor planning en begroting) Extra toelichting We kiezen in Kompas op IJburg voor een integrale benadering: vanuit brede gemeenschappelijke doelen, kijken we per thema of we voorstellen kunnen optimaliseren. Kompas op IJburg richt zich dus niet op het meepraten of beslissen over de planning en begroting van gemeente en/of stadsdeel. Ook kiezen we niet voor een benadering waarin bewoners zelf direct kunnen beschikken en beslissen over een deel van het budget. 11 van 12

12 Overige opmerkingen Kompas op IJburg wordt geïnitieerd en uitgevoerd door betrokken bewoners, in nauw overleg met Stadsdeel-Oost. Een grote groep IJburgse bewoners en ondernemers vormt het comité van aanbeveling. Dit zijn o.a. de bestuurders van de sportverenigingen, de horeca-ondernemers, vooraanstaande initiatiefnemers, ouderverenigingen van de 11 scholen, bestuur van kerken en moskee, toonaangevende ondernemers, etc. Deze personen verklaren het proces Kompas op IJburg te steunen, actief mee te gaan doen (online of offline), en in hun eigen omgeving het initiatief te promoten. Er is in 2014 geen garantie van representativiteit. Echter om de deelnemers zo representatief mogelijk te laten zijn, werven we extra voor deelnemers op de volgende locaties: moskee zorgcentra Basisschool Olympus CreArt FlexBieb We maken constant inzichtelijk hoeveel mensen meedoen aan het Kompas op IJburg. Het proces mag klein beginnen, maar gedurende de tijd gaan er meer mensen meedoen. Op het dashboard staat altijd aangegeven hoeveel mensen hebben meegedaan. Bijdrage van het stadsdeel Het stadsdeel levert de volgende bijdragen: 1. aanleveren info over alle relevante dossiers op IJburg 2. out-of-pocket kosten 3. advies en begeleiding 4. promotie 5. accepteren van doelenbarometer door bestuurscommissie 6. toezegging om inhoudelijk te reageren op resultaten van fase 2 Mogelijk out-of-pocket kosten: online tool begeleiding van de sessies PR filmverslag rapportage Nawoord Dit document is in ontwikkeling. Wil je de laatste versie, kijk dan op Wil je meehelpen, of heb je suggesties, tips of commentaar? Graag. Stuur dan even een bericht aan 12 van 12

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl.

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl. De faciliterende ambtenaar Werkboek met informatie, suggesties en tips voor gemeenteambtenaren die te maken hebben met initiatieven van burgers Help een burger initiatief! Dit is een uitgave van: Het ministerie

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie