de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *"

Transcriptie

1

2 de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M. Medan Merdeka Tmur 5 Djakarta =- Op de frontpagna staat de beste foto van de maand: het ms.,sabang" bnnenlggende te Rangoon. Met deze foto wst gezagv. H. Mejer beslag te leggen op de utgeloofde prjs van Rp. 50,-. Op de achterpagna: Parlevnkers te Kolonedale (foto : Frank Bodmer) Druk: n.v. Vsser & Co. Djakarta Tg. P1 ok : een truck zoekt het hogerop. (foto : Wlly van Boggelen)

3 Neuw opledngsschp voor de koopvaardj Men zal zch nog de,nederlander" hernneroo, het wtte, topz elschoene~ getugde, opledngsschp, dat z.ovdt> jaren tussen het Noordereland en de Boompj-es, westeljk van de Maasbruggen, op stroom aan de boe{'t!l heeft gelegen. In de oorlogsjaren s het schp ver haalct en toen de oorlog voorbj was en men het weer naar Rotterdam wldt> Iaten terugkomen, was het op de rver zo druk geword en, dat de,vereenj!ng het OpledngS3chp voor de Handelsvaart", zoals de egenaresse van het schp offceel heet, het maar aan de Spangensekade heeft gemeerd, waar het tot voor kort nog denst deed als -ople dngssc'h p voor. matroza'l ter koop vaardj. Zelen 'ha d het schp toen al net meer en ook de raas waren neer. genomen. In verband met de slechte toestand. van het schp en de n et meer aan de na oodogse esen beantwoordende nrchtng - het schp was al 45 jaren oud -- koet!terde de verengng na de oorlog plannen om een neuw schp te Iaten bouwen. De hoge kosten waren echtej een onoverkomenljk beletsel voor de verwezenljkng daarvan en tensl6tte s een alleszns bevredgetnde oploasng g evonden n de aankoop van de "C. Bosman", e&t van de ve.erponten, waarmede de Nederlandsche Spoor- De neuwe,nederlander". wegen de pabsag ersdenst Enkhuzen Staveren onderhelden. Na gr.on.dge verbouwng hj de frma J. B. de Wt te Rotterdam, waarbj o.a. de machne en de ketel zjn verwjderd, en het nwendge geheel s vertmmerd om het aan zjn bestemmng arun le passen, s het schp herdoopt tot,neder.lander" en werd 'het aan het Prnsenhoofd (Noordereland Noorrl.zjde) gemeer.d, waar bet op 22 J ul jl. fll gehruk s genomen. De neuwe,nederlander" s het derde opledngsschp, dat de verengng sedert 1891 nzet. Bj de ngehruknemng heeft de commandem, de heer A. Rook, gep. opperschpper van de Konnkljke Marne, de er als commandant van het tweede oplcdngsschp 25 jaar delljst op heeft ztten, het commando overgedragen aan zjn opvolger, de heer H. A. Scheuller, Lt. t. Z. der Tweed'e klasse, oudste categorc. Het neuwe schp bedt plaats aan honderd jongens, de naar zee wllt>n, v oor we twee slaapzalen oo twee leslokalen - tevens eetzalen en recreaterumte - en een lt kaal voor praktjkonderwjs dsponbel zjn. Voor de commandeur s er eoo ruhne hut en ook het toezchthoud end personeel s gerefeljk gehusvest...doktershut, zekcnboeg, komhus, eetzalen en pantry zjn naar de esen des tjds ngerrht oo ook. de santare voorzenngen zjn ultra modem. Ze" maanden bljven de pupllen aan hoorcl en n de tjd krjgen zj onder wjs fll spltsen en knopen, roeen en scheepswerk, aanvarngsreglement en navgate. V oor de practsche lessen heeft men de beschkkng over. twee soortcn davts en een lukhoofd. Men rekende voor de eerste cursus, de op I September zou begllfllen, op 60 leer. lngen. De overge plaatsen hleven beschkbaar voor logesrumte ten behoeve van de jongens, de egen opledngeo van enge Rotterdamse rederjen volgde~. Na dt -onderwjs te hehhen gevolgd, worden de jongens als dekjongen op een Nederlands koopvaardjschp geplaatst en wanneer zj na een jaar een goedc IYeoordelng van hun red~rj krjgem, ontvangen zj een getugschrft van de Verengng het Opledngsschp voor de Handelsvaart, mede. ondertekend door de rcderj, ten hewjze dat zj de opledng met goed gevolg hehhen doorlopen. (ut: de.,lloyd Mal") Zo hebben tallozen de oude,,n.ederlander" vele : jaren op stroom bj de Maasbruggen zen lggen. 1 3

4 "Jl;1auJtt te S"'Sa,~are (van onze correspondent) tlza,beth" -fla,tsehauw Vrjdag 4 October j.l. was voor het Sngapore- Agentschap van onze Maatschappj een bjzondere dag. Op de dag n.l. werd het neuwe,mount-elzabeth"-flatgebouw offceel n gebruk genomen. : Om 5 uur 's mddags, nadat een zeventgtal genodgden, waaronder de archtect, de utvoerders alsmede de neuwe bewoners, zch bj de ngang laddm verzamejd, werden zj door de heer Kruyt verwelkomd, waarna onze Drecteur, Mr. L. ter Braake, de specaal voor deze openngsplechtghed lllaar Sngapore was gdmmen, een toespraa'k held. Na dank te hebben gebracht aan de archtect, de heer S. H. Van Stteren, de aannemers en utvoerders, rchtte de heer ter Braake zch specaal tot de aajn.wezge K.P.M.-geznnen. Daarbj realsterde de heer ter Braake zch, dat er. bj velen de vraag naar voren was gekomen of onder de budge omstandgheden de bouw van dt grote project we verantwoord geacht kon wordelll. Hoewel het fet, dat dt enorme gebouw met flats voor 40 geznnen op zcbzelf a bet concrete antwoord daarop s, wlde de beer ter Braake herop verder ngaan, waarbj hj de grote belangen, welke onze Maatschappj n dt deel van de wer.eld beeft, memoreerde al.smede de plaats, de bet Sngapore Agentschap daarn nneemt, daaraan toevoegend dat de Raad van Bestuur en de Drecte zoveel vertrouwen n de toekomst van deze belangen heeft, dat tot de houw van dt gr.ote project werd hesloten. De heer ter Braake, de destjds als Agent Sngapore een belangrjk aandeel heeft gehad n de totjstand'komlllg van dt flatgebouw, hesloot zjn toespraak met het utspreken van de. wens, dat de hudge en toekomstge bewoners steeds gelukkg daarn zullen Ieven. Door het weglllemen van de K.P.M. vlag, onthu.lde Mevrouw ter Braa'ke daarna een gedenksteem. In het bjbehorende kleuterschoollokaaltje bracht de heer ter Braake een heldronk ut op onze Maatschappj, waarna de aanwezgen lllog enge tjd gezellg bjeen bleven. Het ~even-verdepngen hoge neuwe flatgebouw lgt lll het centrum van Sngapore (vlak bj de Orc'hard Road) op een moo begr-oede heuvel, de Mount Elzabeth en de flats heten dan ook,mount Elzabeth"-flats. Bj het ontwerp van dt gebouw heeft de ar.ch- Het Mount Elza/Jeth-flatgebouw met op de voorgrond de toegangsweg en de klcuterschool. teet, evenals dt reeds werd. toegepast hj het K.P.M.jR.I.L. flatgehouw "Dun earn Court", het systeem van twee-verdepngen-flats gevolgd. De slaapkamers en hadkamer lggen hoven de woonkamer en keu:ken. Een serl\jke hnnoo.trap verbndt deze bede delen. Het gehouw bevat 28 twee slaapkamer- en 12 dre slaapkamerflats. Behalve een klen knderzwembad s er op het terren, zoals U herboven al heeft gelezen, een modern schoollokaal voor eeu klenterklasje gehouwd. * Ter gelegenhed van de ngebrukname van het neuwe flatgehouw te Sngapore, stuurde een on21e:r lezers ons de volgende dchterljke ontboezemng: Het Mount Elzabeth Flatgebouw Op een flnke heuvel Staat een neuwe flat Voor 40 KPM -geznnen Is de daar geze.t. Met een oprjlaantje En een round-about, Garages en een schooltje Zj1n. eraau gebouwd. Her en daar wat planten En 'e,cll knderbad, Bovenden 2 lften Nou, we doet je wat. De flats zjn rum en pr.actsch, Aesthetsch zjn ze a, Van de moderne keuken staat ed're husvrouw paf! De k.asten, platjes, kamers, 't Is alles goed "geplanned". Behalve 't allerklenste, Is elk vertrek "befanned". In bad'kamer e1:t1. keuken Een boler voor 't gemak. De huur voor al dt schoons, Me1'kt eder n z'n zak! Vloeren, gangen, trappen Zjn netjes opgedweld. En al1e KPM -er:s Keurg weer "gefled". 't Stond ook we wat slordg 'n Gezn zo her en daar, Maar ou zjn we end'ljk Gezellg bj elkaar. 't Was een hele drukte De verhuzng zo "en masse" Doch nu we eenmaal ztten Is eder n z'n sas. Achter samenwonngswee V oorgoed een punt gezet. Dus daarom: Hep, hep, hep hoezee V oor de Mount Elzabeth flat! R. v. 4

5 werd door ale partjen goed s pel gelev.e.rd; het puhlek werd van het hepn tot het end n spannng gehoudoo. De vele ah's en oh's, afgewsseld door depe stlte en opklaterende applausjes, bewezen het ntense medeleven der. talrjke supporters. Het geheel had een zeer geanmeerd en gezellg verloop. Tot slot werd door de heer Nehof namoos lbet D.V.N.-team een kort woord gesproken, waama hj de beker a an de heer. J ch, onze voortvarende clubleder, utrekte, de op zjn heurt namelljs onze club dankte en ale aan wezgen utnodgde een drewerf hoera voor de heer Eduard, de zch ook onder de aanwezgen hevond, nt te hrengen, waarmee dt geanmeerde tennsfestjn werd hesloten. Lloyds weer n Polen De heer en mevrouw Mr. L. ter Braake, de archtect de heer S. H. van Stteren en de agent Sngapore, de heer J. Kruyt met echtgenote bj de ter gelegenhed van de openng van het Mount Elzabeth-flatgebouw onthulde r;edenkplaat. SPORTNIEUWS Tenns De n de vorge,utlaat" aangekondgde bekerwedstrjden, georganseerd door de D.V.N. (Dplomateke Vertegenwoordgng der Nederlanden) hebben dus op 28 en 29 September jl. een aanvang genomen. Als eersten traden m het strjdperk D.V.N. versus N.H.B., waarut D.V.N. met een glansrjke 6-0 overwnnng tevoorschjn trad, hermede zch dus een plaats veroverendc n de nader te spelen wnnaars-ronde. De daar.op volgende Zaterdag-Zondag t.w. 5 en6 October had het K.P.M.-team kamp te leveren tegen de Borsumj. De overwnnng met een endstrund van 4-3 werd door ons op het nppertje behaald. Op het nppertje, omdat d e oorspronkejke endstand 3-3 was, geljk op dus, zodat de twee 1e reservstoo t.w. de heren Moertanto (K.P.M.) en Tan (Borsumj) de laatste heslssende partj moesten spelen. Er werd hard gevochten om dt laatste wnstpunt te behalen en dat op vrjwel het heetst van den dag. He1aas moest de hr. Tan het n de derde set opgeven vanwege beenkramp. De utendeljke utslag van 6--4, 5-6, 2-0 voor hr. Moertanto spreekt voor zchzelf. Ons K.P.M.-team heeft zdh aldus ook een plaats veroverd n de wnnaarsronde. Deze laatste ronde om de beker zal dan gespeeld worden op 26 en 27 October a.s. en we tegen D.V.N., tegen we we reeds eer.der zulke prett~e wed.trjden hehhen geepeeld. AI met al een zeer geanmecrde wed strjd en er werd met enthousasme gespeed. Op 26 en 27 October 1.1. s onder grote helangstellng de laatste en beslssende r~mde gespeeld geworden. In deze l"onde wst ons K.P.M.-team n een sere spannende games de zege te hehalen en hermede de gelukkge h eztter te worden. van de,eduardbekex", zo genoemd naar de heer Eduard, de als tenns-enthousast deze wsselheker aan D.V.N. ten geschenke gaf. Met op 'd e eerste dag een endstand van 2-1 n het voordee.l van D.V.N., wst onze K.P.M.-ploeg het op de tweede dag met een utslag van 3-3 tot een geljk spel te hrengen. Ook dtmaal moest dus door de reservsten, en we de heren Gerungau (K.P.M.) en Soesman (D.V.N.), de beslssende strjd geleverd worden. Hulde aan onze heer Ger.ungan, - 'hj s reeds de 5 krusjes gepasseerd- de n een suhlem gespeeld verdedgngs-, en voor zjn tegenstander zeer. utputtend spel n 2 str.aght sets: 6-2, voor ons team de overwn.nng wst te: behalen. Nog een specale vermeldng verdenen ook de bede andere herensngles t.w.: 1e: heretnjsngle : hr. Metzelaar versus hr. Jaooeb 2e: her,ensngle :. hr. Boe.ghem - hr.' Flon Jr.' De le herendouhle was voor onze sterke comhnate Boeghem/J\!.ch een partj. van kat en mus. Onze ' complmenten voor de tennscapacteten van Mr. Boeghem. Over het algemeen Lloyds Regster of Shppng heeft aangekondgd, dat er n October van dt jaar, voor het eerst sedert 1950, weer vertegenwoordgers van Lloyds n Polen 'Zoudoo worden gestatoneerd. Meegedeeld.w erd, dat Lloyds er n toegestemd heeft haar waamemngs werkzaamheden n Polen te hervatten op verzoek van de scheepsbouw-ndustre n Poloo, welke thans beschkt over belangrj'ke nstallates voor scheepsbouw en herstelwerkzaamheden bj de dre: voomaamste werven te Gdansk, Stettn en Gdhyna. De hoofdver.tegoowoordger n Polen wordt de heer E. Tee, de voorheen denst heeft gedaan n Engeland, Itale, Nederland en Japan. Hj zal te Gdansk gesta toneerd worden en bjgestaan worden door twee Engelse waamemens. De Poolse scheepshouwers hehhen volgens Lloyds reeds plannen voor de houw van,een aantal schepen van de Lloyds Regls1er Class" n 1958 en Daarh\j zjn ~re motortankschepen van dwt en een aantal schepen voor stuk goeduenvoerder. I.Brand In de buurt stond de zaak net al tc best bekend; maar de agent van de brandverzekerng wst dt net en was ten slotte }:Hj, dat hj een neuwe order kon noteren. Op _'dezelfde dag, waarop de eerste' prene b~~aa1d was en de pols bj de ege~aar ber:org4 was, bnndde de zaak.af. : Grond1g en volkomen. De verzekerhgsmaatschappj dacht -:- natuurljk - aan cpzet,. maar zj j(gn nets b.ewjzen en ook het polteonderzo~k.leverde geen resultaten op. Enkete dagen later schreef de verzekerngsmaatschappj een bref aan de polshouder:,mjnheer: Uhebt bj ons een brandverzeke~ng afgesloten. De pols was Maandag j.l. om ten uur 's morgens n uw bezt en uw brand brak pas om half ver ut. Alvorens wj er toe overgaan u de schade te betalen, zouden wj gaarne van u wllen vernemen, waaraan deze vertragng te wjten s". 5

6 Lades Nght Rotary Club Makassar aan board van ons vlaggeschp B :jkans s het tradte geworden, dat jaarljks de Lades Nght van de Rotary Club Maka1s sar gehouden wordt aan hoord van onze,plancus". Utgaande va1n de Rotary-ge,dachte s dat samenkomen van de Rotarans met hun dames (Anns) net aleen maar een feesteljk gebeuren. Het clent n.l. ook om n een genoegeljke sfeer tastbare vorm te geven aan het grote deaal van d.e Rotary om denstbaar te zjn voor elkaar en met elkander verengd te zjl. V oor d e Plancaden was het,.me.d e op grond hervan, een aangename en eervolle taak om namens onze Maatschappj op.de Lades Nght Makassar van Dnsdag 17 September j.l. als gastheren te mogen optreden. Evenals een normale Rotary-avond werd na de ontva~ngst de z.g. Fellowshp gehouden voor het onderlnge contact, waarhj koele dronk en aangeklede horrel wer.d geserveerd. De offcele openng van de avond kwam op het vastgestejde uur door de V oorztter vwn de Rotary Club Makassar. Voor het houden van een causere was dtmaal aangezocht A!lll W arouw, echtgenote van de vce-voorztter Prof. W arouw, de als onderwerp 'koos:,de taak van de Antn n de gemeenschap". Op dudeljke wjze zette spreekster de taak van de hedendaagse husvrouw uteen en gng daarna nog utvoerger n op de doelstellllgen van de Rotar.y, waarbj ze onder meer de nadruk legde op het volgende:,een andere plc'ht van ons als Ann s 1net mnder belangrjk, d.. te leven volgens het Rotary-deaal, het deaa] van het denen en daarom, waar wj ook z jn, n onze egen famlekrng, ll onze Moederkrng, V rouwenkrng of n welke socale groep ook". Tenslotte bracht Ann W arouw haar dank ut aan de Drecte van de K.P.M., de gastheer van de avond Commodore Corsten, offceren en bemannng van de,plancus" voor deze avond. Ut het spontaan applaus bleek wel dudeljk aller nstcmmng met de nteressante causere en tna nog een ~ezell~ samenzju werd deze Makassar-avond op het ss. "Plancus" heendgd. MED ICJ}NEN D e jonge arts, de met zeer veel kenns en betrekkeljk weng ervarng de deur van de unverstet, waar hj zjn opledng volbracht, met een zueht van verlchtng dchtslaat, heeft een aantal utgesproken opvattngen over de wjze waarop de geneeskundge praktjk moet worden utgeoefend. Een daarvan heeft betrekkng op het voorschrjven van geneesmddelen. Bj het utoefenen van de praktjk komt hj bnnen de week tot de ontdekkn~, dat zjn opvattng msschen we just s, maar n eder geval geen ledraad kan zjn voor het handelen. Immers, de jonge dokter heeft geleerd, dat men geneesmddelen alleetn moet voorschrjven nden dat medsch noodzakeljk s. Zodra hj echter deze stellng n praktjk pro0beert te bre!llgen, kr~jgt hj moeljkheden met zjn pa tenten. W wnt voor patenten s snds onheugljke t\den aan zekzjn her slkken van geneesmddelen verbonden. De medejnman nt de grjze oudhed ontle&nde zjn macht V oor een deel aan het krudenaftreksel waarvan hj aleen de.gamenste.ung kende. En zoals hj als het ware een deel van zjn persoonljkhed va het medcjo aan de patent 6 overdroeg, zo ontlenen op dt ogenblk vele drankjes, poeders en pllen hun werkzaamhed voor een belangrjk deel aan het fet, dat ze door de dokter zjn v oorgeschreve!ll, dus aan het vaak onbewuste vertrouwen, dat de patent n zjn dokter stelt. Een groot aantal stoomssen n de gezondhed geneest ook zonder dat men er medcjlllen voor nneemt. Dat wl net zeggen, dat we met l. ou de Palngboer van menng moeten zjn, dat het allemaal altjd wel vanzelf zal overgaan, zodat het geen z1n heeft de hulp van de dokter n te roe pen, want. ook dat s onjulst. Tegen hv. tuberculose, longontstekng, andere ontstekngspmcessen en stofwsselngsstoornssen heschkken we over zeer werkzame mddeletn, de geen dokter z o u kunnen, laat staan zou wllen, mssen. W aar het echter n e e rste nstante om gaat s om het vast- stellen van de aard van de zekte. Zodra deze vaststaat kan een znvolle behandelng.w orden ngesteld. Daarbj zal mengmaal kunnen worden volstaan met het geven van een leefregel e!l1 kunnen de medcjnen achterwege bljven. V ele van de zekte.n de wj door.maken, moet het lchaam op egen kracht utvechtetn. Soms ku!llllen we daar.bj helpen door het nnemen van medcamenten. Meestal s het voldoende de vechtlust en de kracht van het lchaam zo groot mogeljk te maken. Soms moeten we daartoe 111aar bed, soms moeten we beslst net naar bed. De ene keer s het beslst noodzakeljk bepaa1de d'ngen net en andere wd te eten, meestal s het voldoetnde een goed samengestejd.e normale gevareerde VoOedng te gehruken. Er s alle reden om vertrouwen te hebben n een aantal medcamenten. Het s echter OIIljust een te groot vertrouwen n ale geneesmddelen te hebben. Dat weft ::tameljk twee he langrjke bezwaren. Door een te groot vertrouwen krjgt men n de eer~te plaats de negllg alle hel bj zekte van medcamenten te verwachten, terwjl uet of net voldoende wordt beseft, dat een van de belangrjkste bjdragen, de de mens zelf tot zjn gezondhed kan leveren, een gezonde levenswjze s. Goed samengesteld voedsel, voldoende nachtru<st, znvolle vrjetjd8hestedng, zoveel mogeljk frsse Iucht en een opgewekt humeur dragetn bj tot een goede g ~zondhed en tot een spoed'g herstel bj zekte. We men en.w el eens teveel dat gezondhed bj de do0kter of bj de apotheker te koop s, terwjl wj ons lot n dt opzcht voor een groo deel n egen hand hehben. Ret tweede hezwaar van een te groot vertrouwen n tabletten, pllen en drankjes s dat men zelf gaat dokteren zodra er e en gernge stoorns hestaat. Hoof dpju wordt dan drect bestrcd:e n met een tabletje, een verstop. png met een pl, pjn n de buk met em poeder en hoesten met een drankje. Soms s dat gevaarljk elll ml!estal s het overhodg. Als emand met wat boofdpjn een uurtje gaat lggen, s het meestal over en als de hoofdpjn Ianger dan een dag duurt of steeds weer terugkeert, s een nauwkeurg onderzoek noodzakeljk. Onschuldge vormen van verstoppng kunnt: n vrjwel altjd door een goede voedngswjze worden. hersteld. Plotselng optredende ve11stoppng mag noot op egen gelege!llhed worden behandeld~ vooral net als de gepaard gaat met pjn n de huk. Het onder de omstandgheden zelf dokteren s levensgevaarljk. Pjn n de buk s altjd rede!ll om het adves van een

7 Pasar Ikan (Djakarta) (foto: Dr. A. F. van Heerde) dokter te vr.agen. W at hoesten n aanslutng aan een ver'koudhed verdwjnt meestal vanzelf als het roken een paar dagen wordt g estaakt. Als het net ee!il week na het begn verdwenen s, moet men zch laten onderzoeken. Met zelf dokteren moet men zeer voorzchtg zjn. Naar mjn menng s het aleen geoorloofd wanneer de aard van de aandoenng reeds eerder door de dokter s vastgesteld en deze net emstg s. In ale andere gevalen moet het rsco, dat s verbonden aan het op egen gelegenhed slkken van geneesmddelen, worden vermeden. G. C. Soeters, arts I ~ Hoe groter de hnderns, des te ~ - eervoller haar ut de weg te. I rumen.,. İ MOLIERE? ~ ' 7 I İ

8 Op weg naar }!} et was medo September 1912 dat k, werkzaam op het Hoofdkantoor te Djakarta, werd aangewezen om de met verlof naar Europa gaande Agent der KPM te Gorontalo,. tj deljk te vervangen. Aangezen er haast bj was en mjn vrouw mj op dat moment wegens zekte net kon vergezellen, vertrok k met mjn zoon van 3 jaar per ss.,van Cloon" onder commando van gezagvoerder Arnolds en de latere chef N au tsche Denst, de heer Van der Meyden als 1e stuurman, van Tandjong Prok. De res gng va verschlle:qde kust~ plaatsen, Surabaa, Makassar, Balkpapan, enz. naar de noordkust van Celebes. N a een res van ca. 12 dagen let de,van Cloon" op een namddag het anker vallen ter rede van K wandang. Het troosteloze landschap dat daar voor ons lag was Noord-Celebes en de bedoelng was dat k van Kwandang te paard de oversteek door het gebergte naar Gorontalo zou maken. Nadat het schp 2 maal had gefloten, werd de scheepsvlet te watergelaten en de voor. Gorontalo bestemde hrevenpost, evenals schrjver dezes, daarn geladen en onder de zorgen van de 2de stuurman naar het strand gebracht, waarmede echter nog een half uur stevg roeen gemoed was. Daar stonden wj dan n de blubber. De kampong Kwandang bestond ut een paar nhee.mse wonngen en een twee- Het oude ss.,van Cloon" te Gorontalo... mun standplaats A.D De vroegere socetet,wlhdmna" te Gorontalo. persoon.s pasanggrahan, welks mandoer mj op het strand met een,selamat datang" verwelkomde. Hoe prmtef alles ook. was, de ver zorgng voor de ene nacht was voldoende en k hernner mj er een goede naehtrust te hebben genoten. Volgens het ~gemaakte,plan de campagne zouden er de volgende morgen om 6 uur twee bergpaardjes klaar staan, een voor de gds en een voor mj, de post volgde met twee pcolpaarden. Met een doss optmsme en wat fantase, voelde k mj als een 2de handse Hannbal voor zjn tocht over de Alpen. Preces op tjd verscheen de gds met de paarden en, also het mjn dageljkse wer'k was, werp k mj n het zadel. De tocht zou 6 uur duren en daar het door vrj zwaar bergterren gng, was de ondememng net zo eenvoudg. De Indonessche gds zou als Ieder voorop gaan, maar het gng mj al spoedg te langzaam en k na.m dan ook gauw de Iedng over, maar... dat zou me geen tweede keer gebeuren. Door de kron kelende weg door het mooe gebergte was er al spoedg van de gds nets meer te zen. Plotselng begon mjn rossnant echter kuren te vertonen en wegerde nog een voet te verzetten. De reden daarvoor werd mj al heel gauw dudeljk. Op enge tentallen meters v66r mj stond nameljk een met grote gekromde slachttanden gewapende bab roe::~ah (wld zwjn). Nu had k deze knapen noot eerder ~J;ezen, maar k wst we dat zj gevaarljk waren. Er hleef mj dan ook maar ecn weg open... Met rechts het hoog opgaande gehergte, lnks een dep ravjn, v66r mj dat voorwereldljke monster en onder mj een schchtg paard was een beslut spoedg genomen. GelU'k.k.g kon k mj:1 paard op het smalle bergpad nog rechtsom keerd laten maken en toen gng het n galop terug naar de achtergebleven 8

9 Hotel, Veldberg" (met petroleumverlchtng) te Gorontalo. gds. Ik vertelde hem wat mj was overkomen en gezamenljk gng het toen verder en over em ander ets Iastger bergpad berekten wj n!l. rum 7 uren rjden, maar zonder verdere avonturen, het meer van Lomhotoe. Daar stond door de goede zorgen van de Agent te Gorontao een handy op mj te wachten en na nog twee uur rjden herekte k mjn neuwe standplaats. Nu zult U zch msschen afvragen:,waar hlee uw zoon?" Wel, evenals men overal heredwllge mensen vndt, was dat ook toen het geval. Aan boord van de,van Cloon" waren nl. een paar dames en een van hen nam mjn zoon onder haar hoede, verzorgde hem te Menado tot het schp van de Sangren Talaudelanden we derom te Menado terugkeerde en Ieverde hem toen weer aan gezagvoerder Arnolds a. Rum 14 dagen na mjn aankomst te Kwandanu arrveerde de,van Cloon" met mjn "zoon te Gorontalo. Ik geloo we dat het tegenwoordg ets eenvoudger gaat om als Agent der K.P.M. zjn standplaats te hereken. N. REGEN Gsteren vroeg belde een man op, de dadeljk ze:,zeg Kees, met dt weer gaan we d'r echt net ut. hoor, en het schjnt n de loop van de dag nog erger te worden. Dus dan V'olgende week maar". Hj was verkeerd verhonden, maar omdat hj de stem had van e.mand d(, ::lat loch noot zou hehhen aangenomen, Ieten we het maar zo, en spraken n prncpe a, dat we mekaar dan aanstaande zondag zouden zen.,tenzj het weer get", ze hj nog waarschuwend.,,nee~ dan net, natuurljk net~, repen we terug.,nou, dag, tot zens".,ja, het heste". We velen terug n bed, en begonnen naar de regen ~& lusteren, Kees was nu waarschjnljk al op, omdat hj net beter wst dan vandaag een gast te zullen krjgen, of msschen we twee, of msschen nog we meer. De man had msschen we ver knderen, en Kees maar wachten hj bet raam.,ze zjn laat", zou hj tegen z'n vrouw zeggen, en z'n vrouw zou antwoorden :,,Ze wachten natuurljk de hu ~f".. De hu! Het wag verrukkeljk de_ etorm te horen aanzwellen. Aan de overkant van de straat soeg een deur dcht - daar stond er waarschjnljk eentje buten. Een man met een paraplu, schrap n de. wnd om dat scherm open te krjgen. Natte voeten. Natte broekspjpen ook, want ne.mand h{)udt oot een parapn voor zjn hroekspjpen. De man van Kees had bet goed geschoten. V er moedeljk was de nou ook naar bed gegaan, met de hele famle weer onder de warme dekens.,,kees ze {)Ok, je heht groot geljk", zou hj tegen z'n vrouw zeggen.,met dat weer komt geen hond de straat op". Maar Kees had nets gezegd. Kees lep nu te jsberen door z'n wonng, en telkens te roepen:,waar bljven ze nou?", en de knde- ren van Kees werden lastg, en zjn vrouw gng maar vast koffe zette:j..,de komen drect hens we", zou ze zeggen. De regen sloeg nu heel hard, also het door de ramen heen moest. Waar zou zo'n Kees nou wonen? In Oost msschen, n zo'n glmmende straat met een goot waar het langs gutste - uthollend water. Of zou de man beneden Kees he ten? Of emand aan de ov"erkant? Waar-o.m zonden we net voor de zekerhed even opbellen. _:_ rle hele regenachtge zondag door edereen voor de zekerhed. even ophellen, en vragen:,neemt u me net kwaljk, maar bent u Kees?. Bent u werkeljk Kees? Nou, dan'komen ze net".,we net?",nou, de man de bj u zou komen".,er zou nemand hj me komen".,0, dan bent u Kees net".,ik hen Kees we". Netes, welles, zou dat dan gaan, en Iangzamerhand velen we n een depe slaap, de tot laat duurde.. '. <ut:_'. Acm- HandoJblad"l Geboorte-aankondgng Een trotse. vader, de als autohandelaar de gehele dag met auto's n de weer was, kondgde de geboorte van een zoon als volgt aan:,gewcht: ver klogram; welbass: dreenvjftg centmeter; lchmstallate: heldere blauwe koplampen met automatsche dm-nrchtmg; chasss: goed utjgebalanceerd, sterke en soepele verng; carrossere: rammel- en knarsvrj ; lak : zalmkleurg ; claxon: hoogfrequente vbrator, het ludst als de benznetank leeg s; model gestroomljnd met mooe rondngen aan voor en achter kant; benznetank: 0,1 lter, centraal gelegen; crculate-systeem: waterkoelng; specale utrustng: velghedsremen, ru tens proeers en velf!l andere :acce!!sores." - De KonnklJ'ke Maatschappj,,De Schel de" te Vlssngen heeft aan een Nederlandse elektrctetsmaatschappj ll!en aaubedng gedaan voor. de leverng van een complete atoomcentrale met een nuttge produkte van klowatt. Deze actvteten bj,de Schelde". op atoomgehed konden ontplood worden n samenwerkng met. de Nuclear PoW!& Plant Company te Knutsford. 1,9

10 Archpel-vaart n het verleden door G. Knjpenga JU[ et was just n de jaren, dat door veel voorkomende scheepsrampen ook n Europa de wen<>eljkhed naar voren kwam,.dat voor de schepen gedplomeerde gezagvoerde11s en stuurleden werden geest. De N.H.M. bjvoorbeeld hegon n 1857 te wegeren schepen te bevraehten van en naar Europa, waarop net, al naar gelang de grootte, een of meerdere gedplomeer.de stuurleden aanwezg waren. Genoemde bepaltllg van het Gou ernement was dus een stmulans om geledeljk tot bekwame scheepsg.ezagvoerders en stuurleden te komen n de Archpelvaart. Voor haar bevrachtngen heeft het evenwel tot 1880 geduurd alvorens zj deze es n de utbestedng van het yervoer van har.e ladngen kon stellen. Het voorstel der. commsse om de zeebreven te verdelen n ver klassen, wcrd kenneljk terzjde gelegd'. In 1858 werden bj Staatablad 134 neuwe bepalngen bekend gemaakt voor de afgfte van zeebreven. Daarn lazen we, dat zeebreven werden verleend aan schepen, de op Europese wjze waren getugd ( ook de stoomschepen waren daaronder begrepen). Deze zeebreven werden utgerekt aan alle ngezetenen zondcr enkel ondersched. Schppers werden gehouden om deze zeebreven te al1en tjde aan boord te hebben, XXVIII teneude ze desverlangd aan de autorteten te kunnen tonen. Bj de aanvragen van een eerste zeebref moesten worden overlegd de acte van egendom of, uden de vaartugen neuw gehouwd waren, de bjlbref Cl'l de meetbref. V er.der moesten worden opgegeven de naam van het schp, de naam van d.e schpper en moest een verklarng van 1ngezeteuschap worden overlegd. 6lechts ngczetenen van het land zelf mochten het bevel voeren. Zeebreven waren 4 jaar geldg; bj aanvraag voor een neuwe, moest de oude worden overlegd. Zeebreven kwamen te verval1en, nden het schp van t:genaar wsselde of :wanneer het schp door ver.tmmerng n grootte of!mort wjzgde of we geheel verloren gn g. Zodoende werden dus alle landaarden op gelj~e wjze behandeld en werd net meer gevraagd dan strkt noodza'keljk was om een waardevol document op te stellen. Ook met de bepalng, dat de zeebref steeds aan boord moest zjn en aan de autorteten desverlangd moest worden getoond, werd e.e.a. gemakkeljker gemaakt. Oorspr.onkeljk was fllameljk voorgeschreven, dat de gezagvoer del1s van partculere vaartugen bj aankomst n een haven of l'ede, verplcht waren bnnen 24 uur hun zeebneven, passen em andere scheeps- (foto : W. G!oeneveldt) Een prauw van de Enggano-elanden. Foto-archef Kon. Inst. v/ d Tropm paperen op het havenkantoor te broogen, alwaar zj tot hun vertrek werdoo aangehouden en een behoorljke acte vnn utklarng kon worden getoond. De explotatecjfers der schepen zagen e1 toed. net bepaald opwekkend ut. Herbj dent evenwel steeds voor ogen te worden gehouden dat, zonder deze schepen n de vaart te hreugen, geen zaken hadden kunnen worden l!;edaan, zodat het rendement feteljk net just te hecjferen s. In 1837 zagen wj bjvoorbeeld voor de bark,sumatra" aan hevaren vrachten opgebracht f (wj hebhen deze getallen overzchteljkhedshalve afgerond, aangezen het ons per slot toch te doen s om een globale ndruk te krjgen- Kn.) Aan preme-assurantes, gages en onkosen werd betaald f , waarhj nog f werd gereserveerd voor gemaakte on'k os ten te Calcutta en terughrengng van het schp van genoemde haven, na door de equpa"'e te zjn afgelopoo. t:> Voor het jaar 1847 vonden we voor dre schepen de volgende getallen:,sumatra" bevaren vrachten... f assurantes, gages, rapanltes... f (klen verles; doch geen afschjvng op het schp), Mercurus" bevaren vrachten... f assurante, gages, reparates... f ,Calypso" bevaren vrachten... f onkosten..... f ontvangen verzekerng v.h. verongelukken op rf f het schp had neuw gekost f In l 850 waren er 2 schepen:, Sumatra" bevaren vrachten f assurante, gages, reparate f afschrjvng f, Mercurus" bevaren vrachten f assurante, gages, reparate... f afschrjvng f Laatstgenosmd schp werd n 1855 te Bandjermasn verkocht oo bracht f op, waarmede men zeer was ngenomen. Toch leverde dt per saldo nog een verles op. Aan hevaren vrachten had het schp de laatste 11ezen n dat jaar gemaakt f 7.500, doch de gages etc. hedroegen f 7.200, aan reparate en scheepshenodgdheden werd utgegeven f , daarhj werd nog f 750,- aan onkosten gemaakt hj de verkoop. Het schp stond nog te hoek voor een waarde van f De,Oosterlng" maakte fll 1855 de eerste res naar Bandjermasn n ballast, kosten f 3.800, de retourvracht aan rottan en gutta percha hracht f op. De twee,de res naar Makassar en Lombok werd hesomd op f 5.600, de kosten bedroegen f en leverde dus.10

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je gsteren gedaan? Basswoorden: 1 Wat hoort bj elaar? Kes bj el plaatje de juste test geegd, gegaan, A B C D 1 Je hebt toch t geegd! 2 Hj heeft naar een Nederlandse specaltet gevraagd Gee toersten!

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventenummer: F.01/16/436 Toezchtzaaknummer: NL:TZ:0000007791:F001 Datum utspraak: 30-08-2016 Curator: mr. C.A.M. de Brujn R-C: mr. S.J.O. de Vres Algemeen Gegevens ondernemng Gerechtsdeurwaarderskantoor

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

.. Reizen en trekken "

.. Reizen en trekken ( UITERSTE DATUM VOOR INZENDtNG VAN BtJDRAGEN : DE 15e VAN DE MAAND personeelsorgaan van de n. v. Konnkljke Pakctvaart Maatschappj 1 Ode jaargang no. 3 Maart 1955 Overnem.ng van tekst en llustrntes aleen

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Van de reductie. de IJil-llalal. Onze omslag. personeelsorgaan van de n.v. koninklijke paketvaartmaatschappij. 1 iuni 1954. 9e jaargang no. 6.

Van de reductie. de IJil-llalal. Onze omslag. personeelsorgaan van de n.v. koninklijke paketvaartmaatschappij. 1 iuni 1954. 9e jaargang no. 6. .. UITERSTE DATUM VOOR INZENDING VAN BIJDRAGEN : DE 15a VAN DE MAAND de IJl-llalal personeelsorgaan van de n.v. konnkljke paketvaartmaatschappj 9e jaargang no. 6. 1 un 1954. overnemng van tekst en llustrates

Nadere informatie

Eindtoets Model-driven development

Eindtoets Model-driven development Endtoets Model-drven development (T37111) Endtoets Model-drven development Bj de nformatedagrammen dent de teken- en andere conventes te volgen van het crssmateraal. De commncatewaarde van w dagrammen

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j IR. TH. G. MARTFJN Rjksnsttuut voor Drnkwatervoorzenng, 's-gravenhage Kwaltetsverbeterng n spaarbekkens csot *j Grondslagen Bassplannen 5 5. Parallelschakelng van een doorstroombekken met spaarbekkens

Nadere informatie

Spreekrecht tijdens "Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014".

Spreekrecht tijdens Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014. III III IIIIIIIIIIII 1400604 Dnteloord, 3 februar 2014 Spreekrecht tjdens "Commsse mens en maatschappj van 3 februar 2014". Dank u Voorztter, nderwerp van dt spreekrecht gaat over het volgende: Ernstg

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

1 Dag! pagina 8 15 begroetingen; kennismaken; 2 Hoe gaat het? pagina 16 25 hoe het met iemand gaat; kennismaken;

1 Dag! pagina 8 15 begroetingen; kennismaken; 2 Hoe gaat het? pagina 16 25 hoe het met iemand gaat; kennismaken; 1 Dag! pagna 8 15 begroetngen; kennsmaken; enkele natonalteten; het alfabet; namen van Europese landen Les Thema s 2 Hoe gaat het? pagna 16 25 hoe het met emand gaat; kennsmaken; formeel/nformeel taalgebruk;

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD.

CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD. CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD. En ook van wnterleven der Carnërs weet k weng, doordat we maar net de eerste sneeuw hadden zen vallen, toen de kortende dagen en de steeds meer opdrngende soldaten ons deden

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie