JAARGANG 26 NR 3 JUNI gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen"

Transcriptie

1 JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007 gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen

2 inhoud & voorwoord dienstnota s 3 verkiezingen inspraak & advies 8 milieu jubilea ocmw nieuws 14 tot 17 kort nieuws 18 jeugd 19 sport VVV infodienst werken in uitvoering 25 onderwijs 26 Ondernemend Kinrooi Kinrooi levert de eerste gestoken asperges aan Leterme. Op de veiling worden de eerste aardbeien en blauwe bessen aangeleverd vanuit Kinrooi. Dankzij het unieke beregeningsproject in onze gemeente kon de tuin- en landbouw de droge en warme aprilmaand goed overbruggen. Onze landbouwers staan hoogaangeschreven in de sector. Zij verdienen ons aller respect voor hun grote ondernemingszin. Onze middenstanders maken het winkelen in eigen gemeente aantrekkelijker door hun actie Met belgerinkel naar de winkel. Meer en meer vinden de toeristen de weg naar een aantal zeer boeiende en verrassende gebieden in onze gemeente. Wateren natuurbeleving kan in Kinrooi op een heel bijzondere wijze. Onze jarige VVV-dienst promoot al 25 jaar deze toeristische troeven. Een hoogtepunt van deze promotiecampagne is op 8 juli het programma 1000 zonnen en garnalen. De rust op en langs het water, op de fietspaden tussen de landerijen en in de natuurgebieden trekt vele toeristen aan. Vooral rond de waterplassen wordt die rust wel eens verstoord. Daarom komt er een aangepast politiereglement waarin duidelijk omschreven staat dat het totale waterrecreatiegebied alleen voor vissers, surfers, zeilers en wandelaars toegankelijk is. Ik wens u allen een opwindende maar tevens ook een rustige vakantie. gemeente-info Kinrooi jaargang 26 nummer 3 juni 2007 Met vriendelijke groeten cover foto Met Belgerinkel naar de winkel: Ronny Hinoul (Unizo Kinrooi) met de winnares van de eerste fiets, Maria Ressen. colofon redactie-adres gemeente Kinrooi dienst communicatie Breeërsteenweg Kinrooi tel toestel 334 fax Hubert Brouns burgemeester verantwoordelijke uitgever Hubert Brouns burgemeester Weertersteenweg Kinrooi tel fax

3 dienstnota s Gemeenteraad Vanavond maandag 4 juni is er een nieuwe zitting van de gemeenteraad. De openbare zitting begint om 20u00 in de raadzaal van het gemeentehuis. Even voorstellen: Leona van Horne Landwaarts opent inschrijvingslijst voor bouwplaatsen en woningen Luite Heide In samenspraak met het gemeentebestuur gaat de sociale bouwmaatschappij Landwaarts het woonuitbreidingsgebied Luite Heide, gelegen tussen de Hilvenstraat en de Simpelstraat ontwikkelen. Conform het principieel akkoord van Stedenbouw zullen in dit gebied minstens één derde sociale kavels en één derde sociale koopwoningen worden gerealiseerd, naast maximaal één derde bouwkavels aan marktprijs. In totaal gaat het om een 45-tal kavels. Landwaarts opent nu twee inschrijvingslijsten voor kandidaat-kopers voor dit project: één lijst voor sociale kavels en één voor koopwoningen. Leona van Horne (21) werkt sinds 1 mei 2007 bij het gemeentebestuur van Kinrooi als stadswacht. Preventie en sensibilisering zijn de werkdomeinen van de stadswacht. Concreet zal ze zich bezighouden met de problematiek van foutparkeren aan scholen, hondenpoep, zwerfvuil, leegstand, enz... De stadswacht steekt niet het vermanende vingertje op maar denkt mee met de mensen en heeft vooral een signalerende functie. U kan haar bereiken via of Infoavond VITO De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - kortweg VITO - organiseert op 11 juni 2007 om 19u30 een hoorzitting in de Expodroom te Bree. Tijdens deze vergadering zal toegelicht worden hoe het instituut grondonderzoeken zal uitvoeren naar ondergrondse aardgasopslagmogelijkheden in Noord-Limburg. Wie kan zich inschrijven? Zowel voor een sociale kavel als voor een sociale koopwoning kan men zich enkel kandidaat stellen indien men nog geen eigen woning of bouwgrond bezit. Bovendien mag het laatst gekende netto-belastbaar inkomen van de kandidaat niet meer bedragen dan : - voor een gezin : euro te verhogen met euro per persoon ten laste; - voor een alleenstaande : euro. Het minimum belastbaar inkomen moet minstens euro bedragen. U moet er rekening mee houden dat de maatschappij de inkomsten van alle personen die er gaan wonen, meerekent. Waar moet u zich inschrijven? Kandidaat-kopers dienen zich persoonlijk aan te melden bij Landwaarts (zie gegevens hieronder), niet bij de gemeente. Wat moet u meenemen voor de inschrijving? - uw identiteitskaart; - laatst gekende aanslagbiljet; - 50 euro per inschrijving (dit bedrag wordt terugbetaald indien u zich uitschrijft). Hoe gebeurt de toewijzing? Landwaarts dient conform de wetgeving de sociale koopwoningen en sociale kavels toe te wijzen in volgorde van de chronologie van de inschrijvingen. Dit betekent dat de eerste kandidaat op de wachtlijst de eerste keuze krijgt, de tweede zodra de eerste kandidaat zijn keuze heeft gemaakt, totdat het contingent is uitgeput. Voor meer info en inschrijvingen: Landwaarts - Dieplaan te Genk - tel Landwaarts is zonder afspraak voor het publiek geopend op: - maandag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 - dinsdag, woensdag en donderdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00 - vrijdag van 9u00 tot 12u00 gemeente-info juni

4 verkiezingen 2007 Zondag is het zover... Op zondag 10 juni 2007 kiezen we onze vertegenwoordigers in het federale parlement en de senaat. De volksvertegenwoordigers en senatoren worden om de vier jaar verkozen. In dit nummer vindt u nuttige info over de verkiezingen van aanstaande zondag. Stemplicht In België geldt de stemplicht. Elke kiezer is dus bij wet verplicht om zijn stem uit te brengen. Een kiezer moet zijn stem persoonlijk uitbrengen in het stembureau dat op de oproepingskaart is aangeduid. De identiteitskaart en de oproepingskaart moeten voorgelegd worden. In bepaalde gevallen kan de kiezer wel een volmacht geven. Niet gaan stemmen wordt bestraft met een berisping of geldboete als men de afwezigheid niet kan verantwoorden. Kiezers die de stemplicht niet vervullen, dienen op eenvoudige oproep te verschijnen voor de vrederechter. Vier kieslocaties in Kinrooi Voor de verkiezingen van 10 juni 2007 worden volgende locaties omgebouwd tot stembureaus: - gemeentelijke basisschool Nelisveld Nelisveld 5 te Kinrooi - gesubsidieerde vrije basisschool de Hees Schoolstraat 40, Kessenich - gemeentelijke basisschool de Maaskei De Belder 12, Ophoven - gesubsidieerde vrije basisschool de Wieken Kleine Scheurestraat 1, Molenbeersel Deze stembureaus zijn open van 8u00 tot 13u00. Wie gaat stemmen? Om te kunnen kiezen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: - Belg zijn op de datum waarop de kiezerslijst werd opgesteld (5 april 2007); - op 10 juni 2007 tenminste 18 jaar oud zijn; - in het bevolkingsregister van de gemeente Kinrooi ingeschreven zijn op 5 april Tussen deze datum en de verkiezingsdatum mag men niet ambtshalve afgevoerd zijn uit het register; - u niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht ten laatste op de dag van de verkiezingen. Iedere persoon die aan deze voorwaarden voldoet, heeft inmiddels per post een (witte) oproepingskaart ontvangen. Op deze kaart staat de locatie (welke school) en het nummer van het stembureau waar u moet gaan stemmen. Inwoners van Kessenich opgelet In tegenstelling tot de vorige verkiezingen kan u nièt gaan stemmen in de basisschool in de Meierstraat. Het stembureau voor Kessenich is deze keer gelegen in het schooltje in de Hees. 4 gemeente-info juni 2007

5 zondag 10 juni 2007 Eén volmacht geven of krijgen Omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar stem persoonlijk uit te brengen, kan men beroep doen op de volmachtprocedure. Let wel: u kan maar aan één persoon een volmacht geven of maar van één persoon een volmacht krijgen. Indien u zich in één van de onderstaande situaties bevindt, kan u aan een andere persoon een volmacht geven. Dit kan voor onderstaande redenen. We vermelden telkens in het cursief welk attest u moet toevoegen bij de volmacht: - ziekte of invaliditeit medisch attest; - beroeps- of dienstredenen attest van de werkgever of overheid; - beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (ook de gezinsleden) attest uitgereikt door de dienst bevolking; - vrijheidsberoving attest van de directie van de inrichting; - geloofsovertuiging attest van de religieuze overheid; - studieredenen attest van de schooldirectie; - verblijf in buitenland om privéredenen bewijs waaruit blijkt dat u niet in België zal zijn op 10 juni 2007 (huurcontract, reisovereenkomst, factuur, vliegtuigticket,...) en dat vóór 9 juni 2007 op de dienst bevolking goedgekeurd is. De volmachtformulieren zijn kosteloos te verkrijgen op de dienst bevolking tot en met zondag 10 juni 2007 (van 8u00 tot 12u30). De volmachtdrager moet de eigen identiteitskaart, eigen oproepingskaart en het volmachtformulier met het vereiste attest en de oproepingskaart van de volmachtgever meebrengen. Hij of zij moet gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Formulieren voor volmacht De volmachtformulieren zijn kosteloos beschikbaar aan de balie van de dienst bevolking in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. U kan deze blanco formulieren ook aanvragen: - via telefoon ; - via fax ; - via brief naar Breeërsteenweg Kinrooi; - via mail naar - via download op gemeente-info juni

6 verkiezingen 2007 Wanneer stemt u ongeldig! Als u één van onderstaande zaken in het stemhokje doet, zal u stem ongeldig verklaard worden: - op het stembiljet voor meer dan één lijst stemmen - krabbels, aantekeningen maken of iets bijschrijven op het stembiljet - op het stembiljet geen stem uitbrengen, de zogenaamde blanco-stem. Ongeldige en blanco stemmen worden - in tegenstelling tot wat velen denken - niet bijgeteld bij de grootste partij. Het zijn gewoon verloren stemmen. Hoe geldig stemmen? Geldig stemmen doet u: - door het bolletje boven één ganse lijst rood te kleuren (lijststem); of - door het bolletje rood te kleuren van één kandidaat of van meerdere kandidaten (maar binnen dezelfde lijst) (naamstemmen); of - door het bolletje rood te kleuren van één opvolger of van meerdere opvolgers (maar binnen dezelfde lijst) (naamstemmen); of - door het bolletje rood te kleuren van één of meer kandidaten en één of meer opvolgers (maar binnen dezelfde lijst) (naamstemmen); Kiezers met beperkte mobiliteit Bij de keuze van de gebouwen en de lokalen waar gestemd zal worden, is rekening gehouden met kiezers die beschikken over een beperkte mobiliteit. Alle plaatsen zijn gemakkelijk bereikbaar. Alle stemlokalen worden gelijkvloers ingericht en zijn probleemloos toegankelijk. Daarenboven voorzien we enkele voorbehouden parkeerplaatsen dicht bij de ingang van de gebouwen. In ieder stembureau is één stemhokje voorzien met brede toegang en een lager tablet. Kiezers met een beperkte mobiliteit kunnen dus probleemloos hun stem uitbrengen. 6 gemeente-info juni 2007

7 Open op zondag 10 juni! Bijstand in het stembureau Als u als kiezer moeilijkheden ondervindt bij het uitbrengen van uw stem, kan u zich laten bijstaan door de voorzitter of door een bijzitter van het stembureau. Kan u wegens een fysieke handicap niet alleen in het stemhokje gaan of zelf uw stem uitbrengen, dan kan de voorzitter u laten vergezellen door uw begeleider of helper. De naam van deze persoon wordt vermeld in het proces-verbaal. Het is aangeraden om een medisch attest bij te hebben waaruit blijkt dat u wegens een fysieke handicap niet alleen in het stemhokje kan gaan of zelf uw stem kan uitbrengen. Op zondag 10 juni 2007, de dag van de verkiezingen, is het gemeentehuis open van 8u00 tot 12u30 (enkel voor verkiezingsaangelegenheden). Men kan er dan persoonlijk of telefonisch via terecht voor inlichtingen, volmachtformulieren en een antwoord op bepaalde vragen of problemen Wie nog meer info wenst over de verkiezingen, kan contact nemen met de dienst bevolking in het gemeentehuis tijdens de openingsuren (zie kaft gemeente-info achteraan). Wie meer wil weten over de verkiezingen, verwijzen we naar de site Informatie bij burgerzaken - verkiezingen, tel toestel 338 gemeente-info juni

8 inspraak & advies Voorstelling Lokaal Overleg Kinderopvang In de vorige gemeente-info deden we een oproep naar leden voor de diverse adviesraden. Inmiddels zijn er verschillende gemeentelijke inspraakorganen opnieuw samengesteld. In onderstaand artikel stellen we het lokaal overleg voor kinderopvang - kortweg LOK - iets uitgebreider aan u voor... Wat is het Lokaal Overleg Kinderopvang? Dit adviesorgaan brengt het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart, informeert de ouders over de opvangmogelijkheden en zoekt oplossingen voor eventuele tekorten. Het lokaal overleg moet de samenwerking tussen de aanbieders bevorderen en de kwaliteit stimuleren. Het overleg is samengesteld uit verschillende partners. Aanvankelijk werd enkel over schoolgaande kinderen gesproken. Steeds meer wordt dit uitgebreid tot opvang van baby s en peuters, zieke kinderen of kinderen met een handicap. Ook thema s zoals dringende en flexibele opvang, tieneropvang, diversiteit, kinder- en ouderparticipatie komen er aan bod. De leden van lokaal overleg vergaderen minstens tweemaal per jaar. Wat heeft het Lokaal Overleg al gedaan? Dankzij het lokaal overleg kinderopvang werd al heel wat gerealiseerd, bijvoorbeeld: - de uitgave van een folder die het aanbod van kinderopvang bekendmaakt bij ouders; - het stimuleren van het organiseren van gemeentelijke vorming voor ouders over pedagogische onderwerpen door de oudercomités van de basisscholen; - Het stimuleren van kwalitatief hoogstaande opvang; - Het aanreiken van ideeën voor de spel-o-theek. Wie zetelt in het Lokaal Overleg? Het LOK bestaat uit één vertegenwoordiger per initiatief of één aangeduide, vaste plaatsvervanger. Namens het gemeentebestuur zetelt de schepen van jeugd Anita Meerten en gemeentesecretaris Marijke Clerx in het overleg. Verder heeft iedere zetelende politieke partij van de gemeenteraad een afgevaardigde: Lisette Swennen (CD&V), Nicole Vitali (sp.a), Ilona Medaer (Open VLD) en Jacky Smeets (Vlaams Be-lang). De afgevaardigde van het OCMW moet nog aangeduid worden. Volgende externe diensten en initiatieven zijn eveneens vertegenwoordigd: - Kind en Gezin: Sofie Beunckens (provinciaal verantwoordelijke voor het LOK); - landelijke kinderopvang: Lieve Linssen; - zelfstandige onthaalmoeder: Veerle Aendekerk; - onderwijs: Pierre Sniekers; - t Speel-nestje; - jeugdraad; - jeugddienst; - vertegenwoordiging van de ouders; - oudercomités; - de Gezinsbond; - welzijnsraad; Maximum één derde van het aantal effectieve leden mag een vertegenwoordiging zijn van de ouders. Kandidaat-leden kunnen aansluiten bij het LOK na vraag aan en goedkeuring van het LOK. Informatie bij t Speel-nestje, gemeente-info juni 2007

9 milieu Ten afval! Jeugdbewegingen volle bak voor recyclage Vorig jaar kregen jeugdbewegingen voor het eerst de kans actief mee te werken aan afvalbeheer. Heel wat jeugdbewegingen zijn meteen op de kar gesprongen en genieten nu al een tijdje van hun gratis afvalbakken en het bijbehorende sensibilisatie- en spelmateriaal. Door afval correct te sorteren, geef je het een nieuw leven! Correct gesorteerde verpakkingen kunnen gerecycleerd worden tot leuke en praktische (gebruiks)- voorwerpen: slaapzakken, fietsen, landkaarten, fleece truien Superhandig! Zij die de boot misten, krijgen nu een nieuwe kans om zich voor dit project in te schrijven. De federaties van de jeugdbewegingen, de intercommunales, de gemeenten en FOST Plus* lanceren namelijk de tweede editie van Ten afval!. * FOST Plus coördineert en betaalt de inzameling, sortering en recyclage van het huishoudelijk verpakkingsafval in België. Steek het waar het hoort Wil jij ook meedoen? Tof! Maar misschien heb je voor je lokalen nog niet het nodige materiaal om te sorteren. Vraag dan gratis een PMD-container (120 L) en enkele papierbakken (1 bak van 30 L per 20 leden) aan. Zo kan je je afval gescheiden inzamelen en buitenzetten op de juiste ophaaldag. Of breng het naar het containerpark. Daarnaast krijg je ook stickers met de sorteerregels om op je afvalbakken te plakken, een infobrochure om eens rustig te lezen en toffe posters om op te hangen in je lokaal. Surf naar en vul het aanvraagformulier in. Je kan het materiaal begin oktober afhalen op het afhaaladres van jouw intercommunale. De exacte datum wordt later nog meegedeeld. Wij doen mee! Spelenderwijs wijzer Naast de containers kan je ook de Ten Afval - spelmap aanvragen. Hierin vind je een compleet spelpakket voor een bangelijke buitenactiviteit met alle leden van de groep (ontwikkeld i.s.m. Centrum Informatieve Spelen). In de map zit bovendien nog een spelcontainer : een brochure vol toffe spelletjes en activiteiten voor alle leeftijdscategorieën rond het thema afval. Wil je van het groepsspel een speciaal evenement maken tijdens het zomerkamp? Doe dan een beroep op Jan met de Petfles en Yvonne Drankkarton, onze afvalexperts. Zij komen tijdens de zomer naar je toe om het afvalspel te animeren. Samen beleef je een doldwaze namiddag! Zet jouw jeugdbeweging zich ook in voor het sorteren van afval? Vul dan meteen het aanvraagformulier in op Stuur je vragen over Ten afval! in een naar gemeente-info juni

10 milieu Bestrijding eikenprocessierups Net zoals de voorgaande jaren is de gemeentelijke technische dienst met man en macht in de weer om de eikenprocessierups te bestrijden. De rups is dit jaar massaal aanwezig en dat is duidelijk te merken... Na heel wat voorbereidende werken werd eerst gestart met de preventieve bestrijding. Dit gebeurde op basis van de inventaris van reeds gekende bomen die last hadden van de rups. Vorig jaar werd de preventieve bestrijding uitbesteed aan een externe aannemer. Begin dit jaar besloot het gemeentebestuur om een eigen nevelspuit aan te kopen en dus zelf in te staan voor de bestrijding vanaf de grond. De provincie voerde daarenboven op sommige plaatsen een bestrijding per helicopter uit. Ondanks al deze inspanningen blijken de rupsen dit jaar erg hardnekkig te zijn. Dat blijkt uit het groot aantal klachten die eind mei bij het meldpunt binnenkwamen. Op het moment dat u dit leest, zal het te laat zijn voor verdere preventieve bestrijdingen. Omdat de eikenprocessierups nu wellicht de irriterende haren bezit, zal de enige afdoende bestrijding zijn om ze uit te branden. Inwoners die nog klachten hebben, kunnen nog steeds terecht op het meldpunt bij de technische dienst. Ondanks een intensieve preventieve bestrijding van op de grond én vanuit de lucht, zorgt de eikenprocessierups voor nooit eerder geziene overlast. Eikenbomen aanmelden of aanvraag bestrijding bij het meldpunt van de technische dienst, tel , fax , adres Breeërsteenweg 318 te 3640 Kinrooi. 10 gemeente-info juni 2007

11 Welke gevolgen voor uw leefomgeving wil u laten onderzoeken? Structuurvisie grindwinningsgebieden Per grindwinningszone zal er een geactualiseerde structuurvisie opgesteld worden over de herstructurering van de zones. Voorafgaand dient men een plan-milieueffectrapport (plan-mer) op te stellen waarbij de effecten van die ontwikkelingen op het leefmilieu onderzocht worden. Om dit laatste zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zullen de diverse opties voorgesteld worden in een kennisgevingsdossier. woensdag 6 juni 2007 Infoavond over zonne-energie foto s TV Rekin Als inwoner Kinrooi kan u gedurende dertig dagen dit dossier inkijken. Het dossier ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis. U kan het ook online raadplegen op de website Via de site kan u ook uw reactie of opmerkingen op het plan kenbaar maken. U kan ze ook rechtstreeks mailen naar of bij het gemeentebestuur indienen. Het dossier ligt ter inzage van 21 mei 2007 tot en met 19 juni Het geeft u een zicht op de milieueffecten (onder andere gezondheid, mobiliteit, bodem, water, fauna en flora, enz ) die nog verder kunnen worden bestudeerd in het plan-mer. Als u meer informatie wilt over de milieueffectrapportage, kan u bellen naar het gratis nummer 1700 of surfen naar Elke dag ZONdag is een campagne rond zonne-energie georganiseerd door de provincie Limburg. In het kader van deze campagne is er nu woensdag 6 juni 2007 om19u30 een infoavond in het gemeentehuis. U leert er de mogelijkheden en toepassingen van zonne-energie kennen, hoeveel deze kosten en hoe u de systemen kan toepassen in uw woning. Volgende onderwerpen komen aan bod: - Hoe kunnen we energie van de zon benutten? - Hoe werkt een thermisch en fotovoltaïsch zonneenergiesysteem? - Wat zijn de mogelijke toepassingen? - Wat is de kostprijs van een zonne-energiesysteem en op welke financiële steun kan u rekenen? - Hoe integreert u een zonne-energiesysteem in een gebouw? Alles wordt geïllustreerd met illustratie- en demonstratiemateriaal. Vanaf 19u30 bent u van harte welkom in het gemeentehuis van Kinrooi. Gelieve op voorhand in te schrijven voor de infoavond via: tel toestel 346 of via gemeente-info juni

12 jubilea Joriskes - Daemen 50 Theo Joriskes & Mia Daemen Groezenstraat Molenbeersel OO 24 april 1957 Smeets - Joriskes 50 Pierre Smeets & Mia Joriskes Klein Hoefstraat Molenbeersel OO 24 april 1957 Lamberigts - Vandeninden 50 Jef Lamberigts & Alda Vandeninden Venlosesteenweg Kessenich OO 27 april gemeente-info juni 2007

13 Ramaekers - Verstraeten 50 Petrus Ramaekers & Josephina Verstraeten Fabrieksstraat Kessenich OO 30 april 1957 Coppens - Schouteden 50 Lodewijk Coppens & Maria Schouteden Hurkenstraat Molenbeersel OO 11 mei BRILJANT Sleven - Lambers Albert Sleven & Maria Lambers Venlosesteenweg Geistingen OO 11 mei 1942 gemeente-info juni

14 ocmw nieuws juni 2007 Het OMNIO-statuut... voor verhoogde tegemoetkoming Wat is Omnio? Het Omnio-statuut is een uitbreiding van de verhoogde tegemoetkoming voor medische prestaties (arts, tandarts, kine, apotheker, hospitalisatie, ) door het ziekenfonds. De persoonlijke bijdrage of het remgeld die u voor die prestaties betaalt, is dan merkelijk lager. Voor bepaalde gezinnen Voortaan kunnen bepaalde gezinnen die er vroeger niet voor in aanmerking kwamen er een beroep op doen,. Aanvragen kan nog tot eind juni Aanvragen kunnen ingediend worden sinds maandag 2 april Als je van Omnio-voordelen wil genieten vanaf 1 juli 2007, moet een geldige aanvraag ingediend zijn tussen 2 april en 30 juni Het recht op de hogere tegemoetkoming blijft, op basis van die eerste aanvraag, in principe (als de inkomensgegevens na controle correct blijken) geldig tot 31 december Omnio vervangt het bestaande systeem van verhoogde tegemoetkoming niet. Voor wie is het Omnio-statuut bedoeld? Omnio is bedoeld voor arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen, met een moeilijke financiele gezinssituatie. Het criterium voor het Omniostatuut is het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager dan ,80 EUR, verhoogd met 2.464,56 EUR per bijkomend gezinslid. Hoe het Omnio-statuut aanvragen? Je kan het Omnio-statuut aanvragen met een formulier dat bij de ziekenfondsen beschikbaar is sinds begin april Vroeger aanvragen kon niet. Alle gezinsleden moeten de aanvraag invullen. Vervolgens moet de aanvraag bezorgd worden aan het ziekenfonds. Het formulier heet Verklaring op erewoord. Daarbij moet je de laatste aanslagbiljetten en andere inkomensbewijzen (bijvoorbeeld maandelijkse loonfiches, loonfiches , ) voor alle gezinsleden voegen. Info bij de sociale dienst, Indien u al geniet van de verhoogde tegemoetkoming (RVV, ex-wigw), behoudt u dit recht. Het Omnio-statuut is dan niet voor u van toepassing en u moet hiervoor dan ook niet naar uw ziekenfonds gaan. Ook voor de bijkomende rechten (bijvoorbeeld korting NMBS, ) verandert er voor u niets. 14 OCMW KINROOI Villa Pax - Weertersteenweg Kinrooi - tel

15 Verhoging van dagprijs rusthuis en serviceflats De stijgende kosten van het levensonderhoud zijn van invloed op de kosten van de dienstverlening aan bewoners van het rusthuis Zorgvlied en de serviceflats. Een aanpassing van de dagprijs van het rusthuis en serviceflats was dus aangewezen. Op basis van de reglementaire indexering werden de dagprijzen vanaf 1 juni 2007 verhoogd als volgt : - dagprijs rusthuis voor éénpersoonskamer voor inwoners van Kinrooi van 32,25 naar 34,04 euro; - dagprijs rusthuis voor éénpersoonskamer voor inwoners andere gemeenten van 34,73 naar 36,66 euro; - dagprijs rusthuis voor echtparenverblijf voor inwoners van Kinrooi van 28,53 naar 30,11 euro per persoon; - dagprijs rusthuis voor echtparenverblijf voor inwoners andere gemeenten van 31,01 naar 32,73 euro per persoon; - dagprijs serviceflats van 12,64 naar 13,34 euro. Gratis bus voor Kinrooise senioren naar Rimpelrock 2007 Rimpelrock wordt dit jaar voor de zesde maal georganiseerd en het belooft weer een schitterend muzikaal feest te worden! De vorige editie lokte maar liefst muziekliefhebbers naar de festivalweide. De 6e editie vindt plaats op zondag 12 augustus 2007 op de bekende festivalweide van Pukkelpop, gelegen aan de Kempische Steenweg in Kiewit-Hasselt. Rock n roll, meezingers en heerlijke smartlappen beloven van Rimpelrock 2007 alvast een muzikaal feest te maken met onder andere unieke optredens van Will Tura en schlagerdiva Laura Lynn. Helmut Lotti zal Rimpelrock dit jaar afsluiten... Tickets zijn verkrijgbaar op de gekende plaatsen. Alle Kinrooise senioren die samen met de gratis bus vanuit Kinrooi naar Rimpelrock willen, kunnen zich hiervoor inschrijven vanaf maandag 4 juni tot en met maandag 2 juli 2007 bij de seniorenconsulente van het OCMW Kinrooi. Wees er tijdig bij, want vol is vol! Bel of mail uw inschrijving naar: Marijke Bosmans, tel

16 ocmw nieuws Rondkomen... een kunst op zich! Het is je vast al eens overkomen : je belastingsbrief en de brandverzekering vallen gelijktijdig in de brievenbus. Daarbij heb je ook nog dringend stookolie nodig. Hoe moet dat dan? Zo'n problemen kun je voorkomen door een financiële planning op te maken. Door uitgaven op langere termijn (bijvoorbeeld per maand of jaar) te plannen, door spaargeld aan te leggen voor eventuele extra uitgaven, of door te besnoeien op nutteloze of minder noodzakelijke uitgaven, voorkom je verrassingen en kun je met een gerust hart het einde van de maand of jaar tegemoet zien. Onderstaande tips kunnen ook helpen... Huisdieren zijn duurder dan je denkt Overweeg je om een huisdier aan te schaffen? Heel leuk natuurlijk, maar vergeet niet dat je voor je hond of poes méér kwijt bent dan hun voer. Voor inentingen, speeltjes, borstels en dierenartsbezoeken moet je vaak diep in de buidel tasten. Eet voor je boodschappen doet Dat je boodschappen nooit met een (zo goed als) lege maag moet doen, wist je waarschijnlijk al. Het risico op overbodige aankopen wordt zo immers behoorlijk vergroot. Daarnaast is het ook beter om één keer per week naar de supermarkt te gaan en je winkelwagentje vol te laden, in plaats van iedere dag even enkele spullen te halen. Want ook dan zul je eerder van je boodschappenlijstje afwijken. Spaar automatisch Neem je je iedere maand weer heilig voor om te sparen, maar geef je toch altijd te veel uit aan kleren of andere spullen? Zorg er dan voor dat er iedere maand automatisch geld van je lopende rekening naar je spaarrekening wordt overgeschreven. Je kunt je spaargeld altijd nog terugboeken, maar de drempel om het dan uit te geven, is in ieder geval een stuk groter. Bespaar met kortingbonnen Het uitknippen en gebruiken van kortingbonnen is ongetwijfeld een leuke bezigheid. Hou er echter wel rekening mee dat kortingbonnen meestel alleen gelden voor merkprodukten die sowieso al een stuk duurder zijn. Autorijden kost veel geld Laat de wagen daarom eens vaker thuis voor kleine afstanden zoals voor boodschappen in je eigen gemeente. En als je naar de stad rijdt om te gaan winkelen, parkeer hem dan aan de rand van de stad of in een parkeergarage, in plaats van een kwartier rond te rijden om een parkeerplaats te vinden. Speelgoed... afwisselen Bij familie of vrienden vinden je kinderen altijd toffer speelgoed dan ze zelf hebben. Spreek eens af en ruil het speelgoed voor enkele weken. Zo spelen je kinderen eens met iets anders, zonder dat je nieuw speelgoed moet kopen. Bovendien leren ze respect op te brengen voor het materiaal van de anderen. Telefoneren met een potje Zet naast je telefoontoestel een spaarpot en maak er een gewoonte van om na elk gesprek een muntstuk in die spaarpot te werpen. Je kunt er nadien je telefoonrekening van betalen. Maandelijkse facturen vragen Je huishoudbudget is maandelijks. Vraag daarom om je elektriciteits- en gasverbruik per maand te betalen. Je factuur zal minder zwaar doorwegen. Contacteer je energieverdeler hiervoor. Voor alle vragen over financieel rondkomen (budgetplanning), kan je steeds terecht op het OCMW,

17 ocmw nuttige info adres Weertersteenweg Kinrooi secretaris Yves Smets ontvanger Katrien Lenie voorzitter Anita Meerten telefoon fax openingsuren elke werkdag van 8u30 tot 12u00 én dinsdag en donderdag ook van 13u00 tot 16u00 (op woensdag- en vrijdagnamiddag is het OCMW enkel telefonisch te bereiken) spreekuren sociale dienst in Ophoven... Truus Dirkx, iedere dinsdag van 8u30 tot 10u30 in parochiezaal De Bongerd Ophoven, tel in het gemeentehuis... iedere dinsdag van 17u00 tot 18u30 in lokaal B3 (eerste verdieping) van het gemeentehuis, tel toestel 327 in Kessenich... Ilda Toppet, iedere woensdag van 8u30 tot 10u30 in De Borg te Kessenich, tel in Kinrooi... Els Kesler, iedere donderdag van 8u30 tot 10u30 in de hoofdbibliotheek te Kinrooi, tel in Molenbeersel... Kris Deckers, iedere vrijdag van 8u30 tot 10u30 in Villa Pax, tel Op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag is de sociale dienst gesloten. U kan de dienst dan enkel bereiken via spreekuur pensioenen in het gemeentehuis... Kris Deckers en Gerty Wetzels iedere dinsdag van 14u00 tot 17u00 op de eerste verdieping van het gemeentehuis tel OCMW diensten in Villa Pax dienst tewerkstelling Els Kesler dienst schuldbemiddeling Ilda Toppet juridische dienst Bertil Deben op dinsdag van 9u00 tot 12u00 rusthuis & serviceflats Michiel Doumen Zandbosstraat 4 & Kinrooi dienst wonen & lokaal opvanginitiatief Rita Colson (vervangt tijdelijk Ine Derkoningen) dienst senioren (minder mobielen centrale - personen alarm systeem - seniorenconsulent - mantelzorgtoelage) Marijke Bosmans dienst thuiszorg (gezinszorg - poetsdienst - klusjesdienst) Ria Geraerts 17

18 kort nieuws Wint u de laatste Belgerinkel-fiets? In het kader van de actie Met Belgerinkel naar de winkel heeft Unizo Kinrooi en het gemeentebestuur inmiddels al drie nieuwe fietsen uitgeloot. De eerste winnaar (foto boven) was Maria Ressen die de fietssleutel overhandigd kreeg van Ronny Hinoul (Unizo Kinrooi). Unizo-voorzitter Stan Linssen mocht na de tweede trekking Helena Nies gelukkig maken met een nieuwe tweewieler. De derde winnaar die geloot werd op 29 mei was nog niet bekend bij het ter perse gaan van deze info.op 19 juni is de laatste trekking waarbij de vierde fiets en 200 andere prijzen verdeeld zullen worden onder alle deelnemers. Volgestempelde spaarkaarten blijven tot die tijd welkom bij de deelnemende handelaars. Ga met belgerinkel naar de winkel en misschien wint u die laatste fiets wel... Student zette Zuidafrikaans project op met Kinrooise steun Erik Vanhove is een 22-jarige student lichamelijke opvoeding / biologie die de laatste drie maanden van zijn opleiding in Zuid-Afrika doorbracht. Hij was er actief als stagiair-leraar in diverse scholen. Daarnaast zette hij met twee medestudenten een project op in de township Ikalafeng. Een township is een sociale omgeving waar veel armoede heerst en waar men leeft in erbarmelijke omstandigheden. Binnen het project wilden de drie studenten iets betekenen voor de lokale gemeenschap. Iedere weekdag waren ze drie uur bezig met de plaatselijke jongeren allerlei circustechnieken aan te leren. Mede dankzij de financiële steun van diverse sponsors en een subsidie van de welzijnsraad (adviesraad ontwikkelingshulp Kinrooi) kon het project rekenen op veel waardering ter plaatse. Erik wil langs deze weg iedereen danken. Wie meer over zijn project wil weten, kan eens naar surfen. 18 gemeente-info juni 2007

19 jeugd woensdag 4 juli Welkomsthuisje knutselen donderdag 5 juli Culinair grabbelen (koken) dinsdag 10 juli Amusementspark Tivoli dinsdag 24 juli grabbel-i-do-day woensdag 25 juli Broodbakken & pottenbakken dinsdag 31 juli Toverland maandag 6 augustus Bezoek aan chocoladefabriek Côte d Or woensdag 8 augustus Een zomerse canvas knutselen dinsdag 14 augustus Dierenrijk Europa dinsdag 28 augustus Slotactiviteit Grabbel-funday voor 10 tot 14 jaar: dinsdag 17 juli Post in de bak Gevangenis Tongeren donderdag 9 augustus CSI er voor één dag Los de moord op in het museum van 21 tot en met 24 augustus Skiën & snowboarden maandag 9 juli Paintball donderdag 12 juli Phantasialand donderdag 19 juli Waterskiën maandag 23 juli Graven om te weten Archeologische workshop donderdag 26 juli Outdoor karten donderdag 2 augustus Paintball dinsdag 21 augustus Action in Kiewit maandag 27 augustus Bobbejaanland Noteer zaterdag 16 juni! Vanaf zaterdag 16 juni starten de inschrijvingen voor de hiernaast vermelde activiteiten van de grabbel- en swappas. Wie zeker van deelname wil zijn, rept zich die morgen tussen 10u00 en 12u00 best naar het gemeentehuis. Daar is ook het speciale boekje met méér uitleg over de zomerse jeugdactiviteiten verkrijgbaar. Online inschrijven kan ook als je je grabbel- of swappas bij de hand hebt (nodig om in te loggen). Surf naar en volg de richtlijnen op de site. Speelpleinwerking 07 Vanaf 9 juli 2007 zal het gemeentebestuur Kinrooi opnieuw speelpleinwerking organiseren voor kinderen van 4 tot 14 jaar : - op maandag, dinsdag en donderdag is er speelpleinwerking van 13u00 tot 17u00 in Ophoven en Kinrooi. - op maandag, woensdag en vrijdag is er speelpleinwerking van 13u00 tot 17u00 in Kessenich en Molenbeersel. De afsluiting voor de kinderen is gepland op 17 augustus. Let wel: 11 juli en 15 augustus zal er géén speelpleinwerking zijn. Informatie bij welzijnszaken, tel toestel 343 of 345 De grabbelpassers bezochten Archeon tijdens de paasvakantie. gemeente-info juni

20 sport Petanquecriterium Kampioenenhulde 2006 Op 30 maart organiseerde de sportdienst/sportraad zijn jaarlijkse kampioenenhulde. Hieronder ziet u de traditionele groepsfoto en een opsomming van de verschillende laureaten. De buurtsportdiensten starten met een intergemeentelijk petanquecriterium tijdens de zomermaanden. Doel is de inwoners uit de verschillende gemeenten tijdens een gezellige en sportieve namiddag te laten kennismaken met het jeux des boules. Kinrooi organiseert haar manche op woensdag 13 juni. Vanaf 13u00 starten de inschrijvingen aan het voetbalterrein van Kinrooi FC (Hoverstraat). Vanaf 13u30 spelen de ploegen (bepaald door lottrekking) in tornooiformule. Deelnemen kost 1,50 euro. Wie aan vier van de zes manches deelneemt, krijgt een aandenken en doet automatisch mee aan de tombola tijdens de slotmanche op 30 augustus in Bocholt. Info bij de sportdienst, toestel 342 Individuele kampioenen - Joachim Vanreyten provinciaal & Vlaams kampioen wielrennen - Laurens Stoks Vlaams kampioen skiën - Andrea Van Loon Vlaams kampioen taekwondo - Michelle Paesen provinciaal kampioen judo - Hanne Moons nationiaal kampioen veelzijdigheid pony s - Maarten Christis provinciaal B-kampioen zwemmen - Wim Van Asten Vlaams kampioen squash - Henk Lodewijk provinciaal kampioen ornithologie foto Piet Verheyden foto s Piet Verheyden Iedere kampioen werd gevraagd om een woordje uitleg te geven bij zijn of haar prestaties, zo ook Joachim Vanreyten (links) en Andrea Van Loon, twee beloftevolle sportkampioenen uit Kinrooi. Kampioenenploeg - Revalma 11 medailles tijdens Special Olympics 2006 in diverse disciplines met Theo Janssen, Linda Christis, Christof Meurs, Rolf Rutten, René Snijders, Ronny Zoons en Anup Verheijen (badminton, atletiek,...) 20 gemeente-info juni 2007

kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32

kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32 kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32 2 3 9 Infoavond en tentoonstelling ruilverkaveling Molenbeersel Beste inwoners 18 Doepasactiviteiten tijdens paasvakantie 14 en verder onder andere nieuwbouw ziekenhuis

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 NIEUWPOORT Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 Westkust Bierhandel David-Debal Ramskapellestraat 2a NIEUWPOORT Ind. Noord de Noordvaart Tel. 058 51 13 60 Fax 058 52 32

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

Jonge wielrenners in Leopoldsburg

Jonge wielrenners in Leopoldsburg JULI - AUGUSTUS 2007 nr. 7 AFGIFTEKANTOOR LEOPOLDSBURG VERSCHIJNT MAANDELIJKS GEMEENTELIJK INFOBLAD Jonge wielrenners in Leopoldsburg Leopoldsburg heeft zijn webstek! Colofon Redactieadres Koningin Astridplein

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit?

Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit? Maart 2012 23e jaargang nr. 3 Maandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X SLUITINGSUUR CONTAINERPARK p. 2 PROJECT EERSTE WERELDOORLOG p. 2 NOORD-ZUIDWERKGROEP p. 3 JEUGDKRANT p.

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie