Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4"

Transcriptie

1 Inhoud: BW boek 5 artikel Geldigheid van het Huishoudelijk Reglement 4 1 Het huishoudelijk reglement is van toepassing voor eigenaars en gebruikers. 4 Regelingen betreffende de orde van de Vergadering van Eigenaars 5 2 Stemprocedure 5 Regelingen betreffende de vice-voorzitter en commissies van de Vereniging van Eigenaars 5 3 De vice-voorzitter 5 4 Commissies 5 5 Commissie van eigenaars 5 6 Technische commissie 6 7 Huishoudelijke.commissie 6 8 Kascontrole commissie 6 Regelingen betreffende de instructie aan het bestuur 6 9 Bevoegdheden inzake onderhoudswerkzaamheden 6 Regelingen betreffende het gebruik van de gemeenschappelijke zaken 7 10 Het gebouw 7 Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten 7 12 Orde en overlast 8 13 Veiligheid, beveiliging en brandveiligheid 8 14 Het schoonhouden van en onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimten 9 15 Rookverbod 9 16 Het buitenterrein en de gemeenschappelijke tuin 9 17 Installaties, liften en daken 9 18 Huistelefoon / videofoon / spreekinstallatie naar het bellentableau in de entree 9 19 Huisvuil De mededelingenborden 10 Regelingen betreffende het gebruik van de privé gedeelten De woning Vloerbedekking, geluidsisolatie De buitenruimtes Buitenzonweringen, windschermen, rolluiken, tuinschermen Antennes en schotels De berging, gebruik elektriciteit De garage en/of parkeerplaatsen in het gebouw en inrit Privé-tuinen 12

2 Regelingen welke betrekking hebben op overige zaken Bedrijfsruimten Reclame aan het gebouw Betaling van de bijdrage Incassoprocedure Boete Het houden van (huis)dieren Het voederen van dieren en vogels Reparatie van onderhoudsklachten / storingen Verhuizingen / mutaties Naamplaatjes Slotbepaling 15 Besluitenlijst van de Vergadering van Eigenaars 16 Gedragsregels binnentuin 17 Gedragsregels garage 18 2

3 3

4 Vastgesteld in de Vergadering van Eigenaars gehouden op: 03 juni Bepalingen in het Huishoudelijk Reglement die in strijd zijn met de wet of het reglement opgenomen in de Akte van splitsing worden voor niet geschreven gehouden. BW boek 5 artikel 128: 1 De Vergadering van Eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het reglement daarvoor geen bepalingen bevat. 2 Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren of hij bereid is een in het vorige lid, bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden. Geldigheid van het Huishoudelijk Reglement. 1 Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing voor eigenaars en gebruikers. 1.1 Onder "gebruikers" wordt verstaan huisgenoten van eigenaars, huurders, huisgenoten van huurders alsmede alle andere gebruikers en bewoners van appartementsrechten. 1.2 Bij overdracht van de eigendom van een appartementsrecht is de verkrijger (koper/nieuwe eigenaar), die het privégedeelte zelf in gebruik wil nemen, verplicht het bestuur een ondertekende verklaring over te leggen dat hij zich akkoord heeft verklaard met en zich zal gedragen naar de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en de in de Vergadering van Eigenaars genomen besluiten. Het bestuur zal de vereiste toestemming om het privégedeelte in gebruik te nemen verlenen nadat deze ondertekende verklaring is overgelegd. Zie ook artikel 24 en 25 en Annex 1, artikel 24 en 26 c en d van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten. 1.3 De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en de in de Vergadering van Eigenaars genomen besluiten zijn van toepassing voor alle gebruikers. Het Huishoudelijk Reglement en de in de Vergadering van Eigenaars genomen besluiten dienen door een eigenaar/verhuurder aan de nieuwe gebruiker(s) te worden kenbaar gemaakt en opgelegd. 1.4 Iedere eigenaar die zijn appartement in gebruik geeft aan derden dient hiervan voor het verkrijgen van toestemming mededeling te doen aan het bestuur. De eigenaar van het appartement dient -voordat toestemming wordt gegeven aan bedoelde gebruiker om het privégedeelte in gebruik te nemen- aan het bestuur een verklaring te hebben overgelegd dat gebruiker zich akkoord heeft verklaard met en zich zal gedragen naar de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en de in de Vergadering van Eigenaars genomen besluiten. 4

5 Regelingen betreffende de orde van de Vergadering van Eigenaars. 2 Stemprocedure. 2.1 Een voorstel wordt bij acclamatie geacht zonder hoofdelijke stemming te zijn aangenomen. 2.2 Wanneer een der leden ter Vergadering van Eigenaars aanwezig hoofdelijke stemming wenst, dient de stemming onder afroeping van de namen van de eigenaars en de huisnummers plaats te vinden. 2.3 Wanneer een der leden ter Vergadering van Eigenaars aanwezig schriftelijke stemming wenst, dient de stemming plaats te vinden met door het bestuur verstrekte stembriefjes. 2.4 Een gevolmachtigde kan in de Vergadering van Eigenaars maximaal voor één eigenaar of één groep van eigenaars als gemachtigde optreden en het stemrecht uitoefenen. Volmachten kunnen slechts schriftelijk worden verstrekt. Regelingen betreffende de vice-voorzitter en commissies van de Vereniging van Eigenaars. 3 De vice-voorzitter 3.1 Door de Vergadering van Eigenaars wordt al dan niet een vice-voorzitter benoemd. Tenzij bij de benoeming anders is bepaald wordt de vice-voorzitter voor onbepaalde tijd benoemd. Hij/zij kan te allen tijde door de Vergadering Van Eigenaars worden ontslagen. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis. Het vice-voorzitterschap eindigt van rechtswege wanneer deze geen eigenaar meer is. 4 Commissies. 4.1 De Vergadering van Eigenaars kan besluiten tot het instellen van een commissie van eigenaars, een technische-, een huishoudelijke-, en een kascommissie, alsmede tot de taakstelling van deze commissies. De leden van deze commissies worden benoemd en ontslagen door de Vergadering van Eigenaars. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege wanneer een commissielid geen eigenaar meer is. 5 Commissie van eigenaars. 5.1 De commissie van eigenaars bestaat uit de voorzitter van de Vergadering van Eigenaars, de vice- voorzitter en eventueel toegevoegde leden.. De voorzitter van de Vergadering van Eigenaars is tevens voorzitter van de commissie van eigenaars. 5.2 De commissie stelt in overleg met het bestuur de agenda van de Vergadering van Eigenaars vast. 5.3 De commissie heeft als taak het bewaken van het gemeenschappelijk belang van de eigenaars, het onderhouden van de contacten met het bestuur en het fungeren als klankbord voor de mede bewoners. 6 Technische commissie. 6.1 De technische commissie heeft als taak het houden van toezicht op de onderhoudstoestand van het gebouwencomplex, het beoordelen van aangevraagde offertes voor het uit te voeren groot onderhoud, het uitvoeren van kleine werkzaamheden aan het gebouw en het controleren van 5

6 aan het gebouw uitgevoerde werkzaamheden. De technische commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de Vergadering van Eigenaars. 6.2 Geconstateerde tekortkomingen en gebreken dienen zo snel mogelijk te worden gemeld aan het bestuur gelet op zijn verantwoordelijkheid in deze. 7 Huishoudelijke commissie. 7.1 De huishoudelijke commissie heeft als taak- het toezicht houden op de uitgevoerde werkzaamheden van de schoonmaker / het schoonmaakbedrijf en het verzorgen van de planten in de gemeenschappelijke ruimten welke eigendom van de vereniging zijn. 8 Kascontrole commissie. 8.1 De Vergadering van Eigenaars kiest twee eigenaars als leden van de kascontrolecommissie. De verkiezing geschiedt voor een termijn van twee jaar, in die zin, dat elk jaar een nieuw lid wordt gekozen. De leden zijn eenmaal herkiesbaar. 8.2 De kascontrolecommissie brengt elk jaar (schriftelijk) verslag uit aan de Vergadering van Eigenaars van haar bevindingen met betrekking tot de door het bestuur gevoerde administratie, de exploitatierekening, kas en de begroting. Zij brengt de Vergadering van Eigenaars advies uit over de goed te keuren exploitatierekening zoals genoemd in artikel 4, lid 1 van het Modelreglement van splitsing in appartementsrechten. 8.3 Goedkeuring van de exploitatierekening door de Vergadering van Eigenaars strekt het bestuur tot acquit en décharge. Regelingen betreffende de instructie aan het bestuur. 9 Bevoegdheden. inzake onderhoudswerkzaamheden. 9.1 Het bestuur behoeft de in artikel 38, lid 2, van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten bedoelde machtiging van de Vergadering van Eigenaars slechts, indien de onderhoudswerkzaamheden de som van ,-- te boven gaan. 9.2 Het maximumbedrag voor het doen van uitgaven als bedoeld in artikel 38, lid 5, van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten waarvoor geen gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Vergadering van Eigenaars nodig is, bedraagt , Het bestuur behoeft de in artikel 41, lid 4, van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten bedoelde machtiging van de Vergadering van Eigenaars slechts indien het belang, de som van ,-- te boven gaat. 9.4 In het kader van artikel 41, lid 5 van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten is het bestuur gemachtigd tot het nemen van spoedeisende maatregelen tot een bedrag van ,--.Hierboven is een machtiging van de voorzitter van de Vergadering van Eigenaars vereist. Regelingen betreffende het gebruik van de gemeenschappelijke zaken. 10 Het gebouw Eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de Vergadering van Eigenaars geen verandering in het gebouw aanbrengen waardoor het uiterlijk of de constructie ervan wijzigt. De 6

7 toestemming kan niet worden verleend indien de hechtheid van het gebouw door de verandering in gevaar wordt gebracht Iedere op-, aan- of onderbouw dan wel verbouwing zonder toestemming van de Vergadering van Eigenaars is verboden. Toestemming door de Vergadering van Eigenaars kan slechts worden verleend onder voorbehoud dat de werkzaamheden worden uitgevoerd voor rekening, risico en onderhoud,van de aanvrager met vrijwaring tegen gevolgschade voor de leden van de vereniging. De toestemming kan te allen tijde door de Vergadering van Eigenaars worden ingetrokken. 11 Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten De gemeenschappelijke ruimten zijn de ruimten die voor alle bewoners toegankelijk zijn De gemeenschappelijke ruimten zoals: hallen, trappen, bordessen, galerijen, bergingsgangen, liften, het gemeenschappelijke deel van de parkeergarage en de inrit dienen uitsluitend voor het betreden en verlaten van het gebouw en/of de individuele bergingen respectievelijk het rijden naar en verlaten van de eigen parkeerplaats In de brievenbussen aangetroffen niet gewenste drukwerken enzovoorts mogen niet in de trappenhuizen of hal worden gedeponeerd De wanden en/of plafonds van de gemeenschappelijke ruimten zoals (lift)hallen, bordessen, de galerijen en trappenhuizen mogen niet worden gebruikt voor het ophangen van schilderijen of andere voorwerpen en voor het aanbrengen van decoraties en dergelijke Het is niet toegestaan de wanden en/of plafonds van de (lift)hallen, de galerijen, de trappenhuizen, de kozijnen, ramen en de toegangsdeuren naar de woning te schilderen Het is toegestaan op de galerijen en inpandige gemeenschappelijk ruimten planten te plaatsen, mits deze planten geen hinder of overlast veroorzaken. De resterende vrije doorgang dient in ieder geval 1.10 meter te bedragen. Planten mogen zich niet vasthechten aan muren, kolommen en vloeren Eigenaars en gebruikers dienen voor het laten uitvoeren van onderhoud op eerste aanschrijven van het bestuur planten en andere zaken te verwijderen zonder recht te kunnen uitoefenen op vergoedingen en/of schadeloosstellingen Eventuele schade toegebracht aan de gemeenschappelijke ruimten en/of zaken als gevolg van het plaatsen van planten(bakken) of andere zaken, komt voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende appartementsrecht 11.9 Het is, in verband met de veiligheid van alle eigenaren en gebruikers van de VvE Meander en op last van eisen van de brandweer, niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten of op de galerijen rijwielen (met of zonder hulpmotor), scooters, motors, kinderwagens, winkelwagens of andere voorwerpen te plaatsen of te laten plaatsen. Mochten rijwielen en dergelijke worden aangetroffen, dan kunnen deze in opdracht van het bestuur worden verwijderd Het is niet toegestaan vuilnis of afval in de gemeenschappelijke ruimten of op de galerijen te plaatsen Indien eigenaren en / of gebruikers na aanschrijving van het bestuur, de in de gemeenschappelijke ruimte geplaatste spullen, niet binnen één maand na dagtekening van het 7

8 schrijven, verwijderd hebben is het bestuur gemachtigd de spullen te verwijderen. Dit onverlet de mogelijkheid tot het opleggen van een boete zoals beschreven in artikel 33 van dit Huishoudelijk Reglement. 12 Orde en overlast Het is verboden afval en dergelijke over de balkons of uit de ramen naar beneden te werpen, kleden, lopers, bezems en dergelijke buiten de balkons schoon te maken en was goed, beddengoed of kleding buiten de balkons of in de gemeenschappelijke ruimten te hangen Het is niet toegestaan of, indien van toepassing, pas toegestaan na toestemming van het bestuur: zich onnodig op te houden in de gemeenschappelijke ruimten en/of hinder en/of overlast te veroorzaken aan bewoners; in de binnen het gebouw gelegen gemeenschappelijke ruimten te fietsen, te rolschaatsen, te skateboarden en dergelijke. Uitsluitend in de parkeergarage, de toegang en de oprit naar de parkeergarage is het toegestaan te fietsen; in de gemeenschappelijke ruimten, woningen en bergingen motoren, werktuigen, gereedschappen of goederen, welke door geluid, trilling of stank overlast veroorzaken, te gebruiken, te repareren of op te slaan; luchtbehandelingslangen van wasdrogers en airco's uit het raam te hangen Het voortbrengen van muziek of geluid bij gebruik van radio, televisie, geluidsapparatuur of het bespelen van muziekinstrumenten, op welke wijze dan ook, is toegestaan wanneer daardoor geen hinder of overlast bij buren of omwonenden ontstaat Het boren, spijkeren en andere geluidsoverlast veroorzakende werkzaamheden zijn niet toegestaan van maandag t/m vrijdag tussen uur en 8.00 uur en van zaterdag t/m zondag alsmede op, erkende feestdagen tussen uur en uur. 13 Veiligheid, beveiliging en brandveiligheid De toegangsdeuren tot de gemeenschappelijke ruimten dienen na het betreden en/of verlaten van het gebouw te worden (af)gesloten, teneinde ongewenste bezoekers de toegang tot het gebouw te beletten en om eventuele schade te voorkomen Ter voorkoming van ongewenst bezoek in het gebouw en eventuele daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen is het de bewoners niet toegestaan via de entree van het gebouw onbekenden mee te laten lopen en toegang te verlenen. Dit geldt ook voor het openen van de entreedeuren door middel van de elektrische deuropener als degene die aanbelt onbekend is Een eigenaar/gebruiker dient bij lange afwezigheid te zorgen voor het noodzakelijke onderhoud aan het appartement; dit geldt nadrukkelijk voor het tijdig en regelmatig legen van de brievenbus Als langdurige afwezigheid leidt tot ontoegankelijkheid van het appartement, dient de eigenaar/ gebruiker het bestuur, in te lichten over de wijze waarop bij calamiteiten (brand, lekkage, gas, bevriezing, enzovoorts) toegang tot het appartement kan worden verkregen of het tijdelijk adres waar de eigenaar/gebruiker bereikbaar is te verstrekken De trappen zijn ook voor noodgevallen bestemd en dienen derhalve altijd vrij toegankelijk en begaanbaar te zijn. 8

9 13.6 Het is niet toegestaan gevaarlijke stoffen zoals benzine, olie, munitie, vuurwerk, gecomprimeerde gassen in de gemeenschappelijke ruimten, appartementen of in de bergingen op te slaan Het is niet toegestaan vanuit of in het gebouw vuurwerk af te steken De hoofd- en zijingangen van het gebouw dienen vrij toegankelijk te zijn voor voertuigen van politie, brandweer, ambulance en gemeentelijke diensten. Het belemmeren van deze toegangen door bijvoorbeeld het parkeren van voertuigen of het plaatsen van objecten is verboden. 14 Het schoonhouden van en onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimten De Vereniging van Eigenaars draagt zorg voor het reinigen van de gemeenschappelijke ruimten Door een eigenaar/gebruiker veroorzaakte verontreinigingen, waarin begrepen verontreiniging door huisdieren en/of lekkages in de parkeergarage, of verontreinigingen veroorzaakt ten gevolge van werkzaamheden die door bewoners zijn opgedragen, dienen direct door de bewoner te worden verwijderd en/of schoongemaakt, Dit geldt in het bijzonder ook bij verhuizingen, interne transporten en onderhoudswerkzaamheden bijvoorbeeld in het appartement Eigenaars en gebruikers dragen gezamenlijk zorg en verantwoordelijkheid voor het opgeruimd houden van de gemeenschappelijke ruimten. De kozijnen en deuren aan hal/galerijzijde alsmede de hal/galerijvloeren voor het eigen appartement dienen zij schoon te houden De eigenaar/gebruiker is verplicht het plaatsen van steigerwerk ten behoeve van reiniging en onderhoud van gevels en ramen alsmede het vervangen van vensterglas toe te staan. 15 Rookverbod Roken in de entrees, hallen, trappenhuizen, liften, de bergingsgalerijen op de galerijen alsmede in de parkeergarage en alle andere gemeenschappelijke ruimten is niet toegestaan. 16 Het buitenterrein en de gemeenschappelijke tuin De gemeenschappelijke tuin is verboden voor onbevoegden conform artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht Voor het buitenterrein en de gemeenschappelijke tuin gelden alle bepalingen welke betrekking hebben op de gemeenschappelijke ruimten. 17 Installaties, liften en daken Het is de eigenaars/gebruikers niet toegestaan de daken, luifels, lifthuizen en -schachten en de hydrofoorruimtes te betreden anders dan als vluchtweg bij brand of andere calamiteit, noch aan de zich hierop of hierin bevindende gemeenschappelijke installaties enigerlei werkzaamheden, welke dan ook en hoe dan ook genaamd, uit te voeren of te laten uitvoeren Het is niet toegestaan voor privégebruik de, liften te blokkeren of op een etage vast te houden, alsmede de goede werking van de liften op welke wijze dan ook te belemmeren. 18 Huistelefoon / videofoon / spreekinstallatie naar het bellentableau in de entree Elke storing dient gemeld te worden aan het bestuur. 9

10 18.2 Het is niet toegestaan wijziging aan te brengen in de huistelefoon, bel en/of videofooninstallatie, deze te vervangen, te verplaatsen, te demonteren of te repareren. Mocht de installatie ten gevolge van één van de hiervoor genoemde zaken defect raken dan zijn de voorrij- en herstelkosten voor rekening van de eigenaar van het betreffende appartement Eventueel door de eigenaar/gebruiker gewenste extra voorzieningen (een extra bel of apparatuur voor bewoners met een gehoor- of visuele handicap) of gewenste wijzigingen aan het toestel dienen bij het bestuur aangevraagd te worden- Het bestuur vraagt dan voor deze voorzieningen een offerte aan bij de installateur van de huistelefooninstallatie, Na akkoordverklaring door de eigenaar van het appartement zullen voor rekening van de eigenaar de werkzaamheden door het bestuur aan de installateur worden opgedragen. 19 Huisvuil Huisvuil dient in afgesloten daarvoor door de gemeente voorgeschreven vuilniszakken in de daarvoor bestemde (ondergrondse) containers te worden gedeponeerd. GFT-afval dient in de hiervoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Huisvuil dat niet in de containers gedeponeerd kan worden omdat de containers vol zijn en/of de omvang van het afval te groot is, mag niet naast de containers geplaatst worden. Bewoners -dienen dit huisvuil (grofvuil) zelf - tijdelijk- op te slaan Grofvuil mag niet in de gemeenschappelijke ruimten, parkeergarage en/of bij de (ondergrondse) vuilcontainers worden geplaatst Huisvuil of grofvuil dat in de gemeenschappelijke ruimten of parkeergarage wordt aangetroffen wordt in opdracht van het bestuur voor rekening van de veroorzaker door het schoonmaakbedrijf verwijderd Eigenaars en/of gebruikers/huurders van de winkel-, horecabedrijven, en/of kantoren dienen,de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van zwerfvuil. 20 De mededelingenborden De mededelingenborden in de entrees zijn bestemd om mededelingen aan de bewoners kenbaar te maken. In eerste instantie zijn de borden bestemd voor mededelingen en nieuws van het bestuur. Regelingen betreffende het gebruik van de privé gedeelten. 21 De woning 21.1 Artikel 24 en 26c en d van de Annex, 1 van het Modelreglement van splitsing is van toepassing Gebruik van de appartementsrechten met een woonbestemming dan wel de bergingen of de parkeerplaatsen voor een ander doel dan omschreven in de Akte van splitsing (woning, berging of stalling van voertuigen) is niet toegestaan zonder toestemming van de Vergadering Van Eigenaars. 22 Vloerbedekking, geluidsisolatie Het aanbrengen van vloerbedekking in de privé gedeelten is onderworpen aan het bepaalde in artikel 30 van het Bijzonder Reglement van de Akte van Splitsing en de navolgende bepalingen. 10

11 22.2 De eigenaar/gebruiker is ermee bekend dat de appartementen niet zijn voorzien van zwevende dekvloeren. Ter beperking van hinderlijk contactgeluid is het verboden om in het gebouw min of meer harde vloerbedekking zoals parket, plavuizen, marmer, tegels, marmoleum, laminaat en dergelijke aan te brengen, tenzij wordt aangetoond dat de contactgeluidsisolatie index Ico, van de kale vloer inclusief de vloerbedekking groter of tenminste gelijk is aan +10dB, en de karakteristieke luchtgeluidsisolatie index ("ilu:k"), groter dan of tenminste gelijk is aan 0 db. De verbetering moet zijn beoordeeld op basis van de norm NEN 5077/ 5079 en uitgedrukt in een verbetering van de isolatie-index voor contactgeluiden door een betonvloer met de desbetreffende vloerbedekking te beleggen Het verbod op min of meer harde vloerbedekking geldt niet voor de badkamer, wasruimte en het toilet Het bestuur zal in voorkomend geval, met gebruikmaking van de in artikel 17 lid 5 van het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten verleende bevoegdheid, oordelen of er door de keuze van de gebruikte materialen alsmede de wijze van aanbrengen daarvan geen onredelijke hinder kan ontstaan bij de overige eigenaars en/of gebruikers. Het bestuur zal zijn oordeel toetsen op basis van de in artikel 22 lid 1, 2 en 3 van het Huishoudelijk reglement genoemde criteria. 23 De buitenruimtes De eigenaar/gebruiker is, tenzij hij daartoe van het bestuur toestemming heeft verkregen, niet bevoegd in de tuinen en/of op de balkons, loggia's, terrassen en galerijen: kasten, hokken, huisvuil, bouwafval en dergelijke te plaatsen Schade ten gevolge van onvoldoende reiniging van de balkons, terrassen of loggia's, alsmede de roosters rond de hemelwaterafvoer dan wel het aanbrengen van een ander loopvlak en/of andere afwerkvloer, komen ten laste van de eigenaar/gebruiker. Het schoonmaken dan wel het herstel kan eventueel door het bestuur voor rekening van de eigenaar aan een schoonmaakbedrijf of aannemer worden opgedragen Het beschilderen van de omsluitende wanden en plafonds van balkons, terrassen of loggia's, hemelwaterafvoeren en balkonhekken is niet toegestaan. 24 Buitenzonweringen, windschermen, rolluiken, tuinschermen De eigenaar/gebruiker is, tenzij hij daartoe van het bestuur toestemming heeft verkregen, niet bevoegd een buitenzonwering, windscherm of rolluik aan te brengen Het aanbrengen van verticale zonwering (screen) is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De metalen delen van een screen moeten van naturel aluminium zijn; De kleur van het doek van de verticale zonwering (screen) dient eenkleurig te zijn. Het doek dient één van de volgende drie RAL kleuren te hebben: S1601 (crème), S0806 (blauw) (zie notulen algemene leden vergadering dd ) Het aanbrengen van zonwering geschiedt voor rekening en risico van de aanvrager met vrijwaring van de Verenging van Eigenaars voor aanspraken door derden. De eigenaar is verplicht het screen goed te onderhouden In de privé tuinen is het niet toegestaan tuinschermen of hekken aan te brengen van een ander materiaal of vormgeving dan door de architect is/wordt aangegeven. 11

12 25 Antennes en schotels De eigenaar/gebruiker is, tenzij hij daartoe van het bestuur toestemming heeft verkregen, niet bevoegd een antenne en/of schotel te plaatsen of te doen plaatsen aan gevels, dak omranding, terrassen, balkons, tuinen of op welke andere plaats dan ook op of aan het gebouw. 26 De berging, gebruik elektriciteit Behoudens toestemming van het bestuur is het niet toegestaan energie te gebruiken vanuit de gemeenschappelijke installatie; het bestuur kan nadere voorwaarden stellen, waaronder een gebruiksvergoeding. 27 De garage en/of parkeerplaatsen in het gebouw en inrit De gemeenschappelijke parkeergarage is verboden voor onbevoegden conform artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht De parkeergarage is uitsluitend bestemd voor het stallen van voertuigen (auto, motor, bromfiets, fiets) Voertuigen dienen uitsluitend gestald te worden op de parkeerplaats waarvan men eigenaar is. Het stallen van voertuigen van gasten van appartementseigenaren is uitsluitend toegestaan op de parkeerplaats van het appartementsrecht van de gastheer/gastvrouw Het is verboden voertuigen te stallen buiten de gemarkeerde vakken en/of in de toegang. Bij foutparkeren is het bestuur van de Vereniging van Eigenaars gemachtigd, zonder waarschuwing, het voertuig weg te laten slepen en de kosten door te belasten aan de eigenaar van de parkeerpas waarmee de garagedeur voor het betreffende voertuig geopend is. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade welke voortkomt uit het wegslepen van een fout geparkeerd voertuig Het verhuren van parkeerplaatsen aan personen, die geen eigenaar of gebruiker van een appartementsrecht zijn, is niet toegestaan Het proefdraaien van motoren, het plegen van onderhoud aan voertuigen en het wassen van voertuigen is in de parkeergarage niet toegestaan Bij verkoop, verhuur of het in gebruik geven aan een niet-appartementseigenaar van een parkeerplaats of berging zijn eigenaars van de betreffende appartementsrechten gehouden het gestelde in artikel 27 lid e van het Bijzonder Reglement van de Akte van Splitsing in acht te nemen. 28 Privé-tuinen De eigenaars en gebruikers van appartementsrechten op de begane grond met een tuin zijn gehouden aan het gestelde in artikel 29 van het Bijzonder Reglement van de Akte van Splitsing Bij de inrichting van de privé-tuinen dient rekening te worden gehouden met de onder de tuingrond liggende waterdichte afwerklaag van het dak van de parkeergarage. Eventuele schade hierdoor ontstaan komt voor rekening van de desbetreffende eigenaar De eigenaars/gebruikers van de appartementen op de begane grond dienen voor onderhoud van de tuinmuurtjes zorg te dragen. 12

13 Regelingen welke betrekking hebben op overige zaken. 29 Bedrijfsruimten Indien een appartement bestemd is voor de uitoefening van een bedrijf, gelden nog de volgende bepalingen: de eigenaar/gebruiker zal zorgen voor het verkrijgen van eventuele voor de uitoefening van zijn bedrijf vereiste vergunningen en/of ontheffingen; leidt de aard van het bedrijf van de eigenaar/gebruiker tot een hogere dan normale premie van de brandverzekering, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de eigenaar van het betreffende appartementsrecht; voor het aanbrengen van reclame, letters, naamaanduiding in welke vorm dan ook is toestemming nodig van het bestuur met uitzondering van het bepaalde in artikel 15 van de Akte van Splitsing. Het bestuur kan aan deze toestemming, voorwaarden verbinden ten aanzien van de aard, de constructie en de omvang Voor de bedrijfsruimten op de begane grond geldt tevens artikel 15 van het Reglement in de Akte van splitsing. 30 Reclame aan het gebouw De eigenaar/gebruiker is, tenzij hij daartoe van het bestuur toestemming heeft verkregen, niet bevoegd op een van buitenaf zichtbare plaats in of aan de privé ruimte of de gemeenschappelijke ruimte naam- en/of uithangborden, letters, spandoeken, (commerciële) reclame, aanplakbiljetten, renten, mededelingen en dergelijke in welke vorm of van welke aard dan ook, voor zichzelf of derden aan te brengen of te doen aanbrengen. Het bestuur kan aan de toestemming voorwaarden verbinden ten aanzien van de aard, de constructie en de omvang van datgene waarvoor toestemming is gevraagd In verkiezingstijd is het toegestaan in het eigen appartement biljetten van politieke partijen op te hangen. 31 Betaling van de bijdrage De maandbijdrage dient bij vooruitbetaling op de eerste van de maand te zijn voldaan. Alle betalingen dienen plaats te vinden op de bankrekening van de Vereniging van Eigenaars. 32 lncassoprocedure Drie weken na het verstrijken van de vervaldatum van de in artikel 31.1 genoemde bijdrage zal, de eigenaar een eerste schriftelijke betalingsherinnering ontvangen Wanneer hierna binnen drie weken geen betaling is ontvangen volgt een schriftelijke en aangetekende aanmaning Indien de achterstallige bijdrage niet is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau of deurwaarder. Conform artikel 6.1 van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten komen alle inmiddels door het bestuur gemaakte kosten vermeerderd met de vergoeding van de wettelijke rente, vermeerderd met 2 punten, te berekenen over de hoofdsom vanaf de dag van de opeisbaarheid met een minimum van 250,-- en de buitengerechtelijke incasso verrichtingen van de dan in te schakelen deurwaarder, advocaat of incassobureau voor rekening van de nalatige eigenaar. Bovendien worden genoemde kosten, in voorkomend geval, vermeerderd met alle gerechtelijke kosten en eventuele kosten welke een notaris moet maken voor een executie van het betreffende appartementsrecht. 13

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Pagina: 1 van 15 Huishoudelijk Reglement zoals in gewijzigde vorm goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2004 Inhoudsopgave Algemeen 2 Koppeling met akte van splitsing en splitsingsreglement

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003.

\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003. \ t, VERENGNG VAN EGENAARS,S-GRAVENLAND TE RJSWJK HUSHOUDELJK REGLEMENT Vastgesteld in de ledenvergadering ',.d.d. 22mei 2003. T L i Algemeen l 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars-bewoners

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Woonlnvest Algemene Huurvoorwaarden Over uw rechten en plichten als huurder bij WoonInvest Inhoudsopgave Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden 4 Artikel 2 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17259851.

RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17259851. Algemene Voorwaarden inschrijving en verhuurbemiddeling RNC Wonen Artikel 1. Begrippen/ omschrijvingen RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van LANGEN & PARTNERS MAKELAARS B.V., gevestigd te (5611 NL) Nijmegen (Gld.) aan de Oranjesingel 17-A, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen BV, gevestigd aan het Evertsenplein 92, 3221 BL Hellevoetsluis (ZH), Goudsesingel 235a, 3031 EL te Rotterdam,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie