Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4"

Transcriptie

1 Inhoud: BW boek 5 artikel Geldigheid van het Huishoudelijk Reglement 4 1 Het huishoudelijk reglement is van toepassing voor eigenaars en gebruikers. 4 Regelingen betreffende de orde van de Vergadering van Eigenaars 5 2 Stemprocedure 5 Regelingen betreffende de vice-voorzitter en commissies van de Vereniging van Eigenaars 5 3 De vice-voorzitter 5 4 Commissies 5 5 Commissie van eigenaars 5 6 Technische commissie 6 7 Huishoudelijke.commissie 6 8 Kascontrole commissie 6 Regelingen betreffende de instructie aan het bestuur 6 9 Bevoegdheden inzake onderhoudswerkzaamheden 6 Regelingen betreffende het gebruik van de gemeenschappelijke zaken 7 10 Het gebouw 7 Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten 7 12 Orde en overlast 8 13 Veiligheid, beveiliging en brandveiligheid 8 14 Het schoonhouden van en onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimten 9 15 Rookverbod 9 16 Het buitenterrein en de gemeenschappelijke tuin 9 17 Installaties, liften en daken 9 18 Huistelefoon / videofoon / spreekinstallatie naar het bellentableau in de entree 9 19 Huisvuil De mededelingenborden 10 Regelingen betreffende het gebruik van de privé gedeelten De woning Vloerbedekking, geluidsisolatie De buitenruimtes Buitenzonweringen, windschermen, rolluiken, tuinschermen Antennes en schotels De berging, gebruik elektriciteit De garage en/of parkeerplaatsen in het gebouw en inrit Privé-tuinen 12

2 Regelingen welke betrekking hebben op overige zaken Bedrijfsruimten Reclame aan het gebouw Betaling van de bijdrage Incassoprocedure Boete Het houden van (huis)dieren Het voederen van dieren en vogels Reparatie van onderhoudsklachten / storingen Verhuizingen / mutaties Naamplaatjes Slotbepaling 15 Besluitenlijst van de Vergadering van Eigenaars 16 Gedragsregels binnentuin 17 Gedragsregels garage 18 2

3 3

4 Vastgesteld in de Vergadering van Eigenaars gehouden op: 03 juni Bepalingen in het Huishoudelijk Reglement die in strijd zijn met de wet of het reglement opgenomen in de Akte van splitsing worden voor niet geschreven gehouden. BW boek 5 artikel 128: 1 De Vergadering van Eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het reglement daarvoor geen bepalingen bevat. 2 Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren of hij bereid is een in het vorige lid, bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden. Geldigheid van het Huishoudelijk Reglement. 1 Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing voor eigenaars en gebruikers. 1.1 Onder "gebruikers" wordt verstaan huisgenoten van eigenaars, huurders, huisgenoten van huurders alsmede alle andere gebruikers en bewoners van appartementsrechten. 1.2 Bij overdracht van de eigendom van een appartementsrecht is de verkrijger (koper/nieuwe eigenaar), die het privégedeelte zelf in gebruik wil nemen, verplicht het bestuur een ondertekende verklaring over te leggen dat hij zich akkoord heeft verklaard met en zich zal gedragen naar de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en de in de Vergadering van Eigenaars genomen besluiten. Het bestuur zal de vereiste toestemming om het privégedeelte in gebruik te nemen verlenen nadat deze ondertekende verklaring is overgelegd. Zie ook artikel 24 en 25 en Annex 1, artikel 24 en 26 c en d van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten. 1.3 De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en de in de Vergadering van Eigenaars genomen besluiten zijn van toepassing voor alle gebruikers. Het Huishoudelijk Reglement en de in de Vergadering van Eigenaars genomen besluiten dienen door een eigenaar/verhuurder aan de nieuwe gebruiker(s) te worden kenbaar gemaakt en opgelegd. 1.4 Iedere eigenaar die zijn appartement in gebruik geeft aan derden dient hiervan voor het verkrijgen van toestemming mededeling te doen aan het bestuur. De eigenaar van het appartement dient -voordat toestemming wordt gegeven aan bedoelde gebruiker om het privégedeelte in gebruik te nemen- aan het bestuur een verklaring te hebben overgelegd dat gebruiker zich akkoord heeft verklaard met en zich zal gedragen naar de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en de in de Vergadering van Eigenaars genomen besluiten. 4

5 Regelingen betreffende de orde van de Vergadering van Eigenaars. 2 Stemprocedure. 2.1 Een voorstel wordt bij acclamatie geacht zonder hoofdelijke stemming te zijn aangenomen. 2.2 Wanneer een der leden ter Vergadering van Eigenaars aanwezig hoofdelijke stemming wenst, dient de stemming onder afroeping van de namen van de eigenaars en de huisnummers plaats te vinden. 2.3 Wanneer een der leden ter Vergadering van Eigenaars aanwezig schriftelijke stemming wenst, dient de stemming plaats te vinden met door het bestuur verstrekte stembriefjes. 2.4 Een gevolmachtigde kan in de Vergadering van Eigenaars maximaal voor één eigenaar of één groep van eigenaars als gemachtigde optreden en het stemrecht uitoefenen. Volmachten kunnen slechts schriftelijk worden verstrekt. Regelingen betreffende de vice-voorzitter en commissies van de Vereniging van Eigenaars. 3 De vice-voorzitter 3.1 Door de Vergadering van Eigenaars wordt al dan niet een vice-voorzitter benoemd. Tenzij bij de benoeming anders is bepaald wordt de vice-voorzitter voor onbepaalde tijd benoemd. Hij/zij kan te allen tijde door de Vergadering Van Eigenaars worden ontslagen. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis. Het vice-voorzitterschap eindigt van rechtswege wanneer deze geen eigenaar meer is. 4 Commissies. 4.1 De Vergadering van Eigenaars kan besluiten tot het instellen van een commissie van eigenaars, een technische-, een huishoudelijke-, en een kascommissie, alsmede tot de taakstelling van deze commissies. De leden van deze commissies worden benoemd en ontslagen door de Vergadering van Eigenaars. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege wanneer een commissielid geen eigenaar meer is. 5 Commissie van eigenaars. 5.1 De commissie van eigenaars bestaat uit de voorzitter van de Vergadering van Eigenaars, de vice- voorzitter en eventueel toegevoegde leden.. De voorzitter van de Vergadering van Eigenaars is tevens voorzitter van de commissie van eigenaars. 5.2 De commissie stelt in overleg met het bestuur de agenda van de Vergadering van Eigenaars vast. 5.3 De commissie heeft als taak het bewaken van het gemeenschappelijk belang van de eigenaars, het onderhouden van de contacten met het bestuur en het fungeren als klankbord voor de mede bewoners. 6 Technische commissie. 6.1 De technische commissie heeft als taak het houden van toezicht op de onderhoudstoestand van het gebouwencomplex, het beoordelen van aangevraagde offertes voor het uit te voeren groot onderhoud, het uitvoeren van kleine werkzaamheden aan het gebouw en het controleren van 5

6 aan het gebouw uitgevoerde werkzaamheden. De technische commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de Vergadering van Eigenaars. 6.2 Geconstateerde tekortkomingen en gebreken dienen zo snel mogelijk te worden gemeld aan het bestuur gelet op zijn verantwoordelijkheid in deze. 7 Huishoudelijke commissie. 7.1 De huishoudelijke commissie heeft als taak- het toezicht houden op de uitgevoerde werkzaamheden van de schoonmaker / het schoonmaakbedrijf en het verzorgen van de planten in de gemeenschappelijke ruimten welke eigendom van de vereniging zijn. 8 Kascontrole commissie. 8.1 De Vergadering van Eigenaars kiest twee eigenaars als leden van de kascontrolecommissie. De verkiezing geschiedt voor een termijn van twee jaar, in die zin, dat elk jaar een nieuw lid wordt gekozen. De leden zijn eenmaal herkiesbaar. 8.2 De kascontrolecommissie brengt elk jaar (schriftelijk) verslag uit aan de Vergadering van Eigenaars van haar bevindingen met betrekking tot de door het bestuur gevoerde administratie, de exploitatierekening, kas en de begroting. Zij brengt de Vergadering van Eigenaars advies uit over de goed te keuren exploitatierekening zoals genoemd in artikel 4, lid 1 van het Modelreglement van splitsing in appartementsrechten. 8.3 Goedkeuring van de exploitatierekening door de Vergadering van Eigenaars strekt het bestuur tot acquit en décharge. Regelingen betreffende de instructie aan het bestuur. 9 Bevoegdheden. inzake onderhoudswerkzaamheden. 9.1 Het bestuur behoeft de in artikel 38, lid 2, van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten bedoelde machtiging van de Vergadering van Eigenaars slechts, indien de onderhoudswerkzaamheden de som van ,-- te boven gaan. 9.2 Het maximumbedrag voor het doen van uitgaven als bedoeld in artikel 38, lid 5, van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten waarvoor geen gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Vergadering van Eigenaars nodig is, bedraagt , Het bestuur behoeft de in artikel 41, lid 4, van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten bedoelde machtiging van de Vergadering van Eigenaars slechts indien het belang, de som van ,-- te boven gaat. 9.4 In het kader van artikel 41, lid 5 van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten is het bestuur gemachtigd tot het nemen van spoedeisende maatregelen tot een bedrag van ,--.Hierboven is een machtiging van de voorzitter van de Vergadering van Eigenaars vereist. Regelingen betreffende het gebruik van de gemeenschappelijke zaken. 10 Het gebouw Eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de Vergadering van Eigenaars geen verandering in het gebouw aanbrengen waardoor het uiterlijk of de constructie ervan wijzigt. De 6

7 toestemming kan niet worden verleend indien de hechtheid van het gebouw door de verandering in gevaar wordt gebracht Iedere op-, aan- of onderbouw dan wel verbouwing zonder toestemming van de Vergadering van Eigenaars is verboden. Toestemming door de Vergadering van Eigenaars kan slechts worden verleend onder voorbehoud dat de werkzaamheden worden uitgevoerd voor rekening, risico en onderhoud,van de aanvrager met vrijwaring tegen gevolgschade voor de leden van de vereniging. De toestemming kan te allen tijde door de Vergadering van Eigenaars worden ingetrokken. 11 Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten De gemeenschappelijke ruimten zijn de ruimten die voor alle bewoners toegankelijk zijn De gemeenschappelijke ruimten zoals: hallen, trappen, bordessen, galerijen, bergingsgangen, liften, het gemeenschappelijke deel van de parkeergarage en de inrit dienen uitsluitend voor het betreden en verlaten van het gebouw en/of de individuele bergingen respectievelijk het rijden naar en verlaten van de eigen parkeerplaats In de brievenbussen aangetroffen niet gewenste drukwerken enzovoorts mogen niet in de trappenhuizen of hal worden gedeponeerd De wanden en/of plafonds van de gemeenschappelijke ruimten zoals (lift)hallen, bordessen, de galerijen en trappenhuizen mogen niet worden gebruikt voor het ophangen van schilderijen of andere voorwerpen en voor het aanbrengen van decoraties en dergelijke Het is niet toegestaan de wanden en/of plafonds van de (lift)hallen, de galerijen, de trappenhuizen, de kozijnen, ramen en de toegangsdeuren naar de woning te schilderen Het is toegestaan op de galerijen en inpandige gemeenschappelijk ruimten planten te plaatsen, mits deze planten geen hinder of overlast veroorzaken. De resterende vrije doorgang dient in ieder geval 1.10 meter te bedragen. Planten mogen zich niet vasthechten aan muren, kolommen en vloeren Eigenaars en gebruikers dienen voor het laten uitvoeren van onderhoud op eerste aanschrijven van het bestuur planten en andere zaken te verwijderen zonder recht te kunnen uitoefenen op vergoedingen en/of schadeloosstellingen Eventuele schade toegebracht aan de gemeenschappelijke ruimten en/of zaken als gevolg van het plaatsen van planten(bakken) of andere zaken, komt voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende appartementsrecht 11.9 Het is, in verband met de veiligheid van alle eigenaren en gebruikers van de VvE Meander en op last van eisen van de brandweer, niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten of op de galerijen rijwielen (met of zonder hulpmotor), scooters, motors, kinderwagens, winkelwagens of andere voorwerpen te plaatsen of te laten plaatsen. Mochten rijwielen en dergelijke worden aangetroffen, dan kunnen deze in opdracht van het bestuur worden verwijderd Het is niet toegestaan vuilnis of afval in de gemeenschappelijke ruimten of op de galerijen te plaatsen Indien eigenaren en / of gebruikers na aanschrijving van het bestuur, de in de gemeenschappelijke ruimte geplaatste spullen, niet binnen één maand na dagtekening van het 7

8 schrijven, verwijderd hebben is het bestuur gemachtigd de spullen te verwijderen. Dit onverlet de mogelijkheid tot het opleggen van een boete zoals beschreven in artikel 33 van dit Huishoudelijk Reglement. 12 Orde en overlast Het is verboden afval en dergelijke over de balkons of uit de ramen naar beneden te werpen, kleden, lopers, bezems en dergelijke buiten de balkons schoon te maken en was goed, beddengoed of kleding buiten de balkons of in de gemeenschappelijke ruimten te hangen Het is niet toegestaan of, indien van toepassing, pas toegestaan na toestemming van het bestuur: zich onnodig op te houden in de gemeenschappelijke ruimten en/of hinder en/of overlast te veroorzaken aan bewoners; in de binnen het gebouw gelegen gemeenschappelijke ruimten te fietsen, te rolschaatsen, te skateboarden en dergelijke. Uitsluitend in de parkeergarage, de toegang en de oprit naar de parkeergarage is het toegestaan te fietsen; in de gemeenschappelijke ruimten, woningen en bergingen motoren, werktuigen, gereedschappen of goederen, welke door geluid, trilling of stank overlast veroorzaken, te gebruiken, te repareren of op te slaan; luchtbehandelingslangen van wasdrogers en airco's uit het raam te hangen Het voortbrengen van muziek of geluid bij gebruik van radio, televisie, geluidsapparatuur of het bespelen van muziekinstrumenten, op welke wijze dan ook, is toegestaan wanneer daardoor geen hinder of overlast bij buren of omwonenden ontstaat Het boren, spijkeren en andere geluidsoverlast veroorzakende werkzaamheden zijn niet toegestaan van maandag t/m vrijdag tussen uur en 8.00 uur en van zaterdag t/m zondag alsmede op, erkende feestdagen tussen uur en uur. 13 Veiligheid, beveiliging en brandveiligheid De toegangsdeuren tot de gemeenschappelijke ruimten dienen na het betreden en/of verlaten van het gebouw te worden (af)gesloten, teneinde ongewenste bezoekers de toegang tot het gebouw te beletten en om eventuele schade te voorkomen Ter voorkoming van ongewenst bezoek in het gebouw en eventuele daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen is het de bewoners niet toegestaan via de entree van het gebouw onbekenden mee te laten lopen en toegang te verlenen. Dit geldt ook voor het openen van de entreedeuren door middel van de elektrische deuropener als degene die aanbelt onbekend is Een eigenaar/gebruiker dient bij lange afwezigheid te zorgen voor het noodzakelijke onderhoud aan het appartement; dit geldt nadrukkelijk voor het tijdig en regelmatig legen van de brievenbus Als langdurige afwezigheid leidt tot ontoegankelijkheid van het appartement, dient de eigenaar/ gebruiker het bestuur, in te lichten over de wijze waarop bij calamiteiten (brand, lekkage, gas, bevriezing, enzovoorts) toegang tot het appartement kan worden verkregen of het tijdelijk adres waar de eigenaar/gebruiker bereikbaar is te verstrekken De trappen zijn ook voor noodgevallen bestemd en dienen derhalve altijd vrij toegankelijk en begaanbaar te zijn. 8

9 13.6 Het is niet toegestaan gevaarlijke stoffen zoals benzine, olie, munitie, vuurwerk, gecomprimeerde gassen in de gemeenschappelijke ruimten, appartementen of in de bergingen op te slaan Het is niet toegestaan vanuit of in het gebouw vuurwerk af te steken De hoofd- en zijingangen van het gebouw dienen vrij toegankelijk te zijn voor voertuigen van politie, brandweer, ambulance en gemeentelijke diensten. Het belemmeren van deze toegangen door bijvoorbeeld het parkeren van voertuigen of het plaatsen van objecten is verboden. 14 Het schoonhouden van en onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimten De Vereniging van Eigenaars draagt zorg voor het reinigen van de gemeenschappelijke ruimten Door een eigenaar/gebruiker veroorzaakte verontreinigingen, waarin begrepen verontreiniging door huisdieren en/of lekkages in de parkeergarage, of verontreinigingen veroorzaakt ten gevolge van werkzaamheden die door bewoners zijn opgedragen, dienen direct door de bewoner te worden verwijderd en/of schoongemaakt, Dit geldt in het bijzonder ook bij verhuizingen, interne transporten en onderhoudswerkzaamheden bijvoorbeeld in het appartement Eigenaars en gebruikers dragen gezamenlijk zorg en verantwoordelijkheid voor het opgeruimd houden van de gemeenschappelijke ruimten. De kozijnen en deuren aan hal/galerijzijde alsmede de hal/galerijvloeren voor het eigen appartement dienen zij schoon te houden De eigenaar/gebruiker is verplicht het plaatsen van steigerwerk ten behoeve van reiniging en onderhoud van gevels en ramen alsmede het vervangen van vensterglas toe te staan. 15 Rookverbod Roken in de entrees, hallen, trappenhuizen, liften, de bergingsgalerijen op de galerijen alsmede in de parkeergarage en alle andere gemeenschappelijke ruimten is niet toegestaan. 16 Het buitenterrein en de gemeenschappelijke tuin De gemeenschappelijke tuin is verboden voor onbevoegden conform artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht Voor het buitenterrein en de gemeenschappelijke tuin gelden alle bepalingen welke betrekking hebben op de gemeenschappelijke ruimten. 17 Installaties, liften en daken Het is de eigenaars/gebruikers niet toegestaan de daken, luifels, lifthuizen en -schachten en de hydrofoorruimtes te betreden anders dan als vluchtweg bij brand of andere calamiteit, noch aan de zich hierop of hierin bevindende gemeenschappelijke installaties enigerlei werkzaamheden, welke dan ook en hoe dan ook genaamd, uit te voeren of te laten uitvoeren Het is niet toegestaan voor privégebruik de, liften te blokkeren of op een etage vast te houden, alsmede de goede werking van de liften op welke wijze dan ook te belemmeren. 18 Huistelefoon / videofoon / spreekinstallatie naar het bellentableau in de entree Elke storing dient gemeld te worden aan het bestuur. 9

10 18.2 Het is niet toegestaan wijziging aan te brengen in de huistelefoon, bel en/of videofooninstallatie, deze te vervangen, te verplaatsen, te demonteren of te repareren. Mocht de installatie ten gevolge van één van de hiervoor genoemde zaken defect raken dan zijn de voorrij- en herstelkosten voor rekening van de eigenaar van het betreffende appartement Eventueel door de eigenaar/gebruiker gewenste extra voorzieningen (een extra bel of apparatuur voor bewoners met een gehoor- of visuele handicap) of gewenste wijzigingen aan het toestel dienen bij het bestuur aangevraagd te worden- Het bestuur vraagt dan voor deze voorzieningen een offerte aan bij de installateur van de huistelefooninstallatie, Na akkoordverklaring door de eigenaar van het appartement zullen voor rekening van de eigenaar de werkzaamheden door het bestuur aan de installateur worden opgedragen. 19 Huisvuil Huisvuil dient in afgesloten daarvoor door de gemeente voorgeschreven vuilniszakken in de daarvoor bestemde (ondergrondse) containers te worden gedeponeerd. GFT-afval dient in de hiervoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Huisvuil dat niet in de containers gedeponeerd kan worden omdat de containers vol zijn en/of de omvang van het afval te groot is, mag niet naast de containers geplaatst worden. Bewoners -dienen dit huisvuil (grofvuil) zelf - tijdelijk- op te slaan Grofvuil mag niet in de gemeenschappelijke ruimten, parkeergarage en/of bij de (ondergrondse) vuilcontainers worden geplaatst Huisvuil of grofvuil dat in de gemeenschappelijke ruimten of parkeergarage wordt aangetroffen wordt in opdracht van het bestuur voor rekening van de veroorzaker door het schoonmaakbedrijf verwijderd Eigenaars en/of gebruikers/huurders van de winkel-, horecabedrijven, en/of kantoren dienen,de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van zwerfvuil. 20 De mededelingenborden De mededelingenborden in de entrees zijn bestemd om mededelingen aan de bewoners kenbaar te maken. In eerste instantie zijn de borden bestemd voor mededelingen en nieuws van het bestuur. Regelingen betreffende het gebruik van de privé gedeelten. 21 De woning 21.1 Artikel 24 en 26c en d van de Annex, 1 van het Modelreglement van splitsing is van toepassing Gebruik van de appartementsrechten met een woonbestemming dan wel de bergingen of de parkeerplaatsen voor een ander doel dan omschreven in de Akte van splitsing (woning, berging of stalling van voertuigen) is niet toegestaan zonder toestemming van de Vergadering Van Eigenaars. 22 Vloerbedekking, geluidsisolatie Het aanbrengen van vloerbedekking in de privé gedeelten is onderworpen aan het bepaalde in artikel 30 van het Bijzonder Reglement van de Akte van Splitsing en de navolgende bepalingen. 10

11 22.2 De eigenaar/gebruiker is ermee bekend dat de appartementen niet zijn voorzien van zwevende dekvloeren. Ter beperking van hinderlijk contactgeluid is het verboden om in het gebouw min of meer harde vloerbedekking zoals parket, plavuizen, marmer, tegels, marmoleum, laminaat en dergelijke aan te brengen, tenzij wordt aangetoond dat de contactgeluidsisolatie index Ico, van de kale vloer inclusief de vloerbedekking groter of tenminste gelijk is aan +10dB, en de karakteristieke luchtgeluidsisolatie index ("ilu:k"), groter dan of tenminste gelijk is aan 0 db. De verbetering moet zijn beoordeeld op basis van de norm NEN 5077/ 5079 en uitgedrukt in een verbetering van de isolatie-index voor contactgeluiden door een betonvloer met de desbetreffende vloerbedekking te beleggen Het verbod op min of meer harde vloerbedekking geldt niet voor de badkamer, wasruimte en het toilet Het bestuur zal in voorkomend geval, met gebruikmaking van de in artikel 17 lid 5 van het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten verleende bevoegdheid, oordelen of er door de keuze van de gebruikte materialen alsmede de wijze van aanbrengen daarvan geen onredelijke hinder kan ontstaan bij de overige eigenaars en/of gebruikers. Het bestuur zal zijn oordeel toetsen op basis van de in artikel 22 lid 1, 2 en 3 van het Huishoudelijk reglement genoemde criteria. 23 De buitenruimtes De eigenaar/gebruiker is, tenzij hij daartoe van het bestuur toestemming heeft verkregen, niet bevoegd in de tuinen en/of op de balkons, loggia's, terrassen en galerijen: kasten, hokken, huisvuil, bouwafval en dergelijke te plaatsen Schade ten gevolge van onvoldoende reiniging van de balkons, terrassen of loggia's, alsmede de roosters rond de hemelwaterafvoer dan wel het aanbrengen van een ander loopvlak en/of andere afwerkvloer, komen ten laste van de eigenaar/gebruiker. Het schoonmaken dan wel het herstel kan eventueel door het bestuur voor rekening van de eigenaar aan een schoonmaakbedrijf of aannemer worden opgedragen Het beschilderen van de omsluitende wanden en plafonds van balkons, terrassen of loggia's, hemelwaterafvoeren en balkonhekken is niet toegestaan. 24 Buitenzonweringen, windschermen, rolluiken, tuinschermen De eigenaar/gebruiker is, tenzij hij daartoe van het bestuur toestemming heeft verkregen, niet bevoegd een buitenzonwering, windscherm of rolluik aan te brengen Het aanbrengen van verticale zonwering (screen) is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De metalen delen van een screen moeten van naturel aluminium zijn; De kleur van het doek van de verticale zonwering (screen) dient eenkleurig te zijn. Het doek dient één van de volgende drie RAL kleuren te hebben: S1601 (crème), S0806 (blauw) (zie notulen algemene leden vergadering dd ) Het aanbrengen van zonwering geschiedt voor rekening en risico van de aanvrager met vrijwaring van de Verenging van Eigenaars voor aanspraken door derden. De eigenaar is verplicht het screen goed te onderhouden In de privé tuinen is het niet toegestaan tuinschermen of hekken aan te brengen van een ander materiaal of vormgeving dan door de architect is/wordt aangegeven. 11

12 25 Antennes en schotels De eigenaar/gebruiker is, tenzij hij daartoe van het bestuur toestemming heeft verkregen, niet bevoegd een antenne en/of schotel te plaatsen of te doen plaatsen aan gevels, dak omranding, terrassen, balkons, tuinen of op welke andere plaats dan ook op of aan het gebouw. 26 De berging, gebruik elektriciteit Behoudens toestemming van het bestuur is het niet toegestaan energie te gebruiken vanuit de gemeenschappelijke installatie; het bestuur kan nadere voorwaarden stellen, waaronder een gebruiksvergoeding. 27 De garage en/of parkeerplaatsen in het gebouw en inrit De gemeenschappelijke parkeergarage is verboden voor onbevoegden conform artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht De parkeergarage is uitsluitend bestemd voor het stallen van voertuigen (auto, motor, bromfiets, fiets) Voertuigen dienen uitsluitend gestald te worden op de parkeerplaats waarvan men eigenaar is. Het stallen van voertuigen van gasten van appartementseigenaren is uitsluitend toegestaan op de parkeerplaats van het appartementsrecht van de gastheer/gastvrouw Het is verboden voertuigen te stallen buiten de gemarkeerde vakken en/of in de toegang. Bij foutparkeren is het bestuur van de Vereniging van Eigenaars gemachtigd, zonder waarschuwing, het voertuig weg te laten slepen en de kosten door te belasten aan de eigenaar van de parkeerpas waarmee de garagedeur voor het betreffende voertuig geopend is. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade welke voortkomt uit het wegslepen van een fout geparkeerd voertuig Het verhuren van parkeerplaatsen aan personen, die geen eigenaar of gebruiker van een appartementsrecht zijn, is niet toegestaan Het proefdraaien van motoren, het plegen van onderhoud aan voertuigen en het wassen van voertuigen is in de parkeergarage niet toegestaan Bij verkoop, verhuur of het in gebruik geven aan een niet-appartementseigenaar van een parkeerplaats of berging zijn eigenaars van de betreffende appartementsrechten gehouden het gestelde in artikel 27 lid e van het Bijzonder Reglement van de Akte van Splitsing in acht te nemen. 28 Privé-tuinen De eigenaars en gebruikers van appartementsrechten op de begane grond met een tuin zijn gehouden aan het gestelde in artikel 29 van het Bijzonder Reglement van de Akte van Splitsing Bij de inrichting van de privé-tuinen dient rekening te worden gehouden met de onder de tuingrond liggende waterdichte afwerklaag van het dak van de parkeergarage. Eventuele schade hierdoor ontstaan komt voor rekening van de desbetreffende eigenaar De eigenaars/gebruikers van de appartementen op de begane grond dienen voor onderhoud van de tuinmuurtjes zorg te dragen. 12

13 Regelingen welke betrekking hebben op overige zaken. 29 Bedrijfsruimten Indien een appartement bestemd is voor de uitoefening van een bedrijf, gelden nog de volgende bepalingen: de eigenaar/gebruiker zal zorgen voor het verkrijgen van eventuele voor de uitoefening van zijn bedrijf vereiste vergunningen en/of ontheffingen; leidt de aard van het bedrijf van de eigenaar/gebruiker tot een hogere dan normale premie van de brandverzekering, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de eigenaar van het betreffende appartementsrecht; voor het aanbrengen van reclame, letters, naamaanduiding in welke vorm dan ook is toestemming nodig van het bestuur met uitzondering van het bepaalde in artikel 15 van de Akte van Splitsing. Het bestuur kan aan deze toestemming, voorwaarden verbinden ten aanzien van de aard, de constructie en de omvang Voor de bedrijfsruimten op de begane grond geldt tevens artikel 15 van het Reglement in de Akte van splitsing. 30 Reclame aan het gebouw De eigenaar/gebruiker is, tenzij hij daartoe van het bestuur toestemming heeft verkregen, niet bevoegd op een van buitenaf zichtbare plaats in of aan de privé ruimte of de gemeenschappelijke ruimte naam- en/of uithangborden, letters, spandoeken, (commerciële) reclame, aanplakbiljetten, renten, mededelingen en dergelijke in welke vorm of van welke aard dan ook, voor zichzelf of derden aan te brengen of te doen aanbrengen. Het bestuur kan aan de toestemming voorwaarden verbinden ten aanzien van de aard, de constructie en de omvang van datgene waarvoor toestemming is gevraagd In verkiezingstijd is het toegestaan in het eigen appartement biljetten van politieke partijen op te hangen. 31 Betaling van de bijdrage De maandbijdrage dient bij vooruitbetaling op de eerste van de maand te zijn voldaan. Alle betalingen dienen plaats te vinden op de bankrekening van de Vereniging van Eigenaars. 32 lncassoprocedure Drie weken na het verstrijken van de vervaldatum van de in artikel 31.1 genoemde bijdrage zal, de eigenaar een eerste schriftelijke betalingsherinnering ontvangen Wanneer hierna binnen drie weken geen betaling is ontvangen volgt een schriftelijke en aangetekende aanmaning Indien de achterstallige bijdrage niet is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau of deurwaarder. Conform artikel 6.1 van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten komen alle inmiddels door het bestuur gemaakte kosten vermeerderd met de vergoeding van de wettelijke rente, vermeerderd met 2 punten, te berekenen over de hoofdsom vanaf de dag van de opeisbaarheid met een minimum van 250,-- en de buitengerechtelijke incasso verrichtingen van de dan in te schakelen deurwaarder, advocaat of incassobureau voor rekening van de nalatige eigenaar. Bovendien worden genoemde kosten, in voorkomend geval, vermeerderd met alle gerechtelijke kosten en eventuele kosten welke een notaris moet maken voor een executie van het betreffende appartementsrecht. 13

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR)

Huishoudelijk Reglement (HR) Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef 2 tot en met 196 (even nummering) te Utrecht Inleiding In de tekst zal de Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef worden aangeduid als de VvE. Indien er sprake is

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

VVE Velperplein A7 te Arnhem

VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VELPERPLEIN A7 VASTGESTELD OP 31 MAART 2010 VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Algemene zaken Artikel 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement (hierna te noemen HR) hebben als doel een waarborg van een optimaal woongenot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn.

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn. Vereniging van Eigenaars VvE t Kruytschip te Leiden Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Definities... 2 3. Werkwijze bestuur... 3 4. Werkwijze kascontrolecommissie... 3 5. Bepalingen...

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein Definities 1. Dit Huishoudelijk Reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Papsouwselaan/Artemisstraat te Delft HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.084/01 Concept 18 december 2007 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T Vastgesteld op 29 mei 2012 Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft tot doel kaders te scheppen voor de wijze

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is ingesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars (VVE) Kadehuis te Riedijkshaven Dordrecht 2. Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS HUYS TWICKELO TE HENGELO HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO Algemeen Artikel 1. 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a) Het Modelreglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag Algemeen 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam.

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. ======================= HUISHOUDELIJK REGLEMENT =======================

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008)

Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008) Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008) Artikel 1: Algemene regels Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren.

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren. Huishoudelijk reglement Vereniging van eigenaars Velpsche Veste V Prinses Maximastraat 12 t/m 84 (even nummers) te Velp Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33 ARTIKEL 1 1. Het huishoudelijk reglement omvat een aanvulling op de artikelen zoals omschreven in het reglement van Splitsing van eigendom

Nadere informatie

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 1 EN VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 2 TE UTRECHT dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Inleiding en begrippen De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de akte van splitsing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 7 juni 2013 als bedoeld in artikel 59 van het splitsingsreglement van appartementencomplex "De Rozenburgh" aan de Zandvoortselaan 84 te Heemstede A. Regels voor het gebruik,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014. november 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS D E G R O E N E A K K E R TE DE BILT INLEIDING Dit reglement bevat als aanvulling op het bepaalde in de Akte van Splitsing huishoudelijke

Nadere informatie

HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN TE NIJMEGEN

HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN TE NIJMEGEN HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN 313-359 TE NIJMEGEN Voor u ligt het Huishoudelijk Reglement (H.R.) waarin opgenomen een uittreksel van diverse bepalingen en/of regelingen uit het Reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in appartementsrechten;

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Camelot te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar Algemeen Artikel 1. Waarin dit Reglement wordt gesproken over: Vereniging Vergadering Voorzitter Bestuur Administrateur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Definities: Bestuurder Voor de definitie wordt verwezen naar het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten d.d. januari 1992. Bestuur Het Bestuur wordt driejaarlijks benoemd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A Huishoudelijk Reglement Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemene regels Huishoudelijk Reglement Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, versie januari 2006, is dit Huishoudelijk Reglement van

Nadere informatie

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016 Artikel 1. Wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken: De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B Versie 2011 Inhoudsopgave Huishoudelijk Regelement 1. Inleiding... 3 a. Algemeen... 3 b. Definities... 3 c. Modelreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Voorwoord Doel van dit reglement is om het woongenot ten opzichte van elkaar zo groot mogelijk te maken. Dit reglement wordt door het bestuur aan iedere eigenaar verstrekt, zodat

Nadere informatie

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren.

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren. Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Pag. 1/7 Inhoud a. Algemeen b. Eigenaren c. Leden d. Bestuur e. Service - en gebruikskosten f. Gemeenschappelijke ruimtes g. De lift

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ook van toepassing op gebruikers/huurders) Appartementencomplex Kersengaarde 2-272 (even) te Voorburg en de bijbehorende parkeergarage. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING van EIGENAARS DE AANLEG INHOUD Blad1 - Voorblad/inhoudsopgave Blad 2 - art. 01. Algemeen - art. 02. Gemeenschappelijke delen - art. 03. Tuinen - art. 04. Parkeren - art.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars

Vereniging van Eigenaars HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "RESIDENTIE PARKZICHT, LANGSWATER 801 T/M 917" te AMSTERDAM Behorende bij de akte van splitsing in appartementsrechten, welke op 05-01-2000 werd gepasseerd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden gesteld van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete 1 2 1 SPLITSINGSAKTE VERSUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT... 4 1.1 Het reglement... 4 1.2 Uitleg en toepassing van het huishoudelijk reglement...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam 1 - Algemeen Dit huishoudelijk reglement geldt voor de gebruikers/ huurders van de Voorwerf. Het huishoudelijk reglement wordt ieder half jaar aangepast.

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

Inhoud. Woningstichting Rochdale Postbus 56659 1040 AR Amsterdam www.rochdale.nl

Inhoud. Woningstichting Rochdale Postbus 56659 1040 AR Amsterdam www.rochdale.nl Algemene woonregels Inhoud Woonregels 3 Toestemming vragen 3 Geluidsoverlast 3 Schotelantennes 4 Gebruik algemene ruimten 4 Huisvuil 5 Huisdieren 5 Duiven 5 Privétuinen en gemeenschappelijke tuinen 6 Dit

Nadere informatie

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Overlast van buren kan ergernis veroorzaken en op den duur uw woongenot verstoren. Om er voor te zorgen dat het met elkaar prettig wonen is,

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding

Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding Inleiding Het met meerdere huishoudens wonen in één gebouw, waar de bewoners gebruik moeten maken van dezelfde deuren, hallen en gangen, vereist dat de bewoners meer rekening met elkaar moeten houden dan

Nadere informatie

Vereniging van. Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement. appartementengebouw. Parckstede. Coornhertkade. Alkmaar

Vereniging van. Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement. appartementengebouw. Parckstede. Coornhertkade. Alkmaar Vereniging van Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement appartementengebouw Parckstede Coornhertkade Alkmaar Bestemd voor alle bewoners eigenaars, huurders en gebruikers - van gebouw Parckstede, Coornhertkade

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam

Huishoudelijk Reglement. VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam Huishoudelijk Reglement VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam 1 Inhoudopgave Artikel 1: Doelstelling... 3 Artikel 2: Algemene zaken... 3 Artikel 3: Gebruik Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uitgangspunt is het respectvol met elkaar kunnen leven en wonen. In het huishoudelijk reglement staan hiervoor richtlijnen.

Uitgangspunt is het respectvol met elkaar kunnen leven en wonen. In het huishoudelijk reglement staan hiervoor richtlijnen. Inleiding. Voor u ligt het huishoudelijk reglement van de Beheervereniging Mariastichting (hierna: Beheervereniging) voor de bewoners en de bezoekers van dit complex. Uitgangspunt is het respectvol met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Gebouw The Double te Amsterdam en Vereniging van Eigenaars Ondersplitsing Gebouw The Double te Amsterdam Huishoudelijk Reglement Voorstel t.b.v. de algemene ledenvergadering dd.

Nadere informatie

U en uw woonomgeving

U en uw woonomgeving U en uw woonomgeving Samen verantwoordelijk voor de woonomgeving Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het schoon en netjes is. Als huurder kunt u samen met andere bewoners een bijdrage leveren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN Huishoudelijk reglement Dit huishoudelijk reglement is opgemaakt in overeenstemming met het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten en vormt een aanvulling op het reglement in de akte van algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Artikel 1 Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het volgende te hebben gelezen, te kennen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. VvE Rozemarijnhof Amsterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. VvE Rozemarijnhof Amsterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Rozemarijnhof Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van het appartementencomplex genaamd Rozemarijnhof. Dit brengt met zich mee dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT (Als vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2005, met aanvullingen van besluiten uit volgende Algemene ledenvergaderingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Insulinde

Huishoudelijk reglement Insulinde INLEIDING Dit huishoudelijk reglement bevat regels voor eigenaren en gebruikers alsmede voor bezoekers van het appartementengebouw Insulinde voor het gebruik van de privégedeelten, de orde van de vergadering

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT Deppenbroekstraat Enschede

Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT Deppenbroekstraat Enschede HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIEF Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT 79-245 Deppenbroekstraat 45-59 Enschede INHOUD Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 - Inhoudsopgave - art. 01. Definities - art. 02. Wijzigingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie