REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND"

Transcriptie

1 REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND

2 Ondergetekenden: 1. De gemeente Almere zetelende te Almere, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.P. Visser, wethouder, zulks ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van. 2009; 2. De gemeente Dronten zetelende te Dronten, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer H. Koning, wethouder, zulks ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 2009; 3. De gemeente Noordoostpolder zetelende te Emmeloord, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.H.T. van Meijel, wethouder, zulks ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van. 2009; 4. De gemeente Lelystad zetelende te Lelystad, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door mevrouw J. Nuijt-Verschoor, wethouder, zulks ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van. 2009; 5. De gemeente Urk zetelende te Urk, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer K. Kramer, wethouder, zulks ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van. 2009; 6. De gemeente Zeewolde zetelende te Zeewolde, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer H. de Vries, wethouder, zulks ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van ; 7. De gemeente Lemsterland zetelende te Lemmer, krachtens mandaat van de burgermeester vertegenwoordigd door de heer J. Wesselius, wethouder, zulks ter uitvoering van het besluit van het college van burgermeester en wethouders van ; 8. Het waterschap Zuiderzeeland zetelende te Lelystad, krachtens mandaat van dijkgraaf en heemraden vertegenwoordigd door, zulks ter uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van. 2009; Tezamen verder partijen genoemd;

3 Nemen het volgende in aanmerking: 1. Medio 2003 is het Nationaal Bestuursakkoord Water ondertekend. Dit bestuursakkoord geeft o.a. richting aan de stedelijke wateropgave en het stedelijk waterplan. Op basis hiervan hebben de koepels Vereniging Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen de Handreiking stedelijk waterplan opgesteld; 2. Per 1 januari 2008 geldt de Wet Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken. De gemeente heeft daarmee de zorgplicht voor inzameling en transport van afvalwater tot aan het overdrachtspunt en eveneens voor hemelwater en drainagewater en voor de aanpak van structurele grondwateroverlast in het openbaar gebied. Het betreft een wet tot wijziging van drie bestaande wetten te weten de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer, in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten; 3. Op 22 december 2009 treedt de nieuwe Waterwet in werking. Onderdeel van deze wet is dat de waterbeheerder (waterschappen voor de regionale watersystemen) vanaf die datum verantwoordelijk is voor het regionale operationele waterbeheer en de gemeente belast is met de lokale ruimtelijke inpassing van de maatregelen; 4. De nationale ontwikkelingen vragen een regionale en lokale concretisering. Deze regionale bestuursovereenkomst stedelijk water geeft daar nadere invulling aan. Daarnaast zal er bilateraal een maatwerkovereenkomst en een beheer en onderhoudsplan per gemeente nodig zijn; 5. Anticiperend op deze ontwikkelingen zijn er in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland deels waterplannen gerealiseerd en pilots c.q. hotspot-projecten in het operationele beheer en onderhoud uitgevoerd;

4 6. Met deze overeenkomst wordt beoogd de verantwoordelijkheden tussen gemeenten en waterschap voor de uitvoering van het beheer en onderhoud vast te leggen. Het gaat daarbij om wateren die in het actieve waterbeheer worden overgedragen. 1. Doelstellingen Partijen beogen met deze overeenkomst de volgende doelen na te streven: a) Het verkrijgen van een gezamenlijke visie op het stedelijk waterbeheer, inclusief de plaats van het stedelijk water binnen de inrichting van het stedelijk gebied (strategische functie); b) Het afstemmen van het stedelijk waterbeleid binnen de gemeente, tussen de gemeente en het waterschap en met andere partijen opdat effectiviteit, doelmatigheid en kostenbeheersing tijdens de uitvoering worden gewaarborgd (tactische functie); c) Het maken van concrete afspraken over ambities, maatregelen, organisatie en bekostiging daarvan en de doorwerking in de ruimtelijke ordening (operationele functie); d) Overdracht van stedelijke waterstaatswerken, dit geldt niet voor de ondergrond van watergangen; e) Intensivering van de gezamenlijke communicatie; f) Het maken van afspraken over de situatie bij de overdracht, waarbij het object niet aan zijn bedoelde functie voldoet

5 2. Uitgangspunten Onderstaande uitgangspunten dienen als vertrekpunt voor de samenwerking: a) Deze overeenkomst behelst het deel van het stedelijk water, behorend tot het watersysteem; b) Het watersysteem is het samenhangend geheel van oppervlaktewater en grondwater inclusief: waterbodems, oevers, waterstaatswerken en de daarin voorkomende biologische componenten; c) In de legger wordt de norm van waterstaatswerken, waaronder soort en afmetingen alsmede de onderhoudsplichtige, vermeld; d) De vaststelling van de legger is voorgeschreven bij of krachtens wet, bij waterschapsreglement of provinciale verordening; e) De ambitie en doelstellingen voor het stedelijk waterbeheer zijn vastgelegd in het stedelijk waterplan; f) Het stedelijk waterplan is/wordt gezamenlijk door gemeente en waterschap opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. De gemeente is daarbij, als verantwoordelijke voor de ruimtelijke ordening en de beeldkwaliteit van de totale openbare ruimte, de leidende partij; g) Bij de vertaling naar beheer- en onderhoudsplannen wordt uitgegaan van integraal waterbeheer; h) Bij het opstellen van beheer- en onderhoudplannen wordt rekening gehouden met andere werkzaamheden in het stedelijk gebied; i) Gemeenten kunnen het achterstallig onderhoud zelf uitvoeren dan wel financieel met het waterschap verrekenen. Bij de verrekening van achterstallig baggerwerk geldt als uitgangspunt de verdeling 50% gemeente - 50% waterschap;

6 j) Deze overeenkomst heeft betrekking op het openbaar stedelijk water (niet zijnde in particulier eigendom). 3. Kaders a) Waterwet b) Waterschapswet c) Wet milieubeheer d) Gemeentewet e) Rijksbeleid + Nationaal waterplan met onderdelen als NBW (Nationaal Bestuursakkoord Water) en KRW (Kader Richtlijn Water) f) Provinciaal omgevingsplan 4. Realisatie van doelstellingen Partijen spreken onderstaande acties af om aan de doelstellingen te kunnen voldoen: a) Het afronden en vaststellen c.q. actualiseren van de stedelijke waterplannen; b) Opstellen beheer- en onderhoudsplannen stedelijk water; c) Eigendomsoverdracht van stedelijke waterstaatswerken van de gemeente naar het waterschap (dit geldt niet voor de watergangen); d) Het opstellen en vaststellen van de legger stedelijk gebied door het waterschap in overleg met de gemeente; e) Inventarisatie naar de staat van onderhoud en afspraken over hoe hier mee om te gaan. 5. Financiën a) Deze overeenkomst geldt niet voor investeringen in uitbreiding dan wel inbreiding van stedelijke gebieden. Daarvoor geldt het kostenveroorzakingsbeginsel. Na realisatie van genoemde uit- of inbreiding gelden de afspraken in deze overeenkomst ook voor die gebieden

7 b) Na overeenstemming over deze overeenkomst en nader te sluiten bilaterale maatwerkovereenkomst(en), inclusief de afspraken over de staat van onderhoud is het waterschap gehouden de uitgaven van het actieve stedelijk waterbeheer te bekostigen, conform de beheer- en onderhoudplannen. c) Beheer en onderhoudsplannen zijn bij gemeente en waterschap in financiële zin input voor meerjaren programma s c.q. begrotingen. Er wordt een raming gemaakt op basis van ervaringcijfers. d) De feitelijke bekostiging c.q. verrekening gebeurt op basis van werkelijk gemaakte kosten. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van subsidieregelingen. e) Doelmatigheid, effectiviteit, kostenbeheersing en transparantie zijn de basis voor de financiële verantwoording. Gemeente en waterschap spannen zich in om de kosten voor de burger zo laag mogelijk te houden. f) Overgangsbepaling; het waterschap neemt in overleg met gemeente en aannemer de lopende verplichtingen voor de uitvoering van het beheer en onderhoud over. Indien wenselijk vanuit het nog op te stellen beheer- en onderhoudsplan wordt in samenspraak met gemeente, waterschap en aannemer het lopende contract aangepast. Eventuele nieuwe contracten, tussen inwerkingtreding van deze overeenkomst en de dag van inwerkingtreding van de maatwerkovereenkomst, worden in samenspraak tussen gemeente en waterschap afgesloten. 6. Taken en verantwoordelijkheden a) In een plan voor het beheer en onderhoud, gebaseerd op integraal beheer van het watersysteem, worden maatregelen opgenomen die voortkomen uit de ambitie van gemeente en waterschap conform het stedelijk waterplan

8 b) Maatwerk wordt niet in deze overeenkomst vastgelegd. Met betrekking tot het beheer en onderhoud wordt uitgegaan van de volgende taken en verantwoordelijkheden. (Het onderstaande geldt voor de situatie na het wegwerken van het eventuele achterstallig onderhoud): c) Taken waterschap - Monitoring van de waterkwaliteit en het eventueel doorspoelen van het stedelijk watersysteem; - Peilbeheer, waarbij gebruik gemaakt wordt van waterstaatswerken; - Baggeren van watergangen, transporteren, bewerken en verwerken van de bagger; - Het maaien van watergangen volgens de beeldkwaliteit van de stedelijke watergangen. d) Taken gemeente - Inrichting van de openbare ruimte; - Beheer en onderhoud van vis-, opstel- en aanlegplaatsen, botenhellingen; - Verpachting visrechten; - Constructie en technische staat van duikers en bruggen; - Het maaien van oevers t.b.v. ruimtelijke ordening en beeldkwaliteit; - Nautisch en vaarwegbeheer. e) Gezamenlijke taken gemeente en waterschap - Beschoeiingen; - Kades en grondkeringen; - Afval in de watergang (fietsen, winkelwagens, etc.) behoort tot de zorgplicht voor de gemeenten. Tijdens onderhoudswerkzaamheden van het waterschap wordt deze taak meegenomen. Tussentijds is het aan de gemeente; - Verwijderen kadavers

9 f) De gemeente voert de regie t.a.v de ruimtelijke ordening en beeldkwaliteit en het waterschap t.a.v. het waterbeheer. De planning en uitvoering van de werkzaamheden worden onderling afgestemd. In bijlage 2 is de verdeling van de verantwoordelijkheden nader uitgewerkt. 7. Organisatie a) De regie m.b.t. het stedelijk waterbeheer is verankerd in het passieve beheer, met name het waterbeheerplan en het stedelijk waterplan alsmede wet- en regelgeving. b) Partijen spannen zich in om maximaal gebruik te maken van aanwezige kennis en kunde. 8. Communicatie a) Waterschap en gemeente communiceren gezamenlijk over het stedelijk waterbeheer. b) De gemeente is eerste aanspreekpunt voor de burgers. c) Klachtenbehandeling wordt door gemeente en waterschap onderling afgestemd. 9. Afstemming, binding, inwerkingtreding, naam a) De stuurgroep waterketen/watersystemen zal de voortgang en evaluatie van de uitvoering van deze overeenkomst bewaken. De evaluatie zal 4 jaar na ondertekening plaatsvinden. b) Deze overeenkomst treedt in op de dag na ondertekening. In die gevallen waarin nog geen beheer- en onderhoudsplan is vastgesteld, wordt zo mogelijk geanticipeerd op de voorziene ontwikkeling

10 c) Geschillen over de interpretatie en/of de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de provincie Flevoland voor mediation. d) Deze regionale bestuursovereenkomst stedelijk water kan worden aangehaald als ROSW Bijlage: 1. Verklarende woordenlijst 2. Lijst verdeling verantwoordelijkheden Aldus overeengekomen en ondertekend te Lelystad op (Gemeente Almere) (Gemeente Dronten) (Gemeente Lelystad) (Gemeente Noordoostpolder) (Gemeente Urk) (Gemeente Zeewolde).. (Gemeente Lemsterland) (Waterschap Zuiderzeeland)

11 Bijlage 1 Verklarende woordenlijst Aanverwante taken Achterstallig onderhoud Actief beheer Beeldkwaliteit Beheerverantwoordelijkheid Bilaterale maatwerkovereenkomst Brede benadering Integraal waterbeheer Koepelovereenkomst KRW Legger Oeverbeschoeiing Passief beheer Stedelijk waterplan Stuurgroep Waterketen/ Watersystemen Uniforme bestuursovereenkomst UvW VNG Watergang Waterstaatswerk Watersysteem Zorgplicht Taken die verwant zijn aan de wettelijk verplichte taken van de partij, waar de partij echter geen eigen zorgplicht voor heeft. Doet zich voor als een object niet meer aan de functionele eisen (o.a. technisch up to date tot de stand van de techniek van maximaal 1 reguliere onderhoudsperiode geleden, het object moet voldoen aan veiligheidseisen voor omgeving en voor onderhoudspersoneel en eventueel relevante normen) voldoet. Het achterstallig onderhoud beperkt zich tot het onderhoud dat noodzakelijk is om het object weer aan die eisen te laten voldoen. Ander onderhoud is regulier. Het zorgdragen voor de uitvoering van concrete werkzaamheden. Gewenst uiterlijk van de openbare ruimte Verplichting om zorg te dragen voor beheer- en onderhoud Maatwerkafspraken tussen betreffende gemeente en waterschap ter nadere uitwerking van de Regionale Bestuursovereenkomst Stedelijk Water Flevoland. De uitoefening door een waterschap van zijn primaire taken, waarbij het waterschap primair de behartiging van de waterstaatkundige belangen in de zin van zorg voor de waterhuishouding en waterkering uitoefent; maar door de brede benadering oefent het waterschap die zorg op een moderne, eigentijdse manier uit. Dit betekent bijvoorbeeld dat aanverwante taken op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie 'meegenomen' worden. Waterbeheer waarbij rekening wordt gehouden met de functies (bebouwing, landbouw, natuur en recreatie) in een gebied. Zowel het passieve als het actieve beheer zal op integrale wijze plaatsvinden. Overeenkomst opgesteld door koepelorganisaties; zoals de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Kaderrichtlijn Water De legger waterlopen is een openbaar register waarin onder andere staan: de onderhoudsplicht, de (onderhouds)toestand van wateren, de waterhuishoudkundige werken en voorzieningen, de keurbegrenzingen De harde overgang van water naar land, bedoeld om deze overgang in stand te houden en aangelegd als onderdeel van het watersysteem. Regelingen en bestuur. De belangrijkste elementen zijn onderzoek, planvorming, regelgeving, vergunningverlening, handhaving, heffing en invordering. Plan waarin gemeente en waterbeheerder(s) ambitie en doelstellingen van het stedelijk water verwoorden. Bestuurlijk overleg, waarin vertegenwoordigd de wethouders van de Flevolandse gemeenten en dijkgraaf en verantwoordelijke heemraad waterschap Zuiderzeeland Regionale Bestuursovereenkomst Stedelijk Water Flevoland Unie van Waterschappen Vereniging van Nederlandse Gemeenten Een langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. Oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk of grond gelegen buiten een primaire waterkering of lijn van hoogwaterkerende gronden die blijkens de legger de grens vormt van een waterstaatswerk (art.1.1 Waterwet). Het watersysteem is het samenhangend geheel van oppervlaktewater en grondwater inclusief: waterbodems, oevers, waterstaatswerken en de daarin voorkomende biologische component; Verplichting om bepaalde door de nationale overheid opgelegde taken uit te voeren

12 Bijlage 2 Lijst verdeling verantwoordelijkheden

U uw brief van uw kenmerk ons kenmerk U datum 3 0 HAART behandeld door M. Rijsberman. dossiernummer.

U uw brief van uw kenmerk ons kenmerk U datum 3 0 HAART behandeld door M. Rijsberman. dossiernummer. Gemeente Lelystad t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 91 8200 AE LELYSTAD uw brief van uw kenmerk ons kenmerk U09-06327 behandeld door M. Rijsberman doorkiesnummer 0320-278982 onderwerp Overdracht waterbeheer

Nadere informatie

frip Lelystad Gemeente Almere AAA dronten gemeente Zeewolde ZUIDiAiicii LAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente -401/

frip Lelystad Gemeente Almere AAA dronten gemeente Zeewolde ZUIDiAiicii LAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente -401/ gemeente AAA dronten Gemeente Almere -401/ 4$ REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente NOORDOOSTPOLDER Zeewolde frip gemeente Lelystad ZUIDiAiicii LAND ONDERGETEKENDEN: 1. De Gemeente

Nadere informatie

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD Waterschap fl Rijn en IJssel G E M E E N T E Arnhem WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, op grond van artikel 95 van de Waterschapswet

Nadere informatie

Maatwerkovereenkomst. Tussen gemeente Urk en Waterschap Zuiderzeeland. Stedelijk water

Maatwerkovereenkomst. Tussen gemeente Urk en Waterschap Zuiderzeeland. Stedelijk water Maatwerkovereenkomst Tussen gemeente Urk en Waterschap Zuiderzeeland Stedelijk water Datum: 8 oktober 2010 Versie: Definitief Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel

Nadere informatie

1603 s ZZ-Z-ZBÏi. Inhoudsopgave NAUTISCH - EN VAARWEGBEHEER

1603 s ZZ-Z-ZBÏi. Inhoudsopgave NAUTISCH - EN VAARWEGBEHEER Maatwerkovereenkomst Tussen gemeente Noordoostpolder en Waterschap Zuiderzeeland Stedelijk water /Ö" p WATERSCHAP ZUIDERZEE LAND Datum: 07 oktober 2010 Versie: Definitief LBB3 ' ZZ-Z-ZBII f Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei 1 OPSTELLER VOORSTEL: M. Gorter AFDELING: Openbare Werken PORTEFEUILLEHOUDER: R.J. Boersma. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 15 april 2009 ONDERWERP: Overdracht

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

De waterbodems in de Waterwet

De waterbodems in de Waterwet De waterbodems in de Waterwet Platform Toezicht Bodembeheer Ede, 13 oktober 2009 Peter de Putter Sterk Consulting, projectleider Invoering Waterwet i.o.v. V&W/DGW Inhoud presentatie 1. Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Resultaat inventarisatie en plan van aanpak wegwerken achterstanden baggeren.

Resultaat inventarisatie en plan van aanpak wegwerken achterstanden baggeren. Bijlage II Resultaat inventarisatie en plan van aanpak wegwerken achterstanden baggeren. Lemstervaart, gemeente Lemsterland Datum: xxxxxxx pagina 1 1. INLEIDING 1.1 Doel Dit document heeft tot doel de

Nadere informatie

Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009

Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 Algemeen Wetgeving en beleid De Keur is gebaseerd op de Waterschapswet, de Waterwet, het Waterbesluit, het Waterbeheerplan en de Provinciale Waterverordening.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Wieden inzake een doelmatiger waterbeheer. 2 Context In

Nadere informatie

Overeenkomst overdracht stedelijk water van de gemeente Lingewaal aan Waterschap Rivierenland

Overeenkomst overdracht stedelijk water van de gemeente Lingewaal aan Waterschap Rivierenland Overeenkomst overdracht stedelijk water van de gemeente Lingewaal aan Waterschap Rivierenland De ondergetekenden: Gemeente Lingewaal gevestigd te Asperen, op grond van artikel 171 eerste lid van de Gemeentewet

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Voorstellen. Waterschap Hollandse Delta. John Ebbelaar Hoofd afdeling Plannen en Regie

Voorstellen. Waterschap Hollandse Delta. John Ebbelaar Hoofd afdeling Plannen en Regie Voorstellen Waterschap Hollandse Delta John Ebbelaar Hoofd afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta Dynamiek in de Delta [2] Inhoud De taken van het waterschap De dynamiek in de tijd Een dynamische

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Convenant De Blauwe As. Samenwerkende overheden Zuidelijke Randmeren

Convenant De Blauwe As. Samenwerkende overheden Zuidelijke Randmeren Convenant De Blauwe As Samenwerkende overheden Zuidelijke Randmeren Huizen, 16 februari 2010 De ondergetekenden: 1. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, Hoofdingenieur-Directeur

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

Maatwerkovereenkomst Tussen gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland. Stedelijk water

Maatwerkovereenkomst Tussen gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland. Stedelijk water Maatwerkovereenkomst Tussen gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland Stedelijk water Gemeente Almere WATERSCHAP ZUIDERZEE LAND Datum: 7 oktober 2010 Versie: Definitief ib83 ' ZZ-2-miï # ^ Inhoudsopgave

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2018, raadsvoorstel 18bb7158; raadsstuk 18bb7150;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2018, raadsvoorstel 18bb7158; raadsstuk 18bb7150; Verordening rioolheffing 2019 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2018, raadsvoorstel 18bb7158; raadsstuk 18bb7150; gelet

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584 Watervergunning Voor het hebben van een tijdelijke gedeeltelijke verondieping in een tertiair oppervlaktewaterlichaam (=natuursloot) op de locatie achter Meije 89 te Bodegraven Datum 29 augustus 2017 Zaaknummer

Nadere informatie

AJA drantpn. Maatwerkovereenkomst Tussen gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland. Stedelijk water ^ 2Z~Z~ZBli.

AJA drantpn. Maatwerkovereenkomst Tussen gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland. Stedelijk water ^ 2Z~Z~ZBli. Maatwerkovereenkomst Tussen gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland Stedelijk water ^ É ^ WATERSCHAP AJA drantpn ^ LAND Datum: Versie: _ 8 okbec2010_ Definitief 1663 ^ 2Z~Z~ZBli Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Watervergunning Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Datum 4 juli 2017 Zaaknummer 13832 Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT pagina 1 Van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 WBH/SW

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 WBH/SW VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 april 2011 WBH/SW STUKDATUM NAAM STELLER 24 maart 2011 mw. J. van Zandwijk ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 14 investeringsplan stedelijk water PROGRAMMA voldoende

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570 Watervergunning Voor het dempen, graven en verbreden van (een) watergang(en) en het aanleggen van plasbermen op de locatie bij Heeswijk 120 in Montfoort Datum 27 september 2017 Zaaknummer 16570 Poldermolen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/125

Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Vaststelling onderdeel primaire waterkeringen Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-14 13 februari 2007 2007/0053858

Nadere informatie

Bijlage 2 bij agendapunt beheer en onderhoud stedelijk water Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d.

Bijlage 2 bij agendapunt beheer en onderhoud stedelijk water Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. Bijlage 2 bij agendapunt beheer en onderhoud stedelijk water Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 18 december 2018 Bijlage 2 Beleid (overdracht) beheer en onderhoud stedelijk

Nadere informatie

Watervergunning Z43841/O82403

Watervergunning Z43841/O82403 Watervergunning Z43841/O82403 Aanvraag Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 24 februari 2017 een aanvraag ontvangen van Ruimte voor Ruimte CV, Magistratenlaan 138, 5223MB te 's-hertogenbosch.

Nadere informatie

Bijlage VI. Handreiking uitwerking kostenveroorzakingsbeginsel ex Nationaal Bestuursakkoord water

Bijlage VI. Handreiking uitwerking kostenveroorzakingsbeginsel ex Nationaal Bestuursakkoord water Bijlage VI Handreiking uitwerking kostenveroorzakingsbeginsel ex Nationaal Bestuursakkoord water 1 Inleiding In het Nationaal Bestuursakkoord Water (medio 2003) zijn de volgende afspraken overeengekomen

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 juli 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Opsteller: N. Verhoof-Schuil Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Voorontwerpfase 701700 Datum: 17-01-2013 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 15 mei Zaaknummer 11154

Watervergunning. Datum 15 mei Zaaknummer 11154 Watervergunning Voor het aanpassen van de waterhuishouding t.b.v. de uitbreiding van de carpoolvoorziening op de locatie Streektransferium Linielanding te Nieuwegein Datum 15 mei 2017 Zaaknummer 11154

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Gemeente Rucphen Postbus ZG RUCPHEN. Voorontwerp-bestemmingsplan MSA Binnentuin Rucphen. Geacht college,

Gemeente Rucphen Postbus ZG RUCPHEN. Voorontwerp-bestemmingsplan MSA Binnentuin Rucphen. Geacht college, Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Gemeente Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 Bereikbaarheid openbaar

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma samenwerking in de waterketen

Uitvoeringsprogramma samenwerking in de waterketen Uitvoeringsprogramma samenwerking in de waterketen 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Regionale samenwerking 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Bestuurlijke afspraken 3 1.3. Doelen en resultaten 4 1.4. Visitatiecommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp Vergadering 4 december 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststellen Waterplan 2006-2010 inclusief de nota van zienswijzen en reacties. B&W vergadering : 30 oktober 2007 Dienst / afdeling : SB.BOR.WA Aan de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A;

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A; CRU05.005 Provinciale Staten van Flevoland, Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/04.031361/A; Gelet op artikel 14 van de Wet op de waterkering en op de Provinciewet;

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Datum 3 november Zaaknummer 19142

WATERVERGUNNING. Datum 3 november Zaaknummer 19142 WATERVERGUNNING Voor het vervangen van een verkeersregelinstallatiekast (VRI kast) bij een watergang en een waterkering op de locatie Boerendijk ter hoogte van de brug in de Chrysantstraat in Woerden Datum

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe PROJECTPLAN WATERWET (definitief besluit) Projectnummer Onderwerp CP2119 projectplan voor Molenbeek Nunspeet Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit het projectplan

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering op de locatie Zandweg 213a in De Meern. Datum 28 maart 2018

WATERVERGUNNING. Voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering op de locatie Zandweg 213a in De Meern. Datum 28 maart 2018 WATERVERGUNNING Voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering op de locatie Zandweg 213a in De Meern Datum 28 maart 2018 Zaaknummer 24339 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk; Overeenkomst inzake de samenwerking op het terrein van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen door de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk d.d. 1 januari 2005 De colleges

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

NOTITIE WATER. Aanleiding. Opdrachtgever GEM Benedenveer BV io Contactpersoon De heer J. Luykx Werknummer 1407G489 Datum 27 februari 2015

NOTITIE WATER. Aanleiding. Opdrachtgever GEM Benedenveer BV io Contactpersoon De heer J. Luykx Werknummer 1407G489 Datum 27 februari 2015 NOTITIE WATER Project Plaats Sliedrecht Opdrachtgever GEM Benedenveer BV io Contactpersoon De heer J. Luykx Werknummer 1407G489 Datum 27 februari 2015 Aanleiding Het voornemen is om op een braakliggend

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017 Watervergunning Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt Datum 19 juni 2017 Zaaknummer 13121 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Module A1000 Beleid en regelgeving op hoofdlijnen. Inhoud

Module A1000 Beleid en regelgeving op hoofdlijnen. Inhoud Module A1000 Beleid en regelgeving op hoofdlijnen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 5 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 5 1.4 Leeswijzer 6 2 Rioleringszorg in haar beleidscontext

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 14 september Zaaknummer 16280

Watervergunning. Datum 14 september Zaaknummer 16280 Watervergunning Voor het aanleggen van een steiger bij een primaire watergang en een regionale waterkering op de locatie Jacob Barneveldstraat 99 in Linschoten. Datum 14 september 2017 Zaaknummer 16280

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân. 13 mei 2014 Corr.nr. 2014-19.288, LGW Nummer 24/2014 Zaaknr. 516732 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip

Nadere informatie

ARTIKEL I Het Kiesreglement voor het waterschap Vallei en Eem in te trekken met ingang van 31 maart 2008.

ARTIKEL I Het Kiesreglement voor het waterschap Vallei en Eem in te trekken met ingang van 31 maart 2008. CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR73950_1 2 augustus 2016 Besluit van provinciale staten van Gelderland van 13 februari 2008 en van provinciale staten van Utrecht van 18 februari 2008, nr. 2008RGW01,

Nadere informatie

Provinciaal blad van Zuid-Holland

Provinciaal blad van Zuid-Holland Provinciaal blad 2 Uitgegeven 11 januari 2010 Provinciaal blad van Zuid-Holland 2 REGLEMENT VAN BESTUUR VOOR HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND EN DE KRIMPENERWAARD Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

WATERVERGUNNING Het aanleggen en hebben van een duiker in het primair oppervlaktewaterlichaam Voor America

WATERVERGUNNING Het aanleggen en hebben van een duiker in het primair oppervlaktewaterlichaam Voor America WATERVERGUNNING Het aanleggen en hebben van een duiker in het primair oppervlaktewaterlichaam Voor America Nummer vergunning: 2014.17534 Datum vergunning: 8 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. AANHEF... 3 2.

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Het wijzigen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Vlaaslossing

WATERVERGUNNING. Het wijzigen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Vlaaslossing WATERVERGUNNING Het wijzigen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Vlaaslossing Nummer vergunning: Z2015-1710 Datum vergunning: 31 juli 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanhef... 3 2.

Nadere informatie

Activiteitenbesluit milieubeheer

Activiteitenbesluit milieubeheer Activiteitenbesluit milieubeheer Algemene regels en maatwerkbeschikking voor de lozingssituatie van: VOF Hoekstra Lozingsadres: Lisdoddeweg 61 Lelystad Waterschap Zuiderzeeland Team Waterprocedures Postbus

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

Provinciaal blad van Zuid-Holland

Provinciaal blad van Zuid-Holland Provinciaal blad 3 Uitgegeven 12 januari 2010 Provinciaal blad van Zuid-Holland 3 REGLEMENT VAN BESTUUR VOOR HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND Provinciale Staten van Zuid-Holland, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Projectplan Aanleg stuwen skivijver te Naaldwijk, Gemeente Westland

Projectplan Aanleg stuwen skivijver te Naaldwijk, Gemeente Westland Projectplan Aanleg stuwen skivijver te Naaldwijk, Gemeente Westland Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief (versie 2) Projectfase: Projectnummer: Schetsontwerp 702048 Datum: 24 juli 2018 Datum:

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet Realiseren open water verbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel

: Projectplan Waterwet Realiseren open water verbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel Onderwerp Status : Projectplan Waterwet Realiseren open water verbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel : Besluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 21 november

Nadere informatie

ONDERWERP Beheer en onderhoud stedelijk water

ONDERWERP Beheer en onderhoud stedelijk water VOORSTEL AB CATEGORIE: Bespreekstuk DATUM DB VERGADERING : 27 november/4 december DATUM AB VERGADERING : 18 december 2018 PORTEFEUILLEHOUDER : H. Pereboom REGISTRATIENUMMER : Z/16/005807-101663 OPSTELLER

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Voor het (ver)planten en verwijderen van bomen langs watergangen aan de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede

WATERVERGUNNING. Voor het (ver)planten en verwijderen van bomen langs watergangen aan de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede WATERVERGUNNING Voor het (ver)planten en verwijderen van bomen langs watergangen aan de Amerongerwetering in Wijk bij Duurstede Datum 28 november 2017 Zaaknummer 19098 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BESLUIT...3

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met vier elektrisch aangedreven boten. Datum 16 januari 2018

Watervergunning. Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met vier elektrisch aangedreven boten. Datum 16 januari 2018 Watervergunning Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn met vier elektrisch aangedreven boten Datum 16 januari 2018 Zaaknummer 21634 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T

Nadere informatie

Projectplan Verbeteren waterkwaliteit Thurledevijver gemeente Rotterdam

Projectplan Verbeteren waterkwaliteit Thurledevijver gemeente Rotterdam Projectplan Verbeteren waterkwaliteit Thurledevijver gemeente Rotterdam Opsteller: Nienke Schuil Status: definitief Projectfase: Projectnummer: Bestekfase 701832 Datum: 02/10/2015 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 17 oktober Zaaknummer 16866

Watervergunning. Datum 17 oktober Zaaknummer 16866 Watervergunning Voor het slopen van een woning en het afdekken van de fundering met grond bij een waterkering op de locatie bij Provincialeweg Oost 29 in Haastrecht Datum 17 oktober 2017 Zaaknummer 16866

Nadere informatie

WATERVERGUNNING (RAAM)

WATERVERGUNNING (RAAM) WATERVERGUNNING (RAAM) Voor het aanleggen van glasvezel bij watergangen op de locatie nabij Burgemeester Middelweerdbaan 1 in De Meern Datum 30 augustus 2018 Zaaknummer 31735 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik.

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik. Watervergunning Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik Datum 2 mei 2017 Zaaknummer 11413 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten

Nadere informatie

Inleiding Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland. In het beheersgebied bevinden

Inleiding Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland. In het beheersgebied bevinden IJmeerdijk Inleiding Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland. In het beheersgebied bevinden zich twee dijkringen. Dit zijn dijkring

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer STUKDATUM NAAM STELLER 9 september 2011 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 10 Versnelling aanleg duurzame

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het aanleggen van een kunstgrasveld en een tijdelijke dam met duiker op de locatie Sportpark De Paperclip in Vleuten

Watervergunning. Voor het aanleggen van een kunstgrasveld en een tijdelijke dam met duiker op de locatie Sportpark De Paperclip in Vleuten Watervergunning Voor het aanleggen van een kunstgrasveld en een tijdelijke dam met duiker op de locatie Sportpark De Paperclip in Vleuten Datum 17 mei 2017 Zaaknummer 12440 Poldermolen 2 Postbus 550 3990

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Artikel 1 Begripsbepalingen a. Steiger: constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel. b. Natuurvriendelijke

Nadere informatie

Vollenhoverkanaaldijk. Vollenhovermeerdijk Kadoelermeerdijk

Vollenhoverkanaaldijk. Vollenhovermeerdijk Kadoelermeerdijk Westermeerdijk Inleiding Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland. In het beheersgebied bevinden zich twee dijkringen. Dit zijn dijkring

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK agendapunt 3.b.5 1054983 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JUIST (NU) AANSLUITEN - EINDRAPPORTAGE Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 2 april 2013 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas Raadsvoorstel Raadsvergadering :26 juni 2012 Voorstel : 2012-063 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2011/7601 Documentnummer : 1894/2012/80753 Datum : Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 24 juni 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Stichting ALS

Nadere informatie

WATERVERGUNNING Het aanleggen en hebben van een windmolen in het primair oppervlaktewaterlichaam Groote Molenbeek

WATERVERGUNNING Het aanleggen en hebben van een windmolen in het primair oppervlaktewaterlichaam Groote Molenbeek WATERVERGUNNING Het aanleggen en hebben van een windmolen in het primair oppervlaktewaterlichaam Groote Molenbeek Nummer vergunning: 2014.28687 Datum vergunning: 28 januari 2015 Inhoudsopgave 1. AANHEF...

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan Watergangen Stedelijk Gebied 2015-2018

Meerjaren Onderhoudsplan Watergangen Stedelijk Gebied 2015-2018 Registratienummer 196300 Meerjaren Onderhoudsplan Watergangen Stedelijk Gebied 2015-2018 Augustus 2014 H.J. Ticheler/A.J. Wonink Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274

Nadere informatie

Waterplan Pijnacker-Nootdorp

Waterplan Pijnacker-Nootdorp Waterplan Pijnacker-Nootdorp Beleidsveld: 150 thema en gebiedsgerichte Vergaderdatum: 17 december 2009 plannen Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.02 Kenmerk VV: 786986 Aantal bijlagen: 1 Aan de

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

primaire, secundaire en tertiaire watergangen.

primaire, secundaire en tertiaire watergangen. WATERTOETS Beleidskader Het beleid van het Rijk, de provincie Utrecht, het waterschap HDSR en de gemeente Utrecht is gericht op een duurzaam en robuust waterbeheer. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen

Nadere informatie

Datum 14 december Herstel Meander Lunterse Beek Scherpenzeel. Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum 14 december Herstel Meander Lunterse Beek Scherpenzeel. Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe PROJECTPLAN WATERWET Datum 14 december 2015 Projectnummer P205508 Onderwerp Herstel Meander Lunterse Beek Scherpenzeel Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit het

Nadere informatie