BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee CC Eefde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde"

Transcriptie

1 Kapperallee CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE VA TOEPASSIG. DEZE VOORWAARDE ZIJ GEDEPOEERD BIJ DE KAMER VA KOOPHADEL TE DEVETER ODER R E ZIJ DAAR, ALS OOK OP OS KATOOR, TER IZAGE. VOORTS WORDT OP EERSTE VERZOEK KOSTELOOS EE EXEMPLAAR TOEGEZODE.

2 Algemene gegevens: Objectgegevens: Object Hoekwoning Adres Kapperallee 91 Postcode en plaats 211 CC Eefde Bouwjaar Circa 19 Huidig gebruik Bewoning Inhoud pand Circa 2 m³ Object bewoond Energielabel aanwezig Datum afgifte energielabel Bewoond ee n.v.t. Gegevens opdrachtgever: Opdrachtgever De heer Keuring Adres Keuringstraat 1 Postcode en plaats 0000 AA Keuringstad Telefoonnummer(s) Inspectiegegevens: Datum Keuring Maandag 21 maart 2011 Rapportnummer aam bouwkundige 1000.BT Dhr. M. Truin, bouwkundig inspecteur Weersgesteldheid Droog, circa 1 C Aanwezig bij BTK Opdracht via intermediair Eigenaresse (mevrouw Dorp) Particulier Handtekening bouwkundige: Geautoriseerd door de heer W.E.M. Verstraete, Directeur / beëdigd expert bouwkundige opnamen, handtekening: Rapportnummer: 1000.BT Pagina 2

3 adere toelichting Bouwtechnische keuring: ALGEMEE: Gekeurd object betreft een hoekwoning met aanbouw. De algehele onderhoudstoestand kan als voldoende worden omschreven. VRAGELIJST/MEDEDELIGE VOORAF: Voorafgaande aan de beoordeling hebben de eigenaren samen met de bevestiging van de afspraak een vragenlijst ontvangen ter invulling. De bouwkundige heeft de gegevens vermeld op dit inlichtingen formulier zoveel mogelijk verwerkt bij zijn beoordeling. De eigenaren vrijwaren zich met het invullen van de vragenlijst niet van hun verantwoordelijkheid. Zij blijven verantwoordelijk voor onjuiste of niet vermelde zaken die van belang zijn voor de kwaliteit van het geïnspecteerd object. Middels de ingevulde vragenlijst is de navolgende informatie door de eigenaar, de heer Dorp, verstrekt: Algemeen Hoelang bent u eigenaar van de woning Sinds circa 2002 Wanneer is het schilderwerk voor het laatst behandeld Voorzijde 2 jaar terug / achter jaar Zijn er gebreken/specificaties bekend die ten behoeve van de bouwtechnische keuring vermeld dienen te worden Graag in onderstaand overzicht aankruisen en bij ja specificatie of locatie vermelden. Gebrek of specificatie Ja nee n.b. Specificatie/locatie vermelding Houtworm/boktorsporen/houtvernielers Aantasting vloeren Lekkages aan daken Beschadigingen aan sanitair Lekkages dubbele beglazingen Vochtdoorslag Houtrot/aantasting kozijn Asbesthoudend materiaal aanwezig Dakbeschot huis, schuur en garage Gebreken aan de fundering Scheurvorming buitenmuren Tussenmuur huis / schuur Lekkages - verstoppingen riolering Gebreken aan rookkanalen Zijn onderhoudscontracten afgesloten voor: Onderdeel Ja nee nvt Specificatie/locatie vermelding Verwarmingsinstallatie Rookkanaal open haard/houtkachel Alarminstallatie Alarminstallatie aangesloten meldkamer Buitenschilderwerk Zijn er aanpassingen/uitbreidingen aan de volgende installaties uitgevoerd: Installatie Ja nee nvt Specificatie/locatie vermelding Verwarmingsinstallatie Elektrische installatie Schuur en garage Gas en waterinstallatie Rioolstelsel Voorzijde woonhuis naar straat Zijn de volgende apparaten ingebouwd aanwezig: Functioneert goed Apparaat Ja nee merk bouwjaar ja nee bijzonderheden Inbouwkookplaat Inbouwoven Inbouwmagnetron Inbouwvaatwasser Blomberg onbekend Inbouwkoelkast EDY onbekend Inbouwvriezer Afzuigkap onbekend onbekend Elektrische boiler Rapportnummer: 1000.BT Pagina 3

4 Zijn er voor het overige zaken bij u bekend die in het kader van de meldingsplicht van belang zijn voor de bouwkundige inspectie (denk hierbij aan uitgevoerde verbouwingen et cetera). - iet van toepassing. MILIEUASPECTE: Tijdens de bouwkundige keuring is geen onderzoek naar milieu belastende verontreinigingen. Er wordt alleen melding gedaan als tijdens de loop van inspectie visueel mogelijk milieu belastende zaken worden aangetroffen. ASBEST HOUDEDE MATERIALE: Het is binnen de inspectie niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in of aan een object. Indien de inspecteur tijdens de inspectie een van asbesthoudend verdacht materiaal of object tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt. DE VOLGEDE ODERDELE ZIJ MOGELIJK ASBESTHOUDED: - Dakbeschot woonhuis, schuur en garage. Er kunnen geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen niet worden opgemerkt en/of vermeld in het inspectierapport. Risico op de aanwezigheid van asbest, loden leidingen, vocht e.d. in woningen, blijft aanwezig op plaatsen waar geen inspectie mogelijk is tijdens het onderzoek. Om exacte zekerheid te verkrijgen kan een gespecialiseerd gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatie maken. Brochures over asbest kunt u aanvragen bij VROM, telefoonnummer: (gratis nummer) Website:www.vrom.nl of voor adressen gecertificeerde asbestinventarisatie bedrijven.www.ascert.nl Rapportnummer: 1000.BT Pagina

5 Overzicht kostenindicaties voor instandhouding bouwdelen. Rubriek Hoofdstuk bouwdeel Kosten Bouwdeel Exterieur 3. Schoorstenen - dak- en geveldoorvoeren 00,00 3. Schuine daken 00,00 3. Goten 1.100,00 3. Hemelwaterafvoeren 00,00.2 Gevels - voegwerk 00,00.3 Buitenkozijnen 30,00. Aanbouw(en) 0,00. Schilderwerken 10,00.10,00 iet begrootte onderdelen, vrijblijvend offertes opvragen Rubriek Hoofdstuk bouwdeel Bouwdeel Exterieur. Schilderwerken.0 Bijgebouw(en) Specialistische onderzoeken, kosten afhankelijk van nader onderzoek. iet begroot in deze rapportage Rubriek Hoofdstuk bouwdeel Bouwdeel Interieur Bouwdeel Installaties Bouwdeel Exterieur 1.3 Kapconstructie 3.1 Verwarmingsinstallaties /Warmwatervoorziening. Aanbouw(en) Rapportnummer: 1000.BT Pagina

6 Voorwaarden en uitgangspunten bouwtechnokeuring: Doel van de bouwtechnokeuring. Het doel van de bouwtechno keuring is om inzicht te verkrijgen van de mogelijke directe kosten voor verbeteren van achterstallig onderhoud en/of het herstellen van bouwkundige gebreken in relatie tot de kwaliteit van het object. Dit is van belang voor zowel de eigenaar, koper, de geldgever als eventueel de ationale Hypotheek Garantie. De inspectie wordt uitgevoerd per onderdeel, te beginnen met de zolderruimte. Per verdieping worden de onderdelen beoordeeld en indien nodig worden de kostenindicaties per onderdeel in de laatste kolom aangegeven. Alle kostenindicaties worden afgegeven voor herstelwerkzaamheden nieuw voor oud. Dat wil zeggen dat met vernieuwen de gelijke (bestaande) functie weer aanwezig is. Kostenindicaties zijn inclusief BTW, materiaal en arbeidsloon doch zonder ARBO verplichte veiligheidsmaatregelen. Onder de kosten van korte termijn herstel worden verstaan de kosten die direct moeten worden gemaakt om verdere schade of ver-en/of gevolgschade aan de woning te voorkomen. Alle kostenindicaties zijn ramingen gebaseerd op ervaring en op data uit een databank. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Het object zal zoveel mogelijk worden beoordeeld naar leeftijd en daarmee samenhangende bouwstijlen en toegepaste materialen. Het object wordt niet getoetst aan het bouwbesluit. Geldigheidsduur. Het bouwtechnokeuring is een momentopname. Ook bij gelijkblijvende omstandigheden heeft het rapport een geldigheidsduur van 12 maanden na inspectie datum. Daarna, of zoveel eerder als noodzakelijk blijkt, dient een nieuw dan wel geactualiseerd rapport te worden opgemaakt. Optioneel is de Woonhuisgarantie. Deze kan worden afgesloten tot 12 maanden na de inspectiedatum van de bouwtechnokeuring. Doch voor notariële overdracht. Indien de Woonhuisgarantie (optie) na 12 maanden wordt aangevraagd, dient een geheel nieuwe bouwtechnokeuring te worden uitgevoerd. Opname en rapportage. Deze bouwkundige opname is een visuele inspectie. De non-destructieve wijze van deze opname heeft zijn beperkingen. Ruimtes onder en achter de vloeren, achter wanden en knieschotten zijn geïnspecteerd in de directe omgeving van het toegangsluik, voor zover dit kon worden geopend zonder hak- en breekwerk. Indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger bij de inspectie aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer geïnspecteerd indien deze op een eenvoudige wijze onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en ARBO-wetgeving. Dit ter beoordeling van de inspecteur. Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,0 meter een vereiste. Alle daken, goten e.d. worden indien mogelijk en noodzakelijk met behulp van een ladder van.3 meter geïnspecteerd. Inspectie kan alleen plaats vinden indien het gebruik van hulpmiddelen zonder risico s kan worden ingezet. Aanwezige risico s en mogelijkheden worden ingeschat door de inspecteur ter plaatse. Indien onderdelen van de woning niet voor inspectie toegankelijk waren, is dit in de rapportage vermeld. Daar waar een onderdeel niet visueel kon worden geïnspecteerd en er twijfel zijn bij de inspecteur over de staat waarin het verkeert, wordt geadviseerd nader specialistisch onderzoek te (laten) verrichten. Specialistische onderzoeken na keuringsdatum uitgevoerd op aangeven van de inspecteur, komen te allen tijde voor rekening van de aankoper en/of verkoper. Wanneer in dit bouwtechno rapport is aangegeven dat er sprake is van de aanwezigheid of risico van zwam, houtworm of ander ongedierte betekent dit niet dat er daadwerkelijk een actieve aantasting aanwezig is. Dit zal altijd door een gespecialiseerd bedrijf onderzocht moeten worden. Kosten van specialistisch onderzoek worden nimmer begroot. Technische installaties. De technische installaties worden alleen visueel beoordeeld. Er wordt geen onderzoek verricht betreffende de juiste werking in relatie tot de aanwezige onderdelen en/of apparaten. De aanwezige installaties zijn geregistreerd. Het functioneren van kranen en spoelinrichtingen zijn getest. Er is onderzocht of de verwarmingsinstallaties, de geiser en dergelijke onderhoudsbeurten hebben gehad. Geadviseerd wordt om, zeker bij oudere woningen of indien de bouwkundig inspecteur hier aanleiding toeziet, een installateur t.b.v. de gas- en elektrische installatie een veiligheidsonderzoek te laten uitvoeren. Keukeninbouwapparatuur wordt in de inspectie betrokken. Gekeken wordt of apparatuur werkt en zo mogelijk van welk jaartal de apparaten zijn. Bijgebouwen. Een bijgebouw is een gebouw wat volledig los staat van de woning. Grote bijgebouwen zoals gastenverblijven, werkplaatsen etc, worden alleen in opdracht en tegen meerprijs geïnspecteerd. Garages, serres, luifels en uitbouwen van normale afmetingen die met een gevel op overig muurwerk met de woning zijn verbonden worden geïnspecteerd en beoordeeld als aanbouw. Stallen, dierverblijven, kassen e.d. worden niet geïnspecteerd. Woonhuisgarantie (optioneel). Woning aan- of verkopers hebben met een bouwtechno rapport van Woningschouw de mogelijkheid om hierop de Woonhuisgarantie met of zonder verborgen gebreken verzekering af te sluiten. Standaard zijn de goedgekeurde onderdelen in het bouwtechno rapport gegarandeerd als de woonhuisgarantie is afgesloten. Het onderschrift bij de waarderingsnormen (in het rood) verklaren welke onderdelen wel of niet voor woonhuisgarantie in aanmerking komen. De woonhuisgarantie is opgebouwd uit verschillende modules die kan worden afgesloten met of zonder verborgen gebrek verzekering in variabele looptijden. Woonhuisgarantie modules; Module A; 12 maanden garantie exclusief verborgen gebrek. Module C; 3 maanden garantie exclusief verborgen gebrek. Module B; 12 maanden garantie inclusief verborgen gebrek. Module D; 3 maanden garantie inclusief verborgen gebrek. Voor meer informatie en aanvragen zie folder op laatste blad. Rapportnummer: 1000.BT Pagina

7 Waarderingen. Een waardering wordt gegeven om een indruk weer te geven van de staat van onderhoud van het betreffende onderdeel. De volgende waarderingen worden gehanteerd: Waardering (W):. Dit onderdeel voldoet ruimschoots aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen. (Verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D). Dit onderdeel voldoet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen. (Verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D). Dit onderdeel voldoet niet aan de minimaal te stellen kwaliteitseisen. Er komen tekortkomingen voor. Er dienen maatregelen te worden uitgevoerd. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D). Dit onderdeel vertoont zeer duidelijk verouderingssporen. Plaatselijk komen gebreken voor of zijn reeds gebreken ontstaan. Vervanging of reparatie is noodzakelijk. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D). De functievervulling van dit onderdeel is niet meer gegarandeerd. Het einde van de technische levensduur is bereikt. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) (,,of ) ( of ) Dit onderdeel is visueel niet te beoordelen. Er kan echter wel een indruk op basis van aangetroffen randverschijnselen. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) Dit onderdeel is visueel niet te beoordelen. Er kan wel een indruk worden gegeven doordat geen randverschijnselen aan betreffende onderdeel zijn aangetroffen. (Alleen verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie met verborgen gebrek module B of D)) : Dit onderdeel is visueel niet te beoordelen, zodat geen waardering kan worden geven. (Uitgesloten voor woonhuisgarantie zonder verborgen gebrek module A of C. (Alleen verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie met verborgen gebrek module B of D) : ader specialistisch onderzoek noodzakelijk. Kosten worden nimmer begroot. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) : Dit onderdeel behoeft aandacht. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) : Dit onderdeel kan slechts beperkt of gedeeltelijk geïnspecteerd worden vanwege aftimmeringen, afwerkingen, huisraad, onbereikbaarheid e.d.. Het waarderingcijfer geldt alleen voor de zichtbare geïnspecteerde onderdelen. - : Uitgesloten in de optionele Woonhuisgarantie. # : Detailopmerkingen bouwdelen met # onder keuringsresultaten. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) : Korte termijnkosten. Herstelkosten die op directe termijn noodzakelijk zijn om het bouwdeel te herstellen/ te vernieuwen. Afkortingen: n.b. : iet begrote kosten. Kosten voor herstel zijn afhankelijk van nadere onderzoek. Offertes opvragen bij bedrijven om tot een juiste prijsstelling te komen. n.v.t. : iet van toepassing. W.H.G. : Woonhuisgarantie (optioneel). De gekleurde onderschriften zijn alleen van toepassing bij de optionele af te sluiten Woonhuisgarantie. Rapportnummer: 1000.BT Pagina

8 BOUWDEEL ITERIEUR W OMSCHRIJVIG 1.1 Zoldervloer Inclusief cementdekvloeren, vloer- en plafondafwerkingen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Houten vlieringvloer. Vloerafwerking: houten vloerdelen. Plafondafwerking: gipsplaten en houten schrootjes. - Ruimte is bereikbaar middels houten vlizo. - Ruimte is bevloerd middels vernieuwde houten vloerdelen (geschroefd). - Geen overmatige resonantie bij belopen houten vloer waargenomen. KEURIGSRESULTATE: # Houten schrootjes zijn niet voldoende brandvertragend (zie toelichting). ALGEMEE TOELICHTIG: Het plafond onder een houten constructie dient behoorlijk weerstand te bieden tegen branddoorslag. De huidige norm bedraagt 20 minuten, hetgeen haalbaar is met een plafond van gipskartonplaten. Vervanging van onveilige plafonds is niet verplicht, doch uiteraard van harte aan te bevelen. 1.2 Dakbeschot Inclusief isolatie en aansluitingen overige bouwdelen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Eternit dakbeschot. - aïsolatie dakbeschot middels minerale woldekens tussen de sporen aangebracht. KEURIGSRESULTATE: # Eternit dakbeschot, mogelijk asbesthoudend. Kosten verhogende factor bij werkzaamheden hieraan. Eternit is condensatiegevoelig. # Plaatselijk beschadigde isolatiedekens. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina

9 1.3 Kapconstructie () SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Houten sporenkap. - Ruw kaphout van toepassing. - Beperkte inspectie kapconstructie mogelijk in verband met naïsolatie. - Vernieuwde spoor aanwezig nabij aansluiting schoorsteen. KEURIGSRESULTATE: # Boktorsporen aangetroffen ter plaatse van de kapconstructie. ader onderzoek omtrent omvang en bestrijding houtvernielers aanbevolen. ader onderzoek geldt voor alle overige houten onderdelen van het pand. Kosten niet begroot. ALGEMEE TOELICHTIG: Houtvernielers kunnen hun sporen in de woning achterlaten. Van deze aantastingen is de gewone houtworm de meest voorkomende en de minst schadelijke. Deze aantasting brengt zelden de stabiliteit van de constructie in gevaar (tenzij anders omschreven) en is goed met veilige gifstoffen te behandelen. Dit dient beslist door gespecialiseerde bedrijven nader te worden onderzocht en behandeld te worden, waarbij een goede garantie op hernieuwde aantastingen ( jaar of langer) afgegeven dient te worden. Deze jaar is gebaseerd op de cyclustijd van de larven. Het gebruikte bestrijdingsmiddel blijft echter veel langer werkzaam. Bestrijdingsbedrijven aangesloten bij.v.p.b (ederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven) geven een garantie van jaar. Telefoonnummer.V.P.B. : Website:www.ongedierte.nl. Binnen die termijn dient elke hernieuwde aantasting zonder enige kosten te worden bestreden. Let bij het uitbrengen van offertes er op dat de te gebruiken middelen met werkbare stoffen en toelichtingsnummers zijn vermeld. Kosten specialistisch onderzoek zijn niet begroot. 1. Dakkapel(len) In- en exterieur, inclusief constructieve opbouw, aansluitingen in het dakvlak, dakbedekking e.d. n.v.t. 1. Dakra(a)m(en) In- en exterieur, inclusief aansluitingen in het dakvlak. n.v.t. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 9

10 1. Verdiepingsvloer(en) Inclusief cementdekvloeren, vloer- en plafondafwerkingen. () SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Houten vloer. Vloerafwerking: vloerbedekking. Plafondafwerkingen: houten schrootjes en gipsplaten. - Verhoogde badkamervloer aanwezig. - Geen overmatige resonantie bij belopen houten vloer waargenomen. KEURIGSRESULTATE: # Houten schrootjes zijn niet voldoende brandvertragend (zie toelichting). # Enkele krakende vloerdelen. # Lichte verloop waarneembaar ter plaatse van overloop verdieping. 1. Balkon Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen overige bouwdelen, hekwerken e.d. n.v.t. ALGEMEE TOELICHTIG: Het plafond onder een houten vloer dient behoorlijk weerstand te bieden tegen branddoorslag. De huidige norm bedraagt 20 minuten, hetgeen haalbaar is met een plafond van gipskartonplaten. Wanneer de verdieping als slaapkamer in gebruik is en het plafond onder de verdieping van zachtboard, houten of kunststof schroten is, geeft dit onvoldoende weerstand tegen branddoorslag.vervanging van onveilige plafonds is niet verplicht, doch uiteraard van harte aan te bevelen. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 10

11 1. Binnenwanden Inclusief afwerkingen en pleisterwerk. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Dragende en niet dragende wanden. Wandafwerkingen: sierpleister, schrootjes, lambrisering, sauswerk, spachtelputz, gesausde steenstrips en tegels. KEURIGSRESULTATE: # Plaatselijk hol klinkend stucwerk. # Scheurvormingen nabij de gevelopeningen. # Scheurvorming ter plaatse van schoorsteenkanaal - slaapkamermuur achterzijde. # Gerepareerde scheurvorming ter plaatse van wasemkap keuken. # Gat in woningscheidende muur / ontbrekende stenen. ALGEMEE TOELICHTIG: Bij werkzaamheden aan de wanden rekening houden met herstelwerk aan de onderliggende afwerkingen. 1.9 Binnenkozijnen Binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Paneeldeuren in houten kozijnen. - Geen deur ter plaatse van keuken - woonkamer. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 11

12 2.0 Trappen Inclusief bekledingen en leuningen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Vaste verdiepingstrap en vlizotrap ten behoeve van de zolder. 2.1 Badkamer(s) - sanitair SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Douche ter plaatse van de verdieping. Voldoende kwaliteitsniveau. - Closet aanwezig. KEURIGSRESULTATE: # Hol klinkende wandtegels. # Scheur in tegelvoeg ter plaatse van de douchehoek. 2.2 Toilet(ten) SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Toilet ter plaatse van de begane grond. Voldoende kwaliteitsniveau. KEURIGSRESULTATE: # Hol klinkende wand- en vloertegels. 2.3 Keuken(s) Inclusief vaste keukeninbouwapparatuur. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Keukenmeubel met inbouwapparatuur. Voldoende kwaliteitsniveau. Aanwezige inbouwapparatuur; Merk Jaartal indicatief Kookplaat onbekend 200 Inbouw vaatwasser Blomberg onbekend Inbouwkoelkast EDY onbekend Inbouw afzuigkap onbekend onbekend KEURIGSRESULTATE: # Hol klinkende vloertegels. # Plaatselijk gebruikssporen aan keukenmeubel. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 12

13 2. Begane grond vloer Inclusief vloerafwerkingen en cementdekvloeren. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Houten en betonvloer. Vloerafwerking: tegels en laminaat. - Geen overmatige resonantie bij belopen houten vloer waargenomen. - Zie tevens rubriek 2. Kruipruimte met betrekking tot de inspectie. KEURIGSRESULTATE: # Hol klinkende - gescheurde tegels ter plaatse van de entree. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 13

14 2. Kruipruimte Inclusief bereikbaarheid, ventilatie en grondslag. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Kruipruimte woning. - Locatie kruipluik ter plaatse van de kelder. - Beperkte inspectie kruipruimte mogelijk in verband met belemmerend leidingwerk in de kruipruimte. - De kruipruimte is droog ten tijde van de opname. - Ventilatie kruipruimte, ventilatieroosters zichtbaar (onder straatwerkniveau). Aanpassen straatwerk. - Puinresten aanwezig in de kruipruimte. Verwijderen. ALGEMEE TOELICHTIG: Onder veel beganegrond vloeren is een kruip/ ventilatieruimte aanwezig, die dient om de vloer te vrijwaren van optrekkend vocht en voldoende te ventileren aan de onderzijde. Zodoende kan het klimaat in de kruipruimte voldoende blijven. Zorg dat de ventilatie van de kruipruimte altijd voldoende en open blijft. Dit essentieel voor het behoud van de vloer (voorkoming van zwamvorming en rotting); in elk geval zal dit positief effect hebben op de vochtbalans in de woning. Zorg er voor dat kruip/ ventilatieruimtes voor zover mogelijk bereikbaar zijn. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 1

15 2. Kelder - souterrain Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen overige bouwdelen, trappen, koekoek e.d. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Provisiekelder. - De kelder is tijdens de inspectie droog. - De wanden zijn gesausd, plaatselijk licht onthecht. - Vloer is belegd middels vloerbedekking. KEURIGSRESULTATE: # Scheurvorming ter plaatse van kelderkoekoekmuur. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 1

16 BOUWDEEL BIEKLIMAAT W OMSCHRIJVIG 2. Isolatie - SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Isolatie middels naïsolatie dak en dubbel glas. - Geadviseerd wordt om een energielabel aan te vragen, zie tevens de toelichting. ALGEMEE TOELICHTIG: Het Energielabel is vanaf 1 januari 200 wettelijk verplicht voor alle woningen die worden verkocht, gerenoveerd of verhuurd. Dit Energielabel wordt op basis van de actuele toestand van de woning afgegeven. Opname geschied middels de nieuwste richtlijnen, uitgegeven op 1 januari Dit label geeft de energiezuinigheid weer in de vorm van een A-label (zeer goed) tot een G-label (zeer slecht); vergelijkbaar met de huidige labels in de witgoed- en autobranche. Hoe lager het label, des te onzuiniger is de woning of het gebouw. Met het label wordt het eenvoudiger om woningen met overeenkomstige inhoudsmaten met elkaar te vergelijken. 2. Vocht Inclusief vochtpercentage in geval van lekkage vermoeden. - SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Vochthuishouding woning. - Geen verhoogde vochtconcentratie in de woonruimten waargenomen. ALGEMEE TOELICHTIG: Een goede vochthuishouding in de woning is noodzakelijk voor een goede lucht kwaliteit en hiermee samenhangend, een prettig binnenmilieu. Een verstoorde vochthuishouding kan gezondheidseffecten veroorzaken. 2.9 Ventilatie - SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Lokaal mechanische ventilatie ter plaatse van de doucheruimte. Voldoende ventilatie mogelijkheden aanwezig. - Ventilatie mogelijk via draaiende delen in kozijnen en klepramen. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 1

17 BOUWDEEL ISTALLATIES W OMSCHRIJVIG 3.0 Elektra Inclusief leidingen, bedrading en groepenkast. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Elektrische installatie. Slechts visueel beoordeeld. Installatie is niet getest op juiste werking. Een erkend installateur kan u middels een inspectie volgens de geldende voorschriften een gedetailleerd inzicht geven van de kwaliteit van de elektrische installatie. Aantal groepen: Verzegeling uts kasten in orde Aardlekschakelaar: Aarding zichtbaar aanwezig: Hoofdschakelaar: Hoog en laag tarief meter: ja ja ja nee nee - Oude kleuren bedrading in functie. - Zie tevens mededeling van de verkoper vooraf middels de vragenlijst. KEURIGSRESULTATE: # Metalen leidingen en dozen in functie. ALGEMEE TOELICHTIG: De elektrische installatie moet van voldoende omvang zijn en op een veilige wijze zijn aangelegd. Stalen leidingen zijn toegestaan, mits de lasdozen goed bereikbaar zijn en het naadloze buizen betreft. Indien nog stalen leidingen aanwezig zijn wordt, in verband met stroomgeleiding, geadviseerd deze leidingen te vervangen. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 1

18 3.1 Verwarmingsinstallaties /Warmwatervoorziening Inclusief cv-leidingen, radiatoren en/of luchtkanalen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Cv-installatie. Slechts visueel beoordeeld. Installatie is niet getest. Een erkend installateur kan u middels een inspectie volgens de voorschriften een gedetailleerd inzicht geven van de kwaliteit van de verwarmingsinstallatie. Merk cv-ketel: Onderhoudscontract: efit nee Bouwjaar afgelezen: 199 Combi ketel: Eigendom: Leiding isolatie: ja ja ja, ter plaatse van de kruipruimte - Opstelplaats cv in de schuur / radiator aanwezig in de schuur. - Leidingwerk in de kruipruimte is beperkt te inspecteren, zie tevens rubriek 2. Kruipruimte. KEURIGSRESULTATE: # Cv-ketel einde economische levensduur. Info erkend installateur met betrekking tot vervanging verouderde cv-ketel. # Roestvorming radiator ter plaatse van de schuur. Behandelen. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 1

19 3.2 Water en gasleidingen Inclusief bevestiging en kranen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Water- en gasleidingen. Jaartal watermeter onbekend Meterstand tijdens de opname 0020 m³ Jaartal gasmeter 19 Meterstand tijdens de opname 3322 m³ - Alleen de zichtleidingen zijn beoordeeld. - Waterleidingen zijn uitgevoerd in koper. - Gasleidingen zijn uitgevoerd in koper. - Leidingwerk in de kruipruimte is beperkt te inspecteren, zie tevens rubriek 2. Kruipruimte. 3.3 Riolering () SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Zichtleidingen uitgevoerd in pvc. Het is niet mogelijk om dit onderdeel in voldoende mate te inspecteren. Alleen zichtleidingen zijn geïnspecteerd. Spoelinrichtingen afvoeren zijn getest op juist functioneren. Rioolverloop is niet te controleren. - Ten tijde van de opname zijn voor zover zicht- en waarneembaar geen verstoppingen en/of stankoverlast aangetroffen. - Zie tevens mededeling van eigenaar vooraf middels de vragenlijst. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 19

20 BOUWDEEL EXTERIEUR W OMSCHRIJVIG 3. Schoorstenen - dak- en geveldoorvoeren In- en exterieur, inclusief aansluitingen overige bouwdelen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Dakdoorvoer van mechanische ventilatie en 2 gemetselde schoorstenen, waarvan 1 gezamenlijk, ten behoeve van loos kanaal. Het is middels een visuele inspectie niet vast te stellen of schoorsteenen ventilatiekanalen voldoen aan de gestelde norm. Tevens zijn de kanalen niet aan de binnenzijde te inspecteren. - Inspectie verricht vanaf dakvoeten. - Bij herstel schoorsteen(en) overleg met buren in verband met gezamenlijk belang. KEURIGSRESULTATE: # Uitgespoeld voegwerk van eigen schoorsteenkanaal. Herstellen. # Scheurvormingen - plaatselijk hol klinkend stucwerk kanaal ter plaatse van de verdieping. ALGEMEE TOELICHTIG: Indien visueel lekkages waarneembaar zijn, wordt hiervan uiteraard melding gedaan. Helaas is niet elke schade aan rookgasafvoerkanalen zowel intern als extern zichtbaar. Laat derhalve rookgasafvoerkanalen die u in gebruik neemt eerst vegen en controleren op gasdichtheid (rookproef) door een deskundig bedrijf. Sluit hierbij een zgn. veegcontract af voor jaarlijks vegen van de kanalen en vraag om een veegbewijs voor de brandverzekering. Wanneer er zich asbesthoudend materiaal in de rookkanalen bevindt adviseert de patroonbond om de rookkanalen niet meer te vegen. Voor informatie ASPB tel: Website: 00,00 = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 20

21 3. Schuine daken Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Keramische pannen, type Verbeterde Holle pannen. - Levensduur van de pannen is 0 tot 90 jaar, afhankelijk van zijn omgeving. - Betengeling (stoflatten), panlatten en de dakpannen zijn steekproefgewijs beoordeeld, door het opschuiven van enkele dakpannen ter plaatse van voor- en achterdakvlak. - Vernageling is voldoende. KEURIGSRESULTATE: # okvorsten los/vast - vulspecie verschraald. Opnieuw vastleggen. # Enkele warrig liggende pannen. Recht schikken. 00,00 3. Platte daken Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. n.v.t. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 21

22 3. Goten Inclusief bevestiging en gootbeugels. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Zinken bakgoten. - Goten zijn in beugels geplaatst. KEURIGSRESULTATE: # Goten zijn verouderd. # Roest gootbeugels. # Vervangen goten inclusief de gootbeugels. ALGEMEE TOELICHTIG: Zinken goten hebben bij normaal onderhoud een levensduur van circa 20 tot 2 jaar. Hierna treedt m.b.t. zinken goten materiaalveroudering op en is herstel op de traditionele wijze (solderen) zeer beperkt mogelijk. Hebben de goten deze leeftijd bereikt, zijn lekkages enkel maar te herstellen met noodvoorzieningen; o.a. plakkers. Met name zinken goten krijgen in verloop van de periode te maken met druippunt slijtage (drup onder de pannen). Op deze plekken is het zink dermate verzwakt dat het in sommige gevallen dan niet meer de dikte heeft van vloeipapier. Vervanging bij deze levensduur en genoemde veroudering slijtage is dan ook aan te bevelen. Goten (zink/koper) welke over een lengte van meer dan 10 meter worden gelegd zonder krimp- en rek mogelijkheden worden zwaar op de soldeernaden belast door lineaire spanning. Hierbij is het aan te bevelen om zgn. rekstukken of rubbermembramen aan te brengen om de lineaire spanningen op te vangen. Rekstukken of rubbermembramen onderbreken het stroomprofiel van de goot niet, waardoor extra afvoeren overbodig zijn ,00 = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 22

23 3. Hemelwaterafvoeren Inclusief bevestiging. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Zinken en pvc hemelwaterafvoeren. - iet te controleren of een en ander voldoende op het riool danwel ondergronds is aangesloten. KEURIGSRESULTATE: # Verwering pvc hemelwaterafvoeren. # Zinken hemelwaterafvoer is verouderd. Vervangen. ALGEMEE TOELICHTIG: Hemelwaterafvoeren dienen ervoor om in voldoende mate hemelwater in voldoende capaciteit m.b.t. oppervlak af te voeren. Om een optimale waterhuishouding te garanderen is het noodzakelijk om regelmatig afvoeren op verstoppingen te controleren en desgewenst schoon te maken. Langdurig verstopte hemelwaterafvoeren kunnen een veelvoud van schade aanrichten indien niet tijdig wordt ingegrepen. 00, Gootomtimmeringen Inclusief gootbodem en aansluitingen met overstekken. n.v.t..0 Gevelbekleding n.v.t..1 Dakoverstekken - boeiboorden SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Dakvoetoverstekken - voetsporen. - Zie opmerking bij rubriek. Schilderwerk. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 23

24 .2 Gevels - voegwerk SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Spouwmuur met platvol en terugliggend voegwerk. KEURIGSRESULTATE: # Uitgespoeld voegwerk van raamdorpelstenen. Herstellen. # Scheurvorming op hoek voorgevel. Behoeft constructief geen herstel. # Scheurvorming - verzakte tuinmuur ter plaatse van de achterzijde. # Beschadigde steen ter plaatse van rollaag achtergevel. # Roestende bouten ter plaatse van de zijgevel - topgevel, veroorzaakt scheurvorming. Verwijderen ten tijde van werkzaamheden aan de schoorsteen. # Zie tevens mededeling van de eigenaar vooraf middels de vragenlijst. # Scheurvorming - onthechte voeg op scheurvorming ter plaatse van de voorgevel. Herstellen. ALGEMEE TOELICHTIG: Kwaliteit van het metselwerk is visueel redelijk moeilijk te beoordelen. Wel kan een oordeel geveld worden over het metselverband, de vlakheid van de gevel en de kwaliteit van de stenen. Scheurvorming in het metselwerk duidt vaak op ongelijke zetting van de fundering en ontstaat meestal rondom gevelkozijnen omdat hier het metselwerk het minst sterk is, wat echter meestal geen directe gevolgen heeft. Ook stalen lateien of wapening boven gevelopeningen kunnen door roestvorming scheuren veroorzaken. In geval van scheurvorming is getracht aan te geven wat de meest waarschijnlijke oorzaak is. Alleen indien herstel dan wel specialistisch onderzoek voor het behoud van de constructie noodzakelijk is, zijn nimmer kosten opgenomen. Zouten en chemicaliën, welke zich in stenen en mortel kunnen bevinden, veroorzaken in sommige gevallen witte uitslag op de muur. Op den duur verdwijnt dit weer vanzelf.de aanwezigheid van isolatie in spouwmuren en voorzetwanden is niet altijd visueel vast te stellen; de kwaliteit ervan kan niet worden beoordeeld. Pas op met waterafstotende middelen en het schoonspuiten/stralen van de gevelsteen. Dit leidt vaak tot schade aan de stenen, in sommige gevallen tot een onomkeerbaar afschilferingsproces. Open stootvoegen (enkele verticale voegen) dienen ter ventilatie en afvoer van doorslaand water; houdt ze goed open. Ook ventilatieroosters in metselwerk moeten zorgvuldig open worden gehouden (meestal kruipruimte ventilatie). 00,00 = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 2

25 .3 Buitenkozijnen Inclusief hang- en sluitwerk, draaiende delen en beglazing. Exclusief inbraakpreventie. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Houten en kunststof kozijnen met dubbele beglazing. De dubbele beglazing is voor zover mogelijk geïnspecteerd op lekkage. Voor zover visueel waargenomen, zijn geen lekkages waargenomen. Weersinvloeden en vervuiling kunnen de herkenbaarheid van lekkages sterk beïnvloeden. - Hang- en sluitwerk onvoldoende in relatie tot inbraakpreventie. - Zonwering is niet beoordeeld. - Kunststof draai- en kiepramen ter plaatse van de badkamer. KEURIGSRESULTATE: # Ongeventileerde glaslatten dubbele beglazing. # Kiepraam ter plaatse van de slaapkamer klemt licht. Pas maken. # Lichte inwatering / aantasting achtergevelkozijn woonkamer. Herstellen. # Inwatering / lichte houtrotaantasting kozijnstijl voordeur. Repareren. ALGEMEE TOELICHTIG: Glaslatten vormen belemmerende factoren met betrekking tot een goede inspectie van het onderliggend kozijnhout. Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde onderdelen, wanneer de houtrot van binnenuit komt. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur boven de C in combinatie met een hoge luchtvochtigheidsgraad. Bij toepassing van enkele beglazing in kozijnen, ramen en deuren zijn aantastingen mogelijk ten gevolge van vocht (condensatie). Het repareren van kozijnen betekent vaak uitstel van vervanging. Afhankelijk van de kwaliteit van de reparaties dienen de kozijnen meestal binnen -10 jaar alsnog te worden vervangen. 30,00 = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 2

26 . Aanbouw(en) Inclusief dakbedekking en aansluitingen overige bouwdelen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Stenen schuur met afdak. - Halfsteens metselwerk, doorslaggevoelig. KEURIGSRESULTATE: # Houtrotaantasting zijgevelkozijn. Repareren. # Beschadigde pan - nokvorsten los/vast. Vervangen / herstellen. # Toegangsdeur klemt / deur is gepareerd aan de onderzijde. Pas maken. # Eternit dakbeschot, mogelijk asbesthoudend. Kosten verhogende factor bij bewerkingen hieraan. # Lichte sporen van houtvernielers (houtworm) aangetroffen. ader onderzoek omtrent omvang en bestrijding houtvernielers aanbevolen. Zie tevens toelichting bij rubriek 1.3 Kapconstructie. # Zie tevens opmerking bij rubriek 3.0 Verwarming met betrekking tot de radiator. # Scheurvorming in de zijgevels. # Verschraling voegwerk. # Zie tevens mededelingen van de eigenaar vooraf middels de vragenlijst. # Hergebruik afdak naar eigen wens en idee. 0,00. Erker - serre Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. n.v.t.. Luifel - carport Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. n.v.t. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 2

27 . Schilderwerken Buiten- en binnenschilderwerk buitenkozijnen, buitenschilderwerk overige bouwdelen. SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Schilderwerk houten delen. - Beoordeling van het buitenschilderwerk is een moment opname. - Binnenverfwerk is mede bepalend voor de kwaliteit van het buitenschilderwerk en het tussenliggende houtwerk. - Zie tevens mededeling van de eigenaar vooraf middels de vragenlijst. KEURIGSRESULTATE: # Buitenschilderwerk is plaatselijk gebarsten en onthecht. Behandelen / bijwerken. Verfwerk kan eventueel via zelfwerk uitgevoerd worden. Materiaalkosten bij zelfwerk naar schatting: 10,-. Kostenindicatie bij uitbesteding naar schatting: 1000,-. Kosten niet begroot. ALGEMEE TOELICHTIG: De in de gevels aanwezige kozijnen, ramen en deuren alsmede betimmeringen moeten zowel aan de buitenzijde als ook aan de binnenzijde tot op het glas door een dichte ademende verflaag beschermd zijn. De meeste dekkende producten hebben een onderhoudsfrequentie van tot jaar, voor transparante producten moet u rekening houden met een standtijd van slechts 1 tot 2 jaar. Met name voor grote objecten is het raadzaam om met een schildersbedrijf een onderhoudscontract af te sluiten om jaarlijks het schilderwerk na te lopen en daar waar nodig bij te werken. Als u zelf gaat schilderen dient u onderstaande regels in acht te nemen om een goed resultaat te bereiken: Stopverf en beglazingskit moeten vrij zijn van barsten en goed vastzitten aan beglazing en hout om inwatering en rotting te voorkomen. Gebruik uitsluitend overschilderbare kitsoorten. Isolerende beglazing is in het begin vaak ongeventileerd en met ongeschikte kitsoorten gezet, hetgeen tot visueel niet zichtbare aantastingen kan leiden. Om een goede hechting te waarborgen dient de ondergrond goed te worden ontvet en zo nodig ontdaan te worden van slecht hechtende oude verflagen. Kaal gekomen houtwerk eerst goed voorbehandelen, en zeer spaarzaam met een twee componenten vuller voorzetten (zie verfvoorschriften verffabrikant). De binnenzijde van gevelkozijnen dient (i.v.m. vochttransport) te worden behandeld als het buitenschilderwerk. Het overige schilderwerk aan de binnenzijde van de woning is voor het behoud van constructies meestal niet van belang. 10,00. Pleister- en gevelsauswerk n.v.t..9 Fundering - stabiliteit () SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Fundering voldoende stabiel. - Er zijn visueel geen indicaties waargenomen die er toe leiden dat aan de stabiliteit van de fundering(en) in huidig gebruik getwijfeld dient te worden. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 2

28 .0 Bijgebouw(en) SPECIFICATIE E LOCATIE AADUIDIG: Stenen garage (summier beoordeeld). - Kunststof bakgoot van toepassing. KEURIGSRESULTATE: # Eternit dakbeschot, mogelijk asbesthoudend. Kosten verhogende factor bij bewerkingen hieraan. # okvorsten los/vast. Opnieuw vastleggen. Kosten niet begroot. # Houtrotaantasting ter plaatse van deurkozijn. Deelreparatie uitvoeren. Kosten niet begroot. = iet zichtbaar.b. = ader onderzoek = iet begroot Rapportnummer: 1000.BT Pagina 2

29 Rapportnummer: 1000.BT Pagina 29

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Uw Woningkeurder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van LANGEN & PARTNERS MAKELAARS B.V., gevestigd te (5611 NL) Nijmegen (Gld.) aan de Oranjesingel 17-A, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen BV, gevestigd aan het Evertsenplein 92, 3221 BL Hellevoetsluis (ZH), Goudsesingel 235a, 3031 EL te Rotterdam,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder Blok 34 en 35 Plan Nieuwland-Oost, Brielle 22 juni 2015 Afbeelding blok 35 Rehorst Bouw Algemene Informatie en Technische Omschrijving Datum

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie