Stad aan"twater. per huis-aan- huis-brief of mensen uit het dorp mee wilden helpen en iets van hun hobby wilden laten zien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad aan"twater. per huis-aan- huis-brief of mensen uit het dorp mee wilden helpen en iets van hun hobby wilden laten zien."

Transcriptie

1 r I HARfNüVUET Juli 2006 Stad aan"twater Het is al weer. vier jaar geleden dat Jan Trompper 'f'an het Diekhuus het plan lanceerde om in ieder dorp hier op het eiland iets cultureels te organiseren voor en door de gehele gemeenschap. Per dorp was er 500 Euro beschikbaar en wij gebruikten dat om tafels en banken te huren voor een gemeenschappelijke maaitijd op de Kaai. We vroegen per huis-aan- huis-brief of mensen uit het dorp mee wilden helpen en iets van hun hobby wilden laten zien. De reactie was overweldigend en dertig mensen gaven een tentoonstelling of demonstratie van hun hobby aan huis en heel veel mensen traden 's middags en 's avonds op in de kerken of op de kaai en de voetbal organiseerde een disco met kampvuur op het strand. Het mooiste was dat zo veel mensen, jong en oud, spontaan iets organiseerden en met elkaar contact hadden. Ze spraken af te proberen jaarlijks zo iets terug te laten komen. Vorig jaar was de boerenbruiloft een groot succes en droegen weer veel mensen vaak ongeorganiseerd bij op hun eigen manier. Het enige wat we als organisatie aangaven was het thema en. iedereen was vrij daar iets mee te doen en dat werkte goed. Dit jaar kondigden we het thema 'water' aan en meteen kwamen er initiatieven en werden we bijvoorbeeld uitgenodigd jachthaven Atlantica er bij te betrekken. 'lij komt het dat er inmiddels al een leuke dag op het programma staat die met uwen jouw hulp nog leuker gaat worden! We hopen dat nog meer mensen zich aanmelden om iets te organiseren of zich als vrijwilliger op te geven en dat het 26 augustus weer voor en door Stadtenaeren wordt. Meer informatie over de Stadse Dag is te vinden verderop in deze StadsPlein en op de website van de dag: stadsedag.stadaantharingvliet.

2 PAGINA 2 STADSPLEIN JAARGANG 2. NR. 3 lans Diepenhorst werd op 22 mei 100 jaar. Ze werd op 22 mei 1906 geboren op Molendijk 5. Wij spraken een maand voor haar verjaardag met haar. H a a r oude rs trouw de n op de oude Jonke r (V oorstra a t 1 9 ) en kre ge n tw e e kinde re n. Ze kochte n la te r M ole ndijk 5, w a a r e e rst Jans en la te r M a a rt je we rd ge bore n. Ds. Esseling he e ft ha a r ge doopt te ge lijk m e t Ie m van Bie rt. V a de r deed in paarden en de tijd was sle cht wa a rom he t ge z in ve rhuisde na a r Achte rdijk/ka a i na a st café S m its, w a a r ook M a ckloe t, Je lie r en de Lie re m a n woonde n. V a de r w e rkte toe n bij com m issiona irs bij he t laden en lossen va n schepen en op de dorsm a chine en had w a t land a chte r de P iersweg w a a r Jans al vroe g ging we rke n. Tiengemeten Ze ve rte lt da t ze va a k heel alleen 's m orge ns om 4 uur een ha lf uur m oe st lopen na a r he t land om te we rke n. H e t was va a k e rg stil en je kon de visse rs op T ie nge m e te n hore n pra te n. Op de M ole ndijk speelde ze m e t Just, de zoon van dokte r T oore nbe rg en scholden Jan B orgdorff uit voor Ja ntje Z oe te pa p. Na de dood va n de dokte r ve rtrok z ijn we duwe m e t ha a r eigen kinde re n na a r S chie da m en de kinde re n van tw e e a nde re vrouw e n ble ve n in he t huis bij de nie uwe dokte r en we rde n door deze vrijge z e l e n z ijn z uste r ve rde r opge voe d. Twee kwartjes teveel Jans ging na a r de C hriste lijke school aan de Boom ga a rddre e f. D eze had toe n tw e e loka le n en de m e e ste r he e tte Koole. La te r ging ze a lle e n 's w inte rs na a r school en w e rkte 's z om e rs op he t land. M e t 18 ja a r kreeg ze ha a r e e rste fie ts. Jans he e ft bij veel m e nse n ge w e rkt, o.a. bij P rosman wa a rm e e ze nog conta ct he e ft,fa m ilie Are nsm a n va n de villa, wa a rva n ze nog a ltijd conta ct he e ft m e t dochte r N el. Ze vroe g e e ns 2 kw a rtje s pe r da g, m a a r da t was te ve e l dus we rd ze ontsla ge n. La te r w e rkte ze bij S olda a t en burge m e e ste r van N ie rop en ging zelfs m e t he m m e e na a r de Lier, m a a r ze kwa m te rug om bij Brinkm a n, w a a rm e e ze ook nog conta ct he e ft, te we rke n. Z us M aria had in ha a r je ugd toe va lle n m a a r is door een pisdokte r ge ne z e n: je ga f urine m e e m e t de bode na a r R otte rda m en deze kw a m m e t m e dicijne n en a dvie zen te rug. M eestal wa re n da t a dvie zen als voor he t open ra a m slapen en de rge lijke. Ze was vrie ndin m e t Jannekee Koppenaal S m its uit he t café die m e t ba kke r trouw de. Tante lans Diepenhorst werd op 22 mei 100 jaar. Ze werd geboren op Molendijk 5. Foto: Herman Maas M e t ha a r he e ft ze he t e e rste vlie gtuig boven he t e ila nd gezien. Z e lf he e ft Jans wel dive rse aanzoeken ge ha d, m a a r ze is nooit ge trouw d. La te r ve rhuisde ze na a r M ole ndijk 52 m e t ha a r oude rs en he e ft ze tijde lijk een ba a ntje bij de bra ndve rz e ke ring gehad m a a r da t we rd vrij snel ove rge da a n aan ba nk. V a ka ntie was e r vroe ge r nie t veel en kostte geld m a a r toch ging ze som s na a r fa m ilie in P utte n op de V eluwe. EO Ze houdt erg van zinge n en z ingt nu nog m e t EO m ee. Bij de ge boorte van Be a trix m ocht ze solo zinge n en ging ze op concours m e t he t bootje va n A a rt S m its. Ze he e ft weinig inte re sse voor politie k en w e e t e r ook nie t veel va na f. H a a r va de r wa s wel erg fel da a rin, zo ve rte lt ze. Ze he e ft a ltijd veel conta ct gehad m e t ha a r neven en nichte n m e t a a nha ng en na kom e lingen m a a r ook m e t de fa m ilie van R um pt en ook nu he e ft ze nog veel a a nloop. V la k voor ha a r ve rja a rda g afgelopen m e i werd ze zie k en m oe st ze he t zelfsta ndig wonen op de Kore nlust in S om m e isdijk opgeven. Ze w oont nu in de G oede Ree.

3 JAARGANG 2. NR. 3 STADSPLEIN PAGINA 3 De Dorpsgroep - 3e Kwartaal 2006 Agenda dorpsgroepactiviteiten: 6 september in het Trefpunt - Van uur - Entree: 2,- (hiervoor krijgt u ook een kopje koffie/thee en een andere consumptie) 15 september - Bingo in het Trefpunt - Voor alle leeftijd~n - Aanváng uur - Losse kaarten: O,50, boeige: 5,-Koffie en thee gratis 22 september - FiIJll;lvond ip het Trefpunt - Voor alle leeftijden - Aanvang uur - Entree: 1,50 27 september - S5+~oos in het Trefpunt - Van uur - Entree: ~;- (hiérvooi krijgt u ook een kopje koffie/thee - en een andere consumptie) --:i- Zomertijd Erg gevuld is de agenda voor dit kwartaal niet. In de maanden juli en augustus organiseert de dorpsgroep geen activiteiten, m aar natuurlijk zijn we wel aanwezig op de S tadse O ag. Bestuurslid gezocht! Aangezien e r in korte tijd een aantal bestuursleden ge stopt zijn m e t hun werkzaamheden voor de O orpsgroep zoe kt D orpsgroep Stad zoekt op korte tennijn een nieuw bestuurslid (man o f vrouw). W ij zoeken iemand: D ie (gemiddeld) 1 keer per 2 maanden een vergadering (altijd in de avonduren) bij kan wonen, en die dan ook flink m eedenkt O ie z o.à f en toe wa t tijd kan vrijmaken om te assisteren bij de dingen qie we organiseren (-liefst- zowel 's middags als '5 avonds) Die ove r een auto kan beschikken, zoda t d a a ra f en toe boodschappen m ee gedélan kunnen worden (hie~oor kan een onkostenvergoeding voor worden gegeven) D us vind je he t be la ngrijk da t e r zo a f en toe eens wa t ge()rganiseerd wordt op Stad en wil je daarover meedenken e n aan meewerken? S chroom alsjeblieft /lie t ' en bel eens met M arlies van Adrighem (610106), dan kan zij je nog wel wa t m e e r ve rte lle n,e n je eventu ele vragen beantwoorden.

4 PAGINA 4 STADSPLEIN JAARGANG 2. NR. 3 Musicals van CBSAlbert Schweitzer 2006 was het jaar van de musicals op basisschool 'A1bert Schweitzer'. Vier groepen hebben een musical uitgevoerd met mooie decors en vrolijke liedjes. Alle kinderen hebben aan dit project meegedaan. Groep 1/2 deed de musical 'De groene mannetjes', waarin mannetjes uit de ruimte op aarde kwamen kijken. Ze ontdekken er van alles, en vooral dat niet alles groen is. Met een grote verfdoos gaan ze weer terug naar hun eigen planeet. Groep 3/4 deed de musical 'Wie vaart er mee?' Daarin roven twee gemene zeerovers de boot van de kapitein en zijn matrozen. Gelukkig krijgen ze hun boot weer terug met behulp van de dieren en het zeemonster. De musical van groep 5/6 vertelde ons iets over de gevolgen van pesten op school. Waarom is Taira niet op school? Waarom wil ze niet van haar kamer afkomen? De meester gaat het uitzoeken en komt er achter. In de musical van groep 7/8 zagen we mensen met de meest vreemde kwaaltjes langskomen. Ze gaan kuren in het kuuroord van juffrouw Jans. Dat bevalt goed, maar voor ze het in de gaten hebben, worden ze gechanteerd door ome Jan. Het was een groot project waarbij we veel hulp hebben gekregen van ouders. We hebben genoten van de twee musicalavonden. Wie weet wordt 2010 ook een musicaljaar. S ta d e n V V e re ld Het lijkt dan nu toch echt zomer te zijn geworden. Nog een paar weken en de vakantie begint en hoewel het hier op Stad goed toeven is, zullen dan toch ook weer veel Stadtenaren er op uit trekken om ergens anders voor een of meer weken hun tentje op te zetten of een huisje of hotelkamer te betrekken. Nu is de redactie van StadsWeb erg benieuwd naar de bestemming van de Stadtenaar en dus zal de website na de zomervakantie een nieuwe rubriek krijgen die gedurende de vakantie zal worden gevuld: Stad en Wereld. Stuur allemaal een kaartje naar de redactie met daarop de bestemming en in welk land dat is, wij verzamelen alle vakantiepost en vullen daarmee de wereldkaart. Je kan op de kaart ook een boodschap of verhaaltje kwijt over je vakantie, stuur het gewoon allemaal op en wij zullen het.plaatsen. De vakantiegroeten zullen bovendien ook gepubliceerd worden in het oktobernummer van StadsPlein. Stuur je vakantiebericht naar StadsWeb, Molendijk 4, 3243 AM, Stad aan 't Haringvliet. S ta dse bra ndw e e r pre ste e rt ge w e ldig e n ga a t la nde lijk door S ta d m a g e e n kle in dorp z ijn m e t m inde r fa cilite ite n da n bijvoorbe e ld M idde lha rnis. W e he bbe n toch nog a ltijd de bra ndw e e r a a n de V oorstra a t e n da t is na tuurlijk ha rd nodig. D a t de bra ndw e e r ook le uk kan z ijn bewees he t S tadse korps he t a fge lope n kw a rta a l m e e r da n eens. Bij oe fe ninge n en w e dstrijde n wa re n de pre sta tie s erg goed en da t le ve rde veel ple z ie r en fe e st op. da a r e indigde S tad bij de e e rste drie w a a rdoor ze op 24 juni in H e rkinge n m eededen aan de se le ctie - w e dstrijde n voor de la nde lijke w e dstrijde n. H e t we rd een w e dstrijd m e t een re sulta a t da t e r m ocht z ijn, w a nt in H e rkinge n schaarde S tad zich m e t een e e rste pla a ts onde r de beste tie n bra ndwe e rkorpse n va n N ederland in de klasse De la nde lijke w e dstrijde n worde n in Koudum (F r.) ge houde n op 7 oktobe r Op 8 a pril we rd de S ta dse blusgroe p tw e e de bij w e dstrijde n in N oordw ijk. D it re sulta a t le ve rde doorga ng op na a r de volge nde ronde in de klasse In deze klasse ga a t he t om de juiste be pa ling va n inz e t m e t bra nd en hulpve rle ning. Er volgde een provincia le w e dstrijd in R e e uw ijk w a a r de S tadse vuurve chte rs opnie uw m e t een m ooie twe e de pla a ts e indigde n en w e e r was da t goed voor voortga ng na a r een volge nde ronde. D ie w e dstrijd volgde op 10 juni in V list. D a a rvoor we rd e chte r e e rst nog een w e dstrijd in de klasse 112 ge houde n in V lissingen en ook

5 JAARGANG 2. NR. 3 STADSPLEI N PAGINA 5 t Ot t r 14:OOu-17:OOu_ l.oa1tie: Kaai/tmenkanaalen_ - lkaderie/marld.. PiratenIc:raant - Leer zelf zijen..?jmg - VollarJans SUwJs Droeg Brood dekaai laatie: Kaai voor het - StikzakmaaIiijd -MU2ieken 2 8 ilg -Cabaret - O ptre de ns DOTO.. W f.w lil8pd 21:OOu-24:OOu Stad Licht aan 't W ater l.oaj.tie: Kaai. ZeediJ1c en Strandje.. over Zeectök.. KampvuUr op het

6 PAGINA 6 STADSPLEIN JAARGANG 2. NR. 3 Thuis op Stad: Jo Saarloos-van Keulen Onlangs bezocht ik mevrouw Saarloos, beter bekend als Jo van Keulen, de weduwe van Cor Saarloos, de Pinda, niet geschollen. de Weel en die dag waren er veel mensen op de been want een dubbele bruiloft kwam niet vaak voor. Jo werd op 23 oktober 1929 geboren in Gapinge, een klein dorpje in de gemeente Vrouwenpolder op Walcheren waar de opa van dokter Maas dominee geweest is. Ze heeft een tweelingzus Nel, die getrouwd was met Hans Maliepaard, de melkboer. Jo komt uit een gezin van zes kinderen. Toen de oudste op 3- jarige leeftijd verdronk werd de tweeling de oudste. Ze gingen in Gapinge naar de lagere school die uit slechts één lokaal bestond. In 1942 overleed haar vader op 39- jarige leeftijd. De tweeling was toen 12 jaar en moest meewerken om brood op de plank te krijgen. Voor schooltijd gingen ze koeien melken in Het eerste jaar woonden ze in bij de ouders van Cor op de Voorstraat maar in 1955 was hun huis op Nieuwstraat 44 klaar en trokken ze er in. Cor werkte voor zichzelf met broer lman. Ze hadden samen wat land om te bewerken. In 1958 werd Janneke geboren; ze is getrouwd met Hans Krijtenberg en woont in de Baron van Brienenstraat. In 1960 kwam Jan; hij trouwde met Annet du Pree en woont in de W.V. van Wittenhorststraat. In 1965 volgde Carina; ze was eerst schooljtlffrouw op de Albert Schweitzer maar werkt nu al jaren als zendelinge in Mali. Zus Nel nam in 1954 met de wei en een keer was het Hans de melkzaak van zo donker dat ze de plank moeder over en begon een over de sloot niet goed winkel in de Voorstraat. zagen; u begrijpt het Moeder heeft in haar wel... er zat kikkerdril in Zeeuwse klederdracht tot de emmers in plaats van 1986 nog meegewerkt in de melk zaak. Ook Jo heeft veel Jo Saarloos-van Keulen woont op Nieuwstraat 44 geholpen in de winkel. V In 1944 werd Walcheren anwege slechte ogen ging gebombardeerd en kwamen grote delen van het eiland onder water te staan. Het gezin werd tijdelijk geëvacueerd naar Kloetinge. In 1948 hoorde haar moeder van een oom dat Kas van Gurp, melkboer op de Weel (het huisje waar later Aren Koningswoud en Kees Driesse woonden en nu Vollie Vroegindeweij) naar Canada ging emigreren en mevrouw Kaatje van Keulen- de Buck waagde de stap en vertrok met een kar met een hit ervoor naar Stad aan 't Haringvliet om de melkzaak over te nemen. Jo trouwde tegelijk met haar tweelingzus Nel op 30 juli 1954 Iedereen moest mee de kost verdienen en Jo werkte eerst als dienstbode in Dirksland bij de familie Kooman en later hier in het schoolhuis van de christelijke school bij meester Visser en vervolgens bij meester Copier. Ze ging naar de meisjesvereniging en in 1949 werd ze lid van het zangkoor, waar zus Nel toen al een jaar lid van was. In dat jaar ontmoette ze ook Cor Saarloos en de vlam sloeg over. Zus Nel had verkering met Hans Maliepaard (de broer van Kees de Hengst, man van Rita Baas) en de zussen besloten tegelijk te trouwen en wel op 30 juli 1954 op het gemeentehuis van Stad. Het feest was in de schuur op moeder naar de Goede Ree, waar Jo haar 15 jaar lang bijna dagelijks heeft bezocht. Nu woont zus Nel in de Goede Ree en komt Jo er weer vaak. Na 40 huwelijksjaren stierf Cor in Zwager Hans was het jaar daarvoor reeds overleden. Ook stopte ze na 55 jaar lidmaatschap met de zang. De andere kinderen uit het gezin van Keulen: Jan trouwde met oud-stadtenaar Ko Wervers en woont in Stellendam, David is getrouwd met Gonnie Hagens en woont op Molendijk 58. Mien is getrouwd met Wim Diepenhorst en woont op Molendijk 68. De avond is omgevlogen en ik ga zeker nog een keer terug al is het maar om de heerlijke, wereldberoemde eigengebakken koekjes van Jo van Keulen... Door Ria Arensman-v/d Boogert Kent u mensen die voor een interview in deze rubriek in aanmerking komen of wilt u zelf geïnterviewd worden? Meld u dan bij Bettine Malendijk 42, 3243 AM Stad aan 't Haringvliet. Telefoon:

7

8 PAGINA 8 STADSPLEIN JAARGANG 2. NR. 3 Hervormde Gemeente heeft nieuwe predikant V orige m aand ve rhuisde he t ge z in C a tsburg va nuit G oe s na a r onze H e rvorm de pa storie o p N ie uw stra a t 25, te le foon De w e bsite de e d re e ds ve rsla g va n de intre de - en be ve stigingsdie nst va n dom ine e C a tsburg. De re da ctie ha d een ge spre k m e t hem. De dominee ontvangt me in zijn spreekkamer waarin naast het mooie oude bureau een grote hondenmand opvalt en hij begint te vertellen over zijn liefde voor zijn trouwe boxer. Hij vindt het heerlijk om met de hond te wandelen en samen te genieten van de natuur. V erder vertelt hij over zijn zoon Jan, die in D riebergen de autoschool deed en nu als verkoper bij de BM W -dealer in G oes werkt en steeds met mooie auto's van klanten thuis komt. Zijn dochter W ilma heeft. een opleiding gedaan voor directiesecretaresse en zoekt na maanden vrijwilligerswerk in N icaragua nu werk hier in de buurt. Zijn vrouw werkt, net als hij, nog twee dagen per week in G oes en samen rijden ze dan op en neer en hebben dan alle tijd om hun belevingen van die dag samen te delen voor er weer taken thuis wachten. Zijn werk als dominee hier op het dorp ziet hij ruimer dan alleen voor de eigen kerkelijke gemeente : V oor de website, die voor heel het dorp is, wil hij kwijt da t hij naast dominee ook mens is en vanuit beide aspecten, die eigenlijk niet te scheiden zijn, voelt hij zich verantwoordelijk voor de hele gemeenschap. Juist door naar elkaar te luisteren en te proberen respect voor andermans standpunten te hebben kunnen we bijdragen aan een betere wereld. W e moeten zoeken naar wat ons bindt om samen verder te kunnen. O mdat hij naast zijn werk hier nog twee dagen per week werkzaam is als pastoraalwerker in het van oorsprong katholieke verzorgingshuis M aria te r W eel in G oes heeft hij veel contact met anders gelovigen en niet-gelovigen en ondervindt hij hoe je ook voor hen iets kunt betekenen. Hij komt met enkele warme voorbeelden en op mijn vraag of Jezus daarin niet het mooiste voorbeeld moet zijn geweest benadrukt hij dat de Bijbel zijn leidraad is, maar dat je dat in bepaalde gevallen op zijn werk in G oes niet als eerste moet laten blijken om ruimte te laten de ander eerst zijn verhaal te laten doen. Juist deze week stond in Trouw een heel verhaal over de aparte plaats die pastoraalwerkers in tehuizen in deze tijd innemen omdat ze voor iedereen zijn en daarom minder hun eigen kerkelijke identiteit kunnen uitdragen. Zijn liefde voor het intermenselijk contact bij hulpverlening bracht hem er toe zich te gaan scholen in de G estalttherapie waarin hij nu onder supervisie praktijkervaring opdoet. O ok op zijn werk in de H ervormde geeft de predikant zijn visie. D e ke rke lijke ge m e e nte be hoort. volgens hem een plaats te zijn waar mensen rust en troost vinden. W aar de liefde woont. N iet alleen naar binnen in respect en bewondering voor elkaar, ook naar buiten. Een rustplaats voor elk onrustig hart. H eeft Jezus niet gezegd: Komt tot M ij, wie vermoeid en belast is en Ik zal u rust geven. W e horen er niet bij, om slaaf van regels te zijn (G od bevrijdde Israël juist van slavernij), maar om elkaar te dienen in liefde. r, <. m <... n t.. O p weg na a r huis zei iemand, die mij de foto zag maken van het echtpaar C atsburg, tegen me: "Er woont nu en echte boxer en een echte herder in de pastorie". Ik ben het daar geheel mee eens. De oprichting van DOTO I n h e t a p riln u m m e r v a n h e t S ta d s p le in la s ik d e v ra a g h o e d e g y m n a s tie k v e re n ig in g a a n d e n a a m D O T O is g e k o m e n. I k m e e n te w e te n h o e d a t z it. oom W ille m op de W eel. G e rrit kon goed voe tba lle n en spe e lde in de P ernisse club DO TO. Jaes de Keu spe e lde d a a r ook in a ls stoppe rspil en die kon e r w a t va n! De oprichtingsve rga de ring w e rd ge houde n in ca fé S m its. O p een ge ge ve n m o m e n t kw a m de vra a g aan de orde hoe de ve re niging zou m oe te n he te n. I k he b toe n de na a m DO TO voorge ste ld: D oor D it was he le m a a l O e fe ning T o t O ntw ikke ling. geen origine le vondst, w a n t ik w a s in m e t m ijn grootoude rs te re chtge kom e n in P e rnis d o o r be m idde ling va n T oon D rie sprong, een ge bore n S ta dte na a r, die bij de politie w e rkte. T oon w a s e e n ne e f va n m ijn va de r. I k m o ch t d a a r va a k loge re n en ik was be vrie nd g e ra a kt m e t G e rrit D rie sprong,die ook va a k op S ta d loge e rde bij z ijn T oen e r dus een na a m vo o r de gym na stie kclub w e rd ge z ocht he b ik de na a m DO TO ge noe m d en vo o r z ove r ik m e ka n he rinne re n is die na a m toe n m e t a lge m e ne ste m m e n a a nva a rd, w a a rschijnlijk bij ge bre k a a n a nde re ide e ë n. La te r is toe n de spotna a m D o o r O nge lukkige T obbe rs O pge richt be da cht. D O T O -P e rnis w e rd toe n o o k al zo ge noe m d. M ocht ie m a nd va n m e ning z ijn d a t ik m e ve rgis o f m o ch t ie m a nd a nde rs cla im e n d a t hij o f z ij de na a m he e ft be da cht, ik vind h e t goe d. I k zal geen a ute ursre chte n e ise n. Door Teun van der Valk

9 JAARGANG 2. NR. 3 STADSPLEIN PAGtNA9 -Niet GeschoUen- Omdat bepaalde familienamen erg veel voorkwamen In Stad werd vaak de naam van de vader achter de naam gebruikt of kreeg je een bunaam die helaas ook vaak als scheldnaam gebruikt werd. Om dit negatieve aspect te omzeilen werd in een gesprek over Iemand achter de naam de woorden "niet geschollen" gebruikt. In de rubriek 'Niet geschollen' bespreken we Stadse bijnamen. Den Dominee - Leen van Biert Leen den Dominee Is de bijnaam. van Leen van Biert die Is geboren op 24 november Leens va de r w e rkte bij Lieven Braber op de boe rde rij aan 't V lot en op de kaai was he t toen a ltijd erg be drijvig m e t he t laden en losse n va n de sche pe n. D a a rna a st was de kaal m e t z ijn twe e cafe's he t ontm oe - tingspunt va n he t dorp. O ok toen werd e r "ge ka a id" zoals nu nog steeds een kle in groe pj e mannen doe t; men "bidden voor een ce nt" en werd Leen veel gevraagd en deed he t zo goed da t hij de bijna a m 'D en D ominee" kreeg. In de tijd da t Leen trouwde m e t Coby verhuizen. Toen ze weer een keer een huls uit moesten en ze m e t hun jonge gezin alleen nog bij Leen's ouderlîjk huls In konde n re ge lde dokte r Boum a n da t ze In de pa storre onde rda k kregen en woonde den D ominee dus in een echte pastorie. C oby ve rte lde da t toen e r een nieuwe G ereformeerde pre dika nt kwa m en die hoorde da t den D ominee in de pastorie woonde belde hij aan bij Leen om kennis te maken m e t zijn collega. W at hebben ze e r toen om gelachen. wisse lt de nie uw tje s uit en Leen we rkte e e rst ook bij Braber m a a kt w a t gra ppe n. Toen de m a a r om da t zijn ogen erg achte r- kaaiende mannen aan kleine uit gingen moest hij da t we rk Leen vroegen hoe e r werd opgeven. Na w a t omzwervingen gebeden In hun ke rk, zei hij kwamen ze in op W.V. van W ittenda t hij da t nie t m ocht horststra a t 1 wonen. Leen ove r- voordoen van zijn va de r. Toen ' leed da a r op 22 nove m be r 1985 en Iemand he m echte r een cent zijn vrouw Coby verhuisde enkele bood ging hij door de knieën De trouwfoto van Leen van Biert en Coby SevenJwijsen.. ja re n geleden naar de Isaac da en ga f een pra chtig verslag. C osta stra a t 66 in S om m eisdijk Zoals door he t boe k Ba rtje de zin "ik van Sevenhu ijsen was de woningnood dicht bij haar jongste zoon Aart. bid nie t voor bruine bonen " ontstond e rg groot en woonde m en va a k nog kwam e r op S tad de uitdrukking bij anderen in en moesten ze va a k -De foto- Hier de rij huisjes op de Zeedijk die in de vijftiger jaren werd afgebroken. De foto werd genomen toen het echtpaar Van Hemert-De Boed trouwde. Kunt u ons meer vertellen over wie hier woonden en hoe dat ging, wonen aan de Zeedijk? Stuur uw verhaal dan op naar StadsPlein, Molendijk 4, 3243 AM,

10 Agenda derde kwartaal 2006 ************* - 12 augustus 2006: Jubileumwedstrijden SNS 12:00u Oud SNS-Oud DES '67 14:3Ou SNS I-Oud Oranje Aansluitend feestavond - 17 augustus 2006: Jubileumtoernooi SNS 1 19:I5u SNS 1-Flakkee 1 19:15u De Jonge Spartaan l-ntvv 1-19 augustus 2006: Jubileumtoernooi SNS 1 12:00u SNS 2-0ud SNS 2 (1980) 12:00u SNS 3-0ud SNS 3 14:30u Flakkee I -NTVV 1 I4:30u SNS I -De Jonge Spartaan 1-26 augustus 2006: Stadse Dag Thema: Stad aan 't Water Allerlei activiteiten op de kaai en de jachthaven Stikzakmaaltijd op de kaai Kampvuur en muziek op het strandje Terugblik jubileumdag SNS

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari 2017 www.ret.nl Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Media Plaza 4 november 2008 - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Introductie Introductie in SQL-Ledger ERP Koppelingen Live? Vragen 03-11-08 Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 2

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 47 Station Blaak via Noordereiland 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Ge e ffi e ts e n de ruim te!

Ge e ffi e ts e n de ruim te! Ge e ffi e ts e n de ruim te! Rapportage van e e n onde rzoe k naar h e t te k ort aan fi e ts e nre k k e n rond s tation H aarle m D oor RO O D, jong in de SP Afde ling H aarle m Inle iding H e t is

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 66 Zuidplein via Feijenoord 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 95 Capelsebrug via Rivium 33 Bus 25 Tram D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio n

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Metro E Den Haag Centraal - Slinge 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport -

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan Affiches Bureau Total Des ign 1963) Beste belangstellende, Voorgesteld: Dirk de Wit Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot een collectie design documentatie, waarvan ik deels afscheid

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal 33 Bus 25 Tram A B C D Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Aanko o pv o o rwaarde n

Aanko o pv o o rwaarde n Beste belangstellende, Voorgesteld: Dirk de Wit Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot een collectie design documentatie, waarvan ik deels afscheid neem. De prijzen zijn bepaald door

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009

BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009 BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009 Be ste sc ha a kvrie nd e n, De Be lg isc he je ug d ka mpio e nsc ha ppe n 2008 zijn vo o r zo we l d e e lne me rs, o ud e rs, b e g e le id e rs a ls o rg a nisa

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

V.l.n.r. Rie de Groot met haar kindje en vader en moeder van der Kooij met Jan. Voor de ventwagen in 1951.

V.l.n.r. Rie de Groot met haar kindje en vader en moeder van der Kooij met Jan. Voor de ventwagen in 1951. Na hun huwelijke kwamen vader en moeder uit Friesland naar Amsterdam en samen dienden zij op een woonark bij t Kalfje tussen Ouderkerk en Amsterdam, bij een dokter. Vader was de huisknecht en moeder deed

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december 2016 www.ret.nl Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft 33 Bus 25 Tram A B C D E

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

66 GZBwereld. groep 3/4/5 2015/ 2016

66 GZBwereld. groep 3/4/5 2015/ 2016 Û f _ 66 GZBwereld m 7 7 8 SS f groep 3/4/5 P 2015/ 2016 Wereldkids M is gemaakt door de GZB. De GZB wil graag dat alle mensen Jezus leren kennen. Daarom wonen er overal in de wereld zendingswerkers van

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 11 juli Vakantieoefeningen Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Bijbelhoekje: het verhaal van de verloren zoon. Deel 5. Lees het verhaal, dan kun je de vraagjes oplossen. Er wordt

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december 2016 www.ret.nl Bus 601 Barendrecht - Beverwaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

was het echt veel werk! Want Omie werd steeds waziger en ze werd incontinent. Ze moest luiers dragen en s nachts bond mijn tante haar vast in bed,

was het echt veel werk! Want Omie werd steeds waziger en ze werd incontinent. Ze moest luiers dragen en s nachts bond mijn tante haar vast in bed, Zo kan het ook Zouden er nog meer leuke oude mensen bestaan? vroeg ik me inmiddels af. Ja hoor, zei mijn yogaleraar, mijn oma. Die is achtentachtig en ze rijdt nog auto en als het moet, slingert ze ook

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Interview met de heer J.W. Wesselius

Interview met de heer J.W. Wesselius Interview met de heer J.W. Wesselius Op 4 mei jl. is de heer J.W. Wesselius in de Hofkamer komen wonen. Samen met zijn dochter heb ik hem uitgenodigd voor een interview, want twee weten altijd meer dan

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Doelgroeptv.nl. narrowcasting van Dubbelklik

Doelgroeptv.nl. narrowcasting van Dubbelklik Doelgericht communiceren naar uw klanten Wij verzorgen van a tot z uw eigen, optimale tv-kanaal, brengen uw boodschappen op een aantrekkelijke manier bij uw klanten. Doelgroeptv werkt, ook voor u! Doelgroeptv.nl

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Scrum CD M. Ve rande ringe n. Product de ve lopm e nt ofproduct m anufacturing?

Scrum CD M. Ve rande ringe n. Product de ve lopm e nt ofproduct m anufacturing? Scrum CD M Nu op ve e lple k k e n de O racle D e ve lope r e n D e signe r ontw ik k e lstraat aange vuld w ordt m e t, e n ste e ds vak e r z e lfs ve rvange n w ordt door JD e ve lope r, k om t vaak

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei GROEIEN IN CHRISTUS samen werken aan geloofsgroei 14 samen werken aan geloofsgroei TER INTRODUCTIE... 4 GROEIEN!... 5 AANWIJZINGEN VOOR LEIDER/LEIDSTER... 12 TRAINEN!... 16 SAMEN GROEIEN IN CHRISTUS...

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

DE CASEMBROOTKOORKRANT

DE CASEMBROOTKOORKRANT DE CASEMBROOTKOORKRANT Toen Nu 2002 2012 JUBILEUMJAAR!!! Ja Ja, het Casembrootkoor bestaat al weer 10 Jaar!!! Hoe het begon? Ik zal het je vertellen! De moeder van Quincy uit het koor nu, vroeg aan juf

Nadere informatie