Stad aan"twater. per huis-aan- huis-brief of mensen uit het dorp mee wilden helpen en iets van hun hobby wilden laten zien.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad aan"twater. per huis-aan- huis-brief of mensen uit het dorp mee wilden helpen en iets van hun hobby wilden laten zien."

Transcriptie

1 r I HARfNüVUET Juli 2006 Stad aan"twater Het is al weer. vier jaar geleden dat Jan Trompper 'f'an het Diekhuus het plan lanceerde om in ieder dorp hier op het eiland iets cultureels te organiseren voor en door de gehele gemeenschap. Per dorp was er 500 Euro beschikbaar en wij gebruikten dat om tafels en banken te huren voor een gemeenschappelijke maaitijd op de Kaai. We vroegen per huis-aan- huis-brief of mensen uit het dorp mee wilden helpen en iets van hun hobby wilden laten zien. De reactie was overweldigend en dertig mensen gaven een tentoonstelling of demonstratie van hun hobby aan huis en heel veel mensen traden 's middags en 's avonds op in de kerken of op de kaai en de voetbal organiseerde een disco met kampvuur op het strand. Het mooiste was dat zo veel mensen, jong en oud, spontaan iets organiseerden en met elkaar contact hadden. Ze spraken af te proberen jaarlijks zo iets terug te laten komen. Vorig jaar was de boerenbruiloft een groot succes en droegen weer veel mensen vaak ongeorganiseerd bij op hun eigen manier. Het enige wat we als organisatie aangaven was het thema en. iedereen was vrij daar iets mee te doen en dat werkte goed. Dit jaar kondigden we het thema 'water' aan en meteen kwamen er initiatieven en werden we bijvoorbeeld uitgenodigd jachthaven Atlantica er bij te betrekken. 'lij komt het dat er inmiddels al een leuke dag op het programma staat die met uwen jouw hulp nog leuker gaat worden! We hopen dat nog meer mensen zich aanmelden om iets te organiseren of zich als vrijwilliger op te geven en dat het 26 augustus weer voor en door Stadtenaeren wordt. Meer informatie over de Stadse Dag is te vinden verderop in deze StadsPlein en op de website van de dag: stadsedag.stadaantharingvliet.

2 PAGINA 2 STADSPLEIN JAARGANG 2. NR. 3 lans Diepenhorst werd op 22 mei 100 jaar. Ze werd op 22 mei 1906 geboren op Molendijk 5. Wij spraken een maand voor haar verjaardag met haar. H a a r oude rs trouw de n op de oude Jonke r (V oorstra a t 1 9 ) en kre ge n tw e e kinde re n. Ze kochte n la te r M ole ndijk 5, w a a r e e rst Jans en la te r M a a rt je we rd ge bore n. Ds. Esseling he e ft ha a r ge doopt te ge lijk m e t Ie m van Bie rt. V a de r deed in paarden en de tijd was sle cht wa a rom he t ge z in ve rhuisde na a r Achte rdijk/ka a i na a st café S m its, w a a r ook M a ckloe t, Je lie r en de Lie re m a n woonde n. V a de r w e rkte toe n bij com m issiona irs bij he t laden en lossen va n schepen en op de dorsm a chine en had w a t land a chte r de P iersweg w a a r Jans al vroe g ging we rke n. Tiengemeten Ze ve rte lt da t ze va a k heel alleen 's m orge ns om 4 uur een ha lf uur m oe st lopen na a r he t land om te we rke n. H e t was va a k e rg stil en je kon de visse rs op T ie nge m e te n hore n pra te n. Op de M ole ndijk speelde ze m e t Just, de zoon van dokte r T oore nbe rg en scholden Jan B orgdorff uit voor Ja ntje Z oe te pa p. Na de dood va n de dokte r ve rtrok z ijn we duwe m e t ha a r eigen kinde re n na a r S chie da m en de kinde re n van tw e e a nde re vrouw e n ble ve n in he t huis bij de nie uwe dokte r en we rde n door deze vrijge z e l e n z ijn z uste r ve rde r opge voe d. Twee kwartjes teveel Jans ging na a r de C hriste lijke school aan de Boom ga a rddre e f. D eze had toe n tw e e loka le n en de m e e ste r he e tte Koole. La te r ging ze a lle e n 's w inte rs na a r school en w e rkte 's z om e rs op he t land. M e t 18 ja a r kreeg ze ha a r e e rste fie ts. Jans he e ft bij veel m e nse n ge w e rkt, o.a. bij P rosman wa a rm e e ze nog conta ct he e ft,fa m ilie Are nsm a n va n de villa, wa a rva n ze nog a ltijd conta ct he e ft m e t dochte r N el. Ze vroe g e e ns 2 kw a rtje s pe r da g, m a a r da t was te ve e l dus we rd ze ontsla ge n. La te r w e rkte ze bij S olda a t en burge m e e ste r van N ie rop en ging zelfs m e t he m m e e na a r de Lier, m a a r ze kwa m te rug om bij Brinkm a n, w a a rm e e ze ook nog conta ct he e ft, te we rke n. Z us M aria had in ha a r je ugd toe va lle n m a a r is door een pisdokte r ge ne z e n: je ga f urine m e e m e t de bode na a r R otte rda m en deze kw a m m e t m e dicijne n en a dvie zen te rug. M eestal wa re n da t a dvie zen als voor he t open ra a m slapen en de rge lijke. Ze was vrie ndin m e t Jannekee Koppenaal S m its uit he t café die m e t ba kke r trouw de. Tante lans Diepenhorst werd op 22 mei 100 jaar. Ze werd geboren op Molendijk 5. Foto: Herman Maas M e t ha a r he e ft ze he t e e rste vlie gtuig boven he t e ila nd gezien. Z e lf he e ft Jans wel dive rse aanzoeken ge ha d, m a a r ze is nooit ge trouw d. La te r ve rhuisde ze na a r M ole ndijk 52 m e t ha a r oude rs en he e ft ze tijde lijk een ba a ntje bij de bra ndve rz e ke ring gehad m a a r da t we rd vrij snel ove rge da a n aan ba nk. V a ka ntie was e r vroe ge r nie t veel en kostte geld m a a r toch ging ze som s na a r fa m ilie in P utte n op de V eluwe. EO Ze houdt erg van zinge n en z ingt nu nog m e t EO m ee. Bij de ge boorte van Be a trix m ocht ze solo zinge n en ging ze op concours m e t he t bootje va n A a rt S m its. Ze he e ft weinig inte re sse voor politie k en w e e t e r ook nie t veel va na f. H a a r va de r wa s wel erg fel da a rin, zo ve rte lt ze. Ze he e ft a ltijd veel conta ct gehad m e t ha a r neven en nichte n m e t a a nha ng en na kom e lingen m a a r ook m e t de fa m ilie van R um pt en ook nu he e ft ze nog veel a a nloop. V la k voor ha a r ve rja a rda g afgelopen m e i werd ze zie k en m oe st ze he t zelfsta ndig wonen op de Kore nlust in S om m e isdijk opgeven. Ze w oont nu in de G oede Ree.

3 JAARGANG 2. NR. 3 STADSPLEIN PAGINA 3 De Dorpsgroep - 3e Kwartaal 2006 Agenda dorpsgroepactiviteiten: 6 september in het Trefpunt - Van uur - Entree: 2,- (hiervoor krijgt u ook een kopje koffie/thee en een andere consumptie) 15 september - Bingo in het Trefpunt - Voor alle leeftijd~n - Aanváng uur - Losse kaarten: O,50, boeige: 5,-Koffie en thee gratis 22 september - FiIJll;lvond ip het Trefpunt - Voor alle leeftijden - Aanvang uur - Entree: 1,50 27 september - S5+~oos in het Trefpunt - Van uur - Entree: ~;- (hiérvooi krijgt u ook een kopje koffie/thee - en een andere consumptie) --:i- Zomertijd Erg gevuld is de agenda voor dit kwartaal niet. In de maanden juli en augustus organiseert de dorpsgroep geen activiteiten, m aar natuurlijk zijn we wel aanwezig op de S tadse O ag. Bestuurslid gezocht! Aangezien e r in korte tijd een aantal bestuursleden ge stopt zijn m e t hun werkzaamheden voor de O orpsgroep zoe kt D orpsgroep Stad zoekt op korte tennijn een nieuw bestuurslid (man o f vrouw). W ij zoeken iemand: D ie (gemiddeld) 1 keer per 2 maanden een vergadering (altijd in de avonduren) bij kan wonen, en die dan ook flink m eedenkt O ie z o.à f en toe wa t tijd kan vrijmaken om te assisteren bij de dingen qie we organiseren (-liefst- zowel 's middags als '5 avonds) Die ove r een auto kan beschikken, zoda t d a a ra f en toe boodschappen m ee gedélan kunnen worden (hie~oor kan een onkostenvergoeding voor worden gegeven) D us vind je he t be la ngrijk da t e r zo a f en toe eens wa t ge()rganiseerd wordt op Stad en wil je daarover meedenken e n aan meewerken? S chroom alsjeblieft /lie t ' en bel eens met M arlies van Adrighem (610106), dan kan zij je nog wel wa t m e e r ve rte lle n,e n je eventu ele vragen beantwoorden.

4 PAGINA 4 STADSPLEIN JAARGANG 2. NR. 3 Musicals van CBSAlbert Schweitzer 2006 was het jaar van de musicals op basisschool 'A1bert Schweitzer'. Vier groepen hebben een musical uitgevoerd met mooie decors en vrolijke liedjes. Alle kinderen hebben aan dit project meegedaan. Groep 1/2 deed de musical 'De groene mannetjes', waarin mannetjes uit de ruimte op aarde kwamen kijken. Ze ontdekken er van alles, en vooral dat niet alles groen is. Met een grote verfdoos gaan ze weer terug naar hun eigen planeet. Groep 3/4 deed de musical 'Wie vaart er mee?' Daarin roven twee gemene zeerovers de boot van de kapitein en zijn matrozen. Gelukkig krijgen ze hun boot weer terug met behulp van de dieren en het zeemonster. De musical van groep 5/6 vertelde ons iets over de gevolgen van pesten op school. Waarom is Taira niet op school? Waarom wil ze niet van haar kamer afkomen? De meester gaat het uitzoeken en komt er achter. In de musical van groep 7/8 zagen we mensen met de meest vreemde kwaaltjes langskomen. Ze gaan kuren in het kuuroord van juffrouw Jans. Dat bevalt goed, maar voor ze het in de gaten hebben, worden ze gechanteerd door ome Jan. Het was een groot project waarbij we veel hulp hebben gekregen van ouders. We hebben genoten van de twee musicalavonden. Wie weet wordt 2010 ook een musicaljaar. S ta d e n V V e re ld Het lijkt dan nu toch echt zomer te zijn geworden. Nog een paar weken en de vakantie begint en hoewel het hier op Stad goed toeven is, zullen dan toch ook weer veel Stadtenaren er op uit trekken om ergens anders voor een of meer weken hun tentje op te zetten of een huisje of hotelkamer te betrekken. Nu is de redactie van StadsWeb erg benieuwd naar de bestemming van de Stadtenaar en dus zal de website na de zomervakantie een nieuwe rubriek krijgen die gedurende de vakantie zal worden gevuld: Stad en Wereld. Stuur allemaal een kaartje naar de redactie met daarop de bestemming en in welk land dat is, wij verzamelen alle vakantiepost en vullen daarmee de wereldkaart. Je kan op de kaart ook een boodschap of verhaaltje kwijt over je vakantie, stuur het gewoon allemaal op en wij zullen het.plaatsen. De vakantiegroeten zullen bovendien ook gepubliceerd worden in het oktobernummer van StadsPlein. Stuur je vakantiebericht naar StadsWeb, Molendijk 4, 3243 AM, Stad aan 't Haringvliet. S ta dse bra ndw e e r pre ste e rt ge w e ldig e n ga a t la nde lijk door S ta d m a g e e n kle in dorp z ijn m e t m inde r fa cilite ite n da n bijvoorbe e ld M idde lha rnis. W e he bbe n toch nog a ltijd de bra ndw e e r a a n de V oorstra a t e n da t is na tuurlijk ha rd nodig. D a t de bra ndw e e r ook le uk kan z ijn bewees he t S tadse korps he t a fge lope n kw a rta a l m e e r da n eens. Bij oe fe ninge n en w e dstrijde n wa re n de pre sta tie s erg goed en da t le ve rde veel ple z ie r en fe e st op. da a r e indigde S tad bij de e e rste drie w a a rdoor ze op 24 juni in H e rkinge n m eededen aan de se le ctie - w e dstrijde n voor de la nde lijke w e dstrijde n. H e t we rd een w e dstrijd m e t een re sulta a t da t e r m ocht z ijn, w a nt in H e rkinge n schaarde S tad zich m e t een e e rste pla a ts onde r de beste tie n bra ndwe e rkorpse n va n N ederland in de klasse De la nde lijke w e dstrijde n worde n in Koudum (F r.) ge houde n op 7 oktobe r Op 8 a pril we rd de S ta dse blusgroe p tw e e de bij w e dstrijde n in N oordw ijk. D it re sulta a t le ve rde doorga ng op na a r de volge nde ronde in de klasse In deze klasse ga a t he t om de juiste be pa ling va n inz e t m e t bra nd en hulpve rle ning. Er volgde een provincia le w e dstrijd in R e e uw ijk w a a r de S tadse vuurve chte rs opnie uw m e t een m ooie twe e de pla a ts e indigde n en w e e r was da t goed voor voortga ng na a r een volge nde ronde. D ie w e dstrijd volgde op 10 juni in V list. D a a rvoor we rd e chte r e e rst nog een w e dstrijd in de klasse 112 ge houde n in V lissingen en ook

5 JAARGANG 2. NR. 3 STADSPLEI N PAGINA 5 t Ot t r 14:OOu-17:OOu_ l.oa1tie: Kaai/tmenkanaalen_ - lkaderie/marld.. PiratenIc:raant - Leer zelf zijen..?jmg - VollarJans SUwJs Droeg Brood dekaai laatie: Kaai voor het - StikzakmaaIiijd -MU2ieken 2 8 ilg -Cabaret - O ptre de ns DOTO.. W f.w lil8pd 21:OOu-24:OOu Stad Licht aan 't W ater l.oaj.tie: Kaai. ZeediJ1c en Strandje.. over Zeectök.. KampvuUr op het

6 PAGINA 6 STADSPLEIN JAARGANG 2. NR. 3 Thuis op Stad: Jo Saarloos-van Keulen Onlangs bezocht ik mevrouw Saarloos, beter bekend als Jo van Keulen, de weduwe van Cor Saarloos, de Pinda, niet geschollen. de Weel en die dag waren er veel mensen op de been want een dubbele bruiloft kwam niet vaak voor. Jo werd op 23 oktober 1929 geboren in Gapinge, een klein dorpje in de gemeente Vrouwenpolder op Walcheren waar de opa van dokter Maas dominee geweest is. Ze heeft een tweelingzus Nel, die getrouwd was met Hans Maliepaard, de melkboer. Jo komt uit een gezin van zes kinderen. Toen de oudste op 3- jarige leeftijd verdronk werd de tweeling de oudste. Ze gingen in Gapinge naar de lagere school die uit slechts één lokaal bestond. In 1942 overleed haar vader op 39- jarige leeftijd. De tweeling was toen 12 jaar en moest meewerken om brood op de plank te krijgen. Voor schooltijd gingen ze koeien melken in Het eerste jaar woonden ze in bij de ouders van Cor op de Voorstraat maar in 1955 was hun huis op Nieuwstraat 44 klaar en trokken ze er in. Cor werkte voor zichzelf met broer lman. Ze hadden samen wat land om te bewerken. In 1958 werd Janneke geboren; ze is getrouwd met Hans Krijtenberg en woont in de Baron van Brienenstraat. In 1960 kwam Jan; hij trouwde met Annet du Pree en woont in de W.V. van Wittenhorststraat. In 1965 volgde Carina; ze was eerst schooljtlffrouw op de Albert Schweitzer maar werkt nu al jaren als zendelinge in Mali. Zus Nel nam in 1954 met de wei en een keer was het Hans de melkzaak van zo donker dat ze de plank moeder over en begon een over de sloot niet goed winkel in de Voorstraat. zagen; u begrijpt het Moeder heeft in haar wel... er zat kikkerdril in Zeeuwse klederdracht tot de emmers in plaats van 1986 nog meegewerkt in de melk zaak. Ook Jo heeft veel Jo Saarloos-van Keulen woont op Nieuwstraat 44 geholpen in de winkel. V In 1944 werd Walcheren anwege slechte ogen ging gebombardeerd en kwamen grote delen van het eiland onder water te staan. Het gezin werd tijdelijk geëvacueerd naar Kloetinge. In 1948 hoorde haar moeder van een oom dat Kas van Gurp, melkboer op de Weel (het huisje waar later Aren Koningswoud en Kees Driesse woonden en nu Vollie Vroegindeweij) naar Canada ging emigreren en mevrouw Kaatje van Keulen- de Buck waagde de stap en vertrok met een kar met een hit ervoor naar Stad aan 't Haringvliet om de melkzaak over te nemen. Jo trouwde tegelijk met haar tweelingzus Nel op 30 juli 1954 Iedereen moest mee de kost verdienen en Jo werkte eerst als dienstbode in Dirksland bij de familie Kooman en later hier in het schoolhuis van de christelijke school bij meester Visser en vervolgens bij meester Copier. Ze ging naar de meisjesvereniging en in 1949 werd ze lid van het zangkoor, waar zus Nel toen al een jaar lid van was. In dat jaar ontmoette ze ook Cor Saarloos en de vlam sloeg over. Zus Nel had verkering met Hans Maliepaard (de broer van Kees de Hengst, man van Rita Baas) en de zussen besloten tegelijk te trouwen en wel op 30 juli 1954 op het gemeentehuis van Stad. Het feest was in de schuur op moeder naar de Goede Ree, waar Jo haar 15 jaar lang bijna dagelijks heeft bezocht. Nu woont zus Nel in de Goede Ree en komt Jo er weer vaak. Na 40 huwelijksjaren stierf Cor in Zwager Hans was het jaar daarvoor reeds overleden. Ook stopte ze na 55 jaar lidmaatschap met de zang. De andere kinderen uit het gezin van Keulen: Jan trouwde met oud-stadtenaar Ko Wervers en woont in Stellendam, David is getrouwd met Gonnie Hagens en woont op Molendijk 58. Mien is getrouwd met Wim Diepenhorst en woont op Molendijk 68. De avond is omgevlogen en ik ga zeker nog een keer terug al is het maar om de heerlijke, wereldberoemde eigengebakken koekjes van Jo van Keulen... Door Ria Arensman-v/d Boogert Kent u mensen die voor een interview in deze rubriek in aanmerking komen of wilt u zelf geïnterviewd worden? Meld u dan bij Bettine Malendijk 42, 3243 AM Stad aan 't Haringvliet. Telefoon:

7

8 PAGINA 8 STADSPLEIN JAARGANG 2. NR. 3 Hervormde Gemeente heeft nieuwe predikant V orige m aand ve rhuisde he t ge z in C a tsburg va nuit G oe s na a r onze H e rvorm de pa storie o p N ie uw stra a t 25, te le foon De w e bsite de e d re e ds ve rsla g va n de intre de - en be ve stigingsdie nst va n dom ine e C a tsburg. De re da ctie ha d een ge spre k m e t hem. De dominee ontvangt me in zijn spreekkamer waarin naast het mooie oude bureau een grote hondenmand opvalt en hij begint te vertellen over zijn liefde voor zijn trouwe boxer. Hij vindt het heerlijk om met de hond te wandelen en samen te genieten van de natuur. V erder vertelt hij over zijn zoon Jan, die in D riebergen de autoschool deed en nu als verkoper bij de BM W -dealer in G oes werkt en steeds met mooie auto's van klanten thuis komt. Zijn dochter W ilma heeft. een opleiding gedaan voor directiesecretaresse en zoekt na maanden vrijwilligerswerk in N icaragua nu werk hier in de buurt. Zijn vrouw werkt, net als hij, nog twee dagen per week in G oes en samen rijden ze dan op en neer en hebben dan alle tijd om hun belevingen van die dag samen te delen voor er weer taken thuis wachten. Zijn werk als dominee hier op het dorp ziet hij ruimer dan alleen voor de eigen kerkelijke gemeente : V oor de website, die voor heel het dorp is, wil hij kwijt da t hij naast dominee ook mens is en vanuit beide aspecten, die eigenlijk niet te scheiden zijn, voelt hij zich verantwoordelijk voor de hele gemeenschap. Juist door naar elkaar te luisteren en te proberen respect voor andermans standpunten te hebben kunnen we bijdragen aan een betere wereld. W e moeten zoeken naar wat ons bindt om samen verder te kunnen. O mdat hij naast zijn werk hier nog twee dagen per week werkzaam is als pastoraalwerker in het van oorsprong katholieke verzorgingshuis M aria te r W eel in G oes heeft hij veel contact met anders gelovigen en niet-gelovigen en ondervindt hij hoe je ook voor hen iets kunt betekenen. Hij komt met enkele warme voorbeelden en op mijn vraag of Jezus daarin niet het mooiste voorbeeld moet zijn geweest benadrukt hij dat de Bijbel zijn leidraad is, maar dat je dat in bepaalde gevallen op zijn werk in G oes niet als eerste moet laten blijken om ruimte te laten de ander eerst zijn verhaal te laten doen. Juist deze week stond in Trouw een heel verhaal over de aparte plaats die pastoraalwerkers in tehuizen in deze tijd innemen omdat ze voor iedereen zijn en daarom minder hun eigen kerkelijke identiteit kunnen uitdragen. Zijn liefde voor het intermenselijk contact bij hulpverlening bracht hem er toe zich te gaan scholen in de G estalttherapie waarin hij nu onder supervisie praktijkervaring opdoet. O ok op zijn werk in de H ervormde geeft de predikant zijn visie. D e ke rke lijke ge m e e nte be hoort. volgens hem een plaats te zijn waar mensen rust en troost vinden. W aar de liefde woont. N iet alleen naar binnen in respect en bewondering voor elkaar, ook naar buiten. Een rustplaats voor elk onrustig hart. H eeft Jezus niet gezegd: Komt tot M ij, wie vermoeid en belast is en Ik zal u rust geven. W e horen er niet bij, om slaaf van regels te zijn (G od bevrijdde Israël juist van slavernij), maar om elkaar te dienen in liefde. r, <. m <... n t.. O p weg na a r huis zei iemand, die mij de foto zag maken van het echtpaar C atsburg, tegen me: "Er woont nu en echte boxer en een echte herder in de pastorie". Ik ben het daar geheel mee eens. De oprichting van DOTO I n h e t a p riln u m m e r v a n h e t S ta d s p le in la s ik d e v ra a g h o e d e g y m n a s tie k v e re n ig in g a a n d e n a a m D O T O is g e k o m e n. I k m e e n te w e te n h o e d a t z it. oom W ille m op de W eel. G e rrit kon goed voe tba lle n en spe e lde in de P ernisse club DO TO. Jaes de Keu spe e lde d a a r ook in a ls stoppe rspil en die kon e r w a t va n! De oprichtingsve rga de ring w e rd ge houde n in ca fé S m its. O p een ge ge ve n m o m e n t kw a m de vra a g aan de orde hoe de ve re niging zou m oe te n he te n. I k he b toe n de na a m DO TO voorge ste ld: D oor D it was he le m a a l O e fe ning T o t O ntw ikke ling. geen origine le vondst, w a n t ik w a s in m e t m ijn grootoude rs te re chtge kom e n in P e rnis d o o r be m idde ling va n T oon D rie sprong, een ge bore n S ta dte na a r, die bij de politie w e rkte. T oon w a s e e n ne e f va n m ijn va de r. I k m o ch t d a a r va a k loge re n en ik was be vrie nd g e ra a kt m e t G e rrit D rie sprong,die ook va a k op S ta d loge e rde bij z ijn T oen e r dus een na a m vo o r de gym na stie kclub w e rd ge z ocht he b ik de na a m DO TO ge noe m d en vo o r z ove r ik m e ka n he rinne re n is die na a m toe n m e t a lge m e ne ste m m e n a a nva a rd, w a a rschijnlijk bij ge bre k a a n a nde re ide e ë n. La te r is toe n de spotna a m D o o r O nge lukkige T obbe rs O pge richt be da cht. D O T O -P e rnis w e rd toe n o o k al zo ge noe m d. M ocht ie m a nd va n m e ning z ijn d a t ik m e ve rgis o f m o ch t ie m a nd a nde rs cla im e n d a t hij o f z ij de na a m he e ft be da cht, ik vind h e t goe d. I k zal geen a ute ursre chte n e ise n. Door Teun van der Valk

9 JAARGANG 2. NR. 3 STADSPLEIN PAGtNA9 -Niet GeschoUen- Omdat bepaalde familienamen erg veel voorkwamen In Stad werd vaak de naam van de vader achter de naam gebruikt of kreeg je een bunaam die helaas ook vaak als scheldnaam gebruikt werd. Om dit negatieve aspect te omzeilen werd in een gesprek over Iemand achter de naam de woorden "niet geschollen" gebruikt. In de rubriek 'Niet geschollen' bespreken we Stadse bijnamen. Den Dominee - Leen van Biert Leen den Dominee Is de bijnaam. van Leen van Biert die Is geboren op 24 november Leens va de r w e rkte bij Lieven Braber op de boe rde rij aan 't V lot en op de kaai was he t toen a ltijd erg be drijvig m e t he t laden en losse n va n de sche pe n. D a a rna a st was de kaal m e t z ijn twe e cafe's he t ontm oe - tingspunt va n he t dorp. O ok toen werd e r "ge ka a id" zoals nu nog steeds een kle in groe pj e mannen doe t; men "bidden voor een ce nt" en werd Leen veel gevraagd en deed he t zo goed da t hij de bijna a m 'D en D ominee" kreeg. In de tijd da t Leen trouwde m e t Coby verhuizen. Toen ze weer een keer een huls uit moesten en ze m e t hun jonge gezin alleen nog bij Leen's ouderlîjk huls In konde n re ge lde dokte r Boum a n da t ze In de pa storre onde rda k kregen en woonde den D ominee dus in een echte pastorie. C oby ve rte lde da t toen e r een nieuwe G ereformeerde pre dika nt kwa m en die hoorde da t den D ominee in de pastorie woonde belde hij aan bij Leen om kennis te maken m e t zijn collega. W at hebben ze e r toen om gelachen. wisse lt de nie uw tje s uit en Leen we rkte e e rst ook bij Braber m a a kt w a t gra ppe n. Toen de m a a r om da t zijn ogen erg achte r- kaaiende mannen aan kleine uit gingen moest hij da t we rk Leen vroegen hoe e r werd opgeven. Na w a t omzwervingen gebeden In hun ke rk, zei hij kwamen ze in op W.V. van W ittenda t hij da t nie t m ocht horststra a t 1 wonen. Leen ove r- voordoen van zijn va de r. Toen ' leed da a r op 22 nove m be r 1985 en Iemand he m echte r een cent zijn vrouw Coby verhuisde enkele bood ging hij door de knieën De trouwfoto van Leen van Biert en Coby SevenJwijsen.. ja re n geleden naar de Isaac da en ga f een pra chtig verslag. C osta stra a t 66 in S om m eisdijk Zoals door he t boe k Ba rtje de zin "ik van Sevenhu ijsen was de woningnood dicht bij haar jongste zoon Aart. bid nie t voor bruine bonen " ontstond e rg groot en woonde m en va a k nog kwam e r op S tad de uitdrukking bij anderen in en moesten ze va a k -De foto- Hier de rij huisjes op de Zeedijk die in de vijftiger jaren werd afgebroken. De foto werd genomen toen het echtpaar Van Hemert-De Boed trouwde. Kunt u ons meer vertellen over wie hier woonden en hoe dat ging, wonen aan de Zeedijk? Stuur uw verhaal dan op naar StadsPlein, Molendijk 4, 3243 AM,

10 Agenda derde kwartaal 2006 ************* - 12 augustus 2006: Jubileumwedstrijden SNS 12:00u Oud SNS-Oud DES '67 14:3Ou SNS I-Oud Oranje Aansluitend feestavond - 17 augustus 2006: Jubileumtoernooi SNS 1 19:I5u SNS 1-Flakkee 1 19:15u De Jonge Spartaan l-ntvv 1-19 augustus 2006: Jubileumtoernooi SNS 1 12:00u SNS 2-0ud SNS 2 (1980) 12:00u SNS 3-0ud SNS 3 14:30u Flakkee I -NTVV 1 I4:30u SNS I -De Jonge Spartaan 1-26 augustus 2006: Stadse Dag Thema: Stad aan 't Water Allerlei activiteiten op de kaai en de jachthaven Stikzakmaaltijd op de kaai Kampvuur en muziek op het strandje Terugblik jubileumdag SNS

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.).

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.). Voor de diepte-interviews is de volgende topiclijst gebruikt: 1. Persoongegevens. 2. Social media. 3. Behoefte. 4. Zoekgedrag. 5. Beleving vooraf. 6. Beleving achteraf. Formulier persoonsgegevens Naam

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Doen! op het platteland? Jongeren in actie op het platteland. 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top

Doen! op het platteland? Jongeren in actie op het platteland. 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top Dromen op het platteland? Doen! 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top Jongeren in actie op het platteland 10 Suzan Koop 11 Chris Swaanen 12 Karen Schenk 14 Frank Smits

Nadere informatie

blz. 29 blz. 15 blz. 37

blz. 29 blz. 15 blz. 37 blz. 29 blz. 15 blz. 37 VOORWOORD Beste lezer, te n di e de ve re n i gi n g d e k o m e nd e t i j d g a at do e n. N at u u r l i jk m o ge n fo to s van de a c t i vi te i te n e n e e n las t i ge

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Informatiemagazine van Stichting ATA, personenalarmering dichtbij nr. 5, januari 2013 Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Puzzel mee en win! Dit

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Antwoorden Grammatica De sprong

Antwoorden Grammatica De sprong Antwoorden Grammatica De sprong Oefening 1 1. Studeer jij aan de universiteit van Maastricht? 2. Ik vind dat ik een mooi beroep heb. 3. Simone geeft zaterdagavond een feestje. 4. De prijs voor een liter

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Meulenberg vertelt Inhoud Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Jonge jaren in het vaderland 12 Liefde & huwelijk 16 Migratie 18 Barakken 22 Taal 28 Dagelijkse leven 32 Heimwee & terugkeer

Nadere informatie

1 Kerstmusical 2013. De arme rijke

1 Kerstmusical 2013. De arme rijke 1 Kerstmusical 2013 De arme rijke 2 Kerstmusical de arme rijke 1. lied van kinderen, die geld opwillen halen en straatkrantverkoper; Buiten kunnen evt. ook al personeelsleden uit de winkel staan (zie 6)

Nadere informatie

DE VROUWENBONDSVROUWEN 1948-2013 65 JAAR VROUWENBOND(S) LEVENS SISKA CANEEL

DE VROUWENBONDSVROUWEN 1948-2013 65 JAAR VROUWENBOND(S) LEVENS SISKA CANEEL DE VROUWENBONDSVROUWEN 1948-2013 6 VROUWENBOND(S) LEVENS SISKA CANEEL 2 de vrouwenbondsvrouwen 1948-2013 COLOFON Interviews siska Caneel Redactie Kristel van otterlo Foto s benine bloemen, Archief en siska

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

ALLE VERHALEN SCHATKIST

ALLE VERHALEN SCHATKIST ALLE VERHALEN SCHATKIST Ingeleverd door bewoners Vissershop op 8 november 2003 als onderdeel van het afscheidsritueel Op achternamen alfabetisch geordend 1 Anoniem 1 Foto van een jongetje op een slee in

Nadere informatie

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer:

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer: nieuwsbrief Voorwoord Ik woon alweer ruim een jaar in dit huis. En als als ik heel eerlijk ben weet ik eigenlijk niet eens wie er vier deuren verderop wonen. Als werkende moeder met een kind van vier en

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie