Technische Infrastructuur. Ecaris Migratie Ecaris 3.x Gerrit Niestijl. Applicatiebeheer 9. Borging applicatiebeheer Liesbeth van Alphen de Veer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Infrastructuur. Ecaris 3.1 4. Migratie Ecaris 3.x Gerrit Niestijl. Applicatiebeheer 9. Borging applicatiebeheer Liesbeth van Alphen de Veer"

Transcriptie

1 september 2013 Rijndam Nieuwsbrief 5 ICT-Programma Projecten zijn goed op stoom Het ICT-Programma brengt veel dynamiek met zich meer. Ook in deze vijfde nieuwsbrief kun je lezen dat er binnen diverse projecten veel wordt overlegd en gewikt en gewogen om tot de meest geschikte invulling voor Rijndam te komen. Ook wordt er gekeken naar hoe andere organisaties het doen en wat hun ervaringen zijn met bepaalde systemen en leveranciers. Allemaal goede ontwikkelingen die gaan bijdragen tot de gewenste informatievoorziening voor Rijndam. Na het lezen van deze nieuwsbrief ben je weer helemaal op de hoogte van de stand van zaken van het ICT-Programma. Thema Projecten Projectleider Lunchbijeenkomsten Technische Infrastructuur 1. Optimaliseren infrastructuur René Putting 2. Verbindingen René Putting 3. Werkplekken René Putting De lunchbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden over het ICT-Programma zijn goed bevallen. Daarom worden er ook nog lunchbijeenkomsten georganiseerd op de volgende locaties: Roerdomplaan 9 september uur Sint Franciscus 16 september uur Gasthuis Gorinchem 14 oktober uur De tweede serie lunchbijeenkomsten voor alle locaties worden momenteel gepland voor de maanden december 2013 en januari Overzicht 25 projecten Hiernaast vind je een overzicht van alle 25 projecten die onderdeel uitmaken van het ICT-Programma In deze nieuwsbrief gaan we wat dieper in op de projecten 17 en 21 en beschrijven we van de overige projecten in het kort de stand van zaken. Ecaris Migratie Ecaris 3.x Gerrit Niestijl Kantoorautomatisering 5. Upgrade en opleiden Liesbeth van Alphen de Veer 6. Papierloos werken Liesbeth van Alphen de Veer 7. Documentbeheersysteem Liesbeth van Alphen de Veer 8. Facilitair management systeem Liesbeth van Alphen de Veer Applicatiebeheer 9. Borging applicatiebeheer Liesbeth van Alphen de Veer Implementatie R-EPD 10. Analyseren R-EPD Rajen Bhattoe 11. Inrichten R-EPD Rajen Bhattoe 12. Randvoorwaarden R-EPD Rajen Bhattoe 13. Uitrol en borging R-EPD Rajen Bhattoe Intranet en extranet 14. Website Rijndam Kelly Schultink 15. Intranet medewerkers Kelly Schultink 16. Extranet klanten Kelly Schultink Upgrade e-hr 17. Optimaliseren HRM-systeem Menno Westland 18. Borging HR-applicaties Jan den Biggelaar 19. Implementatie LMS Machteld Straatemeier Managementinformatie 20. Gewenste managementinformatie Gerrit Niestijl Beveiligingsbeleid 21. Digitaal beveiligingsbeleid René Putting Proeftuin e-health 22. TeleNu Peter van Bragt (opdrachtnemer) 23. Zorgportaal Rijnmond Peter van Bragt (opdrachtnemer) 24. Breath-controlled apps Peter van Bragt (opdrachtnemer) Aanvullend 25. Upgrade Exact Anke Keijmel

2 Hét optimale HR-systeem, hoe staat het er voor? In de afgelopen maanden heeft de projectgroep Optimaal HR-systeem niet stil gezeten. Zelfs op warme zomerdagen is de projectgroep bij elkaar gekomen om naar presentaties te luisteren van ICT-leveranciers en heeft zij ziekenhuizen bezocht om te kijken naar hun HR-systemen. Dit alles heeft veel waardevolle informatie opgeleverd om tot een optimale keuze te komen voor een in de praktijk getoetst HR-systeem. Wat is een HR-systeem? In een HR-systeem, ook wel personeels- en salarissysteem genoemd, worden alle benodigde gegevens van het personeel vastgelegd. Ook berekent dit systeem het salaris, stelt salarisstroken beschikbaar en stuurt informatie richting onder andere de Belastingdienst. Hiernaast kan in dit systeem ook de verzuim- en opleidingsadministratie worden gevoerd. Tegenwoordig ontwikkelen deze systemen zich steeds verder, ook voor onder andere gebruik op smartphones en tablets. Verder kunnen managers online hun personeelswijzigingen invoeren, medewerkers kunnen online declareren en via een paar handelingen staan sollicitanten die via de website hun gegevens hebben ingevoerd in het systeem. Het is dus een groot systeem dat de organisatie en de medewerkers ondersteunt om efficiënt te werken. Even voorstellen Weet jij wie de stuurgroep ICT adviseert over de keuze voor een nieuw HR systeem? Onder leiding van de programmamanager Robert van Schijndel en met input van de opdrachtnemer Barbara van Roon (manager HR) komt de projectgroep met een advies voor het meest geschikte HR-systeem voor Rijndam. In de projectgroep zitten Rina Drop, Maartje Verschragen, Anke Keijmel (administratie), Cobi Deelstra, Sietske Donker, Debbie Rijken (HR), Anja van den Berg (OR), Wilrie Panis, Alice Terberg (management), Liesbeth van Alphen de Veer (ICT) en Menno Westland als projectleider. Programma van eisen en shortlist De projectgroep is in het voorjaar gestart met een inventarisatie van de HR-systemen die op de markt zijn. Door middel van interviews binnen Rijndam is er een programma van eisen opgesteld. Hierin staan alle eisen en wensen van Rijndam vermeld. Tegelijkertijd hebben we bij 15 revalidatiecentra en ziekenhuizen telefonisch informatie ingewonnen over hun HR-systeem. Op basis van deze telefonische interviews en de eisen in het programma van eisen is de projectgroep tot een shortlist van interessante HR-systemen gekomen. De vier partijen op de shortlist zijn: AFAS, Visma, Unit4 en Raet. Een kijkje bij de buren en presentaties De vier systemen van de leveranciers draaien veelal naar tevredenheid van instellingen die ook onder de CAO ziekenhuizen vallen. Om meer informatie te verzamelen over de gewenste functionaliteiten van de systemen en de gebruiksvriendelijkheid hebben we een kijkje genomen bij een vijftal ziekenhuizen (Albert Schweitzer, Vlietland, St Jansdal, Elkerliek en Pantein). Ook hebben de vier leveranciers uitgebreide presentaties gegeven aan de projectgroep. Dit alles heeft ons een goed beeld gegeven van de vier HR-systemen. Offertetraject AFAS, Visma, Unit4 en Raet hebben begin augustus op basis van een offerteaanvraag een offerte aangeboden. Deze offertes zijn grondig bestudeerd door de projectgroep, evenals de controller en de inkoper. Op basis van het programma van eisen, de offertes, de presentaties en de ziekenhuisbezoeken zijn met behulp van een wegingsmatrix scores gegeven aan de vier leveranciers met hun HR-systemen. De projectgroep is op basis daarvan unaniem over haar advies aan de stuurgroep. Als de contractbesprekingen met deze partij goed verloopt en als de Stuurgroep ICT het besluit neemt om te gaan voor deze leverancier met bijbehorend HR-systeem, dan horen jullie hier vanzelfsprekend meer over.

3 (vervolg Optimale HR-systeem) Blik vooruit: zorgvuldige implementatie Na de besluitvorming wordt in samenspraak met de gekozen leverancier een implementatieplan opgesteld. Verschillende werkgroepen zullen worden ingesteld en de implementatie zal gefaseerd worden uitgerold. Zorgvuldigheid staat bij de implementatie bovenaan, maar daarnaast zijn alle projectleden van mening dat de gebruiksvriendelijkheid voor medewerkers en management zo snel mogelijk verbeterd dient te worden. Hier gaan we dus hard mee aan de slag! Heb jij verder vragen of wil je meer informatie over het project? Neem dan gerust contact op via of Digitaal beveiligingsbeleid Een van de projecten in het ICT- Programma is de ontwikkeling van digitaal beveiligingsbeleid. Een thema waar Rijndam zich de laatste jaren nog niet veel mee heeft bezig gehouden maar wat wel steeds belangrijker gaat worden. Zeker in een tijdperk waarin steeds meer werkprocessen digitaal worden ondersteund, bijvoorbeeld met het EPD. Rijndam is, net als elke andere zorgorganisatie, in hoge mate afhankelijk van ongestoorde en betrouwbare bedrijfsprocessen. Dit geldt niet alleen voor de administratieve processen maar uitdrukkelijk ook voor het primaire zorgproces. Informatiebeveiliging is een belangrijk middel om de risico s op verstoring van de bedrijfsprocessen te voorkomen of te beperken en richt zich op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie. Een hele mond vol, maar het komt in grote lijnen neer op het organiseren van de veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van informatie. Zowel op papier als geautomatiseerd zijn wij bij ons dagelijks werk afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbare informatie. De groei van digitale uitwisseling en verwerking van medische informatie met andere zorginstellingen, overheidsinstanties en patiënten brengt vooruitgang, maar ook risico s met zich mee. Rijndam en de informatievoorziening wordt blootgesteld aan een groot aantal bedreigingen, al dan niet opzettelijk van aard. Deze bedreigingen maken het noodzakelijk om gerichte maatregelen te treffen om de risico s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Het doel van dit project is om passend beveiligingsbeleid te ontwikkelen en te implementeren dat voldoet aan wet- en regelgeving. De overheid heeft op dit terrein al regels vastgelegd in de zogenaamde NEN7510 norm die geldt voor alle zorginstellingen. De onderwerpen waarover beleid gemaakt moet worden gaan niet alleen over bijvoorbeeld het gebruik van wachtwoorden maar raakt een tal van terreinen, zoals onder andere het beheer van bedrijfsmiddelen, de fysieke beveiliging van werkruimtes, het beheer van communicatieprocessen, de toegangsbeveiliging, het onderhoud van informatiesystemen en nog veel meer. Rijndam zal dit project vooral pragmatisch aanpakken om te voorkomen dat we in de wet- en regelgeving door de bomen het bos niet meer zien. Dit betekent dat we vooral te rade zullen gaan bij andere zorginstellingen die het beveiligingsbeleid al voor een groot deel op orde hebben en waarvan we kunnen leren en overnemen. Het project zal worden opgepakt zodra de projecten gericht op de verbetering van de technische infrastructuur (projecten 1, 2 en 3) zijn afgerond. Toepassing van het gewenste beveiligingsbeleid zal zeker consequenties hebben voor de medewerkers van Rijndam. Er zullen wat vaker dan nu vastgestelde procedures en regels in acht moeten worden genomen. Tegen de tijd dat het zover is wordt iedereen hierover uiteraard tijdig en zorgvuldig geïnformeerd. Het tijdperk van wachtwoordgegevens op een sticker onder het toetsenbord, of nog erger met een post-it op het beeldscherm, zal met de invoering van het digitaal beveiligingsbeleid in elk geval tot het verleden gaan behoren.

4 Voortgang overige projecten Optimaliseren infrastructuur Mailboxen verhuisd Medio augustus zijn de mailboxen verhuisd naar de nieuwe serveromgeving. Deze migratie was nodig om een gefaseerde ingebruikname van het nieuwe netwerk mogelijk te maken. Na veel testen en programmeren tot in de late uren bleek het helaas niet mogelijk om alle stappen van de migratie volledig te automatiseren. Lokaal op de computer was er nog, per gebruiker, een kleine aanpassing nodig. Met behulp van een korte handleiding en de assistentie van de Helpdesk ICT is ook deze laatste stap uiteindelijk succesvol verlopen. Bedankt voor jullie begrip en medewerking hiervoor. WiFi De selectieprocedure voor de keuze van een installateur voor het WiFi netwerk is afgerond. De opdracht is verstrekt en de apparatuur is besteld. Vanaf week 37 wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden. Op diverse Rijndamlocaties zullen WiFi metingen plaats gaan vinden. Deze activiteiten zullen plaatsvinden buiten de reguliere werktijden zodat de patiënten en medewerkers hiervan geen hinder ondervinden. Zodra de gegevens van de metingen bekend zijn zal er een planning worden gemaakt om het WiFi netwerk, per locatie, te implementeren. Ingebruikname nieuwe netwerk In de planning stond om in deze periode gefaseerd het nieuwe netwerk in gebruik te gaan nemen. Helaas zijn we nog niet zover. Een aantal softwarepakketten moet nog worden getest en de koppeling met het netwerk van Erasmus MC moet nog worden aangepast. Deze koppeling wordt gebruikt voor het elektronisch voorschrijf systeem Medicator. Met een netwerkspecialist van het Erasmus MC is de technische kant hiervan besproken. Het voorstel voor de wijziging van deze koppeling ligt nu ter goedkeuring bij het Erasmus MC. Het voordeel van de nieuwe koppeling is dat de artsen niet meer gebonden zullen zijn aan hun eigen computer om het programma Medicator te kunnen gebruiken. Zij kunnen in de nieuwe situatie op elk willekeurige computer binnen Rijndam (verbonden aan het netwerk) inloggen en bij de medicatiegegevens komen. Migratie Ecaris Er is een terugkomdag voor de planners georganiseerd op dinsdag 1 oktober. Majo Peters van de VIR is die dag aanwezig voor een herhalingscursus werken met het planbord van Ecaris en voor het beantwoorden van vragen. Dit project zal worden afgesloten met een evaluatie en een eindverslag, met als doel om de opgedane ervaring zo goed mogelijk te kunnen benutten bij volgende projecten. Het eindverslag zal in oktober beschikbaar zijn. Nu de contracten met zorgverzekeraars rond zijn, kan op zeer korte termijn begonnen worden met het factureren van de Spoor II DBC s. Technisch is alles daarvoor gereed. Door aanloopproblemen met de registratie van de Zorgvraagindex (ZVI) zijn nog niet alle Spoor II DBC s compleet. In de komende weken gaan we nog een inhaalslag uitvoeren om de ontbrekende gegevens in het systeem te krijgen. Uitgangspunt daarbij is zo weinig mogelijk administratieve last voor de medewerkers. In overleg met de medische staf wordt er daarnaast gewerkt aan een aanpassing van het ZVI-scherm in Ecaris om de registratie van de ZVI en de diagnosegegevens te vereenvoudigen. Upgrade kantoorautomatisering Kantoorautomatisering De invoering van Windows 7 en Office 2010 zal later plaatsvinden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit komt doordat de invoering van deze nieuwe software samenhangt met de uitrol van de nieuwe hardware. Dus zodra de gefaseerde uitrol van de nieuwe computers start, start ook de gefaseerde invoering en opleiding van Windows 7 en Office Opleiden De opleiding voor Windows 7 en Office 2010 zal voornamelijk embedded in de applicatie zitten. Dit houdt in dat de medewerker in de nieuwe office omgeving een knop heeft waarmee een speciale, goed uitgeruste leer- en helpfunctie geopend wordt. Daar kan het onderwerp opgezocht worden waar de medewerker een vraag over heeft of tegenaan loopt. Dit kan vervolgens gelijk in de praktijk gebruikt worden, of men kan eerst een oefening doen en daarna zelf aan de slag. Om deze manier van opleiden te introduceren zullen op de afdelingen en locaties die overgaan op de nieuwe software inloopsessies gehouden worden, waar medewerkers dit krijgen uitgelegd en tevens de grootste wijzigingen ten opzichte van de huidige programma s worden toegelicht. Hiermee hopen we een opleiding aan te bieden die past bij de medewerkers van Rijndam.

5 Stimuleren papierloos werken De werkgroep papierloos werken is gestart met het inventariseren hoe er meer papierloos gewerkt kan worden binnen Rijndam en hoe we hierin ook een gedragsverandering bij medewerkers kunnen realiseren. De bevindingen van deze werkgroep zullen aangeboden worden aan de stuurgroep ICT. Facilitair management systeem Als laatste start binnenkort de werkgroep onderzoek en implementatie facilitair management informatiesysteem. Deze werkgroep gaat kijken of er met nieuw facilitair management informatiesysteem (FMIS) in Rijndam gewerkt kan gaan worden. Hierbij zal ook gekeken worden hoe we het melden van storingen en aanvragen van diensten efficiënter en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Borging applicaties Dit project zal in september 2013 gaan starten met een uitgebreidere scope. De projectgroep is uitgebreid met de manager ICT en de assistent controller. In de volgende nieuwsbrief meer hierover. Revalidatie EPD De inrichting van de werkgroepen heeft wat meer tijd gevraagd dan vooraf was ingeschat. Mede omdat het van belang is om een goede afspiegeling van de organisatie te bereiken, met name als het gaat om de medewerkers die zich gaan buigen over de inrichting van het R-EPD. Maar inmiddels zijn de werkgroepen samengesteld met de volgende aandachtsvelden: 1) inrichting R-EPD, 2) werkprocessen, 3) randvoorwaarden en 4) techniek. De werkgroepleden worden binnenkort aan de organisatie voorgesteld. De voorzitters zijn inmiddels met hun werkgroepen van start gegaan. De leden van de werkgroep inrichting R-EPD hebben op 27 augustus jl. de R-EPD training gevolgd. Dit was voor de meesten de eerste kennismaking met het R-EPD. De beheerders van het R-EPD zijn op 29 augustus jl. getraind door de VIR in applicatiebeheer. Op 19 september a.s. staat een bijeenkomst op het programma waarvoor alle werkgroepleden zijn uitgenodigd. Dan wordt een demo van het R-EPD gepresenteerd door de VIR en is er gelegenheid voor onderlinge kennismaking. Intranet en extranet Extranet Extranet is een afgeschermde digitale omgeving waarbinnen daartoe geautoriseerde nen informatie kunnen vinden en/of persouitwisselen en gebruik kunnen maken van de beschikbare voor hen relevante functionaliteiten. Extranet is vaak beter bekend onder de naam klantenportaal. Voor Rijndam betekent dit een plek waar patiënten informatie kunnen vinden of functionaliteiten kunnen gebruiken die afgeschermd zijn. Om tot een extranet te komen is tijdens de laatste Stuurgroep ICT het projectplan vastgesteld. Belangrijkste uitgangspunt van dit projectplan is dat we starten met een ouderportaal voor de kinderrevalidatie. Dit betekent dat ouders en behandelaren 1 op 1 informatie uit kunnen wisselen, maar ook op groeps- en locatieniveau. De komende periode zullen er gesprekken plaatsvinden met medewerkers, ouders van patiënten en instanties die reeds met een dergelijk portal werken om tot een programma van eisen te komen. Wil je het hele projectplan lezen, kijk dan op intranet. Intranet Het intranet is een afgeschermde digitale werkomgeving voor werknemers van Rijndam en andere daartoe geautoriseerde. Primaire uitgangspunten van het intranet zijn: medewerkers verbinden, informatie ontsluiten, functionaliteiten beschikbaar stellen en samenwerken. Kijkend naar bovenstaande definitie voldoet het huidige intranet niet aan de wensen. Rijndam heeft er daarom voor gekozen een nieuw intranet te ontwikkelen. Het projectplan is in concept klaar en zal op korte termijn voorgelegd worden aan de Stuurgroep ICT. Ook hier zal door middel van interviews met medewerkers het programma van eisen opgesteld worden. Wanneer je nu al ideeën of opmerkingen hebt over het intranet, deze dan naar Keuze LMS Ondanks de periode is er goed vakantieverschillendleerma- doorgewerkt door de projectgroep LMS. We zijn nu in de fase waarbij op detailniveau nagementsystemen (LMS) met elkaar vergeleken worden. We hebben hiertoe een drietal leveranciers uitgenodigd om een demonstratie van hun leermanagementsystemen te verzorgen. Daarnaast nemen we contact op met gebruikers bij andere organisaties om erachter te komen hoe de systemen in de praktijk werken en hoe tevreden zij zijn over de service van de leverancier. Alle voor- en nadelen van de verschillende systemen worden op een rij gezet en vormen input voor het uiteindelijke keuzeproces. Eind september verwacht de projectgroep een advies te kunnen schrijven dat aan de Stuurgroep ICT wordt voorgelegd. Borging HR-applicaties Het project borging van de HR-applica- ties Square en Raet-online HR selfservice en verzuimmanager is in juli 2013 conform het projectplan succesvol afgerond. Vanaf oktober 2013 gaat de naam Raetonline wijzigen in Youforce.

6 De reden voor deze naamsverandering is het feit dat Raet tegenwoordig ook internationaal opereert. Voor medewerkers en management verandert eigenlijk alleen de (domein)naam en is er in de lay-out van de verschillende programmaonderdelen gebruik gemaakt van andere kleuren. De functionaliteit, de knoppen en de werkwijze blijven precies hetzelfde. Op dit moment worden de gebruikershandleidingen voor medewerkers en management van Raetonline omgezet naar Youforce zodat deze bij de overgang voor jullie beschikbaar zijn op intranet. Uiteindelijk zullen deze de gebruikershandleidingen van Raetonline gaan vervangen. De definitieve datum van de overgang van Raetonline naar Youforce zal met een nieuwsflits bekend worden gemaakt binnen de organisatie. Documenten op Intranet Alle documenten die in het kader van het ICT-programma worden gemaakt en ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Stuurgroep Bouw, verschijnen na vaststelling ook op intranet. Daar kun je vrijwel alles over het ICT-Programma terugvinden. Kijk er gerust eens rond. Mochten er vragen zijn dan horen we het graag. Meer weten? Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of wil je meer weten over het ICT-Programma bij Rijndam? Stuur dan een naar Via dit adres kun je ook zaken melden die je wilt meegeven aan de projectleiders. Je ontvangt iedere maand deze nieuwsbrief. Houd ook het intranet in de gaten voor meer informatie over het ICT-Programma. Upgrade Exact De upgrade van Exact is met name een belangrijk project voor de financiële administratie. Exact is het boekhoudprogramma waarmee Rijndam werkt. Dit programma is toe aan een update, die in het najaar van 2013 zal worden uitgevoerd. Momenteel wordt het projectplan geschreven. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. E-health FaceTalk FaceTalk is een toepassing die met behulp van een beeldscherm communicatie mogelijk maakt tussen fessionals onderling en tussen profes- zorgprosionals en patiënten. Het uitproberen van FaceTalk is wat vertraagd door met name technische problemen, maar binnenkort gaan de eerste experimenten van start bij de poliklinische dwarslaesie behandeling. Zo zal een ergotherapeut een thuisbezoek bij een patiënt afleggen ondersteund door FaceTalk op de Ipad. Ook zal de komende periode het eerste consult op afstand door een revalidatiearts gaan plaatsvinden via FaceTalk. Nog een ander experiment zal worden uitgevoerd door het afasieteam. Nadere berichtgeving hierover volgt. Telerevalidatie Telerevalidatie is een modulair opgebouwde toepassing gericht op het op afstand ondersteunen van patiënten bij fysieke reconditionering en functioneren. Colofon Rijndam revalidatiecentrum Westersingel LJ Rotterdam Telefoon E I Tekst en redactie Robert van Schijndel, Projectleiders Dit wordt momenteel uitgeprobeerd door twee fysiotherapeuten bij hun behandeling van patiënten met chronische pijn. Er zijn in dit stadium nog geen conclusies te trekken over de geschiktheid van het systeem voor deze groep. Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond is een beveiligde website waar verschillende E-health diensten worden aangeboden voor zorgvragers en zorgverleners uit de regio. Een presentatie van Loes Swaan over chronische pijn via zorginfotv (onderdeel van zorgportaal) slaat aan. Er zijn veel kijkers en ook zorginstellingen en patiëntverenigingen tonen belangstelling. Ook het afasieteam wil van zorginfotv gebruik gaan maken. Zorgportaal Rijnmond heeft nog twee andere projecten in ontwikkeling. Het is in dit stadium echter nog onduidelijk of deze projecten interessant of haalbaar zijn voor Rijndam. Breath-controlled apps Dit betreft de ontwikkeling van nieuwe apps op de ipad die door kinderen kunnen worden bestuurd via hun ademhaling (blazen, zuigen, e.d.). De spelletjes zijn ontworpen om het revalidatieproces van de kinderen te ondersteunen. Dit project ligt prima op koers. Er zijn twee apps ontwikkeld. De logopedisten en fysiotherapeuten van RVE 4-18 hebben de eerste app gepresenteerd gekregen en gaan hem uitproberen bij de doelgroep. Feedback wordt meegenomen in het ontwerp van komende app(s). Een uitprobeersessie (onder leiding van Ruud van der Wel) is te zien via onderstaande link: Coördinatie en eindredactie Robert van Schijndel Fotografie Shutterstock Vormgeving John Dupuis

Technische Infrastructuur. Ecaris 3.1. Kantoorautomatisering. Applicatiebeheer. Implementatie R-EPD. Intranet en extranet.

Technische Infrastructuur. Ecaris 3.1. Kantoorautomatisering. Applicatiebeheer. Implementatie R-EPD. Intranet en extranet. juli 2013 Nieuwsbrief 4 Rijndam ICT-Programma ICT-Programma gaat ook tijdens de vakantie door! Zoals we van een goed project mogen verwachten, loopt ook het ICT-Programma van Rijndam tijdens de vakantiemaanden

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht Maart 2015 Jaargang 28 #1 Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht BackupGemak van VCD: zekerheid voor alles Louis Poulussen en Peter Schell, Ziekenhuis

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Can you DIG it? Lydia Kalma. Studentenbureau UMCG

Can you DIG it? Lydia Kalma. Studentenbureau UMCG Can you DIG it? Lydia Kalma UMCG, ICT Projectenbureau, Data Integratie Groep Hanzehogeschool Groningen, Informatiedienstverlening & - management Groningen, 16, juni 2010 Studentenbureau UMCG Universitair

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 44, maart 2007 In dit nummer: Huisvesting Fortis IT 1 Huisvesting Fortis IT 4 Jan van Rutte: in diversiteit zit

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Het einde van de papieren werkbon

Het einde van de papieren werkbon Foutloze invoering 4PS Construct bij Klop Verhuur Nieuwsbrief van 4PS - september 2009 Het einde van de papieren werkbon Er viel nog een behoorlijke winst te behalen in vereenvoudiging en versnelling van

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie