2.2.1 Algemeen Takenpakket Mailboxen Kazou Brugge Online Budgetten... 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24"

Transcriptie

1

2 2.2.1 Algemeen Takenpakket Mailboxen Kazou Brugge Online Budgetten Beleid en Beleidsgroepen Werkgroepen Vorming Vakantieaanbod Inschrijving Deelnemers Vakantieploeg Begeleidingsnorm Vakantiekeuzes en Vakantieaanduiding Opvolging en Begeleiding

3 Deze map werd opgesteld om een duidelijk en transparant overzicht te geven van het beleid en de afspraken binnen Kazou Brugge. Het is een handige informatieve tool om medewerkers bij te staan doorheen hun Kazou-carrière. Ben je nieuw in de organisatie en wil je alles te weten komen over het reilen en zeilen binnen Kazou Brugge? Of ben je een ervaren vakantieverantwoordelijke die nog iets specifieks moet opzoeken? Maakt niet uit, deze map geldt als de referentie voor al jouw Kazou-vragen. In deel 1 van de beleidsmap wordt stilgestaan bij Kazou Nationaal, het overkoepelende orgaan van de organisatie. Achtereenvolgens worden de visie, de geschiedenis en de nationale werking omschreven. Deel 2 zoomt in op de werking van Kazou Brugge. Zowel de globale structuur, de verschillende organen als het beleid worden grondig toegelicht. Voor meer uitleg over de praktische kant van het vakantiegebeuren kan je terecht in deel 3. De voorbereiding van de vakantie, het materiaal, het busvervoer, de vakantieadministratie noem maar op, het wordt allemaal besproken. Daarnaast staan we ook stil bij enkele belangrijke afspraken rond alcohol, drugs, medicatie, tabak, multimedia en vrij begeleid skiën. In deel 4 vind je een beschrijving van een doorsnee Kazou-werkjaar terug. Tenslotte vind je op het einde van de beleidsmap nog enkele handige bijlagen: een contactlijst en een resem specifieke Kazou-nota s. Heb je na het doornemen van de beleidsmap nog een onopgeloste vraag? Aarzel dan niet om de vakantiedienst te contacteren, via of telefonisch. 3

4 4

5 De Christelijke Mutualiteit (CM) is met 4,5 miljoen leden het grootste ziekenfonds van het land. Haar werking is gebaseerd op waarden zoals solidariteit, respect voor de persoon en aandacht voor iedereen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. CM betaalt niet alleen medische kosten terug, het is ook een sociale beweging die haar leden een uitgebreid en eigentijds pakket diensten en voordelen aanbiedt. CM vindt het als dynamische beweging belangrijk om de kaart van het vrijwilligerswerk te blijven trekken. In verschillende aanverwante organisaties zijn duizenden vrijwilligers aan de slag. Kazou is daar één van. Kazou is de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit en is een landelijk erkende jeugdorganisatie, gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. We staan bekend om een ruim aanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle vakanties voor jongeren van 7 tot 18 jaar. Elk jaar genieten ruim kinderen en jongeren in zowel binnen - als buitenland van een deugddoende Kazou-vakantie. Op onze 200- tal vakantiebestemmingen waar er de klok rond animatie wordt voorzien leiden 8000 goed gevormde vrijwilligers alles in goede banen. Samen maken we van onze vakanties een succesverhaal, een verhaal dat draait rond drie grote pijlers, de drie V s. Vrijwilligersbeleid Kazou vzw staat of valt met gemotiveerde vrijwilligers. Daarom biedt Kazou jonge mensen een plaats aan waar zij zich kunnen ontplooien, verantwoordelijkheden kunnen opnemen en au sérieux worden genomen. Met vakanties als uitgangspunt kiezen we ervoor om jongeren een prominente plaats te geven in de organisatie. Door hen inspraak in het beleid te geven, mee te laten nadenken over de koers die we willen varen en actief te betrekken in de uitwerking en uitvoering van ons pedagogisch project, zijn we ervan overtuigd dat Kazou een meerwaarde biedt in de ontwikkeling en ontplooiing van heel wat jongeren. Elke jongere kan bij Kazou een engagement op maat aangaan, dat bovendien perfect combineerbaar kan zijn met andere engagementen in de vrijetijdssfeer. Vorming & Coaching Vorming is een tweede belangrijke pijler van onze werking en zorgt ervoor dat we kwaliteitsvolle vakanties kunnen aanbieden. Naast de begeleiding van vakanties is vorming het middel bij uitstek om jongeren zichzelf te laten ontdekken in een informele sfeer. Kazou bouwt al jaren aan een sterk vormingsaanbod en blijft dit bestendigen. Het samen opbouwend cursus geven is de rode draad in de aanpak van het hele vormingsgebeuren. Daarnaast vinden we ook coaching heel belangrijk. Kazou begeleidt en helpt jonge mensen in het maken van keuzes. We gaan uit van de groeimogelijkheden van elke jongere. Kazou engageert zich om jongeren te stimuleren om zichzelf te ontplooien door onder andere verschillende engagementen op te nemen. Daarbij zien we individuele coaching als een manier om de kwaliteit van de begeleiding tijdens onze vakanties te waarborgen. In heel wat luiken van de Kazou-werking benoemen we waar jongeren goed in zijn, waarin ze nog kunnen groeien, wat uitdagingen zijn voor de toekomst. Denk hierbij aan feedback op cursus of de verschillende begeleidingsgesprekken tijdens en na de vakantie. Aan de hand van een reeks competenties kan op een 5

6 positieve manier gereflecteerd worden (zonder daarbij te vervallen in het louter overlopen van een checklist). In het gesprek tussen de vrijwilligers en de coach (vrijwilligers of beroepskrachten) wordt uitgegaan van wat de vrijwilligers in hun mars hebben en niet enkel van wat Kazou vraagt van een aantal engagementen. De coach (er)kent de competenties van de mensen die hij/zij coacht. Samen met de coach zoekt de coachee naar de meest geschikte plaats binnen de organisatie. Vakanties Kazou biedt een meerwaarde aan het concept van een groepsvakantie. Waar we op vakantie gaan en wat we daar doen, is belangrijk, maar minstens even belangrijk, zo niet het belangrijkste is de manier waarop we op vakantie gaan. Kazou verlegt grenzen van jongeren en staat voor: uitdaging, vriendengroep, ontdekking, solidariteit en toegankelijkheid. Wie met Kazou op vakantie gaat, vertrekt vaak alleen en komt met een hele hoop vrienden terug thuis. We zien hierin het bewijs dat op onze vakanties waarden als respect, solidariteit en kansen centraal staan. De juiste vakantiemaat voor iedereen Ook kinderen met een beperking of ziekte zijn bij ons aan het goede adres. We voorzien een doelgroepspecifiek aanbod voor kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar. In de JOMBA-werking worden jongeren met bijzondere aandacht door vrijwilligers in de watten gelegd. Kazou trekt daarnaast ook resoluut de lijn van inclusie. Iedereen, ongeacht sociale achtergrond, huidskleur, mogelijkheden of beperkingen, is welkom bij ons. Inclusie laat alle jongeren toe om een vakantie te kiezen die hen het beste ligt. Elke vraag is bespreekbaar. Als de vakantiedienst een inclusievraag krijgt, wordt samen met ouders en deelnemer gezocht naar een geschikte oplossing. Indien de vakantieverantwoordelijke en moniploeg op dat moment al bekend zijn, worden zij hier uiteraard ook bij betrokken. Een goede informatie-uitwisseling, een risicoanalyse en eventuele extra vorming voor de monitoren zijn enkele van de stappen naar de aanloop van de vakantie toe. Een pasklaar antwoord hebben we niet, maar wel de bereidwilligheid om er samen een fantastische vakantie van te maken. Kinderen en jongeren staan bij ons namelijk centraal. Voor elke jongere de juiste vakantiemaat, daar gaat het om. 6

7 Al meer dan een halve eeuw organiseren we groepsvakanties in binnen- en buitenland. Hoewel het voor vele CM-leden al jarenlang een evidentie is hun kinderen te laten genieten van een CM- vakantie, bereiken we vandaag ook vele anderen. In 1947 trok de zoon van de dokter voor het eerst samen met de zoon van de mijnwerker op tocht. Jongeren van over het hele Vlaamse land verkenden nieuwe vakantiebestemmingen en dit onder toeziend oog van enthousiaste begeleiders. Drie generaties vonden reeds hun weg in het vakantieaanbod van de Christelijke Mutualiteit, die de zorg van deze dienst 65 jaar geleden toevertrouwde aan Preventieve Luchtkuren en vanaf 1971 aan Jeugd & Gezondheid. Aan de wieg van de ontwikkeling van vakantiemogelijkheden in het binnenland en Zwitserland stonden twee enthousiaste en gedreven heren: Jules Deprins en Jan Van Roy. Kinderen van leden van de mutualiteit werd de mogelijkheid geboden een luchtkuur aan zee of op d n buiten te beleven. Centraal in de uitbouw van vakanties stond de zoektocht naar een juiste invulling van het christelijke aspect, de impact van een luchtkuur op het leven van een kind en het al dan niet propaganda-effect van de Preventieve Luchtkuren voor de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. Naast de beleving door kinderen werd vorming voor animators een belangrijk aspect van de verdere ontwikkeling van de dienst Preventieve Luchtkuren. Tussen 1955 en 1968 werd het vormingsaanbod verder uitgebreid. De invoering van de nationale hogere leiderscursussen zorgde voor de definitieve doorbraak van een eigen methodiek, die haar neerslag vond in de handboeken van Jan Van Roy. Adolescenten, kinderen van mijnwerkers en gastarbeiders veroverden hun plaats in het vakantieaanbod. De werking van de Preventieve Luchtkuren bleef niet gevrijwaard van de invloed van mei Vrijwilligers eisten in 1970 meer inspraak en vroegen ruimte om te experimenteren. De oprichting van de vzw Jeugd en Gezondheid kwam hen daarin tegemoet. Vanaf dat moment was er sprake van de dienst Jeugd en Gezondheid en de vzw Jeugd en Gezondheid. Diepgaande pedagogische discussies leidden tot de ontwikkeling van de Fundamentele Opties, de inhoudelijke «grondwet» van Jeugd & Gezondheid. In de jaren 80 zochten vrijwilligers en vrijgestelden naar een evenwicht tussen de nationale en regionale werking. Zij werden zich meer bewust van een bewegingsgevoel en besteedden aandacht aan de ontwikkeling van een jaarwerking, een themagericht aanbod en de verruimde jongerenwerking. De vakantiemogelijkheden groeiden sterk, vooral voor de adolescenten. Gemengde vakanties, die al sinds de jaren 70 experimenteel georganiseerd werden, verdrongen stilaan de niet-gemengde perioden. Initiatieven als JOMBA, JOngeren Met Bijzondere Aandacht, genoten meer en meer belangstelling. In 1989 werden de bevoegdheden van dienst en vzw opgesplitst. De vzw Jeugd en Gezondheid beperkte zich tot de gezondheidsopvoeding, mutualistische vorming, kadervorming en het JOMBA-aanbod. De dienst behartigde het overige vakantieaanbod. In de periode vanaf 1990 koos de beweging voor een prioritaire versterking van kadervorming. Werkgroepen allerhande gaven gestalte aan visieteksten, die de werking inhoudelijk moesten ondersteunen en uniformiseren. Daarbij ging Jeugd en Gezondheid maatschappelijke thema s zoals drugs en multicultureel samenleven niet uit de weg. Trouw aan de Fundamentele Opties sloeg Jeugd en Gezondheid resoluut de weg in van een doorleefde solidariteit, gebaseerd op christelijke waarden. Eind jaren 90 zette zich de evolutie in om vrijwilligers meer en meer te betrekken op 7

8 beleidsniveau, zowel verbondelijk als nationaal. De laatste vijftien jaar evolueerden de vakanties grondig. Niet alleen werd er in het binnenland meer gekozen voor kleinschaligere vakanties (en bijgevolg een grotere variëteit aan locaties), maar ook in het buitenland vond Jeugd en Gezondheid steeds meer haar weg. Ook het aanbod voor verschillende leeftijden en de vakantieconcepten evolueerden. De traditionele speelvakantie moest plaats ruimen voor themavakanties. We gingen naarstig op zoek naar nieuwe bestemmingen. De nationaal georganiseerde vormingen werden in 2000 grondig doorgelicht door deelnemers en instructeurs en er werd beslist om een andere koers te varen. Inhoudelijk werd ingespeeld op maatschappelijke tendensen (omgaan met jongeren met gedragsproblemen, het mondiger worden van de deelnemers, de grotere vraag naar inspraak, omgaan met de vraag naar kicks, de vraag naar vernieuwende activiteiten ) en veranderingen binnen onze werking (groter aanbod vakantieformules in zelfkook, nieuwe vakantieformules, toenemend aanbod JOMBAdoelgroepen ). Op het vlak van begeleiding stelden we sindsdien de cursist meer centraal en probeerden we vorming aan te bieden op basis van zijn of haar concrete vragen en verwachtingen, hetgeen aan de basis lag van het Samen Opbouwend Cursus geven van de laatste jaren. De aandacht voor kinderen en jongeren met een handicap groeide, zowel door de verdere uitbouw van het JOMBA-aanbod als met de keuze voor inclusie (2003), waarbij kinderen en jongeren met een handicap moeten kunnen kiezen voor welke vakantie ze willen inschrijven. De 21 ste eeuw deed Jeugd en Gezondheid zich verdiepen in de mogelijkheden van allerhande multimedia. Een nationaal gecoördineerde campagne en de uitbouw van verschillende websites worden ook vandaag nog steeds verder uitgebouwd en verfijnd. Een belangrijke stap in het verder evolueren naar een jongerenorganisatie voor en door jongeren werd op 1 januari 2004 gezet met het opheffen van het onderscheid tussen de dienst Jeugd en Gezondheid en de vzw. Dit was een bewuste keuze met het oog op een sterker en homogener pedagogisch beleid. De uitbouw van een nationale bestuurswerking met een vertegenwoordiging van alle verbonden bracht Jeugd en Gezondheid nog dichter bij de vrijwilligers. Vandaag presenteert de jeugddienst van de CM zich als Kazou vzw. Een nieuwe naam sinds 2006 die kinderen en jongeren uitnodigt om mee te doen en die staat voor een organisatie waar iedereen mag meedoen. Het muziekinstrument met dezelfde naam vertegenwoordigt deze filosofie. 8

9 MIDDEN- VLAANDEREN WAAS EN DENDER Kazou Nationaal ALGEMEEN VAKANTIE AANBOD OOSTENDE ZUID - WEST VLAANDEREN JOMBA AANBOD BRUGGE JOMBA WEST- VLAANDEREN ROESELARE - TIELT JOMBA OOST- VLAANDEREN EIGEN JOMBA WERKING Om de werking van Kazou organisatorisch te laten verlopen bestaat Kazou naast een nationaal overkoepelend orgaan uit deelorganisaties volgens geografische ligging, we spreken van verbonden. Wat betreft het aantal dienen we een onderscheid te maken tussen het algemeen vakantieaanbod en het JOMBA-aanbod. In principe zijn er elf verbonden. Vijf van deze verbonden hebben een eigen JOMBA-werking. Voor West- en Oost-Vlaanderen is de JOMBA-werking gegroepeerd. In de bovenstaande figuur vind je een overzicht. 9

10 «Kazou streeft een kwalitatief hoogstaand jeugdbeleid na voor kinderen en jongeren tussen 6 en 30 jaar. Zij bevordert via sociale, culturele en sportieve activiteiten de gezonde ontplooiing van kinderen en jongeren. Kazou heeft als jeugddienst van CM een sociale rol. We maken vakanties, vorming, het thema gezondheid en het systeem van sociale zekerheid toegankelijk voor een zo groot mogelijke groep kinderen en jongeren.» Bij alles wat we doen, nemen we het «Verdrag inzake de Rechten van het Kind» die we met Kazou mee ondertekenden in acht. De artikels die in het Verdrag worden opgesomd bepalen voor een groot deel hoe we met kinderen omgaan. Door het ondertekenen van het Verdrag verbinden we er ons toe om ook volgens deze principes te handelen. De vier basisideeën die centraal staan zijn: Alle kinderen zijn gelijk; Alles in het belang van het kind; Recht op zorg, liefde en bescherming; Recht op een eigen mening. Kazou heeft als dynamische en jeugdige organisatie een uitgebreide opdracht. Zij verzorgt een aantrekkelijk aanbod van actieve vakanties met aandacht voor gezondheid en voorziet vorming voor haar vrijwilligerskader, verweven met een organisatiestructuur voor en door vrijwilligers. Dit alles gebeurt vanuit een pedagogisch project dat te vatten is in de volgende vijf krachlijnen. Zowel vakantiegangers als vrijwilligers in de vakantie-, vormings- en jaarwerking worden uitgedaagd deze vijf krachtlijnen mee na te streven en uit te dragen. In groep samen ben je nooit alleen Voor Kazou heeft spelen, leven, werken in groep een meerwaarde, een positieve invloed op iedereen die er deel van uitmaakt. Als groep zijn we voortdurend in beweging. Hierbij kiezen we bewust voor inspraak en participatie. We streven naar een betrokkenheid op maat waarbij kinderen en jongeren elk hun steentje bijdragen tot de groep. Er is ruimte voor ieders mening, voor voldoende persoonlijke vrijheid, voor het maken van eigen keuzes We staan open voor alle jongeren en willen dat iedereen zich in de groep goed in zijn vel voelt. Hierbij gaan we uit van de eigenheid van iedereen en aanvaarden we ieders sterktes en zwaktes. Samenzijn betekent een verrijking voor de hele organisatie. 10

11 Groei kansen geven, krijgen en nemen Kazou is een plaats waar jongeren gesteund worden in de stappen die ze ondernemen om zich verder te ontwikkelen, waar de nadruk ligt op het zelf doen, het ondervinden en het uitwisselen. We zijn ervan overtuigd dat je optimaal groeit door deel uit te maken van een groep waarin je je goed voelt. Met vallen en opstaan, laat je jezelf en anderen toe met het hoofd tegen de muur te lopen om de kans te krijgen verder te groeien. We werken aan een beweging waarin jongeren diverse engagementen en tal van verantwoordelijkheden kunnen opnemen. We gaan samen op zoek naar de juiste plek voor iedereen. Respect in vertrouwen samenleven We hebben respect voor alles en iedereen; voor de bomen in het bos, voor de bal waarmee we spelen, voor de spaghetti op ons bord, voor alle mensen die we tegenkomen op ons pad Zowel binnen Kazou als daarbuiten leggen we een basishouding aan de dag van openheid, vertrouwen en eerlijkheid. We streven naar gelijkwaardigheid, ongeacht wie je bent of wat je doet. We redeneren steeds in het belang van de deelnemers, want zij staan op onze initiatieven centraal. Begeleiden, zowel van monitoren als van vakantiegangers, is kinderen en jongeren onvoorwaardelijk accepteren zoals ze zijn, respectvol met hen omgaan en ervan overtuigd zijn dat elk kind of elke jongere van goede wil is. Zo willen we aandacht hebben voor iedereen, een voorbeeld zijn, aanmoedigen, luisteren, enthousiasmeren en onszelf geven voor anderen. Kinderen en jongeren die met Kazou op vakantie gaan, worden uitgedaagd om zorgzaam met elkaar om te gaan. Samen spelen doet samen leven. Zinspelend er zin in hebben, er zin aan geven We vliegen erin! Met een grote dosis optimisme en steeds vertrekkend vanuit een positieve ingesteldheid, maken en beleven we vakanties op een creatieve en geanimeerde manier. Hierbij zoeken we een samenspel van uitdaging en eenvoud. Het is samen plezier maken, genieten en ontspannen. Daarnaast zoeken we naar dat ietsje meer. We willen een meerwaarde bieden vanuit de christelijke inspiratie. Op onze initiatieven maken we bewust tijd voor zingeving op een frisse, creatieve en leuke manier. Het beleven, het ervaren en de verbondenheid staat centraal. Vanuit de christelijke inspiratie hebben we respect voor andere geloofsovertuigingen en vormen van zingeving. Zin geven kan op zeer specifieke momenten en kan ook heel spontaan. Ravotten en plots stil vallen, genieten van de natuur, een schouderklopje, een knipoog, een troostend woord Maar ook samen je grenzen verleggen, aandacht hebben voor gezondheid, eerlijk spelen, kunnen relativeren, aandacht hebben voor iedereen Solidariteit er zijn voor elkaar Spelenderwijs zet Kazou jongeren aan om mee te investeren in de andere, een uitdaging te vinden om als groep verder te gaan, voor elkaar in de bres te springen, ieders inbreng te waarderen, te leren omgaan met diversiteit om zo mee te werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt. Solidariteit betekent er zijn voor elkaar. We slaan de handen in elkaar om een vakantie mogelijk te maken voor iedereen. Zo werken we drempels weg waardoor we jongeren, ook zij die het moeilijk hebben, een gezonde en actieve tijd doen beleven binnen Kazou. Kazou wil geen eiland zijn. Met open vizier kijken we samen naar de uitdagingen die de wereld nog in petto heeft. We treden actief naar buiten en maken deel uit van de ruimere samenleving. 11

12 AGENDA COMMISSIE maandelijks NATIONALE RAAD Algemene Vergadering minimum 4x/jaar KADEE 4x/jaar RAAD VAN BESTUUR minimaal 4x/jaar PROJECT GROEP PROJECT GROEP VASTE PROJECTGROEPEN: JOMBA-INCLUSIE VORMING 12

13 De Nationale Raad is de spil van onze bestuurswerking. Het is het orgaan waar verbonden elkaar ontmoeten, waar het beleid van Kazou vzw wordt gemaakt en de totale werking vorm gegeven wordt. Heeft beslissingsbevoegdheid over de pedagogische thema s Geeft opdrachten aan de Kadeegroep en projectgroepen in functie van het beleid Komt tweemaal samen als Algemene Vergadering met de bevoegdheden zoals bepaald in de statuten (o.a. goedkeuring begroting en afrekening) Bekrachtigt de samenstelling van de Kadee Bekrachtigt de samenstelling van de Agenda Commissie Maximum twee vrijwilligers per verbond Waarbij elk verbond aan het begin van het jaar zelf beslist of het één of twee zetels opneemt, en met inachtneming van volgende afspraken: Het aantal stemmen wordt toegekend op basis van het aantal opgenomen zetels bij het «begin van het jaar» Onder begin van het jaar verstaan we de eerste Algemene Vergadering van het jaar Eén vrijwilliger voor de kerngroep JOMBA West Vlaanderen (één vrijwilliger) Voorzitter en ondervoorzitter van de Nationale Raad (= vrijwilligers) Voorzitter en ondervoorzitter van de Kadee (= vrijwilligers) Het diensthoofd van elk verbond Eén directielid per provincie Algemeen secretaris Kazou Afgevaardigd beheerder Kazou Nationaal secretaris LCM (= Landsbond Christelijke Mutualiteit) Voorzitter LCM Schatbewaarder LCM Diensthoofd vakantiewerking (zonder stemrecht) Stafmedewerkers nationaal secretariaat Kazou (zonder stemrecht) De Nationale Raad wordt minimaal vier maal per jaar samengeroepen door de voorzitters van de Nationale Raad of door minstens twee bestuurders. 13

14 Toezicht op de gehele financiële werking van de vzw Begroting voorbereiden Financiële vertaling geven van vragen en beslissingen van de Nationale Raad Zes vrijwilligers afgevaardigd door de Nationale Raad. De Nationale Raad kiest uit haar leden een Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van stemmen. Voorzitter en ondervoorzitter van de Nationale Raad Voorzitter en ondervoorzitter van de Kadee Algemeen secretaris Kazou Nationaal secretaris LCM Afgevaardigd beheerder Kazou Eén diensthoofd Kazou per provinciegroep Eén directielid per provincie Schatbewaarder LCM Stafmedewerker bestuurswerking Kazou (zonder stemrecht) Diensthoofd vakantiewerking Er wordt gestreefd naar een aantal van tien vrijwilligers in de Raad van bestuur waaronder de voorzitter en ondervoorzitter. De Raad van Bestuur komt minstens vier keer per jaar samen. 14

15 De Kadee is een dynamische denktank die zich buigt over allerhande projecten binnen Kazou. In het begin van het werkjaar wordt een denkdag georganiseerd waarop de noden van de organisatie worden vastgelegd. Die noden worden vervolgens met behulp van projectfiches vertaald in losse projectgroepen en -doelstellingen. Aan elke projectgroep worden trekkers en medewerkers toegevoegd. Projectgroepen zijn geen vertegenwoordigingsvergaderingen, vrijwilligers zitten hier met de «nationale pet». Het wordt wel op prijs gesteld dat zo veel mogelijk verbonden aan een of meerdere projectgroepen deelnemen. Na bekrachtiging door de Nationale Raad kunnen de projectgroepen tijdens onafhankelijke vergaderingen van start gaan met de vooropgestelde taken. De Kadee volgen alle projectgroepen op en sturen bij waar nodig. Aansturen van verschillende projecten Coaching van vrijwilligers die projecten willen uitwerken Feedback geven aan de projectgroepen Overzicht bewaken van de lopende projecten Communicatie naar de verbonden Bewaken van doelstellingen die opgenomen werden in de beleidsnota Aanspreekpunt voor vrijwilligers en beleidsgroepen Vrijwilligers De Kadee komen minimaal vier keer per jaar samen. Ter ondersteuning van het nationale beleid werden enkele vaste projectgroepen opgericht met een bepaalde afgelijnde opdracht. Naargelang de specifieke inhoud van de opdracht, komt de projectgroep voor lange of minder lange tijd bijeen. De projectgroepen kunnen worden opgedoekt en opnieuw opgericht indien er een specifieke vraag is. Ze staan open voor geïnteresseerde vrijwilligers en beroepskrachten. Momenteel zijn volgende vaste projectgroepen actief. Opdrachten Nadenken over de weg dat het JOMBA-aanbod moet inslaan Impulsen geven rond inclusie Zorgen voor ondersteuning in het uitwerken van de doelgroepspecifieke aanpak 15

16 Samenstelling Alle geïnteresseerde vrijwilligers en beroepskrachten uit alle verbonden samen met een nationale stafmedewerker. Opdrachten Het opvolgen van het vormingsplan voor Kazou Het opsporen van vormingsnoden Het opzetten van bijscholing vorming voor instructeurs Algemeen advies in verband met vormingsitems op de Nationale Raad en de Raad van Bestuur Samenstelling Alle geïnteresseerde vrijwilligers en beroepskrachten uit alle verbonden samen met een nationale stafmedewerker. Opdrachten Praktische voorbereidingen van nationale cursussen Pedagogische lijn bewaken over de verschillende nationale cursussen Samenstelling Cursusverantwoordelijken van nationale cursussen en de stafmedewerker van Kazou verantwoordelijk voor vorming. Het begeleidingsteam komt tweemaandelijks samen. 16

17 Terwijl de Nationale Raad (NR) de motor is van de organisatie is de Agenda Commissie (AC) de brandstof. De Agenda Commissie bepaalt de agenda van de twee belangrijkste bestuursorganen: de Nationale Raad en de Pedagogische Commissie. Agenda vastleggen van de Nationale Raad en de Kadee Opvolgen van de beleidsnota Praktisch-organisatorische ondersteuning van de bestuurswerking Opvolgen van de toetsing in de verschillende ziekenfondsen en wisselwerking met nationale beleidsorganen Linken van alle spelers op het veld Voorzitter en ondervoorzitter van de Nationale Raad (vrijwilligers) Voorzitter en ondervoorzitter van de Kadee (vrijwilligers) Algemeen secretaris Kazou Stafmedewerker bestuurswerking Kazou Afgevaardigd beheerder Kazou Nationaal secretaris LCM Diensthoofd vakantiewerking De Agenda Commissie komt maandelijks samen. 17

18 18

19 Denktank Impuls Om de werking van Kazou organisatorisch te laten verlopen is de organisatie opgesplitst in elf deelorganisaties volgens geografische ligging, Kazou Brugge is daar één van. In onderstaand schema kan je zien hoe de structuur van Kazou Brugge is opgebouwd. LUIK I DE VAKANTIE DIENST KAZOU BRUGGE LUIK II DE JAAR- WERKING LUIK III VAKANTIES BELEIDSGROEPEN Dagelijks Bestuur (DB) Verbondsraad Voorzittersoverleg WERKGROEPEN Dans Thema Materiaal Koek-it Post-It Axion VORMINGSINIATIEVEN Basiscursus VV/VL-weekend Instapweekend ADO-avond Vormingsdag Vakantiegerichte Vorming Fietsvorming Mix-It en Mix-It Kook 19

20 Achter de 800 actieve Brugse vrijwilligers staat een enthousiast en gemotiveerd beroepskader, we spreken van de vakantiedienst. De dienst doet in de eerste plaats aan eerstelijns jeugdwerk. Ze werkt rechtstreeks met de doelgroep van vrijwilligers en vakantiegangers. Jongeren, met verschillende achtergronden en ervaringen, ontmoeten elkaar onmiddellijk op dit subniveau. Vaak kennen zij elkaar niet. Voor beroepskrachten op de vakantiedienst is dan ook een grote rol weggelegd in het coachen en begeleiden van vrijwilligers, iets waar heel wat energie in kruipt. Te meer omdat we met Kazou, nog meer dan in het verleden, een persoonlijke aanpak hoog in het vaandel dragen. Daarnaast vraagt het realiseren van ons vakantieaanbod van ongeveer 80 initiatieven per jaar, om professionele ondersteuning die vooral praktisch-organisatorisch van aard is. Het takenpakket van de beroepskrachten is dan ook zeer verscheiden. Het gaat hier om het motiveren van vrijwilligers, ouders en deelnemers te woord staan, de verbondelijke bestuurswerking ondersteunen, vrijwilligers aantrekken voor een groter engagement, opzetten van en inhoud geven aan relevante vorming, inschrijvingen bolwerken, vakantieplanning opmaken, enzovoort. De vakantiedienst werkt intensief samen met het nationaal secretariaat. Naast haar traditionele tweedelijnsopdracht, meer bepaald de ondersteuning van pedagogische projecten rond onder andere vorming en inclusie, heeft het nationaal secretariaat ook een eerstelijns opdracht te vervullen, bijvoorbeeld het uitwerken van geprofileerde vakanties, de organisatie van een nationale vergadering voor vakantieverantwoordelijken, skiweekends, showbizzvorming, enzovoort. De vakantiedienst bestaat uit beroepskrachten die de werking opvolgen en begeleiden. De dienst valt onder de Welzijnsdienst van de Christelijke Mutualiteit in Brugge en is samengesteld uit vijf personen: Diensthoofd Twee educatieve medewerkers Twee administratieve medewerkers Hieronder kan je een overzicht vinden van de taakverdeling tussen het diensthoofd en de educatieve en administratieve medewerkers. Bij vragen rond een specifiek onderwerp kan je op de contactfiche (bijlage 1) opzoeken wie je best waarvoor kan aanspreken. Diensthoofd (1 FTE) Takenpakket: Coördinatie vakantiedienst Opvolgen en coördineren van de vakanties voor 17/18-jarigen Opvolgen en coördineren van de wintervakanties Financiële opvolging initiatieven (vakanties Educatief medewerk(st)er (A) (1 FTE) Takenpakket: Opvolgen en coördineren van de vakanties voor 7/8-jarigen, 13/14-jarigen, 15/16- jarigen Opvolgen en coördineren van vormingsinitatieven: Mix-it 20

21 / vormingen en andere initiatieven) Opvolgen en actief bijwonen van de bestuursvergaderingen binnen Kazou (Verbondsraad / Dagelijks Bestuur) Planning vakanties Opmaak vervoersplanning Administratieve opvolging Werkoverleg organiseren Conflictbehandeling Opvolgen interverbondelijke overlegorganen (Diensthoofdenvergadering & Provinciaal overleg) Raad van Bestuur vzw Kazou Nationale raad vzw Kazou Stuurgroep communicatie vzw Kazou Educatief Medewerk(st)er (B) (1 FTE) Takenpakket: Opvolgen en coördineren van de vakanties voor 9/10-jarigen, 11/12-jarigen Rekrutering en opvolging kandidaatstelling kookploegen Opvolgen en coördineren van vormingsinitiatieven: Basiscursus Grote vormingsdag Maandelijkse nieuwsbrief Reezumee Subsidieaanvragen Stad Brugge (voor Kazou Brugge & vrijwilligers) Opvolgen en coördineren aanduiding monitoren Begeleiden, ondersteunen en coördineren van werkgroepen: Thema Post-it Materiaal VV-weekend Instapweekend Ado-vormingsdag Impuls Opvolgen en coördineren aanduiding vakantieverantwoordelijken Begeleiden, ondersteunen en coördineren van werkgroepen: axion Dans Denktank Adokader vzw Kazou Administratief medewerk(st)er (A) (1 FTE) Takenpakket: Telefonie en ontvangst klanten Administratieve ondersteuning diensthoofd Eindverantwoordelijke klassement Opvolgen en coördineren van inschrijvingen voor de winter- en zomervakanties Opvolgen en coördineren van de betalingen Verwerken evaluatiekaarten Bijhouden deelnemersaantallen over de jaren heen en vergelijken Opvolgen verzekeringsdossiers Onderhouden van de bestanden in de computer Medische fiches controleren en doorgeven aan centra en/of vakantieverantwoordelijke Administratief medewerk(st)er (B) (0.3 FTE) Takenpakket: Controle van facturen en onkostenstaten Kosten toewijzen aan het juiste initiatief Adressenbestand aanmaken en opvolgen (oud-monitoren, monitoren...) Ondersteuning administratieve collega Telefonie en ontvangst klanten 21

Blauwdruk werking Kazou Midden- Vlaanderen Land van Aalst Versie Goedgekeurd op 12/05/2015 Algemene structuur

Blauwdruk werking Kazou Midden- Vlaanderen Land van Aalst Versie Goedgekeurd op 12/05/2015 Algemene structuur Algemene structuur De verschillende organen van Kazou Aalst 1. Beleidsorganen A. Gesloten beleidsgroep - Kazou Land van Aalst Beleidsgroep (KLAB) Functie - Opvolging (dagelijkse) werking Kazou Aalst; zowel

Nadere informatie

Kazou Midden-Vlaanderen regio Land van Aalst

Kazou Midden-Vlaanderen regio Land van Aalst Blauwdruk werking Kazou Midden-Vlaanderen Land van Aalst 1 Kazou Midden-Vlaanderen regio Land van Aalst Versie 1.0 - Goedgekeurd op 28/08/2012 Versie 2.0 - Goedgekeurd op 20/12/2014 Algemene structuur

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. BENAMING Onder de benaming Ouderraad van de Vrije Basisschool De Knipoog te O.L.V.-Olen wordt de ouderraad als officieel participatieorgaan opgericht. 2. ZETEL De zetel van de

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onze school Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be VISIE OUDERBETROKKENHEID

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? INHOUD Wil je je inschrijven bij het VAPH? In deze brochure lees je hoe het multidisciplinair team (MDT) je hiermee kan helpen. De VAPH-experten

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Blauwdruk Jaarplan Speelplein Holsbeek

Blauwdruk Jaarplan Speelplein Holsbeek Blauwdruk Jaarplan Speelplein Holsbeek VISIETEKST SPEELPLEIN HOLSBEEK Het speelplein van Holsbeek is in de eerste plaats jeugdwerk. Dit is wat we daarmee bedoelen: 1. De kinderen Prioriteit zijn de kinderen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

Pagodianen Raad. December

Pagodianen Raad. December Pagodianen Raad December Doelstellingen (statutair) Het doel van ons jeugdhuis is, jongeren een ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en zich te ontspannen. Via het vormen van netwerken, waarin groepswerk

Nadere informatie

VV Vademecum. - Alles wat je als VV moet weten.

VV Vademecum. - Alles wat je als VV moet weten. VV Vademecum - Alles wat je als VV moet weten. Inhoudstafel Niet alleen op vakantie 4 Permanentie Een evaluatiegesprek 40 2 Hoi allerbeste VV! Als je deze bundel aan het lezen bent, wil dat zeggen dat

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action Het programma Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Commissie. Dit programma loopt van 2014 tot 2020. Door te investeren in onderwijs,

Nadere informatie

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder: Provincieraad:

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Inhoudstafel 1. Benaming p. 2 2. Zetel p.2 3. Doelstelling p.2-3 4. Samenstelling van de ouderraad p.3 5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

nieuwe in het bestaande beter anders organiseren

nieuwe in het bestaande beter anders organiseren Flexivol receptie Wat is Flexivol Acroniem uit onderzoek van Katharine Gaskin, Schotse onderzoekster Vanishing volunteers: Are young people losing interest in volunteering?, Institute for Volunteering

Nadere informatie

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Educatief medewerker Sociale zaken Buitenschoolse kinderopvang Ravot

Nadere informatie

OUDERWERKING Het Palet

OUDERWERKING Het Palet OUDERWERKING Het Palet Missie wij staan voor een goede relatie met directie, leerkrachten, kinderen en alle ouders van de school; wij staan voor respect naar alle partners; wij staan voor het multicultureel

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Brug-IT vzw

Huishoudelijk reglement Brug-IT vzw Huishoudelijk reglement Brug-IT vzw Voorliggend huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de VZW Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de algemene vergadering worden aangebracht

Nadere informatie

Vak 1: AANVRAAG DOOR EEN SOCIO-CULTURELE VERENIGING OF ORGANISATIE

Vak 1: AANVRAAG DOOR EEN SOCIO-CULTURELE VERENIGING OF ORGANISATIE AANVRAAG LIDMAATSCHAP VOOR DE CULTUURRAAD TIENEN Deze aanvraag betreft een socio-culturele vereniging of organisatie die werkt met vrijwilligers of professionele beroepskrachten: vul vak 1 tot en met 7

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Beste speelpleinwerking, De regelgeving geattesteerde zegt je waarschijnlijk niet veel. En toch kom je er als speelpleiner en of VDS er heel vaak mee in contact. Kijk eens in je portefeuille: Misschien

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Vrijwilligersvergoedingen Januari 2016

Vrijwilligersvergoedingen Januari 2016 Vrijwilligersvergoedingen Januari 2016 1. Waarom word je vergoed? Vrijwilligerswerk binnen Koning Kevin wordt enorm gewaardeerd en wij proberen dit op verschillende manieren te doen: schouderklopjes, een

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN Statuten ngo-federatie VZW Goedgekeurd te Brussel op 22 september 1992. Gepubliceerd in B.S. van 18 februari 1993 (identificatienummer 2050/93). Gewijzigd op de AV van 16 september 1999, 29 maart 2001,

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

BIJ VRIJWILLIGER VDS VLAAMS-BRABANT?

BIJ VRIJWILLIGER VDS VLAAMS-BRABANT? BIJ VRIJWILLIGER VDS VLAAMS-BRABANT? hoi speelbeest! VOORWOORD De vrijwilligersploeg van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Vlaams-Brabant bestaat uit een bende enthousiastelingen met maar 1 missie: het

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie