2.2.1 Algemeen Takenpakket Mailboxen Kazou Brugge Online Budgetten... 24

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24"

Transcriptie

1

2 2.2.1 Algemeen Takenpakket Mailboxen Kazou Brugge Online Budgetten Beleid en Beleidsgroepen Werkgroepen Vorming Vakantieaanbod Inschrijving Deelnemers Vakantieploeg Begeleidingsnorm Vakantiekeuzes en Vakantieaanduiding Opvolging en Begeleiding

3 Deze map werd opgesteld om een duidelijk en transparant overzicht te geven van het beleid en de afspraken binnen Kazou Brugge. Het is een handige informatieve tool om medewerkers bij te staan doorheen hun Kazou-carrière. Ben je nieuw in de organisatie en wil je alles te weten komen over het reilen en zeilen binnen Kazou Brugge? Of ben je een ervaren vakantieverantwoordelijke die nog iets specifieks moet opzoeken? Maakt niet uit, deze map geldt als de referentie voor al jouw Kazou-vragen. In deel 1 van de beleidsmap wordt stilgestaan bij Kazou Nationaal, het overkoepelende orgaan van de organisatie. Achtereenvolgens worden de visie, de geschiedenis en de nationale werking omschreven. Deel 2 zoomt in op de werking van Kazou Brugge. Zowel de globale structuur, de verschillende organen als het beleid worden grondig toegelicht. Voor meer uitleg over de praktische kant van het vakantiegebeuren kan je terecht in deel 3. De voorbereiding van de vakantie, het materiaal, het busvervoer, de vakantieadministratie noem maar op, het wordt allemaal besproken. Daarnaast staan we ook stil bij enkele belangrijke afspraken rond alcohol, drugs, medicatie, tabak, multimedia en vrij begeleid skiën. In deel 4 vind je een beschrijving van een doorsnee Kazou-werkjaar terug. Tenslotte vind je op het einde van de beleidsmap nog enkele handige bijlagen: een contactlijst en een resem specifieke Kazou-nota s. Heb je na het doornemen van de beleidsmap nog een onopgeloste vraag? Aarzel dan niet om de vakantiedienst te contacteren, via of telefonisch. 3

4 4

5 De Christelijke Mutualiteit (CM) is met 4,5 miljoen leden het grootste ziekenfonds van het land. Haar werking is gebaseerd op waarden zoals solidariteit, respect voor de persoon en aandacht voor iedereen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. CM betaalt niet alleen medische kosten terug, het is ook een sociale beweging die haar leden een uitgebreid en eigentijds pakket diensten en voordelen aanbiedt. CM vindt het als dynamische beweging belangrijk om de kaart van het vrijwilligerswerk te blijven trekken. In verschillende aanverwante organisaties zijn duizenden vrijwilligers aan de slag. Kazou is daar één van. Kazou is de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit en is een landelijk erkende jeugdorganisatie, gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. We staan bekend om een ruim aanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle vakanties voor jongeren van 7 tot 18 jaar. Elk jaar genieten ruim kinderen en jongeren in zowel binnen - als buitenland van een deugddoende Kazou-vakantie. Op onze 200- tal vakantiebestemmingen waar er de klok rond animatie wordt voorzien leiden 8000 goed gevormde vrijwilligers alles in goede banen. Samen maken we van onze vakanties een succesverhaal, een verhaal dat draait rond drie grote pijlers, de drie V s. Vrijwilligersbeleid Kazou vzw staat of valt met gemotiveerde vrijwilligers. Daarom biedt Kazou jonge mensen een plaats aan waar zij zich kunnen ontplooien, verantwoordelijkheden kunnen opnemen en au sérieux worden genomen. Met vakanties als uitgangspunt kiezen we ervoor om jongeren een prominente plaats te geven in de organisatie. Door hen inspraak in het beleid te geven, mee te laten nadenken over de koers die we willen varen en actief te betrekken in de uitwerking en uitvoering van ons pedagogisch project, zijn we ervan overtuigd dat Kazou een meerwaarde biedt in de ontwikkeling en ontplooiing van heel wat jongeren. Elke jongere kan bij Kazou een engagement op maat aangaan, dat bovendien perfect combineerbaar kan zijn met andere engagementen in de vrijetijdssfeer. Vorming & Coaching Vorming is een tweede belangrijke pijler van onze werking en zorgt ervoor dat we kwaliteitsvolle vakanties kunnen aanbieden. Naast de begeleiding van vakanties is vorming het middel bij uitstek om jongeren zichzelf te laten ontdekken in een informele sfeer. Kazou bouwt al jaren aan een sterk vormingsaanbod en blijft dit bestendigen. Het samen opbouwend cursus geven is de rode draad in de aanpak van het hele vormingsgebeuren. Daarnaast vinden we ook coaching heel belangrijk. Kazou begeleidt en helpt jonge mensen in het maken van keuzes. We gaan uit van de groeimogelijkheden van elke jongere. Kazou engageert zich om jongeren te stimuleren om zichzelf te ontplooien door onder andere verschillende engagementen op te nemen. Daarbij zien we individuele coaching als een manier om de kwaliteit van de begeleiding tijdens onze vakanties te waarborgen. In heel wat luiken van de Kazou-werking benoemen we waar jongeren goed in zijn, waarin ze nog kunnen groeien, wat uitdagingen zijn voor de toekomst. Denk hierbij aan feedback op cursus of de verschillende begeleidingsgesprekken tijdens en na de vakantie. Aan de hand van een reeks competenties kan op een 5

6 positieve manier gereflecteerd worden (zonder daarbij te vervallen in het louter overlopen van een checklist). In het gesprek tussen de vrijwilligers en de coach (vrijwilligers of beroepskrachten) wordt uitgegaan van wat de vrijwilligers in hun mars hebben en niet enkel van wat Kazou vraagt van een aantal engagementen. De coach (er)kent de competenties van de mensen die hij/zij coacht. Samen met de coach zoekt de coachee naar de meest geschikte plaats binnen de organisatie. Vakanties Kazou biedt een meerwaarde aan het concept van een groepsvakantie. Waar we op vakantie gaan en wat we daar doen, is belangrijk, maar minstens even belangrijk, zo niet het belangrijkste is de manier waarop we op vakantie gaan. Kazou verlegt grenzen van jongeren en staat voor: uitdaging, vriendengroep, ontdekking, solidariteit en toegankelijkheid. Wie met Kazou op vakantie gaat, vertrekt vaak alleen en komt met een hele hoop vrienden terug thuis. We zien hierin het bewijs dat op onze vakanties waarden als respect, solidariteit en kansen centraal staan. De juiste vakantiemaat voor iedereen Ook kinderen met een beperking of ziekte zijn bij ons aan het goede adres. We voorzien een doelgroepspecifiek aanbod voor kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar. In de JOMBA-werking worden jongeren met bijzondere aandacht door vrijwilligers in de watten gelegd. Kazou trekt daarnaast ook resoluut de lijn van inclusie. Iedereen, ongeacht sociale achtergrond, huidskleur, mogelijkheden of beperkingen, is welkom bij ons. Inclusie laat alle jongeren toe om een vakantie te kiezen die hen het beste ligt. Elke vraag is bespreekbaar. Als de vakantiedienst een inclusievraag krijgt, wordt samen met ouders en deelnemer gezocht naar een geschikte oplossing. Indien de vakantieverantwoordelijke en moniploeg op dat moment al bekend zijn, worden zij hier uiteraard ook bij betrokken. Een goede informatie-uitwisseling, een risicoanalyse en eventuele extra vorming voor de monitoren zijn enkele van de stappen naar de aanloop van de vakantie toe. Een pasklaar antwoord hebben we niet, maar wel de bereidwilligheid om er samen een fantastische vakantie van te maken. Kinderen en jongeren staan bij ons namelijk centraal. Voor elke jongere de juiste vakantiemaat, daar gaat het om. 6

7 Al meer dan een halve eeuw organiseren we groepsvakanties in binnen- en buitenland. Hoewel het voor vele CM-leden al jarenlang een evidentie is hun kinderen te laten genieten van een CM- vakantie, bereiken we vandaag ook vele anderen. In 1947 trok de zoon van de dokter voor het eerst samen met de zoon van de mijnwerker op tocht. Jongeren van over het hele Vlaamse land verkenden nieuwe vakantiebestemmingen en dit onder toeziend oog van enthousiaste begeleiders. Drie generaties vonden reeds hun weg in het vakantieaanbod van de Christelijke Mutualiteit, die de zorg van deze dienst 65 jaar geleden toevertrouwde aan Preventieve Luchtkuren en vanaf 1971 aan Jeugd & Gezondheid. Aan de wieg van de ontwikkeling van vakantiemogelijkheden in het binnenland en Zwitserland stonden twee enthousiaste en gedreven heren: Jules Deprins en Jan Van Roy. Kinderen van leden van de mutualiteit werd de mogelijkheid geboden een luchtkuur aan zee of op d n buiten te beleven. Centraal in de uitbouw van vakanties stond de zoektocht naar een juiste invulling van het christelijke aspect, de impact van een luchtkuur op het leven van een kind en het al dan niet propaganda-effect van de Preventieve Luchtkuren voor de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. Naast de beleving door kinderen werd vorming voor animators een belangrijk aspect van de verdere ontwikkeling van de dienst Preventieve Luchtkuren. Tussen 1955 en 1968 werd het vormingsaanbod verder uitgebreid. De invoering van de nationale hogere leiderscursussen zorgde voor de definitieve doorbraak van een eigen methodiek, die haar neerslag vond in de handboeken van Jan Van Roy. Adolescenten, kinderen van mijnwerkers en gastarbeiders veroverden hun plaats in het vakantieaanbod. De werking van de Preventieve Luchtkuren bleef niet gevrijwaard van de invloed van mei Vrijwilligers eisten in 1970 meer inspraak en vroegen ruimte om te experimenteren. De oprichting van de vzw Jeugd en Gezondheid kwam hen daarin tegemoet. Vanaf dat moment was er sprake van de dienst Jeugd en Gezondheid en de vzw Jeugd en Gezondheid. Diepgaande pedagogische discussies leidden tot de ontwikkeling van de Fundamentele Opties, de inhoudelijke «grondwet» van Jeugd & Gezondheid. In de jaren 80 zochten vrijwilligers en vrijgestelden naar een evenwicht tussen de nationale en regionale werking. Zij werden zich meer bewust van een bewegingsgevoel en besteedden aandacht aan de ontwikkeling van een jaarwerking, een themagericht aanbod en de verruimde jongerenwerking. De vakantiemogelijkheden groeiden sterk, vooral voor de adolescenten. Gemengde vakanties, die al sinds de jaren 70 experimenteel georganiseerd werden, verdrongen stilaan de niet-gemengde perioden. Initiatieven als JOMBA, JOngeren Met Bijzondere Aandacht, genoten meer en meer belangstelling. In 1989 werden de bevoegdheden van dienst en vzw opgesplitst. De vzw Jeugd en Gezondheid beperkte zich tot de gezondheidsopvoeding, mutualistische vorming, kadervorming en het JOMBA-aanbod. De dienst behartigde het overige vakantieaanbod. In de periode vanaf 1990 koos de beweging voor een prioritaire versterking van kadervorming. Werkgroepen allerhande gaven gestalte aan visieteksten, die de werking inhoudelijk moesten ondersteunen en uniformiseren. Daarbij ging Jeugd en Gezondheid maatschappelijke thema s zoals drugs en multicultureel samenleven niet uit de weg. Trouw aan de Fundamentele Opties sloeg Jeugd en Gezondheid resoluut de weg in van een doorleefde solidariteit, gebaseerd op christelijke waarden. Eind jaren 90 zette zich de evolutie in om vrijwilligers meer en meer te betrekken op 7

8 beleidsniveau, zowel verbondelijk als nationaal. De laatste vijftien jaar evolueerden de vakanties grondig. Niet alleen werd er in het binnenland meer gekozen voor kleinschaligere vakanties (en bijgevolg een grotere variëteit aan locaties), maar ook in het buitenland vond Jeugd en Gezondheid steeds meer haar weg. Ook het aanbod voor verschillende leeftijden en de vakantieconcepten evolueerden. De traditionele speelvakantie moest plaats ruimen voor themavakanties. We gingen naarstig op zoek naar nieuwe bestemmingen. De nationaal georganiseerde vormingen werden in 2000 grondig doorgelicht door deelnemers en instructeurs en er werd beslist om een andere koers te varen. Inhoudelijk werd ingespeeld op maatschappelijke tendensen (omgaan met jongeren met gedragsproblemen, het mondiger worden van de deelnemers, de grotere vraag naar inspraak, omgaan met de vraag naar kicks, de vraag naar vernieuwende activiteiten ) en veranderingen binnen onze werking (groter aanbod vakantieformules in zelfkook, nieuwe vakantieformules, toenemend aanbod JOMBAdoelgroepen ). Op het vlak van begeleiding stelden we sindsdien de cursist meer centraal en probeerden we vorming aan te bieden op basis van zijn of haar concrete vragen en verwachtingen, hetgeen aan de basis lag van het Samen Opbouwend Cursus geven van de laatste jaren. De aandacht voor kinderen en jongeren met een handicap groeide, zowel door de verdere uitbouw van het JOMBA-aanbod als met de keuze voor inclusie (2003), waarbij kinderen en jongeren met een handicap moeten kunnen kiezen voor welke vakantie ze willen inschrijven. De 21 ste eeuw deed Jeugd en Gezondheid zich verdiepen in de mogelijkheden van allerhande multimedia. Een nationaal gecoördineerde campagne en de uitbouw van verschillende websites worden ook vandaag nog steeds verder uitgebouwd en verfijnd. Een belangrijke stap in het verder evolueren naar een jongerenorganisatie voor en door jongeren werd op 1 januari 2004 gezet met het opheffen van het onderscheid tussen de dienst Jeugd en Gezondheid en de vzw. Dit was een bewuste keuze met het oog op een sterker en homogener pedagogisch beleid. De uitbouw van een nationale bestuurswerking met een vertegenwoordiging van alle verbonden bracht Jeugd en Gezondheid nog dichter bij de vrijwilligers. Vandaag presenteert de jeugddienst van de CM zich als Kazou vzw. Een nieuwe naam sinds 2006 die kinderen en jongeren uitnodigt om mee te doen en die staat voor een organisatie waar iedereen mag meedoen. Het muziekinstrument met dezelfde naam vertegenwoordigt deze filosofie. 8

9 MIDDEN- VLAANDEREN WAAS EN DENDER Kazou Nationaal ALGEMEEN VAKANTIE AANBOD OOSTENDE ZUID - WEST VLAANDEREN JOMBA AANBOD BRUGGE JOMBA WEST- VLAANDEREN ROESELARE - TIELT JOMBA OOST- VLAANDEREN EIGEN JOMBA WERKING Om de werking van Kazou organisatorisch te laten verlopen bestaat Kazou naast een nationaal overkoepelend orgaan uit deelorganisaties volgens geografische ligging, we spreken van verbonden. Wat betreft het aantal dienen we een onderscheid te maken tussen het algemeen vakantieaanbod en het JOMBA-aanbod. In principe zijn er elf verbonden. Vijf van deze verbonden hebben een eigen JOMBA-werking. Voor West- en Oost-Vlaanderen is de JOMBA-werking gegroepeerd. In de bovenstaande figuur vind je een overzicht. 9

10 «Kazou streeft een kwalitatief hoogstaand jeugdbeleid na voor kinderen en jongeren tussen 6 en 30 jaar. Zij bevordert via sociale, culturele en sportieve activiteiten de gezonde ontplooiing van kinderen en jongeren. Kazou heeft als jeugddienst van CM een sociale rol. We maken vakanties, vorming, het thema gezondheid en het systeem van sociale zekerheid toegankelijk voor een zo groot mogelijke groep kinderen en jongeren.» Bij alles wat we doen, nemen we het «Verdrag inzake de Rechten van het Kind» die we met Kazou mee ondertekenden in acht. De artikels die in het Verdrag worden opgesomd bepalen voor een groot deel hoe we met kinderen omgaan. Door het ondertekenen van het Verdrag verbinden we er ons toe om ook volgens deze principes te handelen. De vier basisideeën die centraal staan zijn: Alle kinderen zijn gelijk; Alles in het belang van het kind; Recht op zorg, liefde en bescherming; Recht op een eigen mening. Kazou heeft als dynamische en jeugdige organisatie een uitgebreide opdracht. Zij verzorgt een aantrekkelijk aanbod van actieve vakanties met aandacht voor gezondheid en voorziet vorming voor haar vrijwilligerskader, verweven met een organisatiestructuur voor en door vrijwilligers. Dit alles gebeurt vanuit een pedagogisch project dat te vatten is in de volgende vijf krachlijnen. Zowel vakantiegangers als vrijwilligers in de vakantie-, vormings- en jaarwerking worden uitgedaagd deze vijf krachtlijnen mee na te streven en uit te dragen. In groep samen ben je nooit alleen Voor Kazou heeft spelen, leven, werken in groep een meerwaarde, een positieve invloed op iedereen die er deel van uitmaakt. Als groep zijn we voortdurend in beweging. Hierbij kiezen we bewust voor inspraak en participatie. We streven naar een betrokkenheid op maat waarbij kinderen en jongeren elk hun steentje bijdragen tot de groep. Er is ruimte voor ieders mening, voor voldoende persoonlijke vrijheid, voor het maken van eigen keuzes We staan open voor alle jongeren en willen dat iedereen zich in de groep goed in zijn vel voelt. Hierbij gaan we uit van de eigenheid van iedereen en aanvaarden we ieders sterktes en zwaktes. Samenzijn betekent een verrijking voor de hele organisatie. 10

11 Groei kansen geven, krijgen en nemen Kazou is een plaats waar jongeren gesteund worden in de stappen die ze ondernemen om zich verder te ontwikkelen, waar de nadruk ligt op het zelf doen, het ondervinden en het uitwisselen. We zijn ervan overtuigd dat je optimaal groeit door deel uit te maken van een groep waarin je je goed voelt. Met vallen en opstaan, laat je jezelf en anderen toe met het hoofd tegen de muur te lopen om de kans te krijgen verder te groeien. We werken aan een beweging waarin jongeren diverse engagementen en tal van verantwoordelijkheden kunnen opnemen. We gaan samen op zoek naar de juiste plek voor iedereen. Respect in vertrouwen samenleven We hebben respect voor alles en iedereen; voor de bomen in het bos, voor de bal waarmee we spelen, voor de spaghetti op ons bord, voor alle mensen die we tegenkomen op ons pad Zowel binnen Kazou als daarbuiten leggen we een basishouding aan de dag van openheid, vertrouwen en eerlijkheid. We streven naar gelijkwaardigheid, ongeacht wie je bent of wat je doet. We redeneren steeds in het belang van de deelnemers, want zij staan op onze initiatieven centraal. Begeleiden, zowel van monitoren als van vakantiegangers, is kinderen en jongeren onvoorwaardelijk accepteren zoals ze zijn, respectvol met hen omgaan en ervan overtuigd zijn dat elk kind of elke jongere van goede wil is. Zo willen we aandacht hebben voor iedereen, een voorbeeld zijn, aanmoedigen, luisteren, enthousiasmeren en onszelf geven voor anderen. Kinderen en jongeren die met Kazou op vakantie gaan, worden uitgedaagd om zorgzaam met elkaar om te gaan. Samen spelen doet samen leven. Zinspelend er zin in hebben, er zin aan geven We vliegen erin! Met een grote dosis optimisme en steeds vertrekkend vanuit een positieve ingesteldheid, maken en beleven we vakanties op een creatieve en geanimeerde manier. Hierbij zoeken we een samenspel van uitdaging en eenvoud. Het is samen plezier maken, genieten en ontspannen. Daarnaast zoeken we naar dat ietsje meer. We willen een meerwaarde bieden vanuit de christelijke inspiratie. Op onze initiatieven maken we bewust tijd voor zingeving op een frisse, creatieve en leuke manier. Het beleven, het ervaren en de verbondenheid staat centraal. Vanuit de christelijke inspiratie hebben we respect voor andere geloofsovertuigingen en vormen van zingeving. Zin geven kan op zeer specifieke momenten en kan ook heel spontaan. Ravotten en plots stil vallen, genieten van de natuur, een schouderklopje, een knipoog, een troostend woord Maar ook samen je grenzen verleggen, aandacht hebben voor gezondheid, eerlijk spelen, kunnen relativeren, aandacht hebben voor iedereen Solidariteit er zijn voor elkaar Spelenderwijs zet Kazou jongeren aan om mee te investeren in de andere, een uitdaging te vinden om als groep verder te gaan, voor elkaar in de bres te springen, ieders inbreng te waarderen, te leren omgaan met diversiteit om zo mee te werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt. Solidariteit betekent er zijn voor elkaar. We slaan de handen in elkaar om een vakantie mogelijk te maken voor iedereen. Zo werken we drempels weg waardoor we jongeren, ook zij die het moeilijk hebben, een gezonde en actieve tijd doen beleven binnen Kazou. Kazou wil geen eiland zijn. Met open vizier kijken we samen naar de uitdagingen die de wereld nog in petto heeft. We treden actief naar buiten en maken deel uit van de ruimere samenleving. 11

12 AGENDA COMMISSIE maandelijks NATIONALE RAAD Algemene Vergadering minimum 4x/jaar KADEE 4x/jaar RAAD VAN BESTUUR minimaal 4x/jaar PROJECT GROEP PROJECT GROEP VASTE PROJECTGROEPEN: JOMBA-INCLUSIE VORMING 12

13 De Nationale Raad is de spil van onze bestuurswerking. Het is het orgaan waar verbonden elkaar ontmoeten, waar het beleid van Kazou vzw wordt gemaakt en de totale werking vorm gegeven wordt. Heeft beslissingsbevoegdheid over de pedagogische thema s Geeft opdrachten aan de Kadeegroep en projectgroepen in functie van het beleid Komt tweemaal samen als Algemene Vergadering met de bevoegdheden zoals bepaald in de statuten (o.a. goedkeuring begroting en afrekening) Bekrachtigt de samenstelling van de Kadee Bekrachtigt de samenstelling van de Agenda Commissie Maximum twee vrijwilligers per verbond Waarbij elk verbond aan het begin van het jaar zelf beslist of het één of twee zetels opneemt, en met inachtneming van volgende afspraken: Het aantal stemmen wordt toegekend op basis van het aantal opgenomen zetels bij het «begin van het jaar» Onder begin van het jaar verstaan we de eerste Algemene Vergadering van het jaar Eén vrijwilliger voor de kerngroep JOMBA West Vlaanderen (één vrijwilliger) Voorzitter en ondervoorzitter van de Nationale Raad (= vrijwilligers) Voorzitter en ondervoorzitter van de Kadee (= vrijwilligers) Het diensthoofd van elk verbond Eén directielid per provincie Algemeen secretaris Kazou Afgevaardigd beheerder Kazou Nationaal secretaris LCM (= Landsbond Christelijke Mutualiteit) Voorzitter LCM Schatbewaarder LCM Diensthoofd vakantiewerking (zonder stemrecht) Stafmedewerkers nationaal secretariaat Kazou (zonder stemrecht) De Nationale Raad wordt minimaal vier maal per jaar samengeroepen door de voorzitters van de Nationale Raad of door minstens twee bestuurders. 13

14 Toezicht op de gehele financiële werking van de vzw Begroting voorbereiden Financiële vertaling geven van vragen en beslissingen van de Nationale Raad Zes vrijwilligers afgevaardigd door de Nationale Raad. De Nationale Raad kiest uit haar leden een Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van stemmen. Voorzitter en ondervoorzitter van de Nationale Raad Voorzitter en ondervoorzitter van de Kadee Algemeen secretaris Kazou Nationaal secretaris LCM Afgevaardigd beheerder Kazou Eén diensthoofd Kazou per provinciegroep Eén directielid per provincie Schatbewaarder LCM Stafmedewerker bestuurswerking Kazou (zonder stemrecht) Diensthoofd vakantiewerking Er wordt gestreefd naar een aantal van tien vrijwilligers in de Raad van bestuur waaronder de voorzitter en ondervoorzitter. De Raad van Bestuur komt minstens vier keer per jaar samen. 14

15 De Kadee is een dynamische denktank die zich buigt over allerhande projecten binnen Kazou. In het begin van het werkjaar wordt een denkdag georganiseerd waarop de noden van de organisatie worden vastgelegd. Die noden worden vervolgens met behulp van projectfiches vertaald in losse projectgroepen en -doelstellingen. Aan elke projectgroep worden trekkers en medewerkers toegevoegd. Projectgroepen zijn geen vertegenwoordigingsvergaderingen, vrijwilligers zitten hier met de «nationale pet». Het wordt wel op prijs gesteld dat zo veel mogelijk verbonden aan een of meerdere projectgroepen deelnemen. Na bekrachtiging door de Nationale Raad kunnen de projectgroepen tijdens onafhankelijke vergaderingen van start gaan met de vooropgestelde taken. De Kadee volgen alle projectgroepen op en sturen bij waar nodig. Aansturen van verschillende projecten Coaching van vrijwilligers die projecten willen uitwerken Feedback geven aan de projectgroepen Overzicht bewaken van de lopende projecten Communicatie naar de verbonden Bewaken van doelstellingen die opgenomen werden in de beleidsnota Aanspreekpunt voor vrijwilligers en beleidsgroepen Vrijwilligers De Kadee komen minimaal vier keer per jaar samen. Ter ondersteuning van het nationale beleid werden enkele vaste projectgroepen opgericht met een bepaalde afgelijnde opdracht. Naargelang de specifieke inhoud van de opdracht, komt de projectgroep voor lange of minder lange tijd bijeen. De projectgroepen kunnen worden opgedoekt en opnieuw opgericht indien er een specifieke vraag is. Ze staan open voor geïnteresseerde vrijwilligers en beroepskrachten. Momenteel zijn volgende vaste projectgroepen actief. Opdrachten Nadenken over de weg dat het JOMBA-aanbod moet inslaan Impulsen geven rond inclusie Zorgen voor ondersteuning in het uitwerken van de doelgroepspecifieke aanpak 15

16 Samenstelling Alle geïnteresseerde vrijwilligers en beroepskrachten uit alle verbonden samen met een nationale stafmedewerker. Opdrachten Het opvolgen van het vormingsplan voor Kazou Het opsporen van vormingsnoden Het opzetten van bijscholing vorming voor instructeurs Algemeen advies in verband met vormingsitems op de Nationale Raad en de Raad van Bestuur Samenstelling Alle geïnteresseerde vrijwilligers en beroepskrachten uit alle verbonden samen met een nationale stafmedewerker. Opdrachten Praktische voorbereidingen van nationale cursussen Pedagogische lijn bewaken over de verschillende nationale cursussen Samenstelling Cursusverantwoordelijken van nationale cursussen en de stafmedewerker van Kazou verantwoordelijk voor vorming. Het begeleidingsteam komt tweemaandelijks samen. 16

17 Terwijl de Nationale Raad (NR) de motor is van de organisatie is de Agenda Commissie (AC) de brandstof. De Agenda Commissie bepaalt de agenda van de twee belangrijkste bestuursorganen: de Nationale Raad en de Pedagogische Commissie. Agenda vastleggen van de Nationale Raad en de Kadee Opvolgen van de beleidsnota Praktisch-organisatorische ondersteuning van de bestuurswerking Opvolgen van de toetsing in de verschillende ziekenfondsen en wisselwerking met nationale beleidsorganen Linken van alle spelers op het veld Voorzitter en ondervoorzitter van de Nationale Raad (vrijwilligers) Voorzitter en ondervoorzitter van de Kadee (vrijwilligers) Algemeen secretaris Kazou Stafmedewerker bestuurswerking Kazou Afgevaardigd beheerder Kazou Nationaal secretaris LCM Diensthoofd vakantiewerking De Agenda Commissie komt maandelijks samen. 17

18 18

19 Denktank Impuls Om de werking van Kazou organisatorisch te laten verlopen is de organisatie opgesplitst in elf deelorganisaties volgens geografische ligging, Kazou Brugge is daar één van. In onderstaand schema kan je zien hoe de structuur van Kazou Brugge is opgebouwd. LUIK I DE VAKANTIE DIENST KAZOU BRUGGE LUIK II DE JAAR- WERKING LUIK III VAKANTIES BELEIDSGROEPEN Dagelijks Bestuur (DB) Verbondsraad Voorzittersoverleg WERKGROEPEN Dans Thema Materiaal Koek-it Post-It Axion VORMINGSINIATIEVEN Basiscursus VV/VL-weekend Instapweekend ADO-avond Vormingsdag Vakantiegerichte Vorming Fietsvorming Mix-It en Mix-It Kook 19

20 Achter de 800 actieve Brugse vrijwilligers staat een enthousiast en gemotiveerd beroepskader, we spreken van de vakantiedienst. De dienst doet in de eerste plaats aan eerstelijns jeugdwerk. Ze werkt rechtstreeks met de doelgroep van vrijwilligers en vakantiegangers. Jongeren, met verschillende achtergronden en ervaringen, ontmoeten elkaar onmiddellijk op dit subniveau. Vaak kennen zij elkaar niet. Voor beroepskrachten op de vakantiedienst is dan ook een grote rol weggelegd in het coachen en begeleiden van vrijwilligers, iets waar heel wat energie in kruipt. Te meer omdat we met Kazou, nog meer dan in het verleden, een persoonlijke aanpak hoog in het vaandel dragen. Daarnaast vraagt het realiseren van ons vakantieaanbod van ongeveer 80 initiatieven per jaar, om professionele ondersteuning die vooral praktisch-organisatorisch van aard is. Het takenpakket van de beroepskrachten is dan ook zeer verscheiden. Het gaat hier om het motiveren van vrijwilligers, ouders en deelnemers te woord staan, de verbondelijke bestuurswerking ondersteunen, vrijwilligers aantrekken voor een groter engagement, opzetten van en inhoud geven aan relevante vorming, inschrijvingen bolwerken, vakantieplanning opmaken, enzovoort. De vakantiedienst werkt intensief samen met het nationaal secretariaat. Naast haar traditionele tweedelijnsopdracht, meer bepaald de ondersteuning van pedagogische projecten rond onder andere vorming en inclusie, heeft het nationaal secretariaat ook een eerstelijns opdracht te vervullen, bijvoorbeeld het uitwerken van geprofileerde vakanties, de organisatie van een nationale vergadering voor vakantieverantwoordelijken, skiweekends, showbizzvorming, enzovoort. De vakantiedienst bestaat uit beroepskrachten die de werking opvolgen en begeleiden. De dienst valt onder de Welzijnsdienst van de Christelijke Mutualiteit in Brugge en is samengesteld uit vijf personen: Diensthoofd Twee educatieve medewerkers Twee administratieve medewerkers Hieronder kan je een overzicht vinden van de taakverdeling tussen het diensthoofd en de educatieve en administratieve medewerkers. Bij vragen rond een specifiek onderwerp kan je op de contactfiche (bijlage 1) opzoeken wie je best waarvoor kan aanspreken. Diensthoofd (1 FTE) Takenpakket: Coördinatie vakantiedienst Opvolgen en coördineren van de vakanties voor 17/18-jarigen Opvolgen en coördineren van de wintervakanties Financiële opvolging initiatieven (vakanties Educatief medewerk(st)er (A) (1 FTE) Takenpakket: Opvolgen en coördineren van de vakanties voor 7/8-jarigen, 13/14-jarigen, 15/16- jarigen Opvolgen en coördineren van vormingsinitatieven: Mix-it 20

21 / vormingen en andere initiatieven) Opvolgen en actief bijwonen van de bestuursvergaderingen binnen Kazou (Verbondsraad / Dagelijks Bestuur) Planning vakanties Opmaak vervoersplanning Administratieve opvolging Werkoverleg organiseren Conflictbehandeling Opvolgen interverbondelijke overlegorganen (Diensthoofdenvergadering & Provinciaal overleg) Raad van Bestuur vzw Kazou Nationale raad vzw Kazou Stuurgroep communicatie vzw Kazou Educatief Medewerk(st)er (B) (1 FTE) Takenpakket: Opvolgen en coördineren van de vakanties voor 9/10-jarigen, 11/12-jarigen Rekrutering en opvolging kandidaatstelling kookploegen Opvolgen en coördineren van vormingsinitiatieven: Basiscursus Grote vormingsdag Maandelijkse nieuwsbrief Reezumee Subsidieaanvragen Stad Brugge (voor Kazou Brugge & vrijwilligers) Opvolgen en coördineren aanduiding monitoren Begeleiden, ondersteunen en coördineren van werkgroepen: Thema Post-it Materiaal VV-weekend Instapweekend Ado-vormingsdag Impuls Opvolgen en coördineren aanduiding vakantieverantwoordelijken Begeleiden, ondersteunen en coördineren van werkgroepen: axion Dans Denktank Adokader vzw Kazou Administratief medewerk(st)er (A) (1 FTE) Takenpakket: Telefonie en ontvangst klanten Administratieve ondersteuning diensthoofd Eindverantwoordelijke klassement Opvolgen en coördineren van inschrijvingen voor de winter- en zomervakanties Opvolgen en coördineren van de betalingen Verwerken evaluatiekaarten Bijhouden deelnemersaantallen over de jaren heen en vergelijken Opvolgen verzekeringsdossiers Onderhouden van de bestanden in de computer Medische fiches controleren en doorgeven aan centra en/of vakantieverantwoordelijke Administratief medewerk(st)er (B) (0.3 FTE) Takenpakket: Controle van facturen en onkostenstaten Kosten toewijzen aan het juiste initiatief Adressenbestand aanmaken en opvolgen (oud-monitoren, monitoren...) Ondersteuning administratieve collega Telefonie en ontvangst klanten 21

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal.

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Als gedreven basketballer weet ik dat niet alleen de gestalte en het volume het verschil maken. Winnen doe je immers nooit

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

EEN KLARE KIJK OP JE VB of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken...

EEN KLARE KIJK OP JE VB of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken... of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken... INHOUDSTAFEL Woord vooraf 3 Waarom een VB? 6 Waarom een proost? 8 De rol van een VB/proost 10 Valkuilen 15 Hoe vind je een VB? 19 Hoe vind

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen Samenhuizen Startgids Samenhuizen Startgids Werkboek voor co-housing en co-wonen 4de Wonen herziene met meer-waarde uitgave, 2014 1 Samenhuizen startgids 1 Inleiding Verantwoording Cohousing en co-wonen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie