Erkend Hypotheekadviseur. Cursusdag 3. Programma. Oefenvraag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkend Hypotheekadviseur. Cursusdag 3. Programma. Oefenvraag 1 26-6-2013"

Transcriptie

1 Erkend Hypotheekadviseur Cursusdag 3 Programma Vragen stof vorige week Oefenvragen Kennismeting Bespreken Verzekeren Bespreken Toekomstvoorzieningen pijler 1 en 2 Oefenvraag 1 1/4 3/16 3/16 3/16 3/16 Vader: 1/4 x = Broer/zus: 3/16 x =

2 Oefenvraag 2 EWF: x 0,6% = Rente: x 5% = -/ Inkomsten eigen woning Oefenvraag 3 Stap 1:Bepaal EWR EWR ( ) = Verkoopkosten Stap 2: Aankoop Stap 3: Bepaal EWS = Oefenvraag 4 Verschil tussen 6% en werkelijk betaalde rente wordt als belaste schenking aangemerkt Dus x 3% =

3 Oefenvraag 5 Huurinkomsten uit vakantiewoning vallen niet onder de box 3-grondslag Dus in principe onbelast NB. Tenzij de inkomsten het vermogen op 1/1 verhogen Oefenvraag 6 Inkomsten EW: EWF - aftrekbare kosten EWF: x 0,6% = Rente: x 4,9% = Inkomsten EW = Voordeel: x 42% = 2.068,50 Netto hypotheeklasten: netto rente + premie = ( ) (12 x 110) = Oefenvraag 7 Annuïteiten Maandlast: /144,1862 = 693,55 Totale br.last: 693,55 x 240 = Totale br.rentelast = (aflossing) = Aflossingsvrij Br.last: x 5,8% x 20 = Verschil: =

4 Oefenvragen 8-10 Vraag 8: A Vraag 9: A Vraag 10: A Kennismeting dag 3 10 vragen 30 seconden bedenktijd per vraag Gebruik het antwoordformulier Het antwoordformulier na de kennismeting inleveren 11 Vraag 1 Wie heeft uitsluitend het recht tot in ontvangst nemen van de uitkering van een levensverzekering? a) De verzekerde. b) De begunstigde. c) De premiebetaler. d) De verzekeringnemer. 12 4

5 Vraag 2 Welke verzekering dekt in de regel het verlies van de sieraden door diefstal met braak? a) WA-verzekering. b) Inboedelverzekering. c) Opstalverzekering. d) Kostbaarhedenverzekering. 13 Vraag 3 Waarover dient assurantiebelasting betaald te worden? a) De netto premie b) De poliskosten c) De netto premie en de poliskosten d) De netto premie, poliskosten en incassokosten 14 Vraag 4 Wat is GEEN vereiste voor de KEW? a) Een maximale looptijd van 30 jaar b) Een minimale premiebetalingstermijn van 20 jaar c) Een premiebandbreedte van 1:10 d) Het verplicht inlossen van een eigenwoningschuld met de uitkering 15 5

6 Vraag 5 Wat is de pensioengrondslag? a) Het pensioengevend salaris b) Het pensioengevend salaris minus de AOW-franchise c) Het pensioengevend salaris plus de AOW-franchise d) De AOW-franchise 16 Vraag 6 Wat is het maximale opbouwpercentage voor een eindloonregeling? a) 1,6% b) 1,75% c) 2% d) 2,25% 17 Vraag 7 Waaraan is de hoogte van de AOW gekoppeld? a) Het bruto minimumloon b) Het netto minimumloon c) 70% van het minimumloon d) 90% van het minimumloon 18 6

7 Vraag 8 Wanneer is er sprake van conversie van een levensverzekering? Bij wijziging van: a) De premiehoogte b) De premieduur c) Het eindkapitaal d) Het doelkapitaal 19 Vraag 9 Welke periode wordt aangeduid met de Bredeherwaardering? a) De periode tot 1/1/1992 b) De periode tot 14/9/1999 c) De periode van 1/1/1992 tot 14/9/1999 d) De periode van 14/9/1999 tot 1/1/ Vraag 10 Onder welke pensioenvorm valt de middelloonregeling? a) Een uitkeringsovereenkomst b) Een kapitaalovereenkomst c) Een premieovereenkomst d) Een lijfrenteovereenkomst 21 7

8 Einde kennismeting Antwoorden 1 B 6 C 2 B 7 B 3 D 8 B 4 B 9 C 5 B 10 A 23 Verzekeringsovereenkomst Eenzijdig of tweezijdig Wilsovereenstemming door aanvraagformulier resp. acceptatie Wettelijke mededelingsplicht Causaliteit Proportionaliteit Verzekeringsovereenkomst (polisblad) 8

9 Uitkering bij verzwijging Geen Causaal verband Aantoonbaar geen acceptatie als verzekeraar het had geweten Lager Causaal verband Proportionaliteit: aantoonbaar hogere premie als verzekeraar had geweten, uitkering naar rato Kosten Premie: Netto premie (vergoeding overnemen risico): Rente of interest Sterftekans Provisie Kosten Winst Administratiekosten Assurantiebelasting (21%) Soorten Verzekeringen Schadeverzekeringen Sommenverzekeringen 9

10 Schadeverzekering Schadevergoedingsbeginsel = Indemniteitsbeginsel Verzekerde wordt middels schadevergoeding geacht te zijn teruggebracht naar de situatie van vlak voor de schade. Verzekerde mag er niet beter van worden Uitzondering? Sommenverzekering Bepaald bedrag (de verzekerde som) verzekerd. Voor uitkering dient er altijd sprake te zijn van het voordoen van het onzekere voorval. Denk aan: levens- en ongevallenverzekeringen Woonverzekeringen Opstalverzekering Inboedelverzekering Kostbaarhedenverzekering Woonlastenverzekering 10

11 Bijzondere situaties Onderverzekering Oververzekering Dubbelverzekering Garantieregelingen Verzekeringen met verzekerde som Verzekeringen zonder verzekerde som Oververzekering Verzekerd bedrag hoger dan de werkelijke waarde Bij totaal verlies wordt waarde van verzekerde belang bij zaak vergoed Bij gedeeltelijk verlies hoeft er nooit meer betaald te worden dan de werkelijk geleden schade Er vindt geen premierestitutie plaats Onderverzekering Verzekerd bedrag lager dan werkelijke waarde. Schadevergoeding wordt naar evenredigheid verminderd Uitkering = Verzekerde som Werkelijke waarde x schadebedrag 11

12 Vraag Kees heeft een eigen woning. Als gevolg van een brand heeft Kees schade geleden. De verzekeraar keert Kees een bedrag van EUR ,- uit. De herbouwwaarde van de woning bedraagt EUR ,-. De verzekerde som bedraagt EUR ,-. Hoeveel bedroeg de werkelijk geleden schade? Antwoord Uitkering = Verzekerde som Werkelijke waarde x schadebedrag = ( / ) x schade = 9/10 x schade Schadebedrag = x 10/9 = Dubbelverzekering Artikel 7:960 en 7:961 BW regelen dat: verzekerde er nooit beter van mag worden door dubbele verzekering eerst aangesproken verzekeraar schade dient te regelen verzekerde verplicht is dubbele verzekering te melden 12

13 Garantieregelingen Verzekeringen mét verzekerde som betalen ingeval van te laag bedrag toch de volledige schade bv deskundigentaxatie Verzekeringen zónder verzekerde som betalen te allen tijde de werkelijk geleden schade uit herbouw/inboedelwaardemeter Brandverzekeringen algemeen Brandverzekeringen ( Kale brandverzekering: Brand, ontploffing en bliksem ) [Extra] Uitgebreide verzekeringen Limitatieve lijst van gedekte evenementen Extra s die boven het verzekerd bedrag verzekerd zijn All-riskdekking Alle van buitenkomende onheilen (alles is gedekt behalve ) Levensverzekeringen 13

14 Levensverzekeringen Artikel 7:975 BW titel 17: In verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering Ongevallenverzekering wordt niet als levensverzekering beschouwd. Kenmerken Sommenverzekering Kansovereenkomst (kans op levering prestatie) Geen verhaalsmogelijkheid Geen plicht tot betalen Indemniteitsbeginsel NIET van toepassing Polisredactie Verzekeraar Verzekeringnemer Verzekerde Begunstigde/bevoordeelde 14

15 Standaard begunstiging Verzekeringnemer(s) Echtgeno(o)t(e) waarmee de verzekeringnemer ten tijde van de uitkering was gehuwd Kinderen van de verzekeringnemer Erven van de verzekeringnemer. Aanvaarding begunstiging Door kind Door derde Bevestiging verzekeraar Verzekeringnemer kan aantal rechten niet zonder toestemming van de begunstigde uitoefenen Rechten verzekeringnemer Afkoop Belening Conversie (bijv. bij echtscheiding) Overdragen polisrechten en plichten Verpanding Premievrijmaking Automatische voortzetting 15

16 Levensverzekeringsvormen Individuele verzekering Collectieve verzekering al bij 2 verzekerden goedkoper non-selecte acceptatie Individuele verzekeringen Vormen van individuele verzekeringen: Renteverzekeringen Kapitaalverzekeringen Lijfrenteverzekeringen Lijfrente (NB. overlevingsrente) is het van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijke recht op een periodieke uitkering in geld. Lijfrente op één leven Lijfrente op twee leven Zuiver vs gericht 16

17 Erfrenteverzekeringen Levensverzekering Met periodieke uitkering Aan een begunstigde Op moment dat de verzekerde komt te overlijden Risicoverzekering Kapitaalverzekeringen Uitkering ineens Bij overlijden van verzekerde: kapitaal bij overlijden Of als de verzekerde op datum nog in leven is: kapitaal bij leven Bestaan zowel los als in combinatie Kapitaalverzekeringen Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden Levenslange kapitaalverzekering bij overlijden Kapitaalverzekering bij leven Gemengde verzekeringen Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) 17

18 Casus Er is een lineair dalende risicoverzekering met verzekerd kapitaal van ,- en een looptijd van 25 jaar. Stel iemand komt in het 13e jaar te overlijden. Hoeveel wordt er uitgekeerd? Antwoord In het 13e jaar is 12 keer afgelost. Dus /25 * 12= Er wordt dus uitgekeerd: / = Casus De heer Willemsen heeft naast zijn annuïteitenhypotheek een tijdelijke verzekering van annuïtair dalend kapitaal bij overlijden afgesloten met jaarlijkse premiebetaling. Het aanvangskapitaal bedroeg EUR ,-, de duur van de verzekering is 30 jaar, evenals de premiebetaling. Het rentepercentage van de annuïteitenlening bedraagt 6,0%. Hoeveel keert de verzekeraar in hele euro's uit, indien de heer Willemsen in het 30-ste jaar overlijdt? 18

19 Antwoord Stap 1: Bepalen annuïteit ahv JAARTABEL: Jaarannuïteit = hoofdsom/factor = : 13,7648 = ,74 Stap 2: Bepalen aflossingscomponent (bonnetje BTW): ,74 : 1.06 = ,03 ( t/m ) KEW-eisen KEW-clausule in polis Bij professionele verzekeraar Minimaal 15 jaar premiebetaling Maximale looptijd 30 jaar Jaarlijkse bandbreedte 1:10 Uitkering ter aflossing EWS Eenmalige uitkering Indien niet voldaan, rentebestanddeel (U-P) afrekenen in box 1 Vrijstellingen KEW 2013 Eenmalige life-time vrijstelling: mits 15<20 jaar premie mits min.20 jaar premie Belast rentebestanddeel bij reguliere uitkering boven vrijstelling conform: U -/- V U x S (U -/- P) 19

20 Begrenzingen vrijstelling Reeds benutte vrijstelling wordt afgetrokken van de vrijstelling Vrijstelling langstlevende partner wordt verhoogd met (restant) vrijstelling overleden partner tot maximaal de uitkering Vrijstelling mag niet hoger zijn eigenwoningschuld Overgangsregime Kapitaalverzekeringen gesloten voor (pré BHW) Kapitaalverzekeringen gesloten tussen en (BHW) Kapitaalverzekeringen gesloten tussen en Kapitaalverzekeringen gesloten vanaf Pré BHW Ongelimiteerde vrijstelling als: minimaal 12 jaar premiebetaling premie binnen de verschillende bandbreedtes is gebleven Zo niet: rentebestanddeel progressief belast NB. Aanvullende voorwaarden bij overlijdensuitkering 20

21 BHW Rentebestanddeel onbelast indien: Uitkering < (15 j. premie) Uitkering < (20 j. premie) Voldaan aan bandbreedte 1:10 Bij uitkering boven vrijstelling belast rentebestanddeel: (U-V/U) x S (U-P) Anders saldomethode NB. aanvullende voorwaarden bij overlijdensuitkering 14/9/1999 en 31/12/2000 In principe Wet IB 2001 al van toepassing Eisen Brede Herwaardering nog steeds van kracht Pré BHW in box 3 Tijdens looptijd vrijstelling Meerdere valt onder vermogen box 3 Uitkering onbelast, mits: voldaan aan eisen Wet IB 1964 minimaal 12 jaar premie premies binnen bandbreedte 21

22 Pré BHW in box 1 Dient te voldoen aan KEW-eisen KEW-vrijstelling wordt verhoogd met WEV op keuzemoment of later moment verpanding BHW in box 3 Tijdens looptijd vrijstelling Meerdere valt onder vermogen box 3 Rentebestanddeel meerdere boven belast in box 1, mits: voldaan aan eisen Wet IB 1964 minimaal 15/20 jaar premie premies binnen bandbreedte BHW in box 1 Dient te voldoen aan KEW-eisen Vrijstelling conform vrijstellingseisen KEW 22

23 14/9/1999-1/1/2001 Verzekering geplaatst in box 3 WEV valt onder vermogen box 3 Bij uitkering voldoen aan Wet IB64: minimaal 15/20 jaar premie premies binnen bandbreedte Verzekering geplaatst in box 1 Dient te voldoen aan KEW-eisen Vrijstelling conform eisen KEW Vraag Martin en Hanny sluiten een hypotheek met gekoppelde KEW. Beiden zijn verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde op de polis. Hypotheek: Jaarpremie (looptijd 30 jaar) Prognosekapitaal: Vrijstelling op einddatum pp: Stel kapitaal op einddatum Er is voldaan aan de KEW-eisen Wat is het belaste rentebestanddeel? Uitwerking U -/- V U x S (U -/- P) x ( ) = Gezamelijke restantvrijstelling:

24 Vraag Hans en Freek wonen 10 jaar samen. In maart 2009 hebben zij samen een woning gekocht. Voor de financiering hebben zij ook samen een spaarhypotheek afgesloten met een hoofdsom van Het verzekerd kapitaal is gelijk aan de hoofdsom en de verzekering kan worden aangemerkt als KEW. Hans en Freek hebben nog niets van hun KEW-vrijstellingen benut. De maandelijkse premie bedraagt 270. De gemengde verzekering is afgesloten op beide levens. In maart 2013 komt Hans te overlijden en de verzekering keert uit. Freek hoort tot zijn schrik dat de in 2013 geldende vrijstelling slechts ,- per persoon zou bedragen. Freek moet progressief belasting betalen over een bedrag van 0 en hij houdt een KEW-vrijstelling over van Uitwerking Hans en Freek zijn beide verzekeringnemer. Freek kan dus gebruik maken van de dubbele vrijstelling. De uitkering bedraagt Eerst wordt de vrijstelling van Hans aangesproken ad Het restant wordt in mindering gebracht op Freek s vrijstelling. Hiermee houdt Freek een vrijstelling over van = Freek hoeft niet af te rekenen. Vraag De heer Smeets heeft op 1 januari 2011 een woning gefinancierd met behulp van een spaarhypotheek, op basis van een KEW. De hypotheeklasten betaalt hij maandelijks. Op 1 januari 2011 begint hij met premiebetalingen van EUR 150 per maand. In februari 2012 erft de heer Smeets een bedrag van EUR In maart 2012 stort de heer Smeets een groter bedrag dan de gebruikelijke EUR 150. De resterende looptijd betaalt de heer Smeets steeds een maandelijkse premie van EUR 150. Hoeveel kan de heer Smeets in maart 2012 in totaal maximaal aan premie betalen op grond van de KEW-eisen? 24

25 Uitwerking Jaarpremie = 150 x 12 = KEW-eis: Jaarlijkse premiebandbreedte 1:10 Maand jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Betaald Te betalen Maximale jaarpremie = x 10 = Betaald: 2 x 150 = 300 -/- Te betalen: 9 x 150 = /- Nog in te leggen: Fictieve uitkering Worden niet daadwerkelijk gedaan Gelden voor fiscus wel als uitkering Hoogte uitkering op basis van WEV Rentebestanddeel belast in box 1: Niet (meer) voldaan aan KEW-eisen KEW wordt afgekocht of vervreemd Bij inbreng in onderneming Bij gedeeltelijke uitkering Bij overschrijding looptijd 30 j. Omzetting Kap.verzekering aanmerken als KEW Van box 3 naar box 1 (tot ) Om dubbele heffing over opbouw box 3 te voorkomen Waarde polis -/- betaalde premies = extra betaalde premies Extra premie telt niet mee voor bandbreedte-eis 25

26 Vervallen tijdklemmen Een belastingplichtige kan onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de vrijstellingen ook al voldoet hij niet aan de voorwaarde van 15 dan wel 20 jaar premiebetaling. Dit kan als er sprake is van een van onderstaande situaties: Bij echtscheiding en beëindiging fiscaal partnerschap Als er na verkoop van de eigen woning een restschuld is ontstaan Als de belastingplichtige gebruikmaakt van een vorm van schuldhulpverlening 76 Toekomstvoorzieningen Drie pijler systeem Pijler 1 Pijler 2 Pijler 3 Sociale zekerheid OPF BPF Individueel pensioen Eigen voorzieningen 26

27 Sociale zekerheid Sociale voorzieningen Sociale verzekeringen WWB AKW IOW IOAZ Wajong TW WSF Werknemers-verzekeringen ZW WIA WW Volksverzekeringen ANW AOW AWBZ 1 e pijler: overheid AOW Alle ingezetenen tussen 15 en 65 zijn verzekerd. Niet-ingezetenen die in NL onder de loonbelasting vallen Nederlanders die buiten NL werken voor de NL overheid Rechtmatige inschrijving BSN Uitkering op verjaardag 65 jaar + 1 maand 27

28 AOW-uitkering Gekoppeld aan het minimumloon Afhankelijk van aantal jaren verzekerd Alleenstaand met kind < 18 (90%) Alleenstaand zonder kind < 18 (70%) Gehuwd/samenwonend (50%) AOW Toeslag is afhankelijk van inkomen van jongere partner. Inkomen uit arbeid. Vrijlating van 15% bruto min.loon en 1/3 van het meerdere aan bruto inkomsten Inkomen i.v.m. arbeid (bijv soc.verz. uitkering) wordt geheel gekort op de toeslag Vervalt op Oefenvraag Man 65 jaar en vrouw 63 jaar. Zij heeft een inkomen uit arbeid van ,=. Man heeft 8 jaar in Amerika gewoond en voor een buitenlands bedrijf gewerkt. Hoeveel AOW-uitkering ontvangt deze man in totaal? (stel min.loon = ) 28

29 Uitwerking AOW man 8.500, echter 8 jaar in buitenland dus korting (8 x 2%) = 16%. Dus Hoe hoog is de partnertoeslag? Vrijlating = (15% min.loon) + 1/3 ( ) = Korting = = Partnertoeslag = = Dus totaal: = ANW-uitkeringen Nabestaande-uitkering (Half)wezen-uitkering Volksverzekering In principe alle ingezetenen < 65 Niet ingezetene mits zij in Nederland arbeid verrichten en loonbelasting betalen Uitkeringsgerechtigden Met kinderen < 18 jaar Voor 45% of meer AO zijn conform WAO/WIA normen Geboren voor 1950 (TW 2015 vervalt) Geboren tussen 50 en 56 en op juli 96 gehuwd en overleden voor juli 99 29

30 (Half)wezen uitkering Voor halfwezen: vast bedrag per maand ongeacht aantal kinderen (2013) Voor volle wezen afhankelijk van leeftijd, AO en onderwijs (2013) Hoogte uitkering Max. 70% van min.loon ( ) Inkomensafhankelijk: Inkomen i.v.m. arbeid volledig gekort. Inkomen uit arbeid gekort mbv formule: Vrijlating is 50% van het bruto min.loon plus 1/3 van het meerdere inkomen Grens ligt op circa ANW bij echtscheiding Recht op ANW als: op datum van overlijden en op datum van echtscheiding aan de algemene voorwaarden is voldaan overledene een wettelijke alimentatieplicht had naar de exechtgenoot. 30

31 WWB Wet Werk en Bijstand Per gemeente geregeld Sluitstuk van onze sociale zekerheid AO-voorzieningen Inkomen eerste twee jaar Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte (WULBZ) max. 104 weken (Poortwachter!) 70% - 100% Wet Verbetering Poortwachter maximum dagloon (2013: 194,85) let op CAO s Ziektewet (vangnetregeling) 31

32 WIA-kenmerken Wachttijd WIA 2 jaar Begrip arbeidsongeschiktheid Entree-eis (> 35%) Referte-eis (weken en jaren) WIA-categorieën 0-35%: arbeidsgeschikt dus geen uitkering 35% tot 80%: WGA loongerelateerd (max. 38 mnd) loonaanvulling (vanaf 50% RVC) vervolg (tot 50% RVC) 80% tot 100%: WGA/IVA Werkeloosheidswet Onvrijwillige werkeloosheid Tenminste 5 arbeidsuren pw. verlies Geen recht op loondoorbetaling Beschikbaar zijn voor arbeid. Referte-eis/wekeneis (26 uit 36) 32

33 WW-uitkering 70% laatste loon (1 e 2: 75%) Maximum dagloon Kort: weken-eis (26 uit 36) duur: 3 maanden Verlengd: arbeidsverleden (feitelijk/fictief) maximaal 38 maanden uitkering jaren-eis (4 uit 5) WW voor startend ondernemer Max. 6 maanden behoud van uitkering Inkomsten 70% gekort op WW Geen sollicitatieplicht Bij mislukking teruggevallen op WW 2 e pijler: werkgevers 33

34 Pensioenen Pensioenuitvoerder Werkgever Pensioenovereenkomst Werknemer Soorten pensioenen Ouderdomspensioen geldelijke, vastgestelde uitkering voor de (gewezen) werknemer ter inkomensvoorziening bij ouderdom Nabestaandenpensioen gaat uit van volledige opbouw Partnerpensioen (70% OP) Wezenpensioen (14% OP) Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioenovereenkomst Hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen. Vervangt begrip pensioentoezegging Drie vormen: uitkeringsovereenkomst kapitaalovereenkomst premieovereenkomst 34

35 Salarisdiensttijdregeling backservice comingservice pensioenopbouw Eindloonregeling Laatst verdiende inkomen Backservice Max. 2% opbouw per jaar Alleen vaste inkomensdelen Middelloonregeling Gemiddeld inkomen Comingservice Max. 2,25% opbouw per jaar Mogelijk variabel inkomen Deelnemer/partner Deelnemer: werknemer of ex-werknemer die ogv pensioenovereenkomst aanspraken verwerft jegens pensioenuitvoerder Partner: echtgeno(o)t(e) geregistreerd partner ongehuwd (zie reglement) Pensioenwet Veiligstellen toezegging werknemers Verplichtingen werkgever met regeling Onderbrengingsplicht Kapitaaldekkingsstelsel Wachttijden Afkoop kleine pensioenen Recht op waardeoverdracht UPO 35

36 Voorbeeld UPO Wat voor een pensioenovereenkomst is dit? Heeft men recht op nabestaandenpensioen? Heeft men recht op het AO-pensioen? Wat kun je met de factor A? Vervroegd pensioen Sinds 2006 niet meer fiscaal gefacilieerd (Wet VPL) Vervroegd pensioen VUT (vervroegd uittreden) TOP (tijdelijk overbruggingspensioen) Pré-pensioen Pensioenbegrippen Pensioengevend salaris (PGS): basis voor berekening van pensioen Franchise (AF): bedrag (AOW) dat op PGS in mindering wordt gebracht. Pensioengrondslag (PG): hierover wordt het pensioen berekend (PGS AF) 36

37 Pensioenberekeningen Pensioengevend salaris (PGS) AOW-Franchise (AF) 10/7 AOW min (obv. geh.aow) bij DGA eigen beheer min (obv. ongeh.aow) Pensioengrondslag (PG) = PGS - AF Opbouwpercentage per jaar A-factor Beëindiging pensioenregeling Premievrije aanspraak: werknemer behoudt recht op het tot dan toe opgebouwde pensioen (slapersrechten) Tijdsevenredige (pensioen)aanspraak (TEP) Tijdsevenredige aanspraak Verschil tussen OP dat zou zijn opgebouwd tot pensioendatum zonder ontslag en het OP dat zou worden opgebouwd tussen moment van ontslag en pensioendatum +/+ -/- start opbouw ontslag pensioen 37

38 Waarde-overdracht De over te dragen aanspraak wordt vertaald naar aantal opbouwjaren 1. Bepaal PG (PGS - AF) 2. Bepaal tijdsevenredige aanspraak (korte of lange methode) 3. Bepaal aantal jaren in nieuwe regeling (TEP : nieuwe factor A) Vraag 1 Jan en Truus zijn beiden precies 45 jaar. Jan werkt al 15 jaar als manager. Hij verdient bruto per jaar. Truus is al 20 jaar lerares en verdient eveneens Beiden hebben een eindloon-regeling. Bij Truus wordt het pensioen opgebouwd met 1,75% per jaar, bij Jan is dat 2% per jaar. Jan gaat elders werken. Het nieuwe salaris bedraagt bruto per jaar. De pensioenregeling is identiek op het opbouwpercentage na (nieuw 1,75%). De franchise bedraagt in beide gevallen Jan maakt gebruik van waardeoverdracht. Hoeveel pensioenjaren verwerft Jan bij zijn nieuwe werkgever door de waardeoverdracht? Antwoord Oud Nieuw Inkomen Franchise PG Opbouw 2% 1,75% Oud: Opbouw = x 2% x 15 jaar = Nw: Opbouw = x 1,75% x? Jaar = x dienstjaren = Aantal dienstjaren = : 630 = 12,4 38

39 Vraag 2 De heer Armatti werkt bij Youtube. Sinds zijn indiensttreding, op 1 januari 2008 toen hij net 25 jaar was, is zijn salaris de eerste drie jaar NIET verhoogd. Per 1 januari 2011 werd zijn jaarsalaris, tevens pensioengevend inkomen, verhoogd van naar Per 1 januari 2012 bedraagt het salaris Tot 1 januari 2013 vinden GEEN verdere verhogingen meer plaats. Youtube hanteert een middelloonregeling. Het opbouwpercentage bedraagt 1,6% per jaar en de pensioenleeftijd is 65 jaar. De AOW-franchise bedraagt EUR ,-. Hoeveel bedraagt de TEP als hij op 1 januari 2013 wordt ontslagen? Antwoord Aangroei = ( / ) x 1,6% = 432 Aangroei 2011 = ( / ) x 1,6% = 480 Aangroei 2012 = ( / ) x 1,6% = 560 TEP = (3 x 432) = Vraag 3 Johan heeft 15 jaar bij zijn huidige werkgever gewerkt, als hij van baan verandert. Bij zijn huidige werkgever heeft hij deelgenomen aan een pensioenregeling en zijn TEP bedraagt Bij zijn nieuwe werkgever kan hij weer deelnemen aan een eindloonregeling. Hij kan nog 20 jaar opbouwen. Het opbouwpercentage bedraagt 1,75% en zijn pensioengrondslag bedraagt bij indiensttreding en bij ingang van het pensioen. Stel dat Johan met zijn TEP jaren bij zijn nieuwe werkgever inkoopt. Hoeveel extra pensioen zal hij dan opgebouwd hebben ten opzichte van de situatie waarin geen inkoop plaatsvindt? 39

40 Antwoord TEP = A = x 1,75% = 420 Opbouwjaren = 5.250/420 = 12,5 Totaal bij inkoop = ,5 = 32,5 A op einddatum (eindloon) = x 1,75% = 490 x 32,5 = Totaal zonder inkoop = ( x 1,75% x 20) = Verschil = = 875 Pensioen en echtscheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) Betreft ouderdomspensioen Ex-partner heeft vordering op deel OP 50% OP opgebouwd tijdens huwelijk Recht op tijds.aanspraak voor het NP (bijzonder partnerpensioen) Recht op het gehele WP Einde dag 3 Voor volgende week: Herhalen verzekeren Herhalen Toekomstvoorzieningen pijler 1 en 2 Oefenvragen maken en meenemen Voorbereiden dag 4 (3 e pijler en beleggen) 40

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenpraktijk 1

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenpraktijk 1 NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Pensioenpraktijk 1 1. Frits is in 2012 65 jaar geworden. Frits is enige tijd geleden getrouwd met Barbara (62 jaar). Voor beiden was dit de tweede keer. Frits ontvangt

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag Aanvullend pensioen Pensioen is in de meeste gevallen opgebouwd uit drie pijlers: pensioen vanuit de overheid (AOW), pensioen opgebouwd via een of meerdere werkgevers en het pensioen dat je zelf hebt opgebouwd.

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte PW artikelen

Nadere informatie

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Pensioenpraktijk

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Pensioenpraktijk NIBE-SVV, november 2014 Oefenexamen Pensioenpraktijk 1. Welke van de onderstaande beweringen over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is JUIST? A. Na één jaar ziekte wordt een werknemer voor

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld mevrouw Voorbeeld Datum 24 mei 2013 Kantoorgegevens Richards B.V. Mozartstraat 13 5102 BE DONGEN Tel: 0162-850 690 Uw Adviseur Peter Richards

Nadere informatie

Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015. Hoe was het en hoe wordt het

Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015. Hoe was het en hoe wordt het Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015 Hoe was het en hoe wordt het Pensioen? Wat is pensioen Onderdelen van een pensioenregeling Ontwikkelingen afgelopen jaren Huidige problematiek Het UPO (voorbeeld

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1 januari 2017 en 1

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gebeurtenissen voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat uw deelname aan deze pensioenregeling is gestopt 5 U gaat met pensioen 6

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen Pensioenfonds PNO Media PNO pensioenregeling 1 MCO Sociaal plan en uw pensioen 1 Even voorstellen Rudi Brouwer Gertjan van den Hengel Media Pensioen Diensten (MPD) Uitvoerder van pensioenfonds PNO Media

Nadere informatie

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012 Pensioenregeling SPW Aedes Corporatiedag 2012 Programma 1. Wat is pensioen? 2. De pensioenregeling van SPW 3. Pensioenplanner 4. Pensioengebeurtenissen 5. Actualiteiten 2 Pensioen is Uitgesteld loon Als

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie