Erkend Hypotheekadviseur. Cursusdag 3. Programma. Oefenvraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkend Hypotheekadviseur. Cursusdag 3. Programma. Oefenvraag 1 26-6-2013"

Transcriptie

1 Erkend Hypotheekadviseur Cursusdag 3 Programma Vragen stof vorige week Oefenvragen Kennismeting Bespreken Verzekeren Bespreken Toekomstvoorzieningen pijler 1 en 2 Oefenvraag 1 1/4 3/16 3/16 3/16 3/16 Vader: 1/4 x = Broer/zus: 3/16 x =

2 Oefenvraag 2 EWF: x 0,6% = Rente: x 5% = -/ Inkomsten eigen woning Oefenvraag 3 Stap 1:Bepaal EWR EWR ( ) = Verkoopkosten Stap 2: Aankoop Stap 3: Bepaal EWS = Oefenvraag 4 Verschil tussen 6% en werkelijk betaalde rente wordt als belaste schenking aangemerkt Dus x 3% =

3 Oefenvraag 5 Huurinkomsten uit vakantiewoning vallen niet onder de box 3-grondslag Dus in principe onbelast NB. Tenzij de inkomsten het vermogen op 1/1 verhogen Oefenvraag 6 Inkomsten EW: EWF - aftrekbare kosten EWF: x 0,6% = Rente: x 4,9% = Inkomsten EW = Voordeel: x 42% = 2.068,50 Netto hypotheeklasten: netto rente + premie = ( ) (12 x 110) = Oefenvraag 7 Annuïteiten Maandlast: /144,1862 = 693,55 Totale br.last: 693,55 x 240 = Totale br.rentelast = (aflossing) = Aflossingsvrij Br.last: x 5,8% x 20 = Verschil: =

4 Oefenvragen 8-10 Vraag 8: A Vraag 9: A Vraag 10: A Kennismeting dag 3 10 vragen 30 seconden bedenktijd per vraag Gebruik het antwoordformulier Het antwoordformulier na de kennismeting inleveren 11 Vraag 1 Wie heeft uitsluitend het recht tot in ontvangst nemen van de uitkering van een levensverzekering? a) De verzekerde. b) De begunstigde. c) De premiebetaler. d) De verzekeringnemer. 12 4

5 Vraag 2 Welke verzekering dekt in de regel het verlies van de sieraden door diefstal met braak? a) WA-verzekering. b) Inboedelverzekering. c) Opstalverzekering. d) Kostbaarhedenverzekering. 13 Vraag 3 Waarover dient assurantiebelasting betaald te worden? a) De netto premie b) De poliskosten c) De netto premie en de poliskosten d) De netto premie, poliskosten en incassokosten 14 Vraag 4 Wat is GEEN vereiste voor de KEW? a) Een maximale looptijd van 30 jaar b) Een minimale premiebetalingstermijn van 20 jaar c) Een premiebandbreedte van 1:10 d) Het verplicht inlossen van een eigenwoningschuld met de uitkering 15 5

6 Vraag 5 Wat is de pensioengrondslag? a) Het pensioengevend salaris b) Het pensioengevend salaris minus de AOW-franchise c) Het pensioengevend salaris plus de AOW-franchise d) De AOW-franchise 16 Vraag 6 Wat is het maximale opbouwpercentage voor een eindloonregeling? a) 1,6% b) 1,75% c) 2% d) 2,25% 17 Vraag 7 Waaraan is de hoogte van de AOW gekoppeld? a) Het bruto minimumloon b) Het netto minimumloon c) 70% van het minimumloon d) 90% van het minimumloon 18 6

7 Vraag 8 Wanneer is er sprake van conversie van een levensverzekering? Bij wijziging van: a) De premiehoogte b) De premieduur c) Het eindkapitaal d) Het doelkapitaal 19 Vraag 9 Welke periode wordt aangeduid met de Bredeherwaardering? a) De periode tot 1/1/1992 b) De periode tot 14/9/1999 c) De periode van 1/1/1992 tot 14/9/1999 d) De periode van 14/9/1999 tot 1/1/ Vraag 10 Onder welke pensioenvorm valt de middelloonregeling? a) Een uitkeringsovereenkomst b) Een kapitaalovereenkomst c) Een premieovereenkomst d) Een lijfrenteovereenkomst 21 7

8 Einde kennismeting Antwoorden 1 B 6 C 2 B 7 B 3 D 8 B 4 B 9 C 5 B 10 A 23 Verzekeringsovereenkomst Eenzijdig of tweezijdig Wilsovereenstemming door aanvraagformulier resp. acceptatie Wettelijke mededelingsplicht Causaliteit Proportionaliteit Verzekeringsovereenkomst (polisblad) 8

9 Uitkering bij verzwijging Geen Causaal verband Aantoonbaar geen acceptatie als verzekeraar het had geweten Lager Causaal verband Proportionaliteit: aantoonbaar hogere premie als verzekeraar had geweten, uitkering naar rato Kosten Premie: Netto premie (vergoeding overnemen risico): Rente of interest Sterftekans Provisie Kosten Winst Administratiekosten Assurantiebelasting (21%) Soorten Verzekeringen Schadeverzekeringen Sommenverzekeringen 9

10 Schadeverzekering Schadevergoedingsbeginsel = Indemniteitsbeginsel Verzekerde wordt middels schadevergoeding geacht te zijn teruggebracht naar de situatie van vlak voor de schade. Verzekerde mag er niet beter van worden Uitzondering? Sommenverzekering Bepaald bedrag (de verzekerde som) verzekerd. Voor uitkering dient er altijd sprake te zijn van het voordoen van het onzekere voorval. Denk aan: levens- en ongevallenverzekeringen Woonverzekeringen Opstalverzekering Inboedelverzekering Kostbaarhedenverzekering Woonlastenverzekering 10

11 Bijzondere situaties Onderverzekering Oververzekering Dubbelverzekering Garantieregelingen Verzekeringen met verzekerde som Verzekeringen zonder verzekerde som Oververzekering Verzekerd bedrag hoger dan de werkelijke waarde Bij totaal verlies wordt waarde van verzekerde belang bij zaak vergoed Bij gedeeltelijk verlies hoeft er nooit meer betaald te worden dan de werkelijk geleden schade Er vindt geen premierestitutie plaats Onderverzekering Verzekerd bedrag lager dan werkelijke waarde. Schadevergoeding wordt naar evenredigheid verminderd Uitkering = Verzekerde som Werkelijke waarde x schadebedrag 11

12 Vraag Kees heeft een eigen woning. Als gevolg van een brand heeft Kees schade geleden. De verzekeraar keert Kees een bedrag van EUR ,- uit. De herbouwwaarde van de woning bedraagt EUR ,-. De verzekerde som bedraagt EUR ,-. Hoeveel bedroeg de werkelijk geleden schade? Antwoord Uitkering = Verzekerde som Werkelijke waarde x schadebedrag = ( / ) x schade = 9/10 x schade Schadebedrag = x 10/9 = Dubbelverzekering Artikel 7:960 en 7:961 BW regelen dat: verzekerde er nooit beter van mag worden door dubbele verzekering eerst aangesproken verzekeraar schade dient te regelen verzekerde verplicht is dubbele verzekering te melden 12

13 Garantieregelingen Verzekeringen mét verzekerde som betalen ingeval van te laag bedrag toch de volledige schade bv deskundigentaxatie Verzekeringen zónder verzekerde som betalen te allen tijde de werkelijk geleden schade uit herbouw/inboedelwaardemeter Brandverzekeringen algemeen Brandverzekeringen ( Kale brandverzekering: Brand, ontploffing en bliksem ) [Extra] Uitgebreide verzekeringen Limitatieve lijst van gedekte evenementen Extra s die boven het verzekerd bedrag verzekerd zijn All-riskdekking Alle van buitenkomende onheilen (alles is gedekt behalve ) Levensverzekeringen 13

14 Levensverzekeringen Artikel 7:975 BW titel 17: In verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering Ongevallenverzekering wordt niet als levensverzekering beschouwd. Kenmerken Sommenverzekering Kansovereenkomst (kans op levering prestatie) Geen verhaalsmogelijkheid Geen plicht tot betalen Indemniteitsbeginsel NIET van toepassing Polisredactie Verzekeraar Verzekeringnemer Verzekerde Begunstigde/bevoordeelde 14

15 Standaard begunstiging Verzekeringnemer(s) Echtgeno(o)t(e) waarmee de verzekeringnemer ten tijde van de uitkering was gehuwd Kinderen van de verzekeringnemer Erven van de verzekeringnemer. Aanvaarding begunstiging Door kind Door derde Bevestiging verzekeraar Verzekeringnemer kan aantal rechten niet zonder toestemming van de begunstigde uitoefenen Rechten verzekeringnemer Afkoop Belening Conversie (bijv. bij echtscheiding) Overdragen polisrechten en plichten Verpanding Premievrijmaking Automatische voortzetting 15

16 Levensverzekeringsvormen Individuele verzekering Collectieve verzekering al bij 2 verzekerden goedkoper non-selecte acceptatie Individuele verzekeringen Vormen van individuele verzekeringen: Renteverzekeringen Kapitaalverzekeringen Lijfrenteverzekeringen Lijfrente (NB. overlevingsrente) is het van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijke recht op een periodieke uitkering in geld. Lijfrente op één leven Lijfrente op twee leven Zuiver vs gericht 16

17 Erfrenteverzekeringen Levensverzekering Met periodieke uitkering Aan een begunstigde Op moment dat de verzekerde komt te overlijden Risicoverzekering Kapitaalverzekeringen Uitkering ineens Bij overlijden van verzekerde: kapitaal bij overlijden Of als de verzekerde op datum nog in leven is: kapitaal bij leven Bestaan zowel los als in combinatie Kapitaalverzekeringen Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden Levenslange kapitaalverzekering bij overlijden Kapitaalverzekering bij leven Gemengde verzekeringen Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) 17

18 Casus Er is een lineair dalende risicoverzekering met verzekerd kapitaal van ,- en een looptijd van 25 jaar. Stel iemand komt in het 13e jaar te overlijden. Hoeveel wordt er uitgekeerd? Antwoord In het 13e jaar is 12 keer afgelost. Dus /25 * 12= Er wordt dus uitgekeerd: / = Casus De heer Willemsen heeft naast zijn annuïteitenhypotheek een tijdelijke verzekering van annuïtair dalend kapitaal bij overlijden afgesloten met jaarlijkse premiebetaling. Het aanvangskapitaal bedroeg EUR ,-, de duur van de verzekering is 30 jaar, evenals de premiebetaling. Het rentepercentage van de annuïteitenlening bedraagt 6,0%. Hoeveel keert de verzekeraar in hele euro's uit, indien de heer Willemsen in het 30-ste jaar overlijdt? 18

19 Antwoord Stap 1: Bepalen annuïteit ahv JAARTABEL: Jaarannuïteit = hoofdsom/factor = : 13,7648 = ,74 Stap 2: Bepalen aflossingscomponent (bonnetje BTW): ,74 : 1.06 = ,03 ( t/m ) KEW-eisen KEW-clausule in polis Bij professionele verzekeraar Minimaal 15 jaar premiebetaling Maximale looptijd 30 jaar Jaarlijkse bandbreedte 1:10 Uitkering ter aflossing EWS Eenmalige uitkering Indien niet voldaan, rentebestanddeel (U-P) afrekenen in box 1 Vrijstellingen KEW 2013 Eenmalige life-time vrijstelling: mits 15<20 jaar premie mits min.20 jaar premie Belast rentebestanddeel bij reguliere uitkering boven vrijstelling conform: U -/- V U x S (U -/- P) 19

20 Begrenzingen vrijstelling Reeds benutte vrijstelling wordt afgetrokken van de vrijstelling Vrijstelling langstlevende partner wordt verhoogd met (restant) vrijstelling overleden partner tot maximaal de uitkering Vrijstelling mag niet hoger zijn eigenwoningschuld Overgangsregime Kapitaalverzekeringen gesloten voor (pré BHW) Kapitaalverzekeringen gesloten tussen en (BHW) Kapitaalverzekeringen gesloten tussen en Kapitaalverzekeringen gesloten vanaf Pré BHW Ongelimiteerde vrijstelling als: minimaal 12 jaar premiebetaling premie binnen de verschillende bandbreedtes is gebleven Zo niet: rentebestanddeel progressief belast NB. Aanvullende voorwaarden bij overlijdensuitkering 20

21 BHW Rentebestanddeel onbelast indien: Uitkering < (15 j. premie) Uitkering < (20 j. premie) Voldaan aan bandbreedte 1:10 Bij uitkering boven vrijstelling belast rentebestanddeel: (U-V/U) x S (U-P) Anders saldomethode NB. aanvullende voorwaarden bij overlijdensuitkering 14/9/1999 en 31/12/2000 In principe Wet IB 2001 al van toepassing Eisen Brede Herwaardering nog steeds van kracht Pré BHW in box 3 Tijdens looptijd vrijstelling Meerdere valt onder vermogen box 3 Uitkering onbelast, mits: voldaan aan eisen Wet IB 1964 minimaal 12 jaar premie premies binnen bandbreedte 21

22 Pré BHW in box 1 Dient te voldoen aan KEW-eisen KEW-vrijstelling wordt verhoogd met WEV op keuzemoment of later moment verpanding BHW in box 3 Tijdens looptijd vrijstelling Meerdere valt onder vermogen box 3 Rentebestanddeel meerdere boven belast in box 1, mits: voldaan aan eisen Wet IB 1964 minimaal 15/20 jaar premie premies binnen bandbreedte BHW in box 1 Dient te voldoen aan KEW-eisen Vrijstelling conform vrijstellingseisen KEW 22

23 14/9/1999-1/1/2001 Verzekering geplaatst in box 3 WEV valt onder vermogen box 3 Bij uitkering voldoen aan Wet IB64: minimaal 15/20 jaar premie premies binnen bandbreedte Verzekering geplaatst in box 1 Dient te voldoen aan KEW-eisen Vrijstelling conform eisen KEW Vraag Martin en Hanny sluiten een hypotheek met gekoppelde KEW. Beiden zijn verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde op de polis. Hypotheek: Jaarpremie (looptijd 30 jaar) Prognosekapitaal: Vrijstelling op einddatum pp: Stel kapitaal op einddatum Er is voldaan aan de KEW-eisen Wat is het belaste rentebestanddeel? Uitwerking U -/- V U x S (U -/- P) x ( ) = Gezamelijke restantvrijstelling:

24 Vraag Hans en Freek wonen 10 jaar samen. In maart 2009 hebben zij samen een woning gekocht. Voor de financiering hebben zij ook samen een spaarhypotheek afgesloten met een hoofdsom van Het verzekerd kapitaal is gelijk aan de hoofdsom en de verzekering kan worden aangemerkt als KEW. Hans en Freek hebben nog niets van hun KEW-vrijstellingen benut. De maandelijkse premie bedraagt 270. De gemengde verzekering is afgesloten op beide levens. In maart 2013 komt Hans te overlijden en de verzekering keert uit. Freek hoort tot zijn schrik dat de in 2013 geldende vrijstelling slechts ,- per persoon zou bedragen. Freek moet progressief belasting betalen over een bedrag van 0 en hij houdt een KEW-vrijstelling over van Uitwerking Hans en Freek zijn beide verzekeringnemer. Freek kan dus gebruik maken van de dubbele vrijstelling. De uitkering bedraagt Eerst wordt de vrijstelling van Hans aangesproken ad Het restant wordt in mindering gebracht op Freek s vrijstelling. Hiermee houdt Freek een vrijstelling over van = Freek hoeft niet af te rekenen. Vraag De heer Smeets heeft op 1 januari 2011 een woning gefinancierd met behulp van een spaarhypotheek, op basis van een KEW. De hypotheeklasten betaalt hij maandelijks. Op 1 januari 2011 begint hij met premiebetalingen van EUR 150 per maand. In februari 2012 erft de heer Smeets een bedrag van EUR In maart 2012 stort de heer Smeets een groter bedrag dan de gebruikelijke EUR 150. De resterende looptijd betaalt de heer Smeets steeds een maandelijkse premie van EUR 150. Hoeveel kan de heer Smeets in maart 2012 in totaal maximaal aan premie betalen op grond van de KEW-eisen? 24

25 Uitwerking Jaarpremie = 150 x 12 = KEW-eis: Jaarlijkse premiebandbreedte 1:10 Maand jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Betaald Te betalen Maximale jaarpremie = x 10 = Betaald: 2 x 150 = 300 -/- Te betalen: 9 x 150 = /- Nog in te leggen: Fictieve uitkering Worden niet daadwerkelijk gedaan Gelden voor fiscus wel als uitkering Hoogte uitkering op basis van WEV Rentebestanddeel belast in box 1: Niet (meer) voldaan aan KEW-eisen KEW wordt afgekocht of vervreemd Bij inbreng in onderneming Bij gedeeltelijke uitkering Bij overschrijding looptijd 30 j. Omzetting Kap.verzekering aanmerken als KEW Van box 3 naar box 1 (tot ) Om dubbele heffing over opbouw box 3 te voorkomen Waarde polis -/- betaalde premies = extra betaalde premies Extra premie telt niet mee voor bandbreedte-eis 25

26 Vervallen tijdklemmen Een belastingplichtige kan onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de vrijstellingen ook al voldoet hij niet aan de voorwaarde van 15 dan wel 20 jaar premiebetaling. Dit kan als er sprake is van een van onderstaande situaties: Bij echtscheiding en beëindiging fiscaal partnerschap Als er na verkoop van de eigen woning een restschuld is ontstaan Als de belastingplichtige gebruikmaakt van een vorm van schuldhulpverlening 76 Toekomstvoorzieningen Drie pijler systeem Pijler 1 Pijler 2 Pijler 3 Sociale zekerheid OPF BPF Individueel pensioen Eigen voorzieningen 26

27 Sociale zekerheid Sociale voorzieningen Sociale verzekeringen WWB AKW IOW IOAZ Wajong TW WSF Werknemers-verzekeringen ZW WIA WW Volksverzekeringen ANW AOW AWBZ 1 e pijler: overheid AOW Alle ingezetenen tussen 15 en 65 zijn verzekerd. Niet-ingezetenen die in NL onder de loonbelasting vallen Nederlanders die buiten NL werken voor de NL overheid Rechtmatige inschrijving BSN Uitkering op verjaardag 65 jaar + 1 maand 27

28 AOW-uitkering Gekoppeld aan het minimumloon Afhankelijk van aantal jaren verzekerd Alleenstaand met kind < 18 (90%) Alleenstaand zonder kind < 18 (70%) Gehuwd/samenwonend (50%) AOW Toeslag is afhankelijk van inkomen van jongere partner. Inkomen uit arbeid. Vrijlating van 15% bruto min.loon en 1/3 van het meerdere aan bruto inkomsten Inkomen i.v.m. arbeid (bijv soc.verz. uitkering) wordt geheel gekort op de toeslag Vervalt op Oefenvraag Man 65 jaar en vrouw 63 jaar. Zij heeft een inkomen uit arbeid van ,=. Man heeft 8 jaar in Amerika gewoond en voor een buitenlands bedrijf gewerkt. Hoeveel AOW-uitkering ontvangt deze man in totaal? (stel min.loon = ) 28

29 Uitwerking AOW man 8.500, echter 8 jaar in buitenland dus korting (8 x 2%) = 16%. Dus Hoe hoog is de partnertoeslag? Vrijlating = (15% min.loon) + 1/3 ( ) = Korting = = Partnertoeslag = = Dus totaal: = ANW-uitkeringen Nabestaande-uitkering (Half)wezen-uitkering Volksverzekering In principe alle ingezetenen < 65 Niet ingezetene mits zij in Nederland arbeid verrichten en loonbelasting betalen Uitkeringsgerechtigden Met kinderen < 18 jaar Voor 45% of meer AO zijn conform WAO/WIA normen Geboren voor 1950 (TW 2015 vervalt) Geboren tussen 50 en 56 en op juli 96 gehuwd en overleden voor juli 99 29

30 (Half)wezen uitkering Voor halfwezen: vast bedrag per maand ongeacht aantal kinderen (2013) Voor volle wezen afhankelijk van leeftijd, AO en onderwijs (2013) Hoogte uitkering Max. 70% van min.loon ( ) Inkomensafhankelijk: Inkomen i.v.m. arbeid volledig gekort. Inkomen uit arbeid gekort mbv formule: Vrijlating is 50% van het bruto min.loon plus 1/3 van het meerdere inkomen Grens ligt op circa ANW bij echtscheiding Recht op ANW als: op datum van overlijden en op datum van echtscheiding aan de algemene voorwaarden is voldaan overledene een wettelijke alimentatieplicht had naar de exechtgenoot. 30

31 WWB Wet Werk en Bijstand Per gemeente geregeld Sluitstuk van onze sociale zekerheid AO-voorzieningen Inkomen eerste twee jaar Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte (WULBZ) max. 104 weken (Poortwachter!) 70% - 100% Wet Verbetering Poortwachter maximum dagloon (2013: 194,85) let op CAO s Ziektewet (vangnetregeling) 31

32 WIA-kenmerken Wachttijd WIA 2 jaar Begrip arbeidsongeschiktheid Entree-eis (> 35%) Referte-eis (weken en jaren) WIA-categorieën 0-35%: arbeidsgeschikt dus geen uitkering 35% tot 80%: WGA loongerelateerd (max. 38 mnd) loonaanvulling (vanaf 50% RVC) vervolg (tot 50% RVC) 80% tot 100%: WGA/IVA Werkeloosheidswet Onvrijwillige werkeloosheid Tenminste 5 arbeidsuren pw. verlies Geen recht op loondoorbetaling Beschikbaar zijn voor arbeid. Referte-eis/wekeneis (26 uit 36) 32

33 WW-uitkering 70% laatste loon (1 e 2: 75%) Maximum dagloon Kort: weken-eis (26 uit 36) duur: 3 maanden Verlengd: arbeidsverleden (feitelijk/fictief) maximaal 38 maanden uitkering jaren-eis (4 uit 5) WW voor startend ondernemer Max. 6 maanden behoud van uitkering Inkomsten 70% gekort op WW Geen sollicitatieplicht Bij mislukking teruggevallen op WW 2 e pijler: werkgevers 33

34 Pensioenen Pensioenuitvoerder Werkgever Pensioenovereenkomst Werknemer Soorten pensioenen Ouderdomspensioen geldelijke, vastgestelde uitkering voor de (gewezen) werknemer ter inkomensvoorziening bij ouderdom Nabestaandenpensioen gaat uit van volledige opbouw Partnerpensioen (70% OP) Wezenpensioen (14% OP) Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioenovereenkomst Hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen. Vervangt begrip pensioentoezegging Drie vormen: uitkeringsovereenkomst kapitaalovereenkomst premieovereenkomst 34

35 Salarisdiensttijdregeling backservice comingservice pensioenopbouw Eindloonregeling Laatst verdiende inkomen Backservice Max. 2% opbouw per jaar Alleen vaste inkomensdelen Middelloonregeling Gemiddeld inkomen Comingservice Max. 2,25% opbouw per jaar Mogelijk variabel inkomen Deelnemer/partner Deelnemer: werknemer of ex-werknemer die ogv pensioenovereenkomst aanspraken verwerft jegens pensioenuitvoerder Partner: echtgeno(o)t(e) geregistreerd partner ongehuwd (zie reglement) Pensioenwet Veiligstellen toezegging werknemers Verplichtingen werkgever met regeling Onderbrengingsplicht Kapitaaldekkingsstelsel Wachttijden Afkoop kleine pensioenen Recht op waardeoverdracht UPO 35

36 Voorbeeld UPO Wat voor een pensioenovereenkomst is dit? Heeft men recht op nabestaandenpensioen? Heeft men recht op het AO-pensioen? Wat kun je met de factor A? Vervroegd pensioen Sinds 2006 niet meer fiscaal gefacilieerd (Wet VPL) Vervroegd pensioen VUT (vervroegd uittreden) TOP (tijdelijk overbruggingspensioen) Pré-pensioen Pensioenbegrippen Pensioengevend salaris (PGS): basis voor berekening van pensioen Franchise (AF): bedrag (AOW) dat op PGS in mindering wordt gebracht. Pensioengrondslag (PG): hierover wordt het pensioen berekend (PGS AF) 36

37 Pensioenberekeningen Pensioengevend salaris (PGS) AOW-Franchise (AF) 10/7 AOW min (obv. geh.aow) bij DGA eigen beheer min (obv. ongeh.aow) Pensioengrondslag (PG) = PGS - AF Opbouwpercentage per jaar A-factor Beëindiging pensioenregeling Premievrije aanspraak: werknemer behoudt recht op het tot dan toe opgebouwde pensioen (slapersrechten) Tijdsevenredige (pensioen)aanspraak (TEP) Tijdsevenredige aanspraak Verschil tussen OP dat zou zijn opgebouwd tot pensioendatum zonder ontslag en het OP dat zou worden opgebouwd tussen moment van ontslag en pensioendatum +/+ -/- start opbouw ontslag pensioen 37

38 Waarde-overdracht De over te dragen aanspraak wordt vertaald naar aantal opbouwjaren 1. Bepaal PG (PGS - AF) 2. Bepaal tijdsevenredige aanspraak (korte of lange methode) 3. Bepaal aantal jaren in nieuwe regeling (TEP : nieuwe factor A) Vraag 1 Jan en Truus zijn beiden precies 45 jaar. Jan werkt al 15 jaar als manager. Hij verdient bruto per jaar. Truus is al 20 jaar lerares en verdient eveneens Beiden hebben een eindloon-regeling. Bij Truus wordt het pensioen opgebouwd met 1,75% per jaar, bij Jan is dat 2% per jaar. Jan gaat elders werken. Het nieuwe salaris bedraagt bruto per jaar. De pensioenregeling is identiek op het opbouwpercentage na (nieuw 1,75%). De franchise bedraagt in beide gevallen Jan maakt gebruik van waardeoverdracht. Hoeveel pensioenjaren verwerft Jan bij zijn nieuwe werkgever door de waardeoverdracht? Antwoord Oud Nieuw Inkomen Franchise PG Opbouw 2% 1,75% Oud: Opbouw = x 2% x 15 jaar = Nw: Opbouw = x 1,75% x? Jaar = x dienstjaren = Aantal dienstjaren = : 630 = 12,4 38

39 Vraag 2 De heer Armatti werkt bij Youtube. Sinds zijn indiensttreding, op 1 januari 2008 toen hij net 25 jaar was, is zijn salaris de eerste drie jaar NIET verhoogd. Per 1 januari 2011 werd zijn jaarsalaris, tevens pensioengevend inkomen, verhoogd van naar Per 1 januari 2012 bedraagt het salaris Tot 1 januari 2013 vinden GEEN verdere verhogingen meer plaats. Youtube hanteert een middelloonregeling. Het opbouwpercentage bedraagt 1,6% per jaar en de pensioenleeftijd is 65 jaar. De AOW-franchise bedraagt EUR ,-. Hoeveel bedraagt de TEP als hij op 1 januari 2013 wordt ontslagen? Antwoord Aangroei = ( / ) x 1,6% = 432 Aangroei 2011 = ( / ) x 1,6% = 480 Aangroei 2012 = ( / ) x 1,6% = 560 TEP = (3 x 432) = Vraag 3 Johan heeft 15 jaar bij zijn huidige werkgever gewerkt, als hij van baan verandert. Bij zijn huidige werkgever heeft hij deelgenomen aan een pensioenregeling en zijn TEP bedraagt Bij zijn nieuwe werkgever kan hij weer deelnemen aan een eindloonregeling. Hij kan nog 20 jaar opbouwen. Het opbouwpercentage bedraagt 1,75% en zijn pensioengrondslag bedraagt bij indiensttreding en bij ingang van het pensioen. Stel dat Johan met zijn TEP jaren bij zijn nieuwe werkgever inkoopt. Hoeveel extra pensioen zal hij dan opgebouwd hebben ten opzichte van de situatie waarin geen inkoop plaatsvindt? 39

40 Antwoord TEP = A = x 1,75% = 420 Opbouwjaren = 5.250/420 = 12,5 Totaal bij inkoop = ,5 = 32,5 A op einddatum (eindloon) = x 1,75% = 490 x 32,5 = Totaal zonder inkoop = ( x 1,75% x 20) = Verschil = = 875 Pensioen en echtscheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) Betreft ouderdomspensioen Ex-partner heeft vordering op deel OP 50% OP opgebouwd tijdens huwelijk Recht op tijds.aanspraak voor het NP (bijzonder partnerpensioen) Recht op het gehele WP Einde dag 3 Voor volgende week: Herhalen verzekeren Herhalen Toekomstvoorzieningen pijler 1 en 2 Oefenvragen maken en meenemen Voorbereiden dag 4 (3 e pijler en beleggen) 40

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Begrippenlijst Verzekeringstermen

Begrippenlijst Verzekeringstermen A Aandelenspaarplan Vorm van levensverzekering, waarbij meestal op basis van een gemengde verzekering tegen een vaste premie in euro's het spaargedeelte wordt belegd in zogenaamde units. Deze units zijn

Nadere informatie

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Verzekeringen 2008 Financiële toekomst Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Inhoudsopgave Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon 2 Overschrijding maxima

Nadere informatie

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Pag. 1 Fiscale feiten en cijfers 2010 Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon

Nadere informatie

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet mei / juni 2006 Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet 3 4 5 Verder o.a. in dit nummer WIA Pensioen

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

De RekenHulp 2013. Kerncijfers personenschade 2013

De RekenHulp 2013. Kerncijfers personenschade 2013 De RekenHulp 2013 1 Kerncijfers personenschade 2013 Inhoud Sociale Zekerheid 4 Minimum(jeugd)loon 4 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 4 Werkdagen 4 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 4

Nadere informatie

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 De RekenHulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 Inhoud Sociale Zekerheid 5 Minimum(jeugd)loon 5 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 5 Werkdagen 5 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 5 Tegemoetkoming

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie