24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013."

Transcriptie

1 t Oksenijs Juni 2013 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 6. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Mededelingen Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 3 Fysiotherapie Yn it Doarp 5 Verslag VV Jistrum - Follega 8 It Bokje 10 De Pen 15 Gedicht van de Maand 17 Rinnocht 18 Programma Dorpsfeest Nieuws van It Iepen Stee 24 Verslag jaarvergadering Dorpsbelangen 28 Nieuws van VV Jistrum 32 It Pjutteplak 33 Ferantwurdings fan de Toponimen 36 Activiteitenagenda 38 A.E.D. Lijst (nieuw) 39 S.O.S. Pagina 40 Uiterste kopijdatum: 24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: De tekst als Word-bestand. Grafische bestanden los als BIJLAGE toevoegen aan de mail, dus niet in Word document plaatsen!! Voor vragen over bijlagen kunt u contact opnemen met de opmaker. (472966) Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Ponghâldster Aukje Douma Kooiweg 3, tel Banknûmmer Op naam van Dorpskrant Eestrum Jistrum (Teksten toevoegen als Word-bestand) Net op it Ynternet? Namen, foto s e.d. die in de dorpskrant staan, verschijnen ook op internet. Bezwaar? Bel: Hans de Vries, tel Redaksje Sonja Boltjes tel Geppie Bergsma tel Herman Kassenberg tel Dick de Leeuw tel Hielke Peursum tel Opmakke troch Hans de Vries tel Ôfdrukt troch Van der Let, Burgum Besoarging Wiebe de Vries tel

2 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Mededelingen Dorpsbelangen Jistrum / Skûlenboarch Troch: Peter van der Werf De maanden april en mei zijn maanden waarin altijd veel activiteiten op de agenda staan en waarbij ook veel werk is verzet door diverse vrijwilligers. In deze Oksenijs willen wij hier graag aandacht aan besteden: Dorpsavond 20 april Tijdens deze ouderwets gezellige avond werd door de toneelvereniging de Snieskeppers het stuk Klontsjes gespeeld. Een komisch stuk waar vaart in zat met een verrassend slot. Na het toneel werd er weer net als vroeger volop gedanst en ging het feest door tot in de kleine uurtjes. Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 23 april 2013 Dit jaar werd de ledenvergadering door een 25-tal Jistrumers bezocht. Tijdens deze jaarlijkse vergadering doet ons bestuur dorpsbelangen verslag van alle ondernomen activiteiten, voortgang projecten, contacten met gemeente en de financiële handel en wandel van de vereniging en de commissie die door haar ondersteund worden. Verderop in dit Oksenijs treft u het verslag aan van deze vergadering. Vrijdag 26 april 2013, activiteiten troonwisseling Deze vrijdag voor de meivakantie verliep voor de schoolkinderen heel anders dan normaal. Na een stevig ontbijt deden ze allemaal mee aan de koningsspelen die werden afgesloten met het eten van pannenkoeken in de tenten die op het kantineplein door vrijwilligers waren neergezet. `s Middags konden de kinderen in de kantine van VV Jistrum en in de jeugdsoos de Okse naar een film kijken. Uiteindelijk werd de dag bekroond door het onthullen van de door de gemeente geplante koningslinde. Deze onthulling werd verricht door wethouder Fokkema en direct gevolgd door het gezamenlijk nuttigen van een oranjebitter. Hierbij waren ongeveer een 30-tal Jistrumers aanwezig. Vrijwilligers van VV Jistrum zorgden daarna voor de consumpties en snackbar Jistrum verzorgde de hapjes. Mooi dat door een gezamenlijke inspanning van de beide scholen, VV Jistrum, jeugdsoos de Okse, diverse vrijwilligers, de snackbar maar ook de gemeente deze dag tot iets bijzonders is gemaakt. Allen bedankt. Super! De koningslinde heeft trouwens een mooi plaatsje gekregen. De 4 perkjes die er eerst waren met de boomstompjes zijn door de gemeente weggehaald en vervangen door één perk waar nu de koningslinde staat. Knapt het al behoorlijk van op. Dodenherdenking 4 mei De dodenherdenking vond dit jaar in de buitenlucht plaats bij de Tinte. Mooi om te zien was dat een behoorlijke groep mensen aanwezig was bij de herdenking. Dorpsgenote Hilly Harms deed haar persoonlijk verhaal uit de tweede wereldoorlog. Dit was indrukwekkend. Van beide basisscholen waren er 3 kinderen die een eigen gemaakt gedicht voordroegen. Hierna trompetterde Broer Terpstra van Joost Wiersma de last post gevolgd door 2 minuten stilte. We willen iedereen bedanken die deze waardige herdenking mogelijk heeft gemaakt. 2

3 t Oksenijs juni 2013 Bezoek college van Burgemeester en Wethouders 14 mei Één keer per 2 jaar komt het college langs om met het bestuur van Dorpsbelangen om tafel te gaan. Tijdens dit zogeheten bestuurlijk overleg in de Phoenix kwamen vooral onderwerpen aan bod met betrekking tot de ruimtelijke inrichting van Jistrum: - Doortrekken stoep vanaf Joost Wiersmawei naar de Jisteboerewei. De wethouder heeft toegezegd om te kijken of dit met bescheiden middelen zou kunnen worden gerealiseerd. - Aanbrengen van verlichting op de asfaltpaden in de Geasten en op de Jisteboerewei. Hier was de wethouder resoluut over: het beleid van de gemeente is erop gericht om met zo weinig mogelijk verlichting te werken. Alleen bij hoofdingangen en bij ingewikkelde verkeerssituaties zoals kruispunten en rotondes wordt verlichting aangebracht. Een achteruitgang zoals bij de asfaltpaden van de Geasten komt dus niet in aanmerking. - Herinrichting kantineplein. Dorsbelangen heeft dit project ingebracht als pilot voor het project burgerparticipatie en aangezien dit punt de volgende dag zal worden behandeld, wil het college daar nu niet verder op ingaan. (Zie onderstaand bij punt burgerparticipatie) - 60 km wegen rondom Jistrum: het zal u zijn opgevallen dat er allemaal 60 km borden rondom Jistrum zijn geplaatst. Op zich prima, dit vloeit voort uit een eerdere afspraak met Dorpsbelangen. Vreemd vinden wij wel dat die borden ook staan bij de zandpaden rondom ons dorp. 60 kilometer daarop rijden lijkt volstrekt onverantwoord! De wethouder heeft uitgelegd waarom dit is maar is bereid om te kijken of een aantal borden weg kunnen. Voorts heeft het college ons bijgepraat over de ontwikkelingen van de voorgenomen overname van de gymzaal door stichting Joost Wiersma, de ontsluiting van het bedrijventerrein Skûlenboarch en Blauwhoek. Over deze onderwerpen meer in een volgend nummer van t Oksenijs. Rinnochtjûnen 13 t/m 16 mei Voor de 5 e keer alweer heeft de commissie rinnochtjûnen georganiseerd. Ook dit jaar heeft de commissie de zaak perfect georganiseerd en prachtige routes uitgezet. Mooi om te zien hoeveel vrijwilligers in het spier zijn tijdens de Rinnocht. Het is eigenlijk jammer dat het aantal deelnemers wat tegenviel. De thuisblijvers hebben echt wat gemist maar krijgen volgend jaar een nieuwe kans. Uitkomst project meidwaan 15 mei, positief voor Jistrum! Tijdens het jaarlijkse overleg op 15 mei tussen het college van B&W en de besturen van de alle verenigingen van dorpsbelangen in Tytsjerksteradiel, maakte het college bekend welke projecten in de gemeente aan de gemeenteraad zullen worden voorgedragen om (financieel) ondersteund te worden. Ons idee om van het kantineplein iets bijzonders te maken, is één van de 3 uitgekozen projecten! Hiervoor stelt de gemeente in ieder geval ,- beschikbaar. Oproep: Het is nu zaak om het project verder uit te werken. Om deze reden roepen wij hierbij alvast vrijwilligers op die bereid zijn in een commissie zitting te willen nemen om ideeën te ontwikkelen voor het kantineplein en uitvoering hieraan te willen geven. Wie ziet dit als een uitdaging? Inlichtingen hierover kunt u inwinnen bij voorzitter Sierd Harkema of secretaris Peter van der Werf van het bestuur Dorpsbelangen. U kunt natuurlijk altijd nog een kijkje nemen op de website van de gemeente Onder ideeën bekijken kunt u terugvinden wat het basisidee over het kantineplein inhoudt. 3

4 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Oksenijskes Wilt u in deze rubriek vermeld worden of weet u iets te vertellen, geef dat dan door aan Marijke Lautenbach, Joost Wiersmaweg 26, Ook overlijdensberichten of de namen van jubilarissen kunt u aan haar doorgeven als u de informatie in het Oksenijs vermeld wilt hebben. Giften voor t Oksenijs X 10,-- Totaal 2013: 11 giften, saldo 159,-- Alle gulle gevers Hartelijk Dank! Een sleutel gevonden De kinderhulpcollecte in Jistrum heeft 454,44 opgebracht. Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt. Luan Hansma Zondagmorgen 26 mei is er een sleutel gevonden schuin tegen over de dorpskerk Het is waarschijnlijk een sleutel van een schuurtje of hok Het is een grote sleutel en er staat een nummer op Afhalen bij : Fam Buma, Buorrefinnewei 16 Tel Te koop aangeboden wegens overcompleet : 4-jarige Friese merrie, genaamd Doutschen. Doutschen is een Veulenboek II merrie, voor de kenners. Doutschen is dus meer een gebruiks- of sportmerrie dan een fokmerrie. Doutschen is handmak, nog niet beleerd. Doutschen s vraagprijs past bij de minder grote beurs, we hopen wel dat Doutschen bij een liefhebber terecht mag komen. Belangstellenden kunnen contact op nemen met Sierd Harkema Telefoon :

5 t Oksenijs juni 2013 Aan de inwoners van Jistrum, Zoals u weet zijn er in ons dorp 2 AED s aanwezig, één aan de muur van de sporthal en één bij Fysiotherapie Yn t Doarp, ook hebben wij verscheidene personen uit ons dorp die bekwaam zijn met de AED, deze namen staan elke maand op de achterste bladzijde van t Oksenijs. Als er, naar aanleiding van dit schrijven nieuwe aanmeldingen binnenkomen om een cursus te gaan volgen krijgen zij ook toegang tot beide AED s. De vorige herhalingen waren hier in de praktijk en werden door T. Glas gegeven, zij heeft een andere functie gekregen en doet nu de herhalingslessen van deze cursus niet meer.nu hebben wij een alternatief gevonden bij de E.H.B.O. vereniging van Kootstertille, deze is bereid om onze deelnemers de herhalingslessen voor de AED te geven. Wij hebben geïnventariseerd wie deze les weer wil gaan volgen en hebben de namen doorgeven aan het bestuur van de E.H.B.O. vereniging van Kootstertille, de kosten voor deze herhaling zijn voor eigen rekening en zijn ongeveer gelijk aan de vorige keer. In de loop van juli/augustus krijgt u van hen een uitnodiging om deel te nemen aan de herhaling van de AED, deze wordt voortaan gegeven op een locatie in Kootstertille. De E.H.B.O. vereniging gaat deze procedure nu op zich nemen. Als er nog inwoners zijn die ook graag willen deelnemen aan deze cursus dan kunt u zich opgeven bij Fysiotherapie Yn t Doarp, wij zorgen er dan voor dat u wordt aangemeld en een uitnodiging krijgt. Zoals u weet: DE AED KAN EEN LEVEN REDDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vriendelijke groet, Fysiotherapie Yn t Doarp 5

6 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Foar in lekker fiskje geane jo nei de fiskkream fan A.S. Storm Elke donderdag tussen 15:30 en 18: 15 Bij de Phoenix te jistrum Tel:

7 t Oksenijs juni

8 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Wedstrijd om de titel minst succesvolle team van Friesland Troch: Sjoerd Hamstra Op donderdag 30 mei 2013 was het dan zover, de wedstrijd Jistrum 1 tegen Follega 1 zou worden gespeeld. Het begon met een bericht in de Leeuwarder Courant, waarbij Jan Vlap, trainer van ONS Sneek, werd gevraagd om een reactie aangaande de minst succesvolle teams van Friesland. Jan gaf in zijn reactie aan dat hij nooit een wedstrijd zou fluiten, tenzij het de wedstrijd Jistrum 1 Follega 1 betrof. Jistrum 1 was in het afgelopen seizoen het minst succesvolle team bij het zaterdagvoetbal, Follega die van het zondagvoetbal. Door dit bericht ontstond de ludieke actie om de twee teams tegen elkaar te laten voetballen. Op de uitnodiging van trainer Nico den Heijer om tegen elkaar te voetballen ging Fochteloo in. Ook Jan Vlap werd gehouden aan zijn woord. Na de bekendmaking van de wedstrijd ontstond een heuse mediahype. Pers van krant en TV stonden op 30 mei op het veld om de wedstrijd gade te slaan. De wedstrijd werd gekoppeld aan een goed doel, te weten KiKa. De opbrengsten zouden dan ook aan dit doel worden geschonken. Door een enorme toeloop van publiek, brachten de entreegelden 360,- op voor KiKa. De wedstrijd De eerste goede kans van de wedstrijd kwam van Follega, gelukkig stond keeper Jacob Hamstra zijn mannetje. In de 12 e minuut was het de beurt aan Jistrum. Koop Keizer zette de bal voor aan Eldert Jan Radema, die met een prachtig schot de keeper probeerde te verschalken. Helaas wist ook hij het net schoon te houden, door de bal over zijn doel te tikken. Vier minuten later viel dan toch het eerste doelpunt. Jistrum kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Follega. Follega wist dat het iets goed te maken had en begon meer aan te vallen. Vlak voor rust was er een knullig moment in de Jistrumer verdediging, waar een speler van Follega handig gebruik van wist te maken. Hij veroverde de bal gemakkelijk en bracht de stand weer gelijk. Jens Mollema wist kort daarna nog een best schot te lossen op het doel van Follega, maar de keeper stond opnieuw op zijn plek. De tweede helft was zo mogelijk nog spannender dan de eerste. Beide teams lieten aanvallend voetbal zien en waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. De eerste kans was voor 8

9 t Oksenijs juni 2013 Eldert Jan Radema, maar helaas miste hij het doel. Koop Keizer scoorde een minuut later, maar hij bleek buitenspel te staan. Na vijf minuten voetballen was het Follega die op voorsprong wist te komen. Zowel Koop Keizer als Germ van der Meer kregen weer twee prachtige kansen, maar de bal wilde er maar niet in gaan. Na een dik half uur voetballen in de tweede helft, werd Xander Felen in het strafschopgebied neergelegd, penalty! Jens Mollema nam de strafschop en wist Jistrum weer op gelijke hoogte te brengen. Beide teams kregen nog diverse kansen, maar na een dikke negentig minuten voetballen, was de stand nog onbeslist. Het kwam aan op strafschoppen. Na een serie van vijf strafschoppen was de stand 4 4. Het kwam dus aan op de knock-out. De eerste strafschop mocht worden genomen door Follega. Deze miste meteen. Keeper Jacob Hamstra werd de eer gegund om het af te maken. En dat deed hij! Follega won daardoor de dubieuze titel minst succesvolle team van Friesland. Na de wedstrijd werden trainers, grensrechters en scheidsrechter Jan Vlap bedankt voor de sportieve uitdaging die ze hadden aangenomen. Follega maakte van de gelegenheid gebruik om Jistrum uit te nodigen voor een revanche. Deze zal plaatsvinden voorafgaand aan het voetbalseizoen 2013/

10 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Elke maand wordt er iemand uit Jistrum of Skûlenboarch in de leeftijdsgroep 15 t/m 25 jaar aan de lezers van t Oksenijs voorgesteld. Deze maand is dat: Jelmer Lanting Naam + eventuele bijnaam : Jelmer Lanting Adres: Geboortedatum : Ouders : De Meren Martin & Gerbrich Broer/Zus : Elien, Jort & Fardau Relatie? Zoja met wie en hoe lang? : Werksector : Hoogst genoten opleiding : Waar kunnen we je aan herkennen? : Geen Grasmaaier Vmbo kader 3e leerjaar Aan m`n lach Wat doe je het liefst in je vrije tijd aan hobby s en/of sport? : Voetballen, naar de soos, naar club prins en feu Wat zijn je slechtste eigenschappen? : Niet tegen m`n verlies kunnen Wie was je jeugdliefde? : Geen 10

11 t Oksenijs juni 2013 Wat staat er op je verlanglijstje? : Wat stond er in het laatste sms je wat je gekregen hebt? : Wat zou je doen met een miljoen? : Een vriendin Maakt niet hooor xoxo Wachten tot ik 16 ben en dan voor m`n rijbewijs gaan en een mooie brommer kopen Wat is de leukste hotspot in de buurt? : Jeugdsoos de okse Hoe ziet jouw doordeweekse dag er uit? : Naar school fietsen, school, naar huis fietsen, avond eten, naar het dorp, tv kijken, slapen Hoe breng jij je weekend door en met wie?: Vrijdagavond soos, club prins of feu, zater dag voetbal, zaterdagavond soos, zondag rusten. Ik breng het weekend meestal door met vrienden. Wat is er zo leuk aan Jistrum? : Dat het altijd zo gezellig is Wat zou je in Jistrum graag georganiseerd willen zien? : Weer eens iets zoals: fiets hem er in of met glans van de schans Waarmee kun je niet zonder? : Familie & vrienden Wie zou je nog wel eens in het zonnetje willen zetten en waarom? : Mijn moeder,omdat ze het altijd druk heeft. Wat weten we nog niet van jou? : Dat ik consumptief doe Wie bombardeer jij tot het volgende bokje en waarom? : 11 Omdat Justin Bieber ook altijd het bokje is. Laurens Jan

12 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Kapsalon Te Plak Van Stolbergstrjitte 45, 9288 BG Kootstertille Behandelingen op afspraak: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: gesloten Vrijdag:

13 t Oksenijs juni

14 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 GESLAAGD??? Laat het een ieder weten via t Oksenijs. Opgaaf van geslaagden bij Marijke Lautenbach, Joost Wiersmaweg 26, tel: Of via ons mailadres (opgaaf t/m copijdatum) Alle examenkandidaten wensen we heel veel succes!! Tentdienst Op zondag 23 juni: uur. Thema: Stripfiguren van toen en nu! Met medewerking van Ds. A Elverdink, Gospelband Sinjael uit Donkerbroek. Na de dienst kunt u nog gezellig een kopje koffie of thee drinken. Tot zondag 23 juni om uur! Zending en evangelisatie commissie. 14

15 t Oksenijs juni 2013 De Pen Een rubriek waarin nieuwe jistrumers zich voorstellen Troch: Ferdinand en Tjitske Tijd om ons even voor te stellen. Mijn naam is Tjitske van der Wier (28) en samen met mijn vriend Ferdinand Nevels (28) wonen wij sinds februari dit jaar op de Hessel Loonstrastrjitte 5 te Jistrum. Ferdinand komt oorspronkelijk uit een klein dorpje dat De Wilgen wordt genoemd. Dat is vlakbij Drachten. Hij is momenteel bezig met een opleiding als gas/waterfitter bij Visser & Smit Hanab. Hij heeft eerst altijd op een kraan gezeten bij een grondverzetbedrijf. Zijn hobby is autocross, waar hij vele uurtjes in door brengt. Dit doet hij al heel wat jaren. Ik kom uit Siegerswoude. Dat is vlakbij Ureterp. Ik heb op de Friese Poort te Drachten in 2004 mijn diploma gehaald als boekhoudkundig medewerker. Sinds 2003 heb ik stage gelopen bij de Fixet te Ureterp. Na mijn stage heb ik daar een vast contract gekregen. Ik doe daar de boekhouding en help mee in de winkel. Mijn hobby is knutselen. Ik geef mijn kasten e.d. een nieuw leuk kleurtje. Ook maak ik voor de winter vogelvoederflessen als ik tijd heb. Wij vinden het hier leuk wonen, lekker rustig en een mooie omgeving. 15

16 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Fanfare Joost Wiersma start nieuw orkest Jistrum - Muziekvereniging Fanfare Joost Wiersma blaast een nieuw orkest uit de grond. Dit orkest wordt speciaal opgericht voor kinderen/ jeugd en volwassen die net zijn, of willen beginnen met muziek maken in een fanfare bezetting. Welke instrumenten zijn dat dan? Je hebt in een fanfare keus uit veel verschillende soorten instrumenten die beschikbaar worden gesteld door de vereniging. De meest voorkomende soort is het koper instrument bestaande uit een trombone, trompet, bariton/ euphonium, bas tuba en als belangrijkste van het fanfare orkest de bugel. De saxofoon is er in verschillende soorten en maten, waaruit je kan kiezen of je een grote of een kleine wil. Als motor en ritme heb je het niet te ontbreken slagwerk, waar je op de xylofoon en ander melodisch slagwerk kan spelen maar ook zeer zeker op het drumstel of zelfs de grote pauken. Begint je hart al sneller te kloppen en wil je meemaken hoe dit gaat klinken? Op woensdag 19 juni is om een presentatie van basisschool it iepenstee in de phoenix in Jistrum. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren. Na de zomervakantie zal het c-orkest starten op elke woensdag van tot Kijk voor meer info op Wie verdient er volgens u een lintje? Doe uw voordracht voor de lintjesregen 2014! Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met ja beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Wie komt in aanmerking voor een onderscheiding? Iemand kan nooit in aanmerking komen voor een lintje op grond van zijn of haar maatschappelijke status, positie of op grond van het bedrijf of instelling waar men aan verbonden is. Het gaat er om wat hij of zij persoonlijk heeft gedaan. We denken daarbij aan een persoon die zich een aantal jaren voor de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, dan wel opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Aan welke eisen moet iemand voldoen? De nadruk ligt op de bijzonderheid van de verdiensten. Bij de beoordeling van een voordracht wordt gekeken naar de mate van vrijwilligheid, de tijdsduur, de maatschappelijke betekenis en uitstraling van de activiteiten, de mate van vrijetijdsbesteding en eventuele onkostenvergoedingen. Dien uw aanvraag op tijd in De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding volgend jaar tijdens de zogenoemde lintjesregen voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien dan vóór 1 juli 2013 een aanvraag in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u tenminste vijf maanden van tevoren een aanvraag indienen. Informatie Wilt u iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voordragen? Neem contact op met mw. Y.A. de Graaf, Koninklijke Onderscheidingen gemeente Tytsjerksteradiel, tel. (0511) , 16

17 t Oksenijs juni 2013 Gedicht van de maand. Kent u een mooi gedicht en wilt u dat in het Oksenijs geplaatst zien dan kunt u het insturen naar Alie van der Meulen of naar de redactie van t Oksenijs. U dient wel de bron van het gedicht te vermelden. Hebt u zelf een gedicht gemaakt? Nog leuker. Stuur het in. Er moet in Jistrum toch talent genoeg zijn. Zoals Zoals je soms een kamer ingaat, niet weet waarvoor en dan terug moet langs het spoor van je bedoeling, zoals je zonder tasten snel iets uit de kast pakt en pas als je het hebt, weet wat het was, zoals je soms een pakje ergens heen brengt en, bij het weggaan, steeds weer denkt, schrikt, dat je te licht bent, zoals je je, wachtend, minutenlang hevig verlieft in elk nieuw mens maar toch het meest wachtend bent, zoals je weet: ik ken het hier, maar niet waar het om ging en je een geur te binnen schiet bij wijze van herinnering, zoals je weet bij wie je op alert en bij wie niet, bij wie je kan gaan liggen, zo, denk ik, denken dieren, kennen dieren de weg. Judith Herzberg bron: 17

18 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Ondanks het slechte weer, willen wij alle vrijwilligers en sponsors bedanken dat er ongeveer 100 lopers veilig de 5 en 10 km konden lopen. Bedankt allemaal! Hopelijk kunnen wij in 2014 weer rekenen op jullie inzet! Commissie Rinnocht 18

19 t Oksenijs juni 2013 Wij bedanken iedereen die ons 1ste lustrum van de 4-Rinnocht- Jûnen mogelijk heeft gemaakt. jistrumpolis.nl Combex Ido Kooistra, meubelen en vloeren Salon-Salon Houthandel van der Heide t ierappelmantsje Alie s Knipskuorre Ellens, agrarische winkel Kok Polyesterbouw J&J Bouw Slagerij Otte Boersma Dorpsbelangen Jistrum Tinte Commissie VV- Jistrum Rabobank Burgum-De Lauwers Cbs De Finne Obs It iepen Stee It pjutteplak t oksenijs Alle vrijwilligers De commissie; Lucy, Petra, Erna, Hillie, Evelien, Anneke en Sytske. 19

20 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni

21 t Oksenijs juni

22 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Stripfiguren van toen en nu! Donderdag 20 juni Tijd: Activiteit: Plaats: u Touwtrekken (verkleed!) Trainingsveld Fjildwei u Prijsuitreiking touwtrekken Feesttent Muziek: popduo Wijma en van der Werf Feesttent Vrijdag 21 juni Tijd: Activiteit: Plaats: 8.15 u Opstellen versierde wagens. (Met tractor richting CBS de Finne) Fjildwei 8.45 u Start optocht versierde wagens - Incl. koffie en ranja voor de deelnemers - Prijsuitreiking u Start mega puzzeltocht kinderen (gr 1 t/m 8!!) Zie nieuwsbrief school (Wil je graag meedoen, maar sta je niet ingedeeld?kom dan naar het kantineplein.) u Start activiteit peuters Pjutteplak (m.m.v. Clown Knapie) u Gezellige middag met muziek van Melle Leegstra Markant Met aansluitend een broodbuffet voor alle aanwezigen u Start Playbackshow Feesttent u Feest met Die Twa en Auke en Ellen Feesttent Zaterdag 22 juni Tijd: Activiteit: Plaats: u Opstellen versierde wagens Met tractor richting CBS de Finne Fjildwei u Start Optocht versierde wagens u Start meerkamp a-la Lucky Luke IJsbaan - Prijsuitreiking s avonds in de tent! Komt allen!! u Cabaret met Kluun en Knoffelhakke Phoenix u Feest met Prime Suspect Feesttent u Prijsuitreiking meerkamp + AFSLUITING FEEST Feesttent u Vervolg feest met Prime Suspect Zondag 23 juni Tijd: Activiteit: Plaats: u Evangelisatiedienst Feesttent 22

23 t Oksenijs juni 2013 Wist u dat Er het gehele dorpsfeest gevlagd mag worden? De feesttent ook dit jaar weer achter de voetbalkantine staat? de feestcommissie zelf EHBO verleend tijdens het feest? Dus mocht u hulp nodig hebben, meldt dit dan even aan 1 van de commissieleden. Er dit jaar entree moet worden betaald voor de feesttent? Zowel op vrijdagavond als zater dagavond? 5 Euro entree op vrijdagavond en 10 euro op zaterdagavond in de feesttent! Maar als u in het bezit bent van een polsbandje u gratis naar binnen mag? Er een rookverbod geldt in de feesttent? Omdat het een openbare horeca gelegenheid is. Kinderen (3 t/m 12 jaar) uit Jistrum die niet op een van de scholen in Jistrum zitten, van harte welkom zijn bij de activiteiten voor de kinderen!!! Meld je dan even op het kantineplein bij de feestcommissie. Iedereen, jong en oud, van harte welkom is bij de mega playbackshow?! De route voor de versierde wagens op vrijdag 21 juni er als volgt uitziet: Fjildwei, Buurtlaan, Hesselloonstrastrjitte, Schoolstraat, Ieswei, Rykswei, Kooiweg, Schoolstraat, Tillewei, Jisteboerewei, Joost Wiersmawei, Skulenboarch, keren rondom de loods van Combex, Joost Wiersmawei De route van 22 juni voor de versierde wagens er anders uitziet? Fjildwei, Buurtlaan, Hesselloonstrastrjitte, Schoolstraat, Kooiwei, Rykswei, Opper koaten, De Meren, Tillewei, Jisteboerewei, Joost Wiersmawei, Skulenboarch, Keren op het bedrijventerrein van bouwbedrijf Veenstra, Joost Wiersmawei. De feestcommissie iedereen vraagt de routes voor de versierde wagens vrij te houden. Dus geen auto s, karren o.i.d. op de weg parkeren. Bij voorbaat dank! Het dorpsfeest Jistrum een eigen facebook pagina heeft? U tijdens het feest collectebussen kunt tegenkomen van de stichting Make a wish, waarin u uw geld kan deponeren. Bij bevelen dit van harte aan! U met alle activiteiten mee doet op eigen risico? U bij vragen contact op kan nemen met onderstaande contactpersonen? Versierde wagens: Freerk Lautenbach: Touwtrekken: Theo Merkus: Playbackshow Johannes Pitstra: Meerkamp Klaske Acronius: Activiteiten voor de kinderen Peuters: Joukje Nijboer: Schoolkinderen groep 1/8: Gerrie Hoeksma: EEN PRACHTIG DORPSFEEST TOEGEWENST!!! FEESTCOMMISSIE JISTRUM progamma ook te downloaden op 23

24 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni

25 t Oksenijs juni 2013 Schoolreisje bovenbouw naar Ameland 6,7 en 8 mei 25

26 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni

27 t Oksenijs juni 2013 J. Wagenaar, Schoolstraat 53, 9258 CG Jistrum Telefoon: Mobiel: llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Sportief, gezond en verantwoord bewegen? Dit kan bij Fysiotherapie Yn t Doarp. Kom langs en geniet van wat Fysiotherapie Yn t Doarp u biedt. Wij zijn weer VOLOP IN BEWEGING Bij ons kunt u van onderstaande mogelijkheden gebruik maken: Cursus Sûn en Fit, trainen in samenwerking met een diëtiste Diëtiste- en Ergotherapie spreekuur, vergoeding na verwijzing huisarts Fitness voor jong en oud: o.a. voordelige meer persoonsabonnementen Cardio-fitness en krachttraining, voor beginners en gevorderden Medische trainingen, afgestemd op uw klachten, bijvoorbeeld diabetes, lage rugklachten, copd (longproblemen) Artrose (slijtage) of coronaire- (bloedvaten) of hartaandoeningen. Kinderfysiotherapie verzorgd door Skrep Kinderfysio. Manuele therapie. Wij zijn laagdrempelig, niet duur en hebben ruime openingstijden. Kom gerust langs voor meer informatie of neem vrijblijvend een kijkje bij ons. Onze fitnessinstructeurs en fysiotherapeut kunnen u er alles over vertellen. 27

28 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Verslag van de algemene ledenvergadering van de vereniging van dorpsbelangen Jistrum-Skûlenboarch op 23 april Aanwezigen: Inwoners Jistrum: H. Nijboer, S. Bouius, F. Hoekstra, H. Leijenaar, P. de Vries, P van der Veen, E. Merkus, M. Leegstra, E. Terpstra, H. Peursum, H. Posthumus en A. Kempenaar. Bestuur Dorpsbelangen: S. Harkema, W. Felen, H. de Vries, J. Wilpstra en P. van der Werf (notulist). 1. Opening: Voorzitter Sierd Harkema opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt dat bestuurslid Alex Nijboer wat later komt en dat Y. Dijkstra van de kascommissie zich heeft afgemeld. Dit maal zijn er helaas geen vertegenwoordigers van politieke partijen aanwezig. 2. Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Verslag vorige jaarvergadering(24 april 2012) Het verslag van vorig jaar wordt goedgekeurd. 4. Jaarverslag 2012 Naar aanleiding van het jaarverslag: de heer Bouius vond de herdenking van vorig jaar niet veel voorstellen. Er was volgens hem te weinig bekendheid aan gegeven en was er daardoor weinig publieke belangstelling. Hij vind dit erg jammer. S. Harkema geeft aan dat het bestuur DB daar inderdaad over nagedacht heeft en heeft daarom dit jaar meer aandacht aan de herdenking besteed in het Oksenijs en het wat anders hebben opgezet. Zo gebruiken we dit jaar bij droog weer de Tinte i.p.v. de Markant. P. van der Veen begrijpt dat het lastig om er elk jaar een nieuwe invulling te geven aan de herdenking en vindt het heel belangrijk om de scholen erbij te betrekken. S. Harkema geeft aan dat dit het geval zal zijn. 5. Financieel verslag 2012 en begroting - Bevindingen kascommissie: namens de kascommissie deelt H. Nijboer mee dat de financiële huishouding van de vereniging Dorpsbelangen over 2012 in orde is bevonden. De kascommissie is wel opgevallen dat het totaal aan bankkosten erg hoog is. Vooral bij kleine subcommissies met kleine budgetten vormen de bankkosten soms een absurd deel van de begroting. Kan dat niet anders, vraagt hij zich af? S. Harkema beaamt dit probleem en zegt toe dit op de agenda te zetten. S. Harkema beaamt dit verschijnsel en zegt toe dit punt weer op de agenda te zetten. - N.a.v het financieel verslag stelt P. van der Veen de vraag of de Tinte uit de verzekering is gehaald. S. Harkema zegt dat inderdaad het geval is. Er werd hoge premie betaald terwijl bijna elke schadeoorzaak in de polis werd uitgesloten. Vervolg verslag algemene ledenvergadering 28

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

27 mei Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Mei 2013. t Oksenijs

27 mei Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Mei 2013. t Oksenijs t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 5. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Oksenijskes 2 Giften 2 Mededeling Kindernevendienst 3 Himmeldei Fûgelwacht 4 De Pen 5 It Bokje 8 Foto s Koningsspelen

Nadere informatie

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur Beste ouder(s), Nog een paar dagen en dan kunnen de leerlingen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Voor groep 1 t/m 4 start 24 april de vakantie om 12.30 uur. Groep 5 t/m 8 mag om 14.30 uur gaan

Nadere informatie

Infobulletin Prins Bernhardschool 2015/2016 no.10

Infobulletin Prins Bernhardschool 2015/2016 no.10 Chr. Basisschool Prins Bernhard Bernhardlaan 42, 9291 HP Kollum Tel. 0511-452089 Website: www.pbschool.nl Infobulletin Prins Bernhardschool 2015/2016 no.10 1. Playbackshow Op donderdag 7 april was het

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/2016 1 juli nummer 39 Agenda 5 juli kennismaking in de nieuwe groep 11 juli afscheid meester Simon 5 juli rapportengesprekken 13 juli afscheid meester

Nadere informatie

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Schoonmaakmiddag Zuukerfeest Sportdag groep 6-7-8 Afscheid OR-leden Rapportbesprekingen Evaluatie data

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Beets 52, 1475 JD Beets. tel

Beets 52, 1475 JD Beets. tel 52, 1475 JD. tel. 0299 401458 Belangrijke data in november: 07 november Schoolontbijt 10 november Sint Maarten 14 november Oud papier 20 november Week van de 10 minuten gesprekken 24 november Schoonmaak

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Nynke Huisma heeft haar zwemdiploma B gehaald. Goed gedaan Nynke!! Gefeliciteerd!

Nynke Huisma heeft haar zwemdiploma B gehaald. Goed gedaan Nynke!! Gefeliciteerd! C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 30 oktober 2015 Ziekte Helaas moeten we u meedelen dat juf Tia ziek is.

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS Anne de Vries. juni jaargang 21 / nummer 10

Nieuwsbrief CBS Anne de Vries. juni jaargang 21 / nummer 10 Nieuwsbrief CBS Anne de Vries juni 2016 - jaargang 21 / nummer 10 Van de directie Team In de afgelopen periode hebben we hulp gehad van een LIO-stagiair, meester Jorik Woltmeijer. Meester Woltmeijer heeft

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 INFOOTJE NR. 15 Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 Agenda Donderdag 12 mei Praktijk verkeersexamen groep 7 Fiets mee naar school Zondag 15 mei Eerste Pinksterdag Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

MAANDAG 30 mei. DINSDAG 31 mei. WOENSDAG 1 juni. DONDERDAG 2 juni

MAANDAG 30 mei. DINSDAG 31 mei. WOENSDAG 1 juni. DONDERDAG 2 juni WEEKKAART 30 mei 3 juni 2016 www.prinsesirene.nl teamvergadering MAANDAG 30 mei DINSDAG 31 mei Ouderavond WOENSDAG 1 juni DONDERDAG 2 juni VRIJDAG 3 juni Jaarstudiedag - Alle kinderen zijn vrij!!! Start

Nadere informatie

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76 Agenda Zaterdag 21 maart 2015: Bingo Zondag 3 mei 2015: Bikersday Dinsdag 5 mei 2015: Nationale bevrijdingsdag. Meer nieuws hierover volgt nog. Maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2013

Nieuwsbrief 23 december 2013 Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 23 december 2013 Nieuwsbrief Onze nieuwsbrief kunt u op verschillende manieren lezen: U krijgt hem toegstuurd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

Jelle van der Meulen heeft een zusje gekregen, genaamd Treja. Wij wensen het gezin alle geluk toe, geniet van jullie kleine meisje!

Jelle van der Meulen heeft een zusje gekregen, genaamd Treja. Wij wensen het gezin alle geluk toe, geniet van jullie kleine meisje! C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 12 september 2016 Mededelingen, De website van onze school is vanaf vandaag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Infobulletin Prins Bernhardschool 2015/2016 no.9

Infobulletin Prins Bernhardschool 2015/2016 no.9 Chr. Basisschool Prins Bernhard Bernhardlaan 42, 9291 HP Kollum Tel. 0511-452089 Website: www.pbschool.nl Infobulletin Prins Bernhardschool 2015/2016 no.9 1. Feestelijke ouderavond Op dinsdagavond 22 maart

Nadere informatie

Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014

Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014 Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014 Agenda: Do 13-03 Excursie groep 6,7,8, Rioolzuivering (op de fiets!!) Ma 17-03 VVE Thuis 9.00 uur Wo 19-03 Verkiezingen in de school Ma 24-03 VVE Thuis 9.00 uur Wo

Nadere informatie

27 oktober 2014 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Oktober 2014.

27 oktober 2014 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Oktober 2014. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 34 nûmmer 8. Oantal 450 YNHÂLD Fan de Redaksje 2 Giften 2 Intocht Sinterklaas 4 Verslag Viswedstrijd De Okse 5 Kickstart yn Jistrum 8 Nieuws van

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd! Juf Vera en haar gezin met de geboorte van Bastiaan Jelle Familie van der Wielen met de geboorte van Fokke

Van harte gefeliciteerd! Juf Vera en haar gezin met de geboorte van Bastiaan Jelle Familie van der Wielen met de geboorte van Fokke C.B.S. Fan e Wiken Wolfsklauw 27 8411 RC Jubbega Actueel Nieuwsbrief Nummer 19 1. De jarigen MEI 03-05 Johan Wemer 7 09-05 Juf Lisette 12-05 Wiebe de Jong 1 29-05 Jetze Oosterbos 5 JUNI 03-06 Jochum van

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd!

Van harte gefeliciteerd! Obs De Plaats Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk T: 0229-581278 E: info@obsdeplaats.nl Zaterdag 14 maart Woensdag 18 maart Donderdag 19 maart Vrijdag 13 maart 2015 Ophalen oud papier. Lopers zijn: Smit (lindenstr)(2014),

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Fouten maken is geen probleem, want dat doet iedereen

Fouten maken is geen probleem, want dat doet iedereen 29 27 mei 2015 Agenda voor de komende 2 weken Do 28 Vr 29 Groep 3 gaat naar het museum en de juffen vieren hun verjaardag! Weekend Ma 1 Kamp groepen 8. Di 2 Kamp groepen 8. Wo 3 Kamp groepen 8. Verjaardag

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896. Jaargang 26 - nr. 11 Nieuwsbrief 10 juli 2015

Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896. Jaargang 26 - nr. 11 Nieuwsbrief 10 juli 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 11

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel Vlindernieuws Belangrijke data 22-25 juni Kamp locatie Noord 2 juli: Vuurvlindermarkt locatie Noord 7-8 juli: Eindmusical groep 8 locatie West 8 juli: Eindmusical groep 8 locatie Noord 10 juli: Laatste

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016

Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016 OBS De Lytse Mienskip Haulsterweg 2a 8506 BJ Haskerhorne Tel: 0513-416730 Mailadres: delytsemienskip@ogprimus.nl Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016 No: 02 september Opbrengst flessen actie De opbrengst tot

Nadere informatie

Alle ruimte voor kennis en talent Jaargang 3 Februari 2017

Alle ruimte voor kennis en talent Jaargang 3 Februari 2017 Nieuwsbrief Alle ruimte voor kennis en talent Jaargang 3 Februari 2017 Controle Hoofdluis Na de voorjaarsvakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Houdt u rekening met dat feit (vlechten,

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Schoolfotograaf Vrijdag 15 september komt de schoolfotograaf weer langs. Broertjes en zusjes mogen vanaf uur op de foto.

Schoolfotograaf Vrijdag 15 september komt de schoolfotograaf weer langs. Broertjes en zusjes mogen vanaf uur op de foto. 21 juli 2017 (nr 11) Zomerfeest Wat was het weer een geslaagd en gezellig zomerfeest! Ouders van de Stuurluigroep, ook via deze weg dank jullie wel voor het organiseren! Mochten er trouwens ouders zijn,

Nadere informatie

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda Agenda Woensdag 15 februari Vrijdag 17 februari Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari Woensdag 1 maart Donderdag 2 maart Groep 1 vrij Carnaval groep 1 s ochtends naar school Voorjaarsvakantie Aswoensdag Luizenpluizen

Nadere informatie

Prikbord Jaargang 30 Nr.2 03-09-2015

Prikbord Jaargang 30 Nr.2 03-09-2015 Prikbord Jaargang 30 Nr.2 03-09-2015 Tel: 0172-538237 Noodnummer: 06-36565365 Agenda maandag 7 september Juf Marijke jarig; 19.30 uur informatieavond groep 1-2 dinsdag 8 september logopediste aanwezig

Nadere informatie

Informatie Oer t Net. Bestuur Oer t Net. Sporthal kantine De Trime. Secretaris. Voorzitter. Trainer. Penningmeester. Competitiecoördinator.

Informatie Oer t Net. Bestuur Oer t Net. Sporthal kantine De Trime. Secretaris. Voorzitter. Trainer. Penningmeester. Competitiecoördinator. Bestuur Oer t Net Informatie Oer t Net Voorzitter Anne Drent Erasmusstraat 17 8561 BW Balk 0514 602461 voorzitter@oertnet.nl Secretaris Hendrik Mulder Pypsterstikke 3 8561 AW Balk 0514 602841 secretaris@oertnet.nl

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 Terugkijken op de informatie-inloopavond Op dinsdagavond

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 7 September 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

ICBS De Windroos WEEKINFO 28. Belangrijke data: IPC onderwijs. Onderwijs op De Windroos:

ICBS De Windroos WEEKINFO 28. Belangrijke data: IPC onderwijs. Onderwijs op De Windroos: WEEKINFO 28 ICBS De Windroos Galeistraat 2 1503 TJ Zaandam 075 20 10 129 info@de-windroos.nl Belangrijke data: 13-4-2017 Continurooster, 14.15 uit Beste ouders/verzorgers, In deze info: Onderwijs op De

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

24 februari Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Februari 2014.

24 februari Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Februari 2014. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 34 nûmmer 2. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Nieuws van Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 4 Giften 4 Uitje jeugdsoos De Okse 7 It Bokje 10 Nieuws van VV Jistrum

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. WiekenWeetjes. 01 De afgelopen weken. 02 Vanuit de MR i.v.m. huisvesting. 03 Gitaarlessen na. 04 De school was genomineerd voor

In deze nieuwsbrief. WiekenWeetjes. 01 De afgelopen weken. 02 Vanuit de MR i.v.m. huisvesting. 03 Gitaarlessen na. 04 De school was genomineerd voor Jaargang 13 / nr 18 24 mei De volgende WiekenWeetjes verschijnt op 9 juni. Berichten voor de volgende WiekenWeetjes uiterlijk 7 juni mailen naar info@wormerwieken.nl ICBS De Balk 2A/2B 1531 PS Wormer 075

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Plat kalle kinne vae neet zoeë good, mer vastelaovendj zitj os in ut bloöd!

Plat kalle kinne vae neet zoeë good, mer vastelaovendj zitj os in ut bloöd! Nieuwsbrief 9 16-01-2014 Welkom Op maandag 5 januari is Sem Stultjens gestart in groep 1/2. We wensen hem heel veel succes en plezier op de Bongerd! Uitroeping Carnaval Op dinsdag 6 januari zijn Prins

Nadere informatie

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje

Nadere informatie

De Spieker. Schooljaar 2014-2015. Uitgave 9 Datum: 08-01-2015. Beste ouders,

De Spieker. Schooljaar 2014-2015. Uitgave 9 Datum: 08-01-2015. Beste ouders, De Spieker Schooljaar 2014-2015 Uitgave 9 Datum: 08-01-2015 Beste ouders, Van het prachtige bedrag dat ik van jullie heb gekregen bij mijn afscheid van De Zuidwester heb ik deze COWBOYSBAG portemonnee

Nadere informatie

7 april 2017 Nummer 14

7 april 2017 Nummer 14 7 april 2017 Nummer 14 Inhoud: Gezinsviering Enquête ouderraad Schoolfruit De ouderraad zoekt nieuwe leden De Polderhof in actie Verkeerstuin geslaagd Kako-inschrijvingen Vervangingen Gezinsviering Op

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015 & Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Beste Ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u namens de gehele oudervereniging het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene

Nadere informatie

Kalender februari en maart. Vrijdag 12 februari Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij)

Kalender februari en maart. Vrijdag 12 februari Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij) obs De Phoenix Week 6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), De toetsweken zijn achter de rug en morgen zullen we met het gehele team de opbrengsten analyseren. Volgende week krijgen alle kinderen op vrijdag

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie.

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie. Nieuwsbrief Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015 Belangrijke data: Oktober 2015 M 5 12 19 26 hofdluiscontrole D 6 13 kleedjesboekenmarkt 14.30 uur 20 27 schoolverpleegkundige spreekuur 13.00 uur W

Nadere informatie

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Van de directie In de laatste Lijstereens voor de voorjaarsvakantie aandacht voor

Nadere informatie

Woensdag 8 maart Open dag locatie SP ( uur) Maandag 13 maart Maandtheater groep 1/2d en 5/6c

Woensdag 8 maart Open dag locatie SP ( uur) Maandag 13 maart Maandtheater groep 1/2d en 5/6c obs De Phoenix Week 7-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Deze week zijn alle rapportgesprekken (geweest) en gaan we feestelijk de voorjaarsvakantie in middels de Phoenix talentenjacht. Tijdens de talentenjacht

Nadere informatie

Vanuit het team. De Vlecht. 3 juli 2015. Verjaardagen: In dit nummer:

Vanuit het team. De Vlecht. 3 juli 2015. Verjaardagen: In dit nummer: De Vlecht 3 juli 2015 Wij heten Femke van harte welkom! Wij wensen haar een goede start en veel plezier op onze school. In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 1/2 3 Groep 7/8 4 Sport en Bewegen 5 Vanuit

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang: 2015-2016

Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang: 2015-2016 Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang: 2015-2016 Belangrijke data in maart en april 8 maart Overblijfavond 9 maart Open dag 9 maart GGD Jeugdverpleegkundige 16 maart Luizencontrole groep 2 t/m 8 en Open avond

Nadere informatie

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 2 t/m 17 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart) 4 mei Leerlingen doen mee aan de Nationale herdenking 25 mei Pinksteren Donderdag 21 mei Sportdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Vereniging voor dorpsbelangen Sumar

Vereniging voor dorpsbelangen Sumar Vereniging voor dorpsbelangen Sumar Opgericht november 1945 P.a. Greate Buorren 10 (9262 SB) SUMAR Email: dorpsvereniging@sumar.nl Jaarverslag 2013 Het bestuur van de vereniging heeft zich in dit jaar

Nadere informatie

Weekbrief 9 november 2015. Algemene mededelingen

Weekbrief 9 november 2015. Algemene mededelingen Weekbrief 9 november 2015 Algemene mededelingen Vakantierooster schooljaar 2016-2017 Herfstvakantie Zaterdag 15-10-2016 t/m zondag 23-10-2016 Kerstvakantie Zaterdag 24-12-2016 t/m zondag 08-01-2017 Voorjaarsvakantie

Nadere informatie