24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013."

Transcriptie

1 t Oksenijs Juni 2013 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 6. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Mededelingen Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 3 Fysiotherapie Yn it Doarp 5 Verslag VV Jistrum - Follega 8 It Bokje 10 De Pen 15 Gedicht van de Maand 17 Rinnocht 18 Programma Dorpsfeest Nieuws van It Iepen Stee 24 Verslag jaarvergadering Dorpsbelangen 28 Nieuws van VV Jistrum 32 It Pjutteplak 33 Ferantwurdings fan de Toponimen 36 Activiteitenagenda 38 A.E.D. Lijst (nieuw) 39 S.O.S. Pagina 40 Uiterste kopijdatum: 24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: De tekst als Word-bestand. Grafische bestanden los als BIJLAGE toevoegen aan de mail, dus niet in Word document plaatsen!! Voor vragen over bijlagen kunt u contact opnemen met de opmaker. (472966) Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Ponghâldster Aukje Douma Kooiweg 3, tel Banknûmmer Op naam van Dorpskrant Eestrum Jistrum (Teksten toevoegen als Word-bestand) Net op it Ynternet? Namen, foto s e.d. die in de dorpskrant staan, verschijnen ook op internet. Bezwaar? Bel: Hans de Vries, tel Redaksje Sonja Boltjes tel Geppie Bergsma tel Herman Kassenberg tel Dick de Leeuw tel Hielke Peursum tel Opmakke troch Hans de Vries tel Ôfdrukt troch Van der Let, Burgum Besoarging Wiebe de Vries tel

2 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Mededelingen Dorpsbelangen Jistrum / Skûlenboarch Troch: Peter van der Werf De maanden april en mei zijn maanden waarin altijd veel activiteiten op de agenda staan en waarbij ook veel werk is verzet door diverse vrijwilligers. In deze Oksenijs willen wij hier graag aandacht aan besteden: Dorpsavond 20 april Tijdens deze ouderwets gezellige avond werd door de toneelvereniging de Snieskeppers het stuk Klontsjes gespeeld. Een komisch stuk waar vaart in zat met een verrassend slot. Na het toneel werd er weer net als vroeger volop gedanst en ging het feest door tot in de kleine uurtjes. Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 23 april 2013 Dit jaar werd de ledenvergadering door een 25-tal Jistrumers bezocht. Tijdens deze jaarlijkse vergadering doet ons bestuur dorpsbelangen verslag van alle ondernomen activiteiten, voortgang projecten, contacten met gemeente en de financiële handel en wandel van de vereniging en de commissie die door haar ondersteund worden. Verderop in dit Oksenijs treft u het verslag aan van deze vergadering. Vrijdag 26 april 2013, activiteiten troonwisseling Deze vrijdag voor de meivakantie verliep voor de schoolkinderen heel anders dan normaal. Na een stevig ontbijt deden ze allemaal mee aan de koningsspelen die werden afgesloten met het eten van pannenkoeken in de tenten die op het kantineplein door vrijwilligers waren neergezet. `s Middags konden de kinderen in de kantine van VV Jistrum en in de jeugdsoos de Okse naar een film kijken. Uiteindelijk werd de dag bekroond door het onthullen van de door de gemeente geplante koningslinde. Deze onthulling werd verricht door wethouder Fokkema en direct gevolgd door het gezamenlijk nuttigen van een oranjebitter. Hierbij waren ongeveer een 30-tal Jistrumers aanwezig. Vrijwilligers van VV Jistrum zorgden daarna voor de consumpties en snackbar Jistrum verzorgde de hapjes. Mooi dat door een gezamenlijke inspanning van de beide scholen, VV Jistrum, jeugdsoos de Okse, diverse vrijwilligers, de snackbar maar ook de gemeente deze dag tot iets bijzonders is gemaakt. Allen bedankt. Super! De koningslinde heeft trouwens een mooi plaatsje gekregen. De 4 perkjes die er eerst waren met de boomstompjes zijn door de gemeente weggehaald en vervangen door één perk waar nu de koningslinde staat. Knapt het al behoorlijk van op. Dodenherdenking 4 mei De dodenherdenking vond dit jaar in de buitenlucht plaats bij de Tinte. Mooi om te zien was dat een behoorlijke groep mensen aanwezig was bij de herdenking. Dorpsgenote Hilly Harms deed haar persoonlijk verhaal uit de tweede wereldoorlog. Dit was indrukwekkend. Van beide basisscholen waren er 3 kinderen die een eigen gemaakt gedicht voordroegen. Hierna trompetterde Broer Terpstra van Joost Wiersma de last post gevolgd door 2 minuten stilte. We willen iedereen bedanken die deze waardige herdenking mogelijk heeft gemaakt. 2

3 t Oksenijs juni 2013 Bezoek college van Burgemeester en Wethouders 14 mei Één keer per 2 jaar komt het college langs om met het bestuur van Dorpsbelangen om tafel te gaan. Tijdens dit zogeheten bestuurlijk overleg in de Phoenix kwamen vooral onderwerpen aan bod met betrekking tot de ruimtelijke inrichting van Jistrum: - Doortrekken stoep vanaf Joost Wiersmawei naar de Jisteboerewei. De wethouder heeft toegezegd om te kijken of dit met bescheiden middelen zou kunnen worden gerealiseerd. - Aanbrengen van verlichting op de asfaltpaden in de Geasten en op de Jisteboerewei. Hier was de wethouder resoluut over: het beleid van de gemeente is erop gericht om met zo weinig mogelijk verlichting te werken. Alleen bij hoofdingangen en bij ingewikkelde verkeerssituaties zoals kruispunten en rotondes wordt verlichting aangebracht. Een achteruitgang zoals bij de asfaltpaden van de Geasten komt dus niet in aanmerking. - Herinrichting kantineplein. Dorsbelangen heeft dit project ingebracht als pilot voor het project burgerparticipatie en aangezien dit punt de volgende dag zal worden behandeld, wil het college daar nu niet verder op ingaan. (Zie onderstaand bij punt burgerparticipatie) - 60 km wegen rondom Jistrum: het zal u zijn opgevallen dat er allemaal 60 km borden rondom Jistrum zijn geplaatst. Op zich prima, dit vloeit voort uit een eerdere afspraak met Dorpsbelangen. Vreemd vinden wij wel dat die borden ook staan bij de zandpaden rondom ons dorp. 60 kilometer daarop rijden lijkt volstrekt onverantwoord! De wethouder heeft uitgelegd waarom dit is maar is bereid om te kijken of een aantal borden weg kunnen. Voorts heeft het college ons bijgepraat over de ontwikkelingen van de voorgenomen overname van de gymzaal door stichting Joost Wiersma, de ontsluiting van het bedrijventerrein Skûlenboarch en Blauwhoek. Over deze onderwerpen meer in een volgend nummer van t Oksenijs. Rinnochtjûnen 13 t/m 16 mei Voor de 5 e keer alweer heeft de commissie rinnochtjûnen georganiseerd. Ook dit jaar heeft de commissie de zaak perfect georganiseerd en prachtige routes uitgezet. Mooi om te zien hoeveel vrijwilligers in het spier zijn tijdens de Rinnocht. Het is eigenlijk jammer dat het aantal deelnemers wat tegenviel. De thuisblijvers hebben echt wat gemist maar krijgen volgend jaar een nieuwe kans. Uitkomst project meidwaan 15 mei, positief voor Jistrum! Tijdens het jaarlijkse overleg op 15 mei tussen het college van B&W en de besturen van de alle verenigingen van dorpsbelangen in Tytsjerksteradiel, maakte het college bekend welke projecten in de gemeente aan de gemeenteraad zullen worden voorgedragen om (financieel) ondersteund te worden. Ons idee om van het kantineplein iets bijzonders te maken, is één van de 3 uitgekozen projecten! Hiervoor stelt de gemeente in ieder geval ,- beschikbaar. Oproep: Het is nu zaak om het project verder uit te werken. Om deze reden roepen wij hierbij alvast vrijwilligers op die bereid zijn in een commissie zitting te willen nemen om ideeën te ontwikkelen voor het kantineplein en uitvoering hieraan te willen geven. Wie ziet dit als een uitdaging? Inlichtingen hierover kunt u inwinnen bij voorzitter Sierd Harkema of secretaris Peter van der Werf van het bestuur Dorpsbelangen. U kunt natuurlijk altijd nog een kijkje nemen op de website van de gemeente Onder ideeën bekijken kunt u terugvinden wat het basisidee over het kantineplein inhoudt. 3

4 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Oksenijskes Wilt u in deze rubriek vermeld worden of weet u iets te vertellen, geef dat dan door aan Marijke Lautenbach, Joost Wiersmaweg 26, Ook overlijdensberichten of de namen van jubilarissen kunt u aan haar doorgeven als u de informatie in het Oksenijs vermeld wilt hebben. Giften voor t Oksenijs X 10,-- Totaal 2013: 11 giften, saldo 159,-- Alle gulle gevers Hartelijk Dank! Een sleutel gevonden De kinderhulpcollecte in Jistrum heeft 454,44 opgebracht. Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt. Luan Hansma Zondagmorgen 26 mei is er een sleutel gevonden schuin tegen over de dorpskerk Het is waarschijnlijk een sleutel van een schuurtje of hok Het is een grote sleutel en er staat een nummer op Afhalen bij : Fam Buma, Buorrefinnewei 16 Tel Te koop aangeboden wegens overcompleet : 4-jarige Friese merrie, genaamd Doutschen. Doutschen is een Veulenboek II merrie, voor de kenners. Doutschen is dus meer een gebruiks- of sportmerrie dan een fokmerrie. Doutschen is handmak, nog niet beleerd. Doutschen s vraagprijs past bij de minder grote beurs, we hopen wel dat Doutschen bij een liefhebber terecht mag komen. Belangstellenden kunnen contact op nemen met Sierd Harkema Telefoon :

5 t Oksenijs juni 2013 Aan de inwoners van Jistrum, Zoals u weet zijn er in ons dorp 2 AED s aanwezig, één aan de muur van de sporthal en één bij Fysiotherapie Yn t Doarp, ook hebben wij verscheidene personen uit ons dorp die bekwaam zijn met de AED, deze namen staan elke maand op de achterste bladzijde van t Oksenijs. Als er, naar aanleiding van dit schrijven nieuwe aanmeldingen binnenkomen om een cursus te gaan volgen krijgen zij ook toegang tot beide AED s. De vorige herhalingen waren hier in de praktijk en werden door T. Glas gegeven, zij heeft een andere functie gekregen en doet nu de herhalingslessen van deze cursus niet meer.nu hebben wij een alternatief gevonden bij de E.H.B.O. vereniging van Kootstertille, deze is bereid om onze deelnemers de herhalingslessen voor de AED te geven. Wij hebben geïnventariseerd wie deze les weer wil gaan volgen en hebben de namen doorgeven aan het bestuur van de E.H.B.O. vereniging van Kootstertille, de kosten voor deze herhaling zijn voor eigen rekening en zijn ongeveer gelijk aan de vorige keer. In de loop van juli/augustus krijgt u van hen een uitnodiging om deel te nemen aan de herhaling van de AED, deze wordt voortaan gegeven op een locatie in Kootstertille. De E.H.B.O. vereniging gaat deze procedure nu op zich nemen. Als er nog inwoners zijn die ook graag willen deelnemen aan deze cursus dan kunt u zich opgeven bij Fysiotherapie Yn t Doarp, wij zorgen er dan voor dat u wordt aangemeld en een uitnodiging krijgt. Zoals u weet: DE AED KAN EEN LEVEN REDDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vriendelijke groet, Fysiotherapie Yn t Doarp 5

6 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Foar in lekker fiskje geane jo nei de fiskkream fan A.S. Storm Elke donderdag tussen 15:30 en 18: 15 Bij de Phoenix te jistrum Tel:

7 t Oksenijs juni

8 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Wedstrijd om de titel minst succesvolle team van Friesland Troch: Sjoerd Hamstra Op donderdag 30 mei 2013 was het dan zover, de wedstrijd Jistrum 1 tegen Follega 1 zou worden gespeeld. Het begon met een bericht in de Leeuwarder Courant, waarbij Jan Vlap, trainer van ONS Sneek, werd gevraagd om een reactie aangaande de minst succesvolle teams van Friesland. Jan gaf in zijn reactie aan dat hij nooit een wedstrijd zou fluiten, tenzij het de wedstrijd Jistrum 1 Follega 1 betrof. Jistrum 1 was in het afgelopen seizoen het minst succesvolle team bij het zaterdagvoetbal, Follega die van het zondagvoetbal. Door dit bericht ontstond de ludieke actie om de twee teams tegen elkaar te laten voetballen. Op de uitnodiging van trainer Nico den Heijer om tegen elkaar te voetballen ging Fochteloo in. Ook Jan Vlap werd gehouden aan zijn woord. Na de bekendmaking van de wedstrijd ontstond een heuse mediahype. Pers van krant en TV stonden op 30 mei op het veld om de wedstrijd gade te slaan. De wedstrijd werd gekoppeld aan een goed doel, te weten KiKa. De opbrengsten zouden dan ook aan dit doel worden geschonken. Door een enorme toeloop van publiek, brachten de entreegelden 360,- op voor KiKa. De wedstrijd De eerste goede kans van de wedstrijd kwam van Follega, gelukkig stond keeper Jacob Hamstra zijn mannetje. In de 12 e minuut was het de beurt aan Jistrum. Koop Keizer zette de bal voor aan Eldert Jan Radema, die met een prachtig schot de keeper probeerde te verschalken. Helaas wist ook hij het net schoon te houden, door de bal over zijn doel te tikken. Vier minuten later viel dan toch het eerste doelpunt. Jistrum kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Follega. Follega wist dat het iets goed te maken had en begon meer aan te vallen. Vlak voor rust was er een knullig moment in de Jistrumer verdediging, waar een speler van Follega handig gebruik van wist te maken. Hij veroverde de bal gemakkelijk en bracht de stand weer gelijk. Jens Mollema wist kort daarna nog een best schot te lossen op het doel van Follega, maar de keeper stond opnieuw op zijn plek. De tweede helft was zo mogelijk nog spannender dan de eerste. Beide teams lieten aanvallend voetbal zien en waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. De eerste kans was voor 8

9 t Oksenijs juni 2013 Eldert Jan Radema, maar helaas miste hij het doel. Koop Keizer scoorde een minuut later, maar hij bleek buitenspel te staan. Na vijf minuten voetballen was het Follega die op voorsprong wist te komen. Zowel Koop Keizer als Germ van der Meer kregen weer twee prachtige kansen, maar de bal wilde er maar niet in gaan. Na een dik half uur voetballen in de tweede helft, werd Xander Felen in het strafschopgebied neergelegd, penalty! Jens Mollema nam de strafschop en wist Jistrum weer op gelijke hoogte te brengen. Beide teams kregen nog diverse kansen, maar na een dikke negentig minuten voetballen, was de stand nog onbeslist. Het kwam aan op strafschoppen. Na een serie van vijf strafschoppen was de stand 4 4. Het kwam dus aan op de knock-out. De eerste strafschop mocht worden genomen door Follega. Deze miste meteen. Keeper Jacob Hamstra werd de eer gegund om het af te maken. En dat deed hij! Follega won daardoor de dubieuze titel minst succesvolle team van Friesland. Na de wedstrijd werden trainers, grensrechters en scheidsrechter Jan Vlap bedankt voor de sportieve uitdaging die ze hadden aangenomen. Follega maakte van de gelegenheid gebruik om Jistrum uit te nodigen voor een revanche. Deze zal plaatsvinden voorafgaand aan het voetbalseizoen 2013/

10 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Elke maand wordt er iemand uit Jistrum of Skûlenboarch in de leeftijdsgroep 15 t/m 25 jaar aan de lezers van t Oksenijs voorgesteld. Deze maand is dat: Jelmer Lanting Naam + eventuele bijnaam : Jelmer Lanting Adres: Geboortedatum : Ouders : De Meren Martin & Gerbrich Broer/Zus : Elien, Jort & Fardau Relatie? Zoja met wie en hoe lang? : Werksector : Hoogst genoten opleiding : Waar kunnen we je aan herkennen? : Geen Grasmaaier Vmbo kader 3e leerjaar Aan m`n lach Wat doe je het liefst in je vrije tijd aan hobby s en/of sport? : Voetballen, naar de soos, naar club prins en feu Wat zijn je slechtste eigenschappen? : Niet tegen m`n verlies kunnen Wie was je jeugdliefde? : Geen 10

11 t Oksenijs juni 2013 Wat staat er op je verlanglijstje? : Wat stond er in het laatste sms je wat je gekregen hebt? : Wat zou je doen met een miljoen? : Een vriendin Maakt niet hooor xoxo Wachten tot ik 16 ben en dan voor m`n rijbewijs gaan en een mooie brommer kopen Wat is de leukste hotspot in de buurt? : Jeugdsoos de okse Hoe ziet jouw doordeweekse dag er uit? : Naar school fietsen, school, naar huis fietsen, avond eten, naar het dorp, tv kijken, slapen Hoe breng jij je weekend door en met wie?: Vrijdagavond soos, club prins of feu, zater dag voetbal, zaterdagavond soos, zondag rusten. Ik breng het weekend meestal door met vrienden. Wat is er zo leuk aan Jistrum? : Dat het altijd zo gezellig is Wat zou je in Jistrum graag georganiseerd willen zien? : Weer eens iets zoals: fiets hem er in of met glans van de schans Waarmee kun je niet zonder? : Familie & vrienden Wie zou je nog wel eens in het zonnetje willen zetten en waarom? : Mijn moeder,omdat ze het altijd druk heeft. Wat weten we nog niet van jou? : Dat ik consumptief doe Wie bombardeer jij tot het volgende bokje en waarom? : 11 Omdat Justin Bieber ook altijd het bokje is. Laurens Jan

12 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Kapsalon Te Plak Van Stolbergstrjitte 45, 9288 BG Kootstertille Behandelingen op afspraak: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: gesloten Vrijdag:

13 t Oksenijs juni

14 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 GESLAAGD??? Laat het een ieder weten via t Oksenijs. Opgaaf van geslaagden bij Marijke Lautenbach, Joost Wiersmaweg 26, tel: Of via ons mailadres (opgaaf t/m copijdatum) Alle examenkandidaten wensen we heel veel succes!! Tentdienst Op zondag 23 juni: uur. Thema: Stripfiguren van toen en nu! Met medewerking van Ds. A Elverdink, Gospelband Sinjael uit Donkerbroek. Na de dienst kunt u nog gezellig een kopje koffie of thee drinken. Tot zondag 23 juni om uur! Zending en evangelisatie commissie. 14

15 t Oksenijs juni 2013 De Pen Een rubriek waarin nieuwe jistrumers zich voorstellen Troch: Ferdinand en Tjitske Tijd om ons even voor te stellen. Mijn naam is Tjitske van der Wier (28) en samen met mijn vriend Ferdinand Nevels (28) wonen wij sinds februari dit jaar op de Hessel Loonstrastrjitte 5 te Jistrum. Ferdinand komt oorspronkelijk uit een klein dorpje dat De Wilgen wordt genoemd. Dat is vlakbij Drachten. Hij is momenteel bezig met een opleiding als gas/waterfitter bij Visser & Smit Hanab. Hij heeft eerst altijd op een kraan gezeten bij een grondverzetbedrijf. Zijn hobby is autocross, waar hij vele uurtjes in door brengt. Dit doet hij al heel wat jaren. Ik kom uit Siegerswoude. Dat is vlakbij Ureterp. Ik heb op de Friese Poort te Drachten in 2004 mijn diploma gehaald als boekhoudkundig medewerker. Sinds 2003 heb ik stage gelopen bij de Fixet te Ureterp. Na mijn stage heb ik daar een vast contract gekregen. Ik doe daar de boekhouding en help mee in de winkel. Mijn hobby is knutselen. Ik geef mijn kasten e.d. een nieuw leuk kleurtje. Ook maak ik voor de winter vogelvoederflessen als ik tijd heb. Wij vinden het hier leuk wonen, lekker rustig en een mooie omgeving. 15

16 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Fanfare Joost Wiersma start nieuw orkest Jistrum - Muziekvereniging Fanfare Joost Wiersma blaast een nieuw orkest uit de grond. Dit orkest wordt speciaal opgericht voor kinderen/ jeugd en volwassen die net zijn, of willen beginnen met muziek maken in een fanfare bezetting. Welke instrumenten zijn dat dan? Je hebt in een fanfare keus uit veel verschillende soorten instrumenten die beschikbaar worden gesteld door de vereniging. De meest voorkomende soort is het koper instrument bestaande uit een trombone, trompet, bariton/ euphonium, bas tuba en als belangrijkste van het fanfare orkest de bugel. De saxofoon is er in verschillende soorten en maten, waaruit je kan kiezen of je een grote of een kleine wil. Als motor en ritme heb je het niet te ontbreken slagwerk, waar je op de xylofoon en ander melodisch slagwerk kan spelen maar ook zeer zeker op het drumstel of zelfs de grote pauken. Begint je hart al sneller te kloppen en wil je meemaken hoe dit gaat klinken? Op woensdag 19 juni is om een presentatie van basisschool it iepenstee in de phoenix in Jistrum. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren. Na de zomervakantie zal het c-orkest starten op elke woensdag van tot Kijk voor meer info op Wie verdient er volgens u een lintje? Doe uw voordracht voor de lintjesregen 2014! Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met ja beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Wie komt in aanmerking voor een onderscheiding? Iemand kan nooit in aanmerking komen voor een lintje op grond van zijn of haar maatschappelijke status, positie of op grond van het bedrijf of instelling waar men aan verbonden is. Het gaat er om wat hij of zij persoonlijk heeft gedaan. We denken daarbij aan een persoon die zich een aantal jaren voor de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, dan wel opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Aan welke eisen moet iemand voldoen? De nadruk ligt op de bijzonderheid van de verdiensten. Bij de beoordeling van een voordracht wordt gekeken naar de mate van vrijwilligheid, de tijdsduur, de maatschappelijke betekenis en uitstraling van de activiteiten, de mate van vrijetijdsbesteding en eventuele onkostenvergoedingen. Dien uw aanvraag op tijd in De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding volgend jaar tijdens de zogenoemde lintjesregen voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien dan vóór 1 juli 2013 een aanvraag in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u tenminste vijf maanden van tevoren een aanvraag indienen. Informatie Wilt u iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voordragen? Neem contact op met mw. Y.A. de Graaf, Koninklijke Onderscheidingen gemeente Tytsjerksteradiel, tel. (0511) , 16

17 t Oksenijs juni 2013 Gedicht van de maand. Kent u een mooi gedicht en wilt u dat in het Oksenijs geplaatst zien dan kunt u het insturen naar Alie van der Meulen of naar de redactie van t Oksenijs. U dient wel de bron van het gedicht te vermelden. Hebt u zelf een gedicht gemaakt? Nog leuker. Stuur het in. Er moet in Jistrum toch talent genoeg zijn. Zoals Zoals je soms een kamer ingaat, niet weet waarvoor en dan terug moet langs het spoor van je bedoeling, zoals je zonder tasten snel iets uit de kast pakt en pas als je het hebt, weet wat het was, zoals je soms een pakje ergens heen brengt en, bij het weggaan, steeds weer denkt, schrikt, dat je te licht bent, zoals je je, wachtend, minutenlang hevig verlieft in elk nieuw mens maar toch het meest wachtend bent, zoals je weet: ik ken het hier, maar niet waar het om ging en je een geur te binnen schiet bij wijze van herinnering, zoals je weet bij wie je op alert en bij wie niet, bij wie je kan gaan liggen, zo, denk ik, denken dieren, kennen dieren de weg. Judith Herzberg bron: 17

18 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Ondanks het slechte weer, willen wij alle vrijwilligers en sponsors bedanken dat er ongeveer 100 lopers veilig de 5 en 10 km konden lopen. Bedankt allemaal! Hopelijk kunnen wij in 2014 weer rekenen op jullie inzet! Commissie Rinnocht 18

19 t Oksenijs juni 2013 Wij bedanken iedereen die ons 1ste lustrum van de 4-Rinnocht- Jûnen mogelijk heeft gemaakt. jistrumpolis.nl Combex Ido Kooistra, meubelen en vloeren Salon-Salon Houthandel van der Heide t ierappelmantsje Alie s Knipskuorre Ellens, agrarische winkel Kok Polyesterbouw J&J Bouw Slagerij Otte Boersma Dorpsbelangen Jistrum Tinte Commissie VV- Jistrum Rabobank Burgum-De Lauwers Cbs De Finne Obs It iepen Stee It pjutteplak t oksenijs Alle vrijwilligers De commissie; Lucy, Petra, Erna, Hillie, Evelien, Anneke en Sytske. 19

20 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni

21 t Oksenijs juni

22 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Stripfiguren van toen en nu! Donderdag 20 juni Tijd: Activiteit: Plaats: u Touwtrekken (verkleed!) Trainingsveld Fjildwei u Prijsuitreiking touwtrekken Feesttent Muziek: popduo Wijma en van der Werf Feesttent Vrijdag 21 juni Tijd: Activiteit: Plaats: 8.15 u Opstellen versierde wagens. (Met tractor richting CBS de Finne) Fjildwei 8.45 u Start optocht versierde wagens - Incl. koffie en ranja voor de deelnemers - Prijsuitreiking u Start mega puzzeltocht kinderen (gr 1 t/m 8!!) Zie nieuwsbrief school (Wil je graag meedoen, maar sta je niet ingedeeld?kom dan naar het kantineplein.) u Start activiteit peuters Pjutteplak (m.m.v. Clown Knapie) u Gezellige middag met muziek van Melle Leegstra Markant Met aansluitend een broodbuffet voor alle aanwezigen u Start Playbackshow Feesttent u Feest met Die Twa en Auke en Ellen Feesttent Zaterdag 22 juni Tijd: Activiteit: Plaats: u Opstellen versierde wagens Met tractor richting CBS de Finne Fjildwei u Start Optocht versierde wagens u Start meerkamp a-la Lucky Luke IJsbaan - Prijsuitreiking s avonds in de tent! Komt allen!! u Cabaret met Kluun en Knoffelhakke Phoenix u Feest met Prime Suspect Feesttent u Prijsuitreiking meerkamp + AFSLUITING FEEST Feesttent u Vervolg feest met Prime Suspect Zondag 23 juni Tijd: Activiteit: Plaats: u Evangelisatiedienst Feesttent 22

23 t Oksenijs juni 2013 Wist u dat Er het gehele dorpsfeest gevlagd mag worden? De feesttent ook dit jaar weer achter de voetbalkantine staat? de feestcommissie zelf EHBO verleend tijdens het feest? Dus mocht u hulp nodig hebben, meldt dit dan even aan 1 van de commissieleden. Er dit jaar entree moet worden betaald voor de feesttent? Zowel op vrijdagavond als zater dagavond? 5 Euro entree op vrijdagavond en 10 euro op zaterdagavond in de feesttent! Maar als u in het bezit bent van een polsbandje u gratis naar binnen mag? Er een rookverbod geldt in de feesttent? Omdat het een openbare horeca gelegenheid is. Kinderen (3 t/m 12 jaar) uit Jistrum die niet op een van de scholen in Jistrum zitten, van harte welkom zijn bij de activiteiten voor de kinderen!!! Meld je dan even op het kantineplein bij de feestcommissie. Iedereen, jong en oud, van harte welkom is bij de mega playbackshow?! De route voor de versierde wagens op vrijdag 21 juni er als volgt uitziet: Fjildwei, Buurtlaan, Hesselloonstrastrjitte, Schoolstraat, Ieswei, Rykswei, Kooiweg, Schoolstraat, Tillewei, Jisteboerewei, Joost Wiersmawei, Skulenboarch, keren rondom de loods van Combex, Joost Wiersmawei De route van 22 juni voor de versierde wagens er anders uitziet? Fjildwei, Buurtlaan, Hesselloonstrastrjitte, Schoolstraat, Kooiwei, Rykswei, Opper koaten, De Meren, Tillewei, Jisteboerewei, Joost Wiersmawei, Skulenboarch, Keren op het bedrijventerrein van bouwbedrijf Veenstra, Joost Wiersmawei. De feestcommissie iedereen vraagt de routes voor de versierde wagens vrij te houden. Dus geen auto s, karren o.i.d. op de weg parkeren. Bij voorbaat dank! Het dorpsfeest Jistrum een eigen facebook pagina heeft? U tijdens het feest collectebussen kunt tegenkomen van de stichting Make a wish, waarin u uw geld kan deponeren. Bij bevelen dit van harte aan! U met alle activiteiten mee doet op eigen risico? U bij vragen contact op kan nemen met onderstaande contactpersonen? Versierde wagens: Freerk Lautenbach: Touwtrekken: Theo Merkus: Playbackshow Johannes Pitstra: Meerkamp Klaske Acronius: Activiteiten voor de kinderen Peuters: Joukje Nijboer: Schoolkinderen groep 1/8: Gerrie Hoeksma: EEN PRACHTIG DORPSFEEST TOEGEWENST!!! FEESTCOMMISSIE JISTRUM progamma ook te downloaden op 23

24 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni

25 t Oksenijs juni 2013 Schoolreisje bovenbouw naar Ameland 6,7 en 8 mei 25

26 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni

27 t Oksenijs juni 2013 J. Wagenaar, Schoolstraat 53, 9258 CG Jistrum Telefoon: Mobiel: llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Sportief, gezond en verantwoord bewegen? Dit kan bij Fysiotherapie Yn t Doarp. Kom langs en geniet van wat Fysiotherapie Yn t Doarp u biedt. Wij zijn weer VOLOP IN BEWEGING Bij ons kunt u van onderstaande mogelijkheden gebruik maken: Cursus Sûn en Fit, trainen in samenwerking met een diëtiste Diëtiste- en Ergotherapie spreekuur, vergoeding na verwijzing huisarts Fitness voor jong en oud: o.a. voordelige meer persoonsabonnementen Cardio-fitness en krachttraining, voor beginners en gevorderden Medische trainingen, afgestemd op uw klachten, bijvoorbeeld diabetes, lage rugklachten, copd (longproblemen) Artrose (slijtage) of coronaire- (bloedvaten) of hartaandoeningen. Kinderfysiotherapie verzorgd door Skrep Kinderfysio. Manuele therapie. Wij zijn laagdrempelig, niet duur en hebben ruime openingstijden. Kom gerust langs voor meer informatie of neem vrijblijvend een kijkje bij ons. Onze fitnessinstructeurs en fysiotherapeut kunnen u er alles over vertellen. 27

28 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Juni 2013 Verslag van de algemene ledenvergadering van de vereniging van dorpsbelangen Jistrum-Skûlenboarch op 23 april Aanwezigen: Inwoners Jistrum: H. Nijboer, S. Bouius, F. Hoekstra, H. Leijenaar, P. de Vries, P van der Veen, E. Merkus, M. Leegstra, E. Terpstra, H. Peursum, H. Posthumus en A. Kempenaar. Bestuur Dorpsbelangen: S. Harkema, W. Felen, H. de Vries, J. Wilpstra en P. van der Werf (notulist). 1. Opening: Voorzitter Sierd Harkema opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt dat bestuurslid Alex Nijboer wat later komt en dat Y. Dijkstra van de kascommissie zich heeft afgemeld. Dit maal zijn er helaas geen vertegenwoordigers van politieke partijen aanwezig. 2. Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Verslag vorige jaarvergadering(24 april 2012) Het verslag van vorig jaar wordt goedgekeurd. 4. Jaarverslag 2012 Naar aanleiding van het jaarverslag: de heer Bouius vond de herdenking van vorig jaar niet veel voorstellen. Er was volgens hem te weinig bekendheid aan gegeven en was er daardoor weinig publieke belangstelling. Hij vind dit erg jammer. S. Harkema geeft aan dat het bestuur DB daar inderdaad over nagedacht heeft en heeft daarom dit jaar meer aandacht aan de herdenking besteed in het Oksenijs en het wat anders hebben opgezet. Zo gebruiken we dit jaar bij droog weer de Tinte i.p.v. de Markant. P. van der Veen begrijpt dat het lastig om er elk jaar een nieuwe invulling te geven aan de herdenking en vindt het heel belangrijk om de scholen erbij te betrekken. S. Harkema geeft aan dat dit het geval zal zijn. 5. Financieel verslag 2012 en begroting - Bevindingen kascommissie: namens de kascommissie deelt H. Nijboer mee dat de financiële huishouding van de vereniging Dorpsbelangen over 2012 in orde is bevonden. De kascommissie is wel opgevallen dat het totaal aan bankkosten erg hoog is. Vooral bij kleine subcommissies met kleine budgetten vormen de bankkosten soms een absurd deel van de begroting. Kan dat niet anders, vraagt hij zich af? S. Harkema beaamt dit probleem en zegt toe dit op de agenda te zetten. S. Harkema beaamt dit verschijnsel en zegt toe dit punt weer op de agenda te zetten. - N.a.v het financieel verslag stelt P. van der Veen de vraag of de Tinte uit de verzekering is gehaald. S. Harkema zegt dat inderdaad het geval is. Er werd hoge premie betaald terwijl bijna elke schadeoorzaak in de polis werd uitgesloten. Vervolg verslag algemene ledenvergadering 28

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Mei 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan 1 t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar OPLAGE: 900 exemplaren Uitgave: Drukkerij Canrinus De Rusken 44 Frieschepalen Tel.:

Nadere informatie

De Harkemaster Courant

De Harkemaster Courant Maandeditie: Woensdag 18 februari 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 6 Oplage: 3000 stuks De Harkemaster Courant Lezers bedankt! Voor de massale deelname aan de puzzels en

Nadere informatie

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie "de Bân

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie de Bân Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl 5 9 11 Administratie kantoor AHT en Tjalsma metsel- en voegbedrijf Salverda Vertalingen CBS De Bonkelder in actie voor Mopuse Ferdivedaasje

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

Doarpsbelang Metslawier

Doarpsbelang Metslawier Achttiende Vijftiende Jaargang Nummer Nummer 34 - september 1 december april 2011 2014 Doarpsbelang Metslawier Hette Meinema Hette Meinema (Voorzitter) (Voorzitter) Stationsweg 9 Stationsweg 9 Tel: 29

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

Werkzaamheden... pagina 6

Werkzaamheden... pagina 6 de Stienser huis-aan-huis in de Noordwesthoek 26 15 l zaterdag 27 juni De Travel Club... pagina 3 Harry Wiersma... pagina 5 Werkzaamheden... pagina 6 Formido... pagina 13 Slotconcert Korpsen in de Klas

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

De Dorpsbode. Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november

De Dorpsbode. Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november De Dorpsbode 61 e jaargang, nr. 22 15 november 2008 VERENIGING DORPSBELANG SCHIERMONNIKOOG Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november Geachte leden, Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS 29 e jaargang, 2 e editie Verschijnt 10 maal per jaar februari 2014 REDACTIE DORPSKRANT Martin Bakker Tineke de Jonker Eelkje Oostra Martje Schuring Tineke

Nadere informatie

Maart 2015, 19e jaargang, no. 1

Maart 2015, 19e jaargang, no. 1 Maart 2015, 19e jaargang, no. 1 Colofon Voorwoord Redactie Telefoon E-mail Sietse Kingma (opmaak MA) 06 43 41 74 18 kingmas@hotmail.com Freddy ter Harkel (Advertenties) 06 30 13 09 20 metslawieraktief@outlook.com

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

LUIS. Het langst durende spreekuur van drie artsen. Heeft u het SVM sportplaatjesboek al vol? Herhaalde oproep Dorpsrevue 2012

LUIS. Het langst durende spreekuur van drie artsen. Heeft u het SVM sportplaatjesboek al vol? Herhaalde oproep Dorpsrevue 2012 D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS Het langst durende spreekuur van drie artsen Vrijdag 21 januari werd een bijzondere dag voor onze drie huisartsen, die samen na bijna 100 jaar afscheid namen

Nadere informatie