COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT BETREFFENDE RENTESUBSIDIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT BETREFFENDE RENTESUBSIDIES"

Transcriptie

1 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM (2001) 86 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT BETREFFENDE RENTESUBSIDIES

2 VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT BETREFFENDE RENTESUBSIDIES INHOUD RENTESUBSIDIES INLEIDING: HET VERZOEK VAN DE RAAD AAN DE COMMISSIE DEEL I: DE PROBLEMATIEK VAN DE RENTESUBSIDIES, POSITIEVE EN NEGATIEVE EFFECTEN De redenen voor overheidsinterventies Rentesubsidies: positieve effecten Rentesubsidies: negatieve effecten DEEL II : WAT LEERT DE ERVARING? Acties op internationaal niveau Door de Wereldbank verstrekte leningen met rentesubsidie De ervaring van de Raad van Europa De lidstaten: acties met rentesubsidies Communautaire acties met rentesubsidie Een poging tot indeling De communautaire programma s CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ANNEXES: COMMISSION WORKING PAPER ON INTEREST-RATE SUBSIDIES ANNEX I: INTEREST- RATE SUBSIDIES: COMMUNITY PROGRAMMES Summary table of programmes ECSC subsidised loans (Article 56: industrial conversion) Trans-European Networks (TENs) Interest-rate subsidies to help certain Member States to participate in the European Monetary System Edinburgh facility (SMEs) Subsidised loans in the ACP countries Interest-rate subsidies linked to EIB loans in the Mediterranean

3 5.7. ERDF Programme EAGGF Programme Interest-rate subsidies in the central and eastern European countries - Phare budget Exceptional aid for the regions of Italy devastated by the earthquake of Exceptional aid to the regions of Greece devastated by the earthquake of Exceptional aid for the reconstruction of Kalamata (Greece) Aid for the reconstruction of Madeira after the cyclone in The Special Support Programme for Peace and Reconciliation in Northern Ireland and the Border Counties Interest-rate subsidies under the Financial Mechanism of the European Economic Area Interest-rate subsidies for projects in the western Balkans ANNEX II: ANALYSIS OF OPERATIONAL ASPECTS Management and control Visibility Evaluation of Community programmes Reconstruction programmes Other programmes Compliance with the competition rules Final remarks ANNEX III: INTEREST-RATE SUBSIDIES: EXPERIENCE IN MEMBER STATES Italy France Germany Spain Sweden United Kingdom ANNEX IV: THE USE OF SUBSIDIES IN THE CONTEXT OF EU POLICIES WITH SPECIAL REFERENCE TO SOFT LOANS: THEORETICAL CONSIDERATIONS Introduction On the use of subsidies in general

4 8.3. On the equivalence of different forms of subsidy On the suitability of different instruments for one and the same objective On the implementation of soft loans Conclusion ANNEX V: MACROECONOMIC EFFECTS OF AN INTEREST-RATE SUBSIDY FOR FIRMS IN THE EU Introduction Assumptions Simulation results

5 RENTESUBSIDIES 1. INLEIDING: HET VERZOEK VAN DE RAAD AAN DE COMMISSIE Naar aanleiding van het speciaal verslag nr. 3/1999 van de Rekenkamer (PB C 217 van ) over "het beheer en de controle van de rentesubsidies door de diensten van de Commissie" heeft de Raad van de EU zich meer in het algemeen afgevraagd (doc. nr. 6224/100 rev.1) "of rentesubsidies nog gerechtvaardigd zijn nu de praktijk met name heeft aangetoond dat effectieve controlemaatregelen duur zijn en dat er andere, wellicht doeltreffender financiële instrumenten voorhanden zijn, zoals leninggaranties". Onder deze omstandigheden heeft de Raad de Commissie verzocht zo spoedig mogelijk "uitvoerig te rapporteren over het algemene nut van rentesubsidies, waarbij de kosten en baten in het licht van alle relevante factoren in kaart gebracht zullen worden". Dit verslag, dat werd opgesteld na vele contacten met de EIB, de nationale autoriteiten en de verschillende diensten van de Commissie die verantwoordelijk zijn voor communautaire acties waarbij rentesubsidies worden gebruikt, bestaat uit twee delen: i) een mededeling van de Commissie en ii) een werkdocument van de diensten van de Commissie als bijlage. In de mededeling van de Commissie wordt het vraagstuk in zijn totaliteit bestudeerd en worden algemene richtsnoeren voor het gebruik van rentesubsidies in de toekomst vastgesteld. Het tweede deel, dat het document van de diensten van de Commissie bevat, is meer empirisch van aard. De operationele aspecten van het gebruik van het instrument alsmede de ervaringen met de rentesubsidieprogramma's in de Europese Unie worden beschreven, getracht wordt deze programma's te evalueren en ten slotte wordt ingegaan op de vraag hoe moet worden beoordeeld welk financieel instrument het geschiktst is om het gestelde doel te bereiken. 2. DEEL I: DE PROBLEMATIEK VAN DE RENTESUBSIDIES, POSITIEVE EN NEGATIEVE EFFECTEN 2.1. De redenen voor overheidsinterventies Rentesubsidies zijn in de eerste plaats overdrachten van middelen ten gunste van natuurlijke of rechtspersonen. Evenals elke overdracht worden zij in het algemeen gerechtvaardigd door het algemeen belang en moeten zij worden gezien als ofwel een uiting van solidariteit (b.v. ter ondersteuning van het huisvestingsbeleid), ofwel een instrument van de industriepolitiek of een sectoraal beleid (b.v. ter bevordering van de investeringen in infrastructuur of in O&O, ter bevordering van de export, enz.), ofwel allebei tegelijk (b.v. ter ondersteuning van het regionaal beleid). Opgemerkt zij dat, indien de begunstigden ondernemingen zijn, de rentesubsidies vallen onder de definitie van staatssteun, waarop artikel 87, lid 1, van het Verdrag van toepassing is. Er zij op gewezen dat de verstoringen die elke overheidsinterventie veroorzaakt, gerechtvaardigd kunnen zijn (positieve verstoringen). 5

6 Onverminderd de regels inzake het toezicht op steunmaatregelen, kan overheidsinterventie gerechtvaardigd worden geacht wanneer: a) de markt tekortschiet waar het gaat om de financiering van weinig rendabele activiteiten of projecten die de overheid noodzakelijk acht voor het welzijn van de burgers. Voorbeelden: TEN, O&O, landbouw, milieu, enz. Tot deze categorie behoren ook acties ten gunste van minder begunstigde regio's en in moeilijkheden verkerende ondernemingen. b) het hoofd moet worden geboden aan plotselinge externe schokken; dit is het geval bij interventies ten gunste van landen/regio's die worden getroffen door natuurrampen enz., of door negatieve externe effecten. Deze principes rechtvaardigen overheidsinterventies, maar zeggen niets over de vorm van die interventies: rentesubsidies?, subsidies?, garanties?, leningen?, kapitaaldeelneming?, een combinatie van deze elementen?. Deze instrumenten verschillen zowel qua aard als qua effecten; tevens verschillen zij qua begrotings-, beheer- en controlekosten. Wegens deze specifieke kenmerken moet het instrument of de vorm van overheidsinterventie worden gekozen afhankelijk van de nagestreefde doelstellingen en de concrete omstandigheden, ook al worden zeer dikwijls verscheidene instrumenten tegelijk gebruikt. SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE INSTRUMENTEN VOOR INVESTERINGSSTEUN * Rechtstreekse subsidies: Doel: projecten van algemeen belang * Rentesubsidies: Doel: verbetering van de rentabiliteit van projecten door vermindering van de financieringskosten Voorbeeld: infrastructuurvoorzieningen * Leninggaranties: Doel: toegang tot krediet voor projecten met een hoog risico Voorbeeld: kleine en middelgrote ondernemingen in oprichting of ontwikkeling * Kapitaaldeelnemingen: Doel: deling van de risico's en flexibiliteit van de beloning van het kapitaal Voorbeeld: innoverende KMO's * Belastingfaciliteiten: Doel: verbetering van de winstvooruitzichten Voorbeeld: ambacht, midden- en kleinbedrijf, regio's met een ontwikkelingsachterstand In alle gevallen moeten bij de tenuitvoerlegging van deze interventies absoluut bepaalde voorwaarden inzake controle, transparantie en doeltreffendheid zijn vervuld. Dit houdt een aantal verplichtingen voor de overheid in waarmee extra administratieve kosten zijn gemoeid die in aanmerking moeten worden genomen op het tijdstip waarop het besluit wordt genomen. 6

7 Men moet zich er immers van bewust zijn dat de controle van deze operaties een langdurige kwestie is, omdat deze zich over de gehele looptijd van de lening uitstrekt Rentesubsidies: positieve effecten Rentesubsidies hebben een verlaging van de financieringskosten als direct gevolg; indirect hebben zij gunstige effecten op de vraag naar krediet, de investeringen en later de werkgelegenheid. Wegens hun specifieke karakter zijn zij het instrument "ad hoc" voor acties van de overheid die ten doel hebben de kosten te verminderen, de financiering dragelijker te maken en bijgevolg een tekort aan rentabiliteit te verhelpen. Zij zijn slechts indirect van invloed op het aan het project verbonden risico, waarvoor er andere geschiktere instrumenten zijn, zoals garanties of risicokapitaal. Omdat rentesubsidies zijn verbonden aan leningen, hebben zij in vergelijking met andere interventievormen het voordeel van het strakke beheer en de strenge discipline die bij elke banklening hoort. Vanuit die invalshoek bezien is het risico van misbruik of verduistering van overheidsgeld in principe minder groot dan voor subsidies of andere vormen van steun. Rentesubsidies hebben een niet te verwaarlozen financieel hefboomeffect; zo zijn de 92,3 miljoen aan subsidies van de "KMO-faciliteit" verbonden aan een bedrag van bijna 1 miljard aan investeringskredieten. In budgettair opzicht gaat het hier dus om een relatief goedkoop instrument, niet alleen omdat met een beperkte inbreng belangrijke financiële middelen kunnen worden aangetrokken, maar ook omdat de begrotingsverplichtingen over een vrij lange periode kunnen worden gespreid. Een van de kenmerken van het instrument is dat de subsidieverstrekker van het begin af aan met zekerheid de kosten van zijn interventie kent, hetgeen niet het geval is voor andere instrumenten zoals garanties of kapitaaldeelnemingen. Hoewel rentesubsidies een heel ander, micro-economisch beleidsinstrument zijn dan de macro-economische beleidsinstrumenten zoals het "rentetarief" (monetair beleid), volgen de effecten ervan in beide gevallen dezelfde weg: de daling van de kosten van het krediet heeft een gunstig effect op de bedrijvigheid, met name op de investeringen en vervolgens op de werkgelegenheid. Met behulp van het model "Quest" hebben wij de impact van een voor alle ondernemingen geldend rentesubsidiebeleid op de investeringen en de werkgelegenheid kunnen ramen (ons instrument stelde ons niet in staat deze econometrische raming uitsluitend voor het midden- en kleinbedrijf uit te voeren). Het resultaat (zie bijlage V "Simulation results") is duidelijk: een rentesubsidie van reëel 0,5% vermindert de kapitaalkosten met 7% aan het einde van de periode en verhoogt de investeringen in de industrie met 5%. Deze ramingen zijn degelijk genoeg om de kritiek te pareren dat het hier slechts om een extra stimulans zou gaan, in die zin dat de investeerder de subsidies ontvangt, maar dat zijn besluit om te investeren onafhankelijk van de maatregel wordt genomen. Het instrument wordt voor allerlei doelstellingen gebruikt: milieuprojecten, infrastructuurprojecten, projecten op het gebied van sociaal beleid, enz. Wij hebben geen kwantitatieve ramingen van de doeltreffendheid van dit type acties kunnen uitvoeren; er bestaat echter weinig twijfel over het gunstige effect van de 7

8 rentesubsidies op deze investeringen: men behoeft immers slechts te kijken naar de omvang van de financiële lasten in de "business plans" van deze projecten Rentesubsidies: negatieve effecten De ongewenste effecten van dit interventie-instrument zijn bekend. Evenals elk overheidsinstrument kan het macro-economisch gezien leiden tot een niet-efficiënte allocatie van de middelen, in de zin van een financiële efficiëntie die wordt gedefinieerd als "de allocatie van de middelen aan de investeringen met het hoogste verwachte rendement". Dit kan dan weer leiden tot de uitvoering van minder rendabele projecten of de aanzet geven tot activiteiten die de markt niet zou hebben gefinancierd, enz. Bovendien zijn soms andere meer specifieke verstoringen van de concurrentie te vrezen: hetzij aan de vraagzijde, omdat aan sommige maatregelen onvoldoende bekendheid wordt gegeven, of omdat de geldende voorwaarden zo ingewikkeld zijn, dat de regeling nauwelijks begrijpelijk is voor de begunstigden, hetzij aan de aanbodzijde, omdat sommige financiële instellingen het instrument voor hun beste klanten reserveren, of omdat de overheid het instrument aan een bevoorrechte tussenpersoon toevertrouwt en diens concurrenten uitsluit. Ook in operationeel opzicht bevat dit instrument valstrikken, die ook bij andere soortgelijke instrumenten voorkomen in soms nog sterkere mate: a) de volledige overdracht van de renteverlaging aan de eindbegunstigden is soms onvoldoende zichtbaar, onvoldoende transparant en zelfs niet altijd gegarandeerd; b) deze subsidies zijn niet altijd gemakkelijk door de overheid te controleren, hetgeen toch een onontbeerlijke voorwaarde voor dit type uitgaven is, want het gaat om overheidsgeld. Soms is zelfs moeilijk na te gaan of alle voorwaarden voor de toekenning van de subsidies zijn vervuld; misbruik is mogelijk; c) bovendien brengen deze controles en het beheer van het programma een niet-onaanzienlijke verhoging van de administratieve kosten met zich. Zo schat men dat niet meer dan 25 à 30 projecten per dag achteraf aan de hand van documenten kunnen worden gecontroleerd om na te gaan of de operaties bij de financiële tussenpersonen regelmatig zijn verlopen. Voor sommige programma's worden de totale kosten van het beheer geraamd op ongeveer 7 tot 8% van het bedrag van de voor de rentesubsidies toegewezen kredieten. Er zij aan herinnerd dat rentesubsidies sinds de daling van de rentetarieven in Europa veel minder aantrekkelijk zijn geworden voor de initiatiefnemers van projecten. Niettemin vormt een zelfde subsidie procentueel een belangrijk deel van de rentelast. Ten slotte zij nog opgemerkt dat deze positieve en negatieve effecten van rentesubsidies niet uitsluitend aan dit instrument zijn verbonden, maar ook bij andere instrumenten voorkomen. 8

9 3. DEEL II : WAT LEERT DE ERVARING? Het instrument "rentesubsidies" wordt courant gebruikt op niveau A) wereld (door de multilaterale financiële instellingen), niveau B) nationaal (door de lidstaten) en niveau C) communautair (door de EU). Voor de behoeften van dit verslag zullen A) en B) beknopt en uitsluitend ter illustratie worden geanalyseerd Acties op internationaal niveau Wij zullen ons onderzoek beperken tot twee gevallen: de initiatieven van de Wereldbank en die van de Raad van Europa Door de Wereldbank verstrekte leningen met rentesubsidie Het grootste deel van de leningen van de Wereldbank aan de aangesloten staten wordt verstrekt door de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling tegen de marktvoorwaarden, d.w.z. zonder rentesubsidie. Een tweede categorie leningen van de Wereldbank is rechtstreeks bestemd voor de financiering van projecten via de Internationale Financieringsmaatschappij. Deze biedt kredietlijnen (zonder rentesubsidies) aan plaatselijke financiële tussenpersonen voor vijf hoofddoelstellingen: infrastructuurvoorzieningen, middenen kleinbedrijf, verbetering van de financiële structuren, informatietechnologieën en sociale behoeften (onderwijs en gezondheid). Aan de armste landen worden leningen met rentesubsidie verstrekt in het kader van het door de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling beheerde programma IDA (International Development Assocation). De financiering gebeurt met giften van de rijkste lidstaten volgens een programma dat om de drie jaar wordt aangepast. Uit deze middelen en de aflossingen van eerdere leningen kunnen aan de landen met de hoogste schuldenlast leningen worden toegekend tegen nultarief (+0,75% administratiekosten) met een looptijd van 30 tot 40 jaar waarvan tien jaar aflossingsvrij( 1 ). Evaluatie In het boekjaar 2000 (dat afloopt op 30 juni) heeft de Wereldbank voor 15,3 miljard USD aan leningen verstrekt, waarvan 10,9 miljard commerciële leningen en 4,4 miljard leningen met rentesubsidie (dat is 29% van het totaal). In het voorafgaande jaar was de Wereldbank veel actiever (29 miljard USD in totaal) wegens de implicaties van de Aziatische crisis. De kwaliteit van het financiële beheer van het begunstigde land is bepalend voor de waardering door de instelling van haar hulpverlening in de armste landen. Volgens de Wereldbank kan in de landen die zorg dragen voor evenwicht op de fundamentele gebieden en waar de handel vrij is, 1 USD hulp driemaal zoveel betekenen doordat de hulp de particuliere investeerders vertrouwen inboezemt. Men gaat er echter van uit dat 1 USD hulp gemiddeld 1,5 USD investeringen oplevert. Deze schattingen hebben betrekking op alle door deze instelling verstrekte vormen van hulp tezamen en niet alleen op rentesubsidies. 1 Tijdens de eerste olieschok in 1975 heeft de Wereldbank een derde faciliteit ingesteld die een tussenweg vormde tussen de genoemde twee en werd gefinancierd met giften van de landen van de OESO en de OPEC, teneinde leningen met rentesubsidie te verstrekken aan lidstaten die in moeilijkheden verkeerden ten gevolge van de stijging van de rentetarieven. Het experiment was van korte duur ( ) omdat de gevers slechts node met middelen over de brug kwamen. 9

10 De ervaring van de Raad van Europa De leningen van de Raad van Europa worden verstrekt door het "Fonds voor sociale ontwikkeling", dat volgens zijn statuten leningen toekent in twee welbepaalde situaties: i) steun voor migrerende werknemers (huisvesting, sanitaire voorzieningen, vorming enz.); ii) de wederopbouw van door een natuurramp getroffen gebieden. In het laatste geval heeft het Fonds in het verleden soortgelijke initiatieven ontwikkeld als de Commissie in rampgebieden in Griekenland en Italië. Hiermee was een minder hoog bedrag gemoeid dan met de operaties van de Wereldbank, namelijk ongeveer 2 miljard per jaar voor jaarlijks 30 à 40 projecten. De initiatieven van het Fonds zijn geconcentreerd in regio's waar de behoeften groot zijn (thans de landen van Midden- en Oost-Europa), waartoe het op de internationale valutamarkt middelen opneemt tegen de gunstigste voorwaarden van het ogenblik (triple A), hetgeen een belangrijk verschil in rentetarief in vergelijking met de plaatselijke markt oplevert, waarbij dan nog een rentesubsidie van 1,5 tot 3% naar gelang van de omstandigheden kan komen. Evaluatie Deze actie moet worden beoordeeld met inachtneming van de sociale opdracht van het Ontwikkelingsfonds. De staten die het Handvest hebben ondertekend, hechten belang aan de interventies van het Fonds; de duidelijke en gemakkelijk te controleren doelstellingen waarborgen politieke zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van deze leningen. De interventie van het Fonds is een signaal dat het door het begunstigde land gevoerde beleid ondersteunt, hetgeen de toestroming van particulier kapitaal uit het buitenland bevordert De lidstaten: acties met rentesubsidies Vele lidstaten gebruiken rentesubsidies als instrument voor diverse doelstellingen: nu eens betreft het algemene steunregelingen voor productieve investeringen van KMO's, ambachtslieden, enz., dan weer incidentele acties (bevordering van de export of van innovatie, steun voor jonge ondernemers, enz.), of acties van sociale aard (huisvestingsbeleid). Deze rentesubsidieregelingen worden soms gecofinancierd uit communautaire programma's van de Structuurfondsen (EFRO, EOGFL) ter bevordering van de economische en sociale cohesie. De overheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de meerjarige ontwikkelingsprogramma's in de in aanmerking komende regio's, beheren zelf de rentesubsidiemaatregelen en keren de steun uit aan de eindbegunstigden, of laten het beheer van deze maatregelen aan financiële instellingen over op basis van contracten. Bijlage III bevat een beschrijving van de acties van de overheden van Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en Zweden (om operationele redenen hebben wij het aantal bestudeerde gevallen moeten beperken). Ook in de andere lidstaten (bijvoorbeeld Finland en Portugal) wordt vrij dikwijls gebruik gemaakt van rentesubsidies. Hieronder volgen enkele voorbeelden om een indruk te geven van de orde van grootte van deze activiteit in de lidstaten: - in Italië werden in de periode gesubsidieerde leningen verstrekt voor een bedrag van ongeveer 0,7 miljard per jaar; - in Duitsland subsidieerde het speciale Fonds ERP (dat het beheer van de rentesubsidies voor de staat centraliseert) in 1999 een leningenbedrag van 10

11 6 miljard dankzij hetwelk 15 miljard kon worden geïnvesteerd in het middenen kleinbedrijf; - in Frankrijk worden rentesubsidies toegekend op een leningenbedrag van gemiddeld 1,5 miljard per jaar, hetgeen de Staat ongeveer 250 miljoen aan subsidies kost; - in Spanje beliepen de door ICO uit hoofde van de programma s van het EFRO beheerde rentesubsidies voor het midden- en kleinbedrijf in de periode ,6 miljoen en hadden zij betrekking op een leningenbedrag van 3,3 miljard, waardoor ongeveer 6,1 miljard kon worden geïnvesteerd; - in het Verenigd Koninkrijk heeft het uitsluitend voor het midden- en kleinbedrijf bestemde SBLS (Small Business Loan Scheme) een leningenbedrag van 70 miljoen gesubsidieerd; - in Zweden, waar rentesubsidies veel worden gebruikt op het gebied van het huisvestingsbeleid, beliep deze vorm van staatssteun in 1999 slechts 80 miljoen, dat is veel minder dan in het verleden, hetgeen het gevolg is van een hervorming in 1993 en van de daling van de rentetarieven. De voornaamste feiten die naar voren komen uit ons onderzoek - dat hoofdzakelijk betrekking heeft op de sector van het bedrijfsleven - zijn: a) Met het rentesubsidiebeleid worden in het algemeen vrij duidelijk bepaalde doelstellingen nagestreefd (aankoop van uitrusting, installatie van jonge bedrijven, enz.). De vermindering van de financieringskosten heeft de productieve investeringen vergemakkelijkt en derhalve de productiecapaciteit en het concurrentievermogen in vooral de ondersteunde regio s verhoogd. De mate van doeltreffendheid van de nationale acties en van de door de lidstaten beheerde communautaire acties wordt algemeen bevredigend geacht. Anderzijds hebben de lidstaten een administratief en operationeel kader tot stand gebracht om de transparantie van de actie te garanderen. Deze maatregelen worden in de media aangekondigd om alle potentiële begunstigden op de hoogte te stellen. Opgemerkt zij met name dat het monopolie van het beheer en zelfs de verdeling van de rentesubsidies door bevoorrechte financiële tussenpersonen geleidelijk wordt vervangen door een steeds verder veralgemeend concurrentieel stelsel. b) Het rentesubsidiebeleid van de lidstaten varieert doordat zij trachten hun beleidsdoelstellingen op de economisch het meest verantwoorde wijze te bereiken. Sommige herstructureren hun rentesubsidieproducten om ze geschikt te maken voor het veranderende ondernemingslandschap (Frankrijk), sommige hebben pakketten leningsvoorwaarden (Zweden), sommige maken zelden gebruik van rentesubsidies (Verenigd Koninkrijk), en sommige blijven ze gebruiken om hun beleidsdoelstellingen na te streven (Duitsland, Finland, Spanje, e.a.) Communautaire acties met rentesubsidie Bijlage I bevat een beknopte beschrijving van de interventies of programma s van de EU waarbij gebruik wordt gemaakt van het rentesubsidie-instrument, alsmede van de omvang van de ingezette middelen. 11

12 Anders dan de acties van de lidstaten die worden gecofinancierd uit de communautaiare programma s van het EFRO en het EOGFL, worden de communautaire acties rechtstreeks door de Commissie ten uitvoer gelegd, die de EIB dikwijls belast met het beheer ervan op grond van een contract Een poging tot indeling Voor de behoeften van de analyse kunnen deze interventies in twee categorieën worden ingedeeld (zie ook onderstaande tabel): a) Interventies die ten doel hebben de tekortkomingen van de markt te ondervangen; het concrete doel kan zijn: i) van macro-economische aard, zoals de Edinburgh faciliteit, een actie ten gunste van het midden- en kleinbedrijf als geheel die ten doel heeft werkgelegenheid te scheppen; ii) iii) van meso-economische aard. Het betreft enerzijds acties ten gunste van sectoren zoals het milieu (MEDA) of de infrastructuur (Transeuropese netwerken), waarbij het gaat om projecten die duidelijk van algemeen belang zijn, maar naar verwachting financieel onvoldoende rendabel zullen zijn. Anderzijds behoren de interventies in de omschakelingssectoren (EGKS) en de regio s met een ontwikkelingsachterstand, waar sociale en ontwikkelingsdoelstellingen door elkaar heen lopen, ook tot deze categorie. De aan zachte leningen aan ontwikkelingslanden verbonden subsidies maken ook deel uit van laatstgenoemde rubriek. van micro-economische aard. Dit is het geval van de communautaire acties ten gunste van innoverende bedrijven, bedrijven in oprichting, enz., waar het ondernemersrisico door de investeerders te hoog wordt geacht. b) Interventies om de gevolgen op te vangen van externe schokken van vrij onvoorziene aard; tot deze groep behoren: i) interventies met een sociale of solidariteitsdoelstelling; bijvoorbeeld de maatregelen ten gunste van door een natuurramp verwoeste regio s: evenzo de acties ten gunste van Madeira, Kalamata en Zuid-Italië, waarvoor door de Raad machtiging is verleend voor leningenbedragen van respectievelijk 15,9 miljoen, 100 miljoen en een miljard, met een rentesubsidie van 3% die werd uitgekeerd aan de EIB of rechtstreeks aan de regionale autoriteiten, zoals in het geval van Madeira; ii) interventies met een macro-economische doelstelling, bijvoorbeeld de voormalige EMS-faciliteit voor landen die het ten gevolge van externe oorzaken moeilijk hadden om in het Europees Monetair Stelsel te blijven, ten gevolge van bijvoorbeeld een sterke stijging van de prijzen van ruwe olie of een aanval van de deviezenmarkten tegen de valuta. Dit type actie is slechts één maal in de praktijk gebracht (voor Italië en Ierland tegelijk) en daarna is de faciliteit afgeschaft. In totaal heeft de EU een niet-onaanzienlijk bedrag aan begrotingsmiddelen ingezet voor dit instrument: bijna 3 miljard. Als men bedenkt dat de subsidie ongeveer 3% bedroeg, kan men zich een idee vormen van het leningenbedrag dat hiermee was gemoeid (hefboomeffect). In bijlage I vindt men de bedragen van deze subsidies per instrument. In het kader van deze beknopte beschrijving zij eraan herinnerd dat het grootste deel van deze subsidies is uitgekeerd en beheerd door de EIB, die ook de bijbehorende leningen heeft verstrekt. 12

13 Communautaire programma s met rentesubsidies Programma Doelstelling Subsidiebedrag in miljoen euro (periode) Bedrag van de gesubsidieerde leningen in miljoen euro (zelfde periode) Tekortkomingen van de markt: Omschakeling EGKS (art. 56) Werkgelegenheid en toegang tot krediet voor het MKB 620 ( ) Trans-Europese netwerken (TEN) Vervoerinfrastructuur 171 ( ) onbekend Edinburgh faciliteit (MKB) Ontwikkelingssamenwerking (ACS) Economische ontwikkeling (MEDA en Slovenië) Werkgelegenheid en toegang tot krediet Infrastructuur en toegang tot krediet voor het MKB Milieu (MEDA) en vervoerinfrastructuur (Slovenië) 92.3 ( ) ( ) ( )- 700 Programma Phare (LMO) Toegang tot krediet en privatisering onbekend onbekend p.m. Economische en sociale cohesie (EOGFL) ( 2 ) Toegang tot krediet voor het MKB ( 3 ) 2 3 Deze door de Structuurfondsen gecofinancierde acties worden pro memorie in deze tabel vermeld omdat zij in feite door de lidstaten ten uitvoer worden gelegd. Voor de periode is ongeveer miljoen aan medefinanciering geprogrammeerd in de vorm van subsidies, leningen en rentesubsidies (Report on Thematic Evaluation of Structural Fund Impacts on SMEs - DG Regionaal beleid 1999, blz. 32). De definitieve gegevens zullen pas bekend zijn na afloop van de tenuitvoerlegging van de programma s. 13

14 Externe schokken: Natuurrampen (Italië, Griekenland, Kalamata, Madeira) Wederopbouw, herstel van de productiecapaciteit Madeira: 4.2 Griekenland : 27 Madeira: 15,85 Griekenland : 180 Italië : 211 Italië : ( ) Europees monetair stelsel Infrastructuur ( ) Pacificatie Ierland Vermindering van ongelijkheden (EER) Wederopbouw op de Balkan (voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Bosnië) Toegang tot krediet voor het MKB en infrastructuur Toegang tot krediet voor het MKB en infrastructuur Herstel van de productie en vervoerinfrastructuur 34.7 ( ) ( ) ( ) Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië : 150 Bosnie: De communautaire programma s Het is niet gemakkelijk een evaluatie te maken van de doeltreffendheid van dit instrument in de verschillende bovengenoemde programma s (zie bijlage I voor een beschrijving); doordat de bedragen laag zijn, de beheer- en controlekosten moeilijk kunnen worden berekend, kwantificeerbare doelstellingen soms ontbreken, de interventies ook indirecte effecten hebben, enz., is een kwantitatieve inschatting van de doeltreffendheid geen haalbare kaart. In het algemeen kan echter op grond van de analysecriteria in het eerste deel worden gesteld dat rentesubsidies een geschikter interventie-instrument vormen naarmate: - de actie hoofdzakelijk ten doel heeft iets te doen aan de onvoldoende rentabiliteit van het project en niet het risico verminderen; - het doel van de actie duidelijk omschreven is, waardoor de bovenbeschreven negatieve effecten worden verminderd en de doeltreffendheid wordt verhoogd; - de controle en de evaluatie achteraf van de programma s mogelijk zijn en redelijk goed zijn verzekerd, alsook de transparantie (volledige overdracht van de rentesubsidies aan de eindbegunstigden). Volgens deze redenering kan het volgende worden gesteld: a) Voor de communautaire interventies van rubriek ( solidariteitsacties ) lijken rentesubsidies een geschikt instrument, want enerzijds zijn deze acties zeer doelgericht en hebben zij betrekking op weinig rendabele investeringen in met name infrastructuur, en anderzijds zijn de negatieve effecten (discriminatie, verstoring van de concurrentie, enz.) te 14

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden Het investeringsplan Vragen en antwoorden Inhoud 1. In welke zin is deze investeringsbenadering nieuw en anders?... 2 2. Waarom een nieuw Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI)?... 2 3.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief het BElgischE depositogarantiestelsel vanuit EEn EuropEEs perspectief Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief ch. van nieuwenhuyze m. D. zachary Inleiding Een depositogarantiestelsel

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 12.XI.2008 C(2008) 6936 definitif. Steunmaatregel nr. N 528/2008 Nederland Steun aan ING Groep N.V.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 12.XI.2008 C(2008) 6936 definitif. Steunmaatregel nr. N 528/2008 Nederland Steun aan ING Groep N.V. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.XI.2008 C(2008) 6936 definitif Betreft: Steunmaatregel nr. N 528/2008 Nederland Steun aan ING Groep N.V. Geachte heer, 1. PROCEDURE (1) De Nederlandse autoriteiten hebben

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 januari 2003 (17.01) (OR. fr) 5271/03 UEM 7 ECOFIN 7 MI 10 EF 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.9.2010 COM(2010) 472 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Breedband

Nadere informatie

Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice?

Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice? Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice? Dutch Summary 21/2/2014 Maurits Barendrecht Laura Kistemaker Henk Jan Scholten Ruby Schrader Marzena Wrzesinska Article 6 ECHR guarantees

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor ziekenhuizen en diensten van algemeen economisch belang: doelmatigheid niet vereist?

Steunmaatregelen voor ziekenhuizen en diensten van algemeen economisch belang: doelmatigheid niet vereist? Staatssteun Steunmaatregelen voor ziekenhuizen en diensten van algemeen economisch belang: doelmatigheid niet vereist? Prof. dr. L. Hancher en prof. mr. W. Sauter * 326 De Europese regels over staatssteun

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit

Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit Haalbaarheid, meerwaarde en impact van de voorgestelde Erasmus Master Garantiefaciliteit Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW ResearchNed:

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen

Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen December 2007 Deuninck Joeri, Carels Koen, Bas Leen, Van Gijseghem Dirk Vlaamse Overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Departement

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1 Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies op eigen

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het recht

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 639 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.4.2005 COM(2005) 115 definitief 2005/0042 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief DE DE BELGISCHE WONINGMARKT VANUIT VANUIT EEN EEN EUROPEES EUROPEES PERSPECTIEF De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief Vanessa Baugnet David Cornille Martine Druant (1) Dit artikel heeft

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie