Tablet. Bromazepam Sandoz 6 mg tabletten: groene, langwerpige, dubbelbolle tablet met 3 breuklijnen aan elke zijde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tablet. Bromazepam Sandoz 6 mg tabletten: groene, langwerpige, dubbelbolle tablet met 3 breuklijnen aan elke zijde."

Transcriptie

1 1 of 9 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet Bromazepam Sandoz 6 mg bevat 6 mg bromazepam. Voor de hulpstoffen, zie rubriek FARMACEUTISCHE VORM Tablet. : groene, langwerpige, dubbelbolle tablet met 3 breuklijnen aan elke zijde. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1. Therapeutische indicaties Angsttoestanden die een medicamenteuze behandeling vereisen. Het gebruik van benzodiazepines is alleen aangewezen wanneer de stoornissen ernstig en hinderend zijn of de persoon extreem ontredderen Dosering en wijze van toediening De doses dienen te worden aangepast naar gelang het specifieke geval. Het is raadzaam de behandeling te starten met lage doses die vervolgens geleidelijk worden verhoogd tot het optimale effect wordt bereikt. De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn. Een regelmatige herevaluatie van de toestand van de patiënt en de noodzaak van een voortgezette behandeling is noodzakelijk, vooral als de patiënt asymptomatisch is. In het algemeen mag de behandeling niet langer dan 8 tot 12 weken duren, met inbegrip van de geleidelijke afbouwperiode. In sommige gevallen, kan een langere dan de maximale behandelingsduur noodzakelijk zijn, alvorens hierover te beslissen, dient de toestand van de patiënt opnieuw te worden geëvalueerd. De dosering varieert volgens de individuele gevoeligheid en de ernst van de aandoening van 3 x 1,5 mg tot 3 x 12 mg per dag. Volwassenen: De gemiddelde dosis bedraagt 12 mg per dag, hetzij 3 mg s ochtends, 3 mg s middags en 6 mg s avonds.

2 2 of 9 De dosering voor kinderen, oudere en verzwakte patiënten dient nauwkeurig te worden ingesteld afhankelijk van de individuele klinische respons op psychofarmaca. Oudere en verzwakte personen: Een lagere gemiddelde dosis. Kinderen: Bij kinderen jonger dan 6 jaar mogen benzodiazepines alleen worden gebruikt na beslissing en onder toezicht van een specialist (pediater, neuropediater, psychiater, neuroloog), die zelf de dosis bepaalt. Voor kinderen ouder dan 6 jaar bedraagt de gemiddelde aanvangsdosis 0,05 mg 0,1 mg/kg/dag tot, indien nodig, 0,2 0,3 mg/kg/dag of hoger in speciale gevallen. In geval van nier- en/of leverinsufficiëntie dient de dosering te worden verlaagd Contra-indicaties Bekende overgevoeligheid voor bromazepam of een ander benzodiazepine of voor een van de hulpstoffen van Bromazepam Sandoz. Ernstige ademhalingsinsufficiëntie of hypercapnie. Ernstige leverinsufficiëntie (risico van encefalopathie). Syndroom van slaapapneu. Ernstige myasthenie: zie Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik. Basisbehandeling van psychosen. Patiënten met bekende of vermoedelijke afhankelijkheid van alcohol, geneesmiddelen of drugs, behalve in zeldzame situaties onder medisch toezicht. Kinderen jonger dan 6 jaar; bij kinderen jonger dan 6 jaar is het gebruik bestemd voor zeldzame specifieke indicaties, na beslissing en onder toezicht van een specialist (pediater, neuropediater, psychiater, neuroloog) Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik In geval van nier- en/of leverinsufficiëntie dient de dosering te worden verlaagd. Bij een langdurige behandeling is controle van het bloedbeeld en de leverfunctie aanbevolen. Benzodiazepines kunnen anterograde amnesie veroorzaken. Meestal treedt deze op enkele uren na inname van het product. Het is bekend dat het gebruik van benzodiazepines en analoge stoffen kan samengaan met paradoxale reacties zoals nervositas, agitatie, prikkelbaarheid, agressiviteit, delirium, toename van het aantal epilepsieaanvallen, woedeaanvallen, nachtmerries, hallucinaties, psychotische symptomen, inadequatie en andere gedragsveranderingen. Als deze reacties optreden dient het gebruik van dit geneesmiddel te worden stopgezet. Ze kunnen gemakkelijker optreden bij kinderen en ouderen.

3 3 of 9 Bij kinderen jonger dan 6 jaar is het gebruik van benzodiazepines bestemd voor zeldzame specifieke indicaties, na beslissing en onder toezicht van een specialist (pediater, neuropediater, psychiater, neuroloog). Kinderen zijn gevoeliger voor de effecten van benzodiazepines op het centrale zenuwstelsel. Bij deze categorie patiënten kan de niet volledige ontwikkeling van het metabolisatieschema de vorming van niet actieve metabolieten verhinderen of niet voltooien. Bij ouderen is de gemiddelde dosis lager. Omwille van het risico van epilepsieaanvallen bij het plotseling stopzetten van de behandeling met benzodiazepines, is bijzondere oplettendheid geboden bij het gebruik bij epilepsiepatiënten. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Bromazepam Sandoz bij patiënten met antecedenten van ademhalingsinsufficiëntie (risico van ademhalingsdepressie) of hartinsufficiëntie. Het gebruik van benzodiazepines en analoge stoffen kan leiden tot fysieke en psychische afhankelijkheid van deze producten (zie rubriek 4.8 Bijwerkingen ). Het afhankelijkheidsrisico verhoogt met de dosis en de behandelingsduur, en is ook groter bij voorbestemde patiënten met antecedenten van alcoholisme of toxicomanie. Zodra er sprake is van fysieke afhankelijkheid zal stopzetting van de behandeling gepaard gaan met ontwenningsverschijnselen. De volgende ontwenningsverschijnselen kunnen optreden: spierpijn, extreme angst, spanning, nervositas, verwarring, prikkelbaarheid. In ernstige gevallen kunnen de volgende symptomen optreden: derealisatie, depersonalisatie, hyperacusis, ongevoeligheid en kriebelingen in de ledematen, overgevoeligheid voor licht, geluiden en lichamelijke contacten, hallucinaties of epilepsieaanvallen (zie rubriek 4.8 Bijwerkingen ). Rebound-angst, een tijdelijk syndroom waarbij de symptomen die aanleiding gaven tot de behandeling met Bromazepam Sandoz in versterkte mate kunnen terugkeren bij stopzetting van de behandeling. Hij kan gepaard gaan met andere reacties waaronder stemmingswisselingen, angst of slaapstoornissen en nervositas. Omdat het risico van ontwenningsverschijnselen of rebound groter is bij een plotselinge stopzetting van de behandeling is een geleidelijke verlaging van de dosering aanbevolen. De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en mag in het algemeen niet langer dan 8 tot 12 weken duren, met inbegrip van de geleidelijke afbouw van de dosering. Een langere behandeling vereist een herevaluatie van de situatie. Het kan nuttig zijn de patiënt in het begin van de behandeling te informeren over de beperkte behandelingsduur en duidelijk uit te leggen hoe de dosering geleidelijk zal worden afgebouwd.. Het is belangrijk de patiënt te waarschuwen voor het mogelijke rebound-fenomeen dat kan optreden bij stopzetting van de behandeling. Bij overschakeling naar een benzodiazepine met een aanzienlijk kortere halfwaardetijd kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Bij patiënten met ernstige myasthenie is omwille van de reeds bestaande spierzwakte voorzichtigheid geboden met Bromazepam Sandoz. Benzodiazepines zijn niet aangewezen voor de basisbehandeling van psychosen.

4 4 of 9 Benzodiazepines mogen niet alleen worden gebruikt voor de behandeling van depressie of depressie-angst (kan deze patiënten tot zelfmoord drijven). Gewenning en dosisescalatie kunnen ontstaan. Na herhaald gebruik van benzodiazepines gedurende enkele weken, kan hun hypnotisch effect afnemen. Patiënten met zeldzame erfelijke problemen van galactose-intolerantie, Lapp-lactasetekort of gestoorde opname van glucose en galactose, mogen dit geneesmiddel niet gebruiken. Het gelijktijdig gebruik van benzodiazepines en alcohol houdt risico s in (zie rubriek 4.9 Overdosering ) Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie De combinatie van Bromazepam Sandoz met centraal werkende geneesmiddelen zoals neuroleptica, anxiolitica/sedativa, antidepressiva, hypnotica, narcotische analgetica, antipsychotica (neuroleptica), anti-epileptica, sedatieve antihistaminica en anaesthetica kan het sedatieve effect op het centrale zenuwstelsel versterken. Narcotische analgetica kunnen euforie versterken, resulterend in een toename van de psychische afhankelijkheid. Net als met alle psychoactieve stoffen, kan alcohol het effect van Bromazepam Sandoz versterken. Concomitant alcoholgebruik dient te worden vermeden. Gelijktijdig gebruik van valproaatzuur verhoogt het risico van psychose. Hoewel niet bekend voor Bromazepam Sandoz, kunnen bestanddelen die sommige leverenzymen remmen (in het bijzonder cytochroom P450) de werking van de benzodiazepines versterken die door deze enzymen worden gemetaboliseerd. Cisapride kan de effecten van Bromazepam Sandoz tijdelijk versterken door verhoogde resorptie. Theofylline kan het sedatieve effect van benzodiazepines tegenwerken.

5 5 of Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap De onschadelijkheid van bromazepam bij gebruik tijdens de zwangerschap bij de mens werd niet aangetoond. Een overzicht van de spontaan gemelde bijwerkingen toont geen grotere incidentie dan die men zou verwachten binnen een soortgelijke onbehandelde populatie. Verschillende studies suggereerden een verhoogd risico van aangeboren afwijkingen geassocieerd met het gebruik van lichtere kalmeringsmiddelen (diazepam, meprobamaat en chloordiazepoxide) tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Het gebruik van bromazepam dient te worden vermeden tijdens de zwangerschap tenzij er geen veiliger alternatief is. Vruchtbare vrouwen aan wie Bromazepam Sandoz is voorgeschreven dienen gewaarschuwd te worden contact op te nemen met hun arts als ze vermoeden zwanger te zijn of zwanger willen worden, met het oog op de stopzetting van de behandeling. Indien om dringende medische redenen bromazepam tijdens het eerste trimester van de zwangerschap of tijdens de bevalling wordt toegediend, dient men zich, omwille van de farmacologische werking van het product bij het pasgeboren kind aan de volgende effecten te verwachten: hypothermie, hypotonie, zuigmoeilijkheden, matige ademhalingsdepressie en ritmestoornissen. Bovendien kunnen kinderen van moeders die chronisch benzodiazepines hebben genomen tijdens de laatste stadia van de zwangerschap fysieke afhankelijkheid ontwikkelen en ontwenningsverschijnselen tijdens de postnatale periode. Omdat benzodiazepines overgaan in de moedermelk, mag Bromazepam Sandoz niet genomen worden door moeders die borstvoeding geven Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Sedatie, amnesie en veranderde spierwerking kunnen de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen negatief beïnvloeden. De inname van alcohol versterkt deze effecten Bijwerkingen De meest frequent gemelde bijwerkingen zijn vermoeidheid, slaperigheid en spierzwakte. Deze symptomen treden vooral op in het begin van de behandeling en verdwijnen in de loop van de behandeling. De volgende bijwerkingen kunnen ook optreden: - Aandoeningen van de huid en de appendices: huidreacties - Skeletspierstelselaandoeningen: spierzwakte, instabiliteit - Zenuwstelselaandoeningen: verminderde waakzaamheid, hoofdpijn, ataxie, duizeligheid, ongevoeligheid - Oogaandoeningen: diplopie - Psychiatrische stoornissen: slaperigheid, verwarring, verstarde emotie, anterograde amnesie, depressie - Maagdarmstelselaandoeningen - Lever- en galaandoeningen: zeer zelden: verhoogde transaminasen, geelzucht - Algemene aandoeningen: vermoeidheid, verhoogd of verlaagd libido Er werd ook ademhalingsdepressie gemeld bij patiënten met chronische ademhalingsinsufficiëntie.

6 6 of 9 Het is bekend dat het gebruik van benzodiazepines en analoge stoffen (zie rubriek 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik ) kan samengaan met paradoxale reacties zoals nervositas, agitatie, prikkelbaarheid, agressiviteit, delirium, toename van het aantal epilepsie-aanvallen, woedeaanvallen, nachtmerries, hallucinaties, psychotische symptomen, inadequatie en andere gedragsveranderingen. Als deze reacties optreden dient het gebruik van dit geneesmiddel te worden stopgezet. Ze kunnen gemakkelijker optreden bij kinderen en ouderen. Er werden geïsoleerde gevallen van bloeddyscrasie gemeld hoewel geen oorzakelijk verband werd aangetoond. Hoewel nog niet aangetoond voor Bromazepam Sandoz kan met benzodiazepines in het algemeen agranulocytose optreden. Net als met alle benzodiazepines kunnen zeldzame gevallen van gynecomastie, menstruatiestoornissen, ovulatiestoornissen en anafylaxie worden waargenomen. Het chronische gebruik (zelfs in therapeutische doses) kan leiden tot fysieke afhankelijkheid. Stopzetting van de behandeling kan leiden tot ontwennings- en rebound-verschijnselen (zie rubriek 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik ). Er kan psychische afhankelijkheid optreden. Er werd melding gemaakt van misbruik van benzodiazepines Overdosering Net als voor de andere benzodiazepines houdt een overdosering van Bromazepam Sandoz geen levensgevaar in, tenzij in combinatie met alcohol of andere onderdrukkers van het centrale zenuwstelsel. Bij de behandeling van overdosering dient rekening te worden gehouden met de mogelijk gelijktijdige inname van verschillende producten. Na overdosering met orale benzodiazepines, dient, als de patiënt bij bewustzijn is, binnen het uur na inname braken te worden opgewekt en anders een maagspoeling met bescherming van de bovenste luchtwegen. Indien maagspoeling geen voordeel biedt kan actieve kool worden toegediend om de absorptie te verminderen. Op intensieve zorgen dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de ademhalings- en cardiovasculaire functies. Een overdosering met benzodiazepines kenmerkt zich gewoonlijk door onderdrukking van het centrale zenuwstelsel variërend van slaperigheid tot coma. In lichte gevallen observeert men met name slaperigheid, mentale verwarring en lethargie. In ernstigere gevallen, met name wanneer Bromazepam Sandoz wordt gecombineerd met andere centraal werkende producten, omvatten de symptomen: ataxie, hypotonie, hypotensie, ademhalingsdepressie, zelden coma en uitzonderlijk een fatale afloop. Flumazenil is aangewezen bij ernstige intoxicatie met coma of ademhalingsinsufficiëntie; en gecontra-indiceerd in geval van gebruik van tricyclische antidepressiva, concomitant gebruik van geneesmiddelen die convulsies kunnen uitlokken, ECG-afwijkingen zoals een verlengde QRS- of QT-tijd (die het vermoeden van concomitante inname van tricyclische antidepressiva oproepen).

7 7 of 9 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 5.1. Farmacodynamische eigenschappen ATC- classificatie: N05BA08 Farmacotherapeutische categorie: benzodiazepines Bromazepam Sandoz behoort tot de categorie van de benzodiazepines. Benzodiazepines hebben anxiolytische, hypnosedatieve, myorelaxerende en anticonvulsieve eigenschappen. Hun werking resulteert uit de versterking van de neuronale, GABA (gamma-aminoboterzuur)-neurotransmitterremmende, eigenschappen Farmacokinetische gegevens Absorptie Na orale inname van bromazepam, wordt na 2 uur de maximale plasmaconcentratie bereikt. De absolute biologische beschikbaarheid van de onveranderde stof bedraagt 60%. Verdeling De plasma-eiwitbinding van bromazepam bedraagt gemiddeld 70%. Metabolisme: Finasteride wordt gemetaboliseerd door de lever. De twee belangrijkste metabolieten zijn: 3- hydroxy-bromazepam en 2-(2-amino-5-bromo-3-hydroxybenzoyl) pyridine. Eliminatie De eliminatiehalfwaardetijd van bromazepam bedraagt ongeveer 20 uur, maar bij ouderen kan de halfwaardetijd verlengd zijn. De metabolieten worden in de urine uitgescheiden, hoofdzakelijk in geconjugeerde vorm Gegevens uit preklinisch veiligheidsonderzoek Geen gegevens verstrekt.

8 8 of 9 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1. Lijst van hulpstoffen Elke tablet bevat : lactosemonohydraat, povidon K30, Crospovidon, watervrij colloïdaal silicium, magnesiumstearaat, Chinolinegeel E 104, Indigotine E Gevallen van onverenigbaarheid 6.3. Houdbaarheid 5 jaar 6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Geen 6.5. Aard en inhoud van de verpakking PP/Alu blisterstrips. : dozen van 20 en 50 tabletten Instructies voor gebruik, verwerking en verwijdering. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Sandoz NV Telecom Gardens Medialaan Vilvoorde België 8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE281461

9 9 of 9 9. WIJZE VAN AFLEVERING Op medisch voorschrift. 10. DATUM VAN EERSTE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING A : Datum van de eerste goedkeuring: B : Datum van de hernieuwing van de goedkeuring: 11. DATUM VAN LAATSTE BIJWERKING/GOEDKEURING VAN DE BIJSLUITER A : Datum van laatste herziening van de bijsluiter 04/2010 B : Datum van de goedkeuring van de samenvatting van de productkenmerken: 06/2010.

Bromazepam Sandoz 3 mg tabletten Bromazepam

Bromazepam Sandoz 3 mg tabletten Bromazepam Bijsluiter Bromazepam Sandoz 3 mg tabletten Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, misschien hebt u hem nog een keer nodig.

Nadere informatie

M E MEDICINES EVALUATION BOARD

M E MEDICINES EVALUATION BOARD 1. 2. i 5 MEI 1995 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL NORMISON KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING COLLEGE TER BEOORDElING VAN GENEESMIDDELEN 1 B G M E MEDICINES EVALUATION BOARD Normison 10: doorschijnende,

Nadere informatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Clobazam 2 mg, capsule

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Clobazam 2 mg, capsule 1. Naam van het geneesmiddel Clobazam 1 mg, capsule Clobazam 1,5 mg, capsule Clobazam 2,5 mg, capsule 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Bevat per capsule resp. 1, 1,5, 2 of 2,5 mg clobazam

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Temazepam Aurobindo 10 mg en 20 mg, capsules bevatten 10 mg of 20 mg temazepam.

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Temazepam Aurobindo 10 mg en 20 mg, capsules bevatten 10 mg of 20 mg temazepam. 1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken Rev.nr. 1505 Pag. 1 van 7 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Temazepam Aurobindo 10 mg, capsules Temazepam Aurobindo 20 mg, capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE

Nadere informatie

Bejaarde patiënt. Kinderen (mg/kg/24 u) (vanaf 6 jaar)

Bejaarde patiënt. Kinderen (mg/kg/24 u) (vanaf 6 jaar) CLOZAN (PFIZER) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL CLOZAN 5 mg tabletten CLOZAN 10 mg tabletten (clotiazepam) 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Het werkzame bestanddeel is clotiazepam. Elke tablet

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Bromazepam Teva 6 mg tabletten Bromazepam Teva 12 mg tabletten bromazepam

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Bromazepam Teva 6 mg tabletten Bromazepam Teva 12 mg tabletten bromazepam BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bromazepam Teva 6 mg tabletten Bromazepam Teva 12 mg tabletten bromazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol.

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol. 1.3.1.1 SmPC Page 1 of 5 1.3.1.1 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS Samenvatting van de productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Paracetamol 120 mg, zetpillen. Kruidvat Paracetamol 240 mg,

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Imovane 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Imovane bevat 7,5 mg zopiclon per tablet. 3. FARMACEUTISCHE VORM

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Imovane 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Imovane bevat 7,5 mg zopiclon per tablet. 3. FARMACEUTISCHE VORM 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Imovane 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Imovane bevat 7,5 mg zopiclon per tablet. 3. FARMACEUTISCHE VORM Tablet 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1. Therapeutische indicaties

Nadere informatie

THIAMINE HCL TEVA 25 MG THIAMINE HCL TEVA 50 MG THIAMINE HCL TEVA 100 MG tabletten

THIAMINE HCL TEVA 25 MG THIAMINE HCL TEVA 50 MG THIAMINE HCL TEVA 100 MG tabletten 1.3.1 : Productinformatie Blz. : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Thiamine HCl Teva 25 mg,. Thiamine HCl Teva 50 mg, Thiamine HCl Teva 100 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Thiamine HCl

Nadere informatie

OXAZEPAM TEVA 10 50 MG tabletten

OXAZEPAM TEVA 10 50 MG tabletten 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Oxazepam Teva 10 mg, Oxazepam Teva 50 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Oxazepam Teva 10 mg bevat 10 mg oxazepam per

Nadere informatie

Temazepam Teva 10 mg, capsules Temazepam Teva 20 mg, capsules

Temazepam Teva 10 mg, capsules Temazepam Teva 20 mg, capsules 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft

Nadere informatie

1. WAT IS LENDORMIN 0,250 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS LENDORMIN 0,250 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER LENDORMIN 0,250 MG TABLETTEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Loratadine Sandoz 10 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elk tablet bevat 10 mg loratadine Voor de hulpstoffen,

Nadere informatie

(ALMIRALL) Farmaceutisch bedrijf

(ALMIRALL) Farmaceutisch bedrijf Farmaceutisch bedrijf (ALMIRALL) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Serenase 1 mg, tabletten Serenase 2,5 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Serenase 1 mg 1 tablet bevat 1 mg lorazepam

Nadere informatie

Temazepam 10 / 20 mg, tablets RVG 14354 / 14355

Temazepam 10 / 20 mg, tablets RVG 14354 / 14355 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Temazepam Apotex 10 mg, tabletten Temazepam Apotex 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Temazepam Apotex tabletten

Nadere informatie

TEMAZEPAM TEVA 10 20 MG capsules MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 21 december 2015 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1

TEMAZEPAM TEVA 10 20 MG capsules MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 21 december 2015 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Temazepam Teva 10 mg, Temazepam Teva 20 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Temazepam, respectievelijk 10 mg en 20 mg

Nadere informatie

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Calcipotriol 50 microgram/g PCH,. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zalf: calcipotriol 50 microgram per gram. Hulpstoffen:

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Paracetamol Mylan 1 g, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per tablet 1000 mg paracetamol Voor een volledige lijst

Nadere informatie

1. WAT IS NITRAZEPAM TEVA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS NITRAZEPAM TEVA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees deze bijsluiter zorgvuldig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg dan uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Nosca-Méréprine 15 mg tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Noscapine HCl 15 mg. Hulpstoffen met bekend effect: geen

Nadere informatie

TEMAZEPAM TEVA MG capsules MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 10 april : Productinformatie Bladzijde : 1

TEMAZEPAM TEVA MG capsules MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 10 april : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Temazepam Teva 10 mg, Temazepam Teva 20 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Temazepam Teva bevat respectievelijk 10 mg

Nadere informatie

Normison 10 en Normison 20 worden geleverd in verpakkingen van 30 capsules in doordrukstrips.

Normison 10 en Normison 20 worden geleverd in verpakkingen van 30 capsules in doordrukstrips. PATIËNTENBIJSLUITER -1- Wij adviseren u deze bijsluiter zorgvuldig te lezen voordat u begint met het gebruik van Normison. Mocht u daarna nog vragen hebben, kunt u altijd uw arts of apotheker raadplegen.

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Neurexan; Tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 tablet (301,5 mg) bevat: Avena sativa D2 0,6 mg Coffea cruda

Nadere informatie

2. SERESTA 10 en SERESTA FORTE zijn beide bedoeld voor de behandeling van slaapstoornissen.

2. SERESTA 10 en SERESTA FORTE zijn beide bedoeld voor de behandeling van slaapstoornissen. SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUKT Deel IB1 1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL SERESTA 10, tabletten l0mg SERESTA FORTE, tabletten 50mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SERESTA 10 tabletten

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL BIFITERAL siroop 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 ml Bifiteral siroop bevatten 66,7 g lactulose galactose lactose epilactose

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken Rev.nr. 1410 Pag. 1 van 7 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Nitrazepam Aurobindo 5 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een tablet bevat 5

Nadere informatie

1. WAT IS BROMAZEPAM MYLAN 6 MG / 12 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS BROMAZEPAM MYLAN 6 MG / 12 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bromazepam Mylan 6 mg tabletten Bromazepam Mylan 12 mg tabletten bromazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER. Diazepam Teva 5 mg tabletten Diazepam Teva 10 mg tabletten Diazepam

BIJSLUITER. Diazepam Teva 5 mg tabletten Diazepam Teva 10 mg tabletten Diazepam BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke zuigtablet

Nadere informatie

VITAMINE C TEVA 250 MG VITAMINE C TEVA 100 MG. VITAMINE C TEVA 500 MG tabletten

VITAMINE C TEVA 250 MG VITAMINE C TEVA 100 MG. VITAMINE C TEVA 500 MG tabletten 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vitamine C Teva 50 mg, Vitamine C Teva 100 mg, Vitamine C Teva 250 mg, Vitamine C Teva 500 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Temazepam Aurobindo 10 en 20 mg, capsules. Temazepam Aurobindo 20 mg, capsules temazepam

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Temazepam Aurobindo 10 en 20 mg, capsules. Temazepam Aurobindo 20 mg, capsules temazepam 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1502 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Temazepam Aurobindo 10 mg, capsules Temazepam Aurobindo 20 mg, capsules temazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Serenase 1 mg tabletten Serenase 2,5 mg tabletten. Lorazepam

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Serenase 1 mg tabletten Serenase 2,5 mg tabletten. Lorazepam BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Serenase 1 mg tabletten Serenase 2,5 mg tabletten Lorazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

LENDORMIN (BOEHRINGER INGELHEIM)

LENDORMIN (BOEHRINGER INGELHEIM) LENDORMIN (BOEHRINGER INGELHEIM) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lendormin 0,250 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén tablet bevat 0,250 mg brotizolam. Voor hulpstoffen, zie : "Lijst

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose EG 10 g, poeder voor drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Lactulose 670 mg/ml Lactulose EG 10 g, poeder voor

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref )

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref ) SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref. 14.03.2014) 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Antistax Forte filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een filmomhulde tablet bevat 360

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Akton 1mg, tabletten Akton 2mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet Akton 1 mg en 2 mg bevat: respectievelijk

Nadere informatie

Temazepam Teva 10 mg, capsules Temazepam Teva 20 mg, capsules temazepam

Temazepam Teva 10 mg, capsules Temazepam Teva 20 mg, capsules temazepam 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Temazepam Teva 10 mg, Temazepam Teva 20 mg, temazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose 680 mg/ml drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke ml drank bevat 0,68 g lactulose. Voor de volledige lijst

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Diazepam Teva 2 mg tabletten Diazepam Teva 5 mg tabletten Diazepam Teva 10 mg tabletten Diazepam

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Diazepam Teva 2 mg tabletten Diazepam Teva 5 mg tabletten Diazepam Teva 10 mg tabletten Diazepam Bijsluiter: informatie voor de patiënt Diazepam Teva 2 mg tabletten Diazepam Teva 5 mg tabletten Diazepam Teva 10 mg tabletten Diazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Diazepam Teva 2 mg tabletten Diazepam Teva 5 mg tabletten Diazepam Teva 10 mg tabletten

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Diazepam Teva 2 mg tabletten Diazepam Teva 5 mg tabletten Diazepam Teva 10 mg tabletten 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Diazepam Teva 2 mg tabletten Diazepam Teva 5 mg tabletten Diazepam Teva 10 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Diazepam Teva 2 mg bevat 2 mg diazepam

Nadere informatie

Summary of Product Characteristics

Summary of Product Characteristics 1.3.1.1 Summary of Product Characteristics 1.3.1.1-1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Loratadine Mdq 10 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 10 mg loratadine. Voor

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN spc-market-nl-stilaze-apr13-apprjul13.docx 1/13 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL STILAZE 2 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per tablet: lormetazepam

Nadere informatie

GenR X B.V. Page 1/6 Lorazepam GenR X 1/2,5 mg 1313-V Package Leaflet december 2007

GenR X B.V. Page 1/6 Lorazepam GenR X 1/2,5 mg 1313-V Package Leaflet december 2007 GenR X B.V. Page 1/6 Lorazepam GenR X 1/2,5 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door vóórdat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Bromazepam EG 6 mg tabletten Bromazepam EG 12 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bromazepam EG 6 mg tabletten:

Nadere informatie

Oxazepam Teva 10 mg, tabletten Oxazepam Teva 50 mg, tabletten oxazepam

Oxazepam Teva 10 mg, tabletten Oxazepam Teva 50 mg, tabletten oxazepam 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Oxazepam Teva 10 mg, Oxazepam Teva 50 mg, oxazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar

Nadere informatie

LYSANXIA 15 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing: elke ml bevat 15 mg prazepam (equivalent aan 15 druppels).

LYSANXIA 15 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing: elke ml bevat 15 mg prazepam (equivalent aan 15 druppels). Farmaceutisch bedrijf (PFIZER) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL LYSANXIA 10 mg tabletten LYSANXIA 20 mg tabletten LYSANXIA 15 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Loratadine EG 10 mg tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 10 mg loratadine. Hulpstof met bekend effect:

Nadere informatie

(TAKEDA Belgium) Farmaceutisch bedrijf. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Akton 2mg, tabletten

(TAKEDA Belgium) Farmaceutisch bedrijf. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Akton 2mg, tabletten Farmaceutisch bedrijf (TAKEDA Belgium) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Akton 1mg, tabletten Akton 2mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet Akton 1 mg en 2 mg bevat: respectievelijk

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. TINALOX, Druppels voor oraal gebruik, oplossing. Tilidine hydrochloride / Naloxone hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. TINALOX, Druppels voor oraal gebruik, oplossing. Tilidine hydrochloride / Naloxone hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER TINALOX, Druppels voor oraal gebruik, oplossing Tilidine hydrochloride / Naloxone hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER PATIËNTENBIJSLUITER Lees deze bijsluiter aandachtig voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel - Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen - Heeft u nog vragen,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL trianal vitis caps harde capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke harde capsule bevat 300 mg Vitis vinifera L., folium

Nadere informatie

FOLIUMZUUR TEVA 0,5 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 22 februari : productinformatie Bladzijde : 1

FOLIUMZUUR TEVA 0,5 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 22 februari : productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Foliumzuur TEVA 0,5 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Foliumzuur TEVA 0,5 mg bevat 0,5 mg foliumzuur per tablet. Hulpstof

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Paracetamol Teva 1 g tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Elke tablet bevat 1g paracetamol.

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Paracetamol Teva 1 g tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Elke tablet bevat 1g paracetamol. SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Paracetamol Teva 1 g tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 1g paracetamol. Voor de volledige

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Symptomatische behandeling van pathologische angst en spanning.

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Symptomatische behandeling van pathologische angst en spanning. Sandoz B.V. Page 1/9 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Bromazepam Sandoz 3, tabletten 3 mg Bromazepam Sandoz 6, tabletten 6 mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bromazepam Sandoz 3 bevat 3 mg bromazepam

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Noctamid-1, tabletten 1 mg Noctamid-2, tabletten 2 mg. Lormetazepam

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Noctamid-1, tabletten 1 mg Noctamid-2, tabletten 2 mg. Lormetazepam Bijsluiter Noctamid 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Noctamid-1, tabletten 1 mg Noctamid-2, tabletten 2 mg Lormetazepam Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

De tabletten zijn geel, rond, vlak met een breukstreep en de inscriptie Ac. Fol. 5.

De tabletten zijn geel, rond, vlak met een breukstreep en de inscriptie Ac. Fol. 5. 1.3.1 : productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Foliumzuur TEVA 5 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Foliumzuur TEVA 5 mg bevat 5 mg foliumzuur per tablet. Hulpstoffen

Nadere informatie

1. WAT IS LYSANXIA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

1. WAT IS LYSANXIA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT BIJSLUITER 15H03 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. AKTON 1mg, tabletten AKTON 2mg, tabletten. Cloxazolam

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. AKTON 1mg, tabletten AKTON 2mg, tabletten. Cloxazolam BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT AKTON 1mg, tabletten AKTON 2mg, tabletten Cloxazolam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 27.02.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

Temazepam 10 PCH, 10 mg, tabletten Temazepam 20 PCH, 20 mg, tabletten temazepam

Temazepam 10 PCH, 10 mg, tabletten Temazepam 20 PCH, 20 mg, tabletten temazepam 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Temazepam 10 PCH, 10 mg, Temazepam 20 PCH, 20 mg, temazepam Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dormonoct 1 mg tabletten. Loprazolam Mesilaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dormonoct 1 mg tabletten. Loprazolam Mesilaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormonoct 1 mg tabletten Loprazolam Mesilaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. TRANXÈNE 50, omhulde tabletten 50 mg. dikaliumclorazepaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. TRANXÈNE 50, omhulde tabletten 50 mg. dikaliumclorazepaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER TRANXÈNE 50, omhulde tabletten 50 mg dikaliumclorazepaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter : informatie voor de gebruiker. CLOZAN 5 mg tabletten CLOZAN 10 mg tabletten clotiazepam

Bijsluiter : informatie voor de gebruiker. CLOZAN 5 mg tabletten CLOZAN 10 mg tabletten clotiazepam Bijsluiter : informatie voor de gebruiker 14J01 CLOZAN 5 mg tabletten CLOZAN 10 mg tabletten clotiazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN l. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL MINIMS ATROPINESULFAAT 10 mg/ml oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Atropinesulfaat 10 mg/ml. Voor de

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Duspatal 135 mg, omhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén omhulde tablet bevat 135 mg mebeverinehydrochloride.

Nadere informatie

Frisium 10 bevat als werkzaam bestanddeel 10 mg clobazam per tablet Frisium 20 bevat als werkzaam bestanddeel 20 mg clobazam per tablet

Frisium 10 bevat als werkzaam bestanddeel 10 mg clobazam per tablet Frisium 20 bevat als werkzaam bestanddeel 20 mg clobazam per tablet 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Frisium 10, tabletten 10 mg Frisium 20, tabletten 20 mg 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Frisium 10 bevat als werkzaam bestanddeel 10 mg clobazam per tablet Frisium

Nadere informatie

2. Seresta 10 mg en Seresta Forte 50 mg zijn beide bedoeld voor de behandeling van slaapstoornissen.

2. Seresta 10 mg en Seresta Forte 50 mg zijn beide bedoeld voor de behandeling van slaapstoornissen. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Seresta 10 mg, tabletten Seresta Forte 50 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Seresta 10 mg tabletten bevatten 10 mg oxazepam Seresta Forte 50 mg tabletten

Nadere informatie

Lexotanil 3 Lexotanil 6

Lexotanil 3 Lexotanil 6 Roche Nederland B.V. Patiëntenbijsluiter Lexotanil 3 Lexotanil 6 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN November 2015 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL LACTEOL 170 mg, capsule 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING - Lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd... 5x10

Nadere informatie

1. WAT IS LENDORMIN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS LENDORMIN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER LENDORMIN, tabletten 0,250 mg brotizolam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Normison 10 Normison 20. temazepam

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Normison 10 Normison 20. temazepam Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Normison 10 Normison 20 temazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Temazepam 10 / 20 mg, tablets RVG 14354 / 14355 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Temazepam Apotex 10 /20 mg, tabletten

Temazepam 10 / 20 mg, tablets RVG 14354 / 14355 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Temazepam Apotex 10 /20 mg, tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Temazepam Apotex 10 /20 mg, tabletten Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Hulpstof met bekend effect: Opticrom, oogdruppels bevat benzalkoniumchloride. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Hulpstof met bekend effect: Opticrom, oogdruppels bevat benzalkoniumchloride. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Opticrom, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml Opticrom Unit Dose, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Nitrazepam 5 mg, tablets RVG 50283

Nitrazepam 5 mg, tablets RVG 50283 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Nitrazepam Apotex 5 mg, tabletten Nitrazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Module 1.3 Product Information Version: Module Summary of Product Characteristics Replaces :

Module 1.3 Product Information Version: Module Summary of Product Characteristics Replaces : SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lorazepam Apotex 1 mg, tabletten Lorazepam Apotex 2,5 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Lorazepam Apotex tabletten

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT. Fenistil dimetindeenwaterstofmaleaat 1 mg/ml, druppels voor oraal gebruik, oplossing

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT. Fenistil dimetindeenwaterstofmaleaat 1 mg/ml, druppels voor oraal gebruik, oplossing SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Fenistil dimetindeenwaterstofmaleaat 1 mg/ml, druppels voor oraal gebruik, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN l. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Minims Tetracaïnehydrochloride 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing. Minims Tetracaïnehydrochloride 10 mg/ml, oogdruppels, oplossing. 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Temazepam Mylan 10 mg, capsules Temazepam Mylan 20 mg, capsules temazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml oplossing bevat 20

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml oplossing bevat 20

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIbv pagina 1 van 6 Dulcopearls SPC 0912 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dulcopearls, capsules 2,5 mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dulcopearls, capsules

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Oculo-Heel; Oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Oculo-Heel bevat per monodosis van 0,45 ml

Nadere informatie

(MEDA PHARMA) Farmaceutisch bedrijf

(MEDA PHARMA) Farmaceutisch bedrijf Farmaceutisch bedrijf (MEDA PHARMA) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Mogadon 5 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 5mg nitrazepam. Mogadon bevat lactose. Voor een

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Oxazepam Mylan 10 mg, tabletten Oxazepam Mylan 50 mg, tabletten. oxazepam

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Oxazepam Mylan 10 mg, tabletten Oxazepam Mylan 50 mg, tabletten. oxazepam BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Oxazepam Mylan 10 mg, tabletten Oxazepam Mylan 50 mg, tabletten oxazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker CODETHYLINE ERFA, 5 MG TABLETTEN. ethylmorfinehydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker CODETHYLINE ERFA, 5 MG TABLETTEN. ethylmorfinehydrochloride Bijsluiter: informatie voor de gebruiker CODETHYLINE ERFA, 5 MG TABLETTEN ethylmorfinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIbv pagina 1 van 6 Dulcodruppels SPC 1205 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dulcodruppels,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Broncho-Pectoralis Carbocisteïne 250mg/5ml siroop 5% Carbocisteïne (m/v) 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Carbocisteïne

Nadere informatie

FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN

FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN BENAMING RHINATHIOL ANTIRHINITIS tabletten RHINATHIOL ANTIRHINITIS siroop SAMENSTELLING RHINATHIOL ANTIRHINITIS tabletten: Fenylefrine hydrochloride 10mg Chloorfenamine 4mg Anhydrische glucose Lactose

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

Tramadol Sandoz 100 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing in druppelflacon.

Tramadol Sandoz 100 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing in druppelflacon. BN pagina 1/9 Bijsluiter Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, misschien hebt u hem nog een keer nodig. Hebt u nog vragen,

Nadere informatie

Bijsluiter. Naam product. Lormetazepam Mylan 1 mg en 2 mg, tabletten. Samenstelling

Bijsluiter. Naam product. Lormetazepam Mylan 1 mg en 2 mg, tabletten. Samenstelling 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Bijsluiter Naam product Lormetazepam Mylan 1 mg en 2 mg, tabletten. Samenstelling De werkzame stof in de tabletten is lormetazepam. De tabletten bevatten respectievelijk

Nadere informatie

Lormetazepam 1 PCH, tabletten 1 mg Lormetazepam 2 PCH, tabletten 2 mg lormetazepam

Lormetazepam 1 PCH, tabletten 1 mg Lormetazepam 2 PCH, tabletten 2 mg lormetazepam 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Lormetazepam 1 PCH, 1 mg Lormetazepam 2 PCH, 2 mg lormetazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Oxazepam Accord 10 mg, tabletten bevat per tablet 10 mg oxazepam.

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Oxazepam Accord 10 mg, tabletten bevat per tablet 10 mg oxazepam. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Oxazepam Accord 10 mg, tabletten Oxazepam Accord 50 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Oxazepam Accord 10 mg,

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL DURATEARS oogzalf 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dit geneesmiddel bevat geen werkzame stoffen. Hulpstof met gekend effect: 1 g oogzalf bevat 30 mg lanoline.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Flunitrazepam EG 1 mg tabletten. flunitrazepam

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Flunitrazepam EG 1 mg tabletten. flunitrazepam BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Flunitrazepam EG 1 mg tabletten flunitrazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie