MOD WVG - afdeling Personeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOD WVG - afdeling Personeel"

Transcriptie

1 MOD WVG - afdeling Personeel Inhoudstafel BELEID... 4 UITVOEREN VAN DE MANAGEMENTOVEREENKOMST PERS001 - Serie: afdelingsdoelstellingen... 4 UITVOEREN PERSONEELSBELEID PERS003 - Serie: complexe ad hoc dossiers PERS092 - Serie: rapporteringsverplichtingen Sociale Maribel PERS004 - Serie: personeelsplanning PERS002 - Onderwerpsmap: sectoraal akkoord... 8 PARLEMENTAIRE VRAGEN EN KABINETSNOTA S PERS016 - Serie: parlementaire vragen PERS017 - Serie: kabinetsnota s MANAGEMENTADVISERING ADVISERING MANAGEMENT PERS018 - Serie: recurrente advisering en rapportering PERS019 - Serie: ad hoc advisering en rapportering PERS020 - Serie: juridische advisering OVERLEGFORA VOORBEREIDING, PARTICIPATIE EN OPVOLGING VERGADERINGEN PERS005 - Serie: stafvergadering van de PERS009 - Serie: afdelingsvergadering van de PERS010 - Serie: vergaderingen tussenoverlegcomité PERS011 - Serie: vergaderingen Entiteitsoverlegcomité DWVG PERS001 - Serie: vergaderingen Werkgroep Welzijn op het Werk Ellips PERS014 - Serie: interdepartementale overlegorganen PERS008 - Serie: beleidsdomeinoverschrijdende overlegorganen TEAMVERGADERINGEN PERS064 - Serie: teamvergaderingen team Afwezigheidsbeheer en Welzijn PERS023 - Serie: teamvergaderingen team Loonadministratie PERS004 - Serie: teamvergaderingen team Loopbaanbeheer PERS005 - Serie: teamvergaderingen team Personeelsadministratie PERS050 - Serie: teamvergaderingen team Personeelsbewegingen PERS087 - Serie: teamvergaderingen team Gegevensbeheer PERS070 - Serie: teamvergaderingen team HRM PERS088 - Serie: werkgroep IT aanspreekpunten DWVG SOCIAAL SECRETARIAAT BEHEER PERSONEELSDOSSIERS PERS053 - Serie: personeelsdossier statutairen PERS054 - Serie: personeelsdossier contractuelen VERLONING Opstellen van besluiten PERS024 - Serie: schaal- en salarisverhogingen PERS025 - Serie: vertragingenversnellingen Huurgelden PERS026 - Serie: huurgelden Ordonnanties en vastleggingen PERS028 - Serie: eindejaarsvastleggingen Negatieve fiscale fiches PERS029 - Serie: negatieve fiches januari

2 Prestatiestaten en premies PERS058 - Serie: prestatiestaten en premies Attesten PERS030 - Serie: schadegevallen ante inwerkingtreding Rekendecreet PERS011 - Serie: schadegevallen post inwerkingtreding Rekendecreet PERS031 - Serie: bijdragen Orde der Geneesheren VERGOEDINGEN EN TOELAGEN PERS032 - Serie: managementtoelagen (LBH) PERS033 - Serie: functioneringstoelagen (LBH) PERS034 - Serie: buitenlandse zendingen PERS035 - Serie: reis- en verblijfkosten ante ORAFIN PERS036 - Serie: reis- en verblijfkosten post ORAFIN PERS037 - Serie: reisvorderingen PERS038 - Serie: Ticket Online ante inwerkingtreding Rekendecreet PERS006 - Serie: Ticket Online post inwerkingtreding Rekendecreet PERS039 - Serie: woon-werkverkeer ante inwerkingtreding Rekendecreet PERS007 - Serie: woon-werkverkeer post inwerkingtreding Rekendecreet PERS042 - Serie: gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk PERS043 - Serie: toelagen rekenplichtigen PERS044 - Serie: bijzondere prestaties ante inwerkingtreding Rekendecreet PERS010- Serie: bijzondere prestaties post inwerkingtreding Rekendecreet GEZONDHEID EN WELZIJN PERS065 - Serie: gezondheidsbeoordelingen bij aanwerving PERS066 - Serie: arbeidsgeneeskunde PERS067 - Serie: arbeidsongevallen ERETEKENS PERS068 - Serie: eretekens FACTUREN PERS045 - Serie: facturen MAALTIJDCHEQUES PERS046 - Serie: rapporten maaltijdcheques PERS047 - Serie: specifieke dossiers en alternatieve telling maaltijdcheques KINDERBIJSLAG PERS048 - Serie: kinderbijslag opgaven CDVU CUMULATIES PERS062 - Serie: cumulaties LEGITIMATIEKAARTEN PERS063 - Serie: legitimatiekaarten VLIMPERS VOORBEREIDING, PARTICIPATIE EN OPVOLGING VERGADERINGEN VLIMPERS PERS093 - Serie: Vlimpersforum en Vlimperswerkgroep PERS094 - Onderwerpsmap: documenten Vlimpers DATABEHEER VLIMPERS PERS095 - Serie: data-input en -archivering PERS096 - Serie: Vlimpershelpdesk SELECTIE EN REKRUTERING SELECTIES EN SPONTANE SOLLICITATIES PERS051 - Serie van onderwerpsmappen: selectiedossiers Verduidelijking: afspraken schoning selectiedossiers PERS052 - Serie: spontane sollicitaties PERS055 - Serie van onderwerpsmappen: bevorderingen PERS056 - Onderwerpsmap: uitstap PERS057 - Onderwerpsmap: VRGT PERS059 - Serie: forfaitaire schadevergoedingen JOBSTUDENTEN PERS061 - Serie: jobstudenten HRM Prestatiemanagement Dossierbeheer PLOEG PERS073 - Serie: PLOEG-dossier PERS074 - Serie: managementtoelagen PERS075 - Serie: functioneringstoelagen januari

3 HRM Bevragingen en onderzoek PERS076 - Serie: personeelspeilingen PERS077 - Serie: exit-bevragingen Schoolstages PERS079 - Serie: schoolstages vertrouwenspersoon PERS080 - Serie: dossiers intern vertrouwenspersoon Individuele dossiers PERS081 - Serie: individuele dossiers COMPETENTIEMANAGEMENT PERS082 - Serie: vacatureberichten VORMING Vormingsregistratie PERS083 - Serie: individuele vormingsdossiers ante PERS009 - Serie: individuele vormingsdossiers post Maatopleidingen (vormingsdossiers op niveau van de entiteit) PERS084 - Serie: maatopleidingen (=Vormingsdossiers op niveau van de entiteit) Rapportering PERS085 - Serie: rapportering vorming PROJECTEN PERS012 Onderwerpsmap: Best Workplaces DWVG COMMUNICATIE PERS003 - Serie: intranetsite PERS006 - Serie: communicatie naar personeelsverantwoordelijken INTERNE WERKING BEHEER VAN GEGEVENS PERS090 - Serie: IT ADMINISTRATIEF BEHEER PERS021 - Serie: briefwisseling PERS022 - Serie: coördineren van de werking van de afdeling GESCHRAPTE FICHES januari

4 Beleid Uitvoeren van de managementovereenkomst A. BESCHRIJVING 2011PERS001 - Serie: afdelingsdoelstellingen B. DRAGER Server Jaarlijks worden door de staf van de afdeling doelstellingen geformuleerd, die passen in de doelstellingen die het departement WVChet departement WVG vooropstellen. Chronologisch per jaar E. DATERING Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_01_beleid\07_p_01_02_afdelingsdoelstellingen Werkplek 6 jaar Bewaren Beleidsmatige dossiers komen in aanmerking voor permanente bewaring. Sinds 2011 worden de doelstellingen in MONDE (opvolgingsinstrument voor de managementovereenkomst van het Departement WVG) opgeladen. 24 januari

5 Uitvoeren personeelsbeleid A. BESCHRIJVING 2011PERS003 - Serie: complexe ad hoc dossiers B. DRAGER Server Deze serie bestaat uit verschillende dossiers die omwille van de inhoud, de scoop of de politieke impact het niveau van een team overschrijden. Bijvoorbeeld: initieel dossier Sociale Maribel + verschillende uitbreidingen dossier BGDAActiris Chronologisch Chronologisch E. DATERING?- Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_01_beleid\07_p_01_06_ad hoc dossiers Werkplek 1 jaar 1 jaar 9 jaar 9 jaar Bewaren Beleidsmatige dossiers met politieke impact komen in aanmerking voor permanente bewaring 24 januari

6 A. BESCHRIJVING 2011PERS092 - Serie: rapporteringsverplichtingen Sociale Maribel B. DRAGER E. DATERING Deze serie bestaat uit 2 componenten: Een eerste component omvat de stukken opgesteld in het kader van een rapporteringsverplichting Sociale Maribel. Jaarlijks wordt gerapporteerd aan de RSZPPO over het aantal personeelsleden, het aantal VTE en de loonlast over personeelsleden aangeworven in het kader van de Sociale Maribel. Deze rapportering geeft voor het rapporteringsjaar de gevraagde gegevens weer op maandbasis en op het niveau van het individu. In deze rapportering worden alle personeelsleden ressorterend onder de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap aangeworven in het kader van de Sociale Maribel opgenomen (deze personeelsleden Sociale Maribel zitten verspreid over diverse entiteiten van de ministeries WVG en CJSM). De tweede component omvat de jaarlijkse rapportering over de totale tewerkstelling (personeelsaantallen in VTE) binnen de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap voor wat de sectoren jeugd, sport en cultuur betreft. Chronologisch Chronologisch :?- :?- Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_04_projecten\07_p_04_02_sociale maribel Werkplek 10 jaar Vanaf het derde kwartaal 2013 valt eerste component weg doordat de informatiedoorstroom vanaf dan via de DMFA-aangifte zal verlopen. De rapportering over het werkjaar 2012 (rapportering in 2013) zal de laatste rapportering zijn die via verloopt (opm. mogelijk moet er nog op de oude manier gerapporteerd worden over de 2 eerste kwartalen van 2013). indien deze informatie op een ander niveau terug te vinden is. 24 januari

7 A. BESCHRIJVING 2011PERS004 - Serie: personeelsplanning B. DRAGER server E. DATERING Voor 1998 werden jaarlijks wervingsplannen opgesteld. Elke werving moest in zulk plan vervat zitten opdat ze zou kunnen doorgaan. Vanaf 1998 werd de PIPPEP-methode geïmplementeerd en gehanteerd voor personeelsplanning. Na de hervorming van de Vlaamse administratie (BBB) werd in 2006 de startformatie voor de nieuwe entiteiten opgesteld. Na verloop van tijd beschikte elke entiteit over een eigen personeelsplan. Deze personeelsplannen worden periodiek geactualiseerd. Chronologisch (per jaar) 1. thematisch (= personeelsplan vs. actualisatie) 2. chronologisch Wervingsplannen:?-1999 PIPPEP: Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_05_organisatiebeleid\07_p_05_01_personeelsplanne n Werkplek 1 jaar 1 jaar 9 jaar 9 jaar Bewaren Merk op dat sinds BBB er een evolutie was: 1) eigenaarschap personeelsplannen ligt bij de entiteiten 2) er is een evolutie met een steeds toenemend belang voor digitale dragers wat personeelsplannen betreft. Merk op dat sinds 2010 de personeelsplannen van de entiteiten van het min. WVG ook binnen het personeelsbeheerssysteem Vlimpers (module arbeidsplaatsbeheer) geregistreerd worden. 24 januari

8 A. BESCHRIJVING 2013PERS002 - Onderwerpsmap: sectoraal akkoord B. DRAGER Server E. DATERING De MOD WVG-afdeling Personeel bereidt een insteek voor voor de onderhandelaars voor de overheid in het kader van de onderhandelingen tussen overheid en vakbonden betreffende het sectoraal akkoord. Chronologisch Chronologisch per jaar Dep. BZ wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_07_vakbond\07_sectoraal akkoord Werkplek 6 jaar Het gaat niet om de stukken van (de onderhandelingen over) het Sectoraal Akkoord zelf. Deze stukken zijn terug te vinden bij het Departement BZ dat verantwoordelijk is voor de (administratieve) organisatie van de onderhandelingen over het Sectoraal Akkoord. 24 januari

9 Parlementaire vragen en kabinetsnota s A. BESCHRIJVING 2011PERS016 - Serie: parlementaire vragen B. DRAGER Server De antwoorden op de parlementaire vragen. 1. Chronologisch per jaar 2. Per nummer gestelde vraag E. DATERING wvg_dep_pers\07_p_01_beleid\07_p_01_03_parlementaire vragen Werkplek 6 jaar Deze documenten worden gedurende een legislatuur bijgehouden. Schaduwarchief Deze documenten worden bijgehouden bij het Vlaams parlement 24 januari

10 A. BESCHRIJVING 2011PERS017 - Serie: kabinetsnota s B. DRAGER Server Informatiedoorstroming op vraag van de kabinetten via schriftelijke procedure 1. Chronologisch per jaar E. DATERING Departement WVGdiensten sg wvg_dep_pers\07_p_01_beleid\07_p_01_04_kabinetsnota's Werkplek 6 jaar Deze documenten worden gedurende een legislatuur bijgehouden. Schaduwarchief. Kabinetsnota s vanaf 2006 worden gearchiveerd door het Secretariaat-generaal. Ze worden ook bewaard bij het kabinet van de bevoegde minister. 24 januari

11 Managementadvisering Advisering management A. BESCHRIJVING 2011PERS018 - Serie: recurrente advisering en rapportering B. DRAGER Server Een aantal rapporteringen die periodiek aan de DDIR WVC werden bezorgd. (budgettaire ruimte, PEP as is-actualisatie, vorming, ziekteverzuim ) Dergelijke rapporteringen worden ook voor de directieraden enof leidend ambtenaren van de entiteiten van het ministerie WVG voorbereid (bv. vormingsrapport, welzijnsrapport, statistieken doelgroepenbeleid, rapportering loonuitgaven ). Doel van deze adviezen en rapporten is een managementbesluitvorming over aspecten van het personeelsbeleid te schragen Chronologisch 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch E. DATERING?- Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat Werkplek 5 jaar 10 jaar 5 jaar Dergelijke adviezen en rapporten worden tegenwoordig quasi uitsluitend digitaal bezorgd. Er is geen unieke bewaarlocatie voor de digitale opgeslagen adviezen, deze worden thematisch ingebed in de personeelsserver. 24 januari

12 A. BESCHRIJVING 2011PERS019 - Serie: ad hoc advisering en rapportering B. DRAGER Serverpapier Ad hoc adviezen en rapporten aan het management met het oog op een managementbesluitvorming over aspecten van het personeelsbeleid. onderwerp 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch E. DATERING?- Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat Werkplek 5 jaar 10 jaar 5 jaar. Het gaat slechts om ad hoc adviezen Dit soort adviezen en rapporten worden tegenwoordig quasi uitsluitend digitaal bezorgd. 24 januari

13 A. BESCHRIJVING 2011PERS020 - Serie: juridische advisering B. DRAGER Serverpapier Ad hoc adviezen aan het management met de focus op juridische context Onderwerp 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch E. DATERING?- Departement WVGMOD - afdeling Personeelteam Loopbaanbeheer wvg_dep_pers\ 07_P_11_Sociaal secretariaat juridisch advies wordt thematisch ingebed Werkplek 6 jaar 6 jaar Het gaat slechts om ad hoc adviezen Deze adviezen worden tegenwoordig quasi uitsluitend digitaal bezorgd 24 januari

14 Overlegfora Voorbereiding, participatie en opvolging vergaderingen A. BESCHRIJVING 2011PERS005 - Serie: stafvergadering van de MOD WVG - afdeling Personeel B. DRAGER Server De stafvergadering van de is een periodiek overleg tussen teamverantwoordelijken, stafmedewerkers en afdelingshoofd waar de werking van de afdeling besproken wordt. Na elke vergadering wordt een verslag en een afsprakenrooster opgesteld. Soms worden er ook documenten rondgedeeld. 1. Chronologisch 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch E. DATERING wvg_dep_pers\07_p_02_managementorganen\07_p_02_06_staf MOD WVG - afdeling Personeel Werkplek 7 jaar Bewaren In 2013 wordt de bewaartermijn uitgebreid tot 7 jaar. Dit stelt geen problemen naar het verleden toe: in de praktijk werden stafverslagen ouder dan 3 jaar niet vernietigd. Er wordt geen papieren component meer bijgehouden. 24 januari

15 A. BESCHRIJVING 2011PERS009 - Serie: afdelingsvergadering van de MOD WVG - afdeling Personeel B. DRAGER Server Alle personeelsleden van de MOD WVG afdeling Personeel komen minstens eenmaal per jaar samen rond een aantal thema s. Chronologisch per jaar E. DATERING Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_05_afdeling\07_p_03_05_ 01_Afdelingsvergadering Werkplek 7 jaar Bewaren Kan interessant zijn voor de interne werking van een afdeling In 2013 wordt de bewaartermijn uitgebreid tot 7 jaar. Dit stelt geen problemen naar het verleden toe: in de praktijk werden stafverslagen ouder dan 3 jaar niet vernietigd. Er wordt geen papieren component meer bijgehouden. 24 januari

16 A. BESCHRIJVING 2011PERS010 - Serie: vergaderingen tussenoverlegcomité 4 B. DRAGER server E. DATERING Deze serie bevat de verslagen van de TOC4-vergaderingen, de aangebrachte agendapunten, de briefwisseling omtrent deze vergaderingen, de uitnodigingen, de opmerkingen bij de verslagen en de aanwezigheidslijsten. Chronologisch 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch binnen elk jaar : : dec Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_08_wvc\05_vakbond\07_ P_02_08_05_01_TOC 4 Werkplek 5 jaar (verslagen en briefwisseling) 5 jaar (verslagen) 10 jaar De documenten hebben een administratief nut en worden bewaard in de administratie. Bewaren Sinds 2004 wordt een verkorte versie van het verslag digitaal ter beschikking gesteld. 24 januari

17 A. BESCHRIJVING 2011PERS011 - Serie: vergaderingen Entiteitsoverlegcomité DWVG B. DRAGER server E. DATERING Na de implementatie van BBB wordt het vakbondsoverleg op het niveau van het departement WVG opgenomen binnen het Entiteitsoverlegcomité departement WVG (EOC DWVG) Chronologisch 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch binnen elk jaar : vanaf april : vanaf april Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_07_vakbond Werkplek 10 jaar (enkel stukken met natte handtekening) 10 jaar (alle stukken) De documenten hebben een administratief nut en worden bewaard in de administratie. Bewaren Na overleg met de beleidsdomeinarchivaris in februari 2012 worden enkel de stukken met een natte handtekening op papier bewaard. Voor alle andere stukken wordt het papieren archief vernietigd, daar voor elk stuk er ook een digitale versie is 24 januari

18 A. BESCHRIJVING 2013PERS001 - Serie: vergaderingen Werkgroep Welzijn op het Werk Ellips B. DRAGER server E. DATERING Op de werkgroep Welzijn op het Werk Ellips overleggen werkgever en vakorganisaties over gebouwgebonden materies. Het DWVG nam van 2006 tot 2011 het voorzitterschap en secretariaat op. Chronologisch 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch binnen elk jaar : vanaf april : vanaf april Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_07_vakbond Werkplek 10 jaar (enkel stukken met natte handtekening) 10 jaar (alle stukken) De documenten hebben een administratief nut en worden bewaard in de administratie. Bewaren (naar analogie EOC) Eind 2011 legt de secretaris-generaal van het dep. WVG zijn voorzitterschap van deze werkgroep (dat hij sinds BBB - april 2006 opnam) neer. Na scherpstelling met de beleidsdomeinarchivaris blijkt dat dit archief na schoning overgeheveld moet worden aan de rechtsopvolger. In overleg met de beleidsdomeinarchivaris worden enkel de stukken met een natte handtekening op papier bewaard. Voor alle andere stukken wordt het papieren archief vernietigd, daar voor elk stuk er ook een digitale versie is. 24 januari

19 A. BESCHRIJVING 2011PERS014 - Serie: interdepartementale overlegorganen B. DRAGER Server De verslagen van interdepartementale werkgroepen die door het afdelingshoofd bijgewoond worden: Permanente Interdepartementale Werkgroep Personeelsbeleid (PIWP) Interdepartementale Taskforce Personeelsmigratie Werkgroep multilaterale weddekredieten 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch E. DATERING?-2006 Adviezen: Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_08_wvc\01_inter departementaal wvg_dep_pers\07_p_08_vlimpers wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_01_beleidsdomein overschrijdend Overige documenten: dep. BZ Werkplek 3 jaar De verslagen zijn schaduwarchieven, de originelen worden elders bewaard. Enkel de adviezen die in functie van deze overlegorganen opgesteld worden, zijn originele documenten die 3 jaar bewaard moeten worden. De verslagen van de PIWP, de Interdep. Taskforce Personeelsmigratie en het Vlimpersforum kunnen via het intranet geconsulteerd worden. Na BBB wordt de PIWP het Tactisch overlegorgaan P&O. Mag worden vernietigd omdat het slechts om een schaduwarchief gaat. Deze fiche is uitdovend 24 januari

20 A. BESCHRIJVING 2013PERS008 - Serie: beleidsdomeinoverschrijdende overlegorganen B. DRAGER Server De adviezen die de MOD WVG-afdeling Personeel formuleerde voor beleidsdomeinoverschrijdende overlegorganen als het College van Ambtenaren-Generaal (CAG), het Tactische Overleg Personeel en Organisatie (TOPO) Die adviezen worden overgemaakt aan de WVG-vertegenwoordiger in het overlegorgaan die hiervan gebruik maakt om het WVGstandpunt tijdens het overleg te vertolken. 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch E. DATERING Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_01_beleidsdomeinoverschr ijdend Werkplek 3 jaar De verslagen zijn schaduwarchieven want de originele verslagen worden elders bewaard bij de entiteit die het secretariaat van deze overlegorganen waarneemt, bv. bij beleidsdomein DAR voor het CAG. Enkel de adviezen die in functie van deze overlegorganen opgesteld worden, zijn originele documenten die 3 jaar bewaard moeten worden. Opmerking voor de Rijksarchivaris: cf. de pre-bbb interdepartementale overlegorganen 24 januari

21 Teamvergaderingen A. BESCHRIJVING 2011PERS064 - Serie: teamvergaderingen team Afwezigheidsbeheer en Welzijn B. DRAGER Server E. DATERING Deze serie omvat de verslagen en andere stukken van de teamvergaderingen van het team Afwezigheidsbeheer en Welzijn. Chronologisch Chronologisch :? feb : Departement WVGMOD - afdeling Personeel wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_06_team\07_p_03_06_04 _Teams ante 1_2_2011 Werkplek 1 jaar 7 jaar In feb werd een nieuwe structuur geïmplementeerd. De werking van de teams Loopbaanbeheer en Personeelsadministratie start op dat moment. Voor de teams Loonadministratie, Afwezigheidsbeheer en Welzijn, Gegevensbeheer en Personeelsbewegingen is dit het eindpunt. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

22 A. BESCHRIJVING 2011PERS023 - Serie: teamvergaderingen team Loonadministratie B. DRAGER E. DATERING Deze serie bevat de verslagen en andere stukken van de teamvergaderingen van het team Loonadministratie 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch : : feb Departement WVGMOD - afdeling Personeel wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_06_team\07_p_03_06_04 _Teams ante 1_2_2011 Werkplek 7 jaar In feb werd een nieuwe structuur geïmplementeerd. De werking van de teams Loopbaanbeheer en Personeelsadministratie start op dat moment. Voor de teams Loonadministratie, Afwezigheidsbeheer en Welzijn, Gegevensbeheer en Personeelsbewegingen is dit het eindpunt. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

23 A. BESCHRIJVING 2013PERS004 - Serie: teamvergaderingen team Loopbaanbeheer B. DRAGER Server E. DATERING Deze serie omvat de verslagen van de teamvergaderingen van het team Loopbaanbeheer Chronologisch Chronologisch : : feb Departement WVGMOD - afdeling Personeelteam Loopbaanbeheer wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_06_team\07_p_03_06_01 _Team loopbaanbeheer Werkplek 7 jaar In feb werd een nieuwe structuur geïmplementeerd. De werking van de teams Loopbaanbeheer en Personeelsadministratie start op dat moment. Voor de teams Loonadministratie, Afwezigheidsbeheer en Welzijn, Gegevensbeheer en Personeelsbewegingen is dit het eindpunt. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

24 A. BESCHRIJVING 2013PERS005 - Serie: teamvergaderingen team Personeelsadministratie B. DRAGER Server E. DATERING Deze serie omvat de verslagen van de teamvergaderingen van het team Personeelsadministratie Chronologisch Chronologisch : : feb Departement WVGMOD - afdeling Personeelteam Personeelsadministratie wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_06_team\07_p_03_06_02 _Team personeelsadministratie Werkplek 7 jaar In feb werd een nieuwe structuur geïmplementeerd. De werking van de teams Loopbaanbeheer en Personeelsadministratie start op dat moment. Voor de teams Loonadministratie, Afwezigheidsbeheer en Welzijn, Gegevensbeheer en Personeelsbewegingen is dit het eindpunt. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

25 A. BESCHRIJVING 2011PERS050 - Serie: teamvergaderingen team Personeelsbewegingen B. DRAGER Server E. DATERING Deze serie bevat de verslagen en andere stukken van de teamvergaderingen van het team personeelsbewegingen. Chronologisch Chronologisch :? : Departement WVGMOD - afdeling Personeel wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_06_team\07_p_03_06_04 _Teams ante 1_2_2011 Werkplek 7 jaar In feb werd een nieuwe structuur geïmplementeerd. De werking van de teams Loopbaanbeheer en Personeelsadministratie start op dat moment. Voor de teams Loonadministratie, Afwezigheidsbeheer en Welzijn, Gegevensbeheer en Personeelsbewegingen is dit het eindpunt. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

26 A. BESCHRIJVING 2011PERS087 - Serie: teamvergaderingen team Gegevensbeheer B. DRAGER digitaal E. DATERING Deze serie omvat de verslagen en andere stukken van de teamvergaderingen van het team gegevensbeheer. Chronologisch Chronologisch :? : Departement WVGMOD - afdeling Personeelteam wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_06_team\07_p_03_06_04 _Teams ante 1_2_2011 Werkplek 7 jaar In feb werd een nieuwe structuur geïmplementeerd. De werking van de teams Loopbaanbeheer en Personeelsadministratie start op dat moment. Voor de teams Loonadministratie, Afwezigheidsbeheer en Welzijn, Gegevensbeheer en Personeelsbewegingen is dit het eindpunt. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

27 A. BESCHRIJVING 2011PERS070 - Serie: teamvergaderingen team HRM B. DRAGER Server E. DATERING Deze serie omvat de verslagen en andere stukken van de teamvergaderingen van het team HRM. Chronologisch Chronologisch :? : Departement WVGMOD - afdeling Personeelteam HRM wvg_dep_pers\07_p_02_overlegfora\07_p_02_06_team\07_p_02_06_04 _Teamvergaderingen Team HRM Werkplek 7 jaar. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

28 A. BESCHRIJVING 2011PERS088 - Serie: werkgroep IT aanspreekpunten DWVG B. DRAGER Server De verslagen van de werkgroep IT-aanspreekpunten 1.Chronologisch per jaar 2.alfabetisch E. DATERING :?- Dep. WVGMOD OW wvg_dep_pers\07_p_09_ werking\07_p_09_01_informatica Werkplek 1 jaar Dit is een schaduwarchief. De originele documenten worden door het secretariaat van dit overleg bijgehouden. Kan worden vernietigd aangezien het slechts om een schaduwarchief gaat. 24 januari

29 Sociaal secretariaat Beheer personeelsdossiers A. BESCHRIJVING 2011PERS053 - Serie: personeelsdossier statutairen B. DRAGER ServerVlimpers E. DATERING? Deze serie bevat de personeelsdossiers van statutaire personeelsleden. In een personeelsdossiers worden alle stukken verzameld die de loopbaan van een personeelslid juridisch en administratief documenteren. Het personeelsdossier bestaat uit volgende mappen: Administratieve loopbaan Geldelijk loopbaan Ziekte Pensioen Arbeidshandicap Alfabetisch Departement WVGMOD - afdeling Personeel Werkplek Levende dossiers 110 jaar vanaf geboorte personeelslid De personeelsdossiers worden in het personeelsarchief in de interne bewaard. Het personeelsdossier van een statutair personeelslid verliest pas na 110 jaar na geboorte van het personeelslid zijn administratief nut. Daartegenover staat dat er elementen van deze dossiers al eerder vernietigdovergedragen mogen worden. Dit wordt verder opgelijst in de vernietigingslijstenoverdrachtslijsten van de personeelsdossiers (cf. bijlage componenten personeelsdossier). Nog te onderzoeken is of deze bewaartermijn kan herzien worden voor personeelsdossiers ingevoerd in Capelo (2010 en later). Personeelsdossiers selecteren in overleg met het Rijksarchief(dossiers van leidinggevend personeel, markante figuren komen in aanmerking voor permanente bewaring) 24 januari

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies...

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... Inhoud 1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... 2 1.2 Horizontale projecten... 3 1.3 Project Federale

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN ADVI ES142 ONDERZOEKAFSCHAFFI NG RECHTSPERSOONLI J KHEI D STRATEGI SCHEADVI ESRADEN 23SEPTEMBER2010 ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN Gezamenlijk standpunt van de strategische

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

De zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming De zesde staatshervorming De administratieve voorbereiding binnen de Vlaamse overheid mei 2013 1. Inleiding 4 2. Voorgeschiedenis 5 A. Vlaamse administratie van 1980 tot nu 5 B. Vlinderakkoord van oktober

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes

Nadere informatie

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan / Handleiding Handleiding Excelsjabloon Informatiebeheersplan www.bestuurszaken.be/informatiemanagement INHOUD 1 VERSIEBEHEER... 3 2 HET SJABLOON... 4 2.1 Waarom?... 4 2.2 Indeling... 4 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Diplomatieke en consulaire posten Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie