Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding"

Transcriptie

1 Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding 1

2 Colofon ENW AUGent L. VANLANDUYT, N. VERLIEFDE, Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding, Gent,

3 INHOUDSTAFEL Inleiding Visievorming Brainstorm Algemeen ICT-beleidsplan.. 11 A. Keuze van een framework 12 B. Toelichting bij het Podium Framework. 15 C. Opstellen van een ICT-beleidsplan: inhoud, checklists, voorbeelden Concreet ICT-beleidsplan. 25 Bijlage 1: Impact van onderwijsvisie op infrastructuur. 29 Bijlage 2: Voorbeeld van een algemeen ICT-beleidsplan (online) Bijlage 3: Voorbeeld van een concreet ICT-beleidsplan (online) Terminologie In deze nota is gestreefd naar een eenvormige terminologie. Lerarenopleiding School Lerarenopleider Aanstaande Leraar Aanstaande leraar Leerling - Student 3

4 INLEIDING Een ICT-beleidsplan kan door het beleid van een organisatie worden gevolgd om ICT in haar organisatiedoelen een doelmatige plaats te geven. Dit draaiboek biedt een mogelijk werkschema en bijhorende checklists om zo n beleidsplan op te stellen. Een ICT-beleidsplan is geen overbodige luxe in een organisatie. ICT speelt nu eenmaal een cruciale rol in het stroomlijnen van allerlei administratieve processen en evolueert te snel. Daarnaast speelt het ICT in het onderwijs een belangrijke rol: het didactisch proces kan door middel van ICT versterkt worden (mits goed gebruik) het onderwijs moet goed ICT-gebruik aanleren (eindtermen ICT en mediawijsheid) In de lerarenopleiding is er nog een extra dimensie: door de lerarenopleiding heen moet de aanstaande leraar in staat zijn om zelf ICT didactisch te gebruiken en de aanstaande leraar moet ook toekomstige leerlingen ICT-vaardig en mediawijs kunnen vormen. Dit alles leidt ertoe dat het opstellen van een ICT-beleidsplan een belangrijke denkoefening inhoudt voor de lerarenopleiding. Dit document wil stappen aanreiken om het opstellen van een ICT-beleidsplan binnen een lerarenopleiding vlot te laten verlopen en dit tot een breed gedragen document te maken. Daarnaast zijn de vragen een spiegel om de eigen lerarenopleiding inzake ICT te bekijken. De meeste lerarenopleidingen zijn onderdeel van een hogeschool / universiteit waar een algemeen ICT-beleidsplan voorhanden is. Dit draaiboek gaat vooral in op het ICT-beleidsplan gezien vanuit het specifieke van een lerarenopleiding. Zo kan het zijn dat het ICT-beleidsplan van de globale organisatie voorstelt om slechts 1 zeer gecontroleerde omgeving aan te bieden, terwijl vanuit een lerarenopleiding experimenteerruimte gevraagd wordt. De onderliggende visies moeten verhelderd worden en keuzes zullen nu eenmaal gemaakt moeten worden. Het traject dat aanbevolen kan worden verloopt in 4 stappen: Vanuit een sterk gedragen visie, wordt een denktank gevormd die vaak terugkoppelend werkt aan een algemeen ICTbeleidsplan (of principes) en van daaruit een concreet ICT-beleidsplan voor de komende jaren vooropstelt. 4

5 STAP 1: VISIEVORMING: MOGELIJKE PLAATS VAN ICT IN HET ONDERWIJS EN DE LERARENOPLEIDING 5

6 VISIEVORMING: MOGELIJKE PLAATS VAN ICT IN HET ONDERWIJS EN DE LERARENOPLEIDING 1. Doel: verantwoordelijken en actoren in de lerarenopleiding laten ontdekken welke plaats ICT kan spelen in het onderwijs algemeen en de lerarenopleiding in het bijzonder 2. Mogelijk resultaat: Het vastleggen van een strategische doelstelling die door de hele groep gedragen wordt. Het is erg belangrijk om een algemene visie omtrent ICT in de lerarenopleiding te vormen en van daaruit een strategische doelstelling te formuleren. Men kan dit doen door bijvoorbeeld: 1. een overlegmoment in te richten over Kan je met ICT het leerproces versterken en welke rol is weggelegd voor ICT in het onderwijs? 2. nadien hierover een intern overleg te organiseren 3. een strategische doelstelling te formuleren. ICT is voor de lerarenopleiding om 3 redenen belangrijk: 1. Er zijn eindtermen omtrent ICT en mediawijsheid gedefinieerd en aanstaande leerkrachten moeten dit dus beheersen en leerlingen ICT-vaardig en mediawijs kunnen vormen 2. ICT kan naast het administratief proces, ook het didactisch proces van de lerarenopleider versterken 3. ICT kan het didactisch proces van de aanstaande leraar sterk ondersteunen Deze laatste 2 redenen zijn de basis om ICT in de lerarenopleiding impliciet (voorbeeldrol / het goede voorbeeld tonen) en expliciet (op bepaalde momenten, in bepaalde vakken of in één vak) ter sprake te brengen. Dit zal ook heel verschillende meningen uitlokken. 1. Heeft ICT wel een mogelijke positieve impact op het didactisch-pedagogisch proces bij de aanstaande leraren (die als student een cursus in de lerarenopleiding volgen)? 2. Is het inzetten van ICT in het didactisch proces niet overroepen? 3. Hoe dient men ICT in te zetten opdat dit een meerwaarde kan bieden in het didactisch-pedagogisch proces voor de aanstaande leraar en zijn leerlingen / studenten? 6

7 Dat hier verschillende meningen over zijn is duidelijk. En in sommige teams van lerarenopleiders zijn er soms zeer terughoudende visies aangaande ICT in het onderwijs. Sommige lerarenopleiders zullen de meerwaarde van ICT in vraag blijven stellen omdat: 1. men niet echt zeker is over de meerwaarde, 2. of omdat men het zelf lastig vindt om ICT-vaardig te worden Voor een lerarenopleiding waar niet iedereen even ICT-minded is, is het goed om dit expliciet ter sprake te brengen om latere wrevel waarbij men zich niet kan vinden in het ICT-beleidsplan- te vermijden. Het kan zinvol zijn om tijdens een intern overleg te kijken naar: 1. het wetenschappelijk onderzoek over de impact van ICT in het leerproces 2. wat studenten en leerlingen als positief hebben ervaren door goede ICT inzet van de docent 3. Voorbeelden van hoe door het gebruik van ICT een didactische meerwaarde gerealiseerd kan worden Ook binnen een zeer ICT-vaardige lerarenopleiding is het nuttig om even afstand te nemen en vragen te stellen als: 1. Worden aanstaande leraren voldoende vaardig gemaakt om leerlingen de eindtermen rond ICT en mediawijsheid te vormen? 2. Gebruiken we ICT niet op een te eenzijdige manier (bijv. enkel kennisoverdrachts gericht)? 3. Welke processen (in ons onderwijsproces) kunnen we nog optimaliseren om de aanstaande leraar beter te laten studeren? 4. Slagen we erin om aanstaande leraren zo te vormen dat ze onder meer door middel van ICT een krachtige leeromgeving voor hun leerlingen / studenten kunnen ontwerpen. Als ICT het leerproces bij leerlingen kan verbeteren en ingezet kan worden om een zeer krachtige leeromgeving in te richten, dan moet de aanstaande leraar goed zicht hebben hoe dit dan ook het best gebeurt zodat het efficiënt, effectief en aantrekkelijk is. Net deze aspecten moet door de lerarenopleiding heen globaal ter sprake komen. Ook in Nederand is er onderzoek naar de mogelijke opbrengsten van ICT in het onderwijs. Zie Bludeking/didactiek-in-balanssd6okt09 7

8 In 2012 werd tijdens de studiedag VISIEVORMING binnen ENW AUGent de volgende mogelijke strategische doelstelling voor een lerarenopleiding overwogen en geformuleerd: De lerarenopleiding draagt ertoe bij dat de aanstaande leraar ICT op een creatieve en duurzame manier kan inzetten als middel om een motiverende, efficiënte en krachtige leeromgeving te realiseren en (zo) bij te dragen tot het vormen van ict-vaardige en mediawijze leerlingen. Deze formulering bevat enkele belangrijke nuances die in de visievorming ter sprake kan komen: 1. De lerarenopleiding : het is dus een taak van het hele team en ook de volledige organisatie in haar infrastructuur, leerlijn enz. (zie verder) 2. Het is een middel om het leren aantrekkelijker, effectiever en efficiënter te maken 3. en (zo).. Is een verschil met en zo. In het laatste geval en zo lijkt het alsof enkel doordat de lerarenopleiding dit goed als middel inzet het doel gerealiseerd kan worden. In het andere geval - en (zo) - is er geen causaal verband: het is niet omdat ICT goed gebruikt wordt in de lerarenopleiding dat de leerkracht al in staat is om zelf ICT-vaardige of mediawijze leerlingen te vormen. Het is niet omdat aanstaande leraren zelf goed ICT integreren in de eigen lespraktijk, dat ze ook meteen ICT-vaardige en mediawijze leerlingen kunnen vormen! 4. ICT-vaardig en mediawijs. Waar ICT-vaardig verwijst naar instrumentele vaardigheden (die de aanstaande leraar ook nog moet kunnen aanleren aan leerlingen) verwijst mediawijs naar vele attitutes. Beiden zijn een goede vingerwijzing naar de ICT-eindtermen en mediawijsheid. Het is een mogelijkheid om de lerarenopleiding over deze formulering te laten nadenken om zo een groter draagvlak op lange termijn te realiseren. Belangrijk hierin is dat men ook ziet dat, gezien ICT zo snel verandert, de concrete invulling ervan in de lerarenopleiding af en toe (bijv. 2 jaarlijks) ter sprake moet komen. Op de website van de vermelde studiedag vindt men bijhorende teksten en fragmenten die kunnen helpen om een eigen visie te vormen. Ook de volledige bundel van die studiedag is er beschikbaar. Zie: option=com_content&view=article&id=112&itemid=124 8

9 STAP 2: BRAINSTORM 9

10 STAP 2: BRAINSTORM Doelen: 1. Een ruim overzicht van de elementen die bijdragen tot de strategische doelstelling in kaart te brengen, te situeren, te evalueren. 2. Concrete aandachtspunten voor het maken van een ICT-beleidsplan aangeven Het is goed om na de visievorming aan te voelen wat er effectief leeft op de werkvloer. Een open brainstorm is zinvol. Zo vermijden we dat het ICT-beleidsplan later te ver van de realiteit staat. De brainstorm kan met de volledige groep (in deelgroepjes) of met een kleinere groep (3 docenten, 3 studenten en enkele opleidingsverantwoordelijken) georganiseerd worden. Het is belangrijk dat zij de elementen uit het visievormend moment ook meenemen. Laat iedereen op een map aangeven wat goed loopt en wat beter kan om: a) Aanstaande leraren competent te maken om leerlingen ICT-vaardig en mediawijs te vormen b) Om zelf als lerarenopleider didactisch met ICT te werken (bijv. gebruik van ELO, digitale borden, uitlenen hardware/ software) c) Om aanstaande leraren zodanig te vormen dat zij ICT didactisch zinvol kunnen inzetten (bijv. experimenteerruimte, meer bespreken van ICT-gebruik enz.) Wellicht levert deze brainstorm een lange lijst ideeën en opmerkingen op. Zijn er tendensen, wat ervaart men zelf als prioritair? Een mogelijke volgende stap is de lange lijst van ideeën en opmerkingen te verwerken in een schema dat op managementsniveau overzicht kan bieden Een mogelijke werkvom is om in een eerste ronde elk idee op een post-it te laten schrijven en deze dan te ordenen zodat dubbels vermeden worden. In een tweede ronde kan iedereen op bijvoorbeeld maximaal bijv 5 post-its een sterretje plaatsen om aan te geven dat dit hoogst prioritair is. Op basis hiervan kan men een eerste prioriteitenlijst samenstellen die gebruikt kan worden voor het schrijven van een algemeen ICT-beleidsplan of het concreet ICT-beleidsplan. 10

11 STAP 3: NAAR EEN ALGEMEEN ICT-BELEIDSPLAN 11

12 STAP 3: ALGEMEEN ICT-BELEIDSPLAN Doel: De strategische doelstelling omzetten in een algemeen framework met bijhorende principes en opties die de lerarenopleiding neemt. Het opstellen van een algemeen ICT beleidsplan is de moeilijkste fase waarbij de algemene visie en principes die in stappen 1 en 2 zijn geformuleerd worden omgezet naar een concreet ICT beleidsplan dat in een volgende stap wordt uitgerold. A. Keuze van een framework ICT-beleidsplannen behandelen meestal dezelfde thema s, terwijl de concrete invulling ervan grondig kan verschillen naargelang de organisatie. De keuze van een framework (of een aantal centrale thema s) om het document samen te stellen is handig. Op die wijze vermijdt ment dat er dimensies vergeten geraken en anderzijds is het een handige kapstok. Een framework mag echter geen verstikkende structuur aanbrengen en niet te complex zijn. We bespreken enkele voorbeelden van frameworks. 1. Vier in balans In Nederland gebruikt men reeds jarenlang Vier in Balans. Men kan perfect dit schema gebruiken. Zie: en Binnen Vier in Balans zijn er heel wat tools ontwikkeld. Deskundigheid, digitaal leermateriaal, visie en ICT-infrastructuur worden op dezelfde lijn geplaatst. Vanuit het project ICT-competenties kiezen we ervoor om het didactisch en pedagogisch handelen en de leerlijn uitdrukkelijker voorop te stellen. 12

13 2. Model: Preparing Pre-service for technology use Bovenstaand schema (SQD model)(1) oogt ingewikkelder maar focust op de voorbereiding van aanstaande leraren om technologie te gebruiken. Er zijn 3 cirkelniveau s. De buitenste schil bevat aligning theory & practice. Wat theoretisch verkondigd wordt, wordt ook praktisch toegepast Systematic & systemic change efforts In de middelste schil worden randvoorwaarden vermeld: Er is een echt plan (Technology planning & leadership) Bronnen zijn toegankelijk (Access to resources) Deskundigheid van de het opleidend team Samenwerking met andere organisaties (bijv. stagescholen) De dichtste cirkel omvat wat technologie kan inhouden: - samenwerking instructional design reflection rolmodel feedback en authentieke ervaringen Men kan dit framework perfect gebruiken om een checklist op te stellen. (1) J. Tondeur, J. Van Braak, Guoyuan Sang, Preparing pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence, in Computers & Education 59(2012) p

14 3. Het podium Framework Bovenstaand model ontwikkeld binnen EduBIT vzw(1) moet men bekijken als een podium waarop licht valt. Het podium zelf is de werkvloer. De werkvloer op school rond ICT bevat in de kern het didactisch en pedagogisch handelen en is geflankeerd door deskundigheid (ICT-competenties van lerarenopleiders maar ook studenten), de infrastructuur (hardware, leermiddelen en alle mensen die dit ondersteunen) en de leerlijn. De schoolcontext betreft de schoolorganisatie, cultuur en bijv. de beschikbare budgetten. De thuiscontext betreft de situatie thuis. Boven dit alles is er de schoolvisie (algemene visie en ICT-visie) en het leiderschap. Dit model werd reeds gebruikt tijdens de studiedag van 24/05/2012 en gebruiken we als basis voor een mogelijk ICT beleidsplan. (1) L. VANDENBOSSCHE, L.VANLANDUYT, Naar een framework voor een ICT-beleid op school, in: EduBITInfo, 2012, nr 4, p

15 B. Toelichting Podium Framework 1. Didactisch & pedagogisch handelen als kern De kern van het schoolgebeuren is het didactisch en pedagogisch handelen. Als er ICT op school is, is dit niet alleen omdat dit het secretariaatswerk verbetert (de school als organisatie), maar ook omdat het moet vanuit didactisch & pedagogisch oogpunt. Een goed ICT-beleid houdt in dat ICT ingezet wordt om de kernactiviteit te versterken. Als door ICT in te zetten men meer effectief, efficiënt of motiverend onderwijs kan aanbieden (leefwereld en leerlinggericht) dan is dit een te rechtvaardigen keuze. Of dit een evenwichtige keuze is te midden van andere dringende benodigdheden, is een andere zaak. 2. Deskundigheid infrastructuur leerlijn als cirkelsectoren Als men vanuit een didactisch doel een bepaald ICT-element wil realiseren, dan raakt dit meteen andere cirkelsectoren: de leerlijn, de deskundigheid en infrastructuur moeten afgestemd worden. Het is een evenwichtsoefening om die cirkelsectoren goed in elkaar te laten werken. Bijvoorbeeld: Tablets in een klas invoeren zonder opleiding van leerkrachten is uit den boze. En in welke mate is het beheer en de infrastructuur effectief hierop voorzien?. De leerlijn heeft vooral te maken met de ICT-eindtermen. Terecht wordt gepleit voor een ICT-integratie, maar integratie kan ertoe leiden dat leerlingen nergens de typische ICT-vaardigheden (zoals veilig ICT, duurzaam ICT gebruiken en communiceren met ICT, zoeken op Internet) expliciet en goed ingeoefend krijgen omdat er onder meer geen onderling overleg meer is over wie wat geeft. ICT leerlijnen lijken onontbeerlijk om goed met ICT te kunnen werken op school. Ook in de eerste graad is een dergelijke leerlijn nuttig omdat er specifieke ICT-eindtermen zijn voor die graad. Reflecteren over het ICT-gebruik en het adequaat gebruik van ICT een belangrijke vaardigheid zijn voor later. De leerlijn heeft een onmiddellijk effect op de infrastructuur: kiest de klas voor een computerklas, of gaat men eerder voor een aantal computers per klas? Er is ook een effect op de deskundigheid: wordt e-safety gegeven door elke leraar of is het een item dat vooral door één leraar in een specifiek thema wordt behandeld. Voor de ICTcoördinator niet onbelangrijk omdat hij bijvoorbeeld dan juist die leerkracht op bepaalde domeinen moet ondersteunen. En wat als de school beslist om in het 5de leerjaar de volle kaart te trekken van creatief met ICT te gaan werken en bij voorkeur tablets wil? 3. De dragende schil is de hele schoolcontext en de thuiscontext De schoolcontext kan een positieve, negatieve of sturende impact hebben op het ICT-beleid. Geen tijd, geen budget en geen cultuur tot overleg leiden tot een moeilijk schoolgebeuren. Een school waar de administratie fout loopt (zowel boekhoudkundig als naar leraren of studentenadministratie) heeft het moeilijker. Een school die innovatie en samen denken en overleg centraal staan creëert een eigen sfeer waar verandering (proberen, en soms eens lukken maar evengoed falen) mogelijk is. Ook dit moet dan op ICT-niveau aanwezig zijn: krijgen studenten en docenten een ruimte om te experimenteren? Het kan ook zijn dat er een algemeen schoolplan is waarbij aandacht wordt gegeven aan - zorgbeleid - e-inclusie - taalbeleid en diversiteit (leren in diversiteit) - duurzaamheidsbeleid In welke mate is het ICT-beleid congruent met dit algemeen beleid? De thuiscontext is belangrijk omdat nogal vaak verondersteld wordt dat de student thuis alle middelen heeft om ICT-taken te voltooien. Hoe ondersteunen we studenten om op een effectieve, efficiënte en motiverende manier ICT te kunnen inzetten tijdens hun leerproces of stagepraktijk? 15

16 4. Visie en leiderschap Belangrijk is dat men het didactisch & pedagogisch handelen ook afstemt op de algemene visie. Kiezen voor duurzaamheid op school heeft bijvoorbeeld ook consequenties op ICT-vlak. Digitale schoolborden binnen halen kan alleen als er vanuit didactisch oogpunt ook een meerwaarde is én dit samenloopt met onderwijskundige visie. Digitale schoolborden horen minder in een school waar samenwerkend leren voorop staat omdat digitale schoolborden net vooral kennis overdracht stimuleren, tenzij de leerkrachten zeer goed vertrouwd zijn met de mogelijkheden van het digitale bord als samenwerkingstool. Een coherente visie over het ICT-gebruik binnen een instelling is nuttig maar is niet absoluut nodig. In heel veel scholen is er geen beleidsplan, maar wel infrastructuur, deskundigheid en een leerlijn. Maar zonder een coherente visie en het bijhorend leiderschap riskeert men dat de cirkelsectoren niet goed afgestemd zijn. De infrastructuur is er bijvoorbeeld wel, maar niet de deskundigheid bij de leerkrachten, of omgekeerd. Leiderschap en een doordachte visie zorgen ervoor dat de afstemming van alle componenten optimaal verloopt. 16

17 C. Een algemeen ICT-beleidsplan opstellen: inhoud, checklist en voorbeelden In dit deel behandelen we hoe een algemeen ICT-beleidsplan er kan uitzien, hoe het ingedeeld kan worden en welke items er onder meer ter sprake kunnen komen. Elk blok bevat de mogelijke inhoud, opmerkingen en voorbeelden. Bij de invulling van onderstaande hebben we ondermeer rekening gehouden met checklists zoals die beschikbaar zijn voor het gewone onderwijs. Een goed voorbeeld is de ICT-mark (een tool van BECTA, overgenomen door NAACE) - zie 1. Inleiding 1.1. Inhoud In de inleiding vermeldt men best: 1. Waarom er een algemeen ICT-beleidsplan is 2. Wie dit samenstelde 3. Welk framework of wetenschappelijk kader men gebruikt 4. Hoe dit document begrepen moet worden en zich verhoudt ten aanzien van andere beleidsdocumenten (bijv. visie/ missietekst, algemeen ICT beleidsplan van de gehele hogeschool/ universiteit) Opmerkingen Het kan zijn dat het ICT-beleidsplan van de lerarenopleiding een uitzondering vormt ten aanzien van de andere departementen. Het is belangrijk dit expliciet in het document op te nemen. Voorbeeld: Omdat aanstaande leraren zeer flexibel moeten kunnen werken, bevatten sommige computers in de lerarenopleiding, in uitzondering met de gehele hogeschool, de mogelijkheid om software te installeren. 17

18 2. Visie 2.1. Inhoud In dit deel probeert men bondig aan te geven 1. Hoe men tot een bepaalde visie gekomen is 2. Welke visie men hanteert inzake ICT en hoe dit op de onderwijskundige visie.afgestemd is 3. Welke processen voorzien zijn om die visie up to date te houden en wie daarin een rol speelt 2.2 Opmerkingen of voorbeelden - Bijvoorbeeld: ICT is belangrijk 1. om administratieve processen goed te laten verlopen 2. om goed les te kunnen geven 3. in het kader van de ICT-eindtermen en Mediawijsheid die alle aanstaande leraren onder de knie moeten hebben 4. Is er op gezette tijden een meting van de diverse belanghebbenden en is er een algemene SWOT-analyse van ICT in de opleiding? 5. Is er een algemene onderwijsvisie (bijv. vooral constructivistisch onderwijs) en is het ICT-geheel daarop afgestemd? - Bijvoorbeeld: afstemming op onderwijskundige visie In Vlaanderen is er een lange traditie van kennisoverdrachtsgericht werken. Leraren en docenten gaven les, vooraan in de klas. Onze lerarenopleiding wil een meer kennisconstructieve manier van leren ondersteunen. Lectoren/docenten worden gevormd om net meer te werken met kennisdelende tools. Ook van studenten wordt verwacht de nodige ICT-vaardigheden te ontwikkelen om tekst, geluid en video vlot te kunnen delen met elkaar en een positieve attitude aan te nemen om zelf te delen en gedeeld materiaal te respecteren. Om de student de mogelijkheid te bieden om zijn eigen leertraject in handen te nemen, voorzien we in de digitale leeromgevingen allerlei mogelijkheden tot permanente zelfevaluatie. Leerpaden worden bijvoorbeeld altijd voorzien van vragen zodat de student goed weet wat wel of niet gekend moet zijn en examens goed kan voorbereiden. We vragen daarom ook aan studenten om een portfolio bij te houden en we werken ook met een competentiematrix. 18

19 3. Infrastructuur 3.1. Inhoud Met infrastructuur bedoelen we alles dat het technisch gebruik van apparatuur mogelijk maakt: hardware, software (licenties), netwerk maar ook al wie technisch het geheel ondersteunt. 1. Is er een goed servicemanagement (bijv. helpdesk die performant reageert en waar lectoren /studenten makkelijk met hun vragen terecht kunnen)? 2. Hoe verloopt de kwaliteitscontrole (inzake support en infrastructuur)? 3. Voldoet het ICT-beleid aan de normen van goed ICT-beleid (inzake security & backup, documentatie zie edubitdraaiboek voor goed ICT-beleid). Zijn er duidelijke procedures, zowel technisch alsook naar communicatie toe, in geval van grote pannes? 4. Is er een duidelijk licentiebeleid (gebruikers weten welke software en toepassingen gebruikt kunnen worden, wat de voorwaarden zijn en hoe de bestelprocedure verloopt). Is deze informatie makkelijk terug te vinden? 5. Zijn digitale bronnen vlot bereikbaar van thuis uit (Mediargus bijv. )? 6. Is er ruimte om nieuwe technologieën te verkennen in samenwerking met lectoren? Kunnen lerarenopleiders suggesties doen naar infrastructuur? 7. Is er een duidelijke beleidsvisie verwoord waarom men al of niet bepaalde infrastructuur (hardware / software) verkiest? 8. Is de hardware en software en netwerkomgeving effectief afgestemd op de didactische noden en wensen en gebeurt het selectieproces in een gesprek tussen opleidingsverantwoordelijken of budgetverantwoordelijken en afgevaardigden van de lectoren/docenten en studenten. Wordt hierbij rekening gehouden met de financiële implicaties voor studenten? (zie ook thuis context) 9. Is de digitale leeromgeving krachtig en eenvoudig genoeg om effectief, efficiënt en motiverend te functioneren? 10. Is er aandacht voor alle vragen omtrent auteursrechten / licenties wanneer studenten en docenten iets willen gebruiken op stagescholen? 3.2. Opmerkingen en voorbeelden 1. Omdat de lerarenopleiding niet heel veel nieuw testmateriaal kan voorzien, vraagt de lerarenopleiding aan de stagescholen om stagiairs de nodige ruimte te geven om met het ICT-materiaal op school te kunnen oefenen. 2. De lerarenopleiding voorziet nodige basistrainingen (bijv. inzake het gebruik van digitale borden). Er is daartoe ook een open experimenteerruimte voorzien. Studenten kunnen deze gebruiken, maar het is logisch dat de student indien mogelijk studenten tijdens de stagetijd op school met de ICT-middelen omgaan en daar de nodige tijd voor uittrekken 3. De lerarenopleiding zal zoveel mogelijk voor opensource kiezen tenzij een grondige afweging een andere keuze rechtvaardigt 19

20 4. Ondanks dat ICT zeer snel evolueert, kiest de lerarenopleiding in het kader van duurzaam leren en werken, en rekening houdend met de soms zwakke infrastructuur van scholen, om een goede middenmoot te vormen. Er is echter wel een experimenteerruimte voorzien waar het allernieuwste goed wordt opgevolgd. Op deze wijze kan de lerarenopleiding enerzijds de nodige expertise bij studenten en docenten op langere termijn op peil houden, en anderszijds scholen aangeven hoe ICT in de toekomst in het leerproces kan ingezet worden. 20

21 4. Deskundigheid 4.1. Inhoud Dit is een erg belangrijk deel binnen de lerarenopleiding. Welke competenties verwachten we van (instromende) studenten en docenten? Welke kansen tot vorming of bijscholing zijn er? Hoe worden competenties van lectoren afgestemd en in welke mate kan er bijsturing zijn? 1. Is er een teamgericht ontwikkelingsplan waarbij de diverse vaardigheden in kaart zijn gebracht? 2. Is er een overzicht van de persoonlijke vormingen die lerarenopleiders zelf wensen? 3. Zijn er voldoende middelen, tijd en initiatieven om de teamgerichte ontwikkelingsplannen en individuele ontwikkelingsplannen te realiseren? 4. Gebeurt er een meting van de effectiviteit van de vormingen die men volgt? 5. Zijn er intervisiegesprekken waarbij men leert van elkaar wat de beste methode zou zijn om bepaalde didactische methodes ook digitaal te ondersteunen 6. Kan men terugvallen op een coach die waar nodig soms meer persoonlijke begeleiding voorziet? 7. Is men vaardig genoeg om de leeromgeving interactief, remediërend, aantrekkelijk en effectief in te zetten voor de studenten? 8. Is er een procedure om startende lerarenopleiders te begeleiden in het gebruik van de digitale omgeving en is er een stappenplan om hen vertrouwd te maken met digitale didactiek? 9. Wordt er in functioneringsgesprekken ingegaan op het POP inzake ICT? 10. Kennen docenten en aanstaande leraren het onderscheid tussen kennisoverdrachtsgericht werken en constructivisme en kunnen ze hun leeromgeving (en de bijhorende ICT-middelen) en werkvormen dan ook in die zin gebruiken? 11. Gebruikt men het ICT-competentieprofiel ENW AUGent om de ICT-competenties van lerarenopleiders en aanstaande leraren af te toetsen? 4.2. Voorbeelden en opmerkingen 1. De lerarenopleiding kiest ervoor om 2 jaarlijks het team de kans te geven om ICT-competenties in kaart te brengen en onderling af te stemmen. ICT-competenties worden steeds besproken tijdens functioneringsgesprekken. 2. Binnenstromende studenten moeten een ICT-screening afleggen waarmee kan nagegaan worden of ze de basis ICT-competenties onder de knie hebben. Er zijn allerlei vormingen mogelijk om zich bij te scholen inzake ICT. Studenten die ondermaats scoren worden verwacht deze nascholingen te volgen. 21

22 5. Leerlijn 5.1 Inhoud 1. Is er een duidelijke omschrijving van de doelen die met de leerlijn of bijhorende projecten (bijv. vakoverschrijdend behaald moeten worden)? 2. Is er geregeld (jaarlijks?) een afstemming waarbij doelen die geïntegreerd gegeven worden in alle vakken af te stemmen inzake vormgeving, aanleren, evaluatie om te vermijden dat bepaalde vaardigheden en inhouden weggeïntegreerd worden? 3. Zorgt die afstemming ervoor dat men niet teveel dezelfde taakdoelen geeft (maak eens een powerpoint want ze moeten dit toch wel kennen?) 4. Komen de ICT-eindtermen en mediawijsheid effectief aan bod? 5. Worden aanstaande leraren effectief aangeleerd hoe ze zelf mediawijsheid en de ICT-eindtermen kunnen realiseren in de klas? 6. Worden aanstaande leraren effectief aangeleerd hoe ze ICT op een didactisch verantwoorde manier kunnen inzetten in leerprocessen en zo een krachtige leeromgeving kunnen creëren? 7. Worden aanstaande leraren op een motiverende wijze ondersteund om op een efficiënte, effectieve en motiverende wijze ICT in te zetten bij administratieve processen, contact met scholen? 8. Wat is de procedure voor het opvolgen en optimaliseren van de leerlijn? 5.2. Voorbeelden en opmerkingen Bij 8. De lerarenopleiding zal met een kleine kerngroep 2-jaarlijks de leerlijn aftoetsen inzake ICT. Aangezien ICT zo snelt ontwikkelt kiest de lerarenopleiding ervoor om enerzijds alle studenten een verplichte set toepassingen aan te leren, maar zijn er ook open opdrachten waarbij de student kiest welke tools hij gebruikt. Daarmee wil de lerarenopleiding zelfredzaamheid en flexibiliteit aanleren. Van lerarenopleiders worden gevraagd om geregeld met studenten hun ICT-gebruik te bespreken om samen te leren of dit ICT-gebruik voldoende efficiënt, effectief en motiverend is. Lerarenopleiders en studenten dienen de auteursrechten goed te kunnen toepassen. 22

23 6. Schoolcontext 6.1. Inhoud 1. Zijn er algemene principes die invloed hebben op het ICT-gebeuren. Bijv. duurzaamheid. 2. In welke mate worden missieteksten en visiteksten ook concreet vertaald naar het ICT-gebeuren? Is het ICTbeleid congruent met dergelijke documenten? 6.2 Voorbeelden en opmerkingen De lerarenopleiding voorziet vanuit haar zorgbeleid voor een reeks specifieke tools voor studenten met een bijzonder traject. De centrale ICT-dienst is op die wijze op de hoogte van tools voor dyslexie, In het kader van het taalbeleid kiezen we ervoor om de software bij voorkeur Nederlandstalig te installeren. In het kader van ons duurzaamheidsbeleid, kiezen we om zoveel mogelijk papierloos te werken. De communicatie verloopt derhalve via elektronische weg en studenten worden geacht de nodige en berichten via de leeromgeving op te halen. In het kader van ons diversiteitsbeleid hebben we ook aandacht voor de software die anderstalige studenten soms uit hun cultuur kennen, maar ook met hun manier van afbeelden, luisteren, presenteren en communiceren via digitale weg. 23

24 7. Thuiscontext 7.1. Inhoud 1. Wordt er bij het uitstippelen van aan te kopen studiematerialen overleg gepleegd over de verschillende mogelijkheden en financiële implicaties voor zowel lerarenopleiders, aanstaande leraren? 2. Zijn er procedures voorzien om wie minder bemiddeld is op een niet discriminerende wijze te voorzien van materialen (huurkoop, leasing, ) zonder dat dit stigmatiserend werkt? 3. Wordt bij het geven van taken ook nagedacht over de impact dat dit kan hebben voor thuissituaties (arme gezinnen hebben doorgaans 1 computer) en mogelijks culturele verschillen. 4. Is er duidelijke communicatie naar ouders en studenten toe inzake de benodigde infrastructuur? Is dit ook onderbouwd vanuit de onderliggende onderwijsvisie en schoolvisie? 7.2. Opmerkingen en voorbeelden Jaarlijks wordt in de lerarenopleiding een bevraging gedaan van de aan te schaffen software en ICT-toepassingen. Lerarenopleiders houden bij de keuze rekening met de mogelijk financiële implicaties en meest haalbare oplossingen voor studenten. De lerarenopleiding kiest ervoor om globaal voor één platform te kiezen (Microsoft) gezien dit het meest gebruikte platform is in de scholen. Aanstaande leerkrachten die voor een ander platform kiezen voor de verwerking van hun opdrachten dienen hiermee te rekening te houden. 24

25 STAP 4: NAAR EEN CONCREET ICT-BELEIDSPLAN 25

26 STAP 4: CONCREET ICT-BELEIDSPLAN Doel: De concrete actiepunten die men in de komende jaren zal realiseren: doel ervan, de methodiek en de verwachte resultaten. Vanuit het algemeen ICT-beleidsplan waar de visie verwoord wordt en in algemene beleidslijnen worden vertaald, geeft men in het concreet ICT-beleidsplan aan hoe men bepaalde actiepunten zal realiseren. Soms is er een beschrijvend deel voorzien waarbij de huidige situatie in kaart wordt gebracht. Dit is zeer concreet: het bevat bijvoorbeeld wie in welke vakgroep initiatieven zal ondernemen, welke aanpassingen zullen gebeuren enz. Typisch voor dit document is dat men aangeeft wie betrokken is, wat de doelen zijn, welke concrete acties (begin en einde zijn)... Enkele voorbeelden die op een tijdslijn uitgezet kunnen worden: VISIE: - Opleidingsverantwoordelijken volgen een vorming in oktober 2012 over ICT en leren: impact van nieuwe technologieën. Op basis daarvan wordt het deel visie in het algemeen ICT-beleidsplan bijgesteld. - De lerarenopleiders uit de vakgroep pedagogie / algemene didactiek bekijken welke elementen uit het onderwijsproces (bijv. instructie, feedback etc.) beter ondersteund kunnen worden aan de hand van ICT-middelen. - De lerarenopleiding laat een externe screening doen van de aangeboden elearning door EFQUEL. INFRASTRUCTUUR: - Er wordt nagegaan welke aanpassingen kunnen gebeuren om de digitale leeromgeving meer in te zetten voor kennisconstructie. Er wordt een samenvattende nota gemaakt voor de ontwikkelaars - Er wordt aan stagescholen expliciet gevraagd om studenten ruimte te geven om te oefenen met digitale borden. DESKUNDIGHEID - Alle nieuwe lerarenopleiders ontvangen een opleiding omtrent het inzetten van een digitale leeromgeving waarbij er niet alleen aandacht is voor kennisoverdracht, maar waar de digitale leeromgeving gebruikt wordt voor kennisconstructie (werken met wiki en forum) en als omgeving om zichzelf te screenen - Alle lerarenopleiders binnen het domein X en Y volgen een opleiding rond het maken van leerpaden en het toevoegen van online oefeningen en zorgen dat minstens 1/6 van de leerstof via online leren kan ingestudeerd worden. Er worden daarvoor 5 ondersteuningsmomenten voorzien en per vakgroep wordt verwacht een aantal afspraken te maken. Dit pilootproject wordt geëvalueerd door de lerarenopleiders zelf en de gebruikers van deze cursus. - Er wordt door X en Y een format gemaakt van hoe een digitale cursus op de leeromgeving er kan uitzien zodat dit voor de studenten over de cursussen heen gelijkvormig is en informatie over de cursus op een steeds gelijke wijze wordt doorgegeven 26

27 LEERLIJN De lerarenopleiding laat een GAP analyse doen van de leerlijn en ICT. Op basis daarvan vult elke lerarenopleider een ontwikkelingsplan in met concrete actiepunten. Deze actiepunten, gekozen in functie van de teamdoelstellingen en de persoonlijke doelen, worden online verzameld en bekeken om van daaruit deskundigeheidsbevorderende activiteiten te starten vanaf. Tot SCHOOL - Er is een actie rond duurzaam ICT- (computer en GSM gebruik) van tot THUIS - We houden van tot. een enquête bij studenten (alle? Bepaalde groep) om na te gaan welke infrastructuur en middelen thuis beschikbaar zijn en eventueel de mogelijkheid van online leren te versterken. 27

28 BIJLAGEN 28

29 Van kennisoverdracht naar kennisconstructie en de rol van ICT daarin Uit onderwijskundig onderzoek weten we dat het leerrendement bij de ene leeractiviteit groter is dan bij de andere. Onderzoek (Piet Van Avermaat) toont echter dat we in de feitelijke klaspraktijk nog steeds zeer vaak kennisoverdracht gericht werken. Leerlingen luisteren vooral in de les. A. Kennisconstructie meer leerrendement? B. Lessen zijn vooral luisteren (kennisoverdracht) 29

30 C. Leerkrachten willen vooral kennisoverdracht gericht werken / leidinggevenden wijzen o p kennisconstructie Ook Kennisnet (2012) gaf aan dat scholen nog in een proces zijn om van een meer kennisoverdrachtsgericht onderwijs te gaan naar een kennisconstructivisme. Zie : waar raporten te vinden zijn voor primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoeksrapport voor basisonderwijs p. 35 stelt een discrepantie: leraren zijn meer kennisoverdracht gericht terwijl leiding gevenden meer kennisconstructie willen laten lesgeven. 30

31 Hetzelfde onderzoek werd gevoerd in het voortgezet onderwijs. Zie: diba_vo_2011_rapportage.pdf 31

32 D. Wat is nu het onderwijskundig verschil? In het document VSWO beleidsmatige invoering van ICT (zie of staat volgende verheldering. 32

33 E. Dit onderwijskundig model leidt tot andere lesactiviteiten 33

34 E. En tot andere ICT-toepassingen en andere infrastructuur... Presenteren staat centraal. In zo n model zal de leerkracht ICT vooral inzetten voor: - presenteren van informatie: a) Powerpoint / Prezi b) afspelen van video materiaal (waar vind ik video s?, hoe kan ik die opslaan?) c) werken met een digitaal bord - werken met de ELO a) maken van leerpaden in een ELO b) documenten maken en bewaren in een ELO c) links bij een bepaald onderwerp kunnen doorgeven d) maken van oefeningen (instructional design) om na te gaan of de leerstof begrepen is e) werken met dropbox om een taak in te dienen. - samenleggen van ideeën a) werken met online mindmaps (lino.it) om vragen rond een thema te situeren b) werken met een forum om onderling te discussiëren c) werken met eigen laptop (tablet) BYOD om zelfstandig te kunnen werken, ideeën vorm te geven, te onderzoeken en sa men te vatten d) onderzoekend leren: tools en technologieën,apps om te meten e) tools om met tekst, video, geluid ideeën te verwoorden en zelf vorm te geven f) communicatie, zowel extern als intern (skype etc. ) g) tools om samenwerking te plannen en te beheren (projectplanning) - in de ELO a) werken met een enquête b) werken met een forum en wiki c) werken met en communicatietools (twitter etc.), 34

ICT IN DE LERARENOPLEIDING

ICT IN DE LERARENOPLEIDING ICT IN DE LERARENOPLEIDING ICT COMPETENTIES VAN VISIE NAAR PRAKTIJK INTERENW/RP STUDIEDAG, 22-03-2013 - In t Pand, Gent 1 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Situering & Dankwoord... 3 Opbouw studiedag... 4

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Digitale didactiek INLEIDING INFORMATIE

Digitale didactiek INLEIDING INFORMATIE Digitale didactiek INLEIDING Digitale didactiek betreft de kennis en kunde om ICT toe te passen met een meerwaarde voor het leerproces van leerlingen. Het gaat over het kunnen beantwoorden van onder meer

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Elk talent een kans Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Onderzoeksnotitie ten behoeve van project Leerling 2020 In opdracht van Schoolinfo voor de VO-raad Januari 2014 Marquenie, Esther Opsteen,

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Vier in Balans Monitor 2009

Vier in Balans Monitor 2009 Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Inhoudsopgave Samenvatting 6 1 Introductie Vier in Balans 12 2

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie