-RKVV Den Dungen d n Aftrap. augustus 2009 website: Informatiebulletin seizoen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-RKVV Den Dungen d n Aftrap. augustus 2009 website: www.rkvvdendungen.nl. Informatiebulletin seizoen 2009-2010"

Transcriptie

1 -RKVV Den Dungen d n Aftrap augustus 2009 website: Informatiebulletin seizoen Met d n Aftrap wordt beoogd een informatieboekje uit te geven dat dient om al onze leden, de ouders van jeugdleden, kaderleden, supporters en andere belanghebbenden de helpende hand toe te steken. Allerlei concrete, praktische en handzame informatie is in één document bij elkaar gezet en kan gedurende het gehele seizoen van pas komen. We zijn verheugd dat we u allen met dank aan onze adverteerdersdeze service ook voor het komend voetbaljaar kunnen bieden. Als u ervoor zorgt dit naslagwerk altijd binnen handbereik te hebben, kunt u ervan overtuigd zijn de antwoorden op uw vragen hierin aan te treffen of naar de juiste persoon te worden doorverwezen. Verder is informatie opgenomen die van belang is voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. De samenstellers van dit blad reiken alle gegevens aan die ertoe bijdragen om de voorbereidingsperiode op weg naar de definitieve competitieaftrap probleemloos te overbruggen. We hebben er alle vertrouwen in dat onze voetballende leden met de juiste instelling en de nodige trainingsarbeid -zelf voor een serieuze voorbereiding zorgen. Zo is RKVV Den Dungen in alle opzichten weer klaar voor de start! Raadpleeg ook de website voor eventuele wijzigingen in het oefenprogramma of aanvullingen op dit informatiebulletin. In de week van 31 augustus 2009 verschijnt voor abonnees weer het clubblad de Groen Witter. 1

2 TELEFOONLIJST BESTUUR- en COMMISSIELEDEN Aa, Rita van der coördinatie F-pupillen Bakel, Henri van coördinatie lagere senioren Bersselaar, Mirjam v.d. sponsorzaken Broek, Rien van den coördinatie D-pupillen Drunen, Cees van coördinatie E-pupillen Dungen, Rico v.d. seniorenverslagen Emmerik, Giel van ledenadministratie Grinsven, Elise van sponsorzaken Grinsven, Mari van voorzitter Gestel, Arold van sponsorzaken Gestel, Henk van accountmanager sponsoring Heijden, Gerard v.d. faciliteiten Hellings, Christian financiën Heuvel, Peter van bestuurslid Kaarsgaren, Michiel sponsoring Kastelijn, Gerard seniorenscheidsrechters Kerste,Henk klussenploeg Krieken, Marcel coördinatie junioren Lieshout, Hans van penningmeester Mol, Jeroen pupillenwedstrijden Mutsaars, Geert wedstrijdzaken Mutsaars,Jeannette coördinatie pupillen Pas, Danny van de nevenactiviteiten Roefs, Toon secretaris Sleutjes, Jan juniorenwedstrijden Spierings, Claus accountmanager sponsoring Stelt, Henri opleidingen Tibosch, Bart coördinatie keepers Veerdonk, Bas v.d. nevenactiviteiten Veerdonk, Hedwig v.d. pupillenverslagen Veerdonk, Marty v.d. webmaster Verbeek, Annie jeugdscheidsrechters Verhaegen, Jannine juniorenverslagen Vught, Theo van nevenactiviteiten RKVV Den Dungen sportpark Jacobskamp Sportpark is gelegen aan het Jacobskamp te Den Dungen Correspondentieadres: Postbus 22, 5275 ZG Den Dungen Telefoon sportpark:

3 Organisatiestructuur RKVV Den Dungen Om ervoor te zorgen dat binnen een voetbalvereniging met ruim 550 leden de zaken naar ieders tevredenheid verlopen is het van belang vanuit een degelijke organisatie te werk te gaan. Het bestuur heeft ernaar gestreefd een goede organisatiestructuur neer te zetten om te bereiken dat zowel vrijwilligers, leden als andere betrokkenen plezier beleven aan hun hobby bij de voetbalclub. In grote lijnen komt het erop neer dat het door het bestuur vastgestelde beleid wordt uitgevoerd door een zevental commissies. Onder leiding van een bestuurslid voeren deze commissies een groot aantal taken uit die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Zowel ten aanzien van de taakinhoud als bij de samenstelling van de commissies is rekening gehouden met een logische en evenwichtige verdeling van werkzaamheden en personen. Naast het uitvoerende werk vervult elke commissie ten opzichte van het bestuur ook een beleidsvoorbereidende en adviserende rol. Het nemen van besluiten is voorbehouden aan het bestuur. Hieronder volgt de samenstelling van het bestuur en de commissies met functies en taken. Samenstelling Bestuur RKVV Den Dungen per 1 juli 2009 Mari van Grinsven voorzitter Toon Roefs secretaris Hans van Lieshout penningmeester Peter v.d. Heuvel aftredend bestuurslid Gerard v.d. Heijden Faciliteiten Michiel Kaarsgaren Sponsoring Marcel van Krieken aftredend bestuurslid Geert Mutsaars Wedstrijdzaken Theo van Vught Nevenactiviteiten Commissie VOETBALZAKEN Samenstelling: Mari van Grinsven en Toon Roefs (bestuursafgevaardigden), Henri Stelt (opleidingen), Theo van Vught (selectie), Henri van Bakel (lagere senioren), Marcel van Krieken (junioren), Rien van den Broek (D-pupillen, Cees van Drunen (Epupillen), Rita v.d. Aa en Jeannette Mutsaars (F-pupillen), Bart Tibosch (coördinatie keeperstrainingen). Taken: Uitvoering voetbalbeleidsplan jeugd- en senioren, opleidingen, teamsamenstellingen, trainingstijden. 3

4 Commissie WEDSTRIJDZAKEN Samenstelling: Geert Mutsaars (bestuursafgevaardigde en seniorenwedstrijden) Gerard Kastelijn (scheidsrechters senioren), Jeroen Mol (pupillenwedstrijden en toernooien) Jan Sleutjes (juniorenwedstrijden en toernooien), Annie Verbeek (scheidsrechters junioren) Taken: competitie- beker en vriendschappelijke wedstrijden, wedstrijdprogramma, wedstrijdformulieren, scheidsrechters, assistentscheidsrechters, toernooien, lichtwedstrijden, kleedkamerindeling, weekenddiensten, gebruik spelerspas, contactpersonen KNVB, strafzaken KNVB. Commissie COMMUNICATIE Samenstelling: Mari van Grinsven (bestuursafgevaardigde), Rico v.d. Dungen (seniorenverslagen, Geert Mutsaars (wedstrijdinformatie clubblad en website), Jannine Verhaegen (juniorenverslagen), Hedwig v.d. Veerdonk (pupillenverslagen), Marty v.d. Veerdonk (webmaster) Taken: Interne en externe communicatie, productie- en distributie informatiebulletin en clubblad, onderhoud website, wedstrijdverslag eerste elftal, archief, systeembeheer, beheer computerapparatuur en programmatuur. Commissie FACILITEITEN Samenstelling: Gerard van der Heijden (bestuursafgevaardigde), Henk Kerste (maandagmorgenploeg), Marcel van Krieken (keuringen velden bij trainingen en wedstrijden) Taken: beheer en uitvoering van alle terrein- en gebouwgebonden functies, materiaalbeheer. Commissie FINANCIËN Samenstelling: Hans van Lieshout (bestuursafgevaardigde), Giel van Emmerik, Christian Hellings Taken: financiële administratie, incasso contributie, boetes en abonnementen clubblad, ledenadministratie, aanvraag spelerspas, registratie materialen en kleding, kassa, inkoop. Commissie SPONSORING Samenstelling: Michiel Kaarsgaren (bestuursafgevaardigde), Mirjam v.d. Bersselaar, Arold van Gestel, Henk van Gestel, Elise van Grinsven, Toon Roefs, Claus Spierings, Marty v.d. Veerdonk 4

5 Taken: uitvoering geven aan het sponsorbeleidsplan, waaronder kledingsponsoring, reclameborden, advertenties clubblad en website, Vrienden van RKVV Den Dungen, wedstrijdsponsoring. Commissie NEVENACTIVITEITEN Samenstelling: Theo van Vught (bestuursafgevaardigde), Rita v.d. Aa, Jeannette Mutsaars, Danny v.d. Pas, Bas v.d. Veerdonk, Annie Verbeek. Taken: Organiseren van nevenactiviteiten ter verhoging van de sfeer en ter versteviging van de onderlinge band tussen leden en andere bij de club betrokkenen. Opstellen van een activiteitenjaarkalender *********************************************************************** TOELICHTING PER ONDERWERP Onderstaand wordt voor een aantal op onze vereniging van toepassing zijnde zaken een korte toelichting gegeven. De onderwerpen staan vermeld in alfabetische volgorde. Wanneer men over bepaalde items uitgebreidere informatie wil of een nadere uitleg, dan kan een van de verantwoordelijke functionarissen hiervoor benaderd worden. De namen van deze personen staan vermeld in het telefoonregister op bladzijde 2 van dit informatieboekje. Abonnement op het clubblad: op onze website is alle relevante informatie van onze vereniging te vinden. Veel mensen hechten echter waarde aan een papieren clubblad. Daarom stellen wij leden en supporters ook in 2009/2010 in de gelegenheid om voor 15,-- per seizoen een abonnement te nemen op de Groen Witter, die wekelijks verschijnt. Abonnee worden kan bij het aangaan van het lidmaatschap of door contact op te nemen met Giel van Emmerik, die de ledenadministratie verzorgt. Alcohol- en drugs: het alcohol- en drugsbeleid maakt onderdeel uit van de gedragscode die RKVV Den Dungen hanteert. In ieder geval geldt dat drugsgebruik verboden is en dat er geen alcohol geschonken wordt aan personen onder de 16 jaar. Naleving en handhaving van de regels en afspraken behoren tot de verantwoordelijkheid van de exploitant van de kantine en de kaderleden. AED: de voetbalvereniging beschikt over een automatische externe defibrillator. Met dit apparaat kan aan personen met een hartstilstand een gecontroleerde elektrische schok worden toegediend om de hartfunctie te herstellen. Gebruik van het apparaat wordt altijd 5

6 gecombineerd met reanimatie en het bellen van Binnen onze vereniging zijn altijd vrijwilligers aanwezig, die de cursus Basale Reanimatie & AED gevolgd hebben. Afgelastingen: wanneer trainingen of wedstrijden niet doorgaan wordt hiervan zo spoedig mogelijk melding gemaakt op de website. Wanneer de KNVB besluit tot een algehele afgelasting in het district Zuid 1 (hieronder valt RKVV Den Dungen) dan kan men teletekstpagina 603 raadplegen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Categorie A (A,B,C junioren vanaf de 1 e klasse en hoger en D- pupillen in de top- en hoofdklasse) en Categorie B (alle teams die spelen in de overige klassen) Algemene Ledenvergadering: op grond van de statuten wordt er jaarlijks een algemene ledenvergadering gehouden. Bij onze voetbalvereniging doen we dat meestal op de laatste maandag van oktober. Het bestuur legt aan de leden dan verantwoording af over het gevoerde algemene en financiële beleid. Tevens wordt dan de begroting voor het nieuwe seizoen gepresenteerd en worden indien aan de orde- bestuursleden gekozen. Bestuursvergaderingen: voor het vaststellen van beleidsnotities, het beoordelen van door de commissies uitgebrachte adviezen en om sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken vergadert het bestuur elke laatste dinsdag van de maand. Boetes: de inning van boetes gebeurt via de machtiging die de leden hebben afgegeven. De boetes van boekingen, c.q. veldverwijderingen zijn overeenkomstig de door de KNVB gehanteerde richtlijnen. Consul: door de KNVB is een consul benoemd voor het keuren van de velden bij competitiewedstrijden. Voor RKVV Den Dungen en Damesvoetbalvereniging DVC wordt die taak uitgevoerd door Marcel van Krieken. Dezelfde functionaris is voor onze vereniging eindverantwoordelijk voor besluiten rondom de bespeelbaarheid van de velden bij trainingen en vriendschappelijke wedstrijden. Contributie: om de financiële huishouding van de vereniging gezond te houden, is het noodzakelijk dat leden contributie betalen. 6

7 Door het aanboren van andere inkomstenbronnen en het verrichten van zelfwerkzaamheden proberen we het contributiebedrag zo laag mogelijk te houden. Sporten bij RKVV Den Dungen moet voor iedereen mogelijk zijn! Ondanks de trendmatige aanpassing zijn de tarieven voor onze verenging nog zeer acceptabel. Conform artikel 24 van het huishoudelijk reglement wordt de contributie verhoogd met 5% ingaande seizoen Pupillen 48,00 wordt 50,00 Junioren 64,00 wordt 67,00 Senioren 99,00 wordt 104,00 Voor leden die zich in de loop van het seizoen aanmelden wordt het contributiebedrag naar rato van het aantal maanden lidmaatschap vastgesteld. Het bedrag aan bondscontributie door de vereniging af te dragen aan de KNVB- dat onderdeel uitmaakt van voornoemde bedragen geldt voor een geheel seizoen. Wanneer leden niet tot de bovenstaande categorie behoren, maar toch graag lid zijn van de voetbalvereniging, dan kan men tegen betaling van 25,- over het lidmaatschap beschikken. De contributie wordt één keer per jaar via automatische incasso geïnd. Fietsenstalling: (brom)fietsen en scooters kunnen gestald worden in de daarvoor aanwezige stalling. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet gewenst fietsen en brommers te stallen op de toegangsweg naar de gebouwen of tussen de kleedlokalen en de gebouwen. Gedragscode: bij onze vereniging gaan we respectvol met elkaar en anderen om. We hanteren daarbij de algemeen aanvaardbare normen en waarden, zoals goede omgangsvormen, geen discriminerende en kwetsende taal, laat geen rotzooi voor een ander etc. Afspraken en regels hebben we vastgelegd in een gedragscodereglement. Bestuur en kaderleden zien gezamenlijk toe op naleving van de gedragscode. Wanneer zaken niet in de lijn opgelost kunnen worden, kan hiervan melding gemaakt worden bij de interne gedragscodecommissie, die bestaat uit voorzitter bestuur, bestuurslid Wedstrijdzaken en Voetbalzaken. Groen Witter: elke week wordt het clubblad de Groen Witter uitgebracht. In het seizoen 2009/2010 begint de redactie aan de 39 e jaargang. Kopie kan digitaal ingestuurd worden. Zie hiervoor de 7

8 website. Alle informatie die wekelijks in de papieren versie verschijnt, wordt ook geplaatst op de website. Lidmaatschap: aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen met betrekking tot het lidmaatschap van onze vereniging dienen schriftelijk te geschieden met de hiervoor in het wedstrijdsecretariaat beschikbare formulieren of via het adres: Medische verzorging: op dinsdag- en donderdagavond is clubverzorger Chris van de Veeken ( ) aanwezig. Selectiespelers worden voorafgaand aan de training behandeld. Geblesseerde jeugdspelers en overige senioren kunnen eveneens gebruik maken van zijn diensten. Het is raadzaam vooraf telefonisch contact op te nemen. Bij afwezigheid van Chris wordt er waargenomen door Marco van Hamond ( ). Indien blessures van dien aard zijn dat doorverwijzing naar een fysiotherapeut zinvol is, dan wordt geadviseerd contact op te nemen met Martijn van Raamsdonk ( ). Ouders: ouders/verzorgers van jeugdleden zijn van harte welkom! Men wordt verzocht betrokkenheid te tonen bij de wedstrijden van hun kind. Onze jeugdleiders wordt geadviseerd voor aanvang van het seizoen persoonlijk contact op te nemen met de ouders voor het maken van praktische afspraken (rij- en wasschema), maar ook om duidelijkheid te geven over ieders rol. Ouders dienen (positieve) supporters te zijn en zich als zodanig te gedragen; de begeleider is de coach en bij wedstrijden het aanspreekpunt voor de kinderen. Opleidingen: RKVV stelt (kader)leden in de gelegenheid cursussen te volgen die een relatie hebben met de doelstelling van de vereniging. Er is intern aandacht voor ondersteuning voor groepen, zoals jeugdbegeleiders en scheidsrechters. Ook individuen kunnen een verzoek indienen voor het volgen van een cursus, bijvoorbeeld oefenmeester of verzorger. Bij de club is voldoende materiaal voor oefenstof aanwezig voor de trainers van jeugd- en seniorenteams. Voor nadere informatie of het indienen van een aanvraag op het gebied van opleidingen kan contact worden opgenomen met Henri Stelt van de commissie Voetbalzaken. 8

9 Overschrijving: wie lid wil worden van een andere voetbalvereniging dient een overschrijvingsformulier bij het secretariaat in te leveren. Overschrijving wordt door de KNVB verleend. Tijdens het seizoen kan dat alleen als daar een gewichtige reden voor is, zoals een verhuizing naar een plaats die meer dan 15 kilometer verder ligt. Bij verzoeken om overschrijving bij aanvang van een nieuw seizoen moet het overschrijvingsformulier voor 31 mei bij de KNVB zijn. Proeftraining: met name voor de jongste pupillen (5-6-7-jarigen) is het mogelijk enkele proeftrainingen te volgen alvorens men besluit definitief lid te worden. Deze kinderen kunnen op woensdagmiddag kennis maken met de voetbalsport door aan de training deel te nemen. Men kan zich melden in het wedstrijdsecretariaat of rechtstreeks bij de F-pupillen coördinatoren. Rookbeleid: in alle gebouwen geldt een rookverbod. Seizoenkaart: trouwe bezoekers van de thuiswedstrijden van het eerste elftal kunnen zo gewenst een seizoenkaart aanschaffen. Een seizoenkaart (gereduceerd tarief) kan besteld worden bij de penningmeester. Spelerspas: om de identiteit van spelers vast te kunnen stellen, heeft de KNVB een spelerspas verplicht gesteld voor de leeftijdscategorie vanaf de D-pupillen en hoger. Scheidsrechters zorgen voor een controle van de pas. Aanvraag geschiedt automatisch bij aangaan van het lidmaatschap of bij het bereiken van de leeftijd waarop men D-pupil wordt. Sponsoring: RKVV Den Dungen biedt sponsoren diverse pakketten om de vereniging te steunen. Vraag naar de sponsorbrochure of maak een afspraak met een van de mensen van de sponsorcommissie. Sportpark: in het weekend wordt gebruik gemaakt van de ingang bij het Tennispad (hoek sporthal de Misse). Op doordeweekse dagen is de ingang aan het Jacobskamp geopend. Onze vereniging is zelf verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het sportpark Jacobskamp op basis van een met de 9

10 gemeente Sint Michielsgestel afgesloten exploitatie- en beheerovereenkomst. Er zijn plannen in ontwikkeling om op het huidige sportpark woningbouw te realiseren. Verplaatsing van het sportpark naar Paterstraat/Hooidonksestraat is voor 2011/2012 gepland. Voor dit project werkt onze vereniging nauw samen met damesvoetbalvereniging DVC en korfbalvereniging Flash. Supportersvereniging: een aan de voetbalvereniging gelieerde vereniging is Supportersclub RKVV Den Dungen. Dit is een eigen rechtspersoon met als doestelling de voetbalvereniging in financieel en moreel opzicht te ondersteunen. Wanneer men lid wil worden van de Supportersclub of nadere informatie wenst, dan kan contact worden opgenomen met Hein van Roy Vrijwilligers: leden, ouders, supporters of andere geïnteresseerden kunnen zich melden bij een van de commissievoorzitters voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij onze club. De voetbalclub heeft op dat gebied een gevarieerd aanbod. Vrijwilligerswerk bij een sportvereniging kan je veel voldoening geven! Zo n 180 mensen zijn als vrijwilliger betrokken bij RKVV Den Dungen en beleven daaraan een mooie hobby! Website: onze vereniging beschikt over een goed verzorgde en immer actuele website. Het op een verantwoorde wijze in de lucht houden van een website staat of valt met goed beheer en het voldoen aan de veiligheidseisen. Bij de voetbalvereniging is deze taak in deskundige handen van webmaster Marty van de Veerdonk. Het webadres: Wedstrijdkleding: bij RKVV Den Dungen worden alle teams door middel van sponsoring voorzien van wedstrijdkleding. Weekend- en avonddienst: om bezoekende verenigingen, scheidsrechters en andere gasten te ontvangen zijn er op het sportpark altijd bestuursleden (of functionarissen die namens het bestuur optreden) aanwezig. Dit zijn de zogenaamde weekend- en avonddiensten. Behalve dat gezorgd wordt voor de ontvangst van personen wordt ook toezicht gehouden op de goede gang van zaken op en rond het sportpark. 10

11 Samenstelling teams, begeleiders, trainingen De samenstellers van de teams zijn met de nodige zorgvuldigheid te werk gegaan en hebben zoveel als mogelijk de individuele belangen (van zowel senioren tot en met de jongste pupillen) meegewogen. Het spreekt voor zich dat we in de tegemoetkoming aan wensenbehalve met de persoonlijke belangen van spelers (of spelertjes) ook rekening moeten houden met het team- en verenigingsbelang! Er kunnen zich bij de start of gedurende het seizoen altijd nog omstandigheden voordoen, waardoor het nodig is veranderingen in teamsamenstellingen aan te brengen. Vanuit Voetbalzaken zijn onderstaande personen vanuit hun rol als coördinator verantwoordelijk voor de indeling. Het kan zijn dat leden die onlangs zijn aangemeld nog niet in onderstaande lijsten voorkomen. Spelers die onverhoopt hun naam niet terugvinden, worden verzocht even contact op te nemen. Met vragen over de teamindeling kan men zich wenden tot: Selectie 1-2-3: Theo van Vught Senioren 4 tm 10: Henri van Bakel A-B-C-junioren: Marcel van Krieken: D-pupillen: Rien v.d. Broek E-pupillen: Cees van Drunen F-pupillen: Rita v.d. Aa Jeanette Mutsaars Seniorenteams Selectie 1-2 Trainer/Coach: Jan van Grinsven ( ), Walter van Loon ( ), Leider: Ruud van Grinsven ( ), Hennie van Vught( ), Rien Kerkhof( ) Training: dinsdag en donderdag uur o.l.v. Jan van Grinsven en Walter van Loon Spelers: Dennis v.d. Aa Joep v.d. Aa Berry Bijnen Bart v.d. Boogaard Rens Broeren Giel Dalessi Wesley van Emmerik Mathijs Gerritzen André van Grinsven Daan van Grinsven Daan Hairwassers Guido Harms 11

12 Jan v.d. Heuvel Ruud v.d. Hofstad Thomas Jacobs Nicky van Lamoen Jelle Langeraap Kevin van Lith Ted van Lokven Thomas van Lokven Herbert Maas Martijn den Otter Jeroen v.d. Pol Joran v. Roosmalen Ton Schel Luuk Spierings Nick Spierings Maarten v.d. Steen Han v.d. Veerdonk Erik Verhagen Pieter Verhagen Peter Verhoeven Martijn van Vught Jan Voets Orry v.d. Voort Randy v.d. Voort Maikel Willems Jaap Wonders Selectie 3 Leider: Training: donderdag uur o.l.v. Joost de Kort( ) Spelers: Ruud van Berkel Azur Berberovic Frank van Boxtel Dave Broeren Merlijn Doorenbosch Frank Flaman Niels Gijsbers Rene v.d. Heuvel Pim de Kok Bas Verheijen Emiel Verheijen Dirk Vissers Roel Wonders 4 e elftal Leider: Jan Spierings ( ) Training: donderdag uur o.l.v. Rene Goossens ( ) Spelers: Sjors v.d. Aa Edwin v.d. Broek Marcel van Breugel Dion Goossens Mari van Grinsven Hans de Haas Maart de Haas Marco van Hamond Mike Hellings Roy Hellings Peter v.d. Heuvel Pim Jennen Koen Plieger Dave van Roy Leon School Claus Spierings Brian v.d. Steen Marty v.d. Veerdonk 12

13 5e elftal Jeroen v.d. Doelen ( ), Koen v.d. Westelaken( ) Training: donderdag uur o.l.v. Rene Goossens ( ) Spelers Maycel v.d. Aa Dave Damwijk Jeroen v.d. Doelen Dennis v.d. Donk Cees van Drunen Remco van Grinsven Otto van Haaren Ronald v.d. Laar Jacques van Leyden Werner Maas Henri van Nistelrooy Jasper Ondersteijn Patrick v.d. Sanden Ramon Vissers Bart Vorstenbosch Koen v.d. Westelaken Frank v.d. Doelen 6e elftal Angelo v.d. Doelen( ), Henk van Grinsven( ) Training: donderdag uur o.l.v. Angelo v.d. Doelen Spelers Driekske v.d. Aa Rene v.d. Aa Haico van Alebeek Angelo v.d. Doelen Bart Foolen Rene Foolen Henk van Grinsven Rene Heerkens Marcel v.d. Heijden Robin Kapteijns Bart Pijnappels Mark Sanders Juliën Sleutjes Peter Verhoeven Joris Vissers Mike Vissers Thijs Wonders 7 e elftal Willie van Hout( ), Maarten van Dijk( ) Training: donderdag uur o.l.v. Angelo v.d. Doelen Spelers Marc Backus Martijn Blom Maarten van Dijk Jos Groenendaal Roy van Hemmen Erik van Hout Willie van Hout Michel v.d. Pol Ivo Polk Ronnie van Schijndel Erik Schuurmans Jan Sleutjes Robin Sleutjes José Smitsman Bas v.d. Veerdonk Jorg van Velzen Nick Voogd 13

14 8 e elftal Bas de Haas( ), Max van Opdorp( ) Training: donderdag uur o.l.v. Angelo v.d. Doelen Spelers Nick v.d. Aa Carlo van Breugel Danny v.d. Doelen Geert Goossens Bas de Haas Rob van Herpen Marcel van Hintum Bart Hoevenaars Jeroen Hoevenaars Mark v.d. Hofstad Bart Kerkhof Jan v.d. Lee Max van Opdorp Dennie v.d. Pas Jeroen Pennings Mark v.d. Pol Geert v. Uden Theo van Vught Wilton Vugts John v.d. Westelaken Bart Kerkhof 9 e elftal Laurens Sijsenaar ( ), Ruud van de Ven ( ) Training: donderdag uur o.l.v. Dirk Verhagen Joël Broeren Job v.d. Donk Bart Flaman Christian Gerritzen Paul Groenendaal Daniël de Haas Barry v.d. Heuvel Ferry Kappen Joshua Kappen Laurens Sijsenaar Mathijs Strik Ruud v.d. Ven Dirk Verhagen 10 e elftal Twan van Grinsven( ), Hein van Roy( ), Henri Broeren( ) Training: donderdag uur o.l.v. Rene Goossens Piet v.d. Aa Carlo van Alebeek Hans van Bers Dick v.d. Donk Ed v.d. Donk Eric Geerts Rene Goossens Jan Groenendaal Michiel Kaarsgaren Bert van Kaathoven Henk de Kroon Hans van Lieshout Jeroen Mol Geert Mutsaars Marcel Pennings Peter Raaijmakers Hein van Roy Christjan Schouten Marco Spierings Mari Sterks 14

15 JEUGDTEAMS A1-junioren Christ Spierings( ), Jeroen Lambooy( ), Mathijs Gerritzen( ) Training: maandag uur en woensdag uur o.l.v. Christ Spierings, Jeroen Lambooy, Mathijs Gerritzen Gijs Broeren Tom Cooymans Rick v.d. Dungen Joep van Erp Marty van Grinsven Yoeri van Grinsven Michel de Haas Paul v.d. Heuvel Martijn v. Huigevoort Mark Kluijtmans Jasper v.d. Koevering Dylan Kuijpers Patrick Schouten Jeffrey Sterks Davey de Veer Stijn v.d. Veerdonk A-2 junioren Hans v/d Loo( ), Piet van Kessel( ) Training: dinsdag uur o.l.v. Hans v/d Loo, Piet van Kessel Joris Boïnk Marvin Gerris Josh van Gestel Ron van Grinsven Mike de Haas Antoine Hanegraaf Sjoerd Leenen Koen Minkels Kees van Son Mike Smits Mark v.d. Steen Sander v.d. Ven Martijn v.d. Westelaken B-1 junioren Bart Biemans( ), Ard van Uden( ) Training: maandag uur en woensdag uur o.l.v. Bart Biemans,Ard van Uden Jeroen v.d. Aa Khalilullah Barez Stef v.d. Besselaar Ralf de Bont Jordi Broeren Danny Gerrits Rens van Gestel Loek van Grinsven Daan v.d. Heijden Friso de Kroon Bas v.d. Langenberg Rutger Maas Joris de Man Rik Roefs Hein Verhaegen B-2 junioren Joris Vissers( ), Ramon Vissers Training: dinsdag uur o.l.v. Joris Vissers Joep van Boxtel Jelle Geerts Bjarn van Grinsven Jo v.d. Heijden Kay Pennings Rob Pennings Pim Raaymakers Maikel Verhagen Klaas Verhulsdonck Roel Voets Dennis Vorstenbosch Mark van Vught Joeri Vugts 15

16 B-3 junioren Wesley van Emmerik( ), Piet Mutsaars( ), Geert Mutsaars( ) Training: donderdag uur o.l.v. Wesley van Emmerik, Piet Mutsaars Teun Geerts Stan van Grinsven Bart Heijmans Joey Hoezen Niels Kersten Tom Minkels Pieter Meulenbroek Geert Mutsaars Yannick Reijnders Tim Roefs Nick van Roessel Paco Smits Nicky Sterks Felix Verhagen C-1 junioren Teun van Alebeek( ), Joran van Roosmalen( ), Martin de Laat( ), Guus Schuurmans Training: dinsdag uur en donderdag uur o.l.v Joran van Roosmalen, Martin de Laat, Guus Schuurmans Lisa v.d. Aa Thijs v.d. Aa Kay v.d. Boogaard Javier Fuentes Dirk Geerts Jens van Grinsven Reinier Groendaal Maikel Hanegraaf Remco van Krieken Thomas Meulenbroek Brent van Pinxteren Teun Schouten Stan Schouten Stan v.d. Steen Casper van Vught C-2 junioren Yvonne Vogelaars( ), Bianca Vissers( ), Jacques van Asseldonk( ) Training: woensdag uur o.l.v. Martijn Blom, Joel Broeren Brent van Alebeek Mark van Asseldonk Thomas van Bergen Bram v.d. Boogaard Rowan Broekx Frank van Helvoort Peerke Kooymans Bart van Helvoort Bret van de Sloot Tim Smits Pepijn Soetekouw Brard van Uden Nick Vogelaars Thomas Vugts 16

17 D-1 pupillen Rien v/d Broek( ), Rens Broeren( ) Training: maandag uur en woensdag uur o.l.v. Rien v/d Broek, Rens Broeren Ramon Baars Jawid Barez Stijn Geerts Johan v. Heijnsbergen Remco Kersten Tjeerd van Kessel Erwin van Krieken Luuk van Loon Niek Minkels Lars van Nieuwburg Jason Pijnappels Stef Roefs Dari Vesters Giovanni Vissers D-2 pupillen Willie van Hout( ), Jos van Dam( ), Jeroen Veldkamp( ) Training: dinsdag uur o.l.v Wille van Hout, Robin Sleutjes Jim Vogelaars Willem v.d. Aa Omed Amiri Stefan Blom Bas Langenhuijsen Jari van Leeuwen Tom van Dam Stijn van Drunen Marijn v.d. Heuvel Pieter Kapteijns Rob Krekelberg Vincent Minkels Alex Rohmes Rick v.d. Steen Daniël Veldkamp D-3 pupillen Harrie Minkels( ), Willie van Alebeek( ), Erik Schuurmans( ) Training: maandag uur o.l.v. Davey de Veer( ) Ivo v.d. Aa Bas van Alebeek Jurian van Alebeek Tim v.d. Broek Daryl Broeren Mart Cooijmans Dirk van Erp Jeffrey Goossens Lars Groenendaal Danny Hanegraaf Bart van Hoorn Pim de Laat Justin Minkels Frans de Ruijter Eloi Smits Nick v.d. Pol E-1 pupillen Jeffrey Sterks( ), Rick v/d Dungen( ), Hans Smits( ) Training: maandag uur en woensdag uur o.l.v. Jeffrey Sterks, Rick v/d Dungen Pascal van Boven Ben van Heijnsbergen Bram Kaarsgaren Tio Kroon Stijn Lamers Dylan Leenheers Jens van Loon Bryan v.d. Sanden Tom Schuurmans Stijn Smits 17

18 E-2 pupillen Emiel Verheijen( ), Chiel Spierings( ) Training: maandag uur en vrijdag uur o.l.v. Rick Roefs Gijs van Alebeek Jardy Beekwilder Daan v.d. Boogaard Teun op ten Noort Stef Raaijmakers Femke Spierings Jelle Spierings Jurre Vesters E-3 pupillen Arno Baars( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Mike van Zandvoort Stefan Baars Maik van Breugel Luc Brus Sjoerd Coppens Thies Kooijmans Marnix Minkels Pieter Verhagen Laura Vissers E-4 pupillen Perry van Oorschot( ),Jan Willem Dijkstra( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Bertie Cooijmans Toine Cooijmans Tim Dijkstra Kevin van Eindhoven Alysha Goossens Kaj de Laat Lizanne van Oorschot Martijn van Oostrom Luuk vd Westelaken Ferry Vesters E-5 pupillen Hennie van Grinsven( ), Carola Duis( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Tom v.d. Boogaard Sander Dijkstra Loek v.d. Dungen Andres van Erp Daan van Grinsven Jhon van Grinsven Ciske van Pinxteren Jeffrey Voets Job Duis Tymon Maas E-6 pupillen Mark Kluytmans( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Cas Beuting Xander Diepens Matthijs Geertsma Luuk van Gestel Martijn Grijns Gijs op ten Noort Cody v.d. Sloot Bob v.d. Veen Willem Voets Paul v.d. Steen 18

19 F-1 pupillen Marcel Hanegraaf( ), Annet Smits( ) Training: dinsdag uur en vrijdag uur o.l.v. Hemke v/d Aa( ), Marcel Hanegraaf, Annet Smits Teun van Boxtel Joris Hanegraaf Joep Kaarsgaren Bjorn de Kort Nick Leenheers Mathijs Mol Rens Schuurmans Inge Smits Melvin Vissers F-2 pupillen Jurgen v/d Doelen( ), Frank v/d Doelen( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Enrico Cooijmans Evan v.d. Doelen Rowan v.d. Doelen Stijn van Grinsven Max Groenendaal Tim van Lijsdonck Teun Ramakers Tim van Rijswijk F-3 pupillen Frank Verhulsdonck( ), Danielle v/d Ven( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Dorus Coppens Hessel Kamp Ton Liebregts Sven van Nistelrooy Pieter van Oorschot Jochem Otter Shirley Willems Joey van Zandvoort F-4 pupillen Ronnie van Schijndel( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Rick van Gestel Luuk Jenissen Chris Legierse Koen Plieger Noud van Santvoort Joey van Schijndel Devi Sleutjes Mathijs van Oers F-5 pupillen Willem v/d Westelaken( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Pike v.d. Berg Tom van Bers Raoul Diepens Jens de Goey Robin Goossens Jordy Vesters Pim Voets Stef v.d. Westelaken 19

20 Mini 1 Jeroen Mol( ) Training: woensdag uur Vincent Jennen Jort Krijnen Jasper Mol Jasper opten Noort Martijn Schalk Daan Smits Dennis Duis Mini 2 Training: woensdag uur Mees Coppens Teun Donders Mika v.d. Donk Senna van Helvoort Lewi de Kort Start trainingen seizoen In onderstaand overzicht kun je zien wanneer de diverse teams de trainingen voor het nieuwe seizoen weer aanvangen. In verband met het jubilerende bouwdorp beginnen onze E en F pupillen dit jaar wat later, zodat de eventuele timmermannen bij onze jongste leden zich ook daar naar hartenlust uit kunnen leven zonder een training te hoeven missen. Aanvang training: Selectie 1 en 2 Selectie 3 Senioren 4 t/m 10 Junioren A1 Junioren A2 Junioren B1 Junioren B2 Junioren B3 Junioren C1 Junioren C2 Pupillen D1 Pupillen D2 Pupillen D3 Pupillen E1 Pupillen E2 t/m E6 Pupillen F1 t/m F5 Pupillen M1 en M2 : dinsdag 11 augustus : donderdag 13 augustus : donderdag 20 augustus : maandag 24 augustus : dinsdag 25 augustus : maandag 17 augustus : dinsdag 25 augustus : donderdag 3 september : zaterdag 22 augustus : woensdag 26 augustus : maandag 24 augustus : dinsdag 25 augustus : maandag 24 augustus : maandag 31 augustus : vrijdag 4 september : vrijdag 4 september : woensdag 9 september 20

CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN

CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN 38 e jaargang Nummer 35 21 juni 2009 e-mail: groenwitter@rkvvdendungen.nl website: www.rkvvdendungen.nl Mooie afsluiting van het seizoen! Als je aan het eind van het vorige seizoen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN 33e JAARGANG NUMMER 32 19 april 2004

CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN 33e JAARGANG NUMMER 32 19 april 2004 CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN 33e JAARGANG NUMMER 32 19 april 2004 Redactieadres: Hoogstraat 47, 5271 VZ Sint Michielsgestel E-mail: vangrinsven@home.nl 073-5942276 FELICITATIES VOOR DE KAMPIOENEN We kunnen

Nadere informatie

Voorwoord. Uitgelichte artikelen. Colofon. Uitgelicht: Voetbal is. Andere artikelen: FC Eibergen I presentatiegids 3. Door Jan Willem Kluivers

Voorwoord. Uitgelichte artikelen. Colofon. Uitgelicht: Voetbal is. Andere artikelen: FC Eibergen I presentatiegids 3. Door Jan Willem Kluivers Voorwoord Uitgelichte artikelen Uitgelicht: Voetbal is Voetbal is oorlog van oud-trainer Rinus Michels is misschien wel de bekendste onzinnige voetbaluitspraak ooit. Voetbal is een spel waarbij 22 gekken

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14 Nieuwsbulletin Sportclub Neede Van de Redactie Cluborgaan van: Sportclub Neede COLOFON Uitgave: Sp. Neede Jaargang: 45 Samenstelling en redactie: redactie team Oplage:

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

ORGANISATIE IN HET KORT

ORGANISATIE IN HET KORT ORGANISATIE IN HET KORT Bestuur & Ondersteuning Voorzitter Penningmeester Secretaris Voorzitter Jeugdbestuur Port. Sen. breedtesport Port. Sen. topsport Remco Oskam Rinus Buning Els van Deijk a.i. vacant

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Balkontakt !"#$%&'"$'(

Balkontakt !#$%&'$'( Balkontakt Balkontakt is het officiële cluborgaan van voetbalvereniging Woudia en handbalvereniging DTS 48 Jaargang 36, 5 maart 2009, nr. 14 Kopij inleveren vóór maandagavond 16 maart 2009 (vóór 21.00

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s.

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s. Jaargang 3 september 2009 Nummer 3 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail: sportnieuwsvelden@gmail.com REDACTIE

Nadere informatie

Weken van de waarheid

Weken van de waarheid ALGEMEEN Colofon AFC Quick 1890 Telefoon: 033-4610759 Correspondentieadres: Postbus 1453,3800 BL Amersfoort Internet: www.afcquick1890.nl Kabelkrant:Omroep A foort,p.218 Kopij: axelvanleeuwen@hetnet.nl

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie