Actie programma. Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actie programma. Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1"

Transcriptie

1 Actie programma Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1

2

3 Voorwoord Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 // Inleiding Aan de slag voor Europese ambitie 1.1 Wat is het Actieprogramma Logistiek Noord-Limburg? 1.2 Waarom een Actieprogramma logistiek Noord-Limburg? HOOFDSTUK 2 // Positionering & Ambitie 2.1 Logistieke hotspot nr SWOT analyse 2.3 Ambitie en doelstelling 2.4 Uitwerking in vier bouwstenen Natuurlijk is het eervol om al jaren Logistieke Hotspot Nummer 1 van Nederland te zijn en om tot de Europese topregio s in de logistiek te horen. Maar uiteindelijk gaat het niet om ranglijsten maar om toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de regio en daar zijn nog wel wat kansen in te creëren. Om die reden hebben grote en kleine Noord-Limburgse logistieke ondernemers zich vorig jaar georganiseerd in SMART Logistics Centre Venlo. Ondernemers die de mouwen hebben opgestroopt om vooruitgang te boeken op vier hoofdpunten, of bouwstenen, zoals we ze genoemd hebben: infrastructuur, innovatie, arbeidsmarkt & onderwijs en acquisitie, PR & branding. Deze vier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Infrastructuur is een belangrijke voorwaarde om logistiek in beweging te houden. Innovatie hebben we hard nodig om de aanwassende goederenstroom steeds efficiënter en duurzamer in goede banen te leiden. Volop aandacht voor arbeidsmarkt en onderwijs, omdat er op alle niveaus tekorten ontstaan in het personeelsaanbod, zowel kwantitatief als kwalitatief. Ten slotte branding: het is wel nodig dat wij met onze mogelijkheden goed bij iedereen tussen de oren zitten. Op al deze hoofdpunten hebben we een flink aantal concrete acties op touw gezet. U vindt ze in dit actieprogramma. Ik hoop dat we daarmee snel een aantal goede slagen kunnen maken, zodat binnenkort alweer een tweede versie nodig is. We zijn erg blij dat overheden, onderwijs- en belangenorganisaties zich herkennen in onze ambities en samen met ons als bedrijfsleven de schouders eronder willen zetten. Want kansen creëer je samen. René Richters, Voorzitter SMART Logistics Centre Venlo HOOFDSTUK 3 // Bouwsteen Infrastructuur 3.1 Doelstelling bouwsteen infrastructuur 3.2 Lopende projecten 3.3 Acties bouwsteen infrastructuur HOOFDSTUK 4 // Bouwsteen Innovatie 4.1 Doelstelling bouwsteen innovatie 4.2 Lopende projecten 4.3 Acties bouwsteen innovatie HOOFDSTUK 5 // Bouwsteen Arbeidsmarkt & Onderwijs 5.1 Doelstelling bouwsteen arbeidsmarkt & onderwijs 5.2 Lopende projecten 5.3 Acties bouwsteen arbeidsmarkt & onderwijs HOOFDSTUK 6 // Bouwsteen Acquisitie, PR & Branding 6.1 Doelstelling bouwsteen acquisitie, PR & branding 6.2 Lopende projecten 6.3 Acties bouwsteen acquisitie, PR & branding HOOFDSTUK 7 // Tot slot 4 // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 5

4 HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1. // Wat is het Actieprogramma Logistiek Noord-Limburg? Het Actieprogramma is een ondernemersgedreven, meerjarig programma dat focust op versterking van de logistieke sector in Noord-Limburg. Een ondernemersgedreven programma betekent dat de projecten benoemd in het Actieprogramma ook projecten zijn waarbij ondernemers zelf een actieve rol spelen in de uitvoering. Het is dus geen wensenlijstje van de ondernemers dat vervolgens wordt overgedragen aan de overheden en kennisinstellingen. De ondernemers zullen nadrukkelijk hun rol pakken, waarbij ze in de uitvoering uiteraard wel ondersteund worden door de diverse instanties in Noord-Limburg, (semi)overheid en kennisinstellingen en de programmamanager van SMART Logistics Centre Venlo. Met SMART Logistics Centre Venlo wordt een antwoord gegeven op de vraag om te verbreden en te verbinden. SMART Logistics Centre Venlo verbindt de stakeholders betrokken bij de logistieke regio Noord-Limburg, zowel logistieke ondernemers als overheid als kennisinstellingen. Het Actieprogramma geeft met de uitwerking van een gezamenlijke ambitie- de richting aan die logistieke partijen in de regio ambiëren. Uit de diversiteit van de acties blijkt de verbreding. Dit Actieprogramma omvat geen uitgebreide, diepgaande analyses. Het is actiegericht, bouwt voort op eerdere studies en inzichten en sluit aan op andere documenten zoals het Uitvoeringsprogramma Logistiek van de provincie Limburg. Het Actieprogramma is opgesteld op basis van input en inzichten van de logistieke stakeholders in Noord-Limburg. Zij hebben aangegeven om met elkaar de schouders eronder te zetten om een Europese Logistieke Top regio te blijven // Waarom een Actieprogramma Logistiek Noord-Limburg? Versterking van de logistieke sector staat al jaren hoog op de agenda in Noord-Limburg. Er zijn meerdere organisaties actief en er loopt een breed scala aan projecten die elk een bijdrage leveren aan versterking van de logistieke sector. Toch hebben de stakeholders begin 2014 geconstateerd dat met name sommige onderwerpen extra aandacht vragen (verbreden) en tevens hebben de stakeholders aangegeven dat er meer samenhang kan zijn in de logistieke projecten en activiteiten in Noord-Limburg (verbinden). 6 // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 7

5 HOOFDSTUK 2 Positionering en Ambitie 2.1. // Logistieke hotspot nr // SWOT- analyse De regio Venlo-Venray is in 2014 voor de 7e keer in tien jaar tijd weer logistieke hotspot van Nederland. Tevens scoort de regio hoog in diverse Europese vergelijkingsstudies naar logistieke regio s. Zo koos Prologis in 2014 voor Venlo als meest favoriete vestigingslocatie voor de logistieke sector en scoort Venlo een 6e plaats in een vergelijkingsstudie van Colliers International naar Top European Logistics hubs (2013). In het rapport worden veertig Europese logistieke knooppunten vergeleken op verschillende vestigingsfactoren waaronder de kwaliteit van de infrastructuur, de arbeidsmarkt en het afzetgebied. Venlo scoort vooral met haar afzetgebied: binnen een straal van 9 uur rijden zijn 152 miljoen Europese consumenten te bereiken. De uitgangspositie is goed, maar de regio zal moeten blijven werken aan behoud en versterking van de positie. Andere regio s in binnen- en buitenland zetten steeds meer in op het aantrekken van logistieke bedrijven. En naarmate de concurrentie toeneemt, wordt ook steeds duidelijker dat een goede ligging en bereikbaarheid cruciaal zijn voor een logistieke hotspot, maar dat er tegelijkertijd meer nodig is om onderscheidend te zijn. Het geld wordt niet meer alleen verdiend met het vervoeren van goederen, maar juist de VAL/VAS activiteiten eromheen en de ketenregie leveren werkgelegenheid en toegevoegde waarde. De SWOT analyse in tabel 2.1 laat zien dat de regio sterk is in een aantal niches (vers, warehousing etc.) en de positie kan versterken door in te zetten op opkomende markten zoals e-commerce. Daarbij is het wel belangrijk dat een aantal punten worden opgepakt, met name de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleid personeel lijkt een belangrijke voorwaarde voor verdere groei. Op basis van de SWOT analyse zijn de vier kansrijke niches benoemd: Smart Hub - Intelligente ICT systemen die bijdragen aan de optimalisatie van de supply chains van bedrijven in de regio Noord-Limburg. Conditioned & Controlled Logistics - Het uitbouwen van de sterke positie als trimodaal knooppunt voor agrologistieke producten in het algemeen en reeferstromen in het bijzonder. E-fulfilment Centre - Versterken van de regionale positie in de logistiek achter de e-commerce. Sustainable Hub - Duurzame mobiliteit, dat wil zeggen het genereren van economische groei in de logistieke sector met minimale milieubelasting. STRENGTH Vers FMC Warehouding Multimodaal Douane-afhandeling WEAKNESS Continentaal multimodaal vervoer Afstemming logistiek onderwijsbedrijfsleven Balanceren vraag-aanbod (w.o. bundelen landing, inzet trucks) Oppertunities E-commerce Ketenregie ICT (data) Duurzaamheid THREATS Beschikbaarheid van personeel Bescheidenheid in branding en promotie Figuur 2.1 Logistieke hotspot Tabel 2.1 SWOT analyse 8 // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 9

6 Waar zijn we goed in? Electronics & FMCG Fashion & Lifestyle Food, Fresh & Flower Warehousing Multimodale infra Douane-afhandeling Beschikbare ruimte + Trends E-commerce Ketenregie ICT (data) Duurzaamheid = Smart Hub Conditioned & Controlled Logistics E-fulfilment Centre Sustainable Hub Figuur 2.2 Kansen 2.3 // Ambitie en doelstelling 2.4 // Uitwerking in vier bouwstenen SMART Logistics Centre Venlo wil de positie van Europese Logistieke Top regio versterken: Centrale schakel tussen de mainports en Europese consumentenmarkt door uitstekende multimodale bereikbaarheid. Innovatief klimaat gericht op hoogwaardige, tijdkritische en duurzame logistiek. Sterk in de regie van in goederen- en informatiestromen. IJzersterk in transport en warehousing. State-of-the-art logistiek onderwijs. Continue aanwas van gekwalificeerd personeel op alle niveaus. Mix van (hoofd)vestiging van Europese logistiek dienstverleners, sterk MKB en spin-offs aan de bovenkant van de logistieke markt. Voor het realiseren van de ambitie en doelstelling zijn acties uitgewerkt in vier bouwstenen: Infrastructuur. Innovatie. Onderwijs & Arbeidsmarkt. Acquisitie, PR & Branding. Door deze bouwstenen te koppelen aan de kansrijke thema s zijn de smart hub, e-fulfilment centre, conditioned & controlled logistics en sustainability, ontstaat een matrix welke inzicht geeft welke acties een bijdrage leveren aan de kansrijke thema s. Het Actieprogramma moet leiden tot versterking van de logistieke sector in Noord-Limburg in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Hiermee kan de sector een bijdrage leveren aan de ambitie van de regio om de regionale toegevoegde waarde te laten groeien tot 2 miljard in de periode tot Figuur 2.3 Innovatiematrix Infrastructuur Innovatie Onderwijs & Arbeidsmarkt Acquisitie & PR, branding Smart Hub Conditioned & Controlled Logistics E-fulfilment Centre Sustainable Hub 10 // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 11

7 HOOFDSTUK 3 Bouwsteen Infrastructuur 3.1 // Doelstelling bouwsteen Infrastructuur Het realiseren van een optimale trimodale infrastructurele ontsluiting van het logistiek knooppunt Venlo-Venray op de corridor Antwerpen/Rotterdam-Duitse achterland door: Beter Benutten Maatregelen; het uitwerken van maatregelen waarmee de capaciteit van bestaande infrastructuur beter benut wordt. Aanleg van nieuwe infrastructuur; op enkele delen van de corridor is de aanleg van nieuwe infrastructuur nodig, zeker als we rekening houden met de groei van het goederenvervoer. 3.2 // Lopende projecten Op dit moment wordt er in Noord-Limburg in een groot aantal projecten door diverse partijen gewerkt aan het verbeteren van de ontsluiting van het knooppunt Venlo- Venray. Bijlage 1 geeft een overzicht. 3.3 // Acties bouwsteen infrastructuur Een optimale infrastructurele ontsluiting is randvoorwaardelijk voor het functioneren van logistieke bedrijven. De aanleg van infrastructuur is en blijft een overheidstaak, maar bedrijven willen hierin zo goed mogelijk samenwerken, omdat de logistieke bedrijven afhankelijk zijn van een goede infrastructurele ontsluiting. Bedrijven zijn zich er van bewust dat infrastructuur een lange adem vereist, zien ook dat er al aandacht is voor diverse infrastructurele projecten maar hebben bij enkele dossiers de indruk dat: Extra aandacht nodig is om sommige dossiers hoger op de (Rijks)agenda te krijgen. Stakeholders onvoldoende zien dat infrastructuur niet alleen overlast veroorzaakt, maar tevens leidt tot werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Infrastructuur meer integrale afstemming vraagt (water, weg en spoor zijn communicerende vaten die niet als afzonderlijke dossiers behandeld kunnen worden). 12 // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 13

8 Nieuwe acties ACTIE 3.1 Verkennen mogelijkheden maatregelen beter benutten infrastructuur ACTIE 3.2 Toekomstvisie spoorknooppunt Venlo ACTIE 3.3 (spoor)bereikbaarheid Venlo tijdens omleiding 3e spoor Betuweroute ACTIE 3.4 Gezamenlijke inspanning van bedrijfsleven voor verbreding van A67 en aanleg spoorverbinding Kaldenkirchen-Dulken ACTIE 3.5 Imagocampagne spoorgoederenvervoer ACTIE 3.6 Vrachtwagenparkeerplaatsen ACTIE 3.1 Verkennen mogelijkheden maatregelen beter benutten infrastructuur Deze actie betreft het verkennen van de mogelijkheden om de bestaande infrastructuur beter te benutten door maatregelen te ontwikkelen om de files op de corridor Rotterdam-Venlo te verminderen en de reistijd op de corridor te verbeteren. Deze doelstelling sluit aan op de doelstelling van het platform Beter Benutten, zodat tevens wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn om hierbij aan te sluiten. Het programma Beter Benutten 2 is een lopend programma dat is voortgevloeid uit Beter Benutten 1. Het programma heeft een beperkte focus op goederenvervoer. Vanuit SMART Logistics Centre Venlo zal daarom verkend worden wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij andere regio s zoals Brabant dat al actief is in Beter Benutten 2 en het landelijke thema goederenvervoer en logistiek. Focus vanuit de regio Noord-Limburg ligt op het verbeteren van de doorstroming op de A67 en synchromodaliteit. ACTIE 3.2 Toekomstvisie spoorknooppunt Venlo In de komende jaren zal het spoorgoederenvervoer van en naar de regio Venlo fors groeien. Bovendien krijgt de regio er een derde spoorterminal bij. Deze ontwikkelingen vragen om een gezamenlijke visie en ambitie van logistieke dienstverleners en overheden. Hierbij gaat het om de rol van Venlo als extended gate van Rotterdam en Antwerpen en de ambitie om het continentale spoorgoederenvervoer te laten groeien. ACTIE 3.3 (spoor)bereikbaarheid Venlo tijdens omleiding 3e spoor Betuweroute Bij de uitwerking van het maatregelenpakket 3e spoor Betuweroute (Duitse deel) is gebleken dat een belangrijk deel van de treinen zal worden omgeleid over de Brabantroute via Venlo naar Duitsland. Dit betekent de komende jaren een forse toename van het aantal goederentreinen dat Noord-Limburg passeert. De operationele uitwerking hiervan vergt samenwerking van alle betrokken partijen. SMART Logistics Centre Venlo zet zich in om samen met alle relevante stakeholders mee te denken in de uitwerking van een passend maatregelenpakket waarin aandacht is voor het afwikkelen van de huidige goederentreinen, het realiseren van de regionale groeiambitie, plus de extra treinen die over Venlo worden geleid. SMART Logistics Centre Venlo hanteert hierbij een positieve insteek ( wij werken gezamenlijk aan het bereikbaar houden van de Rotterdamse haven ), maar met een welgemeend eigenbelang ( toegevoegde waarde van extra goederenstromen, extra maatregelen voor de benutting van het baanvak en voor het beperken van de overlast ). ACTIE 3.4 Gezamenlijke inspanning voor verbreding A67 en aanleg spoorverbinding Kaldenkirchen-Dulken Het leveren van een actieve bijdrage vanuit het bedrijfsleven aan de lobby voor de verbreding van de A67 en voor de aanleg van de spoorverbinding Kaldenkirchen-Dulken. ACTIE 3.5 Imagocampagne spoorgoederenvervoer Spoorgoederenvervoer is een belangrijke asset in de logistieke positie van Venlo-Venray. Tientallen treinen per week hebben herkomst of bestemming in de regio. Deze treinen zorgen ook voor veel werkgelegenheid. Direct, maar vooral indirect. Veel distributiecentra hebben zich in de regio en omstreken gevestigd, vanwege de goede multimodale bereikbaarheid. Toch heeft spoorgoederenvervoer niet bij alle partijen in Venlo een positief imago. De komende jaren zal het spoorgoederenvervoer in de regio groeien, deels door autonome groei, deels door de omleidingen van de werkzaamheden 3e spoor Betuweroute. SMART Logistics Centre Venlo is van mening dat de groei van het spoorgoederenvervoer goed moet worden ingepast om overlast te voorkomen, maar dat het ook duidelijk moet zijn dat er veel regionale werkgelegenheid mee gemoeid is (direct en indirect). Een imagocampagne moet dus ook de positieve kanten van spoorgoederenvervoer laten zien. ACTIE 3.6 Vrachtwagenparkeerplaatsen Het realiseren van een lange termijn oplossing voor de vrachtwagen parkeerproblematiek in Noord-Limburg. 14 // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 15

9 HOOFDSTUK 4 Bouwsteen Innovatie Wat betekent dit voor de projecten binnen deze bouwsteen? Zoals eerder aangegeven in dit hoofdstuk is het wenselijk om een beter beeld te krijgen van de effecten van trends en ontwikkelingen op de logistieke sector in Noord-Limburg. Dergelijke ontwikkelingen kunnen namelijk aanknopingspunten zijn voor de innovatieprojecten in de regio (actie 4.1 visie, trends & ontwikkeling). Sustainable Hub zet in op duurzame mobiliteit, ofwel het genereren van economische groei in de logistieke sector met minimale milieubelasting. Onderwerpen die hierbij aansluiten zijn: Synchromodaal vervoer. Last Mile distribution - duurzaam goederenvervoer. 4.1 // Doelstelling bouwsteen innovatie Het versterken van de logistieke bedrijven in Noord-Limburg door innovatie in vier themalijnen: Smart Hub. Conditioned & Controlled logistics. E-fulfilment Centre. Sustainable Hub. 4.2 // Lopende projecten De afgelopen jaren zijn er al behoorlijk wat innovatieprojecten in Noord-Limburg opgestart en in elk lopend innovatieproject participeren veel logistieke bedrijven uit de regio. Het Innovatiecentrum Greenport Venlo en LIOF zijn partijen die actief inzetten op het optuigen van de innovatieprojecten. Beide zetten in op ondernemersgedreven projecten. Thema s als e-commerce, duurzaamheid en agrologistiek staan hierbij centraal. Daarnaast is het KennisDC Logistiek Limburg actief in logistieke kennisontwikkeling. Het KennisDC Logistiek Limburg focused op de volgende thema s: douane & trade compliance, synchromodaliteit, e-commerce, agrologistiek, toegevoegde waarde in de keten (VAL/VAS) en samenwerken in duurzame ketens. Bovendien werken de kennisinstellingen Fontys en Maastricht University aan logistieke kennisontwikkeling en de impact daarvan op de logistieke sector in Noord- Limburg. De regio beschikt hiermee over veel kennis en capaciteit voor logistieke innovatie. In bijlage I staat een overzicht van de lopende projecten gerelateerd aan de logistieke sector in Noord-Limburg. Ontwikkeling 4.3 // Acties bouwsteen innovatie >> >> Valorisatie Innovatie is een continu proces, dat wil zeggen dat bedrijven individueel en met elkaar moeten blijven werken aan vernieuwing om daarmee hun eigen concurrentiepositie en die van de regio te verstevigen. Sterke bedrijven maken een sterke regio. Innovatie is een proces met verschillende fasen. Binnen het Actieprogramma onderscheiden we drie fasen: ontwikkeling, valorisatie en verankering. Zie tevens figuur 4.1. De echte vernieuwing (ontwikkeling) zit aan de voorkant. In de fase van ontwikkeling worden ideeën voor vernieuwing gegenereerd en getoetst. Veel van deze ideeën vallen naar alle waarschijnlijkheid in de loop van de tijd weer af. Ideeën die overblijven worden in de volgende fase (valorisatie) uitgewerkt in een project met het regionaal bedrijfsleven en eventueel kennisinstellingen. Indien een innovatie voldoende potentie heeft wordt er verdere verbreding gezocht en streven we naar verankering van kennis en kunde in de regio. In deze laatste fase wordt de innovatie verder ontwikkeld tot een speerpunt van de regio en zal verbreding naar andere bouwstenen uit het Actieprogramma in veel gevallen nodig zijn, denk aan ruimtelijk-infrastructurele maatregelen, kennisontwikkeling, branding en acquisitie. Over het algemeen zijn de projecten in de eerste fase ontwikkeling het grootst in aantallen en in de fase van verankering het grootst in projectwaarde. Verankering Ontwikkeling Het is van belang dat logistieke bedrijven in de regio nieuwe projectideeën blijven genereren. Om die innovatiefunnel te blijven vullen en projectideeën te versnellen wordt een logistieke innovatietafel (actie 4.2) opgetuigd. Valorisatie Voor wat betreft valorisatie ziet de regio kansen om zich verder te ontwikkelen als Smart Hub, E-fulfilment centre en als Sustainable Hub. Met Smart Hub wordt ingezet op intelligente ICT systemen die bijdragen aan de optimalisatie van de supply chains van bedrijven in de regio Noord- Limburg: Regionale dashboards. Cross Chain Control Centers (4C). Wearables in Logistics. Visievorming Ontwikkeling >> Logistieke Innovatietafels: Package design 3D-printing... >> >> Valorisatie >> E-fulfilment speelt in op de rol die de regio kan spelen binnen de opkomende e-commerce. Verankering Onder de kop Conditioned & Controlled Logistics zet de regio in op het uitbreiden van de sterke positie als trimodaal knooppunt voor agrologistieke producten in het algemeen en reeferstromen in het bijzonder. Uitgangspunt hierbij is dat de regio sterk is in de logistiek gerelateerd aan fresh, food & flowers. De specifieke kennis en kunde die hierbij hoort kan verder worden uitgebouwd, maar kan ook worden benut voor het aantrekken van nieuwe productstromen met soortgelijke eisen (medicijnen, elektronica etc.). Dit betreft de volgende twee projecten: Venlo reeferhub. Oost West Corridor. Smart Hub - Regionale dashboards - Cross Chain Center (4C) - Wearable in Logistics E-fulfilment Centre Sustainable Hub - Synchromodaliteit - Self-sufficient warehouse - Last Mile distribution - duurzaam goederenvervoer Verankering >> Conditioned & Controlled Logistics: Venlo reeferhub Oost West Corridor Figuur 4.1 Fasen in bouwsteen innovatie Figuur 4.2 Projectideeën bouwsteen innovatie 16 // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 17

10 Nieuwe acties ACTIE 4.1 Logistieke visie ACTIE 4.2 Logistieke innovatietafels ACTIE 4.3 Regiospecifieke dashboards ACTIE 4.4 Last Mile Distribution duurzaam goederenvervoer ACTIE 4.5 Venlo Reeferhub ACTIE 4.6 Oost West Corridor ACTIE 4.7 Wearables in Logistics ACTIE 4.1 Logistieke visie Met deze logistieke visie willen we inzicht krijgen in de effecten van lange termijn innovaties op de logistieke sector in Noord-Limburg. Te denken valt aan de impact van 3D printing, drones, onbemande voertuigen etc. Dergelijke ontwikkelingen kunnen grote invloed hebben op supply chains en de positie van de regio. Inzicht in deze ontwikkelingen kunnen ook aanknopingspunt zijn voor nieuwe innovatieprojecten in de regio. Onderzoeksvragen zijn onder meer: Welke innovaties zijn van invloed op de logistiek op lange termijn? Wat is de impact hiervan op de logistieke sector in regio Noord-Limburg? Welke kansen biedt dit voor de regio? Is het mogelijk een business model voor de regio op te stellen? ACTIE 4.2 Logistieke innovatietafels De innovatietafel streeft twee doelen na: Innovatie pijplijn; zorgen voor ideeën en projecten die bijdragen aan de logistieke innovatie in en rond Venlo en het bedrijfsleven. Bedrijven/ instellingen kunnen ideeën naar de innovatietafel brengen en deze worden zo mogelijk opgewerkt tot een project. Innovatie Expertise center; kennis en contacten om innovaties sneller mogelijk te maken. Denk aan innovatie workshops, idea generation, market launch, research partners en investeringspartners. De innovatietafels geven niet alleen inzicht in ontwikkelingen, maar zijn tevens een stimulans om innovatie binnen Noord-Limburg te ontwikkelen en een stimulans voor het MKB om ideeën en projecten in te brengen. De innovatietafel kan een wisselende samenstelling hebben afhankelijk van het thema. Gedacht wordt aan een mix van inhoudelijke experts, studenten, regionaal bedrijfsleven en regionale kennisinstellingen. ACTIE 4.3 Regio specifieke dashboards Het ontwikkelen van een regiospecifiek IT platform waarmee Venlo zich kan ontwikkelen tot Smart Hub, door: 1. Meer en betere publieke data beschikbaar te maken voor het regionale bedrijfsleven. 2. Het eenvoudiger delen van bedrijfsdata mogelijk te maken. 3. Nieuwe producten / oplossingen (voorspellingen, geavanceerde indicatoren) te ontwikkelen. Dit betreft een TKI project onder leiding van TNO in afstemming met NLIP (onderdeel topsector Logistiek). Noord-Limburg participeert als enige achterland regio in dit TKI-project. Partnerregio s in dit project zijn: Schipholcluster vracht. Rotterdam wegvervoer cluster. TLN. Maritiem cluster. ACTIE 4.4 Last Mile distribution duurzaam goederenvervoer Het verduurzamen van het regionaal goederenvervoer door de inzet van elektrisch materieel voor de spreekwoordelijke last mile (d.w.z. laatste 25 kilometer). Dit kan door de inzet van CNG, LNG en/of elektrisch materieel. ACTIE 4.5 Venlo reeferhub Greenport Venlo wil de verwachte reeferstromen, in de toekomst zo goed mogelijk faciliteren en de concurrentiepositie van de bedrijven rond de regio als reeferhub versterken door: Te werken aan een optimale benutting van de containerketen. Efficiënte vervoersverbindingen tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen en het Europese achterland. Het bevorderen van modal shift van weg naar water. In te zetten op gerichte samenwerking en afstemming met strategische (internationale) knooppunten. Venlo reeferhub tracht in samenwerking met andere partijen in Nederland, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, een netwerk op te tuigen waarmee meer reeferstromen op een efficiënte en duurzame wijze afgehandeld kunnen worden en de positie van Noord-Limburg als achterlandknooppunt in een internationaal reefernetwerk versterkt wordt. ACTIE 4.6 Oost West Corridor Het verankeren van de duurzame samenwerking tussen de regio West Vlaanderen en Greenport Venlo op het gebied van agrologistiek en het versterken van de samenwerking door de verbreding naar andere sectoren. Hierbij zal de nadruk komen te liggen op innovatieve oplossingen zoals agro4c en synchromodaal. Dit project vloeit voort uit het eerdere Interreg-project Oost West Poort. ACTIE 4.7 Wearables in Logistics Het optimaliseren van operatieve (logistieke) processen door middel van het gebruik van zogenoemde wearables met als doel de processen efficiënter, veiliger en duurzamer in te richten. Wearables zijn alle (in principe ook voor consumenten vrij te kopen) draagbare elektronische apparatuur, bijvoorbeeld smart-glasses, smart-watches en wristbands. Subdoelen: Inzicht verkrijgen in bestaande en toekomstig beschikbare technologie ten behoeve van de communicatie tussen mensen en systemen. Een beschrijving van voor- en nadelen en kansen. Zorgen voor connectiviteit en data uitwisseling tussen de wearables en bestaande systemen (ERP, enz.) onder andere ook door ontwikkeling van specifieke software en interfaces. Optimale benutting van kansen, onder andere door de proces specifieke aanpassing van bestaande hardware. Stimuleren nieuwe ontwikkelingen en innovaties door het identificeren van kansen en bedreigingen betreffende het gebruik van wearables. 18 // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 19

11 HOOFDSTUK 5 Bouwsteen Arbeidsmarkt & Onderwijs 5.1 // Doelstelling bouwsteen Arbeidsmarkt & Onderwijs Het kunnen bieden van een concurrerende arbeidsmarkt met voldoende, goed opgeleide arbeidskrachten op alle niveaus: Vergroten arbeidsmarktpool logistieke sector. Goede afstemming logistieke sector en onderwijs. Professionaliseren bestaande werknemers. 5.2 // Lopende projecten Binnen deze bouwsteen is er de afgelopen periode al heel veel opgestart, maar dit is voor bedrijven vaak nog erg ondoorzichtig; Wat loopt er allemaal? Wie is met wat bezig? Wie kan ik waar voor aanspreken? Een mindmap op basis waarvan bovenstaande vragen beantwoord kunnen worden is noodzakelijk (actie 5.1). De provincie Limburg heeft de Human Capital Agenda (HCA) Logistiek Limburg opgesteld. De HCA heeft een tweeledige doelstelling: Voldoende kwalitatief personeel afgestemd op de behoeften in het bedrijfsleven. Uitbouwen van kennis en innovatie op prioritaire regionale thema s. Aan de HCA wordt uitvoering gegeven middels diverse acties. Hiervoor is een uitvoeringsagenda opgesteld. Deze is opgebouwd langs de volgende vier actielijnen: 1 Excellent state of the art onderwijs. 2 Meer kwalitatief hoogstaande werknemers. 3 Benutting en behoud Logistiek professional. 4 Euregionaal versterken van kennis. Voor de uitvoering van actielijnen 1 en 4 in de HCA zijn het Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV) i.o. en Kennis Distributie Centrum (KDC) de kartrekkers. Het Sector Servicepunt (SSP) Logistiek draagt zorgt voor de activiteiten in actielijnen 2 en 3. Zie ook figuur // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 21

12 Figuur 5.1 >> Actielijn 2: Meer kwalitatief hoogstaande werknemers Actielijn 3: Benutting en behoud logistiek professional Structuur HCA Logistiek Limburg Specifiek voor Noord-Limburg kan het JobCenter Greenport Venlo worden toegevoegd als initiatief naast de HCA activiteiten. Het JobCenter Greenport Venlo is een samenwerkingsverband van publieke organisaties die actief zijn op de regionale arbeidsmarkt: de Noord-Limburgse gemeenten, sociale werkvoorzieningsbedrijven en het UWV. Het JobCenter zet in op het faciliteren van bedrijven in de regio Greenport Venlo bij arbeidsmarktvraagstukken op basis van een one-stop-shop concept voor het gehele gewenste personeelsbestand. >> Actielijn 1: Excellent state of the art onderwijs Actielijn 4: Eurerionaal versterken van kennis 5.3 // Acties bouwsteen arbeidsmarkt & onderwijs Vergroten van het aanbod van logistieke arbeidskrachten op HBO+ niveau De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel vraagt op dit moment aandacht. De verwachting is dat voldoende gekwalificeerd personeel naar de toekomst toe schaarser wordt. Voldoende personeel betekent dat voldoende mensen moeten kiezen voor een baan in de logistieke sector. Logistiek heeft helaas geen hip imago. Jongeren zijn vaak niet eens bekend met logistiek. Verbetering van het imago is noodzakelijk en imagocampagnes dienen nadrukkelijk afgestemd te worden op de verschillende doelgroepen; van jong tot oud en van laag tot hoog opgeleid. Alle schakels moeten als het ware worden verleid om in de logistiek te gaan werken. Het SSP zet met de campagne Love Logistics al in op jongeren tussen de 10 en 16 jaar. Dat wil zeggen dat studenten (MBO/HBO/Universitair) hier (vooralsnog) buiten vallen. Ook deze doelgroep vraagt aandacht. Het is nodig om studenten/net-afgestudeerden vast te houden voor de logistieke arbeidsmarkt in de regio Noord-Limburg en bovendien moet er extra effort worden ingezet op het aantrekken van hoger opgeleiden van buiten de regio. Vanuit deze bouwsteen wordt voor dit moment de focus gelegd op het binden van HBO en HBO+ arbeidskrachten aan de regio. In een later stadium kunnen specifieke acties voor MBO hier aan toegevoegd worden. Geconstateerd is dat het professionaliseren van bestaande werknemers blijvende aandacht vraagt, maar al loopt via Dinalog, EVO en private opleiders. Er is daarom geen noodzaak om dit op dit moment op regionaal niveau op te pakken. Wat kan je doen om meer HBO+ arbeidskrachten aan de logistieke hotspot Venlo te binden? De regio Noord-Limburg is een logistieke hotspot, dit betekent dat je in deze regio moet zijn als het gaat om logistiek. De regio wil door bedrijven, studenten en arbeidskrachten als dusdanig herkend worden en daarmee studenten van binnen en buiten de regio binden aan Noord-Limburg. De focus moet hierbij niet alleen liggen op studenten met een opleiding in logistiek en supply chain management, maar ook op onder andere econometristen en economen. De regio wil ook herkend worden als een logistieke hotspot als het gaat om arbeidsmarkt & onderwijs doordat het beschikt over: De beste logistieke opleidingen. De meest interessante stages. De grootste kans op een baan in de logistieke sector. Om ook op het gebied van de logistieke onderwijs & arbeidsmarkt als hotspot herkend te worden door studenten en net afgestudeerden moeten we het leuk maken. De volgende acties zijn benoemd: Nieuwe acties ACTIE 5.1 Ontwikkelen mindmap ACTIE 5.2 Logistieke stage- en afstudeervacaturebank ACTIE 5.3 Logistics Career Day ACTIE 5.4 Uitschrijven verkiezing SMART Logistics Trophy ACTIE 5.1 Ontwikkelen mindmap Het betreft het ontwikkelen van een mindmap met organisaties en activiteiten rondom onderwijs & arbeidsmarkt in (Noord-)Limburg. Hierbij gaat het om helderheid te verschaffen in de rollen, taken en activiteiten van de verschillende organisaties rondom onderwijs & arbeidsmarkt in Noord-Limburg zodat bedrijven weten welke projecten er lopen en waar en bij wie ze moeten zijn voor vragen. Uit de mindmap moeten ten minste de volgende aspecten duidelijk worden: Rollen en taken organisaties op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt. Lopende projecten. Bij welk loket kan een bedrijf terecht met welke vragen? ACTIE 5.2 Logistieke stage- en afstudeerbank Een logistieke stage- en afstudeerbank moet inzichtelijk maken dat de logistieke sector heel veel leuke, uitdagende en interessante opdrachten kent. Daarmee beoogt SMART Logistics Centre Venlo de instroom in de logistieke sector met studenten van binnen en buiten de regio te vergroten. Deze actie vraagt om samenwerking met andere soortgelijke initiatieven. Uitgangspunt hierbij is dat versnippering de vindbaarheid en aantrekkelijkheid van een stage- en afstudeerbank niet ten goede komt. Voorwaarde is dat een duidelijke focus op de logistieke sector aanwezig is. Vooralsnog wordt gedacht aan de logistieke vacaturebank van het SSP en/of stagebanken van logistieke opleidingen. ACTIE 5.3 Logistics Career Day In 2015 bestaat de vervoersacademie 35 jaar. Dit moment is een unieke gelegenheid om de verbinding tussen de logistieke opleiding (HBO), de logistieke arbeidsmarkt en het logistieke bedrijfsleven te versterken. Door alle partijen op één bijeenkomst bij elkaar te brengen rondom het thema arbeidsmarkt & onderwijs, kan een unieke logistieke carrièredag worden georganiseerd. ACTIE 5.4 SMART Logistics Trophy De Trophy zal jaarlijks worden uitgereikt aan de beste logistieke medewerker op MBO en op HBO/WO gebied. Belangrijk is dat de winnaar een positieve bijdrage heeft geleverd aan het bedrijf, zijn klanten en de regio Noord- Limburg. Met de Trophy willen we talentvolle professionals uitdagen om te blijven werken in de logistiek. 22 // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 23

13 HOOFDSTUK 6 Bouwsteen Acquisitie, PR & Branding 6.1 // Doelstelling bouwsteen ACquisitie, PR & branding Het positioneren van de regio Noord-Limburg als een Europese logistieke top regio waarbij de verschillende partijen van binnen en buiten de regio zo goed mogelijk afstemmen in acquisitie en branding. Noord-Limburg is de derde mainport van Nederland en wil deze aandacht behouden en tegelijkertijd de positie versterken door nieuwe bedrijven aan te trekken. 6.2 // Lopende projecten LIOF is actief op het gebied van promotie van de logistieke sector in Limburg met als doel buitenlandse bedrijven naar de provincie toe te halen. LIOF trekt hierin op met partners zoals het NDL, het ministerie van Economische Zaken en Limburgse gemeenten en provincie. Ook ELC Limburg richt zich vanuit haar doelstellingen op het uitdragen, branden en vermarkten van de Limburgse logistiek om de strategische positie van Limburg als logistiek centrum voor de Europese markt te versterken en uit te bouwen. Tevens zijn er diverse andere organisaties (denk hierbij aan DCGV, Trade Port Noord en enkele individuele bedrijven) die uitdragen dat ze zijn gelegen in de logistieke hotspot, maar daarbij is er eigenlijk geen sprake van branding van de regio. Ondernemers zijn van mening dat de positie van de regio binnen de bestaande promotie-uitingen sterker kan worden aangezet. De regio Noord-Limburg onderscheidt zich van andere delen van Limburg door de sterke aanwezigheid van logistieke dienstverleners. Dit mag nadrukkelijker naar buiten toe worden uitgedragen. 24 // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 25

14 6.3 // Acties bouwsteen ACquisitie, branding & PR Branding van de regio en het vermarkten van de themalijnen kost tijd. Een nieuwe naam en logo is slechts een eerste klein stapje in de richting. De naam en het logo zullen geladen moeten worden en dit zal actief uitgedragen moeten worden. De volgende acties zijn alvast benoemd: HOOFDSTUK 7 Tot slot ACTIE 6.1 Marketing & communicatieplan ACTIE 6.2 Organisatie logistieke beurs/summit ACTIE 6.3 Ontwikkelen propositie op themalijnen SMART Logistics Centre Venlo ACTIE 6.1 Marketing & communicatieplan Dit betreft het laten opstellen van een marketing- en communicatieplan dat ingaat op het branden van de regio Noord-Limburg als Europese logistieke hotspot inclusief het vermarkten van de themalijnen. ACTIE 6.2 Organisatie logistieke beurs / summit Het positioneren van de regio Venlo als de Europese logistieke hotspot door elk jaar ten minste één beurs/ summit te laten plaatsvinden in Regio Venlo. Voor 2015 is dit de 3PL summit van Eye For Transport. De beurs dient aan te sluiten bij een van de vier themalijnen van SMART Logistics Centre Venlo. Het Actieprogramma van SMART Logistics Centre Venlo is een startpunt voor verdere versterking van de logistieke sector in Noord-Limburg. In de komende jaren zullen alle partijen met elkaar de schouders eronder moeten blijven zetten om uitvoering te geven aan de acties en daarmee de ambitie om een Europese Logistieke Top regio te zijn en te blijven ook daadwerkelijk te realiseren. Het Actieprogramma is dan ook geen statisch document. De ambitie is de stip op de horizon en geeft de richting aan die Noord- Limburg op gaat, de uitgewerkte acties vormen de weg er naar toe, echter het is heel goed denkbaar dat in de komende jaren acties moeten worden bijgesteld om de ambitie te realiseren. ACTIE 6.3 Ontwikkelen propositie op 4 themalijnen SMART Logistics Centre Venlo Het ontwikkelen en uitvoeren van een propositie voor het aantrekken van internationale bedrijven in de themalijnen. De themalijnen E-fulfilment en conditioned & controled logistics zijn hierbij het meest prioritair. 26 // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 27

15 Bijlage Lopende projecten Infrastructuur Innovatie Omschrijving project/ activiteit / maatregel Verbeteren vaarwegennetwerk Opwaarderen status Maasroute Agenderen voor MIRT-overleg van opwaardering status Maasroute tot hoofdtransportas, leidend tot vastlegging in Rijksnota Verbeteren spoorwegennetwerk Spoorinfrastructuur Roermond- Venlo-Nijmegen Spoorinfrastructuur Venlo- Düsseldorf-Duisburg (Keulen) Verbeteren wegennetwerk Doorstroming A67 Doorstroming N270 (via Venray) Doorstroming Knooppunt Zaarderheiken Doel(en) Creëren van mogelijkheden van verdere verbetering vaarweg. Betere economische randvoorwaarden creëren voor verladend bedrijfsleven. Middels spoorverdubbeling en elektrificatie komen tot hogere frequenties, hogere snelheden, meer stations én meer capaciteit voor het spoorgoederenvervoer. Middels spoorverdubbeling Kaldenkirchen-Dülken voldoende capaciteit bieden voor een IC Eindhoven-Düsseldorf én meer capaciteit voor het spoorgoederenvervoer. Verbeteren doorstroming, waaronder aandacht voor incidenten / ongevallen en grote aandeel vrachtverkeer. Planuitwerking en realisatie wegverbeteringen. Verbeteren doorstroming knooppunt A67-A73. (Verbindingen) logistieke netwerken MIRT Corridor Zuid Optimaliseren goederencorridor. MIRT-onderzoek o.l.v. Ministerie van I&M en i.s.m. provincies Noord Brabant en Zuid Holland Versterking logistieke knooppunt Noord- Limburg Haven Wanssum Uitbreiding haven als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Ooijen- Wanssum. Railterminal Greenport Venlo Verkenning uitbreiding Bargeterminal Venlo Doorstroming N270 (via Venray) Ruimte creëren voor natte bedrijven en uitbreiding van de bestaande containerterminal. Realisatie van een railterminal op Trade Port Noord. Realisatie van een uitbreiding van de bargeterminal in de industriehaven te Venlo. Planuitwerking en realisatie wegverbeteringen. Projecttrekker Provincie Limburg Provincie Limburg Provincie Limburg Provincie Limburg Provincie Limburg Rijkswaterstaat Ministerie Infrastructuur & Milieu Projectbureau Ooijen-Wanssum i.s.m. provincie Limburg Trade Port Noord i.s.m. Cabooter Railcargo Gemeente Venlo Provincie Limburg Omschrijving project/ activiteit / maatregel Innovatie in de Value Added Logistics [Ketenregie], (INNVALL [K]) Door uitvoering van dit project worden bedrijven gestimuleerd om door middel van innovatie meer toegevoegde waarde in hun logistieke activiteiten te creëren. Green 2 Greene Cockpit / (e)-green Last Mile TOLK Virtuele Vrachtbeurs Netwerk Agrologistiek Doel(en) Verhogen van de concurrentiekracht van de Limburgse logistieke bedrijven Het vergroten van de toegevoegde waarde in de logistieke activiteiten van bedrijven (d.m.v. innovatie). Het doel van het project is de primaire sector, verwerkende industrie, tussenhandel bij de uitvoering van een duurzame bedrijfsstrategie en de ontwikkeling van een groene supply chain te ondersteunen. Transport- en opslagprocessen zullen ecologisch duurzamer ingericht moeten worden, van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. Verkenning van de mogelijkheden om de spreekwoordelijke last mile van het goederenvervoer te verduurzamen. Zowel de mogelijkheden voor LNG als voor elektrisch goederenvervoer worden verkend. Ontwikkeling van een voorraadtool voor startende e-commerce bedrijven. Via een virtuele vrachtbeurs kunnen orders van verschillende verladende partijen (siertelers) worden samengebracht en vervolgens geconsolideerd en doelgericht worden toegekend aan de logistieke partij(en). Deze vrachtbeurs is een concrete en gefocuste toepassing van een 4C; Cross Chain Control Center. Het verbeteren van de concurrentiepositie van bedrijven met agrologistieke stromen in Greenport Venlo via een netwerk van regionale bedrijven en de aansluiting bij een landelijk netwerk agrologistiek. Projecttrekker Fontys Hogeschool Hogescholen Provincie Limburg i.s.m. Greenport Venlo Innovatie Centrum Bedrijfsleven i.s.m. Greenport Venlo Innovatie Centrum Bedrijfsleven i.s.m. Greenport Venlo Innovatie Centrum Bedrijfsleven i.s.m. Greenport Venlo Innovatie Centrum ACTIEPROGRAMMA // 29

16 Arbeidsmarkt & Onderwijs Omschrijving project/ activiteit / maatregel Human Capital Agenda (HCA): Uitvoeringsprogramma HCA Onderwijstafel Logistiek Sector Servicepunt (SSP) Logistiek Kennis Distributie Centrum (KDC) Logistiek Limburg en Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV) Logistiek (MBO) JobCenter Greenport Venlo Doel(en) Samenhang aanbrengen tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor de topsector Logistiek; Een betere kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit de genoemde topsectoren. Vergroting van de aantrekkelijkheid van deze topsectoren. Kennisdeling en samenwerking tussen de onderwijsinstellingen die op WO-HBO-MBO niveau logistiek onderwijs verzorgen. Het oppakken en uitvoeren van projecten op operationeel niveau, vooral op het gebied van werken en kiezen. Het verbeteren van de match op de arbeidsmarkt. Het verbeteren van de instroom van juist opgeleide mensen in de sector logistiek zowel kwalitatief als kwantitatief. Het verbeteren van de innovatie- en concurrentiekracht van de sector Logistiek door kenniswerkers en high potentials binnen te halen en te behouden. De aantrekkelijkheid voor bedrijven in de regio Venlo-Venray versterken door de bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren bij arbeidsmarktvraagstukken. Projecttrekker Provincie Limburg Provincie Limburg Stichting SSP o.l.v. bedrijfsleven (voorzitter), Fontys (secretaris) Bij Kennis DC is Fontys trekker, bij CLV is Gilde Opleidingen trekker DCGV 30 // ACTIEPROGRAMMA ACTIEPROGRAMMA // 31

17 32 // ACTIEPROGRAMMA

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top Het concert begint Innovatiecontract Topsector Logistiek Op basis van Partituur naar de Top 2 april 2012 1 Innovatiecontract Topsector Logistiek Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Deel I Roadmaps... 8 1 Neutraal

Nadere informatie

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector Maatschappij- en Gedragswetenschappen Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek Call for proposals Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector 2015 Den Haag, januari

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG Projectvoorstel INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] L k INNOVATIE Datum: Versie: Januari 2013 1.3 Projectkader Binnen de logistieke sector worden bedrijven geconfronteerd met forse concurrentie.

Nadere informatie

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Inhoud Voorwoord voorzitter Inleiding Euregionale Verankering Draagvlak Overeenkomsten Verbindingen en kansen Euregionale

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Kenniscentrum Mainport Innovation Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam 010 794 4853 copyright: Kenniscentrum Mainport Innovation, Hogeschool

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Driven to move the future 1

Driven to move the future 1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie 2014-2018 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie 33 08 The world s 39 13

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise Een samenwerking met en voor het energiegerelateerde bedrijfsleven Tomorrow s Electricity Grid Met dank aan TUDelft, Prof. Van der

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal. De brief aan de raad over de consultatie Strategische Agenda 2020 vast te stellen.

Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal. De brief aan de raad over de consultatie Strategische Agenda 2020 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie