STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING"

Transcriptie

1 STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2014 Vestigingsadres: Utrechtseweg AA ZEIST KPMG Audit ^^ocument waarop ons rappor d., ^ 7 mi m5 ^"^PgMekking heeft.

2 INHOUDSOPGAVE Blz. BESTUURSVERSLAG INLEIDING 3 ORGANEN VAN HET FONDS, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ONDERSTEUNING 3 VERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR 5 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 17 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER OVERIGE GEGEVENS 21 BESTEMMING RESULTAAT 21 GEBEUERTENISSEN NA BALANSDATUM 21 CONTROLEVERKLARING 21 KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d. ('"!^? -ti^ekl(ing heeft C^AT'"''"='^'«^ e'«'"den; y^countants N.V.

3 BESTUURSVERSLAG 2014 INLEIDING Overeenkomstig de statuten van de Stichting Vakraad voor de Mode-, Interieur-, Tapijten Textielindustrie (Vakraad MITT) wordt hierbij verslag uitgebracht over het jaar De Vakraad MITT heeft ten doel: Goede sociale verhoudingen in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie te bevorderen, in het bijzonder door het geven van leiding aan de uitvoering en toepassing van de bepalingen van de CAO voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. De Vakraad MITT is statutair gevestigd te Zeist. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Vakraad MITT via de CAO voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (CAO MITT) algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 11 december 2012, nr onder UAW-nr ORGANEN VAN DE VAKRAAD MITT, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ONDERSTEUNING Samenstelling van het bestuur op 31 december 2014 Leden werkgevers. G.A.J. Lamers, vice-voorzitter / secretaris (1) R. Bosch (1) M. Mulder (1) Vacature (1) Leden werknemers J. Plat, voorzitter (2) Mw. N. Engmann-van Eijbergen (3) Mw. E.M. Werger(4) Plaatsvervangende leden werkgevers H.J.A. Bekke (1) R.M. van dergaast (1) Plaatsvervangende leden werknemers De voorzitters van werkgevers- respectievelijk van werknemerszijde rouleren per kalenderjaar. In het verslagjaar was de heer J. Plat fungerend voorzitter. De heer G.A.J. Lamers trad op als vice-voorzitter / secretaris. (1) namens MODINT, de Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel (2) namens de FNV Bondgenoten (vanaf FNV) (3) namens de CNV Vakmensen (4) namens De Unie Bestuurswisselingen In het verslagjaar 2014 waren er geen bestuursmuta juli 2014 terug als voorzitter van de Commissie vens\ bestuurslid namens MODINT is nog niet ingevuld. Commissies / werkgroepen: Commissie Aansluitingszaken Werkgeversvertegenwoordiging r ir. F. Keun trad per 1 Document waarop ons rapport d.d. ^ 7 m\?m IA, 1 (mederbbtrekking hl Werknemeri^gW^o TficatieüoelSmden: X^n^^ ^"tants N.V.

4 G.A.J. Lamers (MODINT) J. Plat (FNV Bondgenoten) Commissie Pensioen(akkoord) Bestaande uit vertegenwoordigers van CAO-partijen, Bpf MITT en externe adviseur. Leden werkgevers. G.A.J. Lamers (1), voorzitter vanaf J. Hasselman (1) mw. N.L. Hofman (1) Leden werknemers J. Plat (2) Th. Katerberg (3) Mw. N. Engmann-van Eijbergen (3) J. Spruijt (4) Extern adviseur E. Schokker (Towers Watson) (1) namens MODINT, de Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel (2) namens de FNV Bondgenoten (vanaf FNV) (3) namens de CNV Vakmensen (4) namens De Unie Stuurgroep Duurzame inzetbaarheid Mw. J. Schaeffer (AWVN) R. Hoogendorp (De Unie) J. Plat (FNV Bondgenoten) P. van der Eijk (CNV Vakmensen) Mw. N. Engmann-van Eijbergen (CNV Vakmensen) D. Habermehl (Lankhorst Sneek B.V.) Mw. M. Kuper-Van Dijk (MODINT Academy) Mr. B. Schmidt (MODINT) Mw. Mr. N.L. Hofman (MODINT) G.A.J. Lamers (MODINT) Commissie Technische kwesties CAO MITT G.A.J. Lamers (MODINT) J. Plat (FNV Bondgenoten) Mw. Mr. M. Veenstra (MODINT/Vakraad MITT) Mw. N.L. Hofman (MODINT) Commissie Functieclassificatie 2014 Th. Katerberg (CNV Vakmensen) Mw. Mr. N.L. Hofman (MODINT) G. Soffner (AWVN-Orba-systeemhouder) Projectgroep Arbocatalogus / Rl&E Textiel-Tapijt K. Langenhuysen (namens vakbonden) E. de Lange (Edel Group) Mw. A. Giesen (Vlisco Netherlands) n R. Guiaux (InterfaceFlor) ^^'^^""^ ^^PP ^ H. Hiddink (Intercarpet) 4 j IUMI ««je Mw. G. Weggeman (Verosol) '"'^ G. Scheffer (TenCate Advanced Textiles) A. Winkes (Arbo Unie), ^,. (qerfekbetrekking heeft. /-(Ea^^vöor Identificatiedoeieinden: \ K^Wj^ccountants N.V. 4 \J \J'

5 M. Smakman (Modint Arbo / Human Invest) Mw. Mr. N.L. Hofman (MODINT) Werkgroep PR-lmago-WMJE / Website Vakraad MITT Mw. E. Werger (De Unie) J. Plat (FNV Bondgenoten) J. van de Laar (Vlisco Netherlands BV) Z. Adda (Vlisco Netherlands BV) Mw. J.Prince (Prince Perfect; voor website Vakraad MITT) Mw. I. Wiegman (MODINT) Mw. M. Couwenberg (MODINT) Mw. Mr. N.L. Hofman (SO MITT/Vakraad MITT) G.A.J. Lamers (MODINT) Overlegcommissie MITT-Textielgroothandel G.A.J. Lamers en J. Plat (MITT) F. Lanz en J. Borm (TEX) Ondersteuning bestuur en commissies Bureau Vakraad Mw. Mr. N.L. Hofman, directeur Mw. Mr. M. Veenstra Mw. C. Eijsink Accountant KPMG Accountants N.V. te De Meern VERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR 1. Algemeen Het bestuur van Vakraad MITT vergaderde in het verslagjaar viermaal, te weten op 20 maart, 26 juni, 27 oktober en 9 december In de bestuursvergadering d.d. 20 maart werd een technische wijziging van de statuten goedgekeurd. Dit betrof artikel 3, lid 2, onder j en k, en lid 4, alsmede artikel 5, lid 2, onder a. 2. Aansluitings- en werkingssfeerzaken De Vakraad MITT is primair verantwoordelijk voor het vaststellen of bedrijfsactiviteiten van een bepaalde onderneming vallen onder de werkingssfeer van de CAO MITT, en daarmee ook onder de werkingssfeer van de fondsen in de bedrijfstak MITT, zoals Bedrijfstakpensioenfonds MITT, Sociaal Fonds MITT en SAVAMITT. De Vakraad MITT voert een actief aansluitingsbeleid. Met AZL, de administrateur van de sociale fondsen, zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van het aansluitingsbeleid. Ook zijn afspraken gemaakt over de inzet van de buitendierratniedewerker die speciaal voor dit doel op verzoek van CAO-partijen is aangetrokke ^^(MOj Doel van een en ander is om vroegtijdige en correcte aansluiting te realiseren^iitkps)e)(^ategen de achtergrond van een aantal problemen rond de afbakening van de '^S\SMii^^ ^axi^^rad[) CAO'S. '^ ^^ t? m\ m5 (rn^el^betrekking heeft. Jaarrekening2014 ^ 5 l.^'ïfc '<^entific3tiedoeleinden: \KR^$^Accountants N.V.

6 In het verslagjaar is in plaats van de zgn. Brugcommissie een Overlegcommissie van TEX en MITT in het leven geroepen die knopen moet doorhakken over concrete aansluitingskwesties. Gevolg hiervan is dat diverse aansluitingskwesties in het verslagjaar tot besluitvorming, definitieve indeling en aansluiting hebben geleid. Verder zijn in verband hiermee werkafspraken gemaakt en worden praktische criteria voor indeling gehanteerd en zijn procedures en voonwaarden voor aansluiting met terugwerkende kracht zo veel mogelijk geharmoniseerd. Op basis van een gezamenlijk voorstel van vakbonden uit de Textielgroothandel en MITT van 7 maart 2013 hadden CAO-partijen in beide sectoren in oktober 2013 overeenstemming bereikt om met elkaar in overleg te treden onder leiding van een externe procesbegeleider. In de eerste helft van 2014 is overeenstemming bereikt over de in te zetten procesbegeleider van AWVN. Op 31 oktober 2014 heeft een eerste gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden met delegaties van beide CAO-partijen. Deze eerste bijeenkomst kende een informeel en verkennend karakter, waarin inzicht in elkaar belangen, drijfveren en opvattingen zijn gewisseld. Beoogd werd de relaties te versterken. Voor sociale partners MITT was de gezamenlijke brief van vakbonden uit de Textielgroothandel en MITT aan de werkgeversdelegaties bij beide cao's, te weten SCTX en MODINT, van 7 maart 2013 uitgangspunt voor het gesprek. Sociale partners MITT gingen er daarbij van uit dat deze bijeenkomst zou leiden tot duidelijke afspraken over concrete ven/olgstappen en de doorlooptijd hien/an, alsmede een begroting van de hieraan verbonden kosten. Zo ver is het niet gekomen. Van de zijde van de Textielgroothandel bleek niet iedereen duidelijk de intentie te hebben om tot een oplossing te komen. Wat de pensioenintegratie betreft bleek Bpf MITT inmiddels onderaan de shortlist te prijken, wat niet duidt op een positieve houding tot samenwerking. Dit overleg heeft louter geresulteerd in de afspraak tot (vervolg)overleg tussen de (delegaties van) besturen SCTX en MODINT, samen met de procesbegeleider van AWVN. In december 2014 werd van de zijde van SCTX gemeld dat het overleg geen doorgang zou vinden en de mediation voorlopig gestopt werd. Tot op het moment van het schrijven van het verslag is hierin geen verandering gekomen. 3. CAO MITT-zaken 3.1. Duurzame Inzetbaarheid Bij de onderhandelingen over de CAO MITT is afgesproken, dat door sociale partners in de MITT nadere uitwerking zal worden gegeven aan een samenhangende visie en aanpak ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector. Op basis hiervan is onder regie van sociale partners een project uitgewerkt onder het motto: "Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen!", dat is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van SO MITT in de periode vanaf 15 maart 2013 tot en met 5 juni Op 5 juni 2014 is dit project met een slotbijeenkomst afgesloten. In de junivergadering is de Vakraad MITT geïnformeerd over de bereikte resultaten. Beoogd wordt het project voor te zetten om andere bedrijven te laten aanhaken en medewerkers en werkgevers in beweging te brengen. Het ondena/erp staaopjêlgfenda van CAOpartijen voor onderhandelingen over de CAO MITT 2olfMwli^rna komt het,.>-.,,«w,. Ul.. ^r^kj IVM I I ^uj-itirczrwïïtafcfcinici ^urrli nei ondena/erp weer terug op de agenda van de Vakraad MITT. De onderh^qmfi^över de CAO MITT 2014 e.v. waren aan het eind van het verslagjaar nog gaarfö^."'" "' waarop ons rapport d.d. {mede),tetrekking heeft. 6 C ' ^ A H ' Jaarrekening2014 XK^^CCOuntantS N.V.

7 3.2. Functieclassificatie Op basis van afspraken in het kader van de CAO MITT heeft de Vakraad in 2012 ingestemd met de door de begeleidingscommissie in samenspraak met de Orbasyteemhouder opgestelde projectaanpak van het onderzoek naar de behoefte aan een update van de functieclassificatie, met name gericht op de mode-sector Het project is uitgevoerd in 2013 en Begin 2014 vond een 2^ gespreksronde met de klankbordgroep plaats en vonden ook sessies met een klankbordgroep van textiel- en tapijtbedrijven, respectievelijk een klankbordgroep van modebedrijven plaats. De begeleidingscommissie is in april 2014 voor de laatste keer bijeen gekomen om deze fase af te ronden. Daarnaast is per mail contact geweest naar aanleiding van de bevindingen van de vakbondsdeskundigen. In mei 2014 zijn de resultaten met deze deskundigen besproken. Zij hebben ingestemd met de beide functierasters (een raster voor mode-interieur en een raster voor textiel-tapijt), de functiebeschrijvingen, de functiewaardering en de indeling van de functies in de rasters. Op 23 juni 2014 is het resultaat van deze actualisatieslag aangeboden aan de Vakraad MITT en CAO-partijen. Dit betreft de actualisatie van het functiehandboek met 23 nieuwe of aangepaste functies. Daarnaast is de Vakraad MITT in de vergadering in maart 2014 akkoord gegaan met een fase 2, waarbij de overige functies en het bestaande functiehandboek worden omgezet naar de nieuwe Orba PM (Performance Management)-systematiek. Op de functieomschrijvingen uit de actualisatieslag is al Orba PM toegepast. Dit traject is in juli 2014 gestart en afgerond in het najaar van Het integrale eindresultaat van fase 1 (actualisatieslag) en fase 2 (omzetting naar Orba PM) is op 28 november 2014 aangeboden aan de Vakraad MITT en CAO-partijen. Het eindresultaat is een compleet nieuw functiehandboek met daarin: - Een handleiding en ondersteunende formulieren ten behoeve van het indelen; - Een overzicht van de omschreven functies; - Een functierangschikkingslijst; - Functierasters met toelichting; - Functiereeksen textiel- en tapijtindustrie; - Functieomschrijvingen. Bij de opzet van het nieuwe handboek is rekening gehouden met: - Herkenbaarheid voor zowel mode- en interieurbedrijven als textiel-en tapijtbedrijven; - Gebruikersvriendelijkheid; - Passend bij de huidige tijd; - Toekomstbestendigheid. Bij de onderhandelingen over de CAO MITT 2014 e.v. zullen CAO-partijen nadere afspraken maken over de implementatie. De onderhandelingen over de CAO MITT 2014 e.v. waren aan het eind van het verslagjaar nog gaande Pensioenitems voor MITT Algemeen De activiteiten van gezamenlijke werkgroep Pensioenen,-A/an-2evvef CAO-partijen als vertegenwoordigers van Bpf MITT zijn in 2014 voortgez^4sfowslagjaar is de werkgroep 3 maal bijeengekomen om met elkaar verderwlg?a^telp^ftgv^4lsl^en over d.d. fiscale wijzigingen op pensioengebied en het nieuwe pensioencontra6t(öp«6simrf'f?ef'''' ^ nieuwe Financiële Toetsingskader (nftk). De fiscale wijzigingen betroffen de versobering van de fiscale maxima voor pensioenregelingen vanaf 1 januari Daarbij wordt het fiscale mpattel#r*tekkang heeft. poraaf-^f!otridenhficatiedoeleinden: T m ^ S S f c ^ - V - K.h^lViu^^y>^

8 opbouwpercentage bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar voor een zgn. middelloonregeling op 1,875 gesteld. Daarnaast wordt het fiscaal gefaciliteerde pensioensalaris gemaximeerd op Op grond van het nieuwe FTK gelden andere uitgangspunten en regels voor o.a. indexatie en kortingen, aan te houden financiële buffers en de rekenrente, die gevolgen hebben voor Bpf MITT. Daarnaast heeft de werkgroep zich gebogen ovër de zgn. Overgangsregeling extra pensioeninkoop, die bepaalde deelnemers tijdelijk (tot en met 2020) aanvullend voonwaardelijke pensioenaanspraken biedt. Deze regeling kan in de huidige vorm en onder de huidige condities niet ongewijzigd in stand blijven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een advies aan CAO-partijen, dat heeft geresulteerd in het deelakkoord Pensioenregeling BPF MITT en CAO Regeling Aanvulling Periodieke uitkeringen mode-, interieur-, tapijt en textielindustrie (CAO RAP MITT) De Vakraad MITT werd van deze overleggen op de hoogte gehouden Deelakkoord Pensioenregeling BPF MITT en CAO Regeling Aanvulling Periodieke uitkeringen mode-, interieur-, tapijt en textielindustrie (CAO RAP MITT) CAO-partijen hebben op 20 november overeenstemming bereikt over afspraken, op basis van aanbevelingen van de gezamenlijke werkgroep van vertegenwoordigers van Bpf MITT en CAO-partijen, over een toekomstbestendige pensioenregeling in verband met een aantal van belang zijnde pensioenkwesties die het Bpf MITT raken. Dit betreft het zgn. fiscale Witteveen-kader en het nieuwe FTK (nieuwe pensioencontract per ). Samenhangend met de afspraken over de nieuwe pensioenregeling van Bpf MITT hebben CAO-partijen ook afspraken gemaakt over de overgangsregeling extra pensioeninkoop, neergelegd in de Overeenkomst tot uitvoering van de RAM-regeling en de VPL-regeling op basis van de CAO RAP MITT en in bijlage A van het pensioenreglement van Bpf MITT. Pensioenregeling Bpf MITT Partijen hebben de onderstaande uitgangspunten voor de nieuwe pensioenregeling van Bpf MITT vastgesteld, die per gaat gelden. Deze zijn de volgende:. De pensioenrichtleeftijd gaat per van 65 jaar naar 67 jaar; het blijft mogelijk om eerder met pensioen te gaan, bijv. op de AOW-gerechtigde leeftijd, waarbij dan de pensioenaanspraken actuarieel neutraal worden omgezet. De op opgebouwde pensioenaanspraken van actieven en slapers worden actuarieel neutraal geconverteerd naar pensioenaanspraken bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Het pensioengevend salaris wordt per gemaximeerd op en ven/olgens conform de wettelijke regeling geïndexeerd. In verband met deze maximering van de pensioenopbouw wordt de individuele werkgever verplicht zijn werknemers met een salaris boven een verzekering voor het nabestaandenpensioen tot ten hoogste het huidiee-niveauivan het maximum pensioengevend salaris (2014: ) aan te biedemmffej - De pensioenpremie voor Bpf MITT wordt per vastgesteld Wf&mÈlZA^ik van de pensioengrondslag. De premieverdeling is 2/3 werkgever - W e r & l r * 17 juwi?ntfi 8 (iiiödeui^tikkidy heeft.,emam^ Vj)orNdentificatjedoeleinden: V.ïfRMGV'Secountants N.V.

9 Het pensioen is een zgn. middelloonpensioen (uitkeringsovereenkomst); het ambitieniveau van de pensioenregeling wordt nader vastgesteld door CAO-partijen. Eveneens worden de hoogte van de franchise, de hoogte van het opbouwpercentage en het toeslagbeleid per nader door CAO-partijen vastgesteld. Overgangsregelingen VPL pensioeninkoop CAO RAP MITT/ RAM-reaelino De op basis van de CAO RAP MITT getroffen zgn. VPL-regeling, die voorziet in een voonwaardelijke overgangsregeling extra pensioeninkoop voor werknemers die op en na onafgebroken deelnemer zijn geweest aan de verplichtgestelde pensioenregeling van Bpf MITT, komt per te vervallen. In verband hiermee wordt de op voonwaardelijke VPL-toezegging op dat tijdstip voor de deelnemers die daartoe gerechtigd zijn omgezet in onvoonwaardelijke pensioenaanspraken (d.w.z. de voonwaardelijkheid zoals genoemd van bijlage A van het pensioenreglement is niet meer van toepassing). Daarbij wordt een leeftijdsstaffel beoogd op basis waarvan bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar de onvoonwaardelijke aanspraak varieert van 95% (voor geboortejaar 1950) en rechtevenredig afneemt tot 47% (voor geboortejaren ) van de voorwaardelijke VPL-toezegging. De bij Bpf MITT aanwezige bestemmingsresen/e RAM wordt gebruikt voor de financiering van deze omzetting. Hiermee komt ook de tijdelijke (t/m 2020) RAM-premie te ven/allen: 2,1% (textiel-tapijt + mode-interieur vanaf 2006), resp. 0,9% (mode-interieur voor 2006) van het salaris (1/3 werknemer - 2/3 werkgever). Tevens komt de zgn. bestemmingsresen/e SUC te vervallen, waaruit de korting op de premie voor de groep mode-interieur voor 2006 wordt gefinancierd. Over de aanwending van de per vrijvallende tijdelijke RAM-premie en de bestemmingsresen/e SUC dienen CAO-partijen nog nadere afspraken te maken. Dit zal worden betrokken bij de onderhandelingen over de arbeidsvoonwaarden CAO MITT 2014 e.v., die nog niet tot resultaten hebben geleid. De openstaande punten en definitieve staffel in het kader van de overgangsregeling VPL-inkoop zijn bij de onderhandelingen over de CAO MITT 2014 e.v. verder besproken. Deze onderhandelingen waren aan het eind van het verslagjaar nog gaande. In het CAO-akkoord van 24 maart 2015 zijn hierover definitieve afspraken gemaakt Overige CAO-zaken Technische knelpunten CAO MITT De bereikte resultaten van een werkgroep die een aantal technische knelpunten nader heeft geïnventariseerd en besproken zijn aangeboden aan CAO-partijen om deze te betrekken bij de onderhandelingen over de CAO MITT 2014 e.v. De werkgroep heeft niet alle knelpunten tot een oplossing kunnen brengen Aanpak Wajong-plaatsingen In 2014 is geen aanvang gemaakt met de uitvoering van deze CAO-afspraak, gericht op een concrete sectoraanpak. Dit ondenwerp maak deel uit van de onderhandelingen over de CAO MITT 2014 e.v. 4. MODINT Rl&E en MODINT Arbocatalogus Sinds eind 2013 is voor de branche het wettelijk instrumentarium GOmpfetrtWaaaete, uit een Rl&E en een Arbocatalogus voor mode- en interieurbedrij^^én ert ee^ een Arbocatalogus voor textiel-en tapijtbedrijven. ^ ^ jy^j «^ ^ ^ 9 (med ;betr^king heeft. P^ra^froör identificatiedoeleinden: KRMh ftéefountants N.V.

10 De erkenning van de Arbocatalogus MITT (mode-interieur en textiel-tapijt) is verlengd tot 1 januari Het RI&E-instrumenten voor textiel-tapijt heeft een geldigheidsduur van 3 jaar tot 1 november Het RI&E-instrument voor mode-interieur is van kracht vanaf 2011 en heeft opnieuw het zgn. groene erkenningsicoontje ontvangen op 29 juli 2014 vooreen periode van 3 jaar en heeft derhalve een geldigheidsduur tot 29 juli Jaarlijks komt een "onderhoudscommissie" bijeen om ontwikkelingen van belang voor de MITT Rl&E en de Arbocatalogus te bespreken en de eventueel hieruit voortvloeiende aanpassingen in de instrumenten. Dit jaarlijks overleg heeft plaatsgevonden op 17 november In dit overleg heeft de vertegenwoordiger namens vakbonden opgemerkt dat er geen officiële hertoetsing heeft plaatsgevonden van de Arbocatalogus textiel-tapijt. De basisteksten van een aantal risico's zijn van 2009, met dien verstande dat er tussentijds wel wijzigingen / aanvullingen zijn aangebracht en er nadien extra risico's zijn toegevoegd. Verder is men van oordeel dat de Arbocatalogus erg veel tekst bevat en daarmee weinig uitnodigend is om er mee aan de slag te gaan. Men pleit voor meer visualisaties. De onderhoudscommissie beveelt dan ook de Vakraad MITT aan om de Arbocatalogus Textiel-Tapijt, respectievelijk Mode-Interieur, eens kritisch door te laten lopen door deskundigen en voorstellen te laten doen voor het uitnodigender maken van de Arbocatalogus. De Vakraad MITT heeft hiermee in de december-vergadering ingestemd. 5. PR- en Imagocampagne WMJE en voorlichting en informatie Vakraad MITT In het kader van de CAO MITT is afgesproken dat CAO-partijen zullen voortgaan met de promotie van het werken en leren in de MITT-branche, door vooriichting en samenwerking met ondenwijs en andere partijen. In 2013 is besloten tot een (nieuwe) jongerencampagne en daan/oor een nieuwe, alleen op jongeren gerichte, website te ontwikkelen. Begin 2014 is deze nieuwe website'wmje (www.watmaakjijervan.nl) gelanceerd. Medio maart 2014 zijn de bedrijven over de nieuwe jongerencampagne met inspiratielabels geinformeerd en ook over de nieuwe website. Tevens is er een nieuwe stand, in de vorm van een catwalk, ontwikkeld die ingezet kan worden op beurzen of door bedrijven op bijvoorbeeld "open bedrijfsdagen. Bedrijven zijn gevraagd actief te participeren in de campagne door innovatieve producten en weetjes aan te dragen voor de te ontwikkelen productlabels en de website. Ook zijn de MBO- en HBO-opleidingsinstituten voor Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textiel geïnformeerd over de nieuwe "Wat maak jij en/an"-campagne en dat zij de Catwalk-stand bij "open dagen" kunnen inzetten. Ook aan hen is gevraagd om innovatieve producten of leuke weetjes voor jongeren op te geven. Het ven/olg van de jongerencampagne, waartoe in december 2013 de Vakraad MITT voor een periode van 2 jaar het groene licht gegeven heeft, is ingebracht in het Sectorplan MITT dat uitgevoerd wordt onder verantwoordelijkheid van SO MITT. De jongerencampagne zal door de PR- en communicatiecommissie ten behoeve van SO MITT verder worden uitgewerkt in samenwerking met bureau Keesie. De bedoeling is jongeren enthousiast te maken voor een camère in de branche met behulp van de nieuwe "Wat maak jij en/an"-campagne engi^bs, waarbij innovatieve producten centraal staan. De bedoeling is ve^ot^^dfodueten te verbinden met opleidingen en beroepen die hier bij passen. De Vakr^cWTT periodiek geïnformeerd over de voortgang. Troffument waarop ons rapport d.d. ^ 7 JUN!?0f5 TÖ (mcdojjbctrckkiiiy lmnft. ^tw^j^^^f'^'t^atiedoeleinden: (KPf«!Q.^ountants N.V.

11 Daarnaast was in 2013 besloten tot een afzonderiijke informatieve website gericht op werkgevers en werknemers in de sector met voor hen relevante informatie, zoals over de CAO, scholing, arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid, en tot slot informatie over de bedrijfstakorganisaties. In de verslagperiode is hard gewerkt aan.deze nieuwe website. Deze is op 5 juni 2014 bekend gemaakt aan de bedrijven en is te vinden onder Tegelijkertijd werd ook de digitale Scholingswinkel MITT op de website geïntroduceerd. Deze is nieuw en speciaal voor de sector samengesteld en ontsluit een groot aantal instituten met hun cursussen, opleidingen en trainingen voor werkgevers en werknemers. Bedrijven en werknemers kunnen op deze wijze gemakkelijk de juiste scholing of opleiding vinden. De ontwikkeling van deze scholingswinkel was een speciaal project binnen het SO MITT-project op het gebeid van duurzame inzetbaarheid. 6. Scholing en opleiding 6.1. Borging vaktechniek bij modebedrijven Dit project komt voort uit het grootschalige arbeidsmarkt- en scholings- en loopbaanonderzoek in de MITT-branche uit 2011 en de daarop volgende paneldiscussies in 2012 en de door KCH HCM is in samenwerking met MODINT Academy in 2013 uitgevoerde "Inventarisatie vaktechnische knelpunten bij modebedrijven". Daarbij is gefocust op vaktechniek. De Vakraad MITT heeft op basis hiervan aan KCH HCM gevraagd voorstellen voor de borging van vaktechnische kennis en vaardigheden bij modebedrijven uit te werken. In december 2013 is de Vakraad MITT akkoord gegaan met het plan van aanpak hiervoor. Het project is ingebracht in het Sectorplan MITT dat uitgevoerd wordt onder verantwoordelijkheid van SO MITT. De Vakraad MITT is periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang van het project Leermiddelenontwikkeling Textiel en Tapijt Periodiek is in de Vakraad MITT gerapporteerd over de voortgang van het project en de samenwerking met COBOT in België. Daarbij vindt uitwisseling van lesmateriaal plaats voor het e-learningsysteem Fashion Council NL In de december-vergadering wordt het eerste jaarverslag - oktober 2013 / oktober toegelicht. Aan het werkplan voor 2015 wordt de laatste hand gelegd Meesteropleiding Coupeur In dit verslagjaar wordt verantwoording afgelegd voor de bestede financiële bijdragen voor aanloopkosten van Meesteropleiding Coupeur. Het ontwikkeltraject van het lesmateriaal is nog gaande en is helaas in 2014 nog niet volledig afgerond. De initiële bijdrage voor ontwikkeling van leermiddelen, almede de aanvullende bijdrage voor een periode van 3 jaar, startend in 2012, voor de verdere ontwikkeling van de Meesteropleiding Coupeur zijn ten volle benut. In het jaarverslag over 2015 zal verantwoording worden afgelegd over de bestede financiële bijdragen voor het lesmateriaal. Periodiek wordt gerapporteerd over de opleidingsactiviteiten en de ontwikkeling van de leeriingenaantallen en financiële situatie. In de december-vergadering is op basis van het meerjarenbeleidsplanl2l0lmï2ioij(siieen aanvullende financiële bijdrage toegezegd voor 2015 en Men rapport d.d. vooral inzetten op verbetering van de kwaliteit van het ondenwijs, mede door het upgraden van het curriculum en het verder professionaliseren van de ijelnömt^js ^^^^^^^^ (med&j-l^etrekking heeft. ïl '^'"'"^'t^atiedoeleinden: Jaarrekening2014 ^^^^ccounxants N.V.

12 6.5. SBB Sectorkamer Handel - marktsegment MITT Per 1 augustus 2015 worden de taken van de huidige kenniscentra, dus ook van Kenniscentrum Handel (KCH), overgeheveld naar SBB (stichting Samenwerking Beroepsondenwijs Bedrijfsleven), waarin het middelbaar beroepsondenwijs (mbo) en het georganiseerd bedrijfsleven samenwerken aan een doelmatig opleidingsaanbod. In acht sectorkamers maken vertegenwoordigers uit het beroepsondenwijs en bedrijfsleven op landelijk en sectoraal niveau afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken van SBB. Die taken zijn: ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiestructuur, zorgen voor voldoende en kwalitatief goede leerbedrijven en het ontwikkelen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie. Met als gezamenlijk doel: het opleiden van voldoende deskundige vakmensen in het mbo. Een van die sectorkamers is de Sectorkamer Handel. Op 27 november 2014 heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden van deze sectorkamer. Binnen de Sectorkamer Handel maken ondenwijs en bedrijfsleven voor de sector handel (Retail, Groothandel / Internationale handel en MITT) afspraken over de thema's kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. Marksegmenten vormen de onderstructuur ' van de sectorkamer. Sectorkamers bepalen zelf welke marktsegmenten er komen. Sectorkamer Handel heeft gekozen voor o.a. een eigen marktsegment voor MITT. Marktsegmenten voeden de sectorkamers met relevante informatie en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor dat specifieke marktsegment. Dit is dus vergelijkbaar met de kwalificatiecommissies zoals KCH die kent / kende. In het marktsegment participeren vakbonden en werkgevers. 7. Sectorplan MITT in kader Sociaal Akkoord De Vakraad MITT heeft in december 2013 SO MITT gevraagd het Sectorplan MITT op basis van de door de Vakraad MITT in samenwerking met bedrijven uit de branche getroffen voorbereidingen uit te werken, voor cofinanciering in te dienen en verder onder haar verantwoordelijkheid dit sectorplan uit te voeren, in samenwerking met de bedrijven en betrokken instanties. Eind december 2013 heeft SO MITT het Sectorplan MITT ingediend en cofinanciering aangevraagd bij het Agentschap SZW. In het verslagjaar is de Vakraad MITT op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en is nauw betrokken geweest bij beantwoording van vragen door het Agentschap, het indienen van het bezwaarschrift tegen de afwijzing van cofinanciering voor een zeer belangrijk deel van het sectorplan. 8. Diversen 8.1. ROS-subsidieregeling mode-interieur Deze opleidingssubsidieregeling geldt alleen voor bedrijven die vallen onder de sector mode-interieur. In de vergaderingen van het bestuur werden de door de bedrijven uitgevoerde scholings- / opleidingsprogramma's, waan/oor een beroep op de ROS werd gedaan, besproken. In totaal werden in 2014 voor 16 (2013: 23) opleidingen / cursussen ROSaanvragen door 4 (2013: 11) verschillende bedrijven en 1 particulier ingediend. Er werd uiteindelijk ROS-subsidie voor 11 (2013: 22) opleidingen / cursussen toegekend; 3 (2013: 2) aanvragen werden afgewezen en 1 aanvraag is ingetrokken. Er is nog 1 aanvraag in behandeling. In totaal werd voor opleiding en scholing aan 16 (2013: 50) werknemers ROS-subsidie toegekend. ~ 8.2. RUN onderzoek "The Construction of Dutch identity of a branöffófüêsiöhers and consumer" & "The Dutch Fashion Industry in a globalised mars'êf"r'ent waarop ons rapport d.d. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Door tussentijdse presentaties vart studenten van hun bevindingen worden reeds elementen van het onderzoek naar buiterf^öfulhköïs (n^edelbetrekking heeft. Ï2 ~ f K ^ ^ T '^cntificaliydoeleinden: N.V.

13 9. Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient de Vakraad MITT de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een stichting ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor de Vakraad MITT het geval. 10. Financiële verantwoording In de juni-vergadering zijn het jaarverslag en het financiële verslag van de Vakraad MITT over 2013, voorzien van een controleverklaring, goedgekeurd en vastgesteld. In de december-vergadering zijn de venwachte realisatie 2014, en de begroting voor 2015, van de Vakraad MITT besproken en werd de begroting 2015 vastgesteld. In dit verband wordt verder venwezen naar het in de toelichting op de rekening van baten en lasten opgenomen overzicht bestedingsdoelen / activiteiten Vakraad MITT. 11. Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de Stichting. 12. Slotwoord Het bestuur dankt iedereen die zich op een of andere wijze voor de Vakraad voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie heeft ingespannen. Zeist 11 juni 2015 G.A.J. Lamers Werkgeversvoorzitter J. Plat Werknemersvoorzitter KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d. ^ 7 iüni?015 (medêtb^rekking heeft. Ï3 '^'^'"''''^^"^^^f ^^"den: JaarreLing2014 KM^^ocouniar^Xs N.V.

14 JAARREKENING KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d. ^ 7 m\ ms (mede) betrekking heeft. li^ox^r identificatiedoeleinden: töi^ccountants N.V.

15 stichting Vakraad Mode Interieur Tapijt & Textielindustrie Balans per 31 december 2014 (na bestemming saldo) (bedragen in ) Activa Overige vorderingen Liguide middelen Totaal Passiva Eigen vermogen Kortlopende schulden Totaal O O KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d. 7 IUNI 15 (med6)..betrekking heett. -f^bst.v^or identificatiedoeleinden: vkl^dfaccountants N.V.

16 Sfaaf van Baten en Lasten over 2014 (bedragen in ) Baten Bijdrage Sociaal Fonds MITT Lasten Secretariaatsvoering Projecten en subsidies Andere Lasten Resultaat KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d. 17 m\ ms 16 (mede) betrekking heeft. Paraaf'vSar idemificatiedoeleinden: countants N.V.

17 Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling Algemene toelichting Doel Het doel van de Stichting bestaat overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie, de statuten en het reglement uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaan/erslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderiiggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voor zover niet anders vermeld, ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde in dit gevai de nominale waarde. Vorderingen en schulden Deze posten omvatten: handels- en overige vorderingen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Vorderingen en schulden worden bij de eerste opname venwerkt tegen reële waarde. Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Algemeen geldt dat bij het opmaken van de jaarrekening nog niet alle gegevens definitief zijn vastgesteld. De effecten hiervan worden dan in het volgende jaar verantwoord. KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d. 1 7 JUH! 7015 (medel betrekking heeft. 17.pa^fsvïiflr identificatiedoeleinden: Jaarrekening2014 WM^y^ccountants N.V.

18 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 Activa Overige vorderingen Rekening Courant Sociaal Fonds MITT Doorberekening SAVAMITT* Overige vorderingen Liguide middelen ABN AMRO bank N.V Passiva Eigen vermogen 0 0 Kortlopende schulden Projecten en subsidies Overige schulden * Betreft facilitering betaling kosten voor rekening van SAVAMITT. Met ingang van 2013 is dit niet meer in de exploitatie opgenomen. Onder de liquide middelen worden opgenomen tegoeden op bank-rekeningen, die direct opeisbaar zijn. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. Het eigen vermogen van de Stichting Vakraad voor de jr-, Tapijt- en Textielindustrie is 0,00. De stichting ontvangt jaariijks een^^g^v^[p? /tós^iqlarttng Sociaal Fonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie, \i\tdii(i&i e\ij\fiisr(s(bm\s rapport d.d. de gemaakte kosten. 1 7 JUNI (mede) belibkking heeft. RafqaAioor identificatiedoeleinden: 'ld k^accountants N.V.

19 Toelichting op de staat van Baten en Lasten over 2014 Baten Bijdragen Sociaal Fonds MITT Lasten Secretariaatsvoering Vakraad MITT Projecten en subsidies Uitgaven overeenkomstig statutaire bestedingsdoelen (zie volgende pagina) Andere Lasten Vooriichting/informatie Bestuurskosten Accountantskosten Overige kosten Onder de bestuurskosten is een bedrag van aan vacatie-gelden verantwoord (2013: ). KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d. 1 7 JUNi 7015 (mede) betrekking heeft. 19 RaFaaTv&pr identificatiedoeleinden: ^^WGmccountants N.V.

20 Toelichting uitgaven overeenkomstig bestedingsdoelen Bestedingsdoelen/activiteiten omschrijving lasten Vakraad MITT 2014 verslagjaar Artikel 3, lid 2, statuten Vakraad MITT Art. 3, lid 2, onder b, statuten als uitvoerend orgaan op te treden op het terrein van de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden en vakopleidingen in de bedrijfstak, alsmede de taken te verrichten die bij de voor de bedrijfstak geldende CAO aan de Vakraad zijn opgedragen en die activiteiten te verrichten die nodig zijn om een juiste naleving van de CAO in de bedrijfstak te bewerkstelligen; Art. 3, lid 2, onder g, statuten het aanvragen van of bemiddeling verlenen bij de verkrijging van subsidies of andere financiële middelen en het verstrekken van financiële bijdragen in verband met publicitaire doeleinden voor de bedrijfstak, in relatie tot de arbeidsvoonwaarden en - omstandigheden, om het positieve imago van de bedrijfstak te handhaven I ofte verbeteren: Art, 3 lid 2, onder k, statuten het bevorderen, opzetten en doen organiseren van opleidingen eniof cursussen met inbegrip van projecten betrekking hebbende op de vakopleidingen, andere scholing en/of employability gericht op de arbeidsverhoudingen in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie ten behoeve van werknemers alsmede werkgevers in de bedrijfstak; begroting lasten I verslagjaar verslagjaar Arbocatalogus & Rl&E :054 Meesteropleiding I coupeurs RUN Dutch Identity** Leermiddelenontwikke- [ ling textielindustrie** Sectorplan MITT I - PR Scholing KCH Vaktechniek mode I - BCP's Fuwa-onderzoek Fashion Council MODINT Academy Art 3 lid 2, onder I, statuten het verstrekken van bijdragen ter bestrijding van, of tegemoetkoming, in de gemaakte kosten voor opleiding, ondenwijs, vorming en her-, om- en bijscholing: ROS subsidies Loopbaanadvies, EVC, POP Totaal uitgaven overeenkomstig statutaire bestedingsdoelen KPMG Betreft subsidietoezegging ten laste van verslagjaar 2010; subsidieveranw96wnf I nlfn Ifo"! "'^t afgerond; in het ^[j (d^ 've nog geen verantwoording ontvangen. udit ij^gf ons rarfport d.d. 20 (mede) betfëkkihg heeft. ;_PMJ;i^ï[vDi^ idemificatiedoeleinden: "ccountants N.V.

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013 PF x Pensioenfederatie Jaarverslag 2013 X X 1 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Liquidatieverslag 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. LIQUIDATIEVERSLAG 2012 tevens inhoudende de rekening

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie