Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan"

Transcriptie

1 Non-Fictie Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Filosofie van het verstaan : een dialoog / Heinz Kimmerle & Renate Schepen. Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's ; 21 cm. - (Omtrent filosofie ; nr. 6) ISBN : 108 : I : : Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in onze steden? Hoe gaan we om met verschillende culturele feesten en rituelen? Hoe benaderen we ons gemeenschappelijk verleden, dat voor verschillende culturele groepen een andere lading heeft? Of hoe gaan we om met de uiteenlopende opvattingen over homoseksualiteit of de verhouding manvrouw? Dit zijn enkele voorbeelden van vraagstukken waarbij de 'kunst van het verstaan' ingezet zou kunnen worden. Het is immers niet alleen belangrijk om inzicht te krijgen in 'de ander', maar ook in ons eigen denkpatroon. In steden met een grote culturele diversiteit kunnen dialogen tussen de verschillende bevolkingsgroepen de wederzijdse erkenning en ook het wederzijdse begrip aanzienlijk bevorderen. Het is een manier om elkaar te 'verstaan'. Heinz Kimmerle heeft zich de voorbije 25 jaar bekwaamd in 'de kunst van het interculturele verstaan'. En juist daaraan lijkt behoefte te zijn in onze huidige maatschappij met diverse culturen terwijl er niet altijd evenveel begrip is voor elkaars cultuur. In dit boek onderzoeken de auteurs of dit filosofisch academische werk op het gebied van intercultureel verstaan, een basis kan bieden voor een praktisch dialoogmodel voor het omgaan met de uitdagingen in steden met een grote culturele diversiteit. 1

2 Non-Fictie Liethof, R. Praktische statistiek Praktische statistiek / auteurs: R. Liethof, D. van As, J. de Vries. - Dordrecht : Convoy Uitgevers B.V., XII, 286 pagina's : illustraties, grafieken, tabellen ; 24 cm. - Met index. ISBN : I : : : : 10 Mens en Maatschappij I : : In dit boek worden de beginselen van de beschrijvende en de bedrijfseconomische statistiek uiteengezet voor eenieder die voor studie of beroep basiskennis vanuit deze invalshoek nodig heeft. In de Inleiding worden de kenmerken van statistisch onderzoek toegelicht en worden de stappen waaruit een dergelijk onderzoek bestaat, uiteengezet. Vervolgens passeren statistische begrippen, technieken en onderzoeksmethoden uit de beschrijvende statistiek de revue, zoals frequentieverdelingen, enkelvoudige en samengestelde indexcijfers, historische reeksen, lineaire correlatie en regressie. Ook wordt aandacht besteed aan het begrip kansverdeling, in het bijzonder aan de normale verdeling. De statistische begrippen en technieken worden steeds toegelicht en verduidelijkt met behulp van uitgewerkte voorbeelden die - indien dat nodig is - zich kenmerken door het didactisch principe van een geprogrammeerde instructie. Van belang daarbij is dat voorbeelden en opgaven steeds zijn ingebed in een realistische en herkenbare bedrijfsomgeving. De behandelde statistische theorie en de praktische toepassingen ervan worden tot slot uitgebreid met een aantal macro - economische statistieken, zoals de bevolkings-, productie - en verbruiksstatistieken en met een uiteenzetting van de nationale rekeningen. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over marktanalyse Groot, Ilse de 's Nachts na tweee n... 's Nachts na tweee n... : alcohol, geweld en de morele setting van het Amsterdamse uitgaansleven / Ilse de Groot, Marco van der Land, Rutger Visser, Hans Boutellier. Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Voor hun boek s Nachts na tweeën... bestudeerden de onderzoekers de politiedossiers van de geweldsincidenten die in het uitgaansleven in de hoofdstad plaatsvonden tussen 2006 en Daarnaast observeerden ze het gedrag van bezoekers en personeel in verschillende cafés en discotheken op het Rembrandtplein, het Leidseplein en Wallen Noord in Amsterdam, in Nederland de stad met de meeste horecagelegenheden. In de meeste incidenten die zij bestudeerden gaat het om een buitensporige reactie op een miscommunicatie, zo concluderen de onderzoekers. Meestal is er alcohol in het spel, maar ook de drukte en de behoefte aan vrijheid en spanning spelen een rol. Met andere woorden, het gaat om de vier D s: drank, drukte, drang en dolheid. De onderzoekers besluiten hun studie met belangrijke aanbevelingen tot het vergroten van de veiligheid zonder geweld te doen aan de vrijheid die in het uitgaansleven wordt gezocht. Hiervoor doen zij een beroep op de kunde die op festivals, waar veel minder geweldsincidenten plaatsvinden, is ontwikkeld. Concluderend pleiten de auteurs voor meer afstemming tussen alle betrokken instanties, professionalisering van de beveiliging en verbetering van logistiek en infrastructuur. 2

3 Non-Fictie Opvoeden Opvoeden in betrokkenheid Opvoeden in betrokkenheid : lessen uit de wetenschap / Werkverband Burgerschap ; Kitty Jurrius & Heleen Torringa (red.). - Amsterdam : uitgeverij SWP, [2014] pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : 309 : 10 Mens en Maatschappij I : : : 311 : 10 Mens en Maatschappij I : : De huidige maatschappij doet een steeds groter beroep op de onderlinge betrokkenheid van burgers. Echter, deze betrokkenheid is geen vanzelfsprekendheid in een geïndividualiseerde cultuur. Hoe bevorder je maatschappelijke betrokkenheid? Deze vraag vormt het overkoepelende thema van deze bundel. Opvoeden in betrokkenheid laat zien hoe ouders, professionals en kinderen zelf, een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling naar een meer betrokken maatschappij. Het werkverband Burgerschap dat bestaat uit promovendi en gepromoveerden, gelieerd aan de Universiteit Utrecht, schreef dit boek. Deze onderzoekers schrijven ieder vanuit een eigen perspectief over de veelvormige relatie tussen opvoeding, onderwijs en burgerschap. Opvoeden in betrokkenheid wendt zich tot professionals die werkzaam zijn binnen een onderwijs-, jeugdzorgof welzijnscontext. Het richt zich op professionals die op zoek zijn naar legitimatie van en inspiratie voor het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid Ik Ik geef om jou! Ik geef om jou! : naastenliefde door de eeuwen heen / redactie Marije de Nood en Kees van Schooten ; met bijdrage van Hanneke van Asperen, Renger de Bruin, Truus van Bueren, Jacques Dane, Lia van Doorn, Raphael Evers, Annelies van Heijst, Hannie Kool-Blokland, Maarten van der Linde, Marije de Nood, Mirjam Shatanawi. - Zwolle : WBOOKS, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Dankzij een welgesteld echtpaar kunnen Utrechtse armen in 1307 iedere zondag een aalmoes ophalen in een huis bij de Domkerk. Bijna zevenhonderd jaar later, in 2002, richten Sjaak en Clara Sies in Rotterdam d eerste voedselbank op. Twee burgerinitiatieven die zeer succesvol blijken. De publicatie Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen wandelt in zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de zorg voor de medemens in Nederland. Van middeleeuwse armentafel tot hedendaagse voedselbank, van kloostergasthuis tot modern ziekenhuis. Vijf heldere essays vertellen dit verhaal vanuit een eigen 'doelgroep', waaronder de armen, de zieken en de ouderen. Wie geeft er om hen en vanuit welke motivatie? De prominente rol die naastenliefde speelt binnen het christendom, het jodendom, de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme komt uitgebreid aan bod. Evenals de verbeelding van de (naasten)liefde als deugd, de Caritas. De publicatie is rijk geïllustreerd met prachtige kunst- en cultuurhistorische voorstellingen. 3

4 Non-Fictie Wetgeving Wetgeving sociaal recht Wetgeving sociaal recht / G.J.J. Heerma van Voss (red.) / Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, pagina's ; 21 cm. - (Wetgeving sociaal recht... Boom juridische wettenbundels). - Met register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vindt u een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk. De behandelde onderwerpen zijn: Arbeidsovereenkomst algemeen Ontslag Opdracht en aanneming van werk Procesrecht, faillissement en internationaal privaatrecht Arbeidsmarkt Arbeidsomstandigheden Gelijke behandeling en grondrechten Cao-recht Medezeggenschapsrecht Werkloosheidsrecht Arbeidsongeschiktheidsrecht Overige sociale zekerheidsrecht Verdragen en grondwet Per onderwerp worden verschillende regelingen gebundeld. In de eerste plaats zijn dat wetteksten zoals de bepalingen over onder meer de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op de ondernemingsraden, de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. In totaal zijn in deze bundel 79 regelingen te vinden. Dit boek is bestemd voor WO en Hbo studenten. Daarnaast is het boek nuttig voor praktijkjuristen Van Robaeys, Bea Verbinden vanuit diversiteit Verbinden vanuit diversiteit : krachtig sociaal werk in een context van armoede en cultureel diversiteit / Bea Van Robaeys ; met medewerking van Lieve Geerts & Sultan Balli. - Leuven : Uitgeverij LannooCampus, [2014] pagina's : illustraties ; 21 cm. (Bindkracht-Cahier ; nr. 2). - Met literatuuropgave. ISBN Sociaal werkers ontmoeten in toenemende mate cliënten met een migratieachtergrond die in armoede leven. Zij hebben heel wat vragen in de zoektocht naar kwaliteitsvolle hulpverlening voor deze groep. Om tegemoet te komen aan die vragen ontwikkelde Bind-Kracht een kracht gericht handelingskader voor sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit. In dit cahier beschrijven de auteurs relevante kapstokken voor kracht gericht en divers-sensitief sociaal werk: inzicht in de leefwereld van mensen met migratie- en armoede-ervaring en het effect van de bril van verschil en gelijkenis. Ze beschrijven handelingsprincipes voor effectief sociaal werk met cliënten met een migratieachtergrond: het belang van basishouding en dialoog, krachtgericht kijken, vaardig communiceren en een kritische kijk op de samenleving. Concrete casussen illustreren de toepassing daarvan in de praktijk. Verbinden vanuit diversiteit is een bron van inspiratie voor sociale professionals in het ruime welzijnsveld, voor studenten sociaalagogisch werk en voor iedereen die krachtgericht en divers-sensitief wil werken met kwetsbare cliënten en gezinnen. 4

5 Non-Fictie Timmermans, Frans De oostgrens van Europa De oostgrens van Europa / Frans Timmermans ; Engelse vertaling [uit het Nederlands]: Ministerie van Buitenlandse Zaken ; redactie Tonny van Wissen. - Eerste druk. - Amsterdam : Elsevier Boeken, september pagina's ; 20 cm. - (H.J. Schoolezing ; 2014) Nederlandse tekst met Engelse vertaling. - Met register. ISBN : Europa : 18 Landen en Volken I : : 9.42 Op 2 september 2014, de dag dat hij in Brussel 'solliciteerde' voor het lidmaatschap van de Europese Commissie, sprak minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans 's avonds in een uitverkochte Rode Hoed in Amsterdam de zesde H.J. Schoo-lezing uit. Het werd een verhelderende tour d'horizon langs de vele conflictgebieden in de wereld, maar ook een breed onderbouwd eerbetoon aan Europa en de Europese Unie. Dit alles in de geest van oud-elsevier-hoofdredacteur H.J. Schoo ( ) - met 'respect voor de feiten, hard in de analyse, mild en menselijk in de duiding'. Timmermans' conclusie luidde: realpolitik is nodig om je idealen te bereiken. De integrale Nederlandse tekst van Timmermans' H.J. Schoolezing 2014 is voorzien van een Engelse vertaling. 5

6 Non-Fictie Guiljam, Henk Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 : fiscale advisering / Drs. Henk Guiljam, Drs. Marco Hoogesteger, Mr. Bart Kosters, Luc Meerschaert A.A. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Belastingrecht voor het ho...) ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : 'Belastingrecht voor het HO' behandelt de belastingheffing van particulieren en ondernemers. De auteurs bespreken de materiële heffingswetten, te weten loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en omzetbelasting. Vervolgens worden de erfbelasting en schenkingbelasting en de belastingen voor rechtsverkeer behandeld, waarna wordt afgesloten met het formele belastingrecht. Bij de verschillende belastingen is steeds de volgende opbouw te vinden: Wat/wie is belast (belastingplicht)? Waarover moet belasting worden betaald (voorwerp van de belasting)? Hoeveel belasting moet worden betaald (tarief)? Hoe moet de belasting worden betaald (wijze van heffing)? Elk onderdeel behandelt de theorie in combinatie met opdrachten en meerkeuzevragen. De opgaven zijn deels gericht op het verwerven van kennis en deels op het ontwikkelen van vaardigheden, zoals het maken van een aangifte. Op de bijbehorende website staat extra ondersteunend materiaal waaronder actuele meerkeuzevragen, de antwoorden op de opgaven uit het boek en een gratis examentrainer. Studenten kunnen zich dus optimaal voorbereiden op een tentamen of examen Guiljam, Henk Belastingrecht MBA 2014 Belastingrecht MBA 2014 / Drs. Henk Guiljam, Drs. Marco Hoogesteger, Mr. Bart Kosters, Luc Meerschaert A.A. - [Negende druk]. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Editie e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met register. ISBN Belastingrecht is een complex vakgebied. Het is bovendien voortdurend in beweging. Voor een studie op MBA-niveau is kennis van de structuur van het belastingrecht belangrijk. Studenten moeten door de bomen het bos zien. Een behandeling van de stof, waarbij de lezer in feite door de belastingwet wordt geleid, is de methode die de auteurs volgen, om de structuur van de wetgeving duidelijk te maken. Een en ander wordt toegelicht met aan de praktijk ontleende praktische voorbeelden. Op deze wijze wordt een goede basis gelegd voor de praktijk, maar ook voor verdere studie op dit terrein. 'Belastingrecht MBA' behandelt na het inleidende deel de materiële heffingswetten, te beginnen met de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Daarna komen de door ondernemers af te dragen belastingen aan bod, te weten: de dividendbelasting, de loonbelasting en de omzetbelasting. 6

7 Non-Fictie Wolf, Martin The shifts and the shocks The shifts and the shocks : what we've learned - and have still to learn - from the financial crisis / Martin Wolf. - London : Allen Lane, an imprint of Penguin Books, XXII, 465 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : 354 : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : The book identifies the origin of the crisis in the complex interaction between globalization, hugely destabilizing global imbalances and our dangerously fragile financial system. In the eurozone, these sources of instability were multiplied by the tragically defective architecture of the monetary union. It also shows how much of the orthodoxy that shaped monetary and financial policy before the crisis occurred was complacent and wrong. In doing so, it mercilessly reveals the failures of the financial, political and intellectual elites who ran the system. The book also examines what has been done to reform the financial and monetary systems since the worst of the crisis passed. 'Are we now on a sustainable course?' Wolf asks. 'The answer is no.' He explains with great clarity why 'further crises seem certain' and why the management of the eurozone in particular 'guarantees a huge political crisis at some point in the future.' Wolf provides far more ambitious and comprehensive plans for reform than any currently being implemented Hoeven, J.P.M. van der Bedrijfsadministratie met ERP Bedrijfsadministratie met ERP : financie el gei nformeerd / J.P.M. van der Hoeven, J.D.J. Beunen. - Eerste druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Om de online studiehulp te bekijken zijn er licentiecodes beschikbaar. - ERP = Enterprise Resource Planning. - Met register. ISBN 'Bedrijfsadministratie met ERP' is een nieuwe lesmethode, gericht op de boekhouding van ondernemingen die gebruikmaken van ERP-systemen. 'Bedrijfsadministratie met ERP' biedt het boekhouden geïntegreerd aan met ERP. Dat neemt niet weg dat de student nog steeds leert journaliseren. Een eigentijdse methode die afgestemd is op de praktijk. Met opgaven waarmee de student de theorie direct kan verwerken. Deze methode bestaat uit een theorieboek en de facultatieve toepassingsboeken Microsoft Dynamics NAV en SAP ERP (verschijnt 2015). De onderwerpen en opgaven uit de toepassingsboeken lopen synchroon met het theorieboek en versterken elkaar. De methode behandelt dezelfde onderwerpen als bestaande boekhoudmethodes, nu gecombineerd met ERP. Met uitzondering van de onderdelen gevorderde fiscale administratie en consolidatie/ deelnemingen. Hiermee sluit 'Bedrijfsadministratie met ERP' aan bij de laatste curriculumbijstelling voor bedrijfsadministratie van het Landelijk Overleg Bedrijfseconomie. 'Bedrijfsadministratie met ERP' besteedt ruime aandacht aan de vastlegging, analyse én interpretatie van rapportages. Daarnaast krijgt de student inzicht in het proces van de informatievoorziening. 7

8 Non-Fictie Schmidt, Eric How Google works How Google works / Eric Schmidt and Jonathan Rosenberg ; with Alan Eagle. - London : John Murray, XIV, 286 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Omslag en titelpagina vermelden: Google. - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Both Eric Schmidt and Jonathan Rosenberg came to Google as seasoned Silicon Valley business executives, but over the course of a decade they came to see the wisdom in Coach John Wooden's observation that 'it's what you learn after you know it all that counts'. As they helped grow Google from a young start-up to a global icon, they relearned everything they knew about management. How Google Works is the sum of those experiences distilled into a fun, easy-to-read primer on corporate culture, strategy, talent, decision-making, communication, innovation, and dealing with disruption. The authors explain how the confluence of three seismic changes - the internet, mobile, and cloud computing - has shifted the balance of power from companies to consumers. The companies that will thrive in this ever-changing landscape will be the ones that create superior products and attract a new breed of multifaceted employees whom the authors dub 'smart creatives'. The management maxims ('Consensus requires dissension', 'Exile knaves but fight for divas', 'Think 10X, not 10%') are illustrated with previously unreported anecdotes from Google's corporate history. 'Back in 2010, Eric and I created an internal class for Google managers,' says Rosenberg Drummond, Helga Guide to decision making Guide to decision making : getting it more right than wrong / Helga Drummond. - London : The Economist in association with Profile Books Ltd, [2012]. - XI, 208 pagina's ; 23 cm. - Aan de kop van de titelpagina en omslag: The Economist. - Met literatuuropgave, index. ISBN We make decisions, and these decisions make us and our organisations. And in theory, decision-making should be easy: a problem is identified, the decision-makers generate solutions, and choose the optimal one and powerful mathematical tools are available to facilitate the task. Yet if it is all so simple why do organisations, both private and public sector, keep making mistakes - the results of which are borne by shareholders, employees, taxpayers and ultimately society at large? This guide to decision making. by leading decision science academic Helga Drummond, aims to improve decision-making in organisations. It explores how and why decisions go awry in the first place - and offers practical advice on what decision-makers can do to counter the psychological, social and other forces that can undermine individual judgment and pull organisations off course. Full of examples of good and bad decision-making from around the world, it will make readers think more clearly about decisions big and small. 8

9 Non-Fictie Hartmann, F.G.H. Management control Management control / Frank Hartmann, Jan Bouwens. - Tweede druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Informatie & Control). - Om de online studiehulp te bekijken zijn er licentiecodes beschikbaar. - Eerste druk: Groningen [etc.] : Wolters-Noordhoff, Met literatuuropgave, register. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : De tweede druk van het boek 'Management control' binnen de serie 'Informatie & Control' is volledig herzien en geactualiseerd. Deze nieuwe editie biedt naast een algemene inleiding op management control een verdieping en uitwerking op meer specialistische thema s. De beheersing van financiële en operationele processen staat wederom centraal in het boek. Deze beheersing wordt vanuit economisch en psychologisch perspectief beschouwd. Door de thematische uitgangspunten en invulling is dit specialistische boek uitermate geschikt voor de gevorderde hbo-student in financieel management. Daarnaast kan het boek ook uitstekend gebruikt worden door wo (bedrijfs)economie, economische psychologie, management en organisatie, en recht en management. Na een verkenning van het domein van management control en de rol van managementcontrolesystemen in organisatie worden de volgende onderwerpen behandeld: Planning en budgettering Decentralisatie en responsibility accounting Kostenbeheersing en prestatiemeting Control en motivatie Prestatie-evaluatie en verschillenanalyse Strategie en de balanced scorecard Armstrong, Michael Armstrong's handbook of human resource management practice Armstrong's handbook of human resource management practice / Michael Armstrong and Stephen Taylor. - 13th edition. - London : Kogan Page, XXXIV, 842 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Oorspronkelijke titel: A handbook of personnel management practice. - Kogan Page Limited, Met literatuuropgave, index. ISBN A classic text for all students of HR Management, Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice provides a complete resource for understanding and implementing HR. It includes in-depth explanations of all the key areas essential to the HR function, such as performance management, organizational behavior, employee relations and health, safety and welfare. The authors encourage and facilitate effective learning, and he provides comprehensive online support material for both the instructor and student, offering opportunities for self-learning and extra help outside the classroom. In addition, they offer two sections of toolkits with easily applicable skills and knowledge. The 13th edition, introducing Stephen Taylor as co-author, has been updated throughout to reflect new information on employment law and a more detailed look at international concerns in HRM. 9

10 Non-Fictie Boekhouden Boekhouden geboekstaafd. Boekhouden geboekstaafd. Uitwerkingen opgaven Boekhouden geboekstaafd. Boekhouden geboekstaafd. Uitwerkingen opgaven. Achtste druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014]. - V, 306 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Uitwerkingen 2: / H. Fuchs, S.J.M. van Vlimmeren ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : 'Boekhouden geboekstaafd 2' is hét standaardwerk voor de bedrijfsadministratie en de fabricageboekhouding. De methode bestaat uit een hoofdboek, opgavenboek en een uitwerkingenboek. Inclusief een ondersteunende website met handige online tools. In het opgavenboek verwerken studenten de theorie uit het hoofdboek. Het opgavenboek is sterk uitgebreid ten opzichte van eerdere edities. In nagenoeg elk hoofdstuk is aan het einde een grote casus opgenomen die niet alleen de stof van het betrokken hoofdstuk omvat maar ook onderwerpen uit de hoofdstukken daarvoor. Het bijbehorende uitwerkingenboek stimuleert de student om over de stof na te denken en beter te begrijpen. Om sneller de opgaven te kunnen maken, zijn uitwerkbladen in Excel beschikbaar. Via het uitwerkingenboek is er bovendien toegang tot uitwerkingen met gesproken woord op de ondersteunende website, de zogenaamde webcasts. De achtste druk van het hoofdboek 'Boekhouden geboekstaafd 2' is grondig herzien en herschreven Boekhouden Boekhouden geboekstaafd. Boekhouden geboekstaafd. Opgaven Boekhouden geboekstaafd. Boekhouden geboekstaafd. Opgaven. - Achtste druk. Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014]. - VII, 200 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 2: / H. Fuchs, S.J.M. van Vlimmeren. - Eerste druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, ISBN 'Boekhouden geboekstaafd 2' is hét standaardwerk voor de bedrijfsadministratie en de fabricageboekhouding. De methode bestaat uit een hoofdboek, opgavenboek en een uitwerkingenboek. Inclusief een ondersteunende website met handige online tools. In het opgavenboek verwerken studenten de theorie uit het hoofdboek. Het opgavenboek is sterk uitgebreid ten opzichte van eerdere edities. In nagenoeg elk hoofdstuk is aan het einde een grote casus opgenomen die niet alleen de stof van het betrokken hoofdstuk omvat maar ook onderwerpen uit de hoofdstukken daarvoor. De achtste druk van het hoofdboek 'Boekhouden geboekstaafd 2' is grondig herzien en herschreven. 'Boekhouden geboekstaafd 2' is bedoeld voor opleidingen zoals Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. Met de Campuz Card krijgt de student toegang tot de ondersteunende website. Via het uitwerkingenboek vindt de student op de site webcasts: uitwerkingen met gesproken woord. Ook extra tentamenopgaven en Excel uitwerkbladen. 10

11 Non-Fictie Made Made by hand Made by hand : contemporary makers, tradional practices / edited by Leanne Hayman and Nick Warner. - London : Black Dog Publishing, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage. ISBN : 380 : 11 Bedrijf en Beroep : : Profiling these makers with large images of themselves, their workshops, products and techniques, Made By Hand takes the reader through tailors, shoemakers, bee keepers, micro breweries, jewellers and more. By focusing on the choice these artisans have made to produce hand-made goods in an age where mass-produced, imported wares are cheaper and easier to produce, the book is a timely celebration of the return to organic, handmade and home-grown that is proliferating worldwide. Each maker features with interviews probing their techniques, the surrounding tradition and their motivation for working by hand. This is accompanied by trivia, such as the celebrities they have produced for and the most expensive pieces they have ever made. Prefaced by an introductory text about the ethos of hand making, and with the juxtaposition of traditional craft alongside contemporary hand making throughout, Made By Hand is framed as an address to hand craft as an environmentally friendly and economically healthy resurgence that is not only nostalgic but also progressive and productive. 11

12 Non-Fictie Hallebeek, J.J. Lijf ende goedt Lijf ende goedt : de juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen : een schets van de Westerse rechtsgeschiedenis / Jan Hallebeek ; met medewerking van Harry Dondorp en Hylkje de Jong. - Amsterdam : VU University Press, [2014]. - XX, 592 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Bibliografie: pagina Met literatuuropgaven en index. ISBN : : : : : 06 Huis en Tuin : : A classic text for all students of HR Management, Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice provides a complete resource for understanding and implementing HR. It includes in-depth explanations of all the key areas essential to the HR function, such as performance management, organizational behavior, employee relations and health, safety and welfare. The authors encourage and facilitate effective learning, and he provides comprehensive online support material for both the instructor and student, offering opportunities for self-learning and extra help outside the classroom. In addition, they offer two sections of toolkits with easily applicable skills and knowledge. The 13th edition, introducing Stephen Taylor as co-author, has been updated throughout to reflect new information on employment law and a more detailed look at international concerns in HRM Kloosterman, A.M. Hoofdlijnen in het huurrecht Hoofdlijnen in het huurrecht : met vragen en antwoorden / Mw. mr. A.M. Kloosterman, Mw. mr. H.J. Rossel, Mw. mr. M.H. Rozeboom. - Achtste druk. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XXIII, 404 pagina's ; 25 cm. - 1e druk geschreven door F.T. Oldenhuis, H.J. Rossel, G.J. Visser: Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, Met literatuuropgave, register. ISBN In de afgelopen jaren werd de studieduur aan universiteiten en in het HBO bij herhaling verkort. De aanpak van dit studieboek Hoofdlijnen in het huurrecht speelt op die ontwikkeling in. De behandeling van de diverse leerstukken is welbewust tot hoofdlijnen beperkt.het boek is geschreven voor hen die zich de beginselen van het huurrecht eigen willen maken. De auteurs denken daarbij in de eerste plaats aan studenten die aan universiteiten in de bachelor- of in de masterfase het vak huurrecht volgen; verder richten zij zich op studenten van de HBO Rechten opleiding en juridisch getinte opleidingen zoals de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en de opleiding Bedrijfskunde MER. Juist vanwege de functie als studie- en leerboek hebben de auteurs aan de stof korte opgaven (per onderdeel) en meer gecompliceerde casusposities (aan het eind van ieder hoofdstuk) toegevoegd. Aan het slot van ieder hoofdstuk zijn (standaard)antwoorden opgenomen.achtereenvolgens komen aan de orde: de algemene bepalingen, de woonruimtebepalingen en de daarmee verband houdende huurprijsproblematiek, de bedrijfsruimtebepalingen met inbegrip van de huurprijsbepalingen. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt ingegaan op het procesrecht voor zover van belang voor het huurrecht. 12

13 Non-Fictie Hegarty, John Hegarty on creativity Hegarty on creativity : there are no rules / John Hegarty. - London : Thames & Hudson, pagina's : illustraties ; 19 cm ISBN : : 01 Geestelijk leven : : Creativity isn't an occupation, its a preoccupation. It is at the very core of what makes us human. Its also a fundamental challenge that everyone faces in the modern world, be they in business, in education or a struggling artist or musician. Being creative and innovative and communicating our ideas effectively and persuading others is vital. Who could be better able to demystify and set out some useful, generous advice on how to improve, sustain and nurture creativity than one of the worlds greatest advertising creatives and founder of an advertising agency renowned worldwide for its excellence? In this book, John Hegarty takes 50 provocations and themes that lie at the heart of creative thinking. These range from those with complex depths that lie beyond deceptively simple titles such as Idea, Ego, Money and Technology, to others that look at the complexities of modern life, such as dealing with cynics in the workplace, or the best way of getting angry. Hegarty's message is always crystal clear and promotes the benefits of simplifying, thinking boldly and being undaunted by challenges. With this book, when a challenge confronts them, readers will find that one of the great minds in advertising is there to guide them. 13

14 Non-Fictie Olgers, A.A.J. Handboek vakdidactiek maatschappijleer Handboek vakdidactiek maatschappijleer / Ton Olgers, Rob van Otterdijk, Gerard Ruijs, Jan de Kievid, Lieke Meijs ; eindredactie: Harm Ramkema en Coen Gelinck. - Tweede, herziene druk. - Amsterdam : Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het gezamenlijk Kohnstamm Kennisfonds van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam (ILO-UvA). - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Maatschappijleer is een belangrijk vak. In een tijd waarin vertrouwen van de burger in de politiek vaak ter discussie staat is het des te belangrijker dat leerlingen worden toegerust met denkgereedschap waarmee ze zelfstandig en adequaat leren oordelen over maatschappelijke vraagstukken. In dit boek wordt een aantal kwesties behandeld rond het leren van maatschappijleer. Benadrukt wordt dat leerlingen altijd met bepaalde voorkennis en affecties over onderwerpen de les binnenkomen. Hoe kunnen docenten maatschappijleer daarmee leren omgaan? Hoe behandel je gevoelige onderwerpen in de klas? Hoe pak je waarde-educatie aan? Hoe vermijd je dat je eigen politieke voorkeur als docent een te grote rol speelt in de klas? Hoe kan je ervoor zorgen dat er niet alleen wordt geleerd voor de toets, maar dat het leren betekenisvoller wordt en de kennis later gebruikt kan worden in nieuwe situaties? Het boek verschaft kennis over en inzicht in leerprocessen van maatschappijleer en daagt studenten en docenten uit daar zelf vorm aan te geven. Niet zelden worden maatschappijleerlessen bepaald door wat de lesmethoden bieden. De auteurs zijn voorstanders van diverse vormen van leren met meer vakdidactische variatie. Met dit boek hopen zij de kwaliteit van het maatschappijleer onderwijs een impuls te geven Gommers, Marijke Leraren opleiden Leraren opleiden : een handreiking voor opleiders / Marijke Gommers, Bruno Oldeboom, Martine van Rijswijk, Marco Snoek, Anja Swennen & Willem van der Wolk. Tweede druk. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Een uitgave van de VELON. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor beginnende lerarenopleiders. Het geeft hun handreikingen, of zij nu werken als opleider in de school of als opleider in het instituut. Steeds meer beseffen lerarenopleiders dat zij een bijzonder beroep hebben: zij zijn de leraren van de leraren. Dit betekent dat lerarenopleiders niet alleen kennis van en ervaring met het onderwijzen (van hun vak) op school moeten hebben, maar dat zij ook kennis hebben van en ervaring met het opleiden van leraren. In tegenstelling tot veel andere beroepsgroepen is er voor leraren-opleiders geen formele opleiding en bestaat er nauwelijks een kennis-basis. Wel zijn er in de afgelopen jaren tal van initiatieven genomen om lerarenopleiders te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Dit boek probeert een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennisbasis van beginnende lerarenopleiders. De onderwerpen van de hoofdstukken zijn actueel en gevarieerd, zoals de kenmerken van de lerarenopleiders; de ontwikkeling van leraren-inopleiding; reflectie; de achtergrond en de praktijk van competentiegericht opleiden; opleiden in de school en het registratietraject voor lerarenopleiders. 14

15 Non-Fictie Martin, James P. Cloud computing and electronic discovery Cloud computing and electronic discovery / James P. Martin, Harry Cendrowski. Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014]. - XIII, 194 pagina's ; 24 cm. - (Wiley CIO series). Met index. ISBN : : I : : : 528 : 12 Communicatie : : Explore the frontier of electronic discovery in the cloud Cloud Computing and Electronic Discovery comprehensively covers the quickly-evolving realm of ediscovery in cloud computing environments, a computing and legal frontier in which the rules and legal precedents are being developed anew seemingly by the day. The book delves into this fascinating and rapidlydeveloping topic to prepare fraud investigators, legal professionals, forensic accountants, and executives understand the ramifications of storing data with third party providers and how such storage mechanisms relate to the limits of discovery practices. This up-to-date resource also includes a complete discussion of the few existing legal precedents and current cases that are shaping interpretation of discovery laws in the cloud space, a perfect overview for executives storing their companies? data in the cloud and the legal professionals tasked with understanding and interpreting the discovery rules surrounding that data Sterken, W. Telecommunicatie Telecommunicatie / W. Sterken, J.M.M. Stieger. - Utrecht : STILI NOVI, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Deel 1: Fundamenten / Drs. W. Sterken, J.M.M. Stieger. Oorspronkelijke uitgave: Met register. ISBN In Telecommunicatie, fundamenten deel 1 behandelen de auteurs voornamelijk de analoge en digitale basisbegrippen en principes uit de telecommunicatie die, waar dit relevant is, mathematisch worden onderbouwd.telecommunicatie, fundamenten deel 1 is in de eerste plaats bedoeld als een algemene, fundamentele basis voor de hbo-student in de informatietechniek en de telematica, veelal studierichtingen binnen de Elektrotechniek en de ICT. Daarnaast is deze uitgave geschikt voor gebruik binnen bepaalde opleidingen buiten het hbo die elektrotechnisch gerelateerd zijn en vormt hij een goed fundament voor deel 2. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen en opdrachten. De opzet is zodanig dat het boek zich ook goed leent voor zelfstudie.telecommunicatie, verdiepingen en toepassingen deel 2 is bedoeld voor diegenen die zich verder willen verdiepen in bepaalde telecommunicatie-onderwerpen. In dit deel komen meer praktische toepassingen aan de orde. 15

16 Non-Fictie Marbury, Robert Taxidermy art Taxidermy art : a rogue's guide to the work, the culture, and how to do it yourself / Robert Marbury. - First printing. - New York : Artisan, pagina's : illustraties ; 22cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN : : 17 Dieren I : : From home-goods stores to hip bars, the Tate Modern to the most conservative decor magazine, taxidermy is everywhere these days. And for as long as there has been taxidermy, there have been people who are willing to push its boundaries - from the jackalope to Damien Hirst sticking a shark in a tank of formaldehyde. Unlike traditional taxidermy, these mounts are not meant to mimic reality and are instead used to artistic effect. Rogue taxidermy is at the cutting edge of this trend, featuring stunning, provocative pieces not without a certain sly humor (The New York Times). In this, the first-ever collection of rogue taxidermy, you'll find a monkey with a fez and a martini glass, a jewel-encrusted piglet, a bionic fawn, and a polar bear floating balancing refrigerator. Author Robert Marbury makes for a friendly (and often funny) guide, taking readers through a brief history of taxidermy (and what sets rogue taxidermy apart) and presents stunning pieces from twenty of the most influential artists in the field. Rounding out this guide are six illustrated how-to lessons to get readers started on their own work, with sources for taxidermy materials and resources for the budding taxidermists 16

17 Non-Fictie Barnett, Richard The sick rose or; disease and the art of medical illustration The sick rose or; disease and the art of medical illustration / Richard Barnett. London : Thames & Hudson, pagina's : illustraties ; 25 cm. - Uitgave in samenwerking met de Wellcome Collection en de Wellcome Lirbary. - 1e druk: Met literatuuropgave, index. - Met literatuuropgave. ISBN : 602 : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : The Sick Rose is a beautifully gruesome and strangely fascinating visual tour through disease in an age before colour photography. This stunning volume, combining detailed illustrations of afflicted patients from some of the worlds rarest medical books, forms an unforgettable and profoundly human reminder of mankinds struggle with disease. Incorporating historic maps, pioneering charts and contemporary case notes, Richard Barnetts evocative overview reveals the fears and obsessions of an era gripped by epidemics Dirix, Theo In search of Andreas Vesalius In search of Andreas Vesalius : the quest for the lost grave / Theo Dirix ; translated from the Dutch into English by friends of Vesalius. - Houten : LannooCampus, [2014] pagina's, 8 ongenummerde pagina's platen : illustraties ; 24 cm. - Met drie gelegenheidsgedichten: 1902, Edith Wharton: 'Vesalius in Zante (1564)' ; 1964, Chysanthi Zitsanthia: 'To the great belgian anatomist Andreas Vesalius' ; 2014, Bryan W. Green: 'Vesalius'. ISBN Het verborgen graf van Vesalius: een intrigerende zoektocht Andreas Vesalius did not die returning from Jerusalem on a deserted beach in the Ionian Sea, the only victim of a shipwreck. He did not travel to the Holy Land under pressure of the Inquisition, neither as penance nor escape: he went there as a devout pilgrim with the support of his employer. Weakened by his stay and by his unfortunate return journey, he died in Zakynthos where he was buried in the Santa Maria delle Grazie Church. Biomedical artist Pascale Pollier has long been searching for the bones of Andreas Vesalius. She was determined to make a facial reconstruction of her scientific and artistic muse. In 2011 she resonated with Theo Dirix, Consul at the Embassy of Belgium in Athens. What began as a poetic quest for the lost grave of the father of human anatomy, has evolved into a well documented fresh appraisal of some of the mysteries in the last months of the life of Andreas Vesalius, exactly 450 years after his death, 500 years after his bi 17

18 Non-Fictie Verhoeven, H.C.M. Psychodiagnostiek en assessment Psychodiagnostiek en assessment : de praktijk van psychologische testen, interviews en observatiemethoden / Henk Verhoeven. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Om de online studiehulp te bekijken zijn er licentiecodes beschikbaar. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : : : : 02 Lichaam en Gezondheid I : : Iedereen wordt gedurende zijn leven wel ten minste eenmaal onderworpen aan een formeel psychologisch onderzoek, en velen maken het verschillende keren mee. De psychologische test is in alle segmenten van onze samenleving doorgedrongen. Zoals op de werkvloer, bij sollicitatieprocedures, scholing, in de gezondheidszorg en marketing. 'Psychodiagnostiek en assessment' is geschreven voor de toegepast psycholoog (hbo of universitair geschoold) die in de praktijk aan de slag gaat met concrete vraagstukken rondom menselijk gedrag, en daarbij gebruikmaakt van zijn psychodiagnostische competenties (naast competenties als trainen, coachen, voorlichten, adviseren, onderzoeken et cetera). 'Psychodiagnostiek en assessment' is opgebouwd uit drie delen: In het eerste deel wordt ingegaan op beslissingsprocessen en hoe dit terugkomt in de professionele psychodiagnostiek. Verder komen de kenmerken en kwaliteitscriteria van verschillende instrumenten aan de orde. In deel twee volgen we het dagelijkse werk van de psychodiagnost. Besproken wordt welke stappen hij doorloopt om uiteindelijk het probleem of de vraag van de cliënt of opdrachtgever helder in kaart te brengen. Deel drie gaat tenslotte in op de geschiedenis van het vak en beschrijft een aantal controverses en discussies die zich daarin hebben voorgedaan Sterckx, Tinne En toen werd ik mega-cool-blij! En toen werd ik mega-cool-blij! / Tinne Sterckx, Viviane Koning. - [Rotterdam] : Yanga.be, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Omslag vermeldt: Handleiding voor ouders en opvoeders om kinderen emotioneel in balans te brengen. ISBN Viviane Koning en Tinne Sterckx zijn EFT practitioners die dagelijks werken met emotionele stoornissen bij kinderen. In dit, op kindermaat geschreven voor-lees-doe-boek, vertellen zij, aan de hand van herkenbare verhalen, over dagdagelijkse probleempjes van dieren in een bos. Een slingeraap met hoogtevrees, een everzwijntje met verlatingsangst, een kikker met watervrees, een eekhoorntje met een allergie voor eikeltjes enz. Allemaal emoties waar kinderen ook vaak tegenaan lopen. De techniek die zij gebruiken heet EFT (Emotional Freedom Techniques) en stapje voor stapje word je meegenomen in de wondere wereld van inzichten en oplossingen. Voor ouders en grootouders is dit perfect te gebruiken binnen het gezin. Maar ook voor leerkrachten die EFT in de school willen integreren is dit prachtig geïllustreerde boek een niet te missen onderdeel van de klasbibliotheek. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat kinderen, wanneer zij deze techniek gebruiken, zich veel beter kunnen concentreren tijdens de les, de klasgeest merkelijk verbetert en de leerstof makkelijker wordt opgenomen. Ook volwassenen kunnen dezelfde techniek gebruiken en samen met de kinderen emotioneel sterk worden. 18

19 Non-Fictie Brown, Bobbi Everything eyes Everything eyes : professional techniques, essential tools, gorgeous makeup looks / Bobbi Brown ; with Sara Bliss. - San Francisco : Chronicle Books, [2014] pagina's : foto's ; 21 cm ISBN : : 04 Uiterlijk I : : : : 04 Uiterlijk : IV : : Bestselling author and world-famous makeup artist Bobbi Brown reveals her expert techniques for creating show-stopping eyes-from everyday natural to smoky to party sparkle. To coincide with the launch of Bobbi's eyewear range and a brand-new eye makeup palette, Everything Eyes covers basic eye care, essential brushes and tools, and step-by-step tutorials for 10 stunning looks. Famous for her signature glasses look, Bobbi also shares her tried-and-true tips for selecting frames and wearing makeup with glasses. This chic book is the manual for all women who want gorgeous eyes. And that means every woman! Hughes, Sali Pretty honest Pretty honest / Sali Hughes ; photographs by Jake Walters. - London : Fourth Estate, pagina's : foto's ; 23 cm ISBN A witty, wise and truthful beauty handbook for real women on what works in real life from Sali Hughes, beloved journalist and broadcaster. Pour yourself a drink, put on some lipstick and pull yourself together Elizabeth Taylor Beauty books. Exquisite coffee-table affairs featuring improbably beautiful models with wholly-unachievable-to-most women looks, product review-heavy volumes which become almost instantly outdated, or tracts of holistic mumbo jumbo, like how to make an unproven face pack from organic molasses and rough-hewn porridge oats. Not anymore. In Pretty Honest, Sali Hughes draws on over 20 years of wisdom, advice and expertise to show real women how to make the most of makeup's physically and emotionally transformative powers. Covering everything from teenage skin to mature beauty, botox to bridal make-up, sickness to good health, it's a work that is part instruction manual, part love letter to makeup - in a writing style that combines beauty editor, feminist and painfully funny best friend. 19

20 Non-Fictie Leach, Robert The fashion resource book The fashion resource book : men / Robert Leach. - London : Thames & Hudson, pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 04 Uiterlijk : : : : 04 Uiterlijk I : : Today s menswear designers must understand the history of fashion to come up with new and innovative ideas. Filled with inspiration for designers and students alike, The Fashion Resource Book: Men is a collection of research essential to the study of men s fashion. The book is divided into three sections, each structured as a series of detailed case studies. The first section investigates the research process in the work of such designers as Louis Vuitton, Alexander McQueen, and Yohji Yamamoto, among others. The second section is on research and inspiration, including street style and uniform, and the influence of established companies. The third section presents detailed case studies of particular garments, including parkas, trench coats, and denim jackets. The follow-up to the hugely successful The Fashion Resource Book, this volume is sure to become required reading in fashion classes and home libraries alike. 400 illustrations, 320 in color Taschen, Angelika Berlin street style Berlin street style : a guide to urban chic / by Angelika Taschen ; with Alex Von Heyden ; illustrations by Melanie Petersen ; photographs by Sandra Semburg ; translated from the German by Mary Harris and Henning Grentz ; editor: Laura Dozier. - New York : Abrams Image, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vertaling van: Der Berliner Stil: die besten Looks, Geheimtipps und Adressen. - Munich : The Knesebeck GmbH & Co. Publishing Company KG, ISBN In Berlin Street Style, noted design expert Angelika Taschen defines the unique fashion sense of this hip city. The book showcases the popular "antichic" look seen throughout Berlin, offering advice on how to create a simple, casual, and appealingly disheveled appearance with vintage pieces, essential basics, and carefully selected accessories. For travelers to Berlin, the book recommends the city's top destinations for fashion, beauty, design, and culture. With street-style photography and hand-drawn illustrations, this accessible style guide explores how Berlin women dress and where they find their fashion inspiration, highlighting trendsetting blogs and local labels. 20

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Non-Fictie - 100 2014-32-5765 IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015].

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Making The making of the humanities

Making The making of the humanities Non-Fictie - 000 2014-17-1413 Making The making of the humanities The making of the humanities. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2014]. 715 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vol. III: The modern

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Non-Fictie - 200 2014-52-0711 Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Omwille van het Evangelie / Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. - Baarn : Adveniat, [2015]. 196 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: preken

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 2014-17-1396 Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.).

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

Global Global standards and publications

Global Global standards and publications Non-Fictie - 000 2012-24-2555 Global Global standards and publications Global standards and publications : edition 2012/2013 / [eds.: Jane Chittenden... et al.]. - Second edition, first impression. - [Zaltbommel]

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

Weterings, E.J. Gommert de Kok

Weterings, E.J. Gommert de Kok Non-Fictie - 000 2014-14-5662 Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014]. - 164

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie