Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A: algemene beginselen. Opgaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A: algemene beginselen. Opgaven"

Transcriptie

1 Grondslagen dministratieve Organisatie Deel : algemene beginselen Opgaven

2

3 Grondslagen dministratieve Organisatie Deel : algemene beginselen Opgaven drs. J.P.M. van der Hoeven Y.R.P. van de Voort Derde druk Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten, the Netherlands

4 Vormgeving omslag en binnenwerk: Total Identity, msterdam Omslagbeeld: Photodisc Wolters-Noordhoff bv voert voor het hoger onderwijs de imprints Wolters- Noordhoff, Stenfert Kroese, Martinus Nijhoff en Vespucci. Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Wolters-Noordhoff bv, fdeling Hoger Onderwijs, ntwoordnummer 13, 9700 V Groningen, / J.P.M. van der Hoeven, Vlijmen en Y.R.P. van de Voort, Hedel, The Netherlands. ehoudens de in of krachtens de uteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h uteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 K Hoofddorp, Voor het overnemen van korte gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 uteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatieen Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 K Hoofddorp, Voor het overnemen van niet-korte gedeelte(n) dient men zich rechtstreeks te wenden tot de uitgever. ll rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. ISN NUR 780

5 Woord vooraf Deze opgaven zijn geschreven voor gebruik naast deel van de 20e druk van het boek Grondslagen van de administratieve organisatie van prof. E.O.J. Jans R. Deze opgaven geven kleine toepassingen (vraagstukken) voor (bijna) elke paragraaf van het bijbehorende theorieboek. In de marge wordt door middel van verwezen naar de betreffende paragraaf in het theorieboek. Studenten moeten zich in de theorie verdiepen om het vraagstuk te kunnen oplossen. Het gaat hierbij om het kunnen toepassen van het geleerde in concrete situaties. De vraagstukken zijn bewust beperkt van omvang gehouden; op deze manier kan de student het betreffende probleem goed overzien. Omdat de vraagstukken een beperkte omvang hebben is het mogelijk een groot (groter) aantal in het leerprogramma op te nemen. Overigens is er wel naar gestreefd de vraagstukken in moeilijkheidsgraad te laten opklimmen. De indeling van deze uitgave volgt de indeling van het theorieboek. Op deze manier kan het maken van de vraagstukken parallel lopen met het bestuderen van de leerstof en hoeft niet de totale stof bestudeerd te zijn alvorens aan de vraagstukken te kunnen beginnen. Daardoor kan de nadruk in de colleges, indien gewenst, gelegd worden op het in groepjes uitwerken en/of bespreken van de vraagstukken. Het bespreken van de theorie kan hierdoor tot een minimum worden beperkt; de studenten leren als het ware door te doen. ij vraagstukken met een sterretje zijn tevens de antwoorden opgenomen. ij deze opgaven is op de methodewebsite een (gratis) docentenhandleiding voor docenten te downloaden. De docent beschikt met deze handreiking over de antwoorden van de overige vraagstukken en over sheets in PowerPoint-formaat, die in de colleges gebruikt kunnen worden. Deze sheets geven (per hoofdstuk steeds) de rode draad aan. Deze kunnen desgewenst door de docent op een intranet worden gepubliceerd en op die wijze beschikbaar worden gesteld aan studenten. De sheets zijn ook op de cd-rom opgenomen. De auteurs zijn zeer geïnteresseerd in reacties van docenten en studenten met betrekking tot deze uitgave. U kunt schrijven naar Uitgeverij Wolters-Noordhoff Hoger Onderwijs Postbus M Groningen Of via Vlijmen/Hedel, januari 2007, Hans van der Hoeven en Yvonne van de Voort

6 Inhoud 1 Het functioneren van organisaties 1 2 Informatieverzorging 5 3 O: omgevingscondities 8 4 O: ontwerpvariabelen 12 5 O: realisatiecondities en effectuering 16 6 O: methoden en technieken 19 7 Overzicht van opvattingen inzake het ontwerpen van beheersings- en controlesystemen 21 8 Uitwerkingen van de gemarkeerde vraagstukken 24 Sheets 34

7 1 1 Het functioneren van organisaties 1.1* 1.1 Een importeur van een bekend Japans automerk bestaat 25 jaar. Deze mijlpaal wil de onderneming niet ongemerkt voorbij laten gaan en zij besluit tot het aanbieden van een aantal actiemodellen met veel accessoires. ij deze actie gaat het om het verder vergroten van de naamsbekendheid van het merk en meer direct om een stevige impuls voor het aantal verkochte auto s; men mikt op een stijging van 3%. De importeur besluit de actie volledig in samenwerking met haar dealernet uit te voeren en verklaart het betrokken jaar tot actiejaar; alleen in die periode zullen de actiemodellen worden aangeboden. D Noem de elementen die in dit vraagstuk duiden op doelbepaling en de elementen die duiden op doelrealisatie. Hoe kan in de gegeven situatie worden getoetst of het gestelde doel is bereikt? Welke sturing is mogelijk? Hoe passen de begrippen planning en control in dit vraagstuk? 1.2* 1.2 en Fashion V in s-hertogenbosch importeert trendy kleding, gericht op 1.3 een publiek in de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar, dat over een ruim besteedbaar inkomen beschikt. Het bedrijf importeert dure lederen kleding uit Italië en een aantal andere landen en verkoopt deze kleding via exclusieve lederboetieks in een viertal grote steden. Het bedrijf kent de volgende bedrijfsprocessen: 1 Opleiden van verkooppersoneel 2 dministreren van voorraad en grootboekadministratie 3 Distributie van de kleding naar de filialen 4 Verkopen van de kleding in de filialen 5 Retourproces van de kleding (door klanten teruggebracht wegens klacht) 6 Opslaan van de kleding 7 Marketingactiviteiten 8 Investeren in kantoorinventaris, computers en dergelijke 9 annemen en ontslaan van personeel 10 Inkopen van de kleding 11 Investeren in winkelinventaris.

8 2 1 Het functioneren van organisaties Selecteer de in de vorige opsomming begrepen primaire processen voor Fashion V. Zijn alle genoemde bedrijfsprocessen functionele processen? Motiveer het antwoord. Is er bij Fashion V sprake van een transformatieproces? Motiveer het antwoord. ij Fashion V bestaan de volgende afdelingen: 1 Directie 2 dministratie 3 Secretariaat 4 Inkoop 5 Verkoop 6 Magazijn 7 Distributie 8 Marketing 9 Personeelszaken. D Teken een organisatiestructuurschema voor Fashion V, wanneer we uitgaan van een lijn/staf-organisatie Dit vraagstuk is een voortzetting van 1.1. Vul de concrete planning in voor de auto-importeur aan de hand van het model van Geert Stevens is magazijnchef bij QuickService V, een auto-onderdelenhandel in Groningen. Klanten die bij hem aan de balie komen voor onderdelen, hebben zich eerst gemeld bij de verkoopbalie, waar zij hun bestelling hebben geplaatst en tevens hebben afgerekend. Op basis van de door het verkooppersoneel afgetekende bestel/afleverbon haalt Geert de bestelde onderdelen uit het magazijn en geeft ze af aan de klant. D Is er in het voorgaande met betrekking tot Geert Stevens sprake van delegatie van bevoegdheden? Zo ja, welke bevoegdheden zijn door wie gedelegeerd? Op welk niveau functioneert Geert in zijn organisatie? Is er in het voorgaande sprake van kwalitatieve of kwantitatieve normen? Motiveer het antwoord en geef de uit de tekst blijkende voorbeelden. Wat kun je opmerken ten aanzien van de aanwezige waarden? Welke vragen zijn hierbij relevant?

9 1 Het functioneren van organisaties 3 Direct na het afgeven van de goederen toetst Geert het nummer van de bestel/afleverbon in op zijn terminal en de administratieve software verlaagt de voorraad van de uitgeleverde artikelen conform de bestelling en sluit deze order af. Hierbij wordt de inhoud van de bestelorder op Geerts beeldscherm getoond. E Wanneer kun je naar aanleiding van het voorgaande de gegevensverstrekking door Geert als niet-betrouwbaar classificeren? Geef enkele voorbeelden van mogelijke gevolgen, wanneer er besluiten worden genomen op basis van onjuiste berichtgeving door Geert Stevens In de matrix in van Grondslagen zou je in elke cel kunnen aangeven of er een relatie is tussen betreffende activiteit en functionaris. Maar je zou zelfs kunnen aangeven van welke aard een dergelijke relatie is. Deze aard kunnen we aanduiden met de term roltype. innen een aantal computerprogramma s waarmee de dministratieve Organisatie kan worden vastgelegd en geanalyseerd, geven deze roltypes onder andere het type betrokkenheid van een functionaris bij een activiteit aan. an elke activiteit binnen een organisatie kan een aantal functionarissen worden gekoppeld. ij elke koppeling wordt aangegeven in welke rol de functionaris bij de activiteit is betrokken. Deze rollen zijn van een bepaald roltype. Dit roltype wordt vervuld door minimaal één functionaris. Het roltype kan worden getoond in de relatiematrix van activiteiten en functionarissen, de zgn. RI-matrix, ook wel aangeduid met bevoegdhedenmatrix. Zo kan gebruik worden gemaakt van de volgende vier roltypen: 1 Responsible (R) Responsible is de persoon die de activiteit uitvoert of de beslissing neemt. 2 ccountable () ccountable is de persoon die vetorecht heeft en de eindverantwoordelijkheid van een bepaalde taak of beslissing draagt. Er kan maar één persoon accountable zijn per activiteit. 3 onsulted () onsulted is de persoon die de benodigde informatie verstrekt of adviseert voordat de taak wordt uitgevoerd of de beslissing wordt genomen. 4 Informed (I) Informed is de persoon die verplicht van een uitgevoerde handeling of genomen beslissing op de hoogte gebracht moet worden. In de matrix worden de beginletters gebruikt. We zullen een en ander toepassen in het volgende vraagstuk:

10 4 1 Het functioneren van organisaties Soho V in Utrecht richt zich bij de verkoop van kantoormeubilair op de Small Office/Home Office-markt. innen het inkoopproces worden onder andere de volgende activiteiten onderscheiden: 1 Ontvangen van interne bestelaanvragen, afkomstig van afdeling Verkoop 2 Het opmaken, verzenden en registreren van offerteaanvragen 3 Het beoordelen van ontvangen offertes en het maken van een leverancierskeuze 4 Het opmaken, verzenden en vastleggen van bestelorders 5 Het controleren van de afleveringen en het verzorgen van ontvangstmeldingen. ij Soho V zijn onder andere de volgende functionarissen werkzaam: I Hoofd Inkoopafdeling II Inkoper III Hoofd Verkoopafdeling IV dministrateur V Magazijnchef. Vul de RI-matrix in. Functionarissen/ I II II IV V activiteiten

11 5 2 Informatieverzorging 2.1* 2.3 Wanneer je informatievoorziening ook als gegevensverwerkend proces ziet, valt er een relatie te leggen tussen figuur 18 van Grondslagen en de volgende begrippen: controle control ist-situatie (as-is) soll-situatie (to-be) toetsen norm prestatie-indicator uitkomst. Teken figuur 18 over en probeer de hiervoor genoemde begrippen in te vullen Sprinter V in msterdam heeft enkele jaren geleden een ERP-systeem in gebruik genomen. Een van de onderdelen hiervan is het workflowmanagementsysteem (WFMS). De controller van Sprinter V heeft als aanpak gekozen voor een geleidelijke invoering. Het eerste proces is dat van het afhandelen van reisdeclaraties van personeelsleden. In het verleden moest een medewerker zijn reisdeclaratie indienen bij zijn directe chef aan de hand van een speciaal formulier. De chef moest dit formulier voorzien van zijn paraaf als bewijs van goedkeuring van de gemaakte kosten. Om te voorkomen dat de chef alle bedragen moet gaan narekenen, werd het formulier eerst gecontroleerd door een administratief medewerker. Na akkoord van de chef ging het formulier naar de financiële administratie waar het voor betaling werd gereedgemaakt. Voordat tot betaling over werd gegaan, moest eerst worden nagegaan of de vereiste parafen op het formulier stonden. eschrijf de manier waarop deze procedure gaat verlopen wanneer gebruik wordt gemaakt van een WFMS. Geef aan welke voordelen gerealiseerd kunnen worden ten opzichte van de oude situatie.

12 6 2 Informatieverzorging D Welke taken voert het WFMS-systeem uit? Waarom is het WFMS gekoppeld aan een ERP-pakket (dat onder meer de financiële administratie bevat)? 2.3* 2.4 en Holiday Parcs in Maastricht exploiteert vakantiebungalowparken in 2.5 Nederland en elgië. De parken zijn zeer luxe opgezet; een subtropisch zwemparadijs, vele buitenwatersporten en een uitgebreid recreatieprogramma. Daarnaast zijn bungalows en restaurants zeer ruim en compleet ingericht. oekingen lopen via (lokale) reisbureaus en worden on-line doorgesluisd naar het hoofdkantoor in Maastricht. Vanuit Maastricht worden de parken aangestuurd; de parken moeten uiteraard regelmatig verantwoording afleggen aan het hoofdkantoor. In figuur 23 in Grondslagen wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten informatiesystemen. Hierbij worden onder andere managementinformatiesystemen (MIS) en administratieve systemen (S) onderscheiden. De laatste categorie richt zich (in tegenstelling tot het onderste blok in figuur 23, de technische systemen) op het vastleggen van, verwerken van en rapporteren over de transacties/mutaties in de primaire processen. Naast kwantiteiten worden ook de bijbehorende financiële waarden vermeld; bijvoorbeeld het verkoopordersysteem registreert zowel de verkochte hoeveelheden als de bijbehorende prijzen. Vanwege het feit dat de gegevens uit dit soort systemen doorgaans ook worden doorgesluisd naar andere systemen, worden S vaak aangeduid met de term transactie(gerichte) systemen; bijvoorbeeld van verkoopordersysteem via afleveringssysteem, factureringssysteem, debiteurensysteem uiteindelijk naar het grootboek. Van daaruit kan managementinformatie worden verschaft. De grens tussen MIS en S is niet altijd scherp te trekken. Vaak verzorgen S ook rapportages voor het (midden)management; daarnaast zien we vaak geïntegreerde systemen die zowel transactieverwerking als managementrapportage verzorgen. Heeft een planningfunctionaris op het hoofdkantoor van Holiday Parcs voornamelijk te maken met het S of met het MIS? Welke gegevens heeft hij nodig om zijn werk goed te kunnen uitvoeren? (Let bij de beantwoording van deze vraag op figuur 24 van Grondslagen.) Hoe kunnen de gegevens van de planningfunctionaris geschikt worden gemaakt als managementinformatie? Geef ook enkele concrete voorbeelden van managementinformatie die in dit verband relevant zijn.

13 2 Informatieverzorging Handelsonderneming VO International V, gevestigd in Rotterdam, houdt zich bezig met de in- en verkoop van buitenlandse kwaliteitsproducten op het gebied van houdbare levensmiddelen. Op basis van een onderzoek van de interne accountantsdienst heeft de zojuist benoemde directeur opdracht gegeven om op korte termijn te komen tot verbetering van de kwaliteit van de maandelijkse verslagleggingen. Deze verslaggeving bestaat al jarenlang uit het zgn. Maandoverzicht, waarin naast de complete balans en resultatenrekening een uitgebreide toelichting en specificatie zijn opgenomen. lhoewel dit maandoverzicht steeds pas vier weken na het verstrijken van elke maand wordt uitgebracht, is het door de voormalige directie altijd als een nuttig naslagwerk beschouwd. In verband met de noodzakelijke verbeteringen in de O is recentelijk een nieuwe medewerker aangetrokken. Deze een pas afgestudeerde heo-er E heeft na een korte inwerkperiode en een gedegen inventarisatie en bestudering van de huidige gang van zaken een rapport opgesteld met de titel: Versnelling maandrapportage. Hierin komt hij onder andere tot de volgende voorstellen: 1 Het maandoverzicht blijft in onveranderde vorm verschijnen, maar door een aantal gegevens niet meer vooraf te controleren kan de uitgifte ervan met drie dagen worden versneld. 2 Het maandoverzicht blijft in onveranderde vorm verschijnen, maar door inzet van twee extra administratieve krachten kan nog eens drie dagen versnelling worden bereikt. 3 Het is gebleken dat bepaalde, in het maandoverzicht opgenomen specificaties niet meer worden gebruikt. Door het niet meer opnemen van deze specificaties kan nogmaals twee dagen versnelling worden bereikt. eantwoord naar aanleiding van het voorgaande de volgende vragen: Met betrekking tot de informatieverzorging maakt Jans onderscheid in drie verschillende kwaliteitseisen. Noem deze drie en geef van elk een korte omschrijving. Geef aan met welke van deze drie kwaliteitsaspecten bij elk van de drie hiervoor genoemde voorstellen rekening moet worden gehouden; geef hierbij tevens aan in hoeverre de drie kwaliteitsaspecten elkaar onderling beïnvloeden.

14 8 3 O: omgevingscondities en Koller Sales V in Utrecht richt zich sinds enige tijd ook op verkopen 3.3 via het internet (e-commerce). Daartoe heeft zij haar reclameafdeling opdracht gegeven een website te bouwen met daarin een elektronisch winkelwagentje waarin de klant zijn boodschappen kan deponeren. Ook moest worden voorzien in een elektronisch afrekensysteem. De reclameafdeling ziet zich geconfronteerd met een forse uitbreiding van haar taak en heeft om personeelsuitbreiding gevraagd. Pas op dat moment realiseert de directie van Koller Sales V zich dat e-commerce niet alleen opbrengsten genereert. Op welke wijze kan budgettering hier als instrument worden ingezet? Op welke wijze kan het budget van de reclameafdeling het beste tot stand komen? Welke rol spelen investeringsbudgetten en liquiditeitsbudgetten in dit vraagstuk? De automatiseringsafdeling van Flippo V in msterdam heeft van de directie de bevoegdheid gekregen om bestellingen te plaatsen tot een limietbedrag van per bestelling. De afgelopen maand heeft de directie van Flippo V geconstateerd dat er voor aan nieuwe apparatuur is besteld en afgeleverd en er tevens een nieuwe zonwering voor een bedrag van is besteld en aangebracht. De bestellingen werden in alle gevallen geplaatst door de automatiseringsafdeling. Heeft de automatiseringsafdeling binnen haar bevoegdheden geopereerd? Motiveer het antwoord. Wat ontbreekt er in de bevoegdheidsinstructie van de directie? Kan worden volstaan met totaalcontrole? Motiveer het antwoord.

15 3 O: omgevingscondities Meatball V in Rotterdam verkoopt voorverpakte gesneden vleeswaren. De onderneming koopt stukken vlees in (men spreekt hierbij van palen) die worden gesneden, verpakt en geëtiketteerd. De vleeswaren worden via diverse groothandels en grootwinkelbedrijven verkocht. Gezien de houdbaarheid van het product snijdt Meatball V niet meer palen dan voor de verkooporders van dat moment noodzakelijk is. Om bederf van gedeeltelijk gesneden palen tegen te gaan, zorgt de productieafdeling er echter wel voor dat aangesneden palen geheel tot verpakt eindproduct worden verwerkt. Hierdoor ontstaat een (geringe) voorraad eindproduct. Tijdens het snijden van de palen ontstaat onvermijdelijk snijverlies. De toetsing van juistheid en volledigheid van de productie en verkopen kan onder andere worden vastgesteld door middel van het uitvoeren van verbandscontroles. Noem gedetailleerd enkele verbandscontroles die de directie van Meatball V kan toepassen en leg ze uit. (etrek in het antwoord ook de snijverliezen.) 3.4* 3.4 Kijk&Koop in Den Haag is een zgn. toonzaalwinkel voor kunststofproducten voor huishoudelijk gebruik als diepvriesdozen, drinkbekers, opbergbussen, enzovoort. Het assortiment bestaat uit ongeveer 1500 verschillende artikelen. Van ieder artikel is een bepaalde voorraad aanwezig. De klant kijkt rond in de toonzaal en kan het verkooppersoneel (ongeveer tien medewerkers) advies vragen. Nadat de klant tot aankoop besloten heeft, vraagt hij een verkoopmedewerker om het artikel; deze haalt het uit het magazijn (dat direct achter de winkel gelegen is), rekent het met de klant af en overhandigt hem het artikel. Geef je oordeel over de controletechnische functiescheiding bij Kijk&Koop. Geef adviezen ter verbetering van de huidige gang van zaken. Let hierbij ook op de efficiency (zie hoofdstuk 2).

16 10 3 O: omgevingscondities In situaties waarin verbintenissen met derden worden aangegaan of herzien, is het van belang dat de daartoe bevoegde functionaris (de beschikker ) de verstrekte opdracht vastlegt of laat vastleggen. Tot de hier bedoelde verbintenissen behoren bijvoorbeeld: het verlenen van kwijtingen; het creëren van waardepapieren, zoals het laten drukken van toegangsbewijzen, het tekenen van polissen; het aangaan van verplichtingen, bijvoorbeeld het sluiten van inof verkoopcontracten, het aangaan van leningen. In een niet-geautomatiseerde (of niet volledig geautomatiseerde) situatie wordt door de beschikkende functionaris een creatieregister aangehouden waarin hij parafeert of tekent voor de door hem verstrekte opdracht. Zo zal een kassier nooit zelf een kwitantie mogen tekenen bij het ontvangen van geld of waardepapieren. De procuratiehouder die wel deze bevoegdheid heeft, zal hiervan in het creatieregister aantekening houden en deze aantekening voorzien van zijn paraaf. Er bestaat geen bezwaar om de kassier het creatieregister te laten invullen; de procuratiehouder parafeert ná controle met de te tekenen kwitantie, de vastlegging in het register. Met behulp van het creatieregister kan worden vastgesteld of de kassier de ontvangen bedragen (waardepapieren) tijdig, juist en volledig heeft verantwoord. In verband met het vorenstaande moet ook het delegatieregister worden genoemd. De kassier is namelijk evenmin bevoegd om zelfstandig betalingen te verrichten; hij dient hiertoe gemachtigd te zijn door de procuratiehouder. De procuratiehouder zal willen vastleggen welke machtigingen hij heeft verleend en doet deze vastlegging dan in het delegatieregister. an de hand van dit register kan controle op de kassier worden uitgeoefend. Kaasmakerij Het Stremsel in Gulpen produceert specifieke streekkaas die zowel in binnen- als buitenland wordt verkocht. De verkoper maakt regelmatig buitenlandse reizen. Voor de betaling van reis- en verblijfkosten neemt hij bij de kassier voorschotten op in euro s. Hij wisselt bij reizen buiten de EU zelf de benodigde bedragen om en betaalt daarmee de gemaakte kosten; hiervoor gebruikt hij overigens ook regelmatig zijn privécreditcard. Na terugkomst maakt de verkoper een afrekening, waarbij hij de hotelkosten en dergelijke declareert tegen de (voor hem voordeliger) contant-geld-koers. Het eindbedrag wordt verrekend met het eerder ontvangen voorschot. Moet er met betrekking tot de betalingen door de kassier sprake zijn van een creatieregister of een delegatieregister? Leg uit waarom. ls je bezwaar hebt tegen voorgaande procedure, geef dan suggesties ter verbetering.

17 3 O: omgevingscondities 11 D E Welke controleverrichtingen zijn er nodig met betrekking tot de declaratie? Is een standenregister toepasbaar/gewenst? Motiveer het antwoord. Wordt de controle op de betalingen gerekend tot de positieve of negatieve controle? Motiveer het antwoord. 3.6* 3.3 en FrisGroot V in Delft is een groothandel in frisdranken. De afnemersca- 3.4 tegorieën zijn horeca en (kleinere) winkelbedrijven in de regio. De aflevering van de goederen geschiedt met behulp van speciale frisdrankauto s. Eenmaal per week worden de (vaste) afnemers bezocht, zij plaatsen hun bestelling en de frisdrank wordt meteen vanuit de auto geleverd. De chauffeur vervaardigt een factuur die meteen door de afnemer contant moet worden voldaan. De leveranciers van FrisGroot V leveren de bestelde partij af bij het magazijn in Eindhoven. D ij FrisGroot V moeten waarden worden beveiligd. Geef aan welke waarden er moeten worden beveiligd en geef tevens aan hoe dat zou moeten gebeuren. Er worden bevoegdheden aan de chauffeurs gedelegeerd. Is hierbij een creatieregister nodig? Motiveer het antwoord. Geef enkele voorbeelden van verbandscontroles die bij FrisGroot V kunnen worden uitgevoerd. Geef een gedetailleerde beschrijving van deze verbandscontroles. Wat kun je in deze casus opmerken ten aanzien van controle op de tijdigheid van de afdracht van gelden door de chauffeurs?

18 12 4 O: ontwerpvariabelen 4.1* 4.4 OfficeSupplies V in Enschede heeft een magazijn voor de opslag van de door haar verhandelde kantoorartikelen. Het assortiment is zeer breed: van gummetjes tot en met complete kantoorinrichtingen. Office- Supplies V heeft 30 personeelsleden in dienst. Het bedrijf kent onder andere de volgende afdelingen: Sales, Marketing, Finance, Purchase en Warehousing. De inkoop van kantoorartikelen is voorbehouden aan de afdeling Purchase. De van de leverancier bij Warehousing (= magazijn) ontvangen artikelen moeten in het geautomatiseerde systeem worden opgenomen. Deze voorraadgegevens spelen bij OfficeSupplies V een grote rol bij de (vaak telefonische) verkoop. D E Wie heeft de bevoegdheid tot het invoeren van die goederenontvangstgegevens? Hoe kan worden vastgesteld of de gegevens worden ingevoerd door een geautoriseerde functionaris? Welke invoer ligt op het terrein van de afdeling Purchase? Voor welke andere processen zijn de ontvangstgegevens van belang? Kan de onderneming het best gebruikmaken van postgewijze verwerking of van seriegewijze verwerking van de voorraadmutaties? Motiveer het antwoord ShoeShops V in Utrecht is een onderneming die via een groot aantal filialen modieuze schoenen verkoopt. De filialen worden geleid door een filiaalmanager, die vrij grote bevoegdheden bezit. Hij heeft onder meer de bevoegdheid tot het aannemen en ontslaan van personeel, het zelfstandig vaststellen van kortingen en afprijzingen, enzovoort. an het einde van elke werkdag zorgt hij ervoor dat logistieke en financiële gegevens via datatransmissie naar het hoofdkantoor in Utrecht worden gestuurd. De informatie bestaat uit omzet, retouren, bijbestellingen en overige bijzonderheden.

19 4 O: ontwerpvariabelen 13 Is hier sprake van een gecentraliseerde of van een gedistribueerde gegevensverwerking? Motiveer het antwoord. Is het noodzakelijk/wenselijk om hierin wijziging aan te brengen, wanneer je kijkt naar de bevoegdheden die de filiaalmanagers hebben? Motiveer je antwoord De economische opleidingen van vans Hogeschool hebben gezamenlijk een zogenaamd Economisch Laboratorium (Econlab) opgezet. In dit Econlab kunnen geavanceerde softwareapplicaties worden getest op bruikbaarheid voor het onderwijs. Om allerlei redenen is de toegang tot het Econlab niet vrij. Noem fysieke maatregelen die kunnen worden getroffen om te bewerkstelligen dat alleen geautoriseerde gebruikers de gelegenheid krijgen met deze programma s te werken. Docent K. Swarts wil graag het nieuwe softwareprogramma FutureO in het Econlab gaan testen. Hij wil niet alleen zelf met het programma werken, maar ook een aantal studenten vragen ermee aan de slag te gaan, in het kader van hun afstudeeropdracht. Wat moet er worden geregeld om aan de verlangens van de heer Swarts tegemoet te kunnen komen? Ga ervan uit dat de apparatuur en software al aanwezig is en de fysieke maatregelen die je onder () genoemd hebt, inmiddels zijn aangebracht. N oncentreer je met name op de logische toegangsbeveiliging. Docente W. de Wit gebruikt het programma O-Drawing 4.0 in haar les. Studenten moeten hiermee opdrachten uitwerken en de prints daarvan bij haar inleveren. Inmiddels is versie 5.0 van O-Drawing uitgekomen; een versie die veel meer mogelijkheden biedt, maar in een onderwijssituatie ook mogelijke bezwaren heeft (foutgevoeliger). Ook zij wil het programma uittesten in het Econlab. D Op welke manier(en) kan worden voorkomen dat studenten al met versie 5.0 gaan experimenteren? Kan mevrouw De Wit ook op de prints zien of dit gebeurt? Op welke manier(en) kan deze docente voorkomen dat studenten prints bij haar inleveren die van andere studenten zijn geleend?

20 14 4 O: ontwerpvariabelen E-nieuwd is een mededelingenblad voor bedrijfseconomen. De abonnementenadministratie is geïntegreerd met de financiële administratie. Daartoe is in het computerprogramma dat de uitgeverij gebruikt, een controleregister opgenomen. Verdere gegevens: antal abonnees per 1 augustus 378 Nieuwe abonnees per 1 september 23 Stakers per 1 september 6 bonnementsprijs per maand 13 Waarom zouden beide administraties zijn geïntegreerd? espreek gedetailleerd op welke wijze de voorgaande gegevens gecontroleerd kunnen worden. 4.5* 4.6 Postorderbedrijf Otkamp V in Hengelo stuurt catalogi naar (vaste) klanten, die daaruit telefonisch kunnen bestellen. Een aan de telefoonlijn verbonden voice-response-system begeleidt de klant bij het bestellen. chtereenvolgens kan de klant met behulp van druktoetsen op zijn telefoontoestel opgeven: klantnummer; artikelnummer (staat bij elk artikel in de catalogus aangegeven); aantal artikelen dat de klant wil kopen; nummer van de pagina waarop het artikel in de catalogus is afgebeeld. In het voorgaande is sprake van de toepassing van application controls. Waar gebeurt dat en hoe gebeurt dat bij Otkamp V? In welk(e) geval(len) kan de klant zijn bestelling niet opgeven via het voice-response-system? Hoe moet er dan worden gehandeld? Ga er bij de beantwoording van deze vraag van uit dat de klant telefoon heeft en de apparatuur niet defect is. Het programma is voor een groot gedeelte gemaakt door eigen medewerkers van Otkamp V. Welke organisatorische beveiligingsmaatregel(en) vind je in dit verband noodzakelijk?

21 4 O: ontwerpvariabelen ToolTrade V in reda handelt in handgereedschap. Het bedrijf bezit een eigen magazijn waar de gereedschappen zijn opgeslagen. ToolTrade V beschikt over een geïntegreerd geautomatiseerd informatiesysteem met terminals door het hele bedrijf. Het programma werkt met behulp van een menustructuur. De gereedschappen worden door/namens de magazijnchef ontvangen en afgegeven. Dit gebeurt op basis van autorisaties die hij via zijn terminal krijgt. Wat moet er in de instructie voor de magazijnchef staan ten aanzien van de volgende punten: toegangsbeveiliging; controle op de juistheid en volledigheid van ingevoerde mutaties? Henk Wassing is medewerker van de administratie bij Wisom, een klein schoonmaakbedrijf in Hengelo. Wassing is pc-fanaat en heeft op niet onverdienstelijke wijze een programma (Wasd) ontwikkeld waarmee Wisom zowel zijn logistieke proces aanstuurt als de gegevens overstuurt naar het grootboekpakket. Het programma is heel klein en simpel begonnen, maar in de loop van anderhalf jaar heeft Wassing het laten uitgroeien tot een pakket met zeer veel mogelijkheden. Wasd is op alledrie de pc s van Wisom geïnstalleerd. Er bestaat geen documentatie: volgens Wassing is dat ook niet nodig, omdat hij het programma heel gebruikersvriendelijk heeft gemaakt, er steeds dezelfde mensen mee werken en de programmaroutines in zijn hoofd zitten. Is hier sprake van kleinschalige automatisering? Motiveer het antwoord. nalyseer de risico s, voorzover de gegevens dat mogelijk maken. Welke maatregelen stel je voor om deze situatie te verbeteren?

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie FAM FAM Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk,

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Tiende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Boekhouden geboekstaafd 2 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie met ERP in Microsoft Dynamics NAV

Bedrijfsadministratie met ERP in Microsoft Dynamics NAV PRAKTIJKBOEK Bedrijfsadministratie met ERP in Microsoft Dynamics NAV Financieel geïnformeerd C.A. Overgaag, R.G. Gabriels, G.T.F.M Penners, J.P.M. van der Hoeven Eerste druk Bedrijfsadministratie met

Nadere informatie

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management Delivery en Service Support en beschrijft de processen die een centrale rol spelen binnen IT Service Management. Met deze uitgave krijgen studenten een goed inzicht in de hoofdzaken die van belang zijn

Nadere informatie

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie H.N.A. Vlootman Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie Voor: Meta, Clara & Tamara. My local back-up Excelmodellen voor financieeleconomische

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Woord vooraf. Drs Jon Bergsma RA. Zomer 2012, Epe. Literatuur: Bergsma, JBT en OC van Leeuwen, BIV in Perspectief, 2012, 1 e druk

Woord vooraf. Drs Jon Bergsma RA. Zomer 2012, Epe. Literatuur: Bergsma, JBT en OC van Leeuwen, BIV in Perspectief, 2012, 1 e druk Woord vooraf In deze bundel bevinden zich de stofplanning en 13 vraagstukken die een goede voorbereiding bieden voor het tentamen Bestuurlijke Informatieverzorging in de post Bachelor fase dat namens het

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V.

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv. Middle Management. Drs. J. Heijnsdijk. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten. Mid mang.indb 1 31-08-10 10:55

Noordhoff Uitgevers bv. Middle Management. Drs. J. Heijnsdijk. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten. Mid mang.indb 1 31-08-10 10:55 Noordhoff Uitgevers bv Middle Management Drs. J. Heijnsdijk Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Mid mang.indb 3-08-0 0:55 Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie:

Nadere informatie

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk Marktonderzoek Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Marktonderzoek Mirjam Broekhoff Harm Stumpel Roelof Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Bedrijfseconomie in breder verband. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie

Bedrijfseconomie in breder verband. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie Bedrijfseconomie in breder verband Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie 00_FM.indd 1 6/1/11 11:41 AM Serieoverzicht Bedrijfseconomie in breder verband A.W.W. Heezen, Introductie

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

pressure to close BUSINESS SALESVAARDIGHEDEN RENE SUSAN Eerste druk

pressure to close BUSINESS SALESVAARDIGHEDEN RENE SUSAN Eerste druk pressure to close BUSINESS SALESVAARDIGHEDEN RENE SUSAN Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Salesvaardigheden René Susan Eerste druk, 0 Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten 0 Noordhoff Uitgevers bv Omslag:

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Financiële planning en beleggingen

Financiële planning en beleggingen SERIE FINANCIEEL MANAGEMENT De financiële functie Financiële planning en beleggingen T. Ammeraal / A.W.W. Heezen MET WEBSITE Serie Financieel management De financiële functie: Financiële planning en beleggingen

Nadere informatie

Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie

Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie Afstudeerscriptie SPD opleiding Schiedam, maart 2007 M.A. Meulstee Marcel_Meulstee@hotmail.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 1 1.1 ALGEMEEN... 1 1.2

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

IT SM leerboek Opm 07-02-2003 11:02 Pagina 3 IT SERVICE MANAGEMENT: EEN LEERBOEK

IT SM leerboek Opm 07-02-2003 11:02 Pagina 3 IT SERVICE MANAGEMENT: EEN LEERBOEK IT SM leerboek Opm 07-02-2003 11:02 Pagina 3 IT SERVICE MANAGEMENT: EEN LEERBOEK 3 IT SM leerboek Opm 07-02-2003 11:02 Pagina 4 Colofon Voorwoord Voor u ligt een verfrissend en oorspronkelijk boek waarin

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Databaseontwikkeling Access 2010 > 4

Databaseontwikkeling Access 2010 > 4 Ben Groenendijk Databaseontwikkeling Acces 2010 > 4 Databaseontwikkeling Access 2010 bespreekt op praktische wijze hoe men een informatiebehoefte omzet in een op professioneel niveau bruikbare database.

Nadere informatie

Bestuurlijke informatieverzorging in perspectief

Bestuurlijke informatieverzorging in perspectief Bestuurlijke informatieverzorging in perspectief Relevante en betrouwbare informatie voor sturing en beheersing Oscar van Leeuwen, Jon Bergsma Eerste Druk Noordhoff Uitgevers bv Bestuurlijke Informatieverzorging

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie