Samenvatting van het voorstel Wet langdurige zorg / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting van het voorstel Wet langdurige zorg / 2015"

Transcriptie

1 Samenvatting van het voorstel Wet langdurige zorg / 2015 versie oktober 2014 De Tweede Kamer heeft op 26 september 2014 ingestemd met de Wlz. In deze notitie volgt een samenvatting op hoofdlijnen van het voorstel Wet langdurige zorg (Wlz) zoals dat aan de Eerste Kamer is aangeboden. De behandeling van de Wlz in de Tweede Kamer is in deze notitie verwerkt. Invoering Wlz De regering beoogt de Wlz per 1 januari 2015 in te voeren. Daarvoor moet de Wlz uiterlijk in november 2014 door de Eerste Kamer zijn behandeld. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak in de Wlz waarin 2015 geldt als een overgangsjaar. Als de Wlz niet per 2015 wordt ingevoerd geldt voor 2015 een versmalde AWBZ met Wlz-elementen: materieel is dat bijna op hetzelfde als de gefaseerde Wlz. In deze notitie is cursief aangegeven welk beleid de regering voornemens is om in te voeren in 2015 ook al treedt de Wlz niet per 2015 inwerking. Vernieuwingsagenda De Wlz gaat gepaard met een vernieuwingsagenda voor de langdurige zorg waar de Tweede Kamer in een motie om heeft gevraagd. De staatssecretaris staat hier achter en komt in het voorjaar 2015 met een uitwerking van onderwerpen zoals kwaliteit, persoonsvolgende bekostiging en het stimuleren van ondernemerschap en innovatie. Aard Wlz De Wlz is een volksverzekering van rechtswege voor de echt kwetsbare mensen die de huidige AWBZ vervangt. Een toegang op de Wlz geeft recht op zorg. Het motto van de wet is: met professionele zorg, zo thuis mogelijk. In de Wlz wordt uitgegaan van wat mensen (nog) wel kunnen gericht op kwaliteit van leven. Doelgroepen De doelgroepen van de Wlz zijn cliënten die vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap blijvend behoefte hebben aan: - permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel voor de verzekerde; of - 24 u zorg per dag zorg in nabijheid omdat hij zelf niet in staat is om op relevante momenten hulp in te roepen en hij, om ernstig nadeel voor hem zelf te voorkomen, 1) door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname van zelfzorg nodig heeft, of 2) door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft. De Wlz is dus bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht behoeven. Cliënten met een psychische stoornis hebben de eerste drie jaar recht op GGZ-behandeling met verblijf onder de Zorgverzekeringswet. Daarna hebben ze ook toegang tot de Wlz. Het is een tijdelijke oplossing; zodra er nieuwe objectieve toetsingscriteria zijn ontwikkeld voor de Wlztoegang van GGZ-cliënten, worden GGZ-cliënten hierop getoetst. Op basis van deze nieuwe criteria kunnen (nieuwe) GGZ-cliënten rechtsreeks instromen in de Wlz. Het tijdelijk verblijf in de eerste lijn, waartoe palliatief terminale zorg met verblijf voor thuiswonenden behoort, wordt in 2015 via de subsidieregeling Eerstelijns verblijf onder de Wlz 1

2 geregeld. Het Zorginstituut voert de subsidieregeling Eerstelijns verblijf uit. Vanaf 2016 valt Eerstelijns verblijf onder de werkingssfeer van de Zorgverzekeringswet. De verzekerde zorg De verzekerde zorg is in de wet vastgelegd. Verzekerden die op de Wlz zijn aangewezen hebben recht op een samenhangend aanbod van zorg in combinatie met verblijf. De zorg kan de volgende onderdelen omvatten: a Verblijf in een instelling, waaronder in elk geval: 1) het verstrekken van eten en drinken; 2) het schoonhouden van de woonruimte, en 3) voor meerdere verzekerden te gebruiken of hergebruiken van roerende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of in verband met het opheffen of verminderen van belemmeringen die de verzekerde ondervindt bij normaal gebruik van zijn woonruimte; b Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging; c Behandeling (vgl. huidige art. 8 BZa), omvatten de geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde; d Door of namens een instelling waarvan de verzekerde verblijf alsmede behandeling ontvangt: 1) geneeskundige zorg van algemene medische aard, niet zijnde paramedische zorg; 2) behandeling van een psychische stoornis indien de behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling van de aandoeningen of beperkingen; 3) farmaceutische zorg; 4) het gebruik van hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg; 5) tandheelkundige zorg; 6) kleding, verband houdend met het karakter en de doelstelling van de instelling; e het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen; f vervoer naar een plaats waar de verzekerde gedurende een dagdeel begeleiding of behandeling ontvangt; g logeeropvang (ten behoeve van verblijfsgeïndiceerden die zelfstandig wonen) mits dit geschiedt ter ontlasting van de mantelzorg; Het onderscheid tussen specifieke -behandeling en algemene medische behandeling (huisarts) blijft vooralsnog bestaan. Op termijn wil de regering dat onderscheid laten vervallen voor een integraal pakket voor alle cliënten met een Wlz-indicatiebesluit. Een Wlz-cliënt heeft ongeacht zijn leeftijd recht op een woningaanpassing zodat de verblijfplaats geschikt is voor zorgverlening, mits hij geen zorg met verblijf ontvangt en niet woonachtig is in een kleinschalig wooninitiatief. Voor 2015 zijn gemeenten nog verantwoordelijk voor mobiliteitshulpmiddelen, woningvoorzieningen en woningaanpassingen. Vanaf 2016 is het een verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerder. Cliëntondersteuning De cliënt heeft recht op onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling. De Wlz-uitvoerder heeft een zorgplicht, die onder meer inhoudt dat hij ervoor zorgt dat voor de verzekerde cliëntondersteuning beschikbaar is waarop de verzekerde, al dan niet met behulp van zijn vertegenwoordiger of mantelzorger, een beroep kan doen. Persoonlijk plan De cliënt heeft de mogelijkheid een persoonlijk plan op te stellen met de zorg die door hem wordt 2

3 gewenst. Hij kan daarbij zijn persoonlijk plan gedurende zeven dagen aanleveren na de aanvraag bij de Wlz-uitvoerder/zorgkantoor 1 voor een Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) of Persoonsgebonden Budget (PGB) (zie bij Leveringsvormen). De Wlz-uitvoerder/zorgkantoor informeert de cliënt over de mogelijkheid van een persoonlijk plan en dient deze te betrekken bij de toewijzing van het VPT, MPT of PGB. Ook kan de cliënt zijn persoonlijk plan kenbaar maken aan de zorgaanbieder voor de bespreking van het zorgplan. De zorgaanbieder brengt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid waarna de cliënt zeven dagen heeft om de aanbieder over zijn persoonlijk plan te informeren. De zorgaanbieder dient het persoonlijk plan van de cliënt te betrekken bij de zorgplan bespreking. Leveringsvormen en overige vormen Er zijn vier leveringsvormen in de Wlz verankerd: - zorg in natura met verblijf (opname); - volledig pakket thuis, het zgn. VPT (zorg zonder verblijf); - modulair pakket thuis, het zgn. MPT (zorg zonder verblijf); - persoonsgebonden budget. VPT-, MPT- en PGB-cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor de woonomgeving. De wens van de cliënt voor de leveringsvorm is in beginsel leidend tenzij de cliënt niet voldoet aan wettelijke criteria en eisen. Indien een zorgkantoor een VPT of MPT weigert dient hij dat aan de cliënt deugdelijk te motiveren. Zorg in natura met verblijf De cliënt ontvangt het integrale pakket aan zorg inclusief verblijf. De cliënt kan voor zorg in natura met verblijf terecht bij een zorgaanbieder die is gecontracteerd door de zorgkantoor in de regio. Volledig pakket thuis Het VPT is een integraal pakket zonder wonen dat door of onder verantwoordelijkheid van één zorginstelling wordt geleverd. Algemeen medische zorg kan deel uitmaken van het VPT. De cliënt dient een VPT aan te vragen bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor houdt een bewustkeuzegesprek met de cliënt. Het zorgkantoor stemt in met het VPT tenzij het zorgkantoor van mening is dat de zorg in de thuissituatie niet op verantwoorde wijze kan plaatsvinden of de kosten hoger zijn dan bij verblijf in een instelling. Modulair pakket thuis Het MPT is een pakket met losse zorgonderdelen zonder wonen en exclusief eten en drinken. Het gaat om de onderdelen begeleiding, verzorging, verpleging en/of behandeling en huishoudelijke hulp. Algemeen medische zorg maakt geen deel uit van het MPT. Het MPT kan door meer zorgaanbieders worden geboden. Ook een combinatie van MPT en PGB is mogelijk. Het MPT is vergelijkbaar met de zorg aan verblijfsgeïndiceerden die onder de AWBZ in functies en klassen wordt geboden, bijv. als overbruggingszorg voor een opname. De cliënt dient een MPT aan te vragen bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor houdt een bewustkeuzegesprek met de cliënt. Het zorgkantoor stemt in met het MPT tenzij het zorgkantoor van mening is dat de zorg in de thuissituatie niet op verantwoorde wijze kan plaatsvinden of de totale kosten hoger zijn dan het bedrag dat de cliënt als PGB zou ontvangen. Wel vindt de staatssecretaris dat extra zorg ( enige ondoelmatigheid ) mogelijk moet zijn en gaat dat verder na. MPT-cliënten hebben recht op een zorgplan. Voor 2015 geldt een ingroeitraject voor het MPT/functies en klassen. Zorgkantoren voeren in dat jaar op verzoek van de cliënt een bewustkeuzegesprek met de cliënt. In 2016 moet het MPT operationeel zijn. 1 De Wlz-uitvoerder kan zijn taken uitbesteden aan het zorgkantoor (zie de paragraaf Uitvoering). In deze samenvatting wordt Wlz-uitvoerder en zorgkantoor door elkaar gebruikt omwille van de leesbaarheid en herkenbaarheid. 3

4 Persoonsgebonden budget De cliënt dient een PGB aan te vragen bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor moet er op toezien dat de cliënt een bewuste keuze maakt, bijvoorbeeld door een bewustkeuzegesprek met de cliënt. PGB cliënten krijgen een trekkingsrecht in plaats van een bedrag op de rekening. Om voor een PGB in aanmerking te komen moet hij een budgetplan opstellen en aannemelijk maken dat hij (of zijn vertegenwoordiger) het werkgeverschap kan invullen. Het zorgkantoor beoordeelt of de verzekerde aan de voorwaarden heeft voldaan. Behandeling kan de budgethouder niet uit het PGB betalen: hij krijgt behandeling in natura. De eigen bijdrage wordt voor PGB-houders niet meer vooraf ingehouden op het budget maar moet de budgethouder uit eigen middelen betalen aan het CAK. Het blijft mogelijk zorg in natura in combinatie met PGB te ontvangen. Logeeropvang/Respijtzorg Cliënten met een VPT, MPT of PGB kunnen ter ontlasting van de mantelzorg in een instelling logeren. Of als de mantelzorg tijdelijk niet in staat is om de zorg te verlenen en het niet anders georganiseerd kan worden, is het mogelijk voor Wlz-geïndiceerden respijtzorg in een instelling te ontvangen. Er volgt nog een Wlz-regeling waarin de logeeropvang wordt uitgewerkt, zoals het aantal nachten per week en de eventuele mogelijkheid van het sparen van nachten. Partneropname De mogelijkheid van partneropname blijft behouden. Wanneer de partner zorgbehoevend wordt maar nog niet aan de criteria voldoet van de Wlz moet de partner zich wenden tot de gemeente en/of zorgverzekeraar voor ondersteuning en/of zorg. Extramurale behandeling Extramurale behandeling is in 2015 subsidieregeling, evenals ADL-assistentie waarvoor ook een subsidieregeling is. Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor deze subsidieregelingen. De behandeling die de Wlz-cliënt ontvangt op basis van een VPT of MPT valt niet onder de subsidieregeling, maar onder de Wlz. Zorginfrastructuur Er komt een subsidieregeling voor de zorginfrastructuur die wordt uitgevoerd door de NZa. Deze subsidieregeling is bedoeld voor projecten die uiterlijk 1 juli 2013 in aanmerking kwamen voor een vergoeding. Ook is er een regeling aangekondigd voor nieuwe zorginfrastructuur. Toegang Het CIZ wordt een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan als de Wlz wordt ingevoerd. Het CIZ neemt een onafhankelijk, objectief en landelijk uniform besluit over de toegang. Daarnaast stelt het CIZ vanaf 2015 voor de zorgbehoefte het best passend zorgprofiel vast naar aard, inhoud en (globale) omvang van de benodigde zorg in plaats van een zorgzwaartepakket (ZZP). De gemiddelde uren van de geïndiceerde zorg worden niet meer aangegeven. De zorgprofielen zijn gebaseerd op de cliëntprofielen in de AWBZ. De grondslagen blijven gehandhaafd. De cliënt kan tegen het indicatiebesluit bezwaar aantekenen en in hoger beroep gaan. Het CIZ informeert de cliënt over zijn recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Zelfstandig wonende cliënten die zich melden voor de eerste Wlz-indicatiestelling kunnen zich laten ondersteunen vanuit de Wmo. De gemeenten moeten zorgen dat cliëntondersteuning beschikbaar is bij de indicatiestelling. De toegangscriteria voor de Wlz staan, met uitzondering van die voor de GGZ-cliënten, in de wet. VWS stelt Beleidsregels indicatiestelling vast met nadere details. Het CIZ indiceert in 2015 ook de behandeling voor de subsidieregeling behandeling en het kortdurend eerstelijns verblijf. De toegangscriteria van de Wlz zijn volledig gebaseerd op zorginhoudelijke criteria. De toegang tot de Wlz is onafhankelijk van het aanbod dat vanuit de gemeenten of zorgverzekeraars wordt geboden. Ook speelt de sociale omgeving van de cliënt geen rol bij de indicatiestelling. 4

5 Gebruikelijke zorg wordt alleen nog verwacht van ouders ten opzichte van hun kinderen. Indien het CIZ constateert dat de cliënt tijdelijk of structureel meerzorg nodig heeft naast het geïndiceerde zorgprofiel, dient het CIZ dat direct in het indicatiebesluit aan te geven zodat het zorgkantoor de meerzorgprocedure kan starten. Vanaf 2015 is het niet mogelijk dat zorgaanbieders via het taakmandaat bijdragen aan de (her)indicatiestelling. Dit taakmandaat aan aanbieders komt te vervallen. Het CIZ heeft na een aanvraag voor een (her)indicatie formeel 6 weken de tijd voor het afgeven van het (nieuwe) indicatiebesluit. Het CIZ gaat vanaf 2015 werken met een nieuw klantbedieningsconcept. Nieuw is ook dat elke aanvrager een vaste behandelaar krijgt binnen het CIZ. Het CIZ geeft de indicatiebesluiten in principe af voor onbepaalde tijd. Indien de veranderende zorgvraag niet binnen het zorgprofiel kan worden opgevangen kan een herindicatie worden aangevraagd. Cliënten met een GGZ-B indicatie die in de Wlz instromen krijgen een indicatie met een geldigheidsduur van drie jaar. GGZ-B cliënt worden aan de nieuw te ontwikkelen indicatiecriteria getoetst. Spoedzorg De spoedzorgregeling blijft bestaan in de Wlz. Het CIZ dient voor de cliënt binnen uiterlijk twee weken na de aanvraag een indicatie te stellen. Spoedzorg wordt alleen nog op basis van de Wlz vergoed als het CIZ voor de cliënt een Wlz-indicatie afgeeft. Heeft de cliënt geen toegang tot de Wlz, dan valt deze zorg onder de gemeenten en zorgverzekeraars. Dat geldt volgens de huidige beleidsvoornemens vanaf Kwaliteit en zorgplan De kwaliteit van zorg van cliënten die aanspraak hebben op de Wlz kan worden verbeterd en beter aansluiten bij de kwaliteit van leven, staat in de Wlz. De professional en de cliënt maken op basis van de indicatie afspraken die in het zorgplan worden vastgelegd. De zorgstandaard en de richtlijnen vormen daarbij het kwaliteitskader. Het zorgplan is wettelijk verankerd in de Wlz. De aanbieder informeert de cliënt over zijn recht op onafhankelijke cliëntenondersteuning en over de mogelijkheid van het indienen van een persoonlijk plan. De zorgaanbieder betrekt bij het opstellen van het zorgplan het persoonlijke plan van de cliënt. Het zorgplan dient minimaal twee maal per jaar te worden geëvalueerd. De gespreksonderwerpen uit de Beginselenwet (aandacht voor mantelzorgers, vrijwilligers, voeding, douchen, bejegening, dagelijks naar buiten, ontplooiing etc.) zijn niet meer in de Wlz opgenomen; bespreekpunten voor het zorgplan kunnen worden bepaald in een AMvB. Veel nadruk wordt gelegd op de betrokkenheid van mantelzorg en vrijwilligers. De zorgaanbieder dient bij gesprekken met de cliënt op diens verzoek de eventuele mantelzorgers te betrekken. Tijdens deze gesprekken worden o.a. afspraken gemaakt over de eventuele betrokkenheid van de mantelzorg bij de zorg. De staatssecretaris wil de kwaliteit van de ouderenzorg versterken. Hiervoor verwijst hij naar de agenda in zijn Kwaliteitsbrief (dd. 12 juni 2014). Hij wil stimuleren dat leden van de Raden van Bestuur kwaliteit en de cyclus van kwaliteitsverbetering blijvend implementeren en noemt daarvoor de speerpunten uit zijn Kwaliteitsbrief. Het Zorginstituut krijgt als nieuwe taakgebieden om zorgberoepen en opleidingen te verbeteren en de permanente verbetering van kwaliteit te stimuleren. Er komt een scherper onderscheid tussen de IGZ en de zorgkantoren als het gaat om de vraag waarop zij sturen in het streven naar kwaliteitsverbetering. De taak van het IGZ is actief toezien en handhaven wanneer de zorg niet voldoet aan vereisten op het gebied van veiligheid en kwaliteit. IGZ zal toezien op de naleving van de wettelijk verplichte zorgplanbespreking, dat het zorgplan zorgvuldig en in nauw overleg met de cliënt en zijn naaste wordt opgesteld en uitgevoerd. De IGZ heeft niet tot taak de kwaliteit te optimaliseren en kwaliteitsnormen vast te stellen; die verantwoordelijkheid ligt bij zorgaanbieders 5

6 en het Zorginstituut. Met een AMvB kan het zorgkantoor de opdracht krijgen om bij de zorginkoop aan kwaliteitsaspecten regels te stellen. De Wlz schrijft voor dat de zorgkantoren de landelijk vastgestelde richtlijnen hanteren die in overleg met het Kwaliteitsinstituut worden opgesteld. Zorgkantoren moeten met aanbieders afspraken maken over de te hanteren outcome criteria. De staatssecretaris geeft aan dat zorgkantoren zich meer moeten gaan concentreren op de ervaring van de cliënt over de kwaliteit van zorg. In de sturing op kwaliteitsverbetering wordt de context beter meegenomen doordat een gesprek tussen aanbieder en zorgkantoor over kwaliteitsuitkomsten plaatsvindt. Bekostiging en prestaties In 2015 blijven de zorgzwaartepakketten (ZZP-en) behouden voor de bekostiging en de verantwoording tussen zorginkopers en zorgaanbieders. Voor de bekostiging wordt elk zorgprofiel van de indicatiestelling gekoppeld aan een ZZP. In de Wlz is opgenomen dat bij AMvB regels kunnen worden gesteld om de zorg persoonsvolgend te bekostigen. De staatssecretaris heeft aangegeven via de weg van de geleidelijkheid persoonsvolgendheid zowel in de inkoop als in de bekostiging in te voeren. De NZa wordt verzocht ZZP-onderhoud uit te voeren en daarbij te kijken naar een clustering van ZZP-en per Daarbij hoort ook een nieuwe tariefstructuur. De NZa-maximumtarieven worden relatief te ruim gevonden. De NZa stelt de te declareren prestaties op voor zorg met verblijf, VPT, extramurale functies en PGB. De extramurale functies zijn de onderdelen van het MPT die in 2015 wordt ingevoerd. De NZa prestaties hebben maximumtarieven. In de Wlz zal geleidelijk worden overgestapt van bevoorschotting naar betaling op basis van declaratie. In 2015 en 2016 is de bevoorschotting in de Wlz geregeld, zo is overeengekomen in de werkafspraken Transitie hervormingen langdurige zorg. Volgens de Wlz wordt overproductie niet vergoed. Uitvoering De zorgverzekeraars kunnen zich met een aparte rechtspersoon aanmelden bij de NZa als Wlzuitvoerders voor eigen verzekerden. De NZa houdt toezicht op de naleving van de wet door de Wlz-uitvoerders. De Wlz-uitvoerders, onafhankelijke privaatrechtelijk zbo s voor zo ver publiekrechtelijke taken worden uitgevoerd, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz voor eigen verzekerden. De Wlz-uitvoerders hebben drie hoofdtaken: - Administratie en controle - Zorgplicht waaronder zorgbemiddeling - Zorginkoop Een onderdeel van de zorgplicht en zorgbemiddeling is dat de Wlz-uitvoerder verantwoordelijk is voor de (organisatie van) onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor de uitvoering van administratie /controle wijst de minister per regio een Wlz-uitvoerder als zorgkantoor aan. Volgens de regering zijn zorgkantoren zelfstandige bestuursorganen. Voor 2015 blijven de zorgkantoorregio s (32) en de zorgkantoren gehandhaafd. De staatssecretaris heeft aangegeven geen overhaaste stappen te zetten met de regionale opschaling van zorgkantoren. Zorgkantoren zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van PGB. De Wlz-uitvoerders kunnen hun taken uitbesteden aan zorgkantoren, maar blijven daarvoor wel verantwoordelijk. De Wlz biedt een wettelijke basis om bij een AMvB regels te stellen aan onder meer de zorginkoop. De opdracht aan de Wlz-uitvoerders is dat zij zich stevig inspannen voor goede, innovatieve zorg en voor een doelmatige uitvoering van de Wlz. Indien een zorgkantoor uitbestede taken niet goed uitvoert dient de Wlz-uitvoerder met verzekerden in die regio het zorgkantoor daarop aan te spreken. De NZa intensiveert het toezicht en zal rechtstreeks de verantwoordelijke Wlz-uitvoerder en het zorgkantoor daarop aanspreken. De NZa moet zich bij conflicten tussen zorgaanbieder en zorgkantoor scherper uitspreken over de 6

7 te volgen richting, bijvoorbeeld door een inhoudelijk oordeel bij een eenzijdig ingediende productieafspraak. De Wlz-uitvoerders zijn net als de zorgkantoren in de AWBZ - geen ondernemingen in de zin van de Mededingingswet. De ACM houdt daarom geen toezicht op het marktgedrag van Wlzuitvoerders. Zorginkoop De zorginkoop is een verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerder, die deze voor zijn verzekerden kan uitbesteden aan zorgkantoren. Zorgkantoren kopen voor 2015 de zorg in. De inkoop moet gepaard gaan met vermindering van administratieve lasten. Zorgkantoren hebben in ZN-verband een uniform kader afgesproken en willen verdere stappen hierin zetten die leiden tot minder regeldruk. Hiertoe wordt door VWS met DSW een pilot gestart die onder meer ook gericht is op de ontwikkeling van meerjarige afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Zorgkantoren hebben geen contracteerplicht. Voor de Wlz geldt een aanbestedingsplicht. De inkoop wordt vereenvoudigd en geüniformeerd en de regering acht het wenselijk dat er een bestendig inkoopbeleid is. Bij AMvB kan worden voorgeschreven dat alle zorgkantoren de ZN-inkoopgids volgen en dezelfde kwaliteitscriteria hanteren (zie Kwaliteit). De wijze waarop mantelzorgers en vrijwilligers betrokken worden bij de zorg wordt een vast onderdeel van het inkoopbeleid van zorgkantoren. De regionale inkoopvrijheid van zorgkantoren wordt beperkt tot wezenlijke regionale aangelegenheden. De zorgkantoren krijgen de opdracht om aanbieders zorgvuldig onderling te vergelijken op klanttevredenheid, kwaliteit en doelmatigheid van zorg en deze criteria dienen een rol te spelen bij de lengte en continuering van contracten, de prijzen en gunning van volume. De NZa gaat de zorgkantoren benchmarken op de inkoop van zorg. In de Wlz is het mogelijk om meerjarige zorginkoopcontracten te sluiten en de regering ziet deze als een vliegwiel voor kwaliteit en innovatie in de zorg. DSW start in 2015 met een pilot voor meerjarige inkoopcontracten. De minister stelt in het vervolg het financieel macrobudgettair kader vast in plaats van de NZa. Vanwege de beheersbaarheid blijft er een macro- en een regionale contracteerruimte. Het PGB wordt vanaf 2015 ook onder de contracteerruimte gebracht. De vangnetbepaling die zorgorganisaties in staat stelt de zorg voort te zetten voor bestaande cliënten in geval zij geen contract meer hebben met het zorgkantoor blijft vrijwel ongewijzigd in de Wlz. Zorgplicht De Wlz-uitvoerder heeft een zorgplicht en dient voor cliënten die daar op zijn aangewezen zoveel verblijfszorg te contracteren dat zij op redelijke termijn (zgn. Treeknormen) en op redelijke afstand in een instelling kunnen gaan verblijven. De zorgplicht betekent volgens de Wlz niet dat het Wlzuitvoerder/zorgkantoor ervoor moet zorgen dat de cliënt binnen redelijke termijn in de instelling van zijn voorkeur kan gaan verblijven. Het zorgkantoor dient meerdere geschikte alternatieve verblijfsinstellingen aan te bieden waar de cliënt uit kan kiezen en waar de cliënt al dan niet in afwachting van een plaats in zijn instelling van voorkeur kan wonen. Indien een cliënt wil wachten op een plaats in zijn voorkeursinstelling kan hij kiezen voor een PGB, VPT of MPT mits in de thuisomgeving de zorg op verantwoorde wijze kan worden geleverd. Experimenteermogelijkheid en experimenten persoonsvolgende bekostiging In de Wlz is een experimenteermogelijkheid opgenomen. Bij AMvB kan van artikelen in de wet worden afgeweken en kunnen regels worden gesteld om een doeltreffendere uitvoering te realiseren. Voorbeelden van experimenten zijn regels over samenwerking tussen zorgkantoren, zorgaanbieders, gemeenten, etc. en over verbetering van innovatie en kwaliteit van de langdurige zorg. Bij AMvB kan ook een experiment worden ingericht met als doel voor de cliënt een afgestemd pakket te leveren over de grenzen van de Wlz, Wmo en Zvw heen. De staatssecretaris geeft aan dat ActiZ met vier leden gaat experimenteren met onder meer 7

8 persoonsvolgende bekostiging. Deze experimenten vinden plaats met ondersteuning van In voor zorg. De doelstelling van de experimenten is de gevolgen van verschillende vormen van persoonsvolgende bekostiging te verkennen. Taakstelling Vanaf 2017 is een structurele taakstelling van 0,5 miljard aangekondigd. Relatief gezien gaat het om 3%. Deze taakstelling wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door een goedkopere uitvoering vanwege minder regio s, minder beheerskosten door standaardisering, verminderen van administratieve lasten voor zorgaanbieders en representanten, terugdringen van (regionale) verschillen in indicatiestelling, zorggebruik en inkoopprijzen. De staatssecretaris kan niet op voorhand aangeven welk deel van de taakstelling door deze aanpak kan worden behaald. De NZa gaat de (maximum)tarieven systematisch bekijken. Er is vertrouwen, zo staat in de Wlz, dat de taakstelling behaald kan worden zonder dat het direct ten koste gaat van de cliënten die op de zorg zijn aangewezen. Toekomstperspectief In de toekomst wil de regering bezien of verdere verbeteringen in doelmatigheid mogelijk zijn. Voor de ouderenzorg wordt gedacht aan overheveling naar de Zvw en dat zorgverzekeraars risicodragend voor de eigen verzekerden de uitvoering ter hand nemen. Een adequaat risicovereveningsmodel is randvoorwaardelijk. Een beslissing hierover zal niet voor 2017 worden genomen, zo staat in de Memorie van Toelichting. Tweede Kamerleden maken zich zorgen over een risicodragende uitvoering van de Wlz en hebben twee moties aangenomen om een risicodragende inkoop en uitvoering door zorgverzekeraars te voorkomen. Onmiddellijke werking De wijzigingen binnen de Wlz ten opzichte van de AWBZ hebben een onmiddellijke werking bij inwerkingtreding van de Wlz. Dat wil zeggen dat de veranderende eisen uit de Wlz aan bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, de zorgplanbespreking, de leveringsvoorwaarden voor zorg direct hun beslag krijgen. Afbakening Wlz t.o.v. Wmo, Jeugdwet en Zvw Cliënten die voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz komen in beginsel niet meer in aanmerking voor ondersteuning op grond van de Wmo, Jeugdwet en Zvw. De Wlz is dus een voorliggende voorziening ten opzichte van deze wetten: In de Wmo is opgenomen dat de gemeente een maatwerkvoorziening kan weigeren indien iemand met betrekking tot de problematiek recht heeft op Wlz-zorg. Dat geldt ook indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat iemand recht zou kunnen krijgen op Wlz-zorg, maar weigert mee te werken aan het verkrijgen van een indicatiebesluit. Om gemeenten te stimuleren cliënten zo lang mogelijk in het gemeentelijk domein te ondersteunen, beziet het kabinet of hiervoor positieve prikkels kunnen worden ingebouwd. Voor de Jeugdwet geldt een vergelijkbare regeling als de Wmo. De gemeente is op grond van de Jeugdwet bij Wlz-cliënten alleen verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning die niet behoort tot het verzekerd pakket van de Wlz, bijv. bij opvoedkundige hulp. De Wlz is ook voorliggend op de Zvw. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze hoofdregel, zoals voor intensieve kindzorg, palliatief terminale thuiszorg (voor cliënten die nog geen Wlz-indicatie hebben) en algemeen medische zorg (indien een Wlz-gerechtigde thuis woont met VPT, MPT of PGB). De aanspraak op deze vormen van zorg wordt ondergebracht in de Zvw, ook als voldaan is aan de toegangscriteria voor de Wlz. Indien een cliënt niet voldoet aan de toegangscriteria voor de Wlz, zijn de gemeente en/of de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor een oplossing. ActiZ/HOO/oktober

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014 Notitie Versie 11 maart 2014 Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting Inleiding Op 10 maart 2014 is het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 De nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ)

Nadere informatie

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014 Wet Langdurige Zorg A.L.V. 27 oktober 2014 Aanleiding: Rapport van de WRR, waarin geadviseerd wordt tot modernisering van de AWBZ (wordt kamerbreed onderschreven. Kosten van de AWBZ stegen van 16 miljard

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol Wet langdurige zorg Bijeenkomst 31 maart 2015 Christiaan Dol May 12, 2015 Inhoud bijeenkomst Kennismaking en inleiding Wettelijke kaders Spelers Wlz Wet langdurige zorg Indicatiestelling PAUZE Overgangsrecht

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Overzicht kortdurende zorg met verblijf

Overzicht kortdurende zorg met verblijf Overzicht kortdurende zorg met verblijf 23 december 2014 Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende vormen van kortdurende zorg met verblijf. Wij hebben voor u de definities en situaties vóór en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Financiële regelingen voor personen met PWS

Financiële regelingen voor personen met PWS Financiële regelingen voor personen met PWS Welkom!! Wie zijn wij? Marion van Beek Natacha Lijding Oktober 2016 Filmpje 1. Bij de gemeente: Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Enkele

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 578 Eerstelijnszorg Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

In artikel , tweede en derde lid, wordt In 2015 gewijzigd in: Tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.

In artikel , tweede en derde lid, wordt In 2015 gewijzigd in: Tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. 34279 Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet?

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? 2 Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? Afbakening wettelijke kaders: Wlz Wet langdurige zorg: Blijvende behoefte

Nadere informatie

Bijlage 5 bij brief HLZ. Transitieplan Wet langdurige zorg

Bijlage 5 bij brief HLZ. Transitieplan Wet langdurige zorg Bijlage 5 bij brief 355051-119080-HLZ Transitieplan Wet langdurige zorg Den Haag, 25 maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 De werking van de Wlz 3 2 Randvoorwaarden 4 2.1 Wet- en regelgeving 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wat valt onder zorg vanuit de Wlz? In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt. Ook informeren wij u over wat u van het CIZ kunt verwachten.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 158 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor gemeenten

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor gemeenten CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor gemeenten Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg vanuit

Nadere informatie

INFORMATIEKAART SPOEDZORG

INFORMATIEKAART SPOEDZORG INFORMATIEKAART SPOEDZORG 1. Inleiding Naar aanleiding van een aantal concrete situaties bij gemeenten bleken er onduidelijkheden te bestaan rond de verantwoordelijkheden en financiering van verschillende

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker

Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Ieder(in) Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

Vaststelling toegang zorgwetten voor volwassenen

Vaststelling toegang zorgwetten voor volwassenen Vaststelling toegang zorgwetten voor volwassenen Ontwikkeld in opdracht van de gemeente Utrecht Enschede, 1 mei 2015 LN/15/0557/btu ir. Laura Hofman dr. Patrick Jansen INTRODUCTIE Door de hervorming van

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf 2011 Kortdurend Verblijf Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5 3.1 Permanent toezicht 5 3.2 Overname permanent toezicht 5 4

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Hoe ziet het stelsel van langdurige zorg eruit en wat gaat er veranderen? 8 mei 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014 Actualiteiten en pgb Hans van der Knijff 28 november 2014 Waar gaan we het over hebben? Wat is je beperking Aanvraag Pgb in Wmo Pgb in Jeugdwet Pgb in Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg/ Awbz Wat

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl 668514-126471-LZ

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

De beste zorg in uw eigen huis?

De beste zorg in uw eigen huis? De beste zorg in uw eigen huis? Het Volledig Pakket Thuis maakt het mogelijk! Zorg op maat in uw eigen vertrouwde omgeving U heeft zorg nodig maar verhuist liever niet naar een zorginstelling zoals een

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Nummer 79 31 maart 2015 In deze nieuwsbrief > CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders > Handtekening Wlz-aanvraag CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Vanwege de overheveling van grote delen van de AWBZ naar

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

ZORG MET VERBLIJF THUIS - ZORGLEVERINGSOVEREENKOMST

ZORG MET VERBLIJF THUIS - ZORGLEVERINGSOVEREENKOMST De Stichting Brentano Amstelveen, gevestigd aan de Populierenlaan 21 te 1185 SE Amstelveen, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door FWM van Rijn, lid Raad van Bestuur, hierna te noemen

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014 Informatievoorziening Wlz - Wouter Franke - 16 december 2014 Agenda Informatievoorziening Wet langdurige zorg Overgang en conversie Informatievoorziening domeinen Wmo en Jeugdwet 3 Berichtenverkeer 2014

Nadere informatie

Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz

Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz per Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz A. Partijen betrokken bij hervorming langdurige intramurale ggz In de afgelopen maanden hebben intensieve gesprekken

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving 5. Aanleiding en doelstelling 7. Hoofdlijnen subsidieregeling eerstelijns verblijf 8. Toegang eerstelijns verblijf 9

Relevante wet- en regelgeving 5. Aanleiding en doelstelling 7. Hoofdlijnen subsidieregeling eerstelijns verblijf 8. Toegang eerstelijns verblijf 9 Beleidsregels indicatiestelling voor de Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Relevante wet- en regelgeving 5 Aanleiding en doelstelling 7 Hoofdlijnen subsidieregeling

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie