Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614"

Transcriptie

1 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat Zaaknr: jtcl S&H J^UUCy ZDB 5 DEC 212 ^gkpsa St^\ AFHANDELING: Titel Prtefeuillehuder Srt vrstel Cnept nta penbare Verlihting Reynvaan, Rinette (R.E.C.) Beleidsstuk Krte beshrijving van het vrstel (saenvatting) Vrgestelde agenderingsdatu Parafering B&W "4 p 18 septeber 212 heeft de raad unanie ingested et de startntitie. De nta penbare Verlihting is nu in nept gereed en bestaat uit een beleids-, beheer- en realisatiedeel. Vrstel is nu akkrd te gaan et de nta, deze nta vrij te geven vr inspraak en de raad hierver te infreren dr iddel van bijgevegde raadsinfratiebrief (dd--jjjj) Prtefeuillehuder \jlw Seretaris é "/ /2, Datu en B&W-besluit (! ~ \~l:-2ö\z s (in te vullen dr edewerker bestu u rspressen) C\AfU^ perkingen Vul hier de datu en reden van de Fatale - Wettelijke terijn in Betreft een Ksten en Dekking A^Li^:(^- YüLi ^^ /VLv;gs^ ^_ del is raad vr de kadernta te infreren Raadsinfratiebrief (rib) alle ksten pgeven in Eur's, afgernd p 1-tallen, alleen ijfers gebruiken, geen punten, ka's f spaties. Ttale eenalige ksten Ttale jaarlijkse ksten Dekking investeringen t.l.v. explitatie Dekking investeringen t.l.v. reserve Dekking investeringen bijdrage derden Dekking explitatieksten binnen setr /

2 Page 2 f2 prdut Dekking explitatieksten nerniddelen Dekking explitatieksten nvrzien Dekking explitatieksten bijdrage derden Begrtingswijziging Nee Verzaelvrstel perking t.a.v. ksten en dekking Het gaat het vrijgeven vr inspraak. De finaniële nseuenties wrden pas in het definitieve raadsvrstel pgenen na verwerking van de zienswijzen. Bijlagen bij het Cllegevrstel Speifiatie bijlagen Maak hier een inhudspgave dr de titels van de bijlage p te sen (in de juiste vlgrde) Maak hier een inhudspgave dr de titels van de bijlagen p te sen (in de juiste vlgrde). B&W besluit: Bijlage 1:Cllegevrstel Bijlage 2:Cllegebekendaking Bijlage 3:Raadsinfratiebrief Bijlage 4:Beleidsdeel Bijlage 5:Beheerdeel Bijlage 6:Realisatiedeel \ i U X 4L v-x

3 DRDRECHT BESLUIT Nr. SBH/91144 Geeentebestuur Spuibulevard GR DRDRECHT Het CLLEGE van BURGEMEESTER en WETHUDERS van de geeente DRDRECHT; gezien het vrstel d.d.4 deeber 212 inzake nept nta penbare Verlihting ; gelet p artikel 16 van de Geeentewet (GW) en de artikelen 6:161 en 6:174 van het Burgerlijk Wetbek (BW): verwijzende naar de bij de stukken gevegde (nept)raadsinfratiebrief; BESLUIT 1. akkrd te gaan et de inhud van de nept nta penbare Verlihting , bestaande uit een beleids-, beheer en realisatiedeel; 2. de nept nta penbare Verlihting et tepassing van afdeling 3.4 van de Awb via een penbare bekendaking vrij te geven vr inspraak; 3. de raad hierver te infreren dr iddel van een raadsinfratiebrief. Aldus beslten in de vergadering van 11 deeber 212. Het llege van Burgeeester en Wethuders s- de burgeeester de seretaris uuhf= M.M. van der Kraan Pagina 1/1 & i Mixed SUrCeS Cert n. CU-CC 81

4 tp DRDRECHT Returadres: Pstbus 8 33 AA DRDRECHT Aan Stadsbeheer Spuibulevard GR DRDRECHT het llege van B&W Datu 4 deeber 212 Betreft CLLEGEVRSTEL INZAKE CNCEPT NTA PENBARE VERLICHTING Geaht llege, Saenvatting p 18 septeber 212 heeft de raad unanie ingested et de startntitie penbare Verlihting. De nta die nu in nept vrligt, is een verdere uitwerking van de startntitie. Vrgesteld wrdt in te steen et de nept nta, de nta vrij te geven vr inspraak en de raad alvast te infreren ver de neptnta en het vervlg van het besluitvringstrajet. 1. Wat is de aanleiding? In 23 is de beleids- en beheernta penbare verlihting Drdreht vastgesteld. Finaniering is geregeld t/ 213. Gelet p eerdere besluitvring ver finaniering, dient de Geeenteraad bij de Kadernta 214 een nieuwe afweging aken ver het beleid, beheer en het finaniële eerjarenprgraa van de penbare Verlihting. 2. Wat willen we bereiken? Drdreht tt del heeft het penbare leven bij duisternis z veilig en leefbaar gelijk te aken. Het beleid dat we sinds 24 verden is te shrijven als liht, tenzij... In deze nta zetten we deze kers dr naar 'liht waar het et en dnker waar het kan'. Sturing p kwaliteit van de penbare verlihting hangt saen et de delen. Deze delen zijn: verkeersveiligheid, siale veiligheid en de leefbaarheid van de stad. Tt slt spelen de atuele thea's duurzaaheid, energiebesparing en burgerpartiipatie een belangrijke rl bij het realiseren van nze delstellingen. 3. Wat gaan we daarvr den? De nta is pgedeeld in drie delen: een beleidsdeel, een beheerdeel en een realisatiedeel. Saen vren e ze de nta penbare Verlihting In het beleidsdeel van deze nta zijn de beleiduitgangspunten en delstellingen vr de penbare verlihting gefruleerd. Drdreht is gezaenlijk pgetrkken Pagina 1/3 ' Sures /Y Mixed FSC

5 Datu 4 deeber 212 et de geeenten Alblasserda, Sliedreht en Zwijndreht. De beleiduitgangspunten en delstellingen uit het beleidsdeel zijn derhalve gezaenlijk pgesteld en kunnen p draagvlak rekenen bij deze geeenten. In het beheerdeel van deze nta is de beheerrganisatie en de beheerpgave vr de penbare verlihting beshreven in het liht van de beleiduitgangspunten en de delstellingen uit het beleidsdeel. In het realisatiedeel van deze nta is zijn een aantal senari's pgenen inlusief een finanieringsvrstel vr de kende tien jaar, waaruit een keuze geaakt kan wrden, afhankelijk van het abitieniveau dat gelegd kan wrden p het behalen van een bepaalde delstelling. Hierbij is dr het llege een vrkeursenari aangegeven. Er kan een andere keuze wrden geaakt, afhankelijk van de strategie die en kiest. In het vrkeursenari wrdt z ptiaal gelijk tegeet geken aan alle beleiduitgangspunten en delstellingen uit het beleidsdeel. Deze nta is een verdere uitwerking van de startntitie die p 18 septeber 212 dr de raad is vastgesteld. Tijdens de behandeling van de prgraabegrting 213 is dr de raadsfratie VVD een Mtie 'Versnelde aanleg duurzae verlihting' ingediend welke unanie is aangenen. Deze tie zal wrden betrkken bij het pres te ken tt de nta penbare Verlihting. De uitksten van deze verkenning/ arktnsultatie zullen na de inspraakterijn van deze nta in bijlage III van het Realisatiedeel van deze nta wrden gepresenteerd en kunnen gelijk ng een nieuw senari pleveren. Vanwege het tijdstip van deze vraag et dit tieverzek via een aanvullende pdraht wrden uitgeverd. a. Inspraak en uniatie Via een penbare bekendaking wrden belanghebbenden p 19 deeber 212 p de hgte gesteld en kunnen ze tt en et 17 januari 213 hun zienswijze shriftelijk bij het llege indienen. b. Vervlgtrajet besluitvring Hiernder is de planning van het pres weergegeven inlusief het vervlg van het besluitvringstrajet na het inspraaktrajet. Planning 1. Vrbereiding 2. pstellen ntwerp-nta 3. B&W-behandeling 4. penbare bekendaking 5. Ter inzage legging 6. Verwerking zienswijzen 7. B&W-behandeling 8. Vaststelling dr de raad 9. penbare bekendaking 1. Uitvering van de nta (l e t/ 3 e kwartaal 212 (nveber 212 (11 deeber 212 (19 deeber 212 (2 deeber t/ 17 januari 213 (t/ 3 februari 213 (12 februari 213 (aart 213 (april 213 (214 e.v. Pagina 2/3

6 Datu 4 deeber Wat ag het ksten? In het realisatiedeel van de nta penbare Verlihting zijn een aantal senari's pgenen, waaruit een keuze geaakt kan wrden, afhankelijk van het aent dat uw llege en/f de raad wil leggen p het behalen van bepaalde delstellingen. De setr Stadsbeheer heeft een vrkeursenari aangegeven. Dit senari sluit vlgens de setr het beste aan de beleidsuitgangspunten en delstellingen uit het beleidsdeel en is k vanuit delatig en duurzaa beheer ged te verantwrden. Het staat het llege en/f de raad uiteraard vrij een andere keuze te aken p basis van de aenten die in de senari's zijn weergegeven. Aan elk senari zijn vr- en nadelen verbnden, die in het realisatiedeel zijn shreven. 5. Fatale belisdatu De planning is erp geriht dat de raad tijdig - vr de behandeling van de Kadernta een welverwgen besluit kan neen ver het beleid, beheer en nderhud van de penbare Verlihting in de kende jaren. 6. Bij dit llegevrstel hren de vlgende bijlagen: Cnept nta penbare Verlihting ntwerp llegebesluit Cllegebekendaking Raadsinfratiebrief 7. Gevraagde beslissing 1. akkrd te gaan et de inhud van de nept nta penbare Verlihting , bestaande uit een beleids-, beheer- en realisatiedeel. 2. de nept nta penbare Verlihting et tepassing van afdeling 3.4 van de Awb via een penbare bekendaking vrij te geven vr inspraak; 3. de raad hierver te infreren dr iddel van bijgevegde raadsinfratiebrief. Ik vertruw er p u hieree vldende te hebben geïnfreerd. Hgahtend, R. Bsselaar Wnd. direteur Stadsbeheer Pagina 3/3

7 DRDRECHT Het CLLEGE van BURGEMEESTER en WETHUDERS van de geeente Geeentebestuur DRDRECHT heeft p 11 deeber 212 beslten de nept nta penbare Spuibulevard 3 Verlihting ter inzage te leggen. 33n GR DRDRECHT In het beleidsdeel van deze nta zijn de beleiduitgangspunten en delstellingen vr de penbare verlihting gefruleerd. Drdreht is gezaenlijk pgetrkken et de geeenten Alblasserda, Sliedreht en Zwijndreht. De beleiduitgangspunten en delstellingen uit het beleidsdeel zijn derhalve gezaenlijk pgesteld en kunnen p draagvlak rekenen bij deze geeenten. In het beheerdeel van deze nta is de beheerrganisatie en de beheerpgave vr de penbare verlihting beshreven in het liht van de beleiduitgangspunten en de delstellingen uit het beleidsdeel. In het realisatiedeel van deze nta is een aantal senari's pgenen, waaruit een keuze geaakt kan wrden, afhankelijk van het abitieniveau dat gelegd kan wrden p het behalen van een bepaalde delstelling. Hierbij is dr het llege een vrkeursenari aangegeven. Er kan een andere keuze wrden geaakt, afhankelijk van de strategie die en kiest. In het vrkeursenari wrdt z ptiaal gelijk tegeet geken aan alle beleiduitgangspunten en delstellingen uit het beleidsdeel. De stukken liggen tijdens de peningstijden ter inzage van 2 deeber 212 tt en et 17 januari 213 in de entrale hal van het Stadskantr, Spuibulevard 3 te Drdreht en tijdens kantruren p kaer 612. Belanghebbenden kunnen gedurende bvengenede terijn hun zienswijze p de nept nta penbare Verlihting shriftelijk indienen. Als belanghebbenden wrden in ieder geval alle inwners van Drdreht beshuwd en instanties die zih vanuit hun vakatigheid en/f deskundigheid bezighuden et de penbare verlihting in de penbare ruite. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen dr en shriftelijke reatie te sturen naar: Het llege van B&W in Drdreht t.a.v. Stadsbeheer/A. de Ruiter Spuibulevard GR DRDRECHT Vr een ndeling reatie p de nept nta kunt u ntat pneen et Arianne de Ruiter, telefnnuer Vervlg besluitvring Na de reatieterijn wrden de zienswijzen verwerkt en wrdt de nta 12 februari 213 via een llegebehandeling ter vaststelling aangebden aan de raad. De indieners van een zienswijze ntvangen na de llegebehandeling beriht ver de wijze waarp hun zienswijze is verwerkt in de nta. Pagina 1/1 Mdel ffiiële bekend ain na /"Y Mixed SUrCeS Cert na CU-CC SS FSC

8 DRDRECHT Returadres: Pstbus 8 33 AA DRDRECHT Aan de geeenteraad Geeentebestuur Spui bulevard GR DRDRECHT T F (78) Datu ns kenerk Begrtingsprgraa Bijlage(n) Betreft 11 deeber 212 SBH/91144 Leefbaarheid en stedelijk beheer 2 RAADSINFRMATIE inzake nept nta penbare Verlihting Cntatpersn FJ.Jnker T (78) E fj.jnker&drdreht. I Saenvatting In de Adviesissie van 11 septeber 212 is de startntitie penbare Verlihting aan de rde geweest en is rihting gegeven aan de verdere uitwerking. p 18 septeber 212 heeft de raad unanie ingested et de startntitie. DSSIER Afshrift: - SBH/ETC, FJ Jnker Kerkeplaat 13 - wethuder Reynvaan SK Drdreht seretaris Adviesissie SK Drdreht st l e etage p 11 deeber 212 hebben wij de nept nta penbare Verlihting vastgesteld en vrijgegeven vr inspraak. Hierbij willen we u alvast p de hgte brengen van de inhud van de nept nta en u alvast infreren ver het vervlg van het besluitvringstrajet. 1. Wat is de aanleiding? In 23 is de beleids- en beheernta penbare verlihting Drdreht vastgesteld. Finaniering is geregeld t/ 213. Gelet p eerdere besluitvring ver finaniering, dient de geeenteraad bij de Kadernta 214 een nieuwe afweging aken ver het beleid, beheer en het finaniële eerjarenprgraa van de penbare Verlihting. 2. Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat de penbare verlihting, die in beheer is bij de geeente Drdreht tt del heeft het penbare leven bij duisternis z veilig en leefbaar gelijk te aken. Het beleid dat we sinds 24 verden is te shrijven als liht, tenzij... In deze nta zetten we deze kers dr naar "liht waar het et en dnker waar het kan". Sturing p kwaliteit van de penbare verlihting hangt saen et de delen. Deze delen zijn: verkeersveiligheid, siale veiligheid en de leefbaarheid van de stad. Tt slt spelen de atuele thea's duurzaaheid, energiebesparing en burgerpartiipatie een belangrijke rl bij het realiseren van nze delstellingen. Pagina 1/3 Mdel brief atieve infratie = { Mixed Sures

9 Datu 11 deeber 212 ns kenerk SBH/ Wat gaan we daarvr den? De nept nta penbare Verlihting is nu dr ns vrijgegeven vr inspraak. Dit betekent dat belanghebbenden gedurende zes weken hun zienswijze kunnen indienen. Als belanghebbenden beshuwen we in ieder geval iedere inwners van Drdreht en instanaties, die zih vanuit hun vakatigheid en/f deskundigheid bezighuden et penbare verlihting in de penbare ruite. Tijdens de behandeling van de prgraabegrting 213 is dr de raadsfratie VVD een Mtie "Versnelde aanleg duurzae verlihting" ingediend welke unanie is aangenen. Deze tie zal wrden betrkken bij het pres te ken tt de nta penbare Verlihting. De uitksten van deze verkenning/ arktnsultatie zullen na de inspraakterijn van deze nta in bijlage III van het Realisatiedeel van deze nta wrden gepresenteerd en kunnen gelijk ng een nieuw senari pleveren. Vanwege het tijdstip van deze vraag et dit tieverzek via een aanvullende pdraht wrden uitgeverd. a. Inspraak en uniatie Via een penbare bekendaking zijn belanghebbenden p 19 deeber 212 p de hgte gesteld en kunnen ze tt en et 17 januari 213 hun zienswijze shriftelijk bij het llege indienen. b. Vervlgtrajet besluitvring Hiernder is de planning van het pres weergegeven inlusief het vervlg van het besluitvringstrajet na het inspraaktrajet. Planning 1. Vrbereiding (l e t/ 3 e kwartaal 212) 2. pstellen ntwerp-nta (nveber 212) 3. B&W-behandeling (11 deeber 212) 4. penbare bekendaking (19 deeber 212) 5. Ter inzage legging...(2 deeber t/ 17 januari 213) 6. Verwerking zienswijzen...(t/ 3 februari 213) 7. B&W-behandeling (12 februari 213) 8. Vaststelling dr de raad (aart 213) 9. penbare bekendaking (april 213) 1. Uitvering van de nta (214 e.v.) 4. Wat ag het ksten? In het realisatiedeel van de nta penbare Verlihting zijn een aantal senari's pgenen, waaruit een keuze geaakt kan wrden, afhankelijk van het aent dat de raad wil leggen p het behalen van bepaalde delstellingen. Het llege heeft een vrkeursenari aangegeven. Het staat de raad vrij een andere keuze te aken p basis van de aenten die in de senari's zijn weergegeven. Fatale belisdatu De planning is erp geriht dat de raad tijdig - vr de behandeling van de Kadernta een welverwgen besluit kan neen ver het beleid, beheer en nderhud van de penbare Verlihting in de kende jaren. Pagina 2/3 Mde! brief atieve- infratie

10 Datu 11 deeber 212 ns kenerk SBH/ Bij deze raadsinfratiebrief hren de vlgende bijlagen: Cnept nta penbare Verlihting penbare bekendaking. Wij vertruwen er p u hieree vldende te hebben geïnfreerd. Het llege van Burgeeester en Wethuders de seretaris / / de burgeeester M.M. van der Kraan Pagina 3/3 Mdel brief atieve infral ie

11 penbare Verlihting Liht waar het et, dnker waar het kan Beleidsdeel Status: In pdraht van: Abtelijk pdrahtgever: Prjetleider/presanager: Datu: Versie: Cnept R. Reynvaan F.J. Jnker A. de Ruiter 2 nveber

12 Inhudspgave Vrwrd 3 Saenvatting Beleidsplan 5 1 Inleiding 6 2 Beleidsuitgangspunten penbare Verlihting 7 Begrippenlijst 16 BIJLAGE I: gevingsanalyse: penbare Ruite2 BIJLAGE II: Relaties delgrepe 22 BIJLAGE III: Wet- en Regelgeving 26 BIJLAGE IV: Funties van penbare Verlihting 31 pagina 2 van 36

13 Vrwrd Met trts presenteren wij u de nta penbare Verlihting Waar een beleidsnta penbare Verlihting (VL)? Een beleidsnta is te beshuwen als: een plitiek bekrahtigd plan dat uitgeverd gaat wrden een pres waarin gaandeweg keuzen wrden geaakt en beslissingen wrden genen. Draagvlak verwerven is hierbij uitgangspunt. een bewust en systeatish handelen, et gebruikaking van de daarte geëigende iddelen, et een duidelijk lijnd plitiek del vr gen, dat stap vr stap wrdt afgewerkt het streven naar het bereiken van bepaalde deleinden et bepaalde iddelen en in een bepaalde tijdsduur. Het nderwerp penbare verlihting leent zih uitstekend vr een beleidsnta dat de geeente verantwrdelijk is vr de aanleg en het ged funtineren van de penbare verlihting. Daarnaast levert penbare Verlihting een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid, siale veiligheid en leefbaarheid van de stad. Daarbij is het ged te bedenken dat de penbare verlihting geiddeld ira 4.1 uur per jaar brandt. Waar een gezaenlijke (eervudig lkale) beleidsnta VL? In juli 211 hebben de geeenten Alblasserda en Sliedreht beslten het beheer van de penbare verlihting te laten uitveren dr f naens de setr Stadsbeheer van de geeente Drdreht. Drdreht is et ingang van 214 te aan een nieuwe nta en de finaniering van de penbare verlihting. Alblasserda en Sliedreht hebben enteel ng geen beleidsnta, aar willen, ede vanwege de saenwerking van het beheer, graag eewerken aan een gezaenlijke beleidsnta. De geeente Zwijndreht heeft zih hierbij aangeslten, dat deze geeente binnenkrt k het beheer van de penbare verlihting wil laten uitveren dr de setr Stadsbeheer van de geeente Drdreht. Een llegevrstel dit per 1 april 213 te realiseren is enteel bij de geeente Zwijndreht in vrbereiding. He is de nta penbare Verlihting tt stand geken? Een reginale beleidsgrep VL, bestaande uit Arianne de Ruiter (Drdreht), Jhan Jnker (Drdreht), Leen de Jng (Sliedreht), Bra van Geerden (Alblasserda) en Chris Janse (Zwijndreht), heeft deze nta pgesteld. Daarbij is gebruik geaakt van diverse publiaties ver penbare verlihting die reent zijn vershenen. Daarnaast zijn inzihten die de afgelpen jaren zijn ntstaan tijdens gesprekken et burgers en ensen van vershillende vakdisiplines, die betrkken zijn bij het ntwerp, de inrihting en het beheer van de penbare ruite, eegenen. praktishe redenen heeft de reginale beleidsgrep ervr gekzen de nta penbare Verlihting in drie delen in te delen: een Beleidsdeel een Beheerdeel een Realisatiedeel Wat is de saenhang tussen de drie delen van de nta? Beleidsdeel In het beleidsdeel kt vral de x wat' vraag aan de rde. Wat gaan we verlihten en waar? Aan de ene kant heeft de geeente beleidsvrijheid in de keuze van verlihten. Aan de andere kant wrdt deze keuzevrijheid enr beperkt, vanwege pagina 3 van 36

14 de randvrwaarden die wrden gesteld vanuit de regelgeving, de uitvering en de handhaving. Verder wrdt er in het beleidsdeel een kppeling geaakt et de reginale energiedelstellingen en de delstellingen uit de lkale eerjarenprgraa's. Beheerdeel In het beheerdeel kt de 'he' vraag aan de rde. He gaan we de penbare verlihting duurzaa en delatig beheren en in standhuden? Realisatiedeel In het realisatiedeel kt de vraag 'wat gaat het ksten?' aan de rde. p basis van het beleidsdeel zijn er een aantal senari's et een vershillend abitieniveau gefruleerd, waarbij de basiskwaliteit van de penbare verlihting p rde blijft, aar er wel nuaneringen gelijk zijn in het abitieniveau. Bijvrbeeld bij het versnellen van energiebesparing f versneld vlden aan de verlihtingskwaliteit NPR/RVL. Er wrdt uiteraard een vrkeursptie gepresenteerd, aar de raad kan p basis van de gegevens in het realisatiedeel een eigen afweging aken, waarbij bij elk senari een iniale basiskwaliteit van het beheer van de penbare verlihting gewaarbrgd blijft. ver welk areaal hebben we het in deze nta? Tt slt is het vr de lezer k prettig een beeld te hebben van het areaal aan penbare verlihting waarver het gaat in deze nta. De kerngegevens van de penbare verlihting in de vier geeenten zijn in nderstaande tabel beknpt weergegeven. nderwerp Aantal lihtasten Aantal araturen Aantal lapen Perentage straatvakken dat vldet aan de NPR/RVL 211 Alblasserda % Drdreht % Sliedreht % Zwijnd reht Ttaal pagina 4 van 36

15 Saenvatting beleïdsdeel nta penbare Verlihting De geeente is verantwrdelijk vr de aanleg en het ged funtineren van de penbare verlihting. Beleidsuitgangspunt daarbij is 'liht waar het et, dnker waar het kan'. Dit basisprinipe wrdt in dit beleidsdeel nader uitgewerkt. Daarnaast wrdt het begrip basiskwaliteitsniveau penbare Verlihting geïntrdueerd. Hieree wrdt bedeld: Het verlihtingsniveau en de lihtkleur Masten, araturen en lapen ndergrnds- en bvengrnds net, shakeltijden en energie Beheer en nderhud p de plekken die wrden verliht zijn bvenstaande begrippen uitgangspunt vr de basiskwaliteit. De drie belangrijkste funties van de penbare verlihting zijn verkeersveiligheid, siale veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast kunnen et de penbare verlihting ng andere abities en delstellingen binnen de geeente wrden nagestreefd, Bijvrbeeld p het gebied van: Duurzaaheid Energiebesparing Meldingenanageent Burgerpartiipatie Lihthinder en lihtvervuiling Burgertevredenheid Bvengenede zaken wrden nader uitgewerkt in het beleidsdeel van deze nta. pagina 5 van 36

16 1 Inleiding en leeswijzer vr het beleidsdeel te beginnen In eerste instantie heeft de beleidsgrep een gevingsanalyse geaakt. Daarin zijn de gebruikers, beheerders en ntwerpers uitgebreid beshreven. Deze gevingsanalyse heeft aandahtspunten pgeleverd, die zijn eegenen in het beleidsdeel. De gevingsanalyse is vr de liefhebbers pgenen in bijlage I. In tweede instantie is gekeken naar de relaties tussen de vershillende betrkken delgrepen, de penbare verlihting in de penbare ruite en de anier waarp ze elkaar beïnvleden. Deze infratie is belangrijk de beleidskeuzes, die in het beleidsdeel wrden geaakt beter te begrijpen. De relaties zijn pgenen in bijlage II. In derde instantie is gekeken naar de relevante wet- en regelgeving p het gebied van de penbare verlihting. Daarbij is gekeken naar de geeentelijke aansprakelijkheid vanuit het Burgerlijk Wetbek en de nren en rihtlijnen die gelden vr de penbare verlihting en de verlihtingsiddelen. Deze wettelijke en andere regelgeving eten wrden beshuwd als de randvrwaarden waarbinnen het beheer in de instandhuding van de penbare verlihting et plaatsvinden. De beshrijving van de regelgeving is pgenen in bijlage III. Een aantal aspeten van deze regelgeving zijn als beleidskader en beleidsuitgangspunten pgenen in het beleidsdeel. In vierde instantie is dr de beleidsgrep gekeken naar de belangrijkste funties van de penbare verlihting. De belangrijkste funties zijn, de verkeersveiligheid, siale veiligheid en leefbaarheid. In bijlage IV wrden de vershillende funties van de penbare verlihting beshreven. Afhankelijk van het deel van de penbare ruite waar gebruik van wrdt geaakt, ligt de nadruk p één f een aantal funties (verkeersveiligheid, siale veiligheid en leefbaarheid) van de penbare verlihting (zie tabel aan het einde van dit hfdstuk). dat de funties in de praktijk et elkaar kunnen nfliteren, is er in het beleidsdeel een afwegingskader pgesteld. Bij een nflitsituatie tijdens de realisatie van een prjet kan van dit kader gebruik wrden geaakt. In hfdstuk 2. hierna, wrdt aangegeven welke delen de deelneende geeenten uit de regi nastreven en welke beleidsuitgangspunten deze geeenten nastreven de delen te bereiken p het gebied van de penbare verlihting. Hierbij is rekening gehuden et de bvenstaande fatren p het gebied van wet- en regelgeving, funties en verige randvrwaarden van de penbare verlihting et. In dit hfdstuk wrdt aangegeven welke typen penbare ruite wrden ndersheiden, f ze verliht wrden en z ja, nder welke verlihtingsriteria. In dit hfdstuk zijn krt saengevat de beleidskaders en de beleidsuitgangspunten vr de penbare verlihting vastgelegd. Tt slt is na dit hfdstuk een begrippenlijst pgenen, dat we beseffen dat er bij de penbare verlihting veel teren wrden gehanteerd, die niet bij iedereen even bekend zullen zijn. pagina 6 van 36

17 2 Beleidsuitgangspunten In dit hfdstuk wrdt aangegeven welke beleidsuitgangspunten de deelneende geeenten in de Drehtsteden in het kader van de penbare verlihting nastreven. Hierbij is rekening gehuden et de randvrwaarden uit de vrgaande hfdstukken, te weten wet- en regelgeving, funties, de gebruikers, de huidige beheerrganisatie en huidige afspraken in het kader van de penbare verlihting. In het realisatiedeel wrden p basis van dit beleidsdeel p lkaal niveau vershillende beleidsvarianten beshreven, waaruit dr het bestuur een keuze kan wrden geaakt. Een iniale basiskwaliteit p basis van de beleidsuitgangspunten in dit beleidsdeel is bij elke variant het uitgangspunt. 2.1 Beleidskeuzen p basis van de beleidsuitgangspunten Liht waar het et, dnker waar het kan In hfdlijnen betekent dit dat de penbare ruite, die eigend is van de geeente en waarvan ze wegbeheerder is, wrdt verliht et uitzndering van: wegen buiten de bebuwde k (et uitzndering van gevaarlijke kruispunten) zelfstandige rereatieve fiets- en vetpaden, die geen belangrijke funtie hebben als wn- en werkverkeer (.a. wandelpaden in parken) Hiernder een uitwerking van deze visie. De hier vrgestelde beleidskeuzen zijn gebaseerd p de praktijk en/f het beleid van de afgelpen jaren. In bepaalde f bijzndere gevallen kan hiervan dr het llege van burgeeester en wethuders wrden afgeweken. Buiten de bebuwde k Wegen buiten de bebuwde k in eigend van de geeenten wrden niet verliht, et uitzndering van gevaarlijke kruispunten en wn-werk fietspaden. Verlihting plaatsen is een keuze waarbij de psitieve funtie van verlihting afgewgen et wrden tegen negatieve aspeten. Hierbij et nadrukkelijk k het tepassen van geleidingstehnieken en atieve f passieve arkering verwgen wrden. Vr wegen die buiten de bebuwde k liggen en die nder een ander beheerregie vallen, gelden andere uitgangspunten. Hier zijn de beleidskaders van bijvrbeeld het Watershap, Rijkswaterstaat f Prvinie bepalend. Binnen de bebuwde k De penbare ruite binnen de bebuwde k wrdt wel verliht, et uitzndering van parken en rereatieve vet- en fietspaden. Stadsranden Aan de randen van de bebuwde k, waar het ringende land pen is, et extra aandaht zijn vr verindering van ngewenste lihtverspreiding. Een juiste ateriaalkeuze (afgesherde araturen) en de latie van de verlihtingsbjeten leveren hier een bijdrage aan. Parken pagina 7 van 36

18 Bij parken wrdt als algeeen uitgangspunt genen dat niet wrdt verliht. Een park integraal siaal verlihten is niet gelijk en p elgishe grnden en energiebesparing niet wenselijk. Een uitzndering hierp kan dr het llege van burgeeester en wethuders geaakt wrden vr bijvrbeeld een drgaande fiets- f wandelrute. Hier kan verliht wrden als er vldende siale ntrle gelijk is en een beplantingsvrije ruite naast het pad gerealiseerd kan wrden. Daarnaast et er aanvullende dekking vr de investering en de explitatie beshikbaar zijn. Ahterpaden/brandgangen Er is geen algeeen uitgangspunt pgenen, dat het per geeente en per situatie vershillend wrdt geregeld. Dit et van geval tt geval bekeken wrden in verleg et de eigenaren en/f wningrpratie. In het beheerdeel wrdt dit nderwerp nader uitgewerkt. Tunnels en viaduten Tunnels en viaduten wrden in verband et de veiligheid en vergang van liht naar dnker k verdag waar ndig ntinue verliht. Verlihting in tunnels en viaduten is vaak delwit van vandalise en daar wrden araturen zveel gelijk aan f in de wanden f het plafnd van de tunnels en viaduten bevestigd. Industriegebieden De wegen in industriegebieden wrden wel verliht. Vetpaden Vetpaden die een belangrijke rl spelen in het vetgangersnetwerk binnen de bebuwde k wrden wel verliht. Rereatieve vetpaden wrden niet verliht. Kinderspeeivrzieningen en trap- en sprtveldjes Speelplekken wrden niet apart verliht, aar via de penbare verlihting in desbetreffende penbare ruite. Het llege van burgeeester en wethuders kan in bijzndere gevallen f aatshappelijke redenen een afwijkend besluit neen, its aanvullende dekking van de investeringsksten en explitatie beshikbaar is. Hndenuitlaatvrzieningen Hndenuitlaatvrzieningen wrden niet apart verliht, aar via de penbare verlihting in desbetreffende penbare ruite. Het llege van burgeeester en wethuders kan in bijzndere gevallen f aatshappelijke redenen een afwijkend besluit neen, its dekking van de investeringsksten en explitatieksten beshikbaar is. Een aantal speifieke nderwerpen van de penbare verlihting, zals bijvrbeeld seizensverlihting, bverlihting, aanlihten nuentale bjeten, lihtastrelae is in het beheerdeel pgenen. pagina 8 van 36

19 B Funties penbare verlihting De penbare verlihting heeft 3 belangrijke funties in de penbare ruite die wrdt verliht: Verkeersveiligheid Siale veiligheid Leefbaarheid. In bijlage IV is uitgebreid ingegaan p de funties van de penbare verlihting. Vr penbare ruiten waar deze belangen kunnen nfliteren, is nderstaand afwegingskader pgesteld. penbare ruite Buiten de bebuwde k Strwegen Gebiedsntsluitingswegen Erftegangswegen Fiets- en vetpaden Binnen de bebuwde k (verkeersfuntie) Strwegen Gebiedsntsluitingswegen Erftegangswegen Fiets- en vetpaden Tunnels Binnen de bebuwde k (verbiijfsfuntie) Wnstraten Erftegangswegen industriegebieden Binnenstad en kernwinkelgebied Winkelentra Vetpaden XXX ' x =' - ' " '. * : : '. -. ; ;. ; ; xxx xxxi xxx xxx xxx x xx xx xx X Siale veiligheid ö X X XX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX Leefbaarheid X XX XXX = inder belangrijk = redelijk belangrijk = belangrijk = zeer belangrijk Wet en regelgeving In bijlage III wrdt uitgebreid ingegaan p de wet- en regelgeving. Hiernder krt saengevat de uitwerking in dit beleidsdeel. De penbare verlihting dient in vereensteing et de Eurpese regels en nren ntwrpen en gerealiseerd te wrden. De aanbevelingen van de NSW, NPR, RVL 211 en het Plitiekeurerk Veilig Wnen wrden, afhankelijk van het abitieniveau, p terijn vlledig nagestreefd en kunnen dr de geeente in privaatrehtelijke sfeer wrden vrgeshreven (bijvrbeeld in een bestek f ntrat tussen de geeente en een leveranier, aanneer en/f energiebedrijf). De penbare verlihtingsinstallatie et zdanig wrden nderhuden, dat ze aan de gestelde nren blijft vlden. Vr de regeling van aansprakelijkheid bij eventuele ngevallen f isdrijven is het van belang, dat duidelijk kan wrden aangetnd dat het beheer en het nderhud systeatish en naar behren zijn en wrden uitgeverd. pagina 9 van 36

20 Verlihtingsklassen Als de keus tt verlihten is geaakt (zie A) adviseert de RVL 211 (de pvlger van de NPR en de NSW) de gewenste verlihtingsklasse. Deze rihtlijn is dr zeer deskundige speialisten pgesteld en bevat de laatste tehnieken en inzihten p het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De eeste geeenten in Nederland beshuwen deze rihtlijn als de belangrijkste rihtlijn vr de verlihtingskwaliteit van de penbare verlihting. Wij vinden het dan k zeer wenselijk en belangrijk p terijn vlledig (1%) aan de geadviseerde verlihtingsklassen te vlden. Afhankelijk van de uitgangssituatie in de geeente en het tep waarin we dit willen realiseren, kan dit aanzienlijke finaniële nseuenties hebben. In de huidige gegeven standigheden hanteert Justitie vr de rehtspraak p het gebied van de penbare verlihting de NPR en RVL. Dat is dan k de reden dat bijna alle geeenten enteel de NPR en/f de RVL als uitgangspunt hanteren. Daar, waar we vlgens ns beleid verlihten, streven we 1% de rihtlijnen van de NPR en RVL na. p twee uitznderingen na gaan we bij nieuwe aanleg en renvaties vanaf 213 de RVL vlgen. De uitznderingen zijn: Het niet vlden aan de iniale vertiale verlihtingssterkte van,5 lux Het niet vlden aan een hgere wegdekluinantie in de basis bij stren gebiedsntsluitingswegen. In beide uitznderingsgevallen blijft wel de NPR van tepassing. De reden van deze uitznderingen is, dat de huidige verlihtingssterkte p basis van de NPR als veilig wrdt ervaren en het aanpassen van de verlihtingsinstallatie nevenredig hge ksten et zih eebrengt en strijdig is et de energiebesparingsdelstellingen. In het beheerdeel wrdt dit per geeente nader tegeliht en uitgewerkt. Duurzaa en delatig beheer en instandhuding Beheer riht zih zwel p de ativiteiten en aatregelen die betrekking hebben p de instandhuding van de verlihtingsinstallatie, als p de aatregelen die ndig zijn de delen vr vernieuwing van het VL-systee te bereiken, en p het stellen van randvrwaarden vr nieuwe aanleg. In Nederland is het navlgende verziht van beheer gangbaar pagina 1 van 36

Kosten ten gevolge van. verkeersongevallen. in Nederland r 1997

Kosten ten gevolge van. verkeersongevallen. in Nederland r 1997 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland r 1997 drapprt Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver Bureau Dkuentatie Pstbus 1031 30 BA Rttea Adviesdienst Verkeer en Verver D2105-2 De Adviesdienst

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie