OCMW J A A R O V E R Z I C H T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW J A A R O V E R Z I C H T"

Transcriptie

1 OCMW JAAROVERZICHT 213 dienstverlening Focus op armoedebestrijding, activering en ouderenzorg interne werking en financiën Een beeld van de organisatie

2

3 VOORWOORD Beste lezer Met veel plezier stellen we u het jaaroverzicht 213 van OCMW Gent voor. 213 was voor de meeste lokale besturen een bijzonder druk maar ook boeiend jaar. Het was enerzijds een jaar van vragen stellen, richting zoeken, wikken en wegen maar anderzijds een jaar waar keuzes werden gemaakt en de fundamenten werden gelegd voor de komende jaren. OCMW Gent heeft gekozen om duidelijke accenten te leggen op de bestrijding van armoede, activering én een nog ruimer uitgebouwde ouderenzorg. Dit jaaroverzicht tracht u een zicht te geven op de opdrachten van het OCMW, maar staat ook uitgebreid stil bij de realisaties van het voorbije jaar. Extra aandacht schenken we aan de dienstverlenende taken rond activering, zorg voor ouderen, leefloon en levensminimum, juridische hulp, wonen, energie en duurzaamheid, gezondheid en vrije tijd. Daarnaast heeft het jaaroverzicht ook aandacht voor de interne werking van OCMW Gent. We kunnen onze kwaliteitsvolle dienstverlening natuurlijk alleen maar aanbieden dankzij de hulp van de ondersteunende de partementen. Zij vormen een essentiële schakel in het dienstverleningsproces en moeten voor de volledig heid van het jaaroverzicht uiteraard voldoende belicht te worden. De uitdagingen die op onze organisatie afkomen worden steeds groter. We blijven echter vol vertrouwen uitkijken naar de toekomst. OCMW Gent is er voor iedereen, meer dan ooit! Luc Kupers Rudy Coddens Secretaris Voorzitter 3

4 INHOUD Amoedebestrijding 4 5 Dienstverlening 11 Leefloon en levensminimum 13 Activering 19 Juridische hulp 35 Wonen voor kansarmen en thuislozen 43 Energie en duurzaamheid 53 Gezondheid 59 Vrije tijd 67 Zorg en wonen voor senioren 73 Interne werking 91 Bestuur en beleid 93 Het personeel 94 Communicatie en imago 13 Financiën 17

5 Armoedebestrijding

6

7 ARMOEDEBESTRIJDING Armoedebestrijding Minder armoede in Gent : dat is de heel eenvoudige en tegelijk ambitieuze missie van het Gentse armoedebeleidsplan. Dit plan is het resultaat van een intense samenwerking tussen talloze organisaties die zich inzetten tegen armoede. OCMW Gent neemt hierin een regisseursrol. Tijdens de legislatuur van wordt het plan uitgerold in al zijn verschillende aspecten. Het volledige armoedebeleidsplan kan je lezen op INTEGRALE AANPAK Armoede definiëren is niet eenvoudig. Er zijn om te beginnen verschil lende soorten armoede die vaak op elkaar inhaken. Financiële armoede is de rode draad doorheen alle vormen van armoede. Daarnaast is er ook aandacht voor verschillende vormen van armoede, zoals generatie armoede en kansarmoede. Wie onvoldoende middelen heeft om aan de maatschappij te kunnen deelnemen, leeft in armoede. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe armen of generatiearmen, Belgen of niet Belgen, jonge of oude Gentenaars, personen met of zon der papieren, Het armoedebeleidsplan wil de armoede in Gent op twee manieren aan pakken: enerzijds de toegankelijkheid van diensten en sociale rechten vergroten en anderzijds de zelfredzaamheid van mensen in armoede versterken.

8 TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN VERGROTEN Digitale aanvraag studietoelagen Vanaf 213 kunnen OCMW-cliënten terecht in alle Gentse welzijnsbureaus voor individuele begeleiding bij de aanvraag van digitale studietoelagen. OCMW Gent breidt zijn dienstverlening hierin uit, in afwachting van de automatische toekenning van de studietoelage aan de rechthebbenden door de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid bereidt een automatische toekenning van studietoelagen voor en zal dit vanaf 215 lanceren. In afwachting van deze automatische rechtentoekenning, zorgt OCMW Gent voor digitale ondersteuning bij de aanvraag van studietoelagen. 8 Sinds 21 kunnen cliënten van OCMW Gent zich in 3 welzijns bureaus laten bijstaan om de studietoelage aan te vragen waarop ze recht hebben. Hiervoor werden administratief bediendes doelgericht opgeleid. In 213 werd het project verruimd naar alle welzijnsbureaus van OCMW Gent. Op die manier stimuleert OCMW Gent de zelfredzaamheid van ouders - OCMW neemt niet over, maar stimuleert en ondersteunt. Bovendien krijgt zo elk kind waar het recht op heeft. toelagen 2. AANPAKKEN VAN VERSCHILLENDE LEVENSDOMEINEN Armoede kan je alleen aanpakken door op alle levensdomeinen in te zet ten: inkomen, wonen, werken en activering, leren, sociale relaties en vrije tijd, fysieke en geestelijke gezondheid. Elk levensdomein haakt immers op elkaar in en versterkt of verzwakt de levensomstandigheden van mensen. Bij de opmaak van het armoedebeleidsplan staat het levensdomein in komen centraal. Armoede start namelijk steeds met financiële armoede. 3. KINDERARMOEDE Het armoedebeleidsplan vermeldt een apart luik rond kinderarmoede. De aanpak van kinderarmoede bouwt verder op bestaande projecten en voegt nieuwe accenten toe. Zo boekte OCMW Gent de voorbije jaren al vooruitgang met projecten rond schoolse ondersteuning en met de cel Integrale Gezinsbegeleiding (IG). Nieuw in het armoedebeleidsplan is dat OCMW Gent voortaan de ver schillende initiatieven regisseert die bestaan in Gent om kinderarmoede te verminderen. OCMW Gent werkte in 213 vooral rond opvoedingsondersteuning, on derwijs, opvang en hulp aan zwangere vrouwen. Opvoedingsondersteuning Ouders en kinderen kunnen instappen in een groepstherapie, die via op voedingsondersteuning hun weerbaarheid versterkt. Integrale Gezinsbegeleiding een cel binnen OCMW Gent richt zich tot gezinnen met problemen op verschillende levensdomeinen (gezond heid, financiën, huisvesting, ) en daardoor nood hebben aan opvoe dingsondersteuning in de brede zin van het woord.

9 ARMOEDEBESTRIJDING De cel bestaat uit 7 maatschappelijk werkers en een halftijdse intercultu reel medewerker. Belangrijke externe partners zijn scholen, medisch pe dagogische instituten, de comités bijzondere jeugdzorg en Kind & Gezin. In 213 begeleidde IG 11 gezinnen (212: 127). In driekwart van de gezinnen werd er op vraag van de ouders opvoe dingsondersteuning geboden. ken met een speelpleinwerking en daarnaast ook met het aspect hulp verlening. 251 kinderen namen in 213 deel aan de vakantiewerking. In 212 startte de Vakantiewerking met een taalbeleid dat ook in 213 werd doorgetrokken en dit in samenwerking met VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerking). Iedere week planden de animatoren taalstimuleren de activiteiten voor anderstalige kinderen. Onderwijs Alle cliënten met kinderen van 2 jaar ontvingen een uitnodiging om hun kind in te schrijven in het online-inschrijvingssysteem van de scholen in Gent. OCMW Gent financierde in 213 twee organisaties, met name Katrol (2. euro) i.s.m. de Hogeschool en Universiteit Gent en Het Uilenspel (1. euro). Beide organisaties hebben als doel om de kansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen te verhogen, via studie- en opvoe dingsondersteuning aan huis. Tal van acties werden opgezet om de spijbelproblematiek bij Gentse jon geren aan te pakken. Hiervoor wordt samengewerkt met onderwijs, dienst maatschappelijke zorg van politie, ouders en CLB. Opvang OCMW cliënten met kinderen ontvangen informatie over vakantie-op vangmogelijkheden die aansluiten bij hun behoeften (locatie, leeftijd, aanpak). OCMW Gent organiseert zelf een vakantiewerking en vakantiekamp voor kinderen van cliënten en personeel. De vakantiewerking heeft raakvlak En er werd ook gewerkt rond intergenerationele activiteiten: kinderen ontmoetten regelmatig bewoners van de serviceflats Antoniushof. Alle partijen - oud en jong - reageerden enthousiast op de activiteiten. In 214 wordt dit verdergezet. Er waren daarnaast uitstappen naar woon zorgcentrum Zonnebloem (Zwijnaarde) tijdens de krokus- en de zomer vakantie om samen met de bewoners een activiteit te doen. In 213 kwamen gemiddeld 52 kinderen per dag naar de vakantie opvang. In 212 waren dat er 49. Ruim de helft van de kinderen vermeldt bij de inschrijving het busvervoer van de Vakantiewerking nodig te hebben. Zwangerschap OCMW Gent zet samen met de Arteveldehogeschool zijn schouders on der het project Buddy bij de wieg : studenten maatschappelijk werk en vroedkunde ondersteunen kwetsbare zwangere vrouwen. OCMW Gent steunt dit project door vormingen aan te bieden aan stu denten over kansarmoede en wat het betekent om zwanger te zijn, te bevallen en een baby te hebben in armoede. Sensibilisering van deze intermediaire doelgroep is een belangrijke opdracht van OCMW Gent. 9

10 DE PAGADDER 1 De Pagadder is de vakantiewerking van OCMW Gent en organiseert opvang voor kinderen van 3 tot 15 jaar tijdens de schoolvakanties. De Pagadder is er in de eerste plaats voor de kinderen van ouders die in hulpverlening zijn bij het OCMW. Deze mensen vinden vaak de weg niet naar het bestaande jeugdwerk. Voor hen biedt De Pagadder een alternatief. In die zin is De Pagadder een belangrijke schakel in de strijd van het OCMW tegen kinderarmoede. De Pagadder heeft aandacht voor het individuele kind en zijn specifieke noden. Dat is ook nodig. In 213 had 1 op de 3 kinderen uit cliëntgezinnen gedrags-, ontwikkelings- en emotionele problemen. Kinderen worden gestimuleerd om door te groeien als animator bij De Pagadder (In 213 kwamen 24 van de 41 animatoren uit de OCMW-doelgroep) en (hoger) onderwijs te volgen. Zo kunnen ze de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Daarnaast geeft De Pagadder opvoedingsondersteuning aan de ouders. Jaarlijks organiseert Pagadder een kamp tijdens de zomervakantie voor kinderen tussen 5 en 15 jaar met als bestemming Moerkensheide in De Pinte. In 213 gingen 57 kinderen mee op kamp (212: 61). Meer info over De Pagadder vindt u ook in het hoofdstuk Vrije Tijd.

11 Dienstverlening

12

13 LEEFLOON EN LEVENSMINIMUM Leefloon en levensminimum Het aantal cliënten dat minstens één dag financiële steun van het OCMW kreeg, daalde in 213 voor het derde jaar op rij. Maar enige nuance is op zijn plaats. Sinds september 213 is er een stijging van het aantal mensen dat een leefloon krijgt. Op 31 december 213 hadden 19,5 op 1. Gentenaars recht op een leefloon of levensminimum. Op 31 december 212 waren dat er 18,1. 1. HET LEEFLOON IN DETAIL CIJFERS EN TENDENSEN Als iemand geen middelen meer heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien, kan hij of zij bij het OCMW een leefloon aanvragen. Dat is een basisinkomen dat mensen de kans geeft op een menswaardig leven. Vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend of die inge schreven zijn in het vreemdelingenregister, ontvangen een levensmini mum. Het bedrag van een levensminimum is identiek aan dat van een leefloon. BEDRAGEN LEEFLOON/LEVENSMINIMUM VANAF 1 SEPTEMBER 213 Jaarbasis Maandbasis Categorie 1 (samenwonend) 6.538,92 euro 544,91 euro Categorie 2 (alleenstaand) 9.88,32 euro 817,36 euro 13.77,84 euro 1.89,82 euro Categorie 3 (persoon die samenwoont met een gezin ten laste) 1.a Het aantal steungerechtigden In 213 daalde het aantal cliënten dat minstens één dag financiële steun van het OCMW kreeg voor het derde jaar op rij. Het aantal cliënten in financiële hulpverlening zakte van personen in 21 naar 9.83 in 213, of een afname met 18,5%. Financiële steun verwijst niet alleen naar een leefloon of een levensmini mum, maar ook naar geactiveerde leefloners (bv. met een artikel 6-con tract, activa, siné, invoeginterim), tussenkomst in huurprijs, ten laste name van medische kosten, Bij de cijfers van het leefloon of levensminimum doet zich een andere tendens voor. Vanaf september 213 stijgt in die categorieën het aantal cliënten continu. En wel op zo n wijze dat er op 31 december 213 een hoger dagcijfer was dan het jaar tevoren. 13

14 Wie zijn de steungerechtigden? AANTAL STEUNGERECHTIGDEN PER DUIZEND INWONERS 21 23,4 Meer dan 1 nationaliteiten ontvingen in 213 OCMW-steun. De groot ste groep (57%) heeft de Belgische nationaliteit. 2, , , Aantal steungerechtigden per 1. inwoners Deze cijfers zijn een momentopname van telkens de laatste dag van het jaar. Het aantal steungerechtigden steeg in 213 zowel in absolute cijfers als in aandeel van de beroepsactieve Gentse bevolking. Eind december 213 kregen Gentenaars een leefloon (212: 4.482, of een stijging met bijna 9% ). 14 Nationaliteit Uitgesplitst per leeftijdsklasse geeft dat volgend beeld voor de beroeps actieve bevolking in Gent: Geboorteland De grootste groep (48,5%) is geboren buiten de Europese Unie. Ruim 38 % is in België geboren. Duurtijd steunperiode Aantal (equivalent) leefloners in december 213 opgesplitst naar duurtijd steunperiode LL/LM op 1. Gentenaars leeftijdsklassen Ook bij de nieuwe cliënten (mensen die in 213 voor het eerst OCMWsteun kregen) heeft iets meer dan de helft - 51% - de Belgische nationali teit. 9,5% heeft de Afghaanse nationaliteit. De andere landen in de top 5 zijn Bulgarije, Turkije en Slovakije. tot 12 maanden of 1 jaar 5,2% 97,7 meer dan 1 jaar en minder dan 2 jaar 16,% 47,3 53,6 meer dan 2 jaar en minder dan 3 jaar 8,3% 22, 23,3 meer dan 3 jaar en minder dan 4 jaar 6,% 4,2% 1,2% 31/12/21 31/12/211 31/12/212 31/12/ ,5 93, 87, ,4 54, ,1 26, , 26,8 24, 27,4 meer dan 4 jaar en minder dan 5 jaar ,1 26,9 23,7 25,5 meer dan 5 jaar en minder dan 1 jaar ,1 23,9 2,8 2,8 meer dan 1 jaar Totaal Bijna 1% van de 18- en 19-jarige Gentenaars ontving op 31 december 213 OCMW-steun. Ook het aandeel van de 2- tot 24-jarigen is met ruim 5% merkelijk hoger dan in de andere leeftijdsklassen. 5,1% 1,% Bijna 34% van de steungerechtigden heeft meer dan 2 jaar ononderbroken recht op een leefloon. 15% krijgt meer dan 5 jaar OCMW-steun.

15 LEEFLOON EN LEVENSMINIMUM Geografische kenmerken MOTIEF BIJ STOPZETTEN VAN STEUNVERLENING De verhouding van het aantal leefloners ten opzichte van het aantal be roepsactieve Gentenaars bedroeg in 213 gemiddeld 2,7%. 2.5 In 4 van de 25 Gentse wijken lag het aantal leefloners in verhouding tot het aantal beroepsactieve Gentenaars in die wijk hoger dan 5%. Het gaat om: 1.5 Nieuw Gent UZ (6,1%); Muide Meulestede- Afrikalaan (6,%); Rabot Blaisantvest (6,%); Brugse Poort Rooigem (5,3%). 2. REDENEN VOOR HET STOPZETTEN VAN OCMW-STEUN voldoende inkomsten passieve uitstroom tijdelijke onderbreking andere Voldoende inkomsten wil zeggen dat betrokkene een loon of een andere sociale uitkering krijgt. Passieve uitstroom doet zich voor als de cliënt niet meer in Gent woont, in het buitenland verblijft, overleden of gedetineerd is. Een tijdelijke onderbreking kan een vakantiejob zijn, een verblijf in het buitenland, De term andere verwijst naar administratieve stopzetting van het leefloon, het omzetten van het leefloon naar een andere steunvorm, In 213 nam het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslis singen om de OCMW-steun aan cliënten stop te zetten. 3. HULPVERLENING START IN DE WELZIJNSBUREAUS Het gaat om unieke cliënten. Dat wijst erop dat voor een deel van de cliënten de steun meer dan 1 keer werd stopgezet in 213. Per indivi dueel dossier waren er gemiddeld 2,4 stopzettingen per dossier. In de zeven welzijnsbureaus en hun antennes starten alle hulpvragen van de Gentenaar. Dat is bv. het geval voor een leefloongerechtigde cliënt, die door interim arbeid 3 maanden een inkomen onvangt dat hoger is dan het leefloon. Voor hem of haar wordt dan 3 keer de steunverlening stopgezet. In 213 deden Gentse gezinnen een beroep op één van de dien sten van de Sociale Dienst van het OCMW. Dat betekent dat 11% van de Gentse huishoudens opgevolgd en begeleid werd door het OCMW. Van de huishoudens die in 213 instroomden, waren er (of bijna 31%) die nog niet gekend waren door het OCMW huishoudens stroomden uit, wat dus betekent dat in 213 de uit stroom groter was dan de instroom. 15

16 VERDELING VAN DE HUISHOUDENS NAAR GEZINSTYPE Gezinstypes Alleenstaand +18j Alleenstaand -18j ,4% HULPVRAGEN VANUIT DE SOCIALE DIENST ,2% ,3% 47,4% 458 3,4% 448 3,5% Eenoudergezin - Met -18j ,9% ,% Samenwonend - Enkel +18j ,4% ,1% 3. Samenwonend - Met -18j ,3% ,% ,% ,% 1. Eenoudergezin - Enkel +18j Totaal 16 De huishoudens waren niet dagelijks in begeleiding. Op 31 de cember 213 deden Gentse gezinnen een beroep op één van de diensten van de Sociale Dienst van het OCMW. Dat komt overeen met 7,6% van alle Gentse huishoudens, een gelijkaardig cijfer in vergelijking met Van de huishoudens vormden de alleenstaanden met meer dan 6% (7.947) de grootste groep. Bij 32% van de huishoudens was er minstens 1 kind jonger dan 18 jaar Huishoudens begeleid door welzijnsbureaus Huishoudens begeleid door thematische diensten Op 31 december 213 begeleidden de welzijnsbureaus en de dienst Thuislozen en Vreemdelingen 6.86 huishoudens. Dat cijfer is bijna identiek met dat van vorig jaar. Daarnaast werden 2.56 begeleid door een thematische dienst van de Sociale Dienst. Dat zijn diensten die hulpverlening bieden op een specifiek domein (wonen, energie, gezondheid). Vergeleken met 212 is dat een stijging met 4%. Verhoudingsgewijs bevonden de meeste gezinnen in hulpverlening zich in de wijken: Rabot Blaisantvest (17%); Nieuw Gent UZ (16,5%); Muide Meulestede Afrikalaan (15,2%); Sluizeken Tolhuis Ham (13,9%); en Brugse Poort Rooigem (13%). Ook in de stadsdelen Bloemekenswijk, Ledeberg en Watersportbaan Ekkergem zit meer dan 1% van de gezinnen in hulpverlening bij de Sociale Dienst.

17 DE MORGEN 28 SEPTEMBER 213 Gezocht: een doel in het leven Journalist Rudi Rotthier (De Morgen) leefde van september tot december 213 in één van de armste wijken van Gent aan het Rabot. Hij volgde er verschillende OCMW medewerkers, sprak met mensen die in armoede leven en schreef zijn verhalen neer. De reportage belicht armoede vanuit verschillende standpunten en schetst een genuanceerd beeld over leven in armoede. Een selectie van deze artikels leest u in dit jaaroverzicht. Op leest u de volledige reportagereeks. Hij is welbespraakt en charmant. Hij zegt dingen als: Ik sla met mijn vuist op tafel, maar de tafel plooit niet. Ik ontmoet hem in zijn niet eens zo rommelige appartement. Hij zit in short en ontbloot, knokig bovenlijf, waarop het litteken van een operatie nog zichtbaar is. Hij rookt en werkt zich aan een rustig tempo door een serie halveliterblikken bier. Hij is 48. Ze hadden die wet van Murphy naar mij moeten noemen. Het appartement zal hij begin volgend jaar moeten ontruimen. De eigenaar plant verbouwingen. Waar hij volgend jaar zal wonen weet hij niet. Dat is niet zijn ergste zorg. Zijn zoon is ontsnapt uit de jeugdgevangenis waar hij tot zijn achttiende had moeten blijven. En hijzelf dreigt zijn leefloon gedeeltelijk of misschien wel helemaal te verliezen omdat hij herhaaldelijk afspraken miste en gelogen heeft (in zijn versie: dingen verzwegen heeft) over wie er in zijn appartement verbleef. Dat heeft belang voor zijn inkomen, want samenwonenden ontvangen maandelijks 25 euro minder dan alleenstaanden. Hij verzweeg het, het kwam uit, er werd gedreigd met sancties, de logés verdwenen, maar hij nam een nieuwe logé in huis, die op zijn adres OCMW-steun aanvroeg. Hij ontkende het in alle toonaarden tot het niet meer te ontkennen viel. Ik word gestraft omdat ik mensen help, zegt hij, al droeg die logé ook bij, financieel en in natura. Buiten barst een bui los. Ik denk soms: foert, laat het maar komen. Eigenlijk hoopt hij dat hij, met zijn charme, de sanctie nog kan ontlopen. Hij haalt herinneringen op: hoe hij ooit een vrij gelukkig man was, een elektricien en kraanman die overuren deed, in bijberoep met taxi s reed, getrouwd was met een vrouw die ook werkte. Ze hadden elk hun eigen auto, zelfs een derde auto voor op zondag. Ze hadden twee kinderen en een dikke spaarboek. Vanaf zijn zestiende dronk hij al wel, maar nooit op het werk. Toen werd hij ziek, betrapte zijn vrouw met zijn beste vriend, haalde zijn vrouw hun spaarboekje leeg (zegt hij), en bleken de rekeningen al zes maanden niet betaald. Ineens stond hij op straat, zonder huis of baan. Hij leefde enkele maanden in het park van Gentbrugge. De voorbije tien jaar overleeft hij met uitkerin- gen, die voornamelijk opgaan aan huur en het terugbetalen van schulden. Hij houdt per week 5 euro leefgeld over. Daar red ik het niet mee. Hij herstelt laptops en andere elektronica waarvoor hij doorgaans in natura wordt betaald. De caissière van zijn supermarkt vergeet af en toe enkele producten te scannen. Hij heeft haar al eens bedankt met een roos. Sinds ik alleen ben, zit ik in de zetel en drink ik. Tegen de avond ben ik dronken en moe en kan ik slapen. Alcohol is het goedkoopste slaapmiddel. Mocht ik opnieuw een doel hebben, dan was het misschien anders. Wat zou zo n doel kunnen zijn? Werken, zegt hij, nogal onverwachts, niet zoals vroeger, maar ik kan met de auto rijden, ik zou in de Kringloopwinkel huishoudapparaten kunnen herstellen. Hij moet grip op zijn leven krijgen, zich aan afspraken houden, zijn alcoholgebruik onder controle krijgen, alvorens hij voor tewerkstelling in aanmerking komt. Vroeger dacht ik: ik wil mensen niet kwetsen. Maar dan doe je het toch. Op den duur is er niemand meer om te kwetsen. Zou het helpen om even uit zijn situatie gehaald te worden en elders te zijn? Op zich misschien wel, denkt hij, maar ik heb te veel zorgen. Ik blijf er geen week. Ik wil weten hoe het met mijn zoon gaat. Een mens kan armoede overleven als hij rust heeft. Dat is de ergste armoede: die met een onrustig hoofd. Hij laat zijn open hand op de tafel vallen en de lege blikken bewegen. 17

18

19 ACTIVERING Activering OCMW Gent wil de sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners een menswaardig leven kunnen leiden. De prioriteit gaat hierbij naar de kwetsbare groepen. Mensen die niet over voldoende middelen beschikken, kunnen bij het OCMW terecht voor een leefloon. Cliënten met een leefloon wil het OCMW begeleiden naar een duurzame job. Wie door een veelheid van problemen (niet onmiddellijk) aan een job geraakt, moet ook geholpen worden. Dit kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk (arbeidszorg) via de emancipatorische werking. Onderwijs en een job zijn essentieel om uit de armoedespiraal te ge raken. Met een op maat gemaakt individueel traject wil OCMW Gent cliënten de hoogst haalbare trap laten bereiken op de activeringsladder. De cliënt wordt in het klimmen op de ladder bijgestaan door wijkwer kers, trajectbegeleiders en een team van intercultureel medewerkers en bemiddelaars, psychologen, juristen, competentiecoachen, instruc teurs, taalcoachen, bedrijfsconsulenten en stafmedewerkers. Deze rijkdom aan disciplines zorgt voor een maximale ondersteuning, waardoor cliënten kansen krijgen. Kansen op volwaardige participatie. Want iedereen moet meekunnen in onze samenleving. 1. TAALACTIVERING Onvoldoende kennis van het Nederlands is een barrière voor wie wil wer ken of starten met een opleiding. OCMW Gent werkt voor taalopleidin gen samen met het Huis van het Nederlands cliënten hebben nood aan Nederlandse taallessen. Dat is 33% van alle steungerechtigden (4.844) cliënten (of 63%) bereikten nog niet het niveau om naar een te werkstelling met artikel 6 te kunnen doorstromen. In 212 was dat nog 75%. Van de 599 cliënten die wel al dat niveau hebben bereikt, hebben er 414 een activeringsdossier. Van die 1.22 personen is dan nog eens ruim een derde (356 cliënten) analfabeet in de eigen taal, wat het aanleren van het Nederlands fel be moeilijkt en vertraagt. 19

20 ACTIVERINGSLADDER REGULIERE ARBEID ARBEIDSTOELEIDING ARBEIDSACTIVERING SOCIALE ACTIVERING TAALACTIVERING ZORG EN HULPVERLENING Nederlandse taallessen voor leefloon en levensminimum anderstalige steun gerechtigden Basiswerking Extra Time Perfect is saai Opnieuw je eigen centen beheren Via screening naar werk Oriënteringsprogramma s Via opleiding naar werk Arbeidsbegeleiding anderstaligen met taalopleidingen en coaching nazorg Delta Bedrijfsconsulenten Snelwerk ESF-project nazorg Testcentrum Via werkervaring naar werk Artikel 6 Werkervaringsprojecten Leerwerkplekken 2 De activeringsladder is een model dat de afstand tot de arbeidsmarkt voor elke cliënt in beeld brengt aan de hand van trappen. Hoe lager op de ladder, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is de nodige middelen en instrumenten inzetten op maat van de cliënt waardoor hij de ladder kan opklimmen en de hoogst haalbare trap kan bereiken. Voor sommige cliënten gebeurt het opklimmen heel snel, voor anderen is de startsituatie ook de eindsituatie. Sommigen kennen dan weer een terugval naar een lagere trap tijdens het activeringstraject. Alles samengenomen betekent dat ook dat ruim een vijfde (21%) van alle steungerechtigden onvoldoende Nederlands kent om op een werkvloer te kunnen functioneren. In 212 was dat nog 28%. leven garanderen. Dit gebeurt via sociale activering. Dit is het werkterrein van de Emancipatorische Werking (EW). Deze dienst zet projecten op die maatschappelijk zinvol zijn en die de attitudes en het zelfbeeld van de cliënten maximaal versterken en hun competenties helpen ontplooien. In 213 volgden cliënten (26%) Nederlandse taallessen. Voor sommigen is sociale activering een opstap naar werk, voor anderen is het een eindpunt. 2. SOCIALE ACTIVERING Een kwaliteitsvolle en duurzame baan: dat is het hoofddoel. Maar voor een deel van de cliënten is dat geen haalbare kaart. Door een kluwen van problemen kunnen zij niet voldoen aan de eisen en de verwachtingen op de arbeidsmarkt. Ook voor die mensen wil OCMW Gent deelname aan het maatschappelijk In 213 startte EW met 393 cliënten in individuele activerings begeleiding, naast cliënten in groepswerkingen en arbeidszorg projecten. In 213 bevonden zich 653 cliënten op de trap van sociale acti vering. Meer dan 4% heeft alleen maar lager onderwijs gevolgd.

21 ACTIVERING Het aantal cliënten zonder diploma steeg tegenover 212 met 1%. Het aandeel jongeren steeg met 7%. De meeste cliënten zijn al leenstaanden zonder kinderen. uiterlijk verzorgt, zich beter in zijn vel voelt. En dat wie zich van binnen beter voelt, er ook beter uit ziet. 2.d Opnieuw je eigen centen beheren 2.a Arbeidszorg Arbeidszorg is een vorm van sociale activering voor cliënten die nog niet aan werken toe zijn, maar wel al een engagement willen opnemen. Dat engagement is heel laagdrempelig (bv. een halve dag in de week) en op maat van de cliënt, vrijwillig en onder begeleiding. In januari 213 volgde EW 16 cliënten in arbeidszorg op. In de cember was hun aantal al opgelopen tot 162, of een stijging met ruim 5%. Door deze stijging en ook door de stijging van het aantal artikel 6-con tracten is er dingend nood aan nieuwe arbeidszorgplaatsen. 2.b Basiswerking De basiswerking is een wijkgerichte groepswerking. Samen doen ze met een beperkt budget aankopen in een supermarkt, bereiden ze een voed zame maaltijd, maken ze een uitstap. Voor elke deelnemer wordt een in dividueel trajectplan uitgestippeld. De basiswerking richt zich tot de meest kwetsbare cliënten, die met een zware multiproblematiek hebben af te rekenen en nergens anders aanslui ting vinden. De aandacht ligt dan ook vooral op de doorstroming van de groepswerking naar bestaande initiatieven, waaronder vrijwilligerswerk. Dit project loopt in samenwerking met Leerpunt en de Juridische dienst van OCMW Gent en omvat wekelijkse groepsbijeenkomsten rond de thema s schulden en budgetteren. 2.e Extra Time Extra Time richt zich tot jongeren tussen 18 en 25 jaar die nog niet klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt. Via groepswerking en individuele be geleiding wil het OCMW hen activeren en aan hun attitudes en compe tenties werken. Het project bestaat inhoudelijk uit een mix van vormende groepswerkin gen, doe-activiteiten, sportieve momenten en deelname aan culturele activiteiten. Extra Time wordt deels gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds en Open Stadion. Er is een structurele samenwerking met de trajectbe geleiding van het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC), de Me thodische Cel Jongeren en Voetbal in de Stad (de communitywerking van KAA Gent). Begeleiders van Extra Time werken ook mee aan Ghent Homeless Blue White, een laagdrempelig project dat via straatvoetbal dak- en thuislozen in de maatschappij wil helpen reïntegreren. 2.c Perfect is saai Perfect is saai is een project met als thema innerlijke en uiterlijke schoonheid. In interactieve workshops staan de cliënten stil bij zaken als make-up, kledij, kapsel, lichaamsexpressie (hoe kom ik over op de bui tenwereld?) en non verbale communicatie. De boodschap is dat wie zich Op de trainingen daagden cliënten op, die niet meer bereikbaar zijn voor de maatschappelijk werkers van het OCMW. 21

22 SOCIALE GIDSEN VERLICHTEN HET WERK VAN MAATSCHAPPELIJK WERKERS Vanuit Emancipatorische Werking werd in 213 het proefproject Sociale gidsen opgestart. Dat zijn OCMW-cliënten die andere cliënten ondersteunen in allerlei praktische zaken, zoals het in orde brengen van administratie en het meegaan naar andere diensten. Het project kent zo n succes dat het in 214 wordt uitgebreid naar andere welzijnsbureaus. De sociale gidsen vergezellen cliënten als ze zich bijvoorbeeld inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij of bij de VDAB. Of als ze een afspraak hebben met een andere OCMW-dienst, een interimkantoor, de RVA, een crèche, Ook het bijhouden van administratie of het verrichten van betalingen kan tot hun takenpakket behoren. 22 Meer tijd voor hulpverlening Zo verlichten de sociale gidsen aanzienlijk het werk van maatschappelijk werkers, die meer tijd kunnen vrijmaken voor hulpverlening op maat. De sociale gidsen volgen zelf eerst een opleiding van 3 maanden bij het Centrum voor Basiseducatie, plus een stage. In de zomer van 213 gingen de eerste 12 sociale gidsen aan de slag. Eind december behaalden 9 andere cliënten een certificaat. Ervaringen unaniem positief De ervaringen zijn unaniem positief, zowel bij de cliënten die hulp krijgen van een sociale gids als bij de maatschappelijk werkers. Daarom is beslist om het project in de loop van 214 over alle 7 welzijnsbureaus van OCMW Gent uit te rollen en de maatschappelijk werkers te motiveren om meer een beroep te doen op de sociale gidsen. 38 maatschappelijk werkers en hulpverleners deden in 213 een beroep op een sociale gids. Op 31 december stond de teller op 15 gidsenopdrachten. U leest meer over het project in het persbericht op 2.f Dialooggroep Klantenparticipatie De Dialooggroep Klantenparticipatie bestaat uit cliënten die ervaring hebben met de hulpverlening van het OCMW. Ze komen samen om de dienstverlening te bespreken, evalueren en nieuwe voorstellen te formu leren. De Dialooggroep kan worden ingeschakeld voor schriftelijke communi catie naar de doelgroep, als klankbordgroep, als partner in een beleids proces en als meewerkende partner in vormingen en dialoogmomenten. De Dialooggroep had in 213 een inbreng in het armoedebeleidsplan, in de herwerking van de infobrochure Wegwijs in het OCMW en in het communicatieplan rond het proactief maken van de OCMW-school premie.

OCMW J A A R O V E R Z I C H T

OCMW J A A R O V E R Z I C H T OCMW JAAROVERZICHT dienstverlening Focus op armoedebestrijding, activering en ouderenzorg interne werking en financiën Een beeld van de organisatie 2013 VOORWOORD Beste lezer Met veel plezier stellen we

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

ocmw jaaroverzicht OCMW Gent is er voor iedereen Activering Kansen bieden op menswaardig leven in onze stad

ocmw jaaroverzicht OCMW Gent is er voor iedereen Activering Kansen bieden op menswaardig leven in onze stad ocmw jaaroverzicht OCMW Gent is er voor iedereen Kansen bieden op menswaardig leven in onze stad Activering Stappenplan met respect voor ieders waardigheid 2012 voorwoord Beste lezer Wij stellen u graag

Nadere informatie

Mechelen 4 december 2012. CAG MOVI Seminarie. Workshop Tewerkstelling: iedereen mee, iedereen actief. Bijdrage OCMW Gent:

Mechelen 4 december 2012. CAG MOVI Seminarie. Workshop Tewerkstelling: iedereen mee, iedereen actief. Bijdrage OCMW Gent: CAG MOVI Seminarie Mechelen 4 december 2012 Workshop Tewerkstelling: iedereen mee, iedereen actief Bijdrage OCMW Gent: Enige (kritische) bedenkingen over de relatie Vlaanderen OCMW s aan de hand van het

Nadere informatie

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Stand van zaken op 27 november 2015 Een basisvoorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te openen, is het aantonen van werkbereidheid.

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

2009 was een jaar vol uitdagingen. Nog nooit deden zoveel Gentse gezinnen een beroep op één of meerdere

2009 was een jaar vol uitdagingen. Nog nooit deden zoveel Gentse gezinnen een beroep op één of meerdere Beste lezer 2009 was een jaar vol uitdagingen. Nog nooit deden zoveel Gentse gezinnen een beroep op één of meerdere diensten van het OCMW. En dat was, jammer genoeg, niet het enige record dat sneuvelde.

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Focus op essentie. Focus op essentie

Focus op essentie. Focus op essentie Beste lezer 2010 werd uitgeroepen tot het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Met dit initiatief wilde Europa organisaties en burgers sensibiliseren en hen vragen om aandacht

Nadere informatie

Beste lezer. Veel leesplezier!

Beste lezer. Veel leesplezier! Beste lezer Het OCMW heeft als opdracht om iedere mens een menswaardig bestaan te verzekeren. Dit betekent veel meer dan louter het geven van financiële middelen. Want uiteindelijk heeft armoede niet alleen

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Inburgering Spreker: Sofie Michielsen (Inburgering Oost-Vlaanderen) WAT IS INBURGERING? - 2-1 Opdracht Inburgering = Vlaamse beleid Opstap tot integratie door het onthalen

Nadere informatie

Duurzame activering binnen de Belgische OCMW s Op zoek naar goede praktijken. Peter Raeymaeckers

Duurzame activering binnen de Belgische OCMW s Op zoek naar goede praktijken. Peter Raeymaeckers Duurzame activering binnen de Belgische OCMW s Op zoek naar goede praktijken Peter Raeymaeckers 1 Structuur Waarom dit onderzoek? Perspectieven op activering Visie van OCMW s Wat doen OCMW s: een fasemodel

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Klant bij OCMW Antwerpen

Klant bij OCMW Antwerpen Klant bij OCMW Antwerpen Wat doe jij? Wat doen wij? 1 Inhoud 1. Het ontstaan van het OCMW... 4 2. De werking van OCMW Antwerpen... 5 2.1. Waar vind je OCMW Antwerpen... 5 2.2. Hoe helpt OCMW Antwerpen?...

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 BULLETIN 11 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends 11/2013 2013/020 Gratis energiescan 11/2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN /032 Informatie gevraagd over tweedekansonderwijs bij OCMWcliënten 12/2015

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN /032 Informatie gevraagd over tweedekansonderwijs bij OCMWcliënten 12/2015 BULLETIN 12 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 2015/032 Informatie gevraagd over tweedekansonderwijs bij OCMWcliënten 12/2015 2015/032 Informatie gevraagd over tweedekansonderwijs

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI /011 Schoolpremie 07/ /012 Activering 07/2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI /011 Schoolpremie 07/ /012 Activering 07/2013 7 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2013 2013/011 Schoolpremie 07/2013 2013/012 Activering 07/2013 2013/011 Schoolpremie SD Mevrouw Els Roegiers, OCMW-raadslid Geachte

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord.

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord. 9 Bloemekenswijk In dit document staan een hele reeks data uit verschillende bronnen vermeld. Meer uitleg over de gehanteerde bronnen en begrippen vind je in Bronnen en Begrippen. WIJKFICHES Bloemekenswijk

Nadere informatie

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 BULLETIN 1 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 2014/001 Toekomst van de OTC Leerwerkplekken in het geplande 01/2014 stedelijk dienstenbedrijf 2014/002 Uitbreiding Pilootproject

Nadere informatie

FOCUS Situatie vóór het leefloon

FOCUS Situatie vóór het leefloon FOCUS Situatie vóór het leefloon Nummer 15 - juni 2016 2 1. Inleiding In België beschikken een heel aantal mensen niet over voldoende bestaansmiddelen of hebben zij vaak geen vaste verblijfplaats. Deze

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Inspiratiedag Van opvang naar samenleven Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Heusden-Zolder: iedereen welkom! Biografie Heusden-Zolder - Ex-mijngemeente in Limburg - Bevolking Heusden-Zolder:

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE!

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! é éé Meer info: 011 45 61 50 www.ocmwheusdenzolder.be 2 MISSIE OPLEIDING De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB Social Profit. De arbeidsgerichte

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige tijden 3 mogelijke

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid OP-STAP Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid Christel WITGEERS 1 Jobcentrum vzw is een centrum voor gespecialiseerde

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van:

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van: Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN

VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN 12 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN EXTRA VRAGENUURTJE VAN DECEMBER 2011 2011/16 Aanpassing BCSD-verslag in functie van kinderarmoede 12/2011 2011/016 Aanpassing BCSD-verslag in functie van

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S"

FOCUS RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S" Nummer 8 Juli 2014 1. Inleiding De activering van het zoekgedrag naar werk is het geheel van acties die de RVA onderneemt om de inspanningen van werklozen

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

GIDS. HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Is dat iets voor mij?

GIDS. HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Is dat iets voor mij? GIDS HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Is dat iets voor mij? 1. Wat is recht op maatschappelijke integratie? Vanaf 1 oktober 2002 is een nieuwe wet van toepassing namelijk de wet inzake het recht

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016

Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016 1. Aantal 0 2 jarigen in Gent op 01/01/2016.

Nadere informatie

Waarom volgen mensen avondschool?

Waarom volgen mensen avondschool? Waarom volgen mensen avondschool? Dagonderwijs is niets voor jou, want je werkt, je wil werken, je gezondheid laat het niet toe? Er kunnen veel redenen zijn waarom je wil studeren volgens een ritme dat

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Perspectieven 11 juni 2013

Perspectieven 11 juni 2013 Werk en vorming Perspectieven 11 juni 2013 Uitbouw volwaardig beleid rond sociale economie (cf. VL beleidsprioriteiten) vb. investeren in intergemeentelijke samenwerking systematisch overleg partners -

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI /008 Proefproject Housing First 05/2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI /008 Proefproject Housing First 05/2013 BULLETIN 5 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI 2013 2013/008 Proefproject Housing First 05/2013 2013/008 Proefproject Housing First De heer Pascal Verbeke, OCMW-raadslid Onlangs werd

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud Het GPMI in het nieuw Informatieronde oktober november 2016 Peter Hardy - Stafmedewerker Inhoud 1. Uitbreiding doelgroep 4. Uitzonderingen 5. Sancties 7. In werking treding 8. Bronnen 2 - VVSG - Pas aan

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

Intake bij atlas trefdag NT2

Intake bij atlas trefdag NT2 Intake bij atlas trefdag NT2 Nieuwe organisatie Atlas Bij Atlas, integratie& inburgering Antwerpen kan je terecht voor: inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen ondersteuning

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsststelsel voor werkzoekenden: Tabellenboek Luik 2: Geschorsten

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsststelsel voor werkzoekenden: Tabellenboek Luik 2: Geschorsten Vraag 1: Heeft u vorige week gedurende minstens 1 uur betaald werk verricht? (Q1) Vlaanderen Wallonië Brussel Ja, als werknemer 62 18% 31 27% 24 13% 7 17% Ja, als PWA'er 7 2% 2 2% 3 2% 2 5% Ja, als zelfstandige

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017 Cirkeldag onderwijs Cirkeldag onderwijs 25/04/2017 Werking OCMW Turnhout - voorstelling www.ocmwturnhout.be Hoe goed ken je het OCMW? Waarvoor staat OCMW? Waarvoor kan je bij een OCMW terecht? Wie kan

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent

Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent 16 maart 2015 Inleiding Luc Decavel Voorzitter SERR Zuid-West-Vlaanderen Rapportering Streekpact

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen? Als je op eigen benen staat en géén of bijna geen inkomen hebt, kan je een leefloon vragen bij het OCMW. Het OCMW geeft niet alleen geld maar helpt b.v. ook om een job te vinden, zodat je meer kansen hebt

Nadere informatie

LOGO OCMW Dit betekent dat u concreet:

LOGO OCMW Dit betekent dat u concreet: GEINDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (art. 11 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en art. 10 tot 21 KB 11 juli 2002 houdende het algemeen

Nadere informatie

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Nummer 6 - December 2013 1. Inleiding Het hebben van een betaalde job is de beste garantie om niet in de armoede verzeild te geraken. Betaalde arbeid

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie