Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014"

Transcriptie

1 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010.

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief Inleiding Programmabegroting...7 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening...9 Programma 1 Veiligheid en openbare orde...15 Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer...23 Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang...33 Programma 4 Welzijn en cultuur...41 Programma 5 Sport en recreatie...53 Programma 6 Participatie, inkomen en zorg...59 Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid...71 Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Financiële positie Paragrafen Paragraaf 1 Weerstandsvermogen / Risicoparagraaf Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 3 Financiering Paragraaf 4 bedrijfsvoering Paragraaf 5 Verbonden partijen Paragraaf 6 Grondbeleid Paragraaf 7 Lokale Heffingen Paragraaf 8 Grootschalige Projecten Bijlagen Bijlage 6.0 Kerngegevens gemeente Diemen Bijlage 6.1 Reserves en voorzieningen Bijlage 6.2 Meerjaren investeringsplan Bijlage 6.3 Subsidies 2011 Welzijn, Zorg en Cultuur Bijlage 6.4 Overzicht programma-product Bijlage 6.5 Toelichting financiële mutaties Bijlage 6.6 Financiële mutaties begroting 2011 Bijlage 6.7 Besluitvorming gemeenteraad Bijlage 6.8 Wijzigingen in boek ontwerpbegroting Begroting

3 Begroting

4 Aanbiedingsbrief Een goed sociaal beleid, betrokkenheid van de inwoners en van het Diemense bedrijfsleven, een groene en duurzame woon- en werkomgeving en het goed functioneren van de Diemense samenleving en organisaties staan voor ons centraal. De inrichting, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte, een sterk armoedebeleid, veiligheid, goede dienstverlening, het verbeteren van bewonersparticipatie en de realisatie van nieuwbouw zullen de komende vier jaar de speerpunten van het beleid zijn. Bij dit alles streven we naar sociale en ecologisch duurzame oplossingen die recht doen aan mens en milieu. Deze begroting heeft als doel deze ambities te passen binnen solide financiële kaders. De financiële crisis noodzaakt tot maatregelen. Op veel plaatsen in deze begroting zult u die terugvinden. Wij stellen ons ten doel om de negatieve effecten op te vangen en tegelijkertijd te bouwen aan een sociaal, duurzaam en groen Diemen. Samen met inwoners, bedrijven, instellingen, organisaties en verenigingen kunnen wij hierin slagen. Dit zijn de uitgangspunten van het collegeprogramma Diemen durft! en van deze begroting. Onze financiële positie vereist grote aandacht. De vertraging bij Plantage De Sniep, het langer braakliggen van kostbare bouwgrond, leidt tot grote renteverliezen. Om deze verliezen op te vangen is bij de jaarrekening 2009 een voorziening van 15,8 miljoen gecreëerd. Voor het onderhoud van de openbare ruimte is in de jaarrekening ,6 miljoen opzij gezet. Deze bedragen zijn een soort hypotheek, die wij aan onszelf terug moeten betalen. Het College wil dit bedrag in maximaal tien jaar bij elkaar gespaard hebben, en tegelijkertijd de reserves weer op peil brengen. Die aanvulling is nodig, omdat de bedrijfsrisico s die wij lopen niet meer zonder verdere bezuinigingen kunnen worden opvangen. Bij de tegenvallende opbrengsten van de Sniep komt nog de bezuiniging die het Rijk, naar verwachting, de gemeenten op zal leggen. Wij hebben rekening gehouden met een structurele korting die oploopt tot 1,5 miljoen in Bij deze tegenvallers is durf nodig om de beleidsdoelen te handhaven en de voorzieningen in deze gemeente overeind te houden. Dat kan niet zonder stevige bezuinigingen en lastenverhoging. Stevig ingrijpen is onvermijdelijk. Geld wat er niet is, kan niet worden uitgegeven. Waar mogelijk snijden wij franjes weg. Als het moet maken wij keuzes, ten voordele van de mensen die het het hardste nodig hebben. Ook kiezen wij voor verhogen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Een lastenverzwaring, dat klopt. Maar wij zijn van mening dat bezuinigingen op voorzieningen óók een lastenverzwaring is. Belangrijke voorzieningen, waar onze burgers zo prijs op stellen, zullen hen anders méér gaan kosten, of misschien verdwijnen. Wij willen dat voorkomen. Wij vinden het redelijk om een bijdrage van de burger te vragen in deze crisis. De OZB laten wij in 2011 stijgen met en in 2012 met nog eens Voor een appartement met een waarde van stijgt de OZB met 15 in De afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden verhoogd. De opbrengst hiervan is in in Daarnaast is er voor bezuinigd op diensten, producten en bedrijfsvoering. Tegelijkertijd trekken wij extra geld uit voor armoedebeleid, energiebeleid en investeren wij extra in een veilige, schone en goed onderhouden openbare ruimte. Met deze ingrepen is de begroting van 2011 sluitend. Voor de jaren na 2011 zijn verdergaande maatregelen noodzakelijk. Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 dreigen tekorten van respectievelijk , en Voor 2015 en verder kan het jaarlijks tekort oplopen tot ca Het College ziet het tot haar taak voor deze tekorten in mei 2011, bij de kadernota 2012, hiervoor oplossingen te presenteren. Bij zulke omvangrijke bezuinigingen zullen er ook keuzes gemaakt moeten worden in de omvang van de gemeentelijke dienstverlening. Met minder en slimmere regels, het aanpassen van Begroting

5 procedures, minder taken, verbetering van de automatisering en minder nieuw beleid, kunnen de kosten van de gemeentelijke organisatie worden verminderd. Het College wil in de periode november 2010 maart 2011 met de Raad overleggen over mogelijkheden en prioriteiten in deze omvangrijke financiële opgave. Bij deze discussie zullen ook de Diemense organisaties en inwoners worden betrokken. Op basis hiervan zal het College een samenhangend pakket aan maatregelen formuleren en presenteren bij de kadernota Namens het College van Burgemeester en Wethouders, de wethouder Financiën, Lex Scholten Begroting

6 1 Inleiding 1.1 Ontwikkeling van het begrotingssaldo. In het onderstaande schema is de ontwikkeling van het begrotingssaldo in een oogopslag helder. De begroting 2011 kent een positief saldo. Vanaf 2012 ontwikkelt het saldo zich negatief. Stevige ingrepen zijn noodzakelijk. De jaren 2012 tot en met 2014 kennen taakstellende bezuinigingen. In paragraaf 1.5 geven wij aan langs welk besluitvormingsproces wij deze taakstellingen in willen vullen. Begroting in één oogopslag per programma (x 1.000) Begroting 2011 Lasten Begroting 2011 Baten Saldo Pr0 Bestuur en dienstverlening Pr1 Veiligheid en openbare orde Pr2 Wegen, verkeer en vervoer Pr3 Onderwijs en Kinderopvang Pr4 Welzijn en cultuur Pr5 Sport en recreatie Pr6 Participatie, inkomen en zorg Pr7 Leefomgeving en volksgezondheid Pr8 Ruimtelijke ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Verrekening met reserves Resultaat na bestemming Ontwikkeling Algemene Reserve In de jaarrekening 2009 zijn de voorzieningen voor de Sniep en het Groot Onderhoud Openbare ruimte op peil gebracht, ten laste van de Algemene reserve. Daardoor staat de algemene reserve per negatief. In de voorjaarsnota 2010 is aangegeven in welk tempo dit negatief tot en met 2020 wordt ingelopen. In de begroting 2011 stellen wij niet alleen voor het negatieve bedrag in 2020 weggewerkt te hebben, maar te streven naar een niveau van plus 5 miljoen in Het College vindt het noodzakelijk om op deze wijze enige ruimte te creëren om tegenvallers op te kunnen vangen. In onderstaand schema is de wijze van het wegwerken van het financieel knelpunt in de begroting 2011 aangegeven. Ter vergelijking is het schema met die uit de voorjaarsnota toegevoegd. (x 1.000) Stand einde jaar Voorjaarsnota Sniep. De stokkende ontwikkeling van de Sniep heeft een geweldige impact voor de financiele positie van de gemeente Diemen. Volgens de oorspronkelijke planning hadden in deze periode de herenhuizen langs de Muiderstraatweg, met een verkoopprijs rondom de opgeleverd moeten worden. Deze bouwplannen kunnen in de huidige markt niet gerealiseerd worden. De bouw hiervan wordt langdurig uitgesteld. Het in 2005 gesloten contract legt de renterisico s van de trage verkoop volledig bij de gemeente. Met de partners in het project de Sniep zijn we al enige tijd in overleg over een aanpassing van de plannen Begroting

7 binnen de door de Raad vastgelegde stedenbouwkundige kriteria. Doel van deze aanpassing is het op gang brengen van de bouwproductie en de daaraan gekoppelde grondopbrengsten. Naar verwachting kunnen we in het vierde kwartaal 2010 met de Raad deze aanpassingen bespreken. Kern van de aanpassingen zijn; Het starten met de bouw van eengezinswoningen aan de zuidkant, voor een prijsniveau waar in de huidige marktomstandigheden vraag naar is. Het inbouwen van flexibiliteit zodat bij een verbetering van de marktomstandigheden het aanbod kan worden aangepast naar betere grondopbrengsten. Het opknippen van de bouwstromen naar kleinere aantallen gelijktijdig op te leveren woningen. Het ontwikkelen van vrije kavels. Een betere verdeling van de risico s tussen de partijen. 1.4 Ontwikkeling van het gemeentefonds. Zoals elke gemeente is Diemen grotendeels afhankelijk van de ontwikkeling van het gemeente fonds en de daaruit te ontvangen bijdrage. Onderstaand is aangegeven wat de effecten uit de juni circulaire 2010 zijn. Naast deze kortingen houden wij rekening met een toekomstige korting oplopend tot ca 7 %. Nadat de nieuwe kabinetsplannen zijn gepresenteerd verwachten wij meer helderheid te kunnen geven over de toekomstige kortingen en de effecten daarvan op de Diemense begroting. Naast bezuinigingen op het gemeentefonds verwachten wij ook bezuinigingen op doeluitkeringen als de WWB (Wet Werk en Bijstand), het Participatiefonds en het Onderwijs Achterstanden Beleid. Deze bezuinigingen zullen tot gevolg hebben dat de uitgaven op deze beleidsterreinen zullen worden verminderd. Algemene uitkering Begroting 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Uitkering MJB 2010 ( ) Septembercirculaire Bijstelling maatstaven Junicirculaire Te verwachte korting Uitkering MJB Taakstellingen 2012 en latere jaren. Deze begroting kent een bezuinigingstaakstelling van in 2012, in 2013 en in Voor de periode na 2014 achten wij een structurele bezuiniging tussen de 1,6 en 1,9 miljoen noodzakelijk. Begin 2010 is er een ambtelijke inventarisatie gemaakt, waarin mogelijke bezuinigingen zijn verkend. Op basis van deze inventarisatie concludeert het College dat de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren zijn, maar alleen met pijnlijke gevolgen. Naast deze ambtelijke voorstellen acht het College het mogelijk en noodzakelijk de kosten en omvang van de gemeentelijke organisatie te beperken. Dit kan echter alleen door een gelijktijdige beperking van taken en de dienstverlening. Gelukkig is er voldoende tijd om een afgewogen pakket maatregelen samen te stellen. Het College wil de periode november 2010 maart 2011 gebruiken om met de Raad, de inwoners van Diemen en de Diemense verenigingen en organisaties te spreken over het toekomstig functioneren van de diemense gemeenschap en de rol en taak die de gemeente daarin heeft. Welke dienstverlening is nodig, welke burgers en organisaties verdienen ondersteuning en wat kunnen inwoners (meer) zelf doen. In mei 2011 zullen bij de kadernota 2012 de definitieve bezuinigings- en ombuigingsvoorstellen worden gepresenteerd. Voorts wordt verwezen wordt naar de in de bijlagen opgenomen verschillenanalyse. Begroting

8 2. Programmabegroting Begroting

9 Begroting

10 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Speerpunten - Het college wil de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen bij comfort, inrichting, beheer en onderhoud van de eigen leef- en werkomgeving vergroten. Dit vraagt om een open en toegankelijke stijl van besturen. - Het college blijft continu werken aan verhoging van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. - Er wordt actief ingezet op samenwerking in de regio. - Het wijkgericht werken wordt uitgebouwd met de niet fysieke componenten. Context en achtergrond Relatie met de inwoners De relatie tussen de burger en de overheid staat steeds verder onder druk. Enerzijds heeft de burger hooggespannen verwachtingen van de overheid; anderzijds een beperkte welwillendheid of zelfs kritische houding ten aanzien van gemeentelijk handelen. Bij een incident, groot of klein, verwachten burgers dat de overheid in actie komt. Als deze verwachtingen niet worden waargemaakt, leidt dat tot een toenemende druk op het bestuur om zaken nog meer en beter te regelen, maar de roep om deregulering en minder overheid(sbemoeienis) blijft bestaan. Bestuur Om alle nieuwe taken die op de gemeente Diemen afkomen te kunnen uitvoeren, is een krachtig en stabiel bestuur nodig. De participatie van burgers is daarbij essentieel. Door gebruik te maken van ideeën van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen rijkere plannen tot stand komen. Het gezamenlijk vormgeven van plannen kan op een vrij natuurlijke wijze leiden tot draagvlak voor uitkomsten van besluitvorming. Investeren in de voorkant van het proces verdient zich bovendien in latere fasen terug. Waar staan we met dit programma? We staan aan het begin van de raadsperiode De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op elektronische dienstverlening, verbetering bedrijfsvoering en aansturing, deregulering, versterken van de juridische functie, meer betrekken van burgers bij de politiek, verbetering van de klachtafhandeling en de dienstverlening. Het traject Koers op Kwaliteit zit in de fase dat alle ingezette veranderingen worden geborgd, ontwikkelde concepten voor dienstverlening en personeelsbeleid worden uitgevoerd en de nieuwe werkwijze door de medewerkers wordt toegepast. Het oordeel van de burger van Diemen over dienstverlening en informatieverstrekking (zie Burgermonitor) bewijst dat de missie van herstel van vertrouwen inmiddels positief kan worden bijgesteld. Het versterken van de contacten met ondernemend Diemen en politiek geïnteresseerde burgers droeg hieraan bij. Wat is het speelveld? De gemeente werkt samen met andere overheden in haar dienstverlening aan de burger. Landelijke ambities op het gebied van verbetering van (elektronische) dienstverlening krijgen op gemeentelijk niveau vorm in het aanbieden van meer producten via de gemeentelijke website en de ontwikkeling van het Klant Contact Centrum: de plek waarlangs alle contacten tussen gemeente, burger en bedrijven lopen. Samenwerking met de omliggende gemeenten is en blijft essentieel voor Diemen. Het gaat niet alleen om het veiligstellen van eigen belangen, maar ook om medeverantwoordelijkheid van Diemen voor het functioneren van de regio. De samenwerking met de buurgemeenten is Begroting

11 actief gezocht, zowel beleidsmatig als operationeel. Zo is met de gemeente Ouder Amstel een samenwerking aangegaan op het gebied van gebouwenbeheer. Daarnaast zijn met genoemde gemeente op ambtelijk niveau de kansen tot verdere operationele samenwerking nagegaan en zijn afspraken gemaakt over verkenningen op dit gebied. Op het terrein van de snelwegenproblematiek is met omringende gemeenten intensief overlegd en waar mogelijk samen opgetrokken om de geluidoverlast en luchtvervuiling binnen de perken te houden. Invloeden van buitenaf Dat elektronische communicatiemiddelen inmiddels een ruime verspreiding hebben onder de burgers is al lang herkend. We spelen met het dienstverleningsconcept adequaat op deze ontwikkeling in, hoewel lang niet alle doelgroepen van gemeentelijk beleid even intensief gebruik maken van deze middelen. Een ontwikkeling van de laatste paar jaar is dat burgers zich op allerlei manieren in digitale gemeenschappen verenigen. Dat kan structureel in een bestaand sociaal digitaal netwerk, maar ook ad hoc en tijdelijk, bijvoorbeeld als huizenkoper in een nieuwe wijk of als buurtbewoner rond een project of bij een incident. Burgers verwachten in toenemende mate ook van de lokale overheid een actief gebruik van digitale mogelijkheden om te participeren, invloed uit te oefenen of vragen te stellen. Ze verwachten ook meer en meer dat de gemeente aanwezig is in en gebruik maakt van de beschikbare social media. Dat is te meer raadzaam omdat er met het gebruik van social media in de communicatie ook een rolverandering gaande is, waarbij automatische autoriteit van een (lokale) overheid niet vanzelfsprekend is en regie in de communicatie mede door de hoge snelheid van de nieuwe media lastiger is. In ieder geval is vast te stellen dat digitale sociale netwerken en nieuwe social media ook een goede bron kunnen vormen van gedachten en opinies die leven onder burgers. Ook om die reden is het zaak om deze ontwikkeling actief te volgen. Gemeenten waren voorheen vrij in het vaststellen van de hoogte van het bedrag voor de aanvraag van een rijbewijs. Binnenkort komt er een maximumtarief voor rijbewijzen. Wij verwachten dat dit per 1 januari 2011 in zal gaan. Wettelijk kader Algemeen Plaatselijke Verordening (A.P.V.), Circulaires/richtlijnen naturalisatie en naamswijziging van het Ministerie van Justitie, diverse uitvoeringsvoorschriften, Drank en Horecawet, Ambtenarenwet, Gemeentewet, Grondwet, Kieswet en Kiesbesluit, Paspoortwet en Paspoortinstructie, Reglement van orde voor de gemeenteraad, Reglement van orde voor het college van B&W en gemeenteraad, Richtlijnen straatnaamgeving (straatnaamgevingbeleid), Uitvoeringsvoorschriften, Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2006, Verordening op de rekenkamercommissie Diemen 2006, Verordening voorziening raadsleden 2006, Voorschriften burgerlijke stand (Burgerlijk Wetboek, Besluit Burgerlijke Stand, Modellenboek, Internationaal personen en familierecht), Wegenverkeerswet, Wet Bibob, Wet GBA, Wet op de justitiële documentatie, Wet op het Nederlanderschap, Wet Openbaarheid van bestuur, Wet elektronische bekendmaking, Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (mogelijk vanaf oktober 2010). Kaderstellende beleidsnota s Collegeprogramma , Strategisch Communicatieplan, Raamnotitie personeelsbeleid , Wijkuitvoeringsprogramma 2008, Klachtenregeling 2010 Begroting

12 Doelstelling (wat willen we bereiken, te behalen resultaten) Een grotere betrokkenheid van burgers bij comfort, inrichting en onderhoud van de eigen leefomgeving Vertrouwen van de burger in de politiek en in de gemeentelijke organisatie Activiteiten (wat gaan we er voor doen) Versterking van het wijkgericht werken door: a. Het houden van 34 actieweken, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan een specifieke buurt; b. Bij 6 van de buurten vooraf een buurtschouw te houden; c. N.a.v. meldingen en klachten van bewoners directe uitvoering van servicewerkzaamheden d. Het organiseren van een herinrichtingschouw, informatieavonden en inspraakprocedures bij herinrichtingsplannen; Vergroting van bewonersparticipatie en actief burgerschap door: a. Open en tijdige communicatie met burgers en instellingen; b. Proeftuinparticipatie Het houden van een burgerpeiling We bezien of aansluiting bij waarstaatjegemeente.nl zinvol is. Bij een positief besluit zullen we al in 2011 een eerste peiling kunnen gaan doen. Planning Zie ook bij prestatie indicatoren progr.2) a.jaarlijks, zie jaarplanning team Wijkbeheer, gemeentelijke website en zie wijkuitvoeringsprogramma s (WUP s). b.idem. c. Continue, zo mogelijk direct binnen 5 werkdagen opgepakt. d.jaarlijks, gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma wegbeheer. a.start 2010 (rondom Brede School Diemen Noord en een reconstructie). b Een veerkrachtige, goed functionerende samenleving Goede samenwerking met de omliggende gemeenten en sterke positie binnen de regio Een laagdrempelig en goed dienstenaanbod voor burgers en Tijdig beslissen: Uitvoering van de aanbevelingen uit de quickscan 2009 Implementatie van de electronische bekendmaking decentrale regelgeving Implementatie van de juridische kwaliteitszorg n.a.v. de legal audit 2010 a. Vergroting van de maatschappelijke veerkracht door: Ondersteunen en adviseren van bewonersgroepen. Voortgegaan wordt met het wijkgericht werken en in samenspraak met de SWD wordt het initiatief genomen om meer bewonersplatforms op te richten. b.het organiserend vermogen van bewoners en bedrijven versterken. In samenspraak met de HID wordt het plaatselijke bedrijfsleven gestimuleerd om zich aan te sluiten bij de HID. Versterking van de samenwerking met omliggende gemeenten door verder onderzoek naar de mogelijkheid tot operationele samenwerking. In het 4 e kwartaal van 2010 start een onderzoek naar verbreding van de samenwerking met Ouder-Amstel. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt samenwerking gerealiseerd op het terrein van ict, belastingen, sociale zaken,personeelsadministratie en milieu Dienstverlening laagdrempelig maken door invoering van de electronische Vierde kwartaal 2010 Vierde kwartaal 2010, doch uiterlijk 1 jan 2011 (wettelijke verplichting) Eerste kwartaal 2011 a. Eerste kwartaal 2011 b. Eerste kwartaal /2014 Begroting

13 Doelstelling (wat willen we bereiken, te behalen resultaten) ondernemers Activiteiten (wat gaan we er voor doen) overheid, eenduidige basisregistratie voor diverse dienstverleningprocessen en vermindering van de administratieve lasten. Planning Het verder inrichten van de vraaggestuurde organisatie door: a. Doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum; b. Verbetering van de dienstverleningscultuur van de interne organisatie Het consolideren van de klachtafhandeling door: a. Verdere borging van het eind 2009 ingezette verbetertraject; b. Binnen het project dienstverlening aandacht besteden aan het voorkomen van klachten. Implementatie van Corsa in relatie tot de verbetering van de dienstverlening Ontwikkeling van een kwaliteitshandvest a.2011 b.2011 a.2010 b.2010/ Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat Indicator Bron door te kijken naar: 1. Bestuur Percentage inwoners dat vindt dat het Effect Burgergemeentebestuur voldoende doet om hen Monitor bij het bestuur te betrekken Percentage burgers dat tevreden is over Effect Burgerde mate waarin de gemeente burgers monitor tijdig informeert 2. Dienstverlening Rapportcijfer inwoners Diemen over Effect Burgergemeentelijke website monitor Rapportcijfer tevredenheid klanten Effect Burgerdienstverlening gemeentelijke organisatie monitor Tevredenheid wachttijden bij Burgerzaken Effect Burger- Tevredenheid van bedrijven inzake dienstverlening en klachtafhandeling gemeentelijke organisatie Effect monitor Via bedrijvenconsulent Nulmeting 63 (2008) 71 (2008) streefwaarden ,9 (2006) 7,1 (2006) 69% (2006) Begroting

14 Wat mag het kosten? PROG00 BESTUUR EN DIENSTVERLENING Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 PR02 Gemeenteraad PR03 Burgemeester en wethouders PR05 Communicatie PR06 Burgerzaken Lasten PR02 Gemeenteraad PR03 Burgemeester en wethouders PR05 Communicatie PR06 Burgerzaken Baten Resultaat voor bestemming PR02 Gemeenteraad PR03 Burgemeester en wethouders PR05 Communicatie PR06 Burgerzaken Toevoegingen aan reserves PR02 Gemeenteraad PR03 Burgemeester en wethouders PR05 Communicatie PR06 Burgerzaken Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming Verschillenanalyse In bijlage 6.5 wordt een analyse op de verschillen gegeven. Bezuinigingen Begroting Begroting Begroting Begroting Programma 0 1. Beëindiging Burgerjaarverslag Taakstelling Inkoop Taakstelling ambtelijke organisatie Gemeenschappelijke regelingen Totaal Maatregel 1 Toelichting Versoberen Burgerjaarverslag Ministerie BZK heeft een voorstel ingediend om de verplichting tot het maken van een BJV te laten vervallen, maar de verplichting bestaat momenteel nog steeds. Mogelijk dat dat voor 2011 niet het geval is. Het BJV heeft voor burgers slechts een beperkte aantrekkelijkheid en relevantie; daarom wordt voorgesteld het verslag in een vereenvoudigde vorm te presenteren of (als dat toegestaan is) geheel af te schaffen. Het budget is veruit Begroting

15 Consequenties kwantificering Maatregel 2 Toelichting Consequenties kwantificering Maatregel 3 Toelichting Consequenties kwantificering ontoereikend voor een kwalitatief passend BJV, dat huis-aan-huis verspreid wordt. Als we het toch in stand moeten houden, is het alternatief om het BJV in eigen beheer, in beknopte vorm te produceren en alleen via de gemeentelijke website te publiceren. Er vervalt een communicatiemoment en middel. Het maken van een BJV draagt bij aan bewustwording van de eigen organisatie over het belang van participatie, klachten, klantoriëntatie. De tweejaarlijkse enquête onder burgers kan dit nadeel ondervangen. Versobering levert in totaal ongeveer minder productiekosten. Helemaal afschaffen BJV levert daar bovenop 40 uur ambtelijke tijdwinst op ( 1.300) dus in totaal. Voor 2011 gaan wij uit van een bezuiniging van en bezien of dit bedrag hoger kan worden door te maken keuzes in de versobering. Taakstelling Inkoop De toetreding tot de Stichting RIJK biedt de mogelijkheid om inkoopvoordelen te behalen. Dit voordeel wordt voor een deel aangewend om de kosten van de inkoopsamenwerking te dekken en verder is sprake van een feitelijk inkoopvoordeel. De netto-besparing is jaarlijks De netto-besparing dient tot uitdrukking te worden gebracht in een verlaging van relevante budgetten per jaar structureel. Taakstelling ambtelijke organisatie Het gaat hier om een taakstelling die voortvloeit uit afspraken die zijn gemaakt bij de coalitieonderhandelingen. Het te bezuinigen bedrag loopt op van naar vanaf Er zijn efficiencymaatregelen denkbaar, maar evengoed zal een deel van de taakstelling worden ingevuld nadat bestuurlijke keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de omvang/kwaliteit van de taakuitoefening Zie toelichting Maatregel 4 Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Nu als beleidslijn wordt gekozen voor een verdere bezuiniging op de ambtelijke organisatie is het onafwendbaar dat ook kritisch wordt gekeken naar de kosten van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Diemen deelneemt. In de coalitieonderhandelingen is hiervoor een taakstelling opgenomen. Consequenties De uitvoeringsorganisaties van de gemeenschappelijke regelingen zullen door de opstelling van de participanten worden gedwongen te kijken naar de eigen kostenopbouw. Ook hier geldt dat naast efficiencymaatregelen mogelijk in taken gesneden gaat worden. kwantificering In en vanaf 2013 jaarlijks Meerjareninvesteringsplan 2011 Programma 0 1. Straatnaamborden vervangen door reflectieborden Investering 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting Totaal Begroting

16 Programma 1 Veiligheid en openbare orde Speerpunten - Veilig voelen in de openbare ruimte is essentieel. Veiligheid in de openbare ruimte moet worden versterkt door preventief en repressief op te treden. - Meer samenwerking tussen justitie, politie, BOA s, jeugdhulpverlening en jongerenwerk. - Betere zichtbare aanwezigheid van politie, jongerenwerkers, BOA s en gemeentelijk personeel. - Vervanging beveiligingspersoneel door gemeentelijke BOA s. Context en achtergrond In Diemen zien we de landelijke trend terug dat mensen zich onveiliger voelen ondanks dalende criminaliteitscijfers. Overvallen en geweldsdelicten blijven hard aankomen en ook het algemene leven verhardt en ontstaat er sneller ruzie op straat. Daarnaast staat de rechtvaardigheidbeleving onder druk: veel burgers hebben het gevoel dat zij wel worden bekeurd voor bijvoorbeeld te hard rijden, terwijl de echte criminelen gemakkelijk wegkomen. Tegen die achtergrond is aanpak van criminaliteit uiteraard een eerste vereiste, maar omdat de relatie tussen veiligheidsgevoelens en werkelijke incidenten niet eenduidig is, is er meer nodig. De inrichting van de openbare ruimte en het gevoel van burgers om invloed te kunnen uitoefenen verdienen ook aandacht. In 2010 heeft de gemeenteraad het Meerjarenplan Integrale Veiligheid vastgesteld. Dat is voor dit programma een belangrijk richtinggevend document. Waar staan we met dit programma? Op het gebied van veiligheid wordt sinds 2008 intensief samengewerkt op regionale schaal, met name in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De minimale brandweerzorgnorm is voor de regio in 2008 bepaald. Afgesproken is dat alle gemeenten zorg dragen om per 1 januari 2012 op deze minimale norm te zitten. In Diemen is dit reeds het geval. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de brandweer heeft nog een looptijd van één jaar. Voor 2011 zal een verdere uitwerking van deze DVO plaatsvinden. In de crisisbeheersing werken we samen met de gemeente Ouder-Amstel. Voor de regionale gemeentelijke processen is een overeenkomst afgesloten met de gemeente Amsterdam. Welk beleid is in voorbereiding? Regionaal wordt de invoering van Burgernet en de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) voorbereid. Dit zal tot consequentie hebben dat de beleidsregels moeten worden aangepast. Een uitbreiding van het gebruik van de toepassing van de Wet BIBOB impliceert een structurele taakuitbreiding voor de gemeente. Wat is het speelveld? De samenwerking met de onderstaande partners is cruciaal voor de uitvoering van de bovenstaande actiepunten en draagt bij aan een veiliger Diemen. Er wordt op het gebied van veiligheid samengewerkt met een groot aantal en een grote variëteit aan partners. De belangrijkste zijn: Bewonersplatform Diemen-Zuid Buurtpreventie Polderland Buurtpreventie Akkerland Begroting

17 Buurtpreventie Biesbosch Particulier beveiligingsbedrijf Aanpalende stadsdelen Bestuursdienst Amsterdam, directie OOV Brandweer Amsterdam-Amstelland Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Politie Openbaar Ministerie Vervoerbedrijven Bedrijfsleven Invloeden van buitenaf Een aantal onderwerpen die de rijksoverheid onder handen heeft, zal invloed hebben op de wijze van invulling van de gemeentelijke en regionale taken op veiligheidsgebied. Te denken valt aan de uitwerking van de Wet op de veiligheidsregio s en de komende rijksbezuinigingsvoorstellen. Nieuwe beleidsonderwerpen die vanaf het rijksniveau zullen worden ingebracht zullen slechts tot uitvoering kunnen worden gebracht als deze gepaard gaan met een voldoende financiële ondersteuning vanuit het rijk. Voor regionale en gemeentelijke beleidsvoornemens zal de keuze moeten worden gemaakt in een integrale financiële afweging. Wettelijk kader Gemeentewet, Drank en Horecawet, Wet Bibob, Algemene plaatselijke verordening (2010), Brandweerwet 1985, Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding, Wet op de veiligheidsregio s, Wet rampen en zware ongevallen, Leidraad oefenen, Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Kaderstellende beleidsnota s Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid , Besturen is handhaven, Notitie parkeren, terrassenbeleid. Intergemeentelijk nota s Regionaal Veiligheidsplan , Regionaal beleidsplan politie. Met ingang van 2010 zullen zowel een regionaal crisisbeheersingsplan en een regionaal beleidsplan crisisbeheersing worden opgesteld. Het Regionale Veiligheidsplan is momenteel in voorbereiding. Doelstelling (wat willen we bereiken, te behalen resultaten) Activiteiten (wat gaan we er voor doen) Planning Een meetbare verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid bij burgers en bedrijven. Het percentage bewoners dat zich veilig voelt in de eigen wijk moet in 2014 overdag omhoog zijn gegaan naar 98% en s nachts naar 92%. De bedrijven op de bedrijventerreinen en in de winkelcentra hebben in 2014 minimaal de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald In veiligheidsbeleid plaats inruimen voor de eigen verantwoordelijkheid en inzet van burgers bij uitvoering van het veiligheidsbeleid. Burgernet wordt ingevoerd in de regio Amsterdam-Amstelland.. Versterking van de promotie van het Keurmerk Veilig Wonen / Ondernemen Per jaar worden gemiddeld 4 trajecten voor Eind 2010 / begin Begroting

18 Doelstelling (wat willen we bereiken, te behalen resultaten) Activiteiten (wat gaan we er voor doen) Planning Een meetbare afname van overlast en vandalisme realiseren, blijkend uit : a. Vermindering in 2014van het aantal woninginbraken met 20% t.o.v. 2009; b. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften van geweldsdelicten op straat met 15% t.o.v. 2009; c. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften straatroof met 15% t.o.v. 2009; d. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde meldingen van burenoverlast met 15% t.o..v. 2009; e. Vermindering in 2014 van het aantal meldingen van jeugdoverlast met 30% t.o.v. 2009; f. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften zakkenrollerij met 20% t.o..v. 2009; g. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften bedrijfsinbraken met 20% t.o.v h. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften straatroof in stationsgebied Diemen Zuid en Bergwijkpark met minimaal 15% t.o.v. 2009; i. Verhoging van de kwaliteit van de woonomgeving Crisisbestrijding, rampenbestrijding en brandveiligheid blijven voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en normen. verschillende KVO s doorlopen. De KVO s dragen niet alleen bij aan veiligheid maar ook aan een verbetering van het ondernemingsklimaat. (economisch beleid) Dit behelst een viertal bijeenkomsten met het bedrijfsleven en de hulpdiensten en de nodige inzet binnen de eigen organisaties. Een en ander is tijdrovend en vergt derhalve een forse capaciteit. Indien de capaciteitsvraag niet kan worden opgelost zal het aantal trajecten moeten worden teruggebracht. a.t/m h Uitvoering en jaarlijkse monitoring van de activiteiten in het door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenplan Integrale Veiligheid en de uitvoeringsprogramma s Het Integrale veiligheidsbeleid wordt jaarlijks na ontvangst van de jaarcijfers van politie en de veiligheidsindexen in de raad besproken ( maart / april). Het jaarlijkse uitvoeringsplan dient in het najaar van 2010 te worden vastgesteld door het college en wordt in een informatieve raad besproken. Daarnaast zullen themabijeenkomstenvoor de raad over onderdelen van het veiligheidsbeleid worden gehouden. Via voorlichtingsactiviteiten zullen de bewoners samen met de politie en de brandweer worden gewezen op hun bijdrage aan een veilige woonomgeving Opstellen Kwaliteitsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte; In het kader van versterking van het wijkgericht werken de betrokkenheid van burgers en gebruikers bij inrichting en beheer versterken Klachten en meldingen die via het KCC binnenkomen worden binnen 5 werkdagen opgelost. Dit wordt opgenomen in het kwaliteitshandvest Iedere buurt wordt door het team Wijkbeheer 2 keer per jaar geïnspecteerd Per jaar wordt in 6 buurten een wijkschouw gehouden Uitvoering van de wettelijke voorschriften en regionale crisisbeheersingsplan en regionaal beleidsplan crisisbeheersing / Jaarlijks Jaarlijks Begroting

19 Doelstelling (wat willen we bereiken, te behalen resultaten) De burger wordt meer bewust gemaakt van eigen taak en verantwoordelijkheid bij de crisisbeheersing Een effectieve gemeentelijke handhaving, gekoppeld aan concrete beleidsdoelstellingen, ten aanzien van het gebruik van de openbare buitenruimte. Activiteiten (wat gaan we er voor doen) Om regionaal te kunnen bijdragen in de planvorming en te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen is een intensieve (capaciteits-) bijdrage aan de regio noodzakelijk. Binnen de veiligheidsregio is geen capaciteit voor planvorming aanwezig. Er is bij het aangaan van de regio afgesproken dat het veiligheidsbureau een administratieve ondersteuning van het bestuur is en dat de gemeenten bijdragen met capaciteit en kennis. Verhoging van de zelfredzaamheid van burgers bij crises 2011 Via voorlichtingsactiviteiten, samen met de politie en de brandweer,op het gebied van de zelfredzaamheid zullen de bewoners worden gewezen op hun bijdrage aan hun zelfredzaamheid tijdens crisis. De gemeentedag en de bewonersbijeenkomsten zullen hiervoor worden benut. De uitkomsten van de onlangs gehouden regionale pilot zullen hiervoor worden benut. Planning Beleidsplan Drank- en horeca Beleid opstellen voor het programmatisch handhaven van de regelgeving op het gebied van gebruik van de openbare buitenruimte (nota integrale handhaving). Handhavingsarrangement opstellen met alle handhavingspartners in het kader van de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking. Onderzoeken verdere samenwerking op het gebied van gemeentelijke handhaving met omringende gemeenten. BOA s voorzien van mobiele apparatuur ten behoeve van handhaving waardoor zij meer buiten en zichtbaar in de wijk aanwezig zijn. Onderzoek of vervanging van ingehuurd beveiligingspersoneel door gemeentelijke BOA s mogelijk is. Ontwikkelen van beleid op het gebied van drank- en horeca (vestiging, terassen, tegengaan overlast e.d.) Vaststelling in Vierde kwartaal Begroting

20 Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Streefwaarden Veiligheid Objectieve veiligheidsindex (Bron: Reg. Veiligheids monitor, nulmeting 2005) 1. Diemen-Noord Diemen-Centrum Diemen-Zuid Subjectieve veiligheidsindex (Bron: Reg. Veiligheids monitor, nulmeting 2005) 1. Diemen-Noord < Diemen-Centrum < Diemen-Zuid <95 % bewoners dat zich over het algemeen veilig voelt in eigen wijk (overdag) (Bron: Burgermonitor 1x per 2 jaar, nulmeting 2006) 1. Diemen-Noord 99,1-93,9 97,0 2. Diemen-Centrum 98,9-97, Diemen-Zuid 96,9-91, % bewoners dat zich over het algemeen veilig voelt in eigen wijk ( s avonds) (Bron: Burgermonitor 1x per 2 jaar, nulmeting 2006) 1. Diemen-Noord 92,0-73,7 84,0 2. Diemen-Centrum 83,9-77,6 69,5 3. Diemen-Zuid 70,9-63,3 56,3 Meldingen overlast (Bron: Politiejaarcijfers, nulmeting 2005) @ Begroting

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Milieunotitie 2011. Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Milieunotitie 2011. Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie Raadsvoordracht Onderwerp: Milieunotitie 2011 Datum: 13 september 2011 Steller: W.P. Groeneveld Portefeuillehouder: R.P. Grondel Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2011

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2011 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2011 Vastgesteld college B & W 19 oktober 2010 25 juni 2010 1 inhoud 1. inleiding 3 2. Meerjaren Beleidsplan Integrale Veiligheid 2011-2014 5 3. samenvatting:

Nadere informatie

Collegeprogramma 2010-2014

Collegeprogramma 2010-2014 Collegeprogramma 1. Inleiding 2. De programma s en de speerpunten van beleid 0. Bestuur en Dienstverlening 1. Veiligheid en Openbare Orde 2. Wegen, Verkeer en Vervoer 3. Onderwijs en kinderopvang 4. Welzijn

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Diemen durft. Bestuur

Diemen durft. Bestuur Diemen durft De financiële crisis zorgt voor aanzienlijke problemen, de omvang van het gemeentefonds zal naar verwachting de komende jaren afnemen en in heel Nederland stokt de bouwontwikkeling. Ook Diemen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Regionale Samenwerking. Wormerland

Plan van Aanpak. Regionale Samenwerking. Wormerland Plan van Aanpak Regionale Samenwerking in Wormerland November 2006, versie 0.1 Aanleiding. Op 31 januari 2006 heeft uw raad kennis genomen van de notitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

1e kwartaalbrief 2014

1e kwartaalbrief 2014 1e kwartaalbrief 2014 09-04-2014 Versie 5.0 raad in bewerking - in bewerking Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Belangrijke ontwikkelingen...7 2.1 Nieuwe ontwikkelingen...8 2.2 Nieuwe ontwikkelingen met

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016

Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 gemeente Eindhoven 17R7121 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00004 B&W Beslisdatum 24 januari 2017 Dossiernummer 17.04.151 Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 Inleiding Veiligheidsregio

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie