Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014"

Transcriptie

1 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010.

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief Inleiding Programmabegroting...7 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening...9 Programma 1 Veiligheid en openbare orde...15 Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer...23 Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang...33 Programma 4 Welzijn en cultuur...41 Programma 5 Sport en recreatie...53 Programma 6 Participatie, inkomen en zorg...59 Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid...71 Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Financiële positie Paragrafen Paragraaf 1 Weerstandsvermogen / Risicoparagraaf Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 3 Financiering Paragraaf 4 bedrijfsvoering Paragraaf 5 Verbonden partijen Paragraaf 6 Grondbeleid Paragraaf 7 Lokale Heffingen Paragraaf 8 Grootschalige Projecten Bijlagen Bijlage 6.0 Kerngegevens gemeente Diemen Bijlage 6.1 Reserves en voorzieningen Bijlage 6.2 Meerjaren investeringsplan Bijlage 6.3 Subsidies 2011 Welzijn, Zorg en Cultuur Bijlage 6.4 Overzicht programma-product Bijlage 6.5 Toelichting financiële mutaties Bijlage 6.6 Financiële mutaties begroting 2011 Bijlage 6.7 Besluitvorming gemeenteraad Bijlage 6.8 Wijzigingen in boek ontwerpbegroting Begroting

3 Begroting

4 Aanbiedingsbrief Een goed sociaal beleid, betrokkenheid van de inwoners en van het Diemense bedrijfsleven, een groene en duurzame woon- en werkomgeving en het goed functioneren van de Diemense samenleving en organisaties staan voor ons centraal. De inrichting, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte, een sterk armoedebeleid, veiligheid, goede dienstverlening, het verbeteren van bewonersparticipatie en de realisatie van nieuwbouw zullen de komende vier jaar de speerpunten van het beleid zijn. Bij dit alles streven we naar sociale en ecologisch duurzame oplossingen die recht doen aan mens en milieu. Deze begroting heeft als doel deze ambities te passen binnen solide financiële kaders. De financiële crisis noodzaakt tot maatregelen. Op veel plaatsen in deze begroting zult u die terugvinden. Wij stellen ons ten doel om de negatieve effecten op te vangen en tegelijkertijd te bouwen aan een sociaal, duurzaam en groen Diemen. Samen met inwoners, bedrijven, instellingen, organisaties en verenigingen kunnen wij hierin slagen. Dit zijn de uitgangspunten van het collegeprogramma Diemen durft! en van deze begroting. Onze financiële positie vereist grote aandacht. De vertraging bij Plantage De Sniep, het langer braakliggen van kostbare bouwgrond, leidt tot grote renteverliezen. Om deze verliezen op te vangen is bij de jaarrekening 2009 een voorziening van 15,8 miljoen gecreëerd. Voor het onderhoud van de openbare ruimte is in de jaarrekening ,6 miljoen opzij gezet. Deze bedragen zijn een soort hypotheek, die wij aan onszelf terug moeten betalen. Het College wil dit bedrag in maximaal tien jaar bij elkaar gespaard hebben, en tegelijkertijd de reserves weer op peil brengen. Die aanvulling is nodig, omdat de bedrijfsrisico s die wij lopen niet meer zonder verdere bezuinigingen kunnen worden opvangen. Bij de tegenvallende opbrengsten van de Sniep komt nog de bezuiniging die het Rijk, naar verwachting, de gemeenten op zal leggen. Wij hebben rekening gehouden met een structurele korting die oploopt tot 1,5 miljoen in Bij deze tegenvallers is durf nodig om de beleidsdoelen te handhaven en de voorzieningen in deze gemeente overeind te houden. Dat kan niet zonder stevige bezuinigingen en lastenverhoging. Stevig ingrijpen is onvermijdelijk. Geld wat er niet is, kan niet worden uitgegeven. Waar mogelijk snijden wij franjes weg. Als het moet maken wij keuzes, ten voordele van de mensen die het het hardste nodig hebben. Ook kiezen wij voor verhogen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Een lastenverzwaring, dat klopt. Maar wij zijn van mening dat bezuinigingen op voorzieningen óók een lastenverzwaring is. Belangrijke voorzieningen, waar onze burgers zo prijs op stellen, zullen hen anders méér gaan kosten, of misschien verdwijnen. Wij willen dat voorkomen. Wij vinden het redelijk om een bijdrage van de burger te vragen in deze crisis. De OZB laten wij in 2011 stijgen met en in 2012 met nog eens Voor een appartement met een waarde van stijgt de OZB met 15 in De afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden verhoogd. De opbrengst hiervan is in in Daarnaast is er voor bezuinigd op diensten, producten en bedrijfsvoering. Tegelijkertijd trekken wij extra geld uit voor armoedebeleid, energiebeleid en investeren wij extra in een veilige, schone en goed onderhouden openbare ruimte. Met deze ingrepen is de begroting van 2011 sluitend. Voor de jaren na 2011 zijn verdergaande maatregelen noodzakelijk. Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 dreigen tekorten van respectievelijk , en Voor 2015 en verder kan het jaarlijks tekort oplopen tot ca Het College ziet het tot haar taak voor deze tekorten in mei 2011, bij de kadernota 2012, hiervoor oplossingen te presenteren. Bij zulke omvangrijke bezuinigingen zullen er ook keuzes gemaakt moeten worden in de omvang van de gemeentelijke dienstverlening. Met minder en slimmere regels, het aanpassen van Begroting

5 procedures, minder taken, verbetering van de automatisering en minder nieuw beleid, kunnen de kosten van de gemeentelijke organisatie worden verminderd. Het College wil in de periode november 2010 maart 2011 met de Raad overleggen over mogelijkheden en prioriteiten in deze omvangrijke financiële opgave. Bij deze discussie zullen ook de Diemense organisaties en inwoners worden betrokken. Op basis hiervan zal het College een samenhangend pakket aan maatregelen formuleren en presenteren bij de kadernota Namens het College van Burgemeester en Wethouders, de wethouder Financiën, Lex Scholten Begroting

6 1 Inleiding 1.1 Ontwikkeling van het begrotingssaldo. In het onderstaande schema is de ontwikkeling van het begrotingssaldo in een oogopslag helder. De begroting 2011 kent een positief saldo. Vanaf 2012 ontwikkelt het saldo zich negatief. Stevige ingrepen zijn noodzakelijk. De jaren 2012 tot en met 2014 kennen taakstellende bezuinigingen. In paragraaf 1.5 geven wij aan langs welk besluitvormingsproces wij deze taakstellingen in willen vullen. Begroting in één oogopslag per programma (x 1.000) Begroting 2011 Lasten Begroting 2011 Baten Saldo Pr0 Bestuur en dienstverlening Pr1 Veiligheid en openbare orde Pr2 Wegen, verkeer en vervoer Pr3 Onderwijs en Kinderopvang Pr4 Welzijn en cultuur Pr5 Sport en recreatie Pr6 Participatie, inkomen en zorg Pr7 Leefomgeving en volksgezondheid Pr8 Ruimtelijke ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Verrekening met reserves Resultaat na bestemming Ontwikkeling Algemene Reserve In de jaarrekening 2009 zijn de voorzieningen voor de Sniep en het Groot Onderhoud Openbare ruimte op peil gebracht, ten laste van de Algemene reserve. Daardoor staat de algemene reserve per negatief. In de voorjaarsnota 2010 is aangegeven in welk tempo dit negatief tot en met 2020 wordt ingelopen. In de begroting 2011 stellen wij niet alleen voor het negatieve bedrag in 2020 weggewerkt te hebben, maar te streven naar een niveau van plus 5 miljoen in Het College vindt het noodzakelijk om op deze wijze enige ruimte te creëren om tegenvallers op te kunnen vangen. In onderstaand schema is de wijze van het wegwerken van het financieel knelpunt in de begroting 2011 aangegeven. Ter vergelijking is het schema met die uit de voorjaarsnota toegevoegd. (x 1.000) Stand einde jaar Voorjaarsnota Sniep. De stokkende ontwikkeling van de Sniep heeft een geweldige impact voor de financiele positie van de gemeente Diemen. Volgens de oorspronkelijke planning hadden in deze periode de herenhuizen langs de Muiderstraatweg, met een verkoopprijs rondom de opgeleverd moeten worden. Deze bouwplannen kunnen in de huidige markt niet gerealiseerd worden. De bouw hiervan wordt langdurig uitgesteld. Het in 2005 gesloten contract legt de renterisico s van de trage verkoop volledig bij de gemeente. Met de partners in het project de Sniep zijn we al enige tijd in overleg over een aanpassing van de plannen Begroting

7 binnen de door de Raad vastgelegde stedenbouwkundige kriteria. Doel van deze aanpassing is het op gang brengen van de bouwproductie en de daaraan gekoppelde grondopbrengsten. Naar verwachting kunnen we in het vierde kwartaal 2010 met de Raad deze aanpassingen bespreken. Kern van de aanpassingen zijn; Het starten met de bouw van eengezinswoningen aan de zuidkant, voor een prijsniveau waar in de huidige marktomstandigheden vraag naar is. Het inbouwen van flexibiliteit zodat bij een verbetering van de marktomstandigheden het aanbod kan worden aangepast naar betere grondopbrengsten. Het opknippen van de bouwstromen naar kleinere aantallen gelijktijdig op te leveren woningen. Het ontwikkelen van vrije kavels. Een betere verdeling van de risico s tussen de partijen. 1.4 Ontwikkeling van het gemeentefonds. Zoals elke gemeente is Diemen grotendeels afhankelijk van de ontwikkeling van het gemeente fonds en de daaruit te ontvangen bijdrage. Onderstaand is aangegeven wat de effecten uit de juni circulaire 2010 zijn. Naast deze kortingen houden wij rekening met een toekomstige korting oplopend tot ca 7 %. Nadat de nieuwe kabinetsplannen zijn gepresenteerd verwachten wij meer helderheid te kunnen geven over de toekomstige kortingen en de effecten daarvan op de Diemense begroting. Naast bezuinigingen op het gemeentefonds verwachten wij ook bezuinigingen op doeluitkeringen als de WWB (Wet Werk en Bijstand), het Participatiefonds en het Onderwijs Achterstanden Beleid. Deze bezuinigingen zullen tot gevolg hebben dat de uitgaven op deze beleidsterreinen zullen worden verminderd. Algemene uitkering Begroting 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Uitkering MJB 2010 ( ) Septembercirculaire Bijstelling maatstaven Junicirculaire Te verwachte korting Uitkering MJB Taakstellingen 2012 en latere jaren. Deze begroting kent een bezuinigingstaakstelling van in 2012, in 2013 en in Voor de periode na 2014 achten wij een structurele bezuiniging tussen de 1,6 en 1,9 miljoen noodzakelijk. Begin 2010 is er een ambtelijke inventarisatie gemaakt, waarin mogelijke bezuinigingen zijn verkend. Op basis van deze inventarisatie concludeert het College dat de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren zijn, maar alleen met pijnlijke gevolgen. Naast deze ambtelijke voorstellen acht het College het mogelijk en noodzakelijk de kosten en omvang van de gemeentelijke organisatie te beperken. Dit kan echter alleen door een gelijktijdige beperking van taken en de dienstverlening. Gelukkig is er voldoende tijd om een afgewogen pakket maatregelen samen te stellen. Het College wil de periode november 2010 maart 2011 gebruiken om met de Raad, de inwoners van Diemen en de Diemense verenigingen en organisaties te spreken over het toekomstig functioneren van de diemense gemeenschap en de rol en taak die de gemeente daarin heeft. Welke dienstverlening is nodig, welke burgers en organisaties verdienen ondersteuning en wat kunnen inwoners (meer) zelf doen. In mei 2011 zullen bij de kadernota 2012 de definitieve bezuinigings- en ombuigingsvoorstellen worden gepresenteerd. Voorts wordt verwezen wordt naar de in de bijlagen opgenomen verschillenanalyse. Begroting

8 2. Programmabegroting Begroting

9 Begroting

10 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Speerpunten - Het college wil de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen bij comfort, inrichting, beheer en onderhoud van de eigen leef- en werkomgeving vergroten. Dit vraagt om een open en toegankelijke stijl van besturen. - Het college blijft continu werken aan verhoging van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. - Er wordt actief ingezet op samenwerking in de regio. - Het wijkgericht werken wordt uitgebouwd met de niet fysieke componenten. Context en achtergrond Relatie met de inwoners De relatie tussen de burger en de overheid staat steeds verder onder druk. Enerzijds heeft de burger hooggespannen verwachtingen van de overheid; anderzijds een beperkte welwillendheid of zelfs kritische houding ten aanzien van gemeentelijk handelen. Bij een incident, groot of klein, verwachten burgers dat de overheid in actie komt. Als deze verwachtingen niet worden waargemaakt, leidt dat tot een toenemende druk op het bestuur om zaken nog meer en beter te regelen, maar de roep om deregulering en minder overheid(sbemoeienis) blijft bestaan. Bestuur Om alle nieuwe taken die op de gemeente Diemen afkomen te kunnen uitvoeren, is een krachtig en stabiel bestuur nodig. De participatie van burgers is daarbij essentieel. Door gebruik te maken van ideeën van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen rijkere plannen tot stand komen. Het gezamenlijk vormgeven van plannen kan op een vrij natuurlijke wijze leiden tot draagvlak voor uitkomsten van besluitvorming. Investeren in de voorkant van het proces verdient zich bovendien in latere fasen terug. Waar staan we met dit programma? We staan aan het begin van de raadsperiode De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op elektronische dienstverlening, verbetering bedrijfsvoering en aansturing, deregulering, versterken van de juridische functie, meer betrekken van burgers bij de politiek, verbetering van de klachtafhandeling en de dienstverlening. Het traject Koers op Kwaliteit zit in de fase dat alle ingezette veranderingen worden geborgd, ontwikkelde concepten voor dienstverlening en personeelsbeleid worden uitgevoerd en de nieuwe werkwijze door de medewerkers wordt toegepast. Het oordeel van de burger van Diemen over dienstverlening en informatieverstrekking (zie Burgermonitor) bewijst dat de missie van herstel van vertrouwen inmiddels positief kan worden bijgesteld. Het versterken van de contacten met ondernemend Diemen en politiek geïnteresseerde burgers droeg hieraan bij. Wat is het speelveld? De gemeente werkt samen met andere overheden in haar dienstverlening aan de burger. Landelijke ambities op het gebied van verbetering van (elektronische) dienstverlening krijgen op gemeentelijk niveau vorm in het aanbieden van meer producten via de gemeentelijke website en de ontwikkeling van het Klant Contact Centrum: de plek waarlangs alle contacten tussen gemeente, burger en bedrijven lopen. Samenwerking met de omliggende gemeenten is en blijft essentieel voor Diemen. Het gaat niet alleen om het veiligstellen van eigen belangen, maar ook om medeverantwoordelijkheid van Diemen voor het functioneren van de regio. De samenwerking met de buurgemeenten is Begroting

11 actief gezocht, zowel beleidsmatig als operationeel. Zo is met de gemeente Ouder Amstel een samenwerking aangegaan op het gebied van gebouwenbeheer. Daarnaast zijn met genoemde gemeente op ambtelijk niveau de kansen tot verdere operationele samenwerking nagegaan en zijn afspraken gemaakt over verkenningen op dit gebied. Op het terrein van de snelwegenproblematiek is met omringende gemeenten intensief overlegd en waar mogelijk samen opgetrokken om de geluidoverlast en luchtvervuiling binnen de perken te houden. Invloeden van buitenaf Dat elektronische communicatiemiddelen inmiddels een ruime verspreiding hebben onder de burgers is al lang herkend. We spelen met het dienstverleningsconcept adequaat op deze ontwikkeling in, hoewel lang niet alle doelgroepen van gemeentelijk beleid even intensief gebruik maken van deze middelen. Een ontwikkeling van de laatste paar jaar is dat burgers zich op allerlei manieren in digitale gemeenschappen verenigen. Dat kan structureel in een bestaand sociaal digitaal netwerk, maar ook ad hoc en tijdelijk, bijvoorbeeld als huizenkoper in een nieuwe wijk of als buurtbewoner rond een project of bij een incident. Burgers verwachten in toenemende mate ook van de lokale overheid een actief gebruik van digitale mogelijkheden om te participeren, invloed uit te oefenen of vragen te stellen. Ze verwachten ook meer en meer dat de gemeente aanwezig is in en gebruik maakt van de beschikbare social media. Dat is te meer raadzaam omdat er met het gebruik van social media in de communicatie ook een rolverandering gaande is, waarbij automatische autoriteit van een (lokale) overheid niet vanzelfsprekend is en regie in de communicatie mede door de hoge snelheid van de nieuwe media lastiger is. In ieder geval is vast te stellen dat digitale sociale netwerken en nieuwe social media ook een goede bron kunnen vormen van gedachten en opinies die leven onder burgers. Ook om die reden is het zaak om deze ontwikkeling actief te volgen. Gemeenten waren voorheen vrij in het vaststellen van de hoogte van het bedrag voor de aanvraag van een rijbewijs. Binnenkort komt er een maximumtarief voor rijbewijzen. Wij verwachten dat dit per 1 januari 2011 in zal gaan. Wettelijk kader Algemeen Plaatselijke Verordening (A.P.V.), Circulaires/richtlijnen naturalisatie en naamswijziging van het Ministerie van Justitie, diverse uitvoeringsvoorschriften, Drank en Horecawet, Ambtenarenwet, Gemeentewet, Grondwet, Kieswet en Kiesbesluit, Paspoortwet en Paspoortinstructie, Reglement van orde voor de gemeenteraad, Reglement van orde voor het college van B&W en gemeenteraad, Richtlijnen straatnaamgeving (straatnaamgevingbeleid), Uitvoeringsvoorschriften, Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2006, Verordening op de rekenkamercommissie Diemen 2006, Verordening voorziening raadsleden 2006, Voorschriften burgerlijke stand (Burgerlijk Wetboek, Besluit Burgerlijke Stand, Modellenboek, Internationaal personen en familierecht), Wegenverkeerswet, Wet Bibob, Wet GBA, Wet op de justitiële documentatie, Wet op het Nederlanderschap, Wet Openbaarheid van bestuur, Wet elektronische bekendmaking, Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (mogelijk vanaf oktober 2010). Kaderstellende beleidsnota s Collegeprogramma , Strategisch Communicatieplan, Raamnotitie personeelsbeleid , Wijkuitvoeringsprogramma 2008, Klachtenregeling 2010 Begroting

12 Doelstelling (wat willen we bereiken, te behalen resultaten) Een grotere betrokkenheid van burgers bij comfort, inrichting en onderhoud van de eigen leefomgeving Vertrouwen van de burger in de politiek en in de gemeentelijke organisatie Activiteiten (wat gaan we er voor doen) Versterking van het wijkgericht werken door: a. Het houden van 34 actieweken, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan een specifieke buurt; b. Bij 6 van de buurten vooraf een buurtschouw te houden; c. N.a.v. meldingen en klachten van bewoners directe uitvoering van servicewerkzaamheden d. Het organiseren van een herinrichtingschouw, informatieavonden en inspraakprocedures bij herinrichtingsplannen; Vergroting van bewonersparticipatie en actief burgerschap door: a. Open en tijdige communicatie met burgers en instellingen; b. Proeftuinparticipatie Het houden van een burgerpeiling We bezien of aansluiting bij waarstaatjegemeente.nl zinvol is. Bij een positief besluit zullen we al in 2011 een eerste peiling kunnen gaan doen. Planning Zie ook bij prestatie indicatoren progr.2) a.jaarlijks, zie jaarplanning team Wijkbeheer, gemeentelijke website en zie wijkuitvoeringsprogramma s (WUP s). b.idem. c. Continue, zo mogelijk direct binnen 5 werkdagen opgepakt. d.jaarlijks, gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma wegbeheer. a.start 2010 (rondom Brede School Diemen Noord en een reconstructie). b Een veerkrachtige, goed functionerende samenleving Goede samenwerking met de omliggende gemeenten en sterke positie binnen de regio Een laagdrempelig en goed dienstenaanbod voor burgers en Tijdig beslissen: Uitvoering van de aanbevelingen uit de quickscan 2009 Implementatie van de electronische bekendmaking decentrale regelgeving Implementatie van de juridische kwaliteitszorg n.a.v. de legal audit 2010 a. Vergroting van de maatschappelijke veerkracht door: Ondersteunen en adviseren van bewonersgroepen. Voortgegaan wordt met het wijkgericht werken en in samenspraak met de SWD wordt het initiatief genomen om meer bewonersplatforms op te richten. b.het organiserend vermogen van bewoners en bedrijven versterken. In samenspraak met de HID wordt het plaatselijke bedrijfsleven gestimuleerd om zich aan te sluiten bij de HID. Versterking van de samenwerking met omliggende gemeenten door verder onderzoek naar de mogelijkheid tot operationele samenwerking. In het 4 e kwartaal van 2010 start een onderzoek naar verbreding van de samenwerking met Ouder-Amstel. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt samenwerking gerealiseerd op het terrein van ict, belastingen, sociale zaken,personeelsadministratie en milieu Dienstverlening laagdrempelig maken door invoering van de electronische Vierde kwartaal 2010 Vierde kwartaal 2010, doch uiterlijk 1 jan 2011 (wettelijke verplichting) Eerste kwartaal 2011 a. Eerste kwartaal 2011 b. Eerste kwartaal /2014 Begroting

13 Doelstelling (wat willen we bereiken, te behalen resultaten) ondernemers Activiteiten (wat gaan we er voor doen) overheid, eenduidige basisregistratie voor diverse dienstverleningprocessen en vermindering van de administratieve lasten. Planning Het verder inrichten van de vraaggestuurde organisatie door: a. Doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum; b. Verbetering van de dienstverleningscultuur van de interne organisatie Het consolideren van de klachtafhandeling door: a. Verdere borging van het eind 2009 ingezette verbetertraject; b. Binnen het project dienstverlening aandacht besteden aan het voorkomen van klachten. Implementatie van Corsa in relatie tot de verbetering van de dienstverlening Ontwikkeling van een kwaliteitshandvest a.2011 b.2011 a.2010 b.2010/ Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat Indicator Bron door te kijken naar: 1. Bestuur Percentage inwoners dat vindt dat het Effect Burgergemeentebestuur voldoende doet om hen Monitor bij het bestuur te betrekken Percentage burgers dat tevreden is over Effect Burgerde mate waarin de gemeente burgers monitor tijdig informeert 2. Dienstverlening Rapportcijfer inwoners Diemen over Effect Burgergemeentelijke website monitor Rapportcijfer tevredenheid klanten Effect Burgerdienstverlening gemeentelijke organisatie monitor Tevredenheid wachttijden bij Burgerzaken Effect Burger- Tevredenheid van bedrijven inzake dienstverlening en klachtafhandeling gemeentelijke organisatie Effect monitor Via bedrijvenconsulent Nulmeting 63 (2008) 71 (2008) streefwaarden ,9 (2006) 7,1 (2006) 69% (2006) Begroting

14 Wat mag het kosten? PROG00 BESTUUR EN DIENSTVERLENING Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 PR02 Gemeenteraad PR03 Burgemeester en wethouders PR05 Communicatie PR06 Burgerzaken Lasten PR02 Gemeenteraad PR03 Burgemeester en wethouders PR05 Communicatie PR06 Burgerzaken Baten Resultaat voor bestemming PR02 Gemeenteraad PR03 Burgemeester en wethouders PR05 Communicatie PR06 Burgerzaken Toevoegingen aan reserves PR02 Gemeenteraad PR03 Burgemeester en wethouders PR05 Communicatie PR06 Burgerzaken Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming Verschillenanalyse In bijlage 6.5 wordt een analyse op de verschillen gegeven. Bezuinigingen Begroting Begroting Begroting Begroting Programma 0 1. Beëindiging Burgerjaarverslag Taakstelling Inkoop Taakstelling ambtelijke organisatie Gemeenschappelijke regelingen Totaal Maatregel 1 Toelichting Versoberen Burgerjaarverslag Ministerie BZK heeft een voorstel ingediend om de verplichting tot het maken van een BJV te laten vervallen, maar de verplichting bestaat momenteel nog steeds. Mogelijk dat dat voor 2011 niet het geval is. Het BJV heeft voor burgers slechts een beperkte aantrekkelijkheid en relevantie; daarom wordt voorgesteld het verslag in een vereenvoudigde vorm te presenteren of (als dat toegestaan is) geheel af te schaffen. Het budget is veruit Begroting

15 Consequenties kwantificering Maatregel 2 Toelichting Consequenties kwantificering Maatregel 3 Toelichting Consequenties kwantificering ontoereikend voor een kwalitatief passend BJV, dat huis-aan-huis verspreid wordt. Als we het toch in stand moeten houden, is het alternatief om het BJV in eigen beheer, in beknopte vorm te produceren en alleen via de gemeentelijke website te publiceren. Er vervalt een communicatiemoment en middel. Het maken van een BJV draagt bij aan bewustwording van de eigen organisatie over het belang van participatie, klachten, klantoriëntatie. De tweejaarlijkse enquête onder burgers kan dit nadeel ondervangen. Versobering levert in totaal ongeveer minder productiekosten. Helemaal afschaffen BJV levert daar bovenop 40 uur ambtelijke tijdwinst op ( 1.300) dus in totaal. Voor 2011 gaan wij uit van een bezuiniging van en bezien of dit bedrag hoger kan worden door te maken keuzes in de versobering. Taakstelling Inkoop De toetreding tot de Stichting RIJK biedt de mogelijkheid om inkoopvoordelen te behalen. Dit voordeel wordt voor een deel aangewend om de kosten van de inkoopsamenwerking te dekken en verder is sprake van een feitelijk inkoopvoordeel. De netto-besparing is jaarlijks De netto-besparing dient tot uitdrukking te worden gebracht in een verlaging van relevante budgetten per jaar structureel. Taakstelling ambtelijke organisatie Het gaat hier om een taakstelling die voortvloeit uit afspraken die zijn gemaakt bij de coalitieonderhandelingen. Het te bezuinigen bedrag loopt op van naar vanaf Er zijn efficiencymaatregelen denkbaar, maar evengoed zal een deel van de taakstelling worden ingevuld nadat bestuurlijke keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de omvang/kwaliteit van de taakuitoefening Zie toelichting Maatregel 4 Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Nu als beleidslijn wordt gekozen voor een verdere bezuiniging op de ambtelijke organisatie is het onafwendbaar dat ook kritisch wordt gekeken naar de kosten van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Diemen deelneemt. In de coalitieonderhandelingen is hiervoor een taakstelling opgenomen. Consequenties De uitvoeringsorganisaties van de gemeenschappelijke regelingen zullen door de opstelling van de participanten worden gedwongen te kijken naar de eigen kostenopbouw. Ook hier geldt dat naast efficiencymaatregelen mogelijk in taken gesneden gaat worden. kwantificering In en vanaf 2013 jaarlijks Meerjareninvesteringsplan 2011 Programma 0 1. Straatnaamborden vervangen door reflectieborden Investering 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting Totaal Begroting

16 Programma 1 Veiligheid en openbare orde Speerpunten - Veilig voelen in de openbare ruimte is essentieel. Veiligheid in de openbare ruimte moet worden versterkt door preventief en repressief op te treden. - Meer samenwerking tussen justitie, politie, BOA s, jeugdhulpverlening en jongerenwerk. - Betere zichtbare aanwezigheid van politie, jongerenwerkers, BOA s en gemeentelijk personeel. - Vervanging beveiligingspersoneel door gemeentelijke BOA s. Context en achtergrond In Diemen zien we de landelijke trend terug dat mensen zich onveiliger voelen ondanks dalende criminaliteitscijfers. Overvallen en geweldsdelicten blijven hard aankomen en ook het algemene leven verhardt en ontstaat er sneller ruzie op straat. Daarnaast staat de rechtvaardigheidbeleving onder druk: veel burgers hebben het gevoel dat zij wel worden bekeurd voor bijvoorbeeld te hard rijden, terwijl de echte criminelen gemakkelijk wegkomen. Tegen die achtergrond is aanpak van criminaliteit uiteraard een eerste vereiste, maar omdat de relatie tussen veiligheidsgevoelens en werkelijke incidenten niet eenduidig is, is er meer nodig. De inrichting van de openbare ruimte en het gevoel van burgers om invloed te kunnen uitoefenen verdienen ook aandacht. In 2010 heeft de gemeenteraad het Meerjarenplan Integrale Veiligheid vastgesteld. Dat is voor dit programma een belangrijk richtinggevend document. Waar staan we met dit programma? Op het gebied van veiligheid wordt sinds 2008 intensief samengewerkt op regionale schaal, met name in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De minimale brandweerzorgnorm is voor de regio in 2008 bepaald. Afgesproken is dat alle gemeenten zorg dragen om per 1 januari 2012 op deze minimale norm te zitten. In Diemen is dit reeds het geval. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de brandweer heeft nog een looptijd van één jaar. Voor 2011 zal een verdere uitwerking van deze DVO plaatsvinden. In de crisisbeheersing werken we samen met de gemeente Ouder-Amstel. Voor de regionale gemeentelijke processen is een overeenkomst afgesloten met de gemeente Amsterdam. Welk beleid is in voorbereiding? Regionaal wordt de invoering van Burgernet en de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) voorbereid. Dit zal tot consequentie hebben dat de beleidsregels moeten worden aangepast. Een uitbreiding van het gebruik van de toepassing van de Wet BIBOB impliceert een structurele taakuitbreiding voor de gemeente. Wat is het speelveld? De samenwerking met de onderstaande partners is cruciaal voor de uitvoering van de bovenstaande actiepunten en draagt bij aan een veiliger Diemen. Er wordt op het gebied van veiligheid samengewerkt met een groot aantal en een grote variëteit aan partners. De belangrijkste zijn: Bewonersplatform Diemen-Zuid Buurtpreventie Polderland Buurtpreventie Akkerland Begroting

17 Buurtpreventie Biesbosch Particulier beveiligingsbedrijf Aanpalende stadsdelen Bestuursdienst Amsterdam, directie OOV Brandweer Amsterdam-Amstelland Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Politie Openbaar Ministerie Vervoerbedrijven Bedrijfsleven Invloeden van buitenaf Een aantal onderwerpen die de rijksoverheid onder handen heeft, zal invloed hebben op de wijze van invulling van de gemeentelijke en regionale taken op veiligheidsgebied. Te denken valt aan de uitwerking van de Wet op de veiligheidsregio s en de komende rijksbezuinigingsvoorstellen. Nieuwe beleidsonderwerpen die vanaf het rijksniveau zullen worden ingebracht zullen slechts tot uitvoering kunnen worden gebracht als deze gepaard gaan met een voldoende financiële ondersteuning vanuit het rijk. Voor regionale en gemeentelijke beleidsvoornemens zal de keuze moeten worden gemaakt in een integrale financiële afweging. Wettelijk kader Gemeentewet, Drank en Horecawet, Wet Bibob, Algemene plaatselijke verordening (2010), Brandweerwet 1985, Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding, Wet op de veiligheidsregio s, Wet rampen en zware ongevallen, Leidraad oefenen, Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Kaderstellende beleidsnota s Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid , Besturen is handhaven, Notitie parkeren, terrassenbeleid. Intergemeentelijk nota s Regionaal Veiligheidsplan , Regionaal beleidsplan politie. Met ingang van 2010 zullen zowel een regionaal crisisbeheersingsplan en een regionaal beleidsplan crisisbeheersing worden opgesteld. Het Regionale Veiligheidsplan is momenteel in voorbereiding. Doelstelling (wat willen we bereiken, te behalen resultaten) Activiteiten (wat gaan we er voor doen) Planning Een meetbare verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid bij burgers en bedrijven. Het percentage bewoners dat zich veilig voelt in de eigen wijk moet in 2014 overdag omhoog zijn gegaan naar 98% en s nachts naar 92%. De bedrijven op de bedrijventerreinen en in de winkelcentra hebben in 2014 minimaal de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald In veiligheidsbeleid plaats inruimen voor de eigen verantwoordelijkheid en inzet van burgers bij uitvoering van het veiligheidsbeleid. Burgernet wordt ingevoerd in de regio Amsterdam-Amstelland.. Versterking van de promotie van het Keurmerk Veilig Wonen / Ondernemen Per jaar worden gemiddeld 4 trajecten voor Eind 2010 / begin Begroting

18 Doelstelling (wat willen we bereiken, te behalen resultaten) Activiteiten (wat gaan we er voor doen) Planning Een meetbare afname van overlast en vandalisme realiseren, blijkend uit : a. Vermindering in 2014van het aantal woninginbraken met 20% t.o.v. 2009; b. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften van geweldsdelicten op straat met 15% t.o.v. 2009; c. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften straatroof met 15% t.o.v. 2009; d. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde meldingen van burenoverlast met 15% t.o..v. 2009; e. Vermindering in 2014 van het aantal meldingen van jeugdoverlast met 30% t.o.v. 2009; f. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften zakkenrollerij met 20% t.o..v. 2009; g. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften bedrijfsinbraken met 20% t.o.v h. Vermindering in 2014 van het aantal geregistreerde aangiften straatroof in stationsgebied Diemen Zuid en Bergwijkpark met minimaal 15% t.o.v. 2009; i. Verhoging van de kwaliteit van de woonomgeving Crisisbestrijding, rampenbestrijding en brandveiligheid blijven voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en normen. verschillende KVO s doorlopen. De KVO s dragen niet alleen bij aan veiligheid maar ook aan een verbetering van het ondernemingsklimaat. (economisch beleid) Dit behelst een viertal bijeenkomsten met het bedrijfsleven en de hulpdiensten en de nodige inzet binnen de eigen organisaties. Een en ander is tijdrovend en vergt derhalve een forse capaciteit. Indien de capaciteitsvraag niet kan worden opgelost zal het aantal trajecten moeten worden teruggebracht. a.t/m h Uitvoering en jaarlijkse monitoring van de activiteiten in het door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenplan Integrale Veiligheid en de uitvoeringsprogramma s Het Integrale veiligheidsbeleid wordt jaarlijks na ontvangst van de jaarcijfers van politie en de veiligheidsindexen in de raad besproken ( maart / april). Het jaarlijkse uitvoeringsplan dient in het najaar van 2010 te worden vastgesteld door het college en wordt in een informatieve raad besproken. Daarnaast zullen themabijeenkomstenvoor de raad over onderdelen van het veiligheidsbeleid worden gehouden. Via voorlichtingsactiviteiten zullen de bewoners samen met de politie en de brandweer worden gewezen op hun bijdrage aan een veilige woonomgeving Opstellen Kwaliteitsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte; In het kader van versterking van het wijkgericht werken de betrokkenheid van burgers en gebruikers bij inrichting en beheer versterken Klachten en meldingen die via het KCC binnenkomen worden binnen 5 werkdagen opgelost. Dit wordt opgenomen in het kwaliteitshandvest Iedere buurt wordt door het team Wijkbeheer 2 keer per jaar geïnspecteerd Per jaar wordt in 6 buurten een wijkschouw gehouden Uitvoering van de wettelijke voorschriften en regionale crisisbeheersingsplan en regionaal beleidsplan crisisbeheersing / Jaarlijks Jaarlijks Begroting

19 Doelstelling (wat willen we bereiken, te behalen resultaten) De burger wordt meer bewust gemaakt van eigen taak en verantwoordelijkheid bij de crisisbeheersing Een effectieve gemeentelijke handhaving, gekoppeld aan concrete beleidsdoelstellingen, ten aanzien van het gebruik van de openbare buitenruimte. Activiteiten (wat gaan we er voor doen) Om regionaal te kunnen bijdragen in de planvorming en te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen is een intensieve (capaciteits-) bijdrage aan de regio noodzakelijk. Binnen de veiligheidsregio is geen capaciteit voor planvorming aanwezig. Er is bij het aangaan van de regio afgesproken dat het veiligheidsbureau een administratieve ondersteuning van het bestuur is en dat de gemeenten bijdragen met capaciteit en kennis. Verhoging van de zelfredzaamheid van burgers bij crises 2011 Via voorlichtingsactiviteiten, samen met de politie en de brandweer,op het gebied van de zelfredzaamheid zullen de bewoners worden gewezen op hun bijdrage aan hun zelfredzaamheid tijdens crisis. De gemeentedag en de bewonersbijeenkomsten zullen hiervoor worden benut. De uitkomsten van de onlangs gehouden regionale pilot zullen hiervoor worden benut. Planning Beleidsplan Drank- en horeca Beleid opstellen voor het programmatisch handhaven van de regelgeving op het gebied van gebruik van de openbare buitenruimte (nota integrale handhaving). Handhavingsarrangement opstellen met alle handhavingspartners in het kader van de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking. Onderzoeken verdere samenwerking op het gebied van gemeentelijke handhaving met omringende gemeenten. BOA s voorzien van mobiele apparatuur ten behoeve van handhaving waardoor zij meer buiten en zichtbaar in de wijk aanwezig zijn. Onderzoek of vervanging van ingehuurd beveiligingspersoneel door gemeentelijke BOA s mogelijk is. Ontwikkelen van beleid op het gebied van drank- en horeca (vestiging, terassen, tegengaan overlast e.d.) Vaststelling in Vierde kwartaal Begroting

20 Indicatoren Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Streefwaarden Veiligheid Objectieve veiligheidsindex (Bron: Reg. Veiligheids monitor, nulmeting 2005) 1. Diemen-Noord Diemen-Centrum Diemen-Zuid Subjectieve veiligheidsindex (Bron: Reg. Veiligheids monitor, nulmeting 2005) 1. Diemen-Noord < Diemen-Centrum < Diemen-Zuid <95 % bewoners dat zich over het algemeen veilig voelt in eigen wijk (overdag) (Bron: Burgermonitor 1x per 2 jaar, nulmeting 2006) 1. Diemen-Noord 99,1-93,9 97,0 2. Diemen-Centrum 98,9-97, Diemen-Zuid 96,9-91, % bewoners dat zich over het algemeen veilig voelt in eigen wijk ( s avonds) (Bron: Burgermonitor 1x per 2 jaar, nulmeting 2006) 1. Diemen-Noord 92,0-73,7 84,0 2. Diemen-Centrum 83,9-77,6 69,5 3. Diemen-Zuid 70,9-63,3 56,3 Meldingen overlast (Bron: Politiejaarcijfers, nulmeting 2005) @ Begroting

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie