Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008"

Transcriptie

1 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting bieden wij de ontwerp-begroting aan. In deze aanbiedingsbrief (tevens raadsvoorstel 0057/2004) lichten wij de indeling en de mogelijke wijze van behandeling van de programmabegroting nader toe. Indeling van de begroting De programmabegroting is als volgt opgebouwd. In de bestuurlijke inleiding worden de bestuurlijke accenten van deze begroting aangegeven. In hoofdstuk 1 worden de financiële uitkomsten van de begroting kort samengevat. In hoofdstuk 2 worden de negen programma s uitgewerkt. Hier geven wij ook aan hoe wij als College de maatschappelijke effecten denken te gaan bereiken. Bij de programma s zijn onze accenten voor 2005 beschreven. Onder de kop accenten geven wij ook aan welke ombuigingen wij bij het betreffende programma voorstellen. Hoofdstuk 3 bevat de verplichte paragrafen. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende paragrafen aan de orde: Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Financieringsfunctie, Woonlasten, Grondbeleid, Bedrijfsvoering en Verbonden partijen. In hoofdstuk 4 is de financiële analyse van de begrotingsuitkomsten opgenomen. De programmabegroting wordt tenslotte afgesloten met het vaststellingsbesluit (hoofdstuk 5). U stelt als raad de programmabegroting vast. Wij hebben voor onszelf de productenraming vastgesteld. Dit is de financiële vertaling en uitwerking van de programmabegroting. Dit document, dat geen onderdeel uitmaakt van de besluitvorming, is voor u ter inzage gelegd. Hierin kunt u, naar behoefte, ter ondersteuning aanvullende (achtergrond)informatie vinden. Procedure voor vaststelling van de programmabegroting 14 oktober is er een werkvergadering van de gemeenteraad belegd, waarin gelegenheid is tot het stellen van technische vragen over de begroting. In de begrotingsraad kan hierdoor de nadruk op de politieke discussie liggen. Tenslotte is er gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen over (onderdelen van) de begroting. Vanaf 4 oktober tot uiterlijk vrijdag 22 oktober uur kunt u schriftelijke vragen indienen bij Bureau Beleidscoördinatie. Uiterlijk vrijdag 29 oktober zenden wij de schriftelijke beantwoording aan de leden van de raad. Wij bieden u de ontwerp-programmabegroting ter vaststelling aan. Gelet op het bepaalde in artikel 191, lid 2 Gemeentewet verzoeken wij deze ontwerp-begroting voor 15 november 2004 vast te stellen. Een ontwerp-besluit (0056/2004) bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Dit vaststellingsbesluit vindt u op pagina 115 van de programmabegroting. De burgemeester heeft, voor wat betreft de onderdelen Veiligheid en Handhaving, bij de Voorjaarsnota een eigen standpunt ingenomen, dat nog steeds van kracht is. Het college van Papendrecht.

2 PROGRAMMABEGROTING 2005 GEMEENTE PAPENDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Beleid in uitvoering 1 1. Samenvatting van de uitkomst van de meerjarenraming 5 2. De programma s 1. Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid 7 2. Onderwijs en jeugd Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheid Verkeer en ruimtelijk beheer Cultuur, sport en recreatie Economische ontwikkeling Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Verplichte paragrafen 1. Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Woonlasten Grondbeleid Bedrijfsvoering Verbonden partijen De financiële begroting 4.1 Inleiding De meerjarenbegroting De uitkomst van de meerjarenbegroting Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de lopende 95 meerjarenraming Nieuw beleid en beleidsintensivering Administratieve en/of incidentele maatregelen Gehanteerde uitgangspunten begrotingsresultaat Overzicht geraamde incidentele baten en lasten (art. 19 lid c BBV) Financiële positie Uiteenzetting van de financiële positie Investeringsprogramma Financiering De stand en het verloop van de reserves Ontwerp-besluit 115 Bijlagen: A. Overzicht nieuw beleid B. Overzicht ombuigingen C. Investeringsprogramma D. Overzicht personeelssterkte, salarissen inclusief sociale lasten E. Reserves F. Voorzieningen G. Balans H. Invulling taakstelling efficiency bedrijfsvoering I. Productenraming

3 Beleid in uitvoering Papendrecht bestaat in jaar. Een heuglijk en bijzonder feit dat we niet zomaar voorbij laten gaan. Een jubileumjaar van, voor en door onze inwoners. Aan de vooravond van een, voor Papendrecht belangrijk en spannend jaar, bieden wij u de Programmabegroting 2005 en meerjarenbegroting aan. Een belangrijk jaar in meerdere opzichten. Er staat een aantal grote projecten op stapel, zoals de bouw van het Centrum. 2005, een jaar waarin onze ambities tot realisatie komen. Aan de andere kant dwingen de economische ontwikkelingen en het rijksbeleid ons tot stevige ingrepen om op korte maar ook op langere termijn een gezonde gemeente te zijn. Maatregelen die niet onopgemerkt zullen blijven. Ambities 2005 Ruimtelijke ontwikkelingen Nieuwbouw Oostpolder Overige wijken Oosteind Grondexploitatie In het Collegeprogramma hebben wij vastgelegd, dat de jaren 2005 en 2006 oogstjaren gaan worden. De afgelopen jaren heeft het zwaartepunt gelegen bij beleidsontwikkeling. We gaan van voorbereiden naar realisatie. Het financieeleconomisch tij zit daarbij niet mee. Efficiencyverbetering en ombuigingen zijn de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Ondanks dit financieel zware weer gaan we wel door met het realiseren van onze ambities. De resultaten van de bestuurlijke inzet in de afgelopen jaren gaan in 2005 maatschappelijk zichtbaar worden. In 2005 wordt op een groot aantal plaatsen in Papendrecht gebouwd. In 2005 worden de contouren van het nieuwe centrum zichtbaar. De schop gaat opnieuw de grond in maar nu niet om af te breken maar om op te bouwen. Daarnaast krijgt het uitvoeren van de realisatie-overeenkomst Centrum volop onze aandacht. Maar niet alleen de Meent gaat op de schop. Het wijkwinkelcentrum Middenpolder wordt gesloopt en vervolgens herbouwd en het winkelcentrum Westpolder wordt uitgebreid. Deze uitbreidingen passen binnen onze doelstelling om onze inwoners een breed en divers winkelaanbod te bieden. In Oostpolder staat in 2005 het nodige te gebeuren. Deze nieuwbouwwijk transformeert steeds meer naar een normale woonwijk. Daar horen adequate voorzieningen op wijkniveau bij. In 2005 wordt dan ook gestart met de bouw van het tijdelijke winkelcentrum en verwachten wij resultaten van de onderzoeken naar een gezondheidscentrum en een overdekte sportvoorziening. In andere delen van Papendrecht blijven we ook investeren. In 2005 wordt het rivierfront verder ontwikkeld. Langs de Merwede ontstaat steeds meer een prachtige woonwijk met regionale uitstraling. De zorgvoorziening Kleine Waal wordt in 2005 opgeleverd. Papendrecht beschikt dan over een zorgvoorziening die aan alle eisen van de tijd voldoet. Na langdurig en intensief overleg heeft het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden de plannen voor de dijkverzwaring Ketelweg afgerond. Dat betekent, dat wij in 2005 kunnen starten met de broodnodige reconstructie van de Ketelweg. Hier gaat de schop dus letterlijk de grond in en geven wij opnieuw een impuls aan de totale revitalisering van bedrijventerrein Oosteind. Wij constateren overigens ook, dat dit de laatste stap is in het totale traject van de dijkverzwaring Papendrecht. Op dit gebied bieden wij onze inwoners en bedrijven een veilige woon-, werk- en leefomgeving. De grondexploitatie is een belangrijk financieel instrument voor de gemeente. Door actualisatie van het grondbeleid en door efficiencyverbetering gaan wij de grondexploitatie in financiële zin verder optimaliseren. Met de opbrengsten kunnen wij weer investeren in de kwaliteit van voorzieningen en het openbaar gebied. 1

4 Beheer Onderwijs Economie en werkgelegenheid Veiligheid en handhaving Voorzieningen Visie Bestuur Regionale samenwerking Naast ontwikkelen van het openbaar gebied, moet dat gebied ook beheerd worden. In 2005 staan diverse reconstructies op stapel. Daarnaast voeren wij de reguliere beheerprogramma s uit. Door de ombuigingen zal er wel een versobering gaan plaatsvinden. Het basisonderwijs in Papendrecht is volop in ontwikkeling. In de loop van 2005 wordt het bestuur van het openbaar onderwijs op afstand geplaatst. Een ontwikkeling waarin wij volop vertrouwen en hebben en die past bij de regierol (sturen op afstand) die wij willen vervullen. Het blijft echter niet alleen bij veranderingen in de bestuurlijke sfeer. De onderwijshuisvesting wordt flink aangepakt. Er wordt op een groot aantal locaties (o.a. De Viermaster, Moerbeihof, Anne Frank en Willem de Zwijger) gestart met de uitbreiding van de scholen. Om het regionale bedrijfsleven ruimte te geven te groeien en om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken wordt Polder Nieuwland in 2005 verder bebouwd. Daarmee krijgt dit deel van Papendrecht invulling. Op het gebied van veiligheid streven wij naar betrokkenheid van onze inwoners. Dat doen wij onder meer door buurttoezicht en via de Stuurgroep Veiligheid overleg met politie, het bedrijfsleven en de woningstichting over knelpunten. Wij werken toe naar definitieve besluitvorming, begin 2005, over het Theater. Wij hebben ook grote verwachtingen van het onderzoek naar de mogelijkheden van het zwembad. Hierover willen wij snel maar zorgvuldig tot finale besluitvorming komen. Daarnaast definiëren wij, in overleg met de sportverenigingen, het noodzakelijke voorzieningenniveau. In 2005 zullen wij onze plannen daarvoor verder aan u kenbaar maken Naast aandacht voor concrete en zichtbare zaken blijven we ook vooruit kijken. Samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld gaan wij op een interactieve wijze aan de slag met de structuurvisie. De kaders en richting liggen vast, bijvoorbeeld in de Visie Nu gaan wij de uitdaging aan om in samenspraak met alle belanghebbenden en belangstellenden tot een goede en breed gedragen visie op Papendrecht te komen. Een visie die als kader dient bij de toekomstige inrichting van Papendrecht. Wij staan open voor dat wat leeft en speelt in de samenleving. In 2005 gaan wij weer regelmatig de wijken in en worden wijkavonden georganiseerd, waar inwoners hun zegje kunnen doen. We blijven inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld ook actief betrekken bij ons handelen. Het wijkgericht werken heeft een nieuwe impuls gekregen en dit zetten we voort. Regelmatige contacten, wijkbezoeken, optimalisering van het meldpunt leefbaarheid, veiligheid en onderhoud zijn voor ons in 2005 belangrijke aandachtspunten. Vanzelfsprekend hoort daar ook een goede bereikbaarheid van het gemeentehuis en een correcte afhandeling van vragen, klachten en opmerkingen bij. De zorgvuldigheid van de afhandeling staat daarbij centraal. Wij verwachten echter ook een actieve inbreng van de samenleving. Daarin zullen wij door een interactieve aanpak een stimulerende rol hebben. De samenwerking in de Drechtsteden is het afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt. Door een goede inhoudelijke discussie en sterke argumenten heeft Papendrecht weer een belangrijke plaats in de Drechtsteden ingenomen. Een positie die wij willen vasthouden en uitbouwen. Maar wel met de praktische en pragmatische aanpak waarvoor Papendrecht de afgelopen periode heeft gekozen. Uitvoering en realisatie van de projecten uit het eindbod Manden Maken is onze prioriteit; structuur en vorm zijn volgend. 2

5 Financieel beleid Aan de inkomstenkant voeren wij het vastgestelde beleid conform uit. In 2005 verhogen wij de OZB met het inflatiepercentage van 2%. Daarnaast worden de leges verhoogd om deze op het kostendekkende tarief te houden, dan wel te brengen. Papendrecht blijft hierdoor, vergeleken met het landelijk gemiddelde en de omliggende gemeenten, een gemeente met een hoog voorzieningenniveau en een lage lastendruk. In de Voorjaarsnota 2004 hebben wij een somber financieel beeld gepresenteerd en zijn ingrijpende maatregelen in het vooruitzicht gesteld. In dat beeld is de afgelopen periode geen verandering opgetreden. De september-circulaire geeft slechts een klein voordeel voor de gemeente. De gemeente Papendrecht wordt de komende jaren met forse structurele tekorten geconfronteerd. Deze tekorten dienen in de begroting te worden opgevangen. Daarnaast heeft het College in november 2003 een traject om een traject efficiency bedrijfsvoering in te zetten, met als doel een besparing van in In de Voorjaarsnota 2004 hebben wij aangegeven, dat wij deze extra tekorten willen ombuigen door een takendiscussie. Een discussie waarin wij als gemeentelijke overheid onderscheid moeten maken tussen wat wij moeten en wat wij willen. De afgelopen periode hebben wij de gemeentelijke begroting op alle posten tegen het licht gehouden. Dat heeft geresulteerd in een groot aantal ombuigingsvoorstellen. Veel van deze voorstellen hebben tot stevige discussie geleid. Haalbaarheid, maatschappelijke consequenties en de speerpunten van het Collegeprogramma waren daarin voor ons belangrijke toetsingscriteria. Door de maatregelen hebben wij in het meerjarenperspectief een overschot op de begroting weten te creëren. Wij stellen u voor deze ruimte in te vullen door de investering voor de HOV-D naar voren te halen. Daarmee vullen we onze verantwoordelijkheid richting De Drechtsteden in het kader van Manden Maken in. Het uiteindelijke resultaat van de ombuigingsoperatie is afdoende. Wij constateren wel, dat het totale pakket, ondanks de afgewogen en zorgvuldige besluitvorming, voor wat betreft de realisatie ervan nog een behoorlijke inspanning zal vragen. Daarnaast blijven, ondanks deze zorgvuldige afwegingen, maatregelen die onze inwoners in welke vorm en mate dan ook zullen raken, niet uit. Wij zijn ons ervan bewust, dat dit maatschappelijke effecten heeft, waarbij wij de meest kwetsbare groepen zoveel mogelijk zullen ontzien. Wij hebben ons voorgenomen om belanghebbenden actief te betrekken bij en te informeren over de maatregelen. Duidelijkheid en ruimte voor inbreng zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Het Collegeprogramma hebben wij ook tegen het licht gehouden. De begrote budgetten voor de uitvoering van het Collegeprogramma hebben wij bijna volledig als ombuiging opgevoerd. De uitvoering van het programma gaan wij zo veel mogelijk binnen de begroting realiseren. Vanzelfsprekend blijft daarnaast een stringent begrotingsbeleid noodzakelijk. Beleidskeuzes zullen wij toetsen aan onderstaande criteria: Structurele beleidsintensiveringen compenseren met structurele ombuigingen (oud voor nieuw); Incidentele beleidsintensiveringen compenseren met incidentele ombuigingen; Beleidsintensiveringen alleen bij de begroting en niet bij tussentijdse rapportages; Bij prioritering van beleidsintensiveringen wordt voorrang gegeven aan versterking beleidsuitvoering i.p.v. aan nieuwe beleidsontwikkelingen; Structurele meevallers worden toegevoegd aan de algemene reserve; Structurele tegenvallers worden door structurele ombuigingen gecompenseerd; Incidentele mee- en tegenvallers worden toegevoegd/onttrokken aan de Algemene Reserve. 3

6 De taakstelling voor 2004 ( structureel) is reeds gerealiseerd. Voor het realiseren van de taakstelling 2005 ( structureel) zijn ruim 50 efficiencyopdrachten geformuleerd. De (financiële) resultaten hiervan zijn als besparing in de Programmabegroting verwerkt. Daarmee wordt de taakstelling 2005 gerealiseerd. Ook voor 2006 en 2007 staan stevige taakstellingen. Om ook deze taakstellingen te realiseren zijn al in 2005 aanvullende maatregelen noodzakelijk. 1. Wij gaan kijken naar meer specifieke onderdelen van de bedrijfsvoering (passend binnen kaders van efficiencyverbetering in de bedrijfsvoering). In relatie met artikel 213a Gemeentewet (specifiek onderzoek naar doelmatigheid) wordt de formatie grondig bekeken. 2. De mogelijkheden van regionale samenwerking worden nadrukkelijker in beeld gebracht. De samenwerking op het gebied van ICT is al in gang gezet (planning resultaten begin 2005). Vanaf 2005 wordt ook gekeken naar andere vormen van zogenaamde shared services. 3. De nullijn op beïnvloedbare budgetten (voor wat betreft bedrijfsvoering) wordt oor meerdere jaren vastgelegd. Dit leidt tot structurele besparingen oplopend tot ruim in Wij gaan kritisch kijken naar de mogelijkheden die de inkoopfunctie biedt en welke voordelen hiermee te behalen zijn (zowel incidenteel als structureel). Wij zijn van mening, dat qua bedrijfsvoering de rek er wel zo n beetje uit is. De te nemen en genomen maatregelen zijn niet zichtbaar voor onze klanten (conform het uitgangspunt van de raad). Echter, ook met dit soort maatregelen dreigt op termijn een achteruitgang in de kwaliteit van dienstverlening. Immers, er is bij onze gemeentelijke dienstverlening voornamelijk sprake van mensenwerk. Interen op (technische) voorwaarden en (technische) mogelijkheden zal onvermijdelijk leiden tot mindere kwaliteit. De Voorjaarsnota 2004 heeft u voor kennisgeving aangenomen. De maatregelen en het nieuw beleid uit de Voorjaarsnota zijn dan ook nog niet verwerkt in deze Programmabegroting. Onze inzichten zijn echter niet gewijzigd. Om die reden bieden wij hetzelfde pakket aan voorstellen nogmaals ter besluitvorming aan. U kan als raad kan hier vanzelfsprekend de accenten verleggen. Onze voornemens voor 2005 bestaan uit een afgewogen mix van ambities, realisatie en ingrijpende maatregelen. Wij vertrouwen erop dit in goede samenwerking met u als gemeenteraad, de ambtelijke organisatie, belanghebbenden in Papendrecht en daarbuiten te kunnen realiseren. 4

7 1. Samenvatting van de uitkomst van de meerjarenraming De meerjarenraming sluit met een voordelig saldo en biedt nog enige ruimte voor politieke keuzes. Wij beseffen, dat de financiële ruimte minimaal is. Gegeven de ambities waaronder lage woonlasten enerzijds en de forse kortingen op het gemeentefonds anderzijds is het echter niet mogelijk om een ander financieel beeld te presenteren. Met deze uitkomsten wordt in ieder geval voldaan aan het toezichtskader van de provincie Zuid- Holland en mogen wij rekening op het regime van repressief financieel toezicht. Programma Omschrijving Saldi 2005 Saldi 2006 Saldi 2007 Saldi Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Onderwijs en jeugd Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheid Verkeer en ruimtelijk beheer Cultuur, sport en recreatie Economische ontwikkeling Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Resultaatbestemming (exclusief begrotingsresultaat) Saldo Begrotingsresultaat voor bestemming aan de algemene reserve

8 6

9 Programma 1: Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Hoofdkenmerken Het sociale gezicht van de gemeente wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop zij het lokale beleid op het gebied van welzijn, gezondheid en maatschappelijke zorg heeft georganiseerd. Op het terrein van de (gezondheids-)zorg is de gemeente vooral regisseur of inkoper van diensten die door allerlei verschillende organisaties aan de Papendrechtse burgers worden geleverd. Visie De gemeente streeft naar een situatie waarin alle Papendrechters bij maatschappelijke ontwikkelingen worden betrokken, waar iedereen zo lang mogelijk zelfstandig in onze maatschappij kan functioneren en waar sociale uitsluiting wordt voorkomen. Ook willen wij een situatie waar ziekten zoveel mogelijk worden voorkomen, waar de mogelijkheid van passende zorg bestaat, waar de leefomgeving schoon en hygiënisch is. Bestuurlijk kader: 1. Welzijnsvisie (2001) 2. Algemene subsidieverordening (2003) 3. Beleidsplan SoZaWe (2005) 4. Beleidsnota Lokaal gezondheidsbeleid ( ) 5. Beleidsnota gehandicapten (2004) 6. Beleidsnota wijkgericht werken in Papendrecht (2004) 7. Beheersverordening algemene Begraafplaats (2002) 8. Subsidiebundel Beleidsnota ouderen (2004) Toelichting bestuurlijke kader 1. Welzijnsvisie (2001) In de Welzijnsvisie is het kader neergelegd voor het toekomstig welzijns- en subsidiebeleid. Kernwoorden uit de welzijnsvisie zijn participatie en preventie. 2. De algemene subsidieverordening De algemene subsidieverordening biedt de kaders om subsidie te verstrekken. 3. Beleidsplan SoZaWe (2005) In het jaarlijkse beleidsplan Wwb worden de hoofdpunten van het gemeentelijk bijstandsbeleid en activeringsbeleid vastgelegd. Daarnaast staan de hoofdlijnen van het gemeentelijke minimabeleid en de wijze waarop met cliëntenparticipatie wordt omgegaan in het beleidsplan. 4. Beleidsnota Lokaal gezondheidsbeleid ( ) In deze nota zijn de doelgroepen (ouderen, jongeren) en de ambities (beschrijving taken GGD, Sociale kaart, zo lang mogelijk zelfstandig wonen voor ouderen, leefstijl jeugd, toegankelijkheid eerste lijnszorg) vastgesteld voor het lokaal gezondheidsbeleid voor de jaren Beleidsnota gehandicapten (2004) In deze nota worden de kaders gesteld voor het gehandicaptenbeleid voor de komende jaren. 7

10 6. Beleidsnota wijkgericht werken in Papendrecht (2004) De beleidsnota wijkgericht werken in Papendrecht heeft het invoeren van wijkgericht werken in alle wijken van de gemeente Papendrecht als doel. Het wijkgericht werken wordt gedefinieerd als een manier van werken waarbij een gezamenlijke aanpak van wensen en problemen in de wijken van Papendrecht voorop staat. Doelstelling van het wijkgericht werken is de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren en het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners voor hun eigen woonomgeving te vergroten. 7. Beheersverordening algemene begraafplaats (2002) In de beheersverordening wordt aangegeven op welke wijze en onder welke voorwaarden stoffelijke resten ter aarde kunnen worden besteld. 8. Subsidiebundel (2005) In de subsidiebundel wordt jaarlijks, binnen de wettelijke kaders en een van tevoren door de raad vastgesteld subsidieplafond, de afweging gemaakt welke instelling tot welk bedrag wordt gesubsidieerd. 9. Beleidsnota ouderen (2004) In deze nota worden de kaders gesteld voor het ouderenbeleid in de komende jaren. De dubbele vergrijzing en de extramuralisering (zo lang mogelijk zelfstandig wonen) vormen hier belangrijke aandachtspunten. Trends & Knelpunten De normen op het gebied van veiligheid en gezondheid worden steeds verder aangescherpt. Dit legt een druk op allerlei voorzieningen waarvan de bekostiging via subsidiëring bij de gemeente ligt. De dubbele vergrijzing gekoppeld aan het feit dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen (extramuralisering) stelt andere (extra) eisen aan allerlei voorzieningen (en uiteraard ook aan de woningen). Door arbeidsparticipatie en andere invulling van de vrije tijd neemt het aantal beschikbare vrijwilligers af. Een punt van zorg is de ongezonde leefstijl van de jeugd, waarbij er steeds meer sprake is van een combinatie van roken, alcohol gebruik, slechte voeding, te weinig bewegen en te weinig ontspanning. Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten/outcome? Doel is dat inwoners (wederom) zelfstandig (gaan) functioneren en participeren in de Papendrechtse samenleving. De volgende pijlers worden onderscheiden: Zorg en dienstverlening, onderwijs en educatie en vrije tijd. De nadruk wordt gelegd op de preventieve rol van de gemeente. Een hoog kwalitatief, dekkend aanbod van voorzieningen is daarbij een voorwaarde. 1. Een hoge maatschappelijke participatiegraad (sociale activering) De gemeente heeft een belangrijke rol bij het toeleiden naar de arbeidsmarkt. Langdurige werkloosheid belemmert maatschappelijke participatie en kan gemakkelijk leiden tot sociale uitsluiting. Voor ons zijn kernwoorden van het actieve sociale beleid: innovatief, actiegericht en resultaatgericht. Een belangrijke manier om mensen (weer) te laten integreren is ze de mogelijkheid van vrijwilligerswerk te bieden. Voor velen is de stap naar betaald werk daarna minder groot. Daarom zullen hiervoor concrete voorstellen worden gedaan. Daarnaast is vrijwilligerswerk niet alleen een vorm van maatschappelijke participatie, vrijwilligers zijn ook onmisbaar in het verenigingsleven in Papendrecht. Omdat het voor veel verenigingen steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden, komen er concrete voorstellen om het vrijwilligerswerk te stimuleren. 8

11 Met betrekking tot ouderen is de prognose dat in 2010 één op de drie Papendrechters ouder is dan 55 jaar. Teruggerekend van 1999 betekent dit een stijging van ruim 30%. Ook zal er in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder een flinke toename te zien zijn. Daarom hebben wij de komende jaren aandacht voor de senioren in Papendrecht. In het seniorenbeleid zijn zelfstandig wonen, mobiliteit, activiteiten, zorg op maat en communicatie kernbegrippen. 2. Minimabeleid Doel van het minimabeleid van de gemeente Papendrecht is de sociale participatie bevorderen. Daarbij heeft de gemeente structureel aandacht voor de doelgroepen (onder meer ouderen, jeugd en de mensen met een handicap). 3. Het verbeteren van fysieke/sociale (woon-)omgeving Burgers vragen niet rechtstreeks om welzijn. Ze vragen een schone en veilige buurt en willen dat hun kinderen in een prettige buurt opgroeien. Ze willen ergens deel van uitmaken en willen uitgenodigd worden om initiatieven te nemen op maatschappelijk vlak. Samen met het gemeentelijke standpunt dat maatschappelijke participatie gestimuleerd moet worden, waarbij het versterken van het verantwoordelijkheidsgevoel van de inwoners een belangrijk uitgangspunt is, heeft dit geleid tot de volgende thema s van welzijnsbeleid voor de komende jaren: scholing en educatie (vroeg beginnen), vrije tijd (tijd voor elkaar) en zorg en dienstverlening (minder zorg door welzijn). Daarnaast hebben we oog voor de thema s veiligheid en leefbaarheid (sociale kwaliteit versterken) en samenleven in diversiteit (rijker met culturen en generaties). Door middel van wijkgericht werken willen wij de fysieke en sociale (woon)omgeving verbeteren. Dat doen wij natuurlijk niet alleen. Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners zal dan ook veel aandacht krijgen in het wijkgericht werken. 4. Investeren in preventieve en curatieve zorg De gemeente streeft naar het voorkomen van schade aan de gezondheid. Gemeentelijk beleid is op dit beleidsterrein dan ook het bevorderen van gezond gedrag, met name bij specifieke doelgroepen jeugd en senioren. Een belangrijke taak binnen de gezondheidszorg waar de gemeente haar regierol kan vervullen is de eerstelijns curatieve zorg. Daarom zijn wij bereid tot het aannemen van een actievere bemiddelende rol bij de vestiging van medische beroepsgroepen, wanneer er knelpunten ontstaan in het aanbod van medische zorg. Wat gaat het College daarvoor doen? Accenten Zorgdragen voor een hoge maatschappelijke participatiegraad (sociale activering): Het jaarlijks aanbieden van inburgeringcursussen voor nieuwkomers en oudkomers; Streven naar maatwerk en deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers; Het aanbieden van maatschappelijke stages binnen het voortgezet onderwijs; Vrijwilligersorganisaties ondersteunen via informatie en advies (steunpunt vrijwilligerswerk); Voorbereiding implementatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 2. Zorgdragen voor minimabeleid: Het gericht bestrijden van armoede; Het selectief aanbieden van trajecten schuldhulpverlening en cursussen budgetbeheer ( Omgaan met geld ); Structureel aandacht hebben voor de doelgroepen minderheden (bijv. ouderen, jeugd en de mensen met een handicap); De voorlichting over het minimabeleid op doelgroepen afstemmen; Het tijdelijk compenseren van de armoedeval op basis van individualisering. 9

12 3. Verbeteren van fysieke/sociale (woon-)omgeving: Het invoeren van wijkgericht werken in alle wijken; Het innemen van een bemiddelende rol, indien knelpunten bij de vestiging van medische diensten geconstateerd worden; Het uitwerken van een visie gericht op de afstemming wonen, zorg en welzijn, tezamen met Stolpehoven, de Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht en Westwaard Wonen. 4. Investeren in preventieve en curatieve zorg: Het implementeren van het lokaal gezondheidsbeleid; Voorlichting organiseren gericht op BRAVO (bewegen, roken, alcohol voeding en ontspanning); Beleid maken over gedragsbeïnvloeding in relatie tot de nuloptie van coffeeshops; Actievere bemiddelende rol bij de vestiging van medische beroepsgroepen, wanneer er knelpunten ontstaan in het aanbod van medische zorg. Ombuigingen Ombuigingen Ouderenvisie, flankerend ouderen beleid Sociale zekerheidswetgeving Uitvoering WVG Begraafplaats Totaal Ouderenvisie, flankerend ouderen beleid Het budget vervalt als gevolg van eerdere besluitvorming. Structureel vanaf Sociale zekerheidswetgeving Wij kiezen ervoor niet te bezuinigen op uitgaven in het kader van de sociale zekerheidswetgeving. Niettemin zien wij een bezuiniging. Fraudevorderingen waren gebonden aan een maximale aflossingstermijn. Met de komst van de WWB is dit de beleidsvrijheid van gemeenten geworden en komen de ontvangsten ook geheel ten gunste van de gemeente. Wij kiezen er voor fraudevorderingen geheel, dat wil zeggen voor 100% terug te vorderen, wat naar verwachting extra per jaar oplevert. Structureel vanaf Uitvoering WVG Voor de WVG geldt, dat op het terrein van woonvoorzieningen en ten aanzien van gehanteerde inkomensnormen bezuinigen zijn te realiseren. Woonvoorzieningen zullen wij kritisch beoordelen op prijs-, kwaliteitsniveau en inkomensnormen. Op grond van het onderzoek worden nieuwe toekenningsnormen bepaald, waarbij wij ernaar streven dit niet ten koste te laten gaan van het voorzieningenniveau. Structureel vanaf Begraafplaats Het onderhoudsniveau op de begraafplaats is anders (heeft een verzorgder uitstraling) dan in het openbaar groen. Om het onderhoudsniveau te handhaven en kostendekkendheid als uitgangspunt te nemen, zullen de tarieven verhoogd moeten worden naar een kostendekkend niveau. Structureel vanaf 2005 (oplopend). 10

13 Evaluatie: waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie-indicatoren Indicatoren bijstandsverlening en minimabeleid: Percentage gegronde en gedeeltelijk gegronde bezwaarschriften op beslissingen per jaar. Verhouding instrumenten WWB/uitstroom WWB. Uit deze indicator blijkt in hoeverre de gemeente erin slaagt om bijstandsgerechtigden te activeren en door middel van maatwerk structureel uit te laten stromen naar werk. Percentage bijstandsgerechtigden in Papendrecht. Het houden van een enquête onder de doelgroep minima. Aantal toekenningen bijzondere bijstand (gesplitst in verstrekkingen om niet en leenbijstand) Aanmeldingen schuldhulpverlening Aantal aanvragen bijdrageregeling schoolgaande kinderen en activiteitenbijdrageregeling. Indicatoren inkomensvoorziening: Percentage gegronde en gedeeltelijk gegronde bezwaarschriften op beslissingen. Percentagepersonen dat gebruikt maakt van de IOAW en IOAZ. Indicatoren Inburgering nieuwkomers/oudkomers. Omvang van de wachtlijst en wachttijd in weken voor deelname aan een inburgeringscursus op peildatum. Door de omvang van de wachtlijst en de wachttijd wordt de dynamiek van de wachtlijst inzichtelijk. Aantal inburgeraars dat op peildatum de inburgeringcursus volgt. Aantal (percentage) inburgeraars dat de inburgeringcursus met een diploma afrondt. Wat mag het kosten? Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Voorjaarsnota Begroting Meerjarenbegroting Saldo lasten Saldo baten Saldo programma (- is nadelig) Nieuw beleid Geen 11

14 12

15 Programma 2: Onderwijs en jeugd Hoofdkenmerken Goed onderwijs is de sleutel tot maatschappelijk succes. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de inhoud; zij stelt de kerndoelen en controleert de resultaten via de inspectie. Jeugdbeleid strekt zich over vele terreinen uit. De jeugd moet op een veilige en verantwoorde manier kunnen opgroeien. Er wordt gestreefd naar een integraal beleid, waarbij de afspraken uit het Bestuurlijke Akkoord Nieuwe Stijl (BANS) van toepassing zijn. Op lokaal niveau heeft de gemeente een aantal belangrijke taken ten aanzien van het onderwijs: Het zorgdragen voor een goede huisvesting; Aandacht schenken aan kinderen met (onderwijs-) achterstanden en de daarbij horende schoolbegeleiding; Het aanbieden van leerlingenvervoer; Het handhaven van de leerplicht; Het voorzien in een veilige leefomgeving voor de jeugd; Het opzetten van projecten die bijdragen aan preventie; Het aanbieden van activiteiten en voorzieningen voor de jeugd. Visie De gemeente streeft naar een complete schoolvoorziening (groep 1 t/m 8) in alle wijken. Uitgangspunt in het onderwijsbeleid is het creëren van een situatie met gelijke kansen voor zowel jongeren als volwassenen. In de toekomst zal het schoolbestuur meer op afstand geplaatst worden waarbij de directies de rol van integraal manager krijgen. De schoolgrootte dient hanteerbaar te zijn en te blijven. Om de aansluiting van school naar opvang te bevorderen is een goed en breed aanbod van opvangmogelijkheden belangrijk. De gemeente Papendrecht moet voor jongeren een aantrekkelijke gemeente zijn met voldoende aansprekende voorzieningen en activiteiten. Bestuurlijk kader: 1. Welzijnsvisie (2001) 2. Beleidsplan Gemeentelijk Onderwijs Achterstandbeleid ( ) 3. Schooluitval en leerplichtbeleid (2000) 4. Beleidsnota Jeugd (2003) 5. Wet Kinderopvang (2004) 6. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2003) 7. Visie peuterspeelzaalwerk (2005) 8. Beleidsnota speelruimte (2003) 9. Verordening Leerlingenvervoer (2003) 10. Nota Voor- en Vroegschoolse Educatie in Papendrecht (2001) 11. Beleidsnota wijkgericht werken in Papendrecht (2004) 12. Algemene subsidieverordening (2003) Toelichting bestuurlijk kader 1. Welzijnsvisie (2001) In de Welzijnsvisie is het kader neergelegd voor het toekomstig welzijns- en subsidiebeleid. Kernwoorden uit de welzijnsvisie zijn participatie en preventie. 13

16 2. Beleidsplan Gemeentelijk Onderwijs Achterstandbeleid ( ) Elke vier jaar formuleert de gemeente de doelstellingen van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. 3. Schooluitval en leerplichtbeleid (2000) In deze nota staan de maatregelen genoemd die de gemeente inzet om schooluitval tegen te gaan en om de leerplicht te handhaven. 4. Beleidsnota jeugd ( 2003) In deze nota wordt stilgestaan bij de vele beleidsterreinen waar jeugd mee te maken heeft. De aandachtspunten voor het jeugdbeleid voor de komende jaren zijn in de nota verwerkt. Preventie en het bieden van voorzieningen voor de jeugd hebben bijzondere aandacht. 5. Wet Kinderopvang (2004) In deze nota is de stand van zaken weergegeven binnen de sector kinderopvang (landelijk en lokaal). 6. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2002) Hierin staan de hoofdlijnen van het gemeentelijk onderwijs huisvestingsbeleid voor een periode van 10 jaar. In het IHP wordt in overleg met de schoolbesturen en directies vastgesteld welke ruimtelijke behoefte er is voor de scholen. Aan de hand hiervan wordt een efficiënte verdeling van lokalen over de scholen geregeld en wordt bepaald waar er op korte en middellange termijn behoefte is aan aanpassing van het schoolvolume. 7. Visie peuterspeelzaalwerk (2005) In de visie staat hoe de gemeente in de toekomst met het peuterspeelzaalwerk omgaat. Er worden keuzes gemaakt over het soort voorziening (algemeen toegankelijk of voor doelgroepen) en er wordt vastgelegd of er van een verdere professionalisering sprake moet zijn. 8. Beleidsnota speelruimtes ( 2003) In de beleidsnota speelruimtes is de visie op het speelruimtebeleid neergelegd. Daarnaast worden de uitgangspunten geformuleerd die gehanteerd worden bij de concrete uitwerking van het speelruimtebeleid. 9. Verordening Leerlingenvervoer (2003) In deze Verordening staan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen. Daarnaast is opgenomen op welke soorten vervoer of vergoedingen er rechten kunnen bestaan. 10. Nota Voor- en Vroegschoolse Educatie in Papendrecht (2001) In deze nota staat op welke manier de gelden die de gemeente in het kader van de regeling Voor- en Vroegschoolse Educatie, ontvangt worden ingezet. 11. Beleidsnota wijkgericht werken in Papendrecht (2004) De beleidsnota wijkgericht werken in Papendrecht heeft het invoeren van wijkgericht werken in alle wijken van de gemeente Papendrecht als doel. Het wijkgericht werken wordt gedefinieerd als een manier van werken waarbij een gezamenlijke aanpak van wensen en problemen in de wijken van Papendrecht voorop staat. Doelstelling van het wijkgericht werken is de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren en het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners voor hun eigen woonomgeving te vergroten. 12. Algemene subsidieverordening De algemene subsidieverordening biedt de kaders bij het verstrekken van subsidie 14

17 Trends & knelpunten Vanaf 2006 (januari) wordt bij rijksbesluit de Lumpsum financiering in het (basis)onderwijs ingevoerd. Hierdoor krijgen de schoolbesturen als het ware een geldbedrag om de onderwijsplannen uit te voeren. Daarmee krijgen de schoolbesturen meer vrijheid (dan voorheen) om de middelen over personeel, gebouwen en leermiddelen te verdelen. De risico s op personeelsgebied kunnen hierdoor echter wel toenemen. Om deze beter het hoofd te kunnen bieden wordt (vooral door kleinere schoolbesturen) naar samenwerking gezocht. Uit onderzoeken is gebleken dat de jeugd steeds ongezonder gaat leven (minder bewegen, een slecht voedingspatroon, roken en gebruik van alcohol en drugs). De huisvesting van jongeren door het geringe aanbod. Toenemende jeugdwerkloosheid. Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten/outcome? Doel is dat inwoners (wederom) zelfstandig (gaan) functioneren en participeren in de Papendrechtse samenleving. De volgende pijlers worden onderscheiden: Zorg en dienstverlening, onderwijs en educatie en vrije tijd. De nadruk wordt gelegd op de preventieve rol van de gemeente. Een hoog kwalitatief, dekkend aanbod van voorzieningen is daarbij een voorwaarde Op het terrein van zorg en dienstverlening wordt voor de jeugd gestreefd naar een kwalitatief hoog dekkend aanbod van voorzieningen met het doel de jongeren zelfstandig te laten functioneren en participeren. Op het terrein van scholing en educatie wordt gestreefd naar een dekkend aanbod van onderwijs en educatie met het motto een leven lang leren. Scholing en educatie hebben een taak in het voorkomen van sociale uitsluiting en in het bevorderen van integratie. Op het terrein van vrije tijd wordt gestreefd naar het inzetten en/of creëren van voorzieningen op het gebied van cultuur, recreatie, sport en horeca die voor jongeren aantrekkelijk zijn. Deze voorzieningen hebben een preventieve taak om sociale uitsluiting te voorkomen. 1. Terugdringen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten Om een goede startpositie op de arbeidsmarkt te verwerven is het halen van een diploma een belangrijke voorwaarde. Vandaar dat veel belang wordt gehecht aan een succesvolle afronding van de school. Ook het terugdringen van spijbelen en het voortijdig schoolverlaten blijft hierin onze aandacht houden. 2. Vergroten autonomie openbaar onderwijs Met betrekking tot het openbaar onderwijs blijft de overheid de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen. Het gemeentebestuur vervult thans een dubbelrol als bevoegd gezag van openbare scholen en als hoedster van het algemeen belang, verantwoordelijk voor het gehele onderwijs. Daarom willen wij de autonomie van het openbaar onderwijs ten opzichte van het gemeentebestuur vergroten. 3. Aanbieden van goede, brede opvangmogelijkheden Om de aansluiting van opvang naar school te bevorderen is een goed en breed aanbod van opvangmogelijkheden belangrijk. Het gaat hierbij om peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang. 4. Vermindering van achterstanden bij kinderen en volwassenen Mensen die behoren tot een minderheidsgroep halen hun achterstanden (te) langzaam in. Het werkloosheidspercentage van deze doelgroep is nog steeds substantieel hoger dan het gemiddelde werkloosheidspercentage van Papendrecht. Het is daarom goed hier extra aandacht aan te schenken Een deel van de kinderen van oud- en nieuwkomers en van de autochtone kinderen heeft vaak een achterstand op het moment van het betreden van de basisschool. Er zal dan ook geïnvesteerd moeten worden in het wegnemen van (taal)achterstanden bij deze kinderen. 15

18 5. Het aanbieden van een divers onderwijsaanbod In regionaal verband blijven wij ons inzetten voor het aanbieden van beroepsopleidingen in de regio (MBO en HBO). 6. Bevorderen van jeugdactiviteiten en voorzieningen Kinderen moeten -zowel thuis als in de buurt- veilig kunnen spelen, goed onderwijs kunnen krijgen gezond kunnen opgroeien, kunnen sporten en er moet goede kinderopvang zijn als hun ouders of verzorgers aan het werk zijn of scholingstrajecten volgen. Wat gaat het College daarvoor doen? Accenten Terugdringen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten Tijdige melding aan het regionaal bureau leerplicht+. 2. Autonomie openbaar onderwijs vergroten Na het definitief besluit de implementatie ervan zowel in- als extern regelen. 3. Aanbieden van goede, brede opvangmogelijkheden Door een beleidsombuiging alleen nog doelgroepen subsidiëren. Wel zorgdragen voor een goede spreiding van voorzieningen over de gemeente; Kwaliteitscriteria ontwikkelen voor opvangvoorzieningen. 4. Vermindering van achterstanden bij kinderen van nieuwkomers en oudkomers Uitvoeren van het beleidsplan gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid ( ); Verminderen achterstanden kinderen door het invoeren van VVE op peuterspeelzalen en kinderopvang da Vinci College en de Anne Frankschool; In het kader van leerplichtbeleid stimuleren dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen; Ter ondersteuning van de schoolloopbaan wordt de doorlopende leerlijn gewaarborgd via invoering van overdrachtsformulieren tussen de verschillende vormen van onderwijs. 5. Bevorderen van jeugdactiviteiten en voorzieningen Uitvoeren van de kadernota speelruimtebeleid; Uitvoeren van de kadernota Jeugdbeleid; Vaststellen van de visie peuterspeelzaalwerk. Ombuigingen Ombuigingen Leerlingenvervoer Overig vervoer, 2 kilometer zone Reinigingsrechten Voortgezet onderwijs Afbouwen subsidie Volksuniversiteit Afschaffen subsidies jeugdsport Halvering bijdrage voor Powerpark Stimulering leisureactiviteiten gehandicapten Peuterspeelzalen Panden kinderdagverblijven Interval Totaal

19 Leerlingenvervoer De huidige grens wordt verhoogd. Dus de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer, zal pas ingaan bij een afstand langer dan 6 km. Het vergoedingssysteem wordt veranderd, zodat zelfstandig vervoer een aantrekkelijke optie wordt. Structureel vanaf Overig vervoer, 2 kilometer zone Toepassen van de 2-km zone wordt, ingaande schooljaar 2004/2005, stringenter toegepast. Structureel vanaf Reinigingsrechten Voortgezet onderwijs In de huidige situatie wordt via interne doorboeking de afvalverwerking aan het voortgezet onderwijs doorbelast. Wij stellen voor om de totale reinigingsrechten bij het voortgezet onderwijs in rekening te brengen. Structureel vanaf Afbouwen subsidie Volksuniversiteit Het algemene uitgangspunt is kostendekkendheid na te streven. Halveren van de subsidie aan de Volksuniversiteit beschouwen wij als een ingrijpende maatregel. De gemeentelijke middelen moeten echter gemeentelijke beleidsdoelen dienen Structureel vanaf Afschaffen subsidies jeugdsport Jaarlijks wordt aan de plaatselijke sportverenigingen per jeugdlid een subsidiebedrag toegekend. Wij menen, dat deze middelen efficiënter ingezet kunnen worden om de beoogde doelstellingen op het terrein van sport te verwezenlijken. Wij stellen dan ook voor deze wijze van subsidiëren te beëindigen en 50% van het bedrag in te zetten voor andere sportdoeleinden, zoals een sportmenu, confom het kunstmenu. Structureel vanaf Halvering bijdrage voor Powerpark Wij gaan de maximale bijdrage voor Powerpark terugbrengen tot (50% van het huidige budget) De organisatie zal in eerste instantie het huidige ambitieniveau moeten handhaven en de mogelijkheden van sponsoring dienen te onderzoeken. Structureel vanaf Stimulering leisure activiteiten voor gehandicapten Wij gaan de bijdrage voor regionale gehandicaptensport aan SGD te Dordrecht met ingang van het tweede halfjaar 2005 beëindigen. Structureel vanaf Peuterspeelzalen Wij gaan voor de peuterspeelzalen een beleidsombuiging realiseren door alleen bepaalde doelgroepen te subsidiëren in plaats van voor alle peuters een bijdrage te verstrekken. Structureel vanaf

20 Panden kinderdagverblijven De exploitatiebijdrage vervalt per op grond van een nieuwe regeling. Voor de 5 panden is er een exploitatietekort van Vanaf 2007 willen wij voor alle panden kostendekkendheid realiseren. Structureel vanaf 2006, oplopend. Interval Wij willen Interval in een nieuw op te richten Stichting onderbrengen en op basis van het huidige budget maximaal 50% als activiteitenbudget beschikbaarstellen. Structureel vanaf Evaluatie: waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie-indicatoren Indicatoren basisonderwijs Percentage voortijdig schoolverlater in een (school)jaar. Omvang wachtlijst in weken voor het speciaal basisonderwijs en gemiddelde wachttijd voor speciaal basisonderwijs (peildatum 1 oktober). Indicatoren onderwijsachterstandenbestrijding: Gemiddelde score op laatste inspectieonderzoek onderwijsachterstandenbeleid. Indicatoren kinderopvang Aantal plaatsen voor kinderopvang per 1000 inwoners/per X kinderen. Wat mag het kosten? Onderwijs en jeugd Voorjaarsnota Begroting Meerjarenbegroting Saldo lasten Saldo baten Saldo programma (- is nadelig) Nieuw beleid Speelruimtebeleid Aanpassing infrastructuur basisscholen Wilgendonk

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan.

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Aanbiedingsbrief Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Voor u ligt de eerste gemeentelijke programmabegroting.

Nadere informatie

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan.

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Aanbiedingsbrief Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Voor u ligt de eerste gemeentelijke programmabegroting.

Nadere informatie

Impulsen van nieuw beleid

Impulsen van nieuw beleid Impulsen van nieuw beleid In 2006 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee is de programmabegroting 2006 de laatste in deze Collegeperiode. Het Coalitie-akkoord Papendrecht gaat de uitdaging aan en de

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein Betreft Vergaderdatum Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein 26-maart-2015 Gemeenteblad 2015 / 101 Agendapunt 6 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De 'subsidieverordening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

: Inlopen taakstelling inzake huisvesting Statushouders

: Inlopen taakstelling inzake huisvesting Statushouders Raad : 12 april 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200501480 Afdeling: : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL Onderwerp : Inlopen taakstelling inzake huisvesting Statushouders Toelichting Dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17 Onderwerp Vergadering van Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer L. Franken 17 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel Een keuze te maken

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

1 Onderwerp Voortgangsrapportage Nieuwegein Beweegt 2010-2013

1 Onderwerp Voortgangsrapportage Nieuwegein Beweegt 2010-2013 > - Nieuwegein Gemeenteraad c J Onderwerp Voortgangsraj Datum : 5 oktober 2013 rtage Nieuwegein Beweegt Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Port euillel r R.C. Blom 1 Onderwerp

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie