Overzicht De FOD en de transparante markt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt"

Transcriptie

1 Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt

2 Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt

3 Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen in dit jaarverslag over 2013 de nieuwe namen reeds te gebruiken. We geven u de oude en nieuwe benamingen naast elkaar. 2 Oude benaming Algemene Directie Mededinging Algemene Directie Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Algemene Directie Economisch Potentieel Algemene Directie K.M.O.-beleid Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Algemene Directie Controle en Bemiddeling Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij Nieuwe benaming of opmerking verdwijnt en wordt opgeslorpt in de Belgische Mededingingsautoriteit Algemene Directie Energie Algemene Directie Economische Reglementering Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie Algemene Directie K.M.O.-beleid Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Algemene Directie Economische Inspectie Algemene Directie Statistiek / Statistics Belgium Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij Bron: Koninklijk besluit van 29 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2003 tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheden van de Algemene Directies van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat Brussel Ondernemingsnr.: tel Vanuit het buitenland: tel Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat Brussel Wettelijk depot: D/2014/2295/33 T/

4 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Voorwoord 2013 was in vele opzichten het jaar van de balansen op verschillende bevoegdheidsniveaus: Europees, federaal en gewestelijk. In 2013 en begin 2014 werden heel wat wetgevende initiatieven tot een goed einde gebracht. Iets meer dan vijf jaar geleden bracht de financiële crisis tal van tekortkomingen aan het licht die de goede werking van de Europese interne markt ernstig konden schaden. Er werden dan ook verschillende plannen en strategieën geïmplementeerd. Elk overheidsniveau moest de strijd aanbinden tegen de achteruitgang van het economische, sociale en milieumodel als gevolg van de vertraagde systemische impact van deze crisis en de bezuinigingen, de armoededreiging en het verlies aan vertrouwen die hieruit resulteerden. In 2010 lanceerde de Europese Commissie haar 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Deze strategie gaat gepaard met kerninitiatieven op lange termijn vanuit Europa die gebundeld zijn in nationale doelstellingen waarvoor de Commissie regelmatige aanbevelingen formuleert. De uitvoering van deze doelstellingen wordt vastgelegd in het jaarlijkse nationale hervormingsplan van het land, dat gecoördineerd wordt door de FOD voor het micro -aspect en waaraan alle bevoegdheidsniveaus meewerken. De nog steeds voelbare neveneffecten van de crisis en de eisen die voortvloeien uit de begrotingssanering vertragen, weliswaar in beperkte mate, de verwezenlijking van deze initiatieven. Tijdens de zomer 2012 ontwikkelde de federale regering parallel een dynamische relancestrategie waarin de FOD Economie op basis van zijn exclusieve bevoegdheden een belangrijke rol speelt op het vlak van competitiviteit van de ondernemingen, energieprijzen en een verbetering van de marktwerking met name wat de transparantie betreft. Zo stelt het Federaal Planbureau, in samenwerking met de FOD, halfjaarlijkse voortgangsrapporten op over de relancestrategie van de federale regering. Deze evaluatierapporten steunen op een reeks indicatoren. Ook al is het niet mogelijk de effecten van de voorgestelde maatregelen op korte termijn te meten, de indicatoren voor België getuigden begin 2014 van een licht positieve trend voor de verbetering van het concurrentievermogen van de ondernemingen en de energieprijzen ten opzichte van onze buurlanden. In 2013 werd ook mijn managementplan als nieuwe voorzitter van de FOD ten volle uitgerold. De eerste transversale strategische doelstelling die ik de FOD toewees, heeft juist betrekking op zijn exclusieve, betrouwbare en innoverende steun aan de sociaaleconomische uitdagingen en prioriteiten van de federale regering, waarbij de institutionele akkoorden worden nageleefd en waarbij in goede verstandhouding wordt samengewerkt met de gewestelijke entiteiten. In 2013 werd ook een lange reflectie van het Directiecomité van de FOD en de concretisering van de strategische matrix afgerond. Deze matrix vormt het kader dat de activiteiten van de FOD stuurt bij de verwezenlijking van zijn kernopdracht de voorwaarden scheppen voor een competitieve en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België, opdracht die des te relevanter is in de hedendaagse economische context. Voor de vier kerntaken van de FOD, met name coördineren, kennen, reglementeren en toezicht houden, integreert de strategische matrix vier prioritaire krachtlijnen in de huidige conjunctuur: consumentenbescherming, duurzame ontwikkeling, concurrentievermogen en markttransparantie. Deze laatste krachtlijn, die een onontbeerlijk element in een competitieve markt is, komt in dit document uitvoerig aan bod. 3

5 Zorgen voor een doorzichtige markt betekent dat de spelers voortdurend worden geïnformeerd over de werking ervan om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Deze markt is zowel aangewezen op de betrekkingen tussen de spelers onderling als op de relaties tussen de spelers en de overheid. In dat verband speelt de FOD met zijn analyses, zijn indicatoren, zijn expertise, zijn regelgevende bevoegdheid en de interinstitutionele coördinatie een prominente rol in het Belgische economische landschap. Het hele document is opgebouwd rond de vier kerntaken van de FOD Economie. Het eerste deel omvat de coördinatie-instrumenten die hetzij aan de Europese eisen, hetzij aan de noodzaak tot samenwerking met andere institutionele autoriteiten of nog aan de behoefte tot informeren van de economische subjecten beantwoorden. In het volgende hoofdstuk, dat gewijd is aan de kerntaak kennis, worden de expertise en het analytische vermogen van de FOD volgens de actualiteit (energie, telecom, kmo s) aangekaart, gevolgd door de terbeschikkingstelling van gegevens en informatie voor het publiek. Een groot deel is voorbehouden voor het Prijzenobservatorium en voor de monitoring van de sectoren en de markt, waarvan de rapporten zeer nuttig zijn met het oog op transparantie. 4 Het derde deel, dat over de kerntaak reglementering handelt, komt tegemoet aan de noodzakelijke rechtszekerheid voor het economische verkeer; zij waarborgt de kwaliteit en de veiligheid van producten en bevordert het consumentenvertrouwen. Twee domeinen hebben de laatste jaren een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt: de digitale economie en de octrooien werd eveneens gekenmerkt door de oprichting van de Mededingingsautoriteit en van de dienst Mededinging, die onlosmakelijk verbonden zijn met een doorzichtige markt. In het vierde deel wordt de nadruk gelegd op het belang van markttoezicht, of het nu gaat om sectorale controle (energie, diamant) of om controle die onder de economische politie ressorteert. Bedoeling is toe te zien op de correcte toepassing van de regelgeving. Maar de FOD wil eveneens constructief zijn en zijn instrumenten voor klachtenbeheer voortdurend verbeteren. Zo heeft hij de fundamenten gelegd voor een bemiddelingsdienst. Tot slot kon dit werk niet tot stand komen zonder het te hebben over de communicatiemiddelen waarover de FOD beschikt, meer bepaald zijn Contact Center en zijn website die de derde meest geraadpleegde federale site is. Wilt u meer te weten komen over markttransparantie, dan kunt u in dit jaaroverzicht 2013 de context en alle verwezenlijkingen van de FOD op dat vlak ontdekken. Jean-Marc Delporte Voorzitter van het Directiecomité

6 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." INHOUD Voorwoord...3 Lijst van grafieken...8 Lijst van tabellen Internationale coördinatie Interne marktgovernance Single Market Act Internal Market Information System Small Business Act Informatie van de marktoperatoren De Dienstenrichtlijn Buitenlandse investeringen Deelname aan internationale tentoonstellingen Institutioneel overleg Interministeriële Economische Commissie ENOVER Institutioneel overleg over statistiek Kennis en verspreiding van informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen Exploitatie van statistieken Opvolging van de sectoren De elektronische communicatie De Belgische sector van kranten en tijdschriften De SBA en de kmo s De observatoria Prijzenobservatorium en sector- en marktmonitoring Het Energieobservatorium...36

7 2.5. Verspreiding van de economische informatie Reglementering Juridische veiligheid en kwaliteit en veiligheid van de producten De normen Bouwproducten Wettelijke metrologie Juridische veiligheid en consumentenvertrouwen Boekhoudrecht, corporate governance, audit Het Wetboek van economisch recht Gedragscode in de energiesector Digitale economie en innovatie Elektronische communicatie Algemeen juridisch kader voor de verleners van vertrouwensdiensten E-government en elektronische economie Hervormingen van het octrooisysteem Mededinging Hervorming van de mededingingsautoriteit Oprichting van de Dienst voor de Mededinging De oorsprong van goederen en het faciliteren van de handel Maatschappelijk verantwoord ondernemen op internationaal niveau Markttoezicht Energie Controle van de indexering van de prijzen van elektriciteit en aardgas De energieleveringen Hoog marktoezicht...72

8 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 4.3. Diamant De economische politie Bestrijding van namaak en piraterij De etikettering van landbouwproducten Certificaten van oorsprong van goederen Informatiemaatschappij en elektronische handel Controle op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten Beheer van klachten en ombudsman Onderzoek en behandeling van klachten Bemiddelaars Fraude Kruispuntbank van Ondernemingen en fraude De nieuwe beveiligde kaart ambulante activiteiten Informatie en communicatie Dienst van de woordvoerder Het Contact Center Website Sociale media Publicaties Telefoon, gsm, internet, tv: durf vergelijken! Klachten over de dienstverlening Klachtenmanagement bij de FOD Economie Hoeveel klachten in 2013? Actiepunten Kansengroepen...99 Lijst van afkortingen...100

9 Lijst van grafieken Grafiek 1. Penetratiegraad breedbandinternet, (vast), (mobiel), België en OESO...22 Grafiek 2. SBA-profiel van België...30 Grafiek 3. Primaire energieproductie...67 Grafiek 4. Bruto-elektriciteitsproductie (2011)...69 Grafiek 5. Oorsprong van de invoer van aardgas in Grafiek 6. Oorsprong van de invoer van ruwe aardolie in Grafiek 7. Overtreden wetgevingen...88 Grafiek 8. Raadpleging van economie.fgov.be in Lijst van tabellen Tabel 1. Breedbandverbindingen per debiet, januari 2013, België en EU Tabel 2. Penetratiegraad van de elektronische communicatiediensten, 2013, België & EU Tabel 3. Tariefplannen (minst dure aanbod voorgesteld door de operatoren in België)...26 Tabel 4. Top 5 van de thema s behandeld in eerste lijn door het Contact Center in Tabel 5. Activiteit op de sociale media...96

10 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Sergey Nivens - fotolia.com 1. Internationale coördinatie 1.1. Interne marktgovernance Single Market Act Het versterken van de maatregelen voor de Europese interne markt vormt momenteel de kern van de Europese activiteit van de FOD. De oefening wordt omlijnd door twee essentiële documenten van de Commissie: SMA I en SMA II (Single Market Act). Ondanks hun naam zijn deze aktes geen rechtstreekse ontwerpen van wetsvoorstellen, maar documenten die aangeven welke maatregelen getroffen moeten worden. Het gaat hier vooral om wijzigingen, aanpassingen of uitbreidingen van bestaande essentiële richtlijnen. In dit opzicht zijn de SMA s de opvolgers van het Witboek voor het Europa van Ze omvatten eveneens onderzoeksprojecten die uitgevoerd moeten worden. De SMA II moet als een selectie van de meest prioritaire maatregelen, of de 12 hefbomen, beschouwd worden. 9 In 2013 werd aanzienlijke vooruitgang geboekt dankzij de goedkeuring van herziene teksten over de normen, de overheidsopdrachten, de toegang tot het beroep (richtlijn beroepskwalificaties), het durfkapitaal, het sociaal ondernemerschapsfonds en de ondertekening van het akkoord over het Europees octrooihof. De Europese activiteiten werden ook gekenmerkt door het initiatief van de Europese Commissie om de staatssteun te moderniseren, met andere woorden de wijze en methodes waarmee toelagen worden gecontroleerd en de mogelijkheden die lidstaten aan ondernemingen bieden in de brede zin van het woord. De oefening wordt rechtstreeks opgevolgd door de FOD in samenwerking met de Belgische federale en regionale verantwoordelijken, want elke overheidsdienst kan hierbij betrokken zijn.

11 De FOD Economie neemt deel aan het overleg tijdens de Europese vergaderingen of Strategy meetings. De werkgroep is samengesteld uit hoge nationale vertegenwoordigers die regelmatig door de Europese Commissie worden bijeengeroepen. Politiek gezien, werd er overeengekomen dat de Raad van de Europese Unie, en meer bepaald de afdeling Mededinging en Groei, regelmatig zal onderhandelen over staatsteun, ook al wordt het beheer ervan door het verdrag (VWEU art. 108) rechtstreeks aan de Commissie toevertrouwd. 10 In 2013 heeft de Europese activiteit haar hoogtepunt bereikt bij de goedkeuring door de Raad van verordeningen over dit onderwerp (V. 734/2013) die de bestaande verordening (V. 659/1999) wijzigen. Enerzijds bestaat er de verordening voor de procesvoering en anderzijds de machtigingsverordening waardoor de Commissie het stelsel van vrijstelling rechtstreekser kan bepalen (vrijgesteld per categorie). De eerste verordening omvat echter een bepaling waardoor de Commissie op dwingende wijze informatie bij de economische actoren kan inwinnen. België heeft tegen die verordening gestemd, maar werd door te weinig lidstaten ondersteund. België heeft zich van stemming onthouden voor de tweede verordening. De werkzaamheden worden in 2014 voortgezet. De Commissie wil alle nieuwe maatregelen tegen 30 juni 2014 goedkeuren Internal Market Information System Oleksiy Mark - fotolia.com Het Internal Market Information System (IMI) is een internettoepassing die gebruikt wordt voor de administratieve samenwerking tussen de landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (EU-verordening nr. 1024/2012). Dit instrument ondersteunt de beroepsmobiliteit binnen de EU en vergemakkelijkt de overheidscontrole evenals de administratieve stappen voor vaklui die in andere lidstaten willen werken. Het IMI wordt toegepast voor de Dienstenrichtlijn, de richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties, de richtlijn over de detachering van werknemers, de richtlijn patiëntenrechten en de regeling over het professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten. Het gebruik van deze tool is ook voorzien in het kader van andere Europese reglementeringen: de richtlijnen over overheidsopdrachten, de richtlijn over de certificatie van treinbestuurders, het voorstel van richtlijn over de cultuurgoederen en de verordening inzake de openbare documenten.

12 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Deze opsomming bewijst het belang van dit instrument in het toekomstige beheer van de interne markt en meer bepaald in de beroepsmobiliteit binnen de Europese Unie. Het IMI wordt beheerd en onderhouden door de Commissie, terwijl de aanwending ervan onder de lidstaten ressorteert. In België wordt deze bevoegdheid uitsluitend door de FOD Economie uitgeoefend Small Business Act De kmo-vertegenwoordiger (SME Envoy) De voornaamste taken van de nationale kmo-vertegenwoordiger zijn het verzekeren van de omzetting van de Small Business Act (SBA), verslag uitbrengen over zijn voortgang op nationaal vlak, de uitwisseling van goede praktijken bevorderen en nieuwe initiatieven ten voordele van de kmo s voorstellen. In België heeft de minister van KMO de directeur-generaal a.i. van de AD K.M.O.-beleid aangewezen om deze opdracht uit te voeren. De Belgische kmo-vertegenwoordiger heeft een administratieve structuur van overleg en technische coördinatie opgericht waardoor betrekkingen mogelijk zijn met de drie ambtgenoten uit de gewesten, aangewezen in hun respectievelijke administraties. Voor sommige dossiers wordt de vereiste coördinatie uitgebreid tot alle betrokken departementen, via de Interministeriële Economische Commissie (IEC). 11 Bovendien werden 4 contactpunten (SPOC) aangewezen in de FOD Economie om samen met de Europese Commissie de initiatieven van de Belgische actoren te coördineren die betrokken zijn bij het jaarlijks opstellen van de SBA Fact sheets, het vaststellen van goede praktijken, het selecteren van de kandidaten voor de Europese Kmo-week en de Europese Prijzen voor Ondernemerschapsbevordering. Het Europese netwerk van kmo-vertegenwoordigers (SME Envoys) heeft in 2013 nieuwe opdrachten gekregen. Zo werd dit netwerk belast met de opvolging van de omzetting van het actieplan 1 ondernemerschap 2020 van de Commissie en uitgenodigd door de Raad 2 om regelmatig verslag uit te brengen van de omzetting van de SBA. Het netwerk neemt ook deel aan het overleg over de toekomst van de SBA, na zijn vijfjarig bestaan, wat tegen eind 2014 moet uitmonden in een nieuw Europees beleidskader ter bevordering van de kmo s. 1 COM(2012) 795 final, : 2 Conclusions on European Industrial Policy, COMPETITIVENESS (Internal Market, Industry, Research and Space) Council meeting, Brussels, pt.15, 2 en 3 december

13 De Belgische kmo-vertegenwoordiger heeft in 2013 door diverse acties gezorgd voor het bevorderen van de omzetting van de SBA. Bijvoorbeeld door het ontmoeten van het Verbond van Belgische Ondernemingen en het voorstellen van de opdrachten en realisaties aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Informatie van de marktoperatoren De Dienstenrichtlijn De Dienstenrichtlijn voert meer transparantie in voor de verrichters van diensten en voor de afnemers van diensten De Dienstenrichtlijn 3 streeft ernaar het groeipotentieel van de dienstenmarkt van de Europese Unie de vrije ruimte te geven door de juridische en administratieve hinderpalen weg te werken die de handel in deze sector afremmen. 12 De richtlijn wil dit doel bereiken door met name de lidstaten te verplichten de hinderpalen voor dienstenactiviteiten weg te werken, de administratieve procedures te vereenvoudigen en het recht van de afnemers van diensten, en meer bepaald van de consumenten, te versterken, via een beleid van transparantie, informatie en kwaliteit. Naar meer transparantie voor de verrichters van diensten Het vereenvoudigen van procedures en het afschaffen van ongerechtvaardigde hindernissen voor de vrije vestiging of de vrije uitoefening van diensten dragen bij tot de transparantie en de werking van de interne markt. De inspanningen die de lidstaten op dit vlak geleverd hebben, zijn volgens de Europese Commissie nog steeds ontoereikend. Deze vaststelling werd aan de Europese Raad bekendgemaakt in een verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de Dienstenrichtlijn 4, dat in juni 2012 werd gepubliceerd. Om de concrete situatie van de betrokken ondernemingen te verbeteren, heeft de Commissie een nieuw actieplan aangenomen dat dit keer vooral gericht is op een daadwerkelijke toepassing van de Dienstenrichtlijn in de volgende prioritaire sectoren: kleinhandel, bouw en zakelijke dienstverlening. 3 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (Publicatieblad L 376 van ): 4 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio s over de tenuitvoerlegging van de Dienstenrichtlijn: Een partnerschap voor nieuwe groei in diensten, (Com(2012) 261 final).

14 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Tegen die achtergrond heeft de Commissie peerreviews georganiseerd waarbij aan de lidstaten gevraagd werd te onderzoeken in hoeverre het behoud van beperkingen op de rechtsvorm en het kapitaalbezit van vennootschappen gerechtvaardigd is voor het beroep van boekhouder, accountant, architect, veearts, octrooigemachtigde. Voor de deelname aan deze peerreviews was coördinatie tussen verschillende besturen vereist. De FOD Economie nam het op zich om de door België te verdedigen standpunten te bepalen in overleg met die autoriteiten die de politieke verantwoordelijkheid dragen.. Met de conclusies van de Europese Raad van 24 en 25 oktober in het achterhoofd worden er van de Belgische autoriteiten op grond van de besproken punten nieuwe initiatieven verwacht om hun wettelijke eisen te verlichten. De FOD Economie wil overigens gebruikmaken van de ervaring die de afgelopen jaren opgebouwd werd met het vervullen van de procedures en formaliteiten via de eenloketten. De FOD wil met name een studie laten uitvoeren naar de voorwaarden voor de oprichting van volledig elektronische eenloketten die open, gebruiksvriendelijk en duidelijk moeten zijn. Naar meer transparantie voor de afnemers van diensten 13 De Dienstenrichtlijn versterkt de rechten van de afnemers van diensten, zowel consumenten als bedrijven. Zo verplicht ze de lidstaten tot het opheffen van hinderpalen waardoor de afnemers geen gebruik kunnen maken van diensten die aangeboden worden door een in een andere lidstaat gevestigde dienstverlener, zoals de voorafgaande toestemming om een beroep te mogen doen op een dienstverlener die in een andere lidstaat gevestigd is. De richtlijn voorziet ook in een aantal maatregelen ter versterking van de plicht tot informatie en transparantie met betrekking tot de dienstverleners en hun diensten. Elke lidstaat werd gevraagd een contactpunt te creëren dat zowel bedrijven als consumenten informatie moet bezorgen over de regels die van toepassing zijn op bedrijven in een andere lidstaat van de EU, over de mogelijkheden tot verweer bij geschillen met een dienstverrichter, over de contactgegevens van verenigingen of bedrijven in het betreffende land waar verrichters van diensten of afnemers van diensten praktische bijstand kunnen krijgen bij geschillen met instanties of organisaties van de betreffende lidstaat. Op die manier wil men komaf maken met de angst een beroep te doen op buitenlandse ondernemingen louter en alleen omdat men onvoldoende geïnformeerd is over de juridische regelingen voor deze mogelijkheden tot handel. 5 Euco 169/13 p.8, paragraaf 20.

15 De FOD Economie vervult de rol van contactpunt zoals omschreven in artikel 21 van de Dienstenrichtlijn. Concreet kunnen consumenten en bedrijven zich informeren over de toepassing van de Dienstenrichtlijn door hun algemene juridische vragen te sturen naar respectievelijk: of business- De Dienstenrichtlijn legt de bedrijven ook rechtstreeks een aantal verplichtingen op in het voordeel van de afnemers van diensten. Zo mogen de bedrijven geen discriminerende eisen stellen op basis van de nationaliteit of de verblijfplaats van de afnemer van de dienst, zoals bijvoorbeeld discriminerende tarieven. Zij moeten ook bepaalde informatie leveren, zoals de prijzen, de belangrijkste kenmerken van hun diensten, alsook de algemene bepalingen en voorwaarden die op het verrichten van hun diensten van toepassing zijn. Daarnaast moeten zij vermelden welke instanties of beroepsorganisaties eventueel belast zijn met het toezicht op hun bedrijvigheid in eigen land. 14 De Dienstenrichtlijn eist ook van de bedrijven dat ze snel reageren op klachten van consumenten en dat ze alles in het werk stellen om bevredigende oplossingen te vinden. Zij moeten met name vermelden waar de consumenten een klacht kunnen indienen of waar ze inlichtingen kunnen vragen als ze niet tevreden zijn over de verrichte dienst. Een afnemer van diensten die meent dat een bedrijf deze voorwaarden niet naleeft, kan officieel klacht indienen bij de FOD Economie (AD Economische Inspectie) 6. Het eenloket De Dienstenrichtlijn bepaalt dat elke lidstaat een centraal contactpunt of eenloket moet hebben waar dienstverleners hun administratieve formaliteiten online kunnen afhandelen. De ondernemer kan er: alle informatie vinden over de vereiste vergunningen en erkenningen voor de activiteit die hij wil uitoefenen; online alle nodige formaliteiten afhandelen, zonder dat hij contact moet opnemen met de verschillende overheidsdiensten. Als voorbereiding op de PSC-Testing Days van de Europese Commissie op 5 en 6 juni 2013, controleerde en analyseerde de dienst Ondernemingsloketten de websites van alle ondernemingsloketten om na te gaan wat de pijnpunten zijn. De beoordeling van de Europese Commissie tijdens de Testing Days beperkte zich echter tot de website en hield dus geen rekening met de diensten en mogelijkheden die de loketten op hun eigen website aanbieden. De testgebruikers en de Europese Commissie besluiten dat: 6

16 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." de informatie op voldoet aan de verwachtingen; de mogelijkheid om vergunningen en toelatingen online aan te vragen onvoldoende aanwezig is. De dienst Ondernemingsloketten is begonnen met de voorbereiding van een nieuwe versie van het lastenboek voor de erkende ondernemingsloketten, met het oog op de aanvraag tot verlenging van hun erkenning in Uiteraard besteedt het nieuwe lastenboek heel wat aandacht aan de taken als eenloket in de zin van de Dienstenrichtlijn Buitenlandse investeringen Het samenwerkingsakkoord van 1995 over het aantrekken van buitenlandse investeringen geeft duidelijk aan wat de taken van elke bevoegde instantie zijn. De verbindingscel Buitenlandse Investeringen, die maandelijks bijeenkomt, wordt om beurten door een van de gewesten gedurende 6 maanden voorgezeten. De FOD Economie verzorgt het secretariaat. De verbindingscel gaat na welke elementen het concurrentievermogen en het imago van België kunnen verbeteren. Zij werkt gezamenlijke studies uit, stelt een gemeenschappelijke presentatie over België samen, organiseert gemeenschappelijke acties tijdens de prinselijke zendingen, enz. Er worden nauwe contacten onderhouden met de betrokken partijen, zoals de ambassades en de internationale kamers van koophandel. 15 De FOD Economie is bovendien verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de federale en gewestelijke autoriteiten en zorgt voor de verspreiding van informatie voor investeerders (in het Engels, Chinees en Japans) via onze ambassades in het buitenland, de buitenlandse ambassades in België, alsook tijdens diverse evenementen. De website wordt permanent up-to-date gehouden. Als lid van het OESO-Investeringscomité moet de FOD Economie daarnaast het investeringsbeleid van diverse niet-lidstaten onderzoeken en aanbevelingen formuleren Deelname aan internationale tentoonstellingen De belangrijkste opdracht van de dienst Internationale Tentoonstellingen bestaat erin België, zijn gewesten en gemeenschappen en zijn bedrijven op economisch en sociaal-cultureel gebied te promoten door de deelname van ons land aan wereldtentoonstellingen en internationale tentoonstellingen te organiseren. Via deze evenementen draagt hij bij tot de bevordering van de Belgische buitenlandse investeringen en tot de handelsbetrekkingen en culturele contacten. Amy_fang - fotolia.com

17 De dienst vervult daarnaast zijn rol van vertegenwoordiger van België bij het Bureau International des Expositions: hij neemt deel aan de werkzaamheden en draagt bij tot de werking en de ontwikkeling van de organisatie. In 2013 werkte de dienst actief mee aan de voorbereiding van de Belgische deelname aan de wereldtentoonstelling van Milaan van 1 mei tot 31 oktober Het gekozen thema feeding the planet, energy for life omvat alles wat te maken heeft met voeding, het probleem van ondervoeding in bepaalde delen van de wereld, voedingsleer, maar ook het thema genetisch gebonden organismen Institutioneel overleg Interministeriële Economische Commissie De FOD Economie beschikt over een formeel coördinatiemechanisme om de standpunten van de federale en gewestelijke autoriteiten in nationale en internationale dossiers op elkaar af te stemmen. In dit coördinatieorgaan, de Interministeriële Economische Commissie (IEC), is de FOD voortrekker, voorzitter en administratieve ondersteuner. 16 Het is een flexibel en efficiënt coördinatie-instrument dat de samenhang moet waarborgen tussen de federale en gefedereerde entiteiten die betrokken zijn bij internationale economische aangelegenheden. Zijn taak als onafhankelijke administratieve en technische coördinator voor aangelegenheden die gemeenschappelijke economische beslissingen vereisen wint aan belang gelet op de verdeling van de bevoegdheden in de huidige en toekomstige structuur van de Belgische staat en de noodzaak om rekening te houden met de internationale context (Benelux, Europese Unie, WTO, contrastwerkstatt - fotolia.com

18 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." OESO, enz.). De IEC is de plaats waar ervaren ambtenaren bijeenkomen volgens hun bevoegdheidsdomein. Deze formule bevordert de samenhang wanneer België zijn standpunt moet innemen. De IEC is met de tijd een netwerk geworden waar meer dan ambtenaren van de federale en gefedereerde entiteiten elkaar ontmoeten. Ze werken in subcommissies waarvan de samenstelling afhankelijk is van de inhoud van de te behandelen dossiers ENOVER In het raam van de interinstitutionele betrekkingen vormt het bestaande platform Enover-Concere het belangrijkste beleidsorgaan in België voor de coördinatie van het energiebeleid op Europees en internationaal niveau. Het secretariaat wordt waargenomen door de AD Energie. De rol van Enover-Concere als ultiem overlegorgaan voor energieaangelegenheden tussen de deelentiteiten en het federale niveau wordt bevestigd en verder uitgediept via structureel overleg over de nationale, Europese en internationale dossiers die behoren tot de bevoegdheid van de deelentiteiten en van het federale niveau. De AD Energie ondersteunt ook de werkzaamheden van het ministerieel overleg in het kader van Enover-Concere Institutioneel overleg over statistiek De transparantie van de markt vereist de productie van objectieve statistieken. Daarbij moet worden onderstreept dat de statistieken van de AD Statistiek worden geproduceerd overeenkomstig het principe van professionele onafhankelijkheid, dat zowel in de Europese als in de nationale wetgeving is ingeschreven en dat de geloofwaardigheid van de geproduceerde statistieken verzekert. De Europese statistische overheden hechten veel belang aan deze professionele onafhankelijkheid en voeren regelmatig audits uit bij de nationale statistische instellingen uit om na te gaan of ze werkelijk onafhankelijk zijn. Op nationaal niveau staat de statistiekproductie onder toezicht van de Hoge Raad voor de Statistiek 7, die als opdracht heeft bij te dragen tot de kwaliteit van de Belgische openbare statistieken. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de academische gemeenschap, van de socio-economische wereld en van de verschillende beleidsniveaus. De Hoge Raad voor de Statistiek brengt advies uit over alle voorstellen over de statistische werkzaamheden en doet ook voorstellen op eigen initiatief. De federale ministeriële departementen mogen geen nieuwe statistiek starten of een bestaande statistiek stoppen of wijzigen zonder de Hoge Raad voor de Statistiek daarover vooraf te raadplegen. Ten slotte zetelen de federale, gewestelijke en gemeenschappelijke producenten van openbare statistieken samen in het Coördinatiecomité om hun statistische programma s te coördineren en op te volgen, om de effectiviteit en de kwaliteit ervan te verbeteren en de globale antwoordlast te verlichten. 7

19 ra2 studio - fotolia.com Kennis en verspreiding van informatie 2.1. De Kruispuntbank van Ondernemingen In 2013 vierde de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) haar 10-jarig bestaan. De databank wordt dagelijks door medewerkers van verschillende federale en regionale instellingen gebruikt om gegevens aan te passen en/of te consulteren. Daarnaast bleven de KBO-gegevens verspreid worden naar ongeveer 100 federale en regionale instellingen via webservices, extracten en listings. Het grote aantal opzoekingen op de Public Search website, maar liefst per dag, bevestigde opnieuw het nut van de KBO voor gewone burgers, consumenten en bedrijven die snel en eenvoudig, correcte en betrouwbare informatie wensen over de ondernemingen waarmee zij in contact komen. Ook de kruispuntfunctie van KBO werd uitgebreid door een link te voorzien naar BELAC. De transparantie van de KBO-gegevens beïnvloedt het consumentenvertrouwen in positieve zin. Niet enkel de consument profiteert van de betere zichtbaarheid van bedrijfsgegevens, ook voor de ondernemer is extra publiciteit mooi meegenomen. Het laatste decennium droeg de KBO al bij tot het ontsluiten van gegevens over ondernemingen, tijdens het afgelopen jaar werden de eerste stappen gezet om dit in de toekomst nog te versterken. Op juridisch vlak was de codificatie van het economische recht de ideale gelegenheid om de verouderde regelgeving aan te passen aan diverse ontwikkelingen. Een aangepaste versie van de KBO-wetgeving werd dan ook opgenomen in boek III van het Wetboek van economisch recht (WER). De inwerkingtreding van boek III is slechts voorzien voor 2014.

20 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Deze update zal onder andere de KBO Public Search nog transparanter en relevanter maken voor het grote publiek: meer gegevens, zoals de rechtstoestand en wettelijke functies, worden beschikbaar. De zoekmogelijkheid zal ook voorzien in een opvraging per activiteit. Het bestand voor hergebruik zal worden uitgebreid met de niet-handelsondernemingen naar privaat recht (sinds 2009 in KBO). Aan de smartphone en tabletgebruikers werd in 2013 al gedacht met de KBO Mobile toepassing. Daarnaast zal de mogelijkheid om de KBO-gegevens op te vragen via webservices niet langer beperkt worden tot overheidsdiensten in het kader van hun taken, maar ook opengesteld worden voor iedere geïnteresseerde, dit zullen de Webservices Public Search worden. Om al deze nieuwe modaliteiten te kunnen voorzien, werd in 2013 door KBO en ICT gestart met de voorbereidingen zoals het technisch ontwikkelen van de nieuwe functies. KBO zal bovendien ook ingaan op de grote vraag naar open data door het vrij ter beschikking stellen van basisgegevens. Deze maatregel zou ontwikkelaars de mogelijkheid moeten geven om tal van nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Door meer zichtbaarheid te geven aan haar inhoud, zal KBO ontegensprekelijk ook een positieve invloed ervaren op haar datakwaliteit. Foutieve of ontbrekende gegevens zullen sneller worden opgemerkt, waardoor er een grotere stimulans is voor een onderneming om zijn registratie up-to-date te houden. 19 De inspanningen tijdens dit kalenderjaar zouden in 2014 hun vruchten moeten afwerpen op het vlak van transparantie Exploitatie van statistieken Om de transparantie van de markt te waarborgen, is het noodzakelijk dat de statistische informatie voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is, snel wordt bijgewerkt en van de best mogelijke kwaliteit is. In dat opzicht moet de AD Statistiek de principes van de Praktijkcode Europese statistieken navolgen, die in 2005 door het Europees Statistisch Systeem werd aangenomen. Van de vijftien principes van deze code zijn er drie bijzonder relevant voor een transparante markt. Principe 12, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid : de statistieken moeten een accuraat en betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geven. Principe 13, tijdigheid en stiptheid : de statistieken moeten actueel zijn en op de aangekondigde tijdstippen verspreid worden. Principe 15, toegankelijkheid en duidelijkheid : de statistieken moeten in een duidelijke en begrijpelijke vorm gepresenteerd worden en op passende en gebruikersvriendelijke wijze verspreid worden; zij moeten op onpartijdige basis beschikbaar en toegankelijk zijn, met metadata en toelichtingen.

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité Aanbevelingen van het Raadgevend Comité Hoe de breedbandpenetratie te verhogen in België? 31 januari 2007. B.I.P.T. - Astro-Toren - Sterrenkundelaan 14 Bus 21-1210 BRUSSEL 02/226.88.88 - Fax 02/226.88.77

Nadere informatie

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet Fase 3: stappenplan voor een nationaal SBB-project In opdracht van de FOD Economie, K.M.O.,

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag 2007

maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag 2007 maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag 2007 E NABLE I COMMIT I BUILD > Inhoud Voorwoord van de Gedelegeerd Bestuurder >01 Hoe we MVO aanpakken >02 Socio-economische impact van telecommunicatie

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015 1 INHOUDSTAFEL 1 INLEIDING...3 1.1 ACHTERGROND...3 1.2 STRUCTUUR...4 1.2.1 Relatie tussen het Strategisch Plan en het Werkplan...4 1.2.2

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Cloudcomputing. Een kans voor de Belgische economie

Cloudcomputing. Een kans voor de Belgische economie Cloudcomputing Een kans voor de Belgische economie Cloudcomputing Een kans voor de Belgische economie ii Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

IPv6 Waarom? >> Om in de race te blijven

IPv6 Waarom? >> Om in de race te blijven IPv6 Waarom? >> Om in de race te blijven Handelingen van het colloquium 2011 IPv6 Waarom? Om in de race te blijven Handelingen van het colloquium 2011 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Gecoördineerd

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR TE STUREN

WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR TE STUREN BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING DOOR DE RAAD VAN HET BIPT VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE HET ONTWERP VAN OPERATIONEEL PLAN 2014 WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

De lokale marktplatforms

De lokale marktplatforms De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag 2012 consumenten lokale overheden De lokale marktplatforms Jaarverslag 2012 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST JAAR VERSLAG 2010 CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST CIBG INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 5 2. CIBG EN IRISTEAM: SAMEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG 2005 Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie