Jaarverslag & Jaarrekening 2007 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)"

Transcriptie

1 Jaarverslag & Jaarrekening 2007 ( )

2

3 INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA Programma 1, bestuur Programma 1; lasten Programma 1; baten Programma 2, openbare orde en veiligheid Programma 2; lasten Programma 2; baten Programma 3, inrichting en onderhoud openbare ruimte Programma 3; lasten Programma 3; baten Programma 4, onderwijs en jeugdzaken Programma 4; lasten Programma 4; baten Programma 5, vrije tijd Programma 5. lasten Programma 5; baten Programma 6, maatschappelijke dienstverlening Programma 6; lasten Programma 6; baten Programma 7, volksgezondheid Programma 7; lasten Programma 7; baten Programma 8, Ruimte en Wonen Programma 8; lasten Programmma 8; baten OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Reserves Reserves lasten Reserves baten TOELICHTING PERSONEELSLASTEN / KANTOORKOSTEN (OVERHEAD) Overheadkosten Productieve uren Productief uurtarief OVERZICHT VAN DE AANWENDING VAN HET BEDRAG VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN ONTWIKKELINGEN PER PARAGRAAF Weerstandsvermogen Lokale heffingen Onderhoud kapitaal goederen Grondbeleid Bedrijfsvoering Financiering Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Samenwerkingsverbanden Vennootschappen BALANS WAARDERINGSGRONDSLAGEN TOELICHTING OP DE BALANS OVERZICHT RESERVES & VOORZIENINGEN Toelichting reserves / voorzieningen Doelstellingen van reserves en voorzieningen BATEN / DEKKINGSMIDDELEN Specificatie dekkingsmiddelen LASTEN Specificatie van de lasten BIJLAGEN Bijlage A Incidentele lasten en baten...145

4 13.2 Bijlage B Aanbestedingen Bijlage C Verloop investeringen Bijlage D Subsidies Bijlage E Sociaal jaarverslag Bijlage F: Single Audit Single Information Bijlage G: Concretisering college programma Bijlage H Overzicht kapitaallasten Bijlage I Conversietabel producten en programma s Bijlage J Conversietabel functie en producten...185

5 Accountantsverklaring Jaarrekening

6 Jaarrekening

7 Jaarverslag 2007 ( ) Jaarrekening

8 Leeswijzer A. Indeling In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van de middelen. De gemeenterekening is opgebouwd uit drie delen: 1. het jaarverslag; 2. de jaarrekening; 3. bijlagen. Het jaarverslag is opgebouwd uit vier delen: 1. programmaverantwoording en toelichting; 2. een overzicht van algemene dekkingsmiddelen en reserves; 3. een overzicht van het gebruik van de stelpost onvoorzien; 4. de paragrafen. De programmaverantwoording vormt het inhoudelijke deel van deze rekening. Hier geven we aan wat we hebben bereikt en welke activiteiten in 2007 zijn uitgevoerd. Daarnaast treft u een overzicht van de totaalcijfers aan van alle programma s en de opbouw van de programma s in producten. De overzichten 2 en 3 (zie hierboven) zijn vooral cijfermatig van opbouw en worden van een korte toelichting voorzien. Bij de verklaring van de verschillen tussen rekening en begroting wordt regelmatig een resultaat weergegeven met daarbij een vermelding Voordeel of Nadeel. Bedragen luiden in duizenden euro s tenzij anders is vermeld. In de onder 4 genoemde paragrafen wordt voornamelijk een beheersmatige verantwoording afgelegd t.o.v. de uitgebreide paragrafen in de begroting. De jaarrekening is opgebouwd uit drie delen: 1. balans (incl. waarderingsgrondslagen en toelichting); 2. uitkomsten van de jaarrekening voor bestemming en na bestemming + verdeling van de baten en lasten naar opbrengst resp. kostensoorten; 3. reserves en voorzieningen. De balans geeft de bezittingen en schulden weer van de gemeente. De financiële overzichten worden van een korte toelichting voorzien en af/toename van de reserves/voorzieningen t.o.v. de begroting wordt toegelicht. De bijlagen geven inzicht in de incidentele baten/lasten, de aanbestedingen en afgeronde investeringen. Daarnaast wordt het sociaal jaarverslag gepresenteerd. B. Vergelijking resultaten rekening met bijgestelde begroting. De uitkomsten van de programmarekening worden vergeleken met de bijgestelde begroting. Dit is de door uw raad in november 2006 vastgestelde primaire begroting plus de geraamde aanpassingen tijdens het boekjaar. Deze aanpassingen zijn aan uw raad voorgelegd via de zogenoemde p&c-cyclus (voorjaarsnota, kadernota en najaarsnota). Daarnaast is de primaire begroting tussentijds gewijzigd n.a.v. separate raadsvoorstellen/besluiten. In deze stukken is ook aangegeven hoe de lasten en baten hiervan worden verrekend/gedekt. In de inleiding ziet u zowel in totaal als per programma de aanpassingen tussen de primaire en de bijgestelde begroting. In het jaarverslag en de jaarrekening treft u overzichten aan waarin in één oogopslag de verschillen tussen de bijgestelde begroting en rekening in beeld worden gebracht. Jaarverslag: Hierin worden de verschillen per programma gepresenteerd t.o.v. de bijgestelde begroting. Jaarrekening: Hierin treft u een specificatie van het bruto resultaat aan naar kosten en opbrengsoorten. Bij de programma s worden de afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting uitgebreid toegelicht. Jaarrekening

9 C. Toelichting personeelslasten en kantoorkosten (overhead) De salarissen en de kantoorkosten worden in de gemeentebegroting/rekening verzameld op zogenoemde kostenplaatsen en worden vervolgens aan de programma s toegerekend op basis van de kostenverdeelsleutel inzet / uren vermenigvuldigd met een gemiddeld ambtelijk uurtarief op concernniveau. Bij de toelichting van de verschillen treft u bij ieder programma onder de kop Alle producten onder a. en b de opgetreden verschillen aan van de personeelslasten van de bestuursdienst (toegerekende uren) en de overhead. De verschillen worden veroorzaakt door lagere of hogere kosten dan wel door de urenverantwoording. U treft ook bij elk programma de volgende standaard tekst aan: Voor een toelichting op de personeelslasten en de kosten van de overhead wordt verwezen naar de leeswijzer en de toelichting in hoofdstuk 4. D. Toelichting cijfermatige overzichten Het rekeningresultaat wordt in de gemeenterekening in diverse overzichten nader gespecificeerd cq. toegelicht. Inleiding Hier wordt het resultaat eerst gespecificeerd in totalen. U treft de uitkomsten aan van voor en na bestemming alsmede een analyse van het rekeningresultaat. Hoofdstuk 1: Alle programma in één oogopslag De totaalcijfers bij de inleiding treft u ook in dit overzicht aan, maar dan verdeeld over de programma s. Het gaat dan met name om de totaalverschillen bij I in kolom 4 (lasten) en kolom 8 (baten). U ziet in één oogopslag hoe de verschillen over de programma s zijn verdeeld. De verschillen bij II t.a.v. de reserves worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3. De programma s 1 t/m 8. Op identieke wijze als bij de begroting wordt bij elk programma aangegeven hoe het geraamde budget tot stand is gekomen. U ziet gelijktijdig wat de uitkomst van de rekening is. Tevens worden de verschillen per product gepresenteerd en ook van een toelichting voorzien. De productindeling is nog gebaseerd op de op de oude indeling. Baten verdeeld naar opbrengstsoorten. In hoofdstuk 12 worden de baten verdeeld naar batencategorieën. Ook ziet u hier bij welke categorieën de verschillen optreden. De toelichting van deze verschillen zijn grotendeels bij de programma s verklaard. In het overzicht wordt dit ook aangegeven. Lasten verdeel naar kostensoorten. In hoofdstuk 13 worden de lasten op identieke wijze als bij de baten (hoofdstuk 12) verdeeld naar kostencategorieën en toegelicht. E. Afrondingsverschillen De begroting en rekeningstukken worden grotendeels op geautomatiseerde wijze vervaardigd. Met name t.a.v. de cijfers kan het voorkomen, dat er als gevolg van het hanteren van formules afrondingsverschillen van +1 of -1 ontstaan. Jaarrekening

10 Kerngegevens Omschrijving A Sociale structuur Aantal inwoners Jongeren (0 t/m 19 jaar) Middengroep (20 t/m 64 jaar) Ouderen (65 jaar en ouder) Totaal Aantal bijstandsontvangers Gesubsidieerde banen (Paswerk) B Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (in ha) waarvan binnenwater Aantal woningen Aantal woonruimten (FVW) Lengte van de wegen (in km.) waarvan 86 km door de gemeente wordt beheerd. De rest is in beheer bij de provincie Noord-Holland (Zeeweg, Vogelenzangseweg, Boekenroodeweg, Margrietenlaan en de Zilkerduinweg) waarvan binnen de bebouwde kom waarvan buiten de bebouwde kom Lengte van recreatie fiets/wandel/ruiterpaden Lengte van de waterwegen Aantal ha openbaar groen (excl. wegbermen): - bosparken - rest 102,9 km 83,6 km 19,3 km 85,5 km 1,7 km 94ha 28,7 ha 102,9 km 83,6 km 19,3 km 85,5 km 1,7 km 94ha 28,7 ha 102,9 km 83,6 km 19,3 km 85,5 km 1,7 km 94ha 28,7 ha C Financiële structuur (per inwoner) Totaal lasten (excl. res.) programma s Totaal baten (excl. res.) programma s Opbrengst eigen belastingen/rechten Algemene uitkering gemeentefonds Boekwaarde geactiveerde lasten Reserves/voorzieningen Begroting D Personele structuur (per 1 januari) Totaal aantal fte s bestuursdienst (excl. afd. Belastingen (17 fte.) 113,83 104,94 102,41 Jaarrekening

11 Inleiding Met verwijzing naar de jaarrekening (hoofdstuk 2 en 8) sluit de jaarrekening met een overschot van De samenstelling van dit overschot ziet u in tabel I. In tabel II op bladzijde 15 ziet u de stand van de reserves (excl. voorzieningen) per 31 december van het rekeningjaar. Vervolgens worden de tabellen toegelicht. Tabel I (bedragen x duizend) Omschrijving Primaire Begroting Begroting (na wijz.) Rekening A B C Lasten programma s* Baten programma s* Vervroegde afschrijving VCP-invest. Rekeningsaldo voor bestemming Reserves: stortingen (=lasten)** onttrekkingen (=baten)** Verschil (kolom 3-4) Rekeningsaldo na bestemming * Lasten / baten: Zie stand in najaarsnota ** Reserves stortingen: Zie stand in najaarsnota Toevoeg. batig saldo aan Alg. res vorming dekkings res. Wilhelm.toren (zie voorjaarsnota 2007) 1) - vorming dekkings res. Automatis (zie voorjaarsnota 2007) 2) Totaal Reserves onttrekk.: Zie stand in najaarsnota Onttrekking res. monumenten t.b.v. vorming dekkings res. Wilhelminatoren 101 (zie voorjaarsnota 2007) 1) - Onttrekking algemene reserve: - t.b.v. vorming dekk..res. automatisering 150 (zie voorjaarsnota 2007) 2) Totaal ) In de voorjaarsnota is bepaald, dat de kapitaallasten van de renovatie van de Wilhelminatoren worden gedekt uit de reserve monumenten. Om dit te effecturen zijn de investeringskosten geheel uit de reserve monumenten gelicht en gestort in een nieuwe dekkingsreserve kapitaallasten. De boekwaarde van de investering en de dekkingsreserve blijven op deze manier zichtbaar in evenwicht. 2) Op het laatste moment werd besloten de kapitaallasten van het project WKPD niet ten laste van de algemene middelen te brengen maar t.l.v. de flexibele algemene reserve. Voor de administratieve verwerking is dezelfde methodiek toegepast als hierboven bij 1). In overzicht 1 Alle programma s in een oogopslag (zie blz. 16) zijn bovengenoemde cijfers uitgesplitst over de programma s. Bij de programma s treft u per product een (beleidsmatige) toelichting/verklaring van deze verschillen aan. Daarnaast worden de lasten en baten in hoofdstuk 12 en 13 verder gespecificeerd naar kosten en opbrengstsoorten. Incidentele lasten en baten. Incidentele baten en lasten ontstaan zodra bijvoorbeeld onroerend goed wordt verkocht of als het rijk bijvoorbeeld gelden verrekent over vroegere dienstjaren. Deze éénmalige baten en lasten beïnvloeden het jaarresultaat van de normale taakuitoefening (= exploitatieresultaat) in positieve dan wel in negatieve zin. In het positieve rekenoverschot ad is per saldo een bedrag begrepen aan incidentele lasten en baten van Het resultaat op de normale taakuitoefening komt hiermee uit op = Voor een gespecificeerd overzicht van de incidentele posten verwijzen wij u naar paragraaf Bijlage A. Toelichting kolom 2 Dit betreffen de cijfers uit de primaire begroting ten tijde dat de raad de begroting in november 2006 heeft vastgesteld. Het batig saldo ad 314 is nadien via de najaarsnota 2007 toegevoegd aan de flexibele algemene reserve. In kolom 3 ziet u daarom geen saldo meer staan. Toelichting kolom 3 Jaarrekening

12 De lasten en baten *) vindt u terug in de najaarsnota Met de reserves **) is dat in principe ook het geval met dien verstande dat i.v.m. de administratieve verwerking (dekking van de jaarlijkse kapitaallasten) het wenselijk is hiervoor en dekkingsreserve te vormen. Dat was abusievelijk vergeten in de voorjaarsnota te melden. Rechtmatigheid Het kan voorkomen, dat bepaalde uitgavenbudgetten worden overschreden. Blijven deze binnen de door de raad gestelde toleranties dan staat de rechtmatigheid in principe niet ter discussie. Zoals uit het overzicht van hoofdstuk 1 (alle programma s in 1 oogopslag) blijkt zijn bij alle programma s de ramingen van de lasten overschreden, met uitzondering van programma 6 en de algemene dekkingsmiddelen. In principe heeft dit consequenties voor het accountantsoordeel over de jaarrekening en jaarverslag. Met betrekking tot de toepassing van het begrotingscriterium heeft het Platform Rechtmatigheid een onderscheid gemaakt in een aantal soorten begrotingsafwijkingen. Zo worden kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten en kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd als rechtmatig beoordeeld. Daarentegen worden kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd en kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend als onrechtmatig gekarakteriseerd. In het onderstaand overzicht wordt per programma de rechtmatigheid van de begrotingsoverschrijdingen beoordeeld. Er is een grens gehanteerd van Overigens is bij de opgetreden verschillen nog het volgende van belang. In de verordening Financieel beheer is bepaald, dat aanpassingen van ramingen alleen plaatsvinden als de last c.q. baat meer dan bedraagt. Programma 1 Appa regeling wethouders Toelichting: deze lasten worden reeds jarenlang structureel in de begroting opgenomen, zodat er sprake is van bestaand beleid. Verder is in de najaarsnota 2007 het betreffende budget opgehoogd, maar naar nu blijkt onvoldoende. Toerekening overhead Toelichting: de overschrijding van de overheadkosten valt in de categorie bestaand beleid. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op de oorzaken. Uit de toelichting in dat hoofdstuk blijkt verder dat zowel in de voorjaars- als de najaarsnota diverse ramingen zijn bijgesteld. De werkelijke uitkomsten zijn echter tegengevallen. Programma 2 Explosievenopruimactie Toelichting: de overschrijding van de kosten wordt volledig gedekt door een rijksbijdrage. Alle kosten worden vergoed. Programma 3 Extra afschrijving Toelichting: bij de behandeling van de begroting 2008 is bepaald dat t.l.v. de flexibele algemene reserve 2 mln. wordt ingezet voor vervroegde afschrijving op VCP- investeringen met maatschappelijk nut. Om de vrijval van kapitaallasten van in 2008 te realiseren moest de vervroegde afschrijving in 2007 plaatsvinden. De geraamde onttrekking aan de flexibele algemene reserve is niet geboekt. Programma 4 Toerekening overhead Toelichting: zie toelichting programma 1 hierboven Programma 5 Toerekening overhead Toelichting: zie toelichting programma 1 hierboven Programma 7 Reservering saldo reinigingsexploitatie Beoordeling Rechtmatig Rechtmatig Rechtmatig Rechtmatig Rechtmatig Rechtmatig Rechtmatig Jaarrekening

13 Toelichting: het is bestaand beleid het saldo van de reinigingsexploitatie te reserveren naar de egalisatievoorziening. Er is in 2007 sprake van een hoog positief saldo met name door eenmalige baten. Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt pas het uiteindelijke resultaat van de exploitatie. Toerekening overhead Toelichting: zie toelichting programma 1 hierboven Programma 8 Onderzoekskosten planvorming Brouwerskolk e.o. Toelichting: na de informatieve bijeenkomst met de raad d.d. 14 december 2006 heeft het college Compositie 5 Stedenbouw gevraagd de ervaringen in de eerste fases van het proces te verwerken tot een visualisering. Deze visualisering kan behulpzaam zijn bij eventuele kaderstelling door de raad. Kaderstelling door de raad was noodzakelijk teneinde het project Ontwikkelingsvisie Brouwerskolkweg e.o. tijdig af te ronden. De raad heeft in de bijeenkomst d.d. 14 december 2006 aangegeven graag mogelijke modellen voorgelegd te krijgen. De gedachte leefde de kosten gepaard gaande met de ontwikkelingsvisie te activeren en deze onderdeel te laten zijn van een (grond-)exploitatie. Omdat eind 2007 / begin 2008 (nog) geen zicht was op enige vorm van exploitatie van het gebied, was activering van deze kosten niet (meer) mogelijk en diende de last in één keer genomen te worden. Toerekening overhead Toelichting: zie toelichting programma 1 hierboven Rechtmatig Rechtmatig Rechtmatig Bij de toevoegingen/onttrekkingen aan reserves geldt het principe van overschrijden niet. De geraamde bedragen zoals opgenomen in de tabel hierboven onder C kolom 3, mogen sowieso nooit worden overschreden. Hogere toevoegingen aan reserves dan geraamd (aan bijvoorbeeld egalisatiereserves riolering omdat de feitelijke uitgaven minder zijn blijven er meer middelen over om te reserveren) moeten via de bestemming van het gehele rekeningsaldo afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd. Met verwijzing naar hoofdstuk 3.1 gaat het per saldo om een bedrag van Toelichting kolommen 4 en 5 Zoals in de leeswijzer is aangegeven, worden de uitkomsten van de rekening (kolom 4) conform de voorschriften vergeleken met de bijgestelde begroting (kolom 3). De begroting is lopende het boekjaar ondermeer aangepast aan de hand van de voorjaars- en najaarsnota (p&c-cyclus). In hoofdstuk 5 treft u een overzicht hiervan aan. In kolom 5 ziet u de totaalverschillen staan (saldo voor bestemming en saldo na bestemming). Hieronder geven wij u een korte analyse van de totaalcijfers van het rekeningoverschot. Analyse resultaat: Met verwijzing naar overzicht 1 (blz.16 kolom 4) ziet u dat, m.u.v. programma 6 en de algemene dekkingsmiddelen, er bij alle programma s sprake is van overschrijdingen. Maar u ziet ook gelijktijdig dat de baten van de programma s ook overschrijdingen te zien geven. Met uitzondering van de programma s 3 en 6 zijn de overige verschillen marginaal. Bij programma 3 wordt het nadelig verschil voornamelijk veroorzaakt door een extra afschrijving van VCP-investeringen. Bij programma 6 wordt het voordelig verschil veroorzaakt door WMO en sociale zaken. Reserves Bij de lasten is er sprake van een voordeel (minder gereserveerd) en bij de baten een nadeel (minder onttrekkingen). De uitkomsten per programma zijn het resultaat van hogere minus lagere lasten (onderuitputting), respectievelijk hogere minus lagere baten. Een globale specificatie treft u hieronder aan. Bij de programma s treft u een uitgebreidere specificatie aan. Het gepresenteerde rekeningoverschot kunnen we globaal als volgt analyseren: Jaarrekening

14 LASTEN: a. Hogere lasten: 1 Appa regeling voorm. wethouders Hogere personeelslasten Geleverde goederen en diensten (incl. explosieven opruiming 230) Reservering egalisatievoorziening reiniging Overhead / kostenplaatsverschillen (zie hoofdstuk 4) b. Lagere lasten 1 Stelpost onvoorzien 73 2 Onbenutte budgetten voor levering goederen en diensten Lasten nieuwkomers en WMO (aandeel WMO 450) Rente resultaat 85 5 Lasten regelingen sociale zaken Lagere personeelslasten 90 7 Incidentele lasten (bosparken, laanbomen, fusiebudget, monumenten) 708 In de onderputting op deze budgetten is een bedrag begrepen van dat betrekking heeft op activiteiten welke in 2007 zijn opgestart maar pas in 2008 worden uitgevoerd. Met instemming van de commissie Middelen is dit geld in 2008 t.l.v. het rekeningresultaat weer beschikbaar gesteld Per saldo lagere lasten 556 BATEN c. Hogere baten 1 Heffingen (rioolrechten, muz.sch., afvalstoffenh., grafr., precario, OZB) Leges Rijks- en Provinciale bijdragen (explosievenopruiming/milieu/jeugdgezondheidszorg/alg.uitk./grondwater) Rente + dividend (BNG en Eneco) Verkoop grond Verkoopopbrengst rolstoelen (WVG / WMO) Vrijval middelen sociale zaken Opheffing AZK Div. (w.o. huren/pachten) d. Lagere baten 1 BDU bijdrage provincie Toeristenbelasting Baten WMO Baten regelingen sociale zaken en WVG Diversen Per saldo hogere baten Vervroegde afschrijving VCP investeringen Bij de behandeling van de begroting 2008 is bepaald dat t.l.v. de flexibele algemene reserve 2 mln. wordt gebruikt voor vervroegde afschrijving op VCP- investeringen met maatschappelijk nut. Om de vrijval van kapitaallasten van in 2008 te realiseren moest de vervroegde afschrijving in 2007 plaatsvinden. De geraamde onttrekking aan de flexibele algemene reserve is niet geboekt. Zie ook paragraaf 6.5. (Bedrijfsvoering onderdeel rechtmatigheid). RESERVES e. Lagere toevoeging aan reserves 252 Heeft voornamelijk betrekking op de flexibele algemene reserve (geen BDU bijdrage van de provincie). Zie ook bij lagere baten. f. Lagere onttrekking aan reserves Heeft voornamelijk betrekking op de flexibele algemene reserve. Met name een lagere onttrekking t.a.v. frictiekosten fusie en herstel bosparken. Totaal rekeningoverschot 598 Jaarrekening

15 BESTEMMING REKENINGSALDO Aan uw raad wordt voorgesteld het saldo van de gemeenterekening 2007 als volgt te bestemmen: - saldo jaarrekening voor bestemming dekking kosten activiteiten 2007 welke in 2008 worden uitgevoerd: toevoeging aan de reserve WMO per saldo reservering diverse reserves (zie onderdeel reserves) onttrekking aan de flexibele algemene reserve* Saldo na bestemming 0 * Tegenover deze onttrekking staat een niet geboekte onttrekking (maar wel geraamd in 2008) van 2 miljoen die betrekking heeft op de vervroegde afschrijving van VCP-investeringen (zie hierboven). Per saldo ontstaat er een voordeel op de flexibele algemene reserve van ( ). Een uitgebreidere (beleidsmatige) toelichting van de verschillen treft u bij de programma s aan. Van alle opgetreden budgetverschillen zijn wij van mening, dat deze een incidenteel karakter hebben. Wat betreft de stelpost onvoorzien(zie hier boven onder b.) verwijzen wij u naar hoofdstuk 5. Tabel II (bedragen x duizend) Stand reserves en voorzieningen per 31 december Per saldo toevoegingen (toevoegingen onttrekkingen, zie tabel I, kolom 4 C) Toevoeging rekeningsaldo 2006 (balansmutatie) Per saldo toevoegingen voorzieningen (zie hoofdstuk 10) Stand per 31 december 2007 volgens de jaarrekening Onttrekking flexibele algemene reserve (zie hierboven) Correctie reserveringen conform hoofdstuk 3.1 reserves Overige reserveringen conform raadsvoorstel Nieuwe stand per Toelichting tabel II De toevoegingen / onttrekkingen treft u ook bij de programma s aan. Voor een groot deel zijn deze bedragen al in de primaire begroting geraamd. Het verschil is geraamd in de tussenrapportages. Jaarrekening

16 1. Alle programma s in één oogopslag LASTEN 2007 BATEN 2007 SALDI Begroting Begroting Rekening Verschil Begroting Begroting Rekening Verschil primair na wijz. kolom primair * na wijz. kolom kolom (Bedr.x.1.000) (NJN '07) 3-2 (NJN '07) Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Alg. dekkingsmidd I Totaal Reserves Programma 1 Programma 2 Programma Programma Programma 5 Programma 6 Programma Programma Alg. dekkingsmidd II Totaal I Totaal II Reserves TOTALEN / SALDI Totaal lasten Totaal baten Saldi De verschillen per programma tussen kolom 1 en kolom 2 (lasten) respectievelijk kolom 4 en kolom 5 (baten) worden verklaard op de programmabladen. * In VJN De cijfers in kolom 1 betreffen de cijfers uit de begroting ten tijde dat de raad de begroting in november 2007 behandelde. Het overschot ad werd in de NJN 2007 toegevoegd aan de flexibele algemene reserve. U ziet in de kolommen 1 en 2 resp. 5 en 6 de ramingen uit de begroting voor en na wijziging. Om te weten welke wijzigingen in de begroting zijn verwerkt, verwijzen wij u naar de specificaties van de budgetten bij de programma s. Chronologisch treft u daar zowel bij de lasten als de baten de mutaties/begrotingswijzigingen aan. De verschillen tussen begroting en rekening (zie kolommen 4,8 en 9) worden verklaard op de programmabladen. Jaarrekening

17 De acht programma s zijn opgebouwd uit de volgende producten: Programma Productnr Product Sub Activiteit product nr 1 17 Subsidies 17.1 Subsidies 18 Algemeen bestuur 18.1 Bestuursecretariaat 18.2 Kabinetszaken 18.3 Internationale samenwerking 18.4 Bestuurlijke samenwerking 18.5 Juridische zaken 18.6 Bestuursondersteuning 19 Burgerzaken en receptie 19.1 Gemeentelijke basisadministratie 19.2 Burgerlijke stand 19.3 Reis- en andere documenten 19.4 Verkiezingen 19.5 Receptie 20 Communicatie 20.1 Communicatie 2 9 Openbare orde en veiligheid 9.1 Veiligheidsbeleid 9.2 Beleid brandweer 9.3 Beleid rampenbestrijding 9.4 APV 9.5 Bijzondere wetten 9.6 Handhaving en toezicht APV, bijz. wetten en parkeren 3 1 Verkeer en wegbeheer 1.1 Verkeersplannen 1.2 Wegbeheer 1.3 Kabels en leidingen 1.4 Bebording/belijning 1.5 Openbare verlichting 2 Water en rioleringen 2.1 Rioleringen 2.2 Waterwegen 2.3 Grondwater 3 Reiniging 3.2 Schoonhouden wegen c.a. 3.3 Werkplaats, tractie en hekwerken 4 Natuur 4.1 Beleid groenvoorziening 4.2 Groenonderhoud 4 4 Natuur 4.4 Speelvoorzieningen 11 Openbaar basis onderwijs 11.1 Openbaar onderwijs 11.2 Huisvesting onderwijs 11.3 Onderwijs overige aspecten 12 Jeugd 12.1 Jeugdbeleid algemeen 12.2 Peuterspeelzalen 5 10 Recreatieve voorzieningen 10.1 Strand 10.2 Overige recreatieve voorzieningen 15 Sport 15.1 Sport 16 Kunst en cultuur 16.1 Kunst en cultuur 6 13 Ouderen 13.1 Ouderen 14 Overige zorg en welzijn 14.1 Vrijwilligerswerk en mantelzorg 14.2 Gehandicapten 14.3 Statushouders 14.5 Individuele voorzieningen WMO 14.6 Overige zorg en welzijn 25 Sociale zaken 25.1 Wet Werk en Bijstand 25.2 Wet voorzieningen gehandicapten 25.3 Aanvullende voorzieningen 7 3 Reiniging 3.1 Afvalverwijdering 4 Natuur 4.3 Algemene begraafplaats 8 Milieu 8.1 Milieubeleid 8.2 Milieuvergunningen/meldingen 8.3 Handhaving Jaarrekening

18 Programma Productnr Product Sub Activiteit product nr 14 Overige zorg en welzijn 14.4 Gezondheidszorg 8 6 Bouwzaken 6.1 Bouwvergunningen 6.2 Welstand 6.3 Aanlegvergunningen/sloopvergunningen 6.4 Handhaving 7 Ruimtelijke ordening/volhuisv. 7.1 Bestemmingsplannen 7.2 Volkshuisvesting 7.3 Monumenten 7.4 Economische aspecten 7.5 Handhaving Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de volgende producten: 5 Beheer eigendommen 5.1 Beheer eigendommen 21 Facilitaire voorzieningen 21.1 Documentaire informatievoorziening 21.2 Inkoop 21.3 Bodedienst 21.4 Automatisering 22 Financiën 22.1 Financiële administratie 22.2 Belastingen 22.3 Begroting en rekeningcyclus 23 Organisatie-ontwikkeling 23.1 Bestuur en beleid 23.2 Controlling en bedrijfsvoering 23.3 Informatievoorziening 23.4 Projecten 24 Personeelszaken 24.1 Personeelszaken 24.2 Salarisadministratie 24.3 Leiding geven 24.4 Algemeen werkoverleg Jaarrekening

19 2. Lasten en baten per programma 2.1 Programma 1, bestuur Dit programma richt zich op de (kwaliteit van de) interne en externe dienstverlening, op de interne communicatie en op communicatie met onze inwoners. Het programma is opgebouwd uit de producten: Algemeen Bestuur, Communicatie, Persoonsregistraties, Verkiezingen en Burgerlijke Stand. Bestuur Prioriteit Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Activiteiten 2007 Gemeentelijke samenwerking Gerealiseerd in 2007: Vergroten van de kwaliteit van onze producten en diensten. Verminderen kwetsbaarheid gemeentelijke organisatie door prestatieafspraken in samenwerkingsverband. Actief bijdragen aan nader onderzoek m.b.t. samenwerking op diverse gebieden in navolging van reeds gerealiseerde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Op initiatief van de gemeente Heemstede is bij brief van 3 augustus 2006 aan colleges van B&W van gemeenten in Kennemerland en IJmond gevraagd naar de interesse tot oprichting van een Regionaal bureau Inkoop en Aanbestedingen. Met de oprichting van dit bureau worden 3 doelstellingen nagestreefd: een kwalitatief doel (professionaliteit), een procesmatig doel (transparant inkoopproces) en een financieel doel (inkoopvoordelen). Op deze brief hebben 11 gemeenten, waaronder Bloemendaal en Bennebroek, positief gereageerd door de ondertekening van een intentieverklaring. In 2007 is er veel voorbereidend werk verricht, uitmondend in onder meer het Bedrijfsplan en de concept-statuten. In deze fase is 1 gemeente (Velsen) definitief afgehaakt en zijn er ultimo 2007 diverse gemeenten waar de besluitvorming over deelname aan het samenwerkingsverband nog in het bestuurlijke traject zit. De gemeenteraad van Bloemendaal heeft in de raadsvergadering van 1 november 2007 een positief besluit tot deelname genomen. Bestuur Prioriteit Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Activiteiten 2007 Internationale samenwerking. Vergroten mondiaal bewustzijn. Op basis van de Notitie internationale samenwerking initiatieven op dit terrein ondersteunen. Gerealiseerd in 2007: In 2007 was voor de gemeentelijke internationale samenwerking een budget beschikbaar van ,--. Diverse organisaties die actief zijn op het terrein van internationale samenwerking, hebben het afgelopen jaar een aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage. De aanvragen zijn getoetst aan de criteria die zijn opgenomen in de nota gemeentelijke internationale samenwerking die in 2005 is opgesteld. Enkele organisaties die in 2007 door de gemeente financieel zijn ondersteund: Polen Project Lesna (PPL), Stichting Bloemendaal-Dogon, Stichting Weeshuis Mama Hani, Stichting World Granny, Stichting Jobena, Stichting St. Vincentshome, Stichting Max en Stichting Sherp.nl. Bovengenoemde organisaties hebben zich bovendien aan de Bloemendaalse bevolking gepresenteerd via de gemeentelijke website en het Weekblad Kennemerland-Zuid. Prioriteit Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Activiteiten 2007 Opstellen van een Vergroten leefbaarheid Op interactieve wijze komen tot het dorpskernenbeleid dorpskernen. opstellen van een toekomstvisie, voor de gehele gemeente en voor iedere dorpskern (uitmondend in een dorpskernenbeleid) Eenmaal per jaar in iedere dorpskern een discussiebijeenkomst organiseren met actieve inbreng van de raadsleden. Jaarrekening

20 Gerealiseerd in 2007: Het college heeft een notitie opgesteld Verschillen moeten kunnen waarin het bestaande dorpskernenbeleid is beschreven. Deze notitie is begin 2008 aan de raad aangeboden. De notitie zal samen met het wijkbeleid van Bennebroek en de 17 parameters die door Bennebroek zijn ingebracht ter voorbereiding op het fusiebesluit, gebruikt worden als onderlegger voor het dorpskernenbeleid voor de nieuwe gemeente. Hiervoor wordt een interactief traject gevolgd, parallel aan de totstandkoming van een Toekomstvisie voor de nieuwe gemeente. Bestuur Prioriteit Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Activiteiten 2007 Uitwerking dualisering. Inwoners meer betrekken bij de gemeentepolitiek. Gerealiseerd in 2007: Verbetering relatie / samenwerking met andere bestuursorganen. Periodiek bijeenkomsten beleggen met raadsleden en college waarin het duale stelsel wordt besproken. In overleg met het Presidium een programma opstellen om vervolgstappen te zetten in het dualiseringsproces (griffie). Naar aanleiding van het rapport van de Projectgroep nieuwe manier van vergaderen, nam de gemeenteraad begin 2007 een aantal besluiten, die onder meer moeten leiden tot de verdere ontwikkeling van het duale bestuur en verbetering van het functioneren van commissies en raad. Met advies van het externe adviesbureau dat ook al de Projectgroep adviseerde, zijn verschillende besluiten inmiddels uitgevoerd. Verdere vervolgstappen zullen in het kader van de fusie bekeken worden. Bestuur Prioriteit Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Activiteiten 2007 Communicatie. Verbeteren van de kwaliteit van de communicatie en betrokkenheid vergroten. Plannen een nieuwe impuls geven. Resultaten communicatie inzichtelijk maken bijvoorbeeld a.d.h. van quick scan via digitaal burgerpanel of tevredenheidsonderzoek. Zorgen, waar mogelijk, voor meetbare (communicatie-) doelstellingen. Uitvoeren van communicatieplan door vaststellen nulsituatie en gewenste situatie (per onderwerp/ sector/ project). Opzetten van een digitaal burgerpanel. Een communicatieplan of -paragraaf bij belangrijke/grote onderwerpen opnemen met heldere en kwantificeerbare doelstellingen. Investeren in de communicatiebuilding door b.v. interne workshops, of kenniscafé. Communicatie vast onderdeel laten uitmaken van elk beleids- en besluitvormingsproces en van de uitvoering daarvan Gerealiseerd in 2007: Communicatie evalueren na afronding van elk project c.q. op daarvoor geëigende momenten. In 2007 is op veel gebieden intensief met de inwoners van Bloemendaal gecommuniceerd. Het digitaal burgerpanel is meerdere malen met succes ingezet, onder andere bij het peilen van de mening over de voorgenomen fusie met Bennebroek, bij de bepaling van het kwaliteitsbeeld groen en bij aanpak van de inzameling van afval. Het vroeg betrekken van het team communicatie levert goede resultaten op. De uitvoering van de renovatie van het Wilhelminapark en de Wilhelminatoren verliep soepel. Niet in de laatste plaats omdat inwoners en belanghebbenden vanaf het eerste moment betrokken zijn bij dit project en hun inbreng serieus is genomen. Bij de grote bouwprojecten Park Brederode en Marinehospitaal blijft het zaak heldere en duidelijke informatie naar de inwoners te brengen. Dit gebeurt op verschillende manieren onder meer via extra publicaties in de lokale kranten (Weekblad Kennemerland Zuid en het Haarlems Dagblad), maar ook via excursies. Park Brederode is een nieuwe fase ingegaan na de definitieve goedkeuring van het bestemmingsplan. Jaarrekening

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2008 (2009012186)

Jaarverslag & Jaarrekening 2008 (2009012186) Jaarverslag & Jaarrekening 2008 (2009012186) Aanbieding jaarverslag 2008. Het voorbije jaar heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de voorbereiding van de nieuwe gemeente Bloemendaal.

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Itegio Gooi en\įechtstreek Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Bussum, 12 november 2014 Regnr.: 14.0006911 f Gooi enuechhtreek Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979 Raadsvergadering d.d. 28 mei 213 agendapunt 5 Aan: De Gemeenteraad Vries, Portefeuillehouder: dhr. J.E. de Graaf Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 592-266 979 E-mail adres: m.jonker@tynaarlo.nl

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016 Onderwerp Jaarrekening 2015 case 16.001671 raadsvoorstel 16.008649 programma/paragraaf bestuur en ondersteuning budgethouder W.J.

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,--

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Algemeen Op basis van de Algemene Subsidieverordening Maatschappelijke Ondersteuning 2011 is iedere subsidieontvanger verplicht

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Programma 1 - Bestuur en veiligheid

Programma 1 - Bestuur en veiligheid Vragen door raadsfracties over de Programmabegroting 2014-2017 Nr. Van Wie Vragen Programma 1 - Bestuur en veiligheid 1. CDA Vraag: Blz. 10, Communicatie Wat kost een extra pag. in Gemeente thuis 2. CDA

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK)

OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK) MID 10/018 OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK) 1. Samenvatting: Ultimo 2008 werd in principe besloten om de Gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (hierna te noemen de regeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Simpelveld; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Simpelveld 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Gescand archief datum Q Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 12-10-2011 L.P. Vokurka E. de Heiden 219 7314 edheiden@delft.nl

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

MliVJUUT. Gemeente Delft b. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr.

MliVJUUT. Gemeente Delft b. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. MliVJUUT I V V V Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. : college van B&W : 26-04-2016 : A. Mekker : L. van Ledden-Vredenbregt

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Analyse schuldpositie gemeente Bloemendaal. * * Bedrijfsvoering. Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN

Analyse schuldpositie gemeente Bloemendaal. * * Bedrijfsvoering. Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN Bedrijfsvoering Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Datum : 27 januari 2017 Uw kenmerk : TR27 Ons kenmerk : 2017002441 Behandeld door : Doorkiesnummer : Onderwerp : Beantwoording

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november 2015 1 Vernieuwing BBV: planning en stand van zaken

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN - 7 JAN Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN - 7 JAN Geachte leden van de raad, Gemeentebrede Bedrijfsvoeringsondersteuning Programmering Geld Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Programmering

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie