Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011"

Transcriptie

1 Netverklaring Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011

2

3 VERSIES. Bijvoegsel Datum Aanpassingen Eerste versie Punt : ERRATUM - rechtzetting De bijlage B.9 Nummering van de treinen is door de bijlage D.11 Lijst 35 Nummering van de treinen van BVT deel III vervangen (punt ) Punt 1.8 Contacten is aangepast (Infrabel, Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal).

4 INHOUDSTAFEL VERSIES 3 INHOUDSTAFEL 4 1. ALGEMENE INFORMATIE Inleiding Doelstelling Wettelijk kader Wettelijk statuut Algemene opmerkingen Verantwoordelijkheid Beroep Structuur van de NV Geldigheidsperiode en wijzigingen Geldigheidsperiode Actualisatie Publicatie van de NV Contacten RailNetEurope Internationale samenwerking tussen de infrastructuurbeheerders Glossarium VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE SPOORWEGINFRASTRUCTUUR Inleiding Toegang tot de spoorweginfrastructuur Te vervullen vereisten om toegang te verkrijgen tot de infrastructuur Houders van een toegangsrecht Vergunning Veiligheidscertificaat Verantwoordelijkheden Algemene commerciële voorwaarden Kaderovereenkomst Toegangscontracten Operationele regels 24 Inhoudstafel 4 / 74

5 2.5 Buitengewoon vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen Certificatie van het rollend materieel Certificering van het boordpersoneel en van de treinbestuurders INFRASTRUCTUUR Inleiding Omvang van het net Limieten Verbonden netten Andere informatie Beschrijving van het net Geografische beschrijving Capaciteiten Verkeersleiding en veiligheid Verkeer met beperkingen Gespecialiseerde infrastructuur Milieubeperkingen Gevaarlijke goederen Tunnels met beperkingen Bruggen met beperkingen Beschikbaarheid van de infrastructuur Terminals voor het reizigersverkeer Terminals voor het goederenverkeer Dienstenfaciliteiten Bundels voor het vormen van de treinen Bundels voor het rangeren en het uitwijken van de treinen Installaties voor onderhoud Installaties voor het bijvullen van brandstof Technische uitrusting van de installaties Ontwikkeling van de infrastructuur TOEWIJZING VAN DE CAPACITEITEN Inleiding Beschrijving van de procedure Kandidaten Betrokken organismen Algemene beschrijving van de procedure voor de rijpaden Algemene beschrijving van de procedure voor de lokale capaciteit 38 Inhoudstafel 5 / 74

6 4.3 Kalender voor de aanvragen van capaciteiten en toewijzingsprocedure Planning voor het opstellen van de dienstregeling Planning voor de aanvragen van capaciteiten buiten de procedure voor het opstellen van de dienstregeling Toewijzingsprocedure Coördinatieprocedure Systeem voor de administratieve regeling van geschillen Overbelaste zones: definitie, prioriteitscriteria en toewijzingsprocedure in die zones Impact van de kaderovereenkomsten Toewijzing van capaciteit voor onderhoud, vernieuwing en verbeteringen Rijpaden Lokale capaciteiten Maatregelen wegens niet-gebruik Buitengewoon vervoer en vervoer van gevaarlijke goederen Buitengewoon vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen Bijzondere maatregelen bij storing DIENSTEN Inleiding De minimumdiensten Toegang via het spoornet tot de voorzieningen en het verlenen van diensten _ Gebruik van elektrische voedingsinstallaties ten behoeve van de tractie Installaties voor brandstofbevoorrading Reizigersstations, de gebouwen en andere voorzieningen daarvan Goederenterminals Rangeerstations Vormingsstations Parkeerstations Onderhoudscentra en andere technische infrastructuur De aanvullende diensten De tractiestroom Brandstofbevoorrading De diensten voor treinen : Het voorverwarmen van passagierstreinen, levering van water, Rangeringen en andere diensten die worden verstrekt in de in punt 5.3 genoemde installaties Diensten voor buitengewoon vervoer en gevaarlijke goederen Diensten buiten de openingsuren Bijkomende prestaties De ondersteunende diensten Toegang tot het telecommunicatienetwerk 57 Inhoudstafel 6 / 74

7 5.5.2 De levering van aanvullende informatie De technische keuring van het rollend materieel HEFFINGEN Principes van tarificatie De minimumdiensten Toegang via het spoor tot de voorzieningen zoals vermeld in punt De diensten vermeld onder punt Door het gebruiksrecht gedekte diensten Ondersteunende diensten Heffing in geval van overbelasting Samenstelling van de heffing Tarificatie De minimumdiensten Toegang via het spoornet tot de voorzieningen Levering van de diensten vermeld onder punt De aanvullende diensten Ondersteunende diensten Service Level Agreement Wijzigingen van het gebruiksrecht Modaliteiten voor het innen van de gebruiksheffing Voorafbetaling van de gevraagde capaciteiten Toegewezen en niet gebruikte capaciteit Facturatie Waarborg Beroep BIJLAGEN 73 Inhoudstafel 7 / 74

8

9 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Inleiding Infrabel, de Belgische infrastructuurbeheerder (IB), is een naamloze vennootschap van publiek recht. Sinds 1 januari 2005 is Infrabel verantwoordelijk voor het beheer van de vaste installaties nodig voor het treinverkeer en de veiligheid ervan (de sporen, de bovenleiding, de seininrichting, de kunstwerken, ). Infrabel wil de operatoren een competitieve spoorweginfrastructuur aanbieden die aangepast is aan de huidige en de toekomstige vraag. Op die manier draagt Infrabel actief bij tot een duurzame mobiliteit binnen het Europese spoorwegnet en ondersteunt en stimuleert de economische en sociale ontwikkeling van België. De wet van 4 december 2006 met betrekking tot het gebruik van de spoorweginfrastructuur (artikel 21 tot 23) geeft de opdracht aan de spoorweginfrastructuurbeheerder (IB) om de Netverklaring (NV) op te stellen en te publiceren, na raadpleging van het toezichthoudende orgaan, de kandidaten en de spoorwegondernemingen die het net gebruiken. Aan de hand van het onderstaande organigram wordt de positie van Infrabel in de NMBS-groep (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) voorgesteld: In dit eerste hoofdstuk wordt de doelstelling van de netverklaring toegelicht. Algemene informatie 9 / 74

10 1.2 Doelstelling Het doel van dit document is het verstrekken van informatie over de toegang en het gebruik van de spoorweginfrastructuur aan de spoorwegondernemingen die goederen en/of reizigersvervoer wensen te verzekeren op het Belgische spoorwegnet. De NV bevat de belangrijkste informatie van de nationale wetgeving die de Europese richtlijnen met betrekking tot de spoorwegen omzet. Informatie over de spoorweginfrastructuur van de ons omringende landen maakt eveneens het onderwerp uit van een Netverklaring. Deze kan u verkrijgen op de volgende adressen: 1 Nederland: ProRAil B.V. Capacity management, Client Services Department Postbus 2038, 3500 GC Utrecht Keyrail BV Postbus 108, 3330 AC Zwijndrecht 2 Duitsland: DB Netz AG Theodor-Heuss-Allee 7, D Frankfurt/ Main 3 Luxemburg: Administration des chemins de fer Guichet unique BP 1401, L-1014 Luxembourg 4 Frankrijk: Réseau Ferré de France Pôle commercial / Service Marketing et développement commercial / Guichet Unique 92 avenue de France, F Paris cedex 13 Algemene informatie 10 / 74

11 1.3 Wettelijk kader De NV is gebaseerd op de onderstaande regelgeving: Richtlijn 91/440/EEG van 29 juli 1991, betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap; Richtlijn 95/18/EG van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen; Richtlijn 2001/14/EG van 26 februari 2001 betreffende de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidcertificering; Richtlijn 2004/49 van 29 april 2004 betreffende de veiligheid van de spoorwegen in de Gemeenschap; Wet van 04/12/2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de bijhorende KB s; Wet van 19/12/2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en de bijhorende KB s; Verschillende reglementeringen opgesteld door Infrabel, de UIC, Documenten Richtlijnen en Technische Specificaties van Interoperabiliteit (TSI) Wetten, Koninklijke Besluiten en Ministeriële Besluiten RID (Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen) UIC Leaflets ARGSI (Algemeen Reglement voor het Gebruik van de SpoorwegInfrastructuur), VVESI (VeiligheidsVoorschriften betreffende de Exploitatie van de SpoorwegInfrastructuur), ARS (Algemeen Reglement der Seininrichting), WORK-IN (Werken met betrekking tot de infrastructuur), Schematische Seininrichtingsplannen (SSP), Lengteprofielen Plaatselijke protocollen Europese recht: Consultatieadressen Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: of Belgisch Staatsblad: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) : Om deze documenten te kunnen consulteren, dienen de kandidaten en de spoorwegondernemingen een aanvraag te richten aan de UIC. Infrabel (Toegang tot het Net): Om deze documenten en toepassingen aanwezig op de Business Corner te kunnen consulteren, dienen de kandidaten en de spoorwegondernemingen een aanvraag te richten aan Infrabel op het volgende adres: of aan hun account manager. Infrabel (Infrastructuur) Deze documenten moeten gevraagd worden aan de zones Infrastructuur, waarvan de adressen opgenomen zijn in bijlage D.4. Infrabel (Netwerk) Deze documenten moeten gevraagd worden aan de GBI-N, waarvan de adressen opgenomen zijn in bijlage D.10. Algemene informatie 11 / 74

12 1.4 Wettelijk statuut Algemene opmerkingen De NV is een document waarin op gedetailleerde wijze de beschrijving van het net, de algemene verkeersregels, de termijnen, de procedures en de criteria in verband met de regelingen voor de heffing van gebruiksrechten en de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit zijn vastgelegd. Dit document bevat verder alle andere gegevens die nodig zijn om de aanvragen voor spoorweginfrastructuurcapaciteit in te dienen. De NV is opgesteld ten behoeve van de kandidaten, de gebruikers en iedere andere betrokken partij Verantwoordelijkheid Bepaalde in deze NV verstrekte gegevens kunnen evolueren in functie van de omzetting van de Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving. Het is echter vastgelegd dat de wettelijke of reglementaire teksten die goedgekeurd worden na de publicatie van de NV, automatisch van toepassing zijn volgens hun modaliteiten zonder de noodzakelijke actualisering van de netverklaring. De infrastructuurbeheerder verbindt zich er echter toe om zo spoedig mogelijk de NV aan te passen bij elke wijziging aan de wetgevende of regelgevende teksten. Als er ondanks de inspanningen van de IB om correcte informatie te verstrekken, verschillen zouden blijken te bestaan met de regelgeving, dan is deze laatste doorslaggevend. De IB zal er in het bijzonder over waken om zo snel mogelijk elke gemelde fout recht te zetten zonder enig ander gevolg voor hem. De NV wordt in het Nederlands, Frans, Duits en Engels opgesteld. In geval van verschil of interpretatiemoeilijkheden tussen de verschillende versies, zijn enkel de Franstalige en de Nederlandstalige versie doorslaggevend Beroep Conform aan art. 62, 5 van de wet van 4 december 2006 met betrekking tot het gebruik van de spoorweginfrastructuur, teneinde zijn opdracht inzake de behandeling van klachten te vervullen, kunnen bij het toezichthoudende orgaan (Dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, adres: zie punt 1.8) schriftelijke klachten worden ingediend door middel van aangetekende zendingen vanwege spoorwegondernemingen, kandidaten en de spoorweginfrastructuurbeheerder wanneer zij denken het slachtoffer te zijn van een oneerlijke behandeling, van een discriminatie of van elk ander nadeel met betrekking tot: de netverklaring of de criteria die erin zijn opgenomen ; de toewijzingsprocedure voor infrastructuurcapaciteit en haar resultaten ; het tariferingsysteem, de hoogte of de structuur van heffingen voor het spoorweginfrastructuurgebruik ; de in artikels 6, 7, 8, 1 en 3, 9 en 10 opgenomen bepalingen inzake toegang tot de spoorweginfrastructuur. Het administratief beroep schorst de aangevochten beslissing niet, behoudens andersluidende, gemotiveerde beslissing van het toezichthoudend orgaan op verzoek van de klagende partij. Algemene informatie 12 / 74

13 1.5 Structuur van de NV De structuur en de inhoud van de NV, die bepaald worden door de Europese richtlijnen, werden verfijnd en opgelijst door RailNetEurope (zie punt 1.9) in het document Network Statement Common structure and Implementation Guide op 03/03/2006. Een herziene versie van dit document werd goedgekeurd op 01/04/2009. Dit document is beschikbaar op de website Het is aanbevolen dat elke Europese IB deze structuur aanneemt om de uitwisseling van informatie over het internationale goederen- of reizigersverkeer te vergemakkelijken voor alle geïnteresseerde partijen. 1.6 Geldigheidsperiode en wijzigingen Geldigheidsperiode Deze NV geldt voor de dienstregelingperiode van zondag 11/12/2011 tot zaterdag 08/12/ Actualisatie De netverklaring wordt geactualiseerd door de infrastructuurbeheerder. Bovendien raadpleegt de IB de spoorwegondernemingen die op de Belgische spoorweginfrastructuur rijden, de kandidaten en het toezichthoudende orgaan over het ontwerp van NV ten laatste 2 maanden voor de uiterste datum van publicatie. Zij beschikken over een termijn van 1 maand om hun bevindingen te formuleren. Elke wijziging aan de NV zal in de loop van het jaar worden aangekondigd op de website en op de pagina Versies van de NV. Daarenboven zullen de spoorwegondernemingen, de kandidaten en het toezichthoudende orgaan per brief of per worden verwittigd bij elke belangrijke wijziging. 1.7 Publicatie van de NV De netverklaring wordt gepubliceerd ten laatste 4 maanden voor de door de infrastructuurbeheerder vastgelegde uiterste datum van de capaciteitsaanvragen voor de spoorweginfrastructuur (zie punt 4.3.1). De publicatie van de NV wordt aangekondigd door een bericht in het Belgisch Staatsblad. De NV kan gratis elektronisch worden geraadpleegd. (www.railaccess.be). Algemene informatie 13 / 74

14 1.8 Contacten 1 Infrabel Bevoegdheid Contactbureau Coördinaten Algemene contacten NV Rijpadaanvragen en aanpassingen van de dienstregeling op Lange Termijn Aanpassingen van de dienstregeling op Korte Termijn (Toegewezen taken zie punt ) Aanpassingen van de dienstregeling op Korte Termijn (Toegewezen taken zie punt ) Aanpassingen van de dienstregeling in Real Time Locale capaciteiten Bureau I-TN. 11b 01 Bureau I-TN. 121 Bureau I-TN. 123 Bureau I-N. 213 Bureau I-N. 241 Bureau I-TN. 124 Directie Toegang tot het Net Sectie 41/4 Fonsnylaan 13 B-1060 Brussel Tél: Directie Toegang tot het Net Sectie 41/4 Fonsnylaan 13 B-1060 Brussel Fax: Directie Toegang tot het Net Sectie 41/4 Fonsnylaan 13 B-1060 Brussel Fax: Directie Netwerk Sectie 84 Barastraat 110 B-1070 Brussel Fax: Directie Netwerk Sectie 60 Barastraat 110 B-1070 Brussel Fax: Directie Toegang tot het Net Sectie 41/4 Fonsnylaan 13 B-1060 Brussel Algemene informatie 14 / 74

15 Organisatie van de buitengewone vervoeren Bureau I-TN. 225 Directie Toegang tot het Net Sectie 41/3 Fonsnylaan 13 B-1060 Brussel One-Stop-shop (OSS) Bureau I-TN. 122 Directie Toegang tot het Net Sectie 41/4 Fonsnylaan 13 B-1060 Brussel Tél: Algemene informatie 15 / 74

16 2 Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal Contactpersoon Dhr. Philippe QUARMEAU, directeur Coördinaten Communicatiecentum Noord 2 e verdieping Vooruitgangstraat, 80 Bus 5 B-1030 Brussel Tel: Staatssecretaris voor Mobiliteit Contactpersoon Dhr. Etienne SCHOUPPE Coördinaten Kabinet Koningstraat, 180 B-1000 Brussel Tel: Fax: City Atrium Vooruitgangstraat, 56 B-1210 Brussel 4 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bevoegdheid Contactpersoon Coördinaten Algemene diensten Dhr. Marc ROMAN, directeur Directie Beleidsontwikkeling en Ondersteuning voor Duurzame Mobiliteit en het Spoor Vergunningen Dhr. Guy FREDERIX Directie Beleidsontwikkeling en Ondersteuning voor Duurzame Mobiliteit en het Spoor Tel: Fax: Algemene informatie 16 / 74

17 Veiligheidscertificaten, certificering van het personeel en van het rollend materieel Dhr. André LATRUWE, directeur Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van het Spoor (DVIS) Tel: FORTON Directeur-generaal Algemene informatie 17 / 74

18 1.9 RailNetEurope Internationale samenwerking tussen de infrastructuurbeheerders Om het internationale verkeer op het Europese spoorwegnet te bevorderen, hebben de Europese spoorweginfrastructuurbeheerders zich gegroepeerd tot RailNetEurope, een organisatie met maatschappelijke zetel in Wenen. Om een goede dienstverlening aan te bieden aan zijn klanten, stelt iedere infrastructuurbeheerder: De rol van dit loket is om: zijn eigen Netverklaring op met betrekking tot zijn spoornetwerk. Dit document is beschikbaar op de site van de verschillende spoorinfrastructuurbeheerders ; een loket ter beschikking dat als uniek aanspreekpunt werkt (One Stop Shop OSS) voor de spoorwegondernemingen en voor iedere andere geïnteresseerde partij die informatie wenst te verkrijgen over het spoorwegnetwerk. de klant informatie en ondersteuning te bieden over het gehele pakket van producten en diensten die de infrastructuurbeheerders aanbieden ; alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van de infrastructuur van de infrastructuurbeheerder ; aanvragen voor rijpaden die gesitueerd zijn op het spoorwegnetwerk van de infrastructuurbeheerders van RailNetEurope, te behandelen in samenspraak met deze infrastructuurbeheerders ; te waarborgen dat de aanvragen voor internationale rijpaden naar behoren worden behandeld en rekening houdend met het jaarlijkse dienstregelingproces ; offertes op te stellen, samen met de betrokken infrastructuurbeheerders, voor rijpaden voor het gehele internationale parcours ; contracten af te sluiten ; klanten te begeleiden bij de facturatieprocedures en bij de betalingen. Gegevens over de OSS van België kan u terugvinden in het punt 1.8. De lijst met de andere Europese OSS zijn beschikbaar op Glossarium Bijlage A.1 bevat de definitie van de specifieke termen en de verklaring van de gebruikte afkortingen in deze NV. Algemene informatie 18 / 74

19 2. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE SPOORWEGINFRASTRUCTUUR 2.1 Inleiding Het tweede hoofdstuk bespreekt de voorwaarden waaraan een spoorwegonderneming moet voldoen om toegang te verkrijgen tot de Belgische spoorweginfrastructuur. 2.2 Toegang tot de spoorweginfrastructuur Te vervullen vereisten om toegang te verkrijgen tot de infrastructuur Elke spoorwegonderneming die spoorwegvervoerdiensten wil verrichten en toegang wil hebben tot de spoorweginfrastructuur moet in het bezit zijn van: Een vergunning die bestemd is voor het type diensten dat ze aanbiedt, afgeleverd door de bevoegde overheid van een lidstaat van de Europese Unie (zie punt 2.2.3); Een spoorwegveiligheidscertificaat (punt 2.2.4); Beschikbare spoorweginfrastructuurcapaciteiten toegekend door de spoorweginfrastructuurbeheerder (hoofdstuk 4). Elke spoorwegonderneming die de spoorweginfrastructuur wil gebruiken moet op voorhand in het bezit zijn van een gebruiksovereenkomst afgesloten met de IB waarin de rechten en plichten van de verschillende partijen worden gedefinieerd (punt ). Elke spoorwegonderneming die de lokale spoorweginfrastructuur (bundels, ) wil gebruiken moet op voorhand in het bezit zijn van een gebruiksovereenkomst afgesloten met de IB waarin de rechten en plichten van de verschillende partijen worden gedefinieerd (punt ). Voorwaarden voor toegang tot de spoorweginfrastructuur 19 / 74

20 2.2.2 Houders van een toegangsrecht Hebben toegang tot de spoorweginfrastructuur: De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor de exploitatie van al haar vervoersactiviteiten voor reizigers en goederen; Elke spoorwegonderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie voor de exploitatie van internationale vervoersdiensten van reizigers. Bij een internationale passagiersvervoerdienst hebben de spoorwegondernemingen het recht op het internationale traject passagiers te laten opstappen in elk station en ze te laten uitstappen in een ander station, ook voor het vervoer van reizigers op gedeelten van dat traject die tussen twee Belgische stations liggen (de zgn. cabotage cfr. art. 5 van het KB van 19 mei 2009). Het toezichthoudende orgaan bepaalt of de vervoersdienst in hoofdzaak een internationaal karakter heeft, cfr. artikel 10 van het KB van 19 mei Elke spoorwegonderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie voor de exploitatie van elk type van goederenvervoersdiensten. De spoorweginfrastructuurbeheerder verplaatst zich vrij, voor het onderhoud, het beheer, de vernieuwing en de uitbreiding van de spoorweginfrastructuur, met naleving van de veiligheidsmaatregelen die aan elke gebruiker van de spoorweginfrastructuur worden opgelegd en met naleving van de rijpaden die werden toegewezen aan de spoorwegondernemingen Vergunning Om toegang te krijgen tot de spoorweginfrastructuur, moet de kandidaat in het bezit zijn van een vergunning die hem toelaat om als spoorwegonderneming erkend te worden. Elke onderneming die een exploitatiezetel in België heeft, heeft het recht een vergunning bij de minister te vragen (zie punt 1.8). De vergunning is onoverdraagbaar en beschrijft het type diensten waarvoor ze geldig is. Ze is geldig op het gehele grondgebied van de Europese Unie. De afgifte van de vergunning wordt vastgelegd in hoofdstuk II van de wet van 04/12/2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en in artikelen 3 en 4 van het KB van 16/01/2007 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming. Alle bijkomende informatie met betrekking tot de spoorwegvergunning kan verkregen worden bij de Directie Beleidsontwikkeling en Ondersteuning voor Duurzame Mobiliteit en het Spoor (zie punt 1.8) Veiligheidscertificaat Om toegang te hebben tot het spoornetwerk, moet de kandidaat in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat dat geldig is op het gehele net of op een deel van de Belgische spoorweginfrastructuur. Het veiligheidcertificaat bestaat uit 2 delen: Deel A: Een certificering die bevestigt dat het veiligheidsbeheersysteem van de spoorwegonderneming is goedgekeurd. De spoorwegonderneming die haar bedrijvigheid in België heeft opgezet, moet een aanvraag indienen bij de veiligheidsinstantie (DVIS) per aangetekend schrijven. Bij de Voorwaarden voor toegang tot de spoorweginfrastructuur 20 / 74

21 aanvraag wordt een dossier toegevoegd met het veiligheidsbeheersysteem en een afschrift van de vergunning indien zij door een andere lidstaat van de Europese unie werd aangegeven. Dit eerste deel vermeldt het type en de draagwijdte van de spoorwegactiviteiten waarvoor het geldt. Het certificaat is geldig in de hele Europese Unie voor gelijkwaardige spoorvervoeractiviteiten. Deel B: Een certificering die bevestigt dat de voorzieningen die de spoorwegonderneming heeft getroffen om te voldoen aan de specifieke eisen om veilig op het betrokken net te kunnen opereren, zijn goedgekeurd. De eisen kunnen betrekking hebben op de toepassing van de TSI en de nationale veiligheidsvoorschriften, in het bijzonder deze in verband met het veiligheidspersoneel en het rollend materieel. Dit tweede deel, het nationale certificaat, verleend aan de in België of in een ander land van de Europese Unie gevestigde spoorwegonderneming die van plan is spoorwegvervoerdiensten te exploiteren op het Belgische net, wordt afgeleverd door de veiligheidsinstantie (DVIS). Het veiligheidscertificaat wordt afgeleverd volgens de voorwaarden van hoofdstuk III van het KB van 16/01/2007 betreffende de veiligheidsvergunning en het veiligheidscertificaat, de indienststelling van rollend materieel en het jaarlijkse veiligheidsverslag. Alle informatie op het gebied van het veiligheidscertificaat kan worden verkregen bij de DGVL Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (zie punt 1.8) Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden van de spoorwegondernemingen worden beschreven in de gebruiksovereenkomst voor spoorweginfrastructuur (zie bijlage B.3). 2.3 Algemene commerciële voorwaarden Kaderovereenkomst De kaderovereenkomst is een overeenkomst die de rechten en verplichtingen van een kandidaat en van de beheerder van de spoorweginfrastructuur vastlegt en die betrekking heeft op de toe te wijzen spoorweginfrastructuurcapaciteit en de te heffen rechten voor een periode die langer is dan de geldigheidsduur van één dienstregelingtijdvak. De gebruiksovereenkomst wordt gesloten volgens de voorwaarden van artikel 25 (hoofdstuk III) van de wet van 04/12/2006. De kaderovereenkomst omvat geen gedetailleerde beschrijving van een rijpad, maar is zo opgesteld dat aan de gewettigde commerciële behoeften van de aanvrager tegemoet wordt gekomen. Ze mag geen belemmering vormen voor het gebruik van de infrastructuur door andere kandidaten of diensten. Voorwaarden voor toegang tot de spoorweginfrastructuur 21 / 74

22 Mits eerbiediging van het zakengeheim worden de algemene bepalingen van elke kaderovereenkomst openbaar gemaakt aan alle partijen die in aanmerking komen voor het gebruiken van dezelfde capaciteit. De kaderovereenkomst wordt normaal gezien gesloten voor een periode van vijf jaar, en kan worden verlengd met periodes die gelijk zijn aan haar oorspronkelijke looptijd. De spoorweginfrastructuurbeheerder kan in specifieke gevallen met een kortere of langere looptijd instemmen. Een looptijd van meer dan vijf jaar wordt gerechtvaardigd door het bestaan van commerciële overeenkomsten, specifieke investeringen of risico's. Voor diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van infrastructuur, die overeenkomstig artikel 38, alinea 2 van de wet van 4 december 2006 is aangewezen en die een door de aanvrager naar behoren gemotiveerde aanzienlijke en langdurige investering vereist, kan de looptijd van de kaderovereenkomst vijftien jaar bedragen. Een looptijd van meer dan vijftien jaar is alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk. Het toezichthoudende orgaan is bevoegd voor het verlenen van toestemming voor de inwerkingtreding van een kaderovereenkomst (art 25/1 van de wet van de 4 december 2006 zoals ingevoerd door art. 7 van het KB van 19 mei 2009). Een formulier voor aanvraag van een kaderovereenkomst, door de kandidaten in te vullen, en een model van een kaderovereenkomst te sluiten tussen de kandidaat en de IB is te vinden in bijlage B.2. De toewijzingsprocedure van de rijpaden in het geval van een kaderovereenkomst is gedetailleerd in punt Toegangscontracten Gebruiksovereenkomst Elk gebruik van de spoorweginfrastructuur door de houder van een rijpad wordt voorafgegaan door het afsluiten van een overeenkomst tussen de spoorweginfrastructuurbeheerder en de spoorwegonderneming die spoorwegvervoerdiensten verricht, waarin de respectieve rechten en verplichtingen van elke partij worden vastgelegd. De bepalingen van deze overeenkomst zijn nietdiscriminerend, transparant en in overeenstemming met de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen. Naar dit contract wordt verder verwezen als gebruiksovereenkomst. Deze overeenkomst bepaalt inzonderheid de nadere regels van de tenuitvoerlegging van de veiligheidsvoorschriften. Zij bevat eveneens een prestatieregeling die tariferingsystemen voor het gebruik van de infrastructuur toepast om spoorwegondernemingen en de spoorweginfrastructuurbeheerder ertoe aan te zetten om tekortkomingen zo gering mogelijk te houden en de prestaties van het spoorwegnet te verbeteren. Deze regeling is voor het gehele net van toepassing en kan boetes inhouden voor handelingen die de exploitatie van het net hinderen, compensaties voor ondernemingen die onder tekortkomingen te lijden hebben, en premies ter beloning van prestaties die de ramingen overtreffen die gebaseerd zijn op het systeem van de optimalisering van de prestaties. De gebruiksovereenkomst wordt afgesloten volgens de voorwaarden van artikel 24 (hoofdstuk III) van de wet van 04/12/2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, zoals bepaald in paragraaf 1 van dit gedeelte. De partijen kunnen het toezichthoudende orgaan om advies vragen over Voorwaarden voor toegang tot de spoorweginfrastructuur 22 / 74

Netverklaring B.9. Geldig van 14/12/2014 tot 12/12/2015 Versie van 04/09/2014

Netverklaring B.9. Geldig van 14/12/2014 tot 12/12/2015 Versie van 04/09/2014 Netverklaring B.9 Geldig van 14/12/2014 tot 12/12/2015 Versie van 04/09/2014 VERSIES Bijvoegsel Datum Aanpassingen 0 13.12.2013 Eerste versie 1 13.06.2014 Aanpassing van de Netverklaring conform de Wet

Nadere informatie

Netverklaring. Geldig van 13/12/2015 tot 10/12/2016 Versie van 28/08/2015

Netverklaring. Geldig van 13/12/2015 tot 10/12/2016 Versie van 28/08/2015 Netverklaring Geldig van 13/12/2015 tot 10/12/2016 Versie van 28/08/2015 VERSIES Bijvoegsel Datum Aanpassingen 0 13.12.2013 Eerste versie 1 13.06.2014 Aanpassing van de netverklaring conform de Wet van

Nadere informatie

NETVERKLARING. Bijlage A.1 Glossarium. 1. Definities

NETVERKLARING. Bijlage A.1 Glossarium. 1. Definities NETVERKLARING Bijlage A.1 Glossarium 1. Definities Aanverwante Spoorwegonderneming Area Directie Asset Management-Infrabel Area Directie Traffic Management & Services- Infrabel Bureau Organisatie van de

Nadere informatie

Taken van de veiligheidsinstantie DVIS 27/02/2012

Taken van de veiligheidsinstantie DVIS 27/02/2012 27/02/2012 2 Afgifte, vernieuwing, wijziging en intrekking van de veiligheidscertificaten voor spoorwegondernemingen Deel A : voor de spoorwegonderneming die haar allereerste activiteit in België opstart.

Nadere informatie

NETVERKLARING. Bijlage B.4 Opstellen en publiceren van de dienstregelingen INHOUD

NETVERKLARING. Bijlage B.4 Opstellen en publiceren van de dienstregelingen INHOUD NETVERKLARING Bijlage B.4 Opstellen en publiceren van de dienstregelingen INHOUD 1. ALGEMEENHEDEN... 3 1.1. RIJPERIODE... 3 1.2. WEEKKARAKTERISTIEK... 3 1.2.1. Algemeenheden... 3 1.2.2. Betekenis van de

Nadere informatie

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië hierna te noemen de Verdragsluitende

Nadere informatie

[ ] ***** Aangaan van internationale samenwerkingsverbanden

[ ] ***** Aangaan van internationale samenwerkingsverbanden [ ] ***** DOOR TRENITALIA INGEDIENDE TOEZEGGINGEN 1. TOEZEGGING TEN AANZIEN VAN GVG Deze toezegging heeft betrekking op de door GVG ingediende verzoeken voor het aangaan van een internationaal samenwerkingsverband

Nadere informatie

NETVERKLARING. Bijlage B.4 Opstellen en publiceren van de rijpaden INHOUD

NETVERKLARING. Bijlage B.4 Opstellen en publiceren van de rijpaden INHOUD NETVERKLARING Bijlage B.4 Opstellen en publiceren van de rijpaden INHOUD 1. ALGEMEENHEDEN... 2 1.1. RIJPERIODE... 2 1.2. WEEKKARAKTERISTIEK... 2 1.2.1. Algemeenheden... 2 1.2.2. Betekenis van de gebruikte

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Bijlage B.9 Capaciteitsovereenkomst tussen de kandidaat niet spoorwegonderneming en Infrabel

Bijlage B.9 Capaciteitsovereenkomst tussen de kandidaat niet spoorwegonderneming en Infrabel NETVERKLARING Bijlage B.9 Capaciteitsovereenkomst tussen de kandidaat niet spoorwegonderneming en Infrabel Deze capaciteitsovereenkomst, hierna genoemd de «Overeenkomst», wordt gesloten tussen, Enerzijds:

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Supervisieplan 2013. Koninkrijk België Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen

Supervisieplan 2013. Koninkrijk België Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen Supervisieplan 2013 Eenheid Supervisie City Atrium - Vooruitgangstraat 56-1210 Brussel Versie 1 Datum 4/04/2013 Patrick Froidbise - Lokaal 4B29 Tel: 02 277 39 34 - Fax:02.277.40.55 e-mail: patrick.froidbise@mobilit.fgov.be

Nadere informatie

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN WIT-RUSLAND BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders a. Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. b. Voor het vervoer naar,

Nadere informatie

Uw aansluiting op ons netwerk

Uw aansluiting op ons netwerk Uw aansluiting op ons netwerk 1 Een grotere toegankelijkheid voor een sterkere logistieke strategie Mobiliteitsproblemen, ecologische voetafdruk, wegentaks, leveringssnelheid, stijgende olieprijzen Stuk

Nadere informatie

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen 11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen B.S. 20 juli 2011 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

35 NUMMERING VAN DE TREINEN

35 NUMMERING VAN DE TREINEN [ 1 ] BVTDeel III 35 NUMMERING VAN DE TREINEN 1. REIZIGERSTREINEN 1.1 Internationale dienst De nummering dient conform te zijn aan de UIC fiche 4191 OR. In de internationale dienst worden onpare nummers

Nadere informatie

NETVERKLARING. Bijlage B.10 Prestatieregeling van toepassing vanaf 1 januari 2017. 1. Berekening van de minuten vertraging

NETVERKLARING. Bijlage B.10 Prestatieregeling van toepassing vanaf 1 januari 2017. 1. Berekening van de minuten vertraging NETVERKLARING Bijlage B.10 Prestatieregeling van toepassing vanaf 1 januari 2017 Deze prestatieregeling bouwt volledig verder op de principes zoals voorzien in het performantieregime dat opgenomen werd

Nadere informatie

Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen

Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Dienst Veiligheid van de Consumenten Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen Versie 30/05/07 Referenties :

Nadere informatie

Interoperabiliteit van het trans Europese Hoge snelheid spoorweg systeem en van het Conventionele Spoorwegsysteem

Interoperabiliteit van het trans Europese Hoge snelheid spoorweg systeem en van het Conventionele Spoorwegsysteem Cursus Spoortechnieken Interoperabiliteit van het trans Europese Hoge snelheid spoorweg systeem en van het Conventionele Spoorwegsysteem ir Hugo Goossens Interoperabiliteit: Inhoud Wettelijke voorschriften

Nadere informatie

BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. Cabotage (= vervoer tussen twee in een ander land gelegen plaatsen) is niet toegestaan.

BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. Cabotage (= vervoer tussen twee in een ander land gelegen plaatsen) is niet toegestaan. BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer

Nadere informatie

1. Context 2. Oprichting van Belgorail 3. Werkzaamheden & process 4. Organisatie & structuur 5. Referenties 6. Besluit en vooruitzichten

1. Context 2. Oprichting van Belgorail 3. Werkzaamheden & process 4. Organisatie & structuur 5. Referenties 6. Besluit en vooruitzichten Studiedag Spoorvervoer 27 november 2008 Geliberaliseerd spoorvervoer, ook veilig vervoer? De rol en taak van de aangewezen en de aangemelde instantie 1 1. Context 2. Oprichting van Belgorail 3. Werkzaamheden

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,

hierna elk afzonderlijk de Autoriteit en gezamenlijk de Autoriteiten genoemd, 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de buitenlandse beleggingsondernemingen De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling

Gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling Gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Europees Spoorwegbureau Eenheid Veiligheid Dienst Veiligheidsbeoordeling Adres: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Bijlage F.4 Gebruiksheffing - Eenheidsprijzen en waarden van de parameters verbonden met de trein

Bijlage F.4 Gebruiksheffing - Eenheidsprijzen en waarden van de parameters verbonden met de trein NETVERKLARING Bijlage F.4 Gebruiksheffing - Eenheidsprijzen en waarden van de parameters verbonden met de trein 1. Het treinpadrecht-lijnen 1.1. Eenheidsprijs voor het treinpadrecht-lijnen (P) Voor alle

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: mei 2016

Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: mei 2016 Stiptheidsrapport binnenlands reizigersverkeer: mei 2016 Hieronder vindt u de voornaamste stiptheidscijfers die spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en spooroperator NMBS maandelijks op hun website plaatsen.

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een kassasysteem als onderdeel

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een Fiscale Data Module, zoals

Nadere informatie

Tanguy Veys Volksvertegenwoordiger

Tanguy Veys Volksvertegenwoordiger Artikel 2 In artikel 2 worden volgende wijzigingen aangebracht: het derde lid wordt vervangen door volgende bepaling: 2. Spooronderneming: het autonome overheidsbedrijf zoals bedoeld in artikel 3, 1; ;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 9 Wet van 19 november 2014 tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende:

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09 Aanvraagformulier Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: In eigen naam In naam van het bedrijf: Bedrijf dat aangegeven dient te

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

ISSN Benelux Publicatieblad

ISSN Benelux Publicatieblad ISSN 0005-8777 Benelux Publicatieblad Datum uitgifte 29/09/2014 Inhoudstafel Benelux Publicatieblad Paginanummer 2 Beschikkingen 3 BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers betreffende het grensoverschrijdend

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.661 ------------------------------ Zitting van woensdag 5 november 2008 ------------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.661 ------------------------------ Zitting van woensdag 5 november 2008 ------------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.661 ------------------------------ Zitting van woensdag 5 november 2008 ------------------------------------------------------ Mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE L 314/36 Publicatieblad van de Europese Unie 29.11.2011 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 inzake criteria voor de erkenning van opleidingscentra voor treinbestuurders, inzake criteria voor

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

3. De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen

3. De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sow jetrepublieken betreffende het internationale vervoer over de weg De Regering van het

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst) L 355/42 12.12.2014 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/106/EU VAN DE COMMISSIE van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 van de Nationale Veiligheidsinstantie van België

Jaarverslag 2007 van de Nationale Veiligheidsinstantie van België Jaarverslag 2007 van de Nationale Veiligheidsinstantie van België Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer DIRECTORAAT-GENERAAL VERVOER TE LAND DIENST VEILIGHEID EN INTEROPERABILITEIT VAN DE SPOORWEGEN

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering NLM.doc - 2013-10-15 1 Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 april 1979 betreffende meetinstallaties en gedeeltelijke

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Thalys websites, evenals van de mobiele Thalys applicatie

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Thalys websites, evenals van de mobiele Thalys applicatie Algemene gebruiksvoorwaarden van de Thalys websites, evenals van de mobiele Thalys applicatie Aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden Definities Aansprakelijkheid van de Vennootschap met betrekking

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen; 15 OKTOBER 1998. Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling. HOOFDSTUK I. -

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 Bekendgemaakt op 30 april 2014. In werking getreden op 1 mei 2014 Inhoudstafel

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

De Directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België,

De Directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België, TIJDELIJKE REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN NEDERLAND EN BELGIE MET BETREKKING TOT EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING INZAKE DE RECHTSTREEKSE UITWISSELING VAN FISCALE INLICHTINGEN. De Directeur-generaal

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Aansprakelijkheid voor producten met gebreken Versie 07/02/2003 VERSIE

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

ADDENDUM 1 BIJ DE NOTA het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

ADDENDUM 1 BIJ DE NOTA het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 november 2005 (02.12) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2004/0047 (COD) 14737/05 ADD 1 LIMITE TRANS 245 CODEC 1054 ADDENDUM 1 BIJ DE NOTA van:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING TREINBESTUURDER BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING Publicatiedatum: 04/02/2015 NMBS B-TR.2 Inhoud Blz. 1. Spoorwegen 3 2. Sporen 6 3. Lichtseinen 8 4. Snelheidssignalisatie 14 5. Allerhande seinen 16-2

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

LAB 00 P 510 Aanvraag erkenning door externe laboratoria. Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01

LAB 00 P 510 Aanvraag erkenning door externe laboratoria. Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Dit is een vertaling. De franse versie is de originele versie. LAB 00 P 510 Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01 Opgesteld

Nadere informatie

Charter van de reiziger. Uw rechten. Onze verbintenissen. NMBS

Charter van de reiziger. Uw rechten. Onze verbintenissen. NMBS Charter van de reiziger Uw rechten. Onze verbintenissen. NMBS ONZE VERBINTENISSEN conform de Europese regels NMBS stelt alles in het werk om u een kwaliteitsdienst te bieden. Dit is onze dagelijkse bekommernis,

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

Spoorwegveiligheid in een welzijnsperspectief. Ludo Smeekens

Spoorwegveiligheid in een welzijnsperspectief. Ludo Smeekens in een welzijnsperspectief Ludo Smeekens Veiligheidsfuncties op het spoor Vanuit 2 invalshoeken Welzijn op het Werk Corporate Prevention Services: Op het snijpunt van 2 invalshoeken Externe Dienst voor

Nadere informatie

Een lijst met de contactgegevens van de betrokken infrastructuurbeheerders voor het toekennen van internationale treinnummers vindt u in bijlage 1.

Een lijst met de contactgegevens van de betrokken infrastructuurbeheerders voor het toekennen van internationale treinnummers vindt u in bijlage 1. [- 1 -] 35 NUMMERING VAN DE TREINEN Voorafgaande opmerkingen : Een lijst met de contactgegevens van de betrokken infrastructuurbeheerders voor het toekennen van internationale treinnummers vindt u in bijlage

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/099 BERAADSLAGING NR 11/058 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEPERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

1/ 5 BE001 17/07/2012 - BDA nummer: 2012-516046 Standaardformulier 14 - NL Hosting, Maintenance & Build websites in Drupalplatform

1/ 5 BE001 17/07/2012 - BDA nummer: 2012-516046 Standaardformulier 14 - NL Hosting, Maintenance & Build websites in Drupalplatform 1/ 5 BE001 17/07/2012 - BDA nummer: 2012-516046 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING Nr. INLO.AO-2013-019-LUX-UTB-02 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER. Luchtvaart CIRCULAIRE. Uitgave : 2

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER. Luchtvaart CIRCULAIRE. Uitgave : 2 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/OPS-17 Datum 09/03 Uitgave : 2 Betreft : Samenstelling van de bemanning, in het bijzonder bij vluchten met uitgebreide

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat

Nadere informatie

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Beslissende over Regels in het belang van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie