Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011"

Transcriptie

1 Netverklaring Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011

2

3 VERSIES. Bijvoegsel Datum Aanpassingen Eerste versie Punt : ERRATUM - rechtzetting De bijlage B.9 Nummering van de treinen is door de bijlage D.11 Lijst 35 Nummering van de treinen van BVT deel III vervangen (punt ) Punt 1.8 Contacten is aangepast (Infrabel, Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal).

4 INHOUDSTAFEL VERSIES 3 INHOUDSTAFEL 4 1. ALGEMENE INFORMATIE Inleiding Doelstelling Wettelijk kader Wettelijk statuut Algemene opmerkingen Verantwoordelijkheid Beroep Structuur van de NV Geldigheidsperiode en wijzigingen Geldigheidsperiode Actualisatie Publicatie van de NV Contacten RailNetEurope Internationale samenwerking tussen de infrastructuurbeheerders Glossarium VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE SPOORWEGINFRASTRUCTUUR Inleiding Toegang tot de spoorweginfrastructuur Te vervullen vereisten om toegang te verkrijgen tot de infrastructuur Houders van een toegangsrecht Vergunning Veiligheidscertificaat Verantwoordelijkheden Algemene commerciële voorwaarden Kaderovereenkomst Toegangscontracten Operationele regels 24 Inhoudstafel 4 / 74

5 2.5 Buitengewoon vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen Certificatie van het rollend materieel Certificering van het boordpersoneel en van de treinbestuurders INFRASTRUCTUUR Inleiding Omvang van het net Limieten Verbonden netten Andere informatie Beschrijving van het net Geografische beschrijving Capaciteiten Verkeersleiding en veiligheid Verkeer met beperkingen Gespecialiseerde infrastructuur Milieubeperkingen Gevaarlijke goederen Tunnels met beperkingen Bruggen met beperkingen Beschikbaarheid van de infrastructuur Terminals voor het reizigersverkeer Terminals voor het goederenverkeer Dienstenfaciliteiten Bundels voor het vormen van de treinen Bundels voor het rangeren en het uitwijken van de treinen Installaties voor onderhoud Installaties voor het bijvullen van brandstof Technische uitrusting van de installaties Ontwikkeling van de infrastructuur TOEWIJZING VAN DE CAPACITEITEN Inleiding Beschrijving van de procedure Kandidaten Betrokken organismen Algemene beschrijving van de procedure voor de rijpaden Algemene beschrijving van de procedure voor de lokale capaciteit 38 Inhoudstafel 5 / 74

6 4.3 Kalender voor de aanvragen van capaciteiten en toewijzingsprocedure Planning voor het opstellen van de dienstregeling Planning voor de aanvragen van capaciteiten buiten de procedure voor het opstellen van de dienstregeling Toewijzingsprocedure Coördinatieprocedure Systeem voor de administratieve regeling van geschillen Overbelaste zones: definitie, prioriteitscriteria en toewijzingsprocedure in die zones Impact van de kaderovereenkomsten Toewijzing van capaciteit voor onderhoud, vernieuwing en verbeteringen Rijpaden Lokale capaciteiten Maatregelen wegens niet-gebruik Buitengewoon vervoer en vervoer van gevaarlijke goederen Buitengewoon vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen Bijzondere maatregelen bij storing DIENSTEN Inleiding De minimumdiensten Toegang via het spoornet tot de voorzieningen en het verlenen van diensten _ Gebruik van elektrische voedingsinstallaties ten behoeve van de tractie Installaties voor brandstofbevoorrading Reizigersstations, de gebouwen en andere voorzieningen daarvan Goederenterminals Rangeerstations Vormingsstations Parkeerstations Onderhoudscentra en andere technische infrastructuur De aanvullende diensten De tractiestroom Brandstofbevoorrading De diensten voor treinen : Het voorverwarmen van passagierstreinen, levering van water, Rangeringen en andere diensten die worden verstrekt in de in punt 5.3 genoemde installaties Diensten voor buitengewoon vervoer en gevaarlijke goederen Diensten buiten de openingsuren Bijkomende prestaties De ondersteunende diensten Toegang tot het telecommunicatienetwerk 57 Inhoudstafel 6 / 74

7 5.5.2 De levering van aanvullende informatie De technische keuring van het rollend materieel HEFFINGEN Principes van tarificatie De minimumdiensten Toegang via het spoor tot de voorzieningen zoals vermeld in punt De diensten vermeld onder punt Door het gebruiksrecht gedekte diensten Ondersteunende diensten Heffing in geval van overbelasting Samenstelling van de heffing Tarificatie De minimumdiensten Toegang via het spoornet tot de voorzieningen Levering van de diensten vermeld onder punt De aanvullende diensten Ondersteunende diensten Service Level Agreement Wijzigingen van het gebruiksrecht Modaliteiten voor het innen van de gebruiksheffing Voorafbetaling van de gevraagde capaciteiten Toegewezen en niet gebruikte capaciteit Facturatie Waarborg Beroep BIJLAGEN 73 Inhoudstafel 7 / 74

8

9 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Inleiding Infrabel, de Belgische infrastructuurbeheerder (IB), is een naamloze vennootschap van publiek recht. Sinds 1 januari 2005 is Infrabel verantwoordelijk voor het beheer van de vaste installaties nodig voor het treinverkeer en de veiligheid ervan (de sporen, de bovenleiding, de seininrichting, de kunstwerken, ). Infrabel wil de operatoren een competitieve spoorweginfrastructuur aanbieden die aangepast is aan de huidige en de toekomstige vraag. Op die manier draagt Infrabel actief bij tot een duurzame mobiliteit binnen het Europese spoorwegnet en ondersteunt en stimuleert de economische en sociale ontwikkeling van België. De wet van 4 december 2006 met betrekking tot het gebruik van de spoorweginfrastructuur (artikel 21 tot 23) geeft de opdracht aan de spoorweginfrastructuurbeheerder (IB) om de Netverklaring (NV) op te stellen en te publiceren, na raadpleging van het toezichthoudende orgaan, de kandidaten en de spoorwegondernemingen die het net gebruiken. Aan de hand van het onderstaande organigram wordt de positie van Infrabel in de NMBS-groep (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) voorgesteld: In dit eerste hoofdstuk wordt de doelstelling van de netverklaring toegelicht. Algemene informatie 9 / 74

10 1.2 Doelstelling Het doel van dit document is het verstrekken van informatie over de toegang en het gebruik van de spoorweginfrastructuur aan de spoorwegondernemingen die goederen en/of reizigersvervoer wensen te verzekeren op het Belgische spoorwegnet. De NV bevat de belangrijkste informatie van de nationale wetgeving die de Europese richtlijnen met betrekking tot de spoorwegen omzet. Informatie over de spoorweginfrastructuur van de ons omringende landen maakt eveneens het onderwerp uit van een Netverklaring. Deze kan u verkrijgen op de volgende adressen: 1 Nederland: ProRAil B.V. Capacity management, Client Services Department Postbus 2038, 3500 GC Utrecht Keyrail BV Postbus 108, 3330 AC Zwijndrecht 2 Duitsland: DB Netz AG Theodor-Heuss-Allee 7, D Frankfurt/ Main 3 Luxemburg: Administration des chemins de fer Guichet unique BP 1401, L-1014 Luxembourg 4 Frankrijk: Réseau Ferré de France Pôle commercial / Service Marketing et développement commercial / Guichet Unique 92 avenue de France, F Paris cedex 13 Algemene informatie 10 / 74

11 1.3 Wettelijk kader De NV is gebaseerd op de onderstaande regelgeving: Richtlijn 91/440/EEG van 29 juli 1991, betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap; Richtlijn 95/18/EG van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen; Richtlijn 2001/14/EG van 26 februari 2001 betreffende de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidcertificering; Richtlijn 2004/49 van 29 april 2004 betreffende de veiligheid van de spoorwegen in de Gemeenschap; Wet van 04/12/2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de bijhorende KB s; Wet van 19/12/2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en de bijhorende KB s; Verschillende reglementeringen opgesteld door Infrabel, de UIC, Documenten Richtlijnen en Technische Specificaties van Interoperabiliteit (TSI) Wetten, Koninklijke Besluiten en Ministeriële Besluiten RID (Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen) UIC Leaflets ARGSI (Algemeen Reglement voor het Gebruik van de SpoorwegInfrastructuur), VVESI (VeiligheidsVoorschriften betreffende de Exploitatie van de SpoorwegInfrastructuur), ARS (Algemeen Reglement der Seininrichting), WORK-IN (Werken met betrekking tot de infrastructuur), Schematische Seininrichtingsplannen (SSP), Lengteprofielen Plaatselijke protocollen Europese recht: Consultatieadressen Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: of Belgisch Staatsblad: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) : Om deze documenten te kunnen consulteren, dienen de kandidaten en de spoorwegondernemingen een aanvraag te richten aan de UIC. Infrabel (Toegang tot het Net): Om deze documenten en toepassingen aanwezig op de Business Corner te kunnen consulteren, dienen de kandidaten en de spoorwegondernemingen een aanvraag te richten aan Infrabel op het volgende adres: of aan hun account manager. Infrabel (Infrastructuur) Deze documenten moeten gevraagd worden aan de zones Infrastructuur, waarvan de adressen opgenomen zijn in bijlage D.4. Infrabel (Netwerk) Deze documenten moeten gevraagd worden aan de GBI-N, waarvan de adressen opgenomen zijn in bijlage D.10. Algemene informatie 11 / 74

12 1.4 Wettelijk statuut Algemene opmerkingen De NV is een document waarin op gedetailleerde wijze de beschrijving van het net, de algemene verkeersregels, de termijnen, de procedures en de criteria in verband met de regelingen voor de heffing van gebruiksrechten en de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit zijn vastgelegd. Dit document bevat verder alle andere gegevens die nodig zijn om de aanvragen voor spoorweginfrastructuurcapaciteit in te dienen. De NV is opgesteld ten behoeve van de kandidaten, de gebruikers en iedere andere betrokken partij Verantwoordelijkheid Bepaalde in deze NV verstrekte gegevens kunnen evolueren in functie van de omzetting van de Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving. Het is echter vastgelegd dat de wettelijke of reglementaire teksten die goedgekeurd worden na de publicatie van de NV, automatisch van toepassing zijn volgens hun modaliteiten zonder de noodzakelijke actualisering van de netverklaring. De infrastructuurbeheerder verbindt zich er echter toe om zo spoedig mogelijk de NV aan te passen bij elke wijziging aan de wetgevende of regelgevende teksten. Als er ondanks de inspanningen van de IB om correcte informatie te verstrekken, verschillen zouden blijken te bestaan met de regelgeving, dan is deze laatste doorslaggevend. De IB zal er in het bijzonder over waken om zo snel mogelijk elke gemelde fout recht te zetten zonder enig ander gevolg voor hem. De NV wordt in het Nederlands, Frans, Duits en Engels opgesteld. In geval van verschil of interpretatiemoeilijkheden tussen de verschillende versies, zijn enkel de Franstalige en de Nederlandstalige versie doorslaggevend Beroep Conform aan art. 62, 5 van de wet van 4 december 2006 met betrekking tot het gebruik van de spoorweginfrastructuur, teneinde zijn opdracht inzake de behandeling van klachten te vervullen, kunnen bij het toezichthoudende orgaan (Dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, adres: zie punt 1.8) schriftelijke klachten worden ingediend door middel van aangetekende zendingen vanwege spoorwegondernemingen, kandidaten en de spoorweginfrastructuurbeheerder wanneer zij denken het slachtoffer te zijn van een oneerlijke behandeling, van een discriminatie of van elk ander nadeel met betrekking tot: de netverklaring of de criteria die erin zijn opgenomen ; de toewijzingsprocedure voor infrastructuurcapaciteit en haar resultaten ; het tariferingsysteem, de hoogte of de structuur van heffingen voor het spoorweginfrastructuurgebruik ; de in artikels 6, 7, 8, 1 en 3, 9 en 10 opgenomen bepalingen inzake toegang tot de spoorweginfrastructuur. Het administratief beroep schorst de aangevochten beslissing niet, behoudens andersluidende, gemotiveerde beslissing van het toezichthoudend orgaan op verzoek van de klagende partij. Algemene informatie 12 / 74

13 1.5 Structuur van de NV De structuur en de inhoud van de NV, die bepaald worden door de Europese richtlijnen, werden verfijnd en opgelijst door RailNetEurope (zie punt 1.9) in het document Network Statement Common structure and Implementation Guide op 03/03/2006. Een herziene versie van dit document werd goedgekeurd op 01/04/2009. Dit document is beschikbaar op de website Het is aanbevolen dat elke Europese IB deze structuur aanneemt om de uitwisseling van informatie over het internationale goederen- of reizigersverkeer te vergemakkelijken voor alle geïnteresseerde partijen. 1.6 Geldigheidsperiode en wijzigingen Geldigheidsperiode Deze NV geldt voor de dienstregelingperiode van zondag 11/12/2011 tot zaterdag 08/12/ Actualisatie De netverklaring wordt geactualiseerd door de infrastructuurbeheerder. Bovendien raadpleegt de IB de spoorwegondernemingen die op de Belgische spoorweginfrastructuur rijden, de kandidaten en het toezichthoudende orgaan over het ontwerp van NV ten laatste 2 maanden voor de uiterste datum van publicatie. Zij beschikken over een termijn van 1 maand om hun bevindingen te formuleren. Elke wijziging aan de NV zal in de loop van het jaar worden aangekondigd op de website en op de pagina Versies van de NV. Daarenboven zullen de spoorwegondernemingen, de kandidaten en het toezichthoudende orgaan per brief of per worden verwittigd bij elke belangrijke wijziging. 1.7 Publicatie van de NV De netverklaring wordt gepubliceerd ten laatste 4 maanden voor de door de infrastructuurbeheerder vastgelegde uiterste datum van de capaciteitsaanvragen voor de spoorweginfrastructuur (zie punt 4.3.1). De publicatie van de NV wordt aangekondigd door een bericht in het Belgisch Staatsblad. De NV kan gratis elektronisch worden geraadpleegd. (www.railaccess.be). Algemene informatie 13 / 74

14 1.8 Contacten 1 Infrabel Bevoegdheid Contactbureau Coördinaten Algemene contacten NV Rijpadaanvragen en aanpassingen van de dienstregeling op Lange Termijn Aanpassingen van de dienstregeling op Korte Termijn (Toegewezen taken zie punt ) Aanpassingen van de dienstregeling op Korte Termijn (Toegewezen taken zie punt ) Aanpassingen van de dienstregeling in Real Time Locale capaciteiten Bureau I-TN. 11b 01 Bureau I-TN. 121 Bureau I-TN. 123 Bureau I-N. 213 Bureau I-N. 241 Bureau I-TN. 124 Directie Toegang tot het Net Sectie 41/4 Fonsnylaan 13 B-1060 Brussel Tél: Directie Toegang tot het Net Sectie 41/4 Fonsnylaan 13 B-1060 Brussel Fax: Directie Toegang tot het Net Sectie 41/4 Fonsnylaan 13 B-1060 Brussel Fax: Directie Netwerk Sectie 84 Barastraat 110 B-1070 Brussel Fax: Directie Netwerk Sectie 60 Barastraat 110 B-1070 Brussel Fax: Directie Toegang tot het Net Sectie 41/4 Fonsnylaan 13 B-1060 Brussel Algemene informatie 14 / 74

15 Organisatie van de buitengewone vervoeren Bureau I-TN. 225 Directie Toegang tot het Net Sectie 41/3 Fonsnylaan 13 B-1060 Brussel One-Stop-shop (OSS) Bureau I-TN. 122 Directie Toegang tot het Net Sectie 41/4 Fonsnylaan 13 B-1060 Brussel Tél: Algemene informatie 15 / 74

16 2 Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal Contactpersoon Dhr. Philippe QUARMEAU, directeur Coördinaten Communicatiecentum Noord 2 e verdieping Vooruitgangstraat, 80 Bus 5 B-1030 Brussel Tel: Staatssecretaris voor Mobiliteit Contactpersoon Dhr. Etienne SCHOUPPE Coördinaten Kabinet Koningstraat, 180 B-1000 Brussel Tel: Fax: City Atrium Vooruitgangstraat, 56 B-1210 Brussel 4 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bevoegdheid Contactpersoon Coördinaten Algemene diensten Dhr. Marc ROMAN, directeur Directie Beleidsontwikkeling en Ondersteuning voor Duurzame Mobiliteit en het Spoor Vergunningen Dhr. Guy FREDERIX Directie Beleidsontwikkeling en Ondersteuning voor Duurzame Mobiliteit en het Spoor Tel: Fax: Algemene informatie 16 / 74

17 Veiligheidscertificaten, certificering van het personeel en van het rollend materieel Dhr. André LATRUWE, directeur Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van het Spoor (DVIS) Tel: FORTON Directeur-generaal Algemene informatie 17 / 74

18 1.9 RailNetEurope Internationale samenwerking tussen de infrastructuurbeheerders Om het internationale verkeer op het Europese spoorwegnet te bevorderen, hebben de Europese spoorweginfrastructuurbeheerders zich gegroepeerd tot RailNetEurope, een organisatie met maatschappelijke zetel in Wenen. Om een goede dienstverlening aan te bieden aan zijn klanten, stelt iedere infrastructuurbeheerder: De rol van dit loket is om: zijn eigen Netverklaring op met betrekking tot zijn spoornetwerk. Dit document is beschikbaar op de site van de verschillende spoorinfrastructuurbeheerders ; een loket ter beschikking dat als uniek aanspreekpunt werkt (One Stop Shop OSS) voor de spoorwegondernemingen en voor iedere andere geïnteresseerde partij die informatie wenst te verkrijgen over het spoorwegnetwerk. de klant informatie en ondersteuning te bieden over het gehele pakket van producten en diensten die de infrastructuurbeheerders aanbieden ; alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van de infrastructuur van de infrastructuurbeheerder ; aanvragen voor rijpaden die gesitueerd zijn op het spoorwegnetwerk van de infrastructuurbeheerders van RailNetEurope, te behandelen in samenspraak met deze infrastructuurbeheerders ; te waarborgen dat de aanvragen voor internationale rijpaden naar behoren worden behandeld en rekening houdend met het jaarlijkse dienstregelingproces ; offertes op te stellen, samen met de betrokken infrastructuurbeheerders, voor rijpaden voor het gehele internationale parcours ; contracten af te sluiten ; klanten te begeleiden bij de facturatieprocedures en bij de betalingen. Gegevens over de OSS van België kan u terugvinden in het punt 1.8. De lijst met de andere Europese OSS zijn beschikbaar op Glossarium Bijlage A.1 bevat de definitie van de specifieke termen en de verklaring van de gebruikte afkortingen in deze NV. Algemene informatie 18 / 74

19 2. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE SPOORWEGINFRASTRUCTUUR 2.1 Inleiding Het tweede hoofdstuk bespreekt de voorwaarden waaraan een spoorwegonderneming moet voldoen om toegang te verkrijgen tot de Belgische spoorweginfrastructuur. 2.2 Toegang tot de spoorweginfrastructuur Te vervullen vereisten om toegang te verkrijgen tot de infrastructuur Elke spoorwegonderneming die spoorwegvervoerdiensten wil verrichten en toegang wil hebben tot de spoorweginfrastructuur moet in het bezit zijn van: Een vergunning die bestemd is voor het type diensten dat ze aanbiedt, afgeleverd door de bevoegde overheid van een lidstaat van de Europese Unie (zie punt 2.2.3); Een spoorwegveiligheidscertificaat (punt 2.2.4); Beschikbare spoorweginfrastructuurcapaciteiten toegekend door de spoorweginfrastructuurbeheerder (hoofdstuk 4). Elke spoorwegonderneming die de spoorweginfrastructuur wil gebruiken moet op voorhand in het bezit zijn van een gebruiksovereenkomst afgesloten met de IB waarin de rechten en plichten van de verschillende partijen worden gedefinieerd (punt ). Elke spoorwegonderneming die de lokale spoorweginfrastructuur (bundels, ) wil gebruiken moet op voorhand in het bezit zijn van een gebruiksovereenkomst afgesloten met de IB waarin de rechten en plichten van de verschillende partijen worden gedefinieerd (punt ). Voorwaarden voor toegang tot de spoorweginfrastructuur 19 / 74

20 2.2.2 Houders van een toegangsrecht Hebben toegang tot de spoorweginfrastructuur: De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor de exploitatie van al haar vervoersactiviteiten voor reizigers en goederen; Elke spoorwegonderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie voor de exploitatie van internationale vervoersdiensten van reizigers. Bij een internationale passagiersvervoerdienst hebben de spoorwegondernemingen het recht op het internationale traject passagiers te laten opstappen in elk station en ze te laten uitstappen in een ander station, ook voor het vervoer van reizigers op gedeelten van dat traject die tussen twee Belgische stations liggen (de zgn. cabotage cfr. art. 5 van het KB van 19 mei 2009). Het toezichthoudende orgaan bepaalt of de vervoersdienst in hoofdzaak een internationaal karakter heeft, cfr. artikel 10 van het KB van 19 mei Elke spoorwegonderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie voor de exploitatie van elk type van goederenvervoersdiensten. De spoorweginfrastructuurbeheerder verplaatst zich vrij, voor het onderhoud, het beheer, de vernieuwing en de uitbreiding van de spoorweginfrastructuur, met naleving van de veiligheidsmaatregelen die aan elke gebruiker van de spoorweginfrastructuur worden opgelegd en met naleving van de rijpaden die werden toegewezen aan de spoorwegondernemingen Vergunning Om toegang te krijgen tot de spoorweginfrastructuur, moet de kandidaat in het bezit zijn van een vergunning die hem toelaat om als spoorwegonderneming erkend te worden. Elke onderneming die een exploitatiezetel in België heeft, heeft het recht een vergunning bij de minister te vragen (zie punt 1.8). De vergunning is onoverdraagbaar en beschrijft het type diensten waarvoor ze geldig is. Ze is geldig op het gehele grondgebied van de Europese Unie. De afgifte van de vergunning wordt vastgelegd in hoofdstuk II van de wet van 04/12/2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en in artikelen 3 en 4 van het KB van 16/01/2007 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming. Alle bijkomende informatie met betrekking tot de spoorwegvergunning kan verkregen worden bij de Directie Beleidsontwikkeling en Ondersteuning voor Duurzame Mobiliteit en het Spoor (zie punt 1.8) Veiligheidscertificaat Om toegang te hebben tot het spoornetwerk, moet de kandidaat in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat dat geldig is op het gehele net of op een deel van de Belgische spoorweginfrastructuur. Het veiligheidcertificaat bestaat uit 2 delen: Deel A: Een certificering die bevestigt dat het veiligheidsbeheersysteem van de spoorwegonderneming is goedgekeurd. De spoorwegonderneming die haar bedrijvigheid in België heeft opgezet, moet een aanvraag indienen bij de veiligheidsinstantie (DVIS) per aangetekend schrijven. Bij de Voorwaarden voor toegang tot de spoorweginfrastructuur 20 / 74

21 aanvraag wordt een dossier toegevoegd met het veiligheidsbeheersysteem en een afschrift van de vergunning indien zij door een andere lidstaat van de Europese unie werd aangegeven. Dit eerste deel vermeldt het type en de draagwijdte van de spoorwegactiviteiten waarvoor het geldt. Het certificaat is geldig in de hele Europese Unie voor gelijkwaardige spoorvervoeractiviteiten. Deel B: Een certificering die bevestigt dat de voorzieningen die de spoorwegonderneming heeft getroffen om te voldoen aan de specifieke eisen om veilig op het betrokken net te kunnen opereren, zijn goedgekeurd. De eisen kunnen betrekking hebben op de toepassing van de TSI en de nationale veiligheidsvoorschriften, in het bijzonder deze in verband met het veiligheidspersoneel en het rollend materieel. Dit tweede deel, het nationale certificaat, verleend aan de in België of in een ander land van de Europese Unie gevestigde spoorwegonderneming die van plan is spoorwegvervoerdiensten te exploiteren op het Belgische net, wordt afgeleverd door de veiligheidsinstantie (DVIS). Het veiligheidscertificaat wordt afgeleverd volgens de voorwaarden van hoofdstuk III van het KB van 16/01/2007 betreffende de veiligheidsvergunning en het veiligheidscertificaat, de indienststelling van rollend materieel en het jaarlijkse veiligheidsverslag. Alle informatie op het gebied van het veiligheidscertificaat kan worden verkregen bij de DGVL Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (zie punt 1.8) Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden van de spoorwegondernemingen worden beschreven in de gebruiksovereenkomst voor spoorweginfrastructuur (zie bijlage B.3). 2.3 Algemene commerciële voorwaarden Kaderovereenkomst De kaderovereenkomst is een overeenkomst die de rechten en verplichtingen van een kandidaat en van de beheerder van de spoorweginfrastructuur vastlegt en die betrekking heeft op de toe te wijzen spoorweginfrastructuurcapaciteit en de te heffen rechten voor een periode die langer is dan de geldigheidsduur van één dienstregelingtijdvak. De gebruiksovereenkomst wordt gesloten volgens de voorwaarden van artikel 25 (hoofdstuk III) van de wet van 04/12/2006. De kaderovereenkomst omvat geen gedetailleerde beschrijving van een rijpad, maar is zo opgesteld dat aan de gewettigde commerciële behoeften van de aanvrager tegemoet wordt gekomen. Ze mag geen belemmering vormen voor het gebruik van de infrastructuur door andere kandidaten of diensten. Voorwaarden voor toegang tot de spoorweginfrastructuur 21 / 74

22 Mits eerbiediging van het zakengeheim worden de algemene bepalingen van elke kaderovereenkomst openbaar gemaakt aan alle partijen die in aanmerking komen voor het gebruiken van dezelfde capaciteit. De kaderovereenkomst wordt normaal gezien gesloten voor een periode van vijf jaar, en kan worden verlengd met periodes die gelijk zijn aan haar oorspronkelijke looptijd. De spoorweginfrastructuurbeheerder kan in specifieke gevallen met een kortere of langere looptijd instemmen. Een looptijd van meer dan vijf jaar wordt gerechtvaardigd door het bestaan van commerciële overeenkomsten, specifieke investeringen of risico's. Voor diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van infrastructuur, die overeenkomstig artikel 38, alinea 2 van de wet van 4 december 2006 is aangewezen en die een door de aanvrager naar behoren gemotiveerde aanzienlijke en langdurige investering vereist, kan de looptijd van de kaderovereenkomst vijftien jaar bedragen. Een looptijd van meer dan vijftien jaar is alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk. Het toezichthoudende orgaan is bevoegd voor het verlenen van toestemming voor de inwerkingtreding van een kaderovereenkomst (art 25/1 van de wet van de 4 december 2006 zoals ingevoerd door art. 7 van het KB van 19 mei 2009). Een formulier voor aanvraag van een kaderovereenkomst, door de kandidaten in te vullen, en een model van een kaderovereenkomst te sluiten tussen de kandidaat en de IB is te vinden in bijlage B.2. De toewijzingsprocedure van de rijpaden in het geval van een kaderovereenkomst is gedetailleerd in punt Toegangscontracten Gebruiksovereenkomst Elk gebruik van de spoorweginfrastructuur door de houder van een rijpad wordt voorafgegaan door het afsluiten van een overeenkomst tussen de spoorweginfrastructuurbeheerder en de spoorwegonderneming die spoorwegvervoerdiensten verricht, waarin de respectieve rechten en verplichtingen van elke partij worden vastgelegd. De bepalingen van deze overeenkomst zijn nietdiscriminerend, transparant en in overeenstemming met de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen. Naar dit contract wordt verder verwezen als gebruiksovereenkomst. Deze overeenkomst bepaalt inzonderheid de nadere regels van de tenuitvoerlegging van de veiligheidsvoorschriften. Zij bevat eveneens een prestatieregeling die tariferingsystemen voor het gebruik van de infrastructuur toepast om spoorwegondernemingen en de spoorweginfrastructuurbeheerder ertoe aan te zetten om tekortkomingen zo gering mogelijk te houden en de prestaties van het spoorwegnet te verbeteren. Deze regeling is voor het gehele net van toepassing en kan boetes inhouden voor handelingen die de exploitatie van het net hinderen, compensaties voor ondernemingen die onder tekortkomingen te lijden hebben, en premies ter beloning van prestaties die de ramingen overtreffen die gebaseerd zijn op het systeem van de optimalisering van de prestaties. De gebruiksovereenkomst wordt afgesloten volgens de voorwaarden van artikel 24 (hoofdstuk III) van de wet van 04/12/2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, zoals bepaald in paragraaf 1 van dit gedeelte. De partijen kunnen het toezichthoudende orgaan om advies vragen over Voorwaarden voor toegang tot de spoorweginfrastructuur 22 / 74

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten 05/2014 Inhoudstafel Algemene voorwaarden...4 1. Definities...4 2. Activering van Diensten...5 3. De Overeenkomst... 6 4. Bescherming van het privéleven...8

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ]

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ] Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 27.12.2006 L 377/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) nr. 1899/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 houdende wijziging van

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie