3. Lopende'projecten' a. Europaweg:!Verkeer!&!Vervoer! b. Middengebied! c. Persleiding! 4. Rondvraag''

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Lopende'projecten' a. Europaweg:!Verkeer!&!Vervoer! b. Middengebied! c. Persleiding! 4. Rondvraag''"

Transcriptie

1 Agenda'Wijkraad'Molenwijk'Haarlem'dinsdag'20'oktober'2015' ' DocentenkamerGrafischeSchool,Zwemmerslaan1 Aanvang'19.30 uiterlijkeinde22:00uur Inlooptijd19:15uur,deelnamezonderafspraak 1. Opening'(19.30' '19.35)' a. Welkom b. Gasten:SaskiaKlitsie(groenambassadeur);MichaelDiepstraten(VoorzitterVvEPampus 1P188,nietbevestigd),SusannevanLeeuwen(Dock) 2. Ingekomen'stukken'en'mededelingen' a. Notulen/actielijstvorigevergadering b. Kortverslag4WRO12oktoberenoverlegvoorzittersenpenningmeestersop8oktober c. KennismakinggroenambassadeurvanSchalkwijkSaskiaKlitsie. d. Website:suggestiem.b.t.inPenaanvulling e. Voorbereidenbegroting2016enaanvraagsubsidie(exartikel9Verordeningopde wijkraden) f. Jaarverslag Lopende'projecten' a. Europaweg:Verkeer&Vervoer b. Middengebied c. Persleiding 4. Rondvraag'' 1 Vergaderschema:"15"september,"20"oktober,"17"november,"15"december,"19"januari,(16(februari

2 Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 15 september 2015 Locatie: Grafische School, Zwemmerslaan 1 Aanvang 19.30u Aanwezig : Jelte Klokman (vervangend Voorzitter); Ruud Norg (Penningmeester); Sylvia van den Berg (notulist). Gasten : Cengiz Karagus (wijkagent); Michael Diepstraten (Voorzitter VvE Pampus 1-188); Angela Motz (Stichting Tabitha). Afwezig : Stascha Nelis, geen afmelding; Frides Laméris (geen afmelding); Wouter Moné (afgemeld); Susanne van Leeuwen (Dock, afgemeld). 1. Opening a. Jelte opent de vergadering en heet de gasten welkom. b. Michael stelt zichzelf voor en vertelt dat de bestrating op de parkeerplaats bij Pampus ernstig te wensen overlaat. Door boomwortels is de bestrating scheef komen te liggen en levert gevaarlijke situaties voor de bewoners op. Ook bestaat het gevaar dat auto's hierdoor beschadigd raken. Tevens spreekt hij de zorg uit over de hoogte van de bomen, zowel aan de voor- als achterzijde, die bij storm het risico lopen om te vallen. Afgesproken wordt dat Michael e.e.a. in een brief via de e- mail zal sturen, waarna de Wijkraad dit op kan nemen met de gemeente. 2. Kennismaking met wijkagent Cengiz Karagus Cengiz Karagus is sinds 2000 bij de politie en sinds een aantal jaren is hij wijkagent. In de functie van wijkagent heeft hij meer contact met bewoners en instellingen / organisaties. De heer Karagus is bereikbaar onder het algemene telefoonnummer van de politie: Tevens kan men via een e- mailformulier op de website een vraag stellen of mededeling doen. 3. Open dag Terschellingpad / Zwemmerslaan Op zaterdag 3 oktober van 12.00u 17.00u is een feestelijke opendag gepland van het Creatief Bedrijvenpand De Schelling. De ingang is aan het Terschellingpad 2 (schoolplein aan de kant van de Texelhof). Hier kan tevens geparkeerd worden. Meer bijzonderheden / informatie: Als wijkraad zullen we ook aanwezig zijn. Nog afspreken wie hoe laat aanwezig is. 4. Ingekomen stukken en mededelingen a. De actielijst is doorgenomen en aangepast. De notulen van de vorige vergadering zijn doorgenomen en goedgekeurd. b. - Kitty v.d. Tooren (Gemeente Haarlem) heeft een presentatie gegevens over het actieleerprogramma (gaat over Probleemjongeren ). Het accent ligt op het organiseren van activiteiten voor jongeren en het inzetten van wijkvaders. De jongeren worden ingedeeld in drie lagen: groen, oranje en rood (resp. hinderlijk, overlastgevend en ontspoord). De focus ligt op de middengroep, om te voorkomen dat zij doorstromen. Cengiz vult aan: in de middenlaag ligt tevens een focus op gezinsaanpak. De politie opereert vooral in het rode vlak, voor de overige groepen ligt de regie bij de gemeente. 1

3 4. Ingekomen stukken en mededelingen (vervolg) b. (vervolg) - De burgemeester meldde dat de koepel voor de opvang van vluchtelingen voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geen optie was. De ontwikkelingen gaan echter snel. Op het moment dat onze vergadering plaatsvindt, is de Gemeenteraad van Haarlem in spoedberaad bijeengekomen inzake de opvang van 350 vluchtelingen in de Koepel. De burgemeester Bernt Schneiders ontving vanmorgen een concreet verzoek over de inzet van de voormalige gevangenis. - De bibliotheek gaf een toelichting op haar activiteiten. Er wordt zowel aandacht besteed aan ouderen als aan taalcursussen voor nieuwkomers. Ook wil men aandacht gaan besteden aan jongeren uit de wijk. Dit levert nog wel een dilemma op ten aanzien van het gevoel van veiligheid voor de andere bezoekers. - Laurine van Dam van Spaarnelanden geeft op toelichting op het project van de bladkorven. Geconstateerd wordt dat het jammer is dat er te weinig korven beschikbaar zijn en er wordt gevraagd de overeenkomst aan te passen. - De directeur van Dock meldt dat het bedoeling is de naam van het gebouw aan te passen. Zaterdag bij de opening wordt de mensen gevraagd een nieuwe naam te verzinnen. De wijkraden wordt gevraagd iemand af te vaardigen voor de jury. c. Er zat nog niet veel schot in de realisatie van de website van de Wijkraad. Jelte houdt zich nu bezig met de bouw ervan en wil deze zo snel mogelijk in de lucht hebben. Er wordt nog gezocht naar iemand die de website kan/wil onderhouden. d. Op 12 december wordt door Stichting Tabitha in samenwerking met supermarkt Jumbo een kerstmarkt georganiseerd op het Sprielderplein in Molenwijk. Ook wordt net als vorig jaar een kerstpakkettenactie gehouden. Sponsor Jumbo geeft tevens de gelegenheid tot inzameling bij de supermarkt op 5 december. Op de kerstmarkt wordt de actie afgesloten. Vorig jaar zijn er zo n 150 pakketten ingezameld; het streven voor dit jaar is 250. Vanuit de wijkraad Meerwijk werd de afgelopen jaren subsidie ontvangen ( 350) Ruud gaat na of dit bij ons ook mogelijk is. e. De Molenburg wil meer activiteiten voor ouderen en daar zijn mensen voor nodig. Veel van de ouderen van de Molenburg zijn dementerend en men wil ook activiteiten waar jongeren aan deelnemen en/of begeleiden. Het contact tussen jong en oud zal hierdoor ook bevorderd worden. Ruimte voor activiteiten is aanwezig in de Molenburg. Ruud en Jelte gaan na of het aantrekkelijk voor ons is om de vergaderingen op de Molenburg te houden (die ruimte is er in ieder geval s avonds). Randvoorwaarde is wel dat wij daar een vaste eigen kamer kunnen krijgen. f. Tijdens het 4WO is een presentatie gegeven van de uitgevoerde enquête. Schalkwijk aan Zee heeft zo n bezoekers gehad. Het piekmoment tussen 14.00u-15.00u bevonden zich ongeveer 2000 op het terrein. Er zijn geen klachten over het geluid geweest en ook geen meldingen met betrekking tot vechtpartijen. Scouting Marco Polo is intensief betrokken geweest bij het neerzetten en bewaken van de hekken. Medewerkers en deelnemers hebben van Emilie Velu een dankbrief via de ontvangen, met het verzoek om feedback, zodat e.e.a. volgend jaar wellicht nog meer op rolletjes loopt. 2

4 5. Lopende projecten a. Bij de renovatie / herindeling van de Europaweg werd tevens gekeken naar de fietspaden. Nu neemt men, op verzoek van de wijkraden, tevens voetpaden in de overwegingen mee. Na het overleg van volgende maand zullen we meer weten. b. Het opknappen van het middengebied (o.a. wandelpromenades Sandenburg / Prattenburg) zal halverwege volgend jaar aanvangen en loopt een aantal jaren door. De al gekapte (te) hoge bomen zullen vervangen worden door lagere en achterstalling onderhoud wordt aangepakt. Voor het plan van aanpak werd de goedkeuring van de VvE s gevraagd, maar inspraak was niet mogelijk is een veelgehoorde klacht van de VvE s. 6. Rondvraag Michael vraagt in hoeverre de VvE s in Molenwijk bekend zijn met de Wijkraad. Deze vraag staat momenteel uit bij Dock. De bedoeling van de Wijkraad is alle VvE s actief te gaan benaderen. Michael oppert tevens het idee om de te verwezenlijken Wijkkrant ook digitaal te distribueren. 3

5 Actielijst Vergadering d.d. punt wie Onderwerp actie datum af afgerond Ruud Dever 64, stukje grond Van Liander? Wouter Mijn Schalkwijk Vergadering Jelte Doelstelling wijkraad Rondsturen tekstvoorstel zsm sept Jelte Brief kerstmarkt Doorsturen naar zsm sept wijkagent Ruud kerstmarkt Nagaan mogelijkheid zsm Op agenda plaatsen subsidie MAAND ONDERWERP 1 vast Ingekomen stukken: notulen / actielijst vorige vergadering 2 vast Ingekomen stukken: verslag 4WRO; V&V; Wijkoverleg

6 WijkraadMolenwijkHaarlem Jaarverslag2014 DewijkraadMolenwijkbestaatuiteen(te)kleinegroepenthousiastebewoners.Wewetenwater indewijkspeeltenzijnbetrokkenbijontwikkelingenindewijk.wijdoenonzeactiviteitenop vrijwilligebasis.wijbehartigendebelangenvanualsbewonersvandewijkenproberenzode leefbaarheidinstandtehoudenen,waarmogelijk,teverbeteren.wijzijnervooruenukuntons benaderenwanneerzakenindewijkanderslopendandooruofdooronsgewenstofverwacht. Inhetjaarverslaggevenweueenoverzichtvandezakenwaarwijalswijkraadonsin2014mee bezighebbengehouden. Samenstellingwijkraad Op#31#december#2014#bestond#de#wijkraad#uitzes$leden,&te&weten: Jelte%Klokman."Stascha'Nelis Frides'Laméris."Ruud$Norg Wouter'Moné."Edith&Schreurs Het$dagelijks$bestuur$van$de$wijkraad$bestaat$uit: Frides'Laméris,'voorzitter Stascha'Nelis,'secretaris Ruud$Norg,$penningmeester Het$lidmaatschap$van$een$wijkraad$is$een$vrijwilligersfunctie.$De$leden$vervullen$deze$functie$naast$ hun$reguliere$werkzaamheden.$de$inzetbaarheid$van$de$leden$is$daar$$onder$meer$van$afhankelijk. De#wijkraad#vergadert#de#derde#dinsdag$van$de$maand.$In$2014$is$$achtmaal$vergaderd.$Gemiddeld$ bezoeken'twee'niet'leden'de'vergadering."" De#aandacht#voor#de#wijkraad#vanuit#de#wijk#is#daarmee#beperkt. Samenwerking+en+overleg Wij$zijn$niet%de%enigendie$zich$inzettenvoor$een$leefbare$wijk.$Daar$zijn$veel$organisaties$bij$ betrokken.)wij)onderhouden(dan$ook$contact$met$vertegenwoordigers$van$de$gemeente,$ woningcorporaties-in-onze-wijk,#de#stichting#dock,#diverse#vvene s,%het%sociaal#wijkteam,#onze# wijkagent*en*de*andere*wijkraden*in*schalkwijk. De#wijkraad#was#in#2014vertegenwoordigd+in+de+volgende+overleggen: Beleidsoverleg+vierwijkradenSchalkwijk Een$overleg$waarin$de$vier$wijkraden,$woningcorporaties,$de$gemeente,$de$politie$en$de$sociale$ partners(zijn(vertegenwoordigd.*de*vergadering*hebbeneens$per$zes$weken$plaatsgevonden.$ 1.

7 2. Tijdens(het(overleg(worden(projecten(in(Schalkwijk(besproken(en(het(biedtde#wijkraden#een# platform)om,de#voorhunwijk%specifieke,problemen)in)te)brengen. Overleg'wijkraden'Schalkwijk In#2014#zijn#we#gestart#met#een#apart#overleg,#parallel#aan#het#beleidsoverleg#4#wijkraden.#De# vier%voorzitters%komen%kort%bij%elkaar%om%samen&met&de&gebiedsregisseur&van&de&gemeente& zaken&onderling&af&te&stemmen. Werkgroep(Verkeer In#het#afgelopen#jaar#is#er#vier#keer#samen#met#de#afdeling#Verkeer#van#de#gemeente#overleg# gevoerd.(de#meeste#onderwerpen#hadden#betrekking#op#de#europawijk.#voor#onze#wijk#was#het# met$name$het$de$planvorming$rond$de$europaweg$die$een$rol$speelde. NieuwlevenvoordescholeninSchalkwijk In2014heeftdegemeenteeenonderzoekgestartnaarderenovatievanvierscholenin Schalkwijk.VooronzewijkspelendeplannenvoordeMolenwiekschooleenrol.Deverdere uitwerkingendepresentatiedaarvanvindtin2015plaats.deeerstebijeenkomstmet vertegenwoordigersvandescholen,deomgeving,degemeenteendriebijdeontwerpen betrokkenpartijenheeftinnovemberplaatsgevonden. Werkgroep(VvE s$middengebied Samen&met&de&VvE s$van$engelenburg,$prattenburg$en$molenwijk$i$en$iien#overspaern$ Makelaardij**wordt&met&de&gemeente&overleg&gevoerd&over&de&plannen&die&de&gemeente&heeft& met$het$gebied$dat$door$de$complexen$wordt$omsloten. Projecten)en)activiteiten Schalkwijk*aan*Zee In#2014#werd#voor#de#derde#maal#het#festival# Schalkwijk#aan#Zee #georganiseerd.#voor#de# Molenplas)was)dit)de)tweede)keer.)Samen&met&de&andere&wijkraden&hebben&we&ons& gepresenteerd)tijdens)het)festival.""vanuit"onze"wijkraad"is"gezorgd"voor"een"evaluatie"van#het# festival.*deze*evaluatie*is*gebruikt*bij*de*voorbereiding&van&het&festival&in&2015&dat&op&zondag&6& september(gaat(plaatsvinden.( Gemaal&Verenigde&Groote&en&Kleine&polders Doordewijkraadisinputgeleverdvoordebouwvergunningvanhet,doorRijnland,nieuwte bouwengemaal.belangrijkstepuntenwarendathetgebouwmoetpassenindeomgeving,er geenhooghekwerkkomtengeenlichtmast.ookisaangegevendaterindevergunning meegenomenmoetwordendatrijnlandverplichtwordthetoudepompgebouwaftebreken entezorgendatergeensporenvanditoudegebouwachterblijven. Speelveld'Prattenburg. De#aanvraag&voor$het$speelveld$is$in#2013ingediend.'Door'de'wijkraad'zijn'contacten'gelegd'met' de#verschillende#potentieel#betrokkenen#om#tekijken&wat&hun&rol&zou&kunnen&zijn.&dit&heeft&er& in#geresulteerd#dat#het#speelveld#in#2015#is"gerealiseerd. De#Molenplas Vanuit'de'wijkraad'is'bij'de'gemeente'aandacht'gevraagd'voor'de'zwemlocatie'van'de' Molenplas.*Het*ging*onder*andere*om*de*slechte*staat#van#de#beschoeiing#en#de#aanwezigheid# van$puin%en%bouwafvalin#het#water.#in#2015#is#gestart#met#het#aanpakken#van#de#problematiek.

8

9

10

Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 november 2015

Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 november 2015 Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 november 2015 Docentenkamer Grafische School, Zwemmerslaan 1 Aanvang 19.30 uiterlijk einde 22:00 uur Inlooptijd 19:15 uur, deelname zonder afspraak 1. Opening

Nadere informatie

Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 19 mei 2015

Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 19 mei 2015 Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 19 mei 2015 Docentenkamer Grafische School, Zwemmerslaan 1 Aanvang 19.30 uiterlijk einde 22:00 uur Inlooptijd 19:15 uur, deelname zonder afspraak 1. Opening (19.30

Nadere informatie

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 23 november 2015 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Vastgesteld 11 januari 2016

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 23 november 2015 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Vastgesteld 11 januari 2016 Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 23 november 2015 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Vastgesteld 11 januari 2016 Voorzitter: Hugo Visscher Aanwezig Hans Hirs Hanna Hamersma

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 mei 2016 Locatie: De Molenburg, Groningenlaan 12 Aanvang 19.30u

Verslag jaarvergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 mei 2016 Locatie: De Molenburg, Groningenlaan 12 Aanvang 19.30u Verslag jaarvergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 mei 2016 Locatie: De Molenburg, Groningenlaan 12 Aanvang 19.30u Aanwezig : Jelte Klokman (Voorzitter); Ruud Norg (Penningmeester); Wouter Moné

Nadere informatie

Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 18 april 2017 Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1 Aanvang 20.00u

Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 18 april 2017 Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1 Aanvang 20.00u Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 18 april 2017 Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1 Aanvang 20.00u Aanwezig : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester); Joop Spiekermann

Nadere informatie

Beleidsoverleg / Vierwijkradenoverleg Maandag 14 september 2015 om 9.00 uur. Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Voorzitter: Hugo Visscher

Beleidsoverleg / Vierwijkradenoverleg Maandag 14 september 2015 om 9.00 uur. Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Voorzitter: Hugo Visscher Beleidsoverleg / Vierwijkradenoverleg Maandag 14 september 2015 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Voorzitter: Hugo Visscher AGENDA 1. 9.00 uur Opening, vaststellen agenda en mededelingen.

Nadere informatie

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 14 september 2015 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Concept

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 14 september 2015 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Concept Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 14 september 2015 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Concept Voorzitter: Hugo Visscher Aanwezig Hans Hirs Hanna Hamersma en Hugo Visscher

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 22 oktober 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 22 oktober 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad Wijkraad Oss-Zuid Openbare vergadering Datum 22 oktober 2013 Locatie Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss Aanwezig: Leden wijkraad Adviseurs Notulist Afwezig m.k. Aanwezig publiek Gerben Canninga

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 3 december 2013

Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 3 december 2013 Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 3 december 2013 Verslag: Els Wijsman Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering en heet

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag Wijkraadvergadering Sportheldenbuurt

Verslag Wijkraadvergadering Sportheldenbuurt Verslag Wijkraadvergadering Sportheldenbuurt d.d. 20 januari 2010 (verslag 01-10) Aanwezig: Afwezig: Dhr. Gerrit Vooges; Dhr. John Bogaart; Dhr Robert Verbeem; Dhr. Marcel van Horssen; Dhr. Jelle Beetstra;

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u het verslag van de informatiedag, zaterdag 12 maart 2016 in het Rat Verlegh Stadion, over de verhuizing van azc De Boschpoort naar het belastingkantoor aan de

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB

AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB Datum vergadering: 30 Oktober 2013 Plaats: de Pijl te Naaldwijk Aanvangstijd: 19.30 uur Einde: 21.00 uur 1. Opening / Welkom 2. Vorige notulen 3. Mededelingen

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB

AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB Datum vergadering: 30 Oktober 2013 Plaats: de Pijl te Naaldwijk Aanvangstijd: 19.30 uur Einde: 21.00 uur 1. Opening / Welkom 2. Vorige notulen 3. Mededelingen

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 12 maart 2012

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 12 maart 2012 Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 12 maart 2012 Verslag: Mireille Laurentius Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en nagekomen 1. Opening Atze Veenstra is de voorzitter in verband met de afwezigheid

Nadere informatie

Wijkraad de Brabander

Wijkraad de Brabander Wijkraad de Brabander Notulen: nummer 07 en 08 gecombineerd 2014 Datum overleg: 10-03-2014 & 12 mei 2014 Aanwezig:, Dorus van Rooij (Penningmeester), Mark van Dalen (nieuw lid), Bas Gorissen, Rolf van

Nadere informatie

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast,

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast, Onderwerp: Vergadering oudervereniging PCS Datum: 22 januari 2015 Aanwezig: (voorzitter), Archie (penningmeester), Frauke (secretaris), Susan, Yolanda, Melanie, Patricia, Christian, Nicole (bestuursleden),

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 22 oktober 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 22 oktober 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 22 oktober 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Afwezig Tineke Snel Grim

Nadere informatie

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist)

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist) Notulen MR deelraad Kaap vergadering Locatie: Kaap Datum: donderdag 7 november 2013 Aanvang: 19.00 Einde: 21.20 Aanwezig: Kramer (voorzitter), ten Vergert, Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Hurst (notulist)

Nadere informatie

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan.

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan. Notulen MR vergadering Datum: 12 september 2016 Aanwezig André Baardwijk a.w.baardwijk@delagewaard.nl Karin van den Berg k.vandenberg@csgdewaard.nl Esther van Efferen e.vanefferen@cedgroep.nl Helma Heesterman

Nadere informatie

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 12 oktober 2015 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Vastgesteld 23 november 2015

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 12 oktober 2015 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Vastgesteld 23 november 2015 Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 12 oktober 2015 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Vastgesteld 23 november 2015 Voorzitter: Michel de Graaf Aanwezig Hans Hirs (vanaf agendapunt

Nadere informatie

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5 Ouderraad Notulen 6e ouderraad vergadering Datum : Dinsdag 25 februari 2014 Tijd : 19.30 21.30 Locatie : OBS De Singel Aanwezig : Ingrid, Ronald B., David, Jerzy, Linda, Lex, Kim (team), Laura, Farida,

Nadere informatie

Beleidsoverleg / Vierwijkradenoverleg Maandag 16 april 2012 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Voorzitter: Hugo Visscher

Beleidsoverleg / Vierwijkradenoverleg Maandag 16 april 2012 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Voorzitter: Hugo Visscher Beleidsoverleg / Vierwijkradenoverleg Maandag 16 april 2012 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Vastgesteld 21 mei 2012 Voorzitter: Hugo Visscher Aanwezig Kees Schreuders, Hugo Visscher

Nadere informatie

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013 Openbare basisschool De Trinoom OUDERRAAD Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013 Aanwezig: Anita Thomassen, Barbara Wolff, Bert Hogemans, Edith Keller, Francien Mels (penningmeester), Ingrid

Nadere informatie

Beleidsoverleg / Vierwijkradenoverleg Maandag 12 januari 2015 om 9.00 uur. Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Voorzitter: Michel de Graaf

Beleidsoverleg / Vierwijkradenoverleg Maandag 12 januari 2015 om 9.00 uur. Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Voorzitter: Michel de Graaf Beleidsoverleg / Vierwijkradenoverleg Maandag 12 januari 2015 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Voorzitter: Michel de Graaf AGENDA 1. 9.00 uur Opening, vaststellen agenda en mededelingen.

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 23 mei 2016 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Vastgesteld 4 juli 2016

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 23 mei 2016 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Vastgesteld 4 juli 2016 Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 23 mei 2016 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Vastgesteld 4 juli 2016 Voorzitter: Hugo Visscher Aanwezig Hugo Visscher Hans Hirs Frank

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH

VERSLAG MR VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH Aan: Leden van de Medezeggenschapsraad VERSLAG MR VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH Datum: 22 september 2015 Locatie: De Ark van Noach Aanwezig: Paul Swart (voorzitter), Schalkwijk (notulen), Benthe

Nadere informatie

Ouderraad van de openbare basisschool Het Startblok nr. 11/12-1. 2. Goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden vergadering d.d.

Ouderraad van de openbare basisschool Het Startblok nr. 11/12-1. 2. Goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden vergadering d.d. Titel Datum Lokatie Notulen ouderraad vergadering Maandag 5 september, 19.45 uur Het Startblok Aanwezig Dorina van Putten Voorzitter Henk van Noord Janine de Keijzer Bianca Hameete Corrie v/d Winden Mirelle

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Datum: 1 april 2014 Nr.: 212 Aanwezig: Rob, Ed, Sandra, Willy, Carla, Nico en Agnes (notulen) Afwezig: Mohammed Gast: Marjolein Steffens

Datum: 1 april 2014 Nr.: 212 Aanwezig: Rob, Ed, Sandra, Willy, Carla, Nico en Agnes (notulen) Afwezig: Mohammed Gast: Marjolein Steffens Datum: 1 april 2014 Nr.: 212 Aanwezig: Rob, Ed, Sandra, Willy, Carla, Nico en Agnes (notulen) Afwezig: Mohammed Gast: Marjolein Steffens 1. Concept notulen vergadering 4 maart 2014: Notulen worden goedgekeurd

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Notulen Oudercommissie BSO De Singel

Notulen Oudercommissie BSO De Singel Notulen Oudercommissie BSO De Singel Datum vergadering: dinsdag 15 februari 2011 Aanwezig: Esmee Kansil, Marloes Boter - de Vries, Barry Rats, Christianne van den Dungen, Anouk de Bont (notulen) Afwezig:

Nadere informatie

2. Mededelingen Ingekomen post: InfoMR tijdschrift. Wanda wijst op een interessant artikel over taakbeleid.

2. Mededelingen Ingekomen post: InfoMR tijdschrift. Wanda wijst op een interessant artikel over taakbeleid. MR vergadering dinsdag 29 november 2016. Locatie: Miriam Notulen: Miriam Aanwezig: Margreet, Martijn, Sandra, Cindy, Wanda en Miriam. Jan is helaas afwezig door ziekte. Agenda: 1. Opening van de vergadering

Nadere informatie

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk.

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk. Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief Datum vergadering: 4 september 2007 Aanvang: 20:00 uur Locatie: KBC, kamer 1 Aanwezig: Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman,

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 30 oktober Agenda: Presentielijst

Notulen vergadering d.d. 30 oktober Agenda: Presentielijst Notulen vergadering d.d. 30 oktober 2013 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Afwezig Inge Zuurendonk Afwezig Tineke Snel

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 22.30 uur NOTULEN MR -VERGADERING Aanwezig: 9-7-2015 Evelien de Klerk, Melanie van Benthem, Liesbeth

Nadere informatie

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en MR Blinkertschool Soort vergadering MR 2 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 1 oktober 2015 Tijd: 19.30u - 21.30u Notulist: Aanwezig: Bart, Haydar, Lisanne, Sophie, Breezandpad 5 6843 JM Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Notulen MR. Agenda mr vergadering

Notulen MR. Agenda mr vergadering Notulen MR Voor : van den Berg, de Jong, Haico van Deijne, Bruce Vork, Jeroen vd Cruijsen, Maartje Daverveld, Van : van den Berg/ Haico van Deijne Onderwerp : Bijlage : Verslag schoolbezoek bestuur Kopie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 23 mei 2016 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Concept. Voorzitter: Hugo Visscher

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 23 mei 2016 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Concept. Voorzitter: Hugo Visscher Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 23 mei 2016 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Concept Voorzitter: Hugo Visscher Aanwezig Hugo Visscher Hans Hirs Frank Hilterman Bernt

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Beleidsoverleg / Vierwijkradenoverleg Maandag 29 juni 2015 om 9.00 uur. Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Voorzitter: Michel de Graaf

Beleidsoverleg / Vierwijkradenoverleg Maandag 29 juni 2015 om 9.00 uur. Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Voorzitter: Michel de Graaf Beleidsoverleg / Vierwijkradenoverleg Maandag 29 juni 2015 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Voorzitter: Michel de Graaf AGENDA 1. 9.00 uur Opening, vaststellen agenda en mededelingen.

Nadere informatie

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 12 september 2016 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Vastgesteld 12 december 2016

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 12 september 2016 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Vastgesteld 12 december 2016 Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 12 september 2016 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Vastgesteld 12 december 2016 Voorzitter: Michel de Graaf Aanwezig Hugo Visscher Hans

Nadere informatie

Sandra de W, Sandra H, Margo, Merel, Joyce, Simone, Gwen, Conny, Suzanne, Sjef, Joost en Antoinette

Sandra de W, Sandra H, Margo, Merel, Joyce, Simone, Gwen, Conny, Suzanne, Sjef, Joost en Antoinette Notulen vergadering ouderraad, 1 oktober 2014 Aanwezigen: Sandra de W, Sandra H, Margo, Merel, Joyce, Simone, Gwen, Conny, Suzanne, Sjef, Joost en Antoinette Namens de MR sloot Hadeline het eerste half

Nadere informatie

OUDERRAAD. Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 26 maart 2013

OUDERRAAD. Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 26 maart 2013 Openbare basisschool De Trinoom OUDERRAAD Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 26 maart 2013 Aanwezig: Anita Thomassen, Barbara Wolff,, Keller, Francien Mels (penningmeester), Ingrid Mali (voorzitter),

Nadere informatie

a. Notulen De notulen worden zonder aanpassingen goedgekeurd.

a. Notulen De notulen worden zonder aanpassingen goedgekeurd. Vergaderdatum Aanwezig : 7 januari 2015-VLOC om 20:00 uur : Nadine Groot (NG) Rinus van Arnhem (RA) Diane Timmer (DT) Ansjeliek Buskermolen Afwezig : Melanie Witte (MW) Frida Bos (FB) 1. Notulen/Actielijst

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Wijkraadsvergadering Noordoost

Wijkraadsvergadering Noordoost verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst: Wijkraadsvergadering Noordoost Datum bijeenkomst 13 oktober 2005 Aanwezig:

Nadere informatie

Hans opent de vergadering. Vandaag zal Joyce notuleren.

Hans opent de vergadering. Vandaag zal Joyce notuleren. Verslag : Vergadering ouderraad KSH Datum : 25 november 2014 Aanwezig : Hans Nijhuis (voorzitter) Wim Velthuis (penningmeester) Joyce van Dijk (notulist) Esther van der Linden Arenda Doets Petra Bouterse

Nadere informatie

Notulen MR. Agenda mr vergadering

Notulen MR. Agenda mr vergadering Notulen MR Voor : Janneke van den Berg, Janneke de Jong, Haico van Deijne, Bruce Vork, Jeroen vd Cruijsen, Maartje Daverveld, Van : Janneke van den Berg/ Haico van Deijne Onderwerp : Bijlage : Concept

Nadere informatie

Aanwezig: Carin (Directeur), Arjen (voorzitter), Bert (penningmeester), Miranda (secretaris), Margriet (notulist) verlaat. Nieuw ouderlid:?

Aanwezig: Carin (Directeur), Arjen (voorzitter), Bert (penningmeester), Miranda (secretaris), Margriet (notulist) verlaat. Nieuw ouderlid:? 2 e MR-vergadering van 2016-2017, e-mailadres MR: mrsbodepiramide@gmail.com Datum: 17-01-17, Aanvang: 19.00 Aanwezig: Carin (Directeur), Arjen (voorzitter), Bert (penningmeester), Miranda (secretaris),

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Naam: Functie Aan- Af- Wezig/reden 1. Bert Paalman (BP) Voorzitter X 2. Jeroen Verhoof (JV) Penningm. X 3. Ilse Uyland (IU) Alg.lid X 4. Vacature Alg.lid 5. Roel van Dooremaal (RvD) Lid/Notulist X 6. Niels

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Verslag ARSD van 6 juli Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK)

Verslag ARSD van 6 juli Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK) Verslag ARSD van 6 juli 2017. Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang 19.30 uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK) Marja Tinga (MT) Cor van Putten (CvP) Gerben Gringhuis (GG)

Nadere informatie

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING Datum: 2 september 2013 Aanvang: 20.10u Einde: 22.10u Locatie: NH Hotel, De Maas 2, Best 1. Opening en vaststelling agenda: Afmeldingen: BOBAH, Batadorp, Best oost & Salderes

Nadere informatie

Verslag oudercommissie 12 juni 2014

Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Metagegevens Leden (aanwezig) Ouder Ouder Ouder John Menge (voorzitter) Jolanda van Weeren (notulist) Monica da Silva Fabeiro (penningmeester) Leden (afwezig) Ouder

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Desiree, Agnes, Bernadette, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk

Desiree, Agnes, Bernadette, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 FEBRUARI PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Desiree, Agnes, Bernadette,, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk

Nadere informatie

Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 september 2015 Zaal 1

Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 september 2015 Zaal 1 Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 september 2015 Zaal 1 Aanwezig De heer F. van Kemenade, mevrouw M. Roebers, mevrouw P. Claus, mevrouw M. Metiarij, mevrouw M. Berg, de heer G.C.A.

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 26 november 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Afwezig Tinka Nas (penningmeester) Afwezig Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Datum: 19 november 2014. Locatie: Wijkcentrum Stervoorde. Aanvang: 19.30 uur. Aanwezig: Andy Kooy, Frans Kalse (penningmeester), Fredo Bokhorst,

Nadere informatie

Vergadering/bespreking: Najaars Overleg Vesteda Huurders Belangen Vereniging (HBV) Mijndenhof Vergaderdatum: Woensdag 04 oktober 2006

Vergadering/bespreking: Najaars Overleg Vesteda Huurders Belangen Vereniging (HBV) Mijndenhof Vergaderdatum: Woensdag 04 oktober 2006 Vergadering/bespreking: Najaars Overleg Vesteda Huurders Belangen Vereniging () Mijndenhof Vergaderdatum: Woensdag 04 oktober 2006 Tijd: 10.00 uur Plaats: Aanwezigen: Purperhoedenveem 11, Amsterdam Huurders

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum

Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum Datum: Donderdag 21 september 2017 Locatie: Gemeentehuis, vergaderkamer A 104, Koningsplein 1, 2981 EA Ridderkerk Aanwezigen: Stevenson,

Nadere informatie

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 19 mei 2014 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Vastgesteld 30 juni 2014

Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 19 mei 2014 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1. Vastgesteld 30 juni 2014 Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg Maandag 19 mei 2014 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk Laan van Berlijn 1 Vastgesteld 30 juni 2014 Voorzitter: Hugo Visscher Aanwezig Hugo Visscher Rob Hubert en

Nadere informatie

INDIEN VERHINDERD, TIJDIG AFMELDEN BIJ ANGELIQUE, TEL.: 484937 OF E-MAIL: angeliquejansen@kpnmail.nl

INDIEN VERHINDERD, TIJDIG AFMELDEN BIJ ANGELIQUE, TEL.: 484937 OF E-MAIL: angeliquejansen@kpnmail.nl BESTUUR OUDERVERENIGING BASISSCHOOL OP DE SLEK Agenda dinsdag 8 september 2015 om 20.30 uur 1. Welkomstwoord 2. Op- of aanmerkingen op de notulen van vorige vergadering 3. Mededelingen van team/ov/mr/schoolklimaat/verkeer/overblijven

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

1. Kennismaking nieuwe MR leden Koen heet iedereen welkom en stelt voor dat we een kennismakingsrondje doen. Dit wordt gedaan.

1. Kennismaking nieuwe MR leden Koen heet iedereen welkom en stelt voor dat we een kennismakingsrondje doen. Dit wordt gedaan. Verslag vergadering MR d.d. 24 augustus 2015 Aanwezig: Afwezig: Koen Vos, Corine Wierdsma, Jelle Bosma, Corry Bouma, Sonja Ruiter, Canésia Veenstra, Maike te Braak, Sietske van der Zijl (interim directrice)

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 26 oktober 2011 Tijd: 20:30 22:45 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Marije Wildschut Teamgeleding: Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat Versie dd. 1 september 2015

Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat Versie dd. 1 september 2015 Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat 10-12 Versie dd. 1 september 2015 In dit convenant worden met betrokken partijen afspraken over het beheersen van (mogelijke) overlast vastgelegd.

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen http://www.tuxx.nl/ Datum: 21 september 2011 Tijd: 20:30 22:30 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Oudergeleding: Afwezig: Teamgeleding:

Nadere informatie

NR ACTIE ONDERWERP TOELICHTING Afgehandeld

NR ACTIE ONDERWERP TOELICHTING Afgehandeld OMWONENDENOVERLEG AZC WEERT 10 november 2015 Locatie Van Horne kazerne Aanwezig Namens COA Miriam Goudberg, locatiemanager COA Weert Stephanie Quadvlieg, programmamanager Namens gemeente Jos Heijmans,

Nadere informatie

MEDENZEGGENSCHAPSRAAD NOTULEN EN ACTIEPUNTEN

MEDENZEGGENSCHAPSRAAD NOTULEN EN ACTIEPUNTEN MEDENZEGGENSCHAPSRAAD NOTULEN EN ACTIEPUNTEN Datum 11 februari 2016 Aanwezig Afwezig MK Afwezig ZK Voorzitter Notulen Andries Boschker, Marja Assinck, Anke Cuppers, Peter van Uden, Inez Vallenduuk, Annie

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Kennedyschool 24 mei 2011

Notulen MR-vergadering Kennedyschool 24 mei 2011 Notulen MR-vergadering Kennedyschool 24 mei 2011 Aanwezig: Bernard van Gils, Piet Hendrikx, Johan Haverkamp, Mireille Scholte (voorzitter), Fred Thielemans (notulist), Ivo Dierks, Ineke van Steen, Candida

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Naam: Functie Aan- Af- Wezig/reden 1. Bert Paalman (BP) Voorzitter X 2. Jeroen Verhoof (JV) Penningm. X 3. Ilse Uyland (IU) Alg.lid X 4. Vacature Alg.lid 5. Roel van Dooremaal (RvD) Lid/Notulist X 6. Niels

Nadere informatie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke Notulen OR vergadering 7 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke niemand 01. Opening Monique opent de vergadering om 20:30.

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 16 november 2011 Tijd: 20:00 22:00 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Marije Wildschut Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Wijkberaad Kerkeveld. Welkom. 14 maart 2016

Wijkberaad Kerkeveld. Welkom. 14 maart 2016 Welkom 14 maart 2016 20.10 Welkom - Voorstelronde bestuursleden LBG - Terugblik jaarplan 2015 - -groepen - jaarplan 2016 - jaarplan 2016 en leefbaarheid - Verkeer 21.30 Afsluiting met een drankje Irma

Nadere informatie

Notulen Wijkvergadering

Notulen Wijkvergadering Notulen Wijkvergadering Datum: 1 nov Nr 187 Aanwezig: Willy, Mieke, Sandra (deels), Nico van Es,Nico R, Mohammed, Rob (notulen), Daniëlle (deels) Afgemeld Carla, Gast: Marjolein Steffens (deels) 1 Vorige

Nadere informatie

Gasten; Chris [ namens het bevoegd gezag ] Afwezig: Gerda, Natascha met kennisgeving, Jannie [ zie toelichting ]

Gasten; Chris [ namens het bevoegd gezag ] Afwezig: Gerda, Natascha met kennisgeving, Jannie [ zie toelichting ] MR Blinkertschool Soort vergadering MR. Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 13-03-2014 Tijd: 19.30 21.30u Notulist: Anneke Aanwezig:, Lisanne, Anneke Meerkerkstraat 20 6843 MH Arnhem Telefoon 06-53957807

Nadere informatie

NOTULEN MR 22 SEPTEMBER :00 UUR OVERLAAT WAALWIJK

NOTULEN MR 22 SEPTEMBER :00 UUR OVERLAAT WAALWIJK NOTULEN MR 22 SEPTEMBER 2015 19:00 UUR OVERLAAT WAALWIJK VERGADERING BELEGD DOOR TYPE VERGADERING ORGANISATOR NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN AFWEZIGEN Ghislaine MR-vergadering Ghislaine Ad Ghislaine LAA,

Nadere informatie

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 14 mei 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 14 mei 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad Wijkraad Oss-Zuid Openbare vergadering Datum 14 mei 2013 Locatie Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss Aanwezig: Leden wijkraad Adviseurs Notulist Gerben Canninga voorzitter Ellen Bloks Penningmeester

Nadere informatie

Wedstrijdvergadering van 18 februari 2014

Wedstrijdvergadering van 18 februari 2014 Wanssums Ven H.S.V. het Alvertje Oostrum Commissie Wedstrijdsport Secr. H. Theeuwen Campagnestraat 2 5811 AR Castenray Tel 0478-571311 e-mail: henk.theeuwen@home.nl Website: www.hsvhetalvertje.nl Wedstrijdvergadering

Nadere informatie

Notulen MR vergadering de Mijlpaal. Datum: Tijd: Locatie: Anderlechtlaan. Ad Schuffelen. Helene Steijn.

Notulen MR vergadering de Mijlpaal. Datum: Tijd: Locatie: Anderlechtlaan. Ad Schuffelen. Helene Steijn. Notulen MR vergadering de Mijlpaal Datum: 12-01-2016 Tijd: 19.30-22.00 Locatie: Anderlechtlaan Aanwezig: Leerkrachtgeleding: Franka Brink, Annelien van den Berg, Joyce Pauel & Hennie Vervenne Oudergeleding:

Nadere informatie

De notulen d.d. 16 februari 2010 worden vastgesteld. De voorzitter bedankt Helga Brandse voor de notulen.

De notulen d.d. 16 februari 2010 worden vastgesteld. De voorzitter bedankt Helga Brandse voor de notulen. WIJKKERNGROEP WHEERMOLEN Betreft : Notulen Wijkkerngroep Wheermolen, d.d. 30 maart 2010 J. de Winter (VZ), B. Schenk, S. de Blij (wijkmanager), Aanwezig B. Daan (wijkwethouder), A. Biervliet, W. Matthijsen,

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren.

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren. OuderVereniging Cortemich E-mail OV: ov-cortemich@hotmail.nl Notulen Datum: 9 september 2015 Onderwerp: OV bestuursvergadering Aanwezig: Anke Willems, Yvonne Sweers, Yvonne Hermans, Rob Vinken, Sanserai

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014-2015 Wislaan 219 5406 AC uden Soort vergadering Medezeggenschapsraad Datum en tijd Dinsdag 27 januari 2014, aanvang 19.30 uur Lokatie Bs t Mulderke, wislaan 219 Notulist

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 7 OKTOBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 7 OKTOBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 7 OKTOBER Aanwezig: Sterre van den Berge, Jantine Bergman, Eveline Blasius, Gerlof Donga, Mirjam Goedkoop, Vera le Grand, Genèviéve Korte, J Man, Marie Meeusen en Paul

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB

AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB Datum vergadering: 11 maart 2013 Plaats: de Pijl te Naaldwijk Aanvangstijd: 19.30 uur Einde: 21.00 uur 1. Opening / Welkom 2. Vorige notulen 3. Mededelingen /

Nadere informatie