Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester; de heren Urbain Vercauteren, Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde en Wouter Van Bellingen, mevrouw Christel Geerts, de heren Lieven Dehandschutter en Marc Heynderickx, schepenen; de heer Jo De Cuyper, raadslid-voorzitter; de heren Patric Gorrebeeck, Jos De Meyer, Frans Wymeersch, Guido Vergult en Jef Foubert, de dames Annemie Wauman en Karin Milik, de heren Kris Van der Coelden, Roland Pannecoucke, Piet De Cock, Ronny Suy, Hans Troch, Tom Steels, Mike Nachtegael en Guy Vercauteren, de dames Ilse Bats, Nathalie Behiels, Sigrid De Wilde, Ine Somers, Lieve Van den Bossche, Gertrude Van Bellingen en Kris Boel, raadsleden; met mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. Voegen zich bij de raad: schepen Lieve Van Daele na de tussenkomst van raadslid Guido Vergult over het niet-naleven van beloften inzake informatieverstrekking; raadsleden Ali Alci en Julien Ghesquière tijdens de vraag van raadslid Jos De Meyer naar informatie over de financiële afrekening van de organisatie van Winter in de Stad; raadslid Khalil Raiss na de behandeling van punt 1b2; raadslid Ann Spitaels tijdens de behandeling van punt 2. Verlaten de raad en voegen zich opnieuw bij de raad: schepen Ben Van Eynde verlaat de raad na de behandeling van punt 1b2 en voegt zich opnieuw bij de raad na de behandeling van punt 3; raadslid Ronny Suy verlaat de raad tijdens de gezamenlijke behandeling van de punten 4a1, 4a2 en 4a3 en voegt zich opnieuw bij de raad na de gezamenlijke behandeling van de punten 4b1, 4b2 en 4b3; raadslid Kris Van der Coelden verlaat de raad tijdens de gezamenlijke behandeling van de punten 4a1, 4a2 en 4a3 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 8a; raadslid Khalil Raiss verlaat de raad tijdens de gezamenlijke behandeling van de punten 4a1, 4a2 en 4a3 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 19; burgemeester Freddy Willockx verlaat de raad na de gezamenlijke behandeling van de punten 4b1, 4b2 en 4b3 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 8a; raadslid Piet De Cock verlaat de raad tijdens de behandeling van punt 8a en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 8b; raadsleden Mike Nachtegael en Ine Somers verlaten de raad na de behandeling van punt 10 en voegen zich opnieuw bij de raad na de behandeling van punt 17; raadslid Jos De Meyer verlaat de raad tijdens de behandeling van punt 14 en voegt zich opnieuw bij de raad na de behandeling van punt 14; raadslid Sigrid De Wilde verlaat de raad tijdens de behandeling van punt 14 en voegt zich opnieuw bij de raad na de behandeling van punt 17; schepen Lieve Van Daele verlaat de raad na de behandeling van punt 16 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 19; schepen Wouter Van Bellingen verlaat de raad na de behandeling van punt 17 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 18b; schepen Christel Geerts verlaat de raad na de behandeling van punt 17 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 19; raadslid Ronny Suy verlaat de raad na de behandeling van punt 19 en voegt zich opnieuw bij de raad na de schorsing na de behandeling van punt 19; raadslid Ali Alci verlaat de raad na de behandeling van punt 19 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 19bis; schepen Ben Van Eynde heeft zich niet opnieuw bij de raad gevoegd na de schorsing na de behandeling van punt 19 en voegt zich opnieuw bij de raad na de tussenkomst van raadslid Ine Somers over het verlaten van de zitting door schepen Wouter Van Bellingen. GR 28 mei

2 Verlaten definitief de raad: schepen Wouter Van Bellingen na de behandeling van punt 19; raadsleden Frans Wymeersch, Guido Vergult, Karin Milik, Roland Pannecoucke, Piet De Cock, Ann Spitaels, Ronny Suy, Hans Troch, Nathalie Behiels, Ine Somers, Lieve Van den Bossche en Gertrude Van Bellingen na de tussenkomsten over het verlaten van de zitting door schepen Wouter Van Bellingen. Verontschuldigd voor heel de zitting: raadsleden Sofie Heyrman, Rita Meul en Jean-Pierre Busschaert. Voorzitter Jo DE CUYPER (CD&V) opent de zitting om uur in de raadzaal in het stadhuis. Hij verontschuldigt raadsleden Sofie Heyrman, Rita Meul en Jean-Pierre Busschaert. Naar aanleiding van de vraag van de voorzitter om de notulen van de gemeenteraadszitting van 23 april 2010 goed te keuren, wenst raadslid Guido VERGULT (Vlaams Belang) bij ordemotie met klem te protesteren tegen de gang van zaken binnen het college van burgemeester en schepenen. Hij verwijst naar de bespreking van punt 13novies Fileleed Driekoningen, op zijn verzoek, in de gemeenteraadszitting van 22 januari 2010, tijdens welke hij naar aanleiding van krantenartikelen de stand van zaken heeft gevraagd van de reorganisatie van het kruispunt Driekoningenstraat/Spoorweglaan. Naar aanleiding van dit punt werd beloofd dat, nadat de gemeentelijke begeleidingscommissie zich in maart zou hebben uitgesproken over de resultaten van de studie die wordt uitgevoerd in opdracht van het Vlaams gewest, informatie zou worden verstrekt aan de leden van de gemeenteraadscommissie voor verkeer. Aangezien dit niet gebeurde, vroeg het raadslid tijdens de gemeenteraadszitting van 23 april 2010, naar aanleiding van de bespreking van de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, de raadsleden te informeren over de stand van zaken van de studie mobiliteit over de weg in het Waasland. De burgemeester deelde toen mee dat met schepen Ben Van Eynde werd afgesproken dat in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraadscommissie voor verkeer een uiteenzetting zou worden gegeven door het studiebureau Vectris over het tracéonderzoek Hoge Bokstraat en dat in vermelde commissiezitting ook toelichting zou kunnen worden verstrekt over het Waas mobiliteitsplan dat door hetzelfde studiebureau wordt opgemaakt. De burgemeester vroeg de stadssecretaris opdracht te geven aan de bevoegde stadsdienst om het studiebureau hierover te informeren. Vermits deze aangelegenheid echter niet was geagendeerd, herinnerde spreker tijdens vermelde commissiezitting op 18 mei jl. de schepen aan de belofte om de plannen toe te lichten, waarop de schepen antwoordde dat het aangewezen was beide verkeersdossiers (kruispunt Driekoningenstraat/Spoorweglaan en tracéonderzoek Hoge Bokstraat) pas te behandelen in de commissiezitting van juni omwille van de komende federale verkiezingen en om discussie omtrent deze punten te vermijden. Het raadslid concludeerde hieruit dat de voorstellen aanleiding zouden kunnen geven tot commotie en controversieel zouden kunnen zijn. Op 20 mei jl. stond evenwel reeds een artikel in de krant waarin schepen Van Eynde uitleg verstrekte over de oplossing voor het kruispunt Driekoningenstraat/Spoorweglaan, met 2 rotondes waardoor een vlotte doorstroming van het verkeer, zonder files, zou worden gegarandeerd. Een dergelijke houding is allesbehalve eerlijk en getuigt van een gebrek aan fair play en fatsoen, zelfs van misbruik van vertrouwen tegenover de commissieleden. In de krant van 27 mei jl. stond dan weer een artikel over de Hoge Bokstraat, waaruit bleek dat het buurtcomité is geïnformeerd en zich zal moeten uitspreken, terwijl de commissie- en gemeenteraadsleden worden genegeerd en zullen mogen afwachten tot alles zal zijn geregeld. Spreker geeft toe dat hij vandaag een uitnodiging heeft gekregen voor een informatievergadering op 17 juni e.k. Raadslid Vergult stelt vast dat de schepen voor verkeer met de voeten van de raadsleden speelt en loze beloften doet. Hij vindt deze houding onaanvaardbaar. Schepen Lieve Van Daele voegt zich bij de raad. De burgemeester is het ermee eens dat iets fout is gelopen met betrekking tot zijn engagement. Hij voegt eraan toe dat het college heeft geoordeeld, om commotie te vermijden die er overigens steeds is geweest, de informatie in verband met de voorstellen inzake de verkeerssituatie in de Hoge Bokstraat pas na de federale verkiezingen te geven. Op vraag van het buurtcomité had nog een overleg plaats met het college maar tijdens dit overleg werd geen enkel nieuw feit meegedeeld en werd alleen informatie gegeven over GR 28 mei

3 de werkmethode van de hoorzitting. Tijdens de commissiezitting van juni zal informatie worden verstrekt over het Waas mobiliteitsplan én over de stand van zaken met betrekking tot de Hoge Bokstraat. De voorzitter voegt eraan toe dat de gemeenteraadscommissies hun rol ten volle moeten kunnen spelen en benadrukt dat beloften om informatie te verstrekken, moeten worden nageleefd. Raadslid Jos DE MEYER (CD&V) herinnert aan zijn tussenkomst, tijdens de gemeenteraadszitting van 23 april 2010, over het niet tijdig verstrekken van de door hem op de commissiezitting gevraagde informatie over de groenaanleg in de omgeving van het politiegebouw. De informatie die hij na de gemeenteraadszitting heeft ontvangen in verband met de motivatie van de kostprijs, volstond voor hem. Spreker is ook verheugd over het feit dat werd ingegaan op zijn suggestie om de bomen pas in het najaar, in het eigenlijke plantseizoen, aan te planten. Het raadslid herinnert ook aan de vraag die hij tijdens de gemeenteraadszitting van 22 januari 2010 heeft gesteld om inzage te krijgen in de financiële afrekening van de organisatie van Winter in de Stad. Het was de bedoeling de commissieleden in april te informeren, maar door de afwezigheid van een ambtenaar werd dit verschoven naar de maand mei. In mei werd echter alleen informatie verstrekt over de ijspiste en werd beloofd dat de volledige informatie rond Winter in de Stad in juni zou worden bezorgd. Spreker dringt erop aan de informatie reeds voor de commissiezitting voor evenementen te bezorgen zodat op voorhand vragen kunnen worden gesteld en de bespreking in de commissiezitting efficiënt kan verlopen. Ten slotte dringt raadslid De Meyer erop aan dat de voorzitter de tijdens de gemeenteraadszittingen gedane beloften voortaan beter zou opvolgen. Raadsleden Ali Alci en Julien Ghesquière voegden zich ondertussen bij de raad. Fractievoorzitter Frans WYMEERSCH (Vlaams Belang) merkt op dat raadslid Vergult vooral bezwaar heeft tegen het feit dat de schepen voor verkeer blijkbaar niet bereid is informatie te verstrekken aan de commissieleden of het niet het gepaste moment vindt voor die informatieverstrekking, terwijl s anderendaags wel gedetailleerde informatie is terug te vinden in de kranten. De voorzitter benadrukt dat een correcte werkwijze moet worden gehanteerd. Hij legt uit dat de administratie een systeem heeft ontworpen om aangelegenheden waarover leden van het college toezeggingen hebben gedaan, mee op te volgen en de informatie over die opvolging mee te delen aan de betrokken fracties. Toezeggingen moeten immers worden gerespecteerd. Schepen Ben VAN EYNDE (CD&V) legt uit dat het inderdaad de bedoeling was dat het studiebureau tijdens de commissiezitting van mei jl. informatie zou verstrekken. Het college besliste echter om diverse redenen die informatieverstrekking even uit te stellen, onder meer omwille van de door raadslid Vergult aangehaalde reden. Hij voegt eraan toe dat problemen inzake verkeer in alle openheid worden behandeld op de vergaderingen van het Intern Verkeersoverleg, waarop elk gemeenteraadslid dat bepaalde vragen heeft, welkom is. Het project van de heraanleg van het kruispunt Driekoningenstraat/Spoorweglaan werd vorig jaar reeds opgestart en gaf reeds aanleiding tot vergaderingen en beslissingen, en wordt ook opgevolgd door de pers. Het spreekt voor zich dat de pers regelmatig naar de stand van zaken vraagt. De schepen benadrukt dat alle raadsleden te allen tijde op de verkeersdienst inzage kunnen hebben in de plannen. Fractieleider Frans WYMEERSCH (Vlaams Belang) stelt vast dat schepen Van Eynde de raadsleden verwijst naar de administratie, terwijl hijzelf informatie geeft aan de media. Schepen Ben VAN EYNDE (CD&V) betreurt het verwijt dat hij iets zou bekokstoven, terwijl hij net zegt dat alle raadsleden steeds informatie kunnen komen inwinnen. De raad keurt vervolgens, met algemene stemmen (34), de notulen van de gemeenteraadszitting van 23 april 2010 goed. Op verzoek van de voorzitter stemt de raad in met de afvoering van de punten 1. Politieaangelegenheden: a. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: GR 28 mei

4 1. Uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden, 2. Uitgave(n) bij hoogdringendheid: akteneming en 6. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: b. Uitgave(n) bij hoogdringendheid: akteneming en met de wijziging van de titel van volgende agendapunten: - punt 4. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: g. Mercator vzw: oprichtingsakte: bekrachtiging in Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: g. Mercator 2012 vzw: oprichtingsakte: bekrachtiging ; - punt 9. Cultuurcentrum: ACCSI vzw: rekening 2009: vaststelling in Cultuurcentrum: ACCSI vzw: jaarrekening 2009: vaststelling. De voorzitter doet hierna volgende mededelingen: - Met brief van 23 april 2010 deelt de gouverneur mee dat hij op 22 april 2010 de jaarrekening 2008, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2009, heeft goedgekeurd. - Aan de raad wordt een motie ter ondertekening voorgelegd met als titel De tijd dringt, waarin de raadsleden hun bezorgdheid kunnen uitdrukken inzake de realisatie van de millenniumdoelstellingen. Zoals in het begin van de zitting meegedeeld, worden de punten 1. Politieaangelegenheden: a. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: 1. Uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden en 2. Uitgave(n) bij hoogdringendheid: akteneming afgevoerd. De burgemeester geeft dan een korte toelichting bij de punten 1. Politieaangelegenheden: b. Politiezone: 1. Begrotings- en jaarrekening 2009: vaststelling en 2. Begroting 2010: wijzigingen nrs. 1 en 2: vaststelling. Hij legt uit dat de begroting van de politiezone binnen de perken blijft en de gemeentelijke dotatie onder controle is en zelfs eenmalig werd verminderd. De politiehervorming in Sint-Niklaas is derhalve op budgettair vlak goed verlopen. Raadslid Patric GORREBEECK (CD&V) verwijst naar de middelen die in de begroting zijn voorzien voor de bestrijding van de fietsendiefstallen, die een pest blijven voor de bevolking in Sint-Niklaas maar ook in andere gemeenten en formuleert enkele voorstellen ter overweging: - Omdat het fenomeen van de fietsendiefstallen een algemeen en permanent verschijnsel is, stelt hij voor aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten te vragen de problematiek aan te kaarten bij de bevoegde minister om meer middelen vrij te maken voor de aanpak van dit probleem, bv. om meer fietsenstallingen te kunnen aankopen om deze te kunnen plaatsen waar de gemeenten dit wensen, om in overleg te treden met de fietsconstructeurs om meer onderzoek te verrichten naar een betere beveiliging van de fiets (bijvoorbeeld door nieuwe technologieën, nieuwe en betere materialen, enzovoort, en dit nationaal te ondersteunen, en door een tussenkomst in de camerabewaking van de plaatsen waar het meest fietsen worden gestald. - Intussen kan het stadsbestuur aan de inwoners een tussenkomst van 50 % aanbieden voor de aankoop van een degelijk en uiteraard duurder fietsslot, hetzij in overleg met de lokale middenstand, hetzij via collectieve aankoop. Thans wordt met de werkingsmiddelen de kostprijs van een veertigtal fietssloten gedragen die bij loting worden geschonken, maar dit vindt spreker een minder geslaagde formule. - De medewerking kan worden gevraagd van de lokale fietsherstellers om het graveren van fietsen aan te moedigen. GR 28 mei

5 - De armoedecijfers stijgen, en als gezinnen uit deze groep worden geconfronteerd met een fietsendiefstal, betekent dit voor hen een ramp. Dit zou hen wel eens in de verleiding kunnen brengen om het slechte voorbeeld na te volgen. - Het uitwerken van een PWA-project waarbij de drukst bezochte plaatsen worden bewaakt. De combinatie van degelijke fietsenstallingen waar nodig, het aanmoedigen van de aankoop van degelijke fietssloten en het laten graveren van fietsen, kan snel succes boeken in afwachting van nieuwe onderzoeksresultaten. Spreker dringt erop aan deze problematiek zeker niet te verwaarlozen. De burgemeester is het eens met raadslid Gorrebeeck en vindt dat een krachtig signaal moet worden gegeven. Hij belooft de voorstellen te bespreken met de korpschef. Schepen Ben VAN EYNDE (CD&V) steunt het voorstel van raadslid Gorrebeeck om de mogelijkheden tot bestrijding van de fietsendiefstallen te onderzoeken. Hij is het ermee eens dat de inspanningen met betrekking tot het voorzien van degelijke fietsenstallingen moeten worden uitgebreid en legt uit dat met de jaarlijks in het budget voorziene middelen hiervan werk wordt gemaakt. Hij verwijst naar de samenwerkingsovereenkomst met Den Azalee vzw in verband met de uitbating van het fietspunt De Versnelling in de stationsomgeving die reeds tot goede resultaten heeft geleid. Momenteel worden wekelijks ook een twintigtal weesfietsen opgespoord die dankzij de gravering gemakkelijker aan de eigenaar kunnen worden terugbezorgd. Het toenemend fietsgebruik komt ook ten goede aan de mobiliteit in de stad. Raadslid Karin MILIK (Vlaams Belang) herinnert aan haar voorstel om na te gaan of op de zaterdagse rommelmarkt aan het Stationsplein geen gestolen fietsen te koop worden aangeboden. De burgemeester deelt mee dat deze controle reeds gebeurt, maar zal zich hierover toch nog eens bevragen. De raad stelt de begrotings- en jaarrekening 2009 van de politiezone (punt 1b1) en de wijzigingen nrs. 1 en 2 van de begroting 2010 van de politiezone (punt 1b2) vast met algemene stemmen (34), zoals blijkt uit volgende besluiten: GR 28 mei

6 Schepen Ben Van Eynde verlaat de raad. Raadslid Khalil Raiss voegt zich bij de raad. De voorzitter verleent dan het woord aan mevrouw Valerie BLATTER, ombudsvrouw, die een korte toelichting geeft bij punt 2. Ombudsdienst: jaarverslag 2009: kennisneming. Mevrouw Blatter legt uit dat zij als ombudsvrouw instond voor de externe tweedelijnsklachtenbehandeling ten aanzien van het stadsbestuur, het OCMW, de politie en de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting en jaarlijks ook een audit deed van de stedelijke interne eerstelijnsklachtenbehandeling die verloopt via de klantendienst en de klantverantwoordelijken. In 2009 werd 509 keer contact genomen met de ombudsdienst. Deze contacten resulteerden in 92 klachtendossiers, wat terug een stijging is met de helft ten aanzien van 2008, waaronder 9 klachten over de politie, 7 over het OCMW en 11 over de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting. De meeste klachten hadden betrekking op de stedelijke administratie waarbij de departementen infrastructuur, ruimte en milieu en financiën het meest klachtgevoelig waren. Steeds weerkerende thema s zijn bijvoorbeeld facturatie, schadegevallen, gebrekkige informatie, afvalophaling, groenonderhoud en de staat van voetpaden en wegen. In Sint-Niklaas is er vaak een gebrek aan openbaarheid, samenwerking en efficiëntie. Zeker burgers die een dienstoverschrijdend probleem hebben, lopen de kans van het kastje naar de muur te worden gestuurd of aan het lijntje te worden gehouden. Daarnaast is het stadsbestuur ook vaak onzorgvuldig in zijn communicatie waardoor onduidelijkheid en verkeerde verwachtingen ontstaan bij de burger. In Sint-Niklaas wordt van de burger alertheid en mondigheid verwacht. De Sint-Niklazenaar is betrokken bij zijn stad maar hekelt wel regelmatig het feit dat het stadsbestuur onvoldoende optreedt tegen kleine vormen van overlast, bijvoorbeeld sluikstorten, sigarettenpeuken, onkruid, afvalzakken en dergelijke. Sinds de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties kan het stadsbestuur nochtans in veel gevallen zelf een boete opleggen. Van enig handhavingsbeleid is nog niet veel te merken. Bij de stedelijke klantendienst werden 174 klachten ingediend, tegenover 82 in van deze klachten hadden betrekking op het nieuw systeem van de wekelijkse afvalophaling. Het systeem van de interne klachtenbehandeling bij het stadsbestuur is ondertussen reeds enkele jaren in voege en de kwaliteit verbetert jaar na jaar, maar kan nog beter. Van de interne klantverantwoordelijken mag worden verwacht dat ze voldoende onafhankelijk zijn en vakkennis hebben om de ontevreden burger een degelijke oplossing of een degelijk antwoord te bieden. Van de politie wordt ook regelmatig een consequentere handhaving verwacht en ook het OCMW moet alert zijn om te blijven inspelen op de noden van zijn cliënten. Spreker denkt in dit verband aan een klacht over het afsluiten van de rekeningen inzake budgetbeheer. Naar aanleiding van de voortdurende klachten over het wassysteem in de rusthuizen omdat wasgoed vaak lang wegbleef, verloren raakte of werd beschadigd, schakelde het OCMW dit jaar over op een andere werkmethode. Naar aanleiding van het feit dat in 2009 opvallend meer klachten werden ingediend dan in het verleden over de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, dringt de ombudsvrouw aan op een meer sociale, correcte en klantvriendelijke ingesteldheid van deze maatschappij, die haar wettelijk toegekende basisbegeleidingstaken naar behoren op zich moet nemen, zoals het bemiddelen bij conflicten tussen huurders of bij samenlevingsproblemen en het goed informeren van de huurders, bijvoorbeeld over de werking van de klachtenprocedure. Mevrouw Blatter meent dat wellicht iedereen weet dat zij haar werkzaamheden voor de stedelijke ombudsdienst stopzet. Het was vaak moeilijk en hard werken maar zij heeft haar functie gedurende 5 jaar graag, met hart en ziel en in eer en geweten vervuld. Vermits zij ten overstaan van deze gemeenteraad voor het laatst aan het woord komt in de hoedanigheid van ombudsvrouw, vindt spreker het logisch dat zij een korte overkoepelende eindbeschouwing van 5 jaar werken als ombudsvrouw geeft. Vertrekkend van het onderzoek van klachten van burgers, heeft zij zowel als jurist als als bedrijfspsychologe moeten vaststellen dat het met de administratieve, transparante en democratische werking van de centrumstad Sint-Niklaas niet goed is gesteld. De achterliggende mechanismen die dat defunctioneren mogelijk maken, zijn legio, zoals zij de voorbije jaren in haar jaarverslagen uitgebreid heeft belicht. Ter illustratie haalt zij de mondelinge, informele cultuur aan binnen het stadsbestuur en misschien wel een aversie voor papier en procedures die ervoor zorgen dat zowat alles mogelijk is. Burgers en ambtenaren worden daarvan de dupe in Sint- Niklaas. Een treffend voorbeeld hiervan is het uitblijven van een goede, schriftelijke procedure met betrekking tot de huisnummering, één van de kerntaken van de stad die zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Collega s-ombudslui uit andere steden zijn met stomheid geslagen over het feit dat het in Sint-Niklaas blijkbaar mogelijk is dat een huurder op mondelinge vraag een extra huisnummer voor een garage, een parking, een serre of een stal kan krijgen van ambtenaren, zonder dat het college hierover een beslissing GR 28 mei

7 neemt. De ombudsdienst heeft hierover op 5 mei 2008 aanbevelingen geformuleerd die werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, maar deze goedkeuring werd niet genotuleerd en de aanbevelingen werden niet opgevolgd door de administratie. De ombudsvrouw heeft de top van de administratie schriftelijk én mondeling aan de dringendheid van deze problematiek herinnerd. Zij meent dat een duidelijke en logische regeling moet worden uitgewerkt die voor iedereen gelijk is en benadrukt dat cliëntelisme en fraude onmogelijk moeten zijn. Zij hoopt dat het niemand zal verwonderen dat zij over het ontbreken van een goede huisnummeringsprocedure in het algemeen belang klacht heeft neergelegd bij de procureur des Konings en de provinciegouverneur. De ombudsvrouw heeft vastgesteld dat naast de aversie voor papier en duidelijke procedures binnen het stadsbestuur, bij de top van de administratie ook een merkwaardige aversie voor juristen bestaat. De wetten zijn nochtans talrijk en complex en veranderen heel vaak. De sedert jaren in de personeelsformatie voorziene functie van jurist is niet ingevuld, alhoewel spreker meent dat dit in een centrumstad zou mogen worden verwacht. Tot besluit hoopt de ombudsvrouw dat de inspanningen die zij de voorbije 5 jaar heeft geleverd ertoe hebben kunnen bijdragen om van Sint-Niklaas een moderne, efficiënte en transparante stad en administratie te maken, en dit in het belang van de burgers. Fractievoorzitter Kris VAN DER COELDEN (sp.a SOS 2012 SLP Groen!) feliciteert mevrouw Blatter voor het uitvoerig jaarverslag, waaruit haar groot inlevingsvermogen blijkt hetgeen nodig is om deze functie op een goede manier te kunnen vervullen voor wat burgers die haar contacteren bezighoudt, evenals haar groot engagement om de problemen die haar worden gesignaleerd op te lossen en tot een goed eind te brengen. Het feit dat de ombudsvrouw de voorbije jaren regelmatig aanwezig was op de gemeenteraadszittingen, wijst op haar sterke betrokkenheid bij diegenen die uiteindelijk haar opdrachtgever zijn, namelijk de gemeenteraadsleden. Spreker wil het ook even hebben over de toch wel zeer scherpe kritiek die de ombudsvrouw tijdens de algemene commissiezitting leverde en ook vandaag in haar toelichting verwoordt op de manier waarop in het stadhuis door het bestuur wordt gewerkt. Deze algemene toon is niet terug te vinden in het laatste jaarverslag van de ombudsvrouw, integendeel, een aantal citaten uit vermeld verslag sluiten eerder aan bij het eerste deel van de tussenkomst van mevrouw Blatter en zijn lovend voor de inspanningen die gebeuren om de klachten van burgers op te vangen en de organisatie op punt te stellen. De fractieleider heeft ondertussen informatie ingewonnen over de huisnummeringsproblematiek en legt uit dat wordt erkend dat er een probleem bestaat, dat echter niet kan worden beschouwd als een probleem van algemene onwil van het college of van stadsdiensten om het op te lossen. Blijkbaar kan dit probleem alleen worden opgelost door de huisnummers te koppelen aan een kiesbestand waarvan nu werk wordt gemaakt. Uit zijn contacten blijkt dat bij een aantal personeelsleden wel degelijk de wil bestaat om tot een consequente manier van huisnummering te komen en dat het probleem eigenlijk kan worden herleid in het meest algemene geval tot een conflict tussen stadsdiensten en in het slechtste en meest persoonlijke geval tot het probleem van 1 of 2 ambtenaren die niet bereid zijn over te gaan tot een andere manier van werken. Spreker twijfelt enigszins aan de geloofwaardigheid van dit verhaal, want de diensten van de provinciegouverneur hebben ook nog geen weet van een klacht van de Sint-Niklase ombudsvrouw tegen de manier van werken inzake de huisnummering, en kijkt met belangstelling uit naar het antwoord dat terzake door de bevoegde schepen zal worden gegeven. De fractieleider feliciteert en dankt de heer Jo De Cuyper voor het feit dat hij zijn rol van voorzitter van de gemeenteraad ten volle heeft gespeeld door overleg te plegen met de fractieleiders over de toekomstige invulling van de functie van ombudsman/-vrouw, na het beëindigen door mevrouw Blatter van haar functie van ombudsvrouw. De fractieleiders zijn tot een consensus gekomen over de manier waarop de ombudsfunctie in de toekomst wordt ingevuld: zij pleiten voor een voltijdse functie, voor een functie met een contract van bepaalde duur en bij voorkeur voor een mandaatfunctie alhoewel het verschil tussen een functie met een contract van bepaalde duur en een mandaatfunctie beperkt is en door een gepaste verloning zelfs overbrugbaar is en voor het optrekken van de loonschaal van de ombudsman/-vrouw als compensatie voor de tijdelijkheid van het contract en als signaal vanuit de raad dat de ombudsman/-vrouw geen hiërarchische meerdere heeft in het stadhuis en ook inzake verloning op hetzelfde niveau met de top van de ambtenaren kan praten over de problemen die haar worden gemeld. Spreker heeft vernomen dat het college heeft geopteerd voor een 4/5-functie en voor een functie van bepaalde duur, maar het voorstel van een hogere verloning heeft het college niet overleefd. Het belangrijkste besluit is echter dat de functie van ombudsman/-vrouw niet fundamenteel in vraag wordt gesteld en niet fundamenteel zal wijzigen. Het is op zich een goede zaak dat in een grote organisatie zoals deze van het stadsbestuur niet alleen procedures zijn uitgewerkt om intern tot een behoorlijke behandeling van meldingen en klachten te komen maar ook een persoon beschikbaar is die op een onafhankelijke manier het hele functioneren bekijkt en eventu- GR 28 mei

8 eel aan de bel kan trekken als problemen niet (goed) opgelost geraken. Hij hoopt dat opnieuw een sterke ombudsman of -vrouw zal worden aangesteld met een groot engagement om te zorgen voor een optimale dienstverlening vanuit het stadsbestuur aan de burgers. Ondertussen voegde raadslid Ann Spitaels zich bij de raad. Raadslid Guido VERGULT (Vlaams Belang) zegt dat hij heel wat opmerkingen en conclusies uit het jaarverslag kan beamen en stelt een aantal merkwaardige zaken vast. Het voorwoord van de ombudsvrouw is naast een afscheid ook een overzicht van de werking en de evolutie tijdens de voorbije 5 jaar. Het beaamt het standpunt van de ombudsvrouw die van oordeel is, na het horen, lezen en analyseren van verhalen van burgers, ambtenaren en politieke bestuurders, dat een ombudsdienst een belangrijke megafoon in een democratie kan zijn en moet blijven. Spreker benadrukt dat dit voor het Vlaams Belang zo mag blijven. Het raadslid citeert enkele alinea s uit het voorwoord bij het jaarverslag 2009: - De samenhorigheid onder zowel de bevolking als de administratie en het bestuur moet bevorderd worden. Respect voor regels en respect voor mekaar zijn daarbij sleutelbegrippen. Het stadsbestuur wil dat de stad Sint-Niklaas een aantrekkelijke woon-, werk-, leef- en toeristenstad is. Dat zijn grote ambities, waarvan er al gedeelten zijn verwezenlijkt maar waarvan ook andere gedeelten niet goed op gang lijken te komen of niet lijken te draaien. Denk bijvoorbeeld aan de leegstand in onze voornaamste winkelstraat, waarvan de ontwikkeling gedeeltelijk gehypothekeerd wordt door de (mogelijke) komst van een filiaal van een mediaketen. Of denk aan de invoering van de tweewekelijkse afvalophaling, die ertoe leidde dat (zeker in de zomer) veel meer afval(zakken- en bakken) het straatbeeld ontsierde(n). Men kan niet enkel met nieuwe pleinen en gebouwen een aangename stadsbelevenis creeren. Er moet ook worden verhinderd dat deze inspanningen door kleine overlast worden teniet gedaan, zoals bijvoorbeeld door afval en sluikstort, vandalisme, hondenpoep, rondslingerende materialen of kabels, putten in de weg, leegstand en/of verloedering, losliggende tegels, beperkte of defecte verlichting, Mensen ergeren zich sterk aan een overheid die dit laat gebeuren en voortduren. Vooral de oudere bewoners uiten hun bekommernis over een verminderde leefbaarheid van de stad. [ ] - Vanaf juli 2005 heb ik de functie van ombudsvrouw met veel plezier, inzet, zelfopoffering en idealisme vervuld. Het laat me dan ook niet onberoerd de ombudsdienst weldra (stuurloos) te moeten achterlaten. Ik hoop dan ook dat bijna 10 jaar ombudswerk in Sint-Niklaas hierdoor niet in 1 klap teniet wordt gedaan en het ombudswerk hier ophoudt. Het kan niet zijn dat de gemeenteraad, het geheel van rechtstreeks democratische vertegenwoordigers van de burgers, ook dit zomaar zou laten gebeuren. Spreker stelt namens zijn fractie de ombudsvrouw gerust en benadrukt dat zij van oordeel is dat de ombudsdienst mag blijven bestaan, voor het volle pond. Hij formuleert een aantal merkwaardige vaststellingen: - Het aantal tussenkomsten voor onmiddellijke dienstverlening en klachten is in 2009 opnieuw gestegen. - Ongeveer de helft van de contacten betreft thema s die niet direct met de stedelijke instanties te maken hadden. De vaak schrijnende problemen van de burgers met hun energieleveranciers vragen om een dringende oplossing die hopelijk wordt geboden door de federale ombudsdienst voor energie die begin dit jaar van start ging. - In 58 van de klachten waarbij iets loos was, werd in totaal 127 keer gezondigd, of gemiddeld 2 keer per dossier, tegen de beoordelingscriteria. De conclusie van het raadslid is dat: - de stedelijke instanties geregeld falen op het vlak van interne klachtenbehandeling; - heel wat klachten zouden kunnen worden voorkomen door zorgvuldigheid en nauwkeurigheid; - de wettelijke en interne regels niet altijd worden nageleefd; - er niet steeds voldoende coördinatie is tussen de diensten. Uiteraard werken hier heel wat mensen en zijn de stedelijke instanties een groot geheel, maar desondanks bevestigt dit de meerwaarde van de ombudsdienst. Een belangrijke klacht, die zo-even reeds werd aangehaald, betreft de problematiek van de huisnummering. Blijkbaar is er een lacune in de organisatie en de reglementering die aanleiding geeft tot misbruik, fraude en zelfs illegaliteit. Het is aangewezen dringend een eenduidig en onvervalsbaar systeem op te zetten waardoor fraude en illegale praktijken en bewoning onmogelijk worden. Naast een duidelijke reglementering is tevens controle noodzakelijk om de naleving af te dwingen en alle discussies terzake te vermijden. Spreker verwijst ook naar de problematiek van de reeds verschillende maanden defecte lift van de parking onder de Grote Markt. Volgens de concessieovereenkomst moeten defecten aan de liften binnen de 12 uur GR 28 mei

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens.

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens. CRABV 52 COM 397 16/12/2008 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van DINSDAG 16 DECEMBER 2008 Voormiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MARDI 16 DECEMBRE 2008 Matin De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Kris Van Dijck

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Kris Van Dijck Stuk 750 (1996-1997) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 3 mei 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Kris Van Dijck houdende regelgeving omtrent openbare toiletten en toiletten toegankelijk voor het

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A INLEIDING 1...................................... 4 KLACHTEN INGEDIEND IN 2 A Overzicht van de klachten 1993-........... 6 B Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 1999 en.......................

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie