Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester; de heren Urbain Vercauteren, Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde en Wouter Van Bellingen, mevrouw Christel Geerts, de heren Lieven Dehandschutter en Marc Heynderickx, schepenen; de heer Jo De Cuyper, raadslid-voorzitter; de heren Patric Gorrebeeck, Jos De Meyer, Frans Wymeersch, Guido Vergult en Jef Foubert, de dames Annemie Wauman en Karin Milik, de heren Kris Van der Coelden, Roland Pannecoucke, Piet De Cock, Ronny Suy, Hans Troch, Tom Steels, Mike Nachtegael en Guy Vercauteren, de dames Ilse Bats, Nathalie Behiels, Sigrid De Wilde, Ine Somers, Lieve Van den Bossche, Gertrude Van Bellingen en Kris Boel, raadsleden; met mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. Voegen zich bij de raad: schepen Lieve Van Daele na de tussenkomst van raadslid Guido Vergult over het niet-naleven van beloften inzake informatieverstrekking; raadsleden Ali Alci en Julien Ghesquière tijdens de vraag van raadslid Jos De Meyer naar informatie over de financiële afrekening van de organisatie van Winter in de Stad; raadslid Khalil Raiss na de behandeling van punt 1b2; raadslid Ann Spitaels tijdens de behandeling van punt 2. Verlaten de raad en voegen zich opnieuw bij de raad: schepen Ben Van Eynde verlaat de raad na de behandeling van punt 1b2 en voegt zich opnieuw bij de raad na de behandeling van punt 3; raadslid Ronny Suy verlaat de raad tijdens de gezamenlijke behandeling van de punten 4a1, 4a2 en 4a3 en voegt zich opnieuw bij de raad na de gezamenlijke behandeling van de punten 4b1, 4b2 en 4b3; raadslid Kris Van der Coelden verlaat de raad tijdens de gezamenlijke behandeling van de punten 4a1, 4a2 en 4a3 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 8a; raadslid Khalil Raiss verlaat de raad tijdens de gezamenlijke behandeling van de punten 4a1, 4a2 en 4a3 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 19; burgemeester Freddy Willockx verlaat de raad na de gezamenlijke behandeling van de punten 4b1, 4b2 en 4b3 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 8a; raadslid Piet De Cock verlaat de raad tijdens de behandeling van punt 8a en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 8b; raadsleden Mike Nachtegael en Ine Somers verlaten de raad na de behandeling van punt 10 en voegen zich opnieuw bij de raad na de behandeling van punt 17; raadslid Jos De Meyer verlaat de raad tijdens de behandeling van punt 14 en voegt zich opnieuw bij de raad na de behandeling van punt 14; raadslid Sigrid De Wilde verlaat de raad tijdens de behandeling van punt 14 en voegt zich opnieuw bij de raad na de behandeling van punt 17; schepen Lieve Van Daele verlaat de raad na de behandeling van punt 16 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 19; schepen Wouter Van Bellingen verlaat de raad na de behandeling van punt 17 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 18b; schepen Christel Geerts verlaat de raad na de behandeling van punt 17 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 19; raadslid Ronny Suy verlaat de raad na de behandeling van punt 19 en voegt zich opnieuw bij de raad na de schorsing na de behandeling van punt 19; raadslid Ali Alci verlaat de raad na de behandeling van punt 19 en voegt zich opnieuw bij de raad tijdens de behandeling van punt 19bis; schepen Ben Van Eynde heeft zich niet opnieuw bij de raad gevoegd na de schorsing na de behandeling van punt 19 en voegt zich opnieuw bij de raad na de tussenkomst van raadslid Ine Somers over het verlaten van de zitting door schepen Wouter Van Bellingen. GR 28 mei

2 Verlaten definitief de raad: schepen Wouter Van Bellingen na de behandeling van punt 19; raadsleden Frans Wymeersch, Guido Vergult, Karin Milik, Roland Pannecoucke, Piet De Cock, Ann Spitaels, Ronny Suy, Hans Troch, Nathalie Behiels, Ine Somers, Lieve Van den Bossche en Gertrude Van Bellingen na de tussenkomsten over het verlaten van de zitting door schepen Wouter Van Bellingen. Verontschuldigd voor heel de zitting: raadsleden Sofie Heyrman, Rita Meul en Jean-Pierre Busschaert. Voorzitter Jo DE CUYPER (CD&V) opent de zitting om uur in de raadzaal in het stadhuis. Hij verontschuldigt raadsleden Sofie Heyrman, Rita Meul en Jean-Pierre Busschaert. Naar aanleiding van de vraag van de voorzitter om de notulen van de gemeenteraadszitting van 23 april 2010 goed te keuren, wenst raadslid Guido VERGULT (Vlaams Belang) bij ordemotie met klem te protesteren tegen de gang van zaken binnen het college van burgemeester en schepenen. Hij verwijst naar de bespreking van punt 13novies Fileleed Driekoningen, op zijn verzoek, in de gemeenteraadszitting van 22 januari 2010, tijdens welke hij naar aanleiding van krantenartikelen de stand van zaken heeft gevraagd van de reorganisatie van het kruispunt Driekoningenstraat/Spoorweglaan. Naar aanleiding van dit punt werd beloofd dat, nadat de gemeentelijke begeleidingscommissie zich in maart zou hebben uitgesproken over de resultaten van de studie die wordt uitgevoerd in opdracht van het Vlaams gewest, informatie zou worden verstrekt aan de leden van de gemeenteraadscommissie voor verkeer. Aangezien dit niet gebeurde, vroeg het raadslid tijdens de gemeenteraadszitting van 23 april 2010, naar aanleiding van de bespreking van de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, de raadsleden te informeren over de stand van zaken van de studie mobiliteit over de weg in het Waasland. De burgemeester deelde toen mee dat met schepen Ben Van Eynde werd afgesproken dat in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraadscommissie voor verkeer een uiteenzetting zou worden gegeven door het studiebureau Vectris over het tracéonderzoek Hoge Bokstraat en dat in vermelde commissiezitting ook toelichting zou kunnen worden verstrekt over het Waas mobiliteitsplan dat door hetzelfde studiebureau wordt opgemaakt. De burgemeester vroeg de stadssecretaris opdracht te geven aan de bevoegde stadsdienst om het studiebureau hierover te informeren. Vermits deze aangelegenheid echter niet was geagendeerd, herinnerde spreker tijdens vermelde commissiezitting op 18 mei jl. de schepen aan de belofte om de plannen toe te lichten, waarop de schepen antwoordde dat het aangewezen was beide verkeersdossiers (kruispunt Driekoningenstraat/Spoorweglaan en tracéonderzoek Hoge Bokstraat) pas te behandelen in de commissiezitting van juni omwille van de komende federale verkiezingen en om discussie omtrent deze punten te vermijden. Het raadslid concludeerde hieruit dat de voorstellen aanleiding zouden kunnen geven tot commotie en controversieel zouden kunnen zijn. Op 20 mei jl. stond evenwel reeds een artikel in de krant waarin schepen Van Eynde uitleg verstrekte over de oplossing voor het kruispunt Driekoningenstraat/Spoorweglaan, met 2 rotondes waardoor een vlotte doorstroming van het verkeer, zonder files, zou worden gegarandeerd. Een dergelijke houding is allesbehalve eerlijk en getuigt van een gebrek aan fair play en fatsoen, zelfs van misbruik van vertrouwen tegenover de commissieleden. In de krant van 27 mei jl. stond dan weer een artikel over de Hoge Bokstraat, waaruit bleek dat het buurtcomité is geïnformeerd en zich zal moeten uitspreken, terwijl de commissie- en gemeenteraadsleden worden genegeerd en zullen mogen afwachten tot alles zal zijn geregeld. Spreker geeft toe dat hij vandaag een uitnodiging heeft gekregen voor een informatievergadering op 17 juni e.k. Raadslid Vergult stelt vast dat de schepen voor verkeer met de voeten van de raadsleden speelt en loze beloften doet. Hij vindt deze houding onaanvaardbaar. Schepen Lieve Van Daele voegt zich bij de raad. De burgemeester is het ermee eens dat iets fout is gelopen met betrekking tot zijn engagement. Hij voegt eraan toe dat het college heeft geoordeeld, om commotie te vermijden die er overigens steeds is geweest, de informatie in verband met de voorstellen inzake de verkeerssituatie in de Hoge Bokstraat pas na de federale verkiezingen te geven. Op vraag van het buurtcomité had nog een overleg plaats met het college maar tijdens dit overleg werd geen enkel nieuw feit meegedeeld en werd alleen informatie gegeven over GR 28 mei

3 de werkmethode van de hoorzitting. Tijdens de commissiezitting van juni zal informatie worden verstrekt over het Waas mobiliteitsplan én over de stand van zaken met betrekking tot de Hoge Bokstraat. De voorzitter voegt eraan toe dat de gemeenteraadscommissies hun rol ten volle moeten kunnen spelen en benadrukt dat beloften om informatie te verstrekken, moeten worden nageleefd. Raadslid Jos DE MEYER (CD&V) herinnert aan zijn tussenkomst, tijdens de gemeenteraadszitting van 23 april 2010, over het niet tijdig verstrekken van de door hem op de commissiezitting gevraagde informatie over de groenaanleg in de omgeving van het politiegebouw. De informatie die hij na de gemeenteraadszitting heeft ontvangen in verband met de motivatie van de kostprijs, volstond voor hem. Spreker is ook verheugd over het feit dat werd ingegaan op zijn suggestie om de bomen pas in het najaar, in het eigenlijke plantseizoen, aan te planten. Het raadslid herinnert ook aan de vraag die hij tijdens de gemeenteraadszitting van 22 januari 2010 heeft gesteld om inzage te krijgen in de financiële afrekening van de organisatie van Winter in de Stad. Het was de bedoeling de commissieleden in april te informeren, maar door de afwezigheid van een ambtenaar werd dit verschoven naar de maand mei. In mei werd echter alleen informatie verstrekt over de ijspiste en werd beloofd dat de volledige informatie rond Winter in de Stad in juni zou worden bezorgd. Spreker dringt erop aan de informatie reeds voor de commissiezitting voor evenementen te bezorgen zodat op voorhand vragen kunnen worden gesteld en de bespreking in de commissiezitting efficiënt kan verlopen. Ten slotte dringt raadslid De Meyer erop aan dat de voorzitter de tijdens de gemeenteraadszittingen gedane beloften voortaan beter zou opvolgen. Raadsleden Ali Alci en Julien Ghesquière voegden zich ondertussen bij de raad. Fractievoorzitter Frans WYMEERSCH (Vlaams Belang) merkt op dat raadslid Vergult vooral bezwaar heeft tegen het feit dat de schepen voor verkeer blijkbaar niet bereid is informatie te verstrekken aan de commissieleden of het niet het gepaste moment vindt voor die informatieverstrekking, terwijl s anderendaags wel gedetailleerde informatie is terug te vinden in de kranten. De voorzitter benadrukt dat een correcte werkwijze moet worden gehanteerd. Hij legt uit dat de administratie een systeem heeft ontworpen om aangelegenheden waarover leden van het college toezeggingen hebben gedaan, mee op te volgen en de informatie over die opvolging mee te delen aan de betrokken fracties. Toezeggingen moeten immers worden gerespecteerd. Schepen Ben VAN EYNDE (CD&V) legt uit dat het inderdaad de bedoeling was dat het studiebureau tijdens de commissiezitting van mei jl. informatie zou verstrekken. Het college besliste echter om diverse redenen die informatieverstrekking even uit te stellen, onder meer omwille van de door raadslid Vergult aangehaalde reden. Hij voegt eraan toe dat problemen inzake verkeer in alle openheid worden behandeld op de vergaderingen van het Intern Verkeersoverleg, waarop elk gemeenteraadslid dat bepaalde vragen heeft, welkom is. Het project van de heraanleg van het kruispunt Driekoningenstraat/Spoorweglaan werd vorig jaar reeds opgestart en gaf reeds aanleiding tot vergaderingen en beslissingen, en wordt ook opgevolgd door de pers. Het spreekt voor zich dat de pers regelmatig naar de stand van zaken vraagt. De schepen benadrukt dat alle raadsleden te allen tijde op de verkeersdienst inzage kunnen hebben in de plannen. Fractieleider Frans WYMEERSCH (Vlaams Belang) stelt vast dat schepen Van Eynde de raadsleden verwijst naar de administratie, terwijl hijzelf informatie geeft aan de media. Schepen Ben VAN EYNDE (CD&V) betreurt het verwijt dat hij iets zou bekokstoven, terwijl hij net zegt dat alle raadsleden steeds informatie kunnen komen inwinnen. De raad keurt vervolgens, met algemene stemmen (34), de notulen van de gemeenteraadszitting van 23 april 2010 goed. Op verzoek van de voorzitter stemt de raad in met de afvoering van de punten 1. Politieaangelegenheden: a. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: GR 28 mei

4 1. Uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden, 2. Uitgave(n) bij hoogdringendheid: akteneming en 6. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: b. Uitgave(n) bij hoogdringendheid: akteneming en met de wijziging van de titel van volgende agendapunten: - punt 4. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: g. Mercator vzw: oprichtingsakte: bekrachtiging in Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: g. Mercator 2012 vzw: oprichtingsakte: bekrachtiging ; - punt 9. Cultuurcentrum: ACCSI vzw: rekening 2009: vaststelling in Cultuurcentrum: ACCSI vzw: jaarrekening 2009: vaststelling. De voorzitter doet hierna volgende mededelingen: - Met brief van 23 april 2010 deelt de gouverneur mee dat hij op 22 april 2010 de jaarrekening 2008, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2009, heeft goedgekeurd. - Aan de raad wordt een motie ter ondertekening voorgelegd met als titel De tijd dringt, waarin de raadsleden hun bezorgdheid kunnen uitdrukken inzake de realisatie van de millenniumdoelstellingen. Zoals in het begin van de zitting meegedeeld, worden de punten 1. Politieaangelegenheden: a. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: 1. Uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden en 2. Uitgave(n) bij hoogdringendheid: akteneming afgevoerd. De burgemeester geeft dan een korte toelichting bij de punten 1. Politieaangelegenheden: b. Politiezone: 1. Begrotings- en jaarrekening 2009: vaststelling en 2. Begroting 2010: wijzigingen nrs. 1 en 2: vaststelling. Hij legt uit dat de begroting van de politiezone binnen de perken blijft en de gemeentelijke dotatie onder controle is en zelfs eenmalig werd verminderd. De politiehervorming in Sint-Niklaas is derhalve op budgettair vlak goed verlopen. Raadslid Patric GORREBEECK (CD&V) verwijst naar de middelen die in de begroting zijn voorzien voor de bestrijding van de fietsendiefstallen, die een pest blijven voor de bevolking in Sint-Niklaas maar ook in andere gemeenten en formuleert enkele voorstellen ter overweging: - Omdat het fenomeen van de fietsendiefstallen een algemeen en permanent verschijnsel is, stelt hij voor aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten te vragen de problematiek aan te kaarten bij de bevoegde minister om meer middelen vrij te maken voor de aanpak van dit probleem, bv. om meer fietsenstallingen te kunnen aankopen om deze te kunnen plaatsen waar de gemeenten dit wensen, om in overleg te treden met de fietsconstructeurs om meer onderzoek te verrichten naar een betere beveiliging van de fiets (bijvoorbeeld door nieuwe technologieën, nieuwe en betere materialen, enzovoort, en dit nationaal te ondersteunen, en door een tussenkomst in de camerabewaking van de plaatsen waar het meest fietsen worden gestald. - Intussen kan het stadsbestuur aan de inwoners een tussenkomst van 50 % aanbieden voor de aankoop van een degelijk en uiteraard duurder fietsslot, hetzij in overleg met de lokale middenstand, hetzij via collectieve aankoop. Thans wordt met de werkingsmiddelen de kostprijs van een veertigtal fietssloten gedragen die bij loting worden geschonken, maar dit vindt spreker een minder geslaagde formule. - De medewerking kan worden gevraagd van de lokale fietsherstellers om het graveren van fietsen aan te moedigen. GR 28 mei

5 - De armoedecijfers stijgen, en als gezinnen uit deze groep worden geconfronteerd met een fietsendiefstal, betekent dit voor hen een ramp. Dit zou hen wel eens in de verleiding kunnen brengen om het slechte voorbeeld na te volgen. - Het uitwerken van een PWA-project waarbij de drukst bezochte plaatsen worden bewaakt. De combinatie van degelijke fietsenstallingen waar nodig, het aanmoedigen van de aankoop van degelijke fietssloten en het laten graveren van fietsen, kan snel succes boeken in afwachting van nieuwe onderzoeksresultaten. Spreker dringt erop aan deze problematiek zeker niet te verwaarlozen. De burgemeester is het eens met raadslid Gorrebeeck en vindt dat een krachtig signaal moet worden gegeven. Hij belooft de voorstellen te bespreken met de korpschef. Schepen Ben VAN EYNDE (CD&V) steunt het voorstel van raadslid Gorrebeeck om de mogelijkheden tot bestrijding van de fietsendiefstallen te onderzoeken. Hij is het ermee eens dat de inspanningen met betrekking tot het voorzien van degelijke fietsenstallingen moeten worden uitgebreid en legt uit dat met de jaarlijks in het budget voorziene middelen hiervan werk wordt gemaakt. Hij verwijst naar de samenwerkingsovereenkomst met Den Azalee vzw in verband met de uitbating van het fietspunt De Versnelling in de stationsomgeving die reeds tot goede resultaten heeft geleid. Momenteel worden wekelijks ook een twintigtal weesfietsen opgespoord die dankzij de gravering gemakkelijker aan de eigenaar kunnen worden terugbezorgd. Het toenemend fietsgebruik komt ook ten goede aan de mobiliteit in de stad. Raadslid Karin MILIK (Vlaams Belang) herinnert aan haar voorstel om na te gaan of op de zaterdagse rommelmarkt aan het Stationsplein geen gestolen fietsen te koop worden aangeboden. De burgemeester deelt mee dat deze controle reeds gebeurt, maar zal zich hierover toch nog eens bevragen. De raad stelt de begrotings- en jaarrekening 2009 van de politiezone (punt 1b1) en de wijzigingen nrs. 1 en 2 van de begroting 2010 van de politiezone (punt 1b2) vast met algemene stemmen (34), zoals blijkt uit volgende besluiten: GR 28 mei

6 Schepen Ben Van Eynde verlaat de raad. Raadslid Khalil Raiss voegt zich bij de raad. De voorzitter verleent dan het woord aan mevrouw Valerie BLATTER, ombudsvrouw, die een korte toelichting geeft bij punt 2. Ombudsdienst: jaarverslag 2009: kennisneming. Mevrouw Blatter legt uit dat zij als ombudsvrouw instond voor de externe tweedelijnsklachtenbehandeling ten aanzien van het stadsbestuur, het OCMW, de politie en de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting en jaarlijks ook een audit deed van de stedelijke interne eerstelijnsklachtenbehandeling die verloopt via de klantendienst en de klantverantwoordelijken. In 2009 werd 509 keer contact genomen met de ombudsdienst. Deze contacten resulteerden in 92 klachtendossiers, wat terug een stijging is met de helft ten aanzien van 2008, waaronder 9 klachten over de politie, 7 over het OCMW en 11 over de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting. De meeste klachten hadden betrekking op de stedelijke administratie waarbij de departementen infrastructuur, ruimte en milieu en financiën het meest klachtgevoelig waren. Steeds weerkerende thema s zijn bijvoorbeeld facturatie, schadegevallen, gebrekkige informatie, afvalophaling, groenonderhoud en de staat van voetpaden en wegen. In Sint-Niklaas is er vaak een gebrek aan openbaarheid, samenwerking en efficiëntie. Zeker burgers die een dienstoverschrijdend probleem hebben, lopen de kans van het kastje naar de muur te worden gestuurd of aan het lijntje te worden gehouden. Daarnaast is het stadsbestuur ook vaak onzorgvuldig in zijn communicatie waardoor onduidelijkheid en verkeerde verwachtingen ontstaan bij de burger. In Sint-Niklaas wordt van de burger alertheid en mondigheid verwacht. De Sint-Niklazenaar is betrokken bij zijn stad maar hekelt wel regelmatig het feit dat het stadsbestuur onvoldoende optreedt tegen kleine vormen van overlast, bijvoorbeeld sluikstorten, sigarettenpeuken, onkruid, afvalzakken en dergelijke. Sinds de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties kan het stadsbestuur nochtans in veel gevallen zelf een boete opleggen. Van enig handhavingsbeleid is nog niet veel te merken. Bij de stedelijke klantendienst werden 174 klachten ingediend, tegenover 82 in van deze klachten hadden betrekking op het nieuw systeem van de wekelijkse afvalophaling. Het systeem van de interne klachtenbehandeling bij het stadsbestuur is ondertussen reeds enkele jaren in voege en de kwaliteit verbetert jaar na jaar, maar kan nog beter. Van de interne klantverantwoordelijken mag worden verwacht dat ze voldoende onafhankelijk zijn en vakkennis hebben om de ontevreden burger een degelijke oplossing of een degelijk antwoord te bieden. Van de politie wordt ook regelmatig een consequentere handhaving verwacht en ook het OCMW moet alert zijn om te blijven inspelen op de noden van zijn cliënten. Spreker denkt in dit verband aan een klacht over het afsluiten van de rekeningen inzake budgetbeheer. Naar aanleiding van de voortdurende klachten over het wassysteem in de rusthuizen omdat wasgoed vaak lang wegbleef, verloren raakte of werd beschadigd, schakelde het OCMW dit jaar over op een andere werkmethode. Naar aanleiding van het feit dat in 2009 opvallend meer klachten werden ingediend dan in het verleden over de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, dringt de ombudsvrouw aan op een meer sociale, correcte en klantvriendelijke ingesteldheid van deze maatschappij, die haar wettelijk toegekende basisbegeleidingstaken naar behoren op zich moet nemen, zoals het bemiddelen bij conflicten tussen huurders of bij samenlevingsproblemen en het goed informeren van de huurders, bijvoorbeeld over de werking van de klachtenprocedure. Mevrouw Blatter meent dat wellicht iedereen weet dat zij haar werkzaamheden voor de stedelijke ombudsdienst stopzet. Het was vaak moeilijk en hard werken maar zij heeft haar functie gedurende 5 jaar graag, met hart en ziel en in eer en geweten vervuld. Vermits zij ten overstaan van deze gemeenteraad voor het laatst aan het woord komt in de hoedanigheid van ombudsvrouw, vindt spreker het logisch dat zij een korte overkoepelende eindbeschouwing van 5 jaar werken als ombudsvrouw geeft. Vertrekkend van het onderzoek van klachten van burgers, heeft zij zowel als jurist als als bedrijfspsychologe moeten vaststellen dat het met de administratieve, transparante en democratische werking van de centrumstad Sint-Niklaas niet goed is gesteld. De achterliggende mechanismen die dat defunctioneren mogelijk maken, zijn legio, zoals zij de voorbije jaren in haar jaarverslagen uitgebreid heeft belicht. Ter illustratie haalt zij de mondelinge, informele cultuur aan binnen het stadsbestuur en misschien wel een aversie voor papier en procedures die ervoor zorgen dat zowat alles mogelijk is. Burgers en ambtenaren worden daarvan de dupe in Sint- Niklaas. Een treffend voorbeeld hiervan is het uitblijven van een goede, schriftelijke procedure met betrekking tot de huisnummering, één van de kerntaken van de stad die zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Collega s-ombudslui uit andere steden zijn met stomheid geslagen over het feit dat het in Sint-Niklaas blijkbaar mogelijk is dat een huurder op mondelinge vraag een extra huisnummer voor een garage, een parking, een serre of een stal kan krijgen van ambtenaren, zonder dat het college hierover een beslissing GR 28 mei

7 neemt. De ombudsdienst heeft hierover op 5 mei 2008 aanbevelingen geformuleerd die werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, maar deze goedkeuring werd niet genotuleerd en de aanbevelingen werden niet opgevolgd door de administratie. De ombudsvrouw heeft de top van de administratie schriftelijk én mondeling aan de dringendheid van deze problematiek herinnerd. Zij meent dat een duidelijke en logische regeling moet worden uitgewerkt die voor iedereen gelijk is en benadrukt dat cliëntelisme en fraude onmogelijk moeten zijn. Zij hoopt dat het niemand zal verwonderen dat zij over het ontbreken van een goede huisnummeringsprocedure in het algemeen belang klacht heeft neergelegd bij de procureur des Konings en de provinciegouverneur. De ombudsvrouw heeft vastgesteld dat naast de aversie voor papier en duidelijke procedures binnen het stadsbestuur, bij de top van de administratie ook een merkwaardige aversie voor juristen bestaat. De wetten zijn nochtans talrijk en complex en veranderen heel vaak. De sedert jaren in de personeelsformatie voorziene functie van jurist is niet ingevuld, alhoewel spreker meent dat dit in een centrumstad zou mogen worden verwacht. Tot besluit hoopt de ombudsvrouw dat de inspanningen die zij de voorbije 5 jaar heeft geleverd ertoe hebben kunnen bijdragen om van Sint-Niklaas een moderne, efficiënte en transparante stad en administratie te maken, en dit in het belang van de burgers. Fractievoorzitter Kris VAN DER COELDEN (sp.a SOS 2012 SLP Groen!) feliciteert mevrouw Blatter voor het uitvoerig jaarverslag, waaruit haar groot inlevingsvermogen blijkt hetgeen nodig is om deze functie op een goede manier te kunnen vervullen voor wat burgers die haar contacteren bezighoudt, evenals haar groot engagement om de problemen die haar worden gesignaleerd op te lossen en tot een goed eind te brengen. Het feit dat de ombudsvrouw de voorbije jaren regelmatig aanwezig was op de gemeenteraadszittingen, wijst op haar sterke betrokkenheid bij diegenen die uiteindelijk haar opdrachtgever zijn, namelijk de gemeenteraadsleden. Spreker wil het ook even hebben over de toch wel zeer scherpe kritiek die de ombudsvrouw tijdens de algemene commissiezitting leverde en ook vandaag in haar toelichting verwoordt op de manier waarop in het stadhuis door het bestuur wordt gewerkt. Deze algemene toon is niet terug te vinden in het laatste jaarverslag van de ombudsvrouw, integendeel, een aantal citaten uit vermeld verslag sluiten eerder aan bij het eerste deel van de tussenkomst van mevrouw Blatter en zijn lovend voor de inspanningen die gebeuren om de klachten van burgers op te vangen en de organisatie op punt te stellen. De fractieleider heeft ondertussen informatie ingewonnen over de huisnummeringsproblematiek en legt uit dat wordt erkend dat er een probleem bestaat, dat echter niet kan worden beschouwd als een probleem van algemene onwil van het college of van stadsdiensten om het op te lossen. Blijkbaar kan dit probleem alleen worden opgelost door de huisnummers te koppelen aan een kiesbestand waarvan nu werk wordt gemaakt. Uit zijn contacten blijkt dat bij een aantal personeelsleden wel degelijk de wil bestaat om tot een consequente manier van huisnummering te komen en dat het probleem eigenlijk kan worden herleid in het meest algemene geval tot een conflict tussen stadsdiensten en in het slechtste en meest persoonlijke geval tot het probleem van 1 of 2 ambtenaren die niet bereid zijn over te gaan tot een andere manier van werken. Spreker twijfelt enigszins aan de geloofwaardigheid van dit verhaal, want de diensten van de provinciegouverneur hebben ook nog geen weet van een klacht van de Sint-Niklase ombudsvrouw tegen de manier van werken inzake de huisnummering, en kijkt met belangstelling uit naar het antwoord dat terzake door de bevoegde schepen zal worden gegeven. De fractieleider feliciteert en dankt de heer Jo De Cuyper voor het feit dat hij zijn rol van voorzitter van de gemeenteraad ten volle heeft gespeeld door overleg te plegen met de fractieleiders over de toekomstige invulling van de functie van ombudsman/-vrouw, na het beëindigen door mevrouw Blatter van haar functie van ombudsvrouw. De fractieleiders zijn tot een consensus gekomen over de manier waarop de ombudsfunctie in de toekomst wordt ingevuld: zij pleiten voor een voltijdse functie, voor een functie met een contract van bepaalde duur en bij voorkeur voor een mandaatfunctie alhoewel het verschil tussen een functie met een contract van bepaalde duur en een mandaatfunctie beperkt is en door een gepaste verloning zelfs overbrugbaar is en voor het optrekken van de loonschaal van de ombudsman/-vrouw als compensatie voor de tijdelijkheid van het contract en als signaal vanuit de raad dat de ombudsman/-vrouw geen hiërarchische meerdere heeft in het stadhuis en ook inzake verloning op hetzelfde niveau met de top van de ambtenaren kan praten over de problemen die haar worden gemeld. Spreker heeft vernomen dat het college heeft geopteerd voor een 4/5-functie en voor een functie van bepaalde duur, maar het voorstel van een hogere verloning heeft het college niet overleefd. Het belangrijkste besluit is echter dat de functie van ombudsman/-vrouw niet fundamenteel in vraag wordt gesteld en niet fundamenteel zal wijzigen. Het is op zich een goede zaak dat in een grote organisatie zoals deze van het stadsbestuur niet alleen procedures zijn uitgewerkt om intern tot een behoorlijke behandeling van meldingen en klachten te komen maar ook een persoon beschikbaar is die op een onafhankelijke manier het hele functioneren bekijkt en eventu- GR 28 mei

8 eel aan de bel kan trekken als problemen niet (goed) opgelost geraken. Hij hoopt dat opnieuw een sterke ombudsman of -vrouw zal worden aangesteld met een groot engagement om te zorgen voor een optimale dienstverlening vanuit het stadsbestuur aan de burgers. Ondertussen voegde raadslid Ann Spitaels zich bij de raad. Raadslid Guido VERGULT (Vlaams Belang) zegt dat hij heel wat opmerkingen en conclusies uit het jaarverslag kan beamen en stelt een aantal merkwaardige zaken vast. Het voorwoord van de ombudsvrouw is naast een afscheid ook een overzicht van de werking en de evolutie tijdens de voorbije 5 jaar. Het beaamt het standpunt van de ombudsvrouw die van oordeel is, na het horen, lezen en analyseren van verhalen van burgers, ambtenaren en politieke bestuurders, dat een ombudsdienst een belangrijke megafoon in een democratie kan zijn en moet blijven. Spreker benadrukt dat dit voor het Vlaams Belang zo mag blijven. Het raadslid citeert enkele alinea s uit het voorwoord bij het jaarverslag 2009: - De samenhorigheid onder zowel de bevolking als de administratie en het bestuur moet bevorderd worden. Respect voor regels en respect voor mekaar zijn daarbij sleutelbegrippen. Het stadsbestuur wil dat de stad Sint-Niklaas een aantrekkelijke woon-, werk-, leef- en toeristenstad is. Dat zijn grote ambities, waarvan er al gedeelten zijn verwezenlijkt maar waarvan ook andere gedeelten niet goed op gang lijken te komen of niet lijken te draaien. Denk bijvoorbeeld aan de leegstand in onze voornaamste winkelstraat, waarvan de ontwikkeling gedeeltelijk gehypothekeerd wordt door de (mogelijke) komst van een filiaal van een mediaketen. Of denk aan de invoering van de tweewekelijkse afvalophaling, die ertoe leidde dat (zeker in de zomer) veel meer afval(zakken- en bakken) het straatbeeld ontsierde(n). Men kan niet enkel met nieuwe pleinen en gebouwen een aangename stadsbelevenis creeren. Er moet ook worden verhinderd dat deze inspanningen door kleine overlast worden teniet gedaan, zoals bijvoorbeeld door afval en sluikstort, vandalisme, hondenpoep, rondslingerende materialen of kabels, putten in de weg, leegstand en/of verloedering, losliggende tegels, beperkte of defecte verlichting, Mensen ergeren zich sterk aan een overheid die dit laat gebeuren en voortduren. Vooral de oudere bewoners uiten hun bekommernis over een verminderde leefbaarheid van de stad. [ ] - Vanaf juli 2005 heb ik de functie van ombudsvrouw met veel plezier, inzet, zelfopoffering en idealisme vervuld. Het laat me dan ook niet onberoerd de ombudsdienst weldra (stuurloos) te moeten achterlaten. Ik hoop dan ook dat bijna 10 jaar ombudswerk in Sint-Niklaas hierdoor niet in 1 klap teniet wordt gedaan en het ombudswerk hier ophoudt. Het kan niet zijn dat de gemeenteraad, het geheel van rechtstreeks democratische vertegenwoordigers van de burgers, ook dit zomaar zou laten gebeuren. Spreker stelt namens zijn fractie de ombudsvrouw gerust en benadrukt dat zij van oordeel is dat de ombudsdienst mag blijven bestaan, voor het volle pond. Hij formuleert een aantal merkwaardige vaststellingen: - Het aantal tussenkomsten voor onmiddellijke dienstverlening en klachten is in 2009 opnieuw gestegen. - Ongeveer de helft van de contacten betreft thema s die niet direct met de stedelijke instanties te maken hadden. De vaak schrijnende problemen van de burgers met hun energieleveranciers vragen om een dringende oplossing die hopelijk wordt geboden door de federale ombudsdienst voor energie die begin dit jaar van start ging. - In 58 van de klachten waarbij iets loos was, werd in totaal 127 keer gezondigd, of gemiddeld 2 keer per dossier, tegen de beoordelingscriteria. De conclusie van het raadslid is dat: - de stedelijke instanties geregeld falen op het vlak van interne klachtenbehandeling; - heel wat klachten zouden kunnen worden voorkomen door zorgvuldigheid en nauwkeurigheid; - de wettelijke en interne regels niet altijd worden nageleefd; - er niet steeds voldoende coördinatie is tussen de diensten. Uiteraard werken hier heel wat mensen en zijn de stedelijke instanties een groot geheel, maar desondanks bevestigt dit de meerwaarde van de ombudsdienst. Een belangrijke klacht, die zo-even reeds werd aangehaald, betreft de problematiek van de huisnummering. Blijkbaar is er een lacune in de organisatie en de reglementering die aanleiding geeft tot misbruik, fraude en zelfs illegaliteit. Het is aangewezen dringend een eenduidig en onvervalsbaar systeem op te zetten waardoor fraude en illegale praktijken en bewoning onmogelijk worden. Naast een duidelijke reglementering is tevens controle noodzakelijk om de naleving af te dwingen en alle discussies terzake te vermijden. Spreker verwijst ook naar de problematiek van de reeds verschillende maanden defecte lift van de parking onder de Grote Markt. Volgens de concessieovereenkomst moeten defecten aan de liften binnen de 12 uur GR 28 mei

9 worden hersteld door de onderhoudsfirma die door de parkinguitbater is aangesteld, maar aangezien het hier mogelijks om een structureel probleem van waterinsijpeling en condens ging, meende de parkinguitbater dat het stadsbestuur voor een structurele oplossing moest zorgen. Uit het technisch onderzoek is immers gebleken dat de liften minder geschikt zouden zijn om in weer en wind buiten te staan. Spreker is hierover niet verwonderd want het probleem van de liften is niet het enige conceptprobleem bij de heraanleg van de Grote Markt waarbij de ontwerper ernstige fouten heeft gemaakt. Na de problemen met de elektriciteitskasten, de slippartijen op de esplanade, de waterinsijpeling in de halfopen parkeergarage, de te smalle en onhandige parkeervakken en de hoekige in- en uitritten van de parking kan dit probleem er ook nog wel bij. Een opvallende maar steeds terugkerende opmerking is steeds weer het gebrek aan voldoende communicatie en samenwerking tussen de diensten naar de burger toe. Rond de externe klachtenbehandeling bij het departement infrastructuur bevestigt de ombudsvrouw in het jaarverslag dat een ruime meerderheid van de burgers bij het indienen van een klacht wel degelijk een punt had. Ook hier blijven een doorgedreven zorg voor het openbaar domein en nog betere communicatie met de burger uitdagingen. Uiteraard is het ontbreken van een coördinator voor de stadswerkplaatsen een negatieve factor die hopelijk snel zal kunnen worden omgebogen. Raadslid Vergult kan zich samen met zijn fractieleden vinden in de slotsynthese van 5 jaar ombudswerk en de bevindingen van de ombudsvrouw. De fractie begrijpt de bekommernis van de ombudsvrouw over het voortbestaan van de ombudsdienst en zal ervoor ijveren dat deze dienst onverkort en onafhankelijk zal kunnen blijven functioneren, tot spijt van wie het benijdt. Spreker feliciteert en dankt de ombudsvrouw van harte en wenst haar het allerbeste in haar verdere loopbaan en leven. Raadslid Patric GORREBEECK (CD&V) is het eens met de ombudsvrouw die na het horen, lezen en analyseren gedurende 5 jaar van verhalen van burgers, ambtenaren en politieke bestuurders, van oordeel is dat een ombudsdienst een belangrijke megafoon in een democratie kan zijn en moet blijven, want bewoners moeten weet hebben van en een vlotte toegang hebben tot het laatste toevluchtsoord, de ombudsman of -vrouw, die bereid is goed te luisteren en te handelen om uiteindelijk een oplossing te bieden, een degelijk informatief antwoord te geven of een juiste doorverwijzing te doen. Het is steeds goed te beseffen dat burgers, ambtenaren en politieke bestuurders mensen zijn en dus niet volmaakt. De nood aan de ombudsdienst wordt ook bewezen door de stijging van het aantal klachtendossiers en het aantal onmiddellijke dienstverleningen in Enkele weken geleden werd het raadslid zelf geconfronteerd met wat hij onmogelijk achtte, ondanks zijn groot geloof in de optimale inzet van de meeste personeelsleden. Het moet inderdaad een continue bekommernis zijn van het stadsbestuur en het college van burgemeester en schepenen om de beste service te verlenen. Namens zijn fractie dankt spreker mevrouw Blatter voor haar geloof in die opdracht gedurende de voorbije 5 jaar, voor haar deskundige uitvoering, haar opvolging, haar gedetailleerd en degelijk verslag met durf voor kritische beschouwingen. Hij zal haar jaarverslagen steeds blijven koesteren. Raadslid Kris BOEL (SLP) feliciteert mevrouw Blatter met het voorliggend jaarverslag. Zij drukt haar bezorgdheid uit over het feit dat een einde komt aan haar contract, conform artikel 12 van het reglement participatie van de burger, niettegenstaande de goede werking van haar dienst en de positieve reacties daarover van de meeste raadsleden tijdens de vorige jaren. De ombudsvrouw behandelde zowel interne als externe klachten die betrekking hadden op de stadsdiensten, de brandweer, de politie en andere instanties zoals het OCMW waarmee in 2008 een protocol werd gesloten. Spreker vindt het belangrijk dat de ombudsdienst onafhankelijk werkt en bemiddelt tussen de burger en de overheid. Dankzij deze dienst kunnen klachten formeel worden geregistreerd zodat ze in een formeel circuit terechtkomen en kunnen worden behandeld. In 2009 werden 509 tussenkomsten geregistreerd, waarvan er 417 in het kader van onmiddellijke dienstverlening werden behandeld en 92 ombudsdossiers werden geopend. Opvallend is dat over sommige diensten nauwelijks klachten worden geregistreerd, bijvoorbeeld over het Huis van het Kind, de diensten welzijn en preventie. Belangrijk vindt het raadslid de aanbevelingen van de ombudsvrouw over de laagdrempeligheid van sommige diensten zoals deze van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting die actiever zou moeten bemiddelen bij samenlevingsproblemen en het OCMW, vooral de balie en het onthaal. Misschien brengt het toekomstig sociaal huis een oplossing en blijft het niet bij het rubriekje op blz. 56 van het jaarverslag 2009 Een sociaal huis organiseren om de Sint-Niklazenaar wegwijs te maken bij al zijn welzijnsvragen, Gerichte doorverwijzingen en vorming rond klantvriendelijkheid vormden een voorbereiding tot invulling van het begrip sociaal huis, of komt er effectief een echt sociaal huis? GR 28 mei

10 In de slotsynthese van 5 jaar ombudswerk wordt een goed beeld gegeven van hoe de burger de stad ervaart. Hij is best tevreden over de grote infrastructuurwerken die de laatste jaren werden uitgevoerd zoals de heraanleg van straten en pleinen, de renovatie van gebouwen, de uitvoering van rioleringsprojecten. Minder aantrekkelijke ervaringen van de burgers betreffen de leegstand van winkels in de belangrijkste winkelstraten (Stationsstraat en Ankerstraat), het vandalisme, sigarettenpeuken en hondenpoep, het dumpen van afval. Vooral oudere burgers klagen over een toenemend onveiligheidsgevoel. Spanningen tussen buren over geluids- en geuroverlast, perikelen in de achtertuin, komen veelvuldig voor. De ombudsvrouw beveelt een onafhankelijke en neutrale burenbemiddeling aan. Spreker verwijst naar het televisieprogramma Recht door Vlaanderen waarin een advocaat het land doorkruist en onderhandelt bij kleine en grote geschillen, en vraagt zich af welke initiatieven het stadsbestuur terzake neemt. SLP Sint-Niklaas is bekommerd over het voortbestaan van de ombudsdienst en dringt erop aan dat deze op een professionele manier wordt geleid en ondergebracht in een gemakkelijk te bereiken en herkenbare infrastructuur. Spreker vraagt zich af of nog jaarverslagen zullen worden opgemaakt en hoe de gemeenteraadsleden op de hoogte zullen kunnen blijven van de opvolging van de klachten. Zij betreurt dat slechts een 4/5 ambtelijke functie wordt uitgeschreven en geen mandaatfunctie, ondanks het feit dat een onafhankelijke functie een goede werking van de ombudsdienst ten goede komt en dat de gemeenteraad dit mandaat 5 jaar geleden heeft goedgekeurd, zoals blijkt uit het reglement participatie van de burger. Fractievoorzitter Kris VAN DER COELDEN (sp.a SOS 2012 SLP Groen!) verduidelijkt dat de tussenkomst van raadslid Boel een persoonlijke tussenkomst was of een tussenkomst van haar partij. Raadslid Mike NACHTEGAEL (sp.a) stelt vast dat volgens de ombudsvrouw haar aanbevelingen te weinig resultaat hebben en is het eens met betrokkene dat de opvolging ervan eigenlijk een taak is van alle gemeenteraadsleden. Hij herinnert aan zijn tussenkomsten naar aanleiding van de bespreking van de jaarverslagen 2007 en 2008 waarin hij reeds heeft gewezen op het belang van het nauwgezet opvolgen van de aanbevelingen het is immers belangrijk dat effectief iets gebeurt met de resultaten van de onderzoeksdaden van de ombudsvrouw indien zou blijken dat bepaalde zaken voor verbetering vatbaar zijn en heeft gevraagd in de mate van het mogelijke te rapporteren over de manier waarop de aanbevelingen in de praktijk worden omgezet of over de reden waarom dit desgevallend niet mogelijk zou zijn. In 2008 beloofde de voorzitter van de gemeenteraad tot wiens bevoegdheid de werking van de ombudsdienst behoort hieromtrent een overleg te organiseren, maar tot nu toe werd terzake aan de raad nog geen rapportering voorgelegd. Het raadslid dringt erop aan dat de voorzitter zich ertoe zou engageren dat op een of andere manier werk wordt gemaakt van de opvolging van de aanbevelingen, geformuleerd in de jaarverslagen van de ombudsvrouw, en dat hierover aan de raadsleden wordt gerapporteerd zodat zij kunnen nagaan of het werk van de ombudsvrouw effectief invloed heeft op de werking van de diensten. Naar aanleiding van de verwijzing door de ombudsvrouw over de blijkbaar moeilijke samenwerking met de directie van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting en over het feit dat op de website van deze maatschappij blijkbaar niet wordt vermeld dat huurders zich bij problemen tot de ombudsdienst kunnen wenden niettegenstaande dit was afgesproken in het samenwerkingsprotocol, merkt raadslid Nachtegael op dat het belangrijk is dat afspraken worden nageleefd. Hij vraagt dat het college deze problematiek aankaart met de directie en de nieuwe voorzitter. Fractievoorzitter Ine SOMERS (Open Vld) dankt namens haar fractie de ombudsvrouw voor haar inzet voor de Sint-Niklase burgers tijdens de voorbije jaren. Open Vld vindt het belangrijk dat de burger wordt geholpen zijn weg te vinden binnen het log overheidsapparaat en dat hij efficiënte en correcte informatie krijgt, dat zijn noden en bekommernissen worden aanhoord en dat een goede dienstverlening tot stand wordt gebracht. Spreker meent dat de jaarverslagen van de ombudsvrouw een mooi bewijs zijn van het feit dat zij deze dienstverlening ter harte heeft genomen. De fractieleider wijst op het belang van de onafhankelijke functie van ombudsman/-vrouw omdat betrokkene op die manier op basis van de klachten van de burgers aanbevelingen kan doen naar het stadsbestuur. Het belang van de ombudsdienst wordt mede ondersteund door het feit dat deze dienst initieel alleen klachten over de werking van het stadsbestuur behandelde maar nadien ook over de werking van het OCMW, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, de politie, enzovoort. Misschien kan de dienstverlening van de stedelijke ombudsdienst in de toekomst nog worden uitgebreid. De behoefte aan iemand die stuurt en aandacht besteedt aan bekommernissen, blijkt ook uit de toename van het aantal klachten en contacten in het kader van de onmiddellijke dienstverlening. Het feit dat de burger de weg vindt naar deze dienst, is alleszins een belangrijk gegeven. Raadslid Somers herinnert eraan dat haar fractie in het verleden steeds de vraag van de ombudsvrouw heeft gesteund om een back- GR 28 mei

11 upfunctie te voorzien tijdens haar afwezigheid bijvoorbeeld wegens vakantie of ziekte. Het is immers belangrijk dat de ombudsdienst, met de ombudsvrouw als sleutelfiguur in de klachtenbehandeling, optimaal en continu kan functioneren. Daarom heeft de fractie ook steeds gepleit voor een mandaatfunctie enerzijds en een voltijdse functie van ombudsman/-vrouw anderzijds. Spreker vraagt zich af op welke manier de komende maanden, tijdens welke geen ombudsman/-vrouw in dienst zal zijn, zullen worden overbrugd, hoe mensen zullen worden geïnformeerd en waar zij terechtkunnen met hun klachten. Een vaak terugkerende reden van het indienen van klachten is de gebrekkige communicatie naar de burger. Klachten die betrekking hebben op meerdere departementen, lijken blijkbaar moeilijk aan te pakken door het stadsbestuur. Burgers krijgen het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en niet alle informatie wordt op een efficiënte manier aan de verschillende departementen doorgegeven. Persoonlijk heeft het raadslid reeds aangeklaagd dat de contactgegevens over het stadsbestuur regelmatig niet konden worden geraadpleegd via de stedelijke website die toch een belangrijk communicatiemiddel is voor de burger. Communicatie en informatie zijn nochtans sleutelbegrippen op het vlak van de dienstverlening. Uit de jaarverslagen van de ombudsvrouw blijkt dat sommige departementen een enorme vooruitgang hebben geboekt, de aanbevelingen van de ombudsvrouw ter harte hebben genomen en streven naar een verbetering van de dienstverlening. Toch komt uit de jaarverslagen ook een aantal structurele problemen binnen de organisatie naar voren, zoals het niet naleven van de aanbevelingen van de ombudsvrouw. Het stadsbestuur beschikt weliswaar over uitstekende documenten, zoals het Witboek, de strategische doelstellingen, enzovoort, maar de personeelsstructuur zou onvoldoende zijn om de beleidsdoelstellingen te ondersteunen. De ombudsvrouw wijst op de inefficiëntie van het stadsbestuur op bepaalde domeinen en betreurt dat slechts in beperkte mate rekening wordt gehouden met haar aanbevelingen. Nochtans moet de ombudsman/-vrouw niet alleen de klachten van de burger aanhoren maar vervult zij ook een belangrijke rol naar de stadsdiensten toe omdat zij, door het feit dat zij van op een afstand vaststellingen kan doen, vaker een objectief oordeel kan vellen en suggesties kan formuleren. De burgemeester benadrukt dat hij tijdens zijn hele loopbaan voorstander is geweest van alle mogelijke vormen van versterking van de directe democratie, met voor- en nadelen, een meer kwalitatieve openbaarheid van bestuur en de ombudsfunctie, en vindt het dan ook normaal dat het uitoefenen van de functie van ombudsman/-vrouw op een dynamische wijze zoals dit bij de huidige ombudsvrouw het geval was leidt tot een spanningsveld tussen het beleid en de ombudsman/-vrouw en tussen de administratie en de ombudsman/-vrouw. De burgemeester meent dat steeds op een volwassen wijze werd omgegaan met de aanbevelingen van de ombudsvrouw en dat met sommige daarvan werd rekening gehouden, met andere niet. De gemeenteraad moet deze beleidskeuzen van het college controleren, maar tot vandaag werd hierover weinig kritiek geformuleerd, ook niet door de oppositie. In die zin dankt spreker fractievoorzitter Ine Somers voor haar genuanceerde tussenkomst. De burgemeester betreurt echter in alle vriendschap de ongenuanceerde tonaliteit in het jaarverslag en de zo-even mondeling geformuleerde conclusies van de ombudsvrouw die zijn ontspoord in overacting in de vorm van het indienen van een klacht bij de procureur des Konings over de problematiek van de huisnummering. Spreker meent dat deze tonaliteit niet strookt met hetgeen in de vorige jaarverslagen werd geformuleerd. Inzake de huisnummering stelt zich inderdaad een reëel probleem maar de diensten ruimtelijke ordening/huisvesting en burgerzaken trachten samen zo snel mogelijk een gepaste oplossing te vinden voor deze problematiek. Naar aanleiding van de kritiek van de ombudsvrouw over een gebrek aan handhavingsbeleid, deelt de burgemeester mee dat er in het verleden inderdaad problemen waren. Door een efficiënte toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties is de situatie echter sterk verbeterd. De burgemeester deelt mee dat hij haar volgende week een inventaris zal bezorgen van de GAS-toepassingen. In ieder geval mag de situatie niet worden veralgemeend. De burgemeester benadrukt dat er verschillende meningen zijn over bureaucratie. Terwijl volgens de ombudsvrouw alles op papier moet staan, is volgens de burgemeester dienstvaardigheid een menselijk gedrag en niet alleen efficiënt wanneer de dienstverlening op papier gebeurt. De bevolking is tevreden over de dienstvaardigheid van het stadspersoneel en de klachten van burgers over een gebrek aan dienstvaardigheid zijn zeer beperkt. Het college is niet bereid in te gaan op de bureaucratische verzuchtingen van de ombudsvrouw want dit zou de aanwerving van bijkomend personeel betekenen. Het college moet immers als een goed huisvader een ontsporing van de personeelsuitgaven vermijden. De burgemeester begrijpt de kritiek van de ombudsvrouw op het beleid en vindt dat het beleid sportief moet kunnen omgaan met deze kritiek. Het beleid wordt immers beoordeeld door de gemeenteraadsleden en de kiezers. Hij vindt echter dat de ombudsvrouw met haar scherpe aanval naar de administratie toe te GR 28 mei

12 ver gaat en benadrukt dat de stedelijke administratie de beste is met welke hij in het verleden heeft samengewerkt. Zij verdient zo n aanval niet. Naar aanleiding van de tussenkomst van raadslid Kris Boel, die betreurt dat niet werd geopteerd voor een mandaatfunctie, legt de burgemeester uit dat zo n mandaatfunctie inderdaad het best zou zijn. Het college van burgemeester en schepenen heeft geprobeerd in de ombudsfunctie te voorzien via het mandaatstelsel, zodat mevrouw Blatter in dienst van het stadsbestuur had kunnen blijven. De mandaatfunctie werd echter niet aanvaard in het sociaal overleg en is bovendien in strijd met de collectieve arbeidsovereenkomst die in het kader van de rechtspositieregeling werd afgesloten. De burgemeester dankt de ombudsvrouw hartelijk voor haar inzet en voor de goede samenwerking tijdens de voorbije jaren, elk met zijn karakter en mentaliteit, al wordt deze een beetje overschaduwd door de recente tonaliteit. Hij benadrukt dat het college zich steeds heeft onderworpen aan de wil en het gezag van de gemeenteraad, als hiërarchische overste van de ombudsvrouw. Tot besluit stelt spreker raadslid Guido Vergult gerust, in die zin dat het college het eens is met de gemeenteraad om de ombudsfunctie verder in te vullen. De betrekking zal in de gemeenteraadszitting van 25 juni worden open verklaard zodat hopelijk in september of oktober de nieuwe ombudsman of -vrouw zal kunnen worden verwelkomd. Mevrouw Valerie BLATTER, ombudsvrouw, stelt vast dat raadslid Kris Van der Coelden het jaarverslag blijkbaar niet heeft gelezen, want op blz. 21, 27, 69 en 80 is sprake van de problematiek van de huisnummering, en deelt mee dat zij de klachten deze week aangetekend heeft verstuurd. Naar aanleiding van het feit dat de problematiek van de huisnummering volgens de burgemeester overtrokken zou zijn, verwijst de ombudsvrouw naar haar opmerkingen enkele jaren geleden over de werking van het stedelijk waterbedrijf, die ook fel overdreven werden beschouwd, terwijl spreker deze week getuige was van de bekendmaking van de resultaten van een studie die aantonen dat zij het destijds jammer genoeg niet bij het verkeerde eind had. Mevrouw Blatter is het eens met raadslid Patric Gorrebeeck dat mensen niet volmaakt zijn en deelt mee, naar aanleiding van de bekommernis van raadslid Ine Somers over de continuïteit van de functie, dat aan haar kantoor is aangeduid dat de ombudsdienst gesloten is en dat op het antwoordapparaat wordt verwezen naar alle andere klachtendiensten zodat mensen weten waar ze terechtkunnen. De taken van de ombudsdienst worden momenteel opgevolgd door de dienst communicatie. De voorzitter dankt mevrouw Blatter namens alle gemeenteraadsleden en benadrukt dat de functie van ombudsman/-vrouw inderdaad geen gemakkelijke functie is omdat de ombudsman/-vrouw de rol vervult van tussenpersoon tussen de burgers, het beleid en de gemeenteraad. Hij benadrukt dat de leden van het college van burgemeester en schepenen aandacht besteden aan de tussentijdse rapportering van de ombudsdienst en dat de aanbevelingen aandachtig worden beoordeeld. De waardering voor het werk van de ombudsvrouw blijkt uit het feit dat de fractievoorzitters, als vertegenwoordigers van de leden van de gemeenteraad, uitdrukkelijk stelden dat een ombudsdienst waar burgers terechtkunnen als ze geen andere oplossing meer mogelijk achten, noodzakelijk is in een stad met meer dan inwoners. De vaststelling dat de tijdsbesteding aan de klachtenbehandeling wordt gereduceerd, is een goede zaak omdat dit betekent dat de stadsdiensten een maximale dienstverlening trachten te verzorgen. Hopelijk zal de ombudsfunctie ooit niet meer nodig zijn omdat de dienstverlening naar de burger toe maximaal functioneert, zo besluit de voorzitter. De raad neemt kennis van het jaarverslag 2009 van de stedelijke ombudsdienst. Een exemplaar van dit verslag wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. In verband met punt 3. Contacten met het leger: sluiten partnerschap met 11de Bataljon Genie Zwijndrecht-Burcht worden geen opmerkingen geformuleerd. Dit punt wordt goedgekeurd met algemene stemmen (35), zoals blijkt uit volgend besluit: GR 28 mei

13 Schepen Ben Van Eynde voegt zich opnieuw bij de raad. De voorzitter geeft dan het woord aan fractievoorzitter Annemie WAUMAN (CD&V N-VA) die als voorzitter van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland een korte toelichting geeft bij de punten 4. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: a. Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: algemene vergadering: 1. Akteneming agenda, 2. Bepaling mandaat vertegenwoordiger en 3. Aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger. Naar aanleiding van de voorlegging van de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van deze intercommunale, vindt spreker het gepast de raadsleden even te informeren over de stand van zaken van het nieuw concept inzake afvalophaling dat sedert 1 januari 2009 wordt toegepast. De gewijzigde formule grijpt in sterke mate in op de manier waarop in de gemeenten die tot het werkingsgebied van de intercommunale behoren, wordt omgegaan met afval. De krachtlijnen van het nieuw systeem zijn de selectieve ophaling van gft met daaraan gekoppeld de tweewekelijkse ophaling van het huisvuil, en de uniforme exploitatie van de containerparken in de verschillende gemeenten. Uit de rapportering van de nieuwe werking blijkt dat één van de belangrijkste doelstellingen wordt bereikt, namelijk het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner. Ingevolge de invoering van de selectieve ophaling van gft wordt reeds in een tijdsspanne van 1 jaar, de Vlaamse norm van 150 kg restafval per inwoner per jaar ongeveer bereikt. Spreker legt uit dat in Sint-Niklaas meer dan gft-containers aan de gezinnen werden bedeeld, waaruit blijkt dat 70 % van de gezinnen positief hebben geantwoord op de vraag of ze wilden instappen in het systeem. Wat betreft de ophaling van het restafval was er aanvankelijk een zekere overgang omdat de inwoners van verschillende buurgemeenten werden geconfronteerd met een prijsverhoging van de huisvuilzakken, terwijl de prijs daarvan in Sint-Niklaas daarentegen daalde. De nieuwe huisvuilzakken zijn ondertussen een beetje sterker en groter, wat positief werd onthaald. Inzake de containerparken was er in sommige gemeenten een grote omschakeling omdat deze werden overgenomen door de intercommunale, maar in Sint-Niklaas is de situatie nauwelijks gewijzigd omdat het containerpark aan Vlyminckshoek reeds werd beheerd door de intercommunale. De werking van de containerparken verloopt ondertussen meer dan behoorlijk. Belangrijk is ook dat verschillende bijkomende personeelsleden konden worden aangenomen voor de uitbating van die containerparken. In verband met de afvalophaling in de zomerperiode werd een aantal klachten geformuleerd. Na evaluatie heeft de intercommunale beslist dit jaar en ook de komende jaren tijdens de zomermaanden een wekelijkse ophaling te organiseren om aan de belangrijkste bemerkingen en klachten tegemoet te komen. Spreker voegt eraan toe dat via het groen nummer meldingen en klachten kunnen worden gesignaleerd. Het voorbije jaar werden meldingen verwerkt dit groot aantal is het gevolg van de nieuwe formule waarvan de meeste betrekking hadden op de containers. Het raadslid meent dat veel mensen met dit nummer de weg hebben gevonden om een antwoord te krijgen op hun vragen. Ten slotte deelt spreker mee dat ook werk wordt gemaakt van voorlichting en preventie. In 2009 werd een proefproject opgestart rond afval in het kader van evenementen dat positief werd geëvalueerd en in 2010 zal worden herhaald. Het is de bedoeling organisaties en gemeenten die grote evenementen organiseren, ertoe aan te zetten bewust om te gaan met het tijdens die evenementen geproduceerde afval en hen te begeleiden om de afvalberg te verkleinen. Ondertussen verlieten raadsleden Kris Van der Coelden, Ronny Suy en Khalil Raiss de raad. Raadslid Guido VERGULT (Vlaams Belang) herinnert eraan dat zijn fractie in het verleden meermaals heeft gewaarschuwd voor de problemen naar aanleiding van de tweewekelijkse huisvuilophaling en deze werkwijze niet heeft goedgekeurd. De problemen voor mensen die klein behuisd zijn, blijven immers onopgelost. Het Vlaams Belang zal de punten 4a1, 4a2 en 4a3 dan ook tegenstemmen. De raad keurt de punten 4a1, 4a2 en 4a3 goed met 24 stemmen voor (sp.a SOS 2012 SLP Groen!, CD&V N-VA, Open Vld, Onafh.) en 9 stemmen tegen (Vlaams Belang). In verband met de GR 28 mei

14 punten 4. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: b. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen: algemene vergadering: 1. Akteneming agenda, 2. Bepaling mandaat vertegenwoordiger en 3. Aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger worden geen opmerkingen geformuleerd. Deze punten worden goedgekeurd met algemene stemmen (33). Burgemeester Freddy Willockx verlaat de raad. Raadslid Ronny Suy voegt zich opnieuw bij de raad. Naar aanleiding van de punten 4. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: c. Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven: algemene vergadering: 1. Akteneming agenda, 2. Bepaling mandaat vertegenwoordiger en 3. Aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger komt raadslid Hans TROCH (Onafh.) aan het woord. Hij verwijst naar de bespreking over de begroting 2007 van het stedelijk waterbedrijf, in de gemeenteraadszitting van 21 december 2006, tijdens welke de schepen uitlegde dat de evolutie zeer positief is als gevolg van de hoge densiteit van aansluiting die een hoog rendement per lopende meter geeft, dat met een zeer kleine ploeg mensen een relatief grote omzet wordt beheerd en dat de ontvangsten hoog zijn in vergelijking met de uitgaven, en dat in het vijfjarenplan is voorzien dat een jaarlijks bedrag van EUR aan de stad zal worden afgedragen. Sindsdien werden de watertarieven echter meermaals verhoogd en werd op de vraag die hij 3 keer heeft gesteld of het de bedoeling is het stedelijk waterbedrijf te verkopen, steeds negatief geantwoord. Raadslid Troch zou graag een antwoord krijgen op zijn vraag naar de toekomstvisie van het college met betrekking tot het stedelijk waterbedrijf. Schepen Urbain VERCAUTEREN (sp.a) legt uit dat de verschillende prijsverhogingen het gevolg zijn van het feit dat het stedelijk waterbedrijf zijn water zelf moet aankopen en dat de dure aankoopprijs moet worden verrekend in de verkoopprijs. Ingevolge de nieuwe reglementeringen zullen in de toekomst heel wat infrastructurele inspanningen moeten gebeuren zoals het vervangen van de loden aansluitingen, het zoeken en dichten van de talrijke lekken, enzovoort. Diverse nieuwe elementen verplichten het college ertoe ernstig na te gaan of het wel verstandig is het stedelijk waterbedrijf te behouden. Momenteel worden terzake gesprekken gevoerd maar de schepen wenst niet vooruit te lopen op de resultaten daarvan. Het aanbod zal worden afgewogen tegen de gevolgen van het behoud van het bedrijf. Schepen Vercauteren benadrukt dat, in tegenstelling tot wat in een krantenartikel was vermeld, nog geen beslissing werd genomen. Hij verwijst naar de toelichting door een afgevaardigde van het studiebureau, tijdens de zitting van de gemeenteraadscommissie voor financiën, en voegt eraan toe dat ook hijzelf regelmatig informatie heeft verstrekt. De komende maanden zal de gemeenteraad een moeilijke beslissing moeten nemen, namelijk ofwel om belangrijke infrastructuurwerken uit te voeren, ofwel om in te gaan op het aanbod indien het aangeboden bedrag het in het meerjarenplan voorziene rendement van EUR tot het einde van deze legislatuur zou halen. Fractievoorzitter Frans WYMEERSCH (Vlaams Belang) herinnert eraan dat zijn fractie een aanvullend agendapunt had ingediend over de toekomst van het stedelijk waterbedrijf maar de behandeling ervan na de toelichting in de commissiezitting niet meer nodig vond. Hij merkt op dat, indien zou worden beslist het stedelijk waterbedrijf te verkopen, opnieuw een deel van het stedelijk patrimonium van de hand wordt gedaan. Na het verpatsen van de riolering wordt nu de verkoop van het waterbedrijf overwogen. Hij vreest een voortzetting van deze trend met de bedoeling de stad financieel gezond te houden. Hij heeft begrip voor het feit dat de oplossing van de structurele problemen geld zal kosten en meent dat een verkoop inderdaad lucratief kan zijn, maar is van oordeel dat bij de afweging van de beslissing ook rekening moet worden gehouden met het feit dat het eigen patrimonium in waarde zal stijgen na de uitvoering van de noodzakelijke infrastructuurwerken. GR 28 mei

15 Schepen Urbain VERCAUTEREN (sp.a) repliceert dat de riolering niet werd verkocht maar het voorwerp was van een ruiloperatie waaraan het stadsbestuur gelukkig, na de problemen op de Amerikaanse beurs nog heel wat geld heeft overgehouden. Hij herinnert aan de verkoop van het voormalig stedelijk slachthuis en meent dat de vraag kan worden gesteld of de uitbating van een waterbedrijf tot de corebusiness van een gemeente behoort. Hij legt uit dat slechts 3 à 4 gemeenten in Vlaanderen nog een eigen waterbedrijf hebben en zich afvragen hoe lang zij dit nog zullen kunnen behouden. De voorzitter verwijst naar de uitvoerige toelichting tijdens de zitting van de gemeenteraadscommissie voor financiën en benadrukt dat de gemeenteraadsleden in dit technisch dossier stelselmatig moeten betrokken blijven om nadien in volledige transparantie een beslissing te kunnen nemen. Fractieleider Frans WYMEERSCH (Vlaams Belang) is het ermee eens dat de vergelijking van de eventuele verkoop van het stedelijk waterbedrijf met de situatie van het rioleringsnet niet helemaal opgaat maar merkt op dat rioleringen en waterleidingen elementen zijn van de dienstverlening aan de burger, wat niet het geval is voor een slachthuis. Hij hoopt dat rekening zal worden gehouden met zijn bedenkingen. Raadslid Hans TROCH (Onafh.) dringt aan op een goede kosten-batenanalyse. Schepen Urbain VERCAUTEREN (sp.a) belooft de raadsleden stipt te informeren over alle gesprekken rond dit dossier en benadrukt dat de uiteindelijke beslissing door de gemeenteraad moet worden genomen. De punten 4c1, 4c2 en 4c3 worden goedgekeurd met algemene stemmen (33), evenals de punten 4. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: d. Fingem: algemene vergadering: 1. Akteneming agenda, 2. Bepaling mandaat vertegenwoordiger, 3. Aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger, e. Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen: algemene vergadering: 1. Akteneming agenda, 2. Bepaling mandaat vertegenwoordiger, 3. Aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger en f. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening: statutenwijziging: goedkeuring ontwerp waarover geen opmerkingen worden geformuleerd. Ook punt 4. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: g. Mercator 2012 vzw: oprichtingsakte: bekrachtiging geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De raad bekrachtigt, met algemene stemmen (33), de oprichtingsakte van Mercator 2012 vzw. De hierna vermelde beslissingen worden genomen: GR 28 mei

16 In verband met punt 5. Fuifbeleid: Openluchtfuif Nieuwkerken: tijdelijke politieverordening betreffende de afbakening van het openbaar domein met het oog op de uitoefening van bewakingsopdrachten worden geen opmerkingen geformuleerd. Dit punt wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (33). Naar aanleiding van punt 6. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: a. Uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden komt raadslid Jos DE MEYER (CD&V) aan het woord. Hij stelt vast dat in de toelichting bij de voorgestelde vervanging van een dienstwagen voor het college van burgemeester en schepenen, is vermeld dat de mogelijkheid moet worden overwogen om dergelijke dienstwagens te leasen, gelet op het aantal kilometers en de beperkte levensduur van deze wagens, maar merkt op dat de dienstwagen waarvan vandaag de vervanging wordt voorgesteld, reeds in gebruik was in februari Volgens het raadslid kan derhalve moeilijk worden gesproken over een beperkte levensduur. Schepen Urbain VERCAUTEREN (sp.a) veronderstelt dat de administratie bedoelt dat het aantal km dat de dienstwagens rijden, zeer hoog oploopt in verhouding tot het aantal jaren dat de wagens in gebruik zijn. Raadslid Jos DE MEYER (CD&V) meent dat deze redenering niet juist is. Punt 6a wordt vervolgens goedgekeurd met algemene stemmen (33). Zoals in het begin van de zitting meegedeeld, wordt punt 6. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: b. Uitgave(n) bij hoogdringendheid: akteneming afgevoerd. In verband met punt 7. Stadsbelastingen: belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand, onafgewerkt, verwaarloosd, bouwvallig, ongeschikt, onbewoonbaar of onveilig: aanvulling worden geen opmerkingen geformuleerd. Dit punt wordt eveneens goedgekeurd met algemene stemmen (33). De raad neemt volgende besluiten: GR 28 mei

17 Naar aanleiding van punt 8. Planning en financieel beheer: a. Jaarverslag 2009: kennisneming dankt fractievoorzitter Annemie WAUMAN (CD&V N-VA) namens haar fractie de administratie voor de voorlegging van dit prachtig document dat een schitterend instrument is op basis waarvan de komende jaren kan worden voortgewerkt. Spreker wil de administratie echter ook uitdrukkelijk danken voor de steeds verzorgde documentatie en informatie die aan de raadsleden worden verstrekt. Burgemeester Freddy Willockx en raadslid Kris Van der Coelden voegen zich opnieuw bij de raad. Raadslid Piet De Cock verlaat de raad. Raadslid Mike NACHTEGAEL (sp.a) verwijst naar blz. 17 van het jaarverslag 2009 over de stand van zaken van het Lokaal Kyotoprotocol, dat een vermindering beoogt van de CO 2 -uitstoot met 7,50 % in 3 domeinen, namelijk stadsgebouwen, openbare verlichting en wagenpark. Spreker herinnert aan de beloofde opvolging van de maatregelen die in het kader van het Lokaal Kyotoprotocol zouden worden genomen en aan zijn tussenkomsten in de gemeenteraadszittingen van 23 november 2007 en 23 mei 2008 waarin hij naar aanleiding van de bespreking van het jaarverslag heeft gevraagd een overzicht op te nemen van alle energiebesparende investeringen die zijn gebeurd opdat hij een idee zou krijgen van het bedrag van die investeringen en van de besparingen, zowel op het vlak van verbruik (reductie van de CO 2 -uitstoot) als op financieel vlak. Het was de bedoeling het uitgespaarde bedrag in een soort energiefonds te stoppen. Hij zou hieromtrent graag de stand van zaken vernemen. De voorzitter meent dat bijkomende informatie, bijvoorbeeld over milieu, als aanvulling bij het jaarverslag ter beschikking kan worden gesteld via het extranet dat door alle raadsleden kan worden geraadpleegd. Het is zijn bedoeling na te gaan op welke manier die informatieverstrekking in de toekomst kan worden versterkt. De stadssecretaris voegt eraan toe dat de administratie momenteel een nota voorbereidt voor het college van burgemeester en schepenen in verband met deze materie, die een volledig energieplan omvat en een antwoord geeft op de vragen van raadslid Nachtegael. Raadslid Guido VERGULT (Vlaams Belang) stelt vast dat momenteel weinig informatie beschikbaar is op het extranet voor de raadsleden. De voorzitter zegt dat hij voorstander is van een meer uitgebreide informatieverstrekking via het extranet en kondigt aan dat het zijn bedoeling is deze aangelegenheid in overleg met de burgemeester en de administratie op te volgen. Hij dankt de administratie voor de voorlegging van het jaarverslag De raad neemt kennis van het jaarverslag Schepen Urbain VERCAUTEREN (sp.a) geeft dan een korte toelichting bij punt 8. Planning en financieel beheer: b. Jaarrekening 2009: vaststelling. Hij verwijst naar de uitvoerige toelichting tijdens de commissiezitting en legt uit dat de begrotingsrekening afsluit met op de gewone dienst een resultaat van ,15 EUR wat in vergelijking met de prognose bij de opmaak van het budget 2010 (8,4 miljoen EUR) een goed resultaat is. Het begrotingsresultaat op de buitengewone dienst bedraagt ,95 EUR, terwijl de prognose bij de opmaak van het budget 2010 circa EUR was. Tegenover 2008 groeien de reservefondsen aan met ongeveer EUR. Ingevolge de gunstige rekeninguitslag 2008 van de politiezone en het OCMW, konden respectievelijk EUR en EUR aan het reservefonds worden toegevoegd. De globale financiële toestand van het stadsbestuur kan vandaag worden geraamd op EUR. Volgens het financieel beleidsplan is de financiële situatie van de stad nog steeds gezond, zo besluit de schepen. Ondertussen voegde raadslid Piet De Cock zich opnieuw bij de raad. GR 28 mei

18 De raad stelt, met algemene stemmen (35), de jaarrekening 2009 vast. Schepen Urbain VERCAUTEREN (sp.a) verwijst vervolgens naar de uitvoerige toelichting in de commissiezitting bij punt 8. Planning en financieel beheer: c. Budget 2010: wijzigingen nrs. 1 en 2: vaststelling. De voorzitter dankt de administratie voor de transparante uitleg die telkens wordt verstrekt bij de bespreking in de commissiezitting van de rekening en het budget. De raad stelt de wijzigingen nrs. 1 en 2 van het budget 2010 vast met 24 stemmen voor (sp.a SOS 2012 SLP Groen!, CD&V N-VA, Onafh.) en 11 onthoudingen (Vlaams Belang, Open Vld). In verband met de punten 9. Cultuurcentrum: ACCSI vzw: jaarrekening 2009: vaststelling en 10. Musea: schenkingen: aanvaarding worden geen opmerkingen geformuleerd. De raad stelt de jaarrekening 2009 van ACCSI vzw (punt 9) vast met algemene stemmen (35) en keurt punt 10 goed, eveneens met eenparigheid van stemmen (35). Raadsleden Mike Nachtegael en Ine Somers verlaten de raad. Naar aanleiding van punt 11. Sport: gedeeltelijke kapitalisering huurtoelagen aan SK Gerda vzw komt raadslid Jos DE MEYER (CD&V) aan het woord. Hij vraagt om bij het opstellen van dergelijke contracten toch een zekere voorzichtigheid aan de dag te leggen en voorwaarden te stipuleren voor het geval de situatie in de toekomst zou veranderen en de club bijvoorbeeld zou fusioneren of ophouden te bestaan, al hoopt hij uiteraard dat dit niet het geval zal zijn. De burgemeester legt uit dat uit een onderhoud met de verantwoordelijken van SK Gerda vzw, dat werd belegd op initiatief van het college, is gebleken dat de club geen gebruik wenst te maken van het sportcentrum Puyenbeke maar wil blijven voetballen op de terreinen in de Pastoor Copstraat. Het college stelt dan ook voor in te gaan op de vraag van de vzw, maar de burgemeester is het ermee eens dat omzichtig moet worden tewerk gegaan. Raadslid Ronny SUY (Open Vld) is van oordeel dat in het contract een duidelijke omschrijving van de voorwaarden aangewezen is. De burgemeester deelt mee dat het bestuur van SK Gerda vzw zelf voor deze operatie kiest en benadrukt dat de club, die het het laatste decennium niet gemakkelijk heeft gehad, met dit voorstel kan overleven. De raad keurt punt 11 goed met algemene stemmen (33). De hierna vermelde beslissingen worden genomen: GR 28 mei

19 Raadslid Hans TROCH (Onafh.) komt dan aan het woord in verband met punt 12. Openbare werken: a. Heraanleg voetpad Weynstraat (deel tussen Spieveldstraat en Hoogstraat): toewijzing: bekrachtiging. Hij betreurt de serieuze overschrijding van de kostenraming, als gevolg van een foute inschatting van de werken. De voorzitter zegt dat iedereen de terechte bekommernis van raadslid Troch deelt en benadrukt dat wordt geprobeerd dergelijke overschrijdingen te vermijden. De raad bekrachtigt, met algemene stemmen (33), de in punt 12a vermelde beslissing van het college van burgemeester en schepenen. In verband met punt 12. Openbare werken: b. N451-Vijfstraten, Klapperbeekstraat, Huis ten Halve en Turkyen: vernieuwen rode slemlaag fietspaden: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling worden geen bemerkingen geformuleerd. Dit punt wordt goedgekeurd met algemene stemmen (33). Raadslid Ronny SUY (Open Vld) komt dan aan het woord naar aanleiding van punt 12. Openbare werken: c. Collector Nieuwkerken-West (fase 1): goedkeuring eindafrekening. Hij verwijst naar de informatie die tijdens de commissiezitting werd verstrekt, waarbij werd meegedeeld dat een cameraonderzoek was gebeurd om de omvang van de werken te kunnen inschatten. Nadien bleek echter dat het cameraonderzoek niet aan het licht bracht dat de leidingen in slechte staat waren en moesten worden vervangen. Hij herinnert eraan dat het stadsbestuur destijds een camera heeft aangekocht en dat een personeelslid werd opgeleid om inspecties te doen. Het raadslid heeft echter vernomen dat deze camera niet geschikt is voor sommige onderzoeken. Naar aanleiding van deze 2 feiten stelt hij zich vragen over de technische mogelijkheden en de efficiëntie van deze apparatuur en stelt hij voor de commissieleden hierover in een volgende commissiezitting te informeren. Schepen Gaspard VAN PETEGHEM (sp.a) verwijst naar de grondige toelichting die in de commissiezitting werd verstrekt en legt uit dat een camera vaak wel bepaalde mankementen in de riolering aan het licht brengt maar niet steeds laat zien of de leidingen volledig zijn aangetast. Dit blijkt vaak pas bij de start van de werken. In deze aangelegenheid was Aquafin de opdrachtgever en bleek het aanvankelijk niet nodig de leidingen te vervangen. Nadien bleek dat de riolering wel in slechte staat was, met de overschrijding tot gevolg. De voorzitter stelt voor de commissieleden de gelegenheid te geven een cameraonderzoek bij te wonen zodat ze kunnen zien hoe dit in zijn werk gaat. Raadslid Ronny SUY (Open Vld) meent dat ter gelegenheid van het bijwonen van zo n cameraonderzoek zou kunnen worden nagegaan welk resultaat dergelijke cameraonderzoeken in het verleden reeds hebben gehad. De voorzitter meent dat het onderzoek van de riolering in de Stationsstraat, dat binnenkort wordt uitgevoerd, een goede gelegenheid is voor de commissieleden om zo n camera eens aan het werk te zien. De raad keurt punt 12c goed met algemene stemmen (33). De hierna vermelde beslissingen worden genomen: GR 28 mei

20 In verband met de punten 12. Openbare werken: d. Beukenlaan: heraanleg voetpaden en opritten door eigen diensten: aankoop materialen: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling en 13. Patrimonium: openbare verlichting: Bookmolenstraat: ondergronds brengen en moderniseren openbaar verlichtingsnet: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling worden geen opmerkingen geformuleerd. Deze punten worden goedgekeurd met algemene stemmen (33). Naar aanleiding van punt 14. Stadsfinanciën: lening met hypothecair mandaat aan Wijkgezondheidscentrum De Vlier vzw: vaststelling voorwaarden akte komt Vlaams Belang-fractievoorzitter Frans WYMEERSCH aan het woord. Hij herinnert eraan dat zijn fractie destijds de noodzaak van de oprichting van het Wijkgezondheidscentrum in vraag stelde en vragen had bij de werking ervan. Daarom zal de fractie het huidig voorstel niet goedkeuren. Raadsleden Jos De Meyer en Sigrid De Wilde verlaten de raad. Schepen Christel GEERTS (sp.a) betreurt het standpunt van de Vlaams Belang-fractie en meent dat zij fundamenteel van mening verschilt met vorige spreker over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Zij verwijst naar de toelichting tijdens de commissiezitting door een afvaardiging van de vzw en benadrukt dat momenteel mensen, waarvan velen niet in de beste omstandigheden leven, via het Wijkgezondheidscentrum toch toegang krijgen tot de gezondheidszorg. Punt 14 wordt vervolgens goedgekeurd met 22 stemmen voor (sp.a SOS 2012 SLP Groen!, CD&V N-VA, Open Vld, Onafh.) en 9 stemmen tegen (Vlaams Belang). Raadslid Jos De Meyer voegt zich opnieuw bij de raad. Over de punten 15. Kinderopvang: buitenschoolse opvang: huishoudelijk reglement: nieuwe vaststelling en 16. Economie: Industriepark Europark-Zuid: verwezenlijking: toelating tot wederverkoop worden geen opmerkingen geformuleerd. Deze punten worden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (32). Schepen Lieve Van Daele verlaat de raad. Ook punt 17. Erediensten: kerkfabrieken: jaarrekening 2009: advies geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De raad verleent, met 30 stemmen voor (sp.a SOS 2012 SLP Groen!, CD&V N-VA, Vlaams Belang, Onafh.) en 1 onthouding (Open Vld), gunstig advies aan de jaarrekening 2009 van de in dit punt vermelde kerkfabrieken. Volgende beslissingen worden genomen: GR 28 mei

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 23 april 2010

Gemeenteraad Proces-verbaal 23 april 2010 Gemeenteraad Proces-verbaal 23 april 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester; de heren Urbain Vercauteren en Wouter Van Bellingen, mevrouw Christel Geerts, de heren Lieven Dehandschutter en

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 22 juni 2012

Gemeenteraad Notulen 22 juni 2012 Gemeenteraad Notulen 22 juni 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 26 augustus 2016 Besluit

GEMEENTERAAD. Zitting van 26 augustus 2016 Besluit GEMEENTERAAD Zitting van 26 augustus 2016 Besluit Samenstelling: Aanwezig: de heer Freddy Willockx, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man

Reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man Reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016 Bekendgemaakt op 27 april 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Definities...

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 oktober 2011

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 oktober 2011 Gemeenteraad Proces-verbaal 28 oktober 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester; de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van

Nadere informatie

raad voor maatschappelijk welzijn

raad voor maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn uittreksel zitting van 13 september 2017 GOEDGEKEURD BEHEERSING EN ONTWIKKELING Beleidsrapportage 6 2017_RMW_00057 klachtenbehandeling - nieuwe procedure lokaal bestuur

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00313 Onderwerp: Nieuw reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. aanvullende agenda gemeenteraad vrijdag 25 september 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. aanvullende agenda gemeenteraad vrijdag 25 september 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-09-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. aanvullende agenda gemeenteraad vrijdag 23 oktober Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. aanvullende agenda gemeenteraad vrijdag 23 oktober Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 21-10-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Afwezig: de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Ali Alci, raadslid (sp.a)

Afwezig: de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Ali Alci, raadslid (sp.a) GEMEENTERAAD Zitting van 25 augustus 2017 Besluit Samenstelling: Aanwezig: mevrouw Ilse Bats, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N- VA); mevrouw Christel Geerts, schepen

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 25 maart 2011

Gemeenteraad Proces-verbaal 25 maart 2011 Gemeenteraad Proces-verbaal 25 maart 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester; de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Aanvullende agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, heb ik de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag om 19:00

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 25 november 2011

Gemeenteraad Proces-verbaal 25 november 2011 Gemeenteraad Proces-verbaal 25 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van Bellingen, Lieven Dehandschutter

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Uitgangspunt In deze werkinstructie wordt uiteengezet op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden zal invullen en uitvoeren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet correct handelen van een personeelslid of dienst van de gemeente.

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet correct handelen van een personeelslid of dienst van de gemeente. GR 16.12.2010 REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING Artikel 1 Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 9 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 9 juli A D V I E S Nr. 1.645 ------------------------------ Zitting van woensdag 9 juli 2008 ------------------------------------------ Artikel 30 quater van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren);

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren); Ombudsfunctie Artikel 1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om de regels inzake organisatie, werking en procedures van de ombudsfunctie van de Kliniek Sint-Jan vast te leggen. Artikel 2 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni 2013 Rapportnummer: 2013/073 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een consulent van de sociale dienst van de gemeente Weert hem heeft

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Bulletin van vragen en antwoorden 3-3 februari 2015

Bulletin van vragen en antwoorden 3-3 februari 2015 brugge.be BULLETIN Bulletin van vragen en antwoorden 3-3 februari 2015 20ste jaargang nr. 3 3 februari 2015 --------------------------------------------------------------------------------------- In het

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE Stuk 7-B (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 17 maart 1999 DEONTOLOGISCHE CODE van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE van de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 22 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens de weigering

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement openbaarheid van bestuur en spreekrecht van ambtenaren: aanvulling en wijziging

Gemeentelijk reglement openbaarheid van bestuur en spreekrecht van ambtenaren: aanvulling en wijziging Gemeentelijk reglement openbaarheid van bestuur en spreekrecht van ambtenaren: aanvulling en wijziging De raad, Gelet op artikel 32 van de grondwet; Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op artikel 45

Nadere informatie

Reglement klachtenbehandeling gemeente Laarne

Reglement klachtenbehandeling gemeente Laarne Reglement klachtenbehandeling gemeente Laarne Gemeente Laarne dienst Communicatie Pascal Haelterman Klachtencoördinator Dorpsstraat 2 9230 Laarne Tel : 09/365 46 25 Fax : 09/366 29 70 Mail : klachten@laarne.be

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen:

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen: Leidraad omgaan met klachten : klachtenprocedure Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een ouder over een aspect van de werking. Ze komt tot stand als het overleg tussen de

Nadere informatie

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013 Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2 Aan de slag Inhoud van deze avond Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk Bevoegdheid GR en CBS Rechten en plichten

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS TUSSENBESLISSING II. GO / 2011 / 13 / / 24 november 2011

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS TUSSENBESLISSING II. GO / 2011 / 13 / / 24 november 2011 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS TUSSENBESLISSING II GO / 2011 / 13 / / 24 november 2011 Inzake :, wonende te, bijgestaan door, loco, advocaat te, Verzoekende partij Tegen :, te, die deel uitmaakt

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 19 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens het niet correct

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

Gemeentebestuur Tervuren. Reglement klachtenbehandeling

Gemeentebestuur Tervuren. Reglement klachtenbehandeling Gemeentebestuur Tervuren Reglement klachtenbehandeling Inleiding Het gemeentedecreet stelt het volgende: de gemeenteraad organiseert bij reglement een systeem van klachtenbehandeling (art. 197) het systeem

Nadere informatie

Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen

Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen 13 05 08 Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen I. TOELICHTING Verzekeringsondernemingen dragen de klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. Klachten zijn in deze context

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Openbaar Centrum voor 2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 9 FEBRUARI 2015 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren, Inge Wagemans,

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 Rapport Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 2 Klacht Verzoeker klaagt er namens de Buurtvereniging Bieberglaan over dat de gemeente Breda niet of niet adequaat heeft gereageerd op door de buurtvereniging

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Vergadering van 20 oktober 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heren Y. Rega en J. Missotten

Vergadering van 20 oktober 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heren Y. Rega en J. Missotten Vergadering van 20 oktober 2016, 20:00 uur Aanwezig: mevrouw M. Smolders, voorzitter van de gemeenteraad de heer H. Dumont, burgemeester de heren K. Pirard, S. Budo, mevrouw H. Pirlotte, de heer C. Vanandroye,

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 3B (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 JULI 2015 REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van art. 13, 27, 42, 51, 56, 59, 60, 61 en 62 van het Reglement van

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie