De bloeiende gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bloeiende gemeente"

Transcriptie

1 Concept versie

2 De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor onze gemeente. Dat doen we vanuit onze christelijke overtuiging. De basis van waaruit wij onze standpunten en activiteiten ontplooien is de Bijbel, het Woord van God. Zoals alles in deze wereld is ook het werk van politici vergankelijk en vluchtig. Toch proberen we huizen te bouwen, zoals vermeld in Jeremia 29: 4-7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. De Israëlieten waren vreemdelingen in Babel, zoals christenen vreemdelingen in deze wereld zijn. Toch geeft God de opdracht om mee te werken aan de bloei van de stad. De ChristenUnie geeft dit vorm door verantwoordelijk te willen zijn voor het bestuur van onze gemeente. De ChristenUnie heeft oog voor mensen, hun welbevinden en hun relaties. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. We zetten ons daarom in om onmenselijke situaties van verslaving, armoede en eenzaamheid tegen te gaan en te voorkomen. De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Dat kunnen we niet alleen. Als inwoners van onze gemeente zijn we geen losse eenheden. We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, kerken, bedrijven, sportclubs, verenigingen e.d. vormen de basis van de samenleving. Daarin wil de ChristenUnie investeren. Religieuze en culturele verschillen kunnen in de praktijk lastig zijn, maar als we elkaar de ruimte geven en elkaar respecteren, dan kan diversiteit de gemeenschap versterken. Wij willen ons inzetten voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. De ChristenUnie wil zich inzetten voor duurzame economische ontwikkeling. Goede zorg voor de schepping en dus voor mens, natuur, landschap en milieu heeft onze grote aandacht en betrokkenheid.

3 Het is een belangrijke taak van de gemeente om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Met elkaar kunnen we iets doen tegen hufterigheid op straat en vervuiling van onze leefomgeving. Echter, de overheid heeft niet alles in de hand. De politiek kan niet alles oplossen. We hebben elkaar nodig. Samen streven we naar een bloeiende gemeente. Als christenen in de politiek beseffen we dat de bloei van onze gemeente afhangt van de zegen van God. We zien uit naar de komende vier jaar en rekenen op uw steun!

4 Hoofdstuk 1 Burger en bestuur Trends en ontwikkelingen De positie van de gemeente wordt steeds belangrijker. Het Rijk en de provincies decentraliseren allerlei taken naar het lokale niveau. Die vele en vaak nieuwe taken vragen om een goed toegerust ambtenarenapparaat en een efficiënte uitvoering. Mede daardoor is er ook een tendens naar schaalvergroting. Naast de traditionele herindeling werken ook zelfstandige gemeenten steeds meer samen, in gemeenschappelijke regelingen en in nieuwere constructies als het Samen En Toch Apart-model (SETA). Ook door ontwikkelingen als de veiligheidsregio en de inzet van de provincie is de druk tot intergemeentelijke samenwerking toegenomen. De gemeente moet kunnen aantonen dat zij in staat is tot effectief en efficiënt handelen. Periodieke bestuurskrachtmetingen en allerlei bench marks (onderlinge vergelijkingen tussen gemeenten) krijgen steeds meer voet aan de grond. Daarbij wordt nog wel eens vergeten dat niet alles in cijfers uit te drukken valt. Visie van de ChristenUnie Met de decentralisatie komen veel taken terecht op gemeentelijk niveau. Dat past bij de visie van de ChristenUnie. De gemeente staat het dichtst bij de burger en voor die zaken die bij uitstek de burger treffen is dit het beste niveau van uitvoering en verantwoording. Het Rijk moet daar ook voldoende middelen voor geven. De gemeente moet wel greep kunnen houden op haar taken. Door schaalvergroting en intergemeentelijke bestuursvormen zien wij vaak de verantwoordelijkheden vertroebelen. Ook herkent de burger zich daardoor soms niet meer in zijn bestuur. De ChristenUnie waardeert de lokale gemeenschap en hecht aan het eigene van de lokale gemeenschap. Keuzes voor schaalvergroting willen wij voeren gericht op inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaarheid. Deze lijn doortrekkend binnen de gemeente wil de ChristenUnie ook serieus kijken naar mogelijkheden om wijken, buurten en dorpen meer eigen verantwoordelijkheden te geven, zo mogelijk ook met eigen budgetten. Tegelijkertijd zoekt de ChristenUnie altijd de constructieve samenwerking met omliggende gemeenten, de regio en de provincie. Binnen de lokale overheid zien wij een wijzigende rol van de burgemeester, als zelfstandig bestuursorgaan. De bevoegdheden van de burgemeester zijn groot en door de tijd heen verruimd. Zo is de burgemeester lid van het regionaal College, de lokale driehoek (politie) en de veiligheidsregio. Ook kan hij tijdelijke huisverboden en gedwongen opvoedingsondersteuning opleggen. Verantwoordelijkheid vraagt verantwoording afleggen aan een democratisch gelegitimeerd orgaan. Hier ontbreekt het te vaak aan. De ChristenUnie wil dit dan ook veranderen. De ChristenUnie wil een keer brengen in het idee dat burgers bij de overheid alleen hun recht halen zonder zelf een positieve bijdrage aan de samenleving te willen geven. Burgers zijn niet alleen consumenten, maar ook producenten van een bloeiende gemeente.

5 De ChristenUnie wil dit bereiken door: Er moet een helder beleid zijn rond inspraak van burgers, interactieve beleidsvorming, burgerinitiatief en publiek-private samenwerking. Jongeren, ouderen en andere doelgroepen worden bij de politiek betrokken door speciale raadsvergaderingen, panels en regelmatige adviesvragen. De communicatie vanuit de gemeente is optimaal, de ambtenaren werken klantgerichtheid en klachten worden snel afgehandeld. Er wordt geïnvesteerd in communicatiemiddelen, waaronder een digitaal loket. Er komt een meldpunt voor overbodige, betuttelende of onnodig beperkende regels. De samenwerking met Zwolle in de Netwerkstad wordt bestuurlijk en ambtelijk geoptimaliseerd. Met de partnersteden worden vriendschapsbanden onderhouden en dit wordt ook financieel ondersteund. De gemeentelijke buitendiensten worden adequaat gehuisvest (archief, archeologie, wijkposten). Burgers worden in een vroeg stadium van beleidsvorming betrokken en geactiveerd. Een dienstbare overheid neemt haar burgers serieus, zonder te vervallen in een u vraagt, wij draaien -mentaliteit. Door benchmarking kan een goede vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten. Resultaten van een benchmark kunnen echter nooit het enige criterium zijn bij te maken keuzes. Er moet ruimte blijven voor de couleur locale en de inbreng van de betrokkenen (burger, ondernemer). Processen moeten waar mogelijk vereenvoudigd worden. Dit schept helderheid voor de burgers. Door servicenormen en een burgerhandvest op te stellen willen we zichtbaar maken wat de burger van ons kan verwachten. De gemeentelijke organisatie is gemaakt voor de burger / ondernemer en is ingericht vanuit de één loket -gedachte. Er moet een duidelijke samenwerking zijn tussen Gemeenteraad en College. Samenwerken vraagt helder inzicht in de eigen rollen en de bereidheid de ander de ruimte te geven. De raad zal zich moeten versterken in haar kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol. Het wijkgerichte werken vertaalt zich bestuurlijk door wethouders een bepaalde wijk als aandachtsgebied te geven. Deze wijkwethouder is het eerste bestuurlijk aanspreekpunt voor de wijkvereniging. De gemeentelijke overheid moet controleerbaar en integer zijn. Dat vraagt voortdurende aandacht en onderhoud (bijv. trainingen). De basisnormen voor integriteit worden controleerbaar gehaald.

6 Hoofdstuk 2 Openbare orde en veiligheid Trends en ontwikkelingen Integraal veiligheidsbeleid krijgt steeds meer aandacht. Denk aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, de Handreiking Veilig Uitgaan, het Keurmerk Veilig Ondernemen, de Veiligheid-effectrapportage en BIBOB. Maar ook de aansluiting bij de veiligheidsregio is een goed voorbeeld. Het beleid van de politie is steeds meer afgestemd op kengetallen en landelijk en lokaal aangedragen aandachtspunten. Een onrustige wijk krijgt daardoor extra aandacht, maar zodra de onrust weg is, is ook de extra aandacht weg. Structurele aandacht voor zo n wijk en preventieve aanpak van de problemen moet dan vanuit de gemeente komen. Veiligheid is subjectief. Toch verschijnen er steeds vaker veiligheidsmonitors met kengetallen. Deze gegevens zijn goed bruikbaar maar vormen ook een valkuil voor lokaal ad hoc beleid. Ad hoc beleid moet worden ingezet voor incidenten, het langere termijn beleid moet incidenten voorkomen. Burgernet, een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie, is een nieuw initiatief om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Visie van de ChristenUnie De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Maar ook burgers, zowel individueel als collectief, hebben hierin een rol. Overheid en burgers werken samen aan een veilige en leefbare samenleving. De overheid staat voor een duidelijke handhaving van normen en waarden. Vertegenwoordigers van de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie) hebben daarin elk hun eigen taak en zorgen voor een nauwe, efficiënte en doeltreffende samenwerking. Ook het voorkómen van normoverschrijdend gedrag is belangrijk (preventie). Partners in preventie zijn onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs en gezondheidszorg. Samenwerking tussen al deze partijen is van belang, maar mag niet uitmonden in overleg zonder resultaten. De gemeente kan hierin een (pro-)actieve en regisserende rol vervullen. Burgers zijn actief betrokken bij veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Burgers zijn de oren en ogen van de politie. Overlastgevend en crimineel gedrag moeten daarom blijvend gemeld worden bij de politie. Burgers spreken hun medeburgers aan op ongewenst en asociaal gedrag waarbij hun eigen veiligheid natuurlijk niet uit het oog mag worden verloren. Burgers hebben respect voor hun medeburger, andermans eigendommen en de leefomgeving. De gemeente kan de inzet van de burgers versterken door een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in te zetten. Deze is het aanspreekpunt voor de burgers en zo een verlengstuk van de politie. De BOA kan de politie ontlasten bij parkeer- en verkeersovertredingen. Aanpak van probleemjongeren: hard als het moet, zacht als het kan. Voor de ChristenUnie kan er geen sprake zijn van het gedogen van drugs, coffeeshops, drankketen, (illegale) prostitutie en andere situaties die veiligheidsrisico s met zich meebrengen. Gedogen is geen oplossing, het creëert

7 alleen maar weer nieuwe problemen. De overheid stelt duidelijk wat wel en niet mag en heeft oog voor onderliggende problemen. De ChristenUnie wil dit bereiken door: Het voeren van een integraal veiligheidsbeleid dat bestaat uit: o veel aandacht voor preventie o wijkgericht en zichtbaar werken door de politie o veilig wonen (woonkeurmerk) o aandacht voor probleemjongeren (zet ze in als veiligheidsadviseurs, voorlichters op scholen of als stadswachten) o investeren in HALT o handhaving en repressie inzake alcohol- en drugsgebruik op straat o tegengaan van landloperij. Er wordt opgetreden tegen illegale bordelen, mensenhandel, wietplantages, illegale bouwwerken, illegale bewoning en andere overtredingen van de regels. De Gemeenteraad draagt speerpunten aan voor het politiebeleidsplan. Minimaal eenmaal per jaar is er overleg met de teamchef van de politie om invloed op het beleid te houden. Rampenplannen worden regelmatige geactualiseerd en geoefend. We hebben blijvend een voldoende sterk en geoefend brandweerkorps nodig. Het behouden van de jeugdbrandweer is van belang om ook de toekomstige instroom van vrijwilligers bij de brandweer te waarborgen. Er worden blowverboden ingesteld op specifieke plaatsen, zoals speelplaatsen of plaatsen waar overlast is. De procesmanager drugs en alcohol vervult hierbij een adviserende rol. Het doen van aangifte moet op een laagdrempelige manier kunnen. Door actief beleid worden de kosten van vandalisme op de daders verhaald. De resultaten hiervan worden regelmatig gepubliceerd. Dat geldt ook voor de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme. De vestiging van gokhallen, bordelen en coffeeshops wordt voorkomen. Er wordt een lokale veiligheidsmonitor ingesteld. De ChristenUnie is voorstander van de agent in de klas. Het is belangrijk dat jongeren hun wijkagent op een goede manier leren kennen.

8 Hoofdstuk 3 Beheer openbare ruimte Trends en ontwikkelingen De Openbare Ruimte in onze gemeente is belangrijk, omdat die de leefomgeving van mensen betreft. Burgers stellen steeds hogere eisen. Niet alleen aan de duurzaamheid van de openbare ruimte, maar ook aan het kwaliteitsniveau. In 2005 heeft de gemeenteraad het onderhoudsniveau vastgelegd in het Onderhoudsbeheersplan. Daarin wordt het basisniveau als uitgangspunt voor de gemeente gehanteerd, behalve voor de binnenstad. Daar is het niveau basis-plus. Het onderhoudsniveau basis betekent schoon, heel, veilig en leefbaar. Basis-plus voor de binnenstad houdt in, dat het niveau iets hoger ligt vanwege de maatschappelijke en toeristische functie van dat gebied. De beschikbare budgetten die de gemeente momenteel ter beschikking heeft, zijn echter niet toereikend om dit niveau te halen. Daarom wordt de inhaalslag - om het onderhoudsbudget op orde te brengen - tijdelijk uitgesteld. Er moeten keuzes worden gemaakt. De gemeenteraad heef een initiatiefvoorstel Verkeerscirculatieplan Binnenstad en Parkeren aangenomen. Dat vormt de leidraad voor toekomstige ontwikkelingen. De ontsluiting van Kampen zal in de komende periode behoorlijk verbeteren door onder meer de aanleg van de Hanzelijn en de vertramming van het Kamper lijntje. Verder wordt de N50 mogelijk verbreed tot A50. De druk op de toegangswegen van de stad wordt daardoor groter. De klimaatverandering heeft invloed op de indeling van ons rioolstelsel. Regen- en vuil water worden daarom in de toekomst gescheiden. Een andere ontwikkeling is dat de begraafplaats in Kampen de afgelopen raadsperiode is uitgebreid. Voor de komende jaren zijn er daardoor voldoende plaatsen. Het is van belang om de begraafplaatsen goed te onderhouden. De visie van de ChristenUnie Openbare ruimte De leefomgeving in de openbare ruimte is voor de ChristenUnie een belangrijk uitgangspunt. Beheer en onderhoud daarvan is in eerste instantie een taak van de gemeente, maar ook burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid. De ChristenUnie wil voldoende groen in de wijken en het onderhoudsniveau daarvan op peil houden. Dat is belangrijk voor een prettig leef- en woonmilieu, maar ook noodzakelijk voor de veiligheid van burgers. De ChristenUnie wil de opgelopen achterstand de komende jaren inlopen. Het beheer moet op duurzame en verantwoorde wijze worden uitgevoerd. De binnenstad heeft daarbij onze bijzondere aandacht vanwege de leefbaarheid, economische aantrekkelijkheid en zijn toeristische karakter. Verkeer en Vervoer Doordat de Hanzelijn, het Kamper lijntje en de N50/A50 onze gemeente in de toekomst beter bereikbaar maken, moet Kampen inspelen op de toenemende verkeersdruk in de stad. De ChristenUnie wil het openbaar vervoer daarom stimuleren door goede aansluitingen te ontwikkelen en te blijven houden met landelijke verbindingen. De binnenstad moet autoluw worden met voldoende parkeerplaatsen aan de rand en enkele runshopplaatsen (korte parkeertijd) dicht bij de winkels. Verder zullen er voor bezoekers geconcentreerde betaalde parkeervoorzieningen worden gerealiseerd, dicht bij de binnenstad en bij voorkeur

9 ondergronds. Realistische opties, die onderzocht moeten worden op technische en financiële haalbaarheid en consequenties zijn: Meeuwenplein, de Bongerd, station/buitenwacht, omgeving Buitenhaven en een uitbreiding van de capaciteit van het Burgemeester Berghuisplein en de Bovenhaven. Zoekverkeer moet uit de binnenstad worden geweerd en doorgaand verkeer worden omgeleid. Parkeren aan de rand moet gratis blijven. Verder wil de ChristenUnie een logische verkeerscirculatie ontwikkelen om belangrijke openbare voorzieningen te kunnen bereiken, zoals de bibliotheek, Stadsgehoorzaal en gezondheidscentra. Goede looproutes van parkeerplaatsen naar de binnenstad zijn ook nodig, evenals voldoende parkeergelegenheden in de wijken. De hulpdiensten moeten alle plaatsen te allen tijde kunnen bereiken. Milieu De ChristenUnie vindt dat gemeente en burgers op verantwoorde wijze met hun leefomgeving moeten omgaan. Zodoende blijft de kwaliteit daarvan voor huidige en toekomstige generaties gewaarborgd. Dat heeft niet alleen gevolgen voor bijvoorbeeld de afvalverwerking en riolering, maar ook voor de wijze waarop het groen wordt onderhouden, productieprocessen, uitlaatgassen en zwerfvuil. Ook het rioleringssysteem moet goed worden onderhouden. Kortom, de ChristenUnie vindt dat huidige en toekomstige generaties recht hebben op een schone, duurzame en veilige leefomgeving. De ChristenUnie wil dit bereiken door: Extra containers in plaats van vuilniszakken invoeren voor plastic afval. Onderhoud begraafplaatsen op peil houden. Goed parkeerverwijzingssysteem ontwikkelen. Kernen bereikbaar houden per openbaar vervoer Actief tegengaan van straatvervuiling door opleggen van boetes. Oplossen van parkeerproblemen, door bijvoorbeeld (gratis) parkeermogelijkheden aan de rand van de Binnenstad te creëren. Oplossen van parkeerproblemen door dicht bij de binnenstad geconcentreerde betaalde parkeervoorzieningen te realiseren. Opties daarvoor zijn: Meeuwenplein, de Bongerd, station/buitenwacht, omgeving Buitenhaven, uitbreiding capaciteit Burgemeester Berghuisplein en Bovenhaven. Integraal gemeentelijk fietsplan ontwikkelen, waarbij in elk geval aandacht is voor kwetsbare groepen zoals gehandicapten en kinderen. Realiseren van voldoende en goede fietsenstallingen. Openstellen van natuur en landschap via wandel- en fietspaden. Zoveel mogelijk zorgen voor herbeplanting waar groen wordt gekapt en monumentale bomen beschermen. Stimuleren van zuinig energiegebruik, vastgelegd in een energiebesparingplan (zowel door de gemeente mee te laten doen als door het stellen van normen in de bouwvergunningen). Waar mogelijk regenwater scheiden van riolering. Wegwerken van achterstallig onderhoud op de riolering.

10 De ambtelijke organisatie moet voorzien in een wijkgerichte integrale aanpak als het gaat om het beheren van de openbare ruimte. Stimuleren van wijkbeheer van speeltuinen, hangplekken en uitleenpunten voor sport- en spelmaterialen. Wegwerken van achterstanden in onderhoud van groen, wegen, speelplaatsen en openbare verlichting. Zorg hebben voor een schone stad, kern, wijk, plein en straat. Opstellen van onderhoudsbeheersplannen. Herinrichten van de IJsselkade bovenstrooms.

11 Hoofdstuk 4 Economie, werk en inkomen Trends en ontwikkelingen Bij het schrijven van dit programma zit Nederland in een stevige recessie. Hoe de economische ontwikkelingen in de komende jaren zullen zijn, valt onmogelijk te voorspellen. Naast bedreigingen ziet de ChristenUnie in deze situatie ook kansen om tot een duurzamere economie te komen. Op bedrijventerrein Rijksweg 50 heeft parkmanagement zijn intrede gedaan. Dit heeft vooral als doel de veiligheid te vergroten en te garanderen dat het park blijvend hoogwaardige professionaliteit uitstraalt. De detailhandel is grootschaliger geworden. Oude bedrijventerreinen, zoals het Haatland, zijn niet meer effectief en efficiënt ingericht. In de loop van de jaren is verrommeling ontstaan. Herstructurering kan een beter grondgebruik en daarmee een betere bedrijfsvoering voor de ondernemers opleveren. Ondernemers stellen hoge eisen aan het vestigingsklimaat dat in de gemeente te vinden is. Vooral de fysieke en digitale bereikbaarheid van de locatie zijn voor ondernemers van belang. Net als de beschikbaarheid van een goed gekwalificeerde beroepsbevolking. Landbouw blijft in Nederland een economische factor van betekenis. De sector heeft bovendien steeds meer oog voor het belang van duurzaamheid en is ook bereid een bijdrage te leveren aan een kwalitatief goed beheer van het buitengebied. De visie van de ChristenUnie Centraal in de economische visie van de ChristenUnie staat het besef dat de mens de opdracht heeft de aarde op een verantwoorde manier te bouwen en bewaren. Dit betekent dat ieder moet zorgen voor zichzelf, zijn gezin, zijn naasten en zijn omgeving en zo zijn mogelijkheden benut om zich voor de gemeenschap te ontplooien. Belangrijk is dat de economische ontwikkeling rekening houdt met de natuur en met toekomstige generaties. De aarde kan gebruikt worden, maar niet verbruikt! Niet alle economische activiteiten dragen bij aan een ethisch verantwoorde maatschappij. De ChristenUnie verwerpt activiteiten als prostitutie, gokhallen en coffeeshops. Verder is zij zeer kritisch over tendensen richting een 24-uurseconomie. Mens en samenleving zijn gebaat bij gemeenschappelijke rustmomenten. Zondagsrust Vanuit het christelijke geloof pleit de ChristenUnie voor behoud van de zondagsrust. Een collectieve rustdag is buitengewoon waardevol in een hectische samenleving. De ChristenUnie ziet de zondagsrust dan ook als een goede gave van God. Het is zowel voor christenen als voor niet-christenen waardevol om een ritme van werken en rusten te hebben. Om los te komen van de dagelijkse bezigheden, niet te werken en voor je te laten werken, de gemeenschap met elkaar te zoeken en de zondag aan God te wijden. Vestigingsbeleid Door het voeren van een goed vestigingsbeleid kunnen zowel gemeente als burgers samen winnen. De aanwezigheid van een veelkleurig palet aan bedrijven is goed voor de werkgelegenheid. De ChristenUnie hecht veel belang aan het stimuleren van

12 maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid is daarbij een sleutelwoord. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun (duurzame) bedrijfsvoering, maar de gemeente treedt hierin faciliterend op. De gemeente zorgt voor heldere regelgeving. Eén loket voor alle vragen van bedrijven voorkomt bureaucratie en eindeloze afhandelingprocedures. Het is van belang dat alle vergunningen voldoen aan de wettelijke eisen, maar dat overdaad aan regels daarin gesaneerd worden. Werk Het belang om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering te halen en te houden is bijzonder groot. Het geld dat hiervoor beschikbaar is moet efficiënt ingezet worden. Er is door samenwerking op dat terrein heel wat te winnen. Wanneer bedrijven bijdragen in de scholing van jongeren ligt het werk als het ware om de hoek klaar. Bedrijven hebben zo de nieuwe arbeidskrachten binnen handbereik. En voor de gemeente is er een grote plaatsingsmogelijkheid van mensen die tot de arbeidsmarkt willen toetreden. Het is daarom van belang dat de gemeente in overleg met het bedrijfsleven onderzoekt op welke wijze zij in opleidingstrajecten kan bijdragen en daarover ook afspraken maakt met het bedrijfsleven. Hoewel de druk om aan het werk te gaan en blijven groot moet zijn, getuigt het ook van maatschappelijke moed wanneer erkend wordt dat niet iedere burger op dezelfde wijze in onze productie- en prestatiecultuur kan meekomen. Maatschappelijk ondernemen is daarom ook dat zowel overheid als bedrijfsleven ruimte bieden aan mensen die moeilijker kunnen meekomen. Door inschakeling in vrijwilligerstrajecten, of leerwerktrajecten dan wel door laaggeschoolde arbeid aan te bieden zal de maatschappij weer samen winnen. Wet Werk en Bijstand en minima Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerven van voldoende inkomen. Maar als dat niet lukt, zorgt de gemeente voor een bijstandsuitkering. De uitkeringsgerechtigde blijft de verantwoordelijkheid houden om zo mogelijk weer in zijn eigen inkomen te voorzien. De gemeente ondersteunt hierbij waar dat maar mogelijk is. De gemeente heeft ook oog voor de nijpende situatie waarin sommige minima leven. In Kampen worden minima op vele manieren hulp geboden om gebruik te maken van de regelingen die er voor hen zijn. Dit moet zo blijven. Afhankelijk van de situatie is er niet altijd een sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met jonge kinderen. Stimulering richting (parttime) werk of studie, zijn met het oog op de toekomst van deze gezinnen wel van groot belang. De ChristenUnie wil dit bereiken door: Vestigingsbeleid Bij bedrijfsvestigingen weegt duurzaamheid als factor zwaar mee. Ten behoeve van ondernemers is er één loket waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Er moet steeds een toereikend en gevarieerd aanbod van bedrijfsterreinen beschikbaar zijn. Bedrijventerreinen worden optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.

13 Bedrijventerreinen worden duurzaam ingericht, bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal. Het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen heeft de voorkeur boven het aanleggen van nieuwe. Landbouwbedrijven krijgen ruimhartig de mogelijkheden nevenactiviteiten uit te voeren voor zover deze niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied. Zij krijgen ook de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door perceelsvergroting als deze een bijdrage levert aan de verduurzaming van de bedrijfstak. Werk De gemeente bevordert dat bedrijven stageplaatsen aanbieden aan hen die moeilijk een plaats kunnen vinden op de arbeidsmarkt. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. De Sociale werkvoorziening wordt ingericht als leerwerkbedrijf voor mensen met een beperking. Niet alleen voor SW-geïndiceerden, maar ook voor anderen met een beperking zoals Wajong, WIA, WAO e.d. Doorstroming vanuit de WWB naar sociale werkvoorziening en beschermde banen wordt gestimuleerd. Wet Werk en Bijstand en minima De toegang tot de schuldhulpverlening is laagdrempelig. Met woningbouwcorporaties en energieleveranciers worden afspraken gemaakt om betalingsachterstanden te signaleren en huisuitzetting te voorkomen. De schuldhulpverlener werkt samen met het maatschappelijk werk, zodat onderliggende (psychologische) oorzaken voor het ontstaan van de schulden kunnen worden aangepakt. Een cursus budgetbeheer is onderdeel van de schuldhulpverlening. Aan jongeren wordt gerichte voorlichting gegeven over (het voorkomen van) schulden. De sociale werkvoorziening (Impact) wordt adequaat gehuisvest.

14 Hoofdstuk 5 Onderwijs en educatie Trends en ontwikkelingen Het gezin staat er de laatste jaren in toenemende mate alleen voor. Er zijn gaten ontstaan in de pedagogische infrastructuur: familie, buurt, kerk en andere elementen van de traditionele leefomgeving spelen een steeds kleiner wordende rol en zijn niet langer vanzelfsprekende opvoedingspartners van de ouders. Het onderwijs aanbod is sterk gericht op het individu. Visie van de ChristenUnie In de samenleving die wij voor ogen hebben is er voldoende aandacht voor samenhang, voor gedeelde waarden en normen, voor wat ons bindt en voor die zaken waarin mensen elkaar gewoon nodig hebben. Bij de overdracht van waarden en normen en het investeren in onderlinge verantwoordelijkheid en relaties spelen opvoeding en onderwijs een grote rol. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen en de zorg voor leerlingen rondom het onderwijs. De gemeente zorgt voor de omgeving van de school (leefbaarheid en veiligheid). Samen betrekken ze de ouders erbij. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor hun kinderen. De school hoort een veilige omgeving te zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen naar volwassenen die voldoende zijn toegerust om de maatschappij te betreden. Helaas wordt de school in toenemende mate een onveilige plek, onder meer vanwege het individualisme, de afname van respect en de daarbij horende verkilling in de relaties. Als een kind vastloopt, hoort er een breed, integraal zorgaanbod te zijn om kind en ouders te ondersteunen. Respect van alle betrokken partijen voor elkaar is een noodzakelijke voorwaarde. Het verbreden van de zorgfunctie van de school ziet de ChristenUnie als middel tot versterking van de sociale samenhang. Onderwijs is van groot belang bij de bestrijding van achterstanden en het bevorderen van respect voor de verscheidenheid in de samenleving. Oog voor elkaar! In de loop van 2006 of begin 2007 dient het gemeentelijk onderwijsbeleid geëvalueerd te worden. In verband met bezuinigingen en ombuigingen van de Rijksoverheid zullen voor de nieuwe raadsperiode de mogelijkheden van de brede scholen tegen het licht gehouden moeten worden. In een stimulerende en coördinerende rol zal de gemeente de verdere ontwikkeling van de brede scholen kunnen ondersteunen. Een brede school (inclusief de directe omgeving) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, school, ouders en andere (welzijns)organisaties (ook sportverenigingen). Dat vergt een goede coördinatie en investering in goede relaties. Het is belangrijk een veilig woon en leefmillieu voor onze kinderen te creëren of te handhaven waarin zij een goede basis voor hun verdere leven kunnen leggen. Voor wat betreft de zorg voor kinderen en jongeren is de ChristenUnie van mening dat er een breed scala van zorgaanbieders moet zijn, zodat iedereen die zorg kan krijgen waar hij of zij het meeste baat bij heeft. Dat betekent dus ook dat zorg op grond van religie of levensbeschouwing een plaats moet krijgen in het zorgaanbod.

15 Het Speciaal (bijzonder) onderwijs waaronder De Trimaran, Enkschool, Ambelt en de Schakel, allen werkzaam op het gebied van onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen verdienen ondersteuning. De ChristenUnie wil dit bereiken door: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit is vooral voor achterstandskinderen van groot belang. Een goede aansluiting van dit taalonderwijs met het vroegschoolse onderwijs (groep 1 en 2 van het primair onderwijs) Goede afspraken met het onderwijs zijn belangrijk. De gemeente zoekt actief de doelgroepkinderen voor dit VVE beleid. Dat kan op consultatiebureaus (actief stimuleringsbeleid om ouders aan te moedigen hun kind naar een peuterspeelzaal of kinderopvang te brengen die VVE aanbiedt), maar ook door afspraken met de kinderopvangaanbieders te maken om VVE daar aan te bieden als er kinderen aanwezig zijn die dit nodig hebben. De gemeente zet de door het rijk beschikbaargestelde middelen hiervoor in.

16 Hoofdstuk 6 Cultuur en sport Trends en ontwikkelingen Cultuur Onder cultuur verstaan we een breed scala aan activiteiten, uitingen en verworvenheden. Van theater tot symfonieorkesten, van beeldende kunst tot dans, koren, musea, toneel, etcetera. De gemeente Kampen is met recht trots op het culturele erfgoed in de vorm van gebouwen, (beschermd) stadsgezicht en cultuurlandschappen. Daarnaast beschikt Kampen over regionale trekpleisters zoals de Stadsgehoorzaal, het nieuwe Stedelijk Museum en het centrum voor kunsteducatie Quintus. In de afgelopen jaren zijn diverse particuliere initiatieven, zoals de Kamper Ui(t)dagen, Kerst in Oud Kampen en Sail Kampen, uitgegroeid tot regionale en zelfs landelijke publiekstrekkers. De organisaties die op dit moment betrokken zijn bij kunst noemen kwaliteit het belangrijkste criterium, maar niemand kan uitleggen wat dat precies is. Het is blijkbaar niet objectief vast te stellen. Dat lijkt ook onmogelijk en misschien wel ongewenst, gezien de enorme verscheidenheid in kunstbeleving. Typerend daarbij is, dat in de praktijk de definitie geldt kwaliteit is wat de kunstwereld waardeert. Het is jammer dat de kunstwereld weinig waardering lijkt te hebben voor traditionele en ambachtelijke kunst. Het risico bestaat dat kunst dan niet meer samenbindend werkt. Sport Kampen kent veel sporters. In het algemeen wordt sport steeds belangrijker om de samenleving gezond te houden. Steeds meer jonge kinderen lijden aan overgewicht. Voor kinderen is sport en beweging dus erg belangrijk! Het aanbod van sportvoorzieningen in Kampen is groot en van goede kwaliteit. Dat aanbod blijft zich voortdurend vernieuwen en uitbreiden. Het is lastig hier telkens weer voldoende ruimte voor te vinden, want ruimte is schaars. Voor bestaande sportcomplexen bestaan er nog maar weinig expansiemogelijkheden. De gemeentelijke bijdragen aan onderhoud en exploitatie drukken steeds zwaarder op haar begroting. Visie van de ChristenUnie Cultuur De ChristenUnie vindt dat kunstenaars het leven verrijken door hun benadering van wat er om ons heen gebeurt. Zij kunnen de ogen openen, zowel voor het goede en het mooie als ook voor het bedreigende en het lijden. Bovendien kan kunst de aandacht voor de geschiedenis levend houden en mensen helpen bij het ervaren van een identiteit. Kunst en cultuur kunnen daarom mensen samenbinden en bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid. Sport De ChristenUnie stimuleert sport om de inwoners van Kampen gezond te houden. Bovendien bevordert sport de sociale cohesie in de gemeente. Het is belangrijk dat sport voor iedereen betaalbaar blijft. De kwaliteit van de sportvoorzieningen moet worden gewaarborgd. De sportvoorzieningen moeten zo dicht mogelijk bij woonwijken liggen. Mensen hoeven zo niet ver te reizen om te kunnen sporten. En

17 groene sportvoorzieningen (voetbal, hockey) leveren zo een bijdrage aan het groen houden van wijken. De clubs moeten de exploitatie en het onderhoud van hun voorzieningen zoveel mogelijk voor eigen rekening nemen. De gemeente neemt alleen een faciliterende en ondersteunende rol op zich. De ChristenUnie wil dit bereiken door: Cultuur De bereikbaarheid van kunst- en cultuuruitingen wordt bevorderd. Dat betekent niet dat de gemeente deze sector financieel moet onderhouden. Kunst en cultuur zijn immers van de burger. De overheid heeft daarin een stimulerende en faciliterende rol. Kunst bindt mensen samen. Kunstenaars en kunstinstellingen moeten dan wel het contact met de bevolking zoeken. De gemeente kan zich ervoor inzetten om een brug te bouwen tussen kunst(enaar) en burger door bijvoorbeeld kunst- en cultuuronderwijs te stimuleren. Inwoners kunnen betrokken worden bij de onthulling van een kunstwerk. Initiatieven, zoals De weg van Kunst ; kunnen gefaciliteerd worden. Jongeren kunnen zich door middel van kunst op een positieve manier uiten, culturele verschillen leren respecteren en hun eigenwaarde ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat er een breed en betaalbaar aanbod is van kunst- en cultuurprogramma s. De samenwerking tussen verenigingen wordt bevorderd. Relaties tussen toneelverenigingen van ouderen en jongeren, amateurkunst en professionele podia, nieuwe en oude kunstvormen, nieuwe en aanwezige culturen, zorgen voor wederzijds begrip, verbreding van het blikveld en versterking van het oog hebben voor elkaar. Er wordt rekening gehouden met nieuwe, zich ontwikkelende kunstvormen. Vaak is het de jeugd die zich bezig houdt met nieuwe cultuuruitingen, bijvoorbeeld rond nieuwe media. Het gemeentelijk archief wordt in stand gehouden. Dit is noodzakelijk om de gemeentelijke geschiedenis te bewaren. Het beschikbaar stellen van gegevens via internet is wenselijk. Er wordt ingezet op cultuur als speerpunt van toerisme (Kampen cultuurstad). Voor de programmering van de cultuurinstellingen worden criteria gehanteerd. Daarmee moeten excessen worden voorkomen, zoals uitingen van geweld, discriminatie, godslastering en zedelijkheid. Kunstenaars worden bij het uitvoeren van hun vak zoveel mogelijk gefaciliteerd. Sport Het profijtbeginsel (de gebruiker betaalt) moet het uitgangspunt vormen van de financiering van sportvoorzieningen. Sport moet betaalbaar zijn voor alle beurzen. Dit willen we door middel van het minimabeleid gestalte geven. Zwembad Sonnenberch moet open blijven. Het kwaliteitsniveau van de sportparken moet op een adequaat niveau worden gehandhaafd.

18 Aanleg van kunstgras is belangrijk om sportvoorzieningen intensiever te kunnen gebruiken.

19 Hoofdstuk 7 Participatie en zorg Trends en ontwikkelingen Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Maar er zijn gaten ontstaan in de pedagogische infrastructuur: familie, buurt, kerk en andere elementen van de traditionele leefomgeving spelen een steeds kleinere rol en zijn niet langer vanzelfsprekende opvoedingspartners van de ouders. Binnen de zorg merken we de gevolgen van het marktdenken. Deze zijn lang niet altijd positief. Ontwikkelingen als gevolg van het groeiend aantal ouderen zullen de komende jaren actueel zijn. Ook de gevolgen van ongezonde levensstijlen en verslavingen zijn merkbaar. Zowel in de stad als op het platteland staat de sociale samenhang onder druk. Voeg daarbij ontwikkelingen zoals tolerantievermindering, afname van sociale verantwoordelijkheid en betrokkenheid, dan is duidelijk waaraan ook de lokale overheid de komende jaren aandacht moet besteden. De visie van de ChristenUnie Zorg voor de jeugd Het gezin is de basis van voor kinderen. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Maar niet alleen het gezin moet een gezonde basis zijn, ook de directe omgeving waarin kinderen opgroeien en gezinnen functioneren: het sociale netwerk. De ChristenUnie wil zich inzetten voor het versterken van de kringen rond gezinnen. De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) gaan ouders en kinderen ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. Door de komst van het CJG heeft de gemeente een belangrijk middel in huis om werk te maken van preventie. Ook kunnen zorglijnen kort gehouden worden en kan er adequaat worden opgetreden bij ontsporingen. Er gebeurt al veel op het gebied van jeugdzorg. De ChristenUnie is er dan ook sterk voorstander van het CJG aan te laten sluiten bij al bestaande instanties. Er moet sprake zijn van één duidelijk fysiek loket voor informatie over het CJG. Aansluiting bij het WMO-loket ligt voor de hand. Laagdrempelige inlooppunten voor opvoedingsvragen moeten op logische plekken komen, bijvoorbeeld in het gebouw van het consultatiebureau en op basisscholen.,in elk geval op plaatsen waar kinderen en ouders toch al naartoe komen. Verder moet ervoor gezorgd worden dat er een goede wisselwerking ontstaat tussen zorgaanbieders en het CJG. Anderen die met jeugd in aanraking komen, bijvoorbeeld huisartsen of logopedisten, moeten ook kunnen doorverwijzen naar het CJG. De ChristenUnie is van mening dat er een breed scala van zorgaanbieders moet zijn, zodat iedereen die zorg kan krijgen waar hij of zij het meeste baat bij heeft. Dat betekent dus ook dat zorg op grond van religie of levensbeschouwing een plaats moet krijgen in het zorgaanbod. De laatste jaren is er in Kampen gewerkt aan integraal jeugdbeleid. Daarin komen o.a. aan de orde de problematiek van alcohol- en drugsgebruik (drankketen), vernielingen en overlast. De uitvoering van dit beleid moet voortvarend worden opgepakt. Jongeren hebben ook ruimte nodig in hun leefomgeving. Daarom wil de ChristenUnie voorzieningen voor de jeugd realiseren. De woonomgeving moet voor jongeren een

20 positieve uitstraling hebben. We pleiten voor gezinsvriendelijke veilige wijken, waar ruimte is om te spelen en te sporten en om elkaar te ontmoeten. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De ChristenUnie staat van harte achter de uitgangspunten van de WMO: meedoen, waar kan op eigen kracht, zonodig met ondersteuning van de gemeente. Mensen mogen niet buiten de boot vallen, vergeten worden en in een neerwaartse spiraal terecht komen. Door de WMO komen er steeds meer taken naar de gemeente toe. Op zich is daar niks mis mee, maar het vraagt wel veel van de lokale overheid en participatie van alle burgers. In de afgelopen jaren is Kampen voortvarend op weg gegaan om de WMO in te voeren. Daarbij is grotendeels aangesloten bij de uitgangspunten van de ChristenUnie: één aanspreekpunt voor zorg en welzijn (WMO loket) en keuzevrijheid voor burgers (behoud Persoonsgebonden Budget en breed zorgaanbod ook op basis levensbeschouwing). Een zorgvuldige, menswaardige en rechtvaardige uitvoering blijft een belangrijk aandachtspunt, ook nu er weer nieuwe doelgroepen onder de zorg van de gemeente gaan vallen. Vooral voor de zwakkeren moet de overheid bereikbaar, dienstbaar en zorgzaam zijn. Van anderen mag de overheid verwachten dat zij meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Verder draagt de gemeente, in samenwerking met Zwolle, zorg voor basisopvang van dak- en thuislozen (bed, bad en brood). Verder vervult de gemeente de regierol in de ketenaanpak. Deze kwetsbare groep burgers zit expliciet bij een wethouder in zijn of haar portefeuille. Sociale cohesie / wijkgericht werken De ChristenUnie is van mening dat er in een samenleving met samenhang geïnvesteerd moet worden. Het verenigingsleven, buurtwerk, (ambulant) jongerenwerk e.d. moet gestimuleerd worden. Belangrijke samenbindende voorzieningen als kinderboerderijen, volkstuinen en buurtwinkels moeten beschermd worden. De ChristenUnie wil investeren in de wijk en in de kleine kernen. Er moet serieus werk gemaakt worden van wijkgericht werken en wijkbeheer. De infrastructuur van wijken en kernen moet dusdanig zijn dat er vanzelf wijkgerichte initiatieven van burgers ontstaan. De gemeente kan organisaties (middels voorwaarden in de subsidieverstrekking) stimuleren om wijkgericht te gaan werken, in plaats van centraal. Wijk- of bewonersverenigingen moeten ondersteund en betrokken worden. De ChristenUnie wil dit bereiken door: Zorg voor de jeugd Het gemeentelijk beleid wordt gezinsvriendelijk gemaakt door in te zetten op veilige wijken, op ondersteuning van ouders en op het integraal aanpakken van problemen. Het CJG borduurt voort op de reeds aanwezige (KANS) structuur binnen het jeugdbeleid en heeft een loket dat iedereen weet te vinden. Op plekken waar ouders en kinderen komen zijn laagdrempelige inlooppunten. Het jeugdzorgbeleid kenmerkt zich door een goede afstemming tussen betrokken partijen waardoor het kind de zorg krijgt die het nodig heeft.

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014

Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014 Inleiding Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014 Christelijk-sociaal: dienstbaar en duurzaam De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1 VerantWoorde politiek 1 2 Inhoud VerantWoorde politiek... 1 Verkiezingsprogramma 2014 2018... 1 SGP EDE... 2 Inhoud... 3 Inleiding... 4 1. Economie, werk en inkomen... 5 2. Educatie en opvoeding... 10

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie