dienst landelijk gebied voor ontwikkeling en beheer Verkoopleidraad Verkoopleidraad Herontwikkeling militair terrein Mobilisatiecomplex Veldhuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dienst landelijk gebied voor ontwikkeling en beheer Verkoopleidraad Verkoopleidraad Herontwikkeling militair terrein Mobilisatiecomplex Veldhuizen"

Transcriptie

1 Verkoopleidraad dienst landelijk gebied Verkoopleidraad Herontwikkeling militair terrein Mobilisatiecomplex Veldhuizen

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING INLEIDING LEESWIJZER ALGEMENE INFORMATIE VERKOPENDE DIENST INLICHTINGEN/BEZICHTIGING OMSCHRIJVING HUIDIGE LOCATIE RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSKADER HERBESTEMMING VELDHUIZEN EIGENDOM EN BEHEER MINIMUM BIEDING DE PROCEDURE ALGEMEEN PLANNING VAN DE PROCEDURE GELDIGHEID GUNNINGSCRITERIA INSCHRIJVING ALS GEGADIGDE BIJ INSCHRIJVING TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN TIJDSTIP EN PLAATS INSCHRIJVING...7 BIJLAGE 1 EIGEN VERKLARING (LOS BIJGEVOEGD)...8 BIJLAGE 2 INSCHRIJFFORMULIER (LOS BIJGEVOEGD)...9 BIJLAGE 3 ONTWERPAKTE VAN LEVERING (LOS BIJGEVOEGD)...10 BIJLAGE 4 INSCHRIJVINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN...11 Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 1

3 1 INLEIDING 1.1 INLEIDING De Staat Der Nederlanden is voornemens het militair terrein Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen te verkopen. Het betreft een voormalig mobilisatiecomplex gelegen langs de Veldhuizen te Loenen (gemeente Apeldoorn). Voor de kopende partij ligt er een uitdaging om de locatie een nieuwe maatschappelijk verantwoorde invulling te geven met behoud van een deel van bestaande waarden op het gebied van natuur, landschap en de militaire cultuurhistorie. Gekozen is voor een maximaal objectieve, transparante en niet discriminerende werkwijze ten aanzien van verkoop van het terrein aan een marktpartij. Gekozen is voor een openbare verkoop met gunning op hoogste bieding (prijs). 1.2 LEESWIJZER Deze leidraad verstrekt allereerst de algemene informatie. Aan de hand van deze projectinformatie kan de gegadigde zich een beeld vormen van de inhoud en de omvang van de herontwikkeling (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 gaat vervolgens nader in op de verkoopprocedure. In hoofdstuk 4 zijn de te overleggen gegevens en het tijdstip en de plaats van de inschrijving opgenomen. Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 2

4 2 ALGEMENE INFORMATIE 2.1 VERKOPENDE DIENST Namens De Staat: Bezoekadres: Dienst Landelijk Gebied regio Oost Rosendaalsestraat CM Arnhem Postadres: Postbus ED Arnhem De verkoop geschiedt in samenwerking met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf van het ministerie van Financiën. 2.2 INLICHTINGEN/BEZICHTIGING Inlichtingen Vragen ter zake van deze verkoopleidraad kunnen uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur per , worden gesteld aan: Dienst Landelijk Gebied regio Oost T.a.v. de heer G.M.W. Ronden Onder vermelding van: Verkoop MOB Veldhuizen. Vragen dienen uiterlijk ontvangen te zijn op de datum en tijdstip genoemd onder planning van de procedure in paragraaf 3.2. De nota van inlichtingen, is zeven werkdagen na de uiterste inleverdatum van de vragen, te downloaden van de website: onder de deelpagina van MOB Veldhuizen. Nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd commercieel belang Een ondernemer die voornemens is in te schrijven kan de verkoper gemotiveerd verzoeken om nadere inlichtingen die niet worden opgenomen in de nota van inlichtingen. De verkoper kan dergelijke inlichtingen verstrekken voor zover het opnemen daarvan, naar het oordeel van de verkoper, in de nota van inlichtingen schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van de ondernemer. De verkoper mag deze inlichtingen alleen geven indien deze dienen ter verduidelijking van de eisen die de verkoper in de aankondiging, de verkoopleidraad, en de nota van inlichtingen heeft gesteld. Het verstrekken van dergelijke inlichtingen mag niet leiden tot discriminatie van andere ondernemers die voornemens zijn in te schrijven. De desbetreffende nadere inlichtingen zijn ondergeschikt aan de aankondiging, de verkoopleidraad en de nota van inlichtingen. Bij tegenstrijdigheid prevaleren de aankondiging, de verkoopleidraad, en de nota van inlichtingen. De verkoper verstrekt aan de ondernemer een proces-verbaal van de door hem gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden. Indien de verkoper leidt tot een gerechtelijke procedure waarbij de desbetreffende nadere inlichtingen onderwerp van geschil zijn, is de verkoper gerechtigd de verstrekte inlichtingen in de procedure in te brengen. Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 3

5 Verkoopinformatie Alle beschikbare informatie over beleid, onderzoek en het vastgoed is opgenomen in een apart document dat te downloaden is van de website. De gedetailleerde vastgoedinformatie (kabels, leidingen, gebouwen, tekeningen e.d.) is aan te vragen via het onder vermelding van bedrijfsgegevens en verzoek Vastgoedinformatie MOB Veldhuizen. De informatie wordt dan (digitaal) toegezonden. Bezichtiging Indien gewenst kan een rondleiding verzorgd worden. De datum en het tijdstip van de rondleiding zijn genoemd onder planning van de procedure in paragraaf 3.2. U kunt zich hiervoor uiterlijk de dag ervoor vóór uur aanmelden via bovengenoemde adres onder vermelding van: Rondleiding MOB Veldhuizen. De rondleiding over het terrein start vanaf de huidige hoofdingang Veldhuizen 3 te Loenen. Na start van de rondleiding wordt de poort weer gesloten. 2.3 OMSCHRIJVING HUIDIGE LOCATIE Het militaire complex ligt in het buitengebied van de gemeente Apeldoorn, op loopafstand van de Veluwe en het dorp Loenen. Het terrein wordt vanaf de N789, de Hoofdweg via een secundaire weg Veldhuizen ontsloten. Direct grenzend aan het complex ligt het landhotel Bosoord, de toeristische spoorlijn Apeldoorn - Dieren en het opstelterrein voor treinmaterieel van de Veluwse StoomMaatschappij (VSM). Planologisch ligt het militaire complex buiten de Ecologische Hoofdstructuur, is het aangemerkt als zoekzone wonen en maakt het onderdeel uit van het nationale landschap Veluwe. Het complex maakt geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Het complex is gebouwd in de periode van de Koude Oorlog ten behoeve van opslag en stalling van militair materieel dat klaar stond voor de mobilisatie bij oorlogsdreiging. Het terrein heeft een oppervlakte van 13,58 hectare. Hiervan is circa 5 ha bebouwd en circa 9 ha onbebouwd. Van de circa 5 ha bebouwd oppervlak bestaat circa 1,2 ha uit bebouwing en circa 3,8 ha uit overige verharding. Het mobiliteitscomplex Veldhuizen is in eigendom van De Staat (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit). Het terrein is kadastraal bekend als perceel: Beekbergen C 2433 (groot hectare - mobilisatiecomplex) Beekbergen C 3132 (groot hectare watergang) Het adres van het complex is: Veldhuizen 3, 7371 GM Apeldoorn 2.4 RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSKADER HERBESTEMMING VELDHUIZEN Voor de kopende partij ligt er de uitdaging om op basis van de bestaande layout van het militaire terrein een eigentijds en duurzaam woonconcept te ontwikkelen met eventueel ruimte voor ontwikkeling van een museumboulevard en een klein aantal woonwerkcombinaties. De Structuurvisie Loenen 2020, het woningbouwadvies en het Programma van Eisen van de gemeente Apeldoorn gelden als vertrekpunt voor de herbestemming. Het woonprogramma van de gemeente Apeldoorn biedt ruimte aan maximaal 80 woningen. Voor meer informatie zie Verkoopinformatie en Planvorming en de procedure tot herziening van het bestemmingsplan vinden plaats, nádat het terrein door Dienst Landelijk Gebied is overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het is volledig aan de koper / ontwikkelaar van het complex om in nauw overleg met de gemeente Apeldoorn het woningbouwprogramma nader in te vullen. Museumboulevard De Veluwse Stoom Maatschappij (VSM) heeft plannen om op een deel van het terrein (westzijde) een museumboulevard te realiseren. De VSM kan net als ieder andere gegadigde een bod uitbrengen op het te verkopen object dan wel samenwerking zoeken met de kopende partij. Op voorhand is de kopende partij niet verplicht om het initiatief van de VSM te realiseren. Het ontwikkelen van een museumboule- Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 4

6 vard vraagt nog om de nodige afstemming en scherpte tussen de gemeente Apeldoorn en de kopende partij. Wanneer een museumboulevard niet haalbaar is, zal het gebied vrij worden gegeven voor woningbouw. Specifieke kwaliteitseisen Het complex is sinds de Koude Oorlog afgesloten geweest en wordt met de verkoop openbaar toegankelijk. De belangrijkste kwaliteitsdrager van het complex is het groene en introverte karakter van de bosenclave ( camouflage doel) en de lay-out als militaire terrein. Deze lay-out wordt gekenmerkt door eenduidige ritmiek van gebouwen welke zowel verankerd is in de groenstructuur ( boskamers ) als verbonden met de lange ontsluitingswegen die als zichtlijnen bijdragen aan de kwaliteit van de plek. Resumerend aan bovenstaande zijn de volgende eisen en randvoorwaarden van toepassing: Het bestaande hekwerk (rondom het complex) dient volledig verwijderd te zijn. De bestaande groenstructuren (het groene casco) dienen zo veel als mogelijk behouden te blijven. In het plangebied komen beschermde soorten voor. Door de voorgenomen activiteiten zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Dit moet gebeuren binnen het plangebied en voor de soorten die daar voorkomen. Gedacht is aan een strook van circa 80 meter breed aan de noordzijde van het plangebied. De mitigerende maatregelen dienen door de koper (nader) opgesteld te worden in samenspraak met de gemeente Apeldoorn, waarna deze door de Dienst Regelingen beoordeeld worden. 2.5 EIGENDOM EN BEHEER Het MOB-complex Veldhuizen kan in 3 percelen ingedeeld worden: 1. De bestaand toegangsweg Veldhuizen 2. De 2 voormalige dienstwoningen (Veldhuizen 1 en Veldhuizen 5) 3. Het overig terrein (Veldhuizen 3) Ad 1) De bestaande weg Veldhuizen (langs oostzijde van het complex gelegen, tevens ontsluiting voor de beide voormalige dienstwoningen) staat in de wegenlegger van de gemeente Apeldoorn als openbaar. De onderhoudsplicht ligt bij de gemeente Apeldoorn. Deze weg maakt onderdeel uit van de verkoop, maar gaat in de nabije toekomst over in eigendom naar de gemeente. Deze overdracht maakt daarmee onderdeel uit van nadere afspraken tussen koper - ontwikkelaar en de gemeente Apeldoorn over de inrichting van de openbare ruimtes en de bovenwijkse voorzieningen (i.c. exploitatieovereenkomst). Ad 2) De beide voormalige dienstwoningen verkeren in verhuurde staat. Aan de huidige bewoners is een voorstel tot koop gedaan. Beide bewoners zien af van koop. De woningen gaan daarmee in verhuurde staat over aan de kopende partij. Ad 3) Na herontwikkeling worden de openbare delen (wegen, groen, e.d.) in eigendom overgedragen aan de gemeente. Het bestaande transformatorhuisje gaat in eigendom over aan de kopende partij. Althans niet het deel van de energieleverancier. De kopende partij maakt nadere afspraken met de energieleverancier. De te realiseren woningen met tuin, museumboulevard en/of woonwerkterreinen blijven in eigendom van de kopende partij. De kopende partij zal vervolgens de markt benaderen om deze percelen en objecten te verhuren en/of te verkopen (exploitatie). 2.6 MINIMUM BIEDING De locatie MOB Veldhuizen wordt uitsluitend vervreemd indien de bieding marktconform is. De hoogte van dit minimaal vereiste marktconforme bedrag is door Dienst Landelijk Gebied gedeponeerd bij notariskantoor Dirkzwager te Arnhem. Dit bedrag is niet openbaar. Biedingen die lager zijn dan het gedeponeerde bedrag worden ongeldig verklaard en worden niet in de verdere procedure meegenomen. Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 5

7 3 DE PROCEDURE 3.1 ALGEMEEN Na het verstrijken van de uiterste inleverdatum en tijdstip opent de notaris de financiële aanbiedingen en toetst deze aan het gedeponeerde minimumbedrag. De biedingen die lager zijn worden terzijde geschoven. Van de overige inschrijvers wordt vervolgens de Eigen Verklaring bij de inschrijving beoordeeld. Na deze geldigheidtoets bepaalt de notaris de winnaar, op basis van hoogste bieding. De notaris stelt een proces verbaal van de handelingen en uitkomsten op. Dienst Landelijk maakt vervolgens schriftelijk aan de inschrijvers bekend wat de uitslag is. 3.2 PLANNING VAN DE PROCEDURE De beoogde planning voor de procedure van inschrijving is als volgt: Nr. Stap in verkoopproces Week Datum 1. Uitnodiging tot inschrijving en publicatie verkoopdocumenten en contractstukken Week 25 Dinsdag 22 juni Week Week Mogelijkheid bezichtiging locatie Week 28 Dinsdag 13 juli 2010 om uur -- Week Laatste moment indienen schriftelijke vragen Week 30 Dinsdag 27 juli 2010 om uur 4. Plaatsing Nota van Inlichtingen op website Week 30 Vrijdag 30 juli Week Week Week Week Week Week Uiterste tijdstip voor inschrijvingen Week 37 Vrijdag 17 september uur 6. Verwachte bekendmaking uitslag Week Overdracht terrein -- Oktober / november 2010 Het onder nr. 5. genoemde tijdstip is een fatale termijn! 3.3 GELDIGHEID Na het uiterste tijdstip van aanmelding wordt gecontroleerd of de Eigen Verklaring met de daarbij behorende bijlagen compleet en ondertekend zijn ontvangen. De inschrijvingen worden (deels door de notaris en deels door Dienst Landelijk Gebied) getoetst op volledigheid en conformiteit met de vraagstelling. Hierbij worden alle ingediende stukken betrokken. Inschrijvingen die niet voldoen, of waaraan eisen zijn gesteld kunnen ongeldig verklaard worden. De verkoper heeft het recht om gegadigden om verduidelijking en/of aanvulling van ontbrekende gegevens te vragen en om de door gegadigde verstrekte informatie bij derden te controleren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien de verstrekte informatie en/of gegevens geheel of gedeeltelijk onvolledig of onjuist zijn, wordt de gegadigde door de verkoper uitgesloten van verdere deelname aan de procedure. 3.4 GUNNINGSCRITERIA Door de verkopende partij wordt gegund aan de inschrijver met de hoogste bieding. Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 6

8 4 INSCHRIJVING ALS GEGADIGDE 4.1 BIJ INSCHRIJVING TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN Bij de inschrijving moet een Eigen Verklaring met bijlagen (los bijgevoegd) worden gevoegd. De Eigen Verklaring dient te voldoen aan de gestelde eisen. Er dient 1 vaste prijs opgegeven te worden welke ingevuld dient te worden op los bijgevoegde inschrijfformulier (losse bijlage 2). Alle bij de inschrijving te verstrekken documenten moeten ondertekend zijn door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver. De inschrijving bestaat dus uit: Één totaalenveloppe met daarin: De Eigen Verklaring met bijlagen; Ingesloten dichte enveloppe met daarin het inschrijfformulier conform losse bijlage 2. Op de linkerbovenhoek vermelden: Verkoop Prompt MOB Veldhuizen / TIJDSTIP EN PLAATS INSCHRIJVING De totaalenveloppe (Eigen Verklaring met bijlagen en inschrijfformulier) moeten worden ingeleverd bij notariskantoor Dirkzwager te Arnhem: Dirkzwager advocaten & notarissen Kantoor Velperpoort Velperweg BZ Arnhem (Postadres: Postbus 111, 6800 AC te Arnhem). Stukken dienen uiterlijk ontvangen te zijn op de datum en tijdstip genoemd onder planning van de procedure in 3.2. De opening van de enveloppen kan niet worden bijgewoond door inschrijvers en belanghebbenden. Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 7

9 BIJLAGE 1 EIGEN VERKLARING (LOS BIJGEVOEGD) Los bijgevoegd Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 8

10 BIJLAGE 2 INSCHRIJFFORMULIER (LOS BIJGEVOEGD) Los bijgevoegd Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 9

11 BIJLAGE 3 ONTWERPAKTE VAN LEVERING (LOS BIJGEVOEGD) Los bijgevoegd Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 10

12 BIJLAGE 4 INSCHRIJVINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN (gebaseerd op de standaard van Rijkjsvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) Daar waar Staat is vermeld, dient Staat/DLG gelezen te worden. VOORWAARDEN Deze uitnodiging tot het doen van een bod geschiedt onder de volgende voorwaarden: 1 Ontwerpakte De verkoop vindt plaats overeenkomstig de hierbij gevoegde ontwerpakte. 2 Wijze van bieden 1. Een bieding kan uitsluitend schriftelijk door middel van het voorgedrukte inschrijfformulier en gevraagde stukken (zie hoofdstuk 4 van deze verkoopleidraad), worden gedaan zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. 2. De bieding is exclusief overdrachtsbelasting en eventueel verschuldigde omzetbelasting. 3. De bieding moet inhouden de naam, de voorletter(s) en het adres van de bieder, de zaak waarop het bod betrekking heeft en het bedrag van de bieding in letters en cijfers, afgerond op hele euro s. 4. Onder de bieding moet de bieder zijn handtekening zetten. 5. Te laat ontvangen biedingen en biedingen die niet aan de in het eerste tot en met vijfde lid van dit artikel vermelde voorwaarden voldoen zijn ongeldig. 3 Aansprakelijkheid Staat De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mededelingen of inlichtingen die niet in deze verkoopleidraad of in de hierbij gevoegde ontwerpakte zijn opgenomen. 4 Aansprakelijkheid bieder 1. Met het doen van zijn bod onderwerpt de bieder zich aan alle bepalingen van de verkoop. 2. Inschrijvingen zijn negentig dagen onvoorwaardelijk en onherroepelijk geldig. 3. Personen die gezamenlijk een bod hebben gedaan, zijn ieder voor het geheel aansprakelijk. 5 Openen enveloppen zie 3.1 van deze verkoopleidraad 6 Informatieplicht nvt 7 Gunning 1. De vertegenwoordiger van de Staat beslist over de gunning conform de procedure vermeld in deze verkoopleidraad. 2. De gunning wordt bij aangetekende brief meegedeeld aan degene aan wie is gegund. Degenen aan wie niet is gegund ontvangen hiervan schriftelijk bericht. 3. Degene aan wie is gegund, moet binnen dertig dagen na dagtekening van de brief waarbij hem mededeling is gedaan van de gunning, de koopprijs betalen en meewerken aan het verlijden van een akte van levering overeenkomstig het in artikel 1 bedoelde ontwerp, voor een door hem aan te wijzen notaris. 8 Waarborgsom/bankgarantie 1. Degene aan wie is gegund, hierna te noemen de koper, dient op verzoek van de Staat binnen vijf dagen na dagtekening van de brief, waarbij hem mededeling is gedaan van de gunning aan de Staat, een waarborgsom te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de koopprijs, strekkende tot Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 11

13 nakoming van de in het derde lid van artikel 7 vermelde verplichting. Over de gestorte waarborgsom wordt geen rente vergoed. 2. De koper kan aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom ook voldoen door aan de Staat voor eenzelfde bedrag een bankgarantie af te geven, die: a. onvoorwaardelijk is en geldig is tot tenminste één maand na de voor het passeren van de akte vastgestelde uiterlijke datum; b. afgegeven dient te zijn door een bank of instelling, waarop de Wet Toezicht Kredietwezen of de Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf van toepassing is; c. de clausule bevat, dat de desbetreffende bank of instelling op eerste verzoek van de Staat, het bedrag van de garantie aan de Staat zal uitkeren. Indien het bedrag van de garantie niet tot uitkering is gekomen en op de koper geen betalingsverplichtingen meer rusten, bericht de Staat de bank of instelling dat de garantie kan vervallen. 9 Vervroegde ingebruikneming n.v.t. 10 Niet-nakoming verplichtingen Bij niet-nakoming van de in artikel 7, derde lid, en in artikel 8 bedoelde verplichtingen zal zonder dat ingebrekestelling is vereist: a. de Staat bevoegd zijn de koopovereenkomst te ontbinden; b. de koper een boete verschuldigd zijn, gelijk aan tien procent van de koopprijs met een minimum van 450,--, onverminderd de bevoegdheid van de Staat om vergoeding te vorderen voor de geleden of te lijden schade, voorzover deze schade het bedrag van de boete te boven gaat. 11 overige bepalingen 1. Alle correspondentie en documentatie die door Dienst Landelijk Gebied wordt opgesteld, wordt alleen in het Nederlands uitgegeven. Correspondentie van inschrijvers wordt alleen geaccepteerd indien deze in het Nederlands is gesteld. 2. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd 3. Verkoper behoudt het recht om niet te verkopen. Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 12

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Dirck van Zuylenstraat 17 3511 RE Utrecht 179.000,- k.k. circa

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Biedingsformulier project de Beukels

Biedingsformulier project de Beukels Biedingsformulier project de Beukels Deze biedingsformulieren hebben betrekking op de verkoop van de volgende woningen: Willem Beukelsstraat 11-1, Willem Beukelsstraat 11-hs, Willem Beukelsstraat 13-hs,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Pagelaan 24 3525 GW Utrecht 85.000,- k.k. circa 49 m² circa 147

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V.

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014 inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. BRIGHTNL COÖPERATIE U.A. C.G. PETERS A.C. BEIJERINCK-VLEK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie