dienst landelijk gebied voor ontwikkeling en beheer Verkoopleidraad Verkoopleidraad Herontwikkeling militair terrein Mobilisatiecomplex Veldhuizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dienst landelijk gebied voor ontwikkeling en beheer Verkoopleidraad Verkoopleidraad Herontwikkeling militair terrein Mobilisatiecomplex Veldhuizen"

Transcriptie

1 Verkoopleidraad dienst landelijk gebied Verkoopleidraad Herontwikkeling militair terrein Mobilisatiecomplex Veldhuizen

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING INLEIDING LEESWIJZER ALGEMENE INFORMATIE VERKOPENDE DIENST INLICHTINGEN/BEZICHTIGING OMSCHRIJVING HUIDIGE LOCATIE RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSKADER HERBESTEMMING VELDHUIZEN EIGENDOM EN BEHEER MINIMUM BIEDING DE PROCEDURE ALGEMEEN PLANNING VAN DE PROCEDURE GELDIGHEID GUNNINGSCRITERIA INSCHRIJVING ALS GEGADIGDE BIJ INSCHRIJVING TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN TIJDSTIP EN PLAATS INSCHRIJVING...7 BIJLAGE 1 EIGEN VERKLARING (LOS BIJGEVOEGD)...8 BIJLAGE 2 INSCHRIJFFORMULIER (LOS BIJGEVOEGD)...9 BIJLAGE 3 ONTWERPAKTE VAN LEVERING (LOS BIJGEVOEGD)...10 BIJLAGE 4 INSCHRIJVINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN...11 Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 1

3 1 INLEIDING 1.1 INLEIDING De Staat Der Nederlanden is voornemens het militair terrein Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen te verkopen. Het betreft een voormalig mobilisatiecomplex gelegen langs de Veldhuizen te Loenen (gemeente Apeldoorn). Voor de kopende partij ligt er een uitdaging om de locatie een nieuwe maatschappelijk verantwoorde invulling te geven met behoud van een deel van bestaande waarden op het gebied van natuur, landschap en de militaire cultuurhistorie. Gekozen is voor een maximaal objectieve, transparante en niet discriminerende werkwijze ten aanzien van verkoop van het terrein aan een marktpartij. Gekozen is voor een openbare verkoop met gunning op hoogste bieding (prijs). 1.2 LEESWIJZER Deze leidraad verstrekt allereerst de algemene informatie. Aan de hand van deze projectinformatie kan de gegadigde zich een beeld vormen van de inhoud en de omvang van de herontwikkeling (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 gaat vervolgens nader in op de verkoopprocedure. In hoofdstuk 4 zijn de te overleggen gegevens en het tijdstip en de plaats van de inschrijving opgenomen. Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 2

4 2 ALGEMENE INFORMATIE 2.1 VERKOPENDE DIENST Namens De Staat: Bezoekadres: Dienst Landelijk Gebied regio Oost Rosendaalsestraat CM Arnhem Postadres: Postbus ED Arnhem De verkoop geschiedt in samenwerking met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf van het ministerie van Financiën. 2.2 INLICHTINGEN/BEZICHTIGING Inlichtingen Vragen ter zake van deze verkoopleidraad kunnen uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur per , worden gesteld aan: Dienst Landelijk Gebied regio Oost T.a.v. de heer G.M.W. Ronden Onder vermelding van: Verkoop MOB Veldhuizen. Vragen dienen uiterlijk ontvangen te zijn op de datum en tijdstip genoemd onder planning van de procedure in paragraaf 3.2. De nota van inlichtingen, is zeven werkdagen na de uiterste inleverdatum van de vragen, te downloaden van de website: onder de deelpagina van MOB Veldhuizen. Nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd commercieel belang Een ondernemer die voornemens is in te schrijven kan de verkoper gemotiveerd verzoeken om nadere inlichtingen die niet worden opgenomen in de nota van inlichtingen. De verkoper kan dergelijke inlichtingen verstrekken voor zover het opnemen daarvan, naar het oordeel van de verkoper, in de nota van inlichtingen schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van de ondernemer. De verkoper mag deze inlichtingen alleen geven indien deze dienen ter verduidelijking van de eisen die de verkoper in de aankondiging, de verkoopleidraad, en de nota van inlichtingen heeft gesteld. Het verstrekken van dergelijke inlichtingen mag niet leiden tot discriminatie van andere ondernemers die voornemens zijn in te schrijven. De desbetreffende nadere inlichtingen zijn ondergeschikt aan de aankondiging, de verkoopleidraad en de nota van inlichtingen. Bij tegenstrijdigheid prevaleren de aankondiging, de verkoopleidraad, en de nota van inlichtingen. De verkoper verstrekt aan de ondernemer een proces-verbaal van de door hem gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden. Indien de verkoper leidt tot een gerechtelijke procedure waarbij de desbetreffende nadere inlichtingen onderwerp van geschil zijn, is de verkoper gerechtigd de verstrekte inlichtingen in de procedure in te brengen. Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 3

5 Verkoopinformatie Alle beschikbare informatie over beleid, onderzoek en het vastgoed is opgenomen in een apart document dat te downloaden is van de website. De gedetailleerde vastgoedinformatie (kabels, leidingen, gebouwen, tekeningen e.d.) is aan te vragen via het onder vermelding van bedrijfsgegevens en verzoek Vastgoedinformatie MOB Veldhuizen. De informatie wordt dan (digitaal) toegezonden. Bezichtiging Indien gewenst kan een rondleiding verzorgd worden. De datum en het tijdstip van de rondleiding zijn genoemd onder planning van de procedure in paragraaf 3.2. U kunt zich hiervoor uiterlijk de dag ervoor vóór uur aanmelden via bovengenoemde adres onder vermelding van: Rondleiding MOB Veldhuizen. De rondleiding over het terrein start vanaf de huidige hoofdingang Veldhuizen 3 te Loenen. Na start van de rondleiding wordt de poort weer gesloten. 2.3 OMSCHRIJVING HUIDIGE LOCATIE Het militaire complex ligt in het buitengebied van de gemeente Apeldoorn, op loopafstand van de Veluwe en het dorp Loenen. Het terrein wordt vanaf de N789, de Hoofdweg via een secundaire weg Veldhuizen ontsloten. Direct grenzend aan het complex ligt het landhotel Bosoord, de toeristische spoorlijn Apeldoorn - Dieren en het opstelterrein voor treinmaterieel van de Veluwse StoomMaatschappij (VSM). Planologisch ligt het militaire complex buiten de Ecologische Hoofdstructuur, is het aangemerkt als zoekzone wonen en maakt het onderdeel uit van het nationale landschap Veluwe. Het complex maakt geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Het complex is gebouwd in de periode van de Koude Oorlog ten behoeve van opslag en stalling van militair materieel dat klaar stond voor de mobilisatie bij oorlogsdreiging. Het terrein heeft een oppervlakte van 13,58 hectare. Hiervan is circa 5 ha bebouwd en circa 9 ha onbebouwd. Van de circa 5 ha bebouwd oppervlak bestaat circa 1,2 ha uit bebouwing en circa 3,8 ha uit overige verharding. Het mobiliteitscomplex Veldhuizen is in eigendom van De Staat (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit). Het terrein is kadastraal bekend als perceel: Beekbergen C 2433 (groot hectare - mobilisatiecomplex) Beekbergen C 3132 (groot hectare watergang) Het adres van het complex is: Veldhuizen 3, 7371 GM Apeldoorn 2.4 RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSKADER HERBESTEMMING VELDHUIZEN Voor de kopende partij ligt er de uitdaging om op basis van de bestaande layout van het militaire terrein een eigentijds en duurzaam woonconcept te ontwikkelen met eventueel ruimte voor ontwikkeling van een museumboulevard en een klein aantal woonwerkcombinaties. De Structuurvisie Loenen 2020, het woningbouwadvies en het Programma van Eisen van de gemeente Apeldoorn gelden als vertrekpunt voor de herbestemming. Het woonprogramma van de gemeente Apeldoorn biedt ruimte aan maximaal 80 woningen. Voor meer informatie zie Verkoopinformatie en Planvorming en de procedure tot herziening van het bestemmingsplan vinden plaats, nádat het terrein door Dienst Landelijk Gebied is overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het is volledig aan de koper / ontwikkelaar van het complex om in nauw overleg met de gemeente Apeldoorn het woningbouwprogramma nader in te vullen. Museumboulevard De Veluwse Stoom Maatschappij (VSM) heeft plannen om op een deel van het terrein (westzijde) een museumboulevard te realiseren. De VSM kan net als ieder andere gegadigde een bod uitbrengen op het te verkopen object dan wel samenwerking zoeken met de kopende partij. Op voorhand is de kopende partij niet verplicht om het initiatief van de VSM te realiseren. Het ontwikkelen van een museumboule- Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 4

6 vard vraagt nog om de nodige afstemming en scherpte tussen de gemeente Apeldoorn en de kopende partij. Wanneer een museumboulevard niet haalbaar is, zal het gebied vrij worden gegeven voor woningbouw. Specifieke kwaliteitseisen Het complex is sinds de Koude Oorlog afgesloten geweest en wordt met de verkoop openbaar toegankelijk. De belangrijkste kwaliteitsdrager van het complex is het groene en introverte karakter van de bosenclave ( camouflage doel) en de lay-out als militaire terrein. Deze lay-out wordt gekenmerkt door eenduidige ritmiek van gebouwen welke zowel verankerd is in de groenstructuur ( boskamers ) als verbonden met de lange ontsluitingswegen die als zichtlijnen bijdragen aan de kwaliteit van de plek. Resumerend aan bovenstaande zijn de volgende eisen en randvoorwaarden van toepassing: Het bestaande hekwerk (rondom het complex) dient volledig verwijderd te zijn. De bestaande groenstructuren (het groene casco) dienen zo veel als mogelijk behouden te blijven. In het plangebied komen beschermde soorten voor. Door de voorgenomen activiteiten zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Dit moet gebeuren binnen het plangebied en voor de soorten die daar voorkomen. Gedacht is aan een strook van circa 80 meter breed aan de noordzijde van het plangebied. De mitigerende maatregelen dienen door de koper (nader) opgesteld te worden in samenspraak met de gemeente Apeldoorn, waarna deze door de Dienst Regelingen beoordeeld worden. 2.5 EIGENDOM EN BEHEER Het MOB-complex Veldhuizen kan in 3 percelen ingedeeld worden: 1. De bestaand toegangsweg Veldhuizen 2. De 2 voormalige dienstwoningen (Veldhuizen 1 en Veldhuizen 5) 3. Het overig terrein (Veldhuizen 3) Ad 1) De bestaande weg Veldhuizen (langs oostzijde van het complex gelegen, tevens ontsluiting voor de beide voormalige dienstwoningen) staat in de wegenlegger van de gemeente Apeldoorn als openbaar. De onderhoudsplicht ligt bij de gemeente Apeldoorn. Deze weg maakt onderdeel uit van de verkoop, maar gaat in de nabije toekomst over in eigendom naar de gemeente. Deze overdracht maakt daarmee onderdeel uit van nadere afspraken tussen koper - ontwikkelaar en de gemeente Apeldoorn over de inrichting van de openbare ruimtes en de bovenwijkse voorzieningen (i.c. exploitatieovereenkomst). Ad 2) De beide voormalige dienstwoningen verkeren in verhuurde staat. Aan de huidige bewoners is een voorstel tot koop gedaan. Beide bewoners zien af van koop. De woningen gaan daarmee in verhuurde staat over aan de kopende partij. Ad 3) Na herontwikkeling worden de openbare delen (wegen, groen, e.d.) in eigendom overgedragen aan de gemeente. Het bestaande transformatorhuisje gaat in eigendom over aan de kopende partij. Althans niet het deel van de energieleverancier. De kopende partij maakt nadere afspraken met de energieleverancier. De te realiseren woningen met tuin, museumboulevard en/of woonwerkterreinen blijven in eigendom van de kopende partij. De kopende partij zal vervolgens de markt benaderen om deze percelen en objecten te verhuren en/of te verkopen (exploitatie). 2.6 MINIMUM BIEDING De locatie MOB Veldhuizen wordt uitsluitend vervreemd indien de bieding marktconform is. De hoogte van dit minimaal vereiste marktconforme bedrag is door Dienst Landelijk Gebied gedeponeerd bij notariskantoor Dirkzwager te Arnhem. Dit bedrag is niet openbaar. Biedingen die lager zijn dan het gedeponeerde bedrag worden ongeldig verklaard en worden niet in de verdere procedure meegenomen. Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 5

7 3 DE PROCEDURE 3.1 ALGEMEEN Na het verstrijken van de uiterste inleverdatum en tijdstip opent de notaris de financiële aanbiedingen en toetst deze aan het gedeponeerde minimumbedrag. De biedingen die lager zijn worden terzijde geschoven. Van de overige inschrijvers wordt vervolgens de Eigen Verklaring bij de inschrijving beoordeeld. Na deze geldigheidtoets bepaalt de notaris de winnaar, op basis van hoogste bieding. De notaris stelt een proces verbaal van de handelingen en uitkomsten op. Dienst Landelijk maakt vervolgens schriftelijk aan de inschrijvers bekend wat de uitslag is. 3.2 PLANNING VAN DE PROCEDURE De beoogde planning voor de procedure van inschrijving is als volgt: Nr. Stap in verkoopproces Week Datum 1. Uitnodiging tot inschrijving en publicatie verkoopdocumenten en contractstukken Week 25 Dinsdag 22 juni Week Week Mogelijkheid bezichtiging locatie Week 28 Dinsdag 13 juli 2010 om uur -- Week Laatste moment indienen schriftelijke vragen Week 30 Dinsdag 27 juli 2010 om uur 4. Plaatsing Nota van Inlichtingen op website Week 30 Vrijdag 30 juli Week Week Week Week Week Week Uiterste tijdstip voor inschrijvingen Week 37 Vrijdag 17 september uur 6. Verwachte bekendmaking uitslag Week Overdracht terrein -- Oktober / november 2010 Het onder nr. 5. genoemde tijdstip is een fatale termijn! 3.3 GELDIGHEID Na het uiterste tijdstip van aanmelding wordt gecontroleerd of de Eigen Verklaring met de daarbij behorende bijlagen compleet en ondertekend zijn ontvangen. De inschrijvingen worden (deels door de notaris en deels door Dienst Landelijk Gebied) getoetst op volledigheid en conformiteit met de vraagstelling. Hierbij worden alle ingediende stukken betrokken. Inschrijvingen die niet voldoen, of waaraan eisen zijn gesteld kunnen ongeldig verklaard worden. De verkoper heeft het recht om gegadigden om verduidelijking en/of aanvulling van ontbrekende gegevens te vragen en om de door gegadigde verstrekte informatie bij derden te controleren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien de verstrekte informatie en/of gegevens geheel of gedeeltelijk onvolledig of onjuist zijn, wordt de gegadigde door de verkoper uitgesloten van verdere deelname aan de procedure. 3.4 GUNNINGSCRITERIA Door de verkopende partij wordt gegund aan de inschrijver met de hoogste bieding. Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 6

8 4 INSCHRIJVING ALS GEGADIGDE 4.1 BIJ INSCHRIJVING TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN Bij de inschrijving moet een Eigen Verklaring met bijlagen (los bijgevoegd) worden gevoegd. De Eigen Verklaring dient te voldoen aan de gestelde eisen. Er dient 1 vaste prijs opgegeven te worden welke ingevuld dient te worden op los bijgevoegde inschrijfformulier (losse bijlage 2). Alle bij de inschrijving te verstrekken documenten moeten ondertekend zijn door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver. De inschrijving bestaat dus uit: Één totaalenveloppe met daarin: De Eigen Verklaring met bijlagen; Ingesloten dichte enveloppe met daarin het inschrijfformulier conform losse bijlage 2. Op de linkerbovenhoek vermelden: Verkoop Prompt MOB Veldhuizen / TIJDSTIP EN PLAATS INSCHRIJVING De totaalenveloppe (Eigen Verklaring met bijlagen en inschrijfformulier) moeten worden ingeleverd bij notariskantoor Dirkzwager te Arnhem: Dirkzwager advocaten & notarissen Kantoor Velperpoort Velperweg BZ Arnhem (Postadres: Postbus 111, 6800 AC te Arnhem). Stukken dienen uiterlijk ontvangen te zijn op de datum en tijdstip genoemd onder planning van de procedure in 3.2. De opening van de enveloppen kan niet worden bijgewoond door inschrijvers en belanghebbenden. Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 7

9 BIJLAGE 1 EIGEN VERKLARING (LOS BIJGEVOEGD) Los bijgevoegd Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 8

10 BIJLAGE 2 INSCHRIJFFORMULIER (LOS BIJGEVOEGD) Los bijgevoegd Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 9

11 BIJLAGE 3 ONTWERPAKTE VAN LEVERING (LOS BIJGEVOEGD) Los bijgevoegd Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 10

12 BIJLAGE 4 INSCHRIJVINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN (gebaseerd op de standaard van Rijkjsvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) Daar waar Staat is vermeld, dient Staat/DLG gelezen te worden. VOORWAARDEN Deze uitnodiging tot het doen van een bod geschiedt onder de volgende voorwaarden: 1 Ontwerpakte De verkoop vindt plaats overeenkomstig de hierbij gevoegde ontwerpakte. 2 Wijze van bieden 1. Een bieding kan uitsluitend schriftelijk door middel van het voorgedrukte inschrijfformulier en gevraagde stukken (zie hoofdstuk 4 van deze verkoopleidraad), worden gedaan zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. 2. De bieding is exclusief overdrachtsbelasting en eventueel verschuldigde omzetbelasting. 3. De bieding moet inhouden de naam, de voorletter(s) en het adres van de bieder, de zaak waarop het bod betrekking heeft en het bedrag van de bieding in letters en cijfers, afgerond op hele euro s. 4. Onder de bieding moet de bieder zijn handtekening zetten. 5. Te laat ontvangen biedingen en biedingen die niet aan de in het eerste tot en met vijfde lid van dit artikel vermelde voorwaarden voldoen zijn ongeldig. 3 Aansprakelijkheid Staat De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mededelingen of inlichtingen die niet in deze verkoopleidraad of in de hierbij gevoegde ontwerpakte zijn opgenomen. 4 Aansprakelijkheid bieder 1. Met het doen van zijn bod onderwerpt de bieder zich aan alle bepalingen van de verkoop. 2. Inschrijvingen zijn negentig dagen onvoorwaardelijk en onherroepelijk geldig. 3. Personen die gezamenlijk een bod hebben gedaan, zijn ieder voor het geheel aansprakelijk. 5 Openen enveloppen zie 3.1 van deze verkoopleidraad 6 Informatieplicht nvt 7 Gunning 1. De vertegenwoordiger van de Staat beslist over de gunning conform de procedure vermeld in deze verkoopleidraad. 2. De gunning wordt bij aangetekende brief meegedeeld aan degene aan wie is gegund. Degenen aan wie niet is gegund ontvangen hiervan schriftelijk bericht. 3. Degene aan wie is gegund, moet binnen dertig dagen na dagtekening van de brief waarbij hem mededeling is gedaan van de gunning, de koopprijs betalen en meewerken aan het verlijden van een akte van levering overeenkomstig het in artikel 1 bedoelde ontwerp, voor een door hem aan te wijzen notaris. 8 Waarborgsom/bankgarantie 1. Degene aan wie is gegund, hierna te noemen de koper, dient op verzoek van de Staat binnen vijf dagen na dagtekening van de brief, waarbij hem mededeling is gedaan van de gunning aan de Staat, een waarborgsom te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de koopprijs, strekkende tot Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 11

13 nakoming van de in het derde lid van artikel 7 vermelde verplichting. Over de gestorte waarborgsom wordt geen rente vergoed. 2. De koper kan aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom ook voldoen door aan de Staat voor eenzelfde bedrag een bankgarantie af te geven, die: a. onvoorwaardelijk is en geldig is tot tenminste één maand na de voor het passeren van de akte vastgestelde uiterlijke datum; b. afgegeven dient te zijn door een bank of instelling, waarop de Wet Toezicht Kredietwezen of de Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf van toepassing is; c. de clausule bevat, dat de desbetreffende bank of instelling op eerste verzoek van de Staat, het bedrag van de garantie aan de Staat zal uitkeren. Indien het bedrag van de garantie niet tot uitkering is gekomen en op de koper geen betalingsverplichtingen meer rusten, bericht de Staat de bank of instelling dat de garantie kan vervallen. 9 Vervroegde ingebruikneming n.v.t. 10 Niet-nakoming verplichtingen Bij niet-nakoming van de in artikel 7, derde lid, en in artikel 8 bedoelde verplichtingen zal zonder dat ingebrekestelling is vereist: a. de Staat bevoegd zijn de koopovereenkomst te ontbinden; b. de koper een boete verschuldigd zijn, gelijk aan tien procent van de koopprijs met een minimum van 450,--, onverminderd de bevoegdheid van de Staat om vergoeding te vorderen voor de geleden of te lijden schade, voorzover deze schade het bedrag van de boete te boven gaat. 11 overige bepalingen 1. Alle correspondentie en documentatie die door Dienst Landelijk Gebied wordt opgesteld, wordt alleen in het Nederlands uitgegeven. Correspondentie van inschrijvers wordt alleen geaccepteerd indien deze in het Nederlands is gesteld. 2. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd 3. Verkoper behoudt het recht om niet te verkopen. Verkoopleidraad Mobilisatie (MOB) complex Veldhuizen pagina 12

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING. op vrijdag 9 juli 2010 om 11.00 uur te Breda

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING. op vrijdag 9 juli 2010 om 11.00 uur te Breda VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING op vrijdag 9 juli 2010 om 11.00 uur te Breda INHOUDSOPGAVE - Objectinformatie - Perceelsbeschrijving en omschrijving van de onroerende zaak - Indeling en vloeroppervlakten

Nadere informatie

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING. op woensdag 14 juli 2010 om 11.00 uur te Breda

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING. op woensdag 14 juli 2010 om 11.00 uur te Breda VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING op woensdag 14 juli 2010 om 11.00 uur te Breda INHOUDSOPGAVE - Objectinformatie - Perceelsbeschrijving en omschrijving van de onroerende zaak - Indeling en vloeroppervlakten

Nadere informatie

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING d.d. 10 april 2014 om 11.00 uur, van de monumentale panden, Nudestraat 11-15, 6701 CD WAGENINGEN Rijkskantorengebouw Hanzeland Hanzelaan 310 8017 JK Zwolle Postbus 635

Nadere informatie

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide"

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving Gorsselse Heide Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Postbus 111 6800 AC Arnhem Telefoon : (026) 365 55 58 Fax : (026) 365 55 00 JW - 28002693 Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide" Beschrijving

Nadere informatie

Verkoopleidraad. Herontwikkeling militaire terreinen bunkercomplex en grasland van Munitie Magazijnen Complex Donderen

Verkoopleidraad. Herontwikkeling militaire terreinen bunkercomplex en grasland van Munitie Magazijnen Complex Donderen Verkoopleidraad Herontwikkeling militaire terreinen bunkercomplex en grasland van Munitie Magazijnen Complex Donderen Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 1.1 INLEIDING 2 1.2 LEESWIJZER 2 2 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende.

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende. - 1 - VOORWAARDEN voor de verkoop bij inschrijving van het registergoed: Wijk 2 17-18 te urk Begrippen/Omschrijving 1.1 Het verkochte: de voormalige havenmeesterwoning met ondergrond en verder toebehoren

Nadere informatie

ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Blokken B en C Veld 22b Buurt aan de Weide, Schuytgraaf te Arnhem (versie 7 juni 2016)

ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Blokken B en C Veld 22b Buurt aan de Weide, Schuytgraaf te Arnhem (versie 7 juni 2016) - 1 - ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Blokken B en C Veld 22b Buurt aan de Weide, Schuytgraaf te Arnhem (versie 7 juni 2016) BEGRIPPEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Verkoop bij

Nadere informatie

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING, BEDRIJFSKAVEL AAN T HOPVELD, HAAREN

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING, BEDRIJFSKAVEL AAN T HOPVELD, HAAREN Het betreft een bouwkavel (Kavel G) ten behoeve van de bouw van bedrijfsruimte aan t Hopveld te Haaren. Totale perceeloppervlakte: 1.370 m² Procedure: In opdracht van de gemeente Haaren wordt een bedrijfskavel,

Nadere informatie

Te koop bij inschrijving

Te koop bij inschrijving Te koop bij inschrijving Percelen landbouwgrond gelegen aan de Veenweg te Varsseveld Perceel 1 Perceel 2 Omschrijving Algemeen Het betreffen twee perceeltjes landbouwgrond, gelegen ten oosten van Varsseveld

Nadere informatie

TE KOOP Bunnerweg Eelde

TE KOOP Bunnerweg Eelde TE KOOP Bunnerweg Eelde Totale oppervlakte: 03.13.45 ha Vraagprijs: 75.000,00 k.k. Lauwers 14, 9405 BL Assen Postadres: Postbus 855, 9400 AW Assen Tel.: 0592-390321 E-mail: info@huitingschoon.nl www.huitingschoon.nl

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van:

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: De kavel gemeente Oirschot, sectie H, nummer 710 (Nieuwedijk) 1. Verkoopvoorwaarden 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om, indien

Nadere informatie

Te koop bij inschrijving

Te koop bij inschrijving Te koop bij inschrijving Perceel akkerbouwgrond gelegen aan de Doetinchemseweg te Westendorp/Varsseveld Omschrijving Algemeen Het betreft een perceel akkerbouwgrond, gelegen ten oosten van Westendorp aan

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Verkoop bij onderhandse inschrijving van een perceel grasland te Driebruggen Veenendaal, januari 2011 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV - WILTONSTRAAT 38 - POSTBUS

Nadere informatie

TE KOOP Kostvlies Gasselte

TE KOOP Kostvlies Gasselte TE KOOP Kostvlies Gasselte Uniek perceel natuur met meer (04.48.40 ha) tussen Gasselte en Gieten Vraagprijs: 115.000,00 k.k. Lauwers 14, 9405 BL Assen Postadres: Postbus 855, 9400 AW Assen Tel.: 0592-390321

Nadere informatie

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN Artikel 1 Procedure 1. De gemeente Amersfoort ( hierna te noemen: de gemeente) kiest ervoor om een perceel bouwterrein

Nadere informatie

Verkoop bij notariële inschrijving:

Verkoop bij notariële inschrijving: Verkoop bij notariële inschrijving: Diverse percelen bouwland aan de Westelijke Randweg in de gemeente Langedijk *schematisch aangeven In samenwerking met notariskantoor Appel Notarissen te Obdam en namens

Nadere informatie

Nijverdalseweg te Marienheem

Nijverdalseweg te Marienheem Per inschrijving te koop, landbouwgrond Nijverdalseweg te Marienheem WILBRINK Makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN 055 5061397 Fax 055 5062081 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer R. Wilbrink

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Verkoop bij onderhandse inschrijving van een perceel grasland gelegen aan de Dalenstraat te Beneden-Leeuwen Veenendaal, november 2011 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS

Nadere informatie

Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg

Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis annex bedrijfsruimte, erf, tuin en ondergrond. Prachtig

Nadere informatie

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin PER INSCHRIJVING TE KOOP Percelen grasland Kleiweg te Camperduin INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Percelen cultuurgrond Kleiweg te Schoorl, Camperduin 1 De sluitingsdatum van de inschrijving is vrijdag 13 april

Nadere informatie

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Wijze van bieden Artikel 1 De biedingen kunnen uitsluitend schriftelijk en in een gesloten enveloppe

Nadere informatie

Leemsteeg ongenummerd te Wilp

Leemsteeg ongenummerd te Wilp Per inschrijving te koop, landbouwgrond Leemsteeg ongenummerd te Wilp WILBRINK Makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN 055 5061397 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer R. Wilbrink (agrarisch)

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Tel.: +31 (0)883040304 Fax: +31 (0)8830403 05 E-mail: info@metisnotarissen.nl Internet: www.metisnotarissen.nl VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

Nadere informatie

Achterste Hermalen 0 ong. te Schijndel

Achterste Hermalen 0 ong. te Schijndel Achterste Hermalen 0 ong. te Schijndel VRIJWILLIGE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING: In het buitengebied van Schijndel gelegen perceel cultuurgrond. Het perceel is gesitueerd aan de bosrand en tegen natuurgebied.

Nadere informatie

A. het penthouse met bouwnummer 16 in Blok A in het project ZuiderDuineN

A. het penthouse met bouwnummer 16 in Blok A in het project ZuiderDuineN - 1 - AB/JB/513091824 VOORWAARDEN VAN INSCHRIJVING voor de verkoop bij niet-openbare inschrijving van bouwnummers 16 en 35 (penthouses) in het project ZuiderDuineN HOOFDSTUK A Algemene informatie Omschrijving

Nadere informatie

TE KOOP. Circa 4,7 hectare grasland Oosterdijk ong. Bergen NH

TE KOOP. Circa 4,7 hectare grasland Oosterdijk ong. Bergen NH TE KOOP Circa 4,7 hectare grasland Oosterdijk ong. Bergen NH ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt circa 4,7 hectare grasland aan te Bergen NH. CULTUURGROND Oppervlakte Grondsoort Kwaliteit Ontsluiting Drainage

Nadere informatie

TE KOOP. Circa 9,7 hectare cultuurgrond Walingsdijk te Ursem

TE KOOP. Circa 9,7 hectare cultuurgrond Walingsdijk te Ursem TE KOOP Circa 9,7 hectare cultuurgrond Walingsdijk te Ursem ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt circa 9,7 hectare cultuurgrond aan te Ursem. CULTUURGROND Oppervlakte Grondsoort Kwaliteit : 9.78.50 hectare.

Nadere informatie

TE KOOP. Circa 4,4 hectare grasland Schagerweg ong. Schagerbrug

TE KOOP. Circa 4,4 hectare grasland Schagerweg ong. Schagerbrug TE KOOP Circa 4,4 hectare grasland Schagerweg ong. Schagerbrug ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt circa 4,4 hectare grasland aan te Schagerbrug. GRASLAND Oppervlakte Grondsoort Kwaliteit Ontsluiting Drainage

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Te koop aangeboden. Gemeente Westerveld Grondzaken & Vastgoed Raadhuislaan EL DIEVER telefoonnummer:

Te koop aangeboden. Gemeente Westerveld Grondzaken & Vastgoed Raadhuislaan EL DIEVER telefoonnummer: Te koop aangeboden Een perceel grond gelegen aan de verharde weg van Helomaweg te Havelte. Het betreft een gedeelte van het kadastrale perceel met kadastrale aanduiding gemeente Havelte, sectie I, nummer

Nadere informatie

Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26

Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26 Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26 Wegwijzer Dank u voor uw belangstelling voor de woningen in het nieuwbouwproject Wiener & Co. Wiener & Co wordt gebouwd op een unieke plek, omdat u hier

Nadere informatie

Te Koop. Zwaardweg, Midden Schouwen. 3.24.05 ha bouwland

Te Koop. Zwaardweg, Midden Schouwen. 3.24.05 ha bouwland Te Koop Zwaardweg, Midden Schouwen 3.24.05 ha bouwland 3.24.05 hectare bouwland Betreft een perceel bouwland gelegen aan de Zwaardweg te Kerkwerve. Middelzware gemakkelijk bewerkbare kleigrond. Afslibbaarheid

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Haarstraat 65-67 4201 JB Gorinchem Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 22 DEC 2011 Objectomschrijving Het kantoorgebouw met de navolgende indeling: Begane

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Voornamen Geboortedatum/plaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (privé) adres

Inschrijfformulier. Voornamen Geboortedatum/plaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (privé)  adres Inschrijfformulier Gegevens van de bieder: Naam Voornamen Geboortedatum/plaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (privé) E-mailadres hetzij Naam Handelsregisternummer Statutaire vestigingsplaats

Nadere informatie

TE KOOP. Circa 3,7 hectare cultuurgrond Spijkerboor ong. Medemblik

TE KOOP. Circa 3,7 hectare cultuurgrond Spijkerboor ong. Medemblik TE KOOP Circa 3,7 hectare cultuurgrond Spijkerboor ong. Medemblik ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt circa 3,7 hectare cultuurgrond aan te Medemblik. CULTUURGROND Oppervlakte Grondsoort Afslibbaarheid Organische

Nadere informatie

Te koop bij inschrijving

Te koop bij inschrijving Te koop bij inschrijving Percelen bosgrond gelegen aan de Bijvankstraat, Beukendijk en Toldijk te Westendorp Omschrijving Algemeen Het betreft percelen bosgrond ten westen van Varsseveld en ten zuiden

Nadere informatie

Biedingsformulier project de Beukels

Biedingsformulier project de Beukels Biedingsformulier project de Beukels Deze biedingsformulieren hebben betrekking op de verkoop van de volgende woningen: Willem Beukelsstraat 11-1, Willem Beukelsstraat 11-hs, Willem Beukelsstraat 13-hs,

Nadere informatie

t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Postbus AA Aalten Gantvoortweg 4 a, Aalten Tel 0031 (0) Fax 0031 (0)

t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Postbus AA Aalten Gantvoortweg 4 a, Aalten Tel 0031 (0) Fax 0031 (0) Dé Agrarisch Specialist!!! t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Postbus 38 7120 AA Aalten Gantvoortweg 4 a, Aalten Tel 0031 (0) 543 47 69 80 Fax 0031 (0) 543 47 60 24 E-mail info@gantvoort.nl Website www.gantvoort.nl

Nadere informatie

TE KOOP. Circa 2,5 hectare cultuurgrond Korte Ruigeweg Oudesluis

TE KOOP. Circa 2,5 hectare cultuurgrond Korte Ruigeweg Oudesluis TE KOOP Circa 2,5 hectare cultuurgrond Korte Ruigeweg Oudesluis ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt circa 2,5 hectare cultuurgrond aan te Oudesluis. CULTUURGROND Oppervlakte Grondsoort Kwaliteit Ontsluiting

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Standerdmolen 8 te Houten

Standerdmolen 8 te Houten Online executieveiling, 23 juni 2015 9:30 uur Verhuurd kantoorpand De Sijnsmeester Adres Standerdmolen 8 te Houten Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De openbare veiling vindt plaats op

Nadere informatie

Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel

Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel Te koop aangeboden: Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel Korte omschrijving: Het betreft een perceel goede kwaliteit agrarische cultuurgrond, gelegen aan de noordzijde

Nadere informatie

huw. staat : ongehuwd /gehuwd huw. staat : ongehuwd /gehuwd telefoon : telefoon :

huw. staat : ongehuwd /gehuwd huw. staat : ongehuwd /gehuwd telefoon : telefoon : INSCHRIJFBILJET LOTING 4 KAVELS IN DE ERVEN Ondergetekende(n), naam : naam : voornamen : voornamen : beroep : beroep : geboren te : geboren te : op : op : adres : adres : huw. staat : ongehuwd /gehuwd

Nadere informatie

INSCHRIJFVOORWAARDEN PO-KAVELS DE HORN HET NIEUWE LINT

INSCHRIJFVOORWAARDEN PO-KAVELS DE HORN HET NIEUWE LINT INSCHRIJFVOORWAARDEN PO-KAVELS DE HORN HET NIEUWE LINT DEFINITIES Artikel 1 In deze inschrijfvoorwaarden PO-Kavels De Horn Fase 1A Het Nieuwe Lint wordt verstaan onder: verkoop bij inschrijving de verkoop

Nadere informatie

van Gorp Malherbe notarissen

van Gorp Malherbe notarissen 54917.JH. VOORWAARDEN voor DE OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Poort Van Limburg, Commerciële Ruimte 8 door de gemeente Weert BEGRIPPEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Verkoop bij inschrijving:

Nadere informatie

Verkoopinformatie LAGE ZWALUWE, Wilgendijk

Verkoopinformatie LAGE ZWALUWE, Wilgendijk Verkoopinformatie LAGE ZWALUWE, Wilgendijk Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.58.00 hectaren. Algemeen Het betreft een perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.58.00 hectaren, gelegen te Lage Zwaluwe

Nadere informatie

Te Koop Landbouwgrond Oude Grintweg te Oirschot Perceelgrootte hectare

Te Koop Landbouwgrond Oude Grintweg te Oirschot Perceelgrootte hectare Te Koop Landbouwgrond Oude Grintweg te Oirschot Perceelgrootte 1.86.25 hectare Perceel landbouwgrond ter grootte van 1.86.25 hectare, gelegen in het buitengebied van Oirschot, nabij de hoek Oude Grintweg

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

V E R K O O P B I J I N S C H R I J V I N G

V E R K O O P B I J I N S C H R I J V I N G V E R K O O P B I J I N S C H R I J V I N G TYTSJERK Lytsegeast kavel landbouwgrond (5.51.40 hectare) R E N T M E E S T E R S E N T A X A T E U R S R E N T M E E S T E R S & A G R A R I S C H T A X A T

Nadere informatie

Bosstraat 25 ong 2 Didam

Bosstraat 25 ong 2 Didam Bosstraat 25 ong 2 Didam Vraagprijs 125.000,- v.o.n. Buitenwonen Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar Tel: 088-3230123 E-mail: info@buitenwonen.nl Website: www.buitenwonen.nl Omschrijving In de landschappelijke

Nadere informatie

Populierweg CP Maastricht

Populierweg CP Maastricht Populierweg 71 6222 CP Maastricht Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Een perceel grond met woonhuis en tuin woonhuis met tuin Kadastrale

Nadere informatie

PROCEDURE VAN INSCHRIJVING EN TOEWIJZING 7 KAVELS AAN HET MAISVELD EN DE HASPEL TE ARNHEM

PROCEDURE VAN INSCHRIJVING EN TOEWIJZING 7 KAVELS AAN HET MAISVELD EN DE HASPEL TE ARNHEM Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Postbus 111 6800 AC Arnhem Telefoon : (026) 365 55 58 Fax : (026) 365 55 00 JW - 20141455 / 1 PROCEDURE VAN INSCHRIJVING EN TOEWIJZING 7 KAVELS AAN HET MAISVELD EN

Nadere informatie

1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of

1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend. In voormelde aankomsttitel

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Verkoop bij onderhandse inschrijving van percelen cultuurgrond gelegen aan de Waalbandijk te IJzendoorn Veenendaal, oktober 2013 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV

Nadere informatie

TE KOOP. Circa 2,8 hectare bollengrond Stoomweg ong. Breezand

TE KOOP. Circa 2,8 hectare bollengrond Stoomweg ong. Breezand TE KOOP Circa 2,8 hectare bollengrond Stoomweg ong. Breezand ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt circa 2,8 hectare goede kwaliteit bollengrond aan te Breezand. BOLLENGROND Oppervlakte : circa 2ha. 86a. 12ca.

Nadere informatie

Roermond Dirksbergerweg

Roermond Dirksbergerweg Nabij Roermond - Melick, omgeving Dirksbergerweg, ligt dit vrije sector bouwperceel van ± 2700 m2. Er is geen geldig bestemmingsplan op basis waarvan direct gebouwd kan worden. De gemeente Roermond heeft

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING HA BOSPERCEEL GELEGEN AAN DE DAMIANENWEG TE SINT OEDENRODE GEMEENTE SINT OEDENRODE

VERKOOPBROCHURE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING HA BOSPERCEEL GELEGEN AAN DE DAMIANENWEG TE SINT OEDENRODE GEMEENTE SINT OEDENRODE VERKOOPBROCHURE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 0.67.20 HA BOSPERCEEL GELEGEN AAN DE DAMIANENWEG TE SINT OEDENRODE GEMEENTE SINT OEDENRODE Opening inschrijving: maandag 4 januari 2016 Sluiting inschrijving: maandag

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 5 HA WEIDEVOGELGRASLAND GELEGEN IN DE AALKEET-BUITENPOLDER GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND Opening inschrijving: vrijdag 15 april 2016 Sluiting inschrijving:

Nadere informatie

Foto's van de onroerende zaak zijn te bekijken via onderstaande link: www.notarissengo.nl/mijn-huis/duivenwaardseweg11nt.

Foto's van de onroerende zaak zijn te bekijken via onderstaande link: www.notarissengo.nl/mijn-huis/duivenwaardseweg11nt. INSCHRIJFVOORWAARDEN a. de boerderijwoning met aangebouwde schuur en losse schuur, onder- en omliggende grond en akkerbouwland, staande en gelegen te 3244 LH Nieuwe- Tonge, aan de Duivenwaardseweg 11,

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

J o r d a an 38 te Laren

J o r d a an 38 te Laren Jordaan 38 te Laren Aan charmante laan, op loopafstand van het Centrum van Laren, alsmede in directe omgeving van natuurgebieden, sportvelden, zwembad, (lagere)scholen en uitvalswegen, ligt deze prachtige

Nadere informatie

Marsweg 6-8 Wesepe. Vraagprijs 182.991,- k.k.

Marsweg 6-8 Wesepe. Vraagprijs 182.991,- k.k. Marsweg 6-8 Wesepe Vraagprijs 182.991,- k.k. Vrielink Makelaars Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar Tel: 0570-591007 E-mail: info@vrielinkmakelaars.nl Website: www.vrielinkmakelaars.nl Omschrijving Fraai centraal

Nadere informatie

Te Koop Landbouwgrond Gelegen aan de Castersedijk te Hapert Perceelgrootte 0.51.30 hectare

Te Koop Landbouwgrond Gelegen aan de Castersedijk te Hapert Perceelgrootte 0.51.30 hectare Te Koop Landbouwgrond Gelegen aan de Castersedijk te Hapert Perceelgrootte 0.51.30 hectare 0.51.30 hectare landbouwgrond Langwerpig nagenoeg rechthoekig perceel landbouwgrond. Perceel is aan de westzijde

Nadere informatie

Schooldijk 1 Schalkhaar

Schooldijk 1 Schalkhaar Schooldijk 1 Schalkhaar Vraagprijs 249.000,- k.k. Buitenwonen Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar Tel: 088-3230123 E-mail: info@buitenwonen.nl Website: http://www.buitenwonen.nl/ Omschrijving Uniek gelegen bouwkavel

Nadere informatie

AO.mo Versie 12 oktober 2016

AO.mo Versie 12 oktober 2016 2739936AO.mo Versie 12 oktober 2016 Beschrijving verkoopprocedure bij inschrijving perceel te realiseren kruiden- en faunarijk grasland gelegen aan de Rikkert te Enkhuizen, totaal ter grootte van 3.81.40

Nadere informatie

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Collegevoorstel Inleiding De halfvrijstaande woning Meliestraat 17 in Vlijmen is onlangs te koop aangeboden ( bij openbare inschrijving). De inschrijftermijn is gesloten en de enveloppen zijn inmiddels

Nadere informatie

Te Koop Landbouwgrond gelegen aan de Tilburgseweg te Hilvarenbeek Perceelgrootte Ca. 2.19.65 hectare

Te Koop Landbouwgrond gelegen aan de Tilburgseweg te Hilvarenbeek Perceelgrootte Ca. 2.19.65 hectare Te Koop Landbouwgrond gelegen aan de Tilburgseweg te Hilvarenbeek Perceelgrootte Ca. 2.19.65 hectare 2.19.65 hectare landbouwgrond Langwerpig nagenoeg rechthoekig perceel landbouwgrond. Perceel is aan

Nadere informatie

Verkoop bij inschrijving cultuurgrond

Verkoop bij inschrijving cultuurgrond Deldenerstraat 61 Postbus 1271 7550 BG Hengelo Tel: 085-273 28 00 info@kromhofpullen.nl www.kromhofpullen.nl Verkoop bij inschrijving cultuurgrond Nabij de Veenelanden te Almelo worden diverse kavels cultuurgrond

Nadere informatie

Grensweg 0 ong Wehl. Vraagprijs ,- k.k.

Grensweg 0 ong Wehl. Vraagprijs ,- k.k. Grensweg 0 ong Wehl Vraagprijs 175.000,- k.k. Buitenwonen Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar Tel: 088-3230123 E-mail: info@buitenwonen.nl Website: www.buitenwonen.nl Omschrijving Prachtig gelegen in het landelijk

Nadere informatie

DUINWEG JV DEN HAAG

DUINWEG JV DEN HAAG VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE DUINWEG 35 2585 JV DEN HAAG Den Haag 15 september 2017 AMGEA Vastgoed Adviseurs BV - Prins Mauritslaan 6-2582LR Den Haag 070 3382930 info@amgea.nl www.amgea.nl Algemeen

Nadere informatie

Informatiebrochure Verkoop Oude Wisselseweg 40 Epe

Informatiebrochure Verkoop Oude Wisselseweg 40 Epe Informatiebrochure Verkoop Oude Wisselseweg 40 Epe Deze brochure bevat informatie over de verkoop bij inschrijving van het gebouw aan de Oude Wisselseweg 40 in Epe April 2016 Oude Wisselseweg 40 Epe Het

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Westhavenkade 35 3131 AD Vlaardingen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 14 JAN 2009 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen horecapand

Nadere informatie

TE KOOP. Voormalig akkerbouwbedrijf Landgoed Het Trippenbos. Zuiderdiep 28, 9521 AT NIEUW-BUINEN

TE KOOP. Voormalig akkerbouwbedrijf Landgoed Het Trippenbos. Zuiderdiep 28, 9521 AT NIEUW-BUINEN TE KOOP Voormalig akkerbouwbedrijf Landgoed Het Trippenbos Zuiderdiep 28, 9521 AT NIEUW-BUINEN - totale grondoppervlakte: 44.98.15 ha - authentieke veenkoloniale boerderij - landbouwschuur van ca 210 m

Nadere informatie

Venebosweg 10 te Ossenzijl

Venebosweg 10 te Ossenzijl Venebosweg 10 te Ossenzijl Omschrijving Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 8 november 2017 bij inzet en afslag vanaf 14:00 uur, via het internetplatform van

Nadere informatie

30 juni 2015 Online executieveiling, ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW Erflanden, Hoogeveen

30 juni 2015 Online executieveiling, ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW Erflanden, Hoogeveen Online executieveiling, ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW Erflanden, Hoogeveen EXECUTIEVEILING (ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) Op zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris

Nadere informatie

Verkoopinformatie MOERDIJK, nabij de Zwaluwsedijk

Verkoopinformatie MOERDIJK, nabij de Zwaluwsedijk Verkoopinformatie MOERDIJK, nabij de Zwaluwsedijk Perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.35.10 hectaren. Algemeen Het betreft een perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.35.10 hectaren, gelegen te

Nadere informatie

Pijlkruid 10 te Elburg

Pijlkruid 10 te Elburg Pijlkruid 10 te Elburg Voerman Garantiemakelaars Omschrijving Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 4 oktober 2017 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur, via het

Nadere informatie

Circa 1,33 ha agrarische cultuurgrond Broekdijk te Kesteren

Circa 1,33 ha agrarische cultuurgrond Broekdijk te Kesteren Te koop aangeboden: Circa 1,33 ha agrarische cultuurgrond Broekdijk te Kesteren Korte omschrijving: Het te koop aangeboden perceel betreft agrarische cultuurgrond, gelegen tussen de huisnummers Broekdijk

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VERKOOP BIJ INSCHRIJVING t Laar 2 in Oirschot Vrijstaande agrarische bedrijfswoning en Landbouwgrond 1. Beschrijving onroerende zaken De gemeente Oirschot biedt de agrarische bedrijfswoning en omliggende

Nadere informatie

7 januari 2016 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat

7 januari 2016 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat Zeijerveen, Jan wittestraat EXECUTIEVEILING (ex art. 514 e.v. Rv) Op zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris mw. mr. E.M. Dutmer verbonden aan Nysingh advocaten notarissen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OUDE RIELSEBAAN 51 PERCEEL GROND (DAGRECREATIE) TE TILBURG

INFORMATIEBROCHURE OUDE RIELSEBAAN 51 PERCEEL GROND (DAGRECREATIE) TE TILBURG INFORMATIEBROCHURE OUDE RIELSEBAAN 51 PERCEEL GROND (DAGRECREATIE) TE TILBURG VRAAGPRIJS 85.000,-- KOSTEN KOPER 1 OMSCHRIJVING Perceel Ligging Bosperceel (dagrecreatie) met tennisbaan, schuur en een dagverblijf

Nadere informatie

Kamperfoelie 6 RODEN

Kamperfoelie 6 RODEN Makelaardij van Santen de Hoog B.V. Fax: 050-3120971 Kamperfoelie 6 RODEN Vraagprijs 339.000,00 kosten koper Kamperfoelie 6 9301 PP Makelaardij van Santen de Hoog B.V. Fax: 050-3120971 Adresgegevens Adres

Nadere informatie

Kerkstraat 5 2 Gaanderen

Kerkstraat 5 2 Gaanderen Kerkstraat 5 2 Gaanderen Koopsom 150.000,- k.k. Buitenwonen Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar Tel: 088-3230123 E-mail: info@buitenwonen.nl Website: http://www.buitenwonen.nl/ Omschrijving UNIEKE KANS! In het

Nadere informatie

AMSTERDAM Transvaalkade 101

AMSTERDAM Transvaalkade 101 AMSTERDAM Transvaalkade 101 VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRAAGPRIJS 170.000,= K.K. AMSTERDAM OOST TRANSVAALKADE 100 Op loopafstand van zowel het Oosterpark als Park Frankendael bieden wij een licht 2- kamer

Nadere informatie

TE KOOP. Lollebeekweg 60 Castenray

TE KOOP. Lollebeekweg 60 Castenray TE KOOP Lollebeekweg 60 Castenray Voor vragen kunt u contact opnemen met Margo van der Meer of Esther van Gerven, afdeling Stad Dorpen Wijken via telefoonnummer 0478-523 333. 2 Kadastrale gegevens Kadastraal

Nadere informatie

Reglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, de dato 10 maart 2009

Reglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, de dato 10 maart 2009 Lotingsreglement Gemeente Breda 2009 Reglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, de dato 10 maart 2009 Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP

BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP Inleiding Door het Utrechts Landschap wordt in geliberaliseerde pacht (artikel 7:397, lid 1 BW) aangeboden een tweetal percelen (natuur) grasland, met de

Nadere informatie

7 januari 2016 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Schalkhaar, bij de Oerdijk

7 januari 2016 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Schalkhaar, bij de Oerdijk Schalkhaar, bij de Oerdijk EXECUTIEVEILING (ex art. 514 e.v. Rv) Op zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris mw. mr. E.M. Dutmer verbonden aan Nysingh advocaten notarissen

Nadere informatie

TE KOOP. Ruim 9,8 hectare cultuurgrond Lekermeer ong. Wognum

TE KOOP. Ruim 9,8 hectare cultuurgrond Lekermeer ong. Wognum TE KOOP Ruim 9,8 hectare cultuurgrond Lekermeer ong. Wognum ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt ruim 9,8 hectare cultuurgrond aan te Wognum. CULTUURGROND Oppervlakte Grondsoort Kwaliteit Teeltplan Ontsluiting

Nadere informatie

Deels verhuurde winkel-/bedrijfs- en opslagruimte

Deels verhuurde winkel-/bedrijfs- en opslagruimte Online executieveiling, 10 december 2015 om 11.00 uur Deels verhuurde winkel-/bedrijfs- en opslagruimte Adres Willem de Zwijgerweg 12, 14 & 16 te Geldermalsen Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en

Nadere informatie

TE KOOP. Ca. 1,37 hectare grasland Oudendijk ong. Schoorl

TE KOOP. Ca. 1,37 hectare grasland Oudendijk ong. Schoorl TE KOOP Ca. 1,37 hectare grasland Oudendijk ong. Schoorl ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt ca. 1,37 hectare grasland aan te Schoorl. PERCEEL GRASLAND Oppervlakte Grondsoort Kwaliteit Ontsluiting Drainage

Nadere informatie

Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld

Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld 1 Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord Inleiding Bedrijventerrein Briellaerd-Noord ligt langs de A30, ten

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 7 NATUUR- EN RECREATIEGEBIEDEN IN DE ALBLASSERWAARD GEMEENTE MOLENWAARD Opening inschrijving: vrijdag 29 juli 2016 Sluiting inschrijving: donderdag

Nadere informatie

TE KOOP. Circa 8,9 hectare cultuurgrond Zuidermeerweg ong. Zuidermeer

TE KOOP. Circa 8,9 hectare cultuurgrond Zuidermeerweg ong. Zuidermeer TE KOOP Circa 8,9 hectare cultuurgrond Zuidermeerweg ong. Zuidermeer ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt circa 8,9 hectare cultuurgrond aan te Zuidermeer. CULTUURGROND Oppervlakte Grondsoort Kwaliteit Ontsluiting

Nadere informatie

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING TE KOOP BIJ INSCHRIJVING Akkerbouwbedrijf Hoeve Phoenix te Baarland TWEE percelen landbouwgrond, resp. groot ca 01.66.20 ha en 06.85.60 ha INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET MAANDAG 1 SEPTEMBER 2014 TOT

Nadere informatie

STRIJPSESTRAAT 162 EINDHOVEN. Vraagprijs 195.000,= k.k..

STRIJPSESTRAAT 162 EINDHOVEN. Vraagprijs 195.000,= k.k.. STRIJPSESTRAAT 162 EINDHOVEN Vraagprijs 195.000,= k.k.. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Centraal nabij het Sint Trudoplein en centrum gelegen winkel - woonhuis. INDELING BEGANE GROND: Winkelruimte, ca.

Nadere informatie

Te Koop Landbouwgrond Logtsebaan Spoordonk Perceelgrootte ± hectare

Te Koop Landbouwgrond Logtsebaan Spoordonk Perceelgrootte ± hectare Te Koop Landbouwgrond Logtsebaan Spoordonk Perceelgrootte ± 4.40.00 hectare Ca. 4.40.00 hectare landbouwgrond Perceel goede landbouwgrond, gelegen in Spoordonk. Een vrijwel rechthoekig perceel. Aan de

Nadere informatie

Informatiebrochure. Landbouwgrond Blenkert te Roggel R153155.002/FHE. Aelmans Rentmeesters- & Makelaarskantoor BV

Informatiebrochure. Landbouwgrond Blenkert te Roggel R153155.002/FHE. Aelmans Rentmeesters- & Makelaarskantoor BV Documentnummer R153155.002/FHE Aelmans Rentmeesters- & Makelaarskantoor BV Kerkstraat 4, Ubachsberg 6367 JE Voerendaal T (045) 575 32 55 F (045) 575 15 09 Kerkstraat 2 6095 BE Baexem T (0475) 459 260 F

Nadere informatie