De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel"

Transcriptie

1 OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator: Mr. M.L. Huisman Aanvrager: Eigen aangifte Datum faillissement: 12 augustus 2014 Datum verslag: 9 maart 2015 Activiteiten onderneming: Volgens uittreksel Kamer van Koophandel: groothandel in bloemen en planten en groothandel in groenten en fruit Personeelsleden: 11 Verslagperiode: 3 december 2014 t/m 9 maart 2015 Bestede uren in verslagperiode: 14:48 Bestede uren totaal: 126:42 Saldo boedelrekening: ,43 Disclaimer: dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Uiteraard kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel aangehechte bijlagen gemaakte vermeldingen alsmede voor de weergegeven vooruitzichten voor de crediteuren. Aan dit verslag inclusief eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen ten opzichte van een vorig verslag worden schuin gedrukt weergegeven. 1. Inleiding Bij vonnis van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, van 12 augustus 2014 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap Victory Flowers B.V. (hierna ook: de failliet), statutair gevestigd te Yerseke. Tot 8 augustus 2014 was de statutaire naam van de failliet Steketee Yerseke B.V. De curator heeft aangegeven dat een dergelijke naamswijziging aantastbaar is. De bestuurders van de failliet zijn volgens de uittreksels van Kamer van Koophandel de heer C. Steketee en de heer L.B. Steketee. Er zijn gesprekken geweest met de heer L.B. Steketee. Enig aandeelhouder van de failliet is Lebas Holding B.V. «dossnr» 1

2 2. Inventarisatie 2.1 Directie en organisatie: De failliet is opgericht bij akte van 25 november De onroerende goederen zijn ondergebracht in een aparte vennootschap. De directie werd gevoerd door de heren Steketee. Er is sprake van een fiscale eenheid met Lebas Beheer B.V., Lebas Holding B.V. en Steketee Vastgoed B.V. voor de vennootschapsbelasting van Lebas Beheer B.V. De failliet hield zich bezig met groothandel in bloemen(bollen) en (plant)uien. 2.2 Winst- en verlies: De jaarrekening over 2012/2013 is in 2014 nog gedeponeerd. De curator is in het bezit gesteld van de jaarrekeningen. Volgens de resultatenrekening was er in 2012/2013 een netto resultaat van ,-- negatief, terwijl het resultaat over 2011/ ,-- netto positief was. 2.3 Balanstotaal: Per 31 mei 2013: , Lopende procedures: Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 2.5 Verzekeringen: De verzekeraar c.q. tussenpersoon is geïnformeerd en de verzekeringen zijn beëindigd. De pand/hypotheekhouder heeft te kennen gegeven de roerende en onroerende zaken via een concernverzekering te verzekeren. 2.6 Huur: De failliet huurt een bedrijfsruimte te Yerseke van Steketee Vastgoed B.V. Met toestemming van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst opgezegd. De failliet huurde ook nog een ander bedrijfsruimte, welke op grond van de huurovereenkomst per 15 november 2014 is beëindigd. 2.7 Oorzaak faillissement: De bestuurder heeft aangegeven de er de laatste jaren enkele tegenvallers zijn geweest (zo is een keer een groot deel van een oogst verloren gegaan) en dat ook de spanningen in de Oekraïne voor financiële problemen zorgde. Er is voorts een forse boete opgelegd door de Autoriteit Consument en Markt. Er is nog gekeken of een andere bank wilde financieren, maar dat is geniet gelukt. De bank heeft de financiering vervolgens opgezegd. «dossnr» 2

3 2.8 Werkzaamheden: Divers: gesprekken met de heer Steketee en studie KvK-uittreksels. 3. Personeel 3.1 Aantal ten tijde van het faillissement: Feitelijk waren er 11 werknemers in dienst. 3.2 Aantal in jaar voor faillissement: Gemiddeld 16 personeelsleden. 3.3 Datum ontslagaanzegging: 14 augustus 2012 (met toestemming van de rechter-commissaris). 3.4 Werkzaamheden: Contact met de heer Steketee, UWV en rechtbank. 4. Activa Onroerende zaken: 4.1 Beschrijving: het onroerend goed valt niet in de boedel. Evenwel is er goed overleg met de hypotheekhouder. Intussen is in de tweede verslagperiode een doorstart bewerkstelligd waarbij de koper ook de verhypothekeerde onroerende goederen heeft overgenomen. Alhoewel deze goederen niet in de boedel vallen heeft de curator een boedelbijdrage bedongen voor zijn werkzaamheden betreffende de doorstart. Die bijdrage ziet ook de verkoop van de verpande goederen. 4.2 Verkoopopbrengst: niet van toepassing. 4.3 Hoogte hypotheek: niet van toepassing. 4.4 Boedelbijdrage: niet van toepassing. Er is een boedelbijdrage van ,-- plus BTW bedongen. De factuur is verstuurd. In de verslagperiode 3 december 2014 t/m 9 maart 2015 is de factuur betaald. 4.5 Werkzaamheden: diverse contacten met de hypotheekhouder, doorstarter en r-c. Bedrijfsmiddelen: 4.6 Beschrijving: er is sprake van voornamelijk kantoorinventaris, machines en voertuigen. Er heeft vóór datum faillissement nog een taxatie plaatsgevonden. 4.7 Verkoopopbrengst: (nog) niet van toepassing. De bedrijfsmiddelen zijn voor ,-- verkocht. 4.8 Boedelbijdrage: (nog) niet van toepassing. Zie hierboven. «dossnr» 3

4 4.9 Bodemvoorrecht: het gaat ook om bodemzaken. De vordering van de Ontvanger zou echter beperkt zijn. De Ontvanger is gevraagd de eventuele vordering in te dienen. Thans is in de tweede verslagperiode een vordering ingediend van ,--. Op de koopsom van ,-- is een bedrag ad ,-- voorlopig ingehouden (ondanks de verpanding) verbandhoudende met de bodemrechten van de Ontvanger Werkzaamheden: bestudering administratie, contact met pandhouder en Ontvanger. Voorraden/onderhanden werk: 4.11 Beschrijving: de failliet werkte samen met telers. In sommige gevallen werd het zaad door de failliet gekocht en in andere gevallen kocht de teler het zaad. Op contractbasis werd dan tegen een bepaalde prijs het gewas geleverd/verkocht aan de failliet. Diverse telers hebben de curator verzocht de overeenkomsten gestand te doen en zekerheid te doen stellen. Na bestudering van de benodigde stukken en afgaande op informatie van de bestuurder, betrokken werknemers en telers, heeft de curator, aangegeven de overeenkomsten niet gestand te zullen doen, daar het niet voldoende duidelijk was of de boedel daarbij wel gebaat was. Desalniettemin stelt de pandhouder zich op het standpunt dat er sprake is van pandrechten op de voorraad te velde Verkoopopbrengst: (nog) niet van toepassing Boedelbijdrage: (nog) niet van toepassing Werkzaamheden: inventarisatie en bestudering administratie. Contact met de heer Steketee, telers en pandhouder. Andere activa: 4.15 Beschrijving: telefoonnummer, website, handelsnaam, goodwill en klantenbestand Verkoopopbrengst: (nog) niet van toepassing. Voor de IE-rechten en goodwill heeft de koper ,-- betaald. Dit bedrag valt vrij in de boedel Boedelbijdrage: (nog) niet van toepassing Werkzaamheden: divers. 5. Debiteuren 5.1 Omvang: Uit de administratie blijkt dat er tijdens de aanvraag van faillissement voor een bedrag ad ,18 aan debiteuren open stond. De debiteuren zijn verpand. Er heeft overleg plaats gevonden met de pandhouder. De curator verzorgd de inning en alle debiteuren zijn aangeschreven. Diverse debiteuren hebben verweren opgeworpen en/of zich op verrekening beroepen. «dossnr» 4

5 In de verslagperiode 3 december 2014 t/m 9 maart 2015 zijn geen betalingen afkomstig van debiteuren binnengekomen. Het openstaande bedrag ziet voornamelijk op een (vermeende) vordering op een Duitse partij. Die debiteur heeft diverse verweren alsook een tegenvordering opgeworpen. Een energieleverancier heeft in de verslagperiode 3 december 2014 t/m 9 maart 2015 nog een bedrag ad 246,25 gerestitueerd. 5.2 Opbrengst: Op 11 september 2014: nihil. Op 2 december 2014: ,39. Dit bedrag staat thans nog op de faillissementsrekening. De opbrengst, behoudens de boedelbijdrage, dient nog naar de pandhouder te vloeien. 5.3 Boedelbijdrage: Conform separatistenregeling: 10 %. 5.4 Werkzaamheden: Overleg met de pandhouder en de bestuurder. 6. Bank/zekerheden 6.1 Vordering van de bank(en): De ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ingediend van ,23, te vermeerderen met rente en kosten en heeft diverse zekerheden bedongen waaronder pandrechten op de roerende goederen en de vorderingen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de bank waarschijnlijk niet volledig zal worden voldaan. De failliet houdt ook een rekening aan bij de Rabobank. Intussen is er door de Rabobank 9.695,43 aan de boedel betaald, zijnde het positieve saldo. Kort na datum faillissement is er nog 4.568,44 door de Rabobank betaald aan een deurwaarder in verband met een (executoriaal) beslag. De curator kan terugbetaling verlangen van zowel de bank als de begunstigde. Intussen is het bedrag ad 4.568,44 in de boedel gevloeid, doordat de begunstigde dat bedrag heeft terugbetaald. 6.2 Leasecontract(en): Er is sprake van diverse leaseovereenkomsten ter zake rollend materieel. Het gaat om operationeel lease (huur) en de goederen zijn opgeëist dan wel opgehaald. 6.3 Overige zekerheden: (nog) niet van gebleken. «dossnr» 5

6 6.4 Separatistenregeling: Zie hierboven. 6.5 Boedelbijdrage: Zie hierboven. 6.6 Eigendomsvoorbehoud(en): Een aantal leveranciers heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud, maar daar is nog niet van gebleken. In de tweede verslagperiode is het eigendomsvoorbehoud van een gasleverancier gehonoreerd. 6.7 Reclamrecht(en): Niet van gebleken. 6.8 Retentierecht(en) Een aantal machines/voertuigen staat bij een teler. Deze teler stelt zich op het standpunt een retentierecht te kunnen uitoefenen. Naar de mening van de curator is dat onjuist, mede omdat er onvoldoende samenhang is tussen de vordering van de teler en de teruggehouden zaken. Wanneer de teler persisteert zal de curator de rechter-commissaris verzoeken in te stemmen met een opeising ex art. 60 Fw. Er is uitvoerig met de (gemachtigde) van de teler gecorrespondeerd, maar de teler blijft zich beroepen op een retentierecht. Uiteindelijk heeft de curator de goederen met toestemming van de rechtercommissaris opgeëist en verkocht. De verkochte goederen vertegenwoordigen een opbrengst van ,13. Met de pandhouder is overeengekomen dat voor zover in rechte vast komt te staan dat er toch sprake is van een gegrond retentierecht, de pandhouder dit bedrag zal terugstorten in de boedel. Voor zover er sprake zou zijn van een retentierecht, vloeit de opbrengst namelijk via de boedel. De curator heeft de teler nogmaals gevraagd afstand te doen van enig retentierecht. Daar is nog niet op gereageerd. De gemachtigde van de teler heeft in de verslagperiode 3 december 2014 t/m 9 maart 2015 desgevraagd verklaard dat er geen afstand wordt gedaan van een eventueel retentierecht. 6.9 Werkzaamheden: Overleg en correspondentie met diverse betrokkenen. 7. Doorstart/voortzetten Voortzetten: 7.1 Exploitatie/zekerheden: niet van toepassing. Zoals hierboven beschreven heeft de curator de overeenkomsten met de telers niet gestand kunnen doen. «dossnr» 6

7 7.2 Financiële verslaglegging: niet van toepassing. 7.3 Werkzaamheden: bestudering stukken, etc. Doorstart: 7.4 Beschrijving: er heeft zich een kandidaat gemeld, maar er is nog geen doorstart bewerkstelligd. Intussen is er een doorstart tot stand gekomen. Zowel de pand/hypotheekhouder, de rechter-commissaris als de belastingdienst heeft ingestemd met de doorstart/verkoop. 7.5 Verantwoording: (nog) niet van toepassing. Andere gegadigden waren er niet. 7.6 Opbrengst: (nog) niet van toepassing. Zie ook hierboven. Een bedrag van ,-- vloeit in de boedel verbandhoudende met de verkoop van de IE-rechten/goodwill en de bank betaalt een boedelbijdrage van ,-- plus BTW voor de werkzaamheden van de curator. Een fors deel van de opbrengst (van de bodemgoederen) zit nog in de boedel in verband met de (eventuele) rechten van de belastingdienst. 7.7 Boedelbijdrage: (nog) niet van toepassing ,-- plus BTW. 7.8 Werkzaamheden: divers overleg. 8. Rechtmatigheid 8.1 Boekhoudplicht: Er lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan. 8.2 Depot jaarrekeningen: De jaarrekening van 2012/2013 is nog gedeponeerd. 8.3 Goedkeuringsverklaring accountant: Ex art. 2:396 BW is er sprake van een vrijstelling. 8.4 Stortingsverplichting aandelen: Aan deze verplichting is voldaan. 8.5 Onbehoorlijk bestuur: (nog) niet vastgesteld. 8.6 Paulianeus handelen: De wijziging van de statutaire naam is naar de mening van de curator paulianeus en/of onrechtmatig. Door de curator is dit nog eens uitdrukkelijk opgenomen in de koopovereenkomst, de handelsnaam is dus (ook) door de curator verkocht. «dossnr» 7

8 8.7 Werkzaamheden: Divers. 9. Crediteuren 9.1 Boedelvorderingen: De curator verwacht een boedelvordering te zullen ontvangen van het UWV. Intussen heeft het UWV in de tweede verslagperiode vorderingen ingediend van 3.498,97 en 597,79. De curator verwacht dat deze vordering nog naar boven bijgesteld zal kunnen worden (gelet op het aantal ontslagen werknemers). Een verhuurder heeft een vordering ingediend van 2.823,38. Er is in overleg met de hypotheekhouder nog enige tijd door diverse energieleveranciers doorgeleverd. Volgens de afspraken dient de hypotheekhouder de daarmee gepaard gaande kosten te dragen. De doorstarter dient dergelijke kosten vanaf datum doorstart voor haar rekening te nemen. De curator coördineert een en ander in goede banen. 9.2 Preferente vorderingen van de belastingdienst: Nog niet ingediend. De belastingdienst heeft in de tweede verslagperiode een vordering ingediend van ,--. De curator verwacht dat deze vordering nog hoger uit zal kunnen vallen. 9.3 Preferente vorderingen van het UWV: De curator verwacht een preferente vordering te zullen ontvangen van het UWV. Het UWV heeft in de tweede verslagperiode nog vorderingen ingediend van 1.610,20 en 275, Andere preferente crediteuren: Thans niet bekend. Zoals hierboven vermeld heeft een teler een vordering ingediend (van ,72) waarbij een beroep is gedaan op een retentierecht. De curator betwist het retentierecht. Alsdan gaat het om een concurrente vordering. 9.5 Aantal concurrente vorderingen: Er zijn thans 11 vorderingen ingediend. Op 2 december 2014: 37 Op 9 maart 2015: Bedrag concurrente vorderingen: Op 11 september 2014: ,88. «dossnr» 8

9 Op 2 december 2014: ,41. Op 9 maart 2015: , Werkzaamheden: Bestudering overeenkomsten en bijbehorende stukken. Diverse correspondentie. 10. Overig/termijn afwikkeling 10.1 Termijn van afwikkeling: De termijn die nodig is voor de afwikkeling van dit faillissement is thans nog niet exact in te schatten. Dit faillissement zal waarschijnlijk niet leiden tot betaling aan concurrente crediteuren Plan van aanpak: - beproeven mogelijkheid doorstart/te gelde maken van actief in overleg met ABN AMRO Bank N.V.; afgerond; - crediteuren administratie; - inning debiteuren; - nader onderzoek eventuele onregelmatigheden. De curator zal de komende verslagperiode gebruiken om te bezien of er nog vorderingen geïnd kunnen worden. Ook dient het onderzoek naar eventuele onregelmatigheden nog te worden verricht. Diverse crediteuren hebben reeds vorderingen ingediend, maar de curator verwacht dat nog meer partijen vorderingen in zullen dienen. Wellicht zal er geprocedeerd moeten worden verbandhoudende met het vermeende retentierecht. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. In de komende verslagperiode zal bijv. de inning van debiteuren nader ter hand worden genomen Indiening volgend verslag: Een volgend verslag zal over circa drie maanden worden gedeponeerd. Goes, 9 maart 2015 mr. M.L. Huisman Curator «dossnr» 9

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 7 april 2014 Gefailleerde Carbo Europe B.V. Faillissementsnummer C/08/13/1062 F Datum uitspraak 4 december 2013 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T. Pagina 1 van 14 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curatoren Rechter-commissaris : Weyl Beef Products B.V. : 10.220 F : 19

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie