Tijd en effectiviteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijd en effectiviteit"

Transcriptie

1 Tijd en effectiviteit DE DAGINDELING VAN NEDERLANDSE MANAGERS De effectiviteit van managers is recentelijk weer volop in de aandacht gekomen. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan deze discussie door de tijdbesteding van Nederlandse managers empirisch in kaart te brengen. 1 De effectiviteit, de toegevoegde waarde die managers leveren door het aansturen van werkzaamheden van medewerkers, wordt inzichtelijk gemaakt door een meting die is gebaseerd op een klassieke typering van activiteiten. Het onderzoek concludeert dat Nederlandse managers over het algemeen effectief opereren, maar hiervoor wel een relatief groot aantal arbeidsuren nodig hebben. We suggereren dat de productiviteit (effectiviteit gedeeld door het aantal arbeidsuren) van de managers kan worden verhoogd door het toepassen van managerial trainingen en organisatorische ontwerpen waarin de afname van fragmentatie en de toename van delegatie en compressie van werkzaamheden centraal staan. Hiermee kan de effectiviteit van managers stijgen zonder dat hun aantal arbeidsuren hoeft toe te nemen. Kort getypeerd: effectiviteit is effectieve tijdbesteding, productiviteit is productieve tijd. Dr. ir. A. Breukel is werkzaam bij het Erasmus Center for History in Management and Economics (CHIMES) van de Faculteit Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof. dr. R. van Tulder is hoogleraar Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam/Rotterdam School of Management, Faculteit Bedrijfskunde, vakgroep Business-Society Management. Inleiding Hoe managen managers hun eigen dag? Zijn managers zelf wel productief? Aan welke werkzaamheden besteden managers hun tijd? Verrassend genoeg houdt de management- en organisatieliteratuur zich slechts sporadisch met de tijdbesteding van managers bezig (Koot en Sabelis, 2000, p. 182). Dit onderwerp komt voornamelijk terug in de studies die zijn verricht door Mintzberg (1973; 1989), Kotter (1982), Kurke en Aldrich (1983), Luthans et al. (1988), Stewart (1988) en Koot en Sabelis (2000). Bovenstaande vragen zijn echter weer actueel geworden door twee recente discussies. 50

2 In de eerste discussie wordt de vraag gesteld of de (gepercipieerd) hoge loonkosten van managers wel in verhouding staan tot hun effectiviteit. Met effectiviteit wordt de toegevoegde waarde bedoeld die ze leveren aan de doelen (zoals de winstgevendheid of de continuïteit) van de organisatie. Deze toegevoegde waarde wordt bereikt door het nemen van vele besluiten die het werk van de medewerkers aansturen. Managers zijn effectiever als hun besluiten het werk van de medewerkers daadwerkelijk verbeteren. Beter zicht op de tijdbesteding aan specifieke activiteiten die nodig zijn voor deze besluitvorming, kan een bijdrage leveren aan deze discussie. De tweede discussie gaat over de werkdruk van managers. De hoeveelheid arbeidstijd die managers leveren, wordt door de beroepsgroep zelf in toenemende mate als problematisch beschouwd. Te veel uren moeten worden gemaakt om effectief te kunnen zijn. De toegenomen tijdsdruk kan bovendien leiden tot een oppervlakkige aandacht voor belangrijke kwesties waardoor er fouten in de besluitvorming kunnen worden gemaakt (Koot en Sabelis, 2000; Mintzberg, 1990; Stewart, 1988). Ons onderzoek levert meer duidelijkheid op over de daadwerkelijke werkdruk van managers en de mogelijke gevolgen daarvan. Op bovenstaande twee discussies kan tegelijkertijd ingegaan worden door aandacht te besteden aan de productiviteit van (Nederlandse) managers. Productiviteit wordt bepaald door de effectiviteit te delen door het aantal arbeidsuren; dit is een output/input-indicator van het managerial werk. Productiviteit houdt daarmee de kwaliteit in van een genomen besluit en/of de snelheid waarmee dit besluit is bereikt. Drucker (1999, p. 64) is verbaasd over het feit dat de productiviteit van managers nauwelijks is geanalyseerd, terwijl de meting van productiviteit van arbeid in het algemeen wel in een lange traditie van bedrijfskundige en arbeidssociologische studies past. Deze bijdrage bespreekt de thema s effectiviteit, tijdbesteding en productiviteit. Deze thema s hebben hun oorsprong in het historische debat over de mogelijk toegevoegde waarde van managers. Aansluitend worden de relevante empirische studies naar de dagindeling van managers besproken om aan te geven hoe managers hun eventuele toegevoegde waarde bereiken. Vervolgens wordt de tijdsdruk van de Nederlandse managers inzichtelijk gemaakt door een vergelijking te maken met de arbeidsuren van andere beroepsgroepen. Daarna wordt een gedetailleerd empirisch onderzoek naar de tijdbesteding van Nederlandse managers in de jaren 2002 en 2003 gepresenteerd om zo te komen tot aanbevelingen om de productiviteit en effectiviteit van managers te verhogen. 1. Toegevoegde waarde van managers Pollard (1965) beschrijft de opkomst van de betaalde manager als een nieuwe beroepsgroep in de negentiende eeuw. Voor die tijd waren organisaties in het algemeen kleine werkplaatsen (workshops) en onderdeel van een putting-out systeem. In de loop van de negentiende eeuw was er sprake van een grootschalige 51

3 centralisatie door technologische en politieke ontwikkelingen. De toenemende grootte van organisaties noopte de ondernemers tot het aanstellen van een geheel nieuw type medewerkers, namelijk de betaalde managers. Zij boden ondersteuning bij de opbouw van fabrieken en aansturing van arbeiders. Langzamerhand trokken deze managers ook andere ondernemerstaken naar zich toe, en werden de belangrijkste managers tevens bestuurders van bedrijven. De organisatiesocioloog Marglin (1974) en de historisch econoom Landes (1986) hebben een veel geciteerd debat gevoerd over de toegevoegde waarde van de (top)managers in de opkomende fabrieken (zie ook Mokyr, 2002). Volgens Marglin was het voornaamste motief van het management grip te krijgen op de inkomsten van arbeiders die voorheen naar de meer zelfstandige werkers van de thuisindustrie vloeiden. Deze grip kwam tot stand door het werk zodanig op te delen en te coördineren dat de beheersing (control) ervan geheel uit handen van de arbeiders werd genomen. Door het afromen van de winsten (cream off) zouden managers in staat zijn om zichzelf te verrijken zonder dat ze zelf de output van een organisatie vergrootten. Landes daarentegen gaf aan dat managers nieuwe gespecialiseerde activiteiten creëerden en coördineerden waardoor meer productieve primaire processen ontstonden. De opkomst van de nieuwe productietechnieken van de industriële revolutie maakte dit mogelijk. Deze visie over de opkomst van de fabriek en haar management wordt gedeeld door Chandler (1977), de meest prominente bedrijfshistoricus van de afgelopen decennia. Chandler beschrijft de schaalvoordelen die groeiende bedrijven eind negentiende eeuw in de Verenigde Staten behaalden. Managers boden volgens hem toegevoegde waarde aan de output van de organisatie, omdat hun planningstechnieken bijdroegen aan het genereren van de throughput. Hierdoor konden schaalvoordelen worden behaald. Hij preciseert hun toegevoegde waarde echter niet en geeft geen duidelijke typering van wat de managers binnen deze organisaties nu precies doen. Hiervoor dient de traditionele managementliteratuur te worden geraadpleegd. 2. Typeringen van werkzaamheden en toegevoegde waarde Het werk van managers bestaat voornamelijk uit het nemen van besluiten to get things done through other people (Stewart, 1988, p. 34). De specifieke besluitvormende functies van managers zijn voor het eerst geclassificeerd door Fayol, die begin twintigste eeuw stelde dat management bestond uit de functies: plannen, organiseren, coördineren, commanderen en beheersen. Twintig jaar later werd dit nog eens door Gulick bevestigd, onder de afkorting PODSCORB (planning, organizing, directing, staffing, coordinating, reporting and budgeting) (Wren, 1994). Mintzberg (1973) nam afstand van Fayols functies. Hij stelde dat ze een ideaalbeeld voorspiegelden van wat managers behoren te doen, maar dat ze niet de feitelijke managerial werkzaamheden typeerden. Mintzberg liet zien dat er niet chronologisch en systematisch wordt gepland, ontworpen en gecontroleerd op basis van gebundelde informatie uit formele informatiesystemen. Ze werken juist 52

4 afwisselend en kort aan een verscheidenheid van activiteiten, omdat ze constant worden gestoord. Het vergaren van de informatie is meestal ad hoc. Het resultaat is een fragmentatie van en conditionering door de werkzaamheden die op hen afkomen. De besluitvorming wordt daardoor oppervlakkiger. Mintzberg verdeelde managementactiviteiten in drie rollen, te weten: deinterpersoonlijke rollen (boegbeeld zijn, leiding geven, liaisons vormen buiten de formele organisatie om); deinformatierollen (waarnemen, verspreiden en woordvoeren); en de klassieke besluitvormende rollen (ondernemen en plannen, integreren, alloceren en onderhandelen). Hij constateerde dat slechts een kwart van de managerstijd aan de klassieke rollen werd besteed en dat het merendeel opging aan informatierollen (Mintzberg, 1973, p ). In een replicatieonderzoek van Kurke en Aldrich (1983) werden deze fragmentatie en verdeling van activiteiten in de drie rollen wederom gevonden. Alhoewel fragmentatie een inherent onderdeel is van het managerial werk, treedt effectief management volgens Mintzberg alleen op wanneer de fragmentatie van en conditionering door werkzaamheden verminderen. Om dit te bereiken dient het werk te worden gedelegeerd en dienen de drie rollen bewust te worden geïntegreerd. 2 Delegatie van activiteiten levert tijdwinst op en verschaft daarmee de ruimte om minder gefragmenteerd en meer pro-actief te werken. Delegatie kent hierbij wel de moeilijkheid dat informatie op een adequate manier bij de verschillende personen bekend moet zijn (Mintzberg, 1989). De mate van fragmentatie is een terugkerend element in de onderzoeken naar tijdbesteding. Bij Stewart (1988) was fragmentatie (onder meer gemeten door het aantal keer dat een manager per dag een uur min of meer ongestoord kan doorwerken) een van de bepalende indicatoren van de manier waarop managers werken (job profiles). Ook de hoeveelheid tijd en het intern versus externe karakter van de communicatie waren belangrijke indicatoren die de manier van werken beschreven. Zij kwam tot vijf verschillende clusters die verschilden in de manieren waarop managers hun tijd besteden. Het bleek dat vooral verkoopmanagers en boegbeelden de meeste externe contacten, het hoogste aantal uren en het meest gefragmenteerde werk hadden. De interne specialisten werkten het minste aantal uren, en de supervisors en coördinatoren in de productie stonden tussen deze twee uitersten in. Effectief management was volgens haar vooral te bereiken door bij managementtrainingen aandacht te geven aan de verschillen in werkzaamheden en bijgaande (fragmentatie-) problemen. Haar suggestie was om onnodige fragmentatie tegen te gaan door bewust het werk te organiseren in plaats van meer uren te werken. Ook Koot en Sabelis (2000) wijzen in een meer recent onderzoek op de negatieve effecten van fragmentatie voor de effectiviteit. Door het ad hoc karakter van trouble shooting en het maken van snelle beslissingen onder tijdsdruk neemt de kwaliteit van de besluitvorming af, en dienen hierdoor veroorzaakte problemen later opgelost te worden. Koot en Sabelis introduceren de term compressie (2000, p. 187) die aangeeft dat managers de besluitvorming versnellen door activiteiten samen te voegen om ze in minder tijd te kunnen verrichten. Compressie 53

5 spaart weliswaar tijd uit, maar creëert ook meer druk gedurende de besluitvorming. Effectief management kan alleen optreden als de gewonnen tijd niet direct weer wordt ingezet voor nieuwe operationele besluitvorming, maar bewust aan agenda-setting of onthaasting wordt besteed. In deze onderzoeken wordt weliswaar aandacht geschonken aan de negatieve effecten van fragmentatie voor effectiviteit, maar effectiviteit als zodanig wordt niet systematisch bepaald. Het zijn Luthans et al. (1988) die voor het eerst meten hoe de effectiviteit (in termen van arbeidssatisfactie van medewerkers en de performance van een bedrijfsonderdeel zoals ingeschat door de medewerkers 3 ) afhangt van concrete activiteiten van managers. Activiteiten worden door hen in vier groepen opgedeeld: netwerken (interacteren met outsiders, socialiseren en politiek gedrag); communiceren (uitwisselen van mondelinge en schriftelijke informatie); traditioneel managen (plannen, besluiten en beheersen); en het managen van human resources (motiveren, conflicten oplossen, staffing en trainen) (Luthans et al., 1988, p ). Gemiddeld effectieve managers hebben een min of meer gelijke verdeling tussen de vier groepen activiteiten: netwerken 19 procent, communiceren 29 procent, traditioneel managen 32 procent, en het managen van human resources 20 procent (zie figuur 1). Figuur 1. Verdeling van de tijdbesteding van gemiddelde managers Bron: Luthans et al., 20% 19% Netwerken Communiceren Traditioneel managen Het managen van human resources % 29% Indien managers hun aandacht van het traditioneel managen naar communiceren verschuiven (deze worden respectievelijk 19 procent en 44 procent) zijn managers veel effectiever (zie figuur 2). Figuur 2. Verdeling van de tijdbesteding van effectieve managers Bron: Luthans et al., 26% 11% Netwerken Communiceren Traditioneel managen Het managen van human resources % 44% 54

6 Indien managers succesvol zijn in de zin dat ze snel carrière maken, maar niet effectief zijn voor de organisatie, liggen de verhoudingen van activiteiten geheel anders. Deze managers verschuiven hun aandacht van traditioneel managen naar netwerken; deze worden respectievelijk 13 procent en 48 procent (zie figuur 3). Figuur 3. Verdeling van de tijdbesteding carrièremanagers Bron: Luthans et al., % 11% 48% Netwerken Communiceren Traditioneel managen Het managen van human resources 28% Hun onderzoek impliceert dat ter promotie van effectieve managers in plaats van de huidige carrièremanagers er meer waardering moet komen voor communicatie en human resources (HR)-activiteiten dan voor netwerken. Het onderzoek van Luthans et al. geeft echter geen indicatie van de verdeling van het aantal managers over de effectieve en ineffectieve groepen. De Intermediair Leiderschapsenquête onder lezers werpt hier meer licht op (Vos, 2002). Het onderzoek gebruikt een vergelijkbare effectiviteitmaat voor managers, namelijk het oordeel van de respondent in hoeverre de manager een positieve invloed heeft op het functioneren van de medewerker en dat van de afdeling. Ruim 40 procent van hoogopgeleide werknemers stelt dat hun leidinggevende noch een positief effect op het eigen functioneren noch een toegevoegde waarde voor de afdeling heeft. Managers scoren vrij laag (een 6.6), omdat de medewerkers vooral ontevreden zijn over de communicatie van de managers naar de medewerkers toe. De leidinggevenden vinden overigens zelf hun eigen optreden ruim voldoende en beoordelen dit met een 7.2. De resultaten uit 2004 bevestigen dit beeld. Dit Intermediair-onderzoek deed op zijn beurt geen uitspraak over de hoeveelheid gewerkte tijd om deze effectiviteit te bereiken. Dit onderwerp komt nu aan bod. 3. De werkdruk van managers en hun productiviteit De effectieve output van managers neemt in eerste instantie toe door meer uren te werken, maar wordt door de hoge werkdruk vervolgens nadelig beïnvloed, omdat de kwaliteit van de managerial besluitvorming afneemt (Koot en Sabelis, 2000). Hoe hoog is de werkdruk gemeten in het aantal arbeidsuren? Gegevens over de Europese werkweek geven aan dat de naoorlogse afname van het aantal wekelijkse werkuren voor de gemiddelde werknemer in de jaren tachtig omsloeg in een toename (Gratton en Taylor, 1992, p ). Dit gold zowel voor mannen als vrouwen met handmatige, administratieve en bestuurlijke werkzaamheden. 55

7 Dit beeld is ook te zien in Nederland, waar volgens het tijdbestedingonderzoek (TBO) van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zowel mannen als vrouwen vanaf 1980 weer meer zijn gaan werken (zie tabel 1). Dit TBO wordt elke vijf jaar onder verschillende groepen burgers uitgevoerd, te weten de gehele bevolking (totaal), mannen, vrouwen en beroepsbevolking (werkend). Tabel 1. Wekelijks gemiddelde van het aantal arbeidsuren van vier groepen burgers vanaf 1975 Arbeid (in uren) Jaar Totaal 14,8 14,1 14,1 16,6 17,3 19,4 Mannen 23,7 22,2 21,7 24,5 25,4 26,9 Vrouwen 6,1 6,1 6,8 8,8 9,7 12,3 Werkend 33,4 31,6 33,0 33,8 34,6 33,7 Bron: Tijdbestedingonderzoek , SCP Tabel 1 laat op bijna alle fronten een toename van de werkdruk zien, maar is niet gespecificeerd naar type beroep. Een vergelijking van de werkdruk van managers met niet-managers is dan ook niet mogelijk. Andere onderzoeken hebben wel specifieke gegevens over managers, maar vergelijken dit niet met werknemers die geen managementfunctie bekleden. Waar Stewart (1988) een vrij laag aantal wekelijkse arbeidsuren meet (43-44 uur per week), komt Kotter (1982) tot 59 uur. Koot en Sabelis (2000) vermoeden zelfs dat het aantal uren per week boven de 60 uitkomt. Onderzoeken door het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) onder bijvoorbeeld Nederlandse directeuren sluiten hierbij aan. Ze suggereren dat na een eerdere afname in werkdruk vanaf de jaren vijftig tot aan de jaren tachtig (van gemiddeld meer naar gemiddeld minder dan 60 uur per week), de werkdruk vanaf het begin van de jaren tachtig weer is toegenomen (het gemiddelde is weer meer dan 60 uur per week) (Bletz, 1995). Dit onderzoek heeft echter alleen directeuren als respondent. De hoge werkdruk geldt echter ook voor managers in het algemeen. Een tijdbestedingonderzoek in 2001, verricht door Interview/NSS in opdracht van Intermediair, geeft aan dat een gemiddelde werkweek 48 uur (inclusief overwerktijd) beslaat (Bleeker, 2001). Meer dan 60 procent van de managers wil minder gaan werken, en meer dan de huidige 6,8 uur per dag slapen. Managers voelen zich echter niet in staat om deze wensen te realiseren. Werknemers en managers lijken volgens deze gegevens weer harder dan tevoren te werken. Maar wellicht is er een kentering op komst. Alhoewel de totale arbeidstijd nog steeds stijgt, mede door een hogere arbeidsparticipatie van de Nederlandse burger, signaleert het SCP een afname van het aantal arbeidsuren tussen 1995 en 2000 voor de gemiddelde werkende (zie tabel 1). Deze kentering zou in het patroon passen van de afname van het gemiddeld aantal wekelijkse arbeidsuren over de afgelopen 150 jaar (Economist, 2003, p ). Rond 1850 werd nog 60 uur per week gewerkt, terwijl het huidig gemiddelde iets boven de 30 uur per week ligt. Een dergelijke trend is mogelijk door de steeds toegenomen arbeidsproductiviteit, welke Drucker (1991) toeschrijft aan technische en organisatorische 56

8 verbeteringen. De toename van de werkdruk in de jaren tachtig en begin jaren negentig zou dan als een kortstondige opleving moeten worden gezien. Ook de productiviteit van managers zou sterk kunnen zijn toegenomen, maar daar zijn geen specifieke gegevens over. Wel bestaat er een traditie in de bepaling van de productiviteit van arbeid in het algemeen. Al in het midden van de negentiende eeuw introduceerde Babbage tijdstudies, maar het was Taylor die eind negentiende eeuw het meten van het arbeidsproces systematisch doorvoerde (Wren, 1994). Taylor gebruikte de resultaten van de tijdstudies voor de opstelling van scientific productienormen die vuistregels moesten vervangen en lijntrekken konden elimineren. Zodoende kon de efficiency van organisaties verbeteren. Deze studies worden over het algemeen als de start van het vakgebied bedrijfskunde gezien. Drucker (1999, p. 344 en 357) stelt dan ook voor om, analoog aan Taylor, duidelijke normen voor de activiteiten van managers te stellen die als leidraad kunnen fungeren voor de bepaling van hun productiviteit. Met ons onderzoek onder Nederlandse managers willen we een bijdrage leveren aan een dergelijke productiviteitsbepaling. 4. Onderzoeksopzet DOELSTELLINGEN Dit onderzoek neemt de effectiviteit en productiviteit van Nederlandse managers onder de loep. Ten eerste worden daartoe managementwerkzaamheden getypeerd en gemeten. Effectiviteit wordt bepaald door na te gaan of de communicatieve werkzaamheden (die voordelig zijn voor de effectiviteit van de medewerkers) of juist de netwerkende werkzaamheden (die de eigen positie behartigen) sterker naar voren komen. Ten tweede wordt de arbeidstijd van managers gemeten om zo zicht te krijgen op hun productiviteit. Deze arbeidstijd wordt in perspectief geplaatst door hem te vergelijken met de hoeveelheid tijd die (non-management-) werknemers volgens het SCP aan hun werk besteden. Ten derde is de mate van fragmentatie van het managerial werk nagegaan als mogelijke verklaring voor de gevonden niveaus van effectiviteit en productiviteit. VARIABELEN Elk kwartier van een bepaalde dag kreeg een code die een type activiteit aanduidt. Niet-arbeidsactiviteiten betreffen nevenstudie (onderwijs), huishoudelijke of zorgtaken, persoonlijke zorg (slapen, eten en verzorging) en vrije tijd, en komen overeen met die van het SCP (Tijdbestedingonderzoek , SCP). De arbeidsactiviteiten werden onderverdeeld in woon-werkvervoer, reis voor of na het werk, nevenbaan, studie voor werk, avondeten op werk, pauze en specifieke managementwerkzaamheden. In lijn met de klassieke onderzoeken van Mintzberg (1973; 1989) en Kurke en Aldrich (1983) zijn de specifieke managementwerkzaamheden vervolgens over drie rollen verdeeld: 57

9 interpersoonlijke rollen: boegbeeld zijn, leiding geven, liaisons vormen buiten de formele organisatie om; informatierollen: waarnemen, verspreiden en woordvoeren; besluitvormende rollen: ondernemen en plannen, integreren, alloceren en onderhandelen. Yukl (1989) koppelt deze indeling aan de indeling van Luthans et al. (1988). Interpersoonlijke rollen komen hierbij overeen met netwerken, vooral wat betreft socialiseren, politiek gedrag en interacteren buiten de formele hiërarchie, zowel binnen als buiten de organisatie. Informatierollen lopen parallel aan het communiceren. Besluitvormende rollen komen grotendeels overeen met traditioneel managen. De categorie managen van human relations van Luthans et al. omvat werkzaamheden die kunnen worden verdeeld over die drie rollen. Staffing valt bijvoorbeeld onder besluitvormende rollen, en motiveren onder interpersoonlijke rollen. In de analyse zal deze categorie niet apart naar voren komen. Aangezien de indeling van Luthans et al. een inschatting van effectief management mogelijk maakt, kan deze effectiviteitbeoordeling nu ook aan de indeling van Mintzberg worden toegekend. De inschatting hiervan vindt plaats op basis van de relatieve grootte van hetzij informatie/communiceren hetzij interpersoonlijk/netwerken. Er kan worden gesproken over effectief management als de informatierollen meer dan 40 procent van alle managementwerkzaamheden bedragen, en over het behartigen van de eigen positie indien de interpersoonlijke rollen de 40 procent overschrijden. Met deze methode passen we Luthans methode toe op de Nederlandse populatie om tot uitspraken over effectiviteit te kunnen komen. De tijd die nodig is voor effectief management, is een indicatie voor productiviteit; minder arbeidsuren bij gelijke output betekenen een hogere productiviteit. Productiviteit wordt over het algemeen negatief beïnvloed door de fragmentatie van werkzaamheden. In het onderzoek van Stewart (1988) is de mate van fragmentatie bepaald door te meten hoe vaak managers een periode van één uur relatief ongestoord konden doorwerken. Hoe vaker dit het geval was, des te lager de mate van fragmentatie. In ons onderzoek wordt de mate van fragmentatie gerelateerd aan het aantal rolwisselingen van de managers over de periode van negen uur s ochtends tot zes uur s avonds. Managers die hoogstens negen keer per dag van rol wisselen, werken minimaal één periode van één uur in dezelfde rol, hetgeen wij laag gefragmenteerd noemen. STEEKPROEF De data zijn bij twee verschillende groepen van telkens zeshonderd managers verzameld op twee verschillende momenten begin 2002 en begin De optekening van de dagindeling van managers geschiedde door tweedejaars studenten die deelnamen aan het vak managementvaardigheden aan de Erasmus Universiteit, Faculteit Bedrijfskunde te Rotterdam. De trekkingsprocedure was niet strikt 58

10 aselect. Studenten konden een manager kiezen op basis van het criterium dat deze andere personen aanstuurt, inclusief directeuren van eenmanszaken. Met de manager werd een gestructureerde vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst documenteerde de werkzaamheden van de manager op elk kwartier van de dag. De indeling en classificatie van werkzaamheden werden grotendeels analoog gemaakt aan de classificatie van het tijdbestedingonderzoek van het SCP, om een vergelijking mogelijk te maken. Aangezien studenten als enquêteurs notoir onbetrouwbaar worden verondersteld, werd een aantal controles doorgevoerd: van alle onderzochte managers werd een ondertekende verklaring gevraagd, waarin zij aangaven dat de informatie naar waarheid opgetekend was; op valse verklaringen en ingeleverde vragenlijsten stond een sanctie, die in een enkel geval ook is uitgevoerd; een aselecte steekproef van managers werd na afloop van het onderzoek benaderd om te controleren of de procedure betrouwbaar was. Dit heeft geleid tot een marginale aanpassing van de uiteindelijke resultaten. Deze onderzoeksmethodologie heeft een zekere Rotterdamse bias opgeleverd in het onderzoek. Het merendeel van de geïnterviewde managers was werkzaam in de Zuid-Hollandse regio. Alhoewel er geen exact representatieve afspiegeling van de gehele Nederlandse populatie aanwezig is, blijkt uit de demografische gegevens zoals leeftijd (gemiddeld 42 jaar), opleiding (tweederde deel heeft een HBOen WO-opleiding) en sekse (minder dan 13 procent van de managers is vrouw) dat de steekproef overeenkomt met het gebruikelijke beeld en daarmee redelijk representatief is (zie bijvoorbeeld Boonstra, 2001) (zie tabel 2). De resultaten kunnen statistisch gesproken niet zonder meer naar de gehele Nederlandse managerspopulatie worden gegeneraliseerd, maar ze kunnen zeker als indicatief gelden voor de gevonden gemiddelden. Tabel 2. Sekse en hiërarchisch niveau van managers Niveau Sekse Vrouw Man Totaal Topmanagement (51 %) Middenkader (34 %) Operationeel management (15 %) Totaal 140 (12%) 1008 (88%) 1148 (100%) 5. Resultaten AANTAL ARBEIDSUREN PER TYPE MANAGER Tabel 3 geeft een uitsplitsing van uren per dag van een manager. Het aantal arbeidsuren is niet voor ieder soort manager gelijk. Tabellen 4a en 4b laten zien dat het aantal uren afhangt van de hiërarchische positie en de sekse van de manager. Uit de verschillende variatieanalyses blijkt dat de gemeten verschillen klein, maar toch significant zijn. 59

11 Tabel 3. Verdeling besteedbare uren over type activiteiten Type activiteit (in uren) Tijdseenheid Dag van een manager (n = 1148) Vrije tijd 2,9 Nevenstudie (onderwijs) 0,1 Huishoudelijke taken en zorgtaken 0,7 Persoonlijke verzorging (slapen, eten en verzorging) 8,7 Arbeid 11,6 Totaal 24,0 Tabel 4a. Verdeling van het aantal dagelijkse arbeidsuren naar hiërarchisch niveau Tabel 4b. Verdeling van het aantal dagelijkse arbeidsuren naar sekse De toename van de hoeveelheid arbeidsuren voor hogere hiërarchische posities is ook bekend vanuit het onderzoek van Stewart (1988). Soort manager Topmanager Middenkadermanager Operationeel manager Arbeid (in uren) 11,8 11,5 10,9 Uit een aanvullende analyse komt naar voren dat vrouwelijke managers de 0,6 minder arbeidsuren per dag vooral besteden aan huishoudelijke taken en zorgtaken. De overige categorieën (nevenonderwijs, persoonlijke verzorging en vrije tijd) zijn voor mannen en vrouwen gelijk. Deze pay-off tussen arbeid en verplichtingen thuis komt op veel grotere schaal ook naar voren in de data van het SCPtijdbestedingonderzoek. Soort manager Mannelijke manager Vrouwelijke manager Arbeid (in uren) 11,6 11,0 AANTAL ARBEIDSUREN EN EFFECTIVITEIT Tabel 5 geeft een uitsplitsing van arbeidstijd naar type managementactiviteit per soort manager. Het belangrijkste resultaat is dat alle typen managers als redelijk effectief mogen worden beschouwd. Overal komen de informatierollen boven de 40 procent van alle managementactiviteiten uit, en blijft de hoeveelheid interpersoonlijke managementactiviteiten onder de 25 procent. Daarnaast blijkt dat Tabel 5. Percentuele verdeling van arbeidstijd over type managementactiviteiten per soort manager Soort manager Mannelijke Vrouwelijke Topmanager Middenkader- Operationeel Gemiddelde manager manager manager manager manager Type activiteit (in procenten) Informatierol 48,0 45,2 48,4 48,2 44,3 47,7 Interpersoonlijke rol 18,5 22,1 18,2 18,7 21,8 18,9 Besluitvormende rol 33,5 32,7 33,5 33,1 33,9 33,4 60

12 vrouwelijke managers meer aandacht hebben voor interpersoonlijke managementactiviteiten dan hun mannelijke collega s en minder aandacht voor besluitvormende activiteiten. De grotere aandacht voor interpersoonlijk gedrag is ook zichtbaar voor de operationele managers. Naar de top toe vertonen managers steeds meer effectieve informatierollen en steeds minder interpersoonlijke rollen. Om de effectiviteit van Nederlandse managers te positioneren ten opzichte van het onderzoek van Luthans et al. (1988), vergelijkt tabel 6 de Nederlandse percentuele verdeling over de drie rollen met de verdeling in groepen van Luthans et al. Het laat zien dat de Nederlandse managers zich bevinden tussen gemiddeld effectieve (met een gemiddelde verdeling over de drie rollen) en zeer effectieve (met een veel hogere informatierol) managers, en ver verwijderd zijn van carrièremanagers (met een veel hogere interpersoonlijke rol). Tabel 6. Positionering resultaten ten opzichte van Luthans et al. (1988) Type manager Type rol Informatierol Interpersoonlijke rol Besluitvormende rol zeer effectieve managers managers uit ons onderzoek gemiddelde effectieve managers minder effectieve (carrière-)managers AANTAL ARBEIDSUREN, PRODUCTIVITEIT EN FRAGMENTATIE In tabel 7 wordt een uitsplitsing gegeven van uren per dag en per week van een manager. Dit wordt vergeleken met uren per week van de gemiddelde werknemer zoals dat naar voren kwam in het Tijdbestedingonderzoek van het SCP in Het wekelijks aantal gewerkte uren van een voltijds werknemer is waarschijnlijk hoger dan het door het SCP aangegeven aantal arbeidsuren van een werkend persoon. Ook jongeren (12-19) en ouderen (65+) zijn in de groep werkend opgenomen en werken gemiddeld minder (vaak in deeltijd) dan de voltijds werknemers. 4 Daar staat tegenover dat ook het wekelijks aantal arbeidsuren van de managers in onze dataset hoger zal zijn dan wij hebben berekend. Om het wekelijks aantal arbeidsuren te berekenen, hebben we namelijk het dagelijks aantal Tabel 7. Verdeling besteedbare uren over type activiteiten per soort beroep (Bron werkend : Tijdbestedingonderzoek , SCP) Tijdseenheid Dag van een manager Week van een manager Week van een werkend persoon (n = 1148) (n = 1148) (n = 891) Type activiteit (in uren) Vrije tijd 2,9 25,7 39,9 Nevenstudie (onderwijs) 0,1 0,9 1,5 Huishoudelijke taken en zorgtaken 0,7 6,2 16,5 Persoonlijke verzorging (slapen, eten en verzorging) 8,7 77,2 76,4 Arbeid 11,6 58,0 33,7 Totaal 24,0 168,0 168,0 61

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

IT-gebruik door topmanagers

IT-gebruik door topmanagers 39 IT-gebruik door topmanagers Dr. ir. drs. A.G.M. Pijpers RE Het gebruik van IT in een organisatie groeit nog steeds. Topmanagers die niet met IT kunnen omgaan, geven een slecht voorbeeld en missen daardoor

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Wim Elving & Betteke van Ruler Amsterdam School of Communications Research Universiteit van Amsterdam Juli 2006 Inhoud Hoofdstuk 1. Doel en opzet 7

Nadere informatie

Trendrapport internetgebruik 2012. Een Nederlands en Europees perspectief

Trendrapport internetgebruik 2012. Een Nederlands en Europees perspectief Trendrapport internetgebruik 2012 Een Nederlands en Europees perspectief 1 Universiteit Twente / Center for e-government Studies Postbus 217 7500AE Enschede T. +31 (0) 53 489 1021 F. +31 (0) 53 489 42

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Het glazen plafond in de culturele sector Feiten en verklaringen

Het glazen plafond in de culturele sector Feiten en verklaringen 1 Het glazen plafond in de culturele sector Feiten en verklaringen Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OC&W Agneta Fischer Krystyna Rojahn Inkie Struyk Universiteit van Amsterdam Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Werkdruk bewezen. Eindrapport werkdrukonderzoek rechterlijke macht. Hogeschool Utrecht/Radboud Universiteit Nijmegen

Werkdruk bewezen. Eindrapport werkdrukonderzoek rechterlijke macht. Hogeschool Utrecht/Radboud Universiteit Nijmegen Werkdruk bewezen Eindrapport werkdrukonderzoek rechterlijke macht Hogeschool Utrecht/Radboud Universiteit Nijmegen Auteurs Dr. B. Fruytier (projectleider) Dr. J. Dikkers Drs. M. Keesen Mr. J. Janssen Dr.

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit?

Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit? Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit? Onderzoek naar de invloed van spelers-, hoofdtrainers- en assistent- trainerservaring op de ranking en het winstpercentage van Nederlandse Eredivisie

Nadere informatie

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk CTTRL ALTT DELETE Prroductiviteitssverlie es door ICT p problemen e en o ontoerreikend de digiitale vvaardiggheden n op het werrk 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 217 7500

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP Een analyse naar het functioneren van ondernemingen in het winkelgebied Noorderboulevard-Zwaanshals In opdracht van Rabobank Rotterdam Deelgemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

Zo vader, zo zoon..?

Zo vader, zo zoon..? Het effect van de daadwerkelijke en ideale taakverdeling van Turkse, Marokkaanse en autochtone vaders op de opvattingen van hun zonen Saskia de Hoog & Maartje Bakhuys Roozeboom Universiteit Utrecht 2006

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie