Alternatievenontwikkeling en effectbeoordeling voorafgaand aan MIRT-verkenning Ooijen-Wanssum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternatievenontwikkeling en effectbeoordeling voorafgaand aan MIRT-verkenning Ooijen-Wanssum"

Transcriptie

1 Bijlage 3: Alternatievenontwikkeling en effectbeoordeling voorafgaand aan MIRT-verkenning Ooijen-Wanssum

2 Deze bijlage bevat een beschrijving van de alternatievenontwikkeling en -afweging in de tijd. Voor de integrale gebiedsontwikkeling in het gebied Ooijen-Wanssum is de oplossing van de (hoog-) waterproblematiek leidend uitgangspunt geweest. Door de ruimtelijke ingrepen in onderlinge verbinding en integraal aan te pakken, is de ontwikkeling breed gedragen. Er bestaat alleen draagvlak voor het totale pakket aan maatregelen. Individuele maatregelen zijn niet los van de rest van het pakket te zien. De gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft al enige jaren van planvorming doorlopen. Kort samengevat: In heeft Habiforum in opdracht van de provincie een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van integrale gebiedsontwikkeling in Ooijen-Wanssum. 1 In 2007 zijn op basis van de ontwikkelde strategieën voorkeuren bepaald op basis van effecten en draagvlak. 2 In 2008 heeft projectbureau Ooijen-Wanssum in opdracht van de Stuurgroep een Richtingendocument opgesteld, waarmee richting is gegeven aan de planvorming. Hierbij was draagvlak het doorslaggevende criterium voor het formuleren van de voorkeursrichting. Er is geen nader effecten onderzoek gedaan. 3 In 2010 is het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum vastgesteld waarin de ruimtelijke opgaven voor het gebied in samenhang zijn uitgewerkt. 4 Voorafgaand hebben de gemeentes, provincie en het rijk beleid geformuleerd en plannen gemaakt die richtinggevend zijn geweest bij de planvorming. In deze samenvatting zijn onderdelen van het Masterplan Het Nieuwe Wanssum 5 opgenomen, omdat dit masterplan een belangrijke ontwikkelschets was voor maatregelen die zijn opgenomen in de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Hieronder is per maatregel de ontwikkeling van tot 2008 weergegeven. Sommige kansen die in werden gezien zijn niet verder opgepakt, terwijl andere initiatieven in de loop van de tijd een belangrijkere plaats in de gebiedsontwikkeling hebben gekregen. In deze bijlage is een zeer beknopte samenvatting van de alternatievenontwikkeling weergegeven. Voor achtergrondinformatie, onderbouwing van de beoordeling en een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de originele documenten. De documenten met betrekking op de gebiedsontwikkeling zijn te vinden op Het maatregelenpakket uit het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum (2010) is integraal beschreven aan het slot van deze bijlage. In de startbeslissing van de MIRT-verkenning Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum hebben rijk en regio in gezamenlijkheid besloten dat dit maatregelenpakket als uitgangspunt van de verkenning dient. De reeds gemaakte keuzes staan in de verkenning dus niet opnieuw ter discussie. Wel is een verdere uitwerking van verschillende onderdelen gewenst. Voor zover deze uitwerking in de verkenning is uitgevoerd zijn de resultaten daarvan opgenomen in het hoofdrapport van het Verkenningenrapport. In de planuitwerkingsfase volgt een verdere detaillering. 1 Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm Ooijen-Wanssum, Habiforum, juli 2 Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm Ooijen-Wanssum, Nadere verkenning Strategie Verruiming, Habiforum, oktober Richtingendocument Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, projectbureau Ooijen-Wanssum, oktober Gebiedsplan Ooijen-Wanssum, projectbureau Ooijen-Wanssum, mei Masterplan Het Nieuwe Wanssum, gemeente Meerlo-Wanssum, definitieve versie 2004

3 Reactivering Oude Maasarm In zijn 6 mogelijke strategieën ontwikkeld, te weten: Strategie Autonoom Afsluiten Oude Maasarm; Ophogen en versterken van bestaand kadetracé; Aanleggen nieuwe kadetracés tot één grote dijkring; Autonome (zeer beperkte) ontwikkeling van ruimtegebruik. Strategie Vijfennegentig Volledig openen Oude Maasarm zonder aanvullende bescherming; Verwijderen of verlagen van de kades die in 1995 zijn aangelegd; Verwijderen van een aantal obstakels; Bieden van eenmalige schadevergoeding en/of uitkoopregeling voor gedupeerden (planschade); Bieden van terugkerende schaderegeling/ verzekering bij optredende hoogwaters; Autonome (zeer beperkte) ontwikkeling van het ruimtegebruik. Strategie Maatwerkkades Volledig openen Oude Maasarm met aanvullende bescherming; Bieden van ruimte waar mogelijk, bieden van bescherming waar nodig; Verwijderen of verlagen van kades die in 1995 zijn aangelegd; Aanleggen en versterken van kades tot nieuwe dijkringen rond kernen Blitterwijck, Wanssum, Broekhuizenvorst, Broekhuizen en Ooijen; Aanleggen van dijkringen rond bebouwingsclusters (waar mogelijk); Verlenen van toestemming (onder voorwaarden) voor beschermen van solitaire bebouwing; Autonome (zeer beperkte) ontwikkeling van ruimtegebruik buiten de dijkringen; Ruimere ontwikkelingsmogelijkheden binnen nieuwe dijkringen.

4 Strategie Inlaat Beperkt heropenen Oude Maasarm; Instellen en handhaven maximaal debiet voor Oude Maasarm; Vervangen kade bij instroom Oude Maasarm door inlaatwerk waarmee maximaal debiet wordt gehandhaafd; Nauwelijks ontwikkeling in ruimtegebruik mogelijk. Strategie Erosiekade Afsluiten Oude Maasarm; Ophogen en versterken van bestaand kadetracé; Aanleggen nieuwe kadetracés tot één grote dijkring; Construeren kade die wegspoelt zodra deze overstroomt; Autonome (zeer beperkte) ontwikkeling van ruimtegebruik. Strategie Verruiming Heropenen en aanpassen Oude Maasarm; Realiseren extra ruimte voor rivier door ontwikkeling naar waterrijk landschap; Verwijderen van aantal obstakels; Verlagen maaiveld in Oude Maasarm waardoor meer ruimte voor water en vergroting stroomcapaciteit; Diverse varianten mogelijk, variërend van zelden meestromende groene rivier tot permanent stromende nieuwe rivier; Ontwikkelingen in ruimtegebruik mogelijk, ook in combinatie met waterrijk landschap Deze strategieën zijn beoordeeld op de volgende onderwerpen: Water Landbouw Natuur Industrie & economie Leefbaarheid & recreatie Veiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit Regionale watersystemen in stroomgebiedsbenadering. Principe vasthouden, bergen, afvoeren. Verhouding tussen kosten en baten. Ontwikkelingsperspectieven. Verbreding naar recreatie en natuur. Biodiversiteit en robuustheid. Identiteit van het gebied en ontwikkelingskansen. Karakteristiek voor riviersysteem. Investeringsmogelijkheden en nieuwe kansen. Werkgelegenheid en continuïteit. Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. Kwaliteit van wonen en leven. Aansluiting bij en versterking van identiteit van het gebied. Aantrekkingskracht van Limburg als Toscane om de hoek. Ontwikkelingsperspectieven en investeringsmogelijkheden.

5 Hierbij kwam de strategie Verruiming als beste uit de toetsing. De voorkeur gaat uit naar strategie Verruiming met de sterke elementen uit strategie Inlaat en strategie Kades. De belangrijkste effecten van strategie Verruiming zijn: Water Landbouw Natuur Economie Leefbaarheid Recreatie Aanzienlijke verbetering voor het riviersysteem en stroomopwaarts gelegen gebieden. Beschermingsniveau in de Oude Maasarm neemt af maar deze negatieve effecten worden beperkt door vergroten capaciteit van de geul. Afhankelijk van diepte en ontwerp treedt daling van de grondwaterstand op. Landbouwgronden worden vergraven voor de aanleg van laagtes en geulen. Een deel van deze gronden is al bestemd als natuurgebied. Resterende landbouwgronden zullen frequenter overstromen. Huidige natuur verandert, evenals het landschapsbeeld. Kwelgevoede natuurgebieden met meer open water komen hiervoor in de plaats, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe rivier. Planologische beperkingen nemen af. Ontwikkelingsmogelijkheden nemen toe doordat meer ruimte wordt geboden aan de rivier. Realisatie van open water biedt een aantrekkelijk decor voor woningbouw en toerisme. Benodigde ingrepen bieden kans voor functionele ontgronding. Frequentie van het aantal overstromingen (thans meer dan eens per vijftig jaar) neemt toe. Huizen en bedrijven zijn weer aangewezen op hun natuurlijke beschermingsniveau. In de praktijk is het aantal werkelijk gedupeerden beperkt. Vitaliteit van de dorpen neemt toe. Het uitzicht voor huizen verbetert evenals het vestigingsklimaat voor bedrijven. Hinder tijdens uitvoering ontgrondingen mogelijk. Open water en natuurontwikkeling vergroten recreatieve mogelijkheden Voor de strategie Verruiming zijn twee oplossingrichtingen ontwikkelt die als uiterste van de mogelijke oplossingsrichtingen worden beschouwd: Groene rivier, enkel het beter doorstroombaar maken van knelpunten, geen maaiveldverlaging. Nieuwe rivier, maaiveldverlaging tot een bevaarbare rivier en het oplossen van knelpunten voor de doorstroming. Deze oplossingsrichtingen zijn beoordeeld op: Meestroomfrequentie Beschermingsniveau Piek in waterstand bij uitstroomopening Beheersbaarheid Grondwater 2008 Keuze voor een tussenvariant van de oplossingsrichting Groene rivier en Nieuwe rivier, waarbij een optimalisatie wordt gezocht om beïnvloeding van de grondwaterstanden te minimaliseren en een zo groot mogelijke waterstanddaling. De voorkeursrichting bestaat uit: Verwijderen bestaande kaden bij instroom (kade tussen Ooijen en Broekhuizenvorst) en uitstroom (kade ten oosten van Blitterswijck) van de Oude Maasarm. Verruiming als oplossing voor rivierkundige knelpunten in Oude Maasarm, onder andere bestaand uit weerdverlaging bij instroming en bocht bij Meerlo en het oplossen van knelpunten bij brug Moleneind en brug bij haven Wanssum. Lokaal aanvullende verruiming van de Oude Maasarm (maatwerk)

6 Compensatie van de benedenstroomse effecten van de gebiedsontwikkeling wordt gerealiseerd binnen de waterstanddaling van het bestaande maatregelenpakket van Rijkswaterstaat Maaswerken in het kader van Pakket 1 en door de sluitstukkades plaatselijk iets verder op te hogen. Waterveiligheid Uiterlijk 2015 wordt door middel van sluitstukkades een beschermingsniveau van 1:250 voor bewoning achter de kades gegarandeerd. Dit heeft opstuwende effecten. Mogelijk kan reactivering van de Oude Maasarm een oplossing zijn waarmee besparingen op de sluitstukkades kunnen worden gerealiseerd Terughoudendheid met de aanleg van veel of grote kade-ringen is nodig om tot een zo efficiënt mogelijke benutting te komen van de gerealiseerde ontwikkelingsruimte Voorkeursrichting: De kernen Broekhuizenvorst, Ooijen, Blitterswijck krijgen een beschermingsniveau van 1:250. Voor de kern Meerlo lijken vooralsnog geen kademaatregelen nodig. Bij de bebouwingsclusters (Boltweg, Ooijenseweg en Veerweg en camping t Karrewiel) worden in ieder geval maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat ze tot een 1:50 afvoer geen wateroverlast krijgen. Indien mogelijk en wenselijk krijgt cluster Boltweg-Ooijenseweg-Veerweg een 1:250 beschermingsniveau. Voor de 9 individuele woningen en bedrijven die er ten gevolge van de reactivering in bescherming op achteruit gaan, zal maatwerk worden geleverd om deze negatieve effecten tegen te gaan dan wel te compenseren. Indien de bescherming van Broekhuizen niet meegenomen wordt in het project sluitstukkaden van Rijkswaterstaat Maaswerken, dan zal de bescherming van Broekhuizen meegenomen worden in de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum Een hoogwatergeul bij Ooijen heeft een groot waterstandverlagend effect. Het gewonnen materiaal is vermarktbaar. Een hoogwatergeul bij Wanssum heeft een groot waterstandverlagend effect. Het gewonnen materiaal is onvermarktbaar, maar kan mogelijk worden gebruikt voor verondieping van delftstofwinning in de nabijheid, bijvoorbeeld bij Ooijen De hoogwatergeul Ooijen hangt samen met de delfstofwinning en maakt onderdeel uit van het Zandmaas II pakket. Vanuit waterstandverlaging is de hoogwatergeul Wanssum erg interessant, maar doordat er grote hoeveelheden onvermarktbaar materiaal vrijkomen zijn de kosten hoog. Een combinatie met een delfstofwinning in de nabijheid kan een oplossing bieden voor dit probleem.

7 2008 Voorkeursrichting: De hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum, mogelijk in combinatie met delfstoffenwinning, maken deel uit van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Delftstofwinning In het zuidelijk deel van het plangebied zijn private initiatieven voor delfstofwinning. De vrijkomende specie is mogelijk geschikt voor kade aanleg. Ook bestaat het plan uit natuurontwikkeling en een hoogwatergeul. Het bestaande plan levert geen bijdrage aan de hoogwaterveiligheid Het bestaande initiatief levert, op de hoogwatergeul na, geen bijdrage aan de hoogwaterveiligheid, maar is toch interessant door de mogelijkheden die het biedt voor het winnen van vermarktbare delfstoffen en omputten van niet vermarktbaar materiaal. Dit initiatief is gericht op de vragen die er in dit gebied spelen in een partnership waarbij de ontgronding niet leidend is voor de gebiedsplannen, maar de gebiedsplannen leidend zijn voor de ontgronding Delfstofwinning is geen leidend doel binnen de gebiedsontwikkeling, maar kan in combinatie met de hoogwatergeulen wel worden opgepakt. Overruimte 2007 Door de vergunningen voor uitbreiding van woningen en bedrijfsgebouwen te combineren met verruiming kan de compensatieopgave op een functionele manier worden ingezet Voorkeursrichtingen: Door reactivering van de Oude Maasarm: kan de ruimtelijke claim van IVM van het gebied gehaald worden; de te realiseren overruimte wordt gebruikt voor het bieden van nieuwe bouwmogelijkheden voor bestaande activiteiten en het toestaan van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gebiedsontwikkeling; dit voor zover deze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gebiedsontwikkeling (duurzame waterstanddaling, ontwikkeling van natuur en landschap, economische ontwikkelingen en/of verbeteren leefbaarheid Wanssum).

8 Rondweg Voorafgaand In 2002 is de studie Tracékeuze westelijke rondweg Wanssum 6 afgerond. Cruciaal voor de bestaande ontwikkelingsplannen van de haven en het bedrijventerrein is de aanleg van een randweg. Het tracé van deze randweg heeft verder invloed op de stedenbouwkundige afronding van woonwijk De Cuyper en de bebouwde kom van Wanssum. Om deze reden is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt omtrent het tracé van de randweg. In deze notitie wordt de afweging ten aanzien van het tracé, mede op basis van een eerder uitgevoerd natuurwaarden- en akoestisch onderzoek, gemaakt. In de notitie wordt uitgegaan van een westelijke randweg om de haven te ontsluiten, maar een doortrekking tot een volledige rondweg wordt nadrukkelijk opengehouden. In 2003 worden de volgende uitgangspunten benoemd 7 : Ontlasten N270 van auto- en vrachtverkeer door kern en daarmee verbeteren van de leefbaarheid. Waarborgen goede en directe bereikbaarheid bedrijventerrein. Verbeteren woongenot/leefbaarheid langs N270. Looproute voetgangers langs jachthaven. Behouden heldere hiërarchie in wegen. Aanleg gehele rondweg met brugverbinding en soepele aansluiting op N270, zodat vracht- en doorgaand verkeer uit de kern geweerd worden. Uit onderzoek blijken de volgende effecten van de rondweg: Substantiële verlaging van verkeersintensiteiten op de N270 (ca. 65% minder verkeer). Lagere verkeersintensiteiten op de Geijsterseweg binnen de bebouwde kom (ca. 50% minder verkeer). Hogere verkeersintensiteiten op de Stayerhofweg (ca. 85% meer verkeer). In dit scenario is sprake van een betere benutting van de rondweg ten opzichte van het scenario met een randweg (ca. 3x meer verkeer). Voor de effectenonderzoeken van de uitbreiding van de haven en het bedrijventerrein wordt verwezen naar de bijlagen van het Masterplan. De gemeente heeft plannen voor een rondweg. Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd om de mogelijkheden voor de aanleg van de rondweg te onderzoeken, in plaats van te investeren in het verbeteren van de doorstroombaarheid van de bestaande brug. Deze nieuwe rondweg kan ook zo worden ontwerpen dat deze als permanent hoogwatervrije verbinding kan dienen De noordelijke rondweg kan gesplitst worden in twee trajecten, een oostelijk tracé vrijwel geheel in het stroomvoerend winterbed, en een westelijk tracé deels in het bergend winterbed. Opname van de westelijke rondweg in een integrale gebiedsontwikkeling maakt compensatie van het bergend volume mogelijk. De effecten van de nieuwe rondweg in het stroomvoerend winterbed kunnen waarschijnlijk niet binnen dit project worden gecompenseerd omdat dat alleen met benedenstroomse maatregelen is op te lossen. Hiertoe dient in de planstudie een relatie te worden gelegd met het Maaspark Well. 6 Tracékeuze westelijke rondweg Wanssum, BRO (februari 2002) 7 Masterplan Het Nieuwe Wanssum, gemeente Meerlo-Wanssum, definitieve versie 2004

9 2008 Bij de start van de gebiedsontwikkeling zijn een zestal (alternatieve) tracés voor de provinciale weg bij Wanssum onderzocht. Hierbij ging het om een tweetal tracés ten noorden van Wanssum, een tweetal tracés uitgaande van een zuidelijke rondweg inclusief realisatie van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg t.b.v. de haven en twee tracés op basis van het huidige ligging van de provinciale weg. Op basis van doelbereik, leefbaarheid in de kern van Wanssum en kosten is gekozen voor de noordelijke variant met kruising van de haven ten noorden van het bedrijf Top Terra. Voorkeursrichtingen: Rondom Wanssum zal een nieuwe provinciale rondweg worden aangelegd. Het gaat om een noordelijke variant met kruising van de haven ten noorden van het bedrijf Top Terra. De rondweg zal de haven van Wanssum overbruggen met een vaste brugverbinding. Er worden verkeersontmoedigende maatregelen op het huidige tracé N270 genomen. Toerisme Kansen door beleefbaarheid van de Maas te vergroten. Kansen door de verblijfsmogelijkheden diverser te maken en af te stemmen op wensen van toeristen, nu relatief veel permanente bewoning en seizoensplaatsen. Er zijn concrete initiatieven van bungalowpark Roekenbosch voor uitbreiding in de richting van de Oude Maasarm. Rondom de Oude Maasarm is een autonome ontwikkeling in de richting van natuur Voor de uitbreiding van bungalowpark Roekenbosch geldt dat aangepast bouwen en verruiming van het maaiveld op de beoogde locatie waarschijnlijk onvermijdelijk zijn. Maar uitbreiding met inachtneming van hydraulische randvoorwaarden behoort tot de mogelijkheden. Een heldere ontwikkelingsrichting voor dit gebied kan sluimerende ambities voor natuurontwikkeling en recreatie sturing geven Voorkeursrichtingen: Verbeteren en uitbreiden recreatieve routes in het gebied. Bestaande recreatieve ondernemers wordt waar mogelijk ontwikkelingsruimte geboden voor initiatieven die de kwaliteiten van het toekomstige natuurgebied versterken en aan initiatieven die het aanbod van natuurgerichte verblijfsaccommodaties uitbreiden. Onder zelfde voorwaarde wordt ruimte gezocht voor nieuwe recreatieve en toeristische initiatieven, met name initiatieven die zich richten op een beter aanbod voor de rust en ruimte zoekende toerist die bereid is voor kwaliteit te betalen. Natuurontwikkeling 2008 Waar in en 2007 natuur nog als een onderdeel van het aantrekkelijker maken voor recreatie werd gezien, komt natuurontwikkeling in 2008 als zelfstandig doel op de kaart. Voorkeursrichting: De Oude Maasarm en de hoogwatergeulen zullen worden ingericht als natuurgebied.

10 Voor realisatie worden de extra EHS hectares ingezet die voor Zandmaas II beschikbaar zijn. De Oude Maasarm en de hoogwatergeulen vormen één aaneengesloten, vrij toegankelijke natuurkern herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding en, na initiële ingrepen, spontaan herstel van oorspronkelijke water- en riviergebonden natuur. Aanleg hoogwatergeulen met oog voor natuurlijke randvoorwaarden. Natuurontwikkeling mag geen onoverkomelijke belemmering vormen voor de doorstroomcapaciteit van de Oude Maasarm en de hoogwatergeulen. Hiermee moet in het ontwerp en beheer rekening worden gehouden. De Oude Maasarm en de hoogwatergeulen worden onttrokken aan de landbouw en ingericht als natuurgebied. Voor realisatie worden de extra EHS hectares ingezet die voor Zandmaas II beschikbaar zijn. Waterberging Zoekgebied voor waterberging in de Oude Maasarm. Wonen Voorafgaand In 2000 concludeert gemeente Meerlo-Wanssum dat er tot nieuwe woningen gewenst zijn. In een groot deel hiervan is al voorzien in bestaande plannen. Er blijven nog 33 woningen over waarvoor nieuwe plannen gemaakt kunnen worden, en die vanaf kunnen worden gerealiseerd. Dit is te weinig voor bebouwing rondom de jachthaven. In 2003 worden de cijfers geactualiseerd. Er is dan een behoefte van 70 woningen. Besloten wordt in te zetten op het plan woningbouw te realiseren rondom de jachthaven. De overige 30 woningen van het in totaal 100 woningen tellende bouwplan voor de jachthaven vormen een voorschot op de richtcijfers voor de kern Wanssum na De ambitie richt zich op: Revitalisering van de jachthaven: Upgrading kan door woningen en horecafuncties toe te voegen en de haven ruimtelijk beter aan te sluiten op de kern. Stedenbouwkundige, landschappelijk en ecologische verbeteringen: het betreft diverse zaken zoals bebouwing van het sportterrein en realisatie van een ecologische zone. Voor de effectenonderzoeken van de uitbreiding van de haven en het bedrijventerrein wordt verwezen naar de bijlagen van het Masterplan. Kansen door de ontwikkeling van landgoederen in het bergend winterbed mogelijk te maken. Voorwaarde is minder streng Wbr-regime door waterstanddaling. Gemakkelijker uitbreiding van bebouwing bij het dorp Voorkeursrichtingen: Woningbouw in Wanssum is met name gericht op de lokale behoefte.

11 De lokale woonopgave wordt geschat op ca 15 woningen per jaar. Gefaseerde oplevering van nieuwe woningen binnen planperiode is dan ook wenselijk. Toekomstige woningbouw moet gericht zijn/ relatie hebben met de Oude Maasarm. Toekomstige woningbouw concentreert zich op de sportvelden en langs de jachthaven. Maximaal 100 woningen langs de Oude Maasarm ten behoeve van de bovenlokale markt. Woningen moeten passen in het buitengebied en een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit opleveren. Gekeken wordt naar de mogelijkheden voor het realiseren van nieuwe woonvormen en voor duurzaam bouwen in het gebied. Haven van Wanssum Voorafgaand In 2000 zijn bestaande notities en studies inzake te haven geïntegreerd tot de Integrale notitie ontwikkeling haven Wanssum (januari 2000). De volgende wensen komen naar voren: De aanleg van een slibdepot: om de haven intensiever te kunnen gebruiken moet er worden gebaggerd. Het verzamelde slib kan worden verwerkt tot bruikbare grond. Na 10 jaar zijn de werkzaamheden voltooid en zal het slibdepot plaatsmaken voor natuur. Uitbreiding van het bedrijventerrein: dit is noodzakelijk om de haven te laten functioneren als ROC. Aanleg van de randweg: Ter ontsluiting van de haven is een nieuwe verbeterde ontsluiting buiten de kern noodzakelijk. In 2003 worden de wensen rondom de haven verder uitgewerkt. In principe richt de ontwikkeling van de haven zich op de overslag van bulk- en stukgoederen. De aanleg van een slibdepot is komen te vervallen. De uitbreiding van het bedrijventerrein is in het winterbed van de Maas geprojecteerd. De gemeente zal samen met marktpartijen een businessplan opstellen inzake de inrichting van de haven als ROC. Ook is bestuurlijk overleg gestart met gemeenten in de regio, met name Venray, Venlo en Horst aan de Maas. Het waarborgen van goede en directe bereikbaarheid van het bedrijventerrein is als ruimtelijk uitgangspunt geformuleerd. Voor de effectenonderzoeken van de uitbreiding van de haven en het bedrijventerrein wordt verwezen naar de bijlagen van het Masterplan. Voor een verdere ontwikkeling van de haven wordt gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden De havenuitbreiding is geprojecteerd in het verlengde van de huidige containerterminal (westelijke uitbreiding). Dit leidt tot een toename van de havenactiviteiten op de westelijke oever en een groter belang voor een goede ontsluiting via de westelijke rondweg Voorkeursrichtingen: Uitbreiding van de haven Wanssum. Uitbreiding van het industrieterrein. Gezien de ligging in het winterbed wordt alleen watergebonden industrie toegelaten.

12 Jachthaven Voorafgaand Er bestaan ideeën om het gebied rondom de jachthaven aantrekkelijker te maken door woningbouw. In 2000 wordt besloten dat de vraag naar nieuwe woningen onvoldoende is om het plan bij de jachthaven te realiseren. In 2003 lijkt de vraag gestegen en wordt toch besloten tot uitvoering van het plan. Daarnaast wordt een kwaliteitsverbetering beoogd door een looproute voor voetgangers langs de jachthaven. De volgende functies worden in 2003 voorzien: Potenties jachthaven benutten door stimuleren aanvullende voorzieningen. Verplaatsing benzineverkooppunt met LPG en evt. supermarkt. Concentratie detailhandel/horeca in centrum (omgeving kerk/jachthaven). Voor de effectenonderzoeken van de uitbreiding van de haven en het bedrijventerrein wordt verwezen naar de bijlagen van het Masterplan. De bestaande jachthaven heeft weinig toeristische kwaliteiten. Herinrichting van het gebied kan de haven aantrekkelijker maken. Maatregelpakket Gebiedsplan Ooijen-Wanssum (2010) Voorkeursrichtingen uit het Richtingendocument zijn in het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum uitgewerkt tot een integraal ruimtelijk plan (figuur op volgende bladzij). De maatregelen bestaan uit: Primaire waterkeringen/ kademaatregelen, verwijderen, aanleggen en aanpassen van kades. Hoogwatergeul Ooijen, aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Ooijen in combinatie met natuurontwikkeling. Hoogwatergeul Wanssum, aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Wanssum in combinatie met natuurontwikkeling. Oude Maasarm, reactiveren van de Oude Maasarm. Rondweg Wanssum, aanleg van nieuwe noordelijke Provinciale rondweg, inclusief brug over haven Wanssum. Bieden van economische ontwikkelingsruimte door het benutten van rivierkundige overruimte die wordt gerealiseerd met rivierverruimende maatregelen.

13

14

15 Water Rivierkundige effecten Met het ontwerp van het in 2010 vastgestelde Gebiedsplan wordt een waterstanddaling gerealiseerd van circa 34 cm bij een afvoer van 2832 m3/s (1:50 jaar) en 38 cm bij een afvoer van 3275m3/s (1:250 jaar). Bij een afvoer van 3950 m3/s bedraagt de waterstandsdaling zelfs meer dan 45 cm (Haskoning, 2010). Ook bovenstrooms gelegen gebieden profiteren volop van de ingrepen binnen de gebiedsontwikkeling; de waterstanddaling werkt tot ver bovenstrooms door. Door het weghalen van de kade bij Ooijen en Blitterswijck en overige maatregelen in de Oude Maasarm gaat de Oude Maasarm vaker inunderen. Gemiddeld stroomt bij Ooijen 4 tot 9 dagen per jaar Maaswater in de Oude Maasarm. Ook via de uitstroomopening Blitterswijck stroomt enkele dagen per jaar Maaswater in de Oude Maasarm. Pas bij hogere afvoeren stroomt de Oude Maasarm in zijn geheel mee met de Maas. Morfologische effecten Door het weghalen van de kades bij Ooijen en Blitterswijck en het verlagen van de instroomopening gaat de Oude Maasarm frequent instromen. Dit kan negatieve effecten hebben op de morfologie (aanzanding) en de scheepvaart in de Maas. Dit moet nader worden onderzocht. Effecten op de grondwaterstand De effecten van de reactivering van de Oude Maasarm op de grondwaterstand zijn zeer beperkt. Dit komt omdat er geen grootschalige maaiveldverlagingen plaatsvinden en de verlagingen die worden uitgevoerd, vrijwel allen boven de huidige grondwaterstand plaatsvinden. Tegelijkertijd worden de vernattingspotenties van het gebied beperkt vergroot en wordt de oorspronkelijke relatie met de Maas hersteld. De grondwaterstand, die direct is gekoppeld aan het waterpeil van de Maas, is sterk bepalend voor de verdere ontwikkeling van vochtminnende broek- en loofbossen. Voor de aanleg van de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum zijn in de verkenning Zandmaas II wel grondwaterstanddalingen in de omgeving berekend. Deze verlagingen kunnen een effect hebben op de landbouwgronden in de omgeving, zowel positief (vermindering natschade) als negatief (verdroging). Voor de hoogwatergeul Ooijen moet ook aandacht besteed worden aan mogelijk zettingsrisico voor bebouwing in de omgeving (Maaswerken, 2002). Dit geldt ook voor de kern van Wanssum, uitbreiding van de haven kan grondwaterstanddaling in de omgeving tot gevolg hebben. Natuur Met de reactivering van de Oude Maasarm en de aanleg van de hoogwatergeulen en de weerdverlaging wordt een aaneengesloten natuurgebied gerealiseerd, dat tevens een aantrekkelijk recreatiegebied vormt. De reactivering van de Oude Maasarm heeft een negatief effect op soorten en hun leefgebied, die afhankelijk zijn van meer droge condities en jaarlijkse overstromingen niet overleven, en wellicht geheel verdwijnen bij bepaalde waterstanden. Tegelijkertijd worden kansen gecreëerd voor nieuwe natuur en specifieke ecotopen, die kenmerkend zijn voor het Maasdal. De instroom van de Maas en de Groote Molenbeek spelen in combinatie met kwel een ecologisch belangrijke rol bij het opstuwen en inunderen van het gebied met grondwater, oppervlaktewater en overtollige neerslag. In de Oude Maasarm liggen kansen voor de ontwikkeling van een groot samenhangend landschap met uitgestrekte, vochtige basenminnende loofbossen en (elzen)broekbossen met bijbehorende lage vegetatie.

16 Daar waar rust- en foerageergebied voor ganzen, zwanen en weidevogels in de uiterwaarden verloren gaan, wordt tegelijkertijd nieuwe habitat gerealiseerd voor meer natgebonden soorten. Voor de streng beschermde soorten waterspitsmuis, drijvende waterweegbree en das is mogelijk compensatie aan de orde van leef-, rust en/of foerageergebied (Ecologica, 2009). Voor de Natura 2000-gebieden Maasduinen en Boschhuizerbergen moet nader onderzoek worden verricht naar de effecten van de gebiedsontwikkeling op de instandshoudingsdoelen voor deze gebieden. De effecten van de gebiedsontwikkeling op deze beschermde natuurgebieden worden overigens gering ingeschat. Landschap en aardkundige waarden De aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Ooijen betekent een beperkt verlies aan landschappelijke en aardkundige waarden. Op een terrasrand en wat steilranden na, zijn in het gebied verder geen hoog gewaardeerde landschapselementen aanwezig. Het gebied van de hoogwatergeul en weerdverlaging Wanssum bevat restanten van oude geulen in de ondergrond, die door de rivierverruiming verdwijnen. De open en eentonige landschappen ter plaatse van de hoogwatergeulen veranderen door de rivierverruiming in een afwisselend landschap met permanent water, periodiek overstroomde vlaktes en omgeven door smalle gordels natuurlijke vegetatie. Hierdoor neemt de belevings- en gebruikswaarde van het gebied aanzienlijk toe. Met de reactivering van de Oude Maasarm stroomt het gebied een aantal dagen per jaar in. Dit heeft gevolgen voor het landschap, dat een natter karakter krijgt. In samenhang met de hoogwatergeulen ontstaat een aantrekkelijk, aaneengesloten landschap, waarbij de geomorfologie weer een duidelijke relatie heeft met het landschap. Archeologie en cultuurhistorie De gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum ligt in een archeologisch zeer rijk gebied. De ingrepen waarbij bodemingrepen plaatsvinden, betekenen daarom per definitie een vernietiging van de archeologische waarden ter plaatse. In de hoogwatergeul Wanssum is het gezien de landschappelijke ontwikkeling en de bewoningsgeschiedenis van Well-Aijen (aan de overzijde van de Maas) mogelijk dat zich onder de jonge rivierafzettingen in het plangebied een afgedekt landschap met archeologische resten van sites uit de vroege prehistorie t/m de Romeinse periode bevindt. Het tracé van de geplande rondweg doorsnijdt verschillende landschappelijke elementen: enkele laagtes, zoals de Oude Maasarm, maar ook meerdere terrasruggen. In een groot deel van het plangebied is het landschap door een esdek afgedekt. Vooral hier kunnen de goed geconserveerde vindplaatsen uit de prehistorie t/m de vroege middeleeuwen worden aangetroffen. In het noordelijke deel van het plangebied van het industrieterrein/haven ligt een terrasrug die circa een derde van het plangebied bevat. Direct aan een steilrand ligt een laagte van een oude Maasgeul. Overal op de oever van de Oude Maasarm kunnen sites uit de vroege prehistorie worden verwacht. Op alle hogere gebieden, zoals terrasruggen, kunnen nederzettingen uit de prehistorie, met name uit de late prehistorie worden aangetroffen. In de geulen en laagtes kunnen depotvondsten, dumpzones of nautische vondsten worden verwacht. Waarschijnlijk loopt de Romeinse heerbaan door het plangebied. Hier moet ook met kleinere Romeinse nederzettingen rekening worden gehouden. Aan de rand van de dorpskern van Wanssum kunnen middeleeuwse activiteitenzones worden verwacht. In het plangebied van de hoogwatergeul Ooijen zijn vooral de (destijds) hoog gelegen oever- en kronkelwaardafzettingen geschikte locaties voor sites uit de vroege prehistorie. Deze liggen nu grotendeels bedekt onder jongere rivierafzettingen. Op de top en aan de flanken van de oever- en kronkelwaardafzettingen

17 zijn meerdere vindplaatsen uit het Mesolithicum en Neolithicum aangetroffen. Op het terras in het westen van het plangebied liggen mogelijk sites van de prehistorie t/m de Romeinse tijd. In de laagte met komafzettingen tussen het terras en de holocene kronkelwaardafzettingen, kunnen dumpzones van de nederzettingen op het terras worden aangetroffen. Op de hogere delen van de oeverzone van de Maas moet altijd rekening worden gehouden met grafvelden en cultusplaatsen uit de midden/late IJzertijd doorlopend naar de Romeinse tijd. Aan de rand van de Oude Maasarm zijn op verschillende locaties vuursteenvondsten uit de vroege prehistorie aangetroffen. Deze locaties werden blijkbaar gezocht door jagers en verzamelaars. Ook kunnen (resten van) grafvelden vanaf het laat Neolithicum t/m de IJzertijd in de oeverzones worden aangetroffen. Tevens kunnen in de geul organische vondsten en paleo-ecologische resten bewaard zijn, evenals nautische vondsten en rituele depotvondsten, zoals stenen bijlen en metalen voorwerpen. De lange occupatiegeschiedenis van het plangebied is zichtbaar in het landschap en in vele historische elementen uit verschillende tijdsperioden. Het betreft hier karakteristieke bebouwingslocaties, kenmerkende ontsluiting van wegen en paden, kades, verkavelingspatronen en de kenmerkende begroeiing. De gebiedsontwikkeling maakt gebruik van de cultuurhistorische waarden van dit gebied door hier op aan te sluiten en/of rekening te houden met bestaande waarden. Infrastructuur Door de aanleg van de noordelijke rondweg wordt de kern van Wanssum qua verkeer aanzienlijk ontlast. De rondweg zorgt er voor dat in 2020 het merendeel van het verkeer gebruik maakt van de nieuwe rondweg in plaats van het oude tracé door de kern van Wanssum. Dit levert een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid in Wanssum op. Uit geluidsberekeningen blijkt dat door aanleg van de noordelijke rondweg een aanzienlijke afname van de geluidsbelasting in Wanssum plaatsvindt. Voor een aantal woningen langs de huidige provinciale weg neemt de geluidsbelasting zelfs af met 7 à 8 db. Een zeer beperkt aantal woningen in de nabijheid van de nieuwe rondweg ondervindt wel een toename van de geluidsbelasting. Wat betreft luchtkwaliteit en externe veiligheid worden geen knelpunten verwacht voor de rondweg. Door het afwaarderen van de doorgaande route wordt de veiligheid in het dorp vergroot. Door de aanleg van nieuwe oeververbindingen bij Wanssum, Moleneind, Ooijen en Blitterswijck blijft de huidige doorgaande verbinding vrijwel intact. Wel vervallen in de Oude Maasarm een aantal kleine, meest onverharde weggetjes. Landbouw Binnen de contouren van de reactivering van de Oude Maasarm en de aanleg van de hoogwatergeulen wordt een fors areaal landbouwgebied onttrokken aan de sector. Daarnaast treedt mogelijk areaal- en structuurverlies op door de aanleg van de noordelijke rondweg en uitbreiding van het industrieterrein bij Wanssum. Reactivering van de Oude Maasarm en aanleg van de hoogwatergeulen kunnen negatieve (hydrologische) effecten hebben op de resterende landbouwgronden. Om deze effecten vast te kunnen stellen, wordt in het vervolgtraject de nulsituatie vastgelegd, die het vertrekpunt vormt voor eventuele compensatie. Naast een verlies aan landbouwareaal biedt de gebiedsontwikkeling ook mogelijkheden voor groenblauwe diensten ofwel verbreding van de landbouw. Kansen hiervoor liggen met name in de toeristisch-recreatieve hoek. De mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer hangt in sterke mate af van de natuurdoelen voor de Oude Maasarm en hoogwatergeulen. Gezien de hoge overstromingsfrequentie en de vooral natte natuurdoelen, lijken deze mogelijkheden vooralsnog beperkt en concentreren ze zich vooral op de overgangszones naar de hogere

18 landbouwgronden. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat deze gronden, die als EHS begrensd worden, opengesteld moeten blijven voor recreanten. Met het oog op multifunctionele landbouw kunnen nieuwe verbindingen ontstaan tussen de agrarische en andere economische stakeholders in het gebied gericht op een win-win voor groen-blauwe dienstverlening. Het agrarisch cultuurlandschap is een belangrijke trekker voor toerisme en recreatie in het gebied. Vanuit die optiek is voorstelbaar dat het landschapsonderhoud door de verschillende sectoren wordt gefinancierd (regionaal fonds). Wonen Door de rivierverruimende maatregelen die binnen de gebiedsontwikkeling worden getroffen, dalen de hoogwaterstanden fors. Daarnaast worden over een aanzienlijk traject nieuwe kades aangelegd. De hoogwaterbescherming voor het grootste deel van de bevolking binnen het plangebied neemt daarmee aanzienlijk toe. Door de grootschalige ontwikkeling van natuur en landschap binnen het plangebied wordt het buitengebied aantrekkelijker om te wonen. Door uitbreiding van de woningen in Wanssum, aanleg van de rondweg en opwaardering van de kern Wanssum neemt de leefbaarheid in Wanssum fors toe. Recreatie en toerisme Met de gebiedsontwikkeling ontstaat een groot aaneengesloten vrij toegankelijk waterrijk natuurgebied waar ruimte is voor recreatie en toerisme. Dijken worden waar mogelijk benut voor de aanleg van doorgaande fietsverbindingen. Met het bieden van ontwikkelingsruimte aan toeristisch-recreatieve bedrijven wordt waar mogelijk de rivierkundige regelgeving verlicht zodat bedrijven verder kunnen uitbreiden of ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven. In het voorkeursalternatief is het oorspronkelijke ontwerp van de hoogwatergeul Wanssum aangepast. Schade voor recreatie en toerisme bij de hoogwatergeul Wanssum wordt hiermee voorkomen. Door een verbeterd ontwerp is de hoogwatergeul zodanig ontwerpen dat Camping de Kooy en de jetski-inlaatplekken langs de Maas behouden kunnen worden. Haven en bedrijventerreinen Met de uitbreiding van havengebonden activiteiten kan een economische impuls worden gegeven aan het ROC Wanssum. De activiteiten op de westelijke oever nemen toe; het aantal scheepvaartbewegingen en vrachtverkeer neemt toe. Bij deze groei moet rekening worden gehouden met de regio Venray en de regionale functie van Wanssum, waarbij groei past binnen de landelijke context. Toename van het aantal scheepvaartbewegingen moet afgestemd worden op de recreatieve vaart. Geluidsoverlast voor het omringende gebied moet binnen de wettelijk toegestane normen blijven. Hierbij moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van het Natura gebied Maasduinen aan de overkant van de Maas.

Figuur 6-1 Dijkringen in plangebied (van dijkring 61 is alleen het zuidelijke deel weergegeven)

Figuur 6-1 Dijkringen in plangebied (van dijkring 61 is alleen het zuidelijke deel weergegeven) Bijlage 1 Dijkringen Basisvariant hoogwaterbescherming Op basis van de principes uit hoofdstuk 4 is een basisvariant voor de hoogwaterbescherming en de ligging van de waterkeringen binnen de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Natte natuur voor droge voeten Marcel Vermeulen projectleider / projectcoördinator Staatsbosbeheer regio Zuid Projectenbureau initiëren, begeleiden, uitvoeren extern

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm Ooijen-Wanssum Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm Ooijen-Wanssum Nadere Verkenning Strategie Verruiming Oktober 2007 1 Habiforum Postbus 420 2800 AK Gouda www.habiforum.nl Auteur Keesjan van den Herik (Habiforum) / kvdherik@xs4all.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting Inleiding Deze samenvatting hoort bij de rapportage Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) voor het project Dijkversterking Tiel Waardenburg en Rivierverruiming Varik - Heesselt. Werken

Nadere informatie

REACTIENOTA ONTWERP- GEBIEDSPLAN OOIJEN-WANSSUM. 21 april 2010

REACTIENOTA ONTWERP- GEBIEDSPLAN OOIJEN-WANSSUM. 21 april 2010 REACTIENOTA ONTWERP- GEBIEDSPLAN OOIJEN-WANSSUM 21 april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Opzet reactienota...4 2 Thema Doelstellingen...5 3 Thema Hoogwaterbeschermingsmaatregelen...7

Nadere informatie

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014 Onderwerp : Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk Projectnummer : 211x07649 Datum : 22 mei 2015, aangepaste versie van 25 maart 2015. Van : Ruud Tak Bij het toestaan van een

Nadere informatie

REGELING ONTWIKKELINGSRUIMTE GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM

REGELING ONTWIKKELINGSRUIMTE GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM REGELING ONTWIKKELINGSRUIMTE GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM Brochure GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM 2 3 INLEIDING In de afgelopen eeuwen hebben particulieren, bedrijven en overheden veel ruimte

Nadere informatie

Hoogwatermaatregelen Mook en Middelaar, Gennep en Bergen

Hoogwatermaatregelen Mook en Middelaar, Gennep en Bergen Hoogwatermaatregelen Mook en Middelaar, Gennep en Bergen Hieronder worden de bestuurlijke opvattingen geformuleerd ten aanzien van de hoogwatermaatregelen die vanuit de Limburgse gemeenten Mook en Middelaar,

Nadere informatie

Hoogwatergeul Varik Heesselt

Hoogwatergeul Varik Heesselt MIRT2-Verkenning Hoogwatergeul Varik Heesselt Bepaling bandbreedte Klankbordgroep d.d. 5 februari 2014 Wat ga ik u vertellen Wat is onze opdracht en aanpak? Waar moet u aan denken bij een hoogwatergeul?

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

Initiatief Kop van Ooijen

Initiatief Kop van Ooijen Rivierverruiming en natuurontwikkeling in het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Opdrachtgever Smals Bouwgrondstoffen B.V. Merumerkerkweg 1 6049 BX Herten Viforis Roermond, 15 mei 2013 Verantwoording

Nadere informatie

Waterveiligheid in Limburg Succesvol realiseren met maatwerk en tempo

Waterveiligheid in Limburg Succesvol realiseren met maatwerk en tempo Taskforce Deltatechnologie Waterveiligheid in Limburg Succesvol realiseren met maatwerk en tempo Patrick van der Broeck, dijkgraaf 24/10/2017 Waterschap Limburg Ontstaan na fusie Roer en Overmaas en Peel

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Culemborg aan de Lek

Culemborg aan de Lek Ruimte voor de Rivier Culemborg aan de Lek informatieavond 27 oktober 2008 David Heikens Royal Haskoning Ruimte voor de Rivier Culemborg Inhoud 1. Hoogwaterveiligheid PKB Ruimte voor de Rivier 2. Het alternatief:

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare Nota Ruimte budget 20 miljoen euro Planoppervlak 160 hectare IJsselsprong Zutphen Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waterveiligheid als motor Bescherming tegen

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu M.E.RBEOORDELINGSNOTITIE STROOMLIJN MAAS, DEELGEBIED 3, TRANCHE 1 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum RWS-2016/4724 Onderwerp

Nadere informatie

N.v.t. Nee (art. 5) Natuur. Riet en Ruigte. Stadsweide Roermond. Maaien. Waterstaat Stroomvoerend rivierbed. Nee (art. 9) N.v.t. Natuur. Nee (art.

N.v.t. Nee (art. 5) Natuur. Riet en Ruigte. Stadsweide Roermond. Maaien. Waterstaat Stroomvoerend rivierbed. Nee (art. 9) N.v.t. Natuur. Nee (art. ONDERWERP Bestemmingsplan check DO 9 DATUM 21-03-2016 VAN Simone Loohuizen In uiterwaarde 9 is het volgende bestemminsplan vigerend: Bestemmingsplan, aan de noordkant van de uiterwaarde In tabel 1 is per

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Regie op ruimte in het rivierbed

Regie op ruimte in het rivierbed Regie op ruimte in het rivierbed Belangen in het rivierbed De hoofdfunctie van de rivieren is het afvoeren van water, sediment en ijs. Daarnaast is het rivierengebied een belangrijk onderdeel van het Nederlands

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Toelichting op te onttrekken wegen / wegdelen binnen de gemeente Venray

Toelichting op te onttrekken wegen / wegdelen binnen de gemeente Venray Toelichting op te onttrekken wegen / wegdelen binnen de gemeente Venray [O1] - Haalweide (incl. zandpad) Het te onttrekken wegdeel (hoofdzakelijk geasfalteerd) ligt binnen de contouren van de te graven

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Winterbedverruiming in de Maascorridor

Winterbedverruiming in de Maascorridor verkennende studie in de deelgebieden maasbree en horst Winterbedverruiming in de Maascorridor Rivierverruiming gecombineerd met natuurontwikkeling in de stedelijke context van Venlo en buurgemeenten.

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

Gebied: De Drie Polders

Gebied: De Drie Polders Gebied: De Drie Polders Basisschets De basisschets is het resultaat voort gekomen uit twee schetssessies. Onderstaande schets is het streefbeeld waar draagvlak voor is en is de basis geweest voor de nadere

Nadere informatie

23 oktober Paul Vossen/Wil Janssen. Presentatie raadscommissie Bergen Mooi Maasdal

23 oktober Paul Vossen/Wil Janssen. Presentatie raadscommissie Bergen Mooi Maasdal 23 oktober Paul Vossen/Wil Janssen Presentatie raadscommissie Bergen Mooi Maasdal Voorgeschiedenis Mooi Maasdal Visie integrale ontwikkeling Maasdal in Strategische Regiovisie Riek Bakker; Uitwerking visie

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling. Oude Maasarm Ooijen - Wanssum

Gebiedsontwikkeling. Oude Maasarm Ooijen - Wanssum Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm Ooijen - Wanssum Habiforum Postbus 420 2800 AK Gouda www.habiforum.nl info@habiforum.nl Auteurs: Keesjan van den Herik Peter van Rooy In opdracht van: Provincie Limburg

Nadere informatie

Rivierverruiming in een nieuw perspectief

Rivierverruiming in een nieuw perspectief Rivierverruiming in een nieuw Waterveiligheid in Nederland Nederland al honderden jaren door dijken beschermd Waterveiligheid geregeld in de wet: voldoet dijk aan vastgestelde norm In jaren negentig een

Nadere informatie

Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen

Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen opgesteld: Waterschap Rijn en IJssel datum: 12 april 2012 versie: 01 status: Definitief Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag nieuwe waterkering Alexander, Roermond WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag i Datum 17 maart 2014 Status Concept, versie 0.2 Project P0056.9 Naam Paraaf Datum Auteur Drs. R.C. Agtersloot 17-03-2014

Nadere informatie

SIMONA gebruikersdag. Quintijn van Agten 19 June 2014

SIMONA gebruikersdag. Quintijn van Agten 19 June 2014 SIMONA gebruikersdag Quintijn van Agten 19 June 2014 Quintijn van Agten Project Engineer & GIS specialist - Rivers, Deltas & Coasts at Royal HaskoningDHV ITC, Enschede Utwente, Civiele Techniek, Master,

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Naar een veilige en aantrekkelijke (bedijkte) Maas voor iedereen! Belangrijkste kenmerken van de potentiële voorkeurstrategie voor de bedijkte Maas (van Heumen/Katwijk tot aan Geertruidenberg), december

Nadere informatie

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal Ideeën en kansen Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten Zoekzone TOP en informatiecentrum Mogelijkheden landschapsversterking bijv. oude strang terugbrengen Behouden en versterken leefgebied

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

CHECKLIST ONDERGRONDKANSEN: AANTREKKELIJK WONEN EN WERKEN IN APELDOORN

CHECKLIST ONDERGRONDKANSEN: AANTREKKELIJK WONEN EN WERKEN IN APELDOORN CHECKLIST : AANTREKKELIJK WONEN EN WERKEN IN APELDOORN Versterk de identiteit van de Buitenstad door landschappelijke, aardkundige en archeologische waarden zichtbaar op te nemen in de ruimtelijke inrichting

Nadere informatie

Nota kwaliteit. Achtergrond

Nota kwaliteit. Achtergrond Nota kwaliteit Achtergrond In de structuurvisie is opgenomen dat bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied alleen mogelijk zijn wanneer deze een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Bestemmingsplan Enkelbestemming Beoordeling

Bestemmingsplan Enkelbestemming Beoordeling ONDERWERP Bestemmingsplan check DO 42 Zoetepasweiden ONZE REFERENTIE 078791258 0.2 DATUM 19-1-2016 VAN Wouter Nijhof In uiterwaarde 42 Zoetepasweiden is het volgende bestemminsplannen vigerend: Bestemmingsplan

Nadere informatie

Hoogwatergeulen Oude Maasarm

Hoogwatergeulen Oude Maasarm Realisering van het plan Ooijen-Wanssum heeft gevolgen voor de eigendom- en beheersituatie van een aantal objecten in het gebied. Om er voor te zorgen dat de beheersituatie voor alle partijen helder is

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Kampen

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Kampen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel Notitie Samenhang RvRmaatregelen rond Zwolle en Kampen 20 mei 2010 Samenvatting In deze notitie wordt de relatie en samenhang tussen de maatregelen van Ruimte voor de Rivier

Nadere informatie

Witteveen+Bos, RW /torm/027 definitief d.d. 26 maart 2012, toelichting aanvraag watervergunning

Witteveen+Bos, RW /torm/027 definitief d.d. 26 maart 2012, toelichting aanvraag watervergunning 2 Witteveen+Bos, RW1809-303-20/torm/027 definitief d.d. 26 maart 2012, toelichting aanvraag watervergunning BIJLAGE O1-4 PROJECTBESCHRIJVING 1. PROJECTBESCHRIJVING 1.1. Aanleiding De hoogwatersituaties

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Samenvatting PlanMER, obstakelverwijdering Elst

Samenvatting PlanMER, obstakelverwijdering Elst 2 21 mei 2012 versie 1a Document historie Revisienummer. Revisie datum Aanpassingen 0a 13 april 2012 Eerste concept 1a 21 mei 2011 Alle opmerkingen verwerkt 3 21 mei 2012 versie 1a 1 Samenvatting Voor

Nadere informatie

Onderwerp: Verplaatsing afvalverwerkingsbedrijf Vliko: verkenning mogelijkheden verplaatsing Vliko naar de Munnikenpolder.

Onderwerp: Verplaatsing afvalverwerkingsbedrijf Vliko: verkenning mogelijkheden verplaatsing Vliko naar de Munnikenpolder. Onderwerp: Verplaatsing afvalverwerkingsbedrijf Vliko: verkenning mogelijkheden verplaatsing Vliko naar de Munnikenpolder. Over de Munnikenpolder bestaan de nodige afspraken c.q. ligt beleid vast, waarmee

Nadere informatie

APPÈL VAN MAASTRICHT

APPÈL VAN MAASTRICHT APPÈL VAN MAASTRICHT SAMEN WERKEN AAN EEN MOOIER LIMBURG De groene ruimte in Limburg is van betekenis voor álle Limburgers. De afgelopen decennia is er door diverse overheden, maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie Bijlage: beoordeling duurzame locatie Het bedrijf is gelegen in een verwevingsgebied. In een verwevingsgebied is een bouwblokvergroting voor intensieve veehouderijen toegestaan indien het bedrijf is gelegen

Nadere informatie

Gebiedsavond Bodegraven-Noord

Gebiedsavond Bodegraven-Noord Gebiedsavond Bodegraven-Noord Programma 20.00 u Welkom door Jan Leendert van den Heuvel 20.10u Presentatie over schetsontwerp voor Bodegraven-Noord 20.30u Korte pauze, vragen inventariseren 20.45u Tafelgesprekken

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

Motivatie wijzigingsplan

Motivatie wijzigingsplan Motivatie wijzigingsplan Ten behoeve van natuurontwikkeling in het gebied Hanenplas, wordt de gemeente verzocht om de bestemming van een aantal percelen (gelegen binnen het bestemmingsplan buitengebied

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Datum: 30 augustus 2016 Betreft: Hoogwatergeul Varik Heesselt, alternatief plan Ir. Spaargaren

Datum: 30 augustus 2016 Betreft: Hoogwatergeul Varik Heesselt, alternatief plan Ir. Spaargaren Van: Waalzinnig Verzonden: dinsdag 30 augustus 201611:39 Aan: POST; info@wsrl.nl CC: Griffie; esther.van.dijk@minienm.nl; Yvonne.Doorduyn@minienm.nl; cie.im@tweedekamer.nl; gemeente@neerijnen.nl

Nadere informatie

Goed rivierbeheer, wel zo veilig! Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Goed rivierbeheer, wel zo veilig! Wet beheer rijkswaterstaatswerken Goed rivierbeheer, wel zo veilig! Wet beheer rijkswaterstaatswerken Nederland ligt in een delta van grote rivieren. Het stromende water heeft de rivierlandschappen gevormd: afwisselend, vruchtbaar, met

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht Nota van Beantwoording Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor de Grecht DSPDF_1CB_31313139393036373432.doc Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vakgroep Ruimtelijke ordening Mei 2013 Gemeente Woerden,

Nadere informatie

mirt verkenning ooijenwanssum

mirt verkenning ooijenwanssum mirt verkenning ooijenwanssum Colofon Opgesteld door het Projectbureau Ooijen-Wanssum in samenwerking met CSO Adviesbureau, 10 juli 2012 Projectbureau Ooijen-Wanssum Beatrixstraat 9 5864 AG Meerlo T: 0478-853888

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Klimaatbuffer Oude Maasarm. nieuwe kansen voor natuur, water en recreatie

Klimaatbuffer Oude Maasarm. nieuwe kansen voor natuur, water en recreatie Klimaatbuffer Oude Maasarm nieuwe kansen voor natuur, water en recreatie INHOUD 1. Waarom een klimaatbuffer? 1 2. De Oude Maasarm 3 3. De klimaatbuffer 8 4. Wat zijn de stappen die nu worden gezet? 16

Nadere informatie

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Kern van het advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei Centrumgebied

Nadere informatie

REGELING ONTWIKKELINGSRUIMTE GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM. Afspraken en Spelregels

REGELING ONTWIKKELINGSRUIMTE GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM. Afspraken en Spelregels REGELING ONTWIKKELINGSRUIMTE GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM Afspraken en Spelregels REGELING ONTWIKKELINGSRUIMTE GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Limburg,

Nadere informatie

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is.

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is. ... Datum: Pagina: 1 van 15 INHOUDSOPGAVE...... 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 2.1 Afstand tot woningen 4 2.2 Ontwerp Ruimtelijk Plan van de Structuurvisie Hoeksche Waard 4 2.3 Nota

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare IJsseldelta- Zuid Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro Planoppervlak 650 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanleg Hanzelijn met linksonder viaducten

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Werken aan de Maas. Nu en straks

Werken aan de Maas. Nu en straks Nu en straks Algemeen Maas is één riviersysteem en is niet op te knippen in deelstukken Twee opgaven: Waterveiligheid Waterkwaliteit Meerdere overheden hebben hier verantwoordelijkheid in Door klimaatsverandering

Nadere informatie

Masterplan Zwarte Water gebied

Masterplan Zwarte Water gebied Masterplan Zwarte Water gebied - Ligging projectgebied tussen Zwolle, Hasselt en Genemuiden langs het Zwarte water - Gebied is onderdeel van Nationaal Landschap IJsseldelta -Met polder Mastenbroek als

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

RAPPORT. Nadere beschrijving rivierkunde. Ten behoeve van provinciaal inpassingsplan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Projectbureau Ooijen-Wanssum

RAPPORT. Nadere beschrijving rivierkunde. Ten behoeve van provinciaal inpassingsplan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Projectbureau Ooijen-Wanssum RAPPORT Nadere beschrijving rivierkunde Ten behoeve van provinciaal inpassingsplan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Klant: Projectbureau Ooijen-Wanssum Referentie: WATRC_9Y3672-120-100_R0002_903718_f

Nadere informatie

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen TOPSURFLAND Hieronder wordt beschreven wat de toegevoegde waarde is van Topsurf voor de samenleving en wat de effecten zijn van het gebruik van Topsurfland voor alle belanghebbenden. 1. Waterschappen De

Nadere informatie

Sterke en zwakke punten alternatief 1

Sterke en zwakke punten alternatief 1 Sterke en zwakke punten alternatief 1 Sterke punten Scoort het best op aspecten akoestiek en luchtkwaliteit Minste aantal adressen in het invloed gebied Afname van verkeer in gehucht Putselaar Geen te

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik

Praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik Praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik In Limburg wonen ruim 1,1 miljoen inwoners in een gebied dat zo n 2.200 km² groot is. Het gebied wordt niet groter, al is er in de dynamiek van onze samenleving voortdurend

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE STROOMLI]N MAAS, DEELGEBIED 3, TRANCHE 2 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum RWS-2016/21317

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Uitgangssituatie Algemeen Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Projectnummer: 2009_015 Projectnaam: Zwart Water_Inrichting Schaaps- en diepbroek incl sanering stort 1

Nadere informatie

Beoogde uitbreiding zandwinning Netterden. Datum: woensdag 23 oktober 2013. Netterden Zand en Grind BV. Inleiding

Beoogde uitbreiding zandwinning Netterden. Datum: woensdag 23 oktober 2013. Netterden Zand en Grind BV. Inleiding Onderwerp: Beoogde uitbreiding zandwinning Netterden Datum: woensdag 23 oktober 2013 Van: Inleiding Netterden Zand en Grind BV Voorliggende notitie vormt een uitwerking van de kennismaking van de raden

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave 74OF86 RWD rapporten.indd 1 23-10-2007 14:23:15 74OF86 RWD rapporten.indd 2 23-10-2007 14:23:21 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Het watersysteem...

Nadere informatie

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard 9T5318.A0 Definitief 24 maart 2010 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

wonen en werken in het bedrijvenpark

wonen en werken in het bedrijvenpark G wonen en werken in het bedrijvenpark N advies ontwerplab Nagele - 2 - zicht op bedrijventerrein vanuit winkelstrook wonen en werken in het bedrijvenpark inhoudsopgave 4 inleiding 6 project 27 van bedrijventerrein

Nadere informatie

Nr. Element Werkzaamheden Bestemmingsplan Bestemming Beoordeling

Nr. Element Werkzaamheden Bestemmingsplan Bestemming Beoordeling ONDERWERP Bestemmingsplan check DO 22 Venlo ONZE REFERENTIE 078791243 0.7 DATUM 07-04-2016 VAN Wouter Nijhof In uiterwaarde 22 Venlo is het volgende bestemminsplan vigerend: Bestemmingsplan In de tabel

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Informatiebijeenkomst gemeenteraad Marum 20 mei 2015 Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Agenda 1. Opening 2. Voorstellen gasten

Nadere informatie

Notitie Visie op ruimtelijke kwaliteit Zomerbedverdieping. Bosch Slabbers d.d. 16 december 2011

Notitie Visie op ruimtelijke kwaliteit Zomerbedverdieping. Bosch Slabbers d.d. 16 december 2011 Notitie Visie op ruimtelijke kwaliteit Zomerbedverdieping Bosch Slabbers d.d. 16 december 2011 1. Inleiding Aanleiding Het RvdR-project Zomerbedverlaging Beneden IJssel moet leiden tot verlaging van de

Nadere informatie