Avond TenneT LTO Noord toelichting aanleg Randstad 380 KV Noordring Zuid hoogspanningsverbinding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Avond TenneT LTO Noord toelichting aanleg Randstad 380 KV Noordring Zuid hoogspanningsverbinding"

Transcriptie

1 16 januari 2014, Nieuw Vennep Avond TenneT LTO Noord toelichting aanleg Randstad 380 KV Noordring Zuid hoogspanningsverbinding Vragen gesteld vanuit de vergadering en gegeven antwoorden: 1) Kapstokhaakje, wat is dat en waar kunnen we hierover iets vinden? Kees van Rooijen (LTO): de omschrijving van het kapstokhaakje staat niet in de Algemene Bepalingen. Doel van het kapstokhaakje is dat degene die het aanbod accepteren van TenneT, conform de gemaakte afspraken met LTO Nederland, in de toekomst niet in een nadeliger positie komen te verkeren ten opzichte van degene die niet willen tekenen en te maken krijgen met de gedoogbeschikking. Het kapstokhaakje bestaat uit drie haken en is van toepassing bij: wijziging van relevante wetgeving; wijziging feitelijk gebruik; wijziging als gevolg van jurisprudentie. Bij Gasunie is het kapstokhaakje in de zogenaamde gedragscode op genomen. Bij TenneT dient dit nog verankerd te worden. Afspraken over deze verankering zijn wel genomen in het bestuursakkoord zoals afgesloten tussen LTO Nederland en TenneT. Paolo D Urso en Cees de Jong (TenneT) geven tijdens de avond aan: We regelen deze verankering voordat u de aan u geboden overeenkomst moet tekenen. Dat haalt nu in de praktijk de druk eraf bij grondeigenaren en gebruikers om binnen zes weken na aanbod van het contract te ondertekenen wil de efficiency premie van 20% van toepassing blijven. 2) Waardevermindering van de grond. Hoe gaan we daarmee om, met andere woorden hoe wordt deze schade gecompenseerd? Kees van Rooijen (LTO): LTO heeft onderhandeld over een Meewerkvergoeding omdat de schade, mits aantoonbaar, reeds wettelijk voor 100% wordt vergoed. Cees de Jong (TenneT): Alle schade wordt vergoed en dat is ook waardevermindering. De eigenaar dient, binnen één jaar na ontstaan van de schade, dit te melden. Mocht TenneT en de eigenaar er onverhoopt niet uitkomen met betrekking tot vaststelling van de hoogte van de schade dan zal het geschil worden voorgelegd aan een, door partijen in onderling overleg, aan te wijzen deskundige, of, als (één van) partijen daaraan de voorkeur geeft (geven), aan drie deskundigen. Van deze drie deskundigen wijzen partijen er ieder één aan en deze twee deskundigen wijzen samen een onafhankelijke derde aan. De beslissing van de deskundige(n) geldt voor partijen als een bindend advies. 3) Belastingschade: Hoe wordt dat gecompenseerd of hoe gaan we daar mee om? Cees de Jong (TenneT). Er kan ten eerste gemiddeld worden. We nemen de vraag mee en komen terug met een antwoord. 4) Is er een kans dat de ontvangers van de vergoedingen het risico lopen dat dit door de EU wordt gezien als inkomenssteun? Kees van Rooijen (LTO): Neen, dat is niet het geval. Overigens betreft het hier een onderhandelingsresultaat van private partijen welk niet door de EU wordt getoetst. 1

2 5) Waar wijkt de nieuwe overeenkomst af van de overeenkomst uit 2008? Kees van Rooijen (LTO): We hebben voor de aanpassing van de Algemene Bepalingen en de overeenkomst een speciale juridische werkgroep opgericht om de overeenkomsten uit 2008 tegen het licht te houden en daar waar nodig aan te passen. In de werkgroep zaten juristen, waaronder die van GVK Adure advocaten, Lawton Advocaten en, niet onbelangrijk, een juriste afgevaardigd door FPG. Kees van Rooijen geeft aan niet in detail de verschillen in de overeenkomsten te kunnen aangeven maar men mag aannemen dat de juristen hun werk conform de opdracht op een juiste wijze hebben uitgevoerd. De contracten en de overeenkomsten zijn voor iedereen beschikbaar en inzichtelijk, de documenten staan immers op de site van LTO Noord. Cees de Jong (TenneT) onderschrijft hetgeen Kees van Rooijen heeft gemeld. Daarnaast geeft hij aan dat hij met name gekeken heeft naar het proces om te komen tot de aanpassingen en dat is goed verlopen. Cees de Jong bevestigd dat de leesbaarheid beter had gekund. Han Pelgrum geeft aan dat de juriste van FPG akkoord is gegaan met de aanpassingen van de Algemene Bepalingen maar dat ze desondanks de gemaakte afspraken niet ondersteunt. 6) GPS ondervindt de nadelige invloed van de straling van de leidingen en wordt hierdoor onbruikbaar en ook beregening is niet meer mogelijk en wordt in de overeenkomst zelfs verboden Cees de Jong: Het klopt dat er een verbod staat in de overeenkomst op beregening. In het overleg tussen rentmeester TenneT en de grondeigenaar/gebruiker wordt gevraagd of er wordt beregend. Indien dat het geval is wordt vastgesteld onder welke hoek kan worden beregend. Het verbod is opgenomen om vervolgens samen met de grondeigenaar/ gebruiker de hoek waaronder kan worden beregend vast te stellen. Dit is met name ingegeven met oog op de veiligheid van de grondgebruiker/eigenaar. Wilt u in de toekomst beregenen regel dat dan in het overleg met de rentmeester tijdens de bespreking van het contract, aldus Cees de Jong en dan wordt er toestemming verleend. Cees de Jong geeft aan dat de ervaringen met GPS relatief nieuw zijn. In de praktijk levert dit vooralsnog geen problemen op. Mocht dat wel problemen opleveren dan nemen we daar maatregelen voor. Mogelijke schade die u ondervindt wordt conform wettelijke bepalingen vergoed. 7) Vanuit satellieten kunnen we op dit moment de gewassen monitoren. De bovengrondse leidingen verstoren de beelden gevolg schaduwwerking. Hoe wordt hier door TenneT mee omgegaan? TenneT kan hier in de vergadering geen antwoord op geven en neemt de vraag mee. TenneT heeft inmiddels opdracht gegeven aan een onafhankelijke derde partij om dit te onderzoeken. 8) Wim Staal Berghout. We hebben te maken met een leiding die in 1972 is aangelegd. Toen is alles voor een zeer laag bedrag afgekocht en we zitten nu eeuwigdurend met de consequenties, er ligt immers een contract. Gaat dan nu weer gebeuren? Cees de Jong (TenneT) geeft aan dat je de beoordeling van de aanleg in 1972 moet plaatsen in de tijdsgeest van toen. Nu werkt TenneT heel anders. 2

3 Er is binnen TenneT aandacht voor deze problematiek aldus Cees de Jong. Zonder te willen suggereren dat er een mogelijke oplossing komt voor bovenstaande omstandigheden. 9) Worden advieskosten van ingehuurde adviseurs en juristen betaald? Cees de Jong (TenneT): De kosten worden vergoed mits de kosten redelijk zijn. Over de hoogte van de kosten wordt in de bijeenkomst geen helderheid verschaft. Wellicht dat daar enige richtlijnen voor kunnen worden gegeven. Indien er niet tot een overeenkomst wordt gekomen worden de advieskosten niet vergoed. Men kan in plaats van de adviseurs ook de vertrouwenspersoon van LTO Nederland raadplegen, aldus Cees de Jong 10) Wat zijn de rechten van de eigenaar/gebruiker, ik zie alleen maar plichten staan? Eigenaren en gebruikers genieten rechtsbescherming in de wet. De belangrijkste wettelijke bepaling is dat ze volledig schadeloos worden gesteld In de Algemene voorwaarden staan de rechten van de opstalhouder (TenneT) in artikel 3.1. t/m 3.6 en de plichten van de opstalhouder in artikel 4.1. t/m 4.5. De verplichtingen voor de eigenaar/gebruiker staan in artikel 6 en artikel 7. Artikel 6 heeft betrekking op het geheel of gedeeltelijk vervreemden van de eigendom na sluiten van de overeenkomst en voor vestiging van het opstalrecht. In artikel 7 staan de beperkingen waarin artikel 7.1 zich beperkt tot zaken die gevaar kunnen opleveren. In artikel 7.2 staan inderdaad de beperkingen waaraan men zich moet houden, tenzij men toestemming hiervoor krijgt van TenneT. In artikel 7.3 wordt aangegeven dat TenneT binnen twintig werkdagen op dit verzoek om toestemming moet reageren en slechts gemotiveerd en op redelijke gronden kan weigeren. Toestemming heeft men o.a. nodig voor: aanleg van bovengrondse kabels, buizen en leidingen in de zakelijk recht strook. De aanleg van verhardingen, realiseren van gebouwen, graven van sloten, greppels e.d. afrasteringen met bepaalde hoogte, beplantingen e.d. in de zakelijk recht strook en voor de beregening zoals al eerder aangegeven. 11) Mijn drainage ligt op dezelfde hoogte als de leiding, hoe wordt hier mee omgegaan? Paolo D Urso (TenneT): Het geheel dient in haar geheel te worden hersteld en die kosten worden vergoed. Mocht er na die tijd toch nog sprake zijn van schade dan wordt deze vergoed. Zie ook vraag 28 12) Bart van Drunen legt vele drainagesystemen aan. Hij vertelt dat de praktijk een andere is dan hierboven is geschetst. Hij geeft aan dat in de praktijk TenneT de voorwaarden aangeeft waaronder, en de eisen stelt waarop, er met drainage dient te worden omgegaan, maar dat de kosten voor de boer zijn? Klopt dat? Paolo D Urso (TenneT) geeft aan dat men wettelijk verplicht is een Klic-melding te doen. Ook het graven van proefsleuven is een wettelijke verplichting. 3

4 Bart van Drunen geeft aan dat dat bij hem bekend is maar het probleem is de gemaakte kosten. Deze komen ten laste van de boer terwijl Gasunie alle kosten met betrekking tot herstel van de drainage voor haar rekening neemt inclusief de meldingen en de proefsleuven, het is immers een schadecomponent. TenneT neemt de opmerking mee en komt met een schriftelijk reactie. 13) Gelden de voorwaarden voor heel Nederland. De gemaakte afspraken tussen LTO Nederland en TenneT gelden voor heel Nederland met betrekking tot de vergoedingen, de overeenkomsten en de Algemene Bepalingen. Er is geen onderscheid in de hoogte van de vergoedingen. De vergoedingen zijn niet gekoppeld aan de grondprijs in de regio zoals dit door sprekers vanuit de zaal wordt gesuggereerd. De gemiddelde grondprijsstijging in Nederland wordt wel gebruikt om de jaarlijkse indexering van de vergoedingen te kunnen vaststellen. Naast de landelijke afspraken en uitgangspunten van de vergoedingen staat het principe van volledige schadeloosstelling conform de Belemmeringenwet Privaatrecht. Bij het vaststellen van de schade wordt steeds gekeken naar de specifieke situatie van iedere gerechtigde. 14) Wat gebeurt er indien men niet tekent? Dan staat voor TenneT de mogelijkheid open om een beroep te doen op de Belemmeringenwet Privaatrecht, waarmee het gedogen van de verbinding op het land kan worden afgedwongen. Bij een zogenaamde gedoogplicht gelden overigens dezelfde consequenties met betrekking tot het meewerken aan de totstandkoming van de leiding als had men getekend. In het geval van een gedoogplicht komt men echter niet meer in aanmerking voor de Meewerkvergoeding werkterrein en de efficiencypremie indien men de gebruiker is, dan wel voor de Afsluitvergoeding Zakelijk Recht en de efficiencypremie indien men eigenaar of zakelijk gerechtigde is. Daarnaast krijgt men de advieskosten ook niet vergoed. Ook zal men de nadere of vervolgschade altijd moeten afdwingen via de rechter aldus TenneT, terwijl bij ondertekening van de overeenkomst dit een contractuele verplichting betreft voor TenneT. 15) Van Elderen roept namens FPG op om niet te tekenen. Hij geeft aan dat de vermogenswaarde van de grond hoger is dan elders in Nederland. Reactie: zie antwoorden bij vraag 13 en ) Ik ben gebruiker van de grond en ik krijg geen masten op mijn perceel. Volgens de rentmeester van TenneT kom ik dan niet aanmerking voor een vergoeding. Indien u gebruiker bent van een perceel waarop TenneT een zakelijk recht wenst af te sluiten zal TenneT met u als gebruiker in overleg treden voor het afsluiten van een gebruikersovereenkomst. De Meewerkvergoeding werkterrein is in deze gevallen onderdeel van de gebruikersovereenkomst. Indien er geen werkterrein nodig is op de bij u in gebruik zijnde grond, is de oppervlakte van het werkterrein 0m2 en komt u in aanmerking voor de minimale Meewerkvergoeding werkterrein van 100 euro. 4

5 Indien er bijvoorbeeld op uw grond een lieropstelling wordt geplaatst, met het oog op het trekken van leidingen, krijgt u voor de grond die hiervoor nodig is wel een vergoeding werkterrein. Alle schades als gevolg van de aanleg en/of instandhouding van de hoogspanningsverbinding worden vergoed 17) TenneT zegt dat er nog voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden op 20 en 27 februari 2014 en dat daarna de rentmeesters het veld ingaan met de contracten en voor de handtekeningen. Echter, ik heb al een contract gehad en wordt onder druk gezet om te tekenen binnen zes weken anders vervalt de efficiencypremie. Hoe kan dat? Paolo D Urso en Cees de Jong van TenneT zijn onaangenaam verrast door dit gegeven en geven aan dat er qua communicatie intern bij TenneT iets verkeerd is gegaan. Ook de LTO is onaangenaam verrast. Dit is niet conform de gemaakte afspraken met TenneT. Uit een eerste inventarisatie vanuit de zaal blijkt dat er een zestal mensen een contract hebben aangeboden gekregen middels een aangetekend schrijven met een uiterste datum om te tekenen anders vervalt de efficiencypremie. TenneT: Bij navraag de volgende dag bleek dat de rechthebbenden die reeds een aanbod hebben ontvangen binnen het traject Randstad Noordring Noord vallen. De informatieavonden van 20 en 27 februari vinden plaats in het traject Randstad Noordring Zuid. Dat de rechthebbenden in het traject Randstad Noordring Noord al wel een aanbod hebben ontvangen is dus correct. Voor deze rechthebbenden zijn in een eerder stadium al informatieavonden georganiseerd. 18) Er is nu gekozen voor een bedrag ineens als afsluiting vergoeding voor het zakelijk recht. Waarom is niet gekozen voor retributie? Kees van Rooijen (LTO) geeft aan dat FPG altijd voor de retributie is geweest. Dit is gezien de achtergrond van FPG landeigenaren een te verdedigen optie. Als belegger streeft men in de regel naar een jaarlijkse vergoeding. LTO Nederland heeft altijd gestreefd naar een aanzienlijk hogere vergoeding, dat laatste is gelukt. TenneT geeft aan met een schriftelijke reactie te komen waarom men niet heeft gekozen voor retributie of vasthoudt aan een bedrag ineens. 19) De gemeente Haarlemmermeer beurt per jaar 3,9 miljoen euro aan precario voor kabels en leidingen in grond van de gemeente, aldus Koekhoven. Hij geeft aan niet te snappen waarom de burgemeester nu instemt met de aanleg van de leidingen door TenneT. Gemeenten kunnen inderdaad onder bepaalde omstandigheden precariorechten eisen op grond van de gemeentewet. 20) Als ik de contracten niet onderteken dan zijn de veiligheidsvoorschriften dus ook niet van toepassing? Cees de Jong (TenneT) bestrijdt die stelling ten zeerste. Niet ondertekenen betekent niet dat je niet aan de veiligheidsvoorschriften bent gebonden. Daarnaast merkt hij op dat veiligheidsvoorschriften zijn ingegeven voor de eigen veiligheid en die van de levende have. Ook worden de extra te nemen maatregelen om de veiligheid te waarborgen vergoed, aldus TenneT. 5

6 Wat men niet meer mag in het kader van de bedrijfsvoering met oog op de veiligheid komt zondermeer voor (schade)vergoeding in aanmerking. Daarnaast ben je op grond van de wet aansprakelijk. 21) Wat betekent het voor de aansprakelijkheid indien de contracten niet worden ondertekend? Hierop volgt een discussie o.a. met een jurist in de zaal. Indien de contracten niet worden ondertekend en een gedoogplicht wordt opgelegd ben je op grond van de wettelijke kaders aansprakelijk. 22) Waarom is er niet gekozen voor een herziening om bijvoorbeeld de 10 jaar? Het geheel moet als totaalpakket worden bezien en niet per detail. Met name dient gekeken te worden naar de bovenwettelijke vergoedingen. Ieder lid is vrij om in te stemmen met de contracten of te gaan voor een gedoogprocedure. LTO adviseert in te stemmen mits de contracten worden opgesteld conform hetgeen wat LTO Nederland en TenneT zijn overeengekomen. Hierna volgt beantwoording van de schriftelijke vragen die tijdens de bijeenkomst niet zijn beantwoord. 23) Is het handig om de boerderij te laten taxeren i.v.m. toekomstige planschade? TenneT heeft geen rol in het behandelen van planschadeclaims en kan derhalve deze vraag niet beantwoorden. (In geval van een Rijks Inpassings Plan dient u planschade te claimen bij het Rijk (Ministerie). Zij behandelen de claim inhoudelijk) 24) Is het zinvol een nul meting te laten uitvoeren van de hoeveelheid stroom die door de 380 kv leiding gaat? Een nulmeting ten aanzien van de hoeveelheid stroom die door een leiding gaat is niet zinvol. 25) Wanneer de huidige 150 kv masten worden verwijderd worden dan alle resten weggehaald en, zo nee, wie is eigenaar van het resterende materiaal (beton, palen etc.)? In beginsel zal TenneT zich dienen te houden aan de afspraken die hierover zijn gemaakt in de zakelijk recht overeenkomst van de te amoveren verbinding. Het huidige uitgangspunt is dat de mast inclusief het fundament wordt verwijderd tot 2 meter onder het maaiveld. 26) Wat zijn de kosten voor TenneT aan afsluitvergoedingen, zakelijk recht en meewerkvergoeding werkterrein in relatie tot de totale transportkosten? Deze vraag suggereert dat er sprake zou zijn van commercieel gebruik van de hoogspanningsverbindingen. Dat is niet het geval. 27) Is het juist dat het tekenen van een meewerkvergoeding en het tekenen voor het opstalrecht niets met elkaar te maken hebben? Bij het tekenen van een opstalrecht kennen we de vergoedingen Afsluitvergoeding Zakelijk Recht voor de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde en de Meewerkvergoeding werkterrein voor de gebruiker. 6

7 Als deze gebruiker niet een eigenaar of zakelijk gerechtigde is wordt er een aparte gebruikersovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomsten zitten allemaal in het zakelijk recht traject en horen daarmee bij elkaar. We kennen voor het Zakelijk recht traject een fase met betredingstoestemmingen voor het kunnen uitvoeren van onderzoeken ten behoeve van nadere technische uitwerking, vergunningen en schade beperkend handelen bij uitvoering. Het tekenen van deze zogenaamde toestemmingbetreding staat los van het zakelijk recht traject. 28) Wanneer de drainage op dezelfde diepte ligt als de leiding hoe wordt daar dan mee omgegaan? Wanneer er met de hand gegraven moet worden waar kunnen de extra kosten worden neergelegd? TenneT zal voorafgaand aan de aanleg van een hoogspanningsverbinding de aanwezige drainage inventariseren. Per specifieke situatie zal worden gekeken naar herstel of zo nodig een andere passende oplossing. Daar waar mogelijk zullen we zo veel als redelijkerwijs mogelijk rekening houden met de bestaande situatie. Daar waar dat door omstandigheden niet kan zal dat ertoe leiden dat de drainage ondieper gelegd zal moeten worden. De eventuele meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor vergoeding in aanmerking. 29) De boeren ervaren een arrogante houding van de rentmeesters c.q. TenneT. Hoe gaat TenneT dat veranderen? TenneT betreurt het dat de houding van de rentmeesters als arrogant wordt ervaren. Helaas brengen de rentmeesters een vervelende boodschap, namelijk de bouw van een nieuwe hoogspanningsverbinding. Vaak is dat geen keuze maar een verplichting/feit en willen we met de rechthebbende hierover goede afspraken maken. TenneT geeft de rentmeesters mee dat wij te gast zijn op de percelen van de rechthebbenden. Met deze gedachte gaan de rentmeesters de gesprekken ook in. 30) Welke vergoedingen krijgt de boer wel wanneer er geen ZRO is afgesloten? Zie antwoord op vraag ) Wat kan de invloed zijn van straling op vee? Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke effecten van blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen op landbouwhuisdieren, vooral koeien. Daaruit blijkt dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat hoogspanningslijnen een specifiek effect hebben op de gezondheid van landbouwhuisdieren. 32) Meewerkvergoeding werkterrein bedraagt bij TenneT max. 1 jaar, bij Gasunie 2 jaar wanneer men langer bezig is. Dat klopt. Hier wijken de afspraken die LTO heeft gemaakt met Gasunie af van de afspraken die zijn overeengekomen met TenneT. Met TenneT is overeen gekomen dat de Meewerkvergoeding werkterrein een vergoeding betreft om minnelijke overeenstemming te bereiken. Het is daarmee geen schadevergoeding noch een vergoeding voor de belemmering en heeft daarmee niets te maken met de duur van de aanlegwerkzaamheden. Alle schade, ook in het tweede jaar, wordt volledig vergoed. De grondgebruiker loopt financieel geen inkomsten mis indien onverhoopt de aanleg langer duurt. 7

8 Alle schades, ook inkomensschades, worden immers vergoed. Daarnaast geeft TenneT een structuurschade- vergoeding, een vergoeding die Gasunie niet langer meer kent. 33) Waarom krijgt een pachter een minimale vergoeding maar wel alle beperkingen heeft (bijv. GPS)? Indien en voor zover de pachter/gebruiker schade lijdt door de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding komt deze schade voor vergoeding in aanmerking. 34) Vergoeding is na twee jaar nog terug te vorderen door TenneT. Wat gebeurt als blijkt dat het niet doorgaat, vaak is het geld al geïnvesteerd (ook vanwege belasting). TenneT zal hier nader schriftelijk op terugkomen. 35) In de OVK staat dat de tegemoetkoming voor eventuele planschade zoals bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke ordening al zijn inbegrepen in de schadevergoeding die door TenneT wordt betaald. Alle toekomstige schaden en niet te realiseren meerwaarden ingeval van bestemmingswijziging zijn dus al per definitie uitgesloten van vergoeding. Deze bepaling is geen onderdeel meer van de nieuwe OVK. 36) Ingeval een gedoogplicht op grond van de Belemmeringwet Privaatrecht aan de grondeigenaar wordt opgelegd bestaat er geen enkele beperking in de kring van (opvolgende) eigenaren en in de vorm van schade die voor vergoeding in aanmerking komt. De ABoT 2008 brengt echter wel degelijk beperkingen (zonder vergoeding) voor de opvolger onder bijzondere titel aan. N.B.: De Algemene Bepalingen uit 2008 zijn niet meer van toepassing. LTO: Achterliggende gedachte is dat schade die veroorzaakt wordt door of vanwege de leiding niet meerdere malen wordt vergoed. Elke keer dat er feitelijk (opnieuw) waarneembare schade ontstaat, moet deze schade vergoed worden, zoals gewassenschade, ruitschade vanwege ijspegels e.d. Met name toekomstschade, die nu niet is te voorzien of concreet kan worden gemaakt moet ontdubbeld worden. Het gaat hier met name om planschade, vermogensschade en bedrijfsschade. Is deze eenmaal vergoed, dan kan een opvolger niet nogmaals deze schade claimen. In de praktijk dienen met name kopende/verwervende partijen zich te verdiepen in welke schade er voorafgaand al is vergoed, welk bedrag feitelijk moet worden verrekend met de koopsom. Eigenaar/verkoper heeft de schadevergoeding namelijk al ontvangen. Daarnaast koopt de opvolgende partij bewust onroerend goed met de mogelijke beperkingen van een hoogspanningsverbinding en laat dit meewegen in de aankoopprijs. 8

Belastingschade wordt vergoed en is als zodanig ook opgenomen in de afspraken gemaakt met LTO Nederland

Belastingschade wordt vergoed en is als zodanig ook opgenomen in de afspraken gemaakt met LTO Nederland VRAGEN + ANTWOORDEN naar aanleiding van Avond TenneT - LTO Noord (16 januari 2014) Toelichting aanleg Randstad 380 KV Noordring Zuid hoogspanningsverbinding A. Vragen gesteld vanuit de vergadering en gegeven

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: 3. privé persoon/personen: vennootschap:

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: 3. privé persoon/personen: vennootschap: Versie d.d. 23-05-2013 Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente:, nummer[s] Gebruiksovereenkomst De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: TenneT TSO B.V., statutair

Nadere informatie

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Inleiding TenneT is bezig om dwars door Nederland verschillende nieuwe 380 kvhoogspanningsverbindingen te realiseren. Eigenaren, pachters,

Nadere informatie

Schade- & vergoedingengids. Ondergrondse 110 kv en 150 kv-hoogspanningsverbindingen

Schade- & vergoedingengids. Ondergrondse 110 kv en 150 kv-hoogspanningsverbindingen Schade- & vergoedingengids Ondergrondse 110 kv en 150 kv-hoogspanningsverbindingen 2 Inhoud 1. Nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbindingen 4 1.1 Netuitbreidingen ondergronds 5 1.2 Planologische procedure

Nadere informatie

Schade- & vergoedingengids. Ondergrondse 150 kv en 110 kv-hoogspanningsverbindingen

Schade- & vergoedingengids. Ondergrondse 150 kv en 110 kv-hoogspanningsverbindingen Schade- & vergoedingengids Ondergrondse 150 kv en 110 kv-hoogspanningsverbindingen Voorwoord TenneT voert een publieke taak uit in een private omgeving. We beheren het hoogspanningsnet, breiden het uit

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690

Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690 Versie d.d. 24-9-2010 Overeenkomst tot vestigen opstalrecht.doc Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690 Overeenkomst

Nadere informatie

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Een zeer belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van een nieuw tracé voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding is afstand houden

Nadere informatie

Tegemoetkoming in planschade 2014

Tegemoetkoming in planschade 2014 Tegemoetkoming in planschade 2014 Achtergrond informatie De Wet ruimtelijke ordening stelt in artikel 6.1 dat belanghebbenden die schade hebben geleden door een ruimtelijk besluit in aanmerking kunnen

Nadere informatie

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Betreffende het huren van terreinen-tweeduizend en twaalf (A.V.T.-2012). I. ALGEMEEN A. Definities Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden betreffende

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap:

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: Versie d.d. 21-06-2013 Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: sectie[s], nummer[s] Overeenkomst tot vestiging van een opstalrecht De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld.

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat dat het college op aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1

Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1 Stempel datum ontvangst Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1 In te vullen door medewerker gemeente Eindhoven Dossiernummer Behandelaar De Wet

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE

INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE Gemeente Landgraaf Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Maart 2010 N.b.: hoewel nu ook nog planschadeclaims kunnen worden ingediend op grond van oude wetgeving (artikel 49 WRO)

Nadere informatie

Randstad 380kV en schadevergoeding

Randstad 380kV en schadevergoeding Randstad 380kV en schadevergoeding Gids over schadevergoedingen in kader van aanleg en instandhouding Randstad 380kV-hoogspanningsverbinding Arnhem, augustus 2008 Voorwoord 3 Inleiding 4 1 Project Randstad

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een bovengrondse hoogspanningsverbinding

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een bovengrondse hoogspanningsverbinding Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een bovengrondse hoogspanningsverbinding Inhoud Waarom zijn nieuwe hoogspanningsverbindingen nodig? 4 Hoe komt een tracékeuze

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul T.a.v. de afdeling Bouwen en Wonen Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Algemene opmerkingen De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan, dat een belanghebbende onder bepaalde voorwaarden en beperkingen recht kan hebben

Nadere informatie

Behorend bij artikel 2 van de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2009.

Behorend bij artikel 2 van de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2009. Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel t.a.v. de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Postbus 5 5480 AA Schijndel AANVRAAG TEGEMOETKOMING PLANSCHADE Behorend bij artikel

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Schade- & vergoedingengids. Bovengrondse 380 kv-hoogspanningsverbindingen

Schade- & vergoedingengids. Bovengrondse 380 kv-hoogspanningsverbindingen Schade- & vergoedingengids Bovengrondse 380 kv-hoogspanningsverbindingen Voorwoord TenneT voert een publieke taak uit in een private omgeving. We beheren het hoogspanningsnet, breiden het uit en stellen

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Wat is planschade? Onder planschade wordt verstaan inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, die het gevolg is van een beslissing van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

Gedoogplichten in de Omgevingswet

Gedoogplichten in de Omgevingswet Gedoogplichten in de Omgevingswet Seminar gedoogplichten 23 januari 2014 Jeroen van Vliet Wetgevingsjurist Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken Woord vooraf Voor hetgeen deze presentatie bevat

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Tw oud versus nieuw

Hoofdstuk 5 Tw oud versus nieuw Aanbieder: bij ontbreken definitie werd vaak registratie bij OPTA gehanteerd als richtlijn. Gedoogplicht: gold voor eenieder. - Geen termijn bepaald voor in gebruik nemen aangelegde kabels: redelijke termijn

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

Richtlijnen Medegebruik Het uitvoeren van werkzaamheden op gronden in eigendom van derden bij de verbetering van waterkeringen

Richtlijnen Medegebruik Het uitvoeren van werkzaamheden op gronden in eigendom van derden bij de verbetering van waterkeringen Richtlijnen Medegebruik Het uitvoeren van werkzaamheden op gronden in eigendom van derden bij de verbetering van waterkeringen Contactpersoon I. Mulders Doorkiesnummer Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Leidingen van Openbaar nut in particuliere grond in de praktijk

Leidingen van Openbaar nut in particuliere grond in de praktijk Leidingen van Openbaar nut in particuliere grond in de praktijk Het is van alle tijden dat leidingleggers regelmatig een beroep (moeten) doen op particuliere grondeigenaren met het verzoek leidingen (van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

W.A. Scholtenlaan 25 Doorwerth

W.A. Scholtenlaan 25 Doorwerth W.A. Scholtenlaan 25 Doorwerth Situatie Algemeen: Verwarming: - c.v.-ketel Details Inhoud (circa) : 1.868 m³ Perceeloppervlakte : perceeloppervlak m² Vloeroppervlakte (ca.) : 500 m² Bouwperiode (ca.) :

Nadere informatie

Grondverwerving; een introductie

Grondverwerving; een introductie Grondverwerving; een introductie Inleiding De provincie Zuid-Holland heeft als taak het provinciaal- /rijksbeleid uit te voeren. Zij doet er alles aan om dit goed en zorgvuldig te doen. Soms is het nodig

Nadere informatie

Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur.

Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur. Spreker: Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur. De SAOZ adviseert overheden inzake o.a. planschade- en nadeelcompensatieclaims van burgers en bedrijven (objectief

Nadere informatie

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht H.. ' '.. I .',, ...I ..'

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht H.. ' '.. I .',, ...I ..' ..' H.. ' '.. %.',,...... Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht d Erfpacht is het recht op het 'vol genot. iet onroerend goed van iemand anders. Voor dat recht moet de erfpachter een vergoeding betalen

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Ede 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Ede 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Ede 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek van het college van burgemeester en wethouders verplaatsen, of het anderszins

Nadere informatie

Belemmeringenwet Privaatrecht De actuele praktijk

Belemmeringenwet Privaatrecht De actuele praktijk Belemmeringenwet Privaatrecht De actuele praktijk mr. drs. A. Divis-Stein (advocaat CD RWS) Seminar VVOR 23 januari 2014 Indeling presentatie Rechtsbescherming, toetsing rechter Wettelijke toetsingscriteria

Nadere informatie

Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT

Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT Commercieel directeur van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) te Rotterdam. Onderwerpen van deze presentatie: Beoordelingskader planschade

Nadere informatie

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 De raad van gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade, gemeente Simpelveld 2011 Als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade, gemeente Simpelveld 2011 Als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) Toelichting Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Projectbureau De Centrale As Postbus 213 9250 AE Burgum Met dit formulier

Nadere informatie

Behalve bovenstaand artikel is er nog meer geregeld in de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening. Hieronder volgt enige toelichting:

Behalve bovenstaand artikel is er nog meer geregeld in de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening. Hieronder volgt enige toelichting: AANVRAAG TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Toelichting De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in schade gevraagd kan worden. Deze wet is op 1

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (indien dit formulier te weinig ruimte voor de beantwoording biedt, kunt u extra informatie op een bijlage toevoegen) 1.

Nadere informatie

Andere voorbeelden waarbij mogelijk sprake kan zijn van planschade zijn verlies van privacy, (toename van) geluidsoverlast of andere hinder.

Andere voorbeelden waarbij mogelijk sprake kan zijn van planschade zijn verlies van privacy, (toename van) geluidsoverlast of andere hinder. Wat is planschade? Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Zo n maatregel is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:...

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade (aanvraagformulier ex artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht) In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is geregeld dat burgers onder bepaalde voorwaarden

Nadere informatie

Versie d.d. 25-6/11-7-2013 JV/JV/NJ/MSW ondwerk\ow\ow13\tennet\74554500.algbep. Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2013

Versie d.d. 25-6/11-7-2013 JV/JV/NJ/MSW ondwerk\ow\ow13\tennet\74554500.algbep. Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2013 Versie d.d. 25-6/11-7-2013 JV/JV/NJ/MSW ondwerk\ow\ow13\tennet\74554500.algbep Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2013 Op twaalf juli tweeduizenddertien verschijnt voor mij, Mr Johanna Wilhelmina

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding Inhoud Waarom zijn nieuwe hoogspanningsverbindingen nodig? 4 Hoe komt een tracékeuze

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Maasdriel

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Maasdriel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Maasdriel Nr. 116856 7 juli 2017 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Maasdriel Nadere regels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake het verzoek van Pisa Beheer B.V.,

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake het verzoek van Pisa Beheer B.V., gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2209.OOI Inboeknummer o7bstors48 Beslisdatum B%W t7 juli 2007 Dossiernummer 729 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake het verzoek

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende die schade heeft geleden onder bepaalde

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van het college van burgemeester en wethouders of het

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V.

Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V. Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 - Definities - Werkingssfeer - Totstandkoming

Nadere informatie

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING Al geruime tijd bestaat er bij appartementseigenaren een grote behoefte aan een mogelijkheid om op een meer eenvoudige en soepele wijze de akte van splitsing aan

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015)

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsregels snippergroen Deze beleidsregels zijn opgesteld

Nadere informatie

AKTE VERPANDING VORDERINGEN

AKTE VERPANDING VORDERINGEN AKTE VERPANDING VORDERINGEN de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer:. nummer:. postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: pandgever en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Castricum. Nr. 78794 31 december 2014 Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 Het college van burgemeester en wethouders maakt

Nadere informatie

Grond voor windenergie: eigendomsrecht, aanbesteding en staatssteun

Grond voor windenergie: eigendomsrecht, aanbesteding en staatssteun Grond voor windenergie: eigendomsrecht, Presentatie Winddag d.d. 15 juni 2016 mr. D.C. Orobio de Castro mr. A.A. al Khatib Casus: publieke en private grond Een windpark dient gerealiseerd te worden. Het

Nadere informatie

Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen

Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Aanleg van een nieuwe spoorlijn of aanpassingen van een bestaande spoorlijn buiten de

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Blad 1 van 6. ALGEMENE VOORWAARDEN (mei 1995)

Blad 1 van 6. ALGEMENE VOORWAARDEN (mei 1995) Blad 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN (mei 1995) Betreffende aanleg en instandhouding van leidingen door of ten behoeve van de N.V. Nederlandse Gasunie (A.V.L. 1995). Ingeschreven bij alle Diensten voor het

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt Ons kenmerk: Zaaknummer: 14.1157.12 ACM/DJZ/2015/2003280V van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 1 Verloop van de procedure 1. Op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 -

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 3 2. Toepasselijkheid... 3 3. Geldigheid... 3 4. Offertes... 4 5. Aansprakelijkheid... 4 6. Facturering en betaling... 5 7. Wijzigen

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Tegemoetkoming in Planschade

Tegemoetkoming in Planschade Tegemoetkoming in Planschade (behorend bij Planschadeverordening 2009) Met dit formulier kunt u melding maken van de door u geleden planschade als gevolg van het project Spoorzone Delft. Dit formulier

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Art. 1 Verkoper verkoopt aan koper, gelijk koper koopt van verkoper, een hond:

Koopovereenkomst. Art. 1 Verkoper verkoopt aan koper, gelijk koper koopt van verkoper, een hond: Koopovereenkomst (*doorhalen wat niet van toepassing is) Ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst, te weten: naam: adres: woonplaats: nr. paspoort/rijbewijs: registratienr. HKB (indien in bezit):

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

WOZMeldpunt. Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemene voorwaarden

WOZMeldpunt. Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemene voorwaarden WOZMeldpunt. Gratis deskundig bezwaar voor de particulier Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemene voorwaarden 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

«JG» Actueel commentaar

«JG» Actueel commentaar Actueel commentaar Planschade beperken of ongedaan maken met toepassing van artikel 6.1.3.4 Bro? Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar worden geactualiseerd (art. 3.1 lid 1 Wro). 1 Dan zal voor vergelijkbare

Nadere informatie

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Postbus 1296 8900 CG Leeuwarden Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Als u samen met andere partijen een subsidieaanvraag wilt doen, dan zult u onderlinge afspraken moeten maken.

Nadere informatie

CASTELEYNSTRAAT 15 HEULE HAARLEM MAKELAARDIJ

CASTELEYNSTRAAT 15 HEULE HAARLEM MAKELAARDIJ CASTELEYNSTRAAT 15 HAARLEM HEULE MAKELAARDIJ LICHT EN MODERN AFGEWERKTE EENSGEZINSWONING Een uitstekend verbouwde en modern afgewerkte woning op loopafstand van het centrum. Door de recente verbouwing

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-344 d.d. 26 november 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. M. van Pelt, secretaris)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING W

OMGEVINGSVERGUNNING W *U16.06324* *U16.06324* OMGEVINGSVERGUNNING W-2016-0124 Beschikking op de aanvraag van Tennet TSO B.V. Gevestigd Postbus 718 6800 AS ARNHEM Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 31 maart 2016 een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming Planschade

Aanvraagformulier Tegemoetkoming Planschade De gang van zaken is als volgt. U dient het aanvraagformulier bij het college in, waarna u een bevestiging van ontvangst krijgt met een acceptgirokaart met het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient binnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen

Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen Datum 13 januari 2015 Onskenmerk Contactpersoon J. Kippersluis Doorkiesnummer

Nadere informatie

Belemmeringenwet Privaatrecht in vogelvlucht 13 mei 1927 tot?

Belemmeringenwet Privaatrecht in vogelvlucht 13 mei 1927 tot? Belemmeringenwet Privaatrecht in vogelvlucht 13 mei 1927 tot? Louis Verduyn Lunel Corporate Dienst Afdeling BJV Publiekrecht Seminar Vvor 23 januari 2014 Indeling presentatie Doelstelling van de wet BP

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur.

Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur. Spreker: Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur. De SAOZ adviseert overheden inzake o.a. planschade- en nadeelcompensatieclaims van burgers en bedrijven (objectief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld teneinde in alle tot stand gekomen overeenkomsten te worden opgenomen tussen gebruiker en opdrachtgever en zijn daarmee van toepassing

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Grond of opstallen verkopen aan Rijkswaterstaat? Wat u moet weten over regelingen en procedures

Grond of opstallen verkopen aan Rijkswaterstaat? Wat u moet weten over regelingen en procedures Grond of opstallen verkopen aan Rijkswaterstaat? Wat u moet weten over regelingen en procedures Het land beschermen tegen overstromingen. Aanleg, reconstructie en onderhoud van rijkswegen. Het bevorderen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemene bepalingen en definities

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemene bepalingen en definities Algemene voorwaarden HEEL opleidingen verzorgt opleidingen, workshops, trainingen en coaching. De volgende artikelen vormen samen de Algemene Voorwaarden. Heel opleidingen wordt geleid door Petri Elemans

Nadere informatie