De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!"

Transcriptie

1 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 9 N O V E M B E R IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Model profielschetsen gepubliceerd Pagina 4 Mantelovereenkomst pensioenen verlengd Pagina 4 FOV assisteert bij evaluatie functioneren raad van commissarissen Pagina 8 Landelijke overstromingsverzekering in 2014 Pagina 8 Voer abonnementen met beleid in Pagina 9 Eed of belofte voor medewerkers uitgesteld Pagina 11 Achmea Agro in Leiden Nieuwe mogelijkheden voor onderlingen na wijzigingen van het Europees landbouwbeleid FOV-Preventiedag 2012 De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag! Met People, Planet, Preventiedag als de drie P s van duurzaamheid complimenteerde cabaretier en motivator Jaap Bressers de FOV en de Technische Commissie Schadepreventie met het gebodene op de Preventiedag Bressers verzorgde de afsluiting van een geslaagde bijeenkomst, op woensdag 7 november 2012 in restaurant Groot Kievitsdal in Baarn. Meer dan 125 deelnemers hadden zich aangemeld voor een programma van vier sprekers en twee bedrijfspresentaties. De hoofdvraag was: Zonnepanelen, en wat nu? Aan het begin van de dag liet dagvoorzitter Bert Veurink, voorzitter van de Technische Commissie Schadepreventie van de FOV, de sprekers zichzelf introduceren. Bovendien stak hij de loftrompet over de eerder dit jaar verschenen FOV-brochure over zonnepanelen. Een speciale werkgroep van de TCSP had deze brochure samengesteld en in het verlengde daarvan de Preventiedag georganiseerd. M A R K T O N T W I K K E L I N G E N Raymond van Riele nam de eerste presentatie voor zijn rekening. Hij deed dat namens DGB Energie, waarbij DGB voor De Groene Belangenbehartiger staat. Deze agrarische dienstverlener is actief op het gebied van de certificering van duurzame veehouderij en marktonderzoek ten aanzien van varkens en biggen. Bovendien is DGB Energie een energieleverancier en fabriceert zij zonnepanelen. Van Riele ging in op zonnepaneelsystemen, besprak de onderdelen en de werking ervan, evenals belangrijke eigenschappen als gewicht, afmetingen en vermogen. Ook ging hij uitgebreid in op wat er allemaal kan misgaan met zonnepanelen, geïllustreerd met sprekende foto s van vernielde daken na een storm. Ook kunnen problemen optreden als bijvoorbeeld de omvormer van een systeem een te hoge spanning produceert of als de installateur niet ter zake kundig aan het werk is geweest. Belangwekkend waren ook de marktontwikkelingen die Van Riele schetste. Hij gaf aan dat 82 procent van de Nederlanders positief tegenover zonnepanelen staat. Toch is het aandeel zonnestroom in Nederland goed voor slechts 4 procent van het totale energieverbruik. Het kabinet-rutte II streeft naar 16 procent duurzame energie in 2020, maar dan nog zit Nederland onder de Europese norm. Ondertussen stapelen de al gefabriceerde zonnepanelen zich op er ligt voor zo n 2,5 GW Bert Veurink. De onderlinge 1

2 voorraad in Europese havens en vragen steeds meer fabrikanten uitstel van betaling aan of ze stoppen de productie. Ook komt het steeds vaker voor dat ze een belabberde kwaliteit leveren, hetgeen echter nauwelijks aan de panelen zelf is te zien. B E D R I J F S P R E S E N T A T I E S Na deze inleiding, en nog een keer in de middag, kregen de deelnemers gelegenheid om twee bedrijfspresentaties te bezoeken. Het bedrijf Oranjedak, met zes vestigingen een sterke speler in de dakbedekkingsbranche, werd op de Preventiedag vertegenwoordigd door commercieel directeur Alain Maasdam en sales manager Friso van Lierop. Het bedrijf had een stand ingericht met producten voor platte en licht hellende daken van zonnestroominstallateur Solerion. Naast een opstelling met traditionele zonnepanelen liet Oranjedak ook een flexibele oplossing zien, geschikt voor alle typen kunststof en bitumen daksoorten. Deze flexibele matten maken het mogelijk meer oppervlak te bedekken, hetgeen een hoger rendement tot gevolg heeft. Het tweede bedrijf, de multinational Monier, werd vertegenwoordigd door John Meijerink en Will Verwer. Monier heeft wereldwijd ruim medewerkers in dienst en maakt onder meer dakpannen, daksysteemcomponenten, isolatiemateriaal en ook zonneenergiesystemen voor hellende daken. In de presentatie van Monier werd vooral ingegaan op wet- en regelgeving, stormschades, testmethoden en aandachtspunten voor de montage. Ook de veiligheid van mensen, zowel dakdekkers als voorbijgangers, kreeg de nodige aandacht. Veiligheid is een mensenrecht, luidt het uitgangspunt in de activiteiten van Monier. B O U W K U N D I G Terug in de grote zaal werd het programma vervolgd met een presentatie door Antoon Peek, hoofdinspecteur bij Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Utrecht. Peek ging vooral in op de bouwkundige aspecten bij de plaatsing van zonnepanelen en dan met name in de agrarische sector. Hij schetste vier verschillende omstandigheden, namelijk de plaatsing van zonnepanelen op de grond, op een hellend dak, op een plat dak en aan de gevel. Worden ze op de grond geplaatst, dan is goede fundering gewenst (bijvoorbeeld met schroefpalen), evenals maatregelen tegen diefstal en vandalisme. Bij plaatsing op hellende daken zijn soms bijzondere constructies nodig, afhankelijk van de belastbaarheid van het dak. Peek besprak onder meer de mogelijkheid om asbest daken (nu nog 130 mln m 2 in Nederland, waarvan 75 procent in de agrarische sector) door daken met zonnepanelen te vervangen. Ook ging hij in op de mogelijkheden van zonnepanelen in combinatie met rietgedekte dakdelen. Op platte daken moet terdege rekening met de windbelasting worden gehouden. Zonnepanelen worden immers op windgevoelige driehoeksstatieven gemonteerd, die met ballast op hun plaats moeten worden gehouden. Het gebruik van zonnepanelen als gevelelementen neemt steeds meer toe, evenals de plaatsing van lichtdoorlatende zonnepanelen in aluminium kozijnen. In het algemeen moet bij het verzekeren van gebouwen met zonnepanelen goed worden gelet op de staat van onderhoud en de belastbaarheid van het dak, de berekeningen die door een constructeur ten aanzien van belasting, steunpunten en dergelijke zijn gemaakt en tot slot de certificaten van zowel de leverancier als de (bouwkundige en elektrotechnische) installateurs. I N S T A L L A T I E E N B E H E E R Frank Smits, directeur-eigenaar van Parkstad Inspecties, besprak de risico s die zich voordoen bij het installeren en beheren van zonnepanelen. Hij ging in op de installatievoorschriften, de achterliggende techniek en vooral ook de verantwoordelijkheden ten aanzien van c.q. het toezicht op kwaliteit en veiligheid. Vroeger was die rol bij Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente weggelegd. Later schakelde deze 2 De onderlinge november 2012

3 instantie de collega s van gemeentelijke nutsbedrijven in en daaruit kwam de functie van inspecteur van het nutsbedrijf voort. Deze inspecteur trad in overleg met installatiebedrijven en daaruit kwam dan weer de erkende installateur voort. Deze opzet van verantwoordelijkheden veranderde echter toen de gemeentelijke nutsbedrijven werden geprivatiseerd en de erkende installateur van het toneel verdween. Nadien hebben het ministerie van VROM en UNETO-VNI een kwaliteitssysteem ingericht rondom de waarborggecertificeerde installateur, die volgens de beoordelingsrichtlijn BRL6000 en diverse nationale en internationale normen behoort te werken. Na dit overzicht ging Smits uitgebreid in op de risico s bij het installeren en gebruiken van zonnepanelen. Met name zijn opmerking over de aarzeling bij de brandweer om bij een brand een dak met zonnepanelen te blussen, omdat daar altijd een zekere spanning op blijft staan, riep bij de aanwezige panelenfabrikanten en verkopers reacties op. Zij wilden in ieder geval de indruk wegnemen dat gebruikers van gebouwen met zonnepanelen op dat punt extra risico lopen. V E R Z E K E R I N G E N Het verzekeren van zonnestroominstallaties was het thema van de presentatie door Jan Canters, directeur-eigenaar van Solar Insurance & Finance, een tussenpersoon en volmachtbedrijf gespecialiseerd in zonnestroomverzekeringen. Solar Insurance & Finance verzekert zowel particuliere als commerciële installaties, op de grond en op daken, voor eindklanten, maar ook voor fabrikanten en installateurs. Het bedrijf is een gevolmachtigd agent van HDI Gerling en werkt samen met lokale partners in een groot aantal Europese landen, maar ook in bijvoorbeeld India en China. Gezamenlijk hebben zij meer dan 1,2 GW verzekerd. Om voor verzekering in aanmerking te komen, moeten de zonnepaneelsystemen aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat daarbij om IEC-normen, productgaranties en, veelal bij grote installaties, eventuele aanvullende eisen, zoals een opleveringscontrole, beveiliging tegen blikseminslag en overspanning, bewaking en een onderhoudscontract. Voldoet een installatie aan de gestelde voorwaarden, dan komt deze in aanmerking voor een all risk dekking van van buiten komend onheil (vandalisme, diefstal, hagel, bliksem, wind, brand, beschadiging, reparatiekosten, bereddingskosten enzovoort) en van productieverlies (gedurende een periode van 26 weken een dagvergoeding per kwp geïnstalleerd vermogen). Onder andere met deze dekking van productieverlies onderscheidt de zonnepanelenverzekering zich van een normale opstalverzekering. In zijn presentatie liet Canters diverse foto s zien van brandschades, installatiefouten, onvoldoende beveiligingsmaatregelen, storm- en hagelschades, vorstschade en schade door sneeuwbelasting. Tot slot besprak hij nog de bankability van projecten, de garantieverzekering en de eigen-gebrekdekking. W A A R E E N W I E L I S Het laatste optreden van de Preventiedag 2012 was van cabaretier en motivatiespreker Jaap Bressers. Na een zwemongeluk in Portugal raakte Bressers voor een groot deel verlamd en rolstoelgebonden, maar dankzij een buitengewoon positieve levenshouding wist hij zich op te werken tot de enige sit down comedian naast de vele stand up comedians in Nederland. Hij vertelde zijn levensverhaal, doorspekt met humor en zelfspot, en bracht zo aan zijn gehoor over dat je meer naar mogelijkheden dan onmogelijkheden moet kijken. In feite kan iedereen het verschil maken, aldus Jaap Bressers, omdat mensen doorgaans veel meer voor anderen betekenen dan zij zelf weten. Je beslist zelf wat je ervan maakt en humor helpt daar enorm bij. Ook is van belang hoe je tegen verandering aankijkt: is het negatief of geeft het kansen? Uiteindelijk zitten overal mooie kanten aan. Voor mij geldt: waar een wiel is, is een weg! De onderlinge november

4 FEDERATIE ONDERLINGEN FOV-themabijeenkomst Toekomst van de kleine onderlinge De FOV heeft deze zomer het beleidsdocument De kleine onderlinge na 1 januari 2014 gepresenteerd. Daarin wordt een aantal ontwikkelingen geschetst waarmee kleine onderlingen de komende jaren te maken krijgen. Op 24 oktober 2012 is dit thema met een viertal onderlingen in het oosten van het land besproken en op vrijdag 16 november 2012 heeft de FOV over dit thema voor ca. 50 leden in Zeist een bijeenkomst georganiseerd. Aan een aantal leden is gevraagd naar hun visie op de toekomst voor de onderlinge. Onder meer de visie van het grootste FOV-lid, Achmea, werd gepresenteerd. Naast de FOV hebben Gijs van den Berg van Univé Regio Utrecht en Dirk Jan Klein Essink van TVM in een presentatie hun visie gegeven over dit onderwerp. Chris van Toor en Willem de Boer hebben aansluitend de te verwachten ontwikkelingen en activiteiten van de FOV in 2013 toegelicht. NOFF en Verzekeringspakket De FOV heeft in 2012 gewerkt aan de actualisatie van het verzekeringspakket van bedrijfsrisico s van de leden. Een belangrijk onderdeel vormt de interne fraudeverzekering zoals die thans nog binnen de NOFF is geregeld. Tijdens de Algemene ledenvergadering van de NOFF is besloten om de Onderlinge fraudeverzekeringsmaatschappij van de FOV (NOFF) per 1 januari 2013 te ontbinden. Dit was mede aanleiding om het verzekeringspakket van bedrijfsrisico s onder de loep te nemen. De actualisering van het fraudeverzekeringspakket heeft onder meer betrekking op de risico s die samenhangen met cybercrime/internetfraude. Naar verwachting zal er voor 1 januari 2013 als onderdeel van het verzekeringspakket een alternatief beschikbaar zijn voor de fraudeverzekering waarbij de moderne risico s zijn afgedekt. Cursusaanbod FOV De FOV is in november 2012 gestart met de training Compliance. De heer Alblas richt zich op het landschap van compliance in historisch perspectief en de rollen die de verschillende partijen zoals de compliance officer en de toezichthouders steeds meer invullen. De heer Schotsman gaat met name in op de wettelijke kaders zoals Wft en de verschillen tussen DNBen AFM-toezicht. Tijdens de bijeenkomst op 21 november 2012 werd al vanaf het begin duidelijk dat er over compliance nog veel te bespreken valt. De compliance officer heeft een brede verantwoordelijke taak en moet op vele terreinen zaken beheersen. Naast een inhoudelijke actualisering van het thema compliance voor de compliance officer, zijn de bijeenkomsten een goed platform om met FOV en collega s verder te werken aan samenwerking en informatie uitwisseling op dit terrein. Model profielschetsen gepubliceerd Ten behoeve van het werving- en selectieproces van leden van de raad van commissaris heeft de FOV twee modellen opgesteld en verspreid. De richtlijn voordracht en benoeming geeft een algemeen toetsingskader voor leden van de raad van commissarissen. De model profielschets is vooral geschikt om een individueel profiel vast te stellen. Beide documenten zijn ook bruikbaar voor gekozen bestuurders. De modellen zijn te vinden op de FOV-website. Mantelovereenkomst pensioenen verlengd De mantelovereenkomst pensioenen, waar 25 FOV-leden aan deelnemen, is met een jaar verlengd. De voorwaarden bleven hierbij ongewijzigd, wat onder andere inhoudt dat de 9 procent premiestijging die Achmea per 1 januari 2013 voor haar pensioencontracten doorvoert, niet geldt voor alle deelnemers aan de mantelovereenkomst. FOV assisteert bij evaluatie functioneren raad van commissarissen De Governance principes verzekeraars schrijven voor dat het functioneren van een raad van commissarissen jaarlijks moet worden geëvalueerd. Naast de jaarlijkse evaluatie moet het functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding plaatsvinden. Met het oog op deze verplichtingen is het dienstenpakket van de FOV uitgebreid: Onderlingen kunnen nu een beroep op de vereniging doen om te assisteren bij de evaluatie. Hiervoor worden uiteraard ter zake kundigen ingezet, die tegen een relatief beperkte bijdrage hun diensten verlenen. Inmiddels is een eerste traject gestart. Informatie over de procedure en de voorwaarden is te verkrijgen bij het bureau van de FOV. O N D E R L I N G E N Schepenverzekering geeft weer premie terug De onderlinge schepenverzekering EFM in Meppel restitueert voor de vierde keer op rij betaalde premie. Deelgenoten profiteren van een gunstig schadejaar en krijgen 4 procent premie terug over boekjaar 4 De onderlinge november 2012

5 ACTUALITEITEN 2011/2012. Volgens directeur Tom Boerema is de schadelast toch weer minder dan eerder verwacht. Het zag er een paar maanden geleden nog naar uit Tom Boerema. dat we geen premierestitutie konden doen, aldus Boerema. We hebben namelijk te maken gehad met een toenemend aantal grote schades. Daardoor pakt de premierestitutie iets minder gunstig uit dan voorgaande jaren. Naast de restitutie, wordt ook de premie voor het komende boekjaar opnieuw niet verhoogd voor zowel de beroeps- als pleziervaart. FBTO wil automobilist rijdend houden FBTO werkt sinds kort samen met mobiliteitsdienstverlener The Alwaysbemobile Company (TAC). De verzekeraar biedt verzekerden met een autopolis tegen een korting aanvullende diensten aan die worden verzorgd door een van de dochterondernemingen van TAC, vooral bekend van bandenservice Profile Tyrecenter en JAMES Auto & Service. Met het aanbieden van nieuwe diensten wil FBTO zich sterker onderscheiden van andere autoverzekeraars. De autoverzekeringsmarkt is enorm concurrerend, vertelt René Bakker, marktmanager bij het Friese internetlabel van Achmea. Autopolissen op zich verschillen niet veel van elkaar; het zijn commodity s en de switchbereidheid bij klanten is groot. Om toch een bestendige band met een klant op te bouwen, moet hij je niet alleen bij schade weten te vinden, maar ook kunnen kiezen voor andere nuttige en positieve dingen die met zijn auto en mobiliteitsbehoefte te maken hebben. Via de website van FBTO kan de verzekerde ondermeer een servicebeurt voor zijn auto regelen (met haal-en breng service als optie) bij James, een keten van garagebedrijven onder de vlag van TAC. Of een afspraak maken bij zusterbedrijf Profile Tyrecenter voor het aanbrengen van nieuwe (winter)banden. Op dergelijke diensten biedt FBTO 10 procent korting op de landelijke tarieven die TAC hiervoor hanteert. Een APK-keuring die via de verzekeraar wordt geregeld is zelfs gratis. De korting wordt niet verrekend door middel van een hogere premie, benadrukt Bakker. Helemaal nieuw is het aanbieden van aanvullende producten en diensten door verzekeraars niet. Zusterbedrijf Interpolis doet het ook, erkent Bakker. Alleen kiezen zij voor een preventieve benadering door middel van hun preventiewinkel en kiezen wij voor een positieve, praktische benadering. Wij willen ervoor zorgen dat onze klanten iets meer te kiezen hebben en altijd in hun auto kunnen blijven rijden. Voor The Alwaysbemobile Company biedt de samenwerking met FBTO het voordeel dat het in een keer een grote doelgroep kan bereiken met meer diensten dan schadeherstel alleen. In dat segment is de groep pas sinds een jaar actief onder de naam AH Autoschadeherstel. Er worden ook met andere verzekeraars gesprekken gevoerd om soortgelijke concepten voor aanvullende dienstverlening aan te kunnen bieden aan verzekerden. Levenseindekliniek opgenomen in Menzis-polis Menzis gaat zorg die wordt verleend door de Levenseindekliniek vergoeden. De kliniek helpt mensen met een euthanasieverzoek dat niet door de eigen arts wordt ingewilligd. Als de patiënt volgens de criteria van de euthanasiewet in aanmerking komt voor euthanasie, kan de arts van de Levenseindekliniek het verzoek uitvoeren. Het bestuur van de Levenseindekliniek hoopt dat deze voor de zorgverzekeringsbranche unieke stap van Menzis ook gevolg zal vinden bij andere zorgverzekeraars. De Levenseindekliniek bestaat uit ambulante teams van artsen en verpleegkundigen. Tot op heden worden de werkzaamheden van deze ambulante teams vergoed door donaties van de leden van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De Levenseindekliniek is op 1 maart van start gegaan. Tot op heden hebben 51 personen euthanasie of hulp bij zelfdoding via de kliniek gekregen. Bij 30 personen is de euthanasie uiteindelijk toch door de eigen arts is uitgevoerd. A C T U A L I T E I T E N Verhoging assurantiebelasting toch per 1 januari 2013 Het ministerie van Financiën heeft besloten de verhoging van de assurantiebelasting van 9,7 procent naar 21 procent toch per 1 januari 2013 door te voeren. Eerder was een ingangsdatum van 1 april 2013 vastgesteld. Deze termijn diende verzekeraars de tijd te geven om de tariefsverhoging in hun administratieve systemen te verwerken. Vanwege de problemen die dit gaf, is besloten het nieuwe tarief alsnog per 1 januari 2013 te laten ingaan. Door de nu getroffen regeling zou het 21 procent-tarief in 2012 nog kunnen worden ontweken. De Tweede Kamer heeft op 20 november met een ruime meerderheid (naast PvdA en VVD ook niet-coalitiepartijen SGP, CDA, CU, D66 en 50+) ingestemd met het De onderlinge november

6 Belastingplan Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Eerste Kamer het Belastingplan in december niet ook zal aannemen. De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat in het Belastingplan 2013 een bepaling wordt opgenomen die regelt dat de hogere assurantiebelasting ook kan gaan gelden voor premies die tussen 1 oktober 2012 en 31 december 2012 vervallen zijn, voor zover die betrekking hebben op een verzekerde periode vanaf 1 april Als blijkt dat er anticipatie plaatsvindt waardoor de beoogde extra belastingopbrengst van mln in 2013 niet wordt behaald, laat het kabinet die bepaling via een klein koninklijk besluit in werking treden. In dat geval zullen de verzekeraars de assurantiebelasting alsnog per 1 april 2013 moeten naheffen over polissen waarin in de periode 1 oktober t/m 31 december 2012 anticipatiegedrag is vertoond. Aftrekbaarheid kosten lijfrenteadvies vervalt De kosten van advies over een lijfrentepolis of -rekening zullen met ingang van 2013 niet meer aftrekbaar zijn. Eerder dit jaar had het ministerie van Financiën nog een nieuw Lijfrentebesluit gepubliceerd, waarin was opgenomen dat de vergoeding die een intermediair van de klant ontvangt voor zijn advies, als premie danwel inleg op een lijfrentepolis of -spaarrekening moet worden beschouwd. Daarmee werd directe beloning bij lijfrenteproducten fiscaal aftrekbaar, net als beloning op provisiebasis. De nieuwe regeringspartijen hebben nu een streep gezet door deze regeling en passen de maatregel ook toe op aov s: Door de maatregel vervalt de aftrekbaarheid van bepaalde fee s van tussenpersonen in het kader van de lijfrenteaftrek en de aftrek van premies voor arbeidsongeschiktheidsrenten. Volgens het Centraal Planbureau betekent de maatregel een lastenverzwaring van 100 mln. Voor het deel van het inkomen boven de kan met ingang van komend jaar ook niet meer fiscaal gunstig worden gespaard voor het pensioen. AFM: Advieskosten nieuwe hypotheek niet in serviceabonnement Het is niet toegestaan om de advieskosten voor een nieuwe hypotheek te verwerken in een doorlopend serviceabonnement. Dit stelt de AFM naar aanleiding van vragen van adviseurs over het gespreid betalen van advies- en bemiddelings-/ distributiekosten in combinatie met serviceabonnementen. Ook het spreiden van de advieskosten van bijvoorbeeld een aov als opslag op een abonnement over een langere periode mag niet. In een nieuwsbrief legt de AFM uit binnen welke grenzen spreiding van advies- en bemiddelingskosten mogelijk is zonder dat de regels voor consumptief krediet van toepassing zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat de gespreide betaling niet langer loopt dan 2 jaar en er geen enkele rente of andere kosten in rekening worden gebracht. Bedrijven die niet adviseren maar alleen bemiddelen (execution only) mogen de kosten wel over een langere periode spreiden. Bron: AM Signalen Introductie checklist bij afkondiging provisieverbod Het ministerie van Financiën heeft reeds eerder de formele aankondiging gedaan dat het provisieverbod per 1 januari 2013 van kracht wordt. Tegelijkertijd lanceerde het platform Wijzer in geldzaken een checklist waarmee consumenten worden geïnformeerd over de gevolgen van het verbod. Met het verbod, dat geldt voor onder meer hypotheken, uitvaartverzekeringen en andere levenproducten, moet een einde komen aan geldstromen tussen aanbieders en adviseurs/bemiddelaars. Hierdoor wordt volgens het ministerie weer duidelijk dat banken, verzekeraars en adviseurs producten verkopen die in het belang van de klant zijn. Provisies zorgden in het verleden voor te ingewikkelde producten met te hoge kosten voor de consument. Dit verbod neemt de verkeerde prikkel van de provisie weg. Ik wil dat op deze manier het belang van de klant weer voorop komt te staan, aldus de voormalig minister De Jager. Om de consument zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe regels van het provisieverbod heeft het platform Wijzer in Geldzaken op verzoek van het ministerie en brancheorganisaties de Checklist financiële producten opgesteld. Consumenten kunnen met deze lijst beter bepalen of ze financieel advies nodig hebben, welke adviseurs er zijn en wat het advies kost. Bron: AM Signalen Variabele beloning maximaal 20 procent In het regeerakkoord is aangekondigd dat de maximale variabele beloning binnen de financiële sector maximaal 20 procent mag bedragen. Dit wordt wettelijk vastgelegd. Geen overheidsbijdrage meer voor uitvoering toezicht DNB en AFM Per 2015 komt de overheidsbijdrage voor DNB en AFM te vervallen. De lagere overheidsbijdrage dient door de sector te worden gecompenseerd en leidt tot een lastenverzwaring voor de verzekeringssector van 7 mln. 6 De onderlinge november 2012

7 Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013 De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon worden per 1 januari 2013 met afgerond 0,91 procent verhoogd. Hierdoor wordt per die datum de tabel voor de groep ML op pagina 66 van de cao voor het Verzekeringsbedrijf binnendienst impliciet aangepast aan de onderstaande jaarbedragen. Alle bedragen in de schalen van de cao zijn tegenwoordig op hele euro s afgerond. De WML-jaarbedragen zijn in de hiernaast afgebeelde tabel steeds naar boven afgerond op hele euro s om strijdigheid met de wet te voorkomen. Hoe bepaalt de AFM de hoogte van een boete? De bestuurlijke boete is één van de maatregelen die de AFM kan nemen bij het uitvoeren van haar toezicht op de financiële markten. Bij het bepalen van de hoogte van een boete houdt de AFM met een aantal uitgangspunten en overwegingen rekening. De wet geeft richting en grenzen bij het vaststellen van de hoogte van een boete. Zo zijn er drie boetecategorieën, van betrekkelijk lichte tot zware overtredingen. De maximumbedragen voor deze categorieën lopen uiteen van tot 4 mln. De AFM kan er ook voor kiezen om de boete vast te stellen op tweemaal het behaalde voordeel. Dan moet dit behaalde voordeel wel groter zijn dan 2 mln. De boete kan in dit geval hoger zijn dan 4 mln. Bij het bepalen van het boetebedrag zijn de ernst en duur van de overtreding van belang, en in welke mate de overtreder de overtreding te verwijten is. Ook wordt gekeken of de overtreding al eerder is begaan en welk voordeel ermee is behaald. Tot slot speelt de draagkracht van de overtreder een rol. Wettelijk bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2013 (in ): Leeftijd Per maand Per week Per dag Per jaar 23 jaar en ouder 1.469,40 339,10 67, jaar 1.249,00 288,25 57, jaar 1.065,30 245,85 49, jaar 903,70 208,55 41, jaar 771,45 178,05 35, jaar 668,60 154,30 30, jaar 580,40 133,95 26, jaar 506,95 117,00 23, jaar 440,80 101,75 20, Nederlandse verzekeraars op schema voor Solvency II Bijna 9 op de 10 (86 procent) Nederlandse verzekeraars verwacht uiterlijk op 1 januari 2014 te voldoen aan Solvency II. Nederland doet het daarmee een stuk beter dan andere Europese landen, zo blijkt uit een verkenning van Ernst & Young onder 160 verzekeringsmaatschappijen door heel Europa. Ook hier valt echter nog het nodige werk te verrichten, vooral ten aanzien van de rapportagevereisten. Ook een groot gedeelte van de Britse, Griekse, Poolse en Spaanse verzekeraars verwacht over uiterlijk 14 maanden klaar te zijn voor de richtlijn die het toezicht op de financiële sector moet versterken. Van de Belgische, Franse, Duitse en Italiaanse verzekeraars verwacht 60 tot 70 procent meer tijd nodig te hebben. De laatste drie verwachten ondanks goede vorderingen (90 procent) ook de deadline van 1 januari 2015 die de Europese Commissie heeft gesteld te overschrijden. De meeste Europese verzekeraars liggen op schema wat de eerste pijler kapitaalvereisten van Solvency II betreft. Ten aanzien van pijler 2 risicomanagement hebben alleen Engelse, Duitse en Nederlandse verzekeraars er vertrouwen in dat op tijd aan de eisen wordt voldaan. Het meeste werk valt, ook in Nederland, nog te verrichten in de derde pijler. Die regelt de rapportage. Tachtig procent van de verzekeraars ziet hier nog weinig vooruitgang in. In Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië ligt dit percentage tussen de 60 en 70 procent. Bron: AM Signalen Minder nieuwe schadeverzekeringen In de eerste drie kwartalen van het jaar 2012 zijn negen procent minder nieuwe schadeverzekeringen afgesloten dan het jaar daarvoor. De nieuw afgesloten schadeverzekeringen in september zijn met bijna dertien procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling is zichtbaar bij bijna alle schadeproducten met uitzondering van AVP, inboedel en bedrijfsauto s. PreRisk maakt online taxatie mogelijk Inspectiebureau Burghgraef van Tiel & Partners en Lengkeek Taxaties hebben een tool geïntroduceerd waarmee tussenpersonen onder meer eenvoudig online De onderlinge november

8 kunnen taxeren. Met de tool, PreRisk genaamd, moeten uiteindelijk diverse diensten via een webapplicatie worden ontsloten. Gedurende de eerste vier maanden hebben tussenpersonen en volmachtbedrijven van Reaal Schadeverzekeringen de exclusieve primeur. Vanaf 1 maart 2013 wordt de tool ook aangeboden aan andere verzekeraars en tussenpersonen. Met de applicatie Online Taxaties kunnen tussenpersonen binnen PreRisk aan de hand van eenvoudige vragen de herbouwwaarde berekenen van diverse bedrijfspanden met een verzekerde waarde tot Ze voldoen hiermee aan hun zorgplicht om klanten te adviseren over de actuele herbouwwaarde. Daarnaast speelt de lancering van PreRisk volgens de initiatiefnemers in op de toenemende vraag naar één virtueel loket voor online waardebepalingen en risicoinspecties. Mensen willen snel en eenvoudig worden geïnformeerd, aldus Lengkeek-directeur Pieter Bakker. Dit geldt ook voor een te verzekeren herbouwwaarde. Deze moet betrouwbaar een reëel zijn. Die zekerheid kan PreRisk bieden. De online berekende herbouwwaarde wordt door Reaal aangetekend op de polis met zes jaar garantie tegen onderverzekering. Bron: AM Signalen Landelijke overstromingsverzekering in 2014 Een landelijke verzekering tegen overstromingsschade kan begin 2014 worden ingevoerd in Nederland. Dit stelt directeur Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars in een interview met de website WaterForum Online. Het zou gaan om een beperkte opslag op de brandverzekering. Volgens de Boer neemt de algemene ledenvergadering in december een bindend besluit over de invoering van een dergelijke dekking. Sinds de watersnoodramp van 1953 was overstromingsschade onverzekerbaar. Wel kwam de nieuwe verzekeraar Neerlandse samen Vereniging Eigen Huis onlangs met een catastrofedekking waaronder ook onderstromingen vallen en kondigde makelaar Aon ook aan mogelijkheden voor dekking op de herverzekeringsmarkt te zien. Het Verbond mikte echter tot nu op een collectieve oplossing waarbij ook de overheid financieel zou participeren, maar stapt daar nu vanaf. Het idee was een oplossing te creëren zoals dat ook met de terrorismepool in Nederland is gedaan, aldus De Boer in het interview op de waterwebsite. De financiële crisis zorgde er volgens hem voor dat zo n collectieve oplossing bij het toenmalige kabinet niet meer bovenaan het prioriteitenlijstje stond. In het voorstel waarover in december wordt gestemd, vormen de verzekeraars ook een pool, maar dan zonder betrokkenheid van de overheid. Deze moet een capaciteit krijgen waarmee grote klappen kunnen worden opgevangen en een internationale herverzekering moet tot de mogelijkheden behoren. De uitgewerkte plannen werden al voor de zomer bij de drie betrokken ministeries neergelegd. Niet om geld te vragen, maar wel is het noodzakelijk dat het nieuwe kabinet zo snel mogelijk zijn support uitspreekt, aldus De Boer. Het is een vereiste dat dit in solidariteit gebeurt. Pas dan kunnen we de premie voor iedereen betaalbaar houden met een beperkte opslag op de brandverzekering. Voer abonnementen met beleid in In een recent artikel in het vakblad VVP ging Jurjen Oosterbaan Martinius, eigenaar van het bureau D&O in Hoevelaken, in op het invoeren van serviceabonnementen voor particuliere schadeverzekeringen. Dergelijke abonnementen zijn wellicht te overwegen als de verzekeringsmarkt, in reactie op het provisieverbod voor complexe producten, besluit om ook voor andere producten het verdienmodel aan te passen. Inmiddels zijn hier de eerste ervaringen mee opgedaan. Bij een schriftelijke benadering van grote groepen klanten zijn uiteenlopende reacties waar te nemen: een deel van de klanten gaat direct akkoord, een deel wordt boos en neemt afscheid van de dienstverlener, een deel informeert en gaat alsnog wel of niet akkoord, en een deel van de klanten reageert niet. Die moeten dan opnieuw worden benaderd. Een en ander levert in ieder geval veel werk op en de uitkomsten van de exercitie ogen ongewis. Een betere aanpak lijkt een persoonlijke benadering van de klant. Die benadering moet dan niet uitsluitend bestaan uit het praten over een abonnement, dat zal doorgaans niet lonend zijn. Beter is het om aan te haken bij periodiek onderhoud van de portefeuille of na een schadegeval. Een gesegmenteerde aanpak komt het meest aangewezen voor, aldus Oosterbaan Martinius: financiële dienstverleners die besluiten op netto premies te gaan werken, zouden ervoor kunnen kiezen te starten bij de klanten die op dit moment een provisie betalen die min of meer gelijk is aan het jaarlijks bedrag aan abonnementen. Bij die klanten zal er weinig weerstand zijn en medewerkers kunnen ervaring opdoen in het goed communiceren over het hoe en waarom van het abonnement. Een tweede doelgroep bestaat volgens Oosterbaan Martinius uit klanten die de laagste provisie inbrengen. Elk abonnement zal de inkomsten van het kantoor doen stijgen. Een probleem hierbij is dat klanten met een enkele polis niet zo snel geneigd zullen zijn een abonnement 8 De onderlinge november 2012

9 af te sluiten. Tot slot rest de bediening van de klanten die nu meer provisie betalen dan zij voor hun abonnement kwijt zijn. Die zullen in de toekomst goedkoper uit zijn. Het afsluiten van een abonnement zal bij deze klanten geen probleem zijn. De inkomsten van de dienstverlener gaan hier wel mee achteruit. Daarom is het zaak om een goede inschatting van de effecten te maken en abonnementen met beleid in te voeren. Momentum voor Solvency II moet niet verloren gaan De invoering van Solvency II heeft een nieuw tijdspad nodig waarbij gezocht wordt naar vitale oplossingen. Dat heeft Sergio Balbinot, voorzitter van Insurance Europe, betoogd tijdens een conferentie van de Europese verzekerings- en pensioenautoriteit Eiopa in Frankfurt. Balbinot hield zijn gehoor voor dat het belangrijk is om bij de invoering van de nieuwe kapitaal-, toezichts- en rapportage-eisen voor verzekeraars niet het momentum te verliezen. Er is volgens hem een nieuwe realistische agenda nodig zodat verzekeraars en wetgevers zich kunnen voorbereiden op het nieuwe regiem. De invoering van Solvency II is al verdaagd tot 1 januari 2014 en verder uitstel dreigt. De eerste horde die nog moet worden genomen, is de stemming over Omnibus II in het Europees Parlement. Deze stemming over een aantal belangrijke aanpassingen aan Solvency II zou eerst deze maand plaatsvinden, maar is uitgesteld tot maart volgend jaar omdat er eerst nog een impactstudie van de maatregelen moet worden afgerond. Nederland en Duitsland hebben echter al aangekondigd om desnoods zelf al met een deel van de nieuwe wetgeving aan de slag te te gaan. De Nederlandsche Bank stelde in september nog dat essentiële onderdelen als de Own Risk & Solvency Assessment al spoedig kunnen worden ingevoerd. Het belangrijkste punt van discussie is nog de erkenning van de langetermijnvisie van de verzekeringsbranche. De beoogde nieuwe regels zouden volgens de Europese verzekeraars te veel zijn gemodelleerd naar de eisen voor het bankwezen. Balbinot: Er zijn passende maatregelen nodig die weerspiegelen dat verzekeraars gelet op hun langetermijnverplichtingen geneigd zijn om bezittingen te laten groeien en niet zijn gedwongen om deze te verkopen in volatiele markten. Premieomzet schadeverzekeraars gaat ruim 5 procent dalen Schadeverzekeraars zullen de komende jaren hun premieomzet met zeker 5 procent zien dalen, verwachten adviesbureaus Oostdam & Partners en LVRM. Zij denken dat vooral door de verdubbeling van de assurantiebelasting het aantal polissen zal afnemen. Verzekerde bedrijven en particulieren gaan namelijk meer zaken voor eigen risico nemen. De veel hogere assurantiebelasting zal daartoe de prikkel zijn, aldus beide bureaus in het rapport Trendline Doordat verzekeraars minder premie ontvangen, zal de belastingopbrengst naar schatting 250 mln lager uitvallen dan verwacht. Klanten kunnen gemiddeld 5 procent besparen op hun autoverzekering door structureel de meest optimale combinatie van premie en eigen risico te kiezen, hebben de bureaus becijferd. Volgens Oostdam & Partners en LVRM zouden assurantieadviseurs hun klanten hierbij moeten helpen. Op korte termijn kan het weliswaar leiden tot extra investeringen in preventie en lagere premie-inkomsten, maar op lange termijn zullen klanten die aanpak zeer waarderen. Zeker voor de zakelijke markt zal de hogere assurantiebelasting leiden tot meer advies op feebasis, luidt de voorspelling: Immers, bedrijven moeten over provisies (als onderdeel van de premie) 21 procent assurantiebelasting betalen, die zij fiscaal niet kunnen verrekenen. Dat kan wel bij beloning op factuurbasis, waarvoor 21 procent btw geldt. Om die reden zullen ondernemers bij assurantiekantoren gaan aandringen op btw-belaste facturen voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden in plaats van provisiebeloning. Eed of belofte uitgesteld voor medewerkers financiële instellingen De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat de verplichte beroepseed voor medewerkers van financiële instellingen tot nader order wordt uitgesteld. In de oorspronkelijke plannen zouden ruim personen die in de sector werkzaam zijn een eed of belofte moeten afleggen. In de bijgesloten brief kondigt de minister aan dat de eed of belofte vooralsnog alleen hoeft te worden afgelegd door personen die door de AFM/DNB worden getoetst op hun geschiktheid. Dit zijn dus de (mede) beleidsbepalers en toezichthouders. Solvency II en eisen aan datakwaliteit Voor de bedrijfsvoering van een verzekeringsmaatschappij zijn betrouwbare gegevens essentieel. Ook in het kader van Solvency II moet gesteund kunnen worden op juiste en volledige gegevens, bijvoorbeeld voor de berekening van de solvabiliteit en de liquiditeit. Helaas De onderlinge november

10 S L O T A R T I K E L raken gegevens in de loop van de tijd steeds meer vervuild. Gebrekkig beheer, tekortschietende kennis bij gebruikers en onduidelijkheid over het eigenaarschap zijn daar debet aan. Vooral na fusies, waarbij bestaande systemen in elkaar worden geschoven, kan onvoldoende datakwaliteit een groot probleem vormen. In dit artikel geven we op hoofdlijnen aan wat organisaties kunnen doen om de kwaliteit van hun data te verbeteren. Uiteraard is het verstandig om van meet af aan ervoor te zorgen dat gegevens niet vervuild kunnen raken. Aan het eind van het artikel geven we daarover enkele tips. Maar we beginnen met het definiëren van het begrip datakwaliteit. Wat is datakwaliteit? Datakwaliteit wordt omschreven als de mate waarin gegevens geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden. Datakwaliteit valt uiteen in zes eigenschappen: juistheid, volledigheid, tijdigheid, consistentie, begrijpelijkheid en uniciteit. Als het doel van een uitkeringsoverzicht van een lijfrente bijvoorbeeld is om de verzekerde inzicht te geven in zijn toekomstige inkomsten, dan moet het overzicht naar de juiste persoon zijn gestuurd, dienen alle betreffende verzekerden een dergelijk overzicht op tijd te hebben ontvangen, is het van belang dat de gegevens consistent zijn met de eerdere verstrekte informatie, moet het overzicht begrijpelijk zijn voor de klant en mogen er op een bepaald moment niet meerdere uitkeringsoverzichten met verschillende inhoud voorkomen die naar hetzelfde polisnummer verwijzen. Vervuilde data: en nu? Heeft een organisatie eenmaal het vermoeden dat haar gegevens niet meer betrouwbaar zijn, dan helpt alleen een systematische projectmatige aanpak om de datakwaliteit te verhogen. Voorkomen is beter dan genezen Nadat de gegevens opgeschoond zijn, is het van belang dat er niet opnieuw vervuiling optreedt. Wat kunt u daarvoor doen? Om te beginnen is het belangrijk om te beschikken over een datadefinitie, waarin vastgelegd wordt wat een gegeven betekent en aan welke eisen het moet voldoen. Zo zal een Nederlandse postcode uit zes karakters bestaan, waarvan de eerste vier numeriek en de laatste twee alfanumeriek zijn. Daarnaast helpen procedures en instructies gebruikers bij de eenduidige vastlegging van nieuwe gegevens. Invoer- en verwerkingscontroles kunnen in applicaties ingebouwd worden. Bovendien is het raadzaam om regelmatig de kwaliteit van kritische gegevens steekproefsgewijs te controleren. Tot slot is datakwaliteit een groot aandachtspunt bij IT-projecten, waarbij gegevens van het ene systeem naar het andere gemigreerd worden. Bij al deze maatregelen dient natuurlijk een afweging gemaakt worden tussen de baten en de kosten. 100 procent goede data tegen aanvaardbare kosten is niet mogelijk. Bron: 2ARC Drs. W. Schiphorst RE 2ARC Audit, Risk & Consultancy is gespecialiseerd in het oplossen van auditvraagstukken. Drie geschiedenissen Achmea, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de oprichting in 1811 van een onderlinge in Achlum, heeft in de loop van de jaren tal van agrarische verzekeraars onder zich gebracht. Denk aan de brandonderlinge Avéro, de onderlinge voor boeren en tuinders FBTO en OLM-Verzekeringen, voortgekomen uit de de Overijsselse Landbouw Maatschappij. Een andere geschiedenis is die van Interpolis. Deze maatschappij ontstond in 1969 door de fusie van de N.V. Boeren en Tuinders Levensverzekeringsmaatschappij (BTL) en vier regionale schadeonderlingen van katholieke boerenstandsorganisaties. In 1990 werd Interpolis aan de Rabobank verkocht en in 2005 vond de fusie met Achmea plaats. Daarmee kwam ook de Hagelunie onder de vleugels van Achmea. De Hagelunie ontstond in 1972 door de fusie van twee onderlinge hagelschadeverzekeringsmaatschappijen. Later in dat jaar kwam het tot een aandelenruil met Interpolis, waardoor de N.V. Hagelunie eigendom van Interpolis werd en de Vereniging Hagelunie aandeelhouder van Interpolis. In de agrarische sector werkt N.V. Achmea Schade nu nog met twee labels, Avéro Achmea en Interpolis (met daarbinnen nog wel Hagelunie N.V. als juridische entiteit én als label in het buitenland). Intern zijn alle activiteiten op het gebied van agrarische schades in één organisatieonderdeel ondergebracht, genaamd Achmea Agro. 10 De onderlinge november 2012

11 Achmea Agro in Leiden Nieuwe mogelijkheden voor onderlingen na wijzigingen van het Europees landbouwbeleid In de agrarische sector wordt volop gezocht naar nieuwe invullingen van coöperatief verzekeren. De aloude wederkerigheid vertaalt zich nu in bijvoorbeeld het organiseren van risicomanagement en preventie voor agrarische bedrijven. Bovendien zal een gewijzigd Europees landbouwbeleid mogelijkheden voor nieuwe onderlingen geven, zegt Bernard Koeckhoven, manager van Achmea Agro. Bernard Koeckhoven is gepokt en gemazeld A G R I B U S I N E S S in zowel de agrarische sector als het verzekeringswezen. Na zijn functie van beleids- verzekeringsactiviteiten heeft Achmea De coöperatieve grondslag van haar medewerker bij het Landbouwschap werd nooit verloochend. Achmea Agro werkt in hij algemeen secretaris van de Katholieke dat kader met een raad van advies, sectorraden en klantenpanels om de banden Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, die in 1995 in de Land- en Tuinbouw met de doelgroep sterk te houden. Ook Organisatie (LTO) Nederland opging. onderhoudt Achmea Agro nauwe relaties Daarvan werd hij algemeen directeur. met land- en tuinbouworganisaties, het In 1998 maakte hij de overstap naar ministerie, de Wageningen Universiteit, het Interpolis en sinds 2001 is hij verantwoordelijk voor de agrarische schadeverzeke- Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw hoger agrarische onderwijs, de Nationale ringen van Achmea. Vanuit die verantwoordelijkheid is hij ook statutair directeur van de coöperatieve agribusiness-structuur et cetera. Wij zijn een actief onderdeel van de N.V. Hagelunie. in Nederland, aldus Bernard Koeckhoven. Hij wijst erop dat ook in financiële termen van een coöperatieve werkwijze kan worden gesproken, bijvoorbeeld omdat de Hagelunie nog altijd een premieteruggave kent, hoewel de feitelijke mogelijkheden daartoe in de afgelopen jaren door de toegenomen kapitaalseisen wel minder zijn geworden, zo voegt hij eraan toe. O N Z E O P D R A C H T Toch is ook Achmea Agro zoekende naar een moderne invulling van haar coöperatieve rol. De Duitse vertaling van onderlinge geeft onze aard heel goed weer, zegt Koeckhoven. Wij zijn namelijk een Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Bernard Koeckhoven. Het wederkerige vind ik in de kern het beste weergeven wat wij willen zijn. Die wederkerigheid roept ons en onze klanten als het ware op om dichter naar elkaar toe te kruipen. De klanten hebben ons opgericht om iets te regelen wat zij zelf niet alleen kunnen. Daarom vragen wij van onze klanten een zekere loyaliteit, betrokkenheid, en tegelijkertijd mogen zij van ons verwachten dat wij ons inleven in hun problematiek en hen daarbij maximaal bijstaan. In de kern zijn wij ervoor om de continuïteit van hun agrarische bedrijven mede mogelijk te maken. Door de continuïteit van hun bedrijven zo veel mogelijk te garanderen helpen wij hen hun ambities waar te maken. Zo zien wij onze opdracht. M I N D E R B E H O E F T E Hiermee is echter het dispuut niet beslecht. Ook in de agrarische sector heeft de individuele ondernemer minder behoefte aan een traditionele coöperatieve binding. Aan de ene kant is de noodzaak om dingen samen te doen groot, zegt Koeckhoven, maar aan de andere kant zijn ondernemers geneigd te zeggen dat zij het ook alleen moeten kunnen redden. Nieuwe collectiviteiten zijn over het algemeen losser van aard en laten zich niet meer in een traditioneel lidmaatschap vertalen. De free riders -discussie is ook voor ons een lastige. Daarom zijn wij samen met de Vereniging Achmea en bijvoorbeeld ook de Wageningen Universiteit op zoek naar een eigentijdse invulling van die wederkerigheid. Duidelijk is in ieder geval dat als we ook op lange termijn een echte partner van onze klant De onderlinge november

12 willen zijn, we ons dan ook echt in die klant moeten willen verdiepen. Je moet heel goed weten wat er bij de klant speelt. P I N C A G R O Juist met dit doel voor ogen heeft Achmea Agro het bedrijf PinC Agro opgericht. PinC staat voor partner in continuïteit. Bernard Koeckhoven: Als op een agrarisch bedrijf iets mis gaat, dan heeft de boer iets aan geld. Natuurlijk is dat ook een manier om continuïteit te waarborgen. Maar uiteindelijk is belangrijker dat hij weer heel snel met zijn bedrijf aan de slag kan en met zijn producten in de markt kan blijven. Nog belangrijker is dat wij samen met boeren en tuinders veel meer in risicoanalyse en preventie investeren. Wij zijn daarom met onze tussenpersonen bezig met een verschuiving van het verkopen van verzekeringen naar het verkopen en leveren van producten en diensten, met C O L O F O N De onderlinge is een uitgave van de FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland) en verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van exemplaren. Leden van de FOV zijn gratis geabonneerd op De onderlinge. Redactiecommissie: Chris van Toor Met medewerking van: Peter van Steen, Geldermalsen en Hester Heleen Fotografie, Amerongen Redactiesecretariaat: Productie en druk: Loes Malherbe Postbus AC Zeist T F E I Drukkerij De Eendracht, Schiedam Overname van (gedeelten van) artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld. ISSN het oog op continuïteit. Er blijft altijd een kans dat er iets mis gaat, maar verzekeren is dan een sluitstuk van dat proces en niet een begin. Wij nemen de wederkerige opdracht serieus om te proberen zo veel mogelijk ellende te voorkomen. Als er dan toch iets fout gaat, ben je er met elkaar om dat op te vangen. Volgens Koeckhoven slaat de formule van PinC Agro aan. In de agrarische sector staat risicomanagement nog in de kinderschoenen. Met PinC Agro zijn we dat aan het invullen. N I E U W E O N D E R L I N G E N Met PinC Agro is coöperatief verzekeren nog geen gegarandeerd succes. Achmea Agro is de laatste jaren betrokken geweest, als leverancier van kennis of van kapitaal, bij de oprichting of de uitvoering van diverse onderlinge verzekeringsmaatschappijen. Avipol voor pluimveebedrijven, Porcopol voor de varkenshouderijen en PotatoPol voor de aardappeltelers zijn daar voorbeelden van. Sommige onderlingen zijn zeer succesvol, maar niet alle. Koeckhoven: Eerst is er een probleem en een grote vraag naar een oplossing. Dan bieden we die oplossing en als dan het probleem is opgelost, is er ook geen verzekering meer nodig... Soms ook is er gewoonweg te weinig draagvlak. De Onderlinge Weerschade Verzekering (OWV) moest begin 2012 wegens gebrek aan interesse haar activiteiten beëindigen. Koeckhoven: Soms wordt nogal snel geroepen dat er een verzekering moet komen, in de wat naïeve veronderstelling dat verzekeraars geld kunnen creëren. Maar die halen het toch echt eerst op en dat wordt wel eens vergeten. E U R O P E S E A A N P A K Toch ziet Bernard Koeckhoven nog goede mogelijkheden voor onderlinge waarborgmaatschappijen in de toekomst. Hij wijst op de komende ingrijpende wijzigingen van het Europees landbouwbeleid. Daarin wordt definitief afscheid genomen van marktsteun, waarvoor dan een ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld subsidies van verzekeringspremies in de plaats kan komen. Koeckhoven tot slot: Wij zien dat er in het nieuwe landbouwbeleid mogelijkheden komen om boeren en tuinders te ondersteunen in het helpen oplossen van problemen, bijvoorbeeld via onderlingen. De tijd is daarom rijp om samen met de FOV en andere organisaties specifieke doelgroepen met hun risico s te bundelen en daarvoor slimme oplossingen te organiseren die op alle fronten aan de nationale en Europese regelgeving voldoen. Ik denk dat ook op dit punt voor ons absoluut een rol is weggelegd om dat zo goed mogelijk te ondersteunen. 12 De onderlinge november 2012

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Districtbestuursvergadering

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergaderingen bestuur en districtsbestuur

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers Uitkeringen levensverzekeraars een derde hoger dan omzet > 3 Ziekenhuizen op oorlogspad > 6 Nr. Jaargang 35 11 oktober 2013 Interview Bij Zwitserleven is duidelijkheid en eenvoud het devies, zegt directievoorzitter

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleid in uitvoering 2013-2014

Beleid in uitvoering 2013-2014 Beleid in uitvoering 2013-2014 Beleid in Uitvoering 2013-2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 10 2 Schade 16 3 Leven 22 4 Zorg/inkomen 28 5 Bestrijding verzekeringscriminaliteit 32 6 Arbeidsvoorwaarden 36

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Kop in het zand óf snel vooruit?

Kop in het zand óf snel vooruit? Benchmark Verantwoord Beleggen door Nederlandse verzekeraars 2009 Kop in het zand óf snel vooruit? Postbus 504 4100 AM Culemborg T +31 (0) 345 532 653 F +31 (0) 842 218 746 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Benchmark

Nadere informatie

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012 17 101e jaargang 24 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Zorgconsument is vooral premiejager Accountants mikken op adviesmarkt Wie gaat de Transactie Taks betalen?

Nadere informatie

Britten grijpen in bij Willis

Britten grijpen in bij Willis Na fusie dreigt leegloop bij Concordia de Keizer > 3 Nr. Jaargang 35 8 november 2013 InShared sluit kwart polissen al mobiel > 5 Interview Bij het intermediair zijn uitvaartverzekeringen de laatste tijd

Nadere informatie

Profiel van IVBN. inzicht in de gevolgen van bepaalde maatregelen. Maximaal professionaliseren van mensen en middelen.

Profiel van IVBN. inzicht in de gevolgen van bepaalde maatregelen. Maximaal professionaliseren van mensen en middelen. Profiel van IVBN De leden IVBN is de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland. Tot de leden van IVBN behoren grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en (al dan niet

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Inzichten van de NMa over de mededinging in de financiële sector 1 Inhoud Voorwoord 5 1 Monitoring van de

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Dr. Susanne Piët spreker op ledenvergadering Pagina

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie