WOONFRAUDE. een maatschappelijk probleem. Door S.S. van Kappel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOONFRAUDE. een maatschappelijk probleem. Door S.S. van Kappel"

Transcriptie

1 WOONFRAUDE een maatschappelijk probleem Door S.S. van Kappel

2 Inhoudsopgave Introductie 3 Woonfraude, een maatschappelijk probleem 4 Gevolgen van woonfraude 6 Introductie De songtekst die ons land misschien wel het best omschrijft, is geschreven door Fluitsma en Van Tijn. 15 miljoen nuchtere mensen op dat hele kleine stukje aarde die zich de wet niet laten voorschrijven. Het typeert een aantal demografische en sociale bevolkingskenmerken en relateert aan stereotype burgeruitingen en gedachtegoed. niet bepaald indruk. Het vrijwel ontbreken van sancties helpt al helemaal niet de problematiek aan te pakken. Oneigenlijk gebruik van een woning uit winstbejag of zelfs alleen maar om familie te helpen is daardoor laagdrempelig geworden. Dat het een ernstige wanprestatie is en beëindiging van de huurovereenkomst Aanpak en bestrijding 7 Specialistische ondersteuning 10 Van Kappel Security Solutions BV 13 Duurzame samenwerking 16 Casus 17 Wie zijn wij? 18 Land van duizend meningen het land wars van betutteling Het land van nuchterheid geen uniform is heilig Met z n allen op het strand Een zoon die noemt z n vader Piet Beschuit bij het ontbijt Een fiets staat nergens veilig Het land vol groepen van protest Het land vol van verdraagzaamheid Geen chef die echt de baas is Alleen niet voor de buurman Gordijnen altijd open zijn De grote vraag die blijft altijd De lunch een broodje kaas is Waar betaalt-ie nou z n huur van 15 miljoen mensen 15 miljoen mensen Op dat hele kleine stukje aarde Op dat hele kleine stukje aarde Die schrijf je niet de wetten voor Die moeten niet het keurslijf in Die laat je in hun waarde Die laat je in hun waarde Fluitsma & Van Tijn Elementen uit de tekst zijn van toepassing op woonfraudegerelateerde zaken en opvattingen. We zijn wars van betutteling en laten ons niet een keurslijf inhijsen vol regelgeving over het hoe, waar en wanneer we moeten wonen. Wachtlijst? Ik betaal toch gewoon de huur? Wat maakt het dan uit wie er woont en of er misschien wat hennepplantjes groeien? Geen uniform is heilig: bureau Zoeklicht, speciale woonfraudeconsulenten en zelfs interventie- en hennepteams maken meestal rechtvaardigt, realiseren niet alle woonfraudeurs zich. In wijken waar woonfraude regelmatig voorkomt ontbreekt vaak de sociale controle door minimaal contact tussen buurtbewoners. Met als gevolg dat een wisseling van bewoner niet eens wordt opgemerkt en enscenering een fluitje van een cent is. Iedereen bemoeit zich met zijn eigen zaken, totdat de overlast te groot wordt of de brandweer voor de deur staat. 3

3 Woonfraude, een maatschappelijk probleem Op ons kleine stukje aarde kennen we al geruime tijd een op sociale leest geschoeide regelcultuur. We zijn doordrongen van ieders gelijkheid in woord, recht en wet. Onze grondwet stelt dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd. Omdat we hieraan niet kunnen voldoen is een reguleringsbeleid in het leven geroepen, waaronder de woningwet. De doelstelling van deze wet wordt alleen bereikt als regulering geaccepteerd en de regels hieromtrent nageleefd worden. Helaas blijkt in te veel gevallen dat mensen het eigenbelang vooropstellen en regulering alleen naleven wanneer het om rechten gaat. Woonfraude staat een eerlijke en rechtvaardige woonruimteverdeling in de weg. Kwetsbare groepen worden als onderhuurders financieel uitgebuit. Er ontstaat een negatieve invloed op de sociale cohesie omdat onderhuurders doorgaans anoniem door het leven gaan. Er is grote kans op verloedering en verwaarlozing van het gehuurde. En dat gaat dan weer ten koste van de leefbaarheid in de omgeving. Behalve sociaal-maatschappelijke schade levert woonfraude een forse financiële schade op. Voor de samenleving in het algemeen en voor woningcorporaties, commerciële verhuurders, Spannende glijbaan... Huurder Bert is van plan zijn huisje te gaan onderverhuren. Hij wordt totaal niet afgeschrikt door sancties en glijdt af naar het centrum van Woonfraudeland. De onderhuurder sjouwt zijn bankstel naar binnen. Bij het passeren van het bellenbord plakt-ie een sticker met zijn handgeschreven voornaam keurig scheef over het gedrukte naamplaatje van Bert. Die nieuwe bewoner zal er moeilijk uit te krijgen zijn! Maar ach, Bert verdient er lekker aan. Jammer voor Bert dat deze spannende glijbaan meteen een verandering van status en rechten inhoudt. En dat er ergens in een stoffig wetboek regeltjes staan die bepalen dat Bert beland is in de wereld van wanprestatie. En dat hij daarmee ergens onderweg zijn exclusieve woonrecht is kwijtgeraakt. Het deel waarin de plichten aan bod komen wordt als betutteling afgewimpeld, weg met dat keurslijf! Met als gevolg dat er een scheefgroei is ontstaan die een directe invloed heeft op de stabiliteit van de woningmarkt. energiebedrijven en gemeenten in het bijzonder. 4 5

4 Gevolgen van woonfraude aanpak en bestrijding In toenemende mate worden zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders geconfronteerd met woonfraude van uiteenlopende aard. De meest voorkomende vormen zijn stelsel-matige onderverhuur, het kweken of drogen en knippen van hennep, dealpanden, overbewoning, verkamering, illegale prostitutie, huisvesting van criminelen. Regelmatig is ook sprake van zogenaamde randfraude zoals uitkerings- of hypotheekfraude. Ook al zijn de verschijningsvormen van uiteenlopende aard, ze tasten allemaal de leefbaarheid ernstig aan en veroorzaken veel schade. Schadeposten die het gevolg zijn van woonfraude en afbreuk doen aan de leefbaarheid zijn onder te verdelen in twee hoofdcategorieën; Schade voor betrokken instellingen en instanties Gemiste huurharmonisatie Rentekosten bij uitgestelde verkoop Onterecht verleende korting bij verkoop Onterecht toegewezen verhuiskostenvergoeding Extra kosten voor herstelwerkzaamheden aan de woning Juridische kosten voor ontruiming van de woning van onderhuurders Winstderving bij energieleveranciers Kosten voor bijstand politie en brandweer. Schade voor de gemeenschap Onterecht toegekende huurtoeslag Onterecht verstrekte uitkeringen Te hoge uitkeringen door samenwoning Misgelopen inkomstenbelasting bij illegale pensionvorming Gevaar voor omwonenden bij hennepplantages Verloedering van de wijk Uitbuiting van onderhuurders door de fraudeur Onnodig lange wachtlijsten van woning zoekenden, oneerlijke woonruimteverdeling. Voor een effectieve aanpak is het nodig algehele bewustwording en begrip van oorzaak en gevolg van woonfraude te laten inbedden. Deze aanpak bevindt zich nog in een winterslaap, bedekt onder een warme deken van bureaucratie en (privacy)wetgeving. En dat terwijl men er allang actief mee bezig zou moeten zijn. De gevolgen van de inmiddels stevig ingewortelde woonfraude worden meer en meer merkbaar. Maar de erkenning en de bestrijding wordt nog altijd niet evenredig efficiënter. Dat baart zorgen. Voordat een gerichte en efficiënte aanpak kan worden ingezet, moet men eerst doordrongen zijn van het werkelijke probleem. Erkenning van de problematiek met de sociale en financiële schade als gevolg zijn nuttige wetenswaardigheden, maar dit is niet waar de schoen het meest wringt. Plan van aanpak Een succesvolle aanpak van woonfraude start met het onderkennen van het probleem binnen de eigen organisatie. Gevolgd door de initiatie van een plan van aanpak, toegespitst op de eigen organisatie. Formulering, uitvoering en procesbewaking zijn taken voor een afdeling sociaal beheer binnen de organisatie. Medewerkers met kennis over de bevolkingstructuur van de wijken en betrokken bestuurders, handhavers, politie, bewoners, kunnen worden ingezet voor deze pittige maar dankbare taak. Het plan van aanpak beschrijft uiteenlopende maatregelen en processen. Het dient als leidraad voor de juridisch verantwoorde bestrijding van oneigenlijk gebruik van woonruimte, voorkomend binnen de verhuurportefeuille. Een aantal aanbevelingen die de bewustwording binnen de verhuurorganisatie vergroten en een basis vormen voor effectieve en duurzame bestrijding hiervan: Bewustwording en onderkenning van het groeiende probleem en de noodzaak tot bestrijding Bepaal beleid en beschrijf procedures en processen Stem het beleid af met behulp van de vijf schakels van de veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg als management- en kwaliteitsinstrument Stel een budget samen om de strijd aan te kunnen gaan, neem deze op in de jaarbegroting Bepaal een communicatiestrategie en maak duidelijke afspraken Investeer in de opbouw van een netwerk en onderhoud dat zorgvuldig Zorg voor een steeds geüpdate chronologische registratie van fraudedossiers Treed actief en repressief op wanneer is vastgesteld dat er sprake is van woonfraude. Geef goede instructies aan medewerkers in hun functies ten behoeve van signalering en aanpak Wees consequent en behandel gelijkwaardig, treed op t.a.v. plichten maar respecteer ook rechten Laat dossiers niet dobberen, met name externe meldingen snel oppakken en afronden Geef terugkoppeling aan melders en betrokkenen. bron: F. Angel,afstudeersciptie intergrale veiligheidskunde 6 7

5 Kosten Wanneer een woningcorporatie of particuliere verhuurder overgaat tot een duurzaam beleid om woonfraude proactief en succesvol te bestrijden zijn investeringen onvermijdelijk. Personeelskosten Onderzoekskosten Bijkomende ontruimingskosten Deze kosten hebben bij de traditionele aanpak een eenzijdige primaire doelstelling, namelijk het verminderen van woonfraude binnen de verhuurportefeuille in repressieve zin. Baten De baten bij het succesvol bestrijden van woonfraude bestaan uit opbrengsten en besparingen. Een frauderende huurder die in aanmerking zou komen voor een verhuiskostenvergoeding vanwege sloop of renovatie van de woning, levert een besparing op. Wanneer is vastgesteld dat er sprake is van een onrechtmatige daad kunnen deze kosten worden geweigerd of teruggevorderd. Opleiding en trainingskosten Gerechtelijke kosten Rechercheonderzoek en bewijsvoering. Terecht vat de rechter deze kosten op als schade. De huurovereenkomst is geschonden met de nodige negatieve gevolgen. Daarom is de verhuurder genoodzaakt hier op Inhuur externe expertise Kosten registeronderzoek Communicatiekosten casusniveau tegen op te treden, gelet op de schadefactoren en andere risico s waaronder zelfs de kans op een bestuurlijke boete. Opbrengsten en besparingen die bij iedere voor eerlijke verhuur vrijgekomen woning voorkomen, bestaan uit de volgende onderdelen: Huurharmonisatie bij vrijgekomen woningen Versnelling van renovatie of verkoop van woningen Weigeren of terugvorderen van een verhuiskostenvergoeding Opeisen van een boete bij het niet tijdig beëindigen van de illegale situatie Schade, zoals recherchekosten, verhalen op frauderende huurder Vergoeding van misgelopen huurharmonisatie en/of rentekosten bij uitgestelde verkoop van specialistische ondersteuning In veel gevallen is de inzet van eigen personeel en middelen van de verhuurorganisatie afdoende om adequaat repressief op te kunnen treden tegen woonfraude. Vooropgesteld dat het personeel (de woonconsulent) over voldoende kennis, vaardigheden en vooral tijd beschikt. Maar soms betreft de casus een hoofdpijndossier waarbij ingehuurde expertise onontbeerlijk is. Van een woonconsulent kan en mag niet worden verwacht dat deze voldoende kennis, vaardigheid en gelegenheid heeft om iedere voorkomende fraude met woningen binnen de verhuurportefeuille adequaat op te lossen. Woonfraude blijkt steeds lucratiever en winstbejag trekt mensen met een meer of mindere criminele inslag. Daardoor worden de omstandigheden niet alleen grimmiger maar ook ingewikkelder. Om alle fraudedossiers van begin tot eind te onder-zoeken en goed af te ronden is specialistische onder-steuning noodzakelijk. Hiertoe bestaan meerdere effectieve inrichtingen, ieder met eigen voor- en nadelen. De drie meest voorkomende beleidsmatige inrichtingen onderstaand op een rij. 1. Interne onderzoeker of onderzoeksteam Een voorbeeld van dit type inrichting betreft het TOBY-team van de conform artikel 70 toegelaten corporatie Ymere. Gezegd moet worden dat het betreffende team opvallend succesvol is gebleken in de afgelopen jaren. Ieder teamlid is bijzonder bekwaam in de gerichte bestrijding van woonfraude. Groot voordeel van deze inrichting is dat alle casusinformatie en methodieken binnenshuis blijven of gereguleerd naar buiten worden gebracht. Nadeel is dat deze extra mensen permanent op de loonlijst van de corporatie staan, echter is het inmiddels gebleken dat het TOBY-team zichzelf terugverdient. Het betreft de meest efficiënte maar ook de meest duurzame aanpak van woonfraude, mits goed geleid en bemand. 2. Interne onderzoeksconsulenten ondersteund door ingehuurde expertise De meest groeiende onderzoeksvorm. De consulenten worden opgeleid om hun kennis en vaardigheden aangaande woonfraudeaanpak te vergroten. Deze didactische aanpak wordt ook wel training on the job genoemd. Deze vorm heeft als doelstelling dat het overgrote deel van de voorkomende woonfraude door de corporatie zelf kan worden opgelost. Zaken met een gevaarsetting of die vanwege hun complexiteit de nodige recherche-technische inzet behoeven, worden door ingehuurde expertise aangepakt, ondersteund door de onderzoeks consulent. 3. Aanpak volledig verzorgd door ingehuurde expertise Bij deze onderzoeksvorm heeft de verhuurder alleen een informatieve rol. De voordelen van vorm 2 gelden ook voor deze aanpak. Daar staat tegenover dat de overdracht van kennis, vaardigheden en bewustzijnsniveau aan de eigen gelederen minimaal is. De corporatie zit als het ware vast aan de ingehuurde expertise. Dat zal een duurzame aanpak van woonfraude in de weg staan. Het is daarom vaak de relatief duurste en tegelijk minst duurzame vorm. Voor kleinere woningcorporaties met kwantitatief minder woonfraude is deze aanpak juist het meest geschikt. Het lage aantal zaken rechtvaardigt geen investering in een consulent. Met slagkrachtig optreden van de ingehuurde expertise wordt een krachtig signaal afgegeven met een sterk preventieve werking. een woning. 8 9

6 Aanpak woonfraude door woningcorporaties Duurzame en effectieve aanpak van woonfraude heeft als primair doel: verbetering van leefbaarheid, veiligheid en cohesie in buurten en wijken, waarbij de kosten laag worden gehouden. Genoemde doelstelling is bij de meeste woningcorporaties statutair opgenomen en is in artikel 70 WW sociale woningbouw door VROM als wettelijke verplichting gesteld. Het bereiken van de beoogde doelstelling wordt op casusniveau gekenmerkt door de volgende slagingscriteria: de fraude stopt de schade is beperkt gebleven de aanpak met beoogd resultaat is niet onopgemerkt gebleven bij buurt/wijk/ agglomeratie beëindiging huurovereenkomst, al dan niet met juridische procedure de woning komt vrij voor eerlijke verhuur, dus ook beëindiging onderhuur. De kans van slagen is het grootst als men kan rekenen op ondersteuning van ketenpartners zoals gemeente, politie, energiebedrijven en sociale dienst. Een aantal woningcorporaties zijn als voortrekker actief binnen diverse samenwerkingsverbanden die ten dienste staan van de leefbaarheid, een voorbeeld hiervan betreft stichting thuisvester te Oosterhout. De woonconsulenten zijn over het algemeen opvallend goed ingevoerd in de materie van woonfraude. Zij weten waar hun mogelijkheden liggen en zijn inventief in hun aanpak. Maar het is van groot belang dat zij zich ook bewust zijn van de grens tot waar hun expertise reikt. De mate van overlast, huurachterstand, schade aan de woning, gerelateerde randfraude, criminele achtergronden van betrokkenen, agressie, angst bij buren en gevaarsetting zijn bepalend voor de categorisering van de woonfraude. Aanpak woonfraude met een externe expert Een objectieve en vooral onbevooroordeelde aanpak is in strategisch maar ook in juridisch opzicht meest optimaal. Een externe rechercheur staat niet op de loonlijst van de opdrachtgever en heeft de licentie in huis om in opdracht van derden als onbevooroordeelde rechercheur als getuige deskundige op te treden. Door jarenlange ervaring in de opsporing en aanpak van woonfraude beschikken medewerkers van de woonfraudedivisie van Van Kappel Security Solutions BV over de nodige expertise om een woningcorporatie bij woonfraude van dienst te kunnen zijn. De speciaal ontwikkelde methodiek is gebaseerd op de lering die is getrokken uit de relatie tussen de gekozen aanpak en de uiteindelijke uitkomst, een huuropzegging en soms een uitspraak van een rechter. Van kappel Security Solutions bv Woonfrauderechercheur S. van Kappel heeft de afgelopen twee decennia een groot aantal woonfraudegerelateerde zaken behandeld. Veruit de meeste projectmatige opdrachten worden verstrekt door woningcorporaties in de randstad. Daarnaast geven particuliere woningverhuurbedrijven opdrachten, meestal op casusniveau. Deze combinatie verschafte Van Kappel een unieke positie om woonfraude in al haar facetten te leren kennen. De overeenkomsten en verschillen in bestaansvormen op geografisch, demografisch en sociaal niveau boden een uniek holistisch en compleet inzicht in het algehele probleem woonfraude. De mate en ernst van woonfraude is in de loop der jaren steeds verder toegenomen. De expertise van Van Kappel Security Solutions BV (VKSS) wordt op het gebied van de aanpak van woonfraude gekenmerkt door efficiënt en juridisch verantwoord recherchewerk. Bovendien treedt VKSS op als betrouwbaar intermediair tussen bijvoorbeeld buren, politie, gemeente en corporatie. Samenwerking tussen corporatie en een sociale dienst is wenselijk als de woonfraude gepaard gaat met steunfraude. Ook informatie-uitwisseling en samenwerking met de politie of andere opsporingsdiensten in geval van bijvoorbeeld hennep of prostitutie is kenmerkend voor de werkwijze van VKSS. Een rechtmatig verkregen dossierdeel van de politie versterkt het civiele woonfraudedossier. Het woonfraudeonderzoek kan in de doorsnee woonfraudecasus uit de volgende chronologische fasen bestaan: 1. Inventarisatie van het probleem en (bewoners)dossieronderzoek 2. Registeronderzoek in de door VKSS te raadplegen registers 3. Analyse van alle verkregen (voor)informatie 4. Overleg betrokken partijen 5. Strategisch plan van aanpak 6. Rechercheonderzoek in het veld d.m.v. buurtonderzoek, interview getuigen, observatie 7. Rapportage van gebleken feiten en compilatie bewijsmateriaal 8. Overleg met opdrachtgever en advocaat 9. Confrontatiegesprek met fraudeur 10. Juridische procedure, vaak een bodemprocedure met getuigenverklaringen onder ede. Training on the job Tot een bepaalde grens is een woonconsulent goed in staat een woonfraudedossier op te lossen. Training on the job in methodiek, onderzoek en dossieropbouw kan deze grens naar boven toe bijstellen. De woonconsulent wordt volledig betrokken bij de behandeling van een dossier en maakt hierbij aan den lijve mee hoe de meest effectieve aanpak werkt en welke criteria gehanteerd worden bij de keuze van methodiek. Denk hierbij aan dossieropbouw, tactische opsporing, gesprekstechnieken en het onderhouden van contacten. VKSS is bevoegd de beroepspraktijkvorming voor het vak particulier rechercheur te verzorgen en is daarin al jaren actief. En succesvol

7 Adequate informatie en advies Het merendeel van de door Van Kappel Security Solutions BV verrichte woonfraudeonderzoeken wordt beslist zonder tussenkomst van de rechter. In samenwerking met VKSS wordt fraudesituatie door de corporatie beëindigd. Veelal is een confrontatiegesprek met de frauderende huurder voldoende om tot een huuropzegging te komen, mits daar een goed dossier ter grondslag ligt. Of, als de corporatie deze mogelijkheid aan de huurder biedt, de huursituatie te herstellen conform de huurovereenkomst. De huurder wordt met zijn neus op de feiten gedrukt en geconfronteerd met de consequenties van zijn handelen. Toch komt de corporatie er niet altijd zo makkelijk van af. Dan moet een juridische procedure worden gevoerd. VKSS informeert en adviseert de advocaat en volgt de procedure nauwlettend. De corporatie, advocaat en de VKSS-rechercheur treden op als kernteam. Niet zelden heeft bemoeienis van VKSS tot jurisprudentie geleid en is de fraudeur door de rechter bovendien veroordeeld tot het betalen van de onderzoekskosten als onderdeel van de schade. In de meer grimmige zaken, waarvan bepaalde elementen van de in casu voorkomende fraudegevallen in het strafrecht zijn opgenomen, is het van belang dat rapportage en getuigenis onder ede door een onafhankelijke en objectieve professional wordt verzorgd. Het signaal dat door deze aanpak wordt afgegeven heeft een sterk preventief karakter vanwege gebleken slagkracht en efficiëntie. Vorderingsonderzoek In zware woonfraudezaken is het uiteindelijk zullen afstaan van de fraudewoning meestal ingecalculeerd door de fraudeur. Hoe langer hij het volhoudt de woning te exploiteren, des te hoger het rendement. Gepakt worden en alleen de woning kwijtraken, waar hij per slot van rekening zelf niet eens woont, is zo schokkend niet. Toch bestaat de opgelegde sanctie vaak uit niet meer dan dat. Reden hiervoor is dat de gedupeerde moet aantonen dat de fraude-elementen duur, opzet en winstbejag aan de orde zijn. Hiertoe is door Van Kappel Security Solutions BV het vorderings-onderzoek geïmplementeerd. Als sprake is van de drie fraude-elementen, wordt gericht gerechercheerd naar relevante aantoonbare feiten, maar ook naar voor inbeslagname vatbare goederen. Een stapje verder dus. Licht hulp aan inwonend familielid tijdelijke aard geen winst, alleen onkosten geen overlast wel onderhoud niet bewust van fraude GBA correcte weergave geen enscenering geen instructie aan betrokkenen geen gevaar onregelmatige huurbetalingen Gemiddeld onderhuur aan een derde onbepaalde tijd met (onder)huurcontract winst is minimaal en eenmalig anonimiteit, cohesie verslechterd staat woning/tuin verslechterd willens en wetens fraude GBA gedeeltelijk correct enscenering na ontdekking instructie aan onderhuurder en buren kan explosief uitpakken regelmatige betalingen huurbetalingen Zwaar bedrijfsmatige exploitatie misleiding en uitbuiting telkens terugkerende winst overlast en anonimiteit grote schade aan woning fraude t.b.v. winstbejag GBA strookt met enscenering enscenering op voorhand dwingende enscenering, dreigend gevaar reëel aanwezig betaling automatische incasso 12 13

8 duurzame samenwerking De verschillende consequenties, opvattingen en beoordelingen van alle betrokken partijen, van onderhuurder tot rechter en van woningcorporatie tot energiebedrijf, zijn een graadmeter voor de al dan niet juiste aanpak. Toch is er meer nodig is dan een pragmatische aanpak alleen. Er missen namelijk drie ingrediënten: Structurele voorlichting Structurele samenwerking Gepaste sancties. Structurele voorlichting Woonfraude kan in het gunstigste geval ook voorkomen worden door het verstrekken van gerichte informatie. Een campagne of een spotje van postbus 51 met gerichte voorlichting over het wat en waarom zou verhelderend kunnen werken. Een dergelijke campagne, mits goed gebracht, kan repressief maar ook preventief positief uitpakken. Enerzijds zal het aantal meldingen stijgen en anderzijds zullen potentiële fraudeurs de knoop misschien toch maar niet doorhakken. Structurele samenwerking Op een kruispunt halverwege het traject zal een andere weg gekozen moeten worden. De te kiezen weg leidt tot duurzame samenwerking tussen betrokken personen, instanties en overheden die direct of indirect te maken hebben met woonfraude in het algemeen of op casusniveau. De potentiële ketenpartners hebben een aspect gemeen dat op zich al reden genoeg is om te komen tot een duurzame samenwerking. Iedere partij heeft namelijk belang bij een effectieve bestrijding van woonfraude: ten einde direct en indirecte schade te voorkomen. En daaruit voortvloeiend de schadepost van anders bedoeld gemeenschaps-geld en ontwrichting van de leefbaarheid. Gepaste sancties Juridische consequenties voor een huurder die onderverhuurt: beëindiging huurcontract vergoeden van misgelopen huurharmonisatie afdracht van genoten winst vergoeden van gemaakte recherchekosten beslag op uit het onderzoek bekend geworden liquide middelen. Als sprake is van ernstiger strafbare feiten zoals steunfraude, overlast, het kweken van hennep, ligt de strafmaat anders en vaak ook de beoordeling van de bewijslast. De kracht van een goede particulier rechercheur is het vermogen dit gegeven tot zijn voordeel te kunnen wenden. Met name gemeenten hebben zich hiertoe tot VKSS gewend, het beoogde resultaat is dan ook altijd behaald. Casus Deze op werkelijkheid gebaseerde woonfraudecasus deed zich enige jaren geleden voor. Het hierna volgend gesprek vind plaats op straat, tussen twee vrienden die zijn geboren en getogen in een wijk waar woonfraude een zeker bestaansrecht begint te krijgen. Het hierbedoelde onderzoek is uitgevoerd door een woonfauderechercheur die werd bijgestaan door de destijds betrokken woonconsulente.,,hé joh! Heb je t gehoord van dikke Piet?,,Wat, Piet Wiet, die een beetje aan onderhuur doet aan de Sijslaan en een paar wietplantjes op zolder heeft bij zijn vriendin Riet? Doen ze al jaaaaren! Ze doen niemand kwaad toch? Het wordt toch gewoon gedoogd, iedereen weet het toch?,,nou mooi niet, ze hebben zwaar gelazer! Piet was gisteravond aardig opgefokt in de kroeg. De Woonstichting heeft onderzoek gedaan. Hij raakt zijn huisje kwijt waar die Pool in zit en dat jaar ervoor die andere Pool met die blonde meid. En Riet mag ook haar huis inleveren door de plantjes Nedergras! Het waren er volgens Pietje toevallig net op die dag door een of andere wisseling ofzo niet een paar maar een boel! En iemand van de stroomboer zei dat de transformators er halfgesmolten bijhingen, ze hadden de stroom gejat. Mehoela met die wisseling!,,nou ik denk dat ze dan aardig moeten dokken, het is dus allemaal erger dan we dachten.,, Ja joh geen boete maar een soort schadevergoeding ofzo!, ze zijn erachter gekomen dat Piet allang niet meer op de Sijs woont maar hokt met Riet. Die Pool wist van geen kwaad en heeft alles opgebiecht, hahaha! Die gozer dacht dat-ie legaal zat, hij moet over een maand daar weg. Maar Riet is ook de pisang, schijnt levensgevaarlijk te zijn geweest voor dat Marokkaanse gezin met 4 kids. Mo, de oudste, zit bij mijn Kees in de klas. Bloedlink man, de boel dreigde ieder moment in de fik te vliegen. Echt erg dit, ze zullen nu ook wel weten dat Riet een uitkering heeft...,,eigenlijk wel asociaal dit, dat hele blok aan de Sijs had in de fik kunnen gaan met dat gezin eronder! Ook die uitkering man, van mijn belastingcenten! Door zulke gasten zijn die wachtlijsten zo lang. Mijn oudste staat al 4 jaar ingeschreven en is nog steeds niet opgehoepeld!,,ja man. Wij hebben recht op goedkope woningen, maar zo n Piet houdt een woning vast waar-ie niet eens woont maar wel dik aan verdient! Zulke lui helpen de maatschappij mooi naar de sodemieter. Die rechercheur en die griet van de Woonstichting hebben een mooi klussie gedaan, ze weten alles. Als ik mijn hokkie zou onderverhuren kapte ik er gisteren mee! Maar Piet is erbij, na een kort geding moet-ie iets van Euri dokken! En z n huis uit

9 Wie zijn wij? Van Kappel Security Solutions BV, afgekort VKSS, is een in Huizen gevestigde rechercheonderneming dat beschikt over een licentie die is afgegeven door het Ministerie van Justitie als bedoeld in artikel 1 WPBR. Hiermee is VKSS bevoegd recherchewerkzaamheden te verrichten in opdracht van derden. Voor alle medewerkers van VKSS geldt dat zij in het bezit zijn van het diploma particulier rechercheur. Bovendien zijn zij door de korpschef van de politie Gooi & Vechtstreek in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs particulier rechercheur. De woonfraudedivisie van VKSS staat onder leiding van S. Van Kappel, directeur operationele zaken. Sinds 1993 is Van Kappel actief in de opsporing. De afgelopen jaren bestaat zijn werkveld voor ongeveer 90 procent uit de opsporing en aanpak van woonfraude. alleen slaagt als deze is gebaseerd op fair play. Vandaar dat alle onderzoeken niet alleen juridisch verantwoord maar ook maatschappelijk meer dan geaccepteerd zijn, uitgaand van het proportionaliteitsbeginsel met respect voor ieders persoonlijke levenssfeer, rechten en vrijheden. Contact Van Kappel Security Solutions BV Adres hellingstraat VA Huizen Telefoon Internetsite De recherchemedewerkers van VKSS zijn verplicht zich naast de algemeen geldende regelgeving te houden aan een beroepsgeheimhoudingsplicht als gesteld in artikel 13 WPBR. De werkzaamheden en handelswijzen dienen te allen tijde te zijn afgestemd op het gestelde in de WPBR en de WBP. Sociale en maatschappelijke instelling Een van de doelstellingen van Van Kappel Security Solutions BV is het werken aan een veilige maatschappij. Aangezien woonfraude ten koste gaat van de leefbaarheid in de omgeving is het bestrijden hiervan een dankbare aangelegenheid. VKSS is zich ervan bewust dat de aanpak van woonfraude

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Convenant Doorzon. november 2008

Convenant Doorzon. november 2008 Convenant Doorzon november 2008 Convenant Doorzon 1 Inleiding Op verzoek van de Amsterdamse politie is enige jaren geleden het project Doorzon tot stand gekomen. Dit verzoek kwam voort uit de behoefte

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement Even vooraf De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor de gegevens van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2014Z11661

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT aanpak malafide infrastructuur rond arbeid van (illegale) vreemdelingen Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Gemeente Westland. Overwegende dat, - In de gemeenten Den Haag en Westland

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois

Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois Daan Meijners De problemen die ontstaan bij vastgoed als gevolg van een

Nadere informatie

van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude

van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6334 Inboeknummer 15BST00606 Beslisdatum B&W 26 mei 2015 Dossiernummer 15.22.103(2.2.1) Raadsvragen van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Initiatiefnota Aanpakken van huisjesmelkers: pak de huizen af Brief van de leden Depla en Veenendaal Den Haag, 13 juni 2005 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Hierbij bieden wij

Nadere informatie

Visie op Hoogwaardig Handhaven

Visie op Hoogwaardig Handhaven Visie op Hoogwaardig Handhaven Fraudepreventie en repressie in balans Missie: Zakelijk, duidelijk en streng, om sociaal te kunnen zijn en blijven Gemeente Overbetuwe mei 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

VINGERAFDRUKKEN bepalend voor uw toekomst

VINGERAFDRUKKEN bepalend voor uw toekomst VINGERAFDRUKKEN bepalend voor uw toekomst Van Kappel Security Solutions BV Hellingstraat 22 1271 VA Huizen T 035-5233134 E info@vkss.nl W www.vkss.nl De afname van vingerafdrukken is een essentieel onderdeel

Nadere informatie

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Meld fraude bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties 02 Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Fraude meldt u bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Nadere informatie

BAR HUISBEZOEKPROTOCOL UITKERINGEN 2013. Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk

BAR HUISBEZOEKPROTOCOL UITKERINGEN 2013. Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk BAR HUISBEZOEKPROTOCOL UITKERINGEN 2013 Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk 1 Inleiding In het kader van handhaving van de Wet werk en bijstand en andere gemeentelijke sociale zekerheidsregelingen wordt

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Strengere aanpak bijstandsfraude

Initiatiefvoorstel. Strengere aanpak bijstandsfraude Initiatiefvoorstel Strengere aanpak bijstandsfraude Gemeenteraadsfractie Rotterdam Maarten van de Donk 29 oktober 2013 Inleiding Wie kan werken, hoort niet van een uitkering afhankelijk te zijn. Wie buiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Ondermijnende milieucriminaliteit. Welkom!

Ondermijnende milieucriminaliteit. Welkom! Ondermijnende milieucriminaliteit Welkom! Ondermijnende milieucriminaliteit Annelies Vanlandschoot Programmamanager lectoraat Milieucriminaliteit Ondermijnende milieucriminaliteit Lectoraat Milieucriminaliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 20170602 NETQ verwarde personen Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Toch incasseren op lastige vorderingen en fraudezaken?

Toch incasseren op lastige vorderingen en fraudezaken? Toch incasseren op lastige vorderingen en fraudezaken? Toch incasseren op lastige vorderingen en fraudezaken? Iedere organisatie heeft er helaas mee te maken, fraudegevallen en lastige dossiers die naar

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

De raadsfractie van de PvdA Bonserdyk ZE SNEEK. Uw kenmerk: -

De raadsfractie van de PvdA Bonserdyk ZE SNEEK. Uw kenmerk: - Uw kenmerk: - Ons nummer: u11.006569 *u11.006569* Behandeld door: mevrouw J.S. Huiszoon Telefoon: 0515-489000 De raadsfractie van de PvdA Bonserdyk 8 8601 ZE SNEEK Onderwerp: Zero-tolerance beleid m.b.t.

Nadere informatie

Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid

Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid Voel je thuis 1 Burenoverlast In een dichtbevolkt land als Nederland wonen de meeste mensen dicht bij el kaar. Dat kan wel eens spanningen veroorzaken.

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

1 Huurrecht is burgerlijk recht

1 Huurrecht is burgerlijk recht 1 Huurrecht is burgerlijk recht 1.1 Personen Om het huurrecht goed te kunnen positioneren, is het van belang vast te stellen dat huurrecht onderdeel uitmaakt van het burgerlijk recht. Grof gezegd bestaat

Nadere informatie

Privacy Reglement Domijn

Privacy Reglement Domijn Privacy Reglement Domijn Uw privacy De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt als

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Buren. Overlast. I n f o r m a t i e f o l d e r o v e r d e a a n p a k. v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k

Buren. Overlast. I n f o r m a t i e f o l d e r o v e r d e a a n p a k. v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Buren I n f o r m a t i e f o l d e r o v e r d e a a n p a k v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Overlast Burenoverlast Wat te doen bij burenoverlast Toch kan dit averechts Per jaar

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer :

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer : EINDRAPPORT Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer : 14.1.037 Klacht Er is verzoeker, in tegenstelling tot wat de sociale dienst

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

regionaal & betrokken Klacht indienen

regionaal & betrokken Klacht indienen regionaal & betrokken Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening

Nadere informatie

Handhaving. Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling. Den Haag, 9 juni 2011

Handhaving. Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling. Den Haag, 9 juni 2011 Handhaving Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 9 juni 2011 Type overtredingen Er zijn een aantal typen overtredingen, die in Den haag voorkomen bij de huisvesting

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Werkwijze DGSenB voor rechtmatige en gestructureerde gegevensuitwisseling

Werkwijze DGSenB voor rechtmatige en gestructureerde gegevensuitwisseling Werkwijze DGSenB voor rechtmatige en gestructureerde gegevensuitwisseling Versie 1.0-1 juni 2017 Ten geleide Voorliggend document betreft een werkwijze voor rechtmatige en gestructureerde gegevensdeling;

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Inwoning, samenwonen en medehuur

Inwoning, samenwonen en medehuur Inwoning, samenwonen en medehuur Alles goed geregeld Wanneer u voor korte of langere tijd iemand bij u in wilt laten wonen, noemen we dat inwoning of samenwonen. Soms kan het ook verstandig zijn om iemand

Nadere informatie

Protocol Huisbezoek 2015

Protocol Huisbezoek 2015 Protocol Huisbezoek 2015 Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Boxmeer, oktober 2015 I-SZ/2015/2584 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Wet Huisbezoeken 3 2. Het huisbezoek 4 2.1. Huisbezoek in het kader

Nadere informatie

Advies huurdersadviesraad

Advies huurdersadviesraad Advies huurdersadviesraad EERST PRATEN! Soms zijn buren zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken, daarom is een vriendschappelijk gesprek op zijn plaats voor anderen ingeschakeld worden. Als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 907 Voorkoming en bestrijding van geweld op straat Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Presentatie RBO 12-10-2017 Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Een succesvolle aanpak van woonoverlast: 1. kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij naast gemeente ook politie, corporaties

Nadere informatie

Artikel 3.8 en 3.9, 2.38, 2.39, van de Wet basisregistratie personen (BRP) 2014 met kenmerk 2013-0000755689

Artikel 3.8 en 3.9, 2.38, 2.39, van de Wet basisregistratie personen (BRP) 2014 met kenmerk 2013-0000755689 De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten i.a.a. de hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Schriftelijke antwoorden Minister S. Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( & )

Schriftelijke antwoorden Minister S. Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( & ) Schriftelijke antwoorden Minister S. Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (14-09-2015 & 21-09-2015) Uw ministerie heeft geïnventariseerd welke gemeenten gebruik maken van selectieve woningtoewijzing

Nadere informatie

Datum 4 oktober 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Beschermd door justitie, leven kapot

Datum 4 oktober 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Beschermd door justitie, leven kapot 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Huurverlaging op no cure no pay basis

Huurverlaging op no cure no pay basis Huurverlaging op no cure no pay basis Uniek adviesproduct voor Vakcentrumleden Voor zelfstandige ondernemers in de detailhandel Waarom zou u teveel huur betalen? Met de dienst Verlaag de huur richt Vakcentrum

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving Wat zijn Skaeve Huse - Waarom Skaeve Huse? - Hoe zien Skaeve Huse eruit? - Waarom deze rare naam? - Wat is woonoverlast en waar komt het voor? - Wat lost Skaeve Huse op? - Wat doet de gemeente nog meer

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Stroomschema Urgentie

Stroomschema Urgentie Stroomschema Urgentie Om gemakkelijk na te gaan of u voor urgentie in aanmerking komt voor een woning bij Woonstichting VechtHorst kunt u het volgende stroomschema doorlopen. Op het stroomschema zijn de

Nadere informatie

Gebruik Suwinet, wat kan wel wat kan NIET?

Gebruik Suwinet, wat kan wel wat kan NIET? Gebruik Suwinet, wat kan wel wat kan NIET? 1 Inhoud Aanleiding Suwinet mogelijkheden Raadplegen persoonsgegevens Waarborgen / regelgeving Geoorloofd gebruik Ongeoorloofd gebruik Inspanningen Werkgever

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief.

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief. Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen Van curatief naar preventief. Gezamenlijke doelen Het voorkomen van of het vroegtijdig signaleren van huurachterstand om woningontruimingen te voorkomen. Zowel huurder,

Nadere informatie

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015)

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) A.175188.01/3402342/2 MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) Toelichting ten behoeve van een verhuurder Iemand

Nadere informatie

Rechtspositie waterbewoners

Rechtspositie waterbewoners Rechtspositie waterbewoners Date: 12/06/2013 Achtergrond In april 2012 heeft de Tweede Kamer de regering verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners,

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

Donutdocument rechtmatigheidstoets

Donutdocument rechtmatigheidstoets OMGEKEERDE UITVOERINGSIMPULS Donutdocument rechtmatigheidstoets TOELICHTING EN ACHTERGRONDEN Donut 1 Vanwege hantering van verschillende begrippen (labels), zoals het partnerbegrip, zijn er (groepen) mensen

Nadere informatie

De Urgentieregeling. Spectrum Wonen. Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl

De Urgentieregeling. Spectrum Wonen. Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl De regeling Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Zijn er in uw persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. Gedragscode Noloc Het Noloc-lid volgt bij zijn 1 beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: 1. Algemeen 1.1. Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. 1.2. Het lid richt

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

TOCH INCASSEREN OP LASTIGE VORDERINGEN EN FRAUDEZAKEN?

TOCH INCASSEREN OP LASTIGE VORDERINGEN EN FRAUDEZAKEN? TOCH INCASSEREN OP LASTIGE VORDERINGEN EN FRAUDEZAKEN? Toch incasseren op lastige vorderingen en fraudezaken? Iedere organisatie heeft er helaas mee te maken, fraudegevallen en lastige dossiers die naar

Nadere informatie

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Protocol huisbezoeken 2015

Protocol huisbezoeken 2015 Protocol huisbezoeken 2015 Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Wet Huisbezoeken 3 2. Het huisbezoek 4 2.1. Huisbezoek in het kader van dienstverlening

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Samenvatting 1 juni 2012 RA120866 Twee buren ondervinden overlast van bouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Eindhoven 26 april 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN WOONFRAUDE? AANPAKKEN!

Eindhoven 26 april 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN WOONFRAUDE? AANPAKKEN! Eindhoven 26 april 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN WOONFRAUDE? AANPAKKEN! Voorwoord WOONBEDRIJF STAAT VOOR EEN EERLIJKE WOONMARKT Als woningcorporatie hebben wij een belangrijke taak in de samenleving

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Protocol Huisbezoek WIZ, gemeente Weert 1. INLEIDING

GEMEENTEBLAD. Nr Protocol Huisbezoek WIZ, gemeente Weert 1. INLEIDING GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 41192 13 mei 2015 Protocol Huisbezoek WIZ, gemeente Weert Weert, april 2015 1. INLEIDING Vanaf 1 januari 2013 is de wet houdende een regeling in de

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel IBG en GBA Een gevaarlijk koppel Een onderzoek naar de gevolgen van koppeling van de bestanden van de Informatie Beheer Groep en de Gemeentelijke Basis Administratie Wetenschappelijk bureau ASVA OBAS Maart

Nadere informatie

OVER LAST. Overlast Blz. 1

OVER LAST. Overlast Blz. 1 . OVER LAST Een prettige woonomgeving en een veilige buurt zijn basisvoorwaarden voor plezierig wonen. Dit wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we met onze (naaste) buren omgaan. Een

Nadere informatie

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht drs. J. Greven Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Fax 020 251 0444 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, maart 2011 Inhoud 1

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie

Reglement van de Klachtencommissie Reglement van de Klachtencommissie Introductie VOAM-VKBA heeft als hoofddoel transparantie in de asbestmarkt en het leveren van hoogwaardige dienstverlening te bevorderen. Klachtenbehandeling ten aanzien

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT Aanpak financiering huisjesmelkers Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken; 3. Nederlandse Vereniging van Banken; 4. Arrondissementsparket s-gravenhage;

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam k.g.-zitting : 16 juli 2004 te 9.30 uur toevoeging : verleend dan wel aangevraagd P L E I T N O T I T I E S inzake: 1. De heer H. BOS, 2. De heer W. SCHILD, 3.

Nadere informatie

Verhuurder gemangeld Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Verhuurder gemangeld Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verhuurder gemangeld Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 20 april 2011 RA110434 Samenvatting Al 50 jaar verhuurt een vrouw een sociale huurwoning. Via een

Nadere informatie

Inwoning, samenwonen en medehuur

Inwoning, samenwonen en medehuur Inwoning, samenwonen en medehuur Alles goed geregeld Wanneer u voor korte of langere tijd iemand bij u in wilt laten wonen, noemen we dat inwoning of samenwonen. Soms kan het ook verstandig zijn om iemand

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kans- en Sanctiebeleid van Woonveste

Tweede Kans- en Sanctiebeleid van Woonveste Tweede Kans- en Sanctiebeleid van Woonveste Vastgesteld door DB d.d. 20 maart 2014 1. ALGEMEEN 1.1 Wanneer inzetten Het tweede kans- en sanctiebeleid wordt ingezet als allerlaatste redmiddel in situaties

Nadere informatie

'Even bijpraten' in 2015 en 2016...

'Even bijpraten' in 2015 en 2016... 'Even bijpraten' in 2015 en 2016... Wat mag u van ons verwachten? Raad. Daad. Resultaat. 'Even bijpraten' in 2015 en 2016... Wat mag u van ons verwachten? Ook komende maanden verzorgt Janssen & Janssen

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie