WOONFRAUDE. een maatschappelijk probleem. Door S.S. van Kappel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOONFRAUDE. een maatschappelijk probleem. Door S.S. van Kappel"

Transcriptie

1 WOONFRAUDE een maatschappelijk probleem Door S.S. van Kappel

2 Inhoudsopgave Introductie 3 Woonfraude, een maatschappelijk probleem 4 Gevolgen van woonfraude 6 Introductie De songtekst die ons land misschien wel het best omschrijft, is geschreven door Fluitsma en Van Tijn. 15 miljoen nuchtere mensen op dat hele kleine stukje aarde die zich de wet niet laten voorschrijven. Het typeert een aantal demografische en sociale bevolkingskenmerken en relateert aan stereotype burgeruitingen en gedachtegoed. niet bepaald indruk. Het vrijwel ontbreken van sancties helpt al helemaal niet de problematiek aan te pakken. Oneigenlijk gebruik van een woning uit winstbejag of zelfs alleen maar om familie te helpen is daardoor laagdrempelig geworden. Dat het een ernstige wanprestatie is en beëindiging van de huurovereenkomst Aanpak en bestrijding 7 Specialistische ondersteuning 10 Van Kappel Security Solutions BV 13 Duurzame samenwerking 16 Casus 17 Wie zijn wij? 18 Land van duizend meningen het land wars van betutteling Het land van nuchterheid geen uniform is heilig Met z n allen op het strand Een zoon die noemt z n vader Piet Beschuit bij het ontbijt Een fiets staat nergens veilig Het land vol groepen van protest Het land vol van verdraagzaamheid Geen chef die echt de baas is Alleen niet voor de buurman Gordijnen altijd open zijn De grote vraag die blijft altijd De lunch een broodje kaas is Waar betaalt-ie nou z n huur van 15 miljoen mensen 15 miljoen mensen Op dat hele kleine stukje aarde Op dat hele kleine stukje aarde Die schrijf je niet de wetten voor Die moeten niet het keurslijf in Die laat je in hun waarde Die laat je in hun waarde Fluitsma & Van Tijn Elementen uit de tekst zijn van toepassing op woonfraudegerelateerde zaken en opvattingen. We zijn wars van betutteling en laten ons niet een keurslijf inhijsen vol regelgeving over het hoe, waar en wanneer we moeten wonen. Wachtlijst? Ik betaal toch gewoon de huur? Wat maakt het dan uit wie er woont en of er misschien wat hennepplantjes groeien? Geen uniform is heilig: bureau Zoeklicht, speciale woonfraudeconsulenten en zelfs interventie- en hennepteams maken meestal rechtvaardigt, realiseren niet alle woonfraudeurs zich. In wijken waar woonfraude regelmatig voorkomt ontbreekt vaak de sociale controle door minimaal contact tussen buurtbewoners. Met als gevolg dat een wisseling van bewoner niet eens wordt opgemerkt en enscenering een fluitje van een cent is. Iedereen bemoeit zich met zijn eigen zaken, totdat de overlast te groot wordt of de brandweer voor de deur staat. 3

3 Woonfraude, een maatschappelijk probleem Op ons kleine stukje aarde kennen we al geruime tijd een op sociale leest geschoeide regelcultuur. We zijn doordrongen van ieders gelijkheid in woord, recht en wet. Onze grondwet stelt dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd. Omdat we hieraan niet kunnen voldoen is een reguleringsbeleid in het leven geroepen, waaronder de woningwet. De doelstelling van deze wet wordt alleen bereikt als regulering geaccepteerd en de regels hieromtrent nageleefd worden. Helaas blijkt in te veel gevallen dat mensen het eigenbelang vooropstellen en regulering alleen naleven wanneer het om rechten gaat. Woonfraude staat een eerlijke en rechtvaardige woonruimteverdeling in de weg. Kwetsbare groepen worden als onderhuurders financieel uitgebuit. Er ontstaat een negatieve invloed op de sociale cohesie omdat onderhuurders doorgaans anoniem door het leven gaan. Er is grote kans op verloedering en verwaarlozing van het gehuurde. En dat gaat dan weer ten koste van de leefbaarheid in de omgeving. Behalve sociaal-maatschappelijke schade levert woonfraude een forse financiële schade op. Voor de samenleving in het algemeen en voor woningcorporaties, commerciële verhuurders, Spannende glijbaan... Huurder Bert is van plan zijn huisje te gaan onderverhuren. Hij wordt totaal niet afgeschrikt door sancties en glijdt af naar het centrum van Woonfraudeland. De onderhuurder sjouwt zijn bankstel naar binnen. Bij het passeren van het bellenbord plakt-ie een sticker met zijn handgeschreven voornaam keurig scheef over het gedrukte naamplaatje van Bert. Die nieuwe bewoner zal er moeilijk uit te krijgen zijn! Maar ach, Bert verdient er lekker aan. Jammer voor Bert dat deze spannende glijbaan meteen een verandering van status en rechten inhoudt. En dat er ergens in een stoffig wetboek regeltjes staan die bepalen dat Bert beland is in de wereld van wanprestatie. En dat hij daarmee ergens onderweg zijn exclusieve woonrecht is kwijtgeraakt. Het deel waarin de plichten aan bod komen wordt als betutteling afgewimpeld, weg met dat keurslijf! Met als gevolg dat er een scheefgroei is ontstaan die een directe invloed heeft op de stabiliteit van de woningmarkt. energiebedrijven en gemeenten in het bijzonder. 4 5

4 Gevolgen van woonfraude aanpak en bestrijding In toenemende mate worden zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders geconfronteerd met woonfraude van uiteenlopende aard. De meest voorkomende vormen zijn stelsel-matige onderverhuur, het kweken of drogen en knippen van hennep, dealpanden, overbewoning, verkamering, illegale prostitutie, huisvesting van criminelen. Regelmatig is ook sprake van zogenaamde randfraude zoals uitkerings- of hypotheekfraude. Ook al zijn de verschijningsvormen van uiteenlopende aard, ze tasten allemaal de leefbaarheid ernstig aan en veroorzaken veel schade. Schadeposten die het gevolg zijn van woonfraude en afbreuk doen aan de leefbaarheid zijn onder te verdelen in twee hoofdcategorieën; Schade voor betrokken instellingen en instanties Gemiste huurharmonisatie Rentekosten bij uitgestelde verkoop Onterecht verleende korting bij verkoop Onterecht toegewezen verhuiskostenvergoeding Extra kosten voor herstelwerkzaamheden aan de woning Juridische kosten voor ontruiming van de woning van onderhuurders Winstderving bij energieleveranciers Kosten voor bijstand politie en brandweer. Schade voor de gemeenschap Onterecht toegekende huurtoeslag Onterecht verstrekte uitkeringen Te hoge uitkeringen door samenwoning Misgelopen inkomstenbelasting bij illegale pensionvorming Gevaar voor omwonenden bij hennepplantages Verloedering van de wijk Uitbuiting van onderhuurders door de fraudeur Onnodig lange wachtlijsten van woning zoekenden, oneerlijke woonruimteverdeling. Voor een effectieve aanpak is het nodig algehele bewustwording en begrip van oorzaak en gevolg van woonfraude te laten inbedden. Deze aanpak bevindt zich nog in een winterslaap, bedekt onder een warme deken van bureaucratie en (privacy)wetgeving. En dat terwijl men er allang actief mee bezig zou moeten zijn. De gevolgen van de inmiddels stevig ingewortelde woonfraude worden meer en meer merkbaar. Maar de erkenning en de bestrijding wordt nog altijd niet evenredig efficiënter. Dat baart zorgen. Voordat een gerichte en efficiënte aanpak kan worden ingezet, moet men eerst doordrongen zijn van het werkelijke probleem. Erkenning van de problematiek met de sociale en financiële schade als gevolg zijn nuttige wetenswaardigheden, maar dit is niet waar de schoen het meest wringt. Plan van aanpak Een succesvolle aanpak van woonfraude start met het onderkennen van het probleem binnen de eigen organisatie. Gevolgd door de initiatie van een plan van aanpak, toegespitst op de eigen organisatie. Formulering, uitvoering en procesbewaking zijn taken voor een afdeling sociaal beheer binnen de organisatie. Medewerkers met kennis over de bevolkingstructuur van de wijken en betrokken bestuurders, handhavers, politie, bewoners, kunnen worden ingezet voor deze pittige maar dankbare taak. Het plan van aanpak beschrijft uiteenlopende maatregelen en processen. Het dient als leidraad voor de juridisch verantwoorde bestrijding van oneigenlijk gebruik van woonruimte, voorkomend binnen de verhuurportefeuille. Een aantal aanbevelingen die de bewustwording binnen de verhuurorganisatie vergroten en een basis vormen voor effectieve en duurzame bestrijding hiervan: Bewustwording en onderkenning van het groeiende probleem en de noodzaak tot bestrijding Bepaal beleid en beschrijf procedures en processen Stem het beleid af met behulp van de vijf schakels van de veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg als management- en kwaliteitsinstrument Stel een budget samen om de strijd aan te kunnen gaan, neem deze op in de jaarbegroting Bepaal een communicatiestrategie en maak duidelijke afspraken Investeer in de opbouw van een netwerk en onderhoud dat zorgvuldig Zorg voor een steeds geüpdate chronologische registratie van fraudedossiers Treed actief en repressief op wanneer is vastgesteld dat er sprake is van woonfraude. Geef goede instructies aan medewerkers in hun functies ten behoeve van signalering en aanpak Wees consequent en behandel gelijkwaardig, treed op t.a.v. plichten maar respecteer ook rechten Laat dossiers niet dobberen, met name externe meldingen snel oppakken en afronden Geef terugkoppeling aan melders en betrokkenen. bron: F. Angel,afstudeersciptie intergrale veiligheidskunde 6 7

5 Kosten Wanneer een woningcorporatie of particuliere verhuurder overgaat tot een duurzaam beleid om woonfraude proactief en succesvol te bestrijden zijn investeringen onvermijdelijk. Personeelskosten Onderzoekskosten Bijkomende ontruimingskosten Deze kosten hebben bij de traditionele aanpak een eenzijdige primaire doelstelling, namelijk het verminderen van woonfraude binnen de verhuurportefeuille in repressieve zin. Baten De baten bij het succesvol bestrijden van woonfraude bestaan uit opbrengsten en besparingen. Een frauderende huurder die in aanmerking zou komen voor een verhuiskostenvergoeding vanwege sloop of renovatie van de woning, levert een besparing op. Wanneer is vastgesteld dat er sprake is van een onrechtmatige daad kunnen deze kosten worden geweigerd of teruggevorderd. Opleiding en trainingskosten Gerechtelijke kosten Rechercheonderzoek en bewijsvoering. Terecht vat de rechter deze kosten op als schade. De huurovereenkomst is geschonden met de nodige negatieve gevolgen. Daarom is de verhuurder genoodzaakt hier op Inhuur externe expertise Kosten registeronderzoek Communicatiekosten casusniveau tegen op te treden, gelet op de schadefactoren en andere risico s waaronder zelfs de kans op een bestuurlijke boete. Opbrengsten en besparingen die bij iedere voor eerlijke verhuur vrijgekomen woning voorkomen, bestaan uit de volgende onderdelen: Huurharmonisatie bij vrijgekomen woningen Versnelling van renovatie of verkoop van woningen Weigeren of terugvorderen van een verhuiskostenvergoeding Opeisen van een boete bij het niet tijdig beëindigen van de illegale situatie Schade, zoals recherchekosten, verhalen op frauderende huurder Vergoeding van misgelopen huurharmonisatie en/of rentekosten bij uitgestelde verkoop van specialistische ondersteuning In veel gevallen is de inzet van eigen personeel en middelen van de verhuurorganisatie afdoende om adequaat repressief op te kunnen treden tegen woonfraude. Vooropgesteld dat het personeel (de woonconsulent) over voldoende kennis, vaardigheden en vooral tijd beschikt. Maar soms betreft de casus een hoofdpijndossier waarbij ingehuurde expertise onontbeerlijk is. Van een woonconsulent kan en mag niet worden verwacht dat deze voldoende kennis, vaardigheid en gelegenheid heeft om iedere voorkomende fraude met woningen binnen de verhuurportefeuille adequaat op te lossen. Woonfraude blijkt steeds lucratiever en winstbejag trekt mensen met een meer of mindere criminele inslag. Daardoor worden de omstandigheden niet alleen grimmiger maar ook ingewikkelder. Om alle fraudedossiers van begin tot eind te onder-zoeken en goed af te ronden is specialistische onder-steuning noodzakelijk. Hiertoe bestaan meerdere effectieve inrichtingen, ieder met eigen voor- en nadelen. De drie meest voorkomende beleidsmatige inrichtingen onderstaand op een rij. 1. Interne onderzoeker of onderzoeksteam Een voorbeeld van dit type inrichting betreft het TOBY-team van de conform artikel 70 toegelaten corporatie Ymere. Gezegd moet worden dat het betreffende team opvallend succesvol is gebleken in de afgelopen jaren. Ieder teamlid is bijzonder bekwaam in de gerichte bestrijding van woonfraude. Groot voordeel van deze inrichting is dat alle casusinformatie en methodieken binnenshuis blijven of gereguleerd naar buiten worden gebracht. Nadeel is dat deze extra mensen permanent op de loonlijst van de corporatie staan, echter is het inmiddels gebleken dat het TOBY-team zichzelf terugverdient. Het betreft de meest efficiënte maar ook de meest duurzame aanpak van woonfraude, mits goed geleid en bemand. 2. Interne onderzoeksconsulenten ondersteund door ingehuurde expertise De meest groeiende onderzoeksvorm. De consulenten worden opgeleid om hun kennis en vaardigheden aangaande woonfraudeaanpak te vergroten. Deze didactische aanpak wordt ook wel training on the job genoemd. Deze vorm heeft als doelstelling dat het overgrote deel van de voorkomende woonfraude door de corporatie zelf kan worden opgelost. Zaken met een gevaarsetting of die vanwege hun complexiteit de nodige recherche-technische inzet behoeven, worden door ingehuurde expertise aangepakt, ondersteund door de onderzoeks consulent. 3. Aanpak volledig verzorgd door ingehuurde expertise Bij deze onderzoeksvorm heeft de verhuurder alleen een informatieve rol. De voordelen van vorm 2 gelden ook voor deze aanpak. Daar staat tegenover dat de overdracht van kennis, vaardigheden en bewustzijnsniveau aan de eigen gelederen minimaal is. De corporatie zit als het ware vast aan de ingehuurde expertise. Dat zal een duurzame aanpak van woonfraude in de weg staan. Het is daarom vaak de relatief duurste en tegelijk minst duurzame vorm. Voor kleinere woningcorporaties met kwantitatief minder woonfraude is deze aanpak juist het meest geschikt. Het lage aantal zaken rechtvaardigt geen investering in een consulent. Met slagkrachtig optreden van de ingehuurde expertise wordt een krachtig signaal afgegeven met een sterk preventieve werking. een woning. 8 9

6 Aanpak woonfraude door woningcorporaties Duurzame en effectieve aanpak van woonfraude heeft als primair doel: verbetering van leefbaarheid, veiligheid en cohesie in buurten en wijken, waarbij de kosten laag worden gehouden. Genoemde doelstelling is bij de meeste woningcorporaties statutair opgenomen en is in artikel 70 WW sociale woningbouw door VROM als wettelijke verplichting gesteld. Het bereiken van de beoogde doelstelling wordt op casusniveau gekenmerkt door de volgende slagingscriteria: de fraude stopt de schade is beperkt gebleven de aanpak met beoogd resultaat is niet onopgemerkt gebleven bij buurt/wijk/ agglomeratie beëindiging huurovereenkomst, al dan niet met juridische procedure de woning komt vrij voor eerlijke verhuur, dus ook beëindiging onderhuur. De kans van slagen is het grootst als men kan rekenen op ondersteuning van ketenpartners zoals gemeente, politie, energiebedrijven en sociale dienst. Een aantal woningcorporaties zijn als voortrekker actief binnen diverse samenwerkingsverbanden die ten dienste staan van de leefbaarheid, een voorbeeld hiervan betreft stichting thuisvester te Oosterhout. De woonconsulenten zijn over het algemeen opvallend goed ingevoerd in de materie van woonfraude. Zij weten waar hun mogelijkheden liggen en zijn inventief in hun aanpak. Maar het is van groot belang dat zij zich ook bewust zijn van de grens tot waar hun expertise reikt. De mate van overlast, huurachterstand, schade aan de woning, gerelateerde randfraude, criminele achtergronden van betrokkenen, agressie, angst bij buren en gevaarsetting zijn bepalend voor de categorisering van de woonfraude. Aanpak woonfraude met een externe expert Een objectieve en vooral onbevooroordeelde aanpak is in strategisch maar ook in juridisch opzicht meest optimaal. Een externe rechercheur staat niet op de loonlijst van de opdrachtgever en heeft de licentie in huis om in opdracht van derden als onbevooroordeelde rechercheur als getuige deskundige op te treden. Door jarenlange ervaring in de opsporing en aanpak van woonfraude beschikken medewerkers van de woonfraudedivisie van Van Kappel Security Solutions BV over de nodige expertise om een woningcorporatie bij woonfraude van dienst te kunnen zijn. De speciaal ontwikkelde methodiek is gebaseerd op de lering die is getrokken uit de relatie tussen de gekozen aanpak en de uiteindelijke uitkomst, een huuropzegging en soms een uitspraak van een rechter. Van kappel Security Solutions bv Woonfrauderechercheur S. van Kappel heeft de afgelopen twee decennia een groot aantal woonfraudegerelateerde zaken behandeld. Veruit de meeste projectmatige opdrachten worden verstrekt door woningcorporaties in de randstad. Daarnaast geven particuliere woningverhuurbedrijven opdrachten, meestal op casusniveau. Deze combinatie verschafte Van Kappel een unieke positie om woonfraude in al haar facetten te leren kennen. De overeenkomsten en verschillen in bestaansvormen op geografisch, demografisch en sociaal niveau boden een uniek holistisch en compleet inzicht in het algehele probleem woonfraude. De mate en ernst van woonfraude is in de loop der jaren steeds verder toegenomen. De expertise van Van Kappel Security Solutions BV (VKSS) wordt op het gebied van de aanpak van woonfraude gekenmerkt door efficiënt en juridisch verantwoord recherchewerk. Bovendien treedt VKSS op als betrouwbaar intermediair tussen bijvoorbeeld buren, politie, gemeente en corporatie. Samenwerking tussen corporatie en een sociale dienst is wenselijk als de woonfraude gepaard gaat met steunfraude. Ook informatie-uitwisseling en samenwerking met de politie of andere opsporingsdiensten in geval van bijvoorbeeld hennep of prostitutie is kenmerkend voor de werkwijze van VKSS. Een rechtmatig verkregen dossierdeel van de politie versterkt het civiele woonfraudedossier. Het woonfraudeonderzoek kan in de doorsnee woonfraudecasus uit de volgende chronologische fasen bestaan: 1. Inventarisatie van het probleem en (bewoners)dossieronderzoek 2. Registeronderzoek in de door VKSS te raadplegen registers 3. Analyse van alle verkregen (voor)informatie 4. Overleg betrokken partijen 5. Strategisch plan van aanpak 6. Rechercheonderzoek in het veld d.m.v. buurtonderzoek, interview getuigen, observatie 7. Rapportage van gebleken feiten en compilatie bewijsmateriaal 8. Overleg met opdrachtgever en advocaat 9. Confrontatiegesprek met fraudeur 10. Juridische procedure, vaak een bodemprocedure met getuigenverklaringen onder ede. Training on the job Tot een bepaalde grens is een woonconsulent goed in staat een woonfraudedossier op te lossen. Training on the job in methodiek, onderzoek en dossieropbouw kan deze grens naar boven toe bijstellen. De woonconsulent wordt volledig betrokken bij de behandeling van een dossier en maakt hierbij aan den lijve mee hoe de meest effectieve aanpak werkt en welke criteria gehanteerd worden bij de keuze van methodiek. Denk hierbij aan dossieropbouw, tactische opsporing, gesprekstechnieken en het onderhouden van contacten. VKSS is bevoegd de beroepspraktijkvorming voor het vak particulier rechercheur te verzorgen en is daarin al jaren actief. En succesvol

7 Adequate informatie en advies Het merendeel van de door Van Kappel Security Solutions BV verrichte woonfraudeonderzoeken wordt beslist zonder tussenkomst van de rechter. In samenwerking met VKSS wordt fraudesituatie door de corporatie beëindigd. Veelal is een confrontatiegesprek met de frauderende huurder voldoende om tot een huuropzegging te komen, mits daar een goed dossier ter grondslag ligt. Of, als de corporatie deze mogelijkheid aan de huurder biedt, de huursituatie te herstellen conform de huurovereenkomst. De huurder wordt met zijn neus op de feiten gedrukt en geconfronteerd met de consequenties van zijn handelen. Toch komt de corporatie er niet altijd zo makkelijk van af. Dan moet een juridische procedure worden gevoerd. VKSS informeert en adviseert de advocaat en volgt de procedure nauwlettend. De corporatie, advocaat en de VKSS-rechercheur treden op als kernteam. Niet zelden heeft bemoeienis van VKSS tot jurisprudentie geleid en is de fraudeur door de rechter bovendien veroordeeld tot het betalen van de onderzoekskosten als onderdeel van de schade. In de meer grimmige zaken, waarvan bepaalde elementen van de in casu voorkomende fraudegevallen in het strafrecht zijn opgenomen, is het van belang dat rapportage en getuigenis onder ede door een onafhankelijke en objectieve professional wordt verzorgd. Het signaal dat door deze aanpak wordt afgegeven heeft een sterk preventief karakter vanwege gebleken slagkracht en efficiëntie. Vorderingsonderzoek In zware woonfraudezaken is het uiteindelijk zullen afstaan van de fraudewoning meestal ingecalculeerd door de fraudeur. Hoe langer hij het volhoudt de woning te exploiteren, des te hoger het rendement. Gepakt worden en alleen de woning kwijtraken, waar hij per slot van rekening zelf niet eens woont, is zo schokkend niet. Toch bestaat de opgelegde sanctie vaak uit niet meer dan dat. Reden hiervoor is dat de gedupeerde moet aantonen dat de fraude-elementen duur, opzet en winstbejag aan de orde zijn. Hiertoe is door Van Kappel Security Solutions BV het vorderings-onderzoek geïmplementeerd. Als sprake is van de drie fraude-elementen, wordt gericht gerechercheerd naar relevante aantoonbare feiten, maar ook naar voor inbeslagname vatbare goederen. Een stapje verder dus. Licht hulp aan inwonend familielid tijdelijke aard geen winst, alleen onkosten geen overlast wel onderhoud niet bewust van fraude GBA correcte weergave geen enscenering geen instructie aan betrokkenen geen gevaar onregelmatige huurbetalingen Gemiddeld onderhuur aan een derde onbepaalde tijd met (onder)huurcontract winst is minimaal en eenmalig anonimiteit, cohesie verslechterd staat woning/tuin verslechterd willens en wetens fraude GBA gedeeltelijk correct enscenering na ontdekking instructie aan onderhuurder en buren kan explosief uitpakken regelmatige betalingen huurbetalingen Zwaar bedrijfsmatige exploitatie misleiding en uitbuiting telkens terugkerende winst overlast en anonimiteit grote schade aan woning fraude t.b.v. winstbejag GBA strookt met enscenering enscenering op voorhand dwingende enscenering, dreigend gevaar reëel aanwezig betaling automatische incasso 12 13

8 duurzame samenwerking De verschillende consequenties, opvattingen en beoordelingen van alle betrokken partijen, van onderhuurder tot rechter en van woningcorporatie tot energiebedrijf, zijn een graadmeter voor de al dan niet juiste aanpak. Toch is er meer nodig is dan een pragmatische aanpak alleen. Er missen namelijk drie ingrediënten: Structurele voorlichting Structurele samenwerking Gepaste sancties. Structurele voorlichting Woonfraude kan in het gunstigste geval ook voorkomen worden door het verstrekken van gerichte informatie. Een campagne of een spotje van postbus 51 met gerichte voorlichting over het wat en waarom zou verhelderend kunnen werken. Een dergelijke campagne, mits goed gebracht, kan repressief maar ook preventief positief uitpakken. Enerzijds zal het aantal meldingen stijgen en anderzijds zullen potentiële fraudeurs de knoop misschien toch maar niet doorhakken. Structurele samenwerking Op een kruispunt halverwege het traject zal een andere weg gekozen moeten worden. De te kiezen weg leidt tot duurzame samenwerking tussen betrokken personen, instanties en overheden die direct of indirect te maken hebben met woonfraude in het algemeen of op casusniveau. De potentiële ketenpartners hebben een aspect gemeen dat op zich al reden genoeg is om te komen tot een duurzame samenwerking. Iedere partij heeft namelijk belang bij een effectieve bestrijding van woonfraude: ten einde direct en indirecte schade te voorkomen. En daaruit voortvloeiend de schadepost van anders bedoeld gemeenschaps-geld en ontwrichting van de leefbaarheid. Gepaste sancties Juridische consequenties voor een huurder die onderverhuurt: beëindiging huurcontract vergoeden van misgelopen huurharmonisatie afdracht van genoten winst vergoeden van gemaakte recherchekosten beslag op uit het onderzoek bekend geworden liquide middelen. Als sprake is van ernstiger strafbare feiten zoals steunfraude, overlast, het kweken van hennep, ligt de strafmaat anders en vaak ook de beoordeling van de bewijslast. De kracht van een goede particulier rechercheur is het vermogen dit gegeven tot zijn voordeel te kunnen wenden. Met name gemeenten hebben zich hiertoe tot VKSS gewend, het beoogde resultaat is dan ook altijd behaald. Casus Deze op werkelijkheid gebaseerde woonfraudecasus deed zich enige jaren geleden voor. Het hierna volgend gesprek vind plaats op straat, tussen twee vrienden die zijn geboren en getogen in een wijk waar woonfraude een zeker bestaansrecht begint te krijgen. Het hierbedoelde onderzoek is uitgevoerd door een woonfauderechercheur die werd bijgestaan door de destijds betrokken woonconsulente.,,hé joh! Heb je t gehoord van dikke Piet?,,Wat, Piet Wiet, die een beetje aan onderhuur doet aan de Sijslaan en een paar wietplantjes op zolder heeft bij zijn vriendin Riet? Doen ze al jaaaaren! Ze doen niemand kwaad toch? Het wordt toch gewoon gedoogd, iedereen weet het toch?,,nou mooi niet, ze hebben zwaar gelazer! Piet was gisteravond aardig opgefokt in de kroeg. De Woonstichting heeft onderzoek gedaan. Hij raakt zijn huisje kwijt waar die Pool in zit en dat jaar ervoor die andere Pool met die blonde meid. En Riet mag ook haar huis inleveren door de plantjes Nedergras! Het waren er volgens Pietje toevallig net op die dag door een of andere wisseling ofzo niet een paar maar een boel! En iemand van de stroomboer zei dat de transformators er halfgesmolten bijhingen, ze hadden de stroom gejat. Mehoela met die wisseling!,,nou ik denk dat ze dan aardig moeten dokken, het is dus allemaal erger dan we dachten.,, Ja joh geen boete maar een soort schadevergoeding ofzo!, ze zijn erachter gekomen dat Piet allang niet meer op de Sijs woont maar hokt met Riet. Die Pool wist van geen kwaad en heeft alles opgebiecht, hahaha! Die gozer dacht dat-ie legaal zat, hij moet over een maand daar weg. Maar Riet is ook de pisang, schijnt levensgevaarlijk te zijn geweest voor dat Marokkaanse gezin met 4 kids. Mo, de oudste, zit bij mijn Kees in de klas. Bloedlink man, de boel dreigde ieder moment in de fik te vliegen. Echt erg dit, ze zullen nu ook wel weten dat Riet een uitkering heeft...,,eigenlijk wel asociaal dit, dat hele blok aan de Sijs had in de fik kunnen gaan met dat gezin eronder! Ook die uitkering man, van mijn belastingcenten! Door zulke gasten zijn die wachtlijsten zo lang. Mijn oudste staat al 4 jaar ingeschreven en is nog steeds niet opgehoepeld!,,ja man. Wij hebben recht op goedkope woningen, maar zo n Piet houdt een woning vast waar-ie niet eens woont maar wel dik aan verdient! Zulke lui helpen de maatschappij mooi naar de sodemieter. Die rechercheur en die griet van de Woonstichting hebben een mooi klussie gedaan, ze weten alles. Als ik mijn hokkie zou onderverhuren kapte ik er gisteren mee! Maar Piet is erbij, na een kort geding moet-ie iets van Euri dokken! En z n huis uit

9 Wie zijn wij? Van Kappel Security Solutions BV, afgekort VKSS, is een in Huizen gevestigde rechercheonderneming dat beschikt over een licentie die is afgegeven door het Ministerie van Justitie als bedoeld in artikel 1 WPBR. Hiermee is VKSS bevoegd recherchewerkzaamheden te verrichten in opdracht van derden. Voor alle medewerkers van VKSS geldt dat zij in het bezit zijn van het diploma particulier rechercheur. Bovendien zijn zij door de korpschef van de politie Gooi & Vechtstreek in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs particulier rechercheur. De woonfraudedivisie van VKSS staat onder leiding van S. Van Kappel, directeur operationele zaken. Sinds 1993 is Van Kappel actief in de opsporing. De afgelopen jaren bestaat zijn werkveld voor ongeveer 90 procent uit de opsporing en aanpak van woonfraude. alleen slaagt als deze is gebaseerd op fair play. Vandaar dat alle onderzoeken niet alleen juridisch verantwoord maar ook maatschappelijk meer dan geaccepteerd zijn, uitgaand van het proportionaliteitsbeginsel met respect voor ieders persoonlijke levenssfeer, rechten en vrijheden. Contact Van Kappel Security Solutions BV Adres hellingstraat VA Huizen Telefoon Internetsite De recherchemedewerkers van VKSS zijn verplicht zich naast de algemeen geldende regelgeving te houden aan een beroepsgeheimhoudingsplicht als gesteld in artikel 13 WPBR. De werkzaamheden en handelswijzen dienen te allen tijde te zijn afgestemd op het gestelde in de WPBR en de WBP. Sociale en maatschappelijke instelling Een van de doelstellingen van Van Kappel Security Solutions BV is het werken aan een veilige maatschappij. Aangezien woonfraude ten koste gaat van de leefbaarheid in de omgeving is het bestrijden hiervan een dankbare aangelegenheid. VKSS is zich ervan bewust dat de aanpak van woonfraude

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Het verhaal bij de daad voegen. Hoe schade verhaald kan worden bij agressie en geweld tegen de publieke taak

Het verhaal bij de daad voegen. Hoe schade verhaald kan worden bij agressie en geweld tegen de publieke taak Het verhaal bij de daad voegen Hoe schade verhaald kan worden bij agressie en geweld tegen de publieke taak Arnhem, augustus 2008 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 2 HOOFDSTUK 2 ONDERZOEKSOPZET...

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

Inzet strafrecht als aanvullend instrument bij de afhandeling van verzekeringsfraude

Inzet strafrecht als aanvullend instrument bij de afhandeling van verzekeringsfraude Inzet strafrecht als aanvullend instrument bij de afhandeling van verzekeringsfraude Een publiek-private analyse op basis van een fraudebeeld Augustus 2012 Dit is een nadere uitwerking in het kader van

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Karin Schaafsma, Mia Dieters, Sanneke Verweij Met medewerking van: Marcel van Wezel Voorkomen

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit handboek bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Kind van de rekening. Zicht op schuldhulpverlening in Nederland. Louise van Tilburg Maart 2010. Lectoraat Maatschappelijk Werk

Kind van de rekening. Zicht op schuldhulpverlening in Nederland. Louise van Tilburg Maart 2010. Lectoraat Maatschappelijk Werk Kind van de rekening Zicht op schuldhulpverlening in Nederland Louise van Tilburg Maart 2010 Lectoraat Maatschappelijk Werk Kind van de rekening Zicht op schuldhulpverlening in Nederland - 1 - 2010 Lectoraat

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen Kjen- Wijzer voor de corporatiesector Maatwerkbureau voor woningcorporaties Opleidingen december.12 Wk 48 49 50 51 52 1 ma 3 1 e 10 6 e 17 11 e 24 16 e 31 19 e di 4 2 e 11 7 e 18 12 e 25 wo 5 3 e 12 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert Betrokken Bewoners Hoe zelfregie het woonplezier verandert Opdrachtgever Interne begeleider Naam student Studentnummer Scriptiebegeleider : Woningcorporatie Nijestee : Ynskje van Meurs : Hans Ritsema :

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen

GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen Leerplichtige leerlingen zonder onderwijs Th. A. van Batenburg N.S. Dokter B.F. Mulder Leerplichtige

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van

Nadere informatie

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet Geen fraudeur, toch boete Een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk Onderzoeksteam drs. W.J. van Helden, projectleider drs.

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking veiligheid door samenwerken Aanpak loverboyproblematiek Handreiking aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek handreiking Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2012

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders Als u wordt gestalkt Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen Informatie voor slachtoffers en omstanders MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke

Nadere informatie