2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen."

Transcriptie

1 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 1 van 7 Notulen ledenvergadering DSVP, gehouden op 14 juni Aanwezig: 46 stemgerechtigde leden inclusief zes bestuursleden: Voorzitter: Peter de Jong Secretaris: Dick Grootenboer Penningmeester: John Venix Jeugdvoorzitter: Peter Bes 2 e Secretaris: Leen den Hoedt (interim) Facilitair: GerritJasperse A G E N D A 1. Opening 2. Mededelingen en/of ingekomen stukken 3. Notulen ALV d.d. 19 mei Jaarverslag secretaris 5. Jaarverslag dames en meisjes 6. Jaarverslag jeugd 7. Financieel overzicht penningmeester 8. Verslag kascontrolecommissie 9. Benoeming kascontrolecommissie 10. Plannen nieuwbouw kleedkamers 11. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Peter de Jong. Voor het interim bestuurslid communicatie draagt het bestuur als opvolger Richard de Niet voor. 12. Benoeming bestuurlid Voetbal Technische zaken Alex van de Harst. 13. Stand van zaken accommodatie 14. Begroting Rondvraag 16. Sluiting 1. Opening en mededelingen 1. Peter de Jong heet de aanwezigen welkom. Hij is blij met grote opkomst. Die is ook nodig, want er zijn belangrijke financiële beslissingen te nemen. 2. Zoals in de vorige ALV afgesproken, wordt vanavond het bestuur uitgebreid met een bestuurslid Voetbal technische zaken. 2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen. 3. Notulen ALV van 9 juni 2011 Leo van de Maarel heeft een vraag: In punt 13.4 is gevraagd eens te praten met de heer Peter Molengraaf, directeur bij NUON energie. Is dat gebeurd? Peter de Jong: DSVP heeft ervan afgezien over te stappen naar een andere energieleverancier. De notulen worden, met dank aan de notulist, goedgekeurd. 4. Jaarverslag secretaris De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag dat op papier beschikbaar is. 1. Staande herdenkt de vergadering met een minuut stilte de ons ontvallen leden: 9 maart 2011 Sjaak Wenteler, 80jaar. Sjaak was in beginjaren van de DSVP keeper van DSVP juni 2010, Cees Sonneveld, 63 jaar. Kees is vanaf 1969 als leider en trainer 30 jaar betrokken geweest bij het DSVP jeugdvoetbal. Daarnaast is hij bestuurslid en kantineploegleider geweest. Voor al zijn vrijwilligerswerk is Kees in 2007 benoemd tot lid van verdienste.

2 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 2 van 7 2. De secretaris bedankt speciaal alle vrijwilligers voor hun inzet. 3. Ter aanvulling op het verslag vermeldt de voorzitter dat Dick Grootenboer was genomineerd voor de gemeentelijke sportprijs 2011 voor vrijwilligers. De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag. 5. Jaarverslag Dames en meisjes Leo Valkenburg geeft een korte toelichting op het verslag dat op papier beschikbaar is. Leo zegt dat hij met een dubbel gevoel het verslag heeft gemaakt. De Dames- meisjesafdeling is een grote en gezellige groep. Helaas blijven de sportieve prestaties bij de dames wat achter. Bij de meisjes gaat de ingezette lijn van selecteren en trainen zijn vruchten afwerpen. We moeten nog even geduld hebben voor dat doorsijpelt naar de dames. De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag. 6 Jaarverslag jeugdafdeling Jeugdvoorzitter Peter Bes geeft een kort relaas van de jeugdafdeling. 1. DSVP is de competitie met 43 jeugdteams (jongens en meisjes) gestart. Daarin hebben elf teams een kampioenschap behaald. 2. Het A1 is helaas niet gepromoveerd. De start in de bekercompetitie was veelbelovend, maar dat kreeg geen vervolg in de reguliere competitie. Na drie verloren wedstrijden is de trainer opgestapt en hebben John Bakhuis en Theo Krens het seizoen afgemaakt. 3. De B1 is na de degradatie van vorig seizoen kampioen geworden en het verloren terrein weer herovert. 4. De C1 heeft zich in de 1 e klasse prima gehandhaafd. 5. De D1 en E1 zijn in de 1 e klasse in de onderste regionen geëindigd. Vraag naar aanleiding van dit verslag. Rob Kaptein: "De nieuwe A-trainer heeft zijn contract ingeleverd, wat is de reden?" Peter Bes: "Hij heeft een nieuwe baan bij het Amerikaanse consulaat en kan dat niet combineren met een trainersschap bij DSVP. De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag. 7. Financieel overzicht 2010 Penningmeester John Venix geeft een korte toelichting op het financieel overzicht en de balans over Kantine opbrengst is lager dan begroot. Oorzaken o.a. de vele afkeuringen eind 2010 en begin 2011, zaterdagen met minder opbrengst door Koninginnedag en de aanwezigheid van de feesttent van de Oranjevereniging. 2. Van de inkomsten uit sponsoring is afgeboekt door o.a. faillissementen. 3. Minder rente opbrengst door een lagere rente. 4. Op de energiekosten is bezuinigd. Voor het grootste deel door het dagelijks uit- en aanzetten van de verwarming door Piet van Vliet en de sinds begin dit jaar geplaatste klimaatregeling. 5. De kosten van de Schijnwerper lopen iets op. De opbrengsten van de advertenties dekken de kosten niet. 6. In totaal is er een klein verlies van De liquiditeit is van de vereniging is erg belangrijk en die is beter dan in Vragen n.a.v. het financieel overzicht:

3 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 3 van 7 1. Ronald de Bruin: "Hoe is het verschil in de opbrengst van de sponsoring te verklaren?" John Venix: "Dat zit in de aan- en verkoop van de sportkleding. 2. Piet van Vliet: "Waaruit bestaan de kosten voor de selecties?" John Venix: "De kleding en activiteiten." 3. Piet van Vliet: "De kosten voor de jeugd zijn enorm hoger dan begroot?" John Venix: "Die kosten proberen we goed in de hand te houden. Tegenover de gemaakte kosten staan sponsoropbrengsten." 4. Alexander van Holland: "Hoe is de KNVB regeling wat betreft het verbod van alcohol langs de lijn?" Peter de Jong: "Hoewel deze vraag in de rondvraag thuis hoort, zal ik hem toch beantwoorden. Er mag langs de lijn geen alcohol worden genuttigd, ook niet in plastiek glazen en ook geen alcoholvrij drankjes in flesjes. DSVP heet al een aantal keren een officieuze en één officiële waarschuwing ontvangen. Die waarschuwing blijft drie jaar staan. Een volgende overtreding levert een boete van op. Een volgende overtreding daarna betekent puntenaftrek of verwijderen van een elftal uit de competitie. DSVP wil daarom tot uur alleen tapbier gaan verkopen. Bij mooi weer op het terras. Het terras wordt dan met kunstgrepen wat groter gemaakt." De vergadering gaat met applaus akkoord met het financieel overzicht. 8. Verslag Kascontrolecommissie De kascontrolecommissie bestaande uit Koos de Vries, Kees Hazeu en Rob Brandenburg heeft de financiële stukken van DSVP over het kalenderjaar 2010 gecontroleerd. De commissie heeft geconstateerd dat de penningmeester John Venix op vakkundige en correcte wijze de boekhouding over 2010 heeft bijgehouden. De commissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid in het jaar Met een luid applaus gaat de vergadering akkoord. 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie Rob Brandenburg is afredend en herkiesbaar. Rob wordt herkozen waardoor de kascommissie nu bestaat uit: Kees Hazeu, Koos de Vries en Rob Brandenburg. 10. Plannen nieuwbouw kleedkamers Gerrit Jasperse presenteert de nieuwbouwplannen. 1. Verleden jaar is er al een schets getoond waarop de nieuwe kleedkamers in tegenstelling tot eerdere plannen niet langs veld 2 maar langs veld 1 zijn gesitueerd. Dat komt beter uit, er is nu voldoende ruimte voor een ontvangst- en bestuurskamer. Indien de nieuwe velden achter het hoofdveld er komen zijn die beter bereikbaar. Bovendien past het architectonisch beter bij de bestaande bouw. De eerste architect kon/wilde geen ontwerp maken dat aan de eisen van DSVP, een simpel en goedkoop gebouw, voldeed. Via het oude ingenieursbureau van Koos de Vries zijn we bij een jong en enthousiast bedrijf, architectbureau Doedok in Den Haag terecht gekomen. Zij hebben een nieuw ontwerp, bestek e.d. gemaakt. De bouwcommissie, bestaande uit Gerrit Jasperse, Hilbert Keizer, Koos de Vries, Egbert Vermeijden en Piet Kaptein, heeft deze plannen beoordeeld en hier en daar aangepast waarna de plannen ter goedkeuring naar de gemeente zijn gestuurd. Vanmorgen heeft de welstandcommissie de nieuwe plannen goedgekeurd. Mogelijk moet het bestemmingsplan worden aangepast, maar dat zal binnenkort wel gebeuren. 2. Inmiddels zijn er drie aannemers en vier installateurs benadert om een offerte te maken. 3. Als we gaan bouwen wordt de ruimte tussen de tribune en de nieuwbouw een slopje. Dat zal mogelijk verdwijnen als de gemeente het plan het hoofdveld een kwart slag te draaien en daardoor het evenementen- parkeerterrein te vergroten ten uitvoer brengt.

4 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 4 van 7 4. Er komt een nieuwe verzorgingsruimte, de oude wordt bij de scheidsrechterskamer getrokken. 5. Als er mensen zijn die een bijdrage willen leveren waardoor de kosten lager worden, graag. Vragen naar aanleiding van de bouwplannen: 1. Jan Wenteler: Komt er in de ramen aan de buitenzijde slagvast glas? Gerrit Jasperse: Ja. De kleedkamerramen aan de zijde van het hoofdveld worden geen klapramen, dat mag van de verzekering niet. 2. Jan Wenteler: Kan er ook een goed werkende telefoonaansluiting in de tribune komen? Gerrit Jasperse: De complete ICT structuur moet worden opgewaardeerd. Gezien de kosten moet dat wel in fases gebeuren. 3. John Otterspeer: Wordt er net als bij CION een extra bording gemaakt waardoor het terras tot aan het veld doorloopt? Gerrit Jasperse: Misschien als het hoofdveld wordt gedraaid een terras met dubbele hekken. Tot slot wil Gerrit Jasperse Koos de Vries hartelijk danken dat hij de voorloopkosten voor de architect heeft betaald. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde bouwplannen. 11. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar voorzitter Peter de Jong. Peter wordt met applaus herkozen. Voor interim bestuurslid Communicatie Leen den Hoedt draagt het bestuur Richard de Niet voor. Richard wordt met applaus gekozen. Zoals in de vorige ALV besproken, wordt het bestuur uitgebreid met de functie Voetbal technische zaken. Voor deze wordt Alex van de Harst voorgedragen Ook Alex wordt met applaus gekozen. 12. Begroting 2011 De penningmeester geeft een korte toelichting: 1. Als deze ALV instemt met de begroting 2012 wordt via de notaris de Stichting die de nieuwbouw laat bouwen opgericht. In die stichting hebben dan Hilbert Keizer, Cees Hazeu en Henk Jan de Haan zitting. 2. De heren Rob Brandenburg, Cees Hazeu en Leo Valkenburg hebben voor mij als klankbord gefunctioneerd bij het opstellen van de begroting. 3. Ik heb de begroting 2011 moeten aanpassen vanwege lagere kantine inkomsten. 4. Als het Waarborgfonds voor de sport en de gemeente garant willen staan, wil de RABO bank DSVP lenen t.b.v. de nieuwbouw. 5. De gemeente is voornemens in drie jaar de veldhuur drastisch te verhogen, van naar DSVP heeft de voetbal- en andere verenigingen benaderd om tegen deze plannen actie te voeren. 6. Om de lening voor de nieuwbouw af te kunnen lossen moet de contributie flink verhoogd worden. Bovendien zal, als de huurverhoging van de velden doorgaat, de contributie volgend jaar weer verhoogd moeten worden. De penningmeester vraagt de leden of ze met de contributieverhoging en voorliggende begroting 2011 akkoord kunnen gaan. Vragen naar aanleiding van de begroting: 1. John van de Ende: Waarom stijgt de contributie van de senioren minder dan die van de junioren? Peter de Jong: Vooral de lagere senioren krijgen relatief weinig terug. De junioren daarentegen krijgen twee maal in de week training en er jaarlijks worden diverse activiteiten voor de jeugd georganiseerd.

5 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 5 van 7 2. John van de Ende: Als er in een gezin meerdere kinderen bij DSVP voetballen valt de contributie wel erg veel hoger uit. John Venix: Er zijn regelingen voor een korting als meerdere personen uit één gezin bij DSVP voetballen en er kan van een betalingsregeling worden getroffen. Bijvoorbeeld in twee keer te betalen. 3. Cees Hazeu: Wat doet DSVP als de gemeente de huurverhoging later invoert? John Venix: Dan passen we de begroting aan en de contributieverhoging nodig voor de huur van de velden wordt dan ook later ingevoerd. 4. Leo Valkenburg: Komt de beloofde velduitbreiding er nog? Peter de Jong: De gemeente gaat het benodigde land onteigenen en heeft geld gereserveerd voor de aanleg van twee velden. Onder dwang van de gemeente is Oliveo akkoord gegaan dat DSVP op de zaterdag een Oliveo-veld kan gebruiken." 5. Leo van de Maarel: Zijn er bij Oliveo op zaterdag dan velden vrij? Oliveo heeft meer jeugd en gaat nu ook met senioren op zaterdag voetballen? Peter de Jong: Oliveo heeft niet meer jeugd. Ze gaan als pilot niet prestatief met een lager elftal op de zaterdag voetballen. Gerrit Jasperse: Het blijft moeilijk te plannen en begrotingen te maken met zoveel niet door DSVP beheersbare zaken. 6. Arnout Alblas: Als je minder hoeft te lenen, heb je minder contributieverhoging nodig. John Venix: Dat klopt, maar dan kunnen we minder gaan bouwen. Aan een verhoging t.g.v. een veldhuur verhoging kunnen we niet ontkomen. 7. Piet van Vliet: Ouders kijken alleen naar de sprong in de contributieverhoging. Komt er nog een uitleg bij de contributie verhoging? Bovendien lijkt het mij niet verstandig nu al te wijzen op een veldhuurverhoging die mogelijk later komt. John Venix: Er komt een uitleg bij over de noodzaak van de verhoging. Ook een toekomstige veldhuurverhoging komt ter sprake. Als we dit jaar financieel goed draaien, hoeft de veldhuur niet één op één te worden doorberekend. 8. John van de Ende: Ik wil graag alles positief benaderen, maar als de contributieverhoging nu veel ledenverlies oplevert, klopt de begroting dan nog? John Venix: Nee, dan klopt de begroting niet meer. Maar dan is ook de vraag naar velden minder. 9. Piet Kaptein: De trainerskosten stijgen wel erg veel, kan dat niet wat minder? Peter de Jong: Daar staan in de begroting meer inkomsten tegenover. Bovendien groeit ons ledenaantal en hebben we meer trainers nodig. Omdat we de voetbalkwaliteit van DSVP naar een hoger plan willen tillen, zijn dat betere en duurdere trainers. 10. John Otterspeer: Oliveo heeft prestatief een betere opleiding dan DSVP. Bestaat daardoor de mogelijkheid dat ouders voor hun kinderen daardoor voor Oliveo gaan kiezen? John Venix: Dat denk ik niet. Met de komst van het bestuurslid Voetbaltechnische zaken gaat DSVP ook beter presteren. Oliveo heeft minder jeugd en daardoor ook minder trainers nodig. Overigens is in onze meerjarenbegroting een plafond opgenomen voor de trainerskosten. Peter de Jong: DSVP investeert duidelijk in kwaliteit. Dat moet een betere voetbalkwaliteit opleveren. 11. Koos de Vries: De contributie is nu 40% van de totale kosten en wordt dan 44%, dat moet toch te doen zijn.

6 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 6 van Jan Wenteler: Dat de veldhuur met 60% omhoog gaat klopt niet. Hoeveel gaan we meer betalen? John Venix: We gaan zo n 220% meer betalen. van naar John Otterspeer: Als we nu bij de senioren wat meer verhogen, stijgt de contributie voor de jeugd minder. Peter de Jong: De beslissing om de contributie voor de senioren iets minder te laten stijgen t.o.v. de junioren is gebaseerd op eerder genomen beslissingen in een ledenvergadering, 14. Jan Wenteler: Laten we deze begroting maar goed keuren. Andere opties geven alleen maar meer problemen. 15. Willen Taal: De post jeugd- toernooikosten was in 2010 begroot op en de werkelijke uitgaven zijn Een groot verschil terwijl er voor 2011 weer op is begroot. John Venix: Er zijn in 2010 veel uitgaven geweest t.b.v. kleding. 16. Willen Taal: Er is wel een groot verschil in het beschikbare reisbudget van de selecties en de meisjes. Leo Valkenburg: De damesselectie heeft een nieuwe trainer. Het beschikbare budget was niet toereikend waardoor in overleg is besloten een deel van het reisbudget voor de dames en meisjes over te hevelen naar de post trainerskosten. De leden gaan akkoord met de voorgestelde contributieverhoging om de nieuwbouw te kunnen financieren en met de opgestelde begroting. 13. Rondvraag 1. Rob Kaptein: Kan ons complex worden afgesloten om te voorkomen dat op de tijden dat DSVP niet geopend is jeugd uit Pijnacker bij ons op de kunststofgrasvelden komt voetballen? We hebben bijvoorbeeld prachtige kleine metalen trainingsdoeltjes gekregen waarvan er inmiddels binnen een jaar een aantal al stuk zijn gemaakt. Ook laat die jeugd veel zwerfafval achter. Gerrit Jasperse: Het is een gemeente terrein en de gemeente handhaaft niet. Bij ons is indien we gesloten zijn het hek wel dicht, maar er blijven manieren om op onze velden te voetballen. Er hangen bordjes verboden toegang voor onbevoegden, zodat we deze jeugd wel kunnen wegsturen. 2. Ronald de Bruin: Ik ben nu een seizoen actief binnen de D-jeugd. Mijn conclusie is dat de niet selectie spelers er maar een beetje bijhangen. Alex van der Harst: Wat mis je? Ronald de Bruin: Waarom is er geen gelijkwaardigheid verdeeld over de gehele D-jeugd? Alex van der Harst: Er komt een nieuw jeugdbeleid waarin dat wordt opgenomen. Dit is voor de gehele jeugd en het zal niet binnen een jaar lukken dat rond te krijgen. 3. Bernard van der Salm: De afdeling zaalvoetbal is niet ter sprake geweest. Daar is voor de thuiswedstrijden een groot probleem met scheidsrechters en een zaalleider. Peter de Jong: We proberen het zaalvoetbal op een hoger plan te krijgen en zijn daarover met twee mensen in gesprek. 4. Piet van Vliet: De voetbalnetten slijten meer door de niet leden die op onze velden voetbalt dan door onze eigen jeugd. Kunnen we die kosten op de gemeente verhalen. Peter de Jong: Dat gaat niet. De kosten voor kapotte netten komen voor rekening van DSVP.

7 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 7 van 7 Rob Brandenburg: DSVP VE2 is met vijf leden sterk vertegenwoordigd in dit bestuur. Ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek als ik het bestuur bedank voor hun inzet en wens ze veel sterkte en wijsheid in het komende jaar. 14. Sluiting Peter de Jong bedankt scheidend bestuurslid Leen den Hoedt voor zijn inzet in de afgelopen zeven jaar dat hij tweede secretaris was. Leen zal het bestuur gelukkig wel blijven ondersteunen. Peter de Jong bedankt alle aanwezige en niet aanwezige vrijwilligers voor hun inzet. Hij is ervan overtuigd dat het met de hulp van die vele vrijwilligers komend seizoen goed gaat komen. Tot slot bedankt hij de aanwezige leden voor hun positieve inbreng en hun vertrouwen in het bestuur en sluit de vergadering.

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Notulist: Sandra Heijmans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulist: Sandra Heijmans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen bestuursvergadering Margriet 13 oktober 2014 Aanvang: 19.30 uur Aanwezigen: Piet de Jongh Ellen van den Bosch Anton van Haren Marc van Luijk Jo van der Heijden Riny van Hintum Ron de Vries Joop

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter),

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5 Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 9 februari 2015 om 19.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 9 februari 2015 om 19. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 9 februari 2015 om 19.30 uur Opening Ik wil alle leden en vrijwilligers bedanken voor hun prestaties,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Samenspel loont Een leven lang DZC Algemeen Het bestuur van DZC 68, de Doetinchemse Zaterdag Club, opgericht in 1968, verder te noemen DZC, heeft voor het overgrote deel het seizoen

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 BONIVARIA NG E ER V RT GI NI O SP HA A B KS E E RG N B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 CLUBORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING BON BOYS HAAKSBERGEN 26 mei 2011 Opgericht 22 februari 1934 Sportpark De Greune

Nadere informatie