december 2007 februari 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "december 2007 februari 2008"

Transcriptie

1 december 2007 februri 2008 Océ N.V. Postbus 101, 5900 MA Venlo [077] Océ informtie voor investeerders op internet: Printing for Professionls

2 Kwrtlbericht 2008/1 Océ verkoopt meer printers bij chterblijvende vrg in sommige deelmrkten Resultten eerste kwrtl 2008* Kerncijfers Eerste kwrtl In miljoenen / % Omzet 702,2 729,2 3,7% EBITDA 77,8 71,6 8,7% Bedrijfsresultt [EBIT] 32,1 21,3 50,6% Nettowinst 21,3 12,2 74,7% In per ndeel EBITDA 0,92 0,85 7,7% Nettowinst n houders gewone ndelen 0,24 0,13 80,4% * Op de in dit bericht genoemde cijfers is geen ccountntscontrole toegepst. Hoofdpunten: Omzet eerste kwrtl groeit utonoom met 1,3%; exclusief fx 1,8% Omzet uit verkoop printers stijgt utonoom 5,9%, mede dnkzij prtnerships Recurring omzet blijft chter door economische situtie in VS Brutomrge dlt nr 38,5% [2007: 39,4%] Bedrijfsresultt is 32,1 miljoen, exclusief eenmlige posten 17,5 miljoen Extr kostenverlging in 2008 vn 50 miljoen nr 80 miljoen Commentr Rokus vn Iperen, voorzitter Rd vn Bestuur: In het eerste kwrtl hebben zich twee belngrijke ontwikkelingen voorgedn: Ten eerste is de omzet uit de verkoop vn printers utonoom met 6% gestegen, mede door succesvolle prtnerships. Dnkzij de goede verkopen heeft Océ mrktndeel gewonnen in grootformt, kleur en hoogvolume cutsheet printing. Voorl in Azië behlden wij een uitstekende groei, terwijl de verkopen ook in Europ toenmen. Ten tweede merkten we de effecten vn de recente economische ontwikkeling. Met nme in de finnciële sector zijn ls gevolg hiervn de nkopen vn nieuwe zeer hoogvolume printers uitgesteld. Océ heeft in deze sector trditioneel een sterke positie. Drnst dlde het printvolume bij bnken en in de bouwsector, met nme in de Verenigde Stten, wrdoor de omzet uit onderhoud, toner en medi chterbleef bij vorig jr. In 2007 is Océ succesvol gestrt met de uitvoering vn het Strtegisch Pln We blijven investeren in de versterking vn onze distributiekrcht en de ontwikkeling vn concurrerende producten. Bovendien versterken we de smenwerking met onze prtners zowel in distributie ls in productontwikkeling. Gezien de economische onzekerheid worden dditionele mtregelen genomen om de kosten verder te verlgen. De doelstelling voor geheel 2008 is een extr kostenverlging vn 30 miljoen nr totl 80 miljoen te reliseren. 3 pril 2008 Pgin 2

3 Kwrtlbericht 2008/1 Kerncijfers per Strtegische Business Unit In miljoenen / % DDS OBS WFPS Totl Omzet 393,2 105,1 203,9 702,2 Autonome groei omzet 1,0% 6,1% 3,4% 1,3% Autonome groei non-recurring omzet 3,8% nvt 9,9% 5,9% Autonome groei recurring omzet, exclusief fx 1,7% 6,1% 0,1% 0,3% Bedrijfsresultt 16,0 2,7 13,4 32,1 Bedrijfsresultt genormliseerd* 0,6 3,4 14,7 17,5 * gecorrigeerd voor eenmlige posten Smenvtting eerste kwrtl 2008 De omzet vn Océ groeide in het eerste kwrtl utonoom met 1,3% [exclusief fx met 1,8%]. Drbij ws er een verschil tussen de 5,9% groei in verkoop vn printsystemen [non-recurring omzet] en de stbiele omzet uit services, toner en medi [recurring omzet], exclusief de fx ctiviteiten. De utonome omzetgroei ws niet gelijk verdeeld over de Strtegische Business Units [SBU s]. De omzet vn OBS [6,1%] en WFPS [3,4%] groeide. De omzet vn DDS dlde 1,0%. Exclusief de verkoop vn Océ Document Technologies [ODT] die in jnuri 2008 pltsvond, ws de omzet vn DDS stbiel. De economische ontwikkelingen in de Verenigde Stten remden de omzetgroei. Het bedrijfsresultt steeg nr 32,1 miljoen inclusief de bijdrge vn eenmlige posten vn 14,6 miljoen [sldo vn reorgnistiekosten en de verkoop vn ODT]. Dezelfde posten hdden ook een positieve invloed op de nettowinst die steeg nr 21,3 miljoen. De euro steeg ten opzichte vn de US dollr [11%] en het Pond Sterling [10%] in vergelijking met het eerste kwrtl Dit beïnvloedde het bedrijfsresultt negtief mr het Cpitl Employed positief. De Return on Cpitl Employed [RoCE] exclusief eenmlige posten steeg nr 7,2% [2007: 5,5%]. Resultten Océ-Groep Océ omzet groeit utonoom 1,3% De omzet in het eerste kwrtl bedroeg 702,2 miljoen. Autonoom ws de groei 1,3% [inclusief wisselkoerseffecten 3,7%]. Het ndeel kleur steeg nr 22% vn de omzet [2007: 16%]. De non-recurring omzet groeide utonoom met 5,9% [inclusief wisselkoerseffecten met 1,6%]. De recurring omzet, exclusief fx, bleef utonoom ngenoeg gelijk [0,3%; inclusief fx 0,5%]. Inclusief de dling vn de fx ctiviteiten en wisselkoerseffecten dlde de recurring omzet met 5,6%. De brutomrge bedroeg 38,5% [2007: 39,4%] 1]. In het eerste kwrtl 2008 werd de reltieve brutomrge beïnvloed door de verkoop vn ODT, de product mix en wisselkoerseffecten. 1] In de 2008 en 2007 cijfers zijn de logistieke kosten vn het distributiecentrum nr de klnt volledig opgenomen in de brutomrge [zie persbericht d.d. 14 jnuri 2008, pgin 11]. 3 pril 2008 Pgin 3

4 Kwrtlbericht 2008/1 De bedrijfslsten dlden met 2,5 procentpunt nr 34,0% vn de omzet, mede dnkzij een eenmlige netto bte [sldo vn reorgnistiekosten met nme in de Verenigde Stten en de verkoop vn ODT]. Exclusief deze netto bte dlden de bedrijfslsten nr 36,1% vn de omzet [2007: 36,5%]. Per sldo steeg het bedrijfsresultt nr 32,1 miljoen [2007: 21,3 miljoen]. Het genormliseerde bedrijfsresultt ws 17,5 miljoen. Eerste kwrtl In miljoenen Bedrijfsresultt 32,1 21,3 Reorgnistiekosten 5,2 Verkoop ODT 19,8 Bedrijfsresultt genormliseerd* 17,5 21,3 Activering R&D [netto] 6,8 5,5 Kosten vn op ndelen gebseerde beloningen 1,3 0,7 * gecorrigeerd voor eenmlige posten De netto finncieringslsten bedroegen 8,6 miljoen [2007: 10,0 miljoen]. De dling werd veroorzkt door een lgere netto schuldpositie, mede ls gevolg vn wisselkoerseffecten. De belstingen bedroegen 2,3 miljoen [2007: 0,8 miljoen]. Per sldo steeg de nettowinst nr 21,3 miljoen [2007: 12,2 miljoen]. De winst per gewoon ndeel toekomend n ndeelhouders steeg nr 0,24 per ndeel [2007: 0,13]. Blnstotl dlt In vergelijking met eerste kwrtl 2007 dlde het blnstotl ultimo eerste kwrtl 2008 nr miljoen [2007: miljoen] ls gevolg vn wisselkoerseffecten, utonome verlging vn hndelsdebiteuren en de verkoop vn vste ctiv. De net debt/ebitda rtio bedroeg 1,7 [2007: 2,3] en is drmee ruim beter dn de ngestreefde bndbreedte vn 2-2,5. Het Net Cpitl Employed ws ultimo eerste kwrtl miljoen [2007: miljoen]. RoCE stijgt nr 8,0% De RoCE steeg door de toenme vn het bedrijfsresultt en de dling vn het Net Cpitl Employed nr 8,0% [2007: 5,5%]. Gerelteerd n het genormliseerd bedrijfsresultt bedroeg de RoCE 7,2%. Ksstroom beïnvloed door seizoensgebonden betlingen De free csh flow bedroeg in het eerste kwrtl 109 miljoen [2007: 53 miljoen]. De ksstroom uit opertionele ctiviteiten in het eerste kwrtl bedroeg 65 miljoen [2007: 19 miljoen]. Het verschil met 2007 is het gevolg vn een toenme vn lesedebiteuren, een eenmlige instroom vn belstingen in 2007 en vn de fnme vn hndelscrediteuren en overige verplichtingen. De ksstroom is mede beïnvloed door grote seizoensgebonden betlingen die in het eerste kwrtl pltsvinden. De csh flow uit investeringsctiviteiten ws 44 miljoen negtief [2007: 34 miljoen]. Nr verwchting zl de free csh flow over geheel 2008 weer positief zijn. Resultten SBU s DDS omzet dlt De omzet in Digitl Document Systems [DDS] bedroeg 393,2 miljoen. Dit is exclusief de omzet vn OBS dt met ingng vn 1 december 2007 is omgevormd tot een seprte SBU. Autonoom dlde de omzet met 1,0%. Exclusief de verkoop vn ODT en fx steeg de omzet met 0,8%. Het ndeel kleur steeg nr 18% vn de omzet [2007: 14%]. De non-recurring omzet steeg utonoom met 3,8%. DDS reliseerde deze stijging voorl door groei in de kntooromgeving in zowel Europ ls de Verenigde Stten en een stijging vn de verkoop vn de Océ VrioPrint 6000-serie en de kleurenprinters. 3 pril 2008 Pgin 4

5 Kwrtlbericht 2008/1 Door de recente ontwikkelingen in de finnciële sector dlden de verkopen vn met nme zeer hoogvolume printers in dit mrktsegment sterk. In het eerste kwrtl dlde de recurring omzet, exclusief fx, utonoom met 1,7% ten opzichte vn het eerste kwrtl 2007 [inclusief fx 3,1%]. De dling werd voorl veroorzkt door de verkoop vn ODT en dlende omzet in zeer hoogvolume printing in de finnciële sector. Het ndeel in de recurring omzet vn zwrt-wit cutsheet printers, met nme de Océ VrioPrint 6000-serie, en de kleurenprinters is verder gestegen. De invloed hiervn op de totle recurring revenues zl in de komende kwrtlen toenemen. Het bedrijfsresultt bedroeg 16,0 miljoen [2007: 1,0 miljoen] mede veroorzkt door een eenmlige bte [sldo vn reorgnistiekosten en de verkoop vn ODT]. Exclusief deze eenmlige bte ws het resultt 0,6 miljoen. OBS omzet groeit utonoom 6,1% De omzet in Océ Business Services [OBS] bedroeg 105,1 miljoen. Autonoom ws de groei 6,1%. Deze groei werd gereliseerd doordt OBS, voornmelijk in Europ, een ntl grote nieuwe klnten verwierf. Zo heeft OBS bij een belngrijke onderneming in de finnciële sector de centrle print fdeling overgenomen. Verder strtte OBS in een ntl gerenommeerde ziekenhuizen document gerelteerde diensten zols scnning, printing en printmngement. Het bedrijfsresultt bedroeg 2,7 miljoen [2007: 4,2 miljoen]. De dling werd mede veroorzkt door reorgnistiekosten. WFPS omzet groeit utonoom 3,4% De omzet in de Strtegische Business Unit Wide Formt Printing Systems [WFPS] bedroeg 203,9 miljoen. Autonoom ws de groei 3,4%. Het ndeel kleur steeg nr 31% vn de omzet [2007: 25%]. De non-recurring omzet steeg utonoom met 9,9% door uitstekende verkopen in de disply grphics mrkt, zowel in Europ ls in de Verenigde Stten. De verkopen in de tekenkmermrkt wren goed, ook in de Verenigde Stten. Deze goede verkopen komen mede omdt onze klnten overschkelen vn zwrt-wit pprten nr onze succesvolle kleurenprinters. De recurring omzet ws stbiel. Dt ws met nme het gevolg vn lgere printvolumes in de Ameriknse tekenkmermrkt en minder Imging Supplies leveringen. Drentegen steeg de recurring omzet uit de Océ Arizon 250 GT popultie. Het bedrijfsresultt bedroeg 13,4 miljoen [2007: 18,1 miljoen]. De dling werd veroorzkt door reorgnistiekosten, hogere R&D investeringen en kosten voor het opstrten vn de productie vn printsystemen met de nieuwe kleurentechnologie. Strtegie De Océ strtegie richt zich op drie kernpunten: vergroting vn distributiekrcht, concurrerende producten en verbetering vn bedrijfsprocessen. Digitl Document Systems In DDS verbetert de distributiekrcht door het prtnership met Konic Minolt. De dditionele verkopen vn de Océ VrioPrint 6000-serie lopen in deze opstrtfse volgens pln. In de loop vn 2008 zullen de leveringen vi deze prtner zich nr verwchting verder uitbreiden. De concurrentiekrcht vn de DDS productportefeuille is gebseerd op een uitgeblnceerde mix vn eigen printers en producten vn derden, wrbij Océ wereldwijd het complete ssortiment vn Konic Minolt nbiedt. In december 2007 introduceerde Océ diverse nieuwe zeer hoogvolume printsystemen, zols de Océ VrioStrem 8000-serie, gericht op trnsctieen boekprinten en de Océ JetStrem 1100/2200, voor toepssingen in direct mrketing ctiviteiten. Hiervn zijn in het eerste kwrtl reeds de eerste pprten verkocht. De nieuwe printers zullen ook te zien zijn in mei 2008 op de Drup, s werelds grootste beurs voor de grfische sector, die elke vier jr wordt gehouden. 3 pril 2008 Pgin 5

6 Kwrtlbericht 2008/1 Océ Business Services OBS zl ls prte Strtegische Business Unit met meer focus en ddkrcht de mrkt vn document mngement services bedienen. De distributiekrcht zl worden versterkt door een verdere interntionlisering vn de diensten en verhoging vn het ntl OBS verkopers. De OBS portefeuille zl worden uitgebreid met nieuwe diensten. Wide Formt Printing Systems WFPS heeft zijn distributiekrcht versterkt door de prtnership met Fuji Xerox in Azië. De Océ omzet vn grootformt printers voor tekenkmers komt momenteel voor 20% uit Azië en ndere lnden buiten Europ en de VS. Door de sterke economische groei vn de Azitische economie en de succesvolle verkopen vn de Océ TCS kleurensystemen vi Fuji Xerox zl dit ndeel nr verwchting verder stijgen. Océ groeit sterk in disply grphics. Dit is mede gereliseerd door de verkoop vn de Océ Arizon 250 GT vi de Fujifilm prtnership. Nr verwchting zl deze trend zich voortzetten. Verbetering bedrijfsprocessen Océ verbetert zijn bedrijfsprocessen vi diverse centrl gecoördineerde projecten. In het eerste kwrtl vn 2008 heeft Océ 10 miljoen bespringen gereliseerd ten opzichte vn De doelstelling vn dit progrmm is een bespring vn 50 miljoen in Drnst hebben wij dditionele verbeteringsmogelijkheden geïdentificeerd vi een verhoging vn de efficiency in de hele onderneming en verlging vn de out of pocket expenses. Drom is Océ inmiddels gestrt met mtregelen die, exclusief herstructureringskosten, een dditionele bespring opleveren vn 30 miljoen in Het totl n verwchte bespringen voor 2008 bedrgt 80 miljoen. De genoemde kostenbespringen zijn exclusief volumeeffecten en infltie. 23 pril 2008: Algemene Vergdering vn Andeelhouders De jrlijkse ndeelhoudersvergdering vindt plts op 23 pril 2008 in Venlo. Het registrtietijdstip voor deze vergdering is 16 pril De gend lsmede de procedure tot registrtie is gepubliceerd op Vooruitzichten Het Strtegisch Pln wordt verder uitgevoerd. Dit betekent dt, gezmenlijk met prtners, de krcht vn de verkooporgnistie en de productportefeuille verder wordt versterkt. Door de onzekere ontwikkeling vn de wereldeconomie worden extr cties ingezet voor dditionele kostenverlging met ls doel totl 80 miljoen bespringen in Rd vn Bestuur Océ N.V. 3 pril 2008 Voor verdere informtie: Investor Reltions: Crlo Scheken, Vice President Investor Reltions Telefoon [077] , e-mil Pers: Jn Hol, Senior Vice President Corporte Communictions Telefoon [077] , e-mil Legend: Autonome groei: de ontwikkeling vn de resultten gecorrigeerd voor wisselkoers- en mteriële cquisitie- en verkoopeffecten. RoCE: Return on Cpitl Employed: bedrijfsresultt op jrbsis n normtieve belsting [20%] ls percentge vn het gemiddelde Net Cpitl Employed [totle ctiv exclusief liquide middelen, minus niet-rentedrgende verplichtingen gecorrigeerd voor derivten.] Wide Formt printing: grootformt printen [groter dn A3]. 3 pril 2008 Pgin 6

7 Kwrtlbericht 2008/1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Eerste kwrtl In miljoenen Netto-omzet 702,2 729,2 Kostprijs 431,6 441,9 Brutomrge 270,6 287,3 Verkoop- en mrketingkosten 153,7 162,1 Onderzoeks- en ontwikkelingskosten 54,4 55,9 Algemene beheerskosten 50,2 48,0 Overig resultt 19,8 Bedrijfslsten 238,5 266,0 Bedrijfsresultt 32,1 21,3 Finncieringsbten 3,8 3,6 Finncieringslsten 12,4 13,6 Andeel in het resultt vn gessocieerde deelnemingen 0,1 0,1 Resultt voor belstingen 23,6 11,4 Belstingen 2,3 0,8 Nettowinst 21,3 12,2 Nettowinst toekomend n: Andeelhouders 20,8 11,7 Minderheidsbelng vn derden 0,5 0,5 21,3 12,2 Free csh flow 108,7 53,2 Gemiddeld ntl uitstnde gewone ndelen [x 1.000] Winst per gewoon ndeel toekomend n ndeelhouders in Bsis 0,24 0,13 3 pril 2008 Pgin 7

8 Kwrtlbericht 2008/1 Geconsolideerde blns In miljoenen 29 februri november 2007 Activ Vste ctiv Immteriële vste ctiv Duurzme bedrijfsmiddelen Verhuurde pprten Gessocieerde deelnemingen 2 2 Ltente belstingvorderingen Voor verkoop beschikbre finnciële ctiv 9 9 Derivten 3 5 Hndelsvorderingen en overige vorderingen Vlottende ctiv Voorrden Derivten Hndelsvorderingen en overige vorderingen Belstingvorderingen 7 8 Liquide middelen Vste ctiv ngehouden voor verkoop Totl Pssiv Groepsvermogen Andelenkpitl Agioreserve Overige reserves Ingehouden winsten Nettowinst toekomend n ndeelhouders Eigen vermogen Minderheidsbelng vn derden Lnglopende Leningen verplichtingen Derivten Pensioenverplichtingen Hndelscrediteuren en overige verplichtingen Ltente belstingverplichtingen Voorzieningen Kortlopende Leningen verplichtingen Derivten 2 1 Belstingverplichtingen Hndelscrediteuren en overige verplichtingen Voorzieningen Totl pril 2008 Pgin 8

9 Kwrtlbericht 2008/1 Geconsolideerd overzicht vn wijzigingen in het eigen vermogen In miljoenen Eerste kwrtl 2008 Boekjr 2007 Stnd per 1 december 2007 resp Nettowinst toekomend n ndeelhouders Dividend 52 Op ndelen gebseerde beloningen 13 Inkoop eigen ndelen Ksstroomfdekkingen 3 Omrekeningsverschillen Stnd per 29 februri 2008 resp. 30 november Autonome omzetgroei Eerste kwrtl 2008 In procenten exclusief fx inclusief fx Non-recurring omzet Digitl Document Systems 3,8 3,8 Océ Business Services Wide Formt Printing Systems 9,9 9,9 Totl 5,9 5,9 Recurring omzet Digitl Document Systems 1,7 3,1 Océ Business Services 6,1 6,1 Wide Formt Printing Systems 0,1 0,1 Totl 0,3 0,5 Totle omzet Digitl Document Systems 0,1 1,0 Océ Business Services 6,1 6,1 Wide Formt Printing Systems 3,4 3,4 Totl 1,8 1,3 3 pril 2008 Pgin 9

10 Kwrtlbericht 2008/1 Geconsolideerd ksstroomoverzicht In miljoenen Eerste kwrtl 2008 Eerste kwrtl 2007 Resultt voor belstingen Anpssingen voor: Afschrijvingen Bijzondere wrdeverminderingen Op ndelen gebseerde beloningen 1 1 Andeel in het resultt vn gessocieerde deelnemingen Overige 1 Mutties in voorzieningen, verhuurde pprten en werkkpitl: Pensioenverplichtingen 1 1 Voorzieningen 7 8 Voorzieningen voor incournte voorrden, dubieuze finnce lese- en hndelsvorderingen 6 6 Verhuurde pprten Voorrden Finnce lesevorderingen 7 17 Hndelsvorderingen en overige vorderingen [excl. finnce lesevorderingen] 2 2 Hndelscrediteuren en overige verplichtingen Belstingen 16 Ksstroom uit opertionele ctiviteiten Investeringen in immteriële vste ctiv Investeringen in duurzme bedrijfsmiddelen Desinvestering vn immteriële vste ctiv Desinvesteringen vn duurzme bedrijfsmiddelen 5 1 Muttie overige vste ctiv 5 Muttie gessocieerde deelnemingen Verkoop finnce leseportefeuille 1 Verkoop/cquisities [n ftrek liquide middelen] 16 Ksstroom uit investeringsctiviteiten Free csh flow Opgenomen leningen Aflossingen leningen Dividend Muttie in groepsvermogen gerelteerd n ndelen 1 Muttie minderheidsbelng vn derden 2 3 Ksstroom uit finncieringsctiviteiten 6 17 Omrekeningsverschillen 4 Muttie in liquide middelen pril 2008 Pgin 10

11 Kwrtlbericht 2008/1 Océ: vn nture innovtief Océ is wereldwijd een toonngevende nbieder vn professionele print- en document mngement-systemen. Een vn nture innovtief bedrijf, zowel commercieel ls technologisch. Océ ontwikkelt en produceert systemen voor de productie, distributie en het beheer vn documenten, in kleur en zwrt-wit, in klein- en in grootformt voor kntoren, onderwijs, industrie en de grfische mrkt. Het productnbod omvt printers, scnners, rndpprtuur en printmedi mr ook document mngement-softwre en innovtieve producten op het gebied vn systeemintegrtie, uitbesteding vn document mngementctiviteiten en lesing vn printsystemen. Het zelfontwikkelde en geproduceerde kernssortiment vn Océ richt zich op het klein- en grootformt en voor wt betreft het kleinformt op de [zeer] productieve segmenten. In nvulling drop biedt Océ zijn klnten, veell binnen totloplossingen, geselecteerde pprtuur vn Originl Equipment Mnufcturers [OEMs]. Océ s reputtie is gevestigd op productiviteit en betrouwbrheid, bedieningsgemk en een gunstige totl cost of ownership. Océ is commercieel ctief in ruim 90 lnden, wrvn in meer dn 30 lnden met een eigen verkoop- en service-orgnistie. In Europ, de Verenigde Stten en Cnd zijn bovendien een ntl reserch- en productiefciliteiten gevestigd. Océ behlde in 2007 met bijn medewerkers een omzet vn 3,1 miljrd en een nettowinst vn 78,9 miljoen. Ondernemingsmodel Océ is ls een vn de weinige nbieders ctief in de complete wrdeketen vn printsystemen: vn ontwikkeling vi productie, verkoop en finnciering tot service. Door constnte terugkoppeling in de keten kn Océ steeds lert nticiperen en inspelen op vernderende mrkteisen en nieuwe mrktknsen. Océ s beleid wordt in de verschillende deelmrkten ngestuurd door drie Strtegische Business Units, Digitl Document Systems [DDS] voor het kleinformt, Océ Business Services [OBS] voor document gerelteerde dienstverlening en Wide Formt Printing Systems [WFPS] voor het grootformt, in nuwe smenwerking met enerzijds Reserch & Development, nderzijds Mrketing & Verkoop. DDS bewerkt de mrkt vi Document Printing en Production Printing. OBS bewerkt de mrkt door middel vn een geogrfische bendering vn Europ en de Verenigde Stten. WFPS vi de businessgroepen Technicl Document Systems, Disply Grphics Systems en Imging Supplies. Een prte ctiviteit, Softwre & Professionl Services, richt zich op ontwikkeling en implementtie vn softwre in printsystemen en ondersteunt drmee lle businessgroepen. In een ntl lnden wr Océ niet zelf vertegenwoordigd is, biedt het bedrijf een deel vn het productssortiment n vi gespeciliseerde distributeurs. Met eigen Reserch & Development ontwikkelt Océ zelf zijn bsistechnologieën en het merendeel vn zijn productconcepten. Drbij fungeren de rechtstreeks teruggekoppelde klntervringen ls een belngrijke bron voor oplossingen voor concrete, ctuele en toekomstige opgven. Océ verbreedt en versterkt zijn innovtief vermogen bovendien door llinties met strtegische prtners en smenwerking met co-developers en met OEMs voor printsystemen in de hoog-, midden- en lgvolume segmenten. De beursgenoteerde houdstermtschppij vn de Groep is Océ N.V. Het gepltste ndelenkpitl bedrgt circ 53,7 miljoen verdeeld in 43,7 miljoen gewone ndelen, 10 miljoen finncierings preferente ndelen en 1.500, prioriteitsndelen. De gewone en finncierings preferente ndelen hebben een nominle wrde vn 0,50. De gewone ndelen Océ zijn genoteerd n de effectenbeurs vn Amsterdm [NYSE Euronext]. Opties op ndelen Océ worden verhndeld op de Euronext Optiebeurs.

12 Kwrtlbericht 2008/1 Toekomstverwchtingen Dit bericht bevt informtie, zols bedoeld in rtikel 5:59 jo. 5:53 Wet op het finncieel toezicht [Wft]. Copies of the English trnsltion of this three months report will gldly be supplied upon request. Toekomstverwchtingen, die onderdeel kunnen uitmken vn dit bericht verwijzen nr toekomstige gebeurtenissen die op diverse mnieren tot uitdrukking kunnen komen, zols 'verwchtingen', 'voorspellingen', 'nticiperen', 'vn pln zijn' en vergelijkbre uitdrukkingen [ Toekomstverwchtingen ]. Océ N.V. [ Océ ] heeft deze uitsprken over de toekomst gebseerd op zijn huidige verwchtingen en projecties met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Océ s verwchtingen en projecties kunnen worden bijgesteld en Océ s werkelijke resultten, prestties of succes kunnen nmerkelijk fwijken vn de resultten beschreven in deze Toekomstverwchtingen vnwege mogelijke risico s, onzekerheden en ndere belngrijke fctoren wrop de onderneming niet ltijd invloed heeft, en die voor Océ noch beheersbr noch voorspelbr zijn. Bij Toekomstverwchtingen moet men deze risico s, onzekerheden, wrschuwingen en ndere belngrijke fctoren in dit bericht of in ndere jrof periodieke verslgen, in nmerking nemen. Voor een niet-limittieve bespreking vn de risico s, onzekerheden en ndere fctoren, welke Océ s werkelijke resultten, prestties of succes kunnen beïnvloeden, wordt verwezen nr het jrverslg en ndere Océ-publicties. Gegeven deze onzekerheden kn geen zekerheid worden gegeven over Océ s toekomstige resultten of finnciële positie. Wij dviseren u voorzichtig om te gn met Toekomstverwchtingen die uitsluitend de situtie weergeven vn de dtum wrop de uitsprken worden gedn. Océ verplicht zich niet tot publictie vn wijzigingen op de Toekomstverwchtingen ten gevolge vn nieuwe informtie, toekomstige gebeurtenissen of nderszins, tenzij drtoe gehouden ingevolge toepsselijk [effecten]recht. Océ enbles its customers to mnge their documents efficiently nd effectively by offering innovtive print nd document mngement products nd services for professionl environments.

september 2008 november 2008

september 2008 november 2008 september 2008 november 2008 Dit is een Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de voorlopige resultten over het vierde kwrtl / boekjr 2008. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

december 2008 februari 2009

december 2008 februari 2009 december 2008 februri 2009 Voor verdere informtie: Investor Reltions: Crlo Scheken, Vice President Investor Reltions Telefoon (077) 359 2240, e-mil investor@oce.com Pers: Jn Hol, Senior Vice President

Nadere informatie

september 2009 november 2009

september 2009 november 2009 september 2009 november 2009 Dit is een smengevtte Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de resulten vn het vierde kwrtl en het boekjr 2009. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2011

Resultaten derde kwartaal 2011 Océ Kwartaalbericht 2011/3 Resultaten derde kwartaal 2011 Océ N.V. juli 2011 september 2011 Dit is een samengevatte Nederlandse vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, inclusief alle financiële

Nadere informatie

maart 2008 mei 2008 Océ N.V.

maart 2008 mei 2008 Océ N.V. mrt 2008 mei 2008 Océ N.V. Postbus 101, 5900 MA Venlo, telefoon [077] 359 22 40 Hndelsregister te Venlo onder nummer 12002283 Océ informtie voor investeerders op internet: http://www.investor.oce.com Printing

Nadere informatie

Postbus 101, 5900 MA Venlo Océ informatie voor investeerders op Internet:

Postbus 101, 5900 MA Venlo Océ informatie voor investeerders op Internet: Océ N.V. Postbus 101, 5900 MA Venlo 077 359 22 40 Océ informtie voor investeerders op Internet: http://www.investor.oce.com Printing for Professionls Kwrtlbericht 2007/1 Strtegie ligt op pln Resultten

Nadere informatie

Océ Kwartaalbericht 2006/1

Océ Kwartaalbericht 2006/1 Océ Kwrtlbericht 2006/1 Océ N.V. Resultten eerste kwrtl boekjr 2006 Océ N.V. Postbus 101, 5900 MA Venlo 077 359 22 40 Océ informtie voor investeerders op Internet: http://www.investor.oce.com Printing

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

13% van de mensen tussen 25 en 34 jaar toont startend ondernemerschap

13% van de mensen tussen 25 en 34 jaar toont startend ondernemerschap Fctsheet De ondernemer Leeftijdsopouw mk-ondernemers, 213 9 11 3 jr of jonger 31 45 jr 46 64 jr 65 jr of ouder 35 44 ndeel in totle werkzme eroepsevolking, tweede kwrtl 21 215 18 16 14 12 1 8 6 4 2 21

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds Stichting PVF Particuliere Hypothekenfonds

Jaarverslag. Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds Stichting PVF Particuliere Hypothekenfonds Jrverslg Stichting PVF Zkelijke Stichting PVF Prticuliere Inhoudsopgve Verslg vn het Bestuur en de Directie Inleiding Orgnen vn de Stichting 6 Bestuursbesluiten 9 Portefeuillebeleid 1 Ontwikkeling vn

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

1 De onderneming in de wereldeconomie

1 De onderneming in de wereldeconomie 1 De onderneming in de wereldeconomie Meerkeuzevrgen 1.1 Glolisering is een proces vn wereldwijde economische integrtie door een sterke toenme vn de interntionle hndel en investeringen. wrij de wereldproductie

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a Op weg nr een betrouwbre beoordeling Een eerlijke beoordeling vn cll center gents Cll center-gents worden vk mede beoordeeld op ACT en AHT. Met nme het beoordelen op ACT is niet redelijk, omdt toevl hierin

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

5 goede redenen om uw. Wegwijs in de software en diensten van EBP. beheer te informatiseren

5 goede redenen om uw. Wegwijs in de software en diensten van EBP. beheer te informatiseren 5 goede redenen om uw beheer te informtiseren 1. U bent er bekwm voor. 2. Het is efficiënt en u reliseert dgelijks tijdwinst. 3. Het doet verkopen: weerspiegel uw bedrijfsimgo in uw documenten. 4. Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF nbroek choemn dviseurs project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting Roermond rpport NPI/IJO/ dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Senior Inkoopdviseur (met focus op werken) 0,5 fte Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Gemeente Venlo Grnizoenweg 3 5928NA Venlo Contctpersoon

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting. NPI/IJO/0482lsrp011 Maastricht DEFINITIEF

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting. NPI/IJO/0482lsrp011 Maastricht DEFINITIEF project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting rpport NPI/IJO/ Mstricht dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor de rechtsprk De heer drs.

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten.

3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten. AGENDA voor de jrlijkse Algemene Vergdering vn Andeelhouders vn Heineken Holding N.V., te houden op donderdg 21 pril 2011 om 16.30 uur of zoveel lter ls de jrlijkse Algemene Vergdering vn Andeelhouders

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.nl

Rabatdelen. www.rockpanel.nl Rbtdelen www.rockpnel.nl ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

SELECTIE EN REKRUTERING

SELECTIE EN REKRUTERING SELECTIE EN REKRUTERING KENGETALLEN kengetl omschrijving 2001 2002 verhouding interne / externe rekrutering het ntl intern ingevulde vctures (mobiliteit + promotie) t.o.v. het ntl 208 / 854 163 / 678 (1)

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Medewerker vstgoedbeheer Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Mrco Visser

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt Jrrekening 2013 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2013 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2013 42 Ctegorile exploittierekening 2013 43 Ctegorile

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.be

Rabatdelen. www.rockpanel.be Rbtdelen www.rockpnel.be ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life INSTALLATIEGIDS VOOR SUPER LONG LIFE T L - V E R L I C H T I N G Voor lle soorten TL-buizen vn Super Long Life I n h o u d Pgin 2 Algemene informtie 3 TL-productoverzicht 4 Super Long Life specificties

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie