MR REGTER. Gepakt met een hennepplantage wat nu? STRAFADVOCAAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MR REGTER. Gepakt met een hennepplantage wat nu? STRAFADVOCAAT"

Transcriptie

1 Gepakt met een hennepplantage wat nu? U bent als verdachte aangehouden door de politie op verdenking van het kweken van hennep, een overtreding van art. 3 Opiumwet. Wat hangt u allemaal boven het hoofd? Wat kan er worden gedaan om de schade zoveel mogelijk te beperken? Ik probeer hieronder een duidelijk overzicht te maken. Het is beleid van de (centrale en plaatselijke) overheid om zo hard en zo uitgebreid mogelijk op te treden tegen illegale hennepplantages en verdachten zo hard mogelijk aan te pakken. Speerpunt is dat illegale inkomsten zoveel mogelijk worden afgepakt. Informatie-uitwisseling Op basis van convenanten wisselen de verschillende overheidsdiensten informatie uit, ook met particuliere organisaties als de Bond van verzekeraars en huurverenigingen. Het is de vraag of de overheidsdiensten, die meestal een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben, op basis van deze convenanten informatie mogen uitwisselen. Er zijn rechters die aannemen dat door middel van het sluiten van convenanten de wettelijke geheimhoudingsplicht niet aan de kant kan worden geschoven. Het is echter niet automatisch zo, dat, onbevoegd of onrechtmatig verkregen informatie, niet gebruikt mag worden. U moet er dus rekening mee houden dat de informatie tegen u gebruikt wordt. De politie De politie kan naar aanleiding van binnengekomen informatie onderzoek doen of iemand zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de Opiumwet. De politie verzamelt de feiten en stelt daarvan een dossier samen, het proces-verbaal. Onderdeel van het onderzoek van de politie is het horen van de verdachte. U kunt daartoe worden aangehouden of worden uitgenodigd om op het bureau te komen. Als het onderzoek is afgerond, stuurt de politie het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. Het onderzoek van politie houdt kort samengevat in dat wordt onderzocht of er inderdaad sprake is van hennep, hoe lang al werd gekweekt, of er elektriciteit werd gestolen en hoeveel er met het kweken van hennep werd verdiend. Er kan een buurtonderzoek plaatsvinden, getuigen en betrokkenen kunnen worden gehoord en er kan onderzoek naar administratie plaatsvinden. Beslag op voorwerpen De politie kan gebruik maken van haar bevoegdheid voorwerpen in beslag te nemen. Er zijn twee soorten beslag: Bewijsbeslag. Dit beslag dient om de waarheid aan het licht te brengen met betrekking tot het strafbare feit, maar ook om het pagina 1

2 wederrechtelijk verkregen voordeel (WVV, waarover straks meer) aan te tonen. Conservatoir beslag: de politie mag, onder bepaalde voorwaarden, ook beslag leggen om verhaalsmogelijkheden veilig te stellen om er zeker van te zijn dat een boete of een bedrag aan WWV betaald zal worden. Er kan beslag gelegd worden op alle voorwerpen (zaken en vermogensrechten) van de verdachte, maar ook op voorwerpen, die geheel of voor een deel aan een ander zijn gaan toebehoren met het kennelijk doel de uitwinning van voorwerpen te bemoeilijken of te verhinderen en die ander dat redelijkerwijze kon vermoeden. Tegen het in beslag nemen en/of houden kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank beslist of de in beslag genomen voorwerpen aan u teruggegeven zullen worden. Uit de praktijk blijkt dat u niet te lang moet wachten met het indienen van zo n klaagschrift, daar voorwerpen van beperkte waarde na korte tijd worden vernietigd om te voorkomen dat de kosten van bewaring voor de overheid erg oplopen. U moet daarbij denken aan telefoontoestellen en (oudere) auto s. Als de rechter teruggave gelast van de in beslag genomen voorwerpen, maar die zijn al vernietigd, dan kunt u slechts een zeer bescheiden bedrag aan schadevergoeding tegemoet zien. Bijvoorbeeld foto s en adresboeken op een gsm-toestel bent u dan definitief kwijt. Die krijgt u bovendien ook niet meer terug met vergoeding van schade. Openbaar Ministerie Nadat de Officier van Justitie het proces-verbaal van politie heeft ontvangen, neemt de Officier van Justitie een beslissing over eventuele strafrechtelijke vervolging van de verdachte. De Officier van Justitie kan, afhankelijk van de precieze feiten, voor bijvoorbeeld de volgende feiten vervolgen: a. Het kweken van hennep is in art. 3 Opiumwet verboden. In art. 11 Opiumwet is bepaalde welke straf staat op het kweken van hennep; b. Diefstal van elektriciteit; c. vernieling van een elektrische installatie en/of d. Het niet doen van een juiste of volledige aangifte Inkomstenbelasting Als de Officier van Justitie besluit u te vervolgen kan een transactievoorstel worden gedaan, een strafbeschikking worden uitgevaardigd of kan een dagvaarding worden uitgebracht. Als een dagvaarding is uitgebracht beslist de rechter of en zo ja, welke straf u krijgt. In de andere gevallen beslist de Officier van Justitie dat. pagina 2

3 De hoogte van de straf hangt onder meer af de periode waarin hennep werd gekweekt, hoeveel planten zijn aangetroffen en de hoeveelheid elektriciteit die is weggenomen. Ook speelt mij of u voor dergelijke feiten al eerder bent veroordeeld. De Officier van Justitie is daarbij gebonden aan richtlijnen. De rechtbank past bij de beoordeling van dit soort zaken eigen richtlijnen toe. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel Ook kan de Officier van Justitie bepalen of er een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verder: WVV) wordt ingediend. Met zo n vordering wil het OM van de verdachte afnemen wat hij met zijn criminele activiteiten heeft verdiend. De rechter moet dan vaststellen welk bedrag aan WVV is gegenereerd en welk bedrag moet worden terugbetaald aan de Staat. De rechter mag dat WVV schatten. De bewijslast is voor het OM veel minder zwaar dan in een strafprocedure. De politie zal ook informatie verzamelen om te berekenen welk bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel verdiend zou kunnen zijn met de criminele activiteiten. Soms wordt daarvoor een soort gerechtelijke vooronderzoek gehouden. De politie probeert aan de hand van aanwijzingen te bepalen hoe lang al hennep werd gekweekt en hoeveel er verdiend zou kunnen zijn. Geeft de verdachte onvoldoende concrete gegevens, dan kan de hoogte van de verdiensten geschat worden op basis van tabellen om de opbrengst per plant in grammen, de prijs per gram en de gemaakte kosten vast te stellen. Er wordt graag en dankbaar gebruik gemaakt van de verklaring van een verdachte, als die verklaart over de periode van kweken, de verdiende bedragen en de kosten die ten behoeve van het kweken zijn gemaakt. Wordt de vordering toegewezen, dan zal de Staat (het CJIB) haar best doen om het toegewezen bedrag te innen. Het CJIB kan daar heel lang over doen. Wordt niet tijdig betaald, dan kan de Officier van Justitie een vordering tot gijzeling indienen. De veroordeelde kan dan in een Huis van Bewaring worden opgesloten om hem te dwingen tot betaling over te gaan. Deze geldvordering blijft staan, daar het uitzitten van deze hechtenis niet mogelijk is. Energieleverancier. In veel gevallen wordt allerlei elektrische apparatuur aangelegd ten behoeve van een hennepplantage. Wordt de stroom over de meter afgenomen, dan zal de afrekening van de energieleverancier hoog zijn, maar is er geen elektriciteit gestolen. Wordt de elektriciteit wel buiten de meter afgenomen, of als de meter is gesaboteerd, dan worden er wel strafbare feiten gepleegd. De netbeheerder zal in geval van fraude de pagina 3

4 energiemeter weghalen en een rekening sturen voor de kosten van onderzoek, weghalen van de meter, heraansluiting en voor de weggenomen elektriciteit etc. De netwerkbeheerder kan op basis van het verbruik van elektrische apparatuur per plantage en/of kweekschema s en/of tabellen berekenen hoeveel kwh elektriciteit werd afgenomen. U zult enkele dagen na de inval een factuurbedrag ontvangen en vervolgens weer worden voorzien (na betaling) van een nieuwe meter en opnieuw worden aangesloten. Betaalt u de rekening niet, omdat u het bijvoorbeeld niet eens bent over de hoogte van het bedrag, dan wordt geen nieuwe meter geplaatst en wordt u dus niet opnieuw aangesloten. U wordt dus geweldig onder druk gezet om te betalen. De netbeheerder kan proberen de schade vergoed te krijgen door een vordering daartoe als benadeelde partij in te dienen in de strafprocedure. De netbeheerder kan ook wachten totdat u eventueel veroordeeld bent en dan een civiele procedure beginnen; een uitspraak van de strafrechter wordt door de burgerlijke rechter als bewijs beschouwd. Het loont beslist de moeite een duidelijke en kloppende specificatie op te vragen van de rekening die u krijgt van de netbeheerder en die zeer kritisch na te rekenen. Het komt voor dat teveel posten in rekening worden gebracht. Soms wordt te veel stroom berekend of wordt de vordering over een te lange periode berekend. Wordt u het met de netbeheerder niet eens over een te betalen bedrag, dan dient u er rekening mee te houden dat de netbeheerder u in een civiele procedure zal betrekken om de weggenomen elektriciteit alsnog betaald te krijgen. De belastingdienst. De belastingdienst zal een ambtshalve navorderingsaanslag inkomstenbelasting kunnen opleggen in verband met de genoten criminele inkomsten, die niet in de aangifte inkomsten- of loonbelasting werd opgegeven. Als u in loondienst werkzaam bent, dan zullen deze inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden (verder: row) worden beschouwd en bij uw al bekende inkomen worden opgeteld, waarna berekend wordt welk bedrag of welke bedragen aan Inkomstenbelasting u nog extra moet betalen. Naast de navorderingsaanslag kan de belastingdienst een boete opleggen, omdat opzettelijk inkomsten niet werden opgegeven en (dus) te weinig belasting werd geheven. Deze boete kan tot 100% oplopen. Om een boete te voorkomen kunt u (over het jaar dat de plantage is aangetroffen) de verdiensten als row opgeven bij uw aangifte Inkomstenbelasting voor 1 april het volgende jaar. pagina 4

5 Ook kunt u door alsnog een suppletie-aangifte in verband met het genoten inkomen doen en zo proberen te voorkomen dat de belastingdienst alsnog een boete oplegt. Als u naar aanleiding van een uitspraak van de strafrechter WVV hebt betaald, kunt u die betaalde bedragen in aftrek brengen bij het doen van aangifte Inkomstenbeslasting in het jaar waarin die bedragen zijn betaald. Kosten die u hebt gemaakt om de row te verwezenlijken, komen niet voor aftrek in aanmerking. Het bedrag dat de belastingdienst ambtshalve bij uw inkomen optelt, kunt u mogelijk middelen met komende jaren of verrekenen met inkomsten uit de drie voorgaande jaren. Over de afgelopen jaren kan een verzoek om vermindering worden ingediend. Bespreek de fiscaal te treffen voorzieningen/maatregelen met een belastingkundige. De gemeente Ook de gemeente kan verschillende maatregelen nemen en wel de volgende: Bestuursdwang en verhaal van kosten. Als de gemeente vaststelt dat er sprake is van een gevaarlijke situatie en/of een gebruik van de woning/het pand in strijd met de bestemming of het bouwbesluit kan de gemeente spoedmaatregelen nemen om daar een einde aan te maken. U moet dan denken aan het volstorten van een kelder met beton, waar die kelder illegaal is aangelegd. De kosten die dan gemaakt worden, zal de gemeente willen verhalen op de verantwoordelijke. De gemeente moet hiertoe een besluit nemen, waartegen u bezwaar (en beroep) kunt indienen. Last onder dwangsom. o De gemeente kan verder bepalen dat u de woning/het pand in overeenstemming met bestemmingsplan en het bouwbesluit gebruikt en blijft gebruiken en als u dat niet doet dat u dan een dwangsom verschuldigd bent. Doet u dat niet, dat wil zeggen: u gaat opnieuw hennep kweken, dan zult u een dwangsom moeten betalen. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar (en beroep) instellen. o Sluiting pand. De burgemeester heeft verder de bevoegdheid op grond van de Opiumwet een woning of een lokaal voor bepaalde tijd te sluiten als in, op of bij woningen verdovende middelen (hard- en/of softdrugs) worden pagina 5

6 verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. De burgemeester kan deze bevoegdheid aanwenden als meer dan een gebruikershoeveelheid drugs wordt aangetroffen 1. Meestal krijgt u eerst een schriftelijke waarschuwing en zal pas na recidive tot sluiting van uw woning/pand worden overgegaan. Of u een waarschuwing krijgt hangt af van het beleid van de burgemeester van uw gemeente. De burgemeester moet een besluit nemen, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. De verhuurder De verhuurder heeft de bevoegdheid de huurovereenkomst te ontbinden op basis van het burgerlijk wetboek als de burgemeester de woning op grond van de Opiumwet heeft gesloten. De verhuurder hoeft daarvoor niet eens naar de rechter; het volstaat dat hij een brief stuurt. Bond van verzekeraars Ik schreef al dat de Bond van verzekeraars wordt geïnformeerd dat er een hennepplantage is aangetroffen. U wordt opgenomen in een register en zult merken dat het moeilijker wordt om een verzekering af te sluiten. Of de premie voor een nieuwe verzekering wordt hoger. Als u verzuimd te vermelden bij het aangaan van een nieuwe verzekering dat u verdacht bent geweest van een strafbaar feit (en mogelijk zelfs al veroordeeld) dan biedt de verzekering geen dekking, hoe lang u ook premie hebt betaald. Die premie krijgt u dan ook niet terug. Conclusie U ziet, dat er stevige en vergaande maatregelen genomen kunnen worden door de overheid, het Openbaar Ministerie en particuliere organisaties. Het is zaak goed te weten wat uw rechten zijn en welke mogelijkheden u heeft om uw schade te beperken. In elke fase en tegen elke ander overheidsorgaan zijn andere rechtsmiddelen mogelijk. Meer informatie kunt u krijgen bij mr Regter Strafadvocaat te Heerlen. Aarzel niet contact op te nemen als u deskundig advies nodig hebt. 1 Een gebruikershoeveelheid is maximaal 1 bolletje, 1 wikkel, 1 pil of 0,5 gram harddrugs, 5 ml GHB, 0,5 gram gedroogde of 5 gram verse paddo s of 5 gram hennep. Bij een combinatie van deze stoffen of een grotere hoeveelheid is er volgens de Opiumwet sprake van een handelshoeveelheid. pagina 6

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Is de bestuursrechtelijke hennepruiming mensenrechtenproof?

Is de bestuursrechtelijke hennepruiming mensenrechtenproof? Is de bestuursrechtelijke hennepruiming mensenrechtenproof? Scriptie master Rechtsgeleerdheid Accent Staats- en Bestuursrecht Annemiek Oonincx ANR 191055 Tilburg Law School, Tilburg University Juni 2013

Nadere informatie

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Mr. K.D. Regter is advocaat te Heerlen. DNA Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Als een huisverbod wordt opgelegd op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, mag de uithuisgeplaatste

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Handhavers op de koffie

Handhavers op de koffie PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) Internet http://www.vno-ncw.nl Handhavers

Nadere informatie

Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht

Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht Standaardberekening en normen Update 1 november 2010 Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie Voorwoord Gedurende

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.4 SCHADE VERHALEN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, beleidsmedewerker, afdeling Juridische Zaken, leidinggevende

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Raad voor Rechtsbijstand familierechtelijke zaken (zoals echtscheiding). Uw aanvraag is afgewezen of niet in behandeling genomen Op basis van de (door uw advocaat) verstrekte gegevens heeft de Raad uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Zwolle

Drugsbeleid gemeente Zwolle veilig Publiekszaken Fysieke Leefomgeving Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 27 95 j.kroon@zwolle.nl www.zwolle.nl Drugsbeleid gemeente Zwolle Versie 5 Inhoud 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

BESLAG DERDEN ONDER WET MULDER

BESLAG DERDEN ONDER WET MULDER BESLAG DERDEN ONDER WET MULDER Mr. G.P. Hamer in samenwerking met Mr. O. Bijl Inleiding De volgende casus doet zich voor. De eigenaresse van een coffeeshop rijdt met haar auto, volgeladen met spullen,

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders Als u wordt gestalkt Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen Informatie voor slachtoffers en omstanders MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 12 februari 2014 Inhoudsopgave Introductie...6 1. Wettelijke vereisten...7 1.1 Geweldsmisdrijf...7 1.1.1 Opzet...8 1.1.2 In Nederland...8 1.1.3 Aannemelijkheid...8

Nadere informatie

Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde

Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde TAXATIES DOOR DOMEINEN Op waarde geschat Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde taxeert van in beslag genomen auto's, naar de uitkomsten van deze taxaties,

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer )

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering Algemeen KM 2012-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie