ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WOONCONCEPT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WOONCONCEPT"

Transcriptie

1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WOONCONCEPT Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Als de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Algemene Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor. Wijzigingen in de huurovereenkomst of Algemene huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden. Meer dan één huurder Artikel De in de aanhef van de overeenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig recht van huur dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen De huurprijs en de bijkomende kosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeenkomst ten aanzien van één of een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en bijkomende kosten verschuldigd Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het hele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien Om de overeenkomst ten aanzien van beide (alle) huurders te beëindigen, moet de opzegging aan of door elk van hen gedaan worden. Vindt de opzegging aan of door een of een aantal van hen plaats, dan duurt de overeenkomst ten aanzien van de andere huurder(s) ongewijzigd voort. De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde Artikel Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is Vóór of bij aanvang van de huurovereenkomst is tussen huurder en verhuurder een beschrijving van het gehuurde opgemaakt in de vorm van een opnamestaat en plattegrond. Huurder en verhuurder ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van deze beschrijving. 1

2 Huurprijs en bijkomende kosten Artikel De huurprijs kan worden gewijzigd volgens de daarvoor geldende regels Als en voor zover de Huurprijzenwet woonruimte op de wijziging van de huurprijs niet van toepassing is, wordt de huurprijs jaarlijks aangepast volgens het voor dat jaar geldende huurbeleid van verhuurder Huurder betaalt maandelijks een voorschotbedrag voor bijkomende kosten. Jaarlijks verstrekt verhuurder aan huurder een overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte bijkomende kosten. Verschillen tussen de gemaakte kosten en de door de huurder als voorschot betaalde bijkomende kosten zullen daarbij door de verhuurder met de huurder worden verrekend, tenzij het een vergoeding betreft voor een door verhuurder ingesteld fonds. Met betrekking tot deze fondsen geldt dat het door de huurder betaalde voorschot gelijk wordt gesteld met de eindafrekening; er vindt daarom geen verrekening plaats Het tussen verhuurder en huurder geldende maandelijkse voorschotbedrag kan, behalve bij een tussen partijen aangegane nadere overeenkomst, slechts worden verhoogd met ingang van de eerste maand, volgende op de maand waarin het in het eerste lid van dit artikel bedoelde overzicht is verstrekt Huurder is gebonden aan een wijziging van de levering van zaken of diensten en het daarbij horende gewijzigde voorschotbedrag, als die wijziging betrekking heeft op zaken en diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden en tenminste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen over de redelijkheid van het voorstel Als het gehuurde is voorzien van een centrale verwarmingsinstallatie aangesloten op een centraal ketelhuis zal, na het einde van ieder stookseizoen, vast te stellen door verhuurder, een verrekening plaatsvinden van de verwarmingskosten. Deze verrekening is volgens de gegevens die door een door verhuurder aangewezen instelling zijn verstrekt en vastgesteld. Beide partijen verlenen hun medewerking aan deze vaststelling van de gegevens, voor zover die medewerking door verhuurder nodig wordt geacht. Ingeval van mutatie worden de kosten die de aangewezen instelling in verband met de mutatie in rekening brengt aan verhuurder, door verhuurder aan huurder in rekening gebracht. Door ondertekening verklaart huurder zich ten opzichte van verhuurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de warmteverbruikmeters. Tevens verklaart huurder in het geval er al beschadiging is, akkoord te zijn met de vaststelling van zijn warmteverbruik op basis van de methodiek, die daarvoor door de betreffende instelling wordt gehanteerd. 2

3 4.7. Als het gehuurde deel uitmaakt van een wooncomplex met een hoofdingang, gaat huurder, als verhuurder dit op de aanbiedingsbrief heeft aangegeven, akkoord met het plaatsen van een naamplaatje (bij anonimiteit een blanco plaatje) bij de hoofdingang van het wooncomplex. Huurder zal de daaruit voortvloeiende kosten bij vooruitbetaling voldoen. Andere, niet door de verhuurder geplaatste naamplaatjes, zijn niet toegestaan. Bij het verlaten van het gehuurde zal verhuurder het naamplaatje ter beschikking van huurder stellen Als het gehuurde is voorzien van een keukengeiser, in eigendom van nv Rendo, is huurder, in zijn hoedanigheid van gebruiker van de geiser, verplicht de daarvoor verschuldigde huurprijs maandelijks aan de nv Rendo te voldoen. De algemene verplichtingen van verhuurder Artikel 5 Verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist zijn die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen, dan wel voor zover deze ingevolge de wet, deze huurovereenkomst of het gebruik, voor rekening van huurder komen. De algemene verplichtingen van huurder Artikel Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in het geheel, bij vooruitbetaling, vóór de eerste van de maand door betaling van het verschuldigde bedrag op de door verhuurder aangegeven wijze. Vanaf de eerste dag van de maand is huurder voor de termijn voor die maand in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behalve in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf als woonruimte voor hem en leden van zijn huishouden bewonen en er zijn hoofdverblijf hebben. Hij zal het gehuurde, waaronder begrepen alle aanhorigheden en de eventuele gemeenschappelijke ruimten, volgens de bestemming gebruiken en deze bestemming niet wijzigen. Onder gemeenschappelijke ruimten wordt verstaan ruimten zoals trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen, binnenplaatsen, voor zover huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders of gebruikers deelt. Indien van toepassing wordt in dit verband tevens verwezen naar de op de woonsituatie betrekking hebbende woonregels, zoals vermeld in bijlage 1, welke onderdeel uitmaakt van deze algemene huurvoorwaarden. In de berging die deel uitmaakt van het gehuurde is het plaatsen van elektrische apparatuur niet toegestaan Het is huurder niet toegestaan in de tuin, de binnenplaats, het trappenhuis of galerij behorende bij het gehuurde (sloop)auto s, karren, aanhangwagens, caravans, kampers, motoren, scooters, fietsen of andere voertuigen te parkeren, te plaatsen of te stallen. 3

4 Het is huurder vanwege de woonbestemming van het gehuurde niet toegestaan reclameborden, reclameposters, lichtreclame of andere vormen van reclame op of aan het gehuurde aan te brengen of zichtbaar voor de ruiten van de woning te plaatsen Huurder zal de tuin die bij het gehuurde hoort goed onderhouden. Bij ernstige verwaarlozing van de tuin is verhuurder gemachtigd het tuinonderhoud op kosten van de huurder uit te (laten) voeren, nadat huurder schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegund het onderhoud alsnog zelf uit te voeren Het is huurder niet toegestaan het geheel onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden, dan wel door te verhuren. Het is huurder uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het gehuurde tijdelijk of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Een verzoek tot toestemming moet schriftelijk worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs en de ingangsdatum en einddatum van de onderhuurovereenkomst. Als huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder tijdelijk of gedeeltelijk heeft onderverhuurd of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden bij de huurder. Voor ongeoorloofde onderhuur geldt verder dat huurder alle door onderhuur verkregen inkomsten aan verhuurder dient af te dragen, onverminderd het recht van verhuurder aanspraak te maken op de contractuele boete als bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden. Voor het tijdelijk en een gedeelte van het gehuurde onderverhuren of het in gebruik geven van het gehuurde zal die toestemming door verhuurder worden gegeven, mits de huurder zelf het gehuurde als hoofdverblijf heeft (bij tijdelijke onderverhuur lees: ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente op het adres van het gehuurde), er bij verhuurder geen klachten van overlast van huurder en/of onderhuurder bekend zijn, en er geen sprake is van over bewoning, waardoor de verhuurder schade zou kunnen lijden Huurder moet ervoor zorgen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. Huurder zal het gehuurde voorzien van deugdelijke meubilering en stoffering. In gestapelde bouw zijn tegels, plavuizen en dergelijke in woon- en slaapvertrekken in verband met overlast niet toegestaan. Voor het aanbrengen van overige harde en semi-harde vloerbedekking gelden voorwaarden zoals vermeld in bijlage 2, die onderdeel uitmaakt van deze algemene huurvoorwaarden a. In woningen met centrale verwarming waarvan het leidingnet in de vloeren is aangebracht, is gespijkerde vloerbedekking niet toegestaan. Alle schade die aan het leidingnet wordt toegebracht, is voor rekening van huurder. b.voor het plaatsen van een waterbed in het gehuurde moet huurder verhuurder schriftelijk toestemming vragen in verband met de mogelijkheid van overschrijding van de belasting van vloeren en dergelijke. c. Het aanwezig zijn of opslaan van gevaarlijke stoffen in het gehuurde is niet toegestaan. 4

5 6.9. Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld, zoals het kweken van hennep. Bij constatering van deze activiteiten zal bij de kantonrechter ontbinding van de huurovereenkomst worden gevraagd Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde, in het bijzonder in geval van brand, storm, water en vorst Huurder dient door welke oorzaak dan ook ontstane dan wel dreigende schade, evenals gebreken aan het gehuurde direct aan verhuurder schriftelijk te melden. Bij nalatigheid van huurder zal in dit geval de daardoor ontstane schade zowel aan het gehuurde als aan de eigendommen van derden, voor rekening van huurder komen Huurder zal verhuurder in het gehuurde toelaten in verband met controle door verhuurder van de naleving van de verplichtingen van huurder op grond van deze Algemene Huurvoorwaarden, dan wel in verband met mogelijk door verhuurder uit te voeren werkzaamheden of controle van meterstanden en dergelijke. Onder verhuurder wordt ook verstaan: de door of namens verhuurder aangewezen personen Als het huurrecht van huurder is geëindigd als gevolg van echtscheiding of scheiding van tafel of bed, is huurder verplicht van de beëindiging van zijn huurrecht schriftelijk mededeling te doen aan verhuurder, onmiddellijk nadat de rechterlijke beschikking waarbij dit is bepaald onherroepelijk is geworden. Zolang huurder deze mededeling niet heeft gedaan, blijft hij tegenover verhuurder aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze huurovereenkomst. Dit is ook van toepassing op de beëindiging van geregistreerd partnerschap. Als de medehuurder de huurovereenkomst voortzet als huurder, is hij verplicht dit de verhuurder direct schriftelijk te laten weten Huurder is vanaf het begin van de huurovereenkomst de enige afnemer van energie voor het gehuurde en is verplicht een overeenkomst tot levering van energie voor het gehuurde aan te gaan met één of meer energieleveranciers en de verplichtingen uit die overeenkomst na te komen. Verder moet de huurder zijn verplichtingen uit de aansluit- en transportovereenkomst voor het gehuurde met de netbeheerder nakomen. Huurder zal verhuurder altijd vrijwaren voor aanspraken van netbeheerder en/ of energieleverancier. 5

6 Het onderhoud door huurder Artikel Voor rekening van huurder komen het kleine onderhoud, hieronder valt: a. het witten, sausen, behangen en schilderen binnenshuis; b. de aanleg en het onderhoud van bij het gehuurde horende tuinen en erven, het onderhoud van erfafscheidingen en poortjes, het knippen van hagen, het snoeien van bomen en struiken, het maaien van gras en het onderhoud van terrassen en tegelpaden; c. het gebruikelijke onderhoud van en kleine reparaties aan hang- en sluitwerk, schakelaars, contactdozen, deurbellen en dergelijke; d. het vervangen van beschadigde of gebroken glasruiten binnenshuis/buitenshuis en spiegels (ongeacht door wie of door welke oorzaak deze zijn gebroken of beschadigd); e. het schoonhouden en ontstoppen van closetpotten, vaste wastafels, fonteintjes, gootstenen, dakgoten, riolen, putten, vuilstortkokers en dergelijke; f. het jaarlijks laten vegen van schoorstenen; g. het vegen, schoonhouden en vervangen van filters van ontluchtingskanalen en roosters; h. het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen; i. het schoonhouden van de bij het gehuurde horende trappenhuizen, toegangsportalen en gemeenschappelijke ruimten (voor zover de verhuurder hierin geen voorzieningen heeft getroffen); j. het vullen, ontluchten en opnieuw opstarten van individueel gestookte cv-installaties; k. het treffen van voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van bevriezing van technische installaties, zoals waterleidingen, cv-installaties, sanitaire installaties en geiser en boiler; l. het onderhoud van waterkranen en gaskranen; m. het openen en repareren van buitendeuren bij sleutelverlies en het vervangen van vermiste sleutels; n. het vervangen van beschadigd of gebroken sanitair en de daarbij behorende rubber sokken, buffers, wc-zittingen en dergelijke; o. het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en in de gemeenschappelijke (buiten-)ruimten; p. het opschonen en op diepte houden van de bij de percelen horende sloten en greppels volgens de geldende bepalingen van het waterschap; q. het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen; r. het bestrijden van ongedierte, voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte; s. het regelmatig verwijderen van zwerfvuil; t. het verwijderen van graffiti; u. het legen van zink- en beerputten en septic tanks; v. alle overige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die op grond van het plaatselijk gebruik voor rekening van de huurder zijn of een gevolg zijn van opzettelijke vernieling door huurder. 7.2 De kosten van de in het eerste lid genoemde werkzaamheden komen, voor zover voor die werkzaamheden en onderdelen de verhuurder op kosten van de huurder een verzekering dan wel een fonds heeft afgesloten, voor rekening van die verzekering dan wel dat fonds. 7.3 Huurder zal de in het eerste lid genoemde werkzaamheden vakkundig (laten) uitvoeren en de regels en aanwijzingen die door daartoe bevoegde instanties zijn of worden gegeven in 6

7 acht nemen, als en voor zover niet is overeengekomen dat deze werkzaamheden tegen vergoeding door verhuurder zullen worden verricht. Vervanging van materialen moet plaatsvinden door materialen van dezelfde soort en kwaliteit. Het uitvoeren van dringende werkzaamheden door verhuurder Artikel Huurder zal alle dringende werkzaamheden aan het gehuurde of aangrenzende woningen, als ook aan de centrale voorzieningen daarvan toestaan Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schadevergoeding als er dringende werkzaamheden of renovatie wordt uitgevoerd aan het gehuurde Indien verhuurder het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, geheel of gedeeltelijk wil renoveren, zal hij huurder hierover een schriftelijk voorstel doen. Dit voorstel wordt geacht redelijk te zijn, wanneer 70% of meer van de huurders van het complex daarmee heeft ingestemd. Als huurder niet met het voorstel heeft ingestemd en ook niet binnen acht (8) weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder, dat 70% of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, bij de rechter een beslissing heeft gevorderd over de redelijkheid van het voorstel, is hij hieraan gebonden. Huurder is dan verplicht alle medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden Bedoelde werkzaamheden vinden, na voorafgaande aankondiging van het tijdstip, plaats op werkdagen, dringende gevallen echter uitgezonderd. Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder Artikel Het is huurder toegestaan veranderingen en toevoegingen, die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt, aan de binnenzijde van het gehuurde aan te brengen, behalve als het gaat om veranderingen die gevaar, overlast of hinder voor verhuurder of derden opleveren. Voor overige veranderingen en toevoegingen aan de binnenzijde van het gehuurde heeft huurder vóóraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. Het is huurder niet toegestaan veranderingen en toevoegingen aan de buitenzijde van het gehuurde aan te brengen, tenzij deze zijn toegestaan volgens het ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) beleid van verhuurder De verhuurder kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, die onder meer betrekking hebben op: - aard en kwaliteit van te gebruiken materialen; - het voorkomen van schade aan de constructie van het gehuurde of het gebouw; - (bouwtechnische) voorschriften van de overheid; - het onderhoud van de verandering; - aanvullende voorzieningen om overlast voor derden te voorkomen; - verzekering, belasting en aansprakelijkheid; - het ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) beleid van verhuurder; - de verhuurbaarheid van het gehuurde. 7

8 Verhuurder zal bij het verlenen van toestemming aangeven of de verandering of toevoeging aan het einde van de huur door huurder ongedaan moet worden gemaakt Alle veranderingen die in strijd met de voorwaarden van verhuurder zijn aangebracht zullen op eerste aanzegging van verhuurder ongedaan worden gemaakt door huurder Huurder is verplicht tot het onderhouden, het verhelpen van gebreken en het uitvoeren van onderhoud aan de veranderingen of toevoegingen die door huurder zijn aangebracht Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of toevoeging die door huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde. De beëindiging van de huur Artikel Opzegging van de huurovereenkomst gebeurt schriftelijk door een aangetekende brief of deurwaardersexploot Opzegging door huurder kan plaatsvinden op welke grond dan ook, tegen elke dag van een kalendermaand als deze niet valt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, in welk geval opgezegd wordt tegen de eerstvolgende werkdag erna. Huurder moet een opzeggingstermijn van één maand in acht nemen Opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder vindt plaats met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Deze termijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar van de onafgebroken duur van de huurperiode tot ten hoogste zes maanden De opzegging door verhuurder kan slechts plaatsvinden op grond van één of meer van de in het Burgerlijk Wetboek genoemde gronden Huurder is verplicht, als verhuurder na het einde van de huur tot verhuur of verkoop wenst over te gaan, aan belangstellenden gelegenheid te geven tot bezichtiging. De oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur Artikel Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde onder afgifte van alle sleutels geheel ontruimd en schoon aan verhuurder op te leveren. Het gehuurde moet in de staat zijn waarin hij het gehuurde volgens de beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen, behalve voor zover er sprake is van normale slijtage, die voor rekening en risico van verhuurder komt. Voor door huurder in het gehuurde aangebrachte veranderingen en toevoegingen geldt het bepaalde in het derde lid van dit artikel Vóór het einde van de huurovereenkomst zullen huurder en verhuurder gezamenlijk het gehuurde inspecteren. Huurder zal verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen. 8

9 Bij die gelegenheid respectievelijk die gelegenheden zal een opnamerapport worden gemaakt, waarin zal worden vastgelegd welke herstellingen voor het einde van de huurovereenkomst door en ten laste van huurder verricht moeten worden, evenals de geschatte kosten van herstel. Beide partijen ontvangen een exemplaar van het opnamerapport Ten aanzien van door de huurder tijdens de huurtijd met of zonder toestemming aangebrachte veranderingen en toevoegingen gelden bij het einde van de huur de volgende regels: a. verhuurder kan vorderen dat aangebrachte veranderingen en toevoegingen die zonder toestemming zijn aangebracht, of niet voldoen aan het bepaalde in artikel 9.2, door huurder ongedaan worden gemaakt. b. huurder is verplicht om veranderingen en toevoegingen bij het einde van de huur weg te nemen, wanneer verhuurder dit bij het verlenen van toestemming schriftelijk heeft bedongen. c. onverminderd het in dit lid bepaalde, is huurder altijd gerechtigd door hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen ongedaan te maken, mits hij het gehuurde terugbrengt in de staat waarin het zich volgens artikel 3 bij de aanvang van de huur bevond; Als huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan zijn verplichtingen tot herstel, volledige ontruiming en eventueel ongedaanmaking van aangebrachte veranderingen of toevoegingen niet heeft voldaan is verhuurder gerechtigd alle ten gevolge daarvan noodzakelijke werkzaamheden op kosten van huurder zelf uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij huurder zich verplicht deze kosten te voldoen. Ook overige schade ontstaan door nalatigheid van huurder, komt voor zijn rekening In het geval huurder bij het einde van de huurovereenkomst in het gehuurde zaken heeft achtergelaten, is verhuurder bevoegd die zaken te verwijderen, zonder dat op verhuurder een bewaarplicht komt te rusten. Alle kosten van verwijdering van de zaken zijn voor rekening van de huurder. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op roerende zaken die huurder heeft overgedragen aan de opvolgende huurder, als van deze overdracht schriftelijk aan verhuurder is kennis gegeven. De aansprakelijkheid van huurder Artikel 12 Huurder is aansprakelijk voor de schade die tijdens de huurtijd aan het gehuurde, waartoe ook de buitenzijde wordt gerekend, is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. Alle schade, behalve brandschade, wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. Huurder is ten opzichte van de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die vanwege huurder het gehuurde gebruiken of zich vanwege huurder daarop bevinden. 9

10 Het in verzuim zijn van huurder en verhuurder Artikel Als één van de partijen in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke volgens de wet en/of de huurovereenkomst op hem rust en daardoor door de andere partij gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van die ene partij De volgens dit artikel door de ene partij aan de andere partij te betalen buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat de ene partij zijn vordering op de ander uit handen geeft en bedragen tenminste 15% van de uit handen gegeven vordering, met een minimum van 40,- vermeerderd met het geldende btw-percentage. Overige bepalingen Artikel Als een deel van de overeenkomst of van deze Algemene Huurvoorwaarden vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn als zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben Als het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, is huurder verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften over het gebruik in acht te nemen. Artikel 15 Huurder is verplicht aan de verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete van 25,- (niveau 2003, geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex) per kalenderdag te betalen, als hij enige bepaling uit deze algemene voorwaarden overtreedt, onverminderd zijn verplichting om alsnog volgens deze algemene voorwaarden te handelen en onverminderd verhuurders overige rechten op schadevergoeding. Deze boete zal, zonder rechterlijke tussenkomst voor elke dag waarin de overtreding voortduurt, verschuldigd zijn. Artikel Verhuurder kan een glas- en/of rioolfonds exploiteren, waarbinnen zijn huurders tegen betaling van een overeen te komen bijdrage het recht krijgen op herstel van glas- en ruitschade en het ontstoppen van die afvoerleidingen en/of rioleringen welke vallen onder het geringe en dagelijkse onderhoud, zoals verwoord in artikel 7 lid Per jaar kan door huurder driemaal een beroep worden gedaan op dit fonds. Slechts in die situaties, waarin huurder kan aantonen dat na de derde melding de schade niet aan hem toe te rekenen valt, zal worden overgegaan tot herstel van schade Dit fonds voorziet niet in dekking tegen schade die is ontstaan door een aan huurder toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst. 10

11 16.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de huurovereenkomst. Bij de jaarlijkse berichtgeving over de huuraanpassing zullen ook de bijdragen voor het glas- en rioolfonds worden bekendgemaakt De verhuurder kan tot beëindiging van fondsdeelname door huurder overgaan als: - een verantwoorde exploitatie van het fonds niet meer mogelijk is. De verhuurder bericht de huurder hiervoor één jaar voor beëindiging van het fonds; - de verhuurder wordt gedwongen de exploitatie van het fonds te beëindigen. Artikel Verhuurder stelt huurder in de gelegenheid zich uit te spreken over alle beleids- en beheerszaken die voor huurder van wezenlijk belang zijn Verhuurder zal plannen over groot onderhoud, woningverbetering of wijziging van bijkomende leveringen en diensten tijdig en zo volledig mogelijk aan huurder voorleggen en in goed overleg met hem afwikkelen. Aldus vastgesteld op 26 juli 2012 Stichting Woonconcept Vestigingen in: Hoogeveen, Meppel en Steenwijk Postadres: Postbus AD MEPPEL Telefoon: Fax: (0522)

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte waarin

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Woonlnvest Algemene Huurvoorwaarden Over uw rechten en plichten als huurder bij WoonInvest Inhoudsopgave Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden 4 Artikel 2 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM 1. Algemeen 1.1 Deze algemene bepalingen maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17259851.

RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17259851. Algemene Voorwaarden inschrijving en verhuurbemiddeling RNC Wonen Artikel 1. Begrippen/ omschrijvingen RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van LANGEN & PARTNERS MAKELAARS B.V., gevestigd te (5611 NL) Nijmegen (Gld.) aan de Oranjesingel 17-A, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen BV, gevestigd aan het Evertsenplein 92, 3221 BL Hellevoetsluis (ZH), Goudsesingel 235a, 3031 EL te Rotterdam,

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie