1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N"

Transcriptie

1 S c h i p en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N ORG AAN V A N DE VEREENIGING V A N TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DE CENTRALE BOND V A N SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND HET INSTITUUT VOOR SCHEEPVAART EN LUCHTVAAR T HET NEDERLANDSCH SCHEEPSBOUWKUNDIG PROEFSTATION IN S C H IP E N W E R F IS O P G E N O M E N H E T M A A N D B L A D D E T E C H N IS C H E K R O N IE K REDACTIE: Ir. J. W. HEIL w. i., ir. G. DE R O O IJ s. i., Prof. ir. L. T R O O S T en G. Z A N E N Redactie-adres: Heemraadssingel 194, Rotterdam, T elefoon J2200 E R E -C O M IT É : A. F. B R O N S IN G, D irecteur der N. V. Stoom vaart-maatschappij N e d e rlan d, A m sterd am ; N. W. C O N I J N, D irecteur W e r f G u s to Firm a A. F. Sm ulders, Sch iedam ; ir. M. H. D A M M E, D irecteur der N. V. W erkspoor, A m ste rd am ; D. C. EN D E R T Jr., Directeur-^der N. V. De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, Rotterdam ; J. W. B. EVERTS, Gedelegeerd Commissaris van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam ; P. GOEDKOOP D zn., Directeur Nederlandschc D oken Scheepsbouw-Maatschappij ( v.o.f.), A m sterd am ; M. C. K O N I N G, V oorzitter v. de Raad v. Bestuur der K o n. Paketvaart M i j., A m sterd am ; W. H. D E M O N C H Y, D irecteur der H olland-a m erik a Lijn, R o tte rd a m ; B. C. V A N O M M E R E N, T echn. adviseur van h et Concern N.V. Phs; van O m m eren s Scheepvaartbedrijf, R otterdam ; ir. J. O V E R W E G, Gedelegeerd Com missaris N.V. K oninklijke M achinefabriek Gebrs. Stork & C o., H engelo; C. P O T, Directeur der N.V. Electrotechn. Industrie v /h W. Sm it & C o., Slikkerveer; W. V A N D E R V O R M, D irecteur der N.V. Scheepvaart & Steenkolen M aatschappij, R o tte rd a m ; ir. H. C. W E S S E L IN G, Com m issaris der N.V. K oninklijke Maatschappij,,D e Schelde, Vlissingen ; S. V A N W E S T, D irecteur der N.V. D o k - cn W e r f - Maatschappij W ilto n -F ijc n o o r d, Schiedam. Jaar-Abonnem cnt (bij vooruitbetalin g) ƒ 12,50, buiten Nederland ƒ 15,-, losse nummers ƒ 1, U IT G E V E R S : W Y T -R O T T E R D A M Postrekening 58458, T e le fo o n (4 lijn e n ), Pieter de H ooch w eg 111 M E D E W E R K E R S : J. BAK KER, ir. V. BAR AKO VSKY, ir. L. W. BAST, ir. W. V A N BEE L E N, P rof. D r. ir. C. B. B IE Z E N O, W. V A N D E R B O R N, Prof. D r., ir. W. F. B R A N D S M A, ir. A. H. T E N B R O E K, ir. B. E. C A N K R I E N, P. F. D E D E C K E R, ir. C. A. P. D E L L A E R T, J. P. D R IE S S E N, G. F IG E E, ir. W. G E R R IT S E N, T H. V A N D E R G R A A F, J. F. G U G E L O T, F. C. H A A N E B R IN K, W. A. H O E K, P. I N T V E L D, P rof. ir. H. E. J A E G E R, ir. J. J A N S Z E N, F. A. A. JASPER SE, ir. M. C. D E J O N G, J. D E K A N T E R, ir. C. K A P S E N - B E R G, J. V A N K E R S E N, P rof. D r. ir. J. J. K O C H, ir. H, J. K O O Y J r., ir. W. K R O P H O L L E R, ir. W. H. K R U Y F F, Prof. ir. A. J. T E R.. L I N D E N, M r. G. J. L Y K L A M A k N IJ E H O L T, F. C. M A T Z I N G E R, D r. ir. W. M. M E IJE R, ir. J. C. M IL B O R N, J. J. M O E R K E R K, ir A. J. M O L L IN G E R, D r. ir. W. J. M U L L E R, A. A. N A G E L K E R K E, In g. L. V A N O U W E R K E R K J.M.L zn., ir. J. S. P E L, J. C. P IE K, ir. K. V A N D E R PO LS, B. P O T, M r. D r. ir. A. W. Q U I N T, ir. W. H. C. E. R Ö S IN G H, ir. J. R O T G A N S, ir. D. T. R U Y S, C. J. R IJ N E K E, ir. W. P. G. SA R IS, ir. R. F. S C H E L T E M A D E H E E R E, ir. A. M. SCHIP PER S, D r. P. S C H O E N M A K E R, J. J. S C H O O, ir. R. S M ID, ir. H. C. S N E T H L A G E, Ing. C. A. T E T TE L A A R, Prof. ir. E. J. F. THIERENS, Dr. ir. H. V A N DER VEEN, C. VERM EY, C. VEROLME, ir. J. VER S C H O O R, E. V L I G, A. H. H. V O E T E L IN K, H. D E V R IE S, IJ. L. D E V R IE S, J. W. W IL L E M S E N, ir. J. PI. W I L T O N, M r. J. W IT K O P, P ro f. ir. C. M. V A N W I J N G A A R D E N, ir. A. PI. IJSSE LM U ID E N. ZE V E N T IE N D E J A A R G A N G Overnemen van artikelen enz. is zonder toestemming van de uitgevers verboden 28 A PRIL 1910 N o. 9 BEPALING VAN DE EIGENFREQUENTIE VAN SCHEEPSTRILLINGEN DOOR P rof. Ir. H. E. J A E G E R V erv o lg van blz. 163 Gaan wij thans over tot de horizontale trillingen, dan valt allereerst op het veel geringer volume van het meetrillende water. De volgende figuur (21) geeft u de door Lockwood Taylor bepaalde hoeveelheid verticaal en horizontaal meetrillend water, waarbij u ook ziet hoe bij vermindering in diepgang de hoeveelheid horizontaal meetrillend water sterk afneemt. D e berekening is geheel analoog aan die der verticale buigingstrillingen, met dien verstande dat de traagheidsmomenten ten opzichte van een verticale as moeten worden genomen inplaats van ten opzichte van een horizontale. N u is Lu meestal groter j dan Iov. Bij vrachtschepen is - = ± 2' en volgens de theorie lov bij gelijkblijvende elasticiteitsmodulus ^ = i/i«* N v V Iov ± 1,4 Dit klopt met de onderzoekingen door Todd op dit gebied gedaan, die vond N u/n v = 1,37 bij volle schepen en 1,25 voor scherpe (passagiers)schepen. H orn heeft voor de horizontale buigingstrillingen van vrachtboten een soort Schtick-form ule opgesteld, die luidt in het midden en benaderen de trillingslijn wederom door een sinuslijn, als op de fig. 22 gegeven. Deze lijn stelt in dit verband de aangenomen hoekverdraaiing als gevolg van de op het schip werkende wringbelasting voor. Immers het wringmoment w ordt gegeven door waarin art = G.itor. d0 G = glijdingsm odulus=: k g /cm 2 Itor stijfheidsf actor tegen wringing en wordt gegeven door Itor V o o r v e r t i c a l e t r i l l i n g e n. d x 4 Ao2 AS d VERDE.UNÛ M E.E.TRILLEND W A T E R Nu = ] / ^ X 3 wat even vaag is als de formule van Schlick, doch tenminste enig houvast geeft voor een na-contröle. Thans overgaande naar de torsietrillingen zien we, dat we deze geheel analoog als de buigingstrillingen, direct kunnen berekenen. W e nemen hier echter een trilling met één knoop aan

2 EÉ ïs k n o o p s T o r s i e t r i l l i n g e n. Fig. a L VOOR ELKE MOOT i. ï. dlm.e2 jl V o l g e n s H o r n K A N TORSIE-AS WORDEN AANGE' NOMEN IN HET T O T A A L O Z VAN SCHIP + LA D IN G W rih g m o m e k te n 2?Z Fig. B V e r k r e g e n h o e k VERDRAAIING & 1 HOEKVERDR. 8 L.ff.U ) IS VERSNELLlNCS- G e c o r r i g e e r d e b a s is v o o r Ô dm, Ô = o A m p l i t u d e is w e e r w i l l e k e u r i g. C o r r e c t i e s e v e n t u e e l VOLGENS LEER DER E IG E N FUNCTIES VAN K och G r CLyDINGSMODWLUS..= 7QZ.QQQ k $ / c m?. Fig. 22 waarin Ao = AS = d = Het door de buitenwand van het grootspant omsloten oppervlak van bodem tot bovenste doorlopende dek in cm2 een deel van de buitenwand in cm de dikte van dit deel in cm Ik kom op deze stijfheids factor tegen wringing dadelijk nog terug. = wringingshoek x = de lengte van de staaf, dus: d = hoekverdraaiing per lengte-eenheid. Uit deze formule voor SDÏ volgt: d m _ dx G. It d2 wat het versnellingsmoment aangeeft per lengte-eenheid. N u is dx2 (I)

3 het geabsorbeerde wringmomentverschil om dit element dx te versnellen gelijk aan d i j d 20 - dx R dt (II) d i X r- waarin i = massatraagheidsmoment der beschouwde doorsnede = 2 dm. e2. Uit (I) en (II) volgt: ( d d2 i d * 0 en daar dx2 G. Itor. g dts d1-2 3A 1 1 _ = ^ t: 2 nt2 als nt = dt2 T : de frequqentie der torsietrilling. Fig. 24 <*2 Dus wordt uiteindelijk d im dx G. I* d2 dx2-4 K 2. nt2. -. g Daar nt = 4 en T = is dus ca 2 %nt en dus 4 k2 nt2 = T co Het minteken is weer verklaard door het feit, dat de versnel- lingskracht steeds naar de oorsprong van de trillende beweging is gericht. d m dx f (i.6>2.0 ) Door de schaal weer zo te kiezen, dat <a2 = 1 is, is met een bepaalde i-kromme (verg. belastingskromme) en een aangenomen hoekverdraaiingslijn (verg. trillingslijn) kromme 2 ( i. ) door vermenigvuldiging te vinden. De integraalkromme (3) hiervan geeft dan / d 101 = 101 i..0. dx. Uit de reeds genoemde foromule voor het wringmoment 101 d = G. Itor. volgt dus, dat door de ordinaten van kromme 3 te delen door G. Itor, men de kromme vier vindt, die voorstelt ± dx Door deze te integreren vindt men dus 101. dx. G. Ito r Reeds de 901 moest op nul uitkomen. Dit mag men doen door Fig. 25

4 Capaciteitsverandering. H F spanning. LF gemoduleerd L F spanning LFspannmg Beeld op de buis enkel een verschuiving (geen verdraaiing) der X-as toe te passen. U ziet daaruit dat de knoop niet per se in 5t midden van het schip moet liggen. De na deze correctie gevonden j kromme moet met de aangenomen -kromme samenvallen. Doet hij dit niet, dan moet de berekening met de aldus gevonden i-kromme als aanname overgemaakt worden. O ok hier zal de tweede benadering meestal juist blijken te zijn. Uit TT = tó2i wordt vervolgens nt = 77 o f N t/m in J5T 7t gevonden. H om, Gümbel en Lockwood Taylor wijzen er op, dat de moeilijkheid is G en Itor behoorlijk te bepalen. De tijd ontbreekt mij geheel en al te bewijzen welke conclusies uit de studies van Nichoïïs (1.924) in dit verband door mij getrokken zijn, doch ik zou menen, dat we bij de bepaling van i 5 d m. e2 moeten rekenen met een toeslag van 14 % voor toegevoegde massa meetrillend water. Verder, dat Itor e ff. Itor n o m. 0,75 en dat de glijdingsmodulus dan aangehouden kan blijven op- G = k g /cm 2 De nominale stijfheidsfactor tegen wringing Ito r nom. is boven reeds gegeven. V oor een schip is een door Temple opgestelde benadering gegeven door 4 d (di + d.) (B - d)2 + d*n Itor ~ 4Bd + 2 Hdi + 2 Hd2 4 d2 di2 2 dj d2 d*2 D e letters geven de in fig. 24 ingeschreven maten aan. Bij een D.B. is hierbij voor d2 te nemen dé som van de dikten van vlak entanktop. N a een uitvoerige torsietrillingsberekening is deze uiteindelijk voor een schip te controleren met de benaderingsformule van H o m : Nt = 60 - vstf Itor Hierin is : Nt = frequentie der torsietrilling per minuut g = 9,81 m /sec2 G = k g /c m 2 (dus volledig gerekend!) L = lengte over alles in m A déplacement in m 3 k2 = traagheidsstraal van alle gewichten die A vormen en die te benaderen is uit: Hierin is Ci n/b 2 + H 2 B = breedte in m H = holte tot bovenste doorlopende dek in m Ci = 0,285 voor toegeladen vrachtboot Ci = 0,305 voor lege huil, zonder machine Itor = stijfheidsfactor tegen wringing in m 4 c = 0,45 voor toegeladen vrachtboot, één knoop c == 0,475 voor ledige vrachtboot, één knoop c = 0,760 voor toegeladen vrachtboot, twee knopen c ' = 0,856 voor ledige vrachtboot, twee knopen Een zeer belangrijke bijdrage tot de leer der scheepstrillingen is geleverd door mijn collega Prof. Dr. Ir. J. J. Koch met de door hem ontwikkelde toepassing van de leer der Eigenfuncties op de mechanica. Ik wil hier verder niet op- ingaan, alleen kan ik u mededelen, dat op deze wijze volkomep numeriek, zon? der enige grafische methode, het door mij behandelde probleem der buigingstrilling opgelost kan worden. Ir. H. A. Verbeek heeft dit gedaan, met volkomen juiste resultaten, al heeft het werk hem ongeveer het drievoudige van de tijd gekost. Voor hen, die zich hierin willen bekwamen of in deze wijze van berekenen belang stellen, kan ik de dissertatie van Koch ten zeerste aanbevelen. Ik wil thans eindigen met nog een paar woorden te zeggen over het opmeten van trillingen en het compenseren daarvan.

5 Fig. 27 Trillingsopmetingen worden gedaan door de pallograaf van Schlick, de vibrograaf van Geiger, de trillingsmeter van Askania o f langs electronische weg. De met de pallograaf opgemeten trillingsdiagrammen hebben de vorm als aangegeven op fig. 25. De moeilijkheid bij deze metingen is steeds, dat de eigenfrequentie van het meetinstrument behoorlijk ver moet afleggen van de eigenfrequentie van het te meten schip en van die der golfbeweging. De pallograaf ligt tussen beide in, wat eigenfrequentie betreft, nl. bij ongeveer 40 a 50/m in. De eigenfrequentie der golfbeweging ligt ongeveer bij 12/m in, die van de meeste schepen bij 8 O/min o f hoger. Deze moeilijkheden van een hinderlijke eigenfrequentie van het meettoestel kleven ook de vibrograaf en de Askania-trillingsmeter aan. Met de laatste kunnen eigenlijk alleen plaatselijke trillingen met een hoge frequentie gemeten worden, terwijl de vibrograaf het nadeel heeft slechts één trilling tegelijkertijd te kunnen registreren en slechts één contactpunt heeft met bv. een draaiende as. A l deze instrumenten meten verplaatsingen ten opzichte van een vaste massa. H et is echter theoretisch veel juister de versnellingen te meten. Hierop berust het electronisch meten volgens de condensator-methode, welke in 1946 ontwikkeld is door mijn collega s Koch en Huydts in samenwerking met de ingenieurs Bourgonjon en Esmeyer. Een schema van deze versnellingsmeter geeft u de volgende figuur (2 6 ). Het principe berust op het feit, dat capaciteitsvariaties in een'condensator gemoduleerd worden tot zichtbare electronenbotsingen op het scherm van een electronenbuis. Bij de getoonde versnellingsmeter werkt de geaarde condensatorplaat (1 ) als trage massa van de versnellingsmeter. Krijgt de gehele doos nu een versnelling bv. in verticale richting (door een scheepstrilling) dan zullen de elastische krachten van (4 ) deze massa de onderhavige versnelling moeten geven. Daar (2 ) de geïsoleerde condensatorplaat voorstelt en (3 ) de isolatie, zal door de elastische docrbuiging van (4 ) en dus van (1 ) een capaciteitsverandering in de condensator optreden. Deze capaciteitsverandering wordt nu door een hoogfrequent-spanning gemoduleerd, versterkt en gelijkgericht en daarna op het scherm van de electronenbuis geprojecteerd. Deze versnellingsmeters, die tot nu toe weinig aan boord, van schepen gebezigd zijn, zullen waarschijnlijk het meten van scheepstrillingen veel zekerder maken en dit hele onderzoek in nieuwe banen leiden.

6 Over de analyse der gevonden en gemeten diagrammen wil ik slechts enkele woorden zeggen. Daar soms onregelmatige trillingsbeelden ontstaan zullen de diagrammen harmonisch geanalyseerd moeten worden. De bekende methode der harmonische analyse van Runge kan hierbij met vrucht gevolgd worden. Vele metingen zijn in de loop der jaren aan boord van schepen gedaan. In Nederland door Vossnack, Arkenbout Schokker QnVegter,, in Denemarken door Barfoed, in Engeland door Lockwood Taylor, om u slechts een paar namen te noemen. W e kunnen thans met voldoening constateren, dat de meningen die wij in de loop der jaren over meetrillend water, meewerkende doorsnede en massaverdeling hebben gekregen, ons thans in staat stellen, zowel door directe berekening, door mathematische berekening of door benadering, de eigenfrequenties van de scheepsromp te bepalen, die binnen grenzen van circa 3 % vallen ten opzichte van al deze gemeten waarden. Alvorens deze voordracht te beëindigen, wil ik u nog op één instrument wijzen, nl. de trillingsdemper van Loser, die in 1938 met groot succes is toegepast door Constantini. Deze laatste heeft het goede denkbeeld gehad, de grote impulsopwekker, de schroef, te neutraliseren, door juist hierboven een neutraliserende massa aan te brengen. Hij maakte hierbij gebruik van de trillingsdemper van Loser, die bestaat uit een in cellen verdeelde gietijzeren tank, die dusdanig met water gevuld kan worden, dat hij een tegengeseide werking uitoefent op de verplaatsingen, opgewekt door de impulsen die de schroef geeft. De resultaten van deze demper, ziet u op fig. 27 en deze zijn zo overtuigend, dat ik haast zou willen besluiten met u de raad te geven, alles, wat ik u hedenavond verteld heb, maar weer spoedig te vergeten, want met dergelijke instrumenten in het arsenaal van de trillingsbeveiliging, hebben we klaarblijkelijk al die rekenarij niet nodig. Toch is de werkelijkheid nog anders en het bepalen van de eigenfrequentie van het schip + meetrillend water, blijft nog steeds een punt van het allergrootste belang. Weten we deze uiteindelijk, dan is het zaak bij stoom-zuigermachines het toerental der machine 10. % a 12 % lager te stellen dan de eigenfrequentie der tweeknoops verticale buigingstrilling. V oor m otoren is nmaeh meestal > N en is het beter ±30% boven het getal der eigenfrequentie te blijven bij het kiezen van het toerental. Vergeet vooral bij vrachtboten _niet het eigentrillingsgetal te berekenen bij toegeladen en ledige diepgang. U kunt dit snel benaderen door de formule van Vrohaska: waarin Ni = N Ni = frequentie bij ledige diepgang Nt = ' frequentie bij toegeladen diepgang qt = massaverdeling bij vol schip qi = massaverdeling bij ledig schip A it. = toegeladen déplacement + meetrillend water A u = ledig déplacement -f- (ander) meetrillend water Mijne Heren, ik ben mij er van bewust deze avond veel van uw aandacht gevergd te hebben. Ik moest dit doen, wilde ik u in zo korte tijd iets vertellen van het zeer ingewikkelde p robleem, dat met de naam scheepstrillingen omschreven wordt. Ik hoop, ondanks deze overbelasting van uw aandacht erin geslaagd te zijn, toch uw belangstelling voor dit probleem te hebben opgewekt en ik dank u voor het geduld, waarmee u mij tot het einde hebt aangehoord. Liter attmr lij st / qt Ai qi Ai I 1. Schlick, O.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f N aval A rchitects, Schlick, O.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f N aval A rchitects, Güm hel, L.: Schiffsschw ingungen. Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, Beding, G.: Ebene Transversalschwingungen freier stabförm iger K örper m it variablem Q uerschnitt und beliebiger sym metrischer Massenverteilung unter der E inw irkung periodischer K räfte mit spezieller Berücksichtigung des Schwingungsproblem.es des Schiffbaues, Jahrbuch der S ch iffb au tech nischen Gesellschaft, Biles, f. H.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f Naval A rchitects, Henderson, C.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f Naval A rchitects, Schlick, O.: Ship s vibrations. Transactions of the Institution o f Naval A rchitects, G iim bel, L.: Torsional vibrations o f elastic shafts o f any cross-section and mass-distribution and their application to the vibrations o f ships. Transactions o f the Institution o f Naval Architects, A k im off, N. W.: Ship s vibrations. Transactions o f the Society o f Naval Architects and Marine Engineers, N ew York, R obb, A. M.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f Naval A rchitects, Tobin, T. C.: A method o f determining the natural periods o f vibrations o f ships. Transactions o f the Institution o f Naval Architects, Shipbuilding and Shipping R ecord, 1 3 April The Shipbuilder, May N icholls, I i. W.; Ship s vibrations. Transaction of the Institution o f Naval A rchitects, K riloff, A.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f Naval A r chitects, L ockw ood T aylor, ƒ.: Ship s vibrations. Transactions o f the N orth East Coast Institution o f Engineers and Shipbuilders, Transactions o f the In stitution o f Naval Architects, Schnndel, G.: Schiffsschw ingungen. Jahrbuch der Schiffbautechnischen G e sellschaft, H orn, F.; H orizontal- und Torsionsschwingungen auf Frachtschiffen. W erft- Reederei-Elafen, 22 September und 7 O ktober B arfoed, E, L.: T he natural vibration o f ships. The Motorship, February, Pavlenko, G. E.: A method o f calculating ship vibrations. Engineering, 25 June, W robbet, G.; Schfffsschw ingungen. Jahrbuch der Schiffbautechnischen G e sellschaft, Lien au, O.; Schiffsschw ingungen. Jahrbuch der Schiffbautechnischen, Gesellschaft, Dahlmann, W.: Schiffsschw ingungen. W crft-reederei-h afen, 22 Februar, 1927 und 22 August, L ockw ood T aylor, f.: Ship s vibrations. Transactions o f the N orth East Coast Institution o f fingineers and Shipbuilders, H orn, F.: Schiffsschw ingungen. Schiffbau, IS Juli, Schnadel, G.: Schiffsschw ingungen. W erft-recderei-h afen, 7 M ärz, 1928, 2 5. C ole, A. P.: Ship s vibrations. T he Shipbuilder, A nnual num ber, Inglis, C. E.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f Naval A r chitects, Lewis, F. M.: T he inertia o f water surrounding a. vibrating ship. Transactions o f the Society o f N aval A rchitects and Marine Engineers, N ew Y ork, The Shipbuilder, A nnual num ber, K och, ƒ. ƒ.: Enige toepassingen van de leer der eigenfuncties op vraagstulclten uit de toegepaste m echanica. P roefschrift, Schnadel, G.: Schiffsschw ingungen. Schiffbau, 19 Dezember, Schm idt F.: Schiffsschwingungsberechnung. W erft-recderei-h afen, 22 März, ' L ockw ood T aylor, }. : Vibration o f Ships. Transactions o f the Institution o f Naval A rchitects, Shipbuilding and Shipping R ecord, 17 A pril The Shipbuilder, A nnual num ber, Schnadel, G.: Schiffsschw ingungen. Jahrbuch der Schiffbautechnischen G e sellschaft, 'W eber, M.; Schiffsschw ingungen. Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, R oop, W. P.:- N atural frequencies o f hull-vibration. The Shipbuilder, A n nual num ber T odd, F. FI.: Som e Measurements o f Ship V ibration. Transactions o f the N orth East Coast Institution o f Engineers and Shipbuilders T h e Shipbuilder, A nnual num ber, A b ell, T. B.: V irtu a l Mass o f. Ship s models. The Shipbuilder, A nnual num ber, T od d, F. H.: N o te sur quelques mesures de vibrations de navires. Bulletin Technique du Bureau Veritas, mars, A dam, M. S.: Dispositions susceptibles d améliorer la rigidité des coques et de réduire les vibrations. B ulletin Technique du Bureau Veritas, août Shipbuilding and Shipping R ecord, 12 N ovem ber Schadlofsky, E.: R echnung und Messung der elastischen Eigenschwingungen von S chiffsk örpern. Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, T odd, F. H.: Ship s vibrations. Transactions of the N orth East Coast Institution o f Engineers and Shipbuilders, T h e Shipbuilder, A nnual num ber, T odd, F. FI.: V ibration s des navires, Bulletin Technique du Bureau Veritas, juin, Inglis, C. E.: Suggested M ethod o f minimising vibrations in ships. Transactions o f the Institution o f N aval A rchitects, Engineering, 21 A pril and 5 M ay, The Shipbuilder, Annual num ber, 1933.

7 43. M eo, J. de: T h e problem o f ship vibration. Shipbuilding and Shipping R e - SI. cord, 4 M ay, Steinen, C. von den: Ü ber Versuche zur Messung der scheinbaren Masse von Schiffsm odellen. W erft-reederei-h afen, 1 April, * K och, J. J.: E ine experim entelle M ethode zur Bestimmung der reduzierten Masse des m itschw ingenden Wassers bei S chiffsschw ingungen. Ingenieur A rchiv, '. Loser, H ugh: O vercom ing vibration in ships. The Motorship, A pril, Burrill, L. C.: Ship vibration ; simple methods o f estimating critical frequen - cies. Transactions o f the N orth East Coast Institution o f Engineers and j* Shipbuilders, T he Shipbuilder, Annual number, T h e M o to r- ship, M arch, Dahlmann, W.: E in flu sz der Schubspannungen auf die B iegungsschw ingungen des Schiffslangsverbandes. Schiffbau, 3 September, 193 S B lokland Visser, J, eil P. Meerdink. B erekening van langsscheepse buigingstrillingen van een schip met behulp van een Stelling van M axw ell. D e J8. Ingenieur, 8 N ovem ber, T odd, F. H.: V ibration in ships. Engineering, 16 September, T h e 59. Shipbuilder, A nnual num ber, ^ C om ta ntini, M.: V ib ra tion in ships and its neutralisation". Transactions ot the Institution o f Naval Architects, Shipbuilding and Shipping Record, 8 Septem ber, T he Shipbuilder, A nnual num ber, Salct, G.:,,A m ethod o f determ ining the natural frequen cy o f vibration for a girder o f variable cross-section and its experim ental verification. The Shipbuilder, A nnual num ber, B row n, T. W. F.: V ib ra tio n Problem s fro m the Marine Engineering Point o f V iew. Transactions o f the N orth East Coast Institution o f Engineers and Shipbuilders, M eyer, P.; D e oorzalten van scheepstrillingen. Schip.en W erf, 29 Sept., H orn, F.: T ilg u n g elastischer Schwingungen des S chiffskörpers. Schiffbau, 15 A pril und 15 August, Prohaska, C. W.: V ib ra tion s verticales du navire. Bulletin de l Association T echnique M aritim e et A éronatique, Prohaska, C. W.: T h e vertical vibration o f ships. T h e Shipbuilder, Annual num ber, T od d, F. FI.: Fundam entals o f ship vibration. The Shipbuilder, Annual number, Tod d, F. FI. and W. J. M a rw ood : Ship vibration. Transactions o f the N orth East Coast Institution o f Engineers and Shipbuilders, V E REEN IG IN G V A N TECH N ICI OP SCHEEPVAARTGEBIED O P G E R IC H T 1 JU LI 1898 H EEM R A A D SSIN G EL 194, R O TTERD A M i Äs?!i I Ä H e t H oofdbestu u r deelt mede, dat 18 D E C E M B E R A PRIL 1950 de Heer H. B. L. M O SS m ede-oprichter der Vereeniging, op 11 A pril 1950, op ruim 84-jarige leeftijd, te Amsterdam is overleden. D e H eer M oss behield tot op zeer hoge leeftijd zijn warm e belangstelling voor de Vereeniging. Zijn nagedachtenis zal in hoge ere w orden gehouden. D. C. E N D E R T Jr., Voorzitter P. V A N D E N B R O E K, Secretarie

8 INDIENSTSTELLING TONS D O K BIJ W IETO N -FIJEN O O RD, SCHIEDAM Met het wederom in gebruik stellen van dok IV en de nieuwe timmerwinkel aan de werf te Schiedam, heeft de D oken Werf-Maatschappij W ilton- Fijenoord N.V. de periode van herstel afgesloten. De toevoeging van het grootste drijvende dok van het continent is het symbolisch einde van alle oorlogsschade. De betekenis hiervan is van groot belang voor het havengebied aan de Nieuwe Waterweg. Ter viering van dit heuglijke feit, hield de directie van Wilton-Fijenoord 11 April jl. een druk bezochte receptie, waarop talrijke vooraanstaande figuren uit de scheepvaartwereld vertegenwoordigd waren, o. a. de Minister van Verkeer en Waterstaat, Mr. D. G. W. Spitzen, Mr. J. J. Oyenvaar en Mr. J. Vos, van het directoraatgeneraal van Scheepvaart, als vertegenwoordiger van de Kon. Marine, schout bij nacht P. Stan, rear-admiral Forrcstal van de E.C.A.-missie in Nederland, de waarnemend commissaris van de Koningin voor de provincie Zuid-Holland Mr. E. M. H. Bolsius, voorts de burgemeesters uit de omringende plaatsen, namens Rotterdam wethouder J. Meertens en een twaalftal consuls uit Europa, Amerika en Canada. Minister Spitzen wenste de directie van Wilton-Fijenoord van harte geluk met de volkomen herstelling der werf en haar uitbreiding met de nieuwe werktuigen en transportoutillage. Minister Spitzen memoreerde de geschiedenis van dok _ IV, waarbij hij zijn bewondering uitsprak voor het prachtige bergings- en herstellingswerk, dat hier verricht is. Namens H.M. de Koningin reikte de minister aan de chef-dokmeester P. Buitendijk de gouden eremedaille uit, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een rondgang over de werf bezichtigden de vele gasten het grote dok, waar sinds Maandag 10 April het vlaggeschip van de H.A.L., de N ïeuw - Amsterdam in ligt om opnieuw in verf te worden gezet en haar stuurboordschroef vervangen wordt door een nieuwe. y-ttt 1**1** i J VOOR HET De nieuwe timmerfabriek De werkplaatsen voor houtbewerking van Wilton-Fijenoord tot 1933 gevestigd op de werf Schiedam, waar ook de gehele betimmering voor het s.s, Statendam vervaardigd is, en tot 23 December 1946 EERST NA DE BEVRIJDING IS HET VLAGGESCHIP VAN DE H.A.L., DE N IE U W AMSTERDAM BIJ DE WERF W ILTON FIJENOORD TE SCHIEDAM IN HET DOK OPGENOMEN op de werf te Rotterdam, zijn beide door brand verwoest en toen na de brand in Rotterdam omgezien moest worden naar een plaats voor een nieuwe timmerfabriek is besloten om te Schiedam een zo m o dern mogelijk gebouw met 'alle veiligheidsvoorzieningen te ontwerpen. Het gemengde bedrijf te Schiedam, ten dele reparatie, ten dele nieuwbouw, waarbij diverse typen schepen in bewerking kunnen worden genomen, stelt wel bijzondere eisen aan de ruimte en inrichting, ook voor een timmerfabriek. Het gebouw, waarvan de eerste paal op 30 Juni 1948 werd geslagen, toont dan ook wel door zijn inrichting de zwaarte van de hierboven gestelde eisen. De nieuwe timmerfabriek is ontworpen door het Architecten- en Ingenieursbureau Vermeer & Van Herwaarden, in nauw overleg met de betrokken afdelingen van "Wilton-Fijenoord. H et gebouw beslaat een grondoppervlak van 3000 m ' en heeft een totaal oppervlak in 3 verdiepingen van ruim 6000 m2. Het is geheel in gewapend beton-constructie uitgevoerd. Het vakonderwijs Voor de opleiding van leerlingen en de omscholing van arbeiders beschikt W ilton-fijenoord over een goed ingerichte vakschool, waar, gezien de vele en fraaie proefstukken, prachtige resultaten bereikt worden. V oor de verdere bijzonderheden het dok betreffende, wordt verwezen naar Schip en W erf N o. 7, 31 Maart 1950, blz. 14'5-147.

9 JUBILEUM G. STERKMAN M A A R T 1950 Op 13-jarige leeftijd trad de heer G. Sterkman in dienst bij de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord en op die dag heeft niemand en allerminst hijzelf gedacht, dat hij hiermede aan het begin van een periode stond, die voor het bedrijf van onschatbare waarde zou worden. Zoals in deze jaren gebruikelijk, moest hij de vereiste vakkennis zelf vergaren. Daartoe doorliep de heer Sterkman verschillende afdelingen van het bedrijf en door grondige studie in de toen spaarzame vrije tijd wist hij zich de nodige theoretische kennis eigen te maken. D it is eenvoudiger te zeggen dan uit te voeren. Ingewijden weten welke inspanningen er nodig zijn om na de dagelijkse arbeid nog eens achter de tafel te gaan zitten om zich met de theorie vertrouwd te maken en deze vervolgens in de practijk te brengen, zodanig dat hiermede resultaten bereikt worden. Op velerlei gebied heeft de heer Sterkman van zijn belangstelling blijk gegeven. Na de land- en scheepsstoommachines kwamen de verbrandingsmotoren en aan dit onderdeel van de W erktuigbouw heeft de heer Sterkman zijn hart verpand. Zeer veel heeft hij bijgedragen tot de ontwikkeling van de motoren, di'e bij Fijenoord en later bij W ilton - Fijenoord letterlijk leven zijn ingeblazen. Dit allemaal te belichten zou in dit verband te ver voeren. Van het vele werk, dat hij heeft verricht, willen wij alleen zijn synchroniseer-inrichting voor verbrandingsmotoren memoreren. Zijn grote plichtsbetrachting en een onverwoestbaar enthousiasme, ook op ogenblikken, dat de problemen onoplosbaar schijnen, laten niet na een stimulerende invloed uit te oefenen op degenen, die met hem samen werken. Dit gepaard met een schier onuitputtelijk uithoudingsvermogen heeft niet weinig tot de succesvolle resultaten bijgedragen. Iemand, die zichzelf geheel geeft aan zijn werk, mag ook veel van degenen eisen, die aan zijn leiding zijn toevertrouwd. Dat hij niettemin gewaardeerd wordt, moge blijken uit de grote belangstelling, die hij bij zijn jubileum ondervonden heeft. O ok de belangstelling van zeer velen buiten het bedrijf op deze voor de heer Sterkman en,, W il t on - F i j en oo r d zo belangrijke dag heeft getoond hoe de jubilaris gewaardeerd wordt voor het vele, dat hij gedaan heeft. Dat het hem gegeven moge zijn nog vele jaren zijn krachten als hoofd-ingenieur van W ilton-fijenoord te wijden aan het werk, dat hem zo na aan het hart ligt. I r. B. W i l t o n DE BERGING VAN HET PRINS HENDRIKJDOK OP HET AFGESLOTEN IJ Na de eerste wereldoorlog werd door de Amsterdamsche D roogdok Maatschappij in gebruik genomen het zogenaamde Prins Hendrik-dok, dat voor rekening van deze maatschappij was gebouwd bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam. H et dok was gemaakt met de bedoeling om te Amsterdam een dokgelegenheid te verkrijgen voor de grootste schepen, die daar binnenlopen; Het verkreeg een lengte van 190,88 m, een breedte van 39,47 m en een draagvermogen van ton, zodat het geschikt was voor het dokken van grote zeeschepen. Het dok werd samengesteld uit 8 secties: 6 tussensecties lang 24 m en 2 eindsecties van 23,44 m lengte. De vormgeving was zodanig, dat de secties, na te1zijn losgemaakt, afzonderlijk in de overige delen van het drijvende lichaam konden w orden gedokt. H et drijvende dok, dat aan de noordelijke oever van het Afgesloten IJ werd gemeerd, aan de kade van de A.D.M., verkreeg met inbegrip van een bijbehorende drijvende ponton en van de uithouders, geheel compleet een eigen gewicht van rond 9500 ton. Om een indruk te geven van de hoeveelheid staal, die voor de bouw van het dok is gebruikt, diene, dat deze ongeveer overeenstemt met die, welke nodig was voor de bovenbouw van de brug voor gewoon verkeer over het Hollandsch Diep. Wegens de belangrijke functie, die het drijvende dok had te vervullen in het havenbestel van Amsterdam, trok dit de aandacht van de bezettende macht, tijdens de oorlog. Toen het voor de Duitsers duidelijk begon te worden, dat de oorlog verloren was en zij er toe over gin gen om alles te vernietigen, wat dienstig kon zijn voor onze bevrijders, of voor de wederopbouw van onze scheepvaart, werd het Prins Hendrik-dok eveneens op de lijst geplaatst van werken, die moesten w orden vernield. Degenen die hiermede werden belast, hebben hun vernielingswerk wel zeer grondig uitgevoerd. Terwijl zich in het dok een b.r.t. metend Italiaans zeeschip bevond, het s.s. Maggio XXIV, heeft men zware ladingen geplaatst aan de zijde, die het meest van de oever afgekeerd lag, de zuidzijde. Ook in het zeeschip zelf plaatste men ladingen. Toen deze tot explosie kwamen, begon het dok, dat met zijn uithouders aan de wal verbonden lag, aan de zuidzijde langzaam te zinken. H et zwaar beschadigde zeeschip kantelde daarbij zijdelings om en kwam te liggen tegen de zuidelijke opstand. Nadat nog enige ladingen waren geplaatst ter hoogte van de( midden-compartimenten en de noordelijke opstand, scheurden ook de uithouders af en zakte het dok in zijn geheel naar de bodem van het IJ, dat ter plaatse is uitgebaggerd tot een diepte van 18 m N.A.P. Aldus werd na de bevrijding het dok aangetroffen, toen de Opruimingsdienst van de Rijkswaterstaat voor de taak stond om alles wat zich in de openbare waterwegen en de havens bevond, te verwijderen. Terwijl hierbij enerzijds in de eerste plaats diende te worden gelet op het herstel van de vaart in de voornaamste verbindingswegen, werd anderzijds

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen BRAND oorzaken Verslag van het verhandelde op het eerste symposium, gehouden op 2 en 3 April 1947 te Leiden, onder auspiciën van de rijksinspectie brandweerwezen van het ministerie van binnenlandse zafceu.

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017 Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016; gelet op artikel

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

In een eerder verschenen artikel werd er op gewezen

In een eerder verschenen artikel werd er op gewezen LUCHTPOST * LUCHTSCHEPEN In een eerder verschenen artikel werd er op gewezen dat het gebrek aan bestuurbaarheid van een luchtballon als een grote leemte werd gevoeld. Om die reden was de ballon voor geregeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Partijen: Raadgevend bureau Borgdorff en opdrachtgever, Verder te noemen Raadgevend bureau Borgdorff en O, verklaren in het kader van het verlenen van een opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO

DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO DOOR W. R. MENKMAN Toen de benoemde Gouverneur van Cura9ao kort voor zijn vertrek derwaarts door Kees van Hoek voor het dagblad De Tijd werd geinterviewd, maakte

Nadere informatie

g AÏerinzagelegging 8203791

g AÏerinzagelegging 8203791 Octrooiraad g AÏerinzagelegging 8203791 Nederland NL @ Maritieme gecontroleerde opslag van schadelijk materiaal. Int.Cl 3.: G21F9/24, G21F9/36// B65D 88/78. @ Aanvrager: Adviesbureau Bongaerts, Kuyper

Nadere informatie

Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927

Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927 Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03609 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Fop

Nadere informatie

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl -

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl - Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Wiskunde A. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 17 mei 13.30 16.30 uur

Wiskunde A. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 17 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde A Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 00 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 236 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Santi tot wijziging van de Woningwet (landelijke ombudsman voor huurders) Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012

Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012 Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012 Delfzijl Eemshaven B. REGLEMENT KADE- EN LIGPLAATSGELD 2012 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvrager: de natuurlijke- of rechtspersoon

Nadere informatie

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend.

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend. Prijs ƒ 3,- OCTROOIRAAD Jk&n Jfe'S&s NEDERLAND Ter inzage gelegde _ ^ Octrooiaanvrage Nr. 7 3 0 6 3 5 2 Int. Cl. E 04 c 1/40 // G 21 c 11/00, B 32 t 13/12, B 28 b 19/00. Indieningsdatum: 7 mei 1973, Datum

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 30 Besluit van 16 januari 1997, houdende uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken)

Nadere informatie

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeente Heerlen Bureau Sportaccommodaties Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 5040 www.heerlen.nl Pagina 1/5 versienummer formulier 11.02.2014

Nadere informatie

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen D.C.: 669.14-422.1:691.328 Februari 1979 Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen EURONORM 82-79 Deel 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED 2 DEFINITIES 3 AANDUIDING

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Wonen op historische grond

Wonen op historische grond Wonen op historische grond IJsselmonde is teruggekeerd naar de Maas. Langs de oevers hebben scheepswerven en houthandels plaats gemaakt voor woningen, winkels, een bioscoop, een politiebureau en kantoren.

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête T WEEDE K AMER DER STATEN- 2 G ENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Burgelijk wetboek Boek 8. Verkeersmiddelen en vervoer

Burgelijk wetboek Boek 8. Verkeersmiddelen en vervoer Burgelijk wetboek Boek 8. Verkeersmiddelen en vervoer Titel 1. Algemene bepalingen Artikel 1 1. In dit wetboek worden onder schepen verstaan alle zaken, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 140 Besluit van 24 februari 1998, houdende vaststelling van de Instructie voor het militair gezag (Instructie voor het militair gezag) Wij Beatrix,

Nadere informatie

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart Artikel 1: Definities Overeenkomst van personenvervoer: de overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt

Nadere informatie

MET WELKE BOEREN ZAL DE RAYONASSISTENT CONTACT ZOEKEN?

MET WELKE BOEREN ZAL DE RAYONASSISTENT CONTACT ZOEKEN? MET WELKE BOEREN ZAL DE RAYONASSISTENT CONTACT ZOEKEN? Ir A. W. VAN DEN BAN Afd. Als. Zaken van het Min. L. V. V., gedetacheerd bij de Afd. Sociologie en Sociografie van de Landbouwhogeschool, Wageningen

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 689.865

Behoort bij schrijven no. 689.865 Behoort bij schrijven no. 689.865 Ex. no.,2-c VERKIEZING TWEEDE KAMER 1963 - PSP Bij de ruim 70,000, door de PSP in maart 1962 gewonnen t.o.v. 1959» voegden zich op 15 mei jl. die van nog bijna 8.000 kiezers.

Nadere informatie

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Convenant (inzake doorstromingsmaatregelen op de A12/A20 knooppunt Gouwe in het kader van ZSMII) Nr: ZHv

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS. WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden. bladaanduiding : 1/9 Omgevingsvergunning Inleiding Burgemeester en Wethouders hebben op 30 september 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning fase 2 ontvangen van Biomineralen B.V., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 691 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 8 NOVEMBER 2005 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

H. Correia tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

H. Correia tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer) 30 november 1994 Zaak T-568/93 H. Correia tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Tijdelijke functionarissen op proef - Onvoldoende geschiktheid voor ambt -

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling

Geconsolideerde tekst van de regeling Geconsolideerde tekst van de regeling 1952. N. 30. GEMEENTEBLAD VAN ROTTERDAM De Raad der gemeente Rotterdam, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders; BESLUIT: A. Uit de gewone middelen der

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling ;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1002/Fabricom-Schelde Nummer: NMa-1002/4 1. Op

Nadere informatie

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Page 1 of 6 (Tekst geldend op: 04-07-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 Rijksbegroting voor het jaar 1981 16 400 Hoofdstuk XII Departement van Verkeer en Waterstaat Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

Examen HAVO 2013. wiskunde B. tijdvak 1 vrijdag 17 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO 2013. wiskunde B. tijdvak 1 vrijdag 17 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 201 tijdvak 1 vrijdag 17 mei 1.0-16.0 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 19 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Laat de teleurstellingen van vandaag nooit de dromen van morgen overschaduwen

Laat de teleurstellingen van vandaag nooit de dromen van morgen overschaduwen 22 e jaargang februari/maart 2014 No139. VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een nieuw exemplaar van uw clubblad Samengesteld door uw redactie en vrijwilligers die bereid waren om even een beetje van hun

Nadere informatie

Algemene escalatieberekening

Algemene escalatieberekening Algemene escalatieberekening G5010 1 Algemene escalatieberekening Redactiecommissie 1. Inleiding G5010 3 2. Uitgangspunten voor de escalatieberekening G5010 3 3. Berekening kostenescalatie G5010 4 4. Enkele

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014. Rapportnummer: 2014 /124

Rapport. Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014. Rapportnummer: 2014 /124 Rapport Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /124 20 14/124 d e Natio nale o mb ud sman 1/6 Klacht T evens klaagt hij erover dat

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Asten februari

RAADSBESLUIT. Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Asten februari RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 035 Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende bepalingen inzake het beheer van liquide middelen van rechtspersonen die collectieve middelen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2012-125 M s-gravenhage,. 2012 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en enkele andere wetten

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Boxmeer, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer K.W.Th. van Soest, ten dezen handelend

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsbijlageAdvies over de bezwaren van de heer M. Renders, van de erven J. van Dooren en van mevrouw ).

gemeente Eindhoven RaadsbijlageAdvies over de bezwaren van de heer M. Renders, van de erven J. van Dooren en van mevrouw ). r+i gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Inboeknummer OOP003488 Aaviesdatum cie b.b. 22 juni 2000 Beslisdatum BttW 29 augustus 2000 Dossiernummer 035.404 RaadsbijlageAdvies over de bezwaren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 997 Machtiging van Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk tot oprichting van een stichting Fonds voor de scheppende toonkunst

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. 13-16 RvT Amsterdam Informatie aan niet-opdrachtgever. Oppervlakte woning. Klager heeft in 2006 een woning gekocht. Klager verwijt de makelaar van de verkoper dat hij in de verkoopbrochure heeft vermeld

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

MuiuiitSiiioiic WiJ i Knnunmllsiiiudsc Zalcon ^un

MuiuiitSiiioiic WiJ i Knnunmllsiiiudsc Zalcon ^un MuiuiitSiiioiic WiJ i Knnunmllsiiiudsc Zalcon ^un > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Stichting Portaal Raad van Bestuur Dhr. Bert Keijts en dhr. Dirk Jan van der Zeep Postbus 2211 3500 GE Utrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17523 10 november 2010 Besluit van *****, tot vaststelling van de bedragen voor vergoeding voor het door naasten geleden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Toespraak van Tineke Netelenbos, voorzitter van de KVNR, bij de herdenkingsplechtigheid in Egmond aan Zee op 4 mei 2015.

Toespraak van Tineke Netelenbos, voorzitter van de KVNR, bij de herdenkingsplechtigheid in Egmond aan Zee op 4 mei 2015. Toespraak van Tineke Netelenbos, voorzitter van de KVNR, bij de herdenkingsplechtigheid in Egmond aan Zee op 4 mei 2015. Dames en heren, Wij gedenken met elkaar in ons land dat het 70 jaar geleden is dat

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: BVB-005917-mvk Betreft: beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom Beslissing van het Commissariaat voor de Media op het bezwaar van Free Record Shop tegen het besluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 488 Besluit van 21 november 2003 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, houdende goedkeuring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19064 Bedrijfsovername in de land- en tuinbouw Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

1 VRIJE TRILLINGEN 1.0 INLEIDING 1.1 HARMONISCHE OSCILLATOREN. 1.1.1 het massa-veersysteem. Hoofdstuk 1 - Vrije trillingen

1 VRIJE TRILLINGEN 1.0 INLEIDING 1.1 HARMONISCHE OSCILLATOREN. 1.1.1 het massa-veersysteem. Hoofdstuk 1 - Vrije trillingen 1 VRIJE TRILLINGEN 1.0 INLEIDING Veel fysische systemen, van groot tot klein, mechanisch en elektrisch, kunnen trillingen uitvoeren. Daarom is in de natuurkunde het bestuderen van trillingen van groot

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Verandering in de frequentie van het gemengde huwelijk

Verandering in de frequentie van het gemengde huwelijk Verandering in de frequentie van het gemengde huwelijk G. Dekker Aan het kerkelijk gemengde huwelijk wordt vanuit de sociale wetenschappen niet zo bijzonder veel aandacht geschonken. De belangstelling

Nadere informatie

Toekomst Nederlandse vlag

Toekomst Nederlandse vlag Toekomst Nederlandse vlag 1. Dames en heren, ik heet U allen van harte welkom op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de KVNR. Ik ben blij, dat U in zo n grote getalen aanwezig bent. Een speciaal welkom voor de

Nadere informatie