1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N"

Transcriptie

1 S c h i p en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N ORG AAN V A N DE VEREENIGING V A N TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DE CENTRALE BOND V A N SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND HET INSTITUUT VOOR SCHEEPVAART EN LUCHTVAAR T HET NEDERLANDSCH SCHEEPSBOUWKUNDIG PROEFSTATION IN S C H IP E N W E R F IS O P G E N O M E N H E T M A A N D B L A D D E T E C H N IS C H E K R O N IE K REDACTIE: Ir. J. W. HEIL w. i., ir. G. DE R O O IJ s. i., Prof. ir. L. T R O O S T en G. Z A N E N Redactie-adres: Heemraadssingel 194, Rotterdam, T elefoon J2200 E R E -C O M IT É : A. F. B R O N S IN G, D irecteur der N. V. Stoom vaart-maatschappij N e d e rlan d, A m sterd am ; N. W. C O N I J N, D irecteur W e r f G u s to Firm a A. F. Sm ulders, Sch iedam ; ir. M. H. D A M M E, D irecteur der N. V. W erkspoor, A m ste rd am ; D. C. EN D E R T Jr., Directeur-^der N. V. De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, Rotterdam ; J. W. B. EVERTS, Gedelegeerd Commissaris van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam ; P. GOEDKOOP D zn., Directeur Nederlandschc D oken Scheepsbouw-Maatschappij ( v.o.f.), A m sterd am ; M. C. K O N I N G, V oorzitter v. de Raad v. Bestuur der K o n. Paketvaart M i j., A m sterd am ; W. H. D E M O N C H Y, D irecteur der H olland-a m erik a Lijn, R o tte rd a m ; B. C. V A N O M M E R E N, T echn. adviseur van h et Concern N.V. Phs; van O m m eren s Scheepvaartbedrijf, R otterdam ; ir. J. O V E R W E G, Gedelegeerd Com missaris N.V. K oninklijke M achinefabriek Gebrs. Stork & C o., H engelo; C. P O T, Directeur der N.V. Electrotechn. Industrie v /h W. Sm it & C o., Slikkerveer; W. V A N D E R V O R M, D irecteur der N.V. Scheepvaart & Steenkolen M aatschappij, R o tte rd a m ; ir. H. C. W E S S E L IN G, Com m issaris der N.V. K oninklijke Maatschappij,,D e Schelde, Vlissingen ; S. V A N W E S T, D irecteur der N.V. D o k - cn W e r f - Maatschappij W ilto n -F ijc n o o r d, Schiedam. Jaar-Abonnem cnt (bij vooruitbetalin g) ƒ 12,50, buiten Nederland ƒ 15,-, losse nummers ƒ 1, U IT G E V E R S : W Y T -R O T T E R D A M Postrekening 58458, T e le fo o n (4 lijn e n ), Pieter de H ooch w eg 111 M E D E W E R K E R S : J. BAK KER, ir. V. BAR AKO VSKY, ir. L. W. BAST, ir. W. V A N BEE L E N, P rof. D r. ir. C. B. B IE Z E N O, W. V A N D E R B O R N, Prof. D r., ir. W. F. B R A N D S M A, ir. A. H. T E N B R O E K, ir. B. E. C A N K R I E N, P. F. D E D E C K E R, ir. C. A. P. D E L L A E R T, J. P. D R IE S S E N, G. F IG E E, ir. W. G E R R IT S E N, T H. V A N D E R G R A A F, J. F. G U G E L O T, F. C. H A A N E B R IN K, W. A. H O E K, P. I N T V E L D, P rof. ir. H. E. J A E G E R, ir. J. J A N S Z E N, F. A. A. JASPER SE, ir. M. C. D E J O N G, J. D E K A N T E R, ir. C. K A P S E N - B E R G, J. V A N K E R S E N, P rof. D r. ir. J. J. K O C H, ir. H, J. K O O Y J r., ir. W. K R O P H O L L E R, ir. W. H. K R U Y F F, Prof. ir. A. J. T E R.. L I N D E N, M r. G. J. L Y K L A M A k N IJ E H O L T, F. C. M A T Z I N G E R, D r. ir. W. M. M E IJE R, ir. J. C. M IL B O R N, J. J. M O E R K E R K, ir A. J. M O L L IN G E R, D r. ir. W. J. M U L L E R, A. A. N A G E L K E R K E, In g. L. V A N O U W E R K E R K J.M.L zn., ir. J. S. P E L, J. C. P IE K, ir. K. V A N D E R PO LS, B. P O T, M r. D r. ir. A. W. Q U I N T, ir. W. H. C. E. R Ö S IN G H, ir. J. R O T G A N S, ir. D. T. R U Y S, C. J. R IJ N E K E, ir. W. P. G. SA R IS, ir. R. F. S C H E L T E M A D E H E E R E, ir. A. M. SCHIP PER S, D r. P. S C H O E N M A K E R, J. J. S C H O O, ir. R. S M ID, ir. H. C. S N E T H L A G E, Ing. C. A. T E T TE L A A R, Prof. ir. E. J. F. THIERENS, Dr. ir. H. V A N DER VEEN, C. VERM EY, C. VEROLME, ir. J. VER S C H O O R, E. V L I G, A. H. H. V O E T E L IN K, H. D E V R IE S, IJ. L. D E V R IE S, J. W. W IL L E M S E N, ir. J. PI. W I L T O N, M r. J. W IT K O P, P ro f. ir. C. M. V A N W I J N G A A R D E N, ir. A. PI. IJSSE LM U ID E N. ZE V E N T IE N D E J A A R G A N G Overnemen van artikelen enz. is zonder toestemming van de uitgevers verboden 28 A PRIL 1910 N o. 9 BEPALING VAN DE EIGENFREQUENTIE VAN SCHEEPSTRILLINGEN DOOR P rof. Ir. H. E. J A E G E R V erv o lg van blz. 163 Gaan wij thans over tot de horizontale trillingen, dan valt allereerst op het veel geringer volume van het meetrillende water. De volgende figuur (21) geeft u de door Lockwood Taylor bepaalde hoeveelheid verticaal en horizontaal meetrillend water, waarbij u ook ziet hoe bij vermindering in diepgang de hoeveelheid horizontaal meetrillend water sterk afneemt. D e berekening is geheel analoog aan die der verticale buigingstrillingen, met dien verstande dat de traagheidsmomenten ten opzichte van een verticale as moeten worden genomen inplaats van ten opzichte van een horizontale. N u is Lu meestal groter j dan Iov. Bij vrachtschepen is - = ± 2' en volgens de theorie lov bij gelijkblijvende elasticiteitsmodulus ^ = i/i«* N v V Iov ± 1,4 Dit klopt met de onderzoekingen door Todd op dit gebied gedaan, die vond N u/n v = 1,37 bij volle schepen en 1,25 voor scherpe (passagiers)schepen. H orn heeft voor de horizontale buigingstrillingen van vrachtboten een soort Schtick-form ule opgesteld, die luidt in het midden en benaderen de trillingslijn wederom door een sinuslijn, als op de fig. 22 gegeven. Deze lijn stelt in dit verband de aangenomen hoekverdraaiing als gevolg van de op het schip werkende wringbelasting voor. Immers het wringmoment w ordt gegeven door waarin art = G.itor. d0 G = glijdingsm odulus=: k g /cm 2 Itor stijfheidsf actor tegen wringing en wordt gegeven door Itor V o o r v e r t i c a l e t r i l l i n g e n. d x 4 Ao2 AS d VERDE.UNÛ M E.E.TRILLEND W A T E R Nu = ] / ^ X 3 wat even vaag is als de formule van Schlick, doch tenminste enig houvast geeft voor een na-contröle. Thans overgaande naar de torsietrillingen zien we, dat we deze geheel analoog als de buigingstrillingen, direct kunnen berekenen. W e nemen hier echter een trilling met één knoop aan

2 EÉ ïs k n o o p s T o r s i e t r i l l i n g e n. Fig. a L VOOR ELKE MOOT i. ï. dlm.e2 jl V o l g e n s H o r n K A N TORSIE-AS WORDEN AANGE' NOMEN IN HET T O T A A L O Z VAN SCHIP + LA D IN G W rih g m o m e k te n 2?Z Fig. B V e r k r e g e n h o e k VERDRAAIING & 1 HOEKVERDR. 8 L.ff.U ) IS VERSNELLlNCS- G e c o r r i g e e r d e b a s is v o o r Ô dm, Ô = o A m p l i t u d e is w e e r w i l l e k e u r i g. C o r r e c t i e s e v e n t u e e l VOLGENS LEER DER E IG E N FUNCTIES VAN K och G r CLyDINGSMODWLUS..= 7QZ.QQQ k $ / c m?. Fig. 22 waarin Ao = AS = d = Het door de buitenwand van het grootspant omsloten oppervlak van bodem tot bovenste doorlopende dek in cm2 een deel van de buitenwand in cm de dikte van dit deel in cm Ik kom op deze stijfheids factor tegen wringing dadelijk nog terug. = wringingshoek x = de lengte van de staaf, dus: d = hoekverdraaiing per lengte-eenheid. Uit deze formule voor SDÏ volgt: d m _ dx G. It d2 wat het versnellingsmoment aangeeft per lengte-eenheid. N u is dx2 (I)

3 het geabsorbeerde wringmomentverschil om dit element dx te versnellen gelijk aan d i j d 20 - dx R dt (II) d i X r- waarin i = massatraagheidsmoment der beschouwde doorsnede = 2 dm. e2. Uit (I) en (II) volgt: ( d d2 i d * 0 en daar dx2 G. Itor. g dts d1-2 3A 1 1 _ = ^ t: 2 nt2 als nt = dt2 T : de frequqentie der torsietrilling. Fig. 24 <*2 Dus wordt uiteindelijk d im dx G. I* d2 dx2-4 K 2. nt2. -. g Daar nt = 4 en T = is dus ca 2 %nt en dus 4 k2 nt2 = T co Het minteken is weer verklaard door het feit, dat de versnel- lingskracht steeds naar de oorsprong van de trillende beweging is gericht. d m dx f (i.6>2.0 ) Door de schaal weer zo te kiezen, dat <a2 = 1 is, is met een bepaalde i-kromme (verg. belastingskromme) en een aangenomen hoekverdraaiingslijn (verg. trillingslijn) kromme 2 ( i. ) door vermenigvuldiging te vinden. De integraalkromme (3) hiervan geeft dan / d 101 = 101 i..0. dx. Uit de reeds genoemde foromule voor het wringmoment 101 d = G. Itor. volgt dus, dat door de ordinaten van kromme 3 te delen door G. Itor, men de kromme vier vindt, die voorstelt ± dx Door deze te integreren vindt men dus 101. dx. G. Ito r Reeds de 901 moest op nul uitkomen. Dit mag men doen door Fig. 25

4 Capaciteitsverandering. H F spanning. LF gemoduleerd L F spanning LFspannmg Beeld op de buis enkel een verschuiving (geen verdraaiing) der X-as toe te passen. U ziet daaruit dat de knoop niet per se in 5t midden van het schip moet liggen. De na deze correctie gevonden j kromme moet met de aangenomen -kromme samenvallen. Doet hij dit niet, dan moet de berekening met de aldus gevonden i-kromme als aanname overgemaakt worden. O ok hier zal de tweede benadering meestal juist blijken te zijn. Uit TT = tó2i wordt vervolgens nt = 77 o f N t/m in J5T 7t gevonden. H om, Gümbel en Lockwood Taylor wijzen er op, dat de moeilijkheid is G en Itor behoorlijk te bepalen. De tijd ontbreekt mij geheel en al te bewijzen welke conclusies uit de studies van Nichoïïs (1.924) in dit verband door mij getrokken zijn, doch ik zou menen, dat we bij de bepaling van i 5 d m. e2 moeten rekenen met een toeslag van 14 % voor toegevoegde massa meetrillend water. Verder, dat Itor e ff. Itor n o m. 0,75 en dat de glijdingsmodulus dan aangehouden kan blijven op- G = k g /cm 2 De nominale stijfheidsfactor tegen wringing Ito r nom. is boven reeds gegeven. V oor een schip is een door Temple opgestelde benadering gegeven door 4 d (di + d.) (B - d)2 + d*n Itor ~ 4Bd + 2 Hdi + 2 Hd2 4 d2 di2 2 dj d2 d*2 D e letters geven de in fig. 24 ingeschreven maten aan. Bij een D.B. is hierbij voor d2 te nemen dé som van de dikten van vlak entanktop. N a een uitvoerige torsietrillingsberekening is deze uiteindelijk voor een schip te controleren met de benaderingsformule van H o m : Nt = 60 - vstf Itor Hierin is : Nt = frequentie der torsietrilling per minuut g = 9,81 m /sec2 G = k g /c m 2 (dus volledig gerekend!) L = lengte over alles in m A déplacement in m 3 k2 = traagheidsstraal van alle gewichten die A vormen en die te benaderen is uit: Hierin is Ci n/b 2 + H 2 B = breedte in m H = holte tot bovenste doorlopende dek in m Ci = 0,285 voor toegeladen vrachtboot Ci = 0,305 voor lege huil, zonder machine Itor = stijfheidsfactor tegen wringing in m 4 c = 0,45 voor toegeladen vrachtboot, één knoop c == 0,475 voor ledige vrachtboot, één knoop c = 0,760 voor toegeladen vrachtboot, twee knopen c ' = 0,856 voor ledige vrachtboot, twee knopen Een zeer belangrijke bijdrage tot de leer der scheepstrillingen is geleverd door mijn collega Prof. Dr. Ir. J. J. Koch met de door hem ontwikkelde toepassing van de leer der Eigenfuncties op de mechanica. Ik wil hier verder niet op- ingaan, alleen kan ik u mededelen, dat op deze wijze volkomep numeriek, zon? der enige grafische methode, het door mij behandelde probleem der buigingstrilling opgelost kan worden. Ir. H. A. Verbeek heeft dit gedaan, met volkomen juiste resultaten, al heeft het werk hem ongeveer het drievoudige van de tijd gekost. Voor hen, die zich hierin willen bekwamen of in deze wijze van berekenen belang stellen, kan ik de dissertatie van Koch ten zeerste aanbevelen. Ik wil thans eindigen met nog een paar woorden te zeggen over het opmeten van trillingen en het compenseren daarvan.

5 Fig. 27 Trillingsopmetingen worden gedaan door de pallograaf van Schlick, de vibrograaf van Geiger, de trillingsmeter van Askania o f langs electronische weg. De met de pallograaf opgemeten trillingsdiagrammen hebben de vorm als aangegeven op fig. 25. De moeilijkheid bij deze metingen is steeds, dat de eigenfrequentie van het meetinstrument behoorlijk ver moet afleggen van de eigenfrequentie van het te meten schip en van die der golfbeweging. De pallograaf ligt tussen beide in, wat eigenfrequentie betreft, nl. bij ongeveer 40 a 50/m in. De eigenfrequentie der golfbeweging ligt ongeveer bij 12/m in, die van de meeste schepen bij 8 O/min o f hoger. Deze moeilijkheden van een hinderlijke eigenfrequentie van het meettoestel kleven ook de vibrograaf en de Askania-trillingsmeter aan. Met de laatste kunnen eigenlijk alleen plaatselijke trillingen met een hoge frequentie gemeten worden, terwijl de vibrograaf het nadeel heeft slechts één trilling tegelijkertijd te kunnen registreren en slechts één contactpunt heeft met bv. een draaiende as. A l deze instrumenten meten verplaatsingen ten opzichte van een vaste massa. H et is echter theoretisch veel juister de versnellingen te meten. Hierop berust het electronisch meten volgens de condensator-methode, welke in 1946 ontwikkeld is door mijn collega s Koch en Huydts in samenwerking met de ingenieurs Bourgonjon en Esmeyer. Een schema van deze versnellingsmeter geeft u de volgende figuur (2 6 ). Het principe berust op het feit, dat capaciteitsvariaties in een'condensator gemoduleerd worden tot zichtbare electronenbotsingen op het scherm van een electronenbuis. Bij de getoonde versnellingsmeter werkt de geaarde condensatorplaat (1 ) als trage massa van de versnellingsmeter. Krijgt de gehele doos nu een versnelling bv. in verticale richting (door een scheepstrilling) dan zullen de elastische krachten van (4 ) deze massa de onderhavige versnelling moeten geven. Daar (2 ) de geïsoleerde condensatorplaat voorstelt en (3 ) de isolatie, zal door de elastische docrbuiging van (4 ) en dus van (1 ) een capaciteitsverandering in de condensator optreden. Deze capaciteitsverandering wordt nu door een hoogfrequent-spanning gemoduleerd, versterkt en gelijkgericht en daarna op het scherm van de electronenbuis geprojecteerd. Deze versnellingsmeters, die tot nu toe weinig aan boord, van schepen gebezigd zijn, zullen waarschijnlijk het meten van scheepstrillingen veel zekerder maken en dit hele onderzoek in nieuwe banen leiden.

6 Over de analyse der gevonden en gemeten diagrammen wil ik slechts enkele woorden zeggen. Daar soms onregelmatige trillingsbeelden ontstaan zullen de diagrammen harmonisch geanalyseerd moeten worden. De bekende methode der harmonische analyse van Runge kan hierbij met vrucht gevolgd worden. Vele metingen zijn in de loop der jaren aan boord van schepen gedaan. In Nederland door Vossnack, Arkenbout Schokker QnVegter,, in Denemarken door Barfoed, in Engeland door Lockwood Taylor, om u slechts een paar namen te noemen. W e kunnen thans met voldoening constateren, dat de meningen die wij in de loop der jaren over meetrillend water, meewerkende doorsnede en massaverdeling hebben gekregen, ons thans in staat stellen, zowel door directe berekening, door mathematische berekening of door benadering, de eigenfrequenties van de scheepsromp te bepalen, die binnen grenzen van circa 3 % vallen ten opzichte van al deze gemeten waarden. Alvorens deze voordracht te beëindigen, wil ik u nog op één instrument wijzen, nl. de trillingsdemper van Loser, die in 1938 met groot succes is toegepast door Constantini. Deze laatste heeft het goede denkbeeld gehad, de grote impulsopwekker, de schroef, te neutraliseren, door juist hierboven een neutraliserende massa aan te brengen. Hij maakte hierbij gebruik van de trillingsdemper van Loser, die bestaat uit een in cellen verdeelde gietijzeren tank, die dusdanig met water gevuld kan worden, dat hij een tegengeseide werking uitoefent op de verplaatsingen, opgewekt door de impulsen die de schroef geeft. De resultaten van deze demper, ziet u op fig. 27 en deze zijn zo overtuigend, dat ik haast zou willen besluiten met u de raad te geven, alles, wat ik u hedenavond verteld heb, maar weer spoedig te vergeten, want met dergelijke instrumenten in het arsenaal van de trillingsbeveiliging, hebben we klaarblijkelijk al die rekenarij niet nodig. Toch is de werkelijkheid nog anders en het bepalen van de eigenfrequentie van het schip + meetrillend water, blijft nog steeds een punt van het allergrootste belang. Weten we deze uiteindelijk, dan is het zaak bij stoom-zuigermachines het toerental der machine 10. % a 12 % lager te stellen dan de eigenfrequentie der tweeknoops verticale buigingstrilling. V oor m otoren is nmaeh meestal > N en is het beter ±30% boven het getal der eigenfrequentie te blijven bij het kiezen van het toerental. Vergeet vooral bij vrachtboten _niet het eigentrillingsgetal te berekenen bij toegeladen en ledige diepgang. U kunt dit snel benaderen door de formule van Vrohaska: waarin Ni = N Ni = frequentie bij ledige diepgang Nt = ' frequentie bij toegeladen diepgang qt = massaverdeling bij vol schip qi = massaverdeling bij ledig schip A it. = toegeladen déplacement + meetrillend water A u = ledig déplacement -f- (ander) meetrillend water Mijne Heren, ik ben mij er van bewust deze avond veel van uw aandacht gevergd te hebben. Ik moest dit doen, wilde ik u in zo korte tijd iets vertellen van het zeer ingewikkelde p robleem, dat met de naam scheepstrillingen omschreven wordt. Ik hoop, ondanks deze overbelasting van uw aandacht erin geslaagd te zijn, toch uw belangstelling voor dit probleem te hebben opgewekt en ik dank u voor het geduld, waarmee u mij tot het einde hebt aangehoord. Liter attmr lij st / qt Ai qi Ai I 1. Schlick, O.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f N aval A rchitects, Schlick, O.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f N aval A rchitects, Güm hel, L.: Schiffsschw ingungen. Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, Beding, G.: Ebene Transversalschwingungen freier stabförm iger K örper m it variablem Q uerschnitt und beliebiger sym metrischer Massenverteilung unter der E inw irkung periodischer K räfte mit spezieller Berücksichtigung des Schwingungsproblem.es des Schiffbaues, Jahrbuch der S ch iffb au tech nischen Gesellschaft, Biles, f. H.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f Naval A rchitects, Henderson, C.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f Naval A rchitects, Schlick, O.: Ship s vibrations. Transactions of the Institution o f Naval A rchitects, G iim bel, L.: Torsional vibrations o f elastic shafts o f any cross-section and mass-distribution and their application to the vibrations o f ships. Transactions o f the Institution o f Naval Architects, A k im off, N. W.: Ship s vibrations. Transactions o f the Society o f Naval Architects and Marine Engineers, N ew York, R obb, A. M.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f Naval A rchitects, Tobin, T. C.: A method o f determining the natural periods o f vibrations o f ships. Transactions o f the Institution o f Naval Architects, Shipbuilding and Shipping R ecord, 1 3 April The Shipbuilder, May N icholls, I i. W.; Ship s vibrations. Transaction of the Institution o f Naval A rchitects, K riloff, A.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f Naval A r chitects, L ockw ood T aylor, ƒ.: Ship s vibrations. Transactions o f the N orth East Coast Institution o f Engineers and Shipbuilders, Transactions o f the In stitution o f Naval Architects, Schnndel, G.: Schiffsschw ingungen. Jahrbuch der Schiffbautechnischen G e sellschaft, H orn, F.; H orizontal- und Torsionsschwingungen auf Frachtschiffen. W erft- Reederei-Elafen, 22 September und 7 O ktober B arfoed, E, L.: T he natural vibration o f ships. The Motorship, February, Pavlenko, G. E.: A method o f calculating ship vibrations. Engineering, 25 June, W robbet, G.; Schfffsschw ingungen. Jahrbuch der Schiffbautechnischen G e sellschaft, Lien au, O.; Schiffsschw ingungen. Jahrbuch der Schiffbautechnischen, Gesellschaft, Dahlmann, W.: Schiffsschw ingungen. W crft-reederei-h afen, 22 Februar, 1927 und 22 August, L ockw ood T aylor, f.: Ship s vibrations. Transactions o f the N orth East Coast Institution o f fingineers and Shipbuilders, H orn, F.: Schiffsschw ingungen. Schiffbau, IS Juli, Schnadel, G.: Schiffsschw ingungen. W erft-recderei-h afen, 7 M ärz, 1928, 2 5. C ole, A. P.: Ship s vibrations. T he Shipbuilder, A nnual num ber, Inglis, C. E.: Ship s vibrations. Transactions o f the Institution o f Naval A r chitects, Lewis, F. M.: T he inertia o f water surrounding a. vibrating ship. Transactions o f the Society o f N aval A rchitects and Marine Engineers, N ew Y ork, The Shipbuilder, A nnual num ber, K och, ƒ. ƒ.: Enige toepassingen van de leer der eigenfuncties op vraagstulclten uit de toegepaste m echanica. P roefschrift, Schnadel, G.: Schiffsschw ingungen. Schiffbau, 19 Dezember, Schm idt F.: Schiffsschwingungsberechnung. W erft-recderei-h afen, 22 März, ' L ockw ood T aylor, }. : Vibration o f Ships. Transactions o f the Institution o f Naval A rchitects, Shipbuilding and Shipping R ecord, 17 A pril The Shipbuilder, A nnual num ber, Schnadel, G.: Schiffsschw ingungen. Jahrbuch der Schiffbautechnischen G e sellschaft, 'W eber, M.; Schiffsschw ingungen. Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, R oop, W. P.:- N atural frequencies o f hull-vibration. The Shipbuilder, A n nual num ber T odd, F. FI.: Som e Measurements o f Ship V ibration. Transactions o f the N orth East Coast Institution o f Engineers and Shipbuilders T h e Shipbuilder, A nnual num ber, A b ell, T. B.: V irtu a l Mass o f. Ship s models. The Shipbuilder, A nnual num ber, T od d, F. H.: N o te sur quelques mesures de vibrations de navires. Bulletin Technique du Bureau Veritas, mars, A dam, M. S.: Dispositions susceptibles d améliorer la rigidité des coques et de réduire les vibrations. B ulletin Technique du Bureau Veritas, août Shipbuilding and Shipping R ecord, 12 N ovem ber Schadlofsky, E.: R echnung und Messung der elastischen Eigenschwingungen von S chiffsk örpern. Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, T odd, F. H.: Ship s vibrations. Transactions of the N orth East Coast Institution o f Engineers and Shipbuilders, T h e Shipbuilder, A nnual num ber, T odd, F. FI.: V ibration s des navires, Bulletin Technique du Bureau Veritas, juin, Inglis, C. E.: Suggested M ethod o f minimising vibrations in ships. Transactions o f the Institution o f N aval A rchitects, Engineering, 21 A pril and 5 M ay, The Shipbuilder, Annual num ber, 1933.

7 43. M eo, J. de: T h e problem o f ship vibration. Shipbuilding and Shipping R e - SI. cord, 4 M ay, Steinen, C. von den: Ü ber Versuche zur Messung der scheinbaren Masse von Schiffsm odellen. W erft-reederei-h afen, 1 April, * K och, J. J.: E ine experim entelle M ethode zur Bestimmung der reduzierten Masse des m itschw ingenden Wassers bei S chiffsschw ingungen. Ingenieur A rchiv, '. Loser, H ugh: O vercom ing vibration in ships. The Motorship, A pril, Burrill, L. C.: Ship vibration ; simple methods o f estimating critical frequen - cies. Transactions o f the N orth East Coast Institution o f Engineers and j* Shipbuilders, T he Shipbuilder, Annual number, T h e M o to r- ship, M arch, Dahlmann, W.: E in flu sz der Schubspannungen auf die B iegungsschw ingungen des Schiffslangsverbandes. Schiffbau, 3 September, 193 S B lokland Visser, J, eil P. Meerdink. B erekening van langsscheepse buigingstrillingen van een schip met behulp van een Stelling van M axw ell. D e J8. Ingenieur, 8 N ovem ber, T odd, F. H.: V ibration in ships. Engineering, 16 September, T h e 59. Shipbuilder, A nnual num ber, ^ C om ta ntini, M.: V ib ra tion in ships and its neutralisation". Transactions ot the Institution o f Naval Architects, Shipbuilding and Shipping Record, 8 Septem ber, T he Shipbuilder, A nnual num ber, Salct, G.:,,A m ethod o f determ ining the natural frequen cy o f vibration for a girder o f variable cross-section and its experim ental verification. The Shipbuilder, A nnual num ber, B row n, T. W. F.: V ib ra tio n Problem s fro m the Marine Engineering Point o f V iew. Transactions o f the N orth East Coast Institution o f Engineers and Shipbuilders, M eyer, P.; D e oorzalten van scheepstrillingen. Schip.en W erf, 29 Sept., H orn, F.: T ilg u n g elastischer Schwingungen des S chiffskörpers. Schiffbau, 15 A pril und 15 August, Prohaska, C. W.: V ib ra tion s verticales du navire. Bulletin de l Association T echnique M aritim e et A éronatique, Prohaska, C. W.: T h e vertical vibration o f ships. T h e Shipbuilder, Annual num ber, T od d, F. FI.: Fundam entals o f ship vibration. The Shipbuilder, Annual number, Tod d, F. FI. and W. J. M a rw ood : Ship vibration. Transactions o f the N orth East Coast Institution o f Engineers and Shipbuilders, V E REEN IG IN G V A N TECH N ICI OP SCHEEPVAARTGEBIED O P G E R IC H T 1 JU LI 1898 H EEM R A A D SSIN G EL 194, R O TTERD A M i Äs?!i I Ä H e t H oofdbestu u r deelt mede, dat 18 D E C E M B E R A PRIL 1950 de Heer H. B. L. M O SS m ede-oprichter der Vereeniging, op 11 A pril 1950, op ruim 84-jarige leeftijd, te Amsterdam is overleden. D e H eer M oss behield tot op zeer hoge leeftijd zijn warm e belangstelling voor de Vereeniging. Zijn nagedachtenis zal in hoge ere w orden gehouden. D. C. E N D E R T Jr., Voorzitter P. V A N D E N B R O E K, Secretarie

8 INDIENSTSTELLING TONS D O K BIJ W IETO N -FIJEN O O RD, SCHIEDAM Met het wederom in gebruik stellen van dok IV en de nieuwe timmerwinkel aan de werf te Schiedam, heeft de D oken Werf-Maatschappij W ilton- Fijenoord N.V. de periode van herstel afgesloten. De toevoeging van het grootste drijvende dok van het continent is het symbolisch einde van alle oorlogsschade. De betekenis hiervan is van groot belang voor het havengebied aan de Nieuwe Waterweg. Ter viering van dit heuglijke feit, hield de directie van Wilton-Fijenoord 11 April jl. een druk bezochte receptie, waarop talrijke vooraanstaande figuren uit de scheepvaartwereld vertegenwoordigd waren, o. a. de Minister van Verkeer en Waterstaat, Mr. D. G. W. Spitzen, Mr. J. J. Oyenvaar en Mr. J. Vos, van het directoraatgeneraal van Scheepvaart, als vertegenwoordiger van de Kon. Marine, schout bij nacht P. Stan, rear-admiral Forrcstal van de E.C.A.-missie in Nederland, de waarnemend commissaris van de Koningin voor de provincie Zuid-Holland Mr. E. M. H. Bolsius, voorts de burgemeesters uit de omringende plaatsen, namens Rotterdam wethouder J. Meertens en een twaalftal consuls uit Europa, Amerika en Canada. Minister Spitzen wenste de directie van Wilton-Fijenoord van harte geluk met de volkomen herstelling der werf en haar uitbreiding met de nieuwe werktuigen en transportoutillage. Minister Spitzen memoreerde de geschiedenis van dok _ IV, waarbij hij zijn bewondering uitsprak voor het prachtige bergings- en herstellingswerk, dat hier verricht is. Namens H.M. de Koningin reikte de minister aan de chef-dokmeester P. Buitendijk de gouden eremedaille uit, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een rondgang over de werf bezichtigden de vele gasten het grote dok, waar sinds Maandag 10 April het vlaggeschip van de H.A.L., de N ïeuw - Amsterdam in ligt om opnieuw in verf te worden gezet en haar stuurboordschroef vervangen wordt door een nieuwe. y-ttt 1**1** i J VOOR HET De nieuwe timmerfabriek De werkplaatsen voor houtbewerking van Wilton-Fijenoord tot 1933 gevestigd op de werf Schiedam, waar ook de gehele betimmering voor het s.s, Statendam vervaardigd is, en tot 23 December 1946 EERST NA DE BEVRIJDING IS HET VLAGGESCHIP VAN DE H.A.L., DE N IE U W AMSTERDAM BIJ DE WERF W ILTON FIJENOORD TE SCHIEDAM IN HET DOK OPGENOMEN op de werf te Rotterdam, zijn beide door brand verwoest en toen na de brand in Rotterdam omgezien moest worden naar een plaats voor een nieuwe timmerfabriek is besloten om te Schiedam een zo m o dern mogelijk gebouw met 'alle veiligheidsvoorzieningen te ontwerpen. Het gemengde bedrijf te Schiedam, ten dele reparatie, ten dele nieuwbouw, waarbij diverse typen schepen in bewerking kunnen worden genomen, stelt wel bijzondere eisen aan de ruimte en inrichting, ook voor een timmerfabriek. Het gebouw, waarvan de eerste paal op 30 Juni 1948 werd geslagen, toont dan ook wel door zijn inrichting de zwaarte van de hierboven gestelde eisen. De nieuwe timmerfabriek is ontworpen door het Architecten- en Ingenieursbureau Vermeer & Van Herwaarden, in nauw overleg met de betrokken afdelingen van "Wilton-Fijenoord. H et gebouw beslaat een grondoppervlak van 3000 m ' en heeft een totaal oppervlak in 3 verdiepingen van ruim 6000 m2. Het is geheel in gewapend beton-constructie uitgevoerd. Het vakonderwijs Voor de opleiding van leerlingen en de omscholing van arbeiders beschikt W ilton-fijenoord over een goed ingerichte vakschool, waar, gezien de vele en fraaie proefstukken, prachtige resultaten bereikt worden. V oor de verdere bijzonderheden het dok betreffende, wordt verwezen naar Schip en W erf N o. 7, 31 Maart 1950, blz. 14'5-147.

9 JUBILEUM G. STERKMAN M A A R T 1950 Op 13-jarige leeftijd trad de heer G. Sterkman in dienst bij de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord en op die dag heeft niemand en allerminst hijzelf gedacht, dat hij hiermede aan het begin van een periode stond, die voor het bedrijf van onschatbare waarde zou worden. Zoals in deze jaren gebruikelijk, moest hij de vereiste vakkennis zelf vergaren. Daartoe doorliep de heer Sterkman verschillende afdelingen van het bedrijf en door grondige studie in de toen spaarzame vrije tijd wist hij zich de nodige theoretische kennis eigen te maken. D it is eenvoudiger te zeggen dan uit te voeren. Ingewijden weten welke inspanningen er nodig zijn om na de dagelijkse arbeid nog eens achter de tafel te gaan zitten om zich met de theorie vertrouwd te maken en deze vervolgens in de practijk te brengen, zodanig dat hiermede resultaten bereikt worden. Op velerlei gebied heeft de heer Sterkman van zijn belangstelling blijk gegeven. Na de land- en scheepsstoommachines kwamen de verbrandingsmotoren en aan dit onderdeel van de W erktuigbouw heeft de heer Sterkman zijn hart verpand. Zeer veel heeft hij bijgedragen tot de ontwikkeling van de motoren, di'e bij Fijenoord en later bij W ilton - Fijenoord letterlijk leven zijn ingeblazen. Dit allemaal te belichten zou in dit verband te ver voeren. Van het vele werk, dat hij heeft verricht, willen wij alleen zijn synchroniseer-inrichting voor verbrandingsmotoren memoreren. Zijn grote plichtsbetrachting en een onverwoestbaar enthousiasme, ook op ogenblikken, dat de problemen onoplosbaar schijnen, laten niet na een stimulerende invloed uit te oefenen op degenen, die met hem samen werken. Dit gepaard met een schier onuitputtelijk uithoudingsvermogen heeft niet weinig tot de succesvolle resultaten bijgedragen. Iemand, die zichzelf geheel geeft aan zijn werk, mag ook veel van degenen eisen, die aan zijn leiding zijn toevertrouwd. Dat hij niettemin gewaardeerd wordt, moge blijken uit de grote belangstelling, die hij bij zijn jubileum ondervonden heeft. O ok de belangstelling van zeer velen buiten het bedrijf op deze voor de heer Sterkman en,, W il t on - F i j en oo r d zo belangrijke dag heeft getoond hoe de jubilaris gewaardeerd wordt voor het vele, dat hij gedaan heeft. Dat het hem gegeven moge zijn nog vele jaren zijn krachten als hoofd-ingenieur van W ilton-fijenoord te wijden aan het werk, dat hem zo na aan het hart ligt. I r. B. W i l t o n DE BERGING VAN HET PRINS HENDRIKJDOK OP HET AFGESLOTEN IJ Na de eerste wereldoorlog werd door de Amsterdamsche D roogdok Maatschappij in gebruik genomen het zogenaamde Prins Hendrik-dok, dat voor rekening van deze maatschappij was gebouwd bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam. H et dok was gemaakt met de bedoeling om te Amsterdam een dokgelegenheid te verkrijgen voor de grootste schepen, die daar binnenlopen; Het verkreeg een lengte van 190,88 m, een breedte van 39,47 m en een draagvermogen van ton, zodat het geschikt was voor het dokken van grote zeeschepen. Het dok werd samengesteld uit 8 secties: 6 tussensecties lang 24 m en 2 eindsecties van 23,44 m lengte. De vormgeving was zodanig, dat de secties, na te1zijn losgemaakt, afzonderlijk in de overige delen van het drijvende lichaam konden w orden gedokt. H et drijvende dok, dat aan de noordelijke oever van het Afgesloten IJ werd gemeerd, aan de kade van de A.D.M., verkreeg met inbegrip van een bijbehorende drijvende ponton en van de uithouders, geheel compleet een eigen gewicht van rond 9500 ton. Om een indruk te geven van de hoeveelheid staal, die voor de bouw van het dok is gebruikt, diene, dat deze ongeveer overeenstemt met die, welke nodig was voor de bovenbouw van de brug voor gewoon verkeer over het Hollandsch Diep. Wegens de belangrijke functie, die het drijvende dok had te vervullen in het havenbestel van Amsterdam, trok dit de aandacht van de bezettende macht, tijdens de oorlog. Toen het voor de Duitsers duidelijk begon te worden, dat de oorlog verloren was en zij er toe over gin gen om alles te vernietigen, wat dienstig kon zijn voor onze bevrijders, of voor de wederopbouw van onze scheepvaart, werd het Prins Hendrik-dok eveneens op de lijst geplaatst van werken, die moesten w orden vernield. Degenen die hiermede werden belast, hebben hun vernielingswerk wel zeer grondig uitgevoerd. Terwijl zich in het dok een b.r.t. metend Italiaans zeeschip bevond, het s.s. Maggio XXIV, heeft men zware ladingen geplaatst aan de zijde, die het meest van de oever afgekeerd lag, de zuidzijde. Ook in het zeeschip zelf plaatste men ladingen. Toen deze tot explosie kwamen, begon het dok, dat met zijn uithouders aan de wal verbonden lag, aan de zuidzijde langzaam te zinken. H et zwaar beschadigde zeeschip kantelde daarbij zijdelings om en kwam te liggen tegen de zuidelijke opstand. Nadat nog enige ladingen waren geplaatst ter hoogte van de( midden-compartimenten en de noordelijke opstand, scheurden ook de uithouders af en zakte het dok in zijn geheel naar de bodem van het IJ, dat ter plaatse is uitgebaggerd tot een diepte van 18 m N.A.P. Aldus werd na de bevrijding het dok aangetroffen, toen de Opruimingsdienst van de Rijkswaterstaat voor de taak stond om alles wat zich in de openbare waterwegen en de havens bevond, te verwijderen. Terwijl hierbij enerzijds in de eerste plaats diende te worden gelet op het herstel van de vaart in de voornaamste verbindingswegen, werd anderzijds

IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K

IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K S c h i p en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W I J D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N O R G A A N V A N D E V E R E E N IG IN G V A N T

Nadere informatie

RUSLAND S HANDEL MET HET WESTEN

RUSLAND S HANDEL MET HET WESTEN S c h i p e n W e r f 14-D A A G S T IJD SC H R IF T, G E W IJD A A N SCH EEPSBO UW, SCH EEPV A A RT EN H A V E N B E L A N G E N O RGAAN V AN DE VEREENIGING V AN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DE CENTRALE

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

Een 75-jarige historie 1916-1991

Een 75-jarige historie 1916-1991 1 2 3 4 Een 75-jarige historie 1916-1991 5 Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg Een 75-jarige historie 1916-1991 Ir. F.J.J. Hamer Dr.Ir. C.P.M. Sadée Ir. J.A. Wijsman A.C. Dolk C.J. Lommers 6 7 Inhoud

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R ! 1 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED en van het NATIONAAL TECHNISCH SCHEEPVAARTKUNDIG MUSEUM

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

RUSLAND S OLIE-INDUSTRIE

RUSLAND S OLIE-INDUSTRIE S c h i p b n W e r f 14-D A A G S T IJD SC H R IF T, GEW IJD A A N SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN O RG AAN V A N DE VEREENÏGING V A N TECH N ICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DE CENTRALE BOND V A N

Nadere informatie

KONTAKT. personeelsorgaan van de Nedertandse Centrale 0rganisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappeliik 0nderzoek TN0

KONTAKT. personeelsorgaan van de Nedertandse Centrale 0rganisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappeliik 0nderzoek TN0 KONTAKT personeelsorgaan van de Nedertandse Centrale 0rganisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappeliik 0nderzoek TN0 Juni 1973 - jaargang 17 - nummer 6 - maandblad & ìf.*' +fi=!,::y iì::.: 1i1;5i:$ æ :,::!

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

SCHIP EN WERF. Er zijn nog steeds schepen die het zonder apparatuur van Alfa-Laval kunnen stellen. Maar hoe lang nog? TIJDSCHRIFT VOOR.

SCHIP EN WERF. Er zijn nog steeds schepen die het zonder apparatuur van Alfa-Laval kunnen stellen. Maar hoe lang nog? TIJDSCHRIFT VOOR. n v n «f TIJDSCHRIFT VOOR SCHIP EN WERF 53STE JAARGANG NR 5 7 MAART 1986 Er zijn nog steeds schepen die het zonder apparatuur van Alfa-Laval kunnen stellen. Maar hoe lang nog? A lfa -Laval is in ta l van

Nadere informatie

WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE

WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE ADVOCAAT EN SCHADEREGELING UWV KEURINGEN AFGEKEURD HOGERE LEEFTIJDSGRENS IOAW 13e Jaargang Nr. 4 Januari 2005 Nederlands Instituut van Schaderegelaars

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE Afdeling Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXe Jaar, Vol. II, N r 2 Augustus Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437 POLITIEK EN CULTUUR OKTOBER 1966 Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425 Image of politiek? M. Bakker 437 Het Volksfront in de strijd tegen het fascisme M. Meijer 444 Vervreemding,

Nadere informatie

DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES

DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES . 1 DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES De aanleg van het hoogspannings-koppelnet in Zuid-Holland in de periode 1930-1945 Drs. ir. Louis van Empelen 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING

Nadere informatie

SERIE RESEHRtHniEniORHIIDn

SERIE RESEHRtHniEniORHIIDn SERIE RESEHRtHniEniORHIIDn m VRIJE UNIVERSITEIT EKONOMISCHE FAKULTEIT AMSTERDAM Vrije Universiteit Amsterdam Economische Faculteit Vakgroep Organisatie & Leiding Secretariaat 020-548 4933 Mantelproject

Nadere informatie

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden 221 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

EUROPORTNUMMER. met: plattegrond en lijst van deelnemers. Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren

EUROPORTNUMMER. met: plattegrond en lijst van deelnemers. Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren EUROPORTNUMMER met: plattegrond en lijst van deelnemers Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren H et integreren van scheepvaartelektromca in gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke system en is voor

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht. In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar

Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht. In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Molengraaff Instituut Unforgiven? Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht REDE In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Bedrijfsfinancieel

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie