VI/0.1) Over de oolitie in veranderine en de verandering in de Politie. Taken van de politie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VI/0.1) Over de oolitie in veranderine en de verandering in de Politie. Taken van de politie"

Transcriptie

1 VI/0.1) Over de oolitie in veranderine en de verandering in de Politie Taken van de politie

2 Over de nolitie in veranderine en de verandering in 'de Politie Taken van de politie De laatste jaren zijn veel discussies over de politie in Nederland voornamelijk over de noodzaak de politie uit te breiden gegaan. Uitgangspunt hierbij van de kant van de voorpleiters was de gedachte dat met vermeerdering van personeel en materieel de steeds toenemende criminaliteit beter beheerst kan worden. Het accent lag en ligt ook nu nog wel binnen bepaalde kringen op kwantitatieve verbeteringen. De laatste tijd echter wordt steeds vaker de vraag opgeworpen of kwantitatieve uitbreiding van de politie inderdaad het gewenste effect zal hebben. Een toenemende aandrang op kwalitatieve verbetering is hiervan het gevolg. Met deze discussies gaan onherroepelijk belangrijke vragen gepaard, vragen over de positie van het politie-apparaat in onze pluriforme samenleving, over welke taken en de wijze waarop de politie deze taken moet (kunnen) vervullen, over de weerslag hiervan op de politie organisatie. De taken van de politie zijn van oudsher: - handhaving van het recht; - handhaving van de openbare orde; - hulpverlening. Binnen deze formele taakomschrijving zijn globaal twee tendensen aan te geven. De ene gaat uit van de beschermingsconceptie ( de traditionele opvatting), de andere gaat uit van de welzijnsconceptie (de integratieve opvatting). De beschermingsconceptie stelt de wets- en ordehandhavende taak centraal. De politie moet zich met hulpverlening bezig houden als en in zoverre deze een bijdrage is tot veiligheid, orde en rust in de samenleving. De welzijnsconceptie stelt de hulpverlenende taak centraal. Orde- en wetshandhaving worden gezien als middelen daartoe. 4 De traditionele opvatting ziet de politie als onpartijdig in haar taakvervulling, als handhaver van een democratisch evenwichtsysteem. De politie dient te blijven binnen de grenzen van de formele democratie.de wetgever heeft gekozen voor de beschermingsconceptie. Sociale hulpverlening van langere duur past daar niet in. Het integratie-concept omschrijft de politie-taak als verwezenlijking van de materiele democratie, dwz. als gericht op de - verwezenlijking van de persoonlijke, sociale en economische vrijheid, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid waarin de politie een actieve rol speelt.

3 Orde-, wetshandhaving en hulpverlening zijn geen doelen in zich, maar methoden van sociale beheersing. Hulpverlening moet een geintegreerd geheel zijn in het takenpakket van de politic. Daarnaast staan bemiddeling, crisisinterventie en conflict-preventie als alternatieve methoden en middelen. Dit houdt in een integrale taakuitoefening voor de politie, en vergt decentialisatie van de politiezorg. Tevens treft men in de literatuur opvattingen over de taak van de politie die beide aspecten van de politietaak, orde- en wetshandhaving In hulpverlening, benadrukken. In deze visies wordt de welzijnsfunctie van de politie, het verlenen van psychosociale hulp, gezien als werkzaamheid van de rayonagent. In de regeringsverklaring van 1978 stelde de regering dat zij de taak van de politie naar maatschappelijke dienstverlening zal bevorderen. Uit art. 28 van de Politiewet rollen twee werkterreinen voor de politie I. handhaving van de rechtsorde. a. preventief betekent dit: - handhaving van de openbare orde en zedelijkheid - waken voor de openbare gezondheid en veiligheid - bescherming van personen, dieren en goederen - voorkomen voor strafbare feiten - bevorderen van een vrij en onbelemmerd verkeer b. repressief betekent dit: - ontdekken en opsporen van strafbare feiten en daders. - executeren van rechterlijke beslissingen. 2. hulpverlening Omdat deze hulpverleningstaak vaag omschreven is, bestaat er nogal verschil van mening over de uitvoering van de politiele hulpverlening. Sommigen zijn de mening toegedaan dat de politie alleen dan hulp dient te verlenen, wanneer daarom gevraagd wordt. Anderen stellen dat de politie altijd een belangrijke hulpverleningsinstituut is geweest. Er is bijgevolg alle reden voor een verdere geleidelijke verlegging van de politietaak in de richting van sociale actie, echter geintegreerd in het totale takenpakket van de politie. Weer anderen stellen dat de voorzieningen binnen de maatschappelijke hulpverlening steeds omvangrijker en gespecialiseerder worden. De politie heeft in deze een verwijzingsfunctie, welke zij alleen dan behoorlijk kan uitoefenen wanneer zij inzicht in de (on)mogelijkheden op dit terrein bezit.

4 Bovendien wordt er m.b.t. de hulpverleningstaak van de politie onder-,, scheid gemaakt tussen "survice- verlening" (dwz. klusjes opknappen), het- geen niet tot de taak van de politie zou behoren, en crisisinterventie in het sociaal psychologische vlak, hetgeen een duidelijk onderdeel van hulpverlenende taak zou zijn, niet alleen als erom gevraagd wordt, maar ook op eigen initiatief van de politie. De noodzaak tot de hulpverlenende taak van de politie wordt benadrukt door o.a.: a. bij de bevolking bestaande drempelvrees t.o.v. andere hulpverlenende ins tanties. b. de bereikbaarheid van de politie. c. de verwarrende hoeveelheid andere maatschappelijke instanties. De politie is altijd "hulpverlener" geweest. Dit noopt tot daadwerkelijke erkenning van dit gegeven. Dit dient te gebeuren door: 1. de opleiding te laten aansluiten bij deze rol, 2. de samenwerking tussen politie en maatschappelijke werk te verbeteren, o.a. door het afbakenen van verantwoordelijkheden en grenzen. Van verschillende zij den is echter critiek op de integratie gedachte uitgeoefend, welke samengevat op het volgende neerkomt: - Een politie dient beheerst te worden door het recht en dienstbaar te zijn in die zin dat zij niet haar eigen doeleinden bepaalt (rechtstaatgedachte). - De keuze tussen 6f beschermingsconcept 6f welzijnsconcept is een politieke keuze, en niet een keuze van de politie zelf. - Politie-werkzaamheden en - organisatie zijn twee grootheden van een geheel eigen karakter, die ieder hun eigen wijze van benadering vragen. - Het integratie concept gaat uit van acceptatie van de politie door de burgers. Dit is een erg optimistisch beeld. - Inspelen op "(Id maatschappelijke behoefte" moet noodzakelijkerwijs falen in onze pluriforme maatschappij. De politie moet zich richten op de pluriformiteit van maatschappelijke behoeften. - Hoe staat het met de organisatie van de politie met het oog op de georganiseerde en niet plaatselijke criminaliteit. - Naar mate de politie beter geintegreerd is, zal ze nog vaker cm hulp gevraagd worden. De politie kan echter niet op alle futiliteiten ingaan. - Waar eindigt integratie en begint infiltratie. - De integratie-ideologie versluiert de controle-aspecten van de overheid op de burger.

5 - De integrale taakstelling leidt tot meer rol-conflicten voor de individuele agent. - Informatie uit het horizontale vlak (hulpverlening,burenpraat) kan "verticaal" tegen de informant worden aangewend. Concluderende kan men stellen dat twee uitgangspunten in extremo tegenover elkaar staan. Enerzijds geldt als uitgangspunt de formele democratie, ten gevolge wearvan het accent ligt op de orde- en wetshavende taak van de politie, terwij1 hulpverlening in het verlengde hiervan ligt. Anderzijds geldt als uitgangspunt - m.b.t. de taak van de politie de maatschappelijke behoeften, die een beroep doen op de politie, ten gevolge waarvan het accent ligt op de verwezenlijking van de materiele democratie, waarbij hulpverlening, orde- en wetshaving als methoden gehanteerd worden.

6 POLITIE IN DISKUSSIE Rapport van de P.v.d.A) 1. Diskussie over de politie: wenselijk en noodzakelijk 1.1 Inleiding Politie is een belangrijk instituut in onze maatschappij. De samenleving doet op veel en verschillende terreinen beroep op de politie: dienstverlenend, hulpverlenend, ordeherstellend, verkeerrege lend, ordehandhavend, wet shandhavend. Een duidelijk beeld over 'de maatschappelijke behoeften' aan politieantbreekt. Vandaar de steeds weer opdoemende diskussie rond de omvang en taakstelling van de politie, zonder dat daarvoor harde gegevens voorhanden zijn. Orde, wet en hulpverlening De politie dient bij haar ordehandhavende taak ruimte te bieden voor nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen. Dit geldt ook in het kader van de wetshandhavende taak van de politie,.m.n. als duidelijk is dat wetten veelal achterlopen op maatschappelijke ontwikkelingen. Door een te eenzijdige nadruk op wets- en ordehandhaving hebben de preventieve en hulpverlenende taak onvoldoende aandacht gekregen. De signaleresde, en adviserende functie van de politie m.b.t. maatschappelijke knelpunten ligt juist in deze preventieve en hulpverlenende sfeer.. Gezag De gezagsorganen moeten deze keuze maken, prioriteiten stellen en accenten leggen. Tot nu toe is dit te weinig gedaan en is de politie aan haar lot overgelaten. Een democratisch ingestelde politie zou ook maatschappelijke vernieuwing aandacht moeten geven! 1.2 Politie en wet Handhaven van de wet is een van belangrijkste taken van de politie. Bedoeld zijn echter alleen strafrechtelijk gesanctio-

7 neerde wetten - tenzij er speciale opsporingsdiensten zijn niet bijv. privaatrechtelijke wetten. Een belangrijka rol bij dewetshandhaving door de politie spelen het wetboek van strafrecht, het wetboek van strafvordering en de gemeentelijke Algemene Politie Verordeningen (A.P.V.), m.n. daar waar deze nauwkeurig het evenwicht bewerkstelligen tussen de belangen van de overheid en die van het individu. De politie dient zich strikt te houden aan de regels van de strafvordering. Daarnaast staan allerlei interne instructies, (bijv. fouilleringsinstructie). In de taakuitoefening van de politie is een zekere vrijheid (discretionaire bevoegdheid) gegeven via vaag of open geformuleerde wetten. -Voordeel hiervan: niet alles wordt vervolgd. -Nadeel hiervan: grotere beslissingsvrijheid voor de politie en mogelijke zelfstandiging van de politie. Als bepaalde wettelijke maatregelen een ernstige inbreuk maken op waarde-opvattingen die onder (groepen uit) de bevolking leven, kan ongehoorzaamheid gerechtvaardigd zijn (burgerlijke ongehoorzaamheid). De politie is zich te weinig bewust van het felt, dat de maatschappelijk werkelijkheid niet identiek is aan de juridische werkelijkheid. Burgerlijke ongehoorzaamheid kan deze twee dichter bij elkaar brengen. De politie dient deze ontwikkelingen te signaleren. 1.3 Veranderingen bij de politie De veranderingen bij de politie tot nu toe liggen in de sfeer van uitbreiding en verbetering van middelen, mankracht en de efficiency. De aandacht moet verlegd worden naar de rol van de politie in de maatschappij, de werkwijze, interne organisatie en het personeelsbeleid van de politie.

8 Taak van de politie: ook gericht op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. 2.1 Vragen en ontwikkelingen De taakomschrijving van art. 28 politiewet leidt tot de vraag: Welke doelstellingen liggen aan het politiewerk ten grondslag? - het beschermen van, democratische verworvenheden. - het garanderen van veiligheid van personen en goederen - welzijn in de maatschappij bevorderen. Over deze abstracte formuleringen is ieder het wel eens. Over de concrete uitwerking hiervan bestaat echter verschil van mening. Deze taakomschrijving is kennelijk voor meer dan'gen uitleg vatbaar: - Van Agt (1977): - handhaving van de openbare orde door de politie richt zich in de eerste plaats op de lokale situatie. - handhaving van het strafrecht is in handen gelegd van een landelijk apparaat, iii. het Openbaar Ministerie. - Handhaving van de rechtsorde is gen van de essentiele taken van de overheid om de samenleving te reguleren. Strafbedreiging is steeds meer eentii.terstmiddel. Preventie en conflictoplossing verdienen voorkeur. Tegenstrijdige ontwikkeling. Naast deze ontwikkeling van repressie naar preventie vindt er een verkokering van de politietaak met sterk centralistische trekken, een verdere vertechnisering en automatisering van de politie plaats. 2.2 Politie en strafbare feiten De onrustgevoelens in onze maatschappij, die objectief relatief gering zijn, worden door sommige kranten,beveiligingsindustrie en particuliere bewakingsindustrie aangewakkerd. De kriminalitiet in ons land is voor een zeer groot deel

9 een jongeren- (tot + 24 jaar) probleem. Be oorzaak ligt m.n. in de jeugdwerkeloosheid, slechte economische situatie, en huisvestingsproblemen. Be politie kan aan deze oorzaken weinig doen; zij kan hooguit de bevolking wijzen op technopreventie. In de traditioneel-juridische opvatting, waarin ontwettig gedrag opgespoord, vervolgd engestraftbehoort te worden, heeft de politie tot taak het opsporen van strafbaar gedrag en het oplossen van strafbare feiten. Vanuit deze optiek beschouwt de politie kriminaliteit veel meer als 'werkaanbod' dan als een maatschappelijk probleem. Opsporing en oplossing van strafbare feiten warden zo doel in zich, en voor een beleidsmatige aanpak blijft zo weinig ruimte. Repressie is in deze visie belangrijker dan preventie en hulpverlening. Be repressieve aanpak blijkt niet effectief te zijn. Daarom is het zaak naar andere wegen te zoeken. Het accent moet niet liggen op repressie van crimineel gedrag, maar op het beschermen van personen en goederen in de zin van voorkomen en herstellen van schade. Middelen hiertoe zijn preventie, conflictoplossing en diversion. 2.3 Politie en de openbare orde. Welke orde dient gehandhaaft te worden en hoe? Bit wordt door plaatselijke omstandigheiden bepaald. Vandaar dat de burgemeester bevelsbevoegdheid en verantwoordelijk is in deze. (Art. 35 Pol. wet en 219 Gem. wet). Tevens is het begrip openbare orde een subjectief begrip in die zin dat het steeds in ontwikkeling is en inhoud wordt gegeven afhankelijk van plaats, tijd en omstandigheden. Handhaven van de openbare orde wordt van de kant van het gezag en de politie gemakkelijk geinterpreteerd als zorgdragen voor een maximale rust in de samenleving. Handhaven van de openbare orde behoeft niet gelijk te staan met het in stand houden van de status quo (vgl. burgerlijke ongehoorzaamheid). Be politie moet een subtieler beleid voeren, meer preventief dan repressief.

10 5 Dit betekent dat zij in direct contact met de burgers moet staan om problemen te kunnen signaleren en het bestuur daarover te adviseren. 2.4 Politie en hulpverlening Het publiek ziep de politie in tal van situaties als hulpverlener. Een groot deel van hun tijd besteden agenten dan ook aan direct en praktisch hulp verlenen. De hulpverlenende taak wordt binnen het politie-apparaat ondergewaardeerd, de opleiding sluit bij deze taak niet voldoende aan, hulpverlening vereist creativiteit, en hulpverlening wordt afgeschoven op de wijkagent. Bovendien is ereen kloof op het gebied van vertrouwen en bereikbaarheid tussen de politie en anderemaatschappelijke hulpverlenende instanties. In verschillende steden is er met succes geexperimenteerd deze kloof te verkleinen (Utrecht, Amersfoort, Groningen, Alkmaar). 2.5 Dienstverlening als mentaliteit. Het uitsplitsen van de wettelijke taakomschrijving alleen leidt tot een beperkte kijk op het politiewerk en accentueert repressief optreden. De politie dient zich bezig te houden met dienstverlening aan de burgerij (of maatschappij). Dit omvat meer dan hulpverlening en is gericht op alle facetten van het politiewerk. De politie is er voor de burgers en niet omgekeerd. Dit betekent dat de politie het vertrouwen van de bevolking moet verkrijgen. 2.6 Prioriteiten in het politiewerk. Prioriteiten dienen gesteld te worden na gezamenlijk overleg tussen politieke, justitiele en bestuurlijke organen door het gezag. Voorbeelden: - Preventief werk door actief in dorpen en wijken te werken, ontwikkelingen te signaleren en het bestuur hierover te informeren.

11 - wijksurveillance - kleine criminaliteit - meer hulpverlenend, dan repressief 2.7 Politie in de wijk of in het dorp Ontwikkelingen van de laatste jaren bij de politie: - Steeds minder wordt de algemene politietaak uitgeoefend, steeds meer verkokert de politietaak. - De spanningsverhouding tussen hulpverlening en (rechts) ordehandhaving wordt steeds sterker. - Afname van de aanwezigheid van de politie. Conclusie:ermoet een 'algemene wijkteam' komen, zodat specialisatie wordt teruggedrongen. Invoering van enkele wijkagenten alleen is een schijnoplossing. Hethelpthet bestaande systeem in stand houden en is een surrogaat voor werkelijke veranderingen. Hiertoe dient de politieorganisatie veranderd te warden: - kleinschaligheid: dit betekent geografische decentralisatie - beleidsontwikkeling vanuit de basis. - goede coordinatie vanuit de basis - alleen dan beroep doen op centrale, gespecialiseerde teams, als het wijkteam de zaak niet meer aan kan. - medezeggenschap, inspraak en zelfontplooiing mogelijk maken voor de wijkteams. - verandering van interne en externe werkwijze, en van opleiding. - verandering in het personeelsbeleid.

12 Projectgroep Organisatie Structuren Politie in verandering (een voorlopig theoretisch model). De projectgroep stelt een drietal fundamentele vragen: - wat is de functie van de politie? - op welke wijze dient die functie te warden vervuld? - welke zijn de consequenties hiervan voor de organisatie van de politie? Alvorens deze vragen'te beantwoorden moet duidelijk gemaakt worden welke de taken van de politie zijn, en op welke wijze die vervuld dienen te warden. In het algemeen ontleent elke organisatie - ook de politie- zijn bestaansrecht aan de functie die in de samenleving vervuld wordt, dat wil zeggen volgens de projectgroep aan de bijdrage aan de odgeving. De taak van de politie is vanouds: - handhaving van de openbare orde, - handhaving van het recht, - hulpverlening. De eerste twee taken makep de politie een instituut van sociale beheersing (= het bewaken van ontwikkelingen in de samenleving door invloed uit te oefenen op mensen en zaken met het oog op een te verwezenlijken doel). De politie onderscheidt zich van andere onderdelen van het openbaar bestuur die ook in het veld van sociale beheersing werkzaam zijn door de opgedragen taak en de haar daartoe toebedoelde (machts)middelen en door haar directe contact met de burgers. De projectgroep beschouwt dit als de algemene kenmerken van de politie. Sociale beheersing kan twee kanten uit: 1. handhaving van de status quo, 2. het scheppen van condities voor verandering van de bestaande maatschappelijke orde.

13 Opvatting van de projectgroep over de functie van de politic: De functie van de politie houdt in het leveren van een mede in het bestuurlijke en justitiele functioneren geintegreerde bijdrage ten behoeve van de samenleving, in de vorm van sociale beheersing, die niet slechts bijdraagt tot bescherming van de maatschappelijke verworvenheden, doch evenzeer de condities schept voor maatschappelijke ontwikkeling en vernieuwing, gericht op de verwerkelijking van de essentigle waarden in ooze democratie. De gezagsuitoefening van de politie moet persoonlijk en sociaal rechtvaardig zijn, wil zij niet uitmonden in machtsuitoefening. Voorwaarden hiervoor zijn: - optimale integratie in de gemeenschap, waarin de politie de politiezorg uitoefent, - nauw contact met de bevolking, zodat de politie kan beschikken over meer "sociale" informatie, ten gevolge waarvan pro-actief optreden mogelijk wordt. Voorwaarden voor deze verschuiving: Wetshandhaving, handhaving van de openbare orde en hulpverlening zijn niet langer doelen in zich, maar methoden van sociale beheersing. Bemiddeling, crisisinterventie en conflict-preventie zijn alterna- 'tieven voor traditionele methoden en middelen. Hulpverlening moet een geintergreerd geheel zijn in het takenpakket van de politic. Dit houdt een integrale taakuitoefening in. Dit vergt decentralisatie van de politiezorg. De projectgroep pleit voor betrekkelijk kleine geografisch gedecentraliseerde eenheden met betrekkelijk autonome bevoegdheden. Interne integratie van de politie-organisatie, zodat de beleidsvorming niet langer voorbehouden is aan ten bepaald hierarchisch nivo, maar een verantwoordelijkheid van alle medewerkers in de organisatie wordt.

14 411. Uitgangspunten voor het model voor de organisatie van de politie: - geografische decentralisatie, - teamvorming, - decentralisatie van bevoegdheden, - generale taakstelling voor de teams, - horizontalisering van de organisatie, - beleidsdeelname voor de medewerkers. fr. Traditionele taakopvatting van de politie: zie 'politie in veran- dering', een voorlopig theoretisch model van de Projectgroep organisatie structuren, pag.21 ev.

15 1 "Issues in traditional preventive patrol" Wat is bekend over traditionele preventieve surveillance? Men is het er in het algemeen over eens dat de politiele surveillance 5 basis-doelstellingen heeft: 1. afschrikking. 2. arrestatie van criminelen. 3. voldoening aan de publieke verlangens van dienstverlening. 4. zorg voor het veiligheidsgevoel van het publiek en vertrouwen in de politie. 5. opsporing van gestolen goederen. 1. Afschrikking. Aan deze doelstelling liggen twee assumpties ten grondslag: a. de paraatheid, efficientie en alom tegenwoordigheid van zichtbare politie zal de (potentiele) crimineel ontmoedigen. b. een hogere mate van zichtbaarheid brengt een hogere mate van. afschrikking met zich mee. De relatie tussen zichtbaarheid en afschrikking is discutabel geworden om twee redenen: - het Kansas City Preventive Patrol experiment toonde aan dat er weinig verschil was tussen de nivo's van zichtbaarheid van de politiele surveillance. - hat argument dat slechts bepaalde soorten misdaden af te schrikken zijn door surveillance. Misdaden als moord, aanranding, diefstal, inbraak en roof worden vaak op private plaatsen of in het geheim gepleegd, en worden daarom slechts een weinig beinvloed door de preventie en afschrikkende aspecten van surveillance. De studie van Elliott en Sardino (1971) suggereert dat ongeveer 40% van de bekende misdaden plaats vindt op plaatsen waar ze ontdekt kunnen worden en dus potentieel af te schrikken zijn door de politie.

16 - 2 - Kortom, dit argument stelt dat als misdaad niet zichtbaar is, deze niet af te schrikken is door de surveillance-dienst, en bovendien dat het afschrikkend effect van surveillance vermindert als de duur van de tijd dat de overtreder zichtbaar is bij het plegen van het delict, vermindert. In het belang van de afschrikking heeft de politie zich bezig gehouden met operationele activiteiten die gericht waren op verhoging van de zichtbaarheid van de surveillance, zoals het gebruik van A6n man per surveillance-auto, motoren, vermeerderde surveillance te voet, arrestatiewagen, en gesplitste surveillance; pogingen om de aard van de surveillancedienst, zoals ras, taal en sexe, te doen overeenkomen met de aard van de beats; het gebruik van allocatie en werkmodellen: het sturen van surveillance-eenheden naar plaatsen met veel criminaliteit, of het minimaliseren van de reactie-tijd. Het feit dat verschillende allocatie-modellen zijn gebaseerd op conflicterende assumpties, is indicatief van de conflicterende assumpties m.b.t. de relatieve effectiviteit van alternatieve benaderingen van afschrikking. Er is ook weinig bewijs betreffende de vraag hoe en in welke mate de aard van het surveillantenbestand afschrikkingsmogelijkheden beinvloedt. Bovendien heeft de politie geexperimenteerd met verschillende supervisieprocedures, gericht op vermeerdering van de efficientie en verzekering van de integriteit van het surveillance-personeel (Reiss A.J.jr., 1971). Deze pogingen zijn gebaseerd op de assumptie dat de afschrikkingsbekwaamheid van de surveillance-dienst afhangt van de kwaliteit van het optreden van de individuele agent en van de hoge mate van integriteit en eerlijkheid van de agent. Dergelijke pogingen gaan van supervisie op straat tot frequente overplaatsing van agenten naar de verschillende beats.

17 3 Hoewel afschrikking door velen beschouwd wordt als de belangrijkste doelstelling van de surveillance en er veel gedaan wordt on het effect van de surveillance te vermeerderen, bestaat er geen directe maatstaf van afschrikking: er is geen manier on het aantal misdaden, die niet zijn gepleegd, dankzij de surveillance, te meten. Deze onmogelijkheid on afschrikking te meten verklaart misschien gedeeltelijk waarom er tot nu toe geen significante relatie aangetoond is tussen surveillanceactiviteiten en afschrikking van misdaad. Zonder directe maatstaf moet deze relatie een afgeleide blijven, voornamelijk gebaseerd op assumpties. De technieken die gewoonlijk gebruikt worden bij het meten van het afschrikkend effect van surveillance zijn: - 1: metigen van misdaad- en slachtofferscijfers - 2: metingen van surveillance-activiteit Deze metingen sluiten in: - Veranderingen in de gerapporteerde misdaadcijfers, gebaseerd op de theorie dat gerapporteerde misdaadcijfer6 gerelateerd zijn aan de aaadwerkelijke misdaden, zodat een afname van misdaadcijfers toegeschreven kan worden aan het afschrikkend effect van surveillance activiteiten. - Veranderingen in slachtoffercijfers van bepaalde soorten misdaden, gebaseerd op de theorie dat een afname van slachtoffercijfers positief gerelateerd is aan een verhoogd afschrikkingseffect van surveillance-activiteiten. - Toename van arrestaties,gebaseerd op de theorie dat door de toename van arrestatie-cijfers de potentiele crimineel de pak-kans vergroot ziet. - Snellere reactie-tijd, gebaseerd op de theorie dat de crimineel de snelle reactie-tijd opvat als een indicatie voor de waarschijnlijkheid van zijn arrestatie.

18 -4- - Toename van agressieve acties van de politie (nadruk op aanhouden, fouilleren en verkeerscontroles), gebaseerd op de theorie dat zorgvuldige controle van verdachte individuen misdaad zal afschrikken. - Toegenomen zichtbaarheid van de politie, gebaseerd op de theorie dat de mate van afschrikking direct gerelateerd is aan het aantal zichtbare agenten. - Gelijk gestelde kans, dat een surveillanceeenheid waar en op welke tiid dan ook binnen de stad zal verschijnen, gebaseerd op de theorie dat de onzekerheid over het verschijnen van de politie criminele activiteit zal afschrikken. De eerste twee van deze metingen hebben betrekking op het nivo van werkelijk gepleegde misdrijven, de laatste vijf hebben betrekking op politie-activiteiten, waarvan men aanneemt dat zij een afschrikkend effect hebben. Enkele nadelen (er zijn er meer) van deze indirecte metingen: I. Het gebruik van gerapporteerde misdaadcijfers is van een discutabele waarde, omdat de relatie tussen gerapporteerde misdaad en werkelijk gepleegde misdaad niet duidelijk is. 2. Surveillance is een van de vele factoren die misdaadcijfers beinvloeden. Dit reduceert de bruikbaarheid van misdaad- en slachtoffercijfers als maatstaven voor afschrikking. 3. Het gebruik van soorten en nivo's van surveillance-activiteiten als indicatoren voor afschrikking is gebaseerd op de onbewezen en zichzelf-dienende assumptie dat deze activiteiten een bepaald effect op crimineel gedrag hebben. Bij gevolg neigen zij een voortdurend en intensiever gebruik van huidige surveillance-procedures te rechtvaardigen Kortom, hoewel de doelstelling van afschrikking van primair belang is voor surveillance-activiteiten, is er weinig bekend over de relatie tussen surveillance-strategiegn en afschrikking en bestaan er geen afdoende meetmethoden voor de evaluatie van de effecten van surveillance op afschrikking.

19 2. Arrestatie. De tweede doelstelling, arrestatie van misdadigers is even belangrijk als de eerste en nauw daarbij betrokken. Als afschrikking misdaad niet voorkomt, is de surveillance-dienst verantwoordelijk voor arrestatie. Men neemt in het algemeen aan dat een snelle en efficiente uitvoering van deze taak bijdraagt aan toekomstige nivo's van afschrikking. De effectiviteit van surveillance t.a.v. arrestie wordt gewoonlijk beoordeeld op basis van twee verschillende metingen, een directe en een indirecte, respectievelijk, - Veranderingen in het aantal arrestaties, gedaan door geuniformeerde surveillanten als een functie van de kwaliteit van arrestatie- en ophelderingscijfers. - Veranderingen in de reactie-tijd van surveillance-eenheden op "prioriteits"-oproepen voor dienstverlening. Er is weinig bekend over de relatie tussen surveillance-strategieen en arrestatie, en er bestaan geen afdoende meetmethoden voor de evaluatie van het effect van surveillance-tactieken op arrestatiecijfers. 3. Het scheppen van een gevoel van veiligheid bij het publiek en voldoening met de regels. De derde doelstelling wordt gewoonlijk als subsidiair aan de twee voorafgaande beschouwd. Gewoonlijk wordt aangenomen dat effectieve uitvoering van de eerste twee doelstellingen in een hoog nivo van voldoening van de burgers zal resulteren.

20 Een voorbeeld van de tegenzin om de doelstellingen van afschrikking en arrestatie te compromiteren in het belang van veiligheid en voldoening is de afname in het gebruik van surveillance te voet. Surveillance te voet wordt vaak zó uitgevoerd dat deze effectief is in termen van afschrikking en arrestatie. De gebruikelijke meetmethoden ow de invloed van surveillance op het nivo van veiligheid en voldoening van de burgers te bepalen, zijn: - Verzamelde attitude-gegevens, op de basis van algemene bevolkingssurveys en surveys van burgers die contact met de politie hebben gehad. - Afgeleide attitude-gegevens, van klachten van burgers over de politie, gestructureerde observaties van het contact politieburger, en reactietijd. Survey-onderzoek biedt een directe meting van de attitude van de burgers tegenover de politie; het geeft echter weinig informatie m.b.t. de intensiteit van deze attitudes. Hoewel het in principe mogelijk is ow surveys te gebruiken ow de invloed van veranderingen in surveillance-techniek op de houding en gevoelens van het publiek te bepalen, worden ze zelden voor dit doel gebruikt. De afgeleide attitude-data bieden geen geschikte basis voor algemene uitspraken over het gehele publiek. De relatie tussen surveillance en houding van de bevolking is, zoals deze in de literatuur beschreven wordt, slechts gebaseerd op assumpties. 4. Bieden van niet aan misdaad gerelateerde dienstverlenina. Deze doelstelling houdt een groot scale van activiteiten in, en wordt "routinematig" uitgevoerd door de geuniformeerde surveillanten.

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

De bevolking en de politie: een verstandshuwelijk? Dra. Anjuli Van Damme Promotor Prof.dr. Lieven Pauwels

De bevolking en de politie: een verstandshuwelijk? Dra. Anjuli Van Damme Promotor Prof.dr. Lieven Pauwels De bevolking en de politie: een verstandshuwelijk? Dra. Anjuli Van Damme Promotor Prof.dr. Lieven Pauwels Inhoud 1. Is het gezag van politie tanende? 2. Het belang van het vertrouwen 3. Waaruit vloeit

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Politie Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Samenvatting derde rapport

Samenvatting derde rapport Samenvatting derde rapport Gronings Perspectief onderzoekt gezondheid, ervaren veiligheid en toekomstperspectief van bewoners in alle 23 Groningse gemeenten. Het onderzoek is een samenwerking tussen onderzoekers

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE PUBLIC ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 NOTA van: van het voorzitterschap aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I Opgave 5 Sociale veiligheid ontsleuteld Hieronder staan drie tekstfragmenten en één figuur uit het rapport Sociale veiligheid ontsleuteld, veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid; Lonneke

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 907 Voorkoming en bestrijding van geweld op straat Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Het verdrag van Istanbul

Het verdrag van Istanbul Het verdrag van Istanbul De gevolgen van het verdrag voor de aanpak van geweld tegen vrouwen 3 november 2014 Inhoud workshop uitleg verdrag het genderperspectief van het verdrag internationaal verdrag

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN GEZAMEIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Preventie van pesten op basisscholen volgens de PRIMA antipestmethode

Preventie van pesten op basisscholen volgens de PRIMA antipestmethode Preventie van pesten op basisscholen volgens de PRIMA antipestmethode Auteurs: A. van Dorst, K. Wiefferink, E. Dusseldorp, F. Galindo Garre, M. Crone, Th. Paulussen; TNO, Leiden. Uit het in 2008 afgesloten

Nadere informatie

Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren?

Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren? Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren? 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 23 juni uur

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 23 juni uur Nederlands Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 20 vragen

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra Samenvatting Dit onderzoek heeft als onderwerp de invloed van het Europees Verdrag

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Een onderzoek naar het vorderen van een identiteitsbewijs door de politie.

Een onderzoek naar het vorderen van een identiteitsbewijs door de politie. Rapport Een onderzoek naar het vorderen van een identiteitsbewijs door de politie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de politiechef van de regionale eenheid Oost-Brabant gegrond.

Nadere informatie

SAMENVATTING Evaluatie Eindmeting Ontwikkelingen Saftlevenkwartier

SAMENVATTING Evaluatie Eindmeting Ontwikkelingen Saftlevenkwartier Eval uat i ecamer at oezi cht Rot t er dam Tussenr appor t age SAMENVATTING In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp Veiligheid en wijken 5 januari 2017 Memo Hierbij treft u een kort memo aan over de voortgang

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Etnisch Profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat

Etnisch Profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat Etnisch Profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat Joanne van der Leun, Maartje van der Woude Rogier Vijverberg, Robin Vrijhoef en Avalon Leupen 4 juni

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Wat is cybercrime?... 3 Internetfraude... 3 Voorschotfraude... 3 Identiteitsfraude... 3 Omschrijving van computercriminaliteit...

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 3-11-2009. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2009;

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 3-11-2009. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2009; Pagina 1 van 5 Versie 2 Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 3-11-2009 Onderwerp: vaststellen Handhavingsverordening WWB en WIJ 2010 De raad der gemeente Leiderdorp: gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Noot van de editor De beginselprogramma's zijn gescand, en zover nodig gecorrigeerd. Hierdoor is het mogelijk dat de tekst niet meer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING. Deel 1: politie. Management samenvatting

EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING. Deel 1: politie. Management samenvatting EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING Deel 1: politie Management samenvatting EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp 2000 DOCUMENTATIE Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Opgave 3 De burger als rechter

Opgave 3 De burger als rechter Opgave 3 De burger als rechter Bij deze opgave horen tekst 5 en de tabellen 2 en 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Hoe behoren volgens het Nederlandse publiek veroordeelde plegers van misdrijven gestraft

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Schoolbeleid en ontwikkeling

Schoolbeleid en ontwikkeling Schoolbeleid en ontwikkeling V. Maakt gedeeld leiderschap een verschil voor de betrokkenheid van leerkrachten? Een studie in het secundair onderwijs 1 Krachtlijnen Een schooldirecteur wordt genoodzaakt

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG. Ruth Dujardin

BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG. Ruth Dujardin BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG Ruth Dujardin Inleiding Voorstelling: Naam: Ruth Dujardin Studies: kinesitherapie en criminologie Loopbaan: Psychiatrisch centrum Dr. Guislain Gent Politiezone Gent

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Datum 8 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie foto s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen

Datum 8 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie foto s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Slachtofferrechten in Europe

Slachtofferrechten in Europe Frida Wheldon - EU Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten Slachtofferrechten in Europe 28 EU Lidstaten Verschillende

Nadere informatie

Vertrouwen winnen of gezag afdwingen?

Vertrouwen winnen of gezag afdwingen? Vertrouwen winnen of gezag afdwingen? Dra. Anjuli Van Damme Promotor Prof. dr. Lieven Pauwels Inhoud 1. Is het gezag van politie tanende? 2. Het belang van het vertrouwen 3. Waaruit vloeit het vertrouwen

Nadere informatie

- 172 - Prevention of cognitive decline

- 172 - Prevention of cognitive decline Samenvatting - 172 - Prevention of cognitive decline Het percentage ouderen binnen de totale bevolking stijgt, en ook de gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Vanwege deze zogenaamde dubbele vergrijzing

Nadere informatie

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa 1 maximumscore 4 Het verrichten van flexibele arbeid kan een voorbeeld zijn van positieverwerving als de eigen keuze van de jongeren uitgaat naar flexibele arbeid in

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek.

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek. R e g i s t r a t i e k a m e r Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid..'s-Gravenhage, 19 januari 1999.. Onderwerp AMvB informatieplicht banken Bij brief van 8 oktober 1998 heeft u de Registratiekamer

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

Inleiding. 1 Strafrecht

Inleiding. 1 Strafrecht Inleiding 1 Strafrecht Plaats van het strafrecht Het strafrecht is, net als bijvoorbeeld het staatsrecht en het bestuursrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Dutch Summary. Dutch Summary

Dutch Summary. Dutch Summary Dutch Summary Dutch Summary In dit proefschrift worden de effecten van financiële liberalisatie op economische groei, inkomensongelijkheid en financiële instabiliteit onderzocht. Specifiek worden hierbij

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer

Eindexamen maatschappijleer Opgave 3 Criminaliteit in Nederland tekst 1 2 30 3 40 4 In Nederland worden per jaar zo n vijf en een half miljoen misdrijven gepleegd. Ruim anderhalf miljoen daarvan komt ter kennis van de politie. Uiteindelijk

Nadere informatie

De ontwikkeling van depressie bij kinderen en adolescenten met ADHD

De ontwikkeling van depressie bij kinderen en adolescenten met ADHD De ontwikkeling van depressie bij kinderen en adolescenten met ADHD Samenvatting 10 tot 40% van de kinderen en adolescenten met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ontwikkelen symptomen van

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie