VI/0.1) Over de oolitie in veranderine en de verandering in de Politie. Taken van de politie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VI/0.1) Over de oolitie in veranderine en de verandering in de Politie. Taken van de politie"

Transcriptie

1 VI/0.1) Over de oolitie in veranderine en de verandering in de Politie Taken van de politie

2 Over de nolitie in veranderine en de verandering in 'de Politie Taken van de politie De laatste jaren zijn veel discussies over de politie in Nederland voornamelijk over de noodzaak de politie uit te breiden gegaan. Uitgangspunt hierbij van de kant van de voorpleiters was de gedachte dat met vermeerdering van personeel en materieel de steeds toenemende criminaliteit beter beheerst kan worden. Het accent lag en ligt ook nu nog wel binnen bepaalde kringen op kwantitatieve verbeteringen. De laatste tijd echter wordt steeds vaker de vraag opgeworpen of kwantitatieve uitbreiding van de politie inderdaad het gewenste effect zal hebben. Een toenemende aandrang op kwalitatieve verbetering is hiervan het gevolg. Met deze discussies gaan onherroepelijk belangrijke vragen gepaard, vragen over de positie van het politie-apparaat in onze pluriforme samenleving, over welke taken en de wijze waarop de politie deze taken moet (kunnen) vervullen, over de weerslag hiervan op de politie organisatie. De taken van de politie zijn van oudsher: - handhaving van het recht; - handhaving van de openbare orde; - hulpverlening. Binnen deze formele taakomschrijving zijn globaal twee tendensen aan te geven. De ene gaat uit van de beschermingsconceptie ( de traditionele opvatting), de andere gaat uit van de welzijnsconceptie (de integratieve opvatting). De beschermingsconceptie stelt de wets- en ordehandhavende taak centraal. De politie moet zich met hulpverlening bezig houden als en in zoverre deze een bijdrage is tot veiligheid, orde en rust in de samenleving. De welzijnsconceptie stelt de hulpverlenende taak centraal. Orde- en wetshandhaving worden gezien als middelen daartoe. 4 De traditionele opvatting ziet de politie als onpartijdig in haar taakvervulling, als handhaver van een democratisch evenwichtsysteem. De politie dient te blijven binnen de grenzen van de formele democratie.de wetgever heeft gekozen voor de beschermingsconceptie. Sociale hulpverlening van langere duur past daar niet in. Het integratie-concept omschrijft de politie-taak als verwezenlijking van de materiele democratie, dwz. als gericht op de - verwezenlijking van de persoonlijke, sociale en economische vrijheid, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid waarin de politie een actieve rol speelt.

3 Orde-, wetshandhaving en hulpverlening zijn geen doelen in zich, maar methoden van sociale beheersing. Hulpverlening moet een geintegreerd geheel zijn in het takenpakket van de politic. Daarnaast staan bemiddeling, crisisinterventie en conflict-preventie als alternatieve methoden en middelen. Dit houdt in een integrale taakuitoefening voor de politie, en vergt decentialisatie van de politiezorg. Tevens treft men in de literatuur opvattingen over de taak van de politie die beide aspecten van de politietaak, orde- en wetshandhaving In hulpverlening, benadrukken. In deze visies wordt de welzijnsfunctie van de politie, het verlenen van psychosociale hulp, gezien als werkzaamheid van de rayonagent. In de regeringsverklaring van 1978 stelde de regering dat zij de taak van de politie naar maatschappelijke dienstverlening zal bevorderen. Uit art. 28 van de Politiewet rollen twee werkterreinen voor de politie I. handhaving van de rechtsorde. a. preventief betekent dit: - handhaving van de openbare orde en zedelijkheid - waken voor de openbare gezondheid en veiligheid - bescherming van personen, dieren en goederen - voorkomen voor strafbare feiten - bevorderen van een vrij en onbelemmerd verkeer b. repressief betekent dit: - ontdekken en opsporen van strafbare feiten en daders. - executeren van rechterlijke beslissingen. 2. hulpverlening Omdat deze hulpverleningstaak vaag omschreven is, bestaat er nogal verschil van mening over de uitvoering van de politiele hulpverlening. Sommigen zijn de mening toegedaan dat de politie alleen dan hulp dient te verlenen, wanneer daarom gevraagd wordt. Anderen stellen dat de politie altijd een belangrijke hulpverleningsinstituut is geweest. Er is bijgevolg alle reden voor een verdere geleidelijke verlegging van de politietaak in de richting van sociale actie, echter geintegreerd in het totale takenpakket van de politie. Weer anderen stellen dat de voorzieningen binnen de maatschappelijke hulpverlening steeds omvangrijker en gespecialiseerder worden. De politie heeft in deze een verwijzingsfunctie, welke zij alleen dan behoorlijk kan uitoefenen wanneer zij inzicht in de (on)mogelijkheden op dit terrein bezit.

4 Bovendien wordt er m.b.t. de hulpverleningstaak van de politie onder-,, scheid gemaakt tussen "survice- verlening" (dwz. klusjes opknappen), het- geen niet tot de taak van de politie zou behoren, en crisisinterventie in het sociaal psychologische vlak, hetgeen een duidelijk onderdeel van hulpverlenende taak zou zijn, niet alleen als erom gevraagd wordt, maar ook op eigen initiatief van de politie. De noodzaak tot de hulpverlenende taak van de politie wordt benadrukt door o.a.: a. bij de bevolking bestaande drempelvrees t.o.v. andere hulpverlenende ins tanties. b. de bereikbaarheid van de politie. c. de verwarrende hoeveelheid andere maatschappelijke instanties. De politie is altijd "hulpverlener" geweest. Dit noopt tot daadwerkelijke erkenning van dit gegeven. Dit dient te gebeuren door: 1. de opleiding te laten aansluiten bij deze rol, 2. de samenwerking tussen politie en maatschappelijke werk te verbeteren, o.a. door het afbakenen van verantwoordelijkheden en grenzen. Van verschillende zij den is echter critiek op de integratie gedachte uitgeoefend, welke samengevat op het volgende neerkomt: - Een politie dient beheerst te worden door het recht en dienstbaar te zijn in die zin dat zij niet haar eigen doeleinden bepaalt (rechtstaatgedachte). - De keuze tussen 6f beschermingsconcept 6f welzijnsconcept is een politieke keuze, en niet een keuze van de politie zelf. - Politie-werkzaamheden en - organisatie zijn twee grootheden van een geheel eigen karakter, die ieder hun eigen wijze van benadering vragen. - Het integratie concept gaat uit van acceptatie van de politie door de burgers. Dit is een erg optimistisch beeld. - Inspelen op "(Id maatschappelijke behoefte" moet noodzakelijkerwijs falen in onze pluriforme maatschappij. De politie moet zich richten op de pluriformiteit van maatschappelijke behoeften. - Hoe staat het met de organisatie van de politie met het oog op de georganiseerde en niet plaatselijke criminaliteit. - Naar mate de politie beter geintegreerd is, zal ze nog vaker cm hulp gevraagd worden. De politie kan echter niet op alle futiliteiten ingaan. - Waar eindigt integratie en begint infiltratie. - De integratie-ideologie versluiert de controle-aspecten van de overheid op de burger.

5 - De integrale taakstelling leidt tot meer rol-conflicten voor de individuele agent. - Informatie uit het horizontale vlak (hulpverlening,burenpraat) kan "verticaal" tegen de informant worden aangewend. Concluderende kan men stellen dat twee uitgangspunten in extremo tegenover elkaar staan. Enerzijds geldt als uitgangspunt de formele democratie, ten gevolge wearvan het accent ligt op de orde- en wetshavende taak van de politie, terwij1 hulpverlening in het verlengde hiervan ligt. Anderzijds geldt als uitgangspunt - m.b.t. de taak van de politie de maatschappelijke behoeften, die een beroep doen op de politie, ten gevolge waarvan het accent ligt op de verwezenlijking van de materiele democratie, waarbij hulpverlening, orde- en wetshaving als methoden gehanteerd worden.

6 POLITIE IN DISKUSSIE Rapport van de P.v.d.A) 1. Diskussie over de politie: wenselijk en noodzakelijk 1.1 Inleiding Politie is een belangrijk instituut in onze maatschappij. De samenleving doet op veel en verschillende terreinen beroep op de politie: dienstverlenend, hulpverlenend, ordeherstellend, verkeerrege lend, ordehandhavend, wet shandhavend. Een duidelijk beeld over 'de maatschappelijke behoeften' aan politieantbreekt. Vandaar de steeds weer opdoemende diskussie rond de omvang en taakstelling van de politie, zonder dat daarvoor harde gegevens voorhanden zijn. Orde, wet en hulpverlening De politie dient bij haar ordehandhavende taak ruimte te bieden voor nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen. Dit geldt ook in het kader van de wetshandhavende taak van de politie,.m.n. als duidelijk is dat wetten veelal achterlopen op maatschappelijke ontwikkelingen. Door een te eenzijdige nadruk op wets- en ordehandhaving hebben de preventieve en hulpverlenende taak onvoldoende aandacht gekregen. De signaleresde, en adviserende functie van de politie m.b.t. maatschappelijke knelpunten ligt juist in deze preventieve en hulpverlenende sfeer.. Gezag De gezagsorganen moeten deze keuze maken, prioriteiten stellen en accenten leggen. Tot nu toe is dit te weinig gedaan en is de politie aan haar lot overgelaten. Een democratisch ingestelde politie zou ook maatschappelijke vernieuwing aandacht moeten geven! 1.2 Politie en wet Handhaven van de wet is een van belangrijkste taken van de politie. Bedoeld zijn echter alleen strafrechtelijk gesanctio-

7 neerde wetten - tenzij er speciale opsporingsdiensten zijn niet bijv. privaatrechtelijke wetten. Een belangrijka rol bij dewetshandhaving door de politie spelen het wetboek van strafrecht, het wetboek van strafvordering en de gemeentelijke Algemene Politie Verordeningen (A.P.V.), m.n. daar waar deze nauwkeurig het evenwicht bewerkstelligen tussen de belangen van de overheid en die van het individu. De politie dient zich strikt te houden aan de regels van de strafvordering. Daarnaast staan allerlei interne instructies, (bijv. fouilleringsinstructie). In de taakuitoefening van de politie is een zekere vrijheid (discretionaire bevoegdheid) gegeven via vaag of open geformuleerde wetten. -Voordeel hiervan: niet alles wordt vervolgd. -Nadeel hiervan: grotere beslissingsvrijheid voor de politie en mogelijke zelfstandiging van de politie. Als bepaalde wettelijke maatregelen een ernstige inbreuk maken op waarde-opvattingen die onder (groepen uit) de bevolking leven, kan ongehoorzaamheid gerechtvaardigd zijn (burgerlijke ongehoorzaamheid). De politie is zich te weinig bewust van het felt, dat de maatschappelijk werkelijkheid niet identiek is aan de juridische werkelijkheid. Burgerlijke ongehoorzaamheid kan deze twee dichter bij elkaar brengen. De politie dient deze ontwikkelingen te signaleren. 1.3 Veranderingen bij de politie De veranderingen bij de politie tot nu toe liggen in de sfeer van uitbreiding en verbetering van middelen, mankracht en de efficiency. De aandacht moet verlegd worden naar de rol van de politie in de maatschappij, de werkwijze, interne organisatie en het personeelsbeleid van de politie.

8 Taak van de politie: ook gericht op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. 2.1 Vragen en ontwikkelingen De taakomschrijving van art. 28 politiewet leidt tot de vraag: Welke doelstellingen liggen aan het politiewerk ten grondslag? - het beschermen van, democratische verworvenheden. - het garanderen van veiligheid van personen en goederen - welzijn in de maatschappij bevorderen. Over deze abstracte formuleringen is ieder het wel eens. Over de concrete uitwerking hiervan bestaat echter verschil van mening. Deze taakomschrijving is kennelijk voor meer dan'gen uitleg vatbaar: - Van Agt (1977): - handhaving van de openbare orde door de politie richt zich in de eerste plaats op de lokale situatie. - handhaving van het strafrecht is in handen gelegd van een landelijk apparaat, iii. het Openbaar Ministerie. - Handhaving van de rechtsorde is gen van de essentiele taken van de overheid om de samenleving te reguleren. Strafbedreiging is steeds meer eentii.terstmiddel. Preventie en conflictoplossing verdienen voorkeur. Tegenstrijdige ontwikkeling. Naast deze ontwikkeling van repressie naar preventie vindt er een verkokering van de politietaak met sterk centralistische trekken, een verdere vertechnisering en automatisering van de politie plaats. 2.2 Politie en strafbare feiten De onrustgevoelens in onze maatschappij, die objectief relatief gering zijn, worden door sommige kranten,beveiligingsindustrie en particuliere bewakingsindustrie aangewakkerd. De kriminalitiet in ons land is voor een zeer groot deel

9 een jongeren- (tot + 24 jaar) probleem. Be oorzaak ligt m.n. in de jeugdwerkeloosheid, slechte economische situatie, en huisvestingsproblemen. Be politie kan aan deze oorzaken weinig doen; zij kan hooguit de bevolking wijzen op technopreventie. In de traditioneel-juridische opvatting, waarin ontwettig gedrag opgespoord, vervolgd engestraftbehoort te worden, heeft de politie tot taak het opsporen van strafbaar gedrag en het oplossen van strafbare feiten. Vanuit deze optiek beschouwt de politie kriminaliteit veel meer als 'werkaanbod' dan als een maatschappelijk probleem. Opsporing en oplossing van strafbare feiten warden zo doel in zich, en voor een beleidsmatige aanpak blijft zo weinig ruimte. Repressie is in deze visie belangrijker dan preventie en hulpverlening. Be repressieve aanpak blijkt niet effectief te zijn. Daarom is het zaak naar andere wegen te zoeken. Het accent moet niet liggen op repressie van crimineel gedrag, maar op het beschermen van personen en goederen in de zin van voorkomen en herstellen van schade. Middelen hiertoe zijn preventie, conflictoplossing en diversion. 2.3 Politie en de openbare orde. Welke orde dient gehandhaaft te worden en hoe? Bit wordt door plaatselijke omstandigheiden bepaald. Vandaar dat de burgemeester bevelsbevoegdheid en verantwoordelijk is in deze. (Art. 35 Pol. wet en 219 Gem. wet). Tevens is het begrip openbare orde een subjectief begrip in die zin dat het steeds in ontwikkeling is en inhoud wordt gegeven afhankelijk van plaats, tijd en omstandigheden. Handhaven van de openbare orde wordt van de kant van het gezag en de politie gemakkelijk geinterpreteerd als zorgdragen voor een maximale rust in de samenleving. Handhaven van de openbare orde behoeft niet gelijk te staan met het in stand houden van de status quo (vgl. burgerlijke ongehoorzaamheid). Be politie moet een subtieler beleid voeren, meer preventief dan repressief.

10 5 Dit betekent dat zij in direct contact met de burgers moet staan om problemen te kunnen signaleren en het bestuur daarover te adviseren. 2.4 Politie en hulpverlening Het publiek ziep de politie in tal van situaties als hulpverlener. Een groot deel van hun tijd besteden agenten dan ook aan direct en praktisch hulp verlenen. De hulpverlenende taak wordt binnen het politie-apparaat ondergewaardeerd, de opleiding sluit bij deze taak niet voldoende aan, hulpverlening vereist creativiteit, en hulpverlening wordt afgeschoven op de wijkagent. Bovendien is ereen kloof op het gebied van vertrouwen en bereikbaarheid tussen de politie en anderemaatschappelijke hulpverlenende instanties. In verschillende steden is er met succes geexperimenteerd deze kloof te verkleinen (Utrecht, Amersfoort, Groningen, Alkmaar). 2.5 Dienstverlening als mentaliteit. Het uitsplitsen van de wettelijke taakomschrijving alleen leidt tot een beperkte kijk op het politiewerk en accentueert repressief optreden. De politie dient zich bezig te houden met dienstverlening aan de burgerij (of maatschappij). Dit omvat meer dan hulpverlening en is gericht op alle facetten van het politiewerk. De politie is er voor de burgers en niet omgekeerd. Dit betekent dat de politie het vertrouwen van de bevolking moet verkrijgen. 2.6 Prioriteiten in het politiewerk. Prioriteiten dienen gesteld te worden na gezamenlijk overleg tussen politieke, justitiele en bestuurlijke organen door het gezag. Voorbeelden: - Preventief werk door actief in dorpen en wijken te werken, ontwikkelingen te signaleren en het bestuur hierover te informeren.

11 - wijksurveillance - kleine criminaliteit - meer hulpverlenend, dan repressief 2.7 Politie in de wijk of in het dorp Ontwikkelingen van de laatste jaren bij de politie: - Steeds minder wordt de algemene politietaak uitgeoefend, steeds meer verkokert de politietaak. - De spanningsverhouding tussen hulpverlening en (rechts) ordehandhaving wordt steeds sterker. - Afname van de aanwezigheid van de politie. Conclusie:ermoet een 'algemene wijkteam' komen, zodat specialisatie wordt teruggedrongen. Invoering van enkele wijkagenten alleen is een schijnoplossing. Hethelpthet bestaande systeem in stand houden en is een surrogaat voor werkelijke veranderingen. Hiertoe dient de politieorganisatie veranderd te warden: - kleinschaligheid: dit betekent geografische decentralisatie - beleidsontwikkeling vanuit de basis. - goede coordinatie vanuit de basis - alleen dan beroep doen op centrale, gespecialiseerde teams, als het wijkteam de zaak niet meer aan kan. - medezeggenschap, inspraak en zelfontplooiing mogelijk maken voor de wijkteams. - verandering van interne en externe werkwijze, en van opleiding. - verandering in het personeelsbeleid.

12 Projectgroep Organisatie Structuren Politie in verandering (een voorlopig theoretisch model). De projectgroep stelt een drietal fundamentele vragen: - wat is de functie van de politie? - op welke wijze dient die functie te warden vervuld? - welke zijn de consequenties hiervan voor de organisatie van de politie? Alvorens deze vragen'te beantwoorden moet duidelijk gemaakt worden welke de taken van de politie zijn, en op welke wijze die vervuld dienen te warden. In het algemeen ontleent elke organisatie - ook de politie- zijn bestaansrecht aan de functie die in de samenleving vervuld wordt, dat wil zeggen volgens de projectgroep aan de bijdrage aan de odgeving. De taak van de politie is vanouds: - handhaving van de openbare orde, - handhaving van het recht, - hulpverlening. De eerste twee taken makep de politie een instituut van sociale beheersing (= het bewaken van ontwikkelingen in de samenleving door invloed uit te oefenen op mensen en zaken met het oog op een te verwezenlijken doel). De politie onderscheidt zich van andere onderdelen van het openbaar bestuur die ook in het veld van sociale beheersing werkzaam zijn door de opgedragen taak en de haar daartoe toebedoelde (machts)middelen en door haar directe contact met de burgers. De projectgroep beschouwt dit als de algemene kenmerken van de politie. Sociale beheersing kan twee kanten uit: 1. handhaving van de status quo, 2. het scheppen van condities voor verandering van de bestaande maatschappelijke orde.

13 Opvatting van de projectgroep over de functie van de politic: De functie van de politie houdt in het leveren van een mede in het bestuurlijke en justitiele functioneren geintegreerde bijdrage ten behoeve van de samenleving, in de vorm van sociale beheersing, die niet slechts bijdraagt tot bescherming van de maatschappelijke verworvenheden, doch evenzeer de condities schept voor maatschappelijke ontwikkeling en vernieuwing, gericht op de verwerkelijking van de essentigle waarden in ooze democratie. De gezagsuitoefening van de politie moet persoonlijk en sociaal rechtvaardig zijn, wil zij niet uitmonden in machtsuitoefening. Voorwaarden hiervoor zijn: - optimale integratie in de gemeenschap, waarin de politie de politiezorg uitoefent, - nauw contact met de bevolking, zodat de politie kan beschikken over meer "sociale" informatie, ten gevolge waarvan pro-actief optreden mogelijk wordt. Voorwaarden voor deze verschuiving: Wetshandhaving, handhaving van de openbare orde en hulpverlening zijn niet langer doelen in zich, maar methoden van sociale beheersing. Bemiddeling, crisisinterventie en conflict-preventie zijn alterna- 'tieven voor traditionele methoden en middelen. Hulpverlening moet een geintergreerd geheel zijn in het takenpakket van de politic. Dit houdt een integrale taakuitoefening in. Dit vergt decentralisatie van de politiezorg. De projectgroep pleit voor betrekkelijk kleine geografisch gedecentraliseerde eenheden met betrekkelijk autonome bevoegdheden. Interne integratie van de politie-organisatie, zodat de beleidsvorming niet langer voorbehouden is aan ten bepaald hierarchisch nivo, maar een verantwoordelijkheid van alle medewerkers in de organisatie wordt.

14 411. Uitgangspunten voor het model voor de organisatie van de politie: - geografische decentralisatie, - teamvorming, - decentralisatie van bevoegdheden, - generale taakstelling voor de teams, - horizontalisering van de organisatie, - beleidsdeelname voor de medewerkers. fr. Traditionele taakopvatting van de politie: zie 'politie in veran- dering', een voorlopig theoretisch model van de Projectgroep organisatie structuren, pag.21 ev.

15 1 "Issues in traditional preventive patrol" Wat is bekend over traditionele preventieve surveillance? Men is het er in het algemeen over eens dat de politiele surveillance 5 basis-doelstellingen heeft: 1. afschrikking. 2. arrestatie van criminelen. 3. voldoening aan de publieke verlangens van dienstverlening. 4. zorg voor het veiligheidsgevoel van het publiek en vertrouwen in de politie. 5. opsporing van gestolen goederen. 1. Afschrikking. Aan deze doelstelling liggen twee assumpties ten grondslag: a. de paraatheid, efficientie en alom tegenwoordigheid van zichtbare politie zal de (potentiele) crimineel ontmoedigen. b. een hogere mate van zichtbaarheid brengt een hogere mate van. afschrikking met zich mee. De relatie tussen zichtbaarheid en afschrikking is discutabel geworden om twee redenen: - het Kansas City Preventive Patrol experiment toonde aan dat er weinig verschil was tussen de nivo's van zichtbaarheid van de politiele surveillance. - hat argument dat slechts bepaalde soorten misdaden af te schrikken zijn door surveillance. Misdaden als moord, aanranding, diefstal, inbraak en roof worden vaak op private plaatsen of in het geheim gepleegd, en worden daarom slechts een weinig beinvloed door de preventie en afschrikkende aspecten van surveillance. De studie van Elliott en Sardino (1971) suggereert dat ongeveer 40% van de bekende misdaden plaats vindt op plaatsen waar ze ontdekt kunnen worden en dus potentieel af te schrikken zijn door de politie.

16 - 2 - Kortom, dit argument stelt dat als misdaad niet zichtbaar is, deze niet af te schrikken is door de surveillance-dienst, en bovendien dat het afschrikkend effect van surveillance vermindert als de duur van de tijd dat de overtreder zichtbaar is bij het plegen van het delict, vermindert. In het belang van de afschrikking heeft de politie zich bezig gehouden met operationele activiteiten die gericht waren op verhoging van de zichtbaarheid van de surveillance, zoals het gebruik van A6n man per surveillance-auto, motoren, vermeerderde surveillance te voet, arrestatiewagen, en gesplitste surveillance; pogingen om de aard van de surveillancedienst, zoals ras, taal en sexe, te doen overeenkomen met de aard van de beats; het gebruik van allocatie en werkmodellen: het sturen van surveillance-eenheden naar plaatsen met veel criminaliteit, of het minimaliseren van de reactie-tijd. Het feit dat verschillende allocatie-modellen zijn gebaseerd op conflicterende assumpties, is indicatief van de conflicterende assumpties m.b.t. de relatieve effectiviteit van alternatieve benaderingen van afschrikking. Er is ook weinig bewijs betreffende de vraag hoe en in welke mate de aard van het surveillantenbestand afschrikkingsmogelijkheden beinvloedt. Bovendien heeft de politie geexperimenteerd met verschillende supervisieprocedures, gericht op vermeerdering van de efficientie en verzekering van de integriteit van het surveillance-personeel (Reiss A.J.jr., 1971). Deze pogingen zijn gebaseerd op de assumptie dat de afschrikkingsbekwaamheid van de surveillance-dienst afhangt van de kwaliteit van het optreden van de individuele agent en van de hoge mate van integriteit en eerlijkheid van de agent. Dergelijke pogingen gaan van supervisie op straat tot frequente overplaatsing van agenten naar de verschillende beats.

17 3 Hoewel afschrikking door velen beschouwd wordt als de belangrijkste doelstelling van de surveillance en er veel gedaan wordt on het effect van de surveillance te vermeerderen, bestaat er geen directe maatstaf van afschrikking: er is geen manier on het aantal misdaden, die niet zijn gepleegd, dankzij de surveillance, te meten. Deze onmogelijkheid on afschrikking te meten verklaart misschien gedeeltelijk waarom er tot nu toe geen significante relatie aangetoond is tussen surveillanceactiviteiten en afschrikking van misdaad. Zonder directe maatstaf moet deze relatie een afgeleide blijven, voornamelijk gebaseerd op assumpties. De technieken die gewoonlijk gebruikt worden bij het meten van het afschrikkend effect van surveillance zijn: - 1: metigen van misdaad- en slachtofferscijfers - 2: metingen van surveillance-activiteit Deze metingen sluiten in: - Veranderingen in de gerapporteerde misdaadcijfers, gebaseerd op de theorie dat gerapporteerde misdaadcijfer6 gerelateerd zijn aan de aaadwerkelijke misdaden, zodat een afname van misdaadcijfers toegeschreven kan worden aan het afschrikkend effect van surveillance activiteiten. - Veranderingen in slachtoffercijfers van bepaalde soorten misdaden, gebaseerd op de theorie dat een afname van slachtoffercijfers positief gerelateerd is aan een verhoogd afschrikkingseffect van surveillance-activiteiten. - Toename van arrestaties,gebaseerd op de theorie dat door de toename van arrestatie-cijfers de potentiele crimineel de pak-kans vergroot ziet. - Snellere reactie-tijd, gebaseerd op de theorie dat de crimineel de snelle reactie-tijd opvat als een indicatie voor de waarschijnlijkheid van zijn arrestatie.

18 -4- - Toename van agressieve acties van de politie (nadruk op aanhouden, fouilleren en verkeerscontroles), gebaseerd op de theorie dat zorgvuldige controle van verdachte individuen misdaad zal afschrikken. - Toegenomen zichtbaarheid van de politie, gebaseerd op de theorie dat de mate van afschrikking direct gerelateerd is aan het aantal zichtbare agenten. - Gelijk gestelde kans, dat een surveillanceeenheid waar en op welke tiid dan ook binnen de stad zal verschijnen, gebaseerd op de theorie dat de onzekerheid over het verschijnen van de politie criminele activiteit zal afschrikken. De eerste twee van deze metingen hebben betrekking op het nivo van werkelijk gepleegde misdrijven, de laatste vijf hebben betrekking op politie-activiteiten, waarvan men aanneemt dat zij een afschrikkend effect hebben. Enkele nadelen (er zijn er meer) van deze indirecte metingen: I. Het gebruik van gerapporteerde misdaadcijfers is van een discutabele waarde, omdat de relatie tussen gerapporteerde misdaad en werkelijk gepleegde misdaad niet duidelijk is. 2. Surveillance is een van de vele factoren die misdaadcijfers beinvloeden. Dit reduceert de bruikbaarheid van misdaad- en slachtoffercijfers als maatstaven voor afschrikking. 3. Het gebruik van soorten en nivo's van surveillance-activiteiten als indicatoren voor afschrikking is gebaseerd op de onbewezen en zichzelf-dienende assumptie dat deze activiteiten een bepaald effect op crimineel gedrag hebben. Bij gevolg neigen zij een voortdurend en intensiever gebruik van huidige surveillance-procedures te rechtvaardigen Kortom, hoewel de doelstelling van afschrikking van primair belang is voor surveillance-activiteiten, is er weinig bekend over de relatie tussen surveillance-strategiegn en afschrikking en bestaan er geen afdoende meetmethoden voor de evaluatie van de effecten van surveillance op afschrikking.

19 2. Arrestatie. De tweede doelstelling, arrestatie van misdadigers is even belangrijk als de eerste en nauw daarbij betrokken. Als afschrikking misdaad niet voorkomt, is de surveillance-dienst verantwoordelijk voor arrestatie. Men neemt in het algemeen aan dat een snelle en efficiente uitvoering van deze taak bijdraagt aan toekomstige nivo's van afschrikking. De effectiviteit van surveillance t.a.v. arrestie wordt gewoonlijk beoordeeld op basis van twee verschillende metingen, een directe en een indirecte, respectievelijk, - Veranderingen in het aantal arrestaties, gedaan door geuniformeerde surveillanten als een functie van de kwaliteit van arrestatie- en ophelderingscijfers. - Veranderingen in de reactie-tijd van surveillance-eenheden op "prioriteits"-oproepen voor dienstverlening. Er is weinig bekend over de relatie tussen surveillance-strategieen en arrestatie, en er bestaan geen afdoende meetmethoden voor de evaluatie van het effect van surveillance-tactieken op arrestatiecijfers. 3. Het scheppen van een gevoel van veiligheid bij het publiek en voldoening met de regels. De derde doelstelling wordt gewoonlijk als subsidiair aan de twee voorafgaande beschouwd. Gewoonlijk wordt aangenomen dat effectieve uitvoering van de eerste twee doelstellingen in een hoog nivo van voldoening van de burgers zal resulteren.

20 Een voorbeeld van de tegenzin om de doelstellingen van afschrikking en arrestatie te compromiteren in het belang van veiligheid en voldoening is de afname in het gebruik van surveillance te voet. Surveillance te voet wordt vaak zó uitgevoerd dat deze effectief is in termen van afschrikking en arrestatie. De gebruikelijke meetmethoden ow de invloed van surveillance op het nivo van veiligheid en voldoening van de burgers te bepalen, zijn: - Verzamelde attitude-gegevens, op de basis van algemene bevolkingssurveys en surveys van burgers die contact met de politie hebben gehad. - Afgeleide attitude-gegevens, van klachten van burgers over de politie, gestructureerde observaties van het contact politieburger, en reactietijd. Survey-onderzoek biedt een directe meting van de attitude van de burgers tegenover de politie; het geeft echter weinig informatie m.b.t. de intensiteit van deze attitudes. Hoewel het in principe mogelijk is ow surveys te gebruiken ow de invloed van veranderingen in surveillance-techniek op de houding en gevoelens van het publiek te bepalen, worden ze zelden voor dit doel gebruikt. De afgeleide attitude-data bieden geen geschikte basis voor algemene uitspraken over het gehele publiek. De relatie tussen surveillance en houding van de bevolking is, zoals deze in de literatuur beschreven wordt, slechts gebaseerd op assumpties. 4. Bieden van niet aan misdaad gerelateerde dienstverlenina. Deze doelstelling houdt een groot scale van activiteiten in, en wordt "routinematig" uitgevoerd door de geuniformeerde surveillanten.

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Dordrecht, 2005 3 Wat doet de SMVP? Een goed functionerende veiligheidszorg is van groot belang voor

Nadere informatie

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Gebruik, bereik en draagvlak C.J. Maas-de Waal Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2006 Het Sociaal

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Omdat de samenleving eraan toe is 1 Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Bascole Omdat de samenleving eraan toe is Naar een lokaal contextgedreven,

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?!

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?! -Een onderzoek naar de invloed van de politiemedewerker op de samenwerking binnen het terrein van huiselijk geweld- Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis?! Lucille Smit 0077453

Nadere informatie

De baat op straat. Gerard Marlet Joost Poort Clemens van Woerkens

De baat op straat. Gerard Marlet Joost Poort Clemens van Woerkens De baat op straat Gerard Marlet Joost Poort Clemens van Woerkens De baat op straat Atlas voor gemeenten is eind december 2003 opgericht door Gerard Marlet en Clemens van Woerkens, voormalig onderzoekers

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Jeugdreclassering in de praktijk

Jeugdreclassering in de praktijk 202 Onderzoek en beleid Jeugdreclassering in de praktijk M. Kruissink C. Verwers Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Dr. Katja van Vliet Prof. dr. Jan Willem Duyvendak Nanne Boonstra Drs. Esther Plemper Tweede druk, september 2004 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Peter van Lochem Mieke Huijsman Ron Hendriks Ira Helsloot

Peter van Lochem Mieke Huijsman Ron Hendriks Ira Helsloot Burgermoed als oplossing voor onveiligheid in het openbaar vervoer? Een literatuuronderzoek in opdracht van de SMV naar de wenselijkheid en mogelijkheid dat reizigers ingrijpen in situaties van sociale

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Verzorgd uit de bijstand

Verzorgd uit de bijstand Verzorgd uit de bijstand 1 Verzorgd uit de bijstand De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsontvangers Patricia van Echtelt en Maurice Guiaux Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici

Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici Prof.dr. Mirko Noordegraaf, prof.mr. Ivo Giesen, prof.mr. François Kristen, drs. Martijn van der Meulen, mw. mr. Evelien

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN Een onderzoek naar de geleerde lessen van het Hoogheemraadschap van Delfland bij recente crises. COMMANDEURSSCRIPTIE Leergang MCDm/Commandeursopleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

nummer 6/1985 augustus Buurtpreventie :13) wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum verschijnt 9 X per jaar

nummer 6/1985 augustus Buurtpreventie :13) wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum verschijnt 9 X per jaar nummer 6/1985 augustus Buurtpreventie w W wetenschappelijk :13) 1 0 onderzoek- en ) documentatie centrum verschijnt 9 X per jaar Inhoud Blz. 3 Voorwoord 5 mr. Thea van der Minne-Frank Van burgerwacht naar

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie