ABN AMRO Holding N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Holding N.V."

Transcriptie

1 ABN AMRO Holding N.V.

2

3 Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Terugblik van de voorzitter 2 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten 4 Inleiding 5 Geselecteerde financiële gegevens 8 Groepsstructuur 11 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten en vooruitzichten 13 Resultaten per bedrijfsonderdeel 32 Risico- en kapitaalbeheer 54 Hoofdstuk 3 Governance 82 Raden en commissies 83 Corporate governance 91 ABN AMRO medewerkers 102 Hoofdstuk 4 Jaarrekening 103 Geconsolideerde jaarrekening 103 Vennootschappelijke jaarrekening 237 Verwijzingen SEC Form 20-F en overige gegevens 243 Hoofdstuk 5 Overige gegevens 244 Accountantsverklaring 245 Voorstel voor winstverdeling 247 Hoofdstuk 6 Aanvullende gegevens 249 Dividend 251 ABN AMRO kerncijfers 252 Raad van Commissarissen 254 Raad van Bestuur 258 Geselecteerde statistische gegevens 266 Niet in de balans opgenomen entiteiten en posten 303 Het aandeel ABN AMRO 304 1

4 Hoofdstuk 1 Algemeen Terugblik van de voorzitter Terugblik van de voorzitter op 2007 Op 17 oktober verwierf het bankenconsortium, via RFS Holdings B.V., een meerderheidsbelang in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Holding N.V. Het consortium bestaat uit The Royal Bank of Scotland Group plc ( RBS ), Fortis N.V., Fortis SA/NV ( Fortis ) en Banco Santander S.A. ( Santander ). De acquisitie was de uitkomst van een proces waarin de aandeelhouders van ABN AMRO konden kiezen tussen twee concurrerende biedingen: die van Barclays en die van het consortium. Begin november maakte het consortium bekend dat het 98,8% van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V., 86,1% van de voorheen converteerbare preferente aandelen en 98,8% van de converteerbare preferente financieringsaandelen had verworven. Kort na de acquisitie werd de wettelijke procedure, om de resterende aandeelhouders uit te kopen, gestart en werden initiatieven genomen om de notering van het aandeel ABN AMRO aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange te beëindigen. De notering zal naar verwachting per 25 april 2008 worden beëindigd. RBS draagt, op verzoek van de Nederlandsche Bank, de hoofdverantwoordelijkheid om zeker te stellen dat ABN AMRO wordt bestuurd in overeenstemming met alle toepasselijke vereisten van toezichthouders. Plannen en voorstellen voor ABN AMRO Na de totstandkoming van de acquisitie hebben de consortiumbanken nauw samengewerkt met het bestuur van ABN AMRO om de informatie die zij in het kader van het beperkte due diligence-proces voorafgaand aan de bekendmaking van hun bod hadden ontvangen, en de op basis daarvan gemaakte aannames te verifiëren en aan te vullen. De consortiumbanken hebben in december 2007 een basisplan afgesproken en bekrachtigd voor het realiseren van synergievoordelen en voor de afsplitsing en overgang van ABN AMRO bedrijfsonderdelen naar de respectievelijke banken. De door de afzonderlijke consortiumbanken te verwerven bedrijfsonderdelen, waarin zij elk via hun deelneming in RFS Holdings B.V. naar rato van hun financieringsverplichtingen een belang hebben, zijn: RBS: Business Unit Noord-Amerika, Business Unit Global Clients (exclusief Latijns-Amerika), Nederlandse wholesale-klanten en wholesale-klanten in Latijns-Amerika (exclusief Brazilië), Business Unit Azië (exclusief het belang in Saudi Hollandi Bank) en Business Unit Europa (exclusief Antonveneta). Fortis: Business Unit Nederland (exclusief Nederlandse wholesale-klanten), Business Unit Private Clients (exclusief Latijns-Amerika) en Business Unit Asset Management. De Europese Commissie gaf Fortis onder voorwaarden toestemming voor de overname van bepaalde bedrijfsonderdelen van ABN AMRO. Een aantal specifiek aangeduide activiteiten moet eerst door Fortis worden verkocht. Het gaat om Hollandsche Bank Unie N.V., 13 advieskantoren en twee Corporate Client Units, alsmede de Nederlandse factoringdochter IFN Finance B.V.. Fortis kan pas zeggenschap over Business Unit Nederland en Business Unit Private Clients van ABN AMRO verkrijgen nadat deze bedrijfsonderdelen aan een geschikte koper zijn verkocht. Santander: Business Unit Latijns-Amerika (exclusief wholesale-klanten buiten Brazilië), Antonveneta, Asset Management Antonveneta en Private Clients Latijns-Amerika. Op 8 november maakte Santander bekend dat overeenstemming met Banca Monte dei Paschi di Siena was bereikt over de verkoop van Antonveneta. 2 Daarnaast hebben de consortiumbanken een aandeel in shored assota naar rato van hun financieringsverplichtingen. Hiertoe behoren de centrale functies (inclusief hoofdkantoorfuncties), de private equity-portefeuille, het belang van ABN AMRO in Saudi Hollandi Bank, de centrale beleggingsportefeuille en door ABN AMRO uitgegeven schuldbewijzen gedurende het reorganisatieproces behouden de consortiumbanken een gezamelijke economisch belang in alle centrale functies (inclusief hoofdkantoorfuncties) die de verschillende ABN AMRO bedrijfsonderdelen ondersteunen.

5 Hoofdstuk 1 Algemeen De niet-kernactiviteiten zullen naar verwachting geleidelijk worden verkocht teneinde hun waarde te maximaliseren. Het transitieplan vormt de basis voor geregeld overleg met de ondernemingsraden en de toezichthouders. Het plan voor de afsplitsing en overgang van ABN AMRO bedrijfsonderdelen naar de respectieve banken werd medio december 2007 aan de Nederlandsche Bank en de Centrale Ondernemingsraad voorgelegd. De Centrale Ondernemingsraad gaf op 14 februari 2008 een neutraal advies en de Nederlandsche Bank keurde het plan op 10 maart 2008 goed. Nu de vereiste goedkeuringen zijn verkregen, kan met de implementatie van het plan een aanvang worden gemaakt. De afsplitsing en de integratie van de verschillende bedrijfsonderdelen van ABN AMRO zullen in een verschillend tempo verlopen. Het precieze moment waarop een onderdeel wordt afgesplitst, hangt af van een reeks factoren, waaronder de complexiteit van het afsplitsingsproces. In het geval van een ingewikkelder proces, waar de activiteiten sterk verweven zijn met de systemen en platforms van de ABN AMRO groep, zullen de afsplitsing en de integratie naar verwachting meer tijd vergen. Een voorbeeld hiervan is BU Nederland. In andere gevallen, waar de afsplitsing minder complex is, kan relatief snel tot actie worden overgegaan. Er zal echter steeds naar worden gestreefd om bij het tempo van het afsplitsingproces rekening te houden met de behoefte van medewerkers aan duidelijkheid en met de noodzaak om de dienstverlening aan de klanten van ABN AMRO op het vereiste niveau te handhaven. De acquisitie heeft tot op heden geen gevolgen gehad voor de status van schuldbewijzen en gerelateerde effecten die door ABN AMRO Holding N.V. of haar dochtermaatschappijen zijn uitgegeven en/of gegarandeerd. Bovendien wordt de totale portefeuille van transacties die ABN AMRO in het kader van haar risicobeheer is aangegaan, actief beheerd. Doel hiervan is te waarborgen dat in de behoeften aan risicobeheer van de ABN AMRO bedrijfsonderdelen wordt voorzien. Resultaten in 2007 De nettowinst over 2007 toe te rekenen aan aandeelhouders bedroeg EUR miljoen, waarvan EUR miljoen betrekking had op de verkoop van LaSalle. De gecorrigeerde* nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders was EUR miljoen. De oorspronkelijke winstdoelstelling voor 2007 van EUR 2,30 per aandeel was inclusief de volledige jaarwinst van LaSalle. Na de verkoop van LaSalle is deze doelstelling bijgesteld naar EUR 2,16 op basis van een winstbijdrage van LaSalle over een periode van negen maanden. De gecorrigeerde winst per aandeel kwam uit op EUR 1,44, hoofdzakelijk door het effect van kredietmarktgerelateerde afboekingen (EUR 0,62) en het wederom teleurstellende resultaat van Antonveneta (EUR 0,23). Mark Fisher Voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Amsterdam, 25 maart 2008 * De gecorrigeerde cijfers zijn exclusief de volgende posten: de winst op de verkoop van bedrijfsonderdelen, de winst op de verkoop van Capitalia die werd afgewikkeld in aandelen Unicredit, transactiegerelateerde kosten (waaronder de aan Barclays betaalde break-up fee), transitie- en integratiekosten, de voorziening in verband met het onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie, de voorziening voor het in 2006 verkochte Futures-bedrijf en herstructureringslasten in Deze correcties in 2007 hadden per saldo een effect van EUR 868 miljoen op de totale operationele baten, EUR miljoen op de operationele bedrijfslasten, EUR 275 miljoen negatief op de belastingen, EUR miljoen op het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en EUR miljoen op de nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders. 3

6 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Inleiding 5 Definities 5 Presentatie van gegevens 5 Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 5 Geselecteerde financiële gegevens 8 Groepsstructuur 11 Organisatie structuur 11 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten 13 Consolidatie-effect private equity-belangen waarover zeggenschap wordt uitgeoefend 13 Beëindigde bedrijfsactiviteiten 13 Constante valutakoersen 14 Resultaten op groepsniveau 15 Invloed van het huidige kredietklimaat 25 Groepsvermogen 28 Creditratings 30 Vermogensratio s 30 Vestigingen 31 Resultaten per bedrijfsonderdeel 32 Wijzigingen in rapportagestructuur en presentatie 32 BU Nederland 32 BU Europa 35 BU Noord-Amerika 37 BU Latijns-Amerika 40 BU Azië 43 BU Private Clients 45 BU Asset Management 47 Group Functions 49 Risico- en kapitaalbeheer 54 Toezicht en regelgeving 54 Risicofactoren 63 Kapitaalraamwerk en risicodekking 68 4

7 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Inleiding Deponering Dit document bevat het jaarverslag van ABN AMRO over 2007 en wordt tevens bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerd als het ABN AMRO Jaarverslag 2007 volgens Form 20-F. Definities In dit document wordt met holding bedoeld ABN AMRO Holding N.V. De termen ABN AMRO en de groep verwijzen naar de holding en haar geconsolideerde dochtermaatschappijen. Met de bank worden ABN AMRO Bank N.V. en haar geconsolideerde dochtermaatschappijen bedoeld. De afkorting BU staat voor Business Unit. De muntcodes EUR en USD verwijzen naar respectievelijk de euro en de Amerikaanse dollar. De termen consortium en consortiumbanken verwijzen naar The Royal Bank of Scotland Group plc ( RBS ), Fortis N.V., Fortis SA/NV ( Fortis ) en Banco Santander S.A. ( Santander ), die gezamenlijk ABN AMRO Holding N.V. verwierven op 17 oktober Presentatie van gegevens Tenzij anders aangegeven, zijn de financiële gegevens in dit jaarverslag opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU) en met IFRS zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (IASB). In bepaalde significante opzichten wijken de IFRS-standaarden af van de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving ( US GAAP ). Een verzameling van algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving zoals IFRS wordt gewoonlijk met GAAP aangeduid. Een niet-gaap-cijfer wordt gedefinieerd als een cijfer dat de historische of toekomstige financiële resultaten, financiële positie of kasstromen weergeeft, exclusief of inclusief posten die niet op een dergelijke wijze zouden zijn verwerkt op basis van de best vergelijkbare IFRS-grondslag. In dit verslag zijn bepaalde niet-gaap-cijfers opgenomen als gevolg van het feit dat de private equity-belangen van ABN AMRO niet zijn geconsolideerd. In overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften heeft ABN AMRO in dit verslag onder de paragraaf Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten en vooruitzichten definities van niet-gaap-cijfers opgenomen, alsook de aansluiting tussen niet-gaap-cijfers en de best vergelijkbare GAAP-cijfers. De niet-gaap-cijfers in dit verslag vervangen niet de IFRS-cijfers waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Alle jaargemiddelden in dit verslag zijn gebaseerd op maandultimocijfers. Het bestuur is van mening dat gemiddelden op basis van maandultimocijfers geen trends weerspiegelen die wezenlijk afwijken van trends die op daggemiddelden gebaseerd zijn. Als gevolg van afrondingen kan de optelling van bepaalde cijfers in dit document niet geheel kloppen. Bepaalde percentages in dit document zijn gebaseerd op afgeronde cijfers. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken Bepaalde uitspraken in dit verslag zijn toekomstgerichte. ABN AMRO kan ook toekomstgerichte uitspraken opnemen in andere documenten die bij toezichthouders en effectenbeurzen zijn gedeponeerd, in uitnodigingen voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en in andere informatie die naar aandeelhouders gestuurd wordt, in (emissie)prospectussen, persberichten en andere schriftelijke informatie. Daarnaast kan het senior management van ABN AMRO toekomstgerichte uitspraken doen tegenover beleggers, vertegenwoordigers van de media en anderen. Toekomstgerichte uitspraken kunnen worden herkend aan het gebruik van woorden die verwijzen naar de toekomst, zoals denken, verwachten, kunnen, beogen, zullen, dienen, voorzien en 5

8 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Value-at-Risk, of door het gebruik van soortgelijke uitdrukkingen of variaties op dergelijke uitdrukkingen. Ook bij het bespreken van de strategie of de doelstellingen is sprake van toekomstgerichte uitspraken. Toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige plannen, schattingen en projecties. Ze gaan gepaard met inherente risico s en onzekerheden en zijn ook afhankelijk van overige factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten zoals deze in die toekomstgerichte uitspraken worden aangegeven of impliciet liggen besloten. Dit verslag bevat met name toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot (niet limitatief): de doelstellingen van het bestuur, de implementatie van strategische initiatieven van ABN AMRO, de resultaatontwikkeling, marges, kosten, rendement op het eigen vermogen en risicobeheer. Het risicobeheer heeft onder meer betrekking op de mogelijke blootstelling aan diverse soorten risico s, waaronder het marktrisico dat het renterisico, valutarisico en aandelenkoersrisico omvat. De uitspraken over de marktrisico s zijn bijvoorbeeld voor een deel afhankelijk van de gekozen factoren, aannames en schattingen in een model en onderhevig aan diverse beperkingen. Door hun aard zijn bepaalde uitspraken ten aanzien van de marktrisico s niet meer dan schattingen en kunnen zij wezenlijk afwijken van de feitelijke situatie in de toekomst. In de paragraaf Risicofactoren van dit verslag heeft ABN AMRO bepaalde risico s die inherent zijn aan toekomstgerichte uitspraken, geïdentificeerd. Factoren die er toe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de inschattingen in toekomstgerichte uitspraken in dit verslag, zijn onder meer: het algehele economische en bedrijfsklimaat in Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten, Brazilië en andere landen of gebiedsdelen waarin ABN AMRO actief is; wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder tevens begrepen belastingen; onzekerheid omtrent de gevolgen van de implementatie van het Bazel II-raamwerk voor de vermogenspositie; regelgeving en monetair, rente- en ander beleid van centrale banken, waaronder de Nederlandsche Bank, de centrale bank van Italië, de Europese Centrale Bank, de Amerikaanse Federal Reserve Board en de Braziliaanse centrale bank; schommelingen in de rentestand, valutakoersen (waaronder de EUR/USD-koers), prijzen van vermogensobjecten, aandelenkoersen, grondstoffenprijzen, inflatie of deflatie; volatiliteit op de financiële of kredietmarkten; de gevolgen van concurrentie en consolidatie op de markten waarop ABN AMRO actief is, onder invloed van regelgeving, deregulering of toezichtmaatregelen; veranderingen in het bestedings- en spaargedrag van consumenten (mede als gevolg van veranderingen in het overheidsbeleid), waardoor beleggingsbeslissingen beïnvloed kunnen worden; de mogelijkheden van ABN AMRO om bepaalde risico s op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze af te dekken; de beheersing van de risico s. Het succes hiervan hangt onder meer af van de mogelijkheden om te anticiperen op situaties / gebeurtenissen die niet tot uitdrukking komen in de door ABN AMRO gehanteerde statistische modellen; risico s die verband houden met het transitie- en opsplitsingsproces van ABN AMRO na de overname door de consortiumbanken; en overmacht en overige gebeurtenissen waarop ABN AMRO geen controle kan uitoefenen. 6 Andere factoren kunnen eveneens de resultaten van ABN AMRO of de nauwkeurigheid van toekomstgerichte uitspraken negatief beïnvloeden. Daarbij dienen de factoren die hier besproken worden of in de paragraaf Risicofactoren vermeld worden, niet als een uitputtende opsomming van alle mogelijke risico s of onzekerheden beschouwd te worden. ABN AMRO beschikt over economen, experts op het gebied van

9 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten financiële markten en kredietmarkten, juristen en overige specialisten die de economische omstandigheden, de marktomstandigheden, het overheidsbeleid en de overheidsmaatregelen nauwgezet volgen. Het is echter moeilijk om met volledige zekerheid veranderingen in economische omstandigheden, marktomstandigheden, overheidsbeleid of overheidsmaatregelen te voorspellen. Daarom is het voor ABN AMRO lastig om te anticiperen op de effecten die dergelijke veranderingen kunnen hebben op de financiële resultaten en de bedrijfsvoering van ABN AMRO. De toekomstgerichte uitspraken in dit verslag zijn uitsluitend geldig per de datum van publicatie van dit verslag. ABN AMRO heeft noch de intentie, noch de verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken door middel van openbare mededelingen te actualiseren of te herzien naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich na de datum van dit verslag voordoen. De lezer dient echter rekening te houden met eventuele verdere informatie met een toekomstgericht karakter die ABN AMRO in tussentijdse verslagen verschaft. Deze toelichting wordt verstrekt in overeenstemming met de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van

10 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Geselecteerde financiële gegevens De onderstaande financiële gegevens zijn ontleend aan de door de externe accountant gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van ABN AMRO over de desbetreffende periodes. De geconsolideerde jaarrekening voor de jaren eindigend per 31 december 2007, 2006 en 2005 is gecontroleerd door de externe accountant Ernst & Young Accountants. De geselecteerde financiële gegevens vormen slechts een samenvatting. Zij dienen te worden gezien in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening en de toelichting daarop elders in dit jaarverslag en de informatie in dit hoofdstuk. Geselecteerde gegevens uit de geconsolideerde winst- en verliesrekening Over het jaar eindigend per 31 december (in miljoenen USD) (in miljoenen EUR) Rente Provisie Handelsresultaat Resultaat uit financiële transacties Resultaat uit deelnemingen met invloed Overige operationele baten Baten van geconsolideerde private equity-belangen Totaal operationele baten Operationele bedrijfslasten Bijzondere waardevermindering kredieten en overige voorzieningen voor kredietrisico Totaal lasten Bedrijfsresultaat voor belastingen Belastingen Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten na belastingen Jaarwinst Toe te rekenen aan aandeelhouders moedermaatschappij Dividend op gewone aandelen Gegevens per aandeel Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (n miljoenen) 1.851, , ,11 Nettowinst per gewoon aandeel (in EUR) 5,32 2,50 2,43 Nettowinst per gewoon aandeel na volledige verwatering (in EUR) 5,32 2,49 2,42 Nettowinst per gewoon aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (in EUR) 0,92 1,43 1,83 Nettowinst per gewoon aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na volledige verwatering (in EUR) 0,92 1,42 1,83 Dividend per gewoon aandeel (in EUR) 0,58 1,15 1,10 Nettowinst per American Depositary Share (in USD) 2, 3 7,29 3,16 3,01 Dividend per American Depositary Share (in USD) 2 0,70 1,50 1,34 1 De bedragen in euro zijn omgerekend in Amerikaanse dollar tegen een wisselkoers van USD 1 = EUR 0,7297, het gemiddelde van de maandultimokoersen in Gecorrigeerd voor toename van het aandelenkapitaal, indien van toepassing. Zie punt 12 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening voor een beschrijving van de berekening van de winst per gewoon aandeel. 3 Deze post is omgerekend in Amerikaanse dollar op basis van het gemiddelde van de maandultimokoersen in het desbetreffen jaar. 8

11 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Geselecteerde gegevens uit de geconsolideerde balans Per 31 december (in miljoenen USD) (in miljoenen EUR) Activa Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden Financiële beleggingen Kredieten en vorderingen bankiers Kredieten en vorderingen private en publieke sector Totaal activa Verplichtingen Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Verplichtingen bankiers Verplichtingen private en publieke sector Uitgegeven schuldbewijzen Kapitalisatie Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders moedermaatschappij Eigen vermogen toe te rekenen aan belang van derden Achtergestelde schulden Groepsvermogen Gegevens per aandeel Uitstaande gewone aandelen (in miljoenen) 1.844, , ,9 Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders moedermaatschappij per gewoon aandeel (in EUR) 16,04 12,73 11,83 Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders moedermaatschappij per American Depositary Share (in USD) 2 23,60 16,78 14,00 1 De bedragen in euro zijn omgerekend in Amerikaanse dollar tegen een wisselkoers van USD 1 = EUR 0,6796, de jaarultimokoers in Deze post is omgerekend in Amerikaanse dollar tegen de jaarultimokoers. 9

12 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Geselecteerde ratio s 1 Per 31 december of over boekjaar (in procenten) Winstratio s Nettorentemarge 2 0,9 0,9 0,9 Niet-rentebaten t.o.v. totaal operationele baten 60,1 66,1 63,6 Efficiencyratio 3 83,5 79,1 74,9 Rendement op gemiddeld totaal activa 4 1,04 0,58 0,61 Rendement op gemiddeld uitstaand gewoon aandelenkapitaal 5 38,4 20,7 23,5 Vermogensratio s Gewoon aandelenkapitaal (gemiddeld) t.o.v. totaal activa (gemiddeld) 2,68 2,75 2,47 Uitkeringspercentage 6 10,9 46,0 45,3 Ratio kernvermogen (tier 1 ratio) 7 12,42 8,45 10,62 Ratio totaal vermogen 7 14,61 11,14 13,14 Kredietkwaliteitratio s Bijzondere waardevermindering kredieten t.o.v. kredieten private sector 8 0,64 0,45 0,22 Bijzondere waardevermindering kredieten t.o.v. kredieten private en publieke sector 8 0,63 0,43 0,22 Non-performing kredieten t.o.v. kredieten private sector (bruto) 8, 9 1,44 2,31 1,72 Non-performing kredieten t.o.v. kredieten private en publieke sector (bruto) 8, 9 1,41 2,23 1,68 Debiteurenvoorzieningen t.o.v. kredieten private sector 8 1,13 1,15 1,09 Debiteurenvoorzieningen t.o.v. kredieten private en publieke sector 8 1,10 1,11 1,06 Debiteurenvoorzieningen t.o.v. non-performing kredieten (bruto) 9 78,16 50,03 63,07 Afboekingen t.o.v. kredieten private sector (bruto) 8 0,52 0,36 0,39 Afboekingen t.o.v. kredieten private en publieke sector (bruto) 8 0,51 0,35 0,38 Geconsolideerde winst t.o.v. vaste lasten Exclusief rente op toevertrouwde middelen 10 1,23 1,44 1,85 Inclusief rente op toevertrouwde middelen 10 1,08 1,17 1,27 1 In overeenstemming met IFRS is de winst- en verliesrekening over 2006 en 2005 gecorrigeerd voor daarvoor in aanmerking komende beëindigde bedrijfsactiviteiten en zijn de cijfers voor 2006 en 2005 in de balans per 31 december 2007 niet gecorrigeerd. De desbetreffen ratio s zijn daarom niet vergelijkbaar. 2 Nettorentebaten als percentage van gemiddelde totale activa. 3 Operationele bedrijfslasten als percentage van totale operationele baten. 4 Jaarwinst als percentage van gemiddelde totale activa. 5 Nettowinst toe te rekenen aan gewone aandelen als percentage van gemiddeld uitstaand gewoon aandelenkapitaal, exclusief de reserve kasstroomhedges en de reserve activa beschikbaar voor verkoop. 6 Dividend per gewoon aandeel als percentage van de nettowinst per gewoon aandeel. 7 Tier 1 vermogen en totaal vermogen als percentage van de naar risico gewogen activa, zoals voorgeschreven in de richtlijnen van de Bank for International Settlements. Voor nadere informatie over de vermogensratio s, zie pagina Exclusief professionele effectentransacties (2007: EUR 98 miljard; 2006: EUR 94 miljard; 2005: EUR 75 miljard) omdat deze primair bestaan uit omgekeerde repocontracten met een beperkt kredietrisico en saldi aangehouden door multi-seller conduits (2007: EUR 29 miljard; 2006: EUR 26 miljard; 2005: EUR 26 miljard). 9 Non-performing kredieten zijn dubieuze kredieten waarvoor objectieve aanwijzingen zijn dat niet alle contractueel verschuldigde bedragen zullen worden geïnd en waarvoor een debiteurenvoorziening is getroffen. Voor nadere informatie over non-performing kredieten, zie pagina 286 en volgende. 10 Toevertrouwde middelen omvatten verplichtingen bankiers en verplichtingen private en publieke sector. 10

13 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Groepsstructuur Organisatiestructuur De volgende organisatiestructuur werd in januari 2006 ingevoerd. Op basis van deze structuur hebben de consortiumbanken de bedrijfsactiviteiten onderling verdeeld. zeven Client BU s drie wereldwijd opererende Product BU s twee BU-overstijgende segmenten Group Functions Services De zeven Client BU s bestaan uit vijf regionale Client BU s (Nederland, Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië) en twee wereldwijd operende Client BU s, namelijk Private Clients en Global Clients. BU Global Clients overlapt de regionale BU s in de gesegmenteerde informatie zoals deze in 2007 is toegepast. De drie wereldwijd opererende Product BU s (Global Markets, Transaction Banking en Asset Management) ondersteunen de Client BU s door voor alle klanten wereldwijd producten te ontwikkelen en te leveren. De wereldwijde samenhang tussen de Client BU s wordt gewaarborgd door de BU-overstijgende Consumer Client en Commercial Client-segmenten. Het Consumer Client Segment bestaat uit de hoofden Consumer Banking van alle Client BU s en streeft ernaar de voordelen van de mondiale slagkracht als één bank optimaal te benutten door succesvolle producten ook elders te introduceren, synergievoordelen te realiseren en wereldwijde initiatieven op het gebied van consumer banking te ontwikkelen. Het stimuleren van groei vormt hierbij de leidraad. Het Commercial Client Segment omvat alle zakelijke klanten van ABN AMRO en is verantwoordelijk voor de coördinatie van activiteiten over de grenzen van de Client BU s en Product BU s heen, de coördinatie van het delen van best practices en het strategisch kader dat aan dit belangrijke onderdeel van de bank ten grondslag ligt. Group Functions biedt concernbreed ondersteuning op een groot aantal terreinen, variërend van risicobeheer tot financiën en van personeelsbeleid tot duurzame ontwikkeling. Services richt zich op het vergroten van de operationele doelmatigheid door middel van consolidatie en standaardisatie dwars door de hele organisatie heen. Voor wat betreft de financiële resultaten van de groep en de afzonderlijke BU s wordt opgemerkt dat de resultaten van BU Global Clients, BU Global Markets en BU Transaction Banking worden verwerkt in die van de regionale BU s. Om beter aan te sluiten bij de aansturing van de activiteiten, worden de resultaten van BU Global Clients met ingang van januari 2007 eveneens verantwoord onder de regionale BU s. De vergelijkende cijfers voor de bedrijfssegmenten over 2006 en 2005 zijn hiervoor gecorrigeerd. 11

14 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Groepsstructuur Nederland Europa incl. Antonveneta Noord- Amerika Latijns- Amerika Azië Private Clients Global Clients Consumer Client Segment Commercial Client Segment Lokale producten Lokale producten Lokale producten Lokale producten Lokale producten Lokale producten M&A ECM Global Markets Transaction Banking Asset Management Services Group Functions Vanaf begin 2008 is ABN AMRO georganiseerd in drie units. Hierin zijn de bedrijfsonderdelen zoals die uiteindelijk naar de respectievelijke consortiumbanken overgaan, ondergebracht. Een vierde unit omvat de centrale functies, waaronder de hoofdkantoorfuncties, en de bedrijfsonderdelen die als niet-strategisch worden aangemerkt. 12

15 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten en vooruitzichten Inleiding Voor de belangrijkste grondslagen en wijzigingen in grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf grondslagen in hoofdstuk 4 (Jaarrekening). De onderstaande analyse van de bedrijfsresultaten is gebaseerd op, en moet worden gelezen in samenhang met, de geconsolideerde jaarrekening van ABN AMRO. De financiële gegevens in deze analyse zijn opgesteld in overeenstemming met de IFRS-standaarden zoals vastgesteld door de EU en IFRS zoals gepubliceerd door de IASB. In deze paragraaf worden de resultaten volgens IFRS op groepsniveau besproken aan de hand van een vergelijkende analyse van 2007 versus 2006 en van 2006 versus Hierbij worden per post van de winst- en verliesrekening de belangrijkste ontwikkelingen op BU-niveau aangegeven. Vervolgens worden de bedrijfsresultaten van de afzonderlijke BU s meer in detail geanalyseerd. Mutaties van significante omvang worden toegelicht onder de desbetreffen posten. Consolidatie-effect private equity-belangen waarover zeggenschap wordt uitgeoefend Private equity-belangen waarover ABN AMRO zeggenschap uitoefent, moeten onder IFRS worden geconsolideerd, met inbegrip van niet-financiële investeringen die als private equity-belangen worden beheerd. In de praktijk worden de private equity-activiteiten evenwel los van de rest van het bankbedrijf beheerd. De performance van het bankbedrijf wordt niet afgemeten aan de geconsolideerde bedrijfsresultaten. Het private equity-bedrijf houdt zich bezig met het verwerven van aandelenbelangen in niet-beursgenoteerde bedrijven waarop ABN AMRO invloed of waarover zij zeggenschap kan uitoefenen. Deze aandelenbelangen worden gedurende een aantal jaren als belegger beheerd, met als doel ze met winst te verkopen. De bedrijven waarin ABN AMRO aldus een tijdelijk belang heeft, zijn actief in verschillende sectoren, met uitzondering van de financiële sector. Verwerking van deze tijdelijke belangen in de kernactiviteit, het bankbedrijf, verschaft naar de mening van ABN AMRO geen zinvolle basis voor een analyse van haar financiële positie en bedrijfsresultaten. Daarom is in de presentatie van de resultaten op groepsniveau het effect van de consolidatie van de private equity-belangen van Private Equity en BU Europa per post uit de winst- en verliesrekening geëlimineerd. In de resultaten exclusief consolidatie-effect zijn de gedeconsolideerde belangen opgenomen op basis van de vermogensmutatiemethode. De cijfers exclusief consolidatie-effect van private equity-belangen zijn niet GAAPconform. Het bestuur baseert operationele beslissingen op deze niet-gaap-cijfers, omdat zij waardevolle aanvullende informatie verschaffen over de operationele performance van ABN AMRO. In overeenstemming met de van toepassing zijnde regels en voorschriften wordt ook de aansluiting tussen niet-gaap-cijfers en de best vergelijkbare IFRS-cijfers gepresenteerd, d.w.z. de aansluiting van de resultaten exclusief het consolidatieeffect van private equity-belangen naar de resultaten inclusief dit effect. Beleggers wordt aangeraden daarvan kennis te nemen. Beëindigde bedrijfsactiviteiten Antonveneta, BU Asset Management, ABN AMRO North America Holding Company ( LaSalle ), ABN AMRO Mortgage Group en Bouwfonds worden als beëindigde bedrijfsactiviteiten gepresenteerd: BU Asset Management vanaf december 2007 vanwege de voorgenomen verkoop van de activiteiten van ABN AMRO Asset Management aan Fortis (deze transactie zal naar verwachting in april 2008 worden afgerond) en Antonveneta eveneens vanaf december 2007 vanwege de verkoop die naar verwachting in april 2008 zal worden afgerond. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten omvat het bedrijfsresultaat van de 13

16 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten desbetreffen entiteit en, indien van toepassing, de verkoopwinst (zie ook punt 45 van de toelichting op de jaarrekening). De vergelijkende cijfers in de winst- en verliesrekening over 2006 en 2005 zijn in overeenstemming met IFRS aangepast. De desbetreffen activa en verplichtingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten worden gepresenteerd als activa / verplichtingen van bedrijfsonderdelen aangehouden voor verkoop per 31 december De vergelijkende cijfers zijn in overeenstemming met IFRS niet aangepast. Per 31 december 2007 zijn ook de investeringen van Private Equity gepresenteerd als activa / verplichtingen aangehouden voor verkoop. De presentatie in de winst- en verliesrekening is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Constante valutakoersen In de analyse van de bedrijfs- en financiële resultaten worden de bedrijfs- en financiële resultaten bij vergelijking met voorgaande periode, de bedragen danwel de percentages, berekend vanuit de euro. Waar dit van significant belang wordt geacht, worden verschillen verklaard in termen als constante valutakoersen of lokale valuta. Bij zowel constante valutakoersen als lokale valuta is het effect van valutaomrekenverschillen geëlimineerd. Beide zijn volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (GAAP) gebruikelijke begrippen die, in tegenstelling tot feitelijke groei, niet rechtstreeks uit de in de jaarrekening opgenomen gegevens kunnen worden afgeleid. Het resultaat in lokale valuta wordt gebruikt voor volumeverschillen in één bepaalde valuta. Het bestuur van de vennootschap beoordeelt ten dele de onderliggende resultaten van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen door valutakoerseffecten in de hele winst- en verliesrekening te elimineren teneinde inzicht te verwerven in de onderliggende trend van het behaalde resultaat. De correcties betreffen in het bijzonder het effect van wisselkoersschommelingen dat ontstaat wanneer de door BU Latijns-Amerika gerapporteerde resultaten worden omgerekend van de Braziliaanse real in de euro. Het bestuur is van mening dat eliminatie van deze effecten een beter inzicht geeft in de onderliggende resultaten van de bedrijfsonderdelen gedurende dergelijke periodes van wisselkoersvolatiliteit. Op valutabewegingen kan het bestuur immers geen invloed uitoefenen, terwijl hierdoor wel een vertekend beeld van de onderliggende resultaten van de bedrijfsonderdelen kan ontstaan. Externe belanghebbenden, zoals analisten, gebruiken deze gegevens ook als maatstaf. ABN AMRO beseft evenwel dat deze gegevens niet los van elkaar moeten worden gebruikt en begint de analyse van de resultaten van de groep en de BU s dan ook met vergelijkbare GAAP-cijfers, waarin met alle factoren die de activiteiten beïnvloeden, rekening is gehouden. Het vergelijkbare resultaat bij constante valutakoersen wordt berekend door de gedurende een bepaalde periode gerealiseerde volumes in lokale valuta te vermenigvuldigen met de gemiddelde maandelijkse wisselkoersen van de voorgaande periode waarmee het resultaat wordt vergeleken. Bij vergelijking van de resultaten over 2007 met die over 2006 bij constante valutakoersen worden dus de volumes voor het jaar eindigend per 31 december 2007 vermenigvuldigd met de gemiddelde maandelijkse wisselkoersen van

17 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Resultaten op groepsniveau De onderstaande tabel toont de kerncijfers op groepsniveau voor de jaren eindigend per 31 december 2007, 2006 en 2005, zowel volgens IFRS als exclusief het consolidatie-effect van private equity-belangen. (in miljoenen euro s) IFRS Consolidatie-effect 1 Exclusief consolidatie-effect (niet-gaap-cijfers) Rente Provisie Handelsresultaat Resultaat uit financiële transacties Resultaat uit deelnemingen met invloed Overige operationele baten Baten van geconsolideerde private equity-belangen Operationele baten Operationele bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Bijzondere waardevermindering kredieten en overige voorzieningen voor kredietrisico Bedrijfsresultaat voor belastingen Belastingen Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten na belastingen Jaarwinst Totaal activa Naar risico gewogen activa Aantal medewerkers (fte) Aantal vestigingen 2, Efficiencyratio 3 83,5% 79,1% 74,9% 99,1% 99,1% 99,4% 80,2% 73,0% 69,4% 1 Deze cijfers geven per post het effect weer van de consolidatie van private equity-belangen volgens IFRS. Zie Jaarrekening 2007 Grondslagen. 2 Dit cijfer is inclusief dubbeltelling van vestigingen die meer dan één BU bedienen. Gecorrigeerd hiervoor bedraagt het aantal vestigingen (2006: 4.532; 2005: 3.557). 3 De efficiencyratio (in %) is de operationele bedrijfslasten gedeeld door de totale operationele baten. 4 Inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten. 15

18 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Resultaten 2007 versus 2006 De jaarwinst over 2007 nam toe met EUR miljoen ofwel 108,7% naar EUR miljoen. Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten kwam EUR 908 miljoen ofwel 33,6% lager uit op EUR miljoen. De sterkste dalingen op jaarbasis deden zich voor bij BU Europa (EUR miljoen), Group Functions (EUR 511 miljoen) en BU Noord-Amerika (EUR 90 miljoen). De stijgingen bij BU Nederland (EUR 343 miljoen), BU Latijns- Amerika (EUR 107 miljoen), BU Azië (EUR 146 miljoen) en BU Private Clients (EUR 105 miljoen) boden slechts gedeeltelijke compensatie. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten na belastingen was 294,3% hoger op EUR miljoen. Deze stijging vloeide voort uit de verkoop van ABN AMRO North America Holding Company, dat hoofdzakelijk bestaat uit het particuliere en zakelijke bankbedrijf van LaSalle Bank Corporation (LaSalle), van ABN AMRO Mortgage Group, Inc., en van de activiteiten van Bouwfonds op het gebied van vastgoedontwikkeling en -beheer, alsmede door de rubricering van Antonveneta en BU Asset Management als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten omvat de desbetreffen bedrijfsresultaten en, indien van toepassing, de verkoopwinst. Operationele baten De totale operationele baten daalden met EUR 494 miljoen ofwel 2,3% naar EUR miljoen (niet-gaap: stijging van EUR 823 miljoen ofwel 5,0%). Positieve bijdragen waren vooral afkomstig van BU Latijns-Amerika (EUR miljoen), BU Azië (EUR 559 miljoen) en BU Nederland (EUR 350 miljoen). Lagere baten werden echter gerapporteerd door BU Europa (EUR miljoen) en Group Functions (EUR miljoen; exclusief consolidatie-effect (niet-gaap): EUR 69 miljoen). Belangrijkste ontwikkelingen De drijvende krachten achter de batenstijging van BU Latijns-Amerika waren de aanhoudend sterke groei van de Braziliaanse kredietportefeuille en van de baten uit het balansbeheer, alsmede de winst op de verkoop van het belang in het Braziliaanse kredietanalysebureau Serasa, de Braziliaanse effectenbeurs Bovespa en de Braziliaanse futuresbeurs Bolsa de Mercados & Futuros (in totaal EUR 382 miljoen). De toename van de operationele baten van BU Azië is toe te schrijven aan de aanhoudende groei van het particuliere bedrijf, gesteund door de verdere uitbreiding van Preferred Banking en creditcardactiviteiten in met name India, China, Hongkong en Taiwan. Bovendien stegen de baten in het zakelijke segment door hogere provisies uit fusie- en overnamebemiddeling, de toename van uitgevoerde klanttransacties en hogere baten uit Global Markets. De verbetering van de operationele baten van BU Nederland was te danken aan de belastingvrije winst op de verkoop van Interbank/DMC (EUR 56 miljoen) en ABN AMRO Mellon (EUR 139 miljoen), de gestegen nettorentebaten dankzij de volumegroei van en ruimere marges op spaarproducten en de hogere baten uit Global Markets, met name op het gebied van Financial Markets en Structured Finance. BU Europa zag de operationele baten teruglopen door negatieve reële-waardeveranderingen (EUR miljoen) van portefeuilles als gevolg van de kredietcrisis die zich ontwikkelde in reactie op de problemen in het subprime-segment van de Amerikaanse hypotheekmarkt. Omdat de global hub voor Global Markets tot BU Europa behoort, was het effect van de waardeveranderingen hier het sterkst merkbaar. De reëlewaardeveranderingen werden voor een deel gecompenseerd door reële-waardeveranderingen van de eigen kredietwaardigheid tot een bedrag van EUR 435 miljoen, waarvan EUR 267 miljoen is verantwoord onder het handelsresultaat en EUR 168 miljoen onder het resultaat uit financiële transacties. 16 Rente De nettorentebaten stegen met EUR miljoen ofwel 14,9% naar EUR miljoen (niet-gaap: EUR 962 miljoen ofwel 12,6%). De belangrijkste bijdragen kwamen voor rekening van BU Latijns-Amerika (EUR 750

19 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten miljoen), BU Nederland (EUR 278 miljoen), BU Europa (EUR 233 miljoen) en BU Azië (EUR 219 miljoen). Group Functions behaalde daarentegen lagere nettorentebaten (EUR 336 miljoen; niet-gaap: EUR 458 miljoen). Belangrijkste ontwikkelingen De stijging van de nettorentebaten van BU Latijns-Amerika was vooral het gevolg van de aanhoudende groei van de Braziliaanse kredietportefeuille, de waardevermeerdering van de Braziliaanse real tegenover de euro en de hogere rentegerelateerde treasury-baten. De toename bij BU Nederland weerspiegelt de volumegroei van en de ruimere marges op zakelijke en particuliere spaarproducten. De nettorentebaten van BU Azië namen toe dankzij de aanhoudende groei van het consumer banking-bedrijf en de creditcardactiviteiten, hogere baten uit het balansbeheer en de consolidatie van Prime Bank and Taitung Business Bank. De nettorentebaten van Group Functions daalden als gevolg van gestegen financieringskosten en lagere beleggingsopbrengsten na de verkoop van obligatieportefeuilles aangehouden voor verkoop. Provisie De onderstaande tabel toont een onderverdeling van de provisiebaten en -lasten op groepsniveau voor de jaren 2007, 2006 en (in miljoenen euro s) Provisiebaten Effectenbedrijf Betalingsverkeer Vermogensbeheer en trustactiviteiten Kredietbedrijf Adviesdiensten Assurantiebedrijf Garanties Overige Subtotaal Provisielasten Effectenbedrijf Betalingsverkeer Overige Subtotaal Totaal De nettoprovisiebaten stegen EUR 226 miljoen ofwel 5,6% hoger tot EUR miljoen, waarbij de stijging bij BU Azië (EUR 286 miljoen) en Group Functions (EUR 121 miljoen) gedeeltelijk teniet werd gedaan door de daling bij BU Nederland (EUR 121 miljoen) en BU Europa (EUR 121 miljoen). Belangrijkste ontwikkelingen De toename bij BU Azië weerspiegelt de hogere provisies uit fusie- en overnamebemiddeling dankzij het succes bij een aantal klanttransacties, de hogere baten uit transaction banking en de verdere groei van de verkoop van beleggingsproducten aan Van Gogh Preferred Banking-klanten. 17

20 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten De daling van EUR 121 miljoen bij BU Nederland vloeide voort uit lagere provisies uit het effectenbedrijf en grote zakelijke relaties. De hogere provisies uit het betalingsverkeer en vermogensbeheer konden dit slechts deels compenseren. Handelsresultaat De onderstaande tabel toont een onderverdeling van het handelsresultaat op groepsniveau voor de jaren 2007, 2006 en (in miljoenen euro s) Rente-instrumenten Valuta s Aandelen en grondstoffen Overige Totaal Het handelsresultaat kwam EUR miljoen ofwel 55,2% lager uit op EUR miljoen (niet-gaap: EUR miljoen op EUR miljoen). Deze terugval kwam vooral tot stand in BU Europa (EUR miljoen) en Group Functions (EUR 204 miljoen; niet-gaap: EUR 210 miljoen). Belangrijkste ontwikkelingen De daling bij BU Europa werd veroorzaakt door negatieve reële-waardeveranderingen (EUR miljoen) als gevolg van de kredietcrisis die zich ontwikkelde in reactie op de problemen in het subprime-segment van de Amerikaanse hypotheekmarkt. Omdat de global hub voor Global Markets tot BU Europa behoort, was het effect van de waardeveranderingen hier het sterkst merkbaar. Het positief resultaat van EUR 267 miljoen uit reële-waardeveranderingen in de eigen kredietwaardigheid bood slechts gedeeltelijke compensatie. Het slechtere handelsresultaat van Group Functions is met name toe te schrijven aan het lagere resultaat uit de handel voor eigen rekening in Global Markets. Resultaat uit financiële transacties De onderstaande tabel toont een onderverdeling van het resultaat uit financiële transacties op groepsniveau voor de jaren 2007, 2006 en (in miljoenen euro s) Resultaat uit verkoop van schuldbewijzen beschikbaar voor verkoop Resultaat uit verkoop van aandelenbeleggingen beschikbaar voor verkoop Resultaat uit reële-waardeveranderingen in de eigen kredietwaardigheid 168 Dividend uit aandelenbeleggingen beschikbaar voor verkoop Resultaat uit overige aandelenbeleggingen Ineffectiviteit van hedges Verandering in reële waarde van credit default swaps Overige Totaal 1, , Het resultaat uit financiële transacties verbeterde met EUR 754 miljoen ofwel 95,0% naar EUR miljoen (niet-gaap: EUR 723 miljoen ofwel 92,8%). Deze stijging deed zich met name voor bij Group Functions (EUR 262 miljoen; niet-gaap: EUR 231 miljoen) en BU Latijns-Amerika (EUR 382 miljoen).

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG achmea fo CD vj JAARVERSLAG ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. to Cb l ro i hij SJ ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. INHOUDSOPGAVE Overzicht functionarissen 3 Profiel 5 Kerncijfers

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Algemeen 2 1 Voorwoord 3 2 Nationalisatie van SNS REAAL 8 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11 3 Profiel en merken 19 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Het leven draait om keuzes maken.

Het leven draait om keuzes maken. Jaaroverzicht 2007 Het leven draait om keuzes maken. Wij willen het onze klanten gemakkelijk maken het beste te kiezen. De beste producten, de beste kwaliteit, de beste prijzen en de beste keuzes voor

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst ING Groep Jaarverslag 2010 Vormgeven aan onze toekomst > ING boekt onderliggende nettowinst over 2010 van EUR 3.893 miljoen > Operationele splitsing Bank en Verzekeringen in 2010 afgerond > Belangrijkste

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

Jaar. Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013

Jaar. Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 013 Jaar Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 013 Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 PROFIEL Heineken Holding N.V., houdster van 50,005 procent van

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie