ABN AMRO Holding N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Holding N.V."

Transcriptie

1 ABN AMRO Holding N.V.

2

3 Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Terugblik van de voorzitter 2 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten 4 Inleiding 5 Geselecteerde financiële gegevens 8 Groepsstructuur 11 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten en vooruitzichten 13 Resultaten per bedrijfsonderdeel 32 Risico- en kapitaalbeheer 54 Hoofdstuk 3 Governance 82 Raden en commissies 83 Corporate governance 91 ABN AMRO medewerkers 102 Hoofdstuk 4 Jaarrekening 103 Geconsolideerde jaarrekening 103 Vennootschappelijke jaarrekening 237 Verwijzingen SEC Form 20-F en overige gegevens 243 Hoofdstuk 5 Overige gegevens 244 Accountantsverklaring 245 Voorstel voor winstverdeling 247 Hoofdstuk 6 Aanvullende gegevens 249 Dividend 251 ABN AMRO kerncijfers 252 Raad van Commissarissen 254 Raad van Bestuur 258 Geselecteerde statistische gegevens 266 Niet in de balans opgenomen entiteiten en posten 303 Het aandeel ABN AMRO 304 1

4 Hoofdstuk 1 Algemeen Terugblik van de voorzitter Terugblik van de voorzitter op 2007 Op 17 oktober verwierf het bankenconsortium, via RFS Holdings B.V., een meerderheidsbelang in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Holding N.V. Het consortium bestaat uit The Royal Bank of Scotland Group plc ( RBS ), Fortis N.V., Fortis SA/NV ( Fortis ) en Banco Santander S.A. ( Santander ). De acquisitie was de uitkomst van een proces waarin de aandeelhouders van ABN AMRO konden kiezen tussen twee concurrerende biedingen: die van Barclays en die van het consortium. Begin november maakte het consortium bekend dat het 98,8% van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V., 86,1% van de voorheen converteerbare preferente aandelen en 98,8% van de converteerbare preferente financieringsaandelen had verworven. Kort na de acquisitie werd de wettelijke procedure, om de resterende aandeelhouders uit te kopen, gestart en werden initiatieven genomen om de notering van het aandeel ABN AMRO aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange te beëindigen. De notering zal naar verwachting per 25 april 2008 worden beëindigd. RBS draagt, op verzoek van de Nederlandsche Bank, de hoofdverantwoordelijkheid om zeker te stellen dat ABN AMRO wordt bestuurd in overeenstemming met alle toepasselijke vereisten van toezichthouders. Plannen en voorstellen voor ABN AMRO Na de totstandkoming van de acquisitie hebben de consortiumbanken nauw samengewerkt met het bestuur van ABN AMRO om de informatie die zij in het kader van het beperkte due diligence-proces voorafgaand aan de bekendmaking van hun bod hadden ontvangen, en de op basis daarvan gemaakte aannames te verifiëren en aan te vullen. De consortiumbanken hebben in december 2007 een basisplan afgesproken en bekrachtigd voor het realiseren van synergievoordelen en voor de afsplitsing en overgang van ABN AMRO bedrijfsonderdelen naar de respectievelijke banken. De door de afzonderlijke consortiumbanken te verwerven bedrijfsonderdelen, waarin zij elk via hun deelneming in RFS Holdings B.V. naar rato van hun financieringsverplichtingen een belang hebben, zijn: RBS: Business Unit Noord-Amerika, Business Unit Global Clients (exclusief Latijns-Amerika), Nederlandse wholesale-klanten en wholesale-klanten in Latijns-Amerika (exclusief Brazilië), Business Unit Azië (exclusief het belang in Saudi Hollandi Bank) en Business Unit Europa (exclusief Antonveneta). Fortis: Business Unit Nederland (exclusief Nederlandse wholesale-klanten), Business Unit Private Clients (exclusief Latijns-Amerika) en Business Unit Asset Management. De Europese Commissie gaf Fortis onder voorwaarden toestemming voor de overname van bepaalde bedrijfsonderdelen van ABN AMRO. Een aantal specifiek aangeduide activiteiten moet eerst door Fortis worden verkocht. Het gaat om Hollandsche Bank Unie N.V., 13 advieskantoren en twee Corporate Client Units, alsmede de Nederlandse factoringdochter IFN Finance B.V.. Fortis kan pas zeggenschap over Business Unit Nederland en Business Unit Private Clients van ABN AMRO verkrijgen nadat deze bedrijfsonderdelen aan een geschikte koper zijn verkocht. Santander: Business Unit Latijns-Amerika (exclusief wholesale-klanten buiten Brazilië), Antonveneta, Asset Management Antonveneta en Private Clients Latijns-Amerika. Op 8 november maakte Santander bekend dat overeenstemming met Banca Monte dei Paschi di Siena was bereikt over de verkoop van Antonveneta. 2 Daarnaast hebben de consortiumbanken een aandeel in shored assota naar rato van hun financieringsverplichtingen. Hiertoe behoren de centrale functies (inclusief hoofdkantoorfuncties), de private equity-portefeuille, het belang van ABN AMRO in Saudi Hollandi Bank, de centrale beleggingsportefeuille en door ABN AMRO uitgegeven schuldbewijzen gedurende het reorganisatieproces behouden de consortiumbanken een gezamelijke economisch belang in alle centrale functies (inclusief hoofdkantoorfuncties) die de verschillende ABN AMRO bedrijfsonderdelen ondersteunen.

5 Hoofdstuk 1 Algemeen De niet-kernactiviteiten zullen naar verwachting geleidelijk worden verkocht teneinde hun waarde te maximaliseren. Het transitieplan vormt de basis voor geregeld overleg met de ondernemingsraden en de toezichthouders. Het plan voor de afsplitsing en overgang van ABN AMRO bedrijfsonderdelen naar de respectieve banken werd medio december 2007 aan de Nederlandsche Bank en de Centrale Ondernemingsraad voorgelegd. De Centrale Ondernemingsraad gaf op 14 februari 2008 een neutraal advies en de Nederlandsche Bank keurde het plan op 10 maart 2008 goed. Nu de vereiste goedkeuringen zijn verkregen, kan met de implementatie van het plan een aanvang worden gemaakt. De afsplitsing en de integratie van de verschillende bedrijfsonderdelen van ABN AMRO zullen in een verschillend tempo verlopen. Het precieze moment waarop een onderdeel wordt afgesplitst, hangt af van een reeks factoren, waaronder de complexiteit van het afsplitsingsproces. In het geval van een ingewikkelder proces, waar de activiteiten sterk verweven zijn met de systemen en platforms van de ABN AMRO groep, zullen de afsplitsing en de integratie naar verwachting meer tijd vergen. Een voorbeeld hiervan is BU Nederland. In andere gevallen, waar de afsplitsing minder complex is, kan relatief snel tot actie worden overgegaan. Er zal echter steeds naar worden gestreefd om bij het tempo van het afsplitsingproces rekening te houden met de behoefte van medewerkers aan duidelijkheid en met de noodzaak om de dienstverlening aan de klanten van ABN AMRO op het vereiste niveau te handhaven. De acquisitie heeft tot op heden geen gevolgen gehad voor de status van schuldbewijzen en gerelateerde effecten die door ABN AMRO Holding N.V. of haar dochtermaatschappijen zijn uitgegeven en/of gegarandeerd. Bovendien wordt de totale portefeuille van transacties die ABN AMRO in het kader van haar risicobeheer is aangegaan, actief beheerd. Doel hiervan is te waarborgen dat in de behoeften aan risicobeheer van de ABN AMRO bedrijfsonderdelen wordt voorzien. Resultaten in 2007 De nettowinst over 2007 toe te rekenen aan aandeelhouders bedroeg EUR miljoen, waarvan EUR miljoen betrekking had op de verkoop van LaSalle. De gecorrigeerde* nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders was EUR miljoen. De oorspronkelijke winstdoelstelling voor 2007 van EUR 2,30 per aandeel was inclusief de volledige jaarwinst van LaSalle. Na de verkoop van LaSalle is deze doelstelling bijgesteld naar EUR 2,16 op basis van een winstbijdrage van LaSalle over een periode van negen maanden. De gecorrigeerde winst per aandeel kwam uit op EUR 1,44, hoofdzakelijk door het effect van kredietmarktgerelateerde afboekingen (EUR 0,62) en het wederom teleurstellende resultaat van Antonveneta (EUR 0,23). Mark Fisher Voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Amsterdam, 25 maart 2008 * De gecorrigeerde cijfers zijn exclusief de volgende posten: de winst op de verkoop van bedrijfsonderdelen, de winst op de verkoop van Capitalia die werd afgewikkeld in aandelen Unicredit, transactiegerelateerde kosten (waaronder de aan Barclays betaalde break-up fee), transitie- en integratiekosten, de voorziening in verband met het onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie, de voorziening voor het in 2006 verkochte Futures-bedrijf en herstructureringslasten in Deze correcties in 2007 hadden per saldo een effect van EUR 868 miljoen op de totale operationele baten, EUR miljoen op de operationele bedrijfslasten, EUR 275 miljoen negatief op de belastingen, EUR miljoen op het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en EUR miljoen op de nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders. 3

6 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Inleiding 5 Definities 5 Presentatie van gegevens 5 Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 5 Geselecteerde financiële gegevens 8 Groepsstructuur 11 Organisatie structuur 11 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten 13 Consolidatie-effect private equity-belangen waarover zeggenschap wordt uitgeoefend 13 Beëindigde bedrijfsactiviteiten 13 Constante valutakoersen 14 Resultaten op groepsniveau 15 Invloed van het huidige kredietklimaat 25 Groepsvermogen 28 Creditratings 30 Vermogensratio s 30 Vestigingen 31 Resultaten per bedrijfsonderdeel 32 Wijzigingen in rapportagestructuur en presentatie 32 BU Nederland 32 BU Europa 35 BU Noord-Amerika 37 BU Latijns-Amerika 40 BU Azië 43 BU Private Clients 45 BU Asset Management 47 Group Functions 49 Risico- en kapitaalbeheer 54 Toezicht en regelgeving 54 Risicofactoren 63 Kapitaalraamwerk en risicodekking 68 4

7 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Inleiding Deponering Dit document bevat het jaarverslag van ABN AMRO over 2007 en wordt tevens bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerd als het ABN AMRO Jaarverslag 2007 volgens Form 20-F. Definities In dit document wordt met holding bedoeld ABN AMRO Holding N.V. De termen ABN AMRO en de groep verwijzen naar de holding en haar geconsolideerde dochtermaatschappijen. Met de bank worden ABN AMRO Bank N.V. en haar geconsolideerde dochtermaatschappijen bedoeld. De afkorting BU staat voor Business Unit. De muntcodes EUR en USD verwijzen naar respectievelijk de euro en de Amerikaanse dollar. De termen consortium en consortiumbanken verwijzen naar The Royal Bank of Scotland Group plc ( RBS ), Fortis N.V., Fortis SA/NV ( Fortis ) en Banco Santander S.A. ( Santander ), die gezamenlijk ABN AMRO Holding N.V. verwierven op 17 oktober Presentatie van gegevens Tenzij anders aangegeven, zijn de financiële gegevens in dit jaarverslag opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU) en met IFRS zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (IASB). In bepaalde significante opzichten wijken de IFRS-standaarden af van de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving ( US GAAP ). Een verzameling van algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving zoals IFRS wordt gewoonlijk met GAAP aangeduid. Een niet-gaap-cijfer wordt gedefinieerd als een cijfer dat de historische of toekomstige financiële resultaten, financiële positie of kasstromen weergeeft, exclusief of inclusief posten die niet op een dergelijke wijze zouden zijn verwerkt op basis van de best vergelijkbare IFRS-grondslag. In dit verslag zijn bepaalde niet-gaap-cijfers opgenomen als gevolg van het feit dat de private equity-belangen van ABN AMRO niet zijn geconsolideerd. In overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften heeft ABN AMRO in dit verslag onder de paragraaf Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten en vooruitzichten definities van niet-gaap-cijfers opgenomen, alsook de aansluiting tussen niet-gaap-cijfers en de best vergelijkbare GAAP-cijfers. De niet-gaap-cijfers in dit verslag vervangen niet de IFRS-cijfers waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Alle jaargemiddelden in dit verslag zijn gebaseerd op maandultimocijfers. Het bestuur is van mening dat gemiddelden op basis van maandultimocijfers geen trends weerspiegelen die wezenlijk afwijken van trends die op daggemiddelden gebaseerd zijn. Als gevolg van afrondingen kan de optelling van bepaalde cijfers in dit document niet geheel kloppen. Bepaalde percentages in dit document zijn gebaseerd op afgeronde cijfers. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken Bepaalde uitspraken in dit verslag zijn toekomstgerichte. ABN AMRO kan ook toekomstgerichte uitspraken opnemen in andere documenten die bij toezichthouders en effectenbeurzen zijn gedeponeerd, in uitnodigingen voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en in andere informatie die naar aandeelhouders gestuurd wordt, in (emissie)prospectussen, persberichten en andere schriftelijke informatie. Daarnaast kan het senior management van ABN AMRO toekomstgerichte uitspraken doen tegenover beleggers, vertegenwoordigers van de media en anderen. Toekomstgerichte uitspraken kunnen worden herkend aan het gebruik van woorden die verwijzen naar de toekomst, zoals denken, verwachten, kunnen, beogen, zullen, dienen, voorzien en 5

8 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Value-at-Risk, of door het gebruik van soortgelijke uitdrukkingen of variaties op dergelijke uitdrukkingen. Ook bij het bespreken van de strategie of de doelstellingen is sprake van toekomstgerichte uitspraken. Toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige plannen, schattingen en projecties. Ze gaan gepaard met inherente risico s en onzekerheden en zijn ook afhankelijk van overige factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten zoals deze in die toekomstgerichte uitspraken worden aangegeven of impliciet liggen besloten. Dit verslag bevat met name toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot (niet limitatief): de doelstellingen van het bestuur, de implementatie van strategische initiatieven van ABN AMRO, de resultaatontwikkeling, marges, kosten, rendement op het eigen vermogen en risicobeheer. Het risicobeheer heeft onder meer betrekking op de mogelijke blootstelling aan diverse soorten risico s, waaronder het marktrisico dat het renterisico, valutarisico en aandelenkoersrisico omvat. De uitspraken over de marktrisico s zijn bijvoorbeeld voor een deel afhankelijk van de gekozen factoren, aannames en schattingen in een model en onderhevig aan diverse beperkingen. Door hun aard zijn bepaalde uitspraken ten aanzien van de marktrisico s niet meer dan schattingen en kunnen zij wezenlijk afwijken van de feitelijke situatie in de toekomst. In de paragraaf Risicofactoren van dit verslag heeft ABN AMRO bepaalde risico s die inherent zijn aan toekomstgerichte uitspraken, geïdentificeerd. Factoren die er toe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de inschattingen in toekomstgerichte uitspraken in dit verslag, zijn onder meer: het algehele economische en bedrijfsklimaat in Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten, Brazilië en andere landen of gebiedsdelen waarin ABN AMRO actief is; wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder tevens begrepen belastingen; onzekerheid omtrent de gevolgen van de implementatie van het Bazel II-raamwerk voor de vermogenspositie; regelgeving en monetair, rente- en ander beleid van centrale banken, waaronder de Nederlandsche Bank, de centrale bank van Italië, de Europese Centrale Bank, de Amerikaanse Federal Reserve Board en de Braziliaanse centrale bank; schommelingen in de rentestand, valutakoersen (waaronder de EUR/USD-koers), prijzen van vermogensobjecten, aandelenkoersen, grondstoffenprijzen, inflatie of deflatie; volatiliteit op de financiële of kredietmarkten; de gevolgen van concurrentie en consolidatie op de markten waarop ABN AMRO actief is, onder invloed van regelgeving, deregulering of toezichtmaatregelen; veranderingen in het bestedings- en spaargedrag van consumenten (mede als gevolg van veranderingen in het overheidsbeleid), waardoor beleggingsbeslissingen beïnvloed kunnen worden; de mogelijkheden van ABN AMRO om bepaalde risico s op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze af te dekken; de beheersing van de risico s. Het succes hiervan hangt onder meer af van de mogelijkheden om te anticiperen op situaties / gebeurtenissen die niet tot uitdrukking komen in de door ABN AMRO gehanteerde statistische modellen; risico s die verband houden met het transitie- en opsplitsingsproces van ABN AMRO na de overname door de consortiumbanken; en overmacht en overige gebeurtenissen waarop ABN AMRO geen controle kan uitoefenen. 6 Andere factoren kunnen eveneens de resultaten van ABN AMRO of de nauwkeurigheid van toekomstgerichte uitspraken negatief beïnvloeden. Daarbij dienen de factoren die hier besproken worden of in de paragraaf Risicofactoren vermeld worden, niet als een uitputtende opsomming van alle mogelijke risico s of onzekerheden beschouwd te worden. ABN AMRO beschikt over economen, experts op het gebied van

9 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten financiële markten en kredietmarkten, juristen en overige specialisten die de economische omstandigheden, de marktomstandigheden, het overheidsbeleid en de overheidsmaatregelen nauwgezet volgen. Het is echter moeilijk om met volledige zekerheid veranderingen in economische omstandigheden, marktomstandigheden, overheidsbeleid of overheidsmaatregelen te voorspellen. Daarom is het voor ABN AMRO lastig om te anticiperen op de effecten die dergelijke veranderingen kunnen hebben op de financiële resultaten en de bedrijfsvoering van ABN AMRO. De toekomstgerichte uitspraken in dit verslag zijn uitsluitend geldig per de datum van publicatie van dit verslag. ABN AMRO heeft noch de intentie, noch de verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken door middel van openbare mededelingen te actualiseren of te herzien naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich na de datum van dit verslag voordoen. De lezer dient echter rekening te houden met eventuele verdere informatie met een toekomstgericht karakter die ABN AMRO in tussentijdse verslagen verschaft. Deze toelichting wordt verstrekt in overeenstemming met de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van

10 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Geselecteerde financiële gegevens De onderstaande financiële gegevens zijn ontleend aan de door de externe accountant gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van ABN AMRO over de desbetreffende periodes. De geconsolideerde jaarrekening voor de jaren eindigend per 31 december 2007, 2006 en 2005 is gecontroleerd door de externe accountant Ernst & Young Accountants. De geselecteerde financiële gegevens vormen slechts een samenvatting. Zij dienen te worden gezien in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening en de toelichting daarop elders in dit jaarverslag en de informatie in dit hoofdstuk. Geselecteerde gegevens uit de geconsolideerde winst- en verliesrekening Over het jaar eindigend per 31 december (in miljoenen USD) (in miljoenen EUR) Rente Provisie Handelsresultaat Resultaat uit financiële transacties Resultaat uit deelnemingen met invloed Overige operationele baten Baten van geconsolideerde private equity-belangen Totaal operationele baten Operationele bedrijfslasten Bijzondere waardevermindering kredieten en overige voorzieningen voor kredietrisico Totaal lasten Bedrijfsresultaat voor belastingen Belastingen Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten na belastingen Jaarwinst Toe te rekenen aan aandeelhouders moedermaatschappij Dividend op gewone aandelen Gegevens per aandeel Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (n miljoenen) 1.851, , ,11 Nettowinst per gewoon aandeel (in EUR) 5,32 2,50 2,43 Nettowinst per gewoon aandeel na volledige verwatering (in EUR) 5,32 2,49 2,42 Nettowinst per gewoon aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (in EUR) 0,92 1,43 1,83 Nettowinst per gewoon aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na volledige verwatering (in EUR) 0,92 1,42 1,83 Dividend per gewoon aandeel (in EUR) 0,58 1,15 1,10 Nettowinst per American Depositary Share (in USD) 2, 3 7,29 3,16 3,01 Dividend per American Depositary Share (in USD) 2 0,70 1,50 1,34 1 De bedragen in euro zijn omgerekend in Amerikaanse dollar tegen een wisselkoers van USD 1 = EUR 0,7297, het gemiddelde van de maandultimokoersen in Gecorrigeerd voor toename van het aandelenkapitaal, indien van toepassing. Zie punt 12 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening voor een beschrijving van de berekening van de winst per gewoon aandeel. 3 Deze post is omgerekend in Amerikaanse dollar op basis van het gemiddelde van de maandultimokoersen in het desbetreffen jaar. 8

11 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Geselecteerde gegevens uit de geconsolideerde balans Per 31 december (in miljoenen USD) (in miljoenen EUR) Activa Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden Financiële beleggingen Kredieten en vorderingen bankiers Kredieten en vorderingen private en publieke sector Totaal activa Verplichtingen Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Verplichtingen bankiers Verplichtingen private en publieke sector Uitgegeven schuldbewijzen Kapitalisatie Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders moedermaatschappij Eigen vermogen toe te rekenen aan belang van derden Achtergestelde schulden Groepsvermogen Gegevens per aandeel Uitstaande gewone aandelen (in miljoenen) 1.844, , ,9 Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders moedermaatschappij per gewoon aandeel (in EUR) 16,04 12,73 11,83 Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders moedermaatschappij per American Depositary Share (in USD) 2 23,60 16,78 14,00 1 De bedragen in euro zijn omgerekend in Amerikaanse dollar tegen een wisselkoers van USD 1 = EUR 0,6796, de jaarultimokoers in Deze post is omgerekend in Amerikaanse dollar tegen de jaarultimokoers. 9

12 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Geselecteerde ratio s 1 Per 31 december of over boekjaar (in procenten) Winstratio s Nettorentemarge 2 0,9 0,9 0,9 Niet-rentebaten t.o.v. totaal operationele baten 60,1 66,1 63,6 Efficiencyratio 3 83,5 79,1 74,9 Rendement op gemiddeld totaal activa 4 1,04 0,58 0,61 Rendement op gemiddeld uitstaand gewoon aandelenkapitaal 5 38,4 20,7 23,5 Vermogensratio s Gewoon aandelenkapitaal (gemiddeld) t.o.v. totaal activa (gemiddeld) 2,68 2,75 2,47 Uitkeringspercentage 6 10,9 46,0 45,3 Ratio kernvermogen (tier 1 ratio) 7 12,42 8,45 10,62 Ratio totaal vermogen 7 14,61 11,14 13,14 Kredietkwaliteitratio s Bijzondere waardevermindering kredieten t.o.v. kredieten private sector 8 0,64 0,45 0,22 Bijzondere waardevermindering kredieten t.o.v. kredieten private en publieke sector 8 0,63 0,43 0,22 Non-performing kredieten t.o.v. kredieten private sector (bruto) 8, 9 1,44 2,31 1,72 Non-performing kredieten t.o.v. kredieten private en publieke sector (bruto) 8, 9 1,41 2,23 1,68 Debiteurenvoorzieningen t.o.v. kredieten private sector 8 1,13 1,15 1,09 Debiteurenvoorzieningen t.o.v. kredieten private en publieke sector 8 1,10 1,11 1,06 Debiteurenvoorzieningen t.o.v. non-performing kredieten (bruto) 9 78,16 50,03 63,07 Afboekingen t.o.v. kredieten private sector (bruto) 8 0,52 0,36 0,39 Afboekingen t.o.v. kredieten private en publieke sector (bruto) 8 0,51 0,35 0,38 Geconsolideerde winst t.o.v. vaste lasten Exclusief rente op toevertrouwde middelen 10 1,23 1,44 1,85 Inclusief rente op toevertrouwde middelen 10 1,08 1,17 1,27 1 In overeenstemming met IFRS is de winst- en verliesrekening over 2006 en 2005 gecorrigeerd voor daarvoor in aanmerking komende beëindigde bedrijfsactiviteiten en zijn de cijfers voor 2006 en 2005 in de balans per 31 december 2007 niet gecorrigeerd. De desbetreffen ratio s zijn daarom niet vergelijkbaar. 2 Nettorentebaten als percentage van gemiddelde totale activa. 3 Operationele bedrijfslasten als percentage van totale operationele baten. 4 Jaarwinst als percentage van gemiddelde totale activa. 5 Nettowinst toe te rekenen aan gewone aandelen als percentage van gemiddeld uitstaand gewoon aandelenkapitaal, exclusief de reserve kasstroomhedges en de reserve activa beschikbaar voor verkoop. 6 Dividend per gewoon aandeel als percentage van de nettowinst per gewoon aandeel. 7 Tier 1 vermogen en totaal vermogen als percentage van de naar risico gewogen activa, zoals voorgeschreven in de richtlijnen van de Bank for International Settlements. Voor nadere informatie over de vermogensratio s, zie pagina Exclusief professionele effectentransacties (2007: EUR 98 miljard; 2006: EUR 94 miljard; 2005: EUR 75 miljard) omdat deze primair bestaan uit omgekeerde repocontracten met een beperkt kredietrisico en saldi aangehouden door multi-seller conduits (2007: EUR 29 miljard; 2006: EUR 26 miljard; 2005: EUR 26 miljard). 9 Non-performing kredieten zijn dubieuze kredieten waarvoor objectieve aanwijzingen zijn dat niet alle contractueel verschuldigde bedragen zullen worden geïnd en waarvoor een debiteurenvoorziening is getroffen. Voor nadere informatie over non-performing kredieten, zie pagina 286 en volgende. 10 Toevertrouwde middelen omvatten verplichtingen bankiers en verplichtingen private en publieke sector. 10

13 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Groepsstructuur Organisatiestructuur De volgende organisatiestructuur werd in januari 2006 ingevoerd. Op basis van deze structuur hebben de consortiumbanken de bedrijfsactiviteiten onderling verdeeld. zeven Client BU s drie wereldwijd opererende Product BU s twee BU-overstijgende segmenten Group Functions Services De zeven Client BU s bestaan uit vijf regionale Client BU s (Nederland, Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië) en twee wereldwijd operende Client BU s, namelijk Private Clients en Global Clients. BU Global Clients overlapt de regionale BU s in de gesegmenteerde informatie zoals deze in 2007 is toegepast. De drie wereldwijd opererende Product BU s (Global Markets, Transaction Banking en Asset Management) ondersteunen de Client BU s door voor alle klanten wereldwijd producten te ontwikkelen en te leveren. De wereldwijde samenhang tussen de Client BU s wordt gewaarborgd door de BU-overstijgende Consumer Client en Commercial Client-segmenten. Het Consumer Client Segment bestaat uit de hoofden Consumer Banking van alle Client BU s en streeft ernaar de voordelen van de mondiale slagkracht als één bank optimaal te benutten door succesvolle producten ook elders te introduceren, synergievoordelen te realiseren en wereldwijde initiatieven op het gebied van consumer banking te ontwikkelen. Het stimuleren van groei vormt hierbij de leidraad. Het Commercial Client Segment omvat alle zakelijke klanten van ABN AMRO en is verantwoordelijk voor de coördinatie van activiteiten over de grenzen van de Client BU s en Product BU s heen, de coördinatie van het delen van best practices en het strategisch kader dat aan dit belangrijke onderdeel van de bank ten grondslag ligt. Group Functions biedt concernbreed ondersteuning op een groot aantal terreinen, variërend van risicobeheer tot financiën en van personeelsbeleid tot duurzame ontwikkeling. Services richt zich op het vergroten van de operationele doelmatigheid door middel van consolidatie en standaardisatie dwars door de hele organisatie heen. Voor wat betreft de financiële resultaten van de groep en de afzonderlijke BU s wordt opgemerkt dat de resultaten van BU Global Clients, BU Global Markets en BU Transaction Banking worden verwerkt in die van de regionale BU s. Om beter aan te sluiten bij de aansturing van de activiteiten, worden de resultaten van BU Global Clients met ingang van januari 2007 eveneens verantwoord onder de regionale BU s. De vergelijkende cijfers voor de bedrijfssegmenten over 2006 en 2005 zijn hiervoor gecorrigeerd. 11

14 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Groepsstructuur Nederland Europa incl. Antonveneta Noord- Amerika Latijns- Amerika Azië Private Clients Global Clients Consumer Client Segment Commercial Client Segment Lokale producten Lokale producten Lokale producten Lokale producten Lokale producten Lokale producten M&A ECM Global Markets Transaction Banking Asset Management Services Group Functions Vanaf begin 2008 is ABN AMRO georganiseerd in drie units. Hierin zijn de bedrijfsonderdelen zoals die uiteindelijk naar de respectievelijke consortiumbanken overgaan, ondergebracht. Een vierde unit omvat de centrale functies, waaronder de hoofdkantoorfuncties, en de bedrijfsonderdelen die als niet-strategisch worden aangemerkt. 12

15 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten en vooruitzichten Inleiding Voor de belangrijkste grondslagen en wijzigingen in grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf grondslagen in hoofdstuk 4 (Jaarrekening). De onderstaande analyse van de bedrijfsresultaten is gebaseerd op, en moet worden gelezen in samenhang met, de geconsolideerde jaarrekening van ABN AMRO. De financiële gegevens in deze analyse zijn opgesteld in overeenstemming met de IFRS-standaarden zoals vastgesteld door de EU en IFRS zoals gepubliceerd door de IASB. In deze paragraaf worden de resultaten volgens IFRS op groepsniveau besproken aan de hand van een vergelijkende analyse van 2007 versus 2006 en van 2006 versus Hierbij worden per post van de winst- en verliesrekening de belangrijkste ontwikkelingen op BU-niveau aangegeven. Vervolgens worden de bedrijfsresultaten van de afzonderlijke BU s meer in detail geanalyseerd. Mutaties van significante omvang worden toegelicht onder de desbetreffen posten. Consolidatie-effect private equity-belangen waarover zeggenschap wordt uitgeoefend Private equity-belangen waarover ABN AMRO zeggenschap uitoefent, moeten onder IFRS worden geconsolideerd, met inbegrip van niet-financiële investeringen die als private equity-belangen worden beheerd. In de praktijk worden de private equity-activiteiten evenwel los van de rest van het bankbedrijf beheerd. De performance van het bankbedrijf wordt niet afgemeten aan de geconsolideerde bedrijfsresultaten. Het private equity-bedrijf houdt zich bezig met het verwerven van aandelenbelangen in niet-beursgenoteerde bedrijven waarop ABN AMRO invloed of waarover zij zeggenschap kan uitoefenen. Deze aandelenbelangen worden gedurende een aantal jaren als belegger beheerd, met als doel ze met winst te verkopen. De bedrijven waarin ABN AMRO aldus een tijdelijk belang heeft, zijn actief in verschillende sectoren, met uitzondering van de financiële sector. Verwerking van deze tijdelijke belangen in de kernactiviteit, het bankbedrijf, verschaft naar de mening van ABN AMRO geen zinvolle basis voor een analyse van haar financiële positie en bedrijfsresultaten. Daarom is in de presentatie van de resultaten op groepsniveau het effect van de consolidatie van de private equity-belangen van Private Equity en BU Europa per post uit de winst- en verliesrekening geëlimineerd. In de resultaten exclusief consolidatie-effect zijn de gedeconsolideerde belangen opgenomen op basis van de vermogensmutatiemethode. De cijfers exclusief consolidatie-effect van private equity-belangen zijn niet GAAPconform. Het bestuur baseert operationele beslissingen op deze niet-gaap-cijfers, omdat zij waardevolle aanvullende informatie verschaffen over de operationele performance van ABN AMRO. In overeenstemming met de van toepassing zijnde regels en voorschriften wordt ook de aansluiting tussen niet-gaap-cijfers en de best vergelijkbare IFRS-cijfers gepresenteerd, d.w.z. de aansluiting van de resultaten exclusief het consolidatieeffect van private equity-belangen naar de resultaten inclusief dit effect. Beleggers wordt aangeraden daarvan kennis te nemen. Beëindigde bedrijfsactiviteiten Antonveneta, BU Asset Management, ABN AMRO North America Holding Company ( LaSalle ), ABN AMRO Mortgage Group en Bouwfonds worden als beëindigde bedrijfsactiviteiten gepresenteerd: BU Asset Management vanaf december 2007 vanwege de voorgenomen verkoop van de activiteiten van ABN AMRO Asset Management aan Fortis (deze transactie zal naar verwachting in april 2008 worden afgerond) en Antonveneta eveneens vanaf december 2007 vanwege de verkoop die naar verwachting in april 2008 zal worden afgerond. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten omvat het bedrijfsresultaat van de 13

16 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten desbetreffen entiteit en, indien van toepassing, de verkoopwinst (zie ook punt 45 van de toelichting op de jaarrekening). De vergelijkende cijfers in de winst- en verliesrekening over 2006 en 2005 zijn in overeenstemming met IFRS aangepast. De desbetreffen activa en verplichtingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten worden gepresenteerd als activa / verplichtingen van bedrijfsonderdelen aangehouden voor verkoop per 31 december De vergelijkende cijfers zijn in overeenstemming met IFRS niet aangepast. Per 31 december 2007 zijn ook de investeringen van Private Equity gepresenteerd als activa / verplichtingen aangehouden voor verkoop. De presentatie in de winst- en verliesrekening is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Constante valutakoersen In de analyse van de bedrijfs- en financiële resultaten worden de bedrijfs- en financiële resultaten bij vergelijking met voorgaande periode, de bedragen danwel de percentages, berekend vanuit de euro. Waar dit van significant belang wordt geacht, worden verschillen verklaard in termen als constante valutakoersen of lokale valuta. Bij zowel constante valutakoersen als lokale valuta is het effect van valutaomrekenverschillen geëlimineerd. Beide zijn volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (GAAP) gebruikelijke begrippen die, in tegenstelling tot feitelijke groei, niet rechtstreeks uit de in de jaarrekening opgenomen gegevens kunnen worden afgeleid. Het resultaat in lokale valuta wordt gebruikt voor volumeverschillen in één bepaalde valuta. Het bestuur van de vennootschap beoordeelt ten dele de onderliggende resultaten van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen door valutakoerseffecten in de hele winst- en verliesrekening te elimineren teneinde inzicht te verwerven in de onderliggende trend van het behaalde resultaat. De correcties betreffen in het bijzonder het effect van wisselkoersschommelingen dat ontstaat wanneer de door BU Latijns-Amerika gerapporteerde resultaten worden omgerekend van de Braziliaanse real in de euro. Het bestuur is van mening dat eliminatie van deze effecten een beter inzicht geeft in de onderliggende resultaten van de bedrijfsonderdelen gedurende dergelijke periodes van wisselkoersvolatiliteit. Op valutabewegingen kan het bestuur immers geen invloed uitoefenen, terwijl hierdoor wel een vertekend beeld van de onderliggende resultaten van de bedrijfsonderdelen kan ontstaan. Externe belanghebbenden, zoals analisten, gebruiken deze gegevens ook als maatstaf. ABN AMRO beseft evenwel dat deze gegevens niet los van elkaar moeten worden gebruikt en begint de analyse van de resultaten van de groep en de BU s dan ook met vergelijkbare GAAP-cijfers, waarin met alle factoren die de activiteiten beïnvloeden, rekening is gehouden. Het vergelijkbare resultaat bij constante valutakoersen wordt berekend door de gedurende een bepaalde periode gerealiseerde volumes in lokale valuta te vermenigvuldigen met de gemiddelde maandelijkse wisselkoersen van de voorgaande periode waarmee het resultaat wordt vergeleken. Bij vergelijking van de resultaten over 2007 met die over 2006 bij constante valutakoersen worden dus de volumes voor het jaar eindigend per 31 december 2007 vermenigvuldigd met de gemiddelde maandelijkse wisselkoersen van

17 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Resultaten op groepsniveau De onderstaande tabel toont de kerncijfers op groepsniveau voor de jaren eindigend per 31 december 2007, 2006 en 2005, zowel volgens IFRS als exclusief het consolidatie-effect van private equity-belangen. (in miljoenen euro s) IFRS Consolidatie-effect 1 Exclusief consolidatie-effect (niet-gaap-cijfers) Rente Provisie Handelsresultaat Resultaat uit financiële transacties Resultaat uit deelnemingen met invloed Overige operationele baten Baten van geconsolideerde private equity-belangen Operationele baten Operationele bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Bijzondere waardevermindering kredieten en overige voorzieningen voor kredietrisico Bedrijfsresultaat voor belastingen Belastingen Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten na belastingen Jaarwinst Totaal activa Naar risico gewogen activa Aantal medewerkers (fte) Aantal vestigingen 2, Efficiencyratio 3 83,5% 79,1% 74,9% 99,1% 99,1% 99,4% 80,2% 73,0% 69,4% 1 Deze cijfers geven per post het effect weer van de consolidatie van private equity-belangen volgens IFRS. Zie Jaarrekening 2007 Grondslagen. 2 Dit cijfer is inclusief dubbeltelling van vestigingen die meer dan één BU bedienen. Gecorrigeerd hiervoor bedraagt het aantal vestigingen (2006: 4.532; 2005: 3.557). 3 De efficiencyratio (in %) is de operationele bedrijfslasten gedeeld door de totale operationele baten. 4 Inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten. 15

18 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten Resultaten 2007 versus 2006 De jaarwinst over 2007 nam toe met EUR miljoen ofwel 108,7% naar EUR miljoen. Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten kwam EUR 908 miljoen ofwel 33,6% lager uit op EUR miljoen. De sterkste dalingen op jaarbasis deden zich voor bij BU Europa (EUR miljoen), Group Functions (EUR 511 miljoen) en BU Noord-Amerika (EUR 90 miljoen). De stijgingen bij BU Nederland (EUR 343 miljoen), BU Latijns- Amerika (EUR 107 miljoen), BU Azië (EUR 146 miljoen) en BU Private Clients (EUR 105 miljoen) boden slechts gedeeltelijke compensatie. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten na belastingen was 294,3% hoger op EUR miljoen. Deze stijging vloeide voort uit de verkoop van ABN AMRO North America Holding Company, dat hoofdzakelijk bestaat uit het particuliere en zakelijke bankbedrijf van LaSalle Bank Corporation (LaSalle), van ABN AMRO Mortgage Group, Inc., en van de activiteiten van Bouwfonds op het gebied van vastgoedontwikkeling en -beheer, alsmede door de rubricering van Antonveneta en BU Asset Management als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten omvat de desbetreffen bedrijfsresultaten en, indien van toepassing, de verkoopwinst. Operationele baten De totale operationele baten daalden met EUR 494 miljoen ofwel 2,3% naar EUR miljoen (niet-gaap: stijging van EUR 823 miljoen ofwel 5,0%). Positieve bijdragen waren vooral afkomstig van BU Latijns-Amerika (EUR miljoen), BU Azië (EUR 559 miljoen) en BU Nederland (EUR 350 miljoen). Lagere baten werden echter gerapporteerd door BU Europa (EUR miljoen) en Group Functions (EUR miljoen; exclusief consolidatie-effect (niet-gaap): EUR 69 miljoen). Belangrijkste ontwikkelingen De drijvende krachten achter de batenstijging van BU Latijns-Amerika waren de aanhoudend sterke groei van de Braziliaanse kredietportefeuille en van de baten uit het balansbeheer, alsmede de winst op de verkoop van het belang in het Braziliaanse kredietanalysebureau Serasa, de Braziliaanse effectenbeurs Bovespa en de Braziliaanse futuresbeurs Bolsa de Mercados & Futuros (in totaal EUR 382 miljoen). De toename van de operationele baten van BU Azië is toe te schrijven aan de aanhoudende groei van het particuliere bedrijf, gesteund door de verdere uitbreiding van Preferred Banking en creditcardactiviteiten in met name India, China, Hongkong en Taiwan. Bovendien stegen de baten in het zakelijke segment door hogere provisies uit fusie- en overnamebemiddeling, de toename van uitgevoerde klanttransacties en hogere baten uit Global Markets. De verbetering van de operationele baten van BU Nederland was te danken aan de belastingvrije winst op de verkoop van Interbank/DMC (EUR 56 miljoen) en ABN AMRO Mellon (EUR 139 miljoen), de gestegen nettorentebaten dankzij de volumegroei van en ruimere marges op spaarproducten en de hogere baten uit Global Markets, met name op het gebied van Financial Markets en Structured Finance. BU Europa zag de operationele baten teruglopen door negatieve reële-waardeveranderingen (EUR miljoen) van portefeuilles als gevolg van de kredietcrisis die zich ontwikkelde in reactie op de problemen in het subprime-segment van de Amerikaanse hypotheekmarkt. Omdat de global hub voor Global Markets tot BU Europa behoort, was het effect van de waardeveranderingen hier het sterkst merkbaar. De reëlewaardeveranderingen werden voor een deel gecompenseerd door reële-waardeveranderingen van de eigen kredietwaardigheid tot een bedrag van EUR 435 miljoen, waarvan EUR 267 miljoen is verantwoord onder het handelsresultaat en EUR 168 miljoen onder het resultaat uit financiële transacties. 16 Rente De nettorentebaten stegen met EUR miljoen ofwel 14,9% naar EUR miljoen (niet-gaap: EUR 962 miljoen ofwel 12,6%). De belangrijkste bijdragen kwamen voor rekening van BU Latijns-Amerika (EUR 750

19 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten miljoen), BU Nederland (EUR 278 miljoen), BU Europa (EUR 233 miljoen) en BU Azië (EUR 219 miljoen). Group Functions behaalde daarentegen lagere nettorentebaten (EUR 336 miljoen; niet-gaap: EUR 458 miljoen). Belangrijkste ontwikkelingen De stijging van de nettorentebaten van BU Latijns-Amerika was vooral het gevolg van de aanhoudende groei van de Braziliaanse kredietportefeuille, de waardevermeerdering van de Braziliaanse real tegenover de euro en de hogere rentegerelateerde treasury-baten. De toename bij BU Nederland weerspiegelt de volumegroei van en de ruimere marges op zakelijke en particuliere spaarproducten. De nettorentebaten van BU Azië namen toe dankzij de aanhoudende groei van het consumer banking-bedrijf en de creditcardactiviteiten, hogere baten uit het balansbeheer en de consolidatie van Prime Bank and Taitung Business Bank. De nettorentebaten van Group Functions daalden als gevolg van gestegen financieringskosten en lagere beleggingsopbrengsten na de verkoop van obligatieportefeuilles aangehouden voor verkoop. Provisie De onderstaande tabel toont een onderverdeling van de provisiebaten en -lasten op groepsniveau voor de jaren 2007, 2006 en (in miljoenen euro s) Provisiebaten Effectenbedrijf Betalingsverkeer Vermogensbeheer en trustactiviteiten Kredietbedrijf Adviesdiensten Assurantiebedrijf Garanties Overige Subtotaal Provisielasten Effectenbedrijf Betalingsverkeer Overige Subtotaal Totaal De nettoprovisiebaten stegen EUR 226 miljoen ofwel 5,6% hoger tot EUR miljoen, waarbij de stijging bij BU Azië (EUR 286 miljoen) en Group Functions (EUR 121 miljoen) gedeeltelijk teniet werd gedaan door de daling bij BU Nederland (EUR 121 miljoen) en BU Europa (EUR 121 miljoen). Belangrijkste ontwikkelingen De toename bij BU Azië weerspiegelt de hogere provisies uit fusie- en overnamebemiddeling dankzij het succes bij een aantal klanttransacties, de hogere baten uit transaction banking en de verdere groei van de verkoop van beleggingsproducten aan Van Gogh Preferred Banking-klanten. 17

20 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten De daling van EUR 121 miljoen bij BU Nederland vloeide voort uit lagere provisies uit het effectenbedrijf en grote zakelijke relaties. De hogere provisies uit het betalingsverkeer en vermogensbeheer konden dit slechts deels compenseren. Handelsresultaat De onderstaande tabel toont een onderverdeling van het handelsresultaat op groepsniveau voor de jaren 2007, 2006 en (in miljoenen euro s) Rente-instrumenten Valuta s Aandelen en grondstoffen Overige Totaal Het handelsresultaat kwam EUR miljoen ofwel 55,2% lager uit op EUR miljoen (niet-gaap: EUR miljoen op EUR miljoen). Deze terugval kwam vooral tot stand in BU Europa (EUR miljoen) en Group Functions (EUR 204 miljoen; niet-gaap: EUR 210 miljoen). Belangrijkste ontwikkelingen De daling bij BU Europa werd veroorzaakt door negatieve reële-waardeveranderingen (EUR miljoen) als gevolg van de kredietcrisis die zich ontwikkelde in reactie op de problemen in het subprime-segment van de Amerikaanse hypotheekmarkt. Omdat de global hub voor Global Markets tot BU Europa behoort, was het effect van de waardeveranderingen hier het sterkst merkbaar. Het positief resultaat van EUR 267 miljoen uit reële-waardeveranderingen in de eigen kredietwaardigheid bood slechts gedeeltelijke compensatie. Het slechtere handelsresultaat van Group Functions is met name toe te schrijven aan het lagere resultaat uit de handel voor eigen rekening in Global Markets. Resultaat uit financiële transacties De onderstaande tabel toont een onderverdeling van het resultaat uit financiële transacties op groepsniveau voor de jaren 2007, 2006 en (in miljoenen euro s) Resultaat uit verkoop van schuldbewijzen beschikbaar voor verkoop Resultaat uit verkoop van aandelenbeleggingen beschikbaar voor verkoop Resultaat uit reële-waardeveranderingen in de eigen kredietwaardigheid 168 Dividend uit aandelenbeleggingen beschikbaar voor verkoop Resultaat uit overige aandelenbeleggingen Ineffectiviteit van hedges Verandering in reële waarde van credit default swaps Overige Totaal 1, , Het resultaat uit financiële transacties verbeterde met EUR 754 miljoen ofwel 95,0% naar EUR miljoen (niet-gaap: EUR 723 miljoen ofwel 92,8%). Deze stijging deed zich met name voor bij Group Functions (EUR 262 miljoen; niet-gaap: EUR 231 miljoen) en BU Latijns-Amerika (EUR 382 miljoen).

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Amsterdam, 19 augustus 1999 STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Nettowinst met 29,7% gestegen tot EUR 1.438 mln (NLG 3.169 mln) Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 27,4 %

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

Amsterdam, 30 maart ABN AMRO maakt resultaten bekend over 2004 onder IFRS: Nettowinst 4,9% lager onder IFRS dan volgens Dutch GAAP

Amsterdam, 30 maart ABN AMRO maakt resultaten bekend over 2004 onder IFRS: Nettowinst 4,9% lager onder IFRS dan volgens Dutch GAAP Meer informatie kan worden verkregen bij: Persvoorlichting: 020 6288900 Investor Relations: 020 6287835 Dit persbericht is ook beschikbaar op internet: www.abnamro.com ABN AMRO maakt resultaten bekend

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Amsterdam, 25 februari 1999 WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen stijgt met 14,9% tot ƒ 8.448 miljoen Nettowinst neemt met 4,5%

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN

HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN Amsterdam, 20 augustus 1998 HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN Nettowinst neemt met 20,0% toe tot NLG 2.445 mln Winst per aandeel stijgt met 18,4% tot NLG 1,67 Netto rendement op eigen vermogen

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Den Haag, 24 juli 2007 AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Met ingang van het tweede kwartaal 2007 zal AEGON de waarderingsgrondslagen wijzigen van de garanties

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 27 APRIL 2006 Sterke resultaten over 2005 Inhoud Strategie 4 Prioriteiten van de Raad van Bestuur voor 2006 8 Lange termijn doelstellingen

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Groep maakt financiële resultaten over 2008 bekend

ABN AMRO Groep maakt financiële resultaten over 2008 bekend Amsterdam, 27 maart 2009 ABN AMRO Groep maakt financiële resultaten over 2008 bekend Resultaten over 2008 In 2008 behaalde ABN AMRO een winst na belastingen van EUR 3,6 miljard, waarbij een verlies na

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 25 april 2013) INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Risicobeheer 5 Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2010 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2010 7 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2010 8 Overige gegevens

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 28 april 2016 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 30 april 2015) INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 2014 3 2 Beschrijving van de voornaamste

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG 2012 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Jaarrekening 221 1 KAS EN KASEQUIVALENTEN Specificatie kas en kasequivalenten Direct opeisbare tegoeden bij DNB 1.372

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening 1 september 2015 ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Directieverslag per 30 juni 2015 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 februari 2008 FM 2008-00445 M Onderwerp ABN

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie