I. G. KEESING V.A.R.I.A. VERKLÄREND ALFABETISCH REGISTER VAN INITIALEN EN AFKORTINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. G. KEESING V.A.R.I.A. VERKLÄREND ALFABETISCH REGISTER VAN INITIALEN EN AFKORTINGEN"

Transcriptie

1 I G KEESING VARIA VERKLÄREND ALFABETISCH REGISTER VAN INITIALEN EN AFKORTINGEN UITGAVE VAN DE NV UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ JE E KLUWER DEVENTER

2

3 VAR IA

4

5 V+ARLA+ VERKLAREND ALFABETISCH REGISTER VAN INITIALEN EN AFKORTINGEN VERZAMELD, GERANGSCHIKT EN TOEGELICHT DOOR I G KEESING HERZIENE EN STERK VERMEERDERDE 2e iiitgave 1937 UITGAVE VAN DE N V UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ IE E KLUWER DEVENTER

6

7 INLEIDING Reeds in den eersten druk wend geconstateerd, dat met bet gebruik van handelsmerken en van codewoorden de toepassing van initialen en afkortingen in het dagelijksch leven zich dermate on,twikkeld heeft, dat de behoefte aan een betrouwbaren girls op dit gebied, zich sterk deed gevoelen Sindsdien is die behoefte ongetwijfeld toegenomen Er zijn afkortingen, die zich een plaats in de taal veroverd hebben, dock wier ontleding reeds in dezen tijd voor velen een gesloten boek is Om slechts enkele voorbeelden to noemen Accu, Ako, Aneta, Avro, B en W, Phohi, Vara, zijn tot begrippen gekristalliseerd Het maken van een duplicaat-negatief van foto of film, beet : duppen" In Belgie weet iederen wat Kajotters" zijn (zie : K J O ) Als in Engeland,,Bismuth-Iodof orm-paraf f ine- Pasta" op wonden gedaan is, zegt men : the wounds are bipped" (B I P P ) De afkorting van de Fransche Direction des Etapes et Service de 1'Etat-Major (D E S ), verkreeg den populairen spotnaam van Deesse" Een lid van den Franschen wielrijdersbond, de Union Velocipedique Francaise", beet er Uvefiste", zooals een lid van de Touring Club de France" : Tecefiste" In Londen beet de vereeniging, die voor opleiding van jonge dien,stboden zorgt : Metropolitan Association for Befriending Young Servants" ; afgekort : Mabys", dat klinkt als : may be, in meervoud Men noemt er een jonge dienstbode, kortweg : a mabys" Meisjes, die in munitiefabrieken arbeiden, heeten : TN T -workers", naar de springstof : trinitrotoluol Doch niet al die meisjes kennen de herkomst van haar beroepsnaam De South Eastern Chatam and Dover Railway" beet geestig :,,The Seceder", zooals een militair in Frankrijk, die bij de zware artillerie is ingedeeld (Regiment d'artillerie lourde = RA L ) grappig een Raleur" beet Leden van de Suid-Afrikaanse Partij, zijn er Sappers", zooals men in Nederland een Oorlogs- ~Winstmaker" als Oweeer" betitelde Etwas aus dem FF (Fehlerfrei) verstehen : jets op z'n duimpje kennen, is in Duitschland een gangbare uitdrukking, zooals IA (Ejns A) voor prima" Taalkundig is opsporen en vastleggen van de herkomst van

8 voor velen onbegrijpelijke afkortingswoorden van onmiskenbaar belang Nuttig is het, in het snelle tempo van het bedrijfsleven, van sociale bemoeiingen, van journalistiek en politiek, ja zelfs van kunsten en wetenschappen, zich terzake van afkortingen in een oogwenk to kunnen orienteeren Dat moet ongetwijfeld een genoegen zijn bij het lezen van couranten en andere geschriften Onmisbaar is een gids op dit hierogliefen-gebied voor het onderwijs, teneinde de belangstelling der jeugdige staatsburgers en -burgeressen voor het openbare levee to helpen opwekken en gaande houden Bij het verzorgen van dezen tweeden druk is er ernstig naar gestreef d dit doe! to bevorderen Behelsde de eerste druk ongeveer 4000 verklaringen, thans zijn er meer dan alfabetisch-lexicografisch gerangschikt Daarbij is niet alleen vee! aandacht aan Nederland en Nederlandsch-Indie gewijd, dock is ook nauwkeurig gelet op het economisehe, sociale en politieke levee der geheele wereld Zoo zal men er bijvoorbeeld nevens de verklaringen van of kortingen van geestelijke orden en wereldlijke titels, in vinden die van kerkelijke, politieke en andere organisaties van overal, en van vele onderwerpen op de gebieden van het zakenleven, van sport, kunsten en wetenschappen, enz, die aan de orde van den dag zijn, benevens die, welke hoewel verouderd, historische beteekenis hebben Moge de vriendelijke en zeer gewaardeerde belangstelling van deskundigen op onderscheiden terreinen mij betoond, die aan dit omvattende werk ten goede is gekomen, leiden tot een ruim gebruik van dit Verklarend Alfabetisch Register van Initialen en Af kortingen, dat als V A R IA veler vriend wenscht to zijn I GK

9 A A 1 Acre 2 Afternoon 3Algemee n (e) 4 Altesse 5 Amalgamated 6 Ampere 7 Amsterdam (sche) 8 Anno 9 Anode 10 Are 11 Association 12 Avance r ; op klokken en horloges 13 Motorletterteeken voor de provincie Groningen ; op eironde plaat : Oostenrijk A- (Zie OE-) A Angstrom ; lengte-eenheid bij het licht 10-8 cm a 1 akzeptiert 2 am 3 anna ; Engelsch-Indische count 4 are of vierk dekameter Al First class A A 1 Actor's Association 2 Administratief Ambtenaar 3 American Airways 4 Architectural Association 5 Associate in Arts 6 Automobile Association aa ana ; dezelfde hoeveelheid als bovengenoemd, van elk evenveel ; op recepten AAA 1 Agricultural Adjustment Act (Administration), Amerika 2 Amalgama 3 American Automobile Association AA C 1 Aachener Automobil-Club 2 American Acceptance Council 3 Amsterdamsche Aardappel Centrale 4 Amsterdamsche Aero-Club 5 Arksis Aksa Company AaC Anno ante Christum A A M Amsterdamsche Anthraciet Maatschappij aand aandeelen aa0 am angefiihrten Orte AAPS American Association for the Promotion of Science AA R Against all risks AAS Arbeiders-avondschool (van het IVA O ) A ASS Americanae Antiquarianae Societatis Socius A A U 1 Allgemeine Arbeiter Union 2 (Amerikaansche) Amateur Athletiek- Unie AAV Algemeene Administratieve Voorschriften (in het bouwbedrijf) A A Z D Algemeene Afdeeling Ziekenfonds van de Afdeeling Deventer en omstreken der Nederlandsche Maat- schappij ter bevordering der Geneeskunst A B 1 Aarts Bisschop 2 Able Bodied Seaman (vol matrons) 3 Additional Benefit 4 Advocatenblad 5 Algemeen Bevelhebber 6 Amsterdamsche Bank 7 Arbeidsbesluit 8 Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts) 9 A B -Wet, houdende Algemeene Bepalingen der wetgeving van het Koningkrijk Ab 1 Abbreviation 2 About 3 Absen t a/b aan boord van A B A 1 Algemeen Burgerlijk Armbestuur 2 Aktie Bolaget Aerotransport 3 American Bankers Association (Cheques) ABA S Associate of the British Archaeological Society ABB 1 Algemeene Bedrijfsvereeniging voor de Bouwbedrijven 2 Amsterdamsche (Arnhemsche, Apeldoornsche) Bestuurdersbond Abb Abbildung ABC 1 A B C-eilanden : Aruba, Bonaire, Curarao 2 AB C -staten : Argentinie, Brazilie en Chili met gemeenschappelijk scheidsgerecht 3 A B C -trust : American British and Continental Corporation 4 Aerated Bread Company 5 Algemeen Bioscoop Concern 6 Algemeene Bedrijfsauto Centrale 7 Algemeene Beleggings-Compagnie (General Investment Company) 8 Algemeene Bemiddelings Centrale 9 Algemeene Beton Compagnie 10 Algemeene Boeren- en Tuinders-Concentratie 11 Amateur Bicycling Club 12 Amsterdamsche Biljart Club 13 Amsterdamsche Boodschappen Centrale 14 Apeldoornsch Boekverkoopers College 15 Auto Banden Centrale A B CD 1 Advies Bureau Centrale Drankweer 2 Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor de Aardewerk-, Baksteen-, Chamotte- en Dakpannen Industrie AB CFM American Board of Commissioners for Foreign Missions abec een kamer met drie bedden (Zie : IH C)

10 2 abgek abgekurzt ABJLS American Baptist Home Society Abica Algemeene Bevolkingsinlichtingen Courant, Amsterdam kb init Ab initio ABH (-Huis) Natuurvriendenhuis der sociaal-democratische arbeidersbeweging, genoemd naar A B Kleerekooper Abk Abkurzung abl ablatief ABL 0 I AlgemeeneBond voor Lager Onderwijs 2 Amsterdamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding A B M 1 AmsterdamscheBallastMaatschappij 2 Au Bon Marche ABNF Algemeene Bond tot behartiging der belangen van den Nederlandschen Fotohandel ABO Amerikaansche Banden Onderneming, Groningen Abowize Algemeene Bond van Winkeliers en Zelfstandigen (Moderne Middenstandsbond) Abp Archbishop ABPC t Amsterdamsche Broodbakkers Patroons Centrale 2 Associated British Pictures Corporation ABR M Algemeene Bewaarplaatsen en Reclame Maatschappij ABS 1 Ambachtsschool 2 America n Bible Society 3 Anglo Batavian Society abs absoluut a b ss aan boord van stoomschip (op adressen) Abt Abteilung ABTB Aartsdiocesane Roomsch- Katholieke Boeren- en Tuindersbond ABU Algemeene Brandstoffenhandel Utrecht" ABV 1 Amstels Bouwvereeniging 2 Amsterdamsche Boekverkoopers Vereeniging A BVB Algemeene Bedrijfsvereeniging voor de Bouwbedrijven A C 1 Account Current 2 Actions Comite (Bewind der Zionistische Wereldorganisatie) 3 Alpine Club 4 Anni currentis 5 Anno Christi 6 Ante Christrum 7 Appeal Court 8 Arbitrage Commissie 9 Army Corps, 10 Artilleriecommandant 11 Associatie Cassa 12 Assistant Clerk 13 Author's correction 14 Auto Carriers Ltd, Surrey ac account A CA 1 Agentuur en Commissie Associatie 2 Algemeene Centraal Apotheken 3 American Congregational Association ACAB Algemeene Centrale Ambtenaarsbond Acad Academie(isch) ACBO Algemeene Nederlandsche Cooperatieve Bond voor Hulp en Bijstand bij Verkeers-Ongevallen u a A CC Anodic Closure Contraction ace 1 accelerando 2, accepi (ik heb ontvangen) 3 accoord 4 accusatief 5 accijnzen acct account accu accumulator A CE Associate of the College of Engineers ACE C Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi ACE F Automobile-Club de France A CG Assistant Commissary General A C H-index Methode van de American Child Health Association terzake van beoordeeling den wenschelijkheid van geneeskundig onderzoek van kinderen A CHF Amsterdamsche Chinine Fabriek A C JC Amsterdamsche Christelijke Jeugd-Centrale ACL Assure contre l'incendie ACM Amsterdamsche Crediet Maatschappij Acof Algemeene Consumptiefabriek NV, Rotterdam ACOP Algemeene Centrale van Overheidspersoneel ACP Associate of the College of Preceptors Acq Acquired ACS American Chemical Society ACTO American Continental Travel Office A C TO VO Amsterdamsch e Cursus tot opleiding van Onderwijzers ACTS American Composite Trust Shares ACU 1 American Congregational Union 2 Auto-Centrale Utrecht 3 Auto-cycle Union ACV Algemeen Christelijk Vakverbond van Belgie ACV D Algemeen Christelijk Verbond Diamantvak-Werkgevers (R K, ten plattelande), Belgie AC W 1 Algemeen Christen Werkersverbond, Belgie 2 Artillerie Constructiewinkel to Bandoeng AD 1 Anno Domini 2 Ante diem 3 Autograph Document Ad Advertisement a D ausser Dienst ad 1 aan den 2 after date (Zie : nd) 3 an der AD A 1 American Dental Association

11 2 Autobusdienst Deventer-Apeldoorn AD A C Allgemeiner Deutscher Automobil Club A'dam (of : Asd ) Amsterdam ADB Antwerpsche Diamantbewerkers Bond AD B H Arbeiders Dambond,,Holland" (communistisch) A DC 1 Aide-de-camp (ordonnance) 2 Amsterdamsch Drankweer-Comite 3 Anodic Duration Contraction 4 Anti Dienstdwang Comite 5 Assistent-Districts-Commissaris (Padvinders) Adea Allgemeine Deutsche Credit Anstalt, Leipzig (Zie ook : AD K ) Addn Addition Addt Affidavit Adek Algemeen Delisch Emigratie- Kantoor (voor aanwerving van koelies op Java ten behoeve van de cultuurondernemingen to Deli) Opgeheven Adinas Administratie-, Incasso- en Assurantiekantoor, 's-gravenhage Ad inf Ad infinitum ad i nt a d interim (tusschentijds, voorloopig) A dj 1 Adjectief 2 Adjudant 3 Adjunc t A D K 1 Alle-Dag-kerk 2 Allgemeine Deutsche Kredietanstalt (Zie ook : Adca) Ad 1 1 Ad libitum 2 Ad l ocum ad lib ad libitum A D M Amsterdamsche Droogdok Maatschappij Adm 1 Administratie(tief) 2 Admiraal A D MHE Associated Direct Mail Houses of Europe ADM S Assistent Director of Medical Services A D MV Allgemeine Deutsche Musikverein A D O 1 Arbeid door Onvolwaardigen" (Fabrieksmerk van de Nazorgwerkplaatsen van het R K sanatorium Berg en Bosch" to Bilthoven) 2 Arbeiders Dividend Organisatie A D O Z Autobusdienst Deventer- Olst-Zwolle AdpolOkon Archiv der politischen Okonomie and Polizeiwissenschaf t Adrema Adressiere Maschinell ADS 1 Academie des Sciences 2 Algemeene Doopsgezinde Societeit (Vereeniging van ells Doopsgezinde Gemeenten in Nederland) 3 Autograph document signed A D U Algemeen Democratische Unie A D UB Advertentiebureau, Drukkerij, Uitgeverij en Boekhandel Adv 1 ad v alorem 2 Advent 3 Adverb 4 Adversus 5 Advertentie 6 Advertisement 7 Advies 8 Advocate ad v al ad valorem A D VE N D O Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning", Vereeniging Adv Fise Advocaat Fiscaal (bij het Hoog Militair Gerechtshof) ADWA L Auto-Dienst Woubrugge, Alphen a/d Rijn, Leiden A E 1 All England 2 Apostle and Evangelist 3 Assistant-Engineer 4 Astronomische eenheid van lengte, dat is de gemiddelde afstand van de aarde tot de zon AE C Associated Equipment Company Ltd, Londen A E & F (Ag Ec & Fin) Agence Economique et Financiers (Zie ook : A EF) AE F 1 Afrique Equatoriale Francaise 2 (Zie : AE & F) 3 American Expeditionary Force AEF Ausschuss fur Einheiten and Formelgrossen AE G Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft AE LO U Austriae est imperare orbi universo, of ; Alles Erdreich ist Oesterreich unterthan (oud levies van het Oostenrijksche Vorstenhuis) A ELS Associate of the Educational Institute of Scotland A E R I Agricultural Economics Research Institute, Oxford University Aet aetatis (van den leeftijd) A, et A Architecture et Amicitia, Vereeniging A F 1 Action Francaise 2 Admiral of the Fleet 3 American Friends 4 Anglo-French 5 Anno Futuro (in het volgende jaar) 6 Anni Futuri (van het volgend jaar) 7 Oesterreichische Automobil Fabrik A G vorrnals Austro- Fiat af alter Fassung at anni f uturi AFA Associate of the Faculty of Actuaries Alas Association francaise pour l'avancement des Sciences, Paris afb afbeelding AFB S American and Foreign Bible Society AFC Automatic frequency control AFC U American and Foreign Christian Union 3

12 4 AfE Archiv fur Eisenbahnwesen Afgest Oblig Afgestempelde Obligati~n A IK Archiv f iir Keilschrif tf orschung Afk Afkorting(en) AFL American Federation of L abor afl 1 aflevering 2 aflossing MO Archiv fur Orientforschung AFO H H American Federation of Organisations for the Hard of Hearing a fort, a f ortiori AFPA American Foreign Police Association Afsd Aforesaid ALsozG Archiv fur soziale Gezetzgebung and Statistik aftn, afternoon AF V Agence Frangaise de Voyage, 's-gravenhage afz 1 afzender 2 afzonderlijk AG 1 Accountant General 2 Aktien Gesellschaf t 3 Attorney General Ag Agence Ag 1 Agence 2 Argentum ; z ilver A GA Anti-gifgas-apparaat Aga Aktiebolage t Gas-accumulator AG B 1 Akcept and Garantie Bank 2 Arnold Gilissen's Bank A GBI Artists' General Benevolent Institution AGC Amsterdamsche Aardappelenen Groentencentrale AgEe & Fin Zie : AE & F Agfa Aktiengesellschaf t fur Anilinef abrikation, Farbenindustrie AG G Aboean Goeroe Goeroe ; Vereeniging van Onderwijzers in N I Ag Indopac Agence Indopacific AGIO Amsterdamsche Groothandel in Optiek AGIP Azienda (Agenza) Generals I taliana Petroli Agitprop Agitatie en propaganda (troepen) ; in Duitschland wares dat de Blaue Blusen" A GLT Amsterdamsche Gymnasiasten en Lyceisten Federatie Agma Algemeene Gereedschappen- en Machinehandel, Amsterdam A GO Arbeidsinrichting voor Geestelijk Onvolwaardigen, Stichting AG OVArtsen-GeheelonthoudersVereeniging AG PNV Algemeene Gemeentelijke Particuliere Nacht Veiligheidsdienst Agrar-loten Rij ks-adels Agrar Bank Agrihama Agrarische en lndustrieele Handelmaatschappij, NV, Amsterdam AGS Amsterdamsche Grafische School A GSS American Geographical and Statistical Society agt agent AGW Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrokers A GW O Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing aan Onvolwaardigen AH 1 Algemeen Handelsblad (Zie ook : Mg Hbl ) 2 Anno Hegirae ; Mohammedaansche jaartelling Ah Ampere-uur (heure) AHB 1 Algemeene Handelsvoorwaarden van den Bond van Boomkweekers uit de Nederlandsche Tuinbouw Handelsvereeniging, aangesloten bij den Nederlandschen Tuinbouwraad 2 Algemeene Hengelaarsbond AHC 1 Algemeene Handelscentrale N V, IJmuiden 2 Army Hospital Corps A H EA American Home Economics Association A H K Algemeen Hoofdkwartier AHK C Assistent Hoofdkwartierscommissaris (Padvinders) AHM Amsterdamsch Historisch Museum A HMS American Home Missionary Society A H O Algemeene Handelsonderneming A H O G Algemeene Handelsmaatschappij van Onroerende Goederen A H O ROG Algemeen e Handels-Onderneming van Roerende en Onroerende Goederen A HPTT Algemeen reglement Hulppersoneel Posterijen, Telegrafie en Telefonie A h v Ad hanc vocem ; bij dit woord a hw als het ware A I 1 Agrarische Inspectie in N I 2 Allied Ironfounders 3 Altesse Imperials 4 Anni incarnationis 5 Anno Inventionis 6 Arbeidsinspectie ai ad interim A IA 1 Algemeen Ingenieurs en Architecten Bureau to Batavia 2 Associate of the Institute of Actuaries 3 Associazione Internationale degli Automobile Clubs riconosciuti AI ACR Association Internationals des Automobiles Clubs Reconnus AI C 1 Algemeene Installatie Compagnie, Arnhem 2 Associate of the Institute of Chemistry 3 Auskunfts- and Inkasso-clearing A G, Zurich ; doe! : door een geconcentreerde, practische samenwerking der institutes, geinteresseerd

13 bij een met den tijd overeenkomende credietbescherming, het credietwezen tot steun to zijn ALCA Associate of the Institute of Chartered Accountants A LCE Associate of the Institute of Civil Engineers A ID Algemeen Indisch Dagblad, N I ALD PrB Algemeen Indisch Dagblad De Preanger Bode ALE E Associate of the Institute of Electrical Engineers AI H Alliance Internationals de l'hotellerie A LKK Autonome Industrieele Kolonie Kussbass, to Kemerova in Siberie A LM Australian Inland Mission ALME 1 Algemeene Industrieele Mijnbouw- en Exploitatie Maatschappij, Bandoeng 2 Associate of the Institute of Mechanical Engineers 3 Associate of the Institute of Mining Engineers ain't am not ALO M (M) Association Internationals des Officiers de Marine Marchande A LR U Ario Indiers Ras Unie AI T Alliance Internationals de Tourisme AJ Arbeiders Jeugdverbond, Belgie : Ajotters AJ -Huffs Aletta Jacobs-Huffs ; een door den Nieuw Malthusiaanschen Bond in het leven geroepen Stichting A JC Arbeiders Jeugd Centrale (N V V -S D A P ) A J K Amsterdamsch Joodsch Koor A JMV Algemeene Jongemannen Vereeniging A JP A J Polak's Puddingfabriek, Groningen AJ S A J Stevens' motorfiets A JV Amsterdamsche Juweliers Vereeniging A K 1 Aanbestedingskantoor in N I 2 Afdeelingskas 3 Algemeen Kiesrecht 4 Automatische koppeling AH A Arbeiders Kunstkring Amsterdam AKC 1 Amsterdamsche Kattenbak Centrale 2 Associate of King's College, London 3 Amsterdamsche Kantoren Centrale AK HA Allgemeine Kommunaler Haftpflichtschaden Ausgleich, Duitschland ; onderlinge risico-verzekering van gemeenten Akiz Amsterdamsch Kantoorvan Indische Zaken (handel met N I, in machinerieen en technische artikelen) A KM Gesellschaf t der Autoren, Komponisten and Musikschlager A KO Amsterdamsche Kiosk Onderneming A KP Amsterdamsche Kapperspatroonsbond AK S 1 Amsterdamsch Kindersanatorium, Hong-Blaricum" 2 Arbeiders Kaderschool (N VV -SD A P ) AktGes Aktien Gesellschaf t A K U Algemeene Kunstzijde Unie A K VA Amsterdamsche Kunstkring voor Allen A K VB Amsterdamsche Kantoor Voetbalbond AK V0 0 Amsterdamsche Kliniek voor Orthopaedisch Onderzoek AL 1 Anchor Line 2 Artillerie lourde 3 Autograph Letter Al Aliminium a L auf Lieferung al alinea AL A American Library Association Ala Alabama A L AI Association Litteraire et Artistique Internationals Alas Alaska Alaska Algemeen Assurantie en administratie Kantoor A L B Anti Lawaai Bond ; Nederlandsche Bond ter Bestrijding van Geluidshinder Alb 1 Albania 2 Albert 3 Albus albs ee n kamer met een bed (Zee : LH C ) Alex Alexander Alcap Alla Capella ; Muziekterm ALCM Associate of the London College of Music Al e Alia editions ; andere uitgave Alfa-Romeo Societa Annonima Lombarda Fabbrica Automobile Romeo Alfina Algemeene Financieele en Industrieele Maatschappij to Amsterdam Alfr Alfred alg agemeen ALGD GAD LU A la gloire du Grand Architects de l'univers ; opschrift op Fransche vrijmetselaarsgeschriften Algema Algemeene Maatschappij voor Finantieele Zaken, Amsterdam Alg Hbl Zie : AH Alg Rek Algemeene Rekenkamer Algro Algemeene Goederengroothandel, Amsterdam A L I Agence Litteraire Internationals Alimpo Algemeen Importbureau Alintex Algemeene Handel en Indische Maatschappij van Textiel, Amsterdam 5

14 6 Allasynd Algemeen Landbouw Syndicaat, Batavia A LM Artium Liberalium Magister ; Master of the Liberal Arts Almara Algemeene Maatschappij voor Radiologie, Electrologie en Chirurgie, Amsterdam d 1/o a leur ordre ALO E A lady of England ; pseudoniem van Miss C M Tucker AL P AutomobileLeroux-Pisart,Brussel ALR Algemeen Loods-reglement A L S 1 Algemeen Landbouw Syndicaat in NI 2 Associate of the Linnaean Society Alt Altitude Alti Algemeen Technisch Import Bureau Altramij Algemeene Transport Maatscliappij, Rotterdam Alu Arbeitslosenunterstutzung A M 1 AI marco, naar 't gewicht 2 Alpes Maritimes 3 Anno mundi 4 Artium Magister 5 Assurance Mutuelle 6 Ave Maria Am 1 American 2 Amerika a m 1 amica manu (door vriendelijke bemiddeling) ; op het adres van brieven 2, ante meridiem AMA 1 American Management Association 2 American Missionary Association 3 Cooperatieve Spaarbonnen Centrale Anti-Malaise-Actie" u a, to Utrecht A MA B AlgemeeneMaatschappij voor Administratie en Belegging, N V Amacu Algemeen Middenstands Actie Comite Utrecht A MA FAmsterdamscheMaatschappij van Auto-fournituren Amal Amalgamated Amals Aandeelen der Amalgamated Copper Company Am Asn Sci American Association for the Advancement of Science Amb 1 Ambacht 2 Ambassadeur Am bar American barrel = 30 gallons A MBI Automobiel- en Motor-benoodigdheden Import Maatschappij ambt ambtenaar AMC Amsterdamsche Middenstands Centrale Amco American Continental Trading Company AMD Army Medical Department AMDG Ad Majoram Dei Gloriam AME Amsterdamsche Maatschappij tot Exploitatie van Etagewoningen AMEA American Manufacturers Export Association A ME C African Methodist Episcopal Church A MEX American Expeditionary Force AM F Algemeen Mijnwerkersfonds Amfapo Amsterdamsche Fabriek van Poetsmaterialen A MGEC Association des Manufactures de Glaces de 1'Europe Continentale (gepolijst glaswerk, Belgie) AMI 1 Algemeen Motor Import, Amsterdam 2 Associazione Montessori Internationals AMLCE Associate Member of the Institute of Civil Engineers A MIC O American Motor Import Company, Amsterdam A MLME Associate Member of the Institution of Mining Engineers A MLT Automobiel Maatschappij in Twente AMLTO Algemeene Middenstands Tentoonstelling Amivedi Amor est iustitia, Verzorging van Dieren, Stichting to 's-gravenhage A MJ O Algemeene Middenstands Jongeren Organisatie A ML American Mail Line Amlufa Amsterdamsche Lucifersfabrieken, N V Am Med Ass American Medical Association a m/o a mon ordre AMO WA Aanneming Maatschappij voor de Omstreken van Wassenaar amp ampere A MP(B ) Algemeene Militaire Pensioenbond A MS 1 Algemeene Middelbare School ; drieledige school in N I voor middelbaar onderwijs, gelijkstaande aan een Nederlandsche H B S 5-j c of soortgelijk onderwijs, plus Latijn of Oostersche talen 2 Army Medical Staff Amst 1 Amstelodamum 2 Amsterdam amt amount Amtorg Amerikanskoje akcionernoje torgowoje obschcestwo ; Amerikaansche handelsvertegenwoordiging van de Sovjet-regeering Amutex Arbeitsgemeinschaf t Miinchener Textilwarenhauser A MvB Algemeene Maatregel van Bestuur AMV J Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen

15 7 A MZ A Algemeene Middenstands Ziekteverzekering Amsterdam AN Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts a nal 1 analiseeren 2 analitisch 3 analoog Anal Or Analecta Orientalia Ana-patho Anatomic pathologique Anat Anatomisch ANB(B ) Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond A NC Ante Nativitatem Christi An C Anno Christi d n/c a notre compte A NCAB Algemeene Nederlandsche Christelijke A mbtenaarsbond ANCA P Administration National de Combustibles Alcohol y Portland AND Air Navigation Directions ANDB Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond A N D O Algemeene Nederlandsche Drukkerij Onderneming A ND OR Algemeene Nederlandsche Bond van Doofstommen O rganisaties A NDP V Algemeen e Nederlandsche Doopsgezinde Predikanten Vereeniging Anduesta Anglo Dutch EstatesAgency Ltd, Medan Anecoba Algemeene Nederlandsche Commissiebank Aneta Algemeen Nieuws- en Telegraaf Agentschap, N I ANFB Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond A NF LA Associazione Nazionale Fascista Ira Industrials dell' Automobile A NFO Algemeene Nederlandsche Fascistische Omroep Anglo A Deferred Shares Anglo American Telegraph Company ANG OB Algemeene Nederlandsche Geheel-Onthouders Bond ANIB A Algemeen Nederlandsch Ingenieurs Bureau, Arnhem AN LC 1 Aide Nationals a 1' Industrie et au Commerce, Belgie 2 Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili ANI EM Algemeene Nederlandsch- Indische Electriciteit Maatschappij, voor de levering van electrisch licht in Ned Indict ANIF Algemeen Nederlandsch-Indische Filmindustrie A NKUM Algemeene Nederlandsche Kleeding Uitvoer Maatschappij A NK V Algemeene Nederlandsche Kampeer Vereeniging ANMB 1 Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond 2 Algemeene Nederlandsche Molenaarsbond Ann Anniversaire Ann f, soz Pol Annalen fur soziale Politik and Gesetzgebung Anod Association nationals pour 1'organisation de la Democratic ANO JW Algemeene Nederlandsche Organisatie ten dienste van Jeugdige Werkloozen ANOM Algemeene Nederlandsche Octrooi Maatschappij A N P 1 Algemeene Nederlandsche Politiebond 2 Algemeen Nederlandsch Persbureau 3 Algemeen Nederlandsch Politieblad ANPR Algemeene Nationals Prijsvraag-Regelen voor bouw-, ambachts- en nijverheidskunst ANP S V Algemeene Nederlandsche Pharmaceutische Studenten Vereeniging ANPV Algemeene Nederlandsche Pluimveefokkers Vereeniging anr another ANRO Algemeene Nederlandsche Radio Omroep ANSV Algemeene Nederlandsche Studiereizen Vereeniging Ant Antiquities ANTB Algemeene Nederlandsche Typografen Bond Antico Anti-communistisch (Nationaal Comite tot Bestrijding van Bolsjewistische invloeden in Nederland) Antifa Anti-Fascistische Bond Antifo Anti-Fascisme en Oorlog, Landelijk Comite in 1932 gevormd uit de O SP, het N A S, de R S P, den Bond van Anarcho-Socialisten, den N A S - Vrouwenbond, den Revolutionnairen Jeugdbond en Perhimpoenan Indonesia Antes Antwerpen A N V 1 Algemeene Nederlandsche Vereeniging 2 Algemeen Nederlandsch Vakverbond 3 Algemeen Nederlandsch Verbond ANV A Algemeene Nederlandsche Vredes-actie A NV F Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie A N V V Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, 's-gravenhage ANV VB Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vrede-Bond ANVvSGAlgemeene Nederlandsche Vereeniging voor Socials Geneeskunde A NWB Algemeene Toeristenbond voor Nederland (oorspronkelijk : Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond)

16 8 ANWV Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond ANZ Algemeene Nederlandsche Zuivelbond Anzac Australia and New Zealand Army Corps A O Ambtenaren-Organisatie, van ambtelijke geneeskundigen A Anno ao 1 and o thers 2 ausserordentlich AOB Arbeidsovereenkomstenbesluit der Nederlandsche Regeering AO C 1 Anno orbis conditi 2 Anodic Opening Contraction 3 Army Ordnance Corps 4 Associated Oil Company AO F Ancient Order of Foresters AO I Africa Orientals Italians A 0 J B Amsterdamsche Oranje Jeugd Bond AOH 1 Allgemeine Ortskrankenkasse 2 Armee-oberkommando A P Anno passato Zie ook AP 4 AO R Anno orbis redempti ; in het jaar van de verlossing der wereld AO SS Americanae Orientalis Societatis Socius AOV 1 A O -Vaccin, van Professor Arima to Osaka, tegen t bc 2 Anti- Opium Vereeniging 3 Arnhemsche Orkest Vereeniging AOVT Algemeen Ondersteuningsfonds voor Toonkunstenaars A OZ Algemeen Onderling Ziekenf ends AP 1 Additional premium 2 Amsterdamsche Persvereeniging 3 Amsterdamsch Peil 4 Anno passato ; zie ook A P 5 A protester 6 Associated Press 7 Author's proof AP Arbeiderspers Ap Apostel ap anni praeteriti (van 't vorige jaar) A PA All Peoples' Association (Doel : bevordering van de vriendschap en het onderling begrijpen van de volkeren der wereld) 2 American Pharmaceutical Association 3 American Protestant Association Apak Angle Palestine Bank APB Zie : Apak A PC 1 Algemeene Propaganda Commissie 2 American Petroleum Company 3 Angle Palestine Company (Bank der Zionistische Organisatie in Palestina) 4 Associations Patronales Catholique APC(N) Anno post Christum (natum) ; in het jaar na Christus' geboorte Aprii Amsterdamsche pers- en reparatie-inrichting APE SA Alliance des Producteurs, Exportateurs de Soie Artificielle APFOND Administratiekantoor voor Publieke Fondsen en andere Waarden APH A American Public Health Association API American Petroleum Institute APIM Association Professionelle Internationals des Medecins AP L Assistent Patrouille Leider (Padvinders) APLL Assistent Ploegleider (Padvinders) A PM Assistant Provost Marshal APOC Angle Persian Oil Company Apoth Ver Apothekers Vereeniging App 1 Apostles 2 Appendix Apr April a pr anni praesentis (van 't loopende jam') Apra Amerikaansche Populaire Revolutionnaire Alliantie APS 1 Academy of Political Science, New York 2 Associate of the Pharmaceutical Society Apt Appoint (saldosom, -wissel ; coupure) APV Amsterdamsche PolitieVerordening WI aqua ; water aq d aqua distellata A Q(M)( Assistant-Quartermaster- General AR 1 Academiae Rector 2 All risks 3 Altesse Royale 4 Ambtenaren Reglement 4 Anno regni 6 Anti-Revolutionnair 7 Arbitrate Rechtspraak 8 Armenraad 9 Assistent Resident (Zie ook : Ass Res ) Ar 1 Arabic 2 Argent (heraldiek) 3 Argon 4 arrived 5 arrive(s) ABA 1 Algemeen Rijksambtenarenreglement 2 Amateur Rowing Association 3 Armenraad Amsterdam 4 Associate of the Royal Academy ARA B 1 Algemeen Rechtskundig (Reclame) Advies Bureau 2 Algemeen Rotterdamsch Advertentie Bureau arab 1 arabisch 2 een kamer met twee bedden Zie : IHC AR A(M) Associate of the Royal Academy (of Music) aram arameisch ARA R Algemeen Rijksambtenaren Reglement AR B 1 Administratieve en Rechterlijke Beslissingen 2 Amsterdamsche Reddingsbrigade 3 Arbeiders Reisbureau Arbed Society Anonyme des Acieries

17 Reunies de Burbach-Eich-Diidelange (Vereinigte Huttenwerke Na de Vereinigte Stahlwerke de grootste staalproducente van Europa) ARBO Algemeene Roman Bibliotheek Ontwikkeling" Arbo 1 Arbeiders-Boeren (voormalig R K Comite intake voedselvoorziening) 2 Stoomschoenfabriek A W Roosende Bakker to Oisterwijk ARC 1 Agricultural Research Council 2 Ambtenaren Rijwiel Centrale Holland", Deventer 3 American Rayon Corporation Arch f kl Ch Archiv fur klinische Chirurgie Arcos AliRussianCo-operativeSociety ARD Algemeen Reglement Dienst, der Nederlandsche Spoorwegen ard ardoise ARD L Algemeen Reglement Dienst Locaalspoorwegen A RE D A Anti-Rheumatiekdag ARE M Algemeene Rotterdamsche Electriciteitsmaatschappij ARE S Cy All Round Efficiency Services Company, Rotterdam AREVI Amsterdamsche Rubber- en Vulcaniseer inrichting Arfi 1 Algemeen Reclame bureauen film-import N V 2 Arbeidersfilmdienst Arg Rep Argentijnsch e Republiek ARL Amsterdamsch Radio Instituut AR LBA Associate of the Royal Institute of British Architects Arim Algemeene Radio Import Maatschappij Ariz Arizona ARJ A Anti-Revolutionnaire Jongeren Actie ARR Amsterdamsche Raad voor Kinderuitzending ARKA Algemeene Roomsch Katholieke Ambtenaarsbond ARK O Algemeene Roomsch Katholieke Officieren Vereeniging Arkorr Arbeiterkorrespondenz ARKWV Algemeene Roomsch Katholieke Werkgevers Vereeniging ARM 1 Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij 2 Annual Representative Meeting ArmcoAmerican RollingMill Company (een der grootste staalmaatschappijen) AR O 1 Algemeene Reclame Onderneming 2 Algemeene Rijtuig Onderneming 3 Automobiel- en Rijwiel- Onderneming AR00 Arbeiders Radio Omroep Organisatie Arpa Association pour les recherches sur la paradentose ARR 1 Algemeen Rijksambtenarenreglement 2 Anno Regni Regis Arr 1 Arrival 2 arrive(d) 3 Arrondissement A RS Amsterdamsche R ij-societeit ARSA 1 Algemeen e Roei- en Sportvereeniging Amsterdam" 2 Associate of the Royal Scottish Academy 3 Associate of the Royal Society of Arts Arsa Ateliers Metallurgique reunies, Society Anonyme A RSL Associate of the Royal Society of Literature ARSM Associate of the Royal School of Mines Arsol(r) Arbeiders- en Soldaten (raden) ARSP Anti-revolutionnaire Staatspartij art artikel ART I Arnhemsche Radio-technische Instrumentmakerij Artis Dierentuin Natura Artis Magis tra" to Amsterdam artt artikelen A R UB Algemeen Reclame en Uitgevers Bedrijf, to Schiedam A RV Algemeen Reglement Vervoer (der Nederlandsche Spoorwegen) A RvN Algemeene Reisvereeniging voor Nederland, Den Haag A RVO Amsterdamsche Raad voor Onvolwaardigen ARW S Associate of the Royal Water-Colour Society A S 1 Account Sales 2 Algemeene Secretarie 3 Altesse st renissime 4 Angel Saksisch 5 Anno Sancto 6 Assistent Resident A/S Account Sales As 1 Amperesecunde 2 Arsenicum as aanstaande as annas ; meervoud van anna AS A 1 Actuarial Society of America 2 Amalgamated Swimming Association 3 American Statistical Association 4 (-Bank) Anglo-South-American Bank Asabs Aandeelen der Anglo South American Bank Asad Algemeene Scheeps-Agentuur Dordrecht, N V A SAL American South African Line A SA-motor Aanloopsleepringankermotor A SB Algemeene Stucadoorsbond A SBII Arbeiders Schaakbond Holland (communistisch) 9

Hoe hoort het eigenlijk?

Hoe hoort het eigenlijk? Hoe hoort het eigenlijk? Amy Groskamp-Ten Have bron. H.J.W. Becht, Amsterdam 1940 (vierde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/gros006hoeh01_01/colofon.htm 2008 dbnl / erven Amy Groskamp-Ten

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï", \1,

vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï, \1, vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï", \1, ^C1 r) CAM VREEMDE WOORDENTOLK SAMENGESTELD DOOR J. C. v. DONGEN UITGEVERSMII. VELOX" AMSTERDAM. Lijst van Afkortingen, In. = mannelijk. yr. -7=-' vrouwelijk. o. = onzijdig.

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS

INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1950. JAARVERSLAG 1950 INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1950 KEIZERSGRACHT 264 AMSTERDAM JAARVERSLAG OVER

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen!

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Curiosa 1661 1662 kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Inzet 1661 Gestoken mahonie penanttafel, de poten verbonden door een zegel, met vitrine-opstand in Louis Quinze-stijl, ca. 1880 (Lengte 71

Nadere informatie

Het Nieuws van den Dag.

Het Nieuws van den Dag. Het Nieuws van den Dag. DRECTE EN BEDACTB: ABONNEMENT FEB DRE HAANDEN: foor Amsterdam /2.20; buiten Amsterdam 2,891 Afzonderlijke No», ö (Jent. H. Z. VOORBURGWAL jr. 187, AMSTERDAM. Telephoon: Uur. en

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT?

POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT? l VRIJDAG 4 FEBRUARI 1944 VIERDE JAARGANG NUMMER 3: o 7» ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN HET N.A.F. VERSCHIJNT TIJDELIJK OM DE 14 DAGEN Abonnementsprijs

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Lustrumboek 2005 85 jaar

Lustrumboek 2005 85 jaar Opgericht 9 juli 1920 Lustrumboek 2005 85 jaar Voorwoord Lustrumboek 85 jaar TEG Geachte Leden van het Technisch Economisch Genootschap, Voor u ligt het Lustrumboek 2005 van ons Genootschap. TEG bestaat

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

Afschrift "bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens

Afschrift bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens Afschrift "bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN exenipl.nr.j Bijlagen : te 'a-g RAYBKHAQE. Uw brief van: 4 juni 1965 nummer: 37 A Z&. Directie

Nadere informatie

SCHIP en WERF -» '* Ti

SCHIP en WERF -» '* Ti SCHIP en WERF -» '* Ti PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE ISO 9 0 0 2 V C A * Postbus 3036 2130 KA Hoofddorp Tel: 023-5570101 Fax: 023-5637944 www.lowland.com info@lowland.com

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R ! 1 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED en van het NATIONAAL TECHNISCH SCHEEPVAARTKUNDIG MUSEUM

Nadere informatie

"Het Intemationale Tehuis" geopendl

Het Intemationale Tehuis geopendl Een greep uit de geschiedenis van de EBN Op het vlak van de huisvesting is 1986 een zeer ingrijpend jaar geweest voor de EBN. Immers, eind maart brandde het monumentale pand aan de Alexanderstraat 2 voor

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie:

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie: Algemene informatie Student: Naam: Laura Melissen Studienummer: 1090062 Adres: E du Perronlaan 850, 2624 NG Delft Telefoonnummer: 06-48960445 Email adres: Laura_Melissen@hotmail.com Datum: 04-07-2007 Universiteit:

Nadere informatie

CAERT-THRESOOR. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie 21ste jaargang 2002, nr. 1

CAERT-THRESOOR. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie 21ste jaargang 2002, nr. 1 Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie R J. KIPP RESTAURATIE-ATEUER jjëéfje Abstederdijk 309 W$â 3582 BL Utrecht Telefoon (030)2516010 Conservering van kaarten met behoud van authenticiteit

Nadere informatie

Revision date 29-12-2000

Revision date 29-12-2000 Revision date 29-12-2000 The Dutch Institute for War Documentation (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) is based at the:. Herengracht 380 1016 CJ Amsterdam Netherlands Phone: 31-20-5233800

Nadere informatie

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg zou biyft E of ln door ongetwyfpld WcstEuropeesch aldus Gemetegiro 102 e JAARGANG No 33334 *** HOOFDKANTOOR: NZ VOORBURGWAL 6573 AMSTERDAM Telefoon 46878 (5, lijn) BJKANTOREN: 'sgravhage, Stationsweg 10,

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

C H I P. & w de. ASD Tug Barunga. D eze m aand: Shipbreaking. Voortstuwing LNG-tankers. Maritieme Expertise

C H I P. & w de. ASD Tug Barunga. D eze m aand: Shipbreaking. Voortstuwing LNG-tankers. Maritieme Expertise M a r i n e C H I P T e c h n o l o g y & w de 0 4 /0 4 D eze m aand: ASD Tug Barunga Shipbreaking Voortstuwing LNG-tankers Maritieme Expertise PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING

Nadere informatie

Een 75-jarige historie 1916-1991

Een 75-jarige historie 1916-1991 1 2 3 4 Een 75-jarige historie 1916-1991 5 Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg Een 75-jarige historie 1916-1991 Ir. F.J.J. Hamer Dr.Ir. C.P.M. Sadée Ir. J.A. Wijsman A.C. Dolk C.J. Lommers 6 7 Inhoud

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector agrarische opleidingen... 6 Sector economie... 6 Sector gedrag en maatschappij... 14 Sector gezondheidszorg... 16

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

EEN SUPER-MOORDWERKTUIG.

EEN SUPER-MOORDWERKTUIG. Opmerkelijke uitvindingen en bedenksels... (oorspronkelijke spelling gehandhaafd) Sumatra Post 17-1-1922 De geest weegt ruim ½ ons. De kunst gaat ver, en naar het heet, zou men er reeds in geslaagd zijn

Nadere informatie

blz. 29 blz. 15 blz. 37

blz. 29 blz. 15 blz. 37 blz. 29 blz. 15 blz. 37 VOORWOORD Beste lezer, te n di e de ve re n i gi n g d e k o m e nd e t i j d g a at do e n. N at u u r l i jk m o ge n fo to s van de a c t i vi te i te n e n e e n las t i ge

Nadere informatie