Jet Express 1. 1 Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jet Express 1. 1 Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Jet Express 1 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave OverJet 3 3. Installatieenconfiguratie Snelleinstallatiegids Eerstevoorwaarden Jetaanhetinstalleren Jetconfigureren Applicatieinstellingen Gegevensbroninstellingen HetconfigurerenvaneenDynamicsNAVDatabron GeavanceerdeDynamicNAVconfiguratie GebruikerstoegangsregelsvanSerenicNavigator JetmetCitrix 8 4. Jetgebruikersinterface Rapportmodussen Grootboek JetFunctionWizard(Jfx) TabelBouwer Drilldown GridDrilldown Debuggen Referentie NLFunctie Gegevensfiltreren Blancofilters Specialetekensineenfilter ErwordenmeerdantienfiltersaangegevenindeNLfunctie HetaantalrecordsineenQuerybeperken SpecialeveldenmetNL(tabel)verkrijgen Sorteren 14-15

2 Jet Express GLFunctie DynamicsNAVGLFunctie Filteren KeyboardShortcuts Automatischformaatgevenvanhetrapport Verdeelrapporten Rapportopties Validatierapportoptie Index 20-22

3 Jet Express 3 2 Over Jet WatisJet? JetiseenMicrosoftExceladd-indatExcelmetuwdatabaseintegreertzodaturapportenkuntcreëerenmetsimpele werkbladfuncties.dezefunctieslezendirectuituwdatabasezodatinplaatsvankopiërenenplakken,jedegegevens rechtstreeksinexcelkuntvernieuwen.meerinformatieoverjetfunctieskunnengevondenwordenindereferentie sectie. Noodzakelijkekennis OmJettegebruikenmoetuervaringhebbenmetMicrosoftExcel,inclusiefcelreferentiesenwerkbladfuncties.U moetookeenbasisbegripvanuwdatabasestructuurhebben.

4 Jet Express 4 3 Installatie en configuratie 3.1 Snelle installatiegids BELANGRIJK:Zorgervoordatuadministratierechtenheeftvóórhetbeginnenmetinstalleren. 1. StarthetJetExpressinstallatiebestand. 2. DeJetExpressadd-inwordtautomatischgeactiveerdinExcelvoordehuidigegebruikernahetvoltooienvan deinstallatie.ziedesectieactiverenjetexpress(sektion3.3)omdeadd-invoorextragebruikerste activeren. 3. Zieextraeerstevoorwaarden(Sektion3.2)vooruwdatabasetype. 4. ConfigureereenverbindingmetuwdatabaseindeDatabroninstellingen(Sektion3.4.2). 3.2 Eerste voorwaarden Allegebruikers Ondersteundbesturingssystemen MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 OndersteundeversiesvanMicrosoftOffice MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32-biten64-bit) Ondersteundedatabases MicrosoftDynamicsNAV6.0SP1(uitvoeringsbestand)oflater DynamicsNAVGebruikers VoordatjeJetExpressmetDynamicsNAVkangebruiken,moetjedevolgendeextrasoftwaregeïnstalleerdhebben: DeDynamicsNAVClassicClientmetuitvoerbareversie6,0oflater. DeDynamicsNAVClassicClientmoetaanwezigzijn,zelfsvoorDynamicsNAV2009RTCgebruikers. HetkanooknodigzijnomdeovereenkomendeversievanC/FRONTteinstalleren,dieindeDynamicsNAVSDKzit. Ditismeestalnietnodig,omdatJetdevereisteversievanC/FRONTbevatvoorallevoornaamsteversiesenservice pakketenvandynamicsnav. EenDynamicsNAVlicentiebestanddatC/FRONTtoestaatmoetopgeslagenwordenalsFIN.FLFindeDynamics NAVclientprogrammamapvanelkwerkstationdatJetzaldraaien. DynamicsNAVVeiligheid OmJettegebruiken,moeteengebruikereenrolhebbeninDynamicsNAVzonderbedrijfsbeperkingendiehem toestaanhettabelobjectvanhetbedrijfendetabeldatatelezen.zemoetenooktoestemminghebbenomalle tabellentelezenwaarmeezijzullenrapporteren. DynamicsNAVVeiligheidsfilterswordennietautomatischtoegepastdoorC/FRONT,maarallepogingenom datatelezenbuitendebeperkingvaneenveiliheidsfilterzullenlmislukkenmeteenfoutbericht. 3.3 Jet aan het installeren IndienuWindowsVistaoflatergebruikt,moetuopderechtermuisknopklikkenvandesetupuitvoeringsbestand enop"runasadministrator".ditmoetgedaanwordenalsualsbeheerderingelogdbentomdeinstallatietestarten

5 Jet Express Jet configureren Applicatieinstellingen DeapplicatieinstellingenzijndegebruikersvoorkeurenenandereapplicatieinstellingendiedehoudingvanJetkan beïnvloeden. Taal TaalvandeJetgebruikersinterface. Algemeen Limietopzoekenvoorbeeldwaarden Hetmaximumaantalvoorbeeldwaardendatzalwordenhersteldtijdenshetuitvoerenvanhetopzoeken. Limietscannenopzoekrecords Hetmaximumaantaalrecordsdatzalwordengescandomdevoorbeeldwaardenteherstellentijdenshetopzoeken. Automatischdebuggenvanrapportfouten BepaaltofJetautomatischhetrapportop#WAARDE!foutenscantnahetdraaienvanderapportenenhettonen vanhetdiagnosebericht. Geavanceerd Tooncompatibilitymodewaarschuwing BepaaltofJeteenwaarschuwingsberichtzaltonenoverdepuntendiegeassocieerdzijnmetExcelinde compatibilitymode. Toontaalmodulewaarschuwing BepaaltofJeteenwaarschuwingzaltonenalsueentaalgekozenhebtvooreenDynamicsNAVdatabronwaarvoor geenondergeschiktetaalmodulegeëxporteerdis. Jetlogginginschakelen Bepaaltofprocessgelogdzullenwordennaareenbestandineenbepaaldemap Gegevensbron instellingen Dedatabroninstellingenwordengebruiktomuwdatabaseconnectietedefiniëren. Alsdenodigeinformatieomdeconnectietemakeneenmaalverzameldis,kuntudeconnectiviteitverifiëren dooropdetestconnectieknopteklikken Het configureren van een Dynamics NAV Databron Algemeen NavisionClientmap GeeftdemapaandiedeDynamicsNAVclient,fin.exeoffinsql.exebevat.HetDynamicsNAVlicentiebestandzou ookindezemapmoetenzittenen"fin.flf"moetenheten.

6 Jet Express 6 Taalmodulemap GeeftdemapaandieuwDynamicsNAVtaalmodulesbevat. Jetkantabellen,veldenenoptiewaardesinuwtaalgebruikenalsudezeexporteertnaardetaalmodulevanuit DynamicsNAVendemapwaarindezezit,aangeeft.Detaalmodulemoetdezelfdenaamhebbenalsdedrieletter taalcodeeneen".flm"extensie(bijv.eendeensetaalmodulemoet DAN.flm genoemdworden). Taal Omeentaalmoduleteexporten,moetuObjectDesignerrechtenhebbeninDynamicsNAV. GeeftdetaalaanwaarinJetdedatabasetitelszaltonen,inclusiefdetabellen,veldenenoptiewaardes. Authenticatie BepaaltomWindowsofDatabaseServerAuthenticatietegebruiken. IndienuwdatabasedeDatabaseServerAuthenticatiegebruikt,kuntuuwgebruikersIDenwachtwoordinvoeren. Indienuéénvandezeveldennietinvult,zalugevraagdwordennaardedatabaseloginrechtenalsuprobeert verbindingtekrijgen. Connectie Servertype Geeftaanofuverbondenbentmeteenlocaledatababestand,eenDynamicsNAVdatabaseserver,ofeen MicrosoftSQLServer. Server Geeftdenaamaanvandeserverdiededatabasehost. Database IndienueenMicrosoftSQLServergebruikt,typehierdenaamvandedatabasein. Indienueenlocaaldatabasebestand,klikopdeBladerenknopenbladernaarhetDynamicsNAV databasebestanddieuwiltgebruiken. Netwerktype Geefthetgeschiktenetwerkprotocolaan. Bedrijf GeefthetbedrijfaandatJetstandaarzalgebruiken Weergave Deweergave-eigenschappenbepalenhoetabellenenveldengetoondwordenindeJetgebruikersinterface componenten. Toonlegetabellen Bepaaltofdetabellenzonderrecordsgetoondwordt. Toonaantaltabelrecords Bepaaltofdeaantalrecordsinelketabelgetoondworden. Tabelenveldplaatsingformaat Geefthetformaatvandetabel-enveldidentificatorsaanalsautomatischnaardeJetformulesgeschreven worden.

7 Jet Express 7 Geavanceerd Sleutelzoekalgoritme: Geefthetalgoritmeaandiegebruiktwordtomdebestesleuteldeselecterentijdenshetvragennaardedatabase. C/FrontFolder Indienaangegeven,wordteroverdestandaardmapwaarinJetzoektnaardeC/Frontlibrariesbibliotheken geschreven Geavanceerde Dynamic NAV configuratie Gebruikerstoegangsregels van Serenic Navigator JetheeftdebevoegdheidomdegebruikerstoegangsregelsvanSerenicNavigatortoetepassenopallequeriesdie gedraaidwordendooreengebruikerwaarbijéénofmeerregelsvantoepassingzijn.dezefunctiekaningeschakeld wordendoordenavigatornaarjetbusobjectstabelteimporterennaardenavigatordatabase. HetconfigurerenvanBusinessObjects VoorelkBusinessObjectisereensetfieldmappingsinde"NavigatornaarJetBusObjects"tabel.Dezefield mappingsbepalennaarwelkveldwaardetabellendegebruikerstoegangsregelswordentoegepastvooreenbepaald BusinessObject.DezefieldmappingszullenhandmatigofmeteenDatapoortgeïmporteerdmoetenwordennaarde Navigator. De"NavigatornaarJetBusObject"tabelheeftdevolgende5velden: Veldnr. Veldnaam Datatype Omschrijving 1 Tabelnr. Integer HetaantaaltabellenwaarmeehetBusinessObjectovereenkomt. 2 Veldnr. Integer HetaantaalveldenwaarmeehetBusinessObjectovereenkomt. 3 Business Object Code HetBusinessObjectID.Ditzalofeencodezijn,bijv. GLREKENING,ofhetdimensienummer. 4 Objecttype Optie HettypeBusinessObjectbepaaldinhet"BusinessObject"veld.Dit kanofeencodezijnofeendimensie. 5 Veldtitel Tekst Detitelvanhetveldzoalsbepaaltinhet"Veldnr."veld.Ditveldis alleenvoorconveniëntieenwordtnietdoorjetgebruikt. DevolgendezijnvoorbeeldenvanrijendatsommigeBusinessObjectmappingsterugnaardeG/Lrekeningstabel bepalen: Tabelnr. Veldnr. Business Object Objecttype Veldtitel 15 1 GLREKENING code Nr dimensie Globale dimensie1 filter Debovenstaanderijendefiniërendetweefieldmappingsterugnaartabel15("G/Brekening")indedatabase.De eersterijgeeftaandatgebruikerstoegangsregelsvoorhet"glrekening"businessobjectzullenwordentoegepast ophet"nr."veldinde"glrekening"tabel.leteropdathetobjecttype"code"isenhetbusinessobject (GLREKENING)rechtstreeksdenaamvaneenbestaandBusinessObjectindeelt. Detweederijinhetvoorbeeldheefteen"dimensie"objecttype.Ditbetekentdatdewaardeinhet"BusinessObject" veldovereenzoumoetenkomenmeteendimensienummer,inditgevaldimensie"1".dezerijgeeftaandat gebruikerstoegangsregelsvoordimensie1of"programma"indenavigatorvoorbeelddatabasezullenworden

8 Jet Express 8 toegepastophet"globaledimensie1filter"veldinde"glrekening"tabel. AlseenBusinessObjectnietmeteeningedeeldwordtineenveldvandetabel,betekentditdat hetbusinessobjectnietkanwordentoegepast.ditkomtdoordatdefieldmappingsvoorzulke businessobjectennietgedefinieerdkunnenwordendoordetabelstructuurtegebruikenzoalshierboven omschrevenwordt.ditisnietgebruikelijkbinnendestandaardinstellingenvanbusinessobjects Jet met Citrix BELANGRIJK:JetisnietondersteundinCitrixomgevingenalsdeheledesktopnietgepubliceerdis. OmJetmetCitrixtegebruikenmoetendevolgenderichtlijnentoegepastworden: Degeheledesktopmoetgepubliceerdworden. Jet,ExcelendeclientdatabasecomponentenmoetengeïnstalleerdwordenopdeCitrixdesktop. IndienueenDynamicsNAVgebruikerbent,moetDynamicsNAVdeClassicClientgeïnstalleerdwordenopde CitrixDesktop. IndienueenOLEconnectorgebruikt,moetdeOLEdrivervooruweigendatabasegeïnstalleerdwordenopde CitrixDesktop. IndienuODBCgebruikt,moeteenWindowsODBCDatabrongeconfigureerdwordenopdeCitrixDesktop. DeJetadd-inmoetgeactiveerdwordeninExcelvoorelkeCitrixgebruikerdiehetwensttegebruiken.Zie Jet Reportactiveren(Sektion3.3)voormeerinformatie.

9 Jet Express 9 4 Jet gebruikersinterface 4.1 Rapportmodussen Ontwerp Ontwerpmoduswordtgebruiktomrapportentemaken.Indeontwerpmodus,wordendeJetfunctieresultaten geoptimaliseerdvoorsnelheidengaranderenniettecorrectresultatentetonen. Vernieuwen Vernieuwenstarthetrapport,envernieuwtdirectalledatavanuitdedatabase. 4.2 Grootboek OpentdeJfx(Sektion4.3)voorzienvaneenlegeGLfunctie. 4.3 Jet Function Wizard (Jfx) GeefteenintuïtiefvemaniervoorgebruikersomJetfunctiesaaneenwerkbladtoetevoegen. 4.4 Tabel Bouwer DetabelbouwermaakteenExceltabelvandeveelvoudigedatabasetabellendiegebruiktkunnenwordenalsbasis voordedraaitabellenengrafieken. 4.5 Drilldown Omeendrilldownuittevoeren,klikopde selecteerdecelenselecteerdrilldown Grid Drilldown DrilldownknopdieverschijntineenceldieeenJetformulebevatof Degriddrilldowntoontdedrilldowndataineengriddieutoestaatomuwdatategroeperen,filterenensorteren. Drilldownweergave MetGridDrilldown,kunnendedrilldownresultatengepersonaliseerdworden.Dooropeenkolomkopmetde rechtermuisknopteklikken,kaneengebruikerkiezenwelkeveldenergetoondwordeninhetdrilldownformulier. Bovendienkunnenkolommengereorganiseerdwordendooreenkolomkopnaardegewensteplaatsteslepen. Alshetdrilldownformulierafgeslotenwordt,wordendeveldendienuzichtbaarzijnendeveldvolgordeopgeslagen alsdrilldownweergavevoordetabel.devolgendekeerdateendegebruikereendrilldownvaneentabeldoet, wordenalleendeveldengetoonddieeerderzichtbaarwarenindezelfdevolgorde. Dedataindegriddrilldownanalyseren Alshetdrilldownformulieropentzullennietallerecordsgeladenworden.Terwijlderecordsgeladenwordenzaleen voortgangindicatieverschijnenindehoeklinksondervanhetformulier.alsrecordsklaarzijnmetladenzalhet totaalaantalverkregenrecordsgetoondworden.groeperen,filterenensorterenkanallemaalgedaanwordenterwijl derecordsnogsteedsaanhetladenzijn. DynamicsNAVenGridDrilldown

10 Jet Express 10 FlowFieldwaardenwordeninhetbeginnietgeladenindeGridDrilldown.OmdewaardenvooreenFlowFieldte laden,klikopdeknopvernieuweninzijnkolomkop.flowfieldwaardenkunnennietgeladenwordentotdatalle drilldownrecordsverkregenzijn. 4.6 Debuggen DebugverhelptdiagnoseproblemenmetJetfuncties.AlseenJetfunctieeenfoutgeeft,zal#WAARDE!verschijnen indewerkbladceldiedefunctiebevat.omdefunctietedebuggen,selecteerdeceldiedefoutbevatenkies Debug. Erverschijnteenberichtdiehetprobleemuitlegd.

11 Jet Express 11 5 Referentie 5.1 NL Functie =NL(Wat, Tabel, Veld, FilterVeld1, Filter1,..., FilterVeld10, Filter10) Doel:Teruggegevenveldenofrecordsleutelsvaneenopfiltersgebaseerdetabel. Parameter Wat Omschrijving Bepaaltwatteruggevenwordt. Argument "Koppelen" "Tabel" "LinkVeld" "LinkSom" "FlowVeld" Omschrijving Geefteenstringwaardeterugdiegebruiktkanwordenalsfilterineen anderenlfunctie.ziekoppelennaaranderetabellenmetgebruik vankoppelen=('simpelekoppeling'inderonlinedokumentation)voormeerinformatie. MaakteenExceltabelobjectgebaseerdteruggegevenveldwaarden.Door hetveldargumentleegtelatenwordenalleveldenteruggegeven.gebruik eenveldcacheommeerdereveldenterugtegeven. Geefteenstringterugdiegebruiktwordtomeenveldvaneenlinktabelin eennl(tabel)functieteverkrijgen. Geefteenstringterugdiegebruiktwordtomeensomvaneenveldvaneen linktabelineennl(tabel)functieteverkrijgen. GeefteenstringterugdiegebruiktwordtomFlowveldvandeprimaire tabelineennl(tabel)functieteverkrijgen.flowfiltersindezefunctie wordenalleentoegepastophetaangegevenflowveldennietdeparent query. Tabel Veld FilterVeld1 Denaam,nummeroftitelvandetabel. Denaam,nummeroftitelvanhetvelddatteruggegevenmoetworden.VoorDynamicsNAV gebruikers,kanditookeengeavanceerdedimensiezijn. Geefeenmatrixvanveldenaanomeenveldcacheterugtegeven. EenveldcachekangebruiktwordenmetNL(tabel)alsualleensommigeveldenwiltzienvan detabelinplaatsvanzeallemaal.eennlfunctiemeteenveldcachezalalleendeunieke combinatievandewaardenindezeveldeninhetveldcacheteruggegeven. Denaamvanheteersteveldwaaropuwiltfilteren.VoorDynamicsNAVgebruikerskandit ookeengeavanceerdedimensiezijn.devolgendespecialewaardenwordentoegestaanals FilterVeldargumenten. FilterVeld "Bedrijf="of0 "InclusiveLink=" "Limiet=" "Filters=" Omschrijving Hetstandaardbedrijfwordtoverschrevendoorhetfilterargument. LinktdeprimairetabelmetdezediedoorhetFiltercriteriumwerd bepaald,metalsdoeldataopteroepen.voormeerinformatie raadpleegtuoproepenvanspecialeveldenmetnl(tabel) (Sektion5.1.2). Beperkthetaantalrecordsofwaardendieteruggegevenworden naarhetnummerdataangegevenwordtdoorhetfilterargument. VoormeerinformatiezieHetaantalrecordsbeperkenineen Query(Sektion ). Geefteenaantalfiltersaanvoordequeryvaneenfiltermatrixdie

12 Jet Express 12 Parameter Omschrijving "Koppen=" "VerbergenTotalen=" "TabelNaam=" aangegevenwordtdoorhetfilterargument.voormeerinformatie ziemeerdantienfiltersaangevenindenlfunctie (Sektion ). Schrijftveldkoppenovermetdekopmatrixdieaangegevenisdoor hetfilterargument.voorgebruikmeteennl(tabel)functie. AlsdewaardevanhetfilterargumentJAis,verbergthetdetotale rijendiegemaaktzijndoornl(tabel) GeeftdenaamaandiegebruiktwordtvoorhetExceltabelobject diegemaaktisdoornl(tabel)metdenaamindefilterparameter. Gebruikditomnaardetabelpernaamteverwijzenvanafeen draaitabel. Filter1 FilterVeldN FilterN DewaardevandefilteromtoetepassenaanFilterVeld1. HetzelfdealsFilterVeld1.Erkunnentot10veldenenfilterparenaangegevenworden.Indien umeerderefiltersaangeeft,wordenzegecombineerdmeteenlogischeen. HetzelfdealFilter1metwordttoegepastopFilterVeldN Gegevens filtreren Blanco filters SomswilueenNL(Sektion5.1)functiefilterendiegebaseerdisopeenanderewaardedatblancozoukunnenzijn. DeNLfunctiestaatuniettoeomlegefiltersaantegevenenukrijgteen#WAARDEfoutberichtalsueen FilterVeld(Sektion5.1)argumentinvultenhetbetreffendeFilter(Sektion5.1)argumentleeglaat. VerondersteldatdewaardeinC4vaneenandereJetfunctiekomtensomsleegkanzijn.Inditgeval,kuntutwee aanhalingstekens(')aanbeidekantenvandefilterwaardegebruiken.uzoudevolgendeformulekunnengebruiken. =NL("Eerste","Item","Omschrijving","Itemnummer","'"&C4&"'") Ookalisdezeformulemoeilijktelezen,hoeftualleeneenaanhalingsteken(')aanbeidekantenvandeC4referentie tezetten.alsc4dewaardeitem1bevat,zaldeeindfilteritem1zijn.alsc4leegis,zalhetresultaattwee aanhalingstekenszijn,wateengeldigefilterisvoorlegevelden. volgt Speciale tekens in een filter Tekenszoals letterlijkestringenzalcorrectbeoordeeldworden Deeindformulezieteralsvolgtuit. AlsdenaamJohn(Houston)ineennaburigecelstaat,isditdeequivalenteformulemeteencelreferentie: Alsuverschillendefilterwaardessamenwilcombinerendieallemaalspecialetekensbevaat,moetu aanhalingstekens(')zettenrondomelkfilteritem. Bijvoorbeeld,steluvoordatuklantenmoetfilterenop"JohnA.M."of"Ben&Jerrys".DanmeotudeOF( ) juistemanieromeenfiltertebouwen.

13 Jet Express 13 =NL("Rijen","Verkoopfactuur","Nr.","Klant","'John A.M.' 'Ben & Jerrys'") Opnieuw,kunnendezenamenkomenuitcelreferenties,deequivalenteformulecelreferentiestaathieronder. =NL("Rijen","Verkoopfactuur","Nr.","Klant","'"&C3&"' '"&C4&"'") Er worden meer dan tien filters aangegeven in de NL functie Filters=staatutoeomeenreekstegebruikenomfiltersinNL(Sektion5.1)formulestegebruiken.Ditstaatu toeommeerdan10filterveld(sektion5.1)/filter(sektion5.1)parentegebruiken,maakthetrapportveel duidelijkerenmaaktheteenvoudigeromlaterfilterstoetevoegenaaneenrapport. Omdezefunctietegebruiken,geefFilterVeldenaanineenkolominExcelendebetreffendefilterwaardesineen kolomerrechtsnaast.geefdandecelmatrixaandiezoweldefilterveldenendefilterbevatteninde FilterparametersdoorFilter=alsvolgttevolgen: =NL("Rijen","Verkoopfactuur kop",,"filters=",$b$2:$c$4) Het aantal records in een Query beperken UkunteenlimietophetaantalrecordsplaatsendatNL(Sektion5.1)zalteruggevendoorLimiet=inteevoeren ineenvandefilterveld(sektion5.1)parameterseneenmaximumaantaalinhetbetreffendefilter(sektion 5.1)parameterintevoeren. Hetvolgendevoorbeeldprintdeklantnamenmetdetiengrootsteverkopen. =NL("Rijen","Klant","Naam","-Verkoop ($)","*","Limiet=",10) Speciale velden met NL(tabel) verkrijgen Veldwaardenverkrijgenvanuitdegekoppeldetabellen Desyntaxisvoorhetverkrijgenvanveldwaardenvanuitdegekoppeldetabellenlijktalsvolgt: =NL("Tabel","Tabel1",{"Tabel1Veld","LinkVeld([Tabel2], [Tabel2Veld2])"},"Koppelen=","Tabel2","Tabel2Veld1","=Tabel1Veld") DezefunctieverkrijgtdewaardevanTabel1VeldvanuitTabel1endeeerstewaardevanTabel2Veld2vanuit Tabel2voorelkrecordvanTabel1waardewaardevanTabel2Veld1overeenkomtmetdewaardevanTabel1Veld. DeNL(LinkVelden)Functie Omhetverkrijgenvanveldenvanafgekoppeldetabelleneenvoudigertemaken,moetdeNL(LinkVeld) geïntroduceerdworden.desynthaxisvannl(linkveld)zieteralsvolgtuit: =NL("LinkVeld","Tabel2","Tabel2Veld") DefunctiekandanverwezenwordenindeveldparametervandeNL(Tabel)functie,inplaatsvandeLinkVeld() formulehandmatigintetypen. Veldsommenverkrijgenvangekoppeldetabellen Desyntaxisvoorhetverkrijgenvanveldsommenvanuitdegekoppeldetabellenlijktalsvolgt: =NL("Tabel","Tabel1",{"Tabel1Veld","LinkSom([Tabel2],[Tabel2Veld2],[Tabel2Veld3], [A*])"},"Koppelen=","Tabel2","Tabel2Veld1","=Tabel1Veld") DezefunctieverkrijgtdewaardevanTabel1VeldvanuitTabel1endesomvanwaardenvanTabel2Veld2voorelk recordvantabel1waardewaardevantabel2veld1overeenkomtmetdewaardevantabel1veldenwaarde waardevantabel2veld3metabegint. DeNL(LinkSom)Functie

14 Jet Express 14 Omhetverkrijgenvansommenvanafgekoppeldetabelleneenvoudigertemaken,moetdeNL(LinkSom) geïntroduceerdworden.desyntaxisvannl(linksom)zieteralsvolgtuit: =NL("LinkSom","Tabel2","Tabel2Veld", "Tabel2Veld3","A*") DefunctiekandanverwezenwordenindeveldparametervandeNL(Tabel)functie,inplaatsvandeLinkSom() formulehandmatigintetypen. EenFlowVeldmetFlowfiltersverkrijgen DeFlowVeldsyntaxisdiegebruiktisinhetfilterargumentvandeNL(Tabel)functie,staatutoeomeenFlowVeld teverkrijgenmeteenspecialeinstellingvanflowfiltersalleenopdatveld: =NL("Tabel","Klant",{"Naam","FlowVeld([Verkoop],[DatumFilter],[1/1/10..12/31/10])"}) HeteersteargumentishetFlowvelddatverkregenmoetworden,gevolgddoorwelknummerdanookvande FlowFilterVeld/FlowFilterparen. AlleFlowFiltersdietoegepastwordenopdegehelequery,d.w.z.deNL(Tabel)functiezalooktoegepast wordenopveldendieaangegevenwordendoorgebruiktemakenvanflowveldsyntaxis. DeNL(FlowVeld)Functie OmhetverkrijgenvandezeFlowvelden,moetdeNL(FlowVeld)geïntroduceerdworden.Desyntaxisvan NL(FlowVeldisalsvolgt: =NL("FlowVeld","Klant","Verkoop","DatumFilter","1/1/10..12/31/10") DefunctiekandanverwezenwordenindeveldparametervandeNL(Tabel)functie,inplaatsvandeFlowVeld() formulehandmatigintetypen. Oproepenvanspecialeveldenvangenestelinks Develdwaardenensommenkunnenvangenestegelinktetabellenwordenopgeroepen,zoalsdevolgende: =NL("Tabel","Cust. Ledger Entry",{"Entry No.","LinkVeld([Customer Posting Group], [Code])"},"InclusiveLink=","Customer","No.","=Customer No.","InclusiveLink=","Customer Posting Group","Code","=Customer Posting Group") DezefunctiezouallewaardenvanhetveldEntryNo.vandetabelCust.LedgerEntryenhetveldCodevande tabelcustomerpostinggroupoproependieviadetabelcustomerwordengelinkt. Oproepenvanspecialeveldenvanmeerderetabellen Develdwaardenensommenkunnenvanmeerderetabellendieaandeprimairetabelzijngelinktworden opgeroepen,zoalsdevolgende: =NL("Tabel","Customer",{"No.","LinkVeld([Customer Posting Group],[Code])","LinkSum([Cust. Ledger Entry],[Amount])"},"InclusiveLink=","Cust. Ledger Entry","Customer No.","=No.","InclusiveLink=Customer","Customer Posting Group","Code","=Customer Posting Group") DezefunctiezouallewaardenuithetveldNo.vandetabelCustomer,dewaardenvanhetveldCodeuitdetabel CustomerPostingGroupendesomvandewaardenvanhetveldAmountuitdetabelCust.LedgerEntry oproepen.merkop:zoweldetabelcustomerpostinggroupendetabellencust.ledgerentryzijngelinktaande tabelcustomer Sorteren ResultatenwordenstandaardteruggegevendoorJetfunctieszijnopklimmendgesorteerdgebaseerdopde teruggegevenwaarden;hoedanookkandestandaardsorteringwordenovergeschrevenengesorteerdwordenop basisvanwaardeninelkveldvandetabelwaarvandedataverkregenis.

15 Jet Express 15 Omdataopklimmendtesorteren,plaatseen"+"gevolgddoordeveldnaamindeFilterVeld(Sektion5.1) parameter. Ominafdalendevolgordetesorteren,plaatseen"-"gevolgddoordeveldnaam. HetFilter(Sektion5.1)argumentvanhetFilterVeldisookvereist.Alsjeopveldwiltsorterenzonderdatveldte filteren,plaatseen"*"indebetreffendefilter. DevolgendeNL(Sektion5.1)functiesorteertperBedrijfsnaamterwijlfilterenopeenBedrijfnaamstartmetB. =NL("Tabel","Klanten","+Bedrijfsnaam","B*") DevolgendeNLfunctiesorteertdewaardenvanhetFactuurProductIDveldopdewaardenvanhetKlantIDveldin opklimmendevolgorde,dandoordewaardenvanhetkwaliteitsveldinafdalendevolgorde. =NL("Tabel","Facturen","ProductID","+KlantID","*","-Kwaliteit","*") 5.2 GL Functie Dynamics NAV GL Functie =GL(Wat, Rekening, StartDatum, EndDatum, Weergave, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, BusinessEenheid, Bedrijf, Gereserveerd, SluitenUitsluiten, Gereserveerd, Gereserveerd, Gereserveerd, Gereserveerd, Gereserveerd, Gereserveerd, ToonQuery, Gereserveerd, Databron) Doel:Geefthetbudget,saldo,nettowisselgeld,balance,netchange,debet,ofcreditvanéénofmeer grootboekrekeningen. Gebruikdebovenstaandefunctieomschrijvingomdeparametersalshieronderomschreventesorteren.De parametersdiegemarkeerdzijnalsgereserveerdwordennietgebruikt. Parameter Wat Rekening Startdatum Einddatum Weergave Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 BusinessEenheid Budget Omschrijving BepaaltwatdeGLfunctieteruggeeft.OptieszijnSaldo,Budget,CreditofDebet. G/Lrekeningnummer,Filterofreeks.Alsueensimpeletotaalrekeningaangeeft, keerthetdewaardevandierekeningterug.alsumeerdererekeningenaangeeftof eenrekeningenreeks,zullentotalerekeningennietinhetresultaatzitten. Geeftdestartdatumvandetransactiesaandietoegevoegdmoetworden.Voorhet balansvaneenrekeningenpereenbepaaldedatum,latenwedestartdatumleeg. Voorhetnettowisselenvaneenrekening,gebruiksaldoengeefzowelde startdatumeneinddatumaan. Geeftdeeinddatumvandetransactiesaandietoegevoegdmoetworden. DetegebruikenG/LAnalyseweergaveLaatditleegenerzalgeenAnalyse weergavegebruiktworden. Fitlervoordeeerstedimensievandeanalyseweergave.Alshetweergave argumentleegis,isditdefiltervoorglobaledimensie1. Fitlervoordetweededimensievandeanalyseweergave.Alshetweergaveleegis, isditdefiltervoorglobaledimensie2. Fitlervoordederdedimensievandeanalyseweergave. Fitlervoordevierdedimensievandeanalyseweergave. Filterenopbusinesseenheid. Budgetfilter.Laatditleegvoorallebudgets.Ditwordtnietgebruikttenzijbudgets

16 Jet Express 16 Parameter Bedrijf ExclusiefSluiten ToonQuery Omschrijving teruggegevenworden. BedrijfsnaamAlsditparameterleegis,wordthetstandaardbedrijfgebruikt. "Ja"omsluitdatumtransactiesuittesluiten.Gaatstandaardnaar"Waar" "Ja"omdeeindkoppelstringtetonendiegebruiktwordtvoordrilldown.Gaat standaardnaar"onwaar" Databron 5.3 Filteren Databronbaam.Alsditparameterleegis,wordtdestandaarddatabrongebruikt. Betekenis Symbool Voorbeeld uitdrukking Gelijkaan Geen 377 BLAUW Verkregenrecords Diegenemetveldwaarde377 DiegenemetveldwaardeBLAUW Nietgelijk aan <> <>0 Diegenemetveldwaardendienietgelijkzijn aan0 En & >1000&<2000 Diegenemetveldwaardendiegroterdan1000 zijnenkleinerdan2000 Of Diegenemetveldwaardes1000of2000 Groterdan > >1000 Diegenmetveldwaardengroterdan1000 Groterdanof gelijkaan >= >=1000 Diegenmetveldwaardengroterdanofgelijk aan1000 Kleinerdan < <1000 Diegenmetveldwaardenkleinerdan1000 Kleinerdan ofgelijkaan <= <=1000 Diegenmetveldwaardenkleinerdanofgelijk aan1000 Reeks Diegenemetveldwaardentussen1000en 2000,inclusief Diegenemetveldwaardet/m1000 Diegenemetveldwaardes1000ofgroter Wildcard * *co* *co co* Diegenemetveldwaardesdie"co"bevatten Diegenemetveldwaardesdieeindigenmet "co" Diegenemetveldwaardesdiebeginnenmet "co" Enkelteken wildcard Handelingen volgorde Speciale tekens negeren? Hans?n DiegenmetveldwaardeszoalsHansonof Hansen () 30 (>10&<20) Diegenemetveldwaardenvan30OF veldwaardendiegroterdan10zijnenkleiner dan20 DiegenemetveldwaardeA&B '' 'A&B' 'C&D' Diegenemetveldwaardenzoalslokatie,

17 Jet Express 17 Betekenis Symbool Voorbeeld uitdrukking 5.4 negerenkeyboard Shortcuts Verkregenrecords LOKATIEofLokatie DevolgendekeyboardshortcutszijnbeschikbaarinJet: Shortcut Beschikbaarvanaf Gedrag F1 Gebruikersinterfacecomponenten Toontcontextgevoeligehelp F4 Jfx Schakeltde adresmodusvan eencelreferentie aanenuit F6 Gebruikersinterfacecomponentenmeteen opzoekwaarde Toonthet opzoekenineen database 5.5 Automatisch formaat geven van het rapport Automatischrangschikken Sommigedatawaardenzijnvanvariabelelengtezodatunietweethoewijdeenkolomzoumoetenzijnvoordatueen rapportdraait.alsdekolomnietwijdgenoegisomdedatatetonen,zalexcelof########ofzalhetalleenhet gedeeltedatatonenwatindecelpast. Passen Eenkolomkanautomatischhetformaatkrijgenzodathetwijdstegedeeltedatadieerinstaatispastdoorhet PassensleutelwordinRij1vandiekolomtezetten.Dehoogtevanderijkanopdezelfdemanieraangepastworden, alleendathetpassensleutelwoordinkolomavanderijdieaangepastwordtgeplaatstzalworden. Automatischverbergen Sommigewerkboekinhoudkannodigzijnomhetrapportdeontwerpenmaarwaarvanhetnietgewenstisominde Rapportmodus(Sektion4.1)tezien.. VerbergenenBladVerbergen EenkolomofrijkanautomatischverborgenwordendoorhetVerbergensleutelwoordinrij1vandekolomdie verborgenmoetwordenteplaatsenofkolomavandeteverbergenrij.omautomatischhelebladenteverbergen, kuntu+bladverbergenincela1vanhetwerkbladzetten.alsuhetrapportdraait,zaljetderijen,kolommenof bladendieuheeftaangegevenverbergen. 5.6 Verdeelrapporten Rapportopties Omhetrapportoptiesvenstertijdenshetdraaienvaneenrapport,kuntudevolgendewerkbladtagsgebruiken: Optie,TitelenWaarde. Elkerijvanhetwerkbladbevatteneenoptiedieuwiltdatdieverschijntinhetrapportoptiesvenstermoetde Optie taginkolomabevatten.dekolomdiedetitelsvandeoptiesbevattenmoetdetiteltaginrij1bevatten.dekolom diedehuidgeoptiewaardenbevatzieuzoumoetenverwijzeninuwrapportmoetdewaardetaginrij1 bevatten.desamenkomstvandeoptiesrijenmetdetitelenwaardekolommenmakenderapportopties.

18 Jet Express 18 Devolgendetabeltoonteenkleinvoorbeeld: A B C 1 Automatisch+Waarden+Verbergen Titel Waarde 2 Optie Klant * 3 Optie Openen Waar A B C D 1 Automatisch+Waarden+Verbergen Titel Waarde Opzoeken 2 Optie Klant * =NL("Opzoeken","Klant","Nr.") 3 Optie Openen Waar Alsueenrapportdraaitmetrapportopties,zalhetrapportoptiesvenstergetoondworden. Alshetrapportoptiesopeenwerkbladstaandieuwiltverbergenvoordegebruiker,voegdaneenvoudig +BladVerbergenaantalindecelA1toe Validatie rapportoptie AlsuRapportoptiesgebruikt,ishetmogelijkomdeingevoerdewaardentevaliderenwanneerunaardemodus Rapportgaatofwanneerhetrapportwordtvernieuwd.Omdittedoen,kuntugebruikmakenvandevolgende optioneletagsvoordewerkbladkolom:geldigenbericht. Geldig DekolomdiedetagGeldigbevat,moeteengeldigeExcel-functiebevattendieWAARofONWAARretourneertop basisvandewaardevanderapportoptie. Boodschap AlsdeExcel-functieindekolomGeldigONWAARretourneert-nahetoverschakelennaardemodusRapportende waarderapportoptiezijningevoerd-zalderapportlezerwordenweergegevenmeteenberichtindekolomdiede tagboodschapbevat. Indevolgendetabelzietueeneenvoudigvoorbeeld: A B C D E 1 Auto+Verbergen Titel Waarde Geldig Boodschap 2 Optie Jaar 2011 =ALS(WAARDE(C2)>2010,WAAR,ONWAAR) Jaarmoet laterdan 2010zijn. 3 Optie Staten WA =ALS(OF(C3="WA",C3="OR",C3="ID"),WAAR,ONWAAR) Alleen Washington, Oregon,of Idahozijn geldige statenvoor ditrapport. Alseenrapportmetdezerapportoptieswordtuitgevoerd,danzijngeldigewaardenvoordeoptie"Jaar"groterdan 2010engeldigewaardenvoordeoptie"Staat"zijn"WA","OR",of"ID". Nadarderapportlezerhetweergegevenberichtbevestigd,wanneerdewaardeOptieisgevalideerd,danzalde oorspronkelijkewaarderapportoptienaardekolomwaardewordenhersteld.dezewaardewordtechterals teksthersteld.onthoudditwanneerumetnumeriekewaardenwerktendezewaardenmoeten

19 Jet Express 19 dienovereenkomstigindevalidatieformulewordenbehandeld. Bijvoorbeeld:Inplaatsvandevalidatieformule=ALS(C3>10,WAAR,ONWAAR)tegebruikenomervoorte zorgendatdewaarderapportoptiegroterisdantien,moetuervoorzorgendatdeoorspronkelijkewaardeals eennumeriekewaardenindeformulewordthersteld:=als(waarde(c3)>10,waar,onwaar).

20 Jet Express 20 6 Index #WAARDE!,10 Aanpassen,17 Activering,4 Applicatieinstellingen,5 Automatisch,17 Automatischaanpassen,17 Automatischdebuggenvanrapportfouten,5 Automatischformaatgevenvanhetrapport,17 Bedrijf,15-16 BladVerbergen,17 Blancofilters,12 Budget,15-16 BusinessEenheid,15-16 Citrix,8 CompatabilityMode,5 Configuratie,5 Connectie,5 Database,5 Databron,15-16 Debuggen,10 Drilldown,9 Drilldown Drilldown,9 GridDrilldown,9-10 DynamicsNAVGLFunctie,15-16 Eerstevoorwaarden,4 Einddatum,15-16 En,16-17 ErwordenmeerdantienfiltersaangegevenindeNLfunctie,13 Excel,3 ExclusiefSluiten,15-16 Express,3 Filter,11-12 Filteren,16-17 Filters,11-12 FilterVeld,11-12 FlowFilter,13-14 Flowveld,13-14 Fout,10 GeavanceerdeDynamicNAVconfiguratie GebruikerstoegangsregelsvanSerenicNavigator, 7-8 GebruikerstoegangsregelsvanSerenicNavigator,7-8 Gegevensfiltreren Blancofilters,12

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Van patiënt naar verzekerde...

Van patiënt naar verzekerde... Van patiënt naar verzekerde... Versie 5.0 2 Inhoudsopgave I Welkom bij COV4U 3 II Installatie COV4U 4 1 Systeemeisen... 4 2 Noodzakelijke... componenten 5 3 Installatie... procedure 6 4 Eerste... keer

Nadere informatie

Arctic Tariff Gebruikershandleiding

Arctic Tariff Gebruikershandleiding Arctic Tariff Gebruikershandleiding Auteur: Arctic Group AB Eigenaar: Arctic Group AB Versie: V1.0.0.I Page 1 of 47 Inhoudsopgave 1. ArcticTARIFF: Introductie... 3 1.1 ArcticTARIFF... 3 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Mamut Import/Export

// Mamut Business Software. Mamut Import/Export // Mamut Business Software Mamut Import/Export Contents Mamut Import/Export 4 Import vanuit Excel 6 Wizard 6 Gegevens voor de import 6 Bestandskolommen met velden koppelen 7 Ongeldige waarden 8 Selecteer

Nadere informatie

Count-e Statistieken. Statistieken

Count-e Statistieken. Statistieken Count-e Statistieken 1. Voorbereiding... 2 1.1. Statistiek definities... 3 2. Afdrukken Statistieken... 5 3. Functies gebruiken... 6 3.1. Veldinhoud selecteren... 6 3.2. Celinhoud tonen... 6 3.3. Velden

Nadere informatie

Handleiding Afleveringsmodule

Handleiding Afleveringsmodule Handleiding Afleveringsmodule CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu CARYA GROUP

Nadere informatie

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Dynamics AX 2012 Nieuw, gewijzigd en functies voor Dynamics AX 2012 R2 vervangen datum: January 22, 2013 Dit document is vertaald door een vertaalmachine en is niet door een menselijke vertaler bewerkt.

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7 CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE Product Versie: 4.7 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Beschikt over 6 2 Met behulp van de Cellica database op de desktop 7 2.1 Profiel Manager 7 2.1.1 Profiel toevoegen 8.

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8

GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8 GSM 2 Datamanager Handleiding Datamanager-Versie 2.2.8 Index 1 Infrastructuur... 3 2 MySQL... 4 2.1 Download... 4 2.2 Installeren van de Database Server (Windows)... 4 2.3 Test... 5 2.4 MySQL GUI Tools

Nadere informatie

Excel 2010 in 17 stappen

Excel 2010 in 17 stappen Omschrijving Volledige progressieve training Excel 2010 in 17 stappen (17 modules, 153 rubrieken) Duur 12:45 Inhoud 1. Ontdek Excel, vul een tabel in De basisfuncties van Excel: voer uw eerste handelingen

Nadere informatie

Installatie Sumatra DS

Installatie Sumatra DS Handleiding Installatie Sumatra DS Het installeren van Sumatra DS 3.1 V 1.6 Installatie Sumatra DS 1. Inleiding... 3 2. Sumatra DS... 4 Inleiding... 4 Sumatra DS producten... 4 Samenstelling per Sumatra-licentie...

Nadere informatie

Dynamics NAV2013. Cursusprogramma

Dynamics NAV2013. Cursusprogramma Dynamics NAV2013 Cursusprogramma Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel. 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl Versie:

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 Nieuw Algemeen Naast de export naar ASCII ondersteund Orderregistratie nu ook de export naar XML. Context sensitive help is uitgebreid (o.a.: onderhoud, projecten, zoekschermen).

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Installatiehandleiding. StabiCAD

Installatiehandleiding. StabiCAD Installatiehandleiding StabiCAD Inhoudsopgave 1. INTRODUCTIE... 1 2. TYPEN INSTALLATIES... 2 2.1 Lokale installatie... 3 2.2 Netwerkinstallatie... 4 3. INSTALLATIE VAN STABICAD... 6 3.1 Lokaal en database

Nadere informatie

Inhoud. In Xcelsius 2008 werken...15

Inhoud. In Xcelsius 2008 werken...15 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

Solution domain. Handleiding Proximus Fleet Management ProxiManage NL

Solution domain. Handleiding Proximus Fleet Management ProxiManage NL Solution domain Handleiding Proximus Fleet Management ProxiManage NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Conventies... 5 1. 1. Opmerkingen...5 1. 2. Tips.. 5 1. 3. Step-by-step...5 1. 4. Voorbeelden...5

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web SAP BusinessObjects Financial Consolidation Documentversie: 10.0 2015-02-25 Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Inhoud 1 Algemene gebruikersfuncties.... 12 1.1 Aanmelden

Nadere informatie

Dynamics NAV voor het HBO

Dynamics NAV voor het HBO Dynamics NAV voor het HBO Versie: 3 mei 2011 Cursusprogramma 2011 Mprise Training en Advies B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel. 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84

Nadere informatie

Postcode module Webservices

Postcode module Webservices Postcode module Webservices Installatie handleiding Total Internet Group B.V. - Amsterdam 1. Installatie van de postcode module via Magento connect 1. Login op de backend van uw Magento webwinkel 2. Ga

Nadere informatie

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE...

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... Databases+SQL 1 Inhoud Informatie verwerking en databases... 4 RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... 18 SQL ORDER BY... 19 SQL Aggregate

Nadere informatie

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012)

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012) Parallels Operations Automation 5.4 Handleiding voor abonnees Herziening 9.33 (juli 2012) Copyright 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH en zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Parallels IP Holdings

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006)

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006) Handleiding Splash KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken TeamManager (versie 18-12-2006) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding.... 3 Ophalen en installeren van de Software.... 4 Standaard installatie

Nadere informatie