Jet Express 1. 1 Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jet Express 1. 1 Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Jet Express 1 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave OverJet 3 3. Installatieenconfiguratie Snelleinstallatiegids Eerstevoorwaarden Jetaanhetinstalleren Jetconfigureren Applicatieinstellingen Gegevensbroninstellingen HetconfigurerenvaneenDynamicsNAVDatabron GeavanceerdeDynamicNAVconfiguratie GebruikerstoegangsregelsvanSerenicNavigator JetmetCitrix 8 4. Jetgebruikersinterface Rapportmodussen Grootboek JetFunctionWizard(Jfx) TabelBouwer Drilldown GridDrilldown Debuggen Referentie NLFunctie Gegevensfiltreren Blancofilters Specialetekensineenfilter ErwordenmeerdantienfiltersaangegevenindeNLfunctie HetaantalrecordsineenQuerybeperken SpecialeveldenmetNL(tabel)verkrijgen Sorteren 14-15

2 Jet Express GLFunctie DynamicsNAVGLFunctie Filteren KeyboardShortcuts Automatischformaatgevenvanhetrapport Verdeelrapporten Rapportopties Validatierapportoptie Index 20-22

3 Jet Express 3 2 Over Jet WatisJet? JetiseenMicrosoftExceladd-indatExcelmetuwdatabaseintegreertzodaturapportenkuntcreëerenmetsimpele werkbladfuncties.dezefunctieslezendirectuituwdatabasezodatinplaatsvankopiërenenplakken,jedegegevens rechtstreeksinexcelkuntvernieuwen.meerinformatieoverjetfunctieskunnengevondenwordenindereferentie sectie. Noodzakelijkekennis OmJettegebruikenmoetuervaringhebbenmetMicrosoftExcel,inclusiefcelreferentiesenwerkbladfuncties.U moetookeenbasisbegripvanuwdatabasestructuurhebben.

4 Jet Express 4 3 Installatie en configuratie 3.1 Snelle installatiegids BELANGRIJK:Zorgervoordatuadministratierechtenheeftvóórhetbeginnenmetinstalleren. 1. StarthetJetExpressinstallatiebestand. 2. DeJetExpressadd-inwordtautomatischgeactiveerdinExcelvoordehuidigegebruikernahetvoltooienvan deinstallatie.ziedesectieactiverenjetexpress(sektion3.3)omdeadd-invoorextragebruikerste activeren. 3. Zieextraeerstevoorwaarden(Sektion3.2)vooruwdatabasetype. 4. ConfigureereenverbindingmetuwdatabaseindeDatabroninstellingen(Sektion3.4.2). 3.2 Eerste voorwaarden Allegebruikers Ondersteundbesturingssystemen MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 OndersteundeversiesvanMicrosoftOffice MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32-biten64-bit) Ondersteundedatabases MicrosoftDynamicsNAV6.0SP1(uitvoeringsbestand)oflater DynamicsNAVGebruikers VoordatjeJetExpressmetDynamicsNAVkangebruiken,moetjedevolgendeextrasoftwaregeïnstalleerdhebben: DeDynamicsNAVClassicClientmetuitvoerbareversie6,0oflater. DeDynamicsNAVClassicClientmoetaanwezigzijn,zelfsvoorDynamicsNAV2009RTCgebruikers. HetkanooknodigzijnomdeovereenkomendeversievanC/FRONTteinstalleren,dieindeDynamicsNAVSDKzit. Ditismeestalnietnodig,omdatJetdevereisteversievanC/FRONTbevatvoorallevoornaamsteversiesenservice pakketenvandynamicsnav. EenDynamicsNAVlicentiebestanddatC/FRONTtoestaatmoetopgeslagenwordenalsFIN.FLFindeDynamics NAVclientprogrammamapvanelkwerkstationdatJetzaldraaien. DynamicsNAVVeiligheid OmJettegebruiken,moeteengebruikereenrolhebbeninDynamicsNAVzonderbedrijfsbeperkingendiehem toestaanhettabelobjectvanhetbedrijfendetabeldatatelezen.zemoetenooktoestemminghebbenomalle tabellentelezenwaarmeezijzullenrapporteren. DynamicsNAVVeiligheidsfilterswordennietautomatischtoegepastdoorC/FRONT,maarallepogingenom datatelezenbuitendebeperkingvaneenveiliheidsfilterzullenlmislukkenmeteenfoutbericht. 3.3 Jet aan het installeren IndienuWindowsVistaoflatergebruikt,moetuopderechtermuisknopklikkenvandesetupuitvoeringsbestand enop"runasadministrator".ditmoetgedaanwordenalsualsbeheerderingelogdbentomdeinstallatietestarten

5 Jet Express Jet configureren Applicatieinstellingen DeapplicatieinstellingenzijndegebruikersvoorkeurenenandereapplicatieinstellingendiedehoudingvanJetkan beïnvloeden. Taal TaalvandeJetgebruikersinterface. Algemeen Limietopzoekenvoorbeeldwaarden Hetmaximumaantalvoorbeeldwaardendatzalwordenhersteldtijdenshetuitvoerenvanhetopzoeken. Limietscannenopzoekrecords Hetmaximumaantaalrecordsdatzalwordengescandomdevoorbeeldwaardenteherstellentijdenshetopzoeken. Automatischdebuggenvanrapportfouten BepaaltofJetautomatischhetrapportop#WAARDE!foutenscantnahetdraaienvanderapportenenhettonen vanhetdiagnosebericht. Geavanceerd Tooncompatibilitymodewaarschuwing BepaaltofJeteenwaarschuwingsberichtzaltonenoverdepuntendiegeassocieerdzijnmetExcelinde compatibilitymode. Toontaalmodulewaarschuwing BepaaltofJeteenwaarschuwingzaltonenalsueentaalgekozenhebtvooreenDynamicsNAVdatabronwaarvoor geenondergeschiktetaalmodulegeëxporteerdis. Jetlogginginschakelen Bepaaltofprocessgelogdzullenwordennaareenbestandineenbepaaldemap Gegevensbron instellingen Dedatabroninstellingenwordengebruiktomuwdatabaseconnectietedefiniëren. Alsdenodigeinformatieomdeconnectietemakeneenmaalverzameldis,kuntudeconnectiviteitverifiëren dooropdetestconnectieknopteklikken Het configureren van een Dynamics NAV Databron Algemeen NavisionClientmap GeeftdemapaandiedeDynamicsNAVclient,fin.exeoffinsql.exebevat.HetDynamicsNAVlicentiebestandzou ookindezemapmoetenzittenen"fin.flf"moetenheten.

6 Jet Express 6 Taalmodulemap GeeftdemapaandieuwDynamicsNAVtaalmodulesbevat. Jetkantabellen,veldenenoptiewaardesinuwtaalgebruikenalsudezeexporteertnaardetaalmodulevanuit DynamicsNAVendemapwaarindezezit,aangeeft.Detaalmodulemoetdezelfdenaamhebbenalsdedrieletter taalcodeeneen".flm"extensie(bijv.eendeensetaalmodulemoet DAN.flm genoemdworden). Taal Omeentaalmoduleteexporten,moetuObjectDesignerrechtenhebbeninDynamicsNAV. GeeftdetaalaanwaarinJetdedatabasetitelszaltonen,inclusiefdetabellen,veldenenoptiewaardes. Authenticatie BepaaltomWindowsofDatabaseServerAuthenticatietegebruiken. IndienuwdatabasedeDatabaseServerAuthenticatiegebruikt,kuntuuwgebruikersIDenwachtwoordinvoeren. Indienuéénvandezeveldennietinvult,zalugevraagdwordennaardedatabaseloginrechtenalsuprobeert verbindingtekrijgen. Connectie Servertype Geeftaanofuverbondenbentmeteenlocaledatababestand,eenDynamicsNAVdatabaseserver,ofeen MicrosoftSQLServer. Server Geeftdenaamaanvandeserverdiededatabasehost. Database IndienueenMicrosoftSQLServergebruikt,typehierdenaamvandedatabasein. Indienueenlocaaldatabasebestand,klikopdeBladerenknopenbladernaarhetDynamicsNAV databasebestanddieuwiltgebruiken. Netwerktype Geefthetgeschiktenetwerkprotocolaan. Bedrijf GeefthetbedrijfaandatJetstandaarzalgebruiken Weergave Deweergave-eigenschappenbepalenhoetabellenenveldengetoondwordenindeJetgebruikersinterface componenten. Toonlegetabellen Bepaaltofdetabellenzonderrecordsgetoondwordt. Toonaantaltabelrecords Bepaaltofdeaantalrecordsinelketabelgetoondworden. Tabelenveldplaatsingformaat Geefthetformaatvandetabel-enveldidentificatorsaanalsautomatischnaardeJetformulesgeschreven worden.

7 Jet Express 7 Geavanceerd Sleutelzoekalgoritme: Geefthetalgoritmeaandiegebruiktwordtomdebestesleuteldeselecterentijdenshetvragennaardedatabase. C/FrontFolder Indienaangegeven,wordteroverdestandaardmapwaarinJetzoektnaardeC/Frontlibrariesbibliotheken geschreven Geavanceerde Dynamic NAV configuratie Gebruikerstoegangsregels van Serenic Navigator JetheeftdebevoegdheidomdegebruikerstoegangsregelsvanSerenicNavigatortoetepassenopallequeriesdie gedraaidwordendooreengebruikerwaarbijéénofmeerregelsvantoepassingzijn.dezefunctiekaningeschakeld wordendoordenavigatornaarjetbusobjectstabelteimporterennaardenavigatordatabase. HetconfigurerenvanBusinessObjects VoorelkBusinessObjectisereensetfieldmappingsinde"NavigatornaarJetBusObjects"tabel.Dezefield mappingsbepalennaarwelkveldwaardetabellendegebruikerstoegangsregelswordentoegepastvooreenbepaald BusinessObject.DezefieldmappingszullenhandmatigofmeteenDatapoortgeïmporteerdmoetenwordennaarde Navigator. De"NavigatornaarJetBusObject"tabelheeftdevolgende5velden: Veldnr. Veldnaam Datatype Omschrijving 1 Tabelnr. Integer HetaantaaltabellenwaarmeehetBusinessObjectovereenkomt. 2 Veldnr. Integer HetaantaalveldenwaarmeehetBusinessObjectovereenkomt. 3 Business Object Code HetBusinessObjectID.Ditzalofeencodezijn,bijv. GLREKENING,ofhetdimensienummer. 4 Objecttype Optie HettypeBusinessObjectbepaaldinhet"BusinessObject"veld.Dit kanofeencodezijnofeendimensie. 5 Veldtitel Tekst Detitelvanhetveldzoalsbepaaltinhet"Veldnr."veld.Ditveldis alleenvoorconveniëntieenwordtnietdoorjetgebruikt. DevolgendezijnvoorbeeldenvanrijendatsommigeBusinessObjectmappingsterugnaardeG/Lrekeningstabel bepalen: Tabelnr. Veldnr. Business Object Objecttype Veldtitel 15 1 GLREKENING code Nr dimensie Globale dimensie1 filter Debovenstaanderijendefiniërendetweefieldmappingsterugnaartabel15("G/Brekening")indedatabase.De eersterijgeeftaandatgebruikerstoegangsregelsvoorhet"glrekening"businessobjectzullenwordentoegepast ophet"nr."veldinde"glrekening"tabel.leteropdathetobjecttype"code"isenhetbusinessobject (GLREKENING)rechtstreeksdenaamvaneenbestaandBusinessObjectindeelt. Detweederijinhetvoorbeeldheefteen"dimensie"objecttype.Ditbetekentdatdewaardeinhet"BusinessObject" veldovereenzoumoetenkomenmeteendimensienummer,inditgevaldimensie"1".dezerijgeeftaandat gebruikerstoegangsregelsvoordimensie1of"programma"indenavigatorvoorbeelddatabasezullenworden

8 Jet Express 8 toegepastophet"globaledimensie1filter"veldinde"glrekening"tabel. AlseenBusinessObjectnietmeteeningedeeldwordtineenveldvandetabel,betekentditdat hetbusinessobjectnietkanwordentoegepast.ditkomtdoordatdefieldmappingsvoorzulke businessobjectennietgedefinieerdkunnenwordendoordetabelstructuurtegebruikenzoalshierboven omschrevenwordt.ditisnietgebruikelijkbinnendestandaardinstellingenvanbusinessobjects Jet met Citrix BELANGRIJK:JetisnietondersteundinCitrixomgevingenalsdeheledesktopnietgepubliceerdis. OmJetmetCitrixtegebruikenmoetendevolgenderichtlijnentoegepastworden: Degeheledesktopmoetgepubliceerdworden. Jet,ExcelendeclientdatabasecomponentenmoetengeïnstalleerdwordenopdeCitrixdesktop. IndienueenDynamicsNAVgebruikerbent,moetDynamicsNAVdeClassicClientgeïnstalleerdwordenopde CitrixDesktop. IndienueenOLEconnectorgebruikt,moetdeOLEdrivervooruweigendatabasegeïnstalleerdwordenopde CitrixDesktop. IndienuODBCgebruikt,moeteenWindowsODBCDatabrongeconfigureerdwordenopdeCitrixDesktop. DeJetadd-inmoetgeactiveerdwordeninExcelvoorelkeCitrixgebruikerdiehetwensttegebruiken.Zie Jet Reportactiveren(Sektion3.3)voormeerinformatie.

9 Jet Express 9 4 Jet gebruikersinterface 4.1 Rapportmodussen Ontwerp Ontwerpmoduswordtgebruiktomrapportentemaken.Indeontwerpmodus,wordendeJetfunctieresultaten geoptimaliseerdvoorsnelheidengaranderenniettecorrectresultatentetonen. Vernieuwen Vernieuwenstarthetrapport,envernieuwtdirectalledatavanuitdedatabase. 4.2 Grootboek OpentdeJfx(Sektion4.3)voorzienvaneenlegeGLfunctie. 4.3 Jet Function Wizard (Jfx) GeefteenintuïtiefvemaniervoorgebruikersomJetfunctiesaaneenwerkbladtoetevoegen. 4.4 Tabel Bouwer DetabelbouwermaakteenExceltabelvandeveelvoudigedatabasetabellendiegebruiktkunnenwordenalsbasis voordedraaitabellenengrafieken. 4.5 Drilldown Omeendrilldownuittevoeren,klikopde selecteerdecelenselecteerdrilldown Grid Drilldown DrilldownknopdieverschijntineenceldieeenJetformulebevatof Degriddrilldowntoontdedrilldowndataineengriddieutoestaatomuwdatategroeperen,filterenensorteren. Drilldownweergave MetGridDrilldown,kunnendedrilldownresultatengepersonaliseerdworden.Dooropeenkolomkopmetde rechtermuisknopteklikken,kaneengebruikerkiezenwelkeveldenergetoondwordeninhetdrilldownformulier. Bovendienkunnenkolommengereorganiseerdwordendooreenkolomkopnaardegewensteplaatsteslepen. Alshetdrilldownformulierafgeslotenwordt,wordendeveldendienuzichtbaarzijnendeveldvolgordeopgeslagen alsdrilldownweergavevoordetabel.devolgendekeerdateendegebruikereendrilldownvaneentabeldoet, wordenalleendeveldengetoonddieeerderzichtbaarwarenindezelfdevolgorde. Dedataindegriddrilldownanalyseren Alshetdrilldownformulieropentzullennietallerecordsgeladenworden.Terwijlderecordsgeladenwordenzaleen voortgangindicatieverschijnenindehoeklinksondervanhetformulier.alsrecordsklaarzijnmetladenzalhet totaalaantalverkregenrecordsgetoondworden.groeperen,filterenensorterenkanallemaalgedaanwordenterwijl derecordsnogsteedsaanhetladenzijn. DynamicsNAVenGridDrilldown

10 Jet Express 10 FlowFieldwaardenwordeninhetbeginnietgeladenindeGridDrilldown.OmdewaardenvooreenFlowFieldte laden,klikopdeknopvernieuweninzijnkolomkop.flowfieldwaardenkunnennietgeladenwordentotdatalle drilldownrecordsverkregenzijn. 4.6 Debuggen DebugverhelptdiagnoseproblemenmetJetfuncties.AlseenJetfunctieeenfoutgeeft,zal#WAARDE!verschijnen indewerkbladceldiedefunctiebevat.omdefunctietedebuggen,selecteerdeceldiedefoutbevatenkies Debug. Erverschijnteenberichtdiehetprobleemuitlegd.

11 Jet Express 11 5 Referentie 5.1 NL Functie =NL(Wat, Tabel, Veld, FilterVeld1, Filter1,..., FilterVeld10, Filter10) Doel:Teruggegevenveldenofrecordsleutelsvaneenopfiltersgebaseerdetabel. Parameter Wat Omschrijving Bepaaltwatteruggevenwordt. Argument "Koppelen" "Tabel" "LinkVeld" "LinkSom" "FlowVeld" Omschrijving Geefteenstringwaardeterugdiegebruiktkanwordenalsfilterineen anderenlfunctie.ziekoppelennaaranderetabellenmetgebruik vankoppelen=('simpelekoppeling'inderonlinedokumentation)voormeerinformatie. MaakteenExceltabelobjectgebaseerdteruggegevenveldwaarden.Door hetveldargumentleegtelatenwordenalleveldenteruggegeven.gebruik eenveldcacheommeerdereveldenterugtegeven. Geefteenstringterugdiegebruiktwordtomeenveldvaneenlinktabelin eennl(tabel)functieteverkrijgen. Geefteenstringterugdiegebruiktwordtomeensomvaneenveldvaneen linktabelineennl(tabel)functieteverkrijgen. GeefteenstringterugdiegebruiktwordtomFlowveldvandeprimaire tabelineennl(tabel)functieteverkrijgen.flowfiltersindezefunctie wordenalleentoegepastophetaangegevenflowveldennietdeparent query. Tabel Veld FilterVeld1 Denaam,nummeroftitelvandetabel. Denaam,nummeroftitelvanhetvelddatteruggegevenmoetworden.VoorDynamicsNAV gebruikers,kanditookeengeavanceerdedimensiezijn. Geefeenmatrixvanveldenaanomeenveldcacheterugtegeven. EenveldcachekangebruiktwordenmetNL(tabel)alsualleensommigeveldenwiltzienvan detabelinplaatsvanzeallemaal.eennlfunctiemeteenveldcachezalalleendeunieke combinatievandewaardenindezeveldeninhetveldcacheteruggegeven. Denaamvanheteersteveldwaaropuwiltfilteren.VoorDynamicsNAVgebruikerskandit ookeengeavanceerdedimensiezijn.devolgendespecialewaardenwordentoegestaanals FilterVeldargumenten. FilterVeld "Bedrijf="of0 "InclusiveLink=" "Limiet=" "Filters=" Omschrijving Hetstandaardbedrijfwordtoverschrevendoorhetfilterargument. LinktdeprimairetabelmetdezediedoorhetFiltercriteriumwerd bepaald,metalsdoeldataopteroepen.voormeerinformatie raadpleegtuoproepenvanspecialeveldenmetnl(tabel) (Sektion5.1.2). Beperkthetaantalrecordsofwaardendieteruggegevenworden naarhetnummerdataangegevenwordtdoorhetfilterargument. VoormeerinformatiezieHetaantalrecordsbeperkenineen Query(Sektion ). Geefteenaantalfiltersaanvoordequeryvaneenfiltermatrixdie

12 Jet Express 12 Parameter Omschrijving "Koppen=" "VerbergenTotalen=" "TabelNaam=" aangegevenwordtdoorhetfilterargument.voormeerinformatie ziemeerdantienfiltersaangevenindenlfunctie (Sektion ). Schrijftveldkoppenovermetdekopmatrixdieaangegevenisdoor hetfilterargument.voorgebruikmeteennl(tabel)functie. AlsdewaardevanhetfilterargumentJAis,verbergthetdetotale rijendiegemaaktzijndoornl(tabel) GeeftdenaamaandiegebruiktwordtvoorhetExceltabelobject diegemaaktisdoornl(tabel)metdenaamindefilterparameter. Gebruikditomnaardetabelpernaamteverwijzenvanafeen draaitabel. Filter1 FilterVeldN FilterN DewaardevandefilteromtoetepassenaanFilterVeld1. HetzelfdealsFilterVeld1.Erkunnentot10veldenenfilterparenaangegevenworden.Indien umeerderefiltersaangeeft,wordenzegecombineerdmeteenlogischeen. HetzelfdealFilter1metwordttoegepastopFilterVeldN Gegevens filtreren Blanco filters SomswilueenNL(Sektion5.1)functiefilterendiegebaseerdisopeenanderewaardedatblancozoukunnenzijn. DeNLfunctiestaatuniettoeomlegefiltersaantegevenenukrijgteen#WAARDEfoutberichtalsueen FilterVeld(Sektion5.1)argumentinvultenhetbetreffendeFilter(Sektion5.1)argumentleeglaat. VerondersteldatdewaardeinC4vaneenandereJetfunctiekomtensomsleegkanzijn.Inditgeval,kuntutwee aanhalingstekens(')aanbeidekantenvandefilterwaardegebruiken.uzoudevolgendeformulekunnengebruiken. =NL("Eerste","Item","Omschrijving","Itemnummer","'"&C4&"'") Ookalisdezeformulemoeilijktelezen,hoeftualleeneenaanhalingsteken(')aanbeidekantenvandeC4referentie tezetten.alsc4dewaardeitem1bevat,zaldeeindfilteritem1zijn.alsc4leegis,zalhetresultaattwee aanhalingstekenszijn,wateengeldigefilterisvoorlegevelden. volgt Speciale tekens in een filter Tekenszoals letterlijkestringenzalcorrectbeoordeeldworden Deeindformulezieteralsvolgtuit. AlsdenaamJohn(Houston)ineennaburigecelstaat,isditdeequivalenteformulemeteencelreferentie: Alsuverschillendefilterwaardessamenwilcombinerendieallemaalspecialetekensbevaat,moetu aanhalingstekens(')zettenrondomelkfilteritem. Bijvoorbeeld,steluvoordatuklantenmoetfilterenop"JohnA.M."of"Ben&Jerrys".DanmeotudeOF( ) juistemanieromeenfiltertebouwen.

13 Jet Express 13 =NL("Rijen","Verkoopfactuur","Nr.","Klant","'John A.M.' 'Ben & Jerrys'") Opnieuw,kunnendezenamenkomenuitcelreferenties,deequivalenteformulecelreferentiestaathieronder. =NL("Rijen","Verkoopfactuur","Nr.","Klant","'"&C3&"' '"&C4&"'") Er worden meer dan tien filters aangegeven in de NL functie Filters=staatutoeomeenreekstegebruikenomfiltersinNL(Sektion5.1)formulestegebruiken.Ditstaatu toeommeerdan10filterveld(sektion5.1)/filter(sektion5.1)parentegebruiken,maakthetrapportveel duidelijkerenmaaktheteenvoudigeromlaterfilterstoetevoegenaaneenrapport. Omdezefunctietegebruiken,geefFilterVeldenaanineenkolominExcelendebetreffendefilterwaardesineen kolomerrechtsnaast.geefdandecelmatrixaandiezoweldefilterveldenendefilterbevatteninde FilterparametersdoorFilter=alsvolgttevolgen: =NL("Rijen","Verkoopfactuur kop",,"filters=",$b$2:$c$4) Het aantal records in een Query beperken UkunteenlimietophetaantalrecordsplaatsendatNL(Sektion5.1)zalteruggevendoorLimiet=inteevoeren ineenvandefilterveld(sektion5.1)parameterseneenmaximumaantaalinhetbetreffendefilter(sektion 5.1)parameterintevoeren. Hetvolgendevoorbeeldprintdeklantnamenmetdetiengrootsteverkopen. =NL("Rijen","Klant","Naam","-Verkoop ($)","*","Limiet=",10) Speciale velden met NL(tabel) verkrijgen Veldwaardenverkrijgenvanuitdegekoppeldetabellen Desyntaxisvoorhetverkrijgenvanveldwaardenvanuitdegekoppeldetabellenlijktalsvolgt: =NL("Tabel","Tabel1",{"Tabel1Veld","LinkVeld([Tabel2], [Tabel2Veld2])"},"Koppelen=","Tabel2","Tabel2Veld1","=Tabel1Veld") DezefunctieverkrijgtdewaardevanTabel1VeldvanuitTabel1endeeerstewaardevanTabel2Veld2vanuit Tabel2voorelkrecordvanTabel1waardewaardevanTabel2Veld1overeenkomtmetdewaardevanTabel1Veld. DeNL(LinkVelden)Functie Omhetverkrijgenvanveldenvanafgekoppeldetabelleneenvoudigertemaken,moetdeNL(LinkVeld) geïntroduceerdworden.desynthaxisvannl(linkveld)zieteralsvolgtuit: =NL("LinkVeld","Tabel2","Tabel2Veld") DefunctiekandanverwezenwordenindeveldparametervandeNL(Tabel)functie,inplaatsvandeLinkVeld() formulehandmatigintetypen. Veldsommenverkrijgenvangekoppeldetabellen Desyntaxisvoorhetverkrijgenvanveldsommenvanuitdegekoppeldetabellenlijktalsvolgt: =NL("Tabel","Tabel1",{"Tabel1Veld","LinkSom([Tabel2],[Tabel2Veld2],[Tabel2Veld3], [A*])"},"Koppelen=","Tabel2","Tabel2Veld1","=Tabel1Veld") DezefunctieverkrijgtdewaardevanTabel1VeldvanuitTabel1endesomvanwaardenvanTabel2Veld2voorelk recordvantabel1waardewaardevantabel2veld1overeenkomtmetdewaardevantabel1veldenwaarde waardevantabel2veld3metabegint. DeNL(LinkSom)Functie

14 Jet Express 14 Omhetverkrijgenvansommenvanafgekoppeldetabelleneenvoudigertemaken,moetdeNL(LinkSom) geïntroduceerdworden.desyntaxisvannl(linksom)zieteralsvolgtuit: =NL("LinkSom","Tabel2","Tabel2Veld", "Tabel2Veld3","A*") DefunctiekandanverwezenwordenindeveldparametervandeNL(Tabel)functie,inplaatsvandeLinkSom() formulehandmatigintetypen. EenFlowVeldmetFlowfiltersverkrijgen DeFlowVeldsyntaxisdiegebruiktisinhetfilterargumentvandeNL(Tabel)functie,staatutoeomeenFlowVeld teverkrijgenmeteenspecialeinstellingvanflowfiltersalleenopdatveld: =NL("Tabel","Klant",{"Naam","FlowVeld([Verkoop],[DatumFilter],[1/1/10..12/31/10])"}) HeteersteargumentishetFlowvelddatverkregenmoetworden,gevolgddoorwelknummerdanookvande FlowFilterVeld/FlowFilterparen. AlleFlowFiltersdietoegepastwordenopdegehelequery,d.w.z.deNL(Tabel)functiezalooktoegepast wordenopveldendieaangegevenwordendoorgebruiktemakenvanflowveldsyntaxis. DeNL(FlowVeld)Functie OmhetverkrijgenvandezeFlowvelden,moetdeNL(FlowVeld)geïntroduceerdworden.Desyntaxisvan NL(FlowVeldisalsvolgt: =NL("FlowVeld","Klant","Verkoop","DatumFilter","1/1/10..12/31/10") DefunctiekandanverwezenwordenindeveldparametervandeNL(Tabel)functie,inplaatsvandeFlowVeld() formulehandmatigintetypen. Oproepenvanspecialeveldenvangenestelinks Develdwaardenensommenkunnenvangenestegelinktetabellenwordenopgeroepen,zoalsdevolgende: =NL("Tabel","Cust. Ledger Entry",{"Entry No.","LinkVeld([Customer Posting Group], [Code])"},"InclusiveLink=","Customer","No.","=Customer No.","InclusiveLink=","Customer Posting Group","Code","=Customer Posting Group") DezefunctiezouallewaardenvanhetveldEntryNo.vandetabelCust.LedgerEntryenhetveldCodevande tabelcustomerpostinggroupoproependieviadetabelcustomerwordengelinkt. Oproepenvanspecialeveldenvanmeerderetabellen Develdwaardenensommenkunnenvanmeerderetabellendieaandeprimairetabelzijngelinktworden opgeroepen,zoalsdevolgende: =NL("Tabel","Customer",{"No.","LinkVeld([Customer Posting Group],[Code])","LinkSum([Cust. Ledger Entry],[Amount])"},"InclusiveLink=","Cust. Ledger Entry","Customer No.","=No.","InclusiveLink=Customer","Customer Posting Group","Code","=Customer Posting Group") DezefunctiezouallewaardenuithetveldNo.vandetabelCustomer,dewaardenvanhetveldCodeuitdetabel CustomerPostingGroupendesomvandewaardenvanhetveldAmountuitdetabelCust.LedgerEntry oproepen.merkop:zoweldetabelcustomerpostinggroupendetabellencust.ledgerentryzijngelinktaande tabelcustomer Sorteren ResultatenwordenstandaardteruggegevendoorJetfunctieszijnopklimmendgesorteerdgebaseerdopde teruggegevenwaarden;hoedanookkandestandaardsorteringwordenovergeschrevenengesorteerdwordenop basisvanwaardeninelkveldvandetabelwaarvandedataverkregenis.

15 Jet Express 15 Omdataopklimmendtesorteren,plaatseen"+"gevolgddoordeveldnaamindeFilterVeld(Sektion5.1) parameter. Ominafdalendevolgordetesorteren,plaatseen"-"gevolgddoordeveldnaam. HetFilter(Sektion5.1)argumentvanhetFilterVeldisookvereist.Alsjeopveldwiltsorterenzonderdatveldte filteren,plaatseen"*"indebetreffendefilter. DevolgendeNL(Sektion5.1)functiesorteertperBedrijfsnaamterwijlfilterenopeenBedrijfnaamstartmetB. =NL("Tabel","Klanten","+Bedrijfsnaam","B*") DevolgendeNLfunctiesorteertdewaardenvanhetFactuurProductIDveldopdewaardenvanhetKlantIDveldin opklimmendevolgorde,dandoordewaardenvanhetkwaliteitsveldinafdalendevolgorde. =NL("Tabel","Facturen","ProductID","+KlantID","*","-Kwaliteit","*") 5.2 GL Functie Dynamics NAV GL Functie =GL(Wat, Rekening, StartDatum, EndDatum, Weergave, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, BusinessEenheid, Bedrijf, Gereserveerd, SluitenUitsluiten, Gereserveerd, Gereserveerd, Gereserveerd, Gereserveerd, Gereserveerd, Gereserveerd, ToonQuery, Gereserveerd, Databron) Doel:Geefthetbudget,saldo,nettowisselgeld,balance,netchange,debet,ofcreditvanéénofmeer grootboekrekeningen. Gebruikdebovenstaandefunctieomschrijvingomdeparametersalshieronderomschreventesorteren.De parametersdiegemarkeerdzijnalsgereserveerdwordennietgebruikt. Parameter Wat Rekening Startdatum Einddatum Weergave Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 BusinessEenheid Budget Omschrijving BepaaltwatdeGLfunctieteruggeeft.OptieszijnSaldo,Budget,CreditofDebet. G/Lrekeningnummer,Filterofreeks.Alsueensimpeletotaalrekeningaangeeft, keerthetdewaardevandierekeningterug.alsumeerdererekeningenaangeeftof eenrekeningenreeks,zullentotalerekeningennietinhetresultaatzitten. Geeftdestartdatumvandetransactiesaandietoegevoegdmoetworden.Voorhet balansvaneenrekeningenpereenbepaaldedatum,latenwedestartdatumleeg. Voorhetnettowisselenvaneenrekening,gebruiksaldoengeefzowelde startdatumeneinddatumaan. Geeftdeeinddatumvandetransactiesaandietoegevoegdmoetworden. DetegebruikenG/LAnalyseweergaveLaatditleegenerzalgeenAnalyse weergavegebruiktworden. Fitlervoordeeerstedimensievandeanalyseweergave.Alshetweergave argumentleegis,isditdefiltervoorglobaledimensie1. Fitlervoordetweededimensievandeanalyseweergave.Alshetweergaveleegis, isditdefiltervoorglobaledimensie2. Fitlervoordederdedimensievandeanalyseweergave. Fitlervoordevierdedimensievandeanalyseweergave. Filterenopbusinesseenheid. Budgetfilter.Laatditleegvoorallebudgets.Ditwordtnietgebruikttenzijbudgets

16 Jet Express 16 Parameter Bedrijf ExclusiefSluiten ToonQuery Omschrijving teruggegevenworden. BedrijfsnaamAlsditparameterleegis,wordthetstandaardbedrijfgebruikt. "Ja"omsluitdatumtransactiesuittesluiten.Gaatstandaardnaar"Waar" "Ja"omdeeindkoppelstringtetonendiegebruiktwordtvoordrilldown.Gaat standaardnaar"onwaar" Databron 5.3 Filteren Databronbaam.Alsditparameterleegis,wordtdestandaarddatabrongebruikt. Betekenis Symbool Voorbeeld uitdrukking Gelijkaan Geen 377 BLAUW Verkregenrecords Diegenemetveldwaarde377 DiegenemetveldwaardeBLAUW Nietgelijk aan <> <>0 Diegenemetveldwaardendienietgelijkzijn aan0 En & >1000&<2000 Diegenemetveldwaardendiegroterdan1000 zijnenkleinerdan2000 Of Diegenemetveldwaardes1000of2000 Groterdan > >1000 Diegenmetveldwaardengroterdan1000 Groterdanof gelijkaan >= >=1000 Diegenmetveldwaardengroterdanofgelijk aan1000 Kleinerdan < <1000 Diegenmetveldwaardenkleinerdan1000 Kleinerdan ofgelijkaan <= <=1000 Diegenmetveldwaardenkleinerdanofgelijk aan1000 Reeks Diegenemetveldwaardentussen1000en 2000,inclusief Diegenemetveldwaardet/m1000 Diegenemetveldwaardes1000ofgroter Wildcard * *co* *co co* Diegenemetveldwaardesdie"co"bevatten Diegenemetveldwaardesdieeindigenmet "co" Diegenemetveldwaardesdiebeginnenmet "co" Enkelteken wildcard Handelingen volgorde Speciale tekens negeren? Hans?n DiegenmetveldwaardeszoalsHansonof Hansen () 30 (>10&<20) Diegenemetveldwaardenvan30OF veldwaardendiegroterdan10zijnenkleiner dan20 DiegenemetveldwaardeA&B '' 'A&B' 'C&D' Diegenemetveldwaardenzoalslokatie,

17 Jet Express 17 Betekenis Symbool Voorbeeld uitdrukking 5.4 negerenkeyboard Shortcuts Verkregenrecords LOKATIEofLokatie DevolgendekeyboardshortcutszijnbeschikbaarinJet: Shortcut Beschikbaarvanaf Gedrag F1 Gebruikersinterfacecomponenten Toontcontextgevoeligehelp F4 Jfx Schakeltde adresmodusvan eencelreferentie aanenuit F6 Gebruikersinterfacecomponentenmeteen opzoekwaarde Toonthet opzoekenineen database 5.5 Automatisch formaat geven van het rapport Automatischrangschikken Sommigedatawaardenzijnvanvariabelelengtezodatunietweethoewijdeenkolomzoumoetenzijnvoordatueen rapportdraait.alsdekolomnietwijdgenoegisomdedatatetonen,zalexcelof########ofzalhetalleenhet gedeeltedatatonenwatindecelpast. Passen Eenkolomkanautomatischhetformaatkrijgenzodathetwijdstegedeeltedatadieerinstaatispastdoorhet PassensleutelwordinRij1vandiekolomtezetten.Dehoogtevanderijkanopdezelfdemanieraangepastworden, alleendathetpassensleutelwoordinkolomavanderijdieaangepastwordtgeplaatstzalworden. Automatischverbergen Sommigewerkboekinhoudkannodigzijnomhetrapportdeontwerpenmaarwaarvanhetnietgewenstisominde Rapportmodus(Sektion4.1)tezien.. VerbergenenBladVerbergen EenkolomofrijkanautomatischverborgenwordendoorhetVerbergensleutelwoordinrij1vandekolomdie verborgenmoetwordenteplaatsenofkolomavandeteverbergenrij.omautomatischhelebladenteverbergen, kuntu+bladverbergenincela1vanhetwerkbladzetten.alsuhetrapportdraait,zaljetderijen,kolommenof bladendieuheeftaangegevenverbergen. 5.6 Verdeelrapporten Rapportopties Omhetrapportoptiesvenstertijdenshetdraaienvaneenrapport,kuntudevolgendewerkbladtagsgebruiken: Optie,TitelenWaarde. Elkerijvanhetwerkbladbevatteneenoptiedieuwiltdatdieverschijntinhetrapportoptiesvenstermoetde Optie taginkolomabevatten.dekolomdiedetitelsvandeoptiesbevattenmoetdetiteltaginrij1bevatten.dekolom diedehuidgeoptiewaardenbevatzieuzoumoetenverwijzeninuwrapportmoetdewaardetaginrij1 bevatten.desamenkomstvandeoptiesrijenmetdetitelenwaardekolommenmakenderapportopties.

18 Jet Express 18 Devolgendetabeltoonteenkleinvoorbeeld: A B C 1 Automatisch+Waarden+Verbergen Titel Waarde 2 Optie Klant * 3 Optie Openen Waar A B C D 1 Automatisch+Waarden+Verbergen Titel Waarde Opzoeken 2 Optie Klant * =NL("Opzoeken","Klant","Nr.") 3 Optie Openen Waar Alsueenrapportdraaitmetrapportopties,zalhetrapportoptiesvenstergetoondworden. Alshetrapportoptiesopeenwerkbladstaandieuwiltverbergenvoordegebruiker,voegdaneenvoudig +BladVerbergenaantalindecelA1toe Validatie rapportoptie AlsuRapportoptiesgebruikt,ishetmogelijkomdeingevoerdewaardentevaliderenwanneerunaardemodus Rapportgaatofwanneerhetrapportwordtvernieuwd.Omdittedoen,kuntugebruikmakenvandevolgende optioneletagsvoordewerkbladkolom:geldigenbericht. Geldig DekolomdiedetagGeldigbevat,moeteengeldigeExcel-functiebevattendieWAARofONWAARretourneertop basisvandewaardevanderapportoptie. Boodschap AlsdeExcel-functieindekolomGeldigONWAARretourneert-nahetoverschakelennaardemodusRapportende waarderapportoptiezijningevoerd-zalderapportlezerwordenweergegevenmeteenberichtindekolomdiede tagboodschapbevat. Indevolgendetabelzietueeneenvoudigvoorbeeld: A B C D E 1 Auto+Verbergen Titel Waarde Geldig Boodschap 2 Optie Jaar 2011 =ALS(WAARDE(C2)>2010,WAAR,ONWAAR) Jaarmoet laterdan 2010zijn. 3 Optie Staten WA =ALS(OF(C3="WA",C3="OR",C3="ID"),WAAR,ONWAAR) Alleen Washington, Oregon,of Idahozijn geldige statenvoor ditrapport. Alseenrapportmetdezerapportoptieswordtuitgevoerd,danzijngeldigewaardenvoordeoptie"Jaar"groterdan 2010engeldigewaardenvoordeoptie"Staat"zijn"WA","OR",of"ID". Nadarderapportlezerhetweergegevenberichtbevestigd,wanneerdewaardeOptieisgevalideerd,danzalde oorspronkelijkewaarderapportoptienaardekolomwaardewordenhersteld.dezewaardewordtechterals teksthersteld.onthoudditwanneerumetnumeriekewaardenwerktendezewaardenmoeten

19 Jet Express 19 dienovereenkomstigindevalidatieformulewordenbehandeld. Bijvoorbeeld:Inplaatsvandevalidatieformule=ALS(C3>10,WAAR,ONWAAR)tegebruikenomervoorte zorgendatdewaarderapportoptiegroterisdantien,moetuervoorzorgendatdeoorspronkelijkewaardeals eennumeriekewaardenindeformulewordthersteld:=als(waarde(c3)>10,waar,onwaar).

20 Jet Express 20 6 Index #WAARDE!,10 Aanpassen,17 Activering,4 Applicatieinstellingen,5 Automatisch,17 Automatischaanpassen,17 Automatischdebuggenvanrapportfouten,5 Automatischformaatgevenvanhetrapport,17 Bedrijf,15-16 BladVerbergen,17 Blancofilters,12 Budget,15-16 BusinessEenheid,15-16 Citrix,8 CompatabilityMode,5 Configuratie,5 Connectie,5 Database,5 Databron,15-16 Debuggen,10 Drilldown,9 Drilldown Drilldown,9 GridDrilldown,9-10 DynamicsNAVGLFunctie,15-16 Eerstevoorwaarden,4 Einddatum,15-16 En,16-17 ErwordenmeerdantienfiltersaangegevenindeNLfunctie,13 Excel,3 ExclusiefSluiten,15-16 Express,3 Filter,11-12 Filteren,16-17 Filters,11-12 FilterVeld,11-12 FlowFilter,13-14 Flowveld,13-14 Fout,10 GeavanceerdeDynamicNAVconfiguratie GebruikerstoegangsregelsvanSerenicNavigator, 7-8 GebruikerstoegangsregelsvanSerenicNavigator,7-8 Gegevensfiltreren Blancofilters,12

Jet Express 1. 1 Inhoudsopgave

Jet Express 1. 1 Inhoudsopgave Jet Express 1 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1-2 2. OverJet 3 3. Watisernieuw 4 4. Installatieenconfiguratie 5 4.1. Snelleinstallatiegids 5 4.2. Eerstevoorwaarden 5 4.3. Jetaanhetinstalleren 5 4.4. Jetconfigureren

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Inhoud Basiscursus. Access 2010 NL-NL

Inhoud Basiscursus. Access 2010 NL-NL Inhoud Basiscursus Access 2010 NL-NL 1 - Access starten... 6 Een bestaande database openen... 8 Menu-opdrachten gebruiken... 9 Werkbalken tonen en verbergen... 11 Menu- en werkbalkopties aanpassen... 12

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010 Inhoudsopgave Ms Access 2010-1 INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010 Woord vooraf... 11 Inleiding... 12 1 Een inleiding tot databanken... 12 2 Een databank ontwerpen... 13 3 Wat is Microsoft Access?... 16 DEEL

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Module 2 Geavanceerde formulieren

Inhoudsopgave. Module 2 Geavanceerde formulieren Inhoudsopgave Module 2 Geavanceerde formulieren Hoofdstuk 1 Hoofd en subformulieren... 2-3 1.1 Hoofd-Subformulieren maken... 2-3 1.2 Navigatieformulier maken... 2-7 1.3 Subformulier aanpassen... 2-11 1.5

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard Excel Controller Handleiding Excel Controller Wizard 1 Inhoud Inleiding... 3 Eigen SQL... 3 Stap 1 Eigen SQL... 3 Stap 2 Testen SQL... 8 Stap 3 Wizard... 11 Stap 4 Parameters... 13 Voorbeeld Eigen Parameter...

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

DATABASEBEHEER IN EXCEL

DATABASEBEHEER IN EXCEL DATABASEBEHEER IN EXCEL 1. LIJSTEN Een lijst is een reeks van rijen met gelijksoortige gegevens waarvan de eerste rij de labels (veldnamen) bevat. Een voorbeeld: Je kunt een lijst beschouwen als een eenvoudige

Nadere informatie

OFFICE A LA CARTE - ACCESS 2013

OFFICE A LA CARTE - ACCESS 2013 OFFICE A LA CARTE - ACCESS 2013 Inhoud HOOFDSTUK ACC-1.1: TERMINOLOGIE - (0:20) Wat is een database? Onderdelen van een database Tabellen en relaties Schematisch overzicht van de structuur van een database

Nadere informatie

Count-e Statistieken. Statistieken

Count-e Statistieken. Statistieken Count-e Statistieken 1. Voorbereiding... 2 1.1. Statistiek definities... 3 2. Afdrukken Statistieken... 5 3. Functies gebruiken... 6 3.1. Veldinhoud selecteren... 6 3.2. Celinhoud tonen... 6 3.3. Velden

Nadere informatie

Cursusmateriaal Masterclass. Business Rapportages. Pagina 1 van 23

Cursusmateriaal Masterclass. Business Rapportages. Pagina 1 van 23 Cursusmateriaal Masterclass Business Rapportages Pagina 1 van 23 Inhoud 1. Inleiding Masterclass Rapportages... 3 Doelgroep... 3 Doelstellingen... 3 Opzet document... 4 2. Bediening... 5 2.1. Benodigde

Nadere informatie

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd.

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd. BASISINSTRUCTIES SQL SQL : Structured Query Language is een taal gericht op het ondervragen van een relationele database en die aan veel klassieke databasemanagementsystemen kan worden gekoppeld. SQL is

Nadere informatie

Release notes MobiScout

Release notes MobiScout Release notes MobiScout versie 1.5.81 Release versie 1.5.81 Grafische rit voortgang kolom toegevoegd aan het rittenscherm. Grafisch planboard voor test geïmplementeerd. Milestone typen in het dienstenscherm

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Postcode module Webservices

Postcode module Webservices Postcode module Webservices Installatie handleiding Total Internet Group B.V. - Amsterdam 1. Installatie van de postcode module via Magento connect 1. Login op de backend van uw Magento webwinkel 2. Ga

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Inventarisatie Microsoft Office

Inventarisatie Microsoft Office Om te bepalen welke modules voor u wenselijk zijn verzoeken wij u onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Voornaam + achternaam: E-mail: Telefoon (Optioneel): Werkgever: Wat is de aard

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Draaitabellen. Nodige bestanden: BESTELLINGEN BELGIE.WDB DRAAITABELLEN SAMENVOEGEN.XLS DRAAITABELLEN SAMENVOEGEN RESULTAAT.XLS BESTELLINGEN BELGIE.

Draaitabellen. Nodige bestanden: BESTELLINGEN BELGIE.WDB DRAAITABELLEN SAMENVOEGEN.XLS DRAAITABELLEN SAMENVOEGEN RESULTAAT.XLS BESTELLINGEN BELGIE. Oefening Excel HERWWWIG@WEB.DE Draaitabellen Trefwoorden: Draaitabellen, draaitabelrapport, berekende velden, MS Query, SQL, Nodige bestanden: BESTELLINGEN BELGIE.WDB DRAAITABELLEN SAMENVOEGEN.XLS DRAAITABELLEN

Nadere informatie

Cursus MS Excel 2007 (N), Introductie (1) Mei 2009

Cursus MS Excel 2007 (N), Introductie (1) Mei 2009 Cursus MS Excel 2007 (N), Introductie (1) Mei 2009 Opdracht 1 De werking van Excel starten... 1 Opdracht 2 Weergave op het scherm (statusbalk)... 2 Opdracht 3 Weergave op het scherm (statusbalk wijzigen)...

Nadere informatie

6 Wijzigingen in de Info-programma's

6 Wijzigingen in de Info-programma's 6 Wijzigingen in de Info-programma's 6.1 Info Balans Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans;

Nadere informatie

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Frans, Roger Excel 2003 2/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2004; 226 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1187.X; NUGI 854; UDC 681.3.06 Wettelijk depot België: D/2005/3941/6 Campinia Media

Nadere informatie

MS Access. Module 0. MS Access, versie 2000 (NL) Nummer: 256 (11062002) The Courseware Company

MS Access. Module 0. MS Access, versie 2000 (NL) Nummer: 256 (11062002) The Courseware Company MS Access Module 0 MS Access, versie 2000 (NL) Nummer: 256 (11062002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 De volgorde van lezen... 7 Uw voorkennis... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Website... 9 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Dit is een onderdeel waarin veel functionaliteit is toegevoegd aan de 2010 versie (zie paragraaf 22.6).

Dit is een onderdeel waarin veel functionaliteit is toegevoegd aan de 2010 versie (zie paragraaf 22.6). Hoofdstuk 22: Draaitabellen * 2010 22.0 Inleiding Dit hoofdstuk had ook snel gegevens samenvatten genoemd kunnen worden. Excel biedt een heel degelijk hulpmiddel om met tabellen gegevens samen te vatten

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card)

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Script: Versie: 0.5 Licentie: ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Gratis te gebruiken door (erkende) goede doelen. 200,00 excl. BTW voor aanschaf

Nadere informatie

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER Snelle installatiegids BELANGRIJKE GEBRUIKERSINFORMATIE Voor het gebruikersgemak, accepteert dit product stroom van een desktop of een laptop

Nadere informatie

module 5 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2008

module 5 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2008 Europees Computer Rijbewijs module 5 ACCESS 2007 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2008 ISBN: 978 90 460 0493 7 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

INLEIDING... 1 A FSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE...

INLEIDING... 1 A FSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... Inhoudsopgave INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 1 WAT ALS-ANALYSE... 11 1.1 Inleiding... 11 1.2 Gegevenstabellen... 11 1.2.1... Voorbeeld... 11 1.2.2... Gegevenstabel met enkele invoervariabele...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: EXCEL 2010 / 2013 ADVANCED

INHOUDSOPGAVE: EXCEL 2010 / 2013 ADVANCED INHOUDSOPGAVE: EXCEL 2010 / 2013 ADVANCED 1 Sjablonen 11 1.1 Een sjabloon maken 11 1.2 Een sjabloon gebruiken om een nieuwe werkmap te maken 12 1.3 Een geïnstalleerde sjabloon gebruiken 12 1.4 Een sjabloon

Nadere informatie

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE. Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE. Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector UNIT4 BUSINESS SOFTWARE Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Systeemeisen... 4 3. Installatie... 5 3.1. Downloaden file... 5 3.2. Uitpakken file... 5 4. Gebruik... 6

Nadere informatie

(licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie

PayCheckout Magento module

PayCheckout Magento module PayCheckout Magento module 1 Inhoudsopgave Installatie... 3 Compatibiliteit... 3 Best practice... 3 Installeren van de module... 3 Configuratie... 4 Webshop... 4 Webshop toevoegen... 4 Webshop Identifier

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 0-21 2.1 Muistechnieken... 0-21 2.2 Windows Explorer... 0-22

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 0-21 2.1 Muistechnieken... 0-21 2.2 Windows Explorer... 0-22 Inhoudsopgave Module 1 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 0-7 1.1 Lint... 0-7 1.2 Lint minimaliseren... 0-9 1.3 Backstage... 0-10 1.4 Knopafbeeldingen in het lint... 0-12 1.5 Werkbalk

Nadere informatie

Nummer: 011 (11062002) The Courseware Company

Nummer: 011 (11062002) The Courseware Company Access Module 0 Access voor Windows, versie 97 (UK) Nummer: 011 (11062002) Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Zoeken in de cd rom Oefenboek voor groepen 5 1. Zoekopdracht 5 2. Geavanceerde

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Aan de slag. Hulp opvragen Klik op het vraagteken om Help-inhoud te zoeken.

Aan de slag. Hulp opvragen Klik op het vraagteken om Help-inhoud te zoeken. Aan de slag Microsoft Access 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. De schermgrootte wijzigen of een database afsluiten

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Algemene inrichting van import acties binnen Vision.

Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Deze beschrijving is bedoeld als ondersteuning van de importeer functie om externe gegevens op diverse plaatsen in Vision te importeren. Specifieke

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 32. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 32. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 32 Efficiency through innovation 1 (IGSE) #PTC #WER: geavanceerd zoeken op tel/fax/gsm-nummers Probleemstelling: Zoekfunctie op tel/fax/gsm-nummers: 1. Niet-numerieke

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.09. Algemeen. Online samenwerken. Basis. Besturing

AllSolutions 10.0.09. Algemeen. Online samenwerken. Basis. Besturing AllSolutions 10.0.09 Algemeen Maximum aantal regels infobrowser In de infobrowser worden voortaan altijd maximaal 15 regels getoond, zodat deze volledig op uw scherm beschikbaar is, ongeacht met welke

Nadere informatie

Release notes MobiScout

Release notes MobiScout Release notes MobiScout versie 1.5.80 Release versie 1.5.80 Update naar DevExpress componenten versie 11.2. Nieuwe skins. Bugfix voor POI en ADR bepaling. Bugfix voor performance van berichtendialoog indien

Nadere informatie

Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen

Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen Les 1 Kennismaken met Ecel 2013 (1) - Wat is Ecel? - Het Startscherm - Het Startscherm uitschakelen - De gebruikersinterface - Backstage weergave (1) Les 2 Kennismaken

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010 6. Query s, macro s en rapporten In dit hoofdstuk zetten we de puntjes op de i. Alle processen zullen in de aangemaakte formulieren met de gebruikersmenu s van de secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris,

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding configuratie en gebruik tekenmodule

Handleiding configuratie en gebruik tekenmodule Handleiding configuratie en gebruik tekenmodule B3Partners Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Configuratie tekenmodule...3 2.1 Database tabel...4 2.2 WMS Service...5 2.3 Gegevensbron en kaartlaag...6 2.4

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Maximo Tips and Tricks

Maximo Tips and Tricks Maximo Tips and Tricks Agenda Tips & Tricks 1. Scherm lay-out on demand 2. Koppelen Excel en Maximo 3. Foto s toevoegen aan records 4. Type ahead functie 5. Scripting voor calculaties en validaties 6.

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Het lint in Excel 2007

Het lint in Excel 2007 Het lint in Excel 2007 De gebruikersinterface van Excel 2007 is erg grafisch en behoorlijk kleurrijk van opzet. De kern van deze grafische gebruikersinterface bestaat uit het lint, de brede balk boven

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds Inhoud 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer)... 3 2.0 Installatie SEPA (Direct Debit)... 4 Setup SEPA 2013 Newminds 2 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer) Gebruik

Nadere informatie

Stage logboek. Datum Uur Omschrijving Persoon 28/jan Voorstelling van het project met Bart, Jorn, Peter, Jochen Iedereen

Stage logboek. Datum Uur Omschrijving Persoon 28/jan Voorstelling van het project met Bart, Jorn, Peter, Jochen Iedereen Stage logboek Datum Uur Omschrijving Persoon 28/jan Voorstelling van het project met Bart, Jorn, Peter, Jochen Opzetten virtual servers en installatie van de nodige programma's Doornemen van de manuals

Nadere informatie

Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.:

Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.: Cursus Inhoud 15 Modules - 15 Vragen Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.: * Praktijkopdrachten met real-time feedback bij gemaakte fouten * Rijke interactieve multimedia

Nadere informatie

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Versie : 2012.01.31.1 (Blog http://www.reinder.eu) Dank voor de leuke reacties op het vorige blog en ook dank voor de kritische noot over het nivo dat de gebruiker

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Excel 2007-2010 Basis 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Excel 2007-2010 samengevat 15 1.2.1 Configuratie instellen en de werkomgeving aanpassen 15 1.2.1.1 Een knop toevoegen aan de werkbalk

Nadere informatie

WebInfo2Act! handleiding. Handleiding. Onderdeel van TendenzICT Product van Afdeling (Web)Development

WebInfo2Act! handleiding. Handleiding. Onderdeel van TendenzICT Product van Afdeling (Web)Development WebInfo2Act! Handleiding Versie 1.1 16-03-2012 Inleiding Nooit meer uw webshopbestellingen overtypen in Act! Met WebInfo2Act! kunt u informatie die van uw website of webshop komt, automatisch laten verwerken

Nadere informatie

Subrapporten. 5.1 Inleiding

Subrapporten. 5.1 Inleiding 5 Subrapporten 5.1 Inleiding Een subrapport is een rapport in een rapport. Een subrapport maak je dan ook net zoals je een gewoon rapport maakt. Een subrapport heeft bijna alle eigenschappen die een normaal

Nadere informatie

Excel 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Excel 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Omgeving Excel 2013 opstarten 11 Excel 2013 afsluiten 14 Het lint gebruiken/beheren 14 Werken met het tabblad BESTAND 15 De laatste handelingen ongedaan maken 16 Opnieuw uitvoeren van eerder ongedaan gemaakte

Nadere informatie

Trainingsomschrijving ACCESS 97 / 2000 / 2003NL

Trainingsomschrijving ACCESS 97 / 2000 / 2003NL Module 1 Inleiding Module 2 Ontwerpen van tabellen Module 3 Relationele databases en queries Module 4 Formulieren en rapporten Module 5 Geav. formulieren en rapporten Module 6 Macro s en menu s Module

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Module 2 Meer doen met functies

Inhoudsopgave. Module 2 Meer doen met functies Inhoudsopgave Module 2 Meer doen met functies Hoofdstuk 1 Veel gebruikte functies... 2-3 Verwijderen overbodige decimalen... 2-3 Willekeurige waarde... 2-6 GEMIDDELDEA, MAXA en MINA... 2-7 INTERVAL...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Classroom book. Microsoft. Advanced. Av. Albertlaan, 88-1190 Bruxelles-Brussel. Phone: 02/340.05.70 Fax: 02/340.05.75. www.keyjob.

Classroom book. Microsoft. Advanced. Av. Albertlaan, 88-1190 Bruxelles-Brussel. Phone: 02/340.05.70 Fax: 02/340.05.75. www.keyjob. Classroom book Microsoft Advanced Av. Albertlaan, 88-1190 Bruxelles-Brussel Phone: 02/340.05.70 Fax: 02/340.05.75 www.keyjob.be Inhoudstafel i. INHOUDSTAFEL I. BEHEREN VAN TABELLEN... 1 A) GEGEVENS SAMENVATTEN...

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2015-4

Excellerend Kwartaaltip 2015-4 Draaitabellen IV Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 BANK: NL72ABNA0536825491 KVK: 24389967 Draaitabel over meerdere tabbladen In de vorige

Nadere informatie

Cursus. Applicatiebeheer AllSolutions10

Cursus. Applicatiebeheer AllSolutions10 Cursus Applicatiebeheer AllSolutions10 Behandeld door: De heer E. Lammes Datum Juni 2014 Status: Definitief Aantal pagina s: 38 Pagina 1 van 39 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Bediening menu... 4 2.1

Nadere informatie

ZN Handleiding GERRIT token gebruik

ZN Handleiding GERRIT token gebruik ZN Handleiding GERRIT token gebruik Informatiedomein: ZN Handleiding GERRIT token gebruik Status: Productie Versie: V01.00 Publicatie datum: 1-4-2016 Auteur: Daniël Nederpel Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE...

INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... Inhoudsopgave INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 1 DE DATABASE CURSUSSEN... 9 1.1 Inleiding... 9 1.2 Het voorbeeld... 9 1.2.1 Probleemomschrijving... 9 1.2.2 Concretisering en vragen naar

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Managementrapportages

Handleiding. Curasoft. Managementrapportages Handleiding Curasoft Managementrapportages Curasoft - 1 / 7-24.06.2016 Managementrapportages Managementrapportages kunt u gebruiken om de gegevens vanuit Curasoft in rapportages of draaitabellen te plaatsen.

Nadere informatie

Wat is nieuw in Enterprise Guide

Wat is nieuw in Enterprise Guide Enterprise Guide 42 4.2 Lieve Goedhuys Copyright 2009 SAS Institute Inc. All rights reserved. Wat is nieuw in Enterprise Guide Vereenvoudigde interface Gebruikersinterface i Project recovery Conditionele

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Snel-& functietoetsen ACCESS

Snel-& functietoetsen ACCESS V E R P L A A T S I N G I N E E N T A B E L Snel-& functietoetsen ACCESS Toetscombinatie HOME of CTRL+PGUP END of CTRL+PGDN CTRL+HOME CTRL + END CTRL+ CTRL+ CTRL+ + Functie Gaan naar het eerste veld van

Nadere informatie

Joomla! 1.0 vs Joomla! 1.5

Joomla! 1.0 vs Joomla! 1.5 Joomla! 1.0 vs Joomla! 1.5 Met de komst van Joomla! 1.5 is de originele code van Mambo flink op de schop gegaan. Verbeteringen: Joomla! Administrator backend ondersteunt meerdere talen Ondersteuning voor

Nadere informatie

De acties die je als gebruiker stapsgewijs moet volgen, worden als volgt genoteerd.

De acties die je als gebruiker stapsgewijs moet volgen, worden als volgt genoteerd. Inleiding Access 2013 is een relationeel databasesysteem. Een databasesysteem is een programma om gegevens te beheren. Deze gegevens worden in tabellen opgeslagen. Tussen de tabellen kunnen relaties bestaan.

Nadere informatie

Handleiding App installatie en beheerportal

Handleiding App installatie en beheerportal Handleiding App installatie en beheerportal Inhoud 1. De App installeren en activeren via de SEOshop App store... 2 2. Testen of de koppeling correct is geconfigureerd... 5 3. Inloggen beheerportal...

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

Act! @Map. handleiding. Act! @Map voor Act! Handleiding. Versie 1.1 16-09-2014. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd.

Act! @Map. handleiding. Act! @Map voor Act! Handleiding. Versie 1.1 16-09-2014. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. Act! @Map voor Act! Handleiding Versie 1.1 16-09-2014 Inleiding Uw Act! contacten in één overzicht Met Act!@Map kunt u een selectie contacten tonen op een kaart. De locaties van de contactpersonen worden

Nadere informatie

Structured Query Language (SQL)

Structured Query Language (SQL) Structured Query Language (SQL) Huub de Beer Eindhoven, 4 juni 2011 Database: in essentie 0 of meer tabellen elke tabel nul of meer kolommen (of velden) elke tabel nul of meer unieke rijen elke query werkt

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Installatie- en gebruikershandleiding

Installatie- en gebruikershandleiding Installatie- en gebruikershandleiding MasterPass Magento extensie v1.1.1 Contactgegevens TIG B.V. Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam +31 20 21 81 000 www.tig.nl Documentinformatie Document: installatiehandleiding_magento_masterpass_1.1.1.docx

Nadere informatie

E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE - MICROSOFT OUTLOOK - PAGINA 1 / 18

E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE - MICROSOFT OUTLOOK - PAGINA 1 / 18 E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE - MICROSOFT OUTLOOK - PAGINA 1 / 18 INDEX ALGEMEEN Inleiding. POP3 of IMAP. Benodigde gegevens. STAP 1: Pagina 3 Pagina 4 Pagina

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

Update-procedure Integraal Beheer van Vastgoed

Update-procedure Integraal Beheer van Vastgoed Update-procedure Integraal Beheer van Vastgoed 1 /13 Voor de update kan gebruik gemaakt worden van een wizard, die de installatie zal begeleiden. Zorg ervoor dat er op het moment van het uitvoeren van

Nadere informatie

LibreOffice. LibreOffice een alternatief voor andere office pakketten?

LibreOffice. LibreOffice een alternatief voor andere office pakketten? LibreOffice. LibreOffice een alternatief voor andere office pakketten? LibreOffice. LibreOffice wordt ontwikkeld en onderhouden door de The Document Foundation. De software kan zonder licentiekosten gebruikt

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2015-3

Excellerend Kwartaaltip 2015-3 Draaitabellen III Draaitabel over meerdere tabbladen In de voorgaande twee kwartaaltips heb ik wat mogelijkheden laten zien van een draaitabel die gegevens samenvat vanuit één tabel. Maar wat moet je nu

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Evaluatie adviesgesprek

Evaluatie adviesgesprek Evaluatie adviesgesprek Het verkrijgen van de uitnodigingen. Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf

Nadere informatie